KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä Taltionumero 709 Diaarinumerot 1236/3/12 ja 1239/3/12 1 (21) Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus I Martela Oyj, Helsinki Päätös, jota valitukset koskevat ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU II KL-Kuntahankinnat Oy, Helsinki Markkinaoikeus nro 92/2012 KL-Kuntahankinnat Oy on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavasta kalusteiden hankinnasta neljän vuoden pituiselle sopimuskaudelle. Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus. KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on hankintapäätöksellään valinnut Martela Oyj:n tarjouksen. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin kaksi miljoonaa euroa. Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut KL- Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan tekemän hankintapäätöksen ja kieltänyt KL-Kuntahankinnat Oy:tä tekemästä sanotun päätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta päätöstä muutoinkaan täytäntöön asettamansa euron sakon uhalla. Markkinaoikeus on

2 2 (21) lisäksi velvoittanut KL-Kuntahankinnat Oy:n korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen ja hylännyt KL-Kuntahankinnat Oy:n sekä Martela Oyj:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: Sovellettavat oikeusohjeet Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintalain 46 :n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Hankinnan kohde ja tarjousten vertailumenetelmä KL-Kuntahankinnat Oy on pyytänyt tarjouksia irtokalusteista asiakkaittensa tiloihin täydennyskalustamiseen, peruskorjauskohteisiin ja uudisrakennuksiin. Hankinnan kohteena ovat olleet muun ohella toimistokalusteet, opetus- ja koulukalusteet sekä päiväkotikalusteet. Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan puitesopimustoimittajaksi kaikkiin kalustelajeihin. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut ilmoittaa tarjouspyynnön liitteenä 4 olevassa hintaliitteessä tuoteryhmäkohtaisesti alennusprosentit toimistokalusteille, koulukalusteille ja päiväkotikalusteille. Tuoteryhmäkohtaisia alennusprosentteja on ilmoitettu sovellettavan kaikkiin tarjoajan yleisesti saatavilla olevien tuoteluettelon/kuvaston ja hinnaston mukaisiin tuotteisiin. Lisäksi tarjoajaa on pyydetty hintaliitteessä ilmoittamaan hinnaston tai kuvaston mukainen tuotekoodi ja hinnaston mukainen hinta 20 tuotteelle, joille on asetettu yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia, sekä painokerroin. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hintavertailu tehdään vertaamalla tarjouksia tuotealueittain (toimisto, koulu ja päiväkoti) siten, että paras tarjous saa toimistokalusteiden osalta 50 pistettä, päiväkotituotteiden osalta 40 pistettä ja

3 3 (21) päiväkotituotteiden osalta 10 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa näihin. Eniten yhteispisteitä saanut tarjoaja valitaan. Tarjouspyynnön liitteenä olleesta hintaliitteestä on käynyt ilmi, että tarjousvertailu tehdään edellä mainitun 20 tuotteen hinnan perusteella siten, että hintaliitteessä ilmoitetuille hinnaston mukaisille hinnoille lasketaan alennettu hinta tarjoajan ilmoittaman alennusprosentin mukaan painokerroin huomioon ottaen ja että näin saadut hinnat lasketaan yhteen tuotealueittain. Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus tuoteluettelon ja hinnaston osalta Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen siitä syystä, että tarjoajalla ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä yleisesti kaikkien saataville julkaistua tuoteluetteloa ja hinnastoa. Tarjouspyynnön liitteessä 3 on ollut seuraava vaatimus: Toimittajalla on voimassaoleva hinnasto ja tuoteluettelo, jotka on julkaistu yleisesti kaikkien saataville. Kyseiseen kohtaan on tullut vastata tarjouspyynnön liitelomakkeella joko kyllä tai ei. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty muuta selvitystä tämän vaatimuksen täyttymisestä. Voittanut tarjoaja on omassa tarjouksessaan ilmoittanut vaatimuksen täyttyvän. Voittanut tarjoaja on lisäksi liittänyt tarjoukseensa hinnastot vuodelle 2011 ja tuoteluettelot. Voittanut tarjoaja on markkinaoikeudessa ilmoittanut, että sen tuotekuvasto ja hinnasto ovat olleet pyydettäessä saatavissa ja että ennen tarjouksen jättämistä hinnasto on julkaistu myös yhtiön internetsivuilla siten, että sen lukeminen on mahdollista ilman salasanaa. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty erityistä selvitystä siitä, että hinnasto ja tuoteluettelo on julkaistu yleisesti kaikkien saataville eikä siitä, miten ne on julkaistu. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään esitetty vaatimuksia sen suhteen onko mainitun hinnaston tai tuotekuvaston oltava sähköisessä tai paperisessa muodossa. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut vaatimuksen täyttyvän ja lisäksi myös oheistanut tarjoukseensa hinnastot ja tuoteluetteloita. Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

4 4 (21) Voittaneen tarjoajan kalustevalikoiman laajuus Asiassa on seuraavaksi kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen siitä syystä, että sen kalustevalikoima ei ole ollut tarpeeksi laaja hankinnan todellisiin tarpeisiin nähden erityisesti päiväkotikalusteiden osalta. Hankintayksiköllä on oikeus määritellä hankinnan kohde ja laajuus. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä asettanut vähimmäisvaatimuksia tarjoajan kalustevalikoimalle, vaan ainoastaan edellyttänyt, että tarjoaja edellä kuvatun mukaisesti ilmoittaa tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit sekä hinnaston tai kuvaston mukaisen tuotekoodin ja hinnaston mukaisen hinnan hintaliitteessä mainituille tuotteille. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut valittajan esittämästä syystä tarjouspyynnön vastainen. Voittaneen tarjoajan tarjoaman työtuolin tarjouspyynnön mukaisuus Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama työtuoli on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska se ei ole selkänojaltaan keskikorkea ja koska sen käsinojat eivät ole syvyyssuuntaan säädettävät. Tarjouspyynnön hintaliitteessä on muun ohella vaadittu, että tarjottavan työtuolin selkänoja on keskikorkea. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu selkänojan korkeudelle mitään tiettyä mittaa. Lisäksi hintaliitteessä on ilmoitettu, että mitoissa sallitaan molempiin suuntiin kymmenen senttimetrin vaihteluväli. Voittaneen tarjoajan tarjoaman James 116S -työtuolin selkänojan korkeus on 35 senttimetriä. Valittaja on puolestaan tarjonnut työtuolia, jonka selkänojan korkeus on 48 senttimetriä. Tarjousasiakirjojen mukaan voittaneen tarjoajan tarjoama työtuoli on sinänsä kyseisen James-sarjan tuoleista selkänojan korkeuden osalta matalin tuoli. Toisaalta tarjousasiakirjoista selviää, että voittaneen tarjoajan mallistossa on muiden sarjojen tuoleja, joissa selkänojan korkeus on matalampi. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat sekä erityisesti sen, että tarkkaa mittaa selkänojan korkeudelle ei ole tarjouspyynnössä määritetty, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että työtuolin käsinojat ovat syvyyssuuntaan säädettävät. Hankintayksikkö on vastineessaan todennut, että säädettäessä voittaneen tarjoajan tarjoaman tuolin käsinojan kulmaa

5 5 (21) muuttuu samalla myös käsinojan etäisyys syvyyssuunnassa. Valittajan mukaan käsinojien kulman säätäminen ja siitä samalla mahdollisesti seuraava enintään 1,5 senttimetrin suuruinen käsinojan etäisyyden muuttuminen syvyyssuunnassa ei vastaa tarjouspyyntöä eikä alan yleisten käytäntöjen mukaista käsitystä käsinojien syvyyssäädöstä. Markkinaoikeus toteaa, että säädettävyyttä ei ole tarjouspyynnössä tarkemmin määritelty, eikä tarjouspyynnössä ole esimerkiksi edellytetty erillistä syvyyssäätöominaisuutta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Hintojen ilmoittaminen voittaneen tarjoajan tarjouksessa Asiassa on tältä osin kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen siitä syystä, että sen tarjouksen hintaliitteessä ilmoittamat hinnat eivät ole olleet sen hinnaston mukaisia. Tarjouspyynnön hintaliitteessä on edellä todetulla tavalla kuvattu 20 tuotetta yksilöimällä näille kalusteille asetettuja teknisiä vaatimuksia muun ohella koon, materiaalin ja säädettävyyden osalta. Tarjoajan on tullut hintaliitteessä ilmoittaa kullekin tuotteelle toimittajan hinnaston tai kuvaston mukainen tuotekoodi. Tämän lisäksi tarjoajan on tullut ilmoittaa kullekin tuotteelle hinnaston mukainen arvonlisäveroton hinta. Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa hintaliitteen täytettynä siten, että kaikille siinä mainituille tuotteille on ilmoitettu hinta kohdassa hinnaston mukainen hinta, tuotekoodit sekä tuoteryhmäkohtaisesti alennusprosentit. Siltä osin kun voittaneen tarjoajan hinnastossa ei ole ollut hintaa tarjouspyynnön hintaliitteessä yksilöidylle tuotteelle siinä vaadittuine ominaisuuksineen, kuten esimerkiksi väri- ja materiaaliyhdistelmien osalta, tarjouksen liitteenä olevaa tulostettua hinnastoa on voittaneen tarjoajan markkinaoikeudessa ilmoittaman mukaan täydennetty sen Office Maker -järjestelmästä haetuilla tiedoilla. Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla edellytetty, että sen hintaliitteessä mainitulle 20 tuotteelle, joille ilmoitettujen hintojen perusteella on tullut laskea alennettu hinta tarjoajan ilmoittaman alennusprosentin perusteella, on tullut antaa hinnaston mukainen arvonlisäveroton hinta. Tarjouspyynnössä kuvattu tarjousten vertailumenetelmä perustuu siihen, että tarjouspyynnössä mainituin 20 tuotteen eli niin sanotun tuotekorin perusteella hankintayksikkö määrittelee tarjousten hintavertailua varten

6 6 (21) tarjoajan yleisen hintatason. Tästä johtuen ja kun tarjouspyynnössä ei ole muuta ilmoitettu, on hinnastolla tässä yhteydessä katsottava tarkoitetun edellä mainittua yleisesti kaikkien saataville julkaistua hinnastoa. Tarjouspyynnössä ei ole sinänsä edellytetty, että jokainen sen hintaliitteessä teknisin vaatimuksin yksilöity tuote olisi tullut olla tarjoajan kalustevalikoimassa hinnoiteltuna jo ennen tarjouskilpailuun osallistumista. Tarjoajat eivät myöskään ole ymmärtäneet tarjouspyynnössä edellytetyn tätä. Kun kuitenkin otetaan huomioon vertailuhinnan muodostamistapa ja edellä tarjousten vertailumenetelmän osalta todettu, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että jokaisen hintaliitteessä yksilöidyn tuotteen hinnan muodostuminen on ollut todennettavissa tarjoajan yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. Kun voittaneen tarjoajan tarjouksesta näin ei ole ollut kaikkien 20 tuotteen osalta, sen tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Kysymys on ollut tarjouksen sisältöön ja vertailukelpoisuuteen liittyvästä seikasta. Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouskilpailusta. Johtopäätös Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalain 94 :ssä säädettyjen seuraamusten määräämistä. Seuraamusten määrääminen Hankintasopimusta ei ole vielä tehty. Hankintapäätös voidaan näin ollen kumota ja sen täytäntöönpano kieltää. Mikäli KL-Kuntahankinnat Oy aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan kalusteiden hankinnan julkisena hankintana kysymyksessä olevan tarjouspyynnön perusteella, sen tulee tehdä uusi tarjousvertailu tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä ja uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon, mitä edellä tässä päätöksessä on todettu.

7 7 (21) Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Hankintalain 89 :n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 :n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on siten velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä ja hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Martela Oyj on antanut asiassa lausunnon. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että yhtiö joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. KÄSITTELY KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA I Martela Oyj:n valitus (diaarinumero 1236/3/12) Martela Oyj on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja sen täytäntöönpano kielletään väliaikaisesti, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. Martela Oyj on vaatinut vielä, että Isku Interior Oy velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Martela Oyj on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa: Markkinaoikeus on virheellisesti katsonut, että Martela Oyj:n tarjous olisi ollut tarjouspyynnön vastainen sen johdosta, ettei kaikkia sen tarjoamia tarjouspyynnön hintaliitteessä yksilöityjä 20 tuotetta ole löytynyt sen yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta.

8 8 (21) Tarjouspyynnön hintaliitteessä on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan liitteessä yksilöityjen 20 tuotteen hinnaston mukainen euromääräinen yksikköhinta hintaliitettä muuttamatta. Liitteessä on todettu, että ilmoittamatta jätetty hinta katsotaan tarjoajan ilmoitukseksi siitä, että tuote/palvelu on ilmainen. Liitteessä on edelleen pyydetty ilmoittamaan kyseisten tuotteiden hinnaston mukainen tuotenumero/tuotekoodi. Kaikki hintaliitteessä yksityiskohtaisesti kuvatut 20 tuotetta eivät ole sellaisenaan sisältyneet Martela Oyj:n yleisesti kaikkien saatavilla olevaan julkaistuun hinnastoon. Martela Oyj:llä on kuitenkin ollut valmius tarjota kaikki hintaliitteessä yksilöidyt tuotteet, mikä on edellyttänyt kyseisten tuotteiden hintojen ilmoittamisen julkaistun hinnaston ulkopuolelta. Koska hintaliitteen muuttaminen oli kielletty, oli Martela Oyj:n ainoana vaihtoehtona sen julkaistuun hinnastoon hintaliitteessä ilmoitetussa muodossa sellaisinaan sisältymättömien tuotteiden osalta ilmoittaa kunkin tuotteen hinnaksi juuri kyseisen tarkasti yksilöidyn tuotteen julkaistun hinnaston ulkopuolelta selvitetty hinta sekä ilmoittaa samalla tuotteen tuotekoodiksi julkaistun hinnaston sisältämistä tuotteista hintaliitteessä yksilöityä tuotetta lähinnä olevan tuotteen tuotekoodi. Martela Oyj:n hintaliitteen mukaisen tuotteen ja julkaistun hinnaston mukaisen kyseistä tuotetta lähinnä olevan tuotteen hinta ei välttämättä ole sama. Martela Oyj on kuitenkin pitänyt tarjouksensa osalta tärkeimpänä, että se tarjoaa nimenomaan tarjouspyynnön hintaliitteessä määriteltyjä tuotteita siitä riippumatta, löytyvätkö juuri näillä hankintayksikön ilmoittamilla teknisillä vaatimuksilla yksilöidyt tuotteet sen julkaistusta hinnastosta. Näin toimimalla yhtiö on tarjonnut jokaista hintaliitteessä yksilöityä tuotetta tuotteen yksityiskohtaiset vaatimukset huomioon ottavalla tarkalla hinnalla. Tarjous on ollut siten tarjouspyynnön mukainen ja vertailukelpoinen Isku Interior Oy:n tarjouksen kanssa. Valittajan käsityksen mukaan Isku Interior Oy on oman tarjouksensa osalta toiminut vastaavalla tavalla. Yhtiön tarjouksen ei voida katsoa olevan tarjouspyynnön vastainen yksin sillä perusteella, etteivät kaikki tarjouspyynnön hintaliitteessä yksilöidyt tuotteet löydy juuri sellaisinaan sen julkaisemasta hinnastosta.

9 9 (21) Tarjouspyyntöasiakirjoissa on kalusteita ja palvelua koskevana pakollisena vaatimuksena ilmoitettu tähän liittyen ainoastaan se, että toimittajalla on voimassaoleva hinnasto ja tuoteluettelo, jotka on julkaistu yleisesti kaikkien saataville. Toimittajan on tullut sitoutua päivittämään asiakkaalle toimitettavaa mallistoa ja hinnastoa sopimuksen mukaan. Tarjouksen ei voida katsoa olleen tarjouspyynnön vastainen sillä perusteella, etteivät kaikki tarjouksessa ilmoitetut hintaliitteen teknisten vaatimusten mukaiset 20 tuotetta hintoineen ole olleet tarjoajan kalustevalikoimassa hinnoiteltuna. Tarjousten vertailu on voitu toteuttaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset täyttävällä tavalla yksin tarjoajien ilmoittamien tuoteryhmien alennusprosenttien ja hintaliitteessä yksilöityjen tuotteiden hintojen perusteella siitä riippumatta, ovatko kaikki hintaliitteessä yksilöidyt tuotteet olleet hinnoiteltuina myös tarjoajien kalustehinnastossa. Markkinaoikeus on päätöksessään virheellisesti asettanut tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden edellytykseksi, että hintaliitteessä yksilöityjen 20 tuotteen on tullut löytyä yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. KL-Kuntahankinnat Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan. KL-Kuntahankinnat Oy on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä sekä viitannut asiassa Dnro 1239/3/12 esittämäänsä. Isku Interior Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja Martela Oyj velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa eurolla viivästyskorkoineen. Isku Interior Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa: Tarjouspyynnössä ei ole määritelty hankinnan kohdetta yksityiskohtaisesti vaan ainoastaan mainittu ne kalusteryhmät ja palvelut, jotka ovat olleet hankinnan kohteena. Tarjouspyynnön hintaliitelomakkeelle on pyydetty tarjoajia täyttämään yleisesti kaikkien saataville julkaistun hinnaston mukainen hinta yhteensä 20 kalusteella, jotka ovat jakaantuneet kolmeen eri tuoteryhmään. Tarjoajan on tullut antaa tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit, joita sovelletaan kaikkiin tarjoajan yleisesti saatavilla olevien tuoteluettelon/kuvaston ja hinnaston mukaisiin tuotteisiin.

10 10 (21) Vain kyseiset 20 kalustetta on tarjouspyynnössä määritelty teknisin eritelmin ja vain tämän 20 kalusteen muodostaman tuotekorin osalta on esitetty yksityiskohtaisia mittoja ja toiminnallisia vaatimuksia. Muutoin hankinnan kohde ja tarjouksen mukaisen alennusprosentin soveltamisalaan kuuluvat kalusteet ovat määräytyneet kunkin tarjoajan yleisesti kaikkien saataville julkaistun tuoteluettelon/kuvaston ja hinnaston mukaisesti. Hintavertailu on suoritettu vertailemalla tarjouksia näiden kolmen tuoteryhmän osalta 20 tuotteen hinnan perusteella. Kuten Isku Interior Oy on markkinaoikeudessa osoittanut, Martela Oyj:n useat hintaliitteessä ilmoittamat hinnat eivät ole olleet sen tarjoukseen liitetyn hinnaston mukaisia eivätkä ole eräiden tuotteiden osalta vastanneet hintaliitteessä yksilöityjä tuotteita. Tarjoajan on tullut tarjouspyynnön mukaisesti ilmoittaa hintaliitteessä mainitulle 20 tuotteelle hinnaston mukainen euromääräinen yksikköhinta eli käytännössä yleisesti kaikkien saataville julkaistussa hinnastossa ilmoitettu hinta. Martela Oyj:n seitsemän tuotteen hinnat eivät ole olleet sen tarjoukseen liitetyn ei-julkisen hinnaston mukaisia hintoja. Kysymys ei ole ollut siitä, että hinnastosta ei olisi löytynyt tarjouspyynnössä määritellyn tuotekorin mukaisia tai vastaavia tuotteita. Martela Oyj:n hintojen alkuperä ei ole ollut selvillä myöskään hankintayksikölle. Tarkistetutkaan hankintayksikön käsin hinnastoon merkityt hinnat eivät ole vastanneet hintaliitteeseen merkittyjä vertailussa käytettyjä hintoja. Kysymys on ollut tahallisesta pyrkimyksestä saada hintakoriin kuuluvien tuotteiden hinnat mahdollisimman alas keinotekoisesti. Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja se olisi tullut hylätä jo ennen tarjousten vertailua. Kaikki Isku Interior Oy:n tarjouksessa ilmoitetut hinnat perustuvat suoraan sen julkiseen hinnastoon ja ovat sieltä löydettävissä. Tarjous ei sisällä julkisen hinnaston ulkopuolisia tuotteita. Asiassa ei ole joka tapauksessa kyse Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta, sillä Martela Oyj ei ole tästä asiasta valittanut markkinaoikeudelle määräajassa. Martela Oyj on antanut selitysten johdosta vastaselityksen. Martela Oyj on ilmoittanut kykenevänsä toimittamaan kaikki hintaliitteessä tarkoitetut 20 kalustetta. Suurin osa Martela Oyj:n ilmoittamista 20 kalusteen hinnoista on otettu suoraan sen julkaisemasta hinnastosta ja vain joidenkin yksityiskohtaisesti määriteltyjen kalusteiden hinnat on jouduttu selvittämään hinnaston ulkopuolelta. Tasoltaan kyseiset hinnat

11 11 (21) ovat vastanneet julkaistun hinnaston hintatasoa. Tarjouksessa esitetyt hinnat ovat sitovia suhteessa hankintayksikköön. Martela Oyj on myös ilmoittanut tuoteryhmäkohtaiset alennusprosenttinsa. Tarjouksia on voitu vertailla tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla kaikkien tarjoajien tiedossa olevilla tarjousten valinta- ja vertailuperusteilla. Isku Interior Oy:lle ja KL-Kuntahankinnat Oy:lle on lähetetty tiedoksi Martela Oyj:n vastaselitys. Martela Oyj on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän, joka on lähetetty tiedoksi Isku Interior Oy:lle asian 1239/3/12 yhteydessä. Isku Interior Oy on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän, joka on lähetetty tiedoksi Martela Oyj:lle. II KL-Kuntahankinnat Oy:n valitus (diaarinumero 1239/3/12) KL-Kuntahankinnat Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin markkinaoikeus on katsonut hankintayksikön menetelleen virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. KL- Kuntahankinnat Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään väliaikaisesti, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. KL-Kuntahankinnat Oy on vielä vaatinut, että Isku Interior Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. KL-Kuntahankinnat Oy on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä sekä viitannut asiassa Dnro 1236/3/12 esittämäänsä. Markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden vakiintuneen tulkinnan mukaan tarjoukset ovat vertailukelpoisia, jos vertailu voidaan tehdä ilman, että tarjoajalle annetaan mahdollisuus muuttaa tai parantaa tarjousta. Molemmissa saaduissa tarjouksissa on ollut täysin vertailtavissa oleva hintaliite. Molemmat tarjoajat ovat myös ilmoittaneet alennusprosentit liittyen julkiseen hinnastoonsa. Kummankaan tarjoajan lisätiedoissa esiintyneet eroavaisuudet eivät ole estäneet vertailua. Kumpikin tarjoaja on myös osoittanut pystyvänsä tarjoamaan tarjouspyynnössä vaaditut tuotteet.

12 12 (21) Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä edellyttänyt ehdottomasti, että tarjouksen hintaliitteen tuotteet löytyvät julkisesta hinnastosta. Tämä on todettu myös markkinaoikeuden päätöksessä. Myöskään tarjoajat eivät ole ymmärtäneet tarjouspyynnössä edellytetyn tätä. Kuitenkin markkinaoikeuden päätöksessä todetaan, että kaikki tarjouksen hintaliitteessä ilmoitetut tuotteet on pitänyt voida todentaa julkisesta hinnastosta. Markkinaoikeus ei voi tehdä tällaista tarkoituksenmukaisuusratkaisua hankintayksikön puolesta. Hankintayksikön harkintavallassa on arvioida, millainen vertailumenetelmä tarjouspyyntöön valitaan, kunhan menetelmä on lainmukainen. Sinällään voi olla tarkoituksenmukaista, että ainakin osa tuotteista on sidottu julkiseen hinnastoon, mutta asia on kuitenkin hankintayksikön päätettävissä ja jos näin ei ole tehty, kysymys on hankintayksikön valitsemasta vertailutavasta. Pääasia isossa puitekilpailutuksessa on, että tarjoajat sitoutuvat tarjoamaan tarjouspyynnössä ja hintaliitteessä ilmoitetut tuotteet ja pystyvät antamaan niille vertailukelpoiset hinnat. Mikäli tarjoajilta edellytettäisiin ehdottomasti sitä, että kaikki vertailtavat tuotteet löytyvät hinnastosta tai kuvastosta, kyse olisi hankintalain periaatteiden vastaisesta toimintatavasta, jossa vaadittaisiin tarjoushetkellä sellaisia ominaisuuksia, jotka tavanomaisesti on hyväksyttävä sopimuksentekohetkeen mennessä. Hankintayksiköllä on myös vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella ollut oikeus luottaa tarjoajan vakuutukseen siitä, että vaatimukset täyttyvät tarjoajan antaman vakuutuksen mukaan. Kalustetoimittajan pitää voida ilmoittaa, että pystyy tarjoamaan tarjouspyynnön hintaliitteessä kuvattuja tuotteita. Mikäli esille tulleet erot katsottaisiin vertailun estäviksi, hankintayksikön tulisi hylätä molemmat tarjoukset ja siirtyä neuvottelumenettelyyn, jossa puutteet annettaisiin tasapuolisesti korjata. Myös Isku Interior Oy on ilmoittanut ettei vaadittua tuotetta juuri sellaisena löydy hinnastosta, mutta että se voidaan esittää muutoin luotettavasti. Näin ollen molempien tarjoajien tarjouksissa on ollut jossain määrin eroavaisuuksia, mutta tämä ei ole kuitenkaan tehnyt kumpaakaan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi. Martela Oyj on valituksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt, että korkeimman hallinto-oikeuden tulisi hyväksyä valituksessa esitetyt vaatimukset.

13 13 (21) Martela Oyj on esittänyt perusteluina muun ohella seuraavaa: Markkinaoikeus on itse asettanut tarjouksille vaatimuksen, jonka mukaan jokaisen hintaliitteessä yksilöidyn tuotteen hinnan muodostumisen on tullut olla todennettavissa tarjoajan yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. Tarjouspyynnössä ei ole tällaista vaatimusta esitetty ja markkinaoikeuden päätös on siten virheellinen. Isku Interior Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja KL-Kuntahankinnat Oy velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa eurolla viivästyskorkoineen. Isku Interior Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen asiallisesti vastaavaa kuin asiaan 1236/3/12 antamassa selityksessään sekä esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa: Hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä ilmoitettuja valinta- ja vertailuperusteita. Mikäli hankintayksikkö olisi halunnut sitoa vain osan tuotteista julkiseen hinnastoon, olisi tästä pitänyt ilmoittaa tarjouspyynnössä selvemmin eikä pyytää tarjoajilta hinnaston mukaisia hintoja. Kun Martela Oyj on antanut tahallisesti selvästi virheellisiä ja tarjouspyynnön vastaisia hintatietoja vaikuttaakseen tarjousten vertailuun, olisi hankintayksikön pitänyt sulkea Martela Oyj:n tarjous tarjouskilpailusta. Isku Interior Oy:n julkiseen hinnastoon oli merkitty tuotteiden kokoonpanossa tarvittavien osien ja muiden komponenttien hinnat ja sen tarjoamien tuotteiden hinnat on ollut mahdollista laskea luotettavasti julkisesta hinnastosta. Isku Interior Oy:n tarjous on näin ollen ollut tarjouspyynnön mukainen. KL-Kuntahankinnat Oy on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa: Isku Interior Oy ja Martela Oyj ovat molemmat jättäneet tarjouskilpailuun tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset hintaliitteineen, joista tarjousten vertailuhinnat ovat olleet laskettavissa. Molemmissa tarjouksissa on ollut teknisiä epätarkkuuksia, sillä hintaliitteiden kaikkia tuotteita ei ole

14 14 (21) löydetty tarjousten liitteiksi toimitetuista julkisista hinnastoista. Hankintayksikkö katsoi, että epätarkkuudet ovat olleet teknisiä, vertailun kannalta merkityksettömiä tai enintään hankintayksikön sopimusoikeudelliseen asemaan vaikuttavia. Hankintayksikkö katsoi, ettei sillä ole hankintalain säännöksistä johtuvaa velvoitetta sulkea tarjouksia tarjouskilpailusta. Tarjoajat ovat saaneet tasapuolisesti täsmentää tarjoustensa epätarkkuuksia. Hankintayksikkö on näin varmistunut siitä, että tarjoajat pystyvät toimittamaan tarjouksensa mukaisia tuotteita, jotka oli valittu vertailukoriin. Tarjoajat ovat esittäneet uskottavat tekniset täsmennykset, joiden perusteella molemmat pystyisivät toimittamaan tarjouspyynnön mukaiset tuotteet ilmoittamillaan hinnoilla. Hankintayksikkö ei ole vaatinut ehdotonta sidontaa tarjouksen hintaliitteen ja tarjoajan julkisen hinnaston välille eikä tällaista ole markkinaoikeuden päätöksessä edellytetty. Lopulta kumpikaan tarjoajista ei ole tarjonnut hintaliitteellään tuotevalikoimaa, joka löytyisi kaikilta osin suoraan sellaisenaan tarjoajan julkisesta hinnastosta. Hankintayksiköllä ei ole oikeutta tulkita tarjouspyyntöä eri tavalla kuin se on kirjoitettu. Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoo, että Martela Oyj:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, on myös Isku Interior Oy:n tarjous todettava tarjouspyynnön vastaiseksi. Hankintayksiköllä ei ole ollut ennen markkinaoikeuden ratkaisua syytä vaatia, että myös Isku Interiorin tarjous katsottaisiin tarjouspyynnön vastaiseksi, koska sen näkemyksen mukaan molemmat tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö ei ole voinut kolmen Isku Interior Oy:n tuotteen osalta selvittää, mitä tuotetta sen hintaliitteessä tarkoitetaan. Tarjouksessa ilmoitetulla tuotekoodilla ei ole löytynyt julkisesta hinnastosta vastaavaa tuotetta. Tällaisia tuotteita olivat neuvottelupöytä, oppilaspöytä sekä ruokasalin pöytä/ryhmätyöpöytä. Ilmoitettu kaappisänky poikkeaa puolestaan mitoiltaan tarjouspyynnön hintaliitteen määritelmistä. Tällöin myös Isku Interior Oy:n tarjous olisi pitänyt sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Molemmat tarjoajat joutuvat kuitenkin joltain osin kokoamaan tarjouspyynnön hintaliitteelle sopivat ratkaisut. Olisi epätarkoituksenmukaista sulkea vertailukelpoisia tarjouksia tarjouskilpailusta. Vaikka molemmat tarjoukset katsottaisiin tarjouspyynnön vastaisiksi, olisi hankintayksiköltä ainoastaan jäänyt tekemättä muodollinen päätös siirtymisestä

15 15 (21) neuvottelumenettelyyn, jossa molemmat tarjoajat olisivat saaneet korjata tarjouksissa todetut puutteet. Tämän tulisi olla mahdollista myös ilman neuvottelumenettelyä, kun tarjouksia ei ole parannettu täsmennyksillä epätasapuolisesti. Jos hankinnassa olisi siirrytty neuvottelumenettelyyn, olisi Martela Oyj joka tapauksessa voittanut tarjouskilpailun sen tuotteiden huomattavasti halvemmasta hinnasta johtuen. Hankintayksikön menettely on ollut lainmukaista. Martela Oyj:lle ja Isku Interior Oy:lle on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:n vastaselitys. Isku Interior Oy on antanut vastaselityksen johdosta lisäselityksen. Asiassa ei ole kyse Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Isku Interior Oy:n tarjousta on pidettävä tarjouspyynnön mukaisena, koska tästä seikasta ei ole valitettu markkinaoikeuteen määräajassa ja hankintayksikön päätös on tältä osin lainvoimainen. Myöskään markkinaoikeus ei ole ottanut päätöksessään kantaa Isku Interior Oy:n tarjouksen sisältöön. Isku Interior Oy:n tarjous on joka tapauksessa kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Isku Interior Oy:n hankintayksikölle lähettämän lisäselvityksen mukaisesti kaikki sen tarjouksessa ilmoitetut hinnat perustuvat suoraan sen julkiseen hinnastoon ja ovat sieltä löydettävissä. Lisäselvityksessä on ilmoitettu Isku Interior Oy:n hinnaston mukaiset tuotenumerot sekä niiden hinnaston sivujen numerot, joilta hinnat löytyvät. Isku Interior Oy:n tarjouksessaan esittämät hinnat myös niiden tuotteiden osalta, joihin Kuntahankinnat on vastaselityksessään viitannut, ovat täsmälleen samoja kuin sen julkisissa hinnastoissa. Lisäselvityksestä ilmenee, että Isku Interior Oy:n tarjous ei sisällä sen julkisten hinnastojen ulkopuolisia tuotteita. Hankintayksikkö on nimenomaisesti edellyttänyt tarjouspyynnössään, että tarjotut tuotteet löytyvät yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. Tarjousten valintaperuste oli halvin hinta. Martelan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen nimenomaan sen ilmoittamien hintojen osalta. Useat Martelan hintaliitteessä ilmoittamat hinnat eivät olleet sen tarjoukseen liitetyn hinnaston mukaisia eivätkä eräiden tuotteiden osalta vastanneet hintaliitteessä yksilöityjä tuotteita. Hintakoria on käytetty tarjousten vertailussa, joten tarjouspyynnön vastaisuudella on ollut vaikutusta tarjouksen sisältöön ja tarjousten vertailuun. Kuntahankinnat on poikennut tarjouspyynnön mukaisista vaatimuksista.

16 16 (21) KL-Kuntahankinnat Oy:lle ja Martela Oyj:lle on lähetetty tiedoksi Isku Interior Oy:n lisäselitys. KL-Kuntahankinnat Oy on antanut Isku Interior Oy:n lisäselityksen johdosta lisävastaselityksen. Hankintayksikkö on pitänyt sekä Isku Interior Oy:n että Martela Oyj:n tarjouksia tarjouspyynnön mukaisina. Markkinaoikeus on ratkaisussaan katsonut, että Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeus ei ole ratkaisussaan kuitenkaan lainkaan käsitellyt Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuutta. Markkinaoikeuden päätöksen vuoksi on syytä arvioida uudelleen myös Isku Interior Oy:n tarjousta. Asiassa on nimenomaisesti kyse siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintalain mukaisesti. Kummassakin tarjouksessa on ollut samanlaisia puutteita. Markkinaoikeus on tulkinnut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta eri tavoin kuin hankintayksikkö. Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden käsittely on noussut oleelliseksi vasta markkinaoikeuden tekemän ratkaisun myötä. Tältä osin kyse on myös olosuhteiden muuttumisesta. Kummankaan tarjoajan hintaliitteiden kaikkia tuotteita ei löytynyt tarjousten liitteeksi toimitetuista julkisista hinnastoista. Lopulta myöskään kumpikaan tarjoajista ei tarjonnut hintaliitteellään tuotevalikoimaa, joka löytyisi kaikilta osin, suoraan ja sellaisenaan tarjoajan julkisesta hinnastosta. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että hintaliitteen tuotekorissa ilmoitetut tuotteet vastaisivat kaikilta osin täsmällisesti yleisesti kaikkien saataville julkaistussa hinnastossa olevia tuotteita. Hintalomakkeessa on yleisesti todettu, että hinnan on oltava hinnaston mukainen, mutta tässäkään ei ole nimenomaisesti viitattu tarjouspyynnön liitteen 3 mukaiseen yleisesti julkaistuun hinnastoon. Hankintayksikön on määriteltävä hankinnan kohde hankintalain 44 :n mukaisesti määrittelemällä tietyt kalusteiden ominaisuuksia koskevat kriteerit. Hankintayksikkö ei siten voi määritellä kalustehankinnoissa hankittavia tuotteita käyttämällä tarjoajan hinnastossa ja tuoteluottelussa mainittuja tuotteita/tuotetyyppejä.

17 17 (21) Isku Interior Oy:n esittämä väite tarkoittaisi käytännössä hankinnan kohteen määrittelyn osalta sitä, että hankintayksikön pitäisi laatia tarjouspyyntö siten, että tuotekoriin poimittaisiin tietyn valmistajan julkisesta hinnastosta tuotteita. Tällöin vain yksi tarjoaja pystyisi jättämään tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, koska ainoastaan tämän tarjoajan osalta tuotekoriin tarjotut tuotteet olisivat löydettävissä täysin samanlaisina myös julkisesta hinnastosta. Kukaan muu tarjoaja ei pystyisi tekemään tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Mikäli hankintayksikkö olisi näin tehnyt, olisi hankintayksikkö toiminut hankintalainsäädännön vastaisesti ja lisäksi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Isku Interior Oy:lle ja Martela Oyj:lle on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:n lisävastaselitys. Isku Interior Oy on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän, joka on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:lle. KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU 1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. 2. Korkein hallinto-oikeus hylkää Martela Oyj:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. 3. Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Martela Oyj:n korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut asiassa (dnro 1236/3/12 2) 885 eurolla viivästyskorkoineen. Korkein hallinto-oikeus velvoittaa KL-Kuntahankinnat Oy:n korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut asiassa (dnro 1239/3/12) eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallintooikeuden päätöksen antamisesta. 4. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

18 18 (21) Perustelut 1. Pääasia Markkinaoikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeuden päätöstä ei ole tältä osin syytä muuttaa. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintapäätöksessään katsonut molempien tarjoajien, Isku Interior Oy:n sekä Martela Oyj:n, tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia ja valinnut Martela Oyj:n tarjouksen. Hankintapäätöksestä on valittanut markkinaoikeudelle Isku Interior Oy sillä perusteella, että Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Martela Oyj:llä ei ole ollut oikeudellista intressiä valittaa hankintapäätöksestä yhtiön tultua valituksi puitesopimustoimittajaksi. Markkinaoikeus on Isku Interior Oy:n valituksesta kumonnut hankintapäätöksen sillä perusteella, että Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeudessa ei ole esitetty väitteitä Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta KL-Kuntahankinnat Oy:n katsottua, että molemmat saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia. KL-Kuntahankinnat Oy:llä on markkinaoikeuden päätöksen myötä muuttuneissa olosuhteissa oikeus saattaa korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi myös Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Korkein hallinto-oikeus siten tutkii KL-Kuntahankinnat Oy:n valituksesta, onko Isku Interior Oy:n tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen. KL-Kuntahankinnat Oy:n mukaan Isku Interior Oy:n tarjouksessaan ilmoittamilla tuotekoodeilla ei ole löytynyt sen julkisesta hinnastosta vastaavaa tuotetta neuvottelupöydästä, oppilaspöydästä eikä ruokasalin pöydästä/ryhmätyöpöydästä. Lisäksi hankintayksikön mukaan tarjottu kaappisänky poikkeaa mitoiltaan tarjouspyynnön hintaliitteen määritelmistä. Hankintayksikkö on tarjoukset saatuaan pyytänyt Isku Interior Oy:tä täsmentämään tarjoustaan kolmen tuotteen osalta, joista neuvottelupöydän osalta kysymys on ollut, mistä kohtaa hinnastoa/kuvastoa tuote löytyy. Isku Interior Oy on antanut tuotenumerokohtaisen täsmennyksen tästä kysymyksestä. Täsmennyksen perusteella neuvottelupöydän komponentit ovat olleet löydettävissä Isku Interior Oy:n julkisesta hinnastosta.

19 19 (21) Muiden kahden tuotteen osalta, joista hankintayksikkö on esittänyt väitteitä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Isku Interior Oy on antanut vastaavankaltaisen selvityksen. Selvityksen perusteella myös ruokasalin pöydän/ryhmätyöpöydän ja korkean oppilaspöydän komponentit ovat olleet löydettävissä yhtiön julkisesta hinnastosta. Isku Interior Oy:n selvitysten mukaisesti hinnastosta poimittujen komponenttien perusteella koottujen tuotteiden hinnat ovat vastanneet Isku Interior Oy:n hinnoittelulomakkeella ilmoittamien tuotteiden hintoja. Isku Interior Oy:n tarjoamien yksilöityjen tuotteiden hinnat ovat siten olleet johdettavissa sen hinnastosta, toisin kuin Martela Oyj:n tarjoamien tuotteiden hinnat. Isku Interior Oy:n tarjouksen ei siten voida katsoa olleen tarjouspyynnön vastainen sillä perusteella, että ilmoitetut tuotteiden hinnat eivät olisi perustuneet sen julkiseen hinnastoon. Tarjouspyynnön hinnoittelulomakkeessa on todettu, että tuotteiden mitoissa sallitaan vaihteluväli +/- 10 senttimetriä ja kaapeissa 10 prosenttia. Edelleen hinnoittelulomakkeen mukaan kaappisängyn kaapin ulkomittojen on tullut olla 70x40x240 senttimetriä. Isku Interior Oy:n tarjouksesta käy ilmi, että sen tarjoaman kaappisängyn kaapin ulkomitat ovat olleet 70x30x230 senttimetriä. Koska kaappisänkyä ei voida sellaisenaan rinnastaa kaappiin, on sallittuna vaihteluvälinä pidettävä +/- 10 senttimetriä. Kaappisängyn koko on siten ollut sallitun vaihteluvälin mukainen. Isku Interior Oy:n tarjous on täten myös kaappisängyn osalta ollut tarjouspyynnön mukainen. Johtopäätös ja lopputulos Martela Oyj:n tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vastainen ja Iskun Interior Oy:n tarjous tarjouspyynnön mukainen. Sanotussa tilanteessa hankintayksikkö ei ole voinut siirtyä neuvottelumenettelyyn. Hankintayksikkö on siten menetellyt virheellisesti valitessaan tarjouspyynnön vastaisen Martela Oyj:n tarjouksen. Edellä olevilla perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

20 20 (21) Markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita myöskään oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. 2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, KL-Kuntahankinnat Oy:lle ja Martela Oyj:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallintooikeudessa. 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Isku Interior Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Tämän vuoksi KL-Kuntahankinnat Oy ja Martela Oyj on hallintolainkäyttölain 74 :n 1 ja 2 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. Asiassa dnro 1239/3/12 KL-Kuntahankinnat Oy on velvoitettava korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimman hallinto-oikeuden kohtuulliseksi katsomalla määrällä. 4. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Martela Oyj:n täytäntöönpanon kieltämistä koskevista vaatimuksista ole tarpeen lausua. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein hallinto-oikeus: Irma Telivuo Eija Siitari Alice Guimaraes-Purokoski (t) Tuomas Lehtonen Janne Aer Asian esittelijä, oikeussihteeri Saija Laitinen

21 21 (21) Jakelu Päätös Jäljennös Asiakirjat Martela Oyj, oikeudenkäyntimaksu 226 euroa KL-Kuntahankinnat Oy, oikeudenkäyntimaksu 226 euroa Isku Interior Oy Markkinaoikeus Työ- ja elinkeinoministeriö Korkein hallinto-oikeus

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 87 Diaarinumero 1585/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Markkinaoikeuden päätös

Lisätiedot

00, ai,2f/d01y 26. 05. 2015 SALON KAUPUNKI. MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 350/15. 22.5.2015 Dnro 2014/791. Oy Turku Energia -Åbo Energi Ab

00, ai,2f/d01y 26. 05. 2015 SALON KAUPUNKI. MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 350/15. 22.5.2015 Dnro 2014/791. Oy Turku Energia -Åbo Energi Ab MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 350/15 22.5.2015 Dnro 2014/791 VALIT T AJA VAS T APUO LI Caverion Suomi Oy Salon kaupunki SALON KAUPUNKI D : Arkisto1 26. 05. 2015 g/oaȯ& 00, ai,2f/d01y KUUL T AVA Oy Turku Energia

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.1.2013 Taltionumero 361 Diaarinumero 3696/3/10 1 (18) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus J Oy, Helsinki Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää 19.10.2010 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 19.10.2010 Julkisten hankintojen viimeaikainen

Lisätiedot

TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA

TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA Mika Pohjonen AA, VT, KTM, Head of Public Procurement Finland, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA Edilex 2010/xx Artikkeli, versio 1.0 Julkaistu

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 12.9.2014 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 01229/13/1203 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Asia

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Kuntamarkkinat 11. - 12.9.2013 Lakimies Mervi Kuittinen (ke 11.9.) Hankinta-asiantuntija Juha Kontkanen (to 12.9.) KHO 2013:108 Valituksen tekeminen määräajassa - Hankintapäätöksen

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

JULKISEN SEKTORIN HANKINTAPROSESSIN ONGELMAKOHTIEN KAR- TOITUS

JULKISEN SEKTORIN HANKINTAPROSESSIN ONGELMAKOHTIEN KAR- TOITUS KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka / hankintalogistiikka Tytti Värri JULKISEN SEKTORIN HANKINTAPROSESSIN ONGELMAKOHTIEN KAR- TOITUS Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8 2 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN... 4 1.2 YLEISET HANKINTAPERIAATTEET... 4 1.3 HANKINTAA ENNAKOIVAT TOIMENPITEET... 5 1.4 HANKINNAN SUORITTAJA... 5 1.5 YHTEISHANKINTA...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet

Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet Nro 349 Hyväksytty Lapuan kaupunginhallituksen päätöksellä 29.6.2011 18 Lapuan kaupunki Yleiset hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot