KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus hankintamenettelystä Hakemus markkinaoikeudelle Markkinaoikeuden ratkaisu Markkinaoikeuden päätös nro 110/2009 Hankintayksikkö on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia ympärivuorokautisista turva- ja kriisiasumispalveluista sekä valvottujen tapaamisten järjestämisestä sopimuskaudelle Hankintayksikkö on saanut kaksi tarjousta. Hankintayksikön kaupunginjohtaja on päätöksellään sulkenut hakijan pois tarjouskilpailusta ja valinnut palvelun tuottajaksi voittajan. Kriisikeskus on ollut voittajan toimintayksikkö, jonka kautta mielenterveysseura on tarjonnut tarjouspyynnössä esitetyt palvelut. Hakija on hakemuksessaan markkinaoikeudelle vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa hankintayksikön päätöksen, kieltää hankintayksikköä soveltamasta virheellistä menettelyään ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Hakija on toissijaisesti vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan maksamaan hakijalle hyvitysmaksuna euroa ja että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan hakijan arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2 597,38 eurolla korkoineen. Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt hakijan tekemän hakemuksen ja velvoittanut hankintayksikön korvaamaan hakijan oikeudenkäyntikulut eurolla korkoineen. Markkinaoikeus on lausunut päätöksensä perusteluina muun ohella seuraavaa:

2 2 Hankintamenettely Hankinnassa noudatettua menettelyä tulee arvioida ottaen huomioon julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 1 :n 2 momentissa ilmaistu lain tarkoitus, joka on tarjousmenettelyyn osallistuvien yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaaminen tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia koskevissa julkisten hankintojen tarjouskilpailussa. Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä sekä hankintayksikön on toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa. Hakijan tarjouksen sulkeminen pois tarjousvertailusta Hakija on esittänyt, että hakijan tarjous on perusteettomasti suljettu pois tarjousvertailusta. Hankintalain 46 :n mukaan tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajalla on tullut olla lääninhallituksen lupa toiminnalle. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että lääninhallituksen kirjallinen lupa toimitetaan heti, kun se saadaan. Hakija on puolestaan esittänyt tarjouksensa yhteydessä Hausjärven toimipaikkansa toimintaa koskevan lääninhallituksen luvan ja todennut, että uusi toimipaikka vaatii uuden luvan. Hankintapäätöksen mukaan hakija on suljettu pois tarjouskilpailusta puuttuvan lääninhallituksen luvan vuoksi. Voittaneen tarjoajan on puolestaan katsottu täyttäneen kelpoisuusehdot. Kummallakaan tarjoajalla ei kuitenkaan ole ollut toiminnan edellyttämää lupaa tarjouksessaan. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä, kun se on sulkenut hakijan pois tarjouskilpailusta puuttuvan luvan vuoksi. Hankintayksikön menettely ei siten ole ollut tältä osin julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaista. Voittaneen tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Hakija on lisäksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous ei muiltakaan osin ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Toimitilat vaihtuvat maaliskuussa 2008, jolloin tarjouksen tekemisen aikana olleille toimitiloille myönnetty lääninhallituksen lupa raukeaa. Voittanut tarjoaja ei ole hakijan mukaan esittänyt maaliskuun 2008 jälkeisestä tilaratkaisusta selvitystä.

3 3 Tarjouspyynnössä edellytetään tarjoajalta toimintaan soveltuvia toimitiloja. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenee, että sillä on ollut tarjouksen antamisen hetkellä ja toiminnan suunnitellun aloittamisen hetkellä palvelun tarjoamiseen soveltuvat toimitilat. Markkinaoikeus katsoo, että yksin toimitiloja koskevan vuokra- tai muun hallintaoikeuden mahdollinen myöhempi lakkaaminen ei ole peruste pitää tarjousta tarjouspyynnön vastaisena. Uuden luvan hakemisen osalta voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että uudet tilat edellyttävät uuden tarkastuksen. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden mukaan hankintayksikön olisi tullut katsoa, että voittanut tarjoaja ei tulisi hankkimaan tarjottuun toimintaan soveltuvia toimitiloja ja niille vaadittavia lupia myös jatkossa hankintakauden aikana. Hankintayksikön menettelyä ei siten voida tältä osin pitää hakijaa syrjivänä. Muut väitteet hankintamenettelyn virheellisyydestä Hakija on myös esittänyt, että tarjousten tekemiselle on varattu liian lyhyt aika. Hankinta-asetuksen 5 :n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansallisessa hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden kohtuullinen määräaika, johon mennessä tarjoukset tai osallistumishakemukset on viimeistään toimitettava hankintayksikölle. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on toimittanut hankintailmoituksen julkaistavaksi Internetosoitteessa Hankintailmoituksen ja samana päivänä päivätyn hankintaa koskeneen tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on tullut toimittaa hankintayksikölle viimeistään kello Markkinaoikeus katsoo, että hankintailmoituksessa tarjousten tekemiselle varattua aikaa on pidettävä hankinnan laajuus ja laatu huomioon ottaen tässä tapauksessa riittävän pitkänä. Hakija on lisäksi esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut syrjivä edellyttäessään toimitilojen sijaintia ydinkaupungin alueella. Hankintayksikkö voi harkintavaltansa puitteissa määritellä hankinnan kohteen tarjouspyynnössä. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole hankinnan kohdetta määritellessään ylittänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa eikä muutoinkaan menetellyt sanotulta osin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on tarjouspyynnössään edellyttänyt palvelun sijaitsevan ensisijaisesti ydinkaupungin alueella. Hankintamenettelyn keskeyttäminen Hankintayksikön markkinaoikeudelle toimittamaan selvitykseen liitetyn voittajan hallituksen kokouksen pöytä-

4 4 kirjanotteen mukaan kriisikeskuksen toiminta nykyisessä muodossa lopetetaan Kriisikeskus on ollut voittajan toimintayksikkö, jonka kautta mielenterveysseura on tarjonnut tarjouksessa esitetyt palvelut. Hankintayksikkö on ilmoittanut markkinaoikeudelle järjestävänsä turva- ja kriisiasumispalvelun sekä valvotut tapaamisjärjestelyt omana toimintanaan käyttäen hankintayksikön tai kuntayhtymän omistamaa turva-asuntoa. Palveluita on asiakkaille tarjottu kaupungin sosiaalipäivystyksen tai -ohjauksen kautta. Omana toimintana tuotettu palvelu on hankintayksikön mukaan osoittautunut riittäväksi. Markkinaoikeus katsoo, että edellä kerrotulla tavalla toimiessaan hankintayksikkö on tosiasiallisesti keskeyttänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä aloittamansa hankintamenettelyn. Hankintalain 73 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Hankintalakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 50/2006 vp s.120) on todettu, että myös hankinnan keskeyttämisestä perusteluineen olisi ilmoitettava asianosaiselle kirjallisella päätöksellä. Hankintayksikkö ei ole tehnyt hankinnan keskeyttämisestä kirjallista päätöstä. Hankintayksikkö on kuitenkin edellä mainitulla tavalla perustellut hankintamenettelyn keskeyttämistä markkinaoikeudelle antamassaan selvityksessä. Hankintalaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä aloitetun hankintamenettelyn keskeyttämisestä hankintaa tekemättä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että arvioitaessa, onko hankintayksikkö keskeyttäessään hankinnan menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, on ratkaisevana pidettävä sitä, onko hankintayksikkö kohdellut ehdokkaita tai tarjoajia epätasapuolisesti tai syrjivästi. Asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikkö edellä mainituissa olosuhteissa hankinnan keskeyttäessään olisi menetellyt hakijaa syrjivällä tavalla. Hankintayksikön menettely on ollut keskeyttämisen osalta kuitenkin virheellistä siltä osin, että hankintayksikkö ei ole tehnyt hankintamenettelyn keskeyttämisestä kirjallista päätöstä. Koska hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt riittävänä pidettävän selvityksen siitä, että hankintamenettelyn keskeyttäminen hankintaa tekemättä on vallinneissa olosuhteissa tehty hakijaa syrjimättä, asiassa ei tule harkittavaksi hankintalain

5 5 76 :ssä säädetyn seuraamuksen määrääminen. Hakijan hakemus on näin ollen hylättävä. Oikeudenkäyntikulut Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hallintolainkäyttölain 74 :n 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on erityisesti otettava huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Hankintamenettely on ollut edellä kerrotulla tavalla virheellistä. Lisäksi hankintayksikkö on esittänyt tarkemmat perustelut hankintamenettelyn keskeyttämiselle vasta markkinaoikeudelle. Tähän nähden hallintolainkäyttölain 74 :n 1 ja 2 momentti huomioon ottaen hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan hakijan kohtuulliseksi harkitut oikeudenkäyntikulut eurolla. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Hakija on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää hankintayksikön maksamaan hakijalle hyvitysmaksuna euroa. Hakija on lisäksi vaatinut, että korkein hallintooikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan hakijan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa vaaditun määräisinä 2 597,38 eurolla sekä oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa, molemmat korkoineen. Hakija on lausunut vaatimustensa perusteluina muun ohella seuraavaa: Markkinaoikeuden olisi tullut tuomita valittajalle vaadittu hyvitysmaksu jo pelkästään sen vuoksi, että hankintayksikkö ei ole markkinaoikeuden päätöksessä ilmenevin tavoin kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättä, kun se on sulkenut valittajan pois tarjouskilpailusta puuttuvan lääninhallituksen luvan vuoksi. Voittanut tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen toimitilojen osalta. Hankintayksiköllä on ollut tieto jo ennen hankintapäätöksen tekemistä, että voittaneen tarjoajan toimitila tulee muuttumaan ja että lääninhallituksen lupa raukeaa maaliskuuhun 2008 mennessä. Maaliskuun jälkeisestä tilaratkaisusta ei ole esitetty kaupungille mitään selvitystä eikä uuden tilan osalta ole edes voinut olla lääninhallituksen lupaa.

6 6 Vaatimus toimitilojen sijainnista ydinkaupungin alueella ja tarjousajan lyhyt määräaika ovat tosiasiallisesti asettaneet ennestään alueella toimineen kriisikeskuksen muita edullisempaan asemaan. Valittajan tarjous on ollut hinnaltaan selvästi edullisempi kuin voittaneen tarjoajan tarjous. Hinnan painoarvo on ollut 70 prosenttia, joten hinnalla on ollut selvästi suurin merkitys kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa. Vertailtaessa valittajan ja kilpailun voittaneen tarjouksia havaitaan, että hinnan lisäksi muissa edellytyksissä ei ole ollut juurikaan eroja, ainakaan valittajan vahingoksi. Valittajan tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana olisi tullut hyväksytyksi, jos se olisi lainmukaisen menettelyn kautta päässyt varsinaiseen tarjousvertailuun. Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei ole peruste jättää hyvitysmaksua tuomitsematta. Voittaneen tarjoajan toiminnan lakkauttaminen ja siten hankinnan keskeyttäminen on tapahtunut nimenomaan voittaneen tarjoajan aloitteesta. Palveluntarjoajan omista olosuhteista johtuva hankinnan keskeytys ei voi aiheuttaa hyvitysmaksun määräämättä jättämistä, koska kaupunki olisi ollut sidottu sopimukseen, jos valittaja olisi tullut valituksi. Markkinaoikeus ei ole perustellut valittajan vaatimien oikeudenkäyntikulujen määrän alentamista. Hankintayksikkö on selityksessään vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa hakijan korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut 800 eurolla korkoineen. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajalla on tullut olla lääninhallituksen lupa toiminnalleen. Voittanut tarjoaja on saanut lääninhallituksen luvan eli samana päivänä kuin tarjousten jättöaika on päättynyt. Luvan myöntäminen on ollut kaupungin tiedossa. Lupa on annettu sosiaalipalvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti lukien. Hankintapäätös on tehty Valittajalla ei ole ollut tarjouspyynnössä vaadittua lääninhallituksen lupaa toiminnalleen, joten tarjouksen hylkääminen ei ole johtunut syrjinnästä tai epätasapuolisesta kohtelusta. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajalla tulee olla toimintaan soveltuvat tilat. Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjouksesta ilmenee, että sillä on ollut tarjouksen antamisen ja toiminnan suunnitellun aloittamisen hetkellä palvelun tarjoamiseen soveltuvat toimitilat. Markkinaoikeus on aivan oikein todennut, että yksin toimitiloja koskevan vuokra- tai muun hallintaoikeuden mahdollinen myöhempi lakkaaminen ei ole peruste pitää tarjousta tarjouspyynnön vastaisena. Uuden

7 7 luvan hakemisen osalta voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että uudet tilat edellyttävät uuden tarkastuksen. Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä, että voittanut tarjoaja ei tulisi hankkimaan toimintaan soveltuvia toimitiloja ja niille vaadittavia lupia myös jatkossa hankintakauden aikana. Hankintayksikön menettelyä ei siten voida tältäkään osin pitää valittajaa syrjivänä. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että toimitilojen tulee sijaita ensisijaisesti ydinkaupungin alueella. Toimitilojen sijaintia koskevalla vaatimuksella ei ole syrjitty valittajaa. Kaupunki ei ole hankinnan kohdetta määritellessään käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa väärin eikä muutoinkaan menetellyt hankintalainsäädäntöä koskevien oikeusohjeiden vastaisesti edellyttäessään, että toimitilojen on sijaittava ensisijaisesti ydinkaupungin alueella, jossa palvelun saavutettavuus on kaikkein paras. Hankintailmoitus on julkaistu Hankintailmoituksen ja samana päivänä toimitetun tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on tullut toimittaa hankintayksikölle viimeistään Kun ottaa huomioon hankinnan laajuus ja laatu, edellä mainittua tarjousaikaa on pidettävä riittävän pitkänä eikä sen tarkoituksena ole ollut syrjiä valittajaa tai muita mahdollisia tarjouksen tekijöitä. Valittajan tarjous ei olisi ollut kokonaistaloudellisesti edullisin. Valittajan tarjouksen sisältö on ollut palvelukuvauksen ja hinnoittelun osalta epätäydellinen suhteessa tarjouspyyntöön. Tarjouksen hinnoitteluun sisältyy muun muassa joitakin kohtia, joiden vuoksi tarjouksen kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailu ei ole mahdollista. Hinnoittelukohdassa 2.1 "Turva- ja kriisiasumispalvelu" tarjousta on pyydetty siten, että hinta ilmaistaan euroa vuorokaudessa. Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut hinnan "euroa/vuorokausi/huone". Myöskään henkilöstömitoitus ei ole riittävä ottaen huomioon, että palvelun on edellytetty olevan ympärivuorokautista. Valittajan tarjous olisi voitu hylätä myös edellä mainituilla perusteilla. Toinen palvelun toteuttamistavoista olisi edellyttänyt kriisikeskuksen olevan valmis yhteistyöhön tilojen ja henkilöstön osalta. Kriisikeskuksen toiminta on päättynyt , joten palvelun tuottaminen tällä tavoin ei olisi ollut enää mahdollista edellä mainitun ajankohdan jälkeen. Hankintasopimusta voittaneen tarjoajan kanssa ei ole saatu tehtyä, koska voittanut tarjoaja ei ole halunnut allekirjoittaa sopimusta. Hankintayksikkö on kuitenkin joutunut ostamaan voittaneelta tarjoajalta turva- ja kriisiasumispalveluja sekä tapaamisjärjestelyihin liittyvää palvelua ajalla Hankintayksikön sosiaali- ja terveyslautakunta on joutunut käsittelemään korvaavien palveluiden järjestämistä,

8 8 kun voittanut tarjoaja on ilmoittanut lopettavansa maksuvälitteisen palvelun tuottamisen lukien. Toiminnat on järjestetty omana palveluna. Hankintayksikkö on tältä osin menetellyt täysin lainmukaisesti joutuessaan ratkaisemaan hankinnan kohteena olevien palveluiden uudelleen järjestämisen. Markkinaoikeus on aivan oikein jättänyt tuomitsematta hyvitysmaksun. Valittajan hyvitysmaksuvaatimus on joka tapauksessa määrältään kohtuuton. Hyvitysmaksun määrä voi olla enintään euroa. Markkinaoikeuden päätös oikeudenkäyntikulujen määrästä on oikea. Hakija on antanut vastaselityksen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. 2. Korkein hallinto-oikeus hylkää hakijan ja hankintayksikön vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Perustelut 1. Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 76 :ssä (348/2007) on säädetty markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvista oikeusturvakeinoista. Jos hankinnassa on menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi pykälän 1 momentin mukaan hakemuksesta: 1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan; 2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; 3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä; taikka 4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Pykälän 2 momentin mukaan hyvitysmaksua voidaan määrätä maksettavaksi, jos 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos hakemus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai lai-

9 9 minlyönnin laatu, hankinnan kokonaisarvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Markkinaoikeus ei ole määrännyt asiassa hankintalain 76 :ssä tarkoitettua seuraamusta, vaikka markkinaoikeus on todennut, että hankinnassa on menetelty lainkohdassa tarkoitetulla tavalla julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Hyvitysmaksun määrääminen on hankintalain 76 :n 2 momentin nojalla toissijainen seuraamus pykälän 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitettuihin seuraamuksiin nähden, ja se tulee harkittavaksi vain niissä tapauksissa, joissa 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitetut seuraamukset eivät pykälän 2 momentissa ilmenevistä syistä tule kysymykseen. Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö ei ole tehnyt tarjouskilpailussa tarkoitettua hankintasopimusta. Tässä tilanteessa markkinaoikeuden vaihtoehtona seuraamusharkinnassa olisi ollut, kun otetaan huomioon, että kysymys oli päättyvästä sopimuskaudesta, jokin hankintalain 76 :n 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitetuista seuraamuksista. Hyvitysmaksun määrääminen ei olisi, kun otetaan huomioon hankintalain 76 :n 2 momentti, ollut mahdollista. Kun hankintayksikkö oli ilmoittanut markkinaoikeudelle asian käsittelyn ollessa vireillä markkinaoikeudessa, että hankintayksikkö järjestää hankintamenettelyn kohteena olleen turvaja kriisiasumispalvelun sekä valvotut tapaamisjärjestelyt omana toimintanaan ja kun markkinaoikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on keskeyttänyt hankintamenettelyn, edellytyksiä hankintalain 76 :ssä 1 momentin 1 3 kohdassa tarkoitetuille seuraamuksille ei ole ollut. Näin ollen ja kun otetaan oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta huomioon markkinaoikeuden päätöksen perustelut, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. 2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, hakijaa ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallintooikeudessa. Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, hankintayksikölle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallintooikeudessa.

10 10 Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein hallinto-oikeus: Pirkko Ignatius Matti Pellonpää Irma Telivuo (t) Eila Rother Outi Suviranta Asian esittelijä, oikeussihteeri Riitta Hämäläinen

11 11 Jakelu Päätös Jäljennös Asiakirjat Hakija, oikeudenkäyntimaksu 223 euroa Hankintayksikkö Markkinaoikeus Työ-ja elinkeinoministeriö Korkein hallinto-oikeus

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 12.9.2014 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 01229/13/1203 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Asia

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 12.-13.09.2012 Juha Kontkanen, hankinta-asiantuntija MAO 216/12 -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta Rakennus-

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.11.2012 Taltionumero 3264 Diaarinumero 1646/3/10 1 (18) Asia Valittaja Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus Etuovi Oy, Helsinki Päätös, jota valitus

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

1 / 6 18.3.2011 23:19

1 / 6 18.3.2011 23:19 1 / 6 18.3.2011 23:19 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2010:71 KHO:2010:71 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja

Lisätiedot