Näkökohtia TE-toimistojen sovelletuista toiminnan kuvauksista Johtaminen, ohjaus, henkilöstö, prosessit, kumppanuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökohtia TE-toimistojen sovelletuista toiminnan kuvauksista Johtaminen, ohjaus, henkilöstö, prosessit, kumppanuudet"

Transkriptio

1 Näkökohtia TE-toimistojen sovelletuista toiminnan kuvauksista Johtaminen, ohjaus, henkilöstö, prosessit, kumppanuudet TE-johdon ajankohtaisfoorumi Elisabet Heinonen

2 Yleistä TE-toimistojen kuvauksista Toiminnan kuvaukset mitaltaan 3-29 sivua, keskimäärin kuitenkin ohjeellisen 10 sivun mittaisia Kuvaukset huolellisesti laadittuja TE-palvelu-uudistuksen käynnistymisestä ja kasvaneista asiakasvirroista huolimalla osassa toimistoja kuvausta oli käsitelty kiitettävän laaja-alaisesti CAF toiminnan kuvaus (ja edelleen arviointi) on ensisijaisesti työvälinen TEtoimiston ja sen henkilöstön oman ymmärryksen lisäämiseksi Yksi tapa arvioida kuvausta on pohtia sitä, miten se toimisi uuden virkailijan perehdyttäjänä 2

3 Miten kuvauksiin on perehdytty TEM:ssä? Lähtökohta ministeriön ohje : Miten TE-palvelu-uudistus on CAF:n Toiminnan osa-alueilla lähtenyt eri puolilla maata liikkeelle? on tarkoituksenmukaista keskittyä kuvaamaan niitä toimintatapoja ja prosesseja, joiden avulla TE-toimistot toiminnallaan pyrkivät TE-palvelu-uudistuksen tavoitteisiin Seuraavassa käydään toiminnan kuvausten perusteella arviointialueittain (johtajuus, ohjaus, henkilöstö, kumppanuudet ja prosessit) läpi sitä, mikä on kunnossa (olemassa olevat tai rakentumassa olevat käytänteet)? esim. hyvät käytännöt missä on kehitettävää? minkä asioiden kehittäminen on tehtävä TE-toimiston itsensä toimesta? mistä kehittämiskohteesta TEM ottaa koppia? 3

4 Johtamisjärjestelmä (mitkä asiat kunnossa) Organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä ovat selkeitä Johtamisvastuut on määritelty Toimipaikkakohtaisesta johtamisesta on luovuttu, johtaminen ja toimintojen organisointi tapahtuu palvelulinjoittain Monipuoliset johtamisfoorumit ja kokouskäytännöt 4

5 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Koko johdon yhdenmukainen toimintatapa sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä ja toiminnassa. Viestintä on keskeinen osa johtamista. Arvokeskustelua henkilöstön kanssa ei ole vielä käyty. Arvokeskustelu tulee saada sellaiselle tasolle, että sen tulokset näkyvät ja heijastuvat käytännön toimintaan. Toimiston johdon ja esimiesten säännölliset keskustelut henkilöstön kanssa organisaation toimintatapoihin, johtamistapaan ja esimiestyöhön liittyvissä asioissa Nykyistä enemmän panostusta henkilöstöjohtamiseen (työhyvinvointi, hallinnollinen johtaminen) Johtamisjärjestelmän käytännön toimivuuden jatkuva arviointi) 5

6 Mitä tulisi tehdä valtakunnallisesti? TE-palvelujen nykyistä selkeämpi yhteinen tahtotila ja visio Valtakunnallinen viestintä TE-toimistojen yhteiset arvot Valtakunnalliset toimet: - TE-palvelujen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen vuosille TE-palvelujen tahtotila (työllisyys- ja yrittäjyysstrategia) - Valtakunnallinen TE-palvelujen johtamisohjelma vuosille

7 Ohjausketju (mitkä asiat kunnossa) Tulosohjauksen osalta ohjausketju on selkeä (TEM-ELY-TEtoimisto) TEM:n ohjaus konkretisoituu valtakunnallisesti koordinoituna kehittämistyönä ja säädösohjauksena. Säädösohjaus muodostaa perustan julkisen työvoimapalvelun toimeenpanolle. TEM:n järjestämät TE-johtajien kokoukset sekä ns. linjafoorumit vahvistavat toiminnan valtakunnallista yhdenmukaisuutta TE-toimistojen hallintoasiat on joko siirretty ELY-keskukseen tai niitä hoidetaan tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen hallintoyksikön kanssa 7

8 Kehittämiskohteita (mitä tulisi tehdä valtakunnallisesti ja alueellisesti) TEM:n ohjaus toimii, mutta se on lähes kokonaan suoraa ohjausta TE-toimistoihin TEM:n substanssiohjauksen selkiinnyttäminen ELYihin Ohjausketjun käytännön toiminta; ELY-keskuksen rooli hakee vielä muotoaan. Kuluvaa vuotta voidaan pitää siirtymäkautena, jonka jälkeen toimivuutta voidaan paremmin arvioida. ELY:n ohjausroolin selkiinnyttäminen ja resurssien suuntaaminen TE-palvelujen ohjaamiseen Substanssiasioiden työpari ELY-keskuksessa Valtakunnalliset toimet: 8

9 Sisäinen ohjaus (mitkä asiat kunnossa) Sisäisesti toimiston ohjaus tapahtuu johtoryhmässä, palvelulinjojen ohjausryhmissä ja yhteisissä esimieskokouksissa Palvelulinjakohtainen johtaminen luo perustan ohjaukselle Palvelulinjojen rajat ylittävät yhteistyöryhmät koordinoivat toimintaa palvelulinjoilla ja niiden välillä Johto ja johdon tuki palvelevat kaikkia palvelulinjoja

10 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Palvelulinjojen johtamisen ja yhteistyön kehittäminen Yhdenmukaisten toimintatapojen varmistaminen kaikilla palvelulinjoilla Apuna nimetyt koordinaattorit, jotka vastaavat asiakkuuksien hallinnasta ja ylimenevistä asiakasprosesseista Viestinnän tehostaminen; on keskeinen osa sisäistä ohjausjärjestelmää 10

11 Kuinka johto motivoi ja tukee henkilöstöä? (mitkä asiat kunnossa) Määritelty keskeiset foorumit asioiden yhteistä käsittelyä ja sopimista varten, mm. kehittämispäivät, aamukoulut, kokoukset Sisäinen viestintä: Toimiston viikkotiedotteet, johtajan sähköpostiterveiset, sisäisen viestinnän kautta henkilöstölle tiedotetaan mm. onnistuneista palvelutapahtumista ja suorista asiakaspalautteista. Jokaisella asiantuntijalla on viestintävastuu omasta työstään ja oikeus saada tietoa itseään ja organisaatiota koskevista tehtävistä ja niiden muutoksista oikea-aikaisesti, luotettavasti ja nopeasti. Kokonaisvastuu toimiston viestinnästä ja sen organisoinnista on johtajalla TE-palvelu-uudistus ja sen tavoitteet tulevat esille kaikessa toiminnan kehittämisessä ja sitä viestitetään henkilöstölle Henkilöstöhallinnon käytäntöihin on luotu yhdessä ELY-keskuksen kanssa yhteisiä pelisääntöjä (mm. työajan seuranta, henkilöstön muistamiskäytännöt, tyky-toiminta) 11

12 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä On rakenteilla, luodaan parhaillaan uusia henkilöstön kannustus- ja motivointitapoja. Uudistuksen alku on mennyt käytäntöjen yhtenäistämiseen. Luottamuspääoman kasvattaminen; TE-toimiston johto on koko toimiston esimerkki ja toisaalta käyntikortti ulospäin toimistosta. Esimiehellä on vastuurooli, joka on samalla myös luottamusrooli. Luottamus vaikuttaa siihen, miten alaiset ottavat vastaan esimiehen välittämän informaation, päätökset ja tavoitteet. Luottamus parantaa sitoutumista, jolloin työntekijöiden sitoutuminen organisaatioon lujittuu ja työntekijöiden hyvinvointi kasvaa. Viestintään panostettava edelleen, ja avoimuus muutosprosessin aikana vaatii lisäpanostusta, johdon tavoitettavuutta on parannettava Monitoimipaikkainen rakenne muodostaa erityisen haasteen hyvän tuen ja johtamisen toteuttamiselle Johdon jalkautuminen kentälle ja virkailijoiden arkeen paremmin tutustuminen 12

13 Hyvät käytännöt Henkilöstön työssä jaksamisen tueksi on järjestetty tarpeen mukaisia yksilöllisiä tukitoimenpiteitä. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallista mm. muutostukeen, työnohjaukseen. Henkilöstön keskinäisten kuormittavuuserojen tasaamisia on tehty sitä mukaan, kun on huomattu kuormittavuuksien epätasaista jakaantumista (mm. asiakasmäärissä eri asiantuntijoiden kesken) Tehty ns. rautalankamalleja henkilöstön työn tueksi (mm. koulutusjärjestelmät ja niiden rahoitus) TE-toimiston henkilöstöä huomioidaan ja kiitetään hyvästä asiakaspalvelusta. Toimisto palkitsee hyvästä asiakaspalvelusta Vuoden Asiakaspalvelija kunniakirjalla Määritelty yhdessä toimiston yhteiset pelisäännöt: Jokainen meistä on tunnelman luoja Tiedostan ja ymmärrän, että voin vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin ja töiden sujumiseen omalla asenteellani ja toiminnallani Vaalin ja pidän yllä me-henkeä 13

14 Työvälineet ja mittarit (mitkä asiat kunnossa) Seurannassa käytetään monipuolisia mittareita (määrälliset ja laadulliset mittarit) Strategisesti tärkeitä mittareita: tulostavoiteseuranta, palvelulinjojen toimivuutta kuvaavat toteumatiedot, nuorisotakuun toimeenpanoa koskevat tiedot, sähköisten palvelujen käyttöä koskevat seurantatiedot, työllisyystilanteen kehitys Työtarjousten määrät, seuranta linjoittain virkailijatasolla Toimipaikkojen kuormitusseuranta Puhelinpalveluseuranta Asiakkuuksien ohjautuminen eri palvelulinjoille Asiakaspalvelun sujuvuuden seuranta: asiakkaiden palvelun odotusajat, yhteydenotot asiointipaikoittain ja virkailijoittain, asiakasmäärät asiointipaikoittain ja virkailijoittain Asiakaspalautteet (valtakunnallinen ASPA, toimistojen omat asiakaskyselyt, käytössä suora asiakaspalautejärjestelmä) Henkilöstöbarometri ja toimistokohtaiset ilmapiiri/henkilöstökyselyt 14

15 Käytössä olevia tietolähteitä ovat myös mm. Toimiala Online tietopalvelu, Ammattibarometri sekä alueellinen työllisyys- ja aluetalouskatsaus Ennakointi: TE-toimiston yrityspalveluryhmä laatii seutukunnallisen katsauksen yhdessä ELY-keskuksen kanssa TEM:n valtakunnalliseen alueellisten talousnäkymien katsaukseen 2 kertaa vuodessa Asiantuntijakohtaiset mittarit, joissa tarkastellaan asiantuntijoiden tekemiä toimenpiteitä (työvoimapalveluja) henkilö- ja yritysasiakkaiden palvelussa. Mittareiden toimivuus on vasta kokeilussa ja niiden käytettävyyttä selvitetään vuoden 2013 aikana. TE-palvelu-uudistusta on seurattu ELY-keskuksen tekemällä kyselyllä, joka on toteutettu 2012 ja

16 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Tavoitteena on tavoitteiden ja resurssien samanaikainen käsittely ja näiden asioiden kytkeminen toisiinsa Resurssien jakautuminen eri palveluissa Tarvitaan tarkempaa toimipaikkakohtaista seurantatietoa (ELYkeskus on jo osittain tuottanutkin tietoa toimiston käyttöön) Päivittäisen työn tekeminen niin näkyväksi, että jokainen työntekijä ymmärtää miksi tehdään mitäkin ja millä asioilla on vaikutusta mihinkin Tuloksellisuuden seuranta on jatkuvaa toimintaa ja toimintaa suunnataan uudelleen ja kehitetään tarpeen vaatiessa 16

17 Mitä tulisi tehdä valtakunnallisesti? Valtakunnalliset seurantamittarien kehittäminen, tarvitaan linjakohtaisesti nykyistä tarkempaa seurantaa. Valmistelutyö tulee yhteen sovittaa alueilla jo kehitteillä olevan valmistelutyön kanssa Asiakkuuksien kestoista tarvitaan valtakunnallista seurantatietoa URAn vakioraporttien yhtenäistäminen Kumppanuuksien seurantaan ei ole mittareita Valtakunnalliset toimet: Systemaattinen TE-palvelujen seurantakokonaisuus 17

18 Henkilöstö/ Osaaminen (mitkä asiat kunnossa) Osaaminen tunnistettu muutoskeskusteluissa, ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluissa Henkilöstösuunnitelma, jossa kuvataan henkilöstön sijoittuminen ja määrät. Osaamisalueet määräytyvät TE-palvelukokonaisuuksien mukaan Henkilöstön osaamisen kartoittaminen erillisillä kyselyillä Käytössä ns. perehdytyspassi (muistilista eri osaamisalueista) Uusien henkilöiden rekrytointi Akuutteihin osaamistarpeisiin on järjestetty koulutusta (mm. työmarkkinainfot, tekniset työvälineet jne.) 18

19 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Osaamisen kehittäminen nykyistä selvästi suunnitelmallisemmaksi ja pitkäjänteisemmäksi Osaamisen johtamisen terävöittäminen Valtakunnalliset toimet: TE-palvelujen osaamisen ja kyvykkyyksien johtaminen TE-palvelun henkilöstön työhyvinvointiohjelma 19

20 Henkilöstön osallistaminen ja avoin vuoropuhelu (mitkä asiat kunnossa) Erilaiset kokoukset, infotilaisuudet, yhteistyöfoorumit, kehittämis- ja virkistyspäivät Tavoitteena on ollut neuvoa, opastaa, ohjata ja kannustaa henkilöstöä TE-palvelujen hengessä ja henkeen, kuitenkin niin, että uuden työotteen ja kulttuurin omaksumiseen annetaan aikaa Sisäinen viestintä Virallinen yhteistoiminta (yt-toiminnan kehittämisestä on laadittu yhteinen vuosiohjelma) Johtajien toimipaikkakäynnit Henkilöstön mukaan ottaminen palveluprosessien kehittämiseen, osallistuminen erilaisiin työryhmiin, joissa toimintaa ja työtapoja arvioidaan ja kehitetään Ilmapiirikyselyt 20

21 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Palvelulinjojen välinen yhteistoiminta, vuorovaikutus ja vuoropuhelu etsivät vielä muotojaan Vuorovaikutteisen ja avoimen organisaatiokulttuurin luominen edellyttää pitkäjänteistä työtä, työ on vasta käynnistynyt Henkilöstön motivointi ja mukaan ottaminen palveluprosessin kehitystyöhön Valtakunnalliset toimet: TE-palvelun henkilöstön työhyvinvointiohjelma 21

22 Kumppanuudet (mitkä asiat kunnossa) TE-palvelu-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää toimistolta entistä vahvempaa kumppanuutta ja sidosryhmäyhteistyötä Kasvun ja työllisyyden tukemiseen TE-toimisto tarvitsee toimivan, aktiivisen ja laajan toimijajoukon Kumppanuuksien kehittäminen on usein yhteisten palveluprosessien hiomista ja yhteistyön syventämistä sekä uusien yhteisten toimintamallien kehittämistä Merkittävä osa TE-toimiston tavoitteista on alueen muiden toimijoiden kanssa yhteisiä tavoitteita (mm. nuorten työllistymisen edistäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen, osaavan työvoiman saatavuus, yrittäjyyden lisääminen) Keskeiset kumppanuudet ja sidosryhmät on määritelty mm.: yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät, työntekijäjärjestöt, seudulliset yrityspalvelut, YritysSuomi kumppanit, kehittämisyhtiöt, Uusyrityskeskukset, eri palveluntuottajat, koulutusorganisaatiot, kunnat, kela, muut valtion laitokset, erilaiset välityömarkkinoiden toimijat, TY-neuvottelukunta, ELY-keskus, muut TE-toimistot, TEM 22

23 Kumppanuudet (jatkoa) Johto käynyt läpi tärkeimmät ulkoiset kumppanit ja sidosryhmät Kumppanuudet on määritelty palvelulinjoittain Tärkeimmille kumppaneille on sovittu vastuuhenkilöt ja yhteistyökäytännöt Verkostoituminen tapahtuu sekä strategisella tasolla että henkilötasolla 23

24 Kehittämistoimet Toimiston omana työnä Toimistoilla ei ole vielä kumppanuusstrategiaa Kumppanuusstrategian laatiminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa Kumppanuuksien hoitamiseen liittyvät menettelytavat ovat osin vielä muotoutumatta ja yhteisesti sopimatta. Varsinainen yhteydenpito ja sidosryhmäsuhteiden hoito käynnistyy laajemmassa määrin loppu vuonna. Alkuvuoden aikana kumppanuutta on tehty lähinnä akuutteihin asioihin liittyvänä. Palvelulinjojen suuntaan kumppanuuksia ei ole avattu vielä riittävästi ja prosessiajattelu on alkuvaiheessa Kumppanuus- ja verkostoyhteistyötä tulee kehittää koko ajan. Tarvitaan uusia yhteistyömuotoja ja tapoja. Valtakunnalliset toimet: Kumppanuudet osana uutta työllisyys- ja yrittäjyysstrategiaa? Kumppanuudet osana asiakasprosessien kehittämistyötä 24

25 Prosessikuvaukset (mitkä asiat kunnossa) Kaikissa TE-toimistoissa prosessityö on käynnistynyt TE-toimistot ovat prosessityön ja prosessikuvausten osalta hyvinkin eri vaiheissa, kehittämistyö on vielä kesken, kuvatut prosessit oat vielä alustavia, alkuvuosi mennyt hallinnollisten ja teknisten asioiden akuuttiin hoitamiseen Prosessityön merkitys on ymmärretty Prosessikuvausten avulla on tarkoitus varmistaa yhtenäinen toiminta Hyvin toteutuneen prosessin avulla pyritään onnistuneeseen työnvälitykseen ja työmarkkinoiden toimivuuden turvaamiseen siten, että työnantajat saavat työvoimaa ja työnhakijat työtä mahdollisimman kitkattomasti Palvelulinjat ovat ydinprosesseja Prosessikuvauksia on tehty keskeisistä palveluista 25

26 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Prosessien täydentäminen asiakasnäkökulmalla (asiakkaiden palveluiden kokonaisuus ja palveluketju näkökulma) sekä palvelulinjojen välisillä yhteyksillä Prosessikuvausten täydentäminen työkorteilla ja toimintaohjeilla Prosessien kehittämisen vastuuhenkilöt/koordinaattorit Monikanavaisuus vahvemmin esillä: TE-Aspan, Yritys-Suomen ja omien puhelin- ja verkkopalvelujen markkinointi kaikissa asiakastilanteissa Yritys- ja työnantajanäkökulman vahvistaminen prosessikuvauksissa ja prosessien kehittämisessä Prosessiajattelun kirkastaminen koko henkilöstölle, sovitut prosessit otetaan aidosti käyttöön ja toiminta (ja resurssien kohdentaminen) on käytännössä prosessien mukaista 26

27 Mitä tulisi tehdä valtakunnallisesti? Prosessien kuvauksessa olisi syytä lähteä ylhäältä alaspäin ja rakentaa systemaattinen kokonaisuus läpi koko TE-hallinnon Palvelulinjat ovat strategisia prosesseja, joita tulee kehittää TEM:n, ELY-keskuksen ja TE-toimistojen yhteistyönä Palvelulinjan keskeiset toimintaprosessit rakennetaan valtakunnallisesti yhteensopivaksi yhdessä muiden toimistojen linjajohtajien, TEM:n ja ELY-keskusten kanssa. Prosessit kuvataan vasta tämän jälkeen. Tulosohjauksen kehittäminen: toiminnallisia prosesseja suuntaavat myös tulostavoitteet ja palvelulinjakohtaiset vuosisuunnitelmat. Valtakunnalliset toimet: TE-palvelujen asiakasprosessien kehittäminen 27

28 Hyviä käytäntöjä Kuvaukseen sisältyy sekä ulkoinen että sisäinen asiakkuus : Kuvaamisen periaatteena on ollut asiakkuuden elinkaari ilmoittautumisesta asiakkuuden päättymiseen. Kuvaamisessa on myös huomioitu sisäinen asiakkuus ja alkukartoituksen ja palvelulinjojen välinen yhteistyö. Prosessien toimivuutta arvioidaan jatkuvasti paitsi tuloksilla (seurantamittarit, tilastot) keräämällä asiakaspalautetta ja kuulemalla henkilöstä. Näin voidaan varmistaa se, miten prosessit käytännössä toimivat ja mitä/miten prosessien toimivuutta voidaan parantaa? Asiakasraatitoiminta on käynnistynyt ja raatitoiminnassa tullaan arvioimaan prosessien toimivuutta. TE-toimiston tuloskortissa arvioidaan prosessien kriittiset menestystekijät, toiminnan keskeisimmät painotukset, tavoitteet ja vastuutahot. Johto arvioi kokouksissaan ja johtoryhmissä tuloskortiston kokonaisuuksien toteumaa. Prosessien toimivuutta arvioidaan päivittäisessä asiantuntijatyössä.

29 Hyviä käytäntöjä (jatkoa) Prosessien toimivuuden arviointitapoja: asiakasmäärät/virkailija, palvelutarpeen selvittämisen ja tarpeeseen vastaamisen seuranta työllistymissuunnitelmien etenemisen tarkastelu (kuukausittain), palkkatukipäätösten ja työtarjousten määrän ja laadun seuranta, asiakkaiden odotusaikojen seuranta Sidosryhmät : ydinprosessien toiminnan kannalta olennaisimpien sidosryhmien asiakasrajapinnassa kulkevat liitosprosessit huomioidaan prosessien kuvaamisessa ja kehittämisessä Prosessien kehittämiselle on sovittu tavoitteet tälle vuodelle, jotka vahvistetaan johtoryhmässä. Tavoitteet on aikataulutettu ja prosessien kehittämiseen on nimetty vastuuhenkilöt palvelulinjoittain. Asiakasprosessien toimivuuden kannalta painopisteeksi on tällä hetkellä otettu palveluiden tavoitettavuus. Prosessia tutkitaan sekä puhelinpalveluiden että monikanavapalveluiden kehittämisen kannalta.

30 Hyviä käytäntöjä (jatkoa) Töiden organisoimiseksi toimiston sisällä on määritelty ensi vaiheessa kaikille yhteiset prosessit. Tähän liittyen keskeiset tukiprosessit tai yksittäisiin asioihin liittyvät prosessikuvaukset on tehty ja niihin määritelty asioiden kulku ja vastuunjako.

31 Palveluohjaus (mitkä asiat kunnossa) Palveluohjauksen toimintatavat asiakkaan palvelutarpeen mukaisiin palveluihin tai palveluista toisiin siirtymätilanteessa on sovittu. Lisäksi palvelulinjoilla on rakennettu oma ohjeistus palvelun sisäiseen ohjaukseen. Uusien asiakkaiden ohjaus palveluprosesseihin on varmistettu tekemällä virkailijoille kirjallinen ohje. Asiakkaille on aulatilassa opastusta työnhaun aloituksesta ja asiakkaille jaettavaksi on tehty kirjallinen ohje palvelujen monikanavaisuudesta ja työnhaun voimassaolosta. Virkailija-aloitteisesta puhelinpalvelusta on tehty kirjallinen ohje. Asiakkaiden ohjaamisesta eri palvelulinjoille on tehty yhteinen kriteeristö. Toimintatapoja on osittain sovittu ja osittain ne ovat vielä kehitteillä, erityisesti eri linjojen ja toimintojen rajapintojen osalta kehittämistyötä on vielä tarpeen tehdä Siirtomenettelyä täsmennetään ja kehitetään, kun palvelulinjojen prosessikuvaukset on käsitelty Palvelulinjojen välistä yhteistyötä ja palveluohjausta edistetään erilaisin yhteistyömuodoin ja foorumein, siten että niihin osallistuu asiantuntijoita kaikilta palvelulinjoilta, osaan toimistoja on nimetty koordinaattorit

32 Kehittämiskohteita Toimiston omana työnä Toimiston yhteisten pelisääntöjen luominen. Pelisäännöillä varmistetaan ja tuetaan prosessien toimivuutta ja palvelulinjojen välistä yhteistyötä. Huolimatta yhteisestä palveluohjauksen määrittelystä, käytännössä asiakkaan näkemykset asiakkaan palvelutarpeesta vaativat vielä yhteistä keskustelua ja pohdintaa Valtakunnalliset toimet: - TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset: Palveluohjauksen valtakunnalliset kriteerit

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

Miten viemme TE-palveluuudistuksen

Miten viemme TE-palveluuudistuksen Miten viemme TE-palveluuudistuksen maaliin TE-uudistuksen johtamisen ajankohtaisfoorumi 21.-22.08.2013, Jyväskylä Henkilöstöjärjestöjen THHL, JUKO, JHL kommenttipuheenvuoro: Eija Tuutti, THHL ry:n pj./pardia

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen. Työryhmien seminaari Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Työryhmien seminaari 29.4.2016 Frami Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lopullinen hankeohjelma julkaistu 14.4. 2016 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely

Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Kehittämisrakenneseminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä tehty kysely Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen kehittämisrakenteen seminaari 3.6.2009 Ilmoittautumisen yhteydessä Webropol kysely

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

NUORISOFOORUMIN TEEMARYHMIEN TYÖ NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESSA

NUORISOFOORUMIN TEEMARYHMIEN TYÖ NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESSA NUORISOFOORUMIN TEEMARYHMIEN TYÖ NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESSA 28.5.2013 Nuorisofoorumin taustaa Vuonna 2010 näkyi merkkejä nuorisotyöttömyyden uudesta kasvusta. Työmarkkinoille sijoittuminen hidastui.

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013

Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Liisa Ojala 17.5.2013 Etelä-Pohjanmaan vakuutuspiiri Liisa Ojala 17.5.2013 Tietoa vakuutuspiiristä Suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan alue = sairaanhoitopiirin alue 20 kuntaa, 200 000 asukasta Viikottain n 3000 palvelukohtaamista,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Kuntien rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa. TYP-aluekiertue Helsinki

Kuntien rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa. TYP-aluekiertue Helsinki Kuntien rooli työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa TYP-aluekiertue 2015 22.1.2015 Helsinki Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta, vastavuoroisuutta, tasaarvoisuutta,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014

Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 3 Eri ryhmien osuudet aktiivitoimissa vuonna 2014 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 65,0 64,5 62,5 63,1 64,4 62,1 62,2 62,7 58,1 50 % 40 % 30 % 10,7 11,1 11,8 11,7 10,9 9,8 9,8 10,8 16,9 20 % 4,2 4,1 4,0 4,2 3,9

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot