Näkökohtia TE-toimistojen sovelletuista toiminnan kuvauksista Johtaminen, ohjaus, henkilöstö, prosessit, kumppanuudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökohtia TE-toimistojen sovelletuista toiminnan kuvauksista Johtaminen, ohjaus, henkilöstö, prosessit, kumppanuudet"

Transkriptio

1 Näkökohtia TE-toimistojen sovelletuista toiminnan kuvauksista Johtaminen, ohjaus, henkilöstö, prosessit, kumppanuudet TE-johdon ajankohtaisfoorumi Elisabet Heinonen

2 Yleistä TE-toimistojen kuvauksista Toiminnan kuvaukset mitaltaan 3-29 sivua, keskimäärin kuitenkin ohjeellisen 10 sivun mittaisia Kuvaukset huolellisesti laadittuja TE-palvelu-uudistuksen käynnistymisestä ja kasvaneista asiakasvirroista huolimalla osassa toimistoja kuvausta oli käsitelty kiitettävän laaja-alaisesti CAF toiminnan kuvaus (ja edelleen arviointi) on ensisijaisesti työvälinen TEtoimiston ja sen henkilöstön oman ymmärryksen lisäämiseksi Yksi tapa arvioida kuvausta on pohtia sitä, miten se toimisi uuden virkailijan perehdyttäjänä 2

3 Miten kuvauksiin on perehdytty TEM:ssä? Lähtökohta ministeriön ohje : Miten TE-palvelu-uudistus on CAF:n Toiminnan osa-alueilla lähtenyt eri puolilla maata liikkeelle? on tarkoituksenmukaista keskittyä kuvaamaan niitä toimintatapoja ja prosesseja, joiden avulla TE-toimistot toiminnallaan pyrkivät TE-palvelu-uudistuksen tavoitteisiin Seuraavassa käydään toiminnan kuvausten perusteella arviointialueittain (johtajuus, ohjaus, henkilöstö, kumppanuudet ja prosessit) läpi sitä, mikä on kunnossa (olemassa olevat tai rakentumassa olevat käytänteet)? esim. hyvät käytännöt missä on kehitettävää? minkä asioiden kehittäminen on tehtävä TE-toimiston itsensä toimesta? mistä kehittämiskohteesta TEM ottaa koppia? 3

4 Johtamisjärjestelmä (mitkä asiat kunnossa) Organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä ovat selkeitä Johtamisvastuut on määritelty Toimipaikkakohtaisesta johtamisesta on luovuttu, johtaminen ja toimintojen organisointi tapahtuu palvelulinjoittain Monipuoliset johtamisfoorumit ja kokouskäytännöt 4

5 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Koko johdon yhdenmukainen toimintatapa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä ja toiminnassa. Viestintä on keskeinen osa johtamista. Arvokeskustelua henkilöstön kanssa ei ole vielä käyty. Arvokeskustelu tulee saada sellaiselle tasolle, että sen tulokset näkyvät ja heijastuvat käytännön toimintaan. Toimiston johdon ja esimiesten säännölliset keskustelut henkilöstön kanssa organisaation toimintatapoihin, johtamistapaan ja esimiestyöhön liittyvissä asioissa Nykyistä enemmän panostusta henkilöstöjohtamiseen (työhyvinvointi, hallinnollinen johtaminen) Johtamisjärjestelmän käytännön toimivuuden jatkuva arviointi) 5

6 Mitä tulisi tehdä valtakunnallisesti? TE-palvelujen nykyistä selkeämpi yhteinen tahtotila ja visio Valtakunnallinen viestintä TE-toimistojen yhteiset arvot Valtakunnalliset toimet: - TE-palvelujen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen vuosille TE-palvelujen tahtotila (työllisyys- ja yrittäjyysstrategia) - Valtakunnallinen TE-palvelujen johtamisohjelma vuosille

7 Ohjausketju (mitkä asiat kunnossa) Tulosohjauksen osalta ohjausketju on selkeä (TEM-ELY-TEtoimisto) TEM:n ohjaus konkretisoituu valtakunnallisesti koordinoituna kehittämistyönä ja säädösohjauksena. Säädösohjaus muodostaa perustan julkisen työvoimapalvelun toimeenpanolle. TEM:n järjestämät TE-johtajien kokoukset sekä ns. linjafoorumit vahvistavat toiminnan valtakunnallista yhdenmukaisuutta TE-toimistojen hallintoasiat on joko siirretty ELY-keskukseen tai niitä hoidetaan tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen hallintoyksikön kanssa 7

8 Kehittämiskohteita (mitä tulisi tehdä valtakunnallisesti ja alueellisesti) TEM:n ohjaus toimii, mutta se on lähes kokonaan suoraa ohjausta TE-toimistoihin TEM:n substanssiohjauksen selkiinnyttäminen ELYihin Ohjausketjun käytännön toiminta; ELY-keskuksen rooli hakee vielä muotoaan. Kuluvaa vuotta voidaan pitää siirtymäkautena, jonka jälkeen toimivuutta voidaan paremmin arvioida. ELY:n ohjausroolin selkiinnyttäminen ja resurssien suuntaaminen TE-palvelujen ohjaamiseen Substanssiasioiden työpari ELY-keskuksessa Valtakunnalliset toimet: 8

9 Sisäinen ohjaus (mitkä asiat kunnossa) Sisäisesti toimiston ohjaus tapahtuu johtoryhmässä, palvelulinjojen ohjausryhmissä ja yhteisissä esimieskokouksissa Palvelulinjakohtainen johtaminen luo perustan ohjaukselle Palvelulinjojen rajat ylittävät yhteistyöryhmät koordinoivat toimintaa palvelulinjoilla ja niiden välillä Johto ja johdon tuki palvelevat kaikkia palvelulinjoja

10 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Palvelulinjojen johtamisen ja yhteistyön kehittäminen Yhdenmukaisten toimintatapojen varmistaminen kaikilla palvelulinjoilla Apuna nimetyt koordinaattorit, jotka vastaavat asiakkuuksien hallinnasta ja ylimenevistä asiakasprosesseista Viestinnän tehostaminen; on keskeinen osa sisäistä ohjausjärjestelmää 10

11 Kuinka johto motivoi ja tukee henkilöstöä? (mitkä asiat kunnossa) Määritelty keskeiset foorumit asioiden yhteistä käsittelyä ja sopimista varten, mm. kehittämispäivät, aamukoulut, kokoukset Sisäinen viestintä: Toimiston viikkotiedotteet, johtajan sähköpostiterveiset, sisäisen viestinnän kautta henkilöstölle tiedotetaan mm. onnistuneista palvelutapahtumista ja suorista asiakaspalautteista. Jokaisella asiantuntijalla on viestintävastuu omasta työstään ja oikeus saada tietoa itseään ja organisaatiota koskevista tehtävistä ja niiden muutoksista oikea-aikaisesti, luotettavasti ja nopeasti. Kokonaisvastuu toimiston viestinnästä ja sen organisoinnista on johtajalla TE-palvelu-uudistus ja sen tavoitteet tulevat esille kaikessa toiminnan kehittämisessä ja sitä viestitetään henkilöstölle Henkilöstöhallinnon käytäntöihin on luotu yhdessä ELY-keskuksen kanssa yhteisiä pelisääntöjä (mm. työajan seuranta, henkilöstön muistamiskäytännöt, tyky-toiminta) 11

12 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä On rakenteilla, luodaan parhaillaan uusia henkilöstön kannustus- ja motivointitapoja. Uudistuksen alku on mennyt käytäntöjen yhtenäistämiseen. Luottamuspääoman kasvattaminen; TE-toimiston johto on koko toimiston esimerkki ja toisaalta käyntikortti ulospäin toimistosta. Esimiehellä on vastuurooli, joka on samalla myös luottamusrooli. Luottamus vaikuttaa siihen, miten alaiset ottavat vastaan esimiehen välittämän informaation, päätökset ja tavoitteet. Luottamus parantaa sitoutumista, jolloin työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon lujittuu ja työntekijöiden hyvinvointi kasvaa. Viestintään panostettava edelleen, ja avoimuus muutosprosessin aikana vaatii lisäpanostusta, johdon tavoitettavuutta on parannettava Monitoimipaikkainen rakenne muodostaa erityisen haasteen hyvän tuen ja johtamisen toteuttamiselle Johdon jalkautuminen kentälle ja virkailijoiden arkeen paremmin tutustuminen 12

13 Hyvät käytännöt Henkilöstön työssä jaksamisen tueksi on järjestetty tarpeen mukaisia yksilöllisiä tukitoimenpiteitä. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallista mm. muutostukeen, työnohjaukseen. Henkilöstön keskinäisten kuormittavuuserojen tasaamisia on tehty sitä mukaan, kun on huomattu kuormittavuuksien epätasaista jakaantumista (mm. asiakasmäärissä eri asiantuntijoiden kesken) Tehty ns. rautalankamalleja henkilöstön työn tueksi (mm. koulutusjärjestelmät ja niiden rahoitus) TE-toimiston henkilöstöä huomioidaan ja kiitetään hyvästä asiakaspalvelusta. Toimisto palkitsee hyvästä asiakaspalvelusta Vuoden Asiakaspalvelija kunniakirjalla Määritelty yhdessä toimiston yhteiset pelisäännöt: Jokainen meistä on tunnelman luoja Tiedostan ja ymmärrän, että voin vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin ja töiden sujumiseen omalla asenteellani ja toiminnallani Vaalin ja pidän yllä me-henkeä 13

14 Työvälineet ja mittarit (mitkä asiat kunnossa) Seurannassa käytetään monipuolisia mittareita (määrälliset ja laadulliset mittarit) Strategisesti tärkeitä mittareita: tulostavoiteseuranta, palvelulinjojen toimivuutta kuvaavat toteumatiedot, nuorisotakuun toimeenpanoa koskevat tiedot, sähköisten palvelujen käyttöä koskevat seurantatiedot, työllisyystilanteen kehitys Työtarjousten määrät, seuranta linjoittain virkailijatasolla Toimipaikkojen kuormitusseuranta Puhelinpalveluseuranta Asiakkuuksien ohjautuminen eri palvelulinjoille Asiakaspalvelun sujuvuuden seuranta: asiakkaiden palvelun odotusajat, yhteydenotot asiointipaikoittain ja virkailijoittain, asiakasmäärät asiointipaikoittain ja virkailijoittain Asiakaspalautteet (valtakunnallinen ASPA, toimistojen omat asiakaskyselyt, käytössä suora asiakaspalautejärjestelmä) Henkilöstöbarometri ja toimistokohtaiset ilmapiiri/henkilöstökyselyt 14

15 Käytössä olevia tietolähteitä ovat myös mm. Toimiala Online tietopalvelu, Ammattibarometri sekä alueellinen työllisyys- ja aluetalouskatsaus Ennakointi: TE-toimiston yrityspalveluryhmä laatii seutukunnallisen katsauksen yhdessä ELY-keskuksen kanssa TEM:n valtakunnalliseen alueellisten talousnäkymien katsaukseen 2 kertaa vuodessa Asiantuntijakohtaiset mittarit, joissa tarkastellaan asiantuntijoiden tekemiä toimenpiteitä (työvoimapalveluja) henkilö- ja yritysasiakkaiden palvelussa. Mittareiden toimivuus on vasta kokeilussa ja niiden käytettävyyttä selvitetään vuoden 2013 aikana. TE-palvelu-uudistusta on seurattu ELY-keskuksen tekemällä kyselyllä, joka on toteutettu 2012 ja

16 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Tavoitteena on tavoitteiden ja resurssien samanaikainen käsittely ja näiden asioiden kytkeminen toisiinsa Resurssien jakautuminen eri palveluissa Tarvitaan tarkempaa toimipaikkakohtaista seurantatietoa (ELYkeskus on jo osittain tuottanutkin tietoa toimiston käyttöön) Päivittäisen työn tekeminen niin näkyväksi, että jokainen työntekijä ymmärtää miksi tehdään mitäkin ja millä asioilla on vaikutusta mihinkin Tuloksellisuuden seuranta on jatkuvaa toimintaa ja toimintaa suunnataan uudelleen ja kehitetään tarpeen vaatiessa 16

17 Mitä tulisi tehdä valtakunnallisesti? Valtakunnalliset seurantamittarien kehittäminen, tarvitaan linjakohtaisesti nykyistä tarkempaa seurantaa. Valmistelutyö tulee yhteen sovittaa alueilla jo kehitteillä olevan valmistelutyön kanssa Asiakkuuksien kestoista tarvitaan valtakunnallista seurantatietoa URAn vakioraporttien yhtenäistäminen Kumppanuuksien seurantaan ei ole mittareita Valtakunnalliset toimet: Systemaattinen TE-palvelujen seurantakokonaisuus 17

18 Henkilöstö/ Osaaminen (mitkä asiat kunnossa) Osaaminen tunnistettu muutoskeskusteluissa, ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluissa Henkilöstösuunnitelma, jossa kuvataan henkilöstön sijoittuminen ja määrät. Osaamisalueet määräytyvät TE-palvelukokonaisuuksien mukaan Henkilöstön osaamisen kartoittaminen erillisillä kyselyillä Käytössä ns. perehdytyspassi (muistilista eri osaamisalueista) Uusien henkilöiden rekrytointi Akuutteihin osaamistarpeisiin on järjestetty koulutusta (mm. työmarkkinainfot, tekniset työvälineet jne.) 18

19 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Osaamisen kehittäminen nykyistä selvästi suunnitelmallisemmaksi ja pitkäjänteisemmäksi Osaamisen johtamisen terävöittäminen Valtakunnalliset toimet: TE-palvelujen osaamisen ja kyvykkyyksien johtaminen TE-palvelun henkilöstön työhyvinvointiohjelma 19

20 Henkilöstön osallistaminen ja avoin vuoropuhelu (mitkä asiat kunnossa) Erilaiset kokoukset, infotilaisuudet, yhteistyöfoorumit, kehittämis- ja virkistyspäivät Tavoitteena on ollut neuvoa, opastaa, ohjata ja kannustaa henkilöstöä TE-palvelujen hengessä ja henkeen, kuitenkin niin, että uuden työotteen ja kulttuurin omaksumiseen annetaan aikaa Sisäinen viestintä Virallinen yhteistoiminta (yt-toiminnan kehittämisestä on laadittu yhteinen vuosiohjelma) Johtajien toimipaikkakäynnit Henkilöstön mukaan ottaminen palveluprosessien kehittämiseen, osallistuminen erilaisiin työryhmiin, joissa toimintaa ja työtapoja arvioidaan ja kehitetään Ilmapiirikyselyt 20

21 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Palvelulinjojen välinen yhteistoiminta, vuorovaikutus ja vuoropuhelu etsivät vielä muotojaan Vuorovaikutteisen ja avoimen organisaatiokulttuurin luominen edellyttää pitkäjänteistä työtä, työ on vasta käynnistynyt Henkilöstön motivointi ja mukaan ottaminen palveluprosessin kehitystyöhön Valtakunnalliset toimet: TE-palvelun henkilöstön työhyvinvointiohjelma 21

22 Kumppanuudet (mitkä asiat kunnossa) TE-palvelu-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimistolta entistä vahvempaa kumppanuutta ja sidosryhmäyhteistyötä Kasvun ja työllisyyden tukemiseen TE-toimisto tarvitsee toimivan, aktiivisen ja laajan toimijajoukon Kumppanuuksien kehittäminen on usein yhteisten palveluprosessien hiomista ja yhteistyön syventämistä sekä uusien yhteisten toimintamallien kehittämistä Merkittävä osa TE-toimiston tavoitteista on alueen muiden toimijoiden kanssa yhteisiä tavoitteita (mm. nuorten työllistymisen edistäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen, osaavan työvoiman saatavuus, yrittäjyyden lisääminen) Keskeiset kumppanuudet ja sidosryhmät on määritelty mm.: yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät, työntekijäjärjestöt, seudulliset yrityspalvelut, YritysSuomi kumppanit, kehittämisyhtiöt, Uusyrityskeskukset, eri palveluntuottajat, koulutusorganisaatiot, kunnat, kela, muut valtion laitokset, erilaiset välityömarkkinoiden toimijat, TY-neuvottelukunta, ELY-keskus, muut TE-toimistot, TEM 22

23 Kumppanuudet (jatkoa) Johto käynyt läpi tärkeimmät ulkoiset kumppanit ja sidosryhmät Kumppanuudet on määritelty palvelulinjoittain Tärkeimmille kumppaneille on sovittu vastuuhenkilöt ja yhteistyökäytännöt Verkostoituminen tapahtuu sekä strategisella tasolla että henkilötasolla 23

24 Kehittämistoimet Toimiston omana työnä Toimistoilla ei ole vielä kumppanuusstrategiaa Kumppanuusstrategian laatiminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa Kumppanuuksien hoitamiseen liittyvät menettelytavat ovat osin vielä muotoutumatta ja yhteisesti sopimatta. Varsinainen yhteydenpito ja sidosryhmäsuhteiden hoito käynnistyy laajemmassa määrin loppu vuonna. Alkuvuoden aikana kumppanuutta on tehty lähinnä akuutteihin asioihin liittyvänä. Palvelulinjojen suuntaan kumppanuuksia ei ole avattu vielä riittävästi ja prosessiajattelu on alkuvaiheessa Kumppanuus- ja verkostoyhteistyötä tulee kehittää koko ajan. Tarvitaan uusia yhteistyömuotoja ja tapoja. Valtakunnalliset toimet: Kumppanuudet osana uutta työllisyys- ja yrittäjyysstrategiaa? Kumppanuudet osana asiakasprosessien kehittämistyötä 24

25 Prosessikuvaukset (mitkä asiat kunnossa) Kaikissa TE-toimistoissa prosessityö on käynnistynyt TE-toimistot ovat prosessityön ja prosessikuvausten osalta hyvinkin eri vaiheissa, kehittämistyö on vielä kesken, kuvatut prosessit oat vielä alustavia, alkuvuosi mennyt hallinnollisten ja teknisten asioiden akuuttiin hoitamiseen Prosessityön merkitys on ymmärretty Prosessikuvausten avulla on tarkoitus varmistaa yhtenäinen toiminta Hyvin toteutuneen prosessin avulla pyritään onnistuneeseen työnvälitykseen ja työmarkkinoiden toimivuuden turvaamiseen siten, että työnantajat saavat työvoimaa ja työnhakijat työtä mahdollisimman kitkattomasti Palvelulinjat ovat ydinprosesseja Prosessikuvauksia on tehty keskeisistä palveluista 25

26 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Prosessien täydentäminen asiakasnäkökulmalla (asiakkaiden palveluiden kokonaisuus ja palveluketju näkökulma) sekä palvelulinjojen välisillä yhteyksillä Prosessikuvausten täydentäminen työkorteilla ja toimintaohjeilla Prosessien kehittämisen vastuuhenkilöt/koordinaattorit Monikanavaisuus vahvemmin esillä: TE-Aspan, Yritys-Suomen ja omien puhelin- ja verkkopalvelujen markkinointi kaikissa asiakastilanteissa Yritys- ja työnantajanäkökulman vahvistaminen prosessikuvauksissa ja prosessien kehittämisessä Prosessiajattelun kirkastaminen koko henkilöstölle, sovitut prosessit otetaan aidosti käyttöön ja toiminta (ja resurssien kohdentaminen) on käytännössä prosessien mukaista 26

27 Mitä tulisi tehdä valtakunnallisesti? Prosessien kuvauksessa olisi syytä lähteä ylhäältä alaspäin ja rakentaa systemaattinen kokonaisuus läpi koko TE-hallinnon Palvelulinjat ovat strategisia prosesseja, joita tulee kehittää TEM:n, ELY-keskuksen ja TE-toimistojen yhteistyönä Palvelulinjan keskeiset toimintaprosessit rakennetaan valtakunnallisesti yhteensopivaksi yhdessä muiden toimistojen linjajohtajien, TEM:n ja ELY-keskusten kanssa. Prosessit kuvataan vasta tämän jälkeen. Tulosohjauksen kehittäminen: toiminnallisia prosesseja suuntaavat myös tulostavoitteet ja palvelulinjakohtaiset vuosisuunnitelmat. Valtakunnalliset toimet: TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen 27

28 Hyviä käytäntöjä Kuvaukseen sisältyy sekä ulkoinen että sisäinen asiakkuus : Kuvaamisen periaatteena on ollut asiakkuuden elinkaari ilmoittautumisesta asiakkuuden päättymiseen. Kuvaamisessa on myös huomioitu sisäinen asiakkuus ja alkukartoituksen ja palvelulinjojen välinen yhteistyö. Prosessien toimivuutta arvioidaan jatkuvasti paitsi tuloksilla (seurantamittarit, tilastot) keräämällä asiakaspalautetta ja kuulemalla henkilöstä. Näin voidaan varmistaa se, miten prosessit käytännössä toimivat ja mitä/miten prosessien toimivuutta voidaan parantaa? Asiakasraatitoiminta on käynnistynyt ja raatitoiminnassa tullaan arvioimaan prosessien toimivuutta. TE-toimiston tuloskortissa arvioidaan prosessien kriittiset menestystekijät, toiminnan keskeisimmät painotukset, tavoitteet ja vastuutahot. Johto arvioi kokouksissaan ja johtoryhmissä tuloskortiston kokonaisuuksien toteumaa. Prosessien toimivuutta arvioidaan päivittäisessä asiantuntijatyössä.

29 Hyviä käytäntöjä (jatkoa) Prosessien toimivuuden arviointitapoja: asiakasmäärät/virkailija, palvelutarpeen selvittämisen ja tarpeeseen vastaamisen seuranta työllistymissuunnitelmien etenemisen tarkastelu (kuukausittain), palkkatukipäätösten ja työtarjousten määrän ja laadun seuranta, asiakkaiden odotusaikojen seuranta Sidosryhmät : ydinprosessien toiminnan kannalta olennaisimpien sidosryhmien asiakasrajapinnassa kulkevat liitosprosessit huomioidaan prosessien kuvaamisessa ja kehittämisessä Prosessien kehittämiselle on sovittu tavoitteet tälle vuodelle, jotka vahvistetaan johtoryhmässä. Tavoitteet on aikataulutettu ja prosessien kehittämiseen on nimetty vastuuhenkilöt palvelulinjoittain. Asiakasprosessien toimivuuden kannalta painopisteeksi on tällä hetkellä otettu palveluiden tavoitettavuus. Prosessia tutkitaan sekä puhelinpalveluiden että monikanavapalveluiden kehittämisen kannalta.

30 Hyviä käytäntöjä (jatkoa) Töiden organisoimiseksi toimiston sisällä on määritelty ensi vaiheessa kaikille yhteiset prosessit. Tähän liittyen keskeiset tukiprosessit tai yksittäisiin asioihin liittyvät prosessikuvaukset on tehty ja niihin määritelty asioiden kulku ja vastuunjako.

31 Palveluohjaus (mitkä asiat kunnossa) Palveluohjauksen toimintatavat asiakkaan palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tai palveluista toisiin siirtymätilanteessa on sovittu. Lisäksi palvelulinjoilla on rakennettu oma ohjeistus palvelun sisäiseen ohjaukseen. Uusien asiakkaiden ohjaus palveluprosesseihin on varmistettu tekemällä virkailijoille kirjallinen ohje. Asiakkaille on aulatilassa opastusta työnhaun aloituksesta ja asiakkaille jaettavaksi on tehty kirjallinen ohje palvelujen monikanavaisuudesta ja työnhaun voimassaolosta. Virkailija-aloitteisesta puhelinpalvelusta on tehty kirjallinen ohje. Asiakkaiden ohjaamisesta eri palvelulinjoille on tehty yhteinen kriteeristö. Toimintatapoja on osittain sovittu ja osittain ne ovat vielä kehitteillä, erityisesti eri linjojen ja toimintojen rajapintojen osalta kehittämistyötä on vielä tarpeen tehdä Siirtomenettelyä täsmennetään ja kehitetään, kun palvelulinjojen prosessikuvaukset on käsitelty Palvelulinjojen välistä yhteistyötä ja palveluohjausta edistetään erilaisin yhteistyömuodoin ja foorumein, siten että niihin osallistuu asiantuntijoita kaikilta palvelulinjoilta, osaan toimistoja on nimetty koordinaattorit

32 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Toimiston yhteisten pelisääntöjen luominen. Pelisäännöillä varmistetaan ja tuetaan prosessien toimivuutta ja palvelulinjojen välistä yhteistyötä. Huolimatta yhteisestä palveluohjauksen määrittelystä, käytännössä asiakkaan näkemykset asiakkaan palvelutarpeesta vaativat vielä yhteistä keskustelua ja pohdintaa Valtakunnalliset toimet: - TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset: Palveluohjauksen valtakunnalliset kriteerit

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen

TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.8.2013 Elisabet Heinonen Asiakasprosessien kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita Asiakaslähtöisyys ja asiakkuuksien hallinta

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto aloitti toimintansa 1.1.2013 Pohjanmaan TE-toimisto yhdisti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toimivat Suupohjan, Vaasan, Pietarsaaren,

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä. 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg

Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä. 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg Raahen Työllisyyden kuntakokeilu valtakunnallisessa ympäristössä 8.5.2014 Raahe Pääsihteeri Erja Lindberg Paikallistasolla kuntakokeilu auttaa määrittelemään alueen vahvuuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Yritysvalmentaja Kert Kenner, Balentor Oy Gsm. 050 5488278 E-mail. kert.kenner@balentor.fi Miksi prosessien kehittäminen? Näin? Vai näin? Ydin-,

Lisätiedot

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN SEUDULLISEN YRITYSPALVELUN MENESTYKSEN AVA MET TASAVERTAINEN VERKOSTO KUMPPANIEN TUNTEMUS SITOUTTAVA SOPIMUS LUOTTAMUS TOISEN OSAAMISEEN YHTEINEN VIESTINTÄ 1 HAASTE Seudulliset yrityspalvelut -konseptin

Lisätiedot

Miten viemme TE-palveluuudistuksen

Miten viemme TE-palveluuudistuksen Miten viemme TE-palveluuudistuksen maaliin TE-uudistuksen johtamisen ajankohtaisfoorumi 21.-22.08.2013, Jyväskylä Henkilöstöjärjestöjen THHL, JUKO, JHL kommenttipuheenvuoro: Eija Tuutti, THHL ry:n pj./pardia

Lisätiedot

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Muutoksia 1.1.2013 alkaen 1.1.2013 lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Heinolan kaupunki TOIMINTAOHJELMA 2015 Heinolan kaupungin strategian tavoitteet 1.Toimivat palveluketjut koko kaupungissa Palveluketjujen kuvaaminen Palvelukokemuksen mittaaminen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Hankepäällikkö Jarkko Tonttila Ajattelu uudistuu, paradigma murtuu! 2000 Tuotelähtöisyys Asiakas objektina

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu 2017-18 Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Regina Saari ohjelmajohtaja Tampereen kaupunki Taustaa Tampereen kaupunkiseutu hakeutui

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjausprosessin kehittäminen. koulutuspalvelujen tilaajan ja. palveluiden tuottajan. näkökulmista

Työssäoppimisen ohjausprosessin kehittäminen. koulutuspalvelujen tilaajan ja. palveluiden tuottajan. näkökulmista Työssäoppimisen ohjausprosessin kehittäminen Työssäoppimisen ohjausprosessin koulutuspalvelujen tilaajan ja kehittäminen koulutuspalvelujen palveluiden tuottajan tilaajan ja palveluiden tuottajan näkökulmista

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

ELY-keskusten raportointi vuoden 2016 toiminnasta - yhteenvetoa

ELY-keskusten raportointi vuoden 2016 toiminnasta - yhteenvetoa ELY-keskusten raportointi vuoden 06 toiminnasta - yhteenvetoa Jaana Kettunen & Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitos 8.6.07 Alueellisten ELO-ryhmien toiminnan seurantaa 0-7 Teema 4, alustavia tuloksia:

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA

ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA ELINIKÄISEN OPPIMISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ SATAKUNNASSA Satakunnan Opin Oven AVAIMET MUKAAN seminaari 28.11.2013 Porissa Satakunnan ELY-keskus / työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksikkö, Juhani

Lisätiedot

Kasvupalvelut / TE-palvelut

Kasvupalvelut / TE-palvelut Kasvupalvelut / TE-palvelut Maakuntauudistus, Kanta-Häme 1 Vaikuttavuus, poliittinen ohjaus Mitä halutaan tapahtuvan? Kasvua ja hyvinvointia koko Suomeen Korkea työllisyysaste Yritysten kasvu, kestävä

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuottaminen Lapissa nyt ja lähitulevaisuudessa 1 Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä 2 Asiakkaat Lapissa Työnantajat Yritysten toimipaikkoja 11.300 TE-toimistoon

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY nuorten maakunnassa; miten maakuntaohjelma näkyy ELY-keskuksen toiminnassa Ylijohtaja Matti Räinä 26.2.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta Ajankohtaiset asiat. Kela/Terveysosasto Etuuspäällikkö Jorma Viitala TYP-johdon foorumi/tupaswilla 19.8.2013

Kelan TYP-toiminta Ajankohtaiset asiat. Kela/Terveysosasto Etuuspäällikkö Jorma Viitala TYP-johdon foorumi/tupaswilla 19.8.2013 Kelan TYP-toiminta Ajankohtaiset asiat Kela/Terveysosasto Etuuspäällikkö Jorma Viitala TYP-johdon foorumi/tupaswilla 19.8.2013 Kelan ajankohtaiset kehittämissuunnat Elämässä mukana muutoksissa tukena Kelan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta

Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta Sosiaalihuollon rakenteisten asiakastietojen hyödyntämismahdollisuudet tietojohtamisen näkökulmasta Jaakko Penttinen/ Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Sosiaalityön tutkimuksen päivät 17.2.2017 Tiedolla

Lisätiedot