KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä Taltionumero 709 Diaarinumerot 1236/3/12 ja 1239/3/12 1 (21) Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus I Martela Oyj, Helsinki Päätös, jota valitukset koskevat ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU II KL-Kuntahankinnat Oy, Helsinki Markkinaoikeus nro 92/2012 KL-Kuntahankinnat Oy on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavasta kalusteiden hankinnasta neljän vuoden pituiselle sopimuskaudelle. Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus. KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on hankintapäätöksellään valinnut Martela Oyj:n tarjouksen. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin kaksi miljoonaa euroa. Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut KL- Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan tekemän hankintapäätöksen ja kieltänyt KL-Kuntahankinnat Oy:tä tekemästä sanotun päätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta päätöstä muutoinkaan täytäntöön asettamansa euron sakon uhalla. Markkinaoikeus on

2 2 (21) lisäksi velvoittanut KL-Kuntahankinnat Oy:n korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen ja hylännyt KL-Kuntahankinnat Oy:n sekä Martela Oyj:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: Sovellettavat oikeusohjeet Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintalain 46 :n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Hankinnan kohde ja tarjousten vertailumenetelmä KL-Kuntahankinnat Oy on pyytänyt tarjouksia irtokalusteista asiakkaittensa tiloihin täydennyskalustamiseen, peruskorjauskohteisiin ja uudisrakennuksiin. Hankinnan kohteena ovat olleet muun ohella toimistokalusteet, opetus- ja koulukalusteet sekä päiväkotikalusteet. Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan puitesopimustoimittajaksi kaikkiin kalustelajeihin. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut ilmoittaa tarjouspyynnön liitteenä 4 olevassa hintaliitteessä tuoteryhmäkohtaisesti alennusprosentit toimistokalusteille, koulukalusteille ja päiväkotikalusteille. Tuoteryhmäkohtaisia alennusprosentteja on ilmoitettu sovellettavan kaikkiin tarjoajan yleisesti saatavilla olevien tuoteluettelon/kuvaston ja hinnaston mukaisiin tuotteisiin. Lisäksi tarjoajaa on pyydetty hintaliitteessä ilmoittamaan hinnaston tai kuvaston mukainen tuotekoodi ja hinnaston mukainen hinta 20 tuotteelle, joille on asetettu yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia, sekä painokerroin. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hintavertailu tehdään vertaamalla tarjouksia tuotealueittain (toimisto, koulu ja päiväkoti) siten, että paras tarjous saa toimistokalusteiden osalta 50 pistettä, päiväkotituotteiden osalta 40 pistettä ja

3 3 (21) päiväkotituotteiden osalta 10 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa näihin. Eniten yhteispisteitä saanut tarjoaja valitaan. Tarjouspyynnön liitteenä olleesta hintaliitteestä on käynyt ilmi, että tarjousvertailu tehdään edellä mainitun 20 tuotteen hinnan perusteella siten, että hintaliitteessä ilmoitetuille hinnaston mukaisille hinnoille lasketaan alennettu hinta tarjoajan ilmoittaman alennusprosentin mukaan painokerroin huomioon ottaen ja että näin saadut hinnat lasketaan yhteen tuotealueittain. Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus tuoteluettelon ja hinnaston osalta Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen siitä syystä, että tarjoajalla ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä yleisesti kaikkien saataville julkaistua tuoteluetteloa ja hinnastoa. Tarjouspyynnön liitteessä 3 on ollut seuraava vaatimus: Toimittajalla on voimassaoleva hinnasto ja tuoteluettelo, jotka on julkaistu yleisesti kaikkien saataville. Kyseiseen kohtaan on tullut vastata tarjouspyynnön liitelomakkeella joko kyllä tai ei. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty muuta selvitystä tämän vaatimuksen täyttymisestä. Voittanut tarjoaja on omassa tarjouksessaan ilmoittanut vaatimuksen täyttyvän. Voittanut tarjoaja on lisäksi liittänyt tarjoukseensa hinnastot vuodelle 2011 ja tuoteluettelot. Voittanut tarjoaja on markkinaoikeudessa ilmoittanut, että sen tuotekuvasto ja hinnasto ovat olleet pyydettäessä saatavissa ja että ennen tarjouksen jättämistä hinnasto on julkaistu myös yhtiön internetsivuilla siten, että sen lukeminen on mahdollista ilman salasanaa. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty erityistä selvitystä siitä, että hinnasto ja tuoteluettelo on julkaistu yleisesti kaikkien saataville eikä siitä, miten ne on julkaistu. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään esitetty vaatimuksia sen suhteen onko mainitun hinnaston tai tuotekuvaston oltava sähköisessä tai paperisessa muodossa. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut vaatimuksen täyttyvän ja lisäksi myös oheistanut tarjoukseensa hinnastot ja tuoteluetteloita. Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

4 4 (21) Voittaneen tarjoajan kalustevalikoiman laajuus Asiassa on seuraavaksi kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen siitä syystä, että sen kalustevalikoima ei ole ollut tarpeeksi laaja hankinnan todellisiin tarpeisiin nähden erityisesti päiväkotikalusteiden osalta. Hankintayksiköllä on oikeus määritellä hankinnan kohde ja laajuus. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä asettanut vähimmäisvaatimuksia tarjoajan kalustevalikoimalle, vaan ainoastaan edellyttänyt, että tarjoaja edellä kuvatun mukaisesti ilmoittaa tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit sekä hinnaston tai kuvaston mukaisen tuotekoodin ja hinnaston mukaisen hinnan hintaliitteessä mainituille tuotteille. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut valittajan esittämästä syystä tarjouspyynnön vastainen. Voittaneen tarjoajan tarjoaman työtuolin tarjouspyynnön mukaisuus Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama työtuoli on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska se ei ole selkänojaltaan keskikorkea ja koska sen käsinojat eivät ole syvyyssuuntaan säädettävät. Tarjouspyynnön hintaliitteessä on muun ohella vaadittu, että tarjottavan työtuolin selkänoja on keskikorkea. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu selkänojan korkeudelle mitään tiettyä mittaa. Lisäksi hintaliitteessä on ilmoitettu, että mitoissa sallitaan molempiin suuntiin kymmenen senttimetrin vaihteluväli. Voittaneen tarjoajan tarjoaman James 116S -työtuolin selkänojan korkeus on 35 senttimetriä. Valittaja on puolestaan tarjonnut työtuolia, jonka selkänojan korkeus on 48 senttimetriä. Tarjousasiakirjojen mukaan voittaneen tarjoajan tarjoama työtuoli on sinänsä kyseisen James-sarjan tuoleista selkänojan korkeuden osalta matalin tuoli. Toisaalta tarjousasiakirjoista selviää, että voittaneen tarjoajan mallistossa on muiden sarjojen tuoleja, joissa selkänojan korkeus on matalampi. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat sekä erityisesti sen, että tarkkaa mittaa selkänojan korkeudelle ei ole tarjouspyynnössä määritetty, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että työtuolin käsinojat ovat syvyyssuuntaan säädettävät. Hankintayksikkö on vastineessaan todennut, että säädettäessä voittaneen tarjoajan tarjoaman tuolin käsinojan kulmaa

5 5 (21) muuttuu samalla myös käsinojan etäisyys syvyyssuunnassa. Valittajan mukaan käsinojien kulman säätäminen ja siitä samalla mahdollisesti seuraava enintään 1,5 senttimetrin suuruinen käsinojan etäisyyden muuttuminen syvyyssuunnassa ei vastaa tarjouspyyntöä eikä alan yleisten käytäntöjen mukaista käsitystä käsinojien syvyyssäädöstä. Markkinaoikeus toteaa, että säädettävyyttä ei ole tarjouspyynnössä tarkemmin määritelty, eikä tarjouspyynnössä ole esimerkiksi edellytetty erillistä syvyyssäätöominaisuutta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Hintojen ilmoittaminen voittaneen tarjoajan tarjouksessa Asiassa on tältä osin kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen siitä syystä, että sen tarjouksen hintaliitteessä ilmoittamat hinnat eivät ole olleet sen hinnaston mukaisia. Tarjouspyynnön hintaliitteessä on edellä todetulla tavalla kuvattu 20 tuotetta yksilöimällä näille kalusteille asetettuja teknisiä vaatimuksia muun ohella koon, materiaalin ja säädettävyyden osalta. Tarjoajan on tullut hintaliitteessä ilmoittaa kullekin tuotteelle toimittajan hinnaston tai kuvaston mukainen tuotekoodi. Tämän lisäksi tarjoajan on tullut ilmoittaa kullekin tuotteelle hinnaston mukainen arvonlisäveroton hinta. Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa hintaliitteen täytettynä siten, että kaikille siinä mainituille tuotteille on ilmoitettu hinta kohdassa hinnaston mukainen hinta, tuotekoodit sekä tuoteryhmäkohtaisesti alennusprosentit. Siltä osin kun voittaneen tarjoajan hinnastossa ei ole ollut hintaa tarjouspyynnön hintaliitteessä yksilöidylle tuotteelle siinä vaadittuine ominaisuuksineen, kuten esimerkiksi väri- ja materiaaliyhdistelmien osalta, tarjouksen liitteenä olevaa tulostettua hinnastoa on voittaneen tarjoajan markkinaoikeudessa ilmoittaman mukaan täydennetty sen Office Maker -järjestelmästä haetuilla tiedoilla. Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla edellytetty, että sen hintaliitteessä mainitulle 20 tuotteelle, joille ilmoitettujen hintojen perusteella on tullut laskea alennettu hinta tarjoajan ilmoittaman alennusprosentin perusteella, on tullut antaa hinnaston mukainen arvonlisäveroton hinta. Tarjouspyynnössä kuvattu tarjousten vertailumenetelmä perustuu siihen, että tarjouspyynnössä mainituin 20 tuotteen eli niin sanotun tuotekorin perusteella hankintayksikkö määrittelee tarjousten hintavertailua varten

6 6 (21) tarjoajan yleisen hintatason. Tästä johtuen ja kun tarjouspyynnössä ei ole muuta ilmoitettu, on hinnastolla tässä yhteydessä katsottava tarkoitetun edellä mainittua yleisesti kaikkien saataville julkaistua hinnastoa. Tarjouspyynnössä ei ole sinänsä edellytetty, että jokainen sen hintaliitteessä teknisin vaatimuksin yksilöity tuote olisi tullut olla tarjoajan kalustevalikoimassa hinnoiteltuna jo ennen tarjouskilpailuun osallistumista. Tarjoajat eivät myöskään ole ymmärtäneet tarjouspyynnössä edellytetyn tätä. Kun kuitenkin otetaan huomioon vertailuhinnan muodostamistapa ja edellä tarjousten vertailumenetelmän osalta todettu, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että jokaisen hintaliitteessä yksilöidyn tuotteen hinnan muodostuminen on ollut todennettavissa tarjoajan yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. Kun voittaneen tarjoajan tarjouksesta näin ei ole ollut kaikkien 20 tuotteen osalta, sen tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Kysymys on ollut tarjouksen sisältöön ja vertailukelpoisuuteen liittyvästä seikasta. Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouskilpailusta. Johtopäätös Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalain 94 :ssä säädettyjen seuraamusten määräämistä. Seuraamusten määrääminen Hankintasopimusta ei ole vielä tehty. Hankintapäätös voidaan näin ollen kumota ja sen täytäntöönpano kieltää. Mikäli KL-Kuntahankinnat Oy aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan kalusteiden hankinnan julkisena hankintana kysymyksessä olevan tarjouspyynnön perusteella, sen tulee tehdä uusi tarjousvertailu tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä ja uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon, mitä edellä tässä päätöksessä on todettu.

7 7 (21) Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Hankintalain 89 :n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 :n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on siten velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä ja hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Martela Oyj on antanut asiassa lausunnon. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että yhtiö joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. KÄSITTELY KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA I Martela Oyj:n valitus (diaarinumero 1236/3/12) Martela Oyj on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja sen täytäntöönpano kielletään väliaikaisesti, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. Martela Oyj on vaatinut vielä, että Isku Interior Oy velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Martela Oyj on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa: Markkinaoikeus on virheellisesti katsonut, että Martela Oyj:n tarjous olisi ollut tarjouspyynnön vastainen sen johdosta, ettei kaikkia sen tarjoamia tarjouspyynnön hintaliitteessä yksilöityjä 20 tuotetta ole löytynyt sen yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta.

8 8 (21) Tarjouspyynnön hintaliitteessä on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan liitteessä yksilöityjen 20 tuotteen hinnaston mukainen euromääräinen yksikköhinta hintaliitettä muuttamatta. Liitteessä on todettu, että ilmoittamatta jätetty hinta katsotaan tarjoajan ilmoitukseksi siitä, että tuote/palvelu on ilmainen. Liitteessä on edelleen pyydetty ilmoittamaan kyseisten tuotteiden hinnaston mukainen tuotenumero/tuotekoodi. Kaikki hintaliitteessä yksityiskohtaisesti kuvatut 20 tuotetta eivät ole sellaisenaan sisältyneet Martela Oyj:n yleisesti kaikkien saatavilla olevaan julkaistuun hinnastoon. Martela Oyj:llä on kuitenkin ollut valmius tarjota kaikki hintaliitteessä yksilöidyt tuotteet, mikä on edellyttänyt kyseisten tuotteiden hintojen ilmoittamisen julkaistun hinnaston ulkopuolelta. Koska hintaliitteen muuttaminen oli kielletty, oli Martela Oyj:n ainoana vaihtoehtona sen julkaistuun hinnastoon hintaliitteessä ilmoitetussa muodossa sellaisinaan sisältymättömien tuotteiden osalta ilmoittaa kunkin tuotteen hinnaksi juuri kyseisen tarkasti yksilöidyn tuotteen julkaistun hinnaston ulkopuolelta selvitetty hinta sekä ilmoittaa samalla tuotteen tuotekoodiksi julkaistun hinnaston sisältämistä tuotteista hintaliitteessä yksilöityä tuotetta lähinnä olevan tuotteen tuotekoodi. Martela Oyj:n hintaliitteen mukaisen tuotteen ja julkaistun hinnaston mukaisen kyseistä tuotetta lähinnä olevan tuotteen hinta ei välttämättä ole sama. Martela Oyj on kuitenkin pitänyt tarjouksensa osalta tärkeimpänä, että se tarjoaa nimenomaan tarjouspyynnön hintaliitteessä määriteltyjä tuotteita siitä riippumatta, löytyvätkö juuri näillä hankintayksikön ilmoittamilla teknisillä vaatimuksilla yksilöidyt tuotteet sen julkaistusta hinnastosta. Näin toimimalla yhtiö on tarjonnut jokaista hintaliitteessä yksilöityä tuotetta tuotteen yksityiskohtaiset vaatimukset huomioon ottavalla tarkalla hinnalla. Tarjous on ollut siten tarjouspyynnön mukainen ja vertailukelpoinen Isku Interior Oy:n tarjouksen kanssa. Valittajan käsityksen mukaan Isku Interior Oy on oman tarjouksensa osalta toiminut vastaavalla tavalla. Yhtiön tarjouksen ei voida katsoa olevan tarjouspyynnön vastainen yksin sillä perusteella, etteivät kaikki tarjouspyynnön hintaliitteessä yksilöidyt tuotteet löydy juuri sellaisinaan sen julkaisemasta hinnastosta.

9 9 (21) Tarjouspyyntöasiakirjoissa on kalusteita ja palvelua koskevana pakollisena vaatimuksena ilmoitettu tähän liittyen ainoastaan se, että toimittajalla on voimassaoleva hinnasto ja tuoteluettelo, jotka on julkaistu yleisesti kaikkien saataville. Toimittajan on tullut sitoutua päivittämään asiakkaalle toimitettavaa mallistoa ja hinnastoa sopimuksen mukaan. Tarjouksen ei voida katsoa olleen tarjouspyynnön vastainen sillä perusteella, etteivät kaikki tarjouksessa ilmoitetut hintaliitteen teknisten vaatimusten mukaiset 20 tuotetta hintoineen ole olleet tarjoajan kalustevalikoimassa hinnoiteltuna. Tarjousten vertailu on voitu toteuttaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset täyttävällä tavalla yksin tarjoajien ilmoittamien tuoteryhmien alennusprosenttien ja hintaliitteessä yksilöityjen tuotteiden hintojen perusteella siitä riippumatta, ovatko kaikki hintaliitteessä yksilöidyt tuotteet olleet hinnoiteltuina myös tarjoajien kalustehinnastossa. Markkinaoikeus on päätöksessään virheellisesti asettanut tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden edellytykseksi, että hintaliitteessä yksilöityjen 20 tuotteen on tullut löytyä yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. KL-Kuntahankinnat Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan. KL-Kuntahankinnat Oy on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä sekä viitannut asiassa Dnro 1239/3/12 esittämäänsä. Isku Interior Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja Martela Oyj velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa eurolla viivästyskorkoineen. Isku Interior Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa: Tarjouspyynnössä ei ole määritelty hankinnan kohdetta yksityiskohtaisesti vaan ainoastaan mainittu ne kalusteryhmät ja palvelut, jotka ovat olleet hankinnan kohteena. Tarjouspyynnön hintaliitelomakkeelle on pyydetty tarjoajia täyttämään yleisesti kaikkien saataville julkaistun hinnaston mukainen hinta yhteensä 20 kalusteella, jotka ovat jakaantuneet kolmeen eri tuoteryhmään. Tarjoajan on tullut antaa tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit, joita sovelletaan kaikkiin tarjoajan yleisesti saatavilla olevien tuoteluettelon/kuvaston ja hinnaston mukaisiin tuotteisiin.

10 10 (21) Vain kyseiset 20 kalustetta on tarjouspyynnössä määritelty teknisin eritelmin ja vain tämän 20 kalusteen muodostaman tuotekorin osalta on esitetty yksityiskohtaisia mittoja ja toiminnallisia vaatimuksia. Muutoin hankinnan kohde ja tarjouksen mukaisen alennusprosentin soveltamisalaan kuuluvat kalusteet ovat määräytyneet kunkin tarjoajan yleisesti kaikkien saataville julkaistun tuoteluettelon/kuvaston ja hinnaston mukaisesti. Hintavertailu on suoritettu vertailemalla tarjouksia näiden kolmen tuoteryhmän osalta 20 tuotteen hinnan perusteella. Kuten Isku Interior Oy on markkinaoikeudessa osoittanut, Martela Oyj:n useat hintaliitteessä ilmoittamat hinnat eivät ole olleet sen tarjoukseen liitetyn hinnaston mukaisia eivätkä ole eräiden tuotteiden osalta vastanneet hintaliitteessä yksilöityjä tuotteita. Tarjoajan on tullut tarjouspyynnön mukaisesti ilmoittaa hintaliitteessä mainitulle 20 tuotteelle hinnaston mukainen euromääräinen yksikköhinta eli käytännössä yleisesti kaikkien saataville julkaistussa hinnastossa ilmoitettu hinta. Martela Oyj:n seitsemän tuotteen hinnat eivät ole olleet sen tarjoukseen liitetyn ei-julkisen hinnaston mukaisia hintoja. Kysymys ei ole ollut siitä, että hinnastosta ei olisi löytynyt tarjouspyynnössä määritellyn tuotekorin mukaisia tai vastaavia tuotteita. Martela Oyj:n hintojen alkuperä ei ole ollut selvillä myöskään hankintayksikölle. Tarkistetutkaan hankintayksikön käsin hinnastoon merkityt hinnat eivät ole vastanneet hintaliitteeseen merkittyjä vertailussa käytettyjä hintoja. Kysymys on ollut tahallisesta pyrkimyksestä saada hintakoriin kuuluvien tuotteiden hinnat mahdollisimman alas keinotekoisesti. Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja se olisi tullut hylätä jo ennen tarjousten vertailua. Kaikki Isku Interior Oy:n tarjouksessa ilmoitetut hinnat perustuvat suoraan sen julkiseen hinnastoon ja ovat sieltä löydettävissä. Tarjous ei sisällä julkisen hinnaston ulkopuolisia tuotteita. Asiassa ei ole joka tapauksessa kyse Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta, sillä Martela Oyj ei ole tästä asiasta valittanut markkinaoikeudelle määräajassa. Martela Oyj on antanut selitysten johdosta vastaselityksen. Martela Oyj on ilmoittanut kykenevänsä toimittamaan kaikki hintaliitteessä tarkoitetut 20 kalustetta. Suurin osa Martela Oyj:n ilmoittamista 20 kalusteen hinnoista on otettu suoraan sen julkaisemasta hinnastosta ja vain joidenkin yksityiskohtaisesti määriteltyjen kalusteiden hinnat on jouduttu selvittämään hinnaston ulkopuolelta. Tasoltaan kyseiset hinnat

11 11 (21) ovat vastanneet julkaistun hinnaston hintatasoa. Tarjouksessa esitetyt hinnat ovat sitovia suhteessa hankintayksikköön. Martela Oyj on myös ilmoittanut tuoteryhmäkohtaiset alennusprosenttinsa. Tarjouksia on voitu vertailla tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla kaikkien tarjoajien tiedossa olevilla tarjousten valinta- ja vertailuperusteilla. Isku Interior Oy:lle ja KL-Kuntahankinnat Oy:lle on lähetetty tiedoksi Martela Oyj:n vastaselitys. Martela Oyj on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän, joka on lähetetty tiedoksi Isku Interior Oy:lle asian 1239/3/12 yhteydessä. Isku Interior Oy on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän, joka on lähetetty tiedoksi Martela Oyj:lle. II KL-Kuntahankinnat Oy:n valitus (diaarinumero 1239/3/12) KL-Kuntahankinnat Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin markkinaoikeus on katsonut hankintayksikön menetelleen virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. KL- Kuntahankinnat Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään väliaikaisesti, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. KL-Kuntahankinnat Oy on vielä vaatinut, että Isku Interior Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. KL-Kuntahankinnat Oy on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä sekä viitannut asiassa Dnro 1236/3/12 esittämäänsä. Markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden vakiintuneen tulkinnan mukaan tarjoukset ovat vertailukelpoisia, jos vertailu voidaan tehdä ilman, että tarjoajalle annetaan mahdollisuus muuttaa tai parantaa tarjousta. Molemmissa saaduissa tarjouksissa on ollut täysin vertailtavissa oleva hintaliite. Molemmat tarjoajat ovat myös ilmoittaneet alennusprosentit liittyen julkiseen hinnastoonsa. Kummankaan tarjoajan lisätiedoissa esiintyneet eroavaisuudet eivät ole estäneet vertailua. Kumpikin tarjoaja on myös osoittanut pystyvänsä tarjoamaan tarjouspyynnössä vaaditut tuotteet.

12 12 (21) Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä edellyttänyt ehdottomasti, että tarjouksen hintaliitteen tuotteet löytyvät julkisesta hinnastosta. Tämä on todettu myös markkinaoikeuden päätöksessä. Myöskään tarjoajat eivät ole ymmärtäneet tarjouspyynnössä edellytetyn tätä. Kuitenkin markkinaoikeuden päätöksessä todetaan, että kaikki tarjouksen hintaliitteessä ilmoitetut tuotteet on pitänyt voida todentaa julkisesta hinnastosta. Markkinaoikeus ei voi tehdä tällaista tarkoituksenmukaisuusratkaisua hankintayksikön puolesta. Hankintayksikön harkintavallassa on arvioida, millainen vertailumenetelmä tarjouspyyntöön valitaan, kunhan menetelmä on lainmukainen. Sinällään voi olla tarkoituksenmukaista, että ainakin osa tuotteista on sidottu julkiseen hinnastoon, mutta asia on kuitenkin hankintayksikön päätettävissä ja jos näin ei ole tehty, kysymys on hankintayksikön valitsemasta vertailutavasta. Pääasia isossa puitekilpailutuksessa on, että tarjoajat sitoutuvat tarjoamaan tarjouspyynnössä ja hintaliitteessä ilmoitetut tuotteet ja pystyvät antamaan niille vertailukelpoiset hinnat. Mikäli tarjoajilta edellytettäisiin ehdottomasti sitä, että kaikki vertailtavat tuotteet löytyvät hinnastosta tai kuvastosta, kyse olisi hankintalain periaatteiden vastaisesta toimintatavasta, jossa vaadittaisiin tarjoushetkellä sellaisia ominaisuuksia, jotka tavanomaisesti on hyväksyttävä sopimuksentekohetkeen mennessä. Hankintayksiköllä on myös vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella ollut oikeus luottaa tarjoajan vakuutukseen siitä, että vaatimukset täyttyvät tarjoajan antaman vakuutuksen mukaan. Kalustetoimittajan pitää voida ilmoittaa, että pystyy tarjoamaan tarjouspyynnön hintaliitteessä kuvattuja tuotteita. Mikäli esille tulleet erot katsottaisiin vertailun estäviksi, hankintayksikön tulisi hylätä molemmat tarjoukset ja siirtyä neuvottelumenettelyyn, jossa puutteet annettaisiin tasapuolisesti korjata. Myös Isku Interior Oy on ilmoittanut ettei vaadittua tuotetta juuri sellaisena löydy hinnastosta, mutta että se voidaan esittää muutoin luotettavasti. Näin ollen molempien tarjoajien tarjouksissa on ollut jossain määrin eroavaisuuksia, mutta tämä ei ole kuitenkaan tehnyt kumpaakaan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi. Martela Oyj on valituksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt, että korkeimman hallinto-oikeuden tulisi hyväksyä valituksessa esitetyt vaatimukset.

13 13 (21) Martela Oyj on esittänyt perusteluina muun ohella seuraavaa: Markkinaoikeus on itse asettanut tarjouksille vaatimuksen, jonka mukaan jokaisen hintaliitteessä yksilöidyn tuotteen hinnan muodostumisen on tullut olla todennettavissa tarjoajan yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. Tarjouspyynnössä ei ole tällaista vaatimusta esitetty ja markkinaoikeuden päätös on siten virheellinen. Isku Interior Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja KL-Kuntahankinnat Oy velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa eurolla viivästyskorkoineen. Isku Interior Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen asiallisesti vastaavaa kuin asiaan 1236/3/12 antamassa selityksessään sekä esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa: Hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä ilmoitettuja valinta- ja vertailuperusteita. Mikäli hankintayksikkö olisi halunnut sitoa vain osan tuotteista julkiseen hinnastoon, olisi tästä pitänyt ilmoittaa tarjouspyynnössä selvemmin eikä pyytää tarjoajilta hinnaston mukaisia hintoja. Kun Martela Oyj on antanut tahallisesti selvästi virheellisiä ja tarjouspyynnön vastaisia hintatietoja vaikuttaakseen tarjousten vertailuun, olisi hankintayksikön pitänyt sulkea Martela Oyj:n tarjous tarjouskilpailusta. Isku Interior Oy:n julkiseen hinnastoon oli merkitty tuotteiden kokoonpanossa tarvittavien osien ja muiden komponenttien hinnat ja sen tarjoamien tuotteiden hinnat on ollut mahdollista laskea luotettavasti julkisesta hinnastosta. Isku Interior Oy:n tarjous on näin ollen ollut tarjouspyynnön mukainen. KL-Kuntahankinnat Oy on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa: Isku Interior Oy ja Martela Oyj ovat molemmat jättäneet tarjouskilpailuun tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset hintaliitteineen, joista tarjousten vertailuhinnat ovat olleet laskettavissa. Molemmissa tarjouksissa on ollut teknisiä epätarkkuuksia, sillä hintaliitteiden kaikkia tuotteita ei ole

14 14 (21) löydetty tarjousten liitteiksi toimitetuista julkisista hinnastoista. Hankintayksikkö katsoi, että epätarkkuudet ovat olleet teknisiä, vertailun kannalta merkityksettömiä tai enintään hankintayksikön sopimusoikeudelliseen asemaan vaikuttavia. Hankintayksikkö katsoi, ettei sillä ole hankintalain säännöksistä johtuvaa velvoitetta sulkea tarjouksia tarjouskilpailusta. Tarjoajat ovat saaneet tasapuolisesti täsmentää tarjoustensa epätarkkuuksia. Hankintayksikkö on näin varmistunut siitä, että tarjoajat pystyvät toimittamaan tarjouksensa mukaisia tuotteita, jotka oli valittu vertailukoriin. Tarjoajat ovat esittäneet uskottavat tekniset täsmennykset, joiden perusteella molemmat pystyisivät toimittamaan tarjouspyynnön mukaiset tuotteet ilmoittamillaan hinnoilla. Hankintayksikkö ei ole vaatinut ehdotonta sidontaa tarjouksen hintaliitteen ja tarjoajan julkisen hinnaston välille eikä tällaista ole markkinaoikeuden päätöksessä edellytetty. Lopulta kumpikaan tarjoajista ei ole tarjonnut hintaliitteellään tuotevalikoimaa, joka löytyisi kaikilta osin suoraan sellaisenaan tarjoajan julkisesta hinnastosta. Hankintayksiköllä ei ole oikeutta tulkita tarjouspyyntöä eri tavalla kuin se on kirjoitettu. Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoo, että Martela Oyj:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, on myös Isku Interior Oy:n tarjous todettava tarjouspyynnön vastaiseksi. Hankintayksiköllä ei ole ollut ennen markkinaoikeuden ratkaisua syytä vaatia, että myös Isku Interiorin tarjous katsottaisiin tarjouspyynnön vastaiseksi, koska sen näkemyksen mukaan molemmat tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö ei ole voinut kolmen Isku Interior Oy:n tuotteen osalta selvittää, mitä tuotetta sen hintaliitteessä tarkoitetaan. Tarjouksessa ilmoitetulla tuotekoodilla ei ole löytynyt julkisesta hinnastosta vastaavaa tuotetta. Tällaisia tuotteita olivat neuvottelupöytä, oppilaspöytä sekä ruokasalin pöytä/ryhmätyöpöytä. Ilmoitettu kaappisänky poikkeaa puolestaan mitoiltaan tarjouspyynnön hintaliitteen määritelmistä. Tällöin myös Isku Interior Oy:n tarjous olisi pitänyt sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Molemmat tarjoajat joutuvat kuitenkin joltain osin kokoamaan tarjouspyynnön hintaliitteelle sopivat ratkaisut. Olisi epätarkoituksenmukaista sulkea vertailukelpoisia tarjouksia tarjouskilpailusta. Vaikka molemmat tarjoukset katsottaisiin tarjouspyynnön vastaisiksi, olisi hankintayksiköltä ainoastaan jäänyt tekemättä muodollinen päätös siirtymisestä

15 15 (21) neuvottelumenettelyyn, jossa molemmat tarjoajat olisivat saaneet korjata tarjouksissa todetut puutteet. Tämän tulisi olla mahdollista myös ilman neuvottelumenettelyä, kun tarjouksia ei ole parannettu täsmennyksillä epätasapuolisesti. Jos hankinnassa olisi siirrytty neuvottelumenettelyyn, olisi Martela Oyj joka tapauksessa voittanut tarjouskilpailun sen tuotteiden huomattavasti halvemmasta hinnasta johtuen. Hankintayksikön menettely on ollut lainmukaista. Martela Oyj:lle ja Isku Interior Oy:lle on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:n vastaselitys. Isku Interior Oy on antanut vastaselityksen johdosta lisäselityksen. Asiassa ei ole kyse Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Isku Interior Oy:n tarjousta on pidettävä tarjouspyynnön mukaisena, koska tästä seikasta ei ole valitettu markkinaoikeuteen määräajassa ja hankintayksikön päätös on tältä osin lainvoimainen. Myöskään markkinaoikeus ei ole ottanut päätöksessään kantaa Isku Interior Oy:n tarjouksen sisältöön. Isku Interior Oy:n tarjous on joka tapauksessa kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Isku Interior Oy:n hankintayksikölle lähettämän lisäselvityksen mukaisesti kaikki sen tarjouksessa ilmoitetut hinnat perustuvat suoraan sen julkiseen hinnastoon ja ovat sieltä löydettävissä. Lisäselvityksessä on ilmoitettu Isku Interior Oy:n hinnaston mukaiset tuotenumerot sekä niiden hinnaston sivujen numerot, joilta hinnat löytyvät. Isku Interior Oy:n tarjouksessaan esittämät hinnat myös niiden tuotteiden osalta, joihin Kuntahankinnat on vastaselityksessään viitannut, ovat täsmälleen samoja kuin sen julkisissa hinnastoissa. Lisäselvityksestä ilmenee, että Isku Interior Oy:n tarjous ei sisällä sen julkisten hinnastojen ulkopuolisia tuotteita. Hankintayksikkö on nimenomaisesti edellyttänyt tarjouspyynnössään, että tarjotut tuotteet löytyvät yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. Tarjousten valintaperuste oli halvin hinta. Martelan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen nimenomaan sen ilmoittamien hintojen osalta. Useat Martelan hintaliitteessä ilmoittamat hinnat eivät olleet sen tarjoukseen liitetyn hinnaston mukaisia eivätkä eräiden tuotteiden osalta vastanneet hintaliitteessä yksilöityjä tuotteita. Hintakoria on käytetty tarjousten vertailussa, joten tarjouspyynnön vastaisuudella on ollut vaikutusta tarjouksen sisältöön ja tarjousten vertailuun. Kuntahankinnat on poikennut tarjouspyynnön mukaisista vaatimuksista.

16 16 (21) KL-Kuntahankinnat Oy:lle ja Martela Oyj:lle on lähetetty tiedoksi Isku Interior Oy:n lisäselitys. KL-Kuntahankinnat Oy on antanut Isku Interior Oy:n lisäselityksen johdosta lisävastaselityksen. Hankintayksikkö on pitänyt sekä Isku Interior Oy:n että Martela Oyj:n tarjouksia tarjouspyynnön mukaisina. Markkinaoikeus on ratkaisussaan katsonut, että Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeus ei ole ratkaisussaan kuitenkaan lainkaan käsitellyt Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuutta. Markkinaoikeuden päätöksen vuoksi on syytä arvioida uudelleen myös Isku Interior Oy:n tarjousta. Asiassa on nimenomaisesti kyse siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintalain mukaisesti. Kummassakin tarjouksessa on ollut samanlaisia puutteita. Markkinaoikeus on tulkinnut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta eri tavoin kuin hankintayksikkö. Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden käsittely on noussut oleelliseksi vasta markkinaoikeuden tekemän ratkaisun myötä. Tältä osin kyse on myös olosuhteiden muuttumisesta. Kummankaan tarjoajan hintaliitteiden kaikkia tuotteita ei löytynyt tarjousten liitteeksi toimitetuista julkisista hinnastoista. Lopulta myöskään kumpikaan tarjoajista ei tarjonnut hintaliitteellään tuotevalikoimaa, joka löytyisi kaikilta osin, suoraan ja sellaisenaan tarjoajan julkisesta hinnastosta. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että hintaliitteen tuotekorissa ilmoitetut tuotteet vastaisivat kaikilta osin täsmällisesti yleisesti kaikkien saataville julkaistussa hinnastossa olevia tuotteita. Hintalomakkeessa on yleisesti todettu, että hinnan on oltava hinnaston mukainen, mutta tässäkään ei ole nimenomaisesti viitattu tarjouspyynnön liitteen 3 mukaiseen yleisesti julkaistuun hinnastoon. Hankintayksikön on määriteltävä hankinnan kohde hankintalain 44 :n mukaisesti määrittelemällä tietyt kalusteiden ominaisuuksia koskevat kriteerit. Hankintayksikkö ei siten voi määritellä kalustehankinnoissa hankittavia tuotteita käyttämällä tarjoajan hinnastossa ja tuoteluottelussa mainittuja tuotteita/tuotetyyppejä.

17 17 (21) Isku Interior Oy:n esittämä väite tarkoittaisi käytännössä hankinnan kohteen määrittelyn osalta sitä, että hankintayksikön pitäisi laatia tarjouspyyntö siten, että tuotekoriin poimittaisiin tietyn valmistajan julkisesta hinnastosta tuotteita. Tällöin vain yksi tarjoaja pystyisi jättämään tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, koska ainoastaan tämän tarjoajan osalta tuotekoriin tarjotut tuotteet olisivat löydettävissä täysin samanlaisina myös julkisesta hinnastosta. Kukaan muu tarjoaja ei pystyisi tekemään tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Mikäli hankintayksikkö olisi näin tehnyt, olisi hankintayksikkö toiminut hankintalainsäädännön vastaisesti ja lisäksi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Isku Interior Oy:lle ja Martela Oyj:lle on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:n lisävastaselitys. Isku Interior Oy on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän, joka on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:lle. KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU 1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. 2. Korkein hallinto-oikeus hylkää Martela Oyj:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. 3. Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Martela Oyj:n korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut asiassa (dnro 1236/3/12 2) 885 eurolla viivästyskorkoineen. Korkein hallinto-oikeus velvoittaa KL-Kuntahankinnat Oy:n korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut asiassa (dnro 1239/3/12) eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallintooikeuden päätöksen antamisesta. 4. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

18 18 (21) Perustelut 1. Pääasia Markkinaoikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeuden päätöstä ei ole tältä osin syytä muuttaa. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintapäätöksessään katsonut molempien tarjoajien, Isku Interior Oy:n sekä Martela Oyj:n, tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia ja valinnut Martela Oyj:n tarjouksen. Hankintapäätöksestä on valittanut markkinaoikeudelle Isku Interior Oy sillä perusteella, että Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Martela Oyj:llä ei ole ollut oikeudellista intressiä valittaa hankintapäätöksestä yhtiön tultua valituksi puitesopimustoimittajaksi. Markkinaoikeus on Isku Interior Oy:n valituksesta kumonnut hankintapäätöksen sillä perusteella, että Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeudessa ei ole esitetty väitteitä Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta KL-Kuntahankinnat Oy:n katsottua, että molemmat saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia. KL-Kuntahankinnat Oy:llä on markkinaoikeuden päätöksen myötä muuttuneissa olosuhteissa oikeus saattaa korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi myös Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Korkein hallinto-oikeus siten tutkii KL-Kuntahankinnat Oy:n valituksesta, onko Isku Interior Oy:n tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen. KL-Kuntahankinnat Oy:n mukaan Isku Interior Oy:n tarjouksessaan ilmoittamilla tuotekoodeilla ei ole löytynyt sen julkisesta hinnastosta vastaavaa tuotetta neuvottelupöydästä, oppilaspöydästä eikä ruokasalin pöydästä/ryhmätyöpöydästä. Lisäksi hankintayksikön mukaan tarjottu kaappisänky poikkeaa mitoiltaan tarjouspyynnön hintaliitteen määritelmistä. Hankintayksikkö on tarjoukset saatuaan pyytänyt Isku Interior Oy:tä täsmentämään tarjoustaan kolmen tuotteen osalta, joista neuvottelupöydän osalta kysymys on ollut, mistä kohtaa hinnastoa/kuvastoa tuote löytyy. Isku Interior Oy on antanut tuotenumerokohtaisen täsmennyksen tästä kysymyksestä. Täsmennyksen perusteella neuvottelupöydän komponentit ovat olleet löydettävissä Isku Interior Oy:n julkisesta hinnastosta.

19 19 (21) Muiden kahden tuotteen osalta, joista hankintayksikkö on esittänyt väitteitä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Isku Interior Oy on antanut vastaavankaltaisen selvityksen. Selvityksen perusteella myös ruokasalin pöydän/ryhmätyöpöydän ja korkean oppilaspöydän komponentit ovat olleet löydettävissä yhtiön julkisesta hinnastosta. Isku Interior Oy:n selvitysten mukaisesti hinnastosta poimittujen komponenttien perusteella koottujen tuotteiden hinnat ovat vastanneet Isku Interior Oy:n hinnoittelulomakkeella ilmoittamien tuotteiden hintoja. Isku Interior Oy:n tarjoamien yksilöityjen tuotteiden hinnat ovat siten olleet johdettavissa sen hinnastosta, toisin kuin Martela Oyj:n tarjoamien tuotteiden hinnat. Isku Interior Oy:n tarjouksen ei siten voida katsoa olleen tarjouspyynnön vastainen sillä perusteella, että ilmoitetut tuotteiden hinnat eivät olisi perustuneet sen julkiseen hinnastoon. Tarjouspyynnön hinnoittelulomakkeessa on todettu, että tuotteiden mitoissa sallitaan vaihteluväli +/- 10 senttimetriä ja kaapeissa 10 prosenttia. Edelleen hinnoittelulomakkeen mukaan kaappisängyn kaapin ulkomittojen on tullut olla 70x40x240 senttimetriä. Isku Interior Oy:n tarjouksesta käy ilmi, että sen tarjoaman kaappisängyn kaapin ulkomitat ovat olleet 70x30x230 senttimetriä. Koska kaappisänkyä ei voida sellaisenaan rinnastaa kaappiin, on sallittuna vaihteluvälinä pidettävä +/- 10 senttimetriä. Kaappisängyn koko on siten ollut sallitun vaihteluvälin mukainen. Isku Interior Oy:n tarjous on täten myös kaappisängyn osalta ollut tarjouspyynnön mukainen. Johtopäätös ja lopputulos Martela Oyj:n tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vastainen ja Iskun Interior Oy:n tarjous tarjouspyynnön mukainen. Sanotussa tilanteessa hankintayksikkö ei ole voinut siirtyä neuvottelumenettelyyn. Hankintayksikkö on siten menetellyt virheellisesti valitessaan tarjouspyynnön vastaisen Martela Oyj:n tarjouksen. Edellä olevilla perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

20 20 (21) Markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita myöskään oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. 2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, KL-Kuntahankinnat Oy:lle ja Martela Oyj:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallintooikeudessa. 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Isku Interior Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Tämän vuoksi KL-Kuntahankinnat Oy ja Martela Oyj on hallintolainkäyttölain 74 :n 1 ja 2 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. Asiassa dnro 1239/3/12 KL-Kuntahankinnat Oy on velvoitettava korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimman hallinto-oikeuden kohtuulliseksi katsomalla määrällä. 4. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Martela Oyj:n täytäntöönpanon kieltämistä koskevista vaatimuksista ole tarpeen lausua. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein hallinto-oikeus: Irma Telivuo Eija Siitari Alice Guimaraes-Purokoski (t) Tuomas Lehtonen Janne Aer Asian esittelijä, oikeussihteeri Saija Laitinen

21 21 (21) Jakelu Päätös Jäljennös Asiakirjat Martela Oyj, oikeudenkäyntimaksu 226 euroa KL-Kuntahankinnat Oy, oikeudenkäyntimaksu 226 euroa Isku Interior Oy Markkinaoikeus Työ- ja elinkeinoministeriö Korkein hallinto-oikeus

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.5.2011 Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10 Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija X, hakija Y Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2014 1 (5) 1 SGS Inspection Services Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 21.10.2014 387 yksilöimättömät laboratoriotutkimukset,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, suuret jyräpäällystystyöt 2014, itäiset kaupunginosat HEL 2013-015014 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 VASTINE 21.12.2015 Markkinaoikeus Asia Valittaja Vastapuoli Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 Tamora Oy Lappeenrannan kaupunki Prosessiosoite: Lappeenrannan kaupunki PL 11 53101

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 25.9.2013 Taltionumero 3057 Diaarinumero 1828/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouksen jättämisen

Tarjouksen jättämisen Tarjouksen jättämisen ongelmakohtia Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Anssi Keinänen Lainsäädäntötutkimuksen k professori Esityksen teemat Mitä laissa sanotaan ja miksi? Milloin i tarjous on tarjouspyynnön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Talentum Media Oy, Helsinki Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta 20 19.09.2013 24 10.10.2013 KLAUKKALAN HARJOITUSJÄÄHALLIN KYLMÄ- JA IV-KONTTIEN URAKKA KLAJÄÄ 20 Harjoitusjäähallin

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016)

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016) VASTINE MARKKINAOIKEUS RADANRAKENTAJANTIE 5 00520 HELSINKI Viite: Dnro 2016/350 VASTINE MUSAMAAILMA OY:N VALITUKSEEN 1. VASTINEEN ANTAJA Pudasjärven kaupunki PL 10 93101 Pudasjärvi 2. VASTINEEN ANTAJAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (5) 2 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

TARJOUSTEN TARKASTAMINEN: YLIJÄÄMÄMAAN JA PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITUS

TARJOUSTEN TARKASTAMINEN: YLIJÄÄMÄMAAN JA PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITUS Sivu 1 / 9 TARJOUSTEN TARKASTAMINEN: YLIJÄÄMÄMAAN JA PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTTO JA LOPPUSIJOITUS 1. Tarjouspyynnön sisältö Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ja Kiinteistöviraston

Lisätiedot

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus Kaupunginhallitus 535 21.12.2015 Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä 16.11.2016 466 ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus 1264/02.08.00.07/2015 KH

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 481 Diaarinumero 2665/3/12 1 (7) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta Espoon kaupunki pyytää tarjousta toimistotyön ergonomiatuotteista. Tuotteiden tulee olla ammatilliseen toimistokäyttöön tarkoitettuja. Toimistotyön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 14 Oikaisuvaatimus painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelua ja hankintaa koskevasta lautakunnan päätöksestä HEL 2015-006533 T 02 08 01

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 879 Diaarinumero 34/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin.

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO 1.6.2012 ALKAEN TOISTAISEKSI Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Espoon kaupunki pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Muulta osin tarjousten vertailu on vielä kesken ja valmistelu jatkuu.

Muulta osin tarjousten vertailu on vielä kesken ja valmistelu jatkuu. LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUSOSAN IRTOKALUSTEET Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.5.2015 ( 56): Launosten koulun laajennusosan irtokalusteista julkaistiin 28.4.2015 tarjouspyyntö julkisten hankintojen HILMA-ilmoitusmenettelyä

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Suomenkielinen työväenopisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Suomenkielinen työväenopisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10, Maunulatalon irtokalusteiden minikilpailutus HEL 2016-009909 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Suomenkielisen työväenopiston rehtori päätti hankintakeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 483 Diaarinumero 2577/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Hankittavat soittimet ja hankintamäärät on sanottu liitteellä KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA LIIKUNTAVÄLINEISTÄ Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen KARTANONRAAN KOULUUN HANKITTAVAT LIIKUNTAVÄLINEET

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Päätöksestä ovat valittaneet Pekka Maijala, Nuora-Maijala Ky ja Oy Mikkola Markku K.E.

Päätöksestä ovat valittaneet Pekka Maijala, Nuora-Maijala Ky ja Oy Mikkola Markku K.E. Tekninen lautakunta 11 26.01.2016 HANKINTAYKSIKÖN VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE KOSKIEN VALITUKSIA TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN KATUJEN KUNNOSSAPITOKALUSTON KILPAILUTUKSESTA 10.11.2015 89 1638/02.08.00.01/2014

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (6) 1 Hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 29.2.2016 11 HEL 2016-001616 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Asian taustaa päättää

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Liikuntalautakunta LJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Liikuntalautakunta LJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 9 Oikaisuvaatimus liikuntalautakunnalle Mustikkamaan kioskipaikan vuokraamista koskevan päätöksen johdosta HEL 2016-000371 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ KATAJANKOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSURAKKA

Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ KATAJANKOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSURAKKA Ylivieskan kaupunki Tekninen Palvelukeskus Tilapalveluyksikkö Ratakatu 1, 84100 YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ KATAJANKOULUN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSURAKKA 1. Hankinnan kuvaus Hankinnan kohteena on Katajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HAMMASHOIDON UNITIEN HANKINTA ESPOON KAUPUNGILLE Hankinnan kohde ja kuvaus Puitejärjestely Espoon kaupunki pyytää tarjousta hammashoidon unitiestön ja niiden huolloista puitejärjestelynä

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Päätös 1 (4) Kainuun Voima Oy PL 302 87101 Kajaani Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Asianosainen Kainuun Voima Oy Vireilletulo Ratkaisu 25.1.2017 Energiavirasto hylkää Kainuun Voima

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 6 Hankintaoikaisu rakennustekniikan yksikönjohtajan päätökseen 6.3.2014 22, julkisivujen rappaustyöt, Helsinginkatu 24 HEL 2013-016464 T 02 08 01 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (5) 8 Seulontamammografiatutkimusten hankintaa koskeva hankintaoikaisu ja hankinnan väliaikainen järjestäminen hankintalain 93 :n nojalla HEL 2014-002513 T 02 08

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 2 Länsimetron asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän hankinta HEL 2015-003484 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Hankintamenettely päättää hylätä

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ SIEVIN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA Sievin kunta pyytää tarjousta 15.12.2010 valmistuvan kirkonkylän koulun irtokalusteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot