KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä Taltionumero 709 Diaarinumerot 1236/3/12 ja 1239/3/12 1 (21) Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus I Martela Oyj, Helsinki Päätös, jota valitukset koskevat ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU II KL-Kuntahankinnat Oy, Helsinki Markkinaoikeus nro 92/2012 KL-Kuntahankinnat Oy on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavasta kalusteiden hankinnasta neljän vuoden pituiselle sopimuskaudelle. Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus. KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on hankintapäätöksellään valinnut Martela Oyj:n tarjouksen. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin kaksi miljoonaa euroa. Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut KL- Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtajan tekemän hankintapäätöksen ja kieltänyt KL-Kuntahankinnat Oy:tä tekemästä sanotun päätöksen perusteella hankintasopimusta tai panemasta päätöstä muutoinkaan täytäntöön asettamansa euron sakon uhalla. Markkinaoikeus on

2 2 (21) lisäksi velvoittanut KL-Kuntahankinnat Oy:n korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut eurolla viivästyskorkoineen ja hylännyt KL-Kuntahankinnat Oy:n sekä Martela Oyj:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti: Sovellettavat oikeusohjeet Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintalain 46 :n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Hankinnan kohde ja tarjousten vertailumenetelmä KL-Kuntahankinnat Oy on pyytänyt tarjouksia irtokalusteista asiakkaittensa tiloihin täydennyskalustamiseen, peruskorjauskohteisiin ja uudisrakennuksiin. Hankinnan kohteena ovat olleet muun ohella toimistokalusteet, opetus- ja koulukalusteet sekä päiväkotikalusteet. Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö valitsee yhden toimittajan puitesopimustoimittajaksi kaikkiin kalustelajeihin. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut ilmoittaa tarjouspyynnön liitteenä 4 olevassa hintaliitteessä tuoteryhmäkohtaisesti alennusprosentit toimistokalusteille, koulukalusteille ja päiväkotikalusteille. Tuoteryhmäkohtaisia alennusprosentteja on ilmoitettu sovellettavan kaikkiin tarjoajan yleisesti saatavilla olevien tuoteluettelon/kuvaston ja hinnaston mukaisiin tuotteisiin. Lisäksi tarjoajaa on pyydetty hintaliitteessä ilmoittamaan hinnaston tai kuvaston mukainen tuotekoodi ja hinnaston mukainen hinta 20 tuotteelle, joille on asetettu yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia, sekä painokerroin. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hintavertailu tehdään vertaamalla tarjouksia tuotealueittain (toimisto, koulu ja päiväkoti) siten, että paras tarjous saa toimistokalusteiden osalta 50 pistettä, päiväkotituotteiden osalta 40 pistettä ja

3 3 (21) päiväkotituotteiden osalta 10 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa näihin. Eniten yhteispisteitä saanut tarjoaja valitaan. Tarjouspyynnön liitteenä olleesta hintaliitteestä on käynyt ilmi, että tarjousvertailu tehdään edellä mainitun 20 tuotteen hinnan perusteella siten, että hintaliitteessä ilmoitetuille hinnaston mukaisille hinnoille lasketaan alennettu hinta tarjoajan ilmoittaman alennusprosentin mukaan painokerroin huomioon ottaen ja että näin saadut hinnat lasketaan yhteen tuotealueittain. Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus tuoteluettelon ja hinnaston osalta Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen siitä syystä, että tarjoajalla ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyä yleisesti kaikkien saataville julkaistua tuoteluetteloa ja hinnastoa. Tarjouspyynnön liitteessä 3 on ollut seuraava vaatimus: Toimittajalla on voimassaoleva hinnasto ja tuoteluettelo, jotka on julkaistu yleisesti kaikkien saataville. Kyseiseen kohtaan on tullut vastata tarjouspyynnön liitelomakkeella joko kyllä tai ei. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty muuta selvitystä tämän vaatimuksen täyttymisestä. Voittanut tarjoaja on omassa tarjouksessaan ilmoittanut vaatimuksen täyttyvän. Voittanut tarjoaja on lisäksi liittänyt tarjoukseensa hinnastot vuodelle 2011 ja tuoteluettelot. Voittanut tarjoaja on markkinaoikeudessa ilmoittanut, että sen tuotekuvasto ja hinnasto ovat olleet pyydettäessä saatavissa ja että ennen tarjouksen jättämistä hinnasto on julkaistu myös yhtiön internetsivuilla siten, että sen lukeminen on mahdollista ilman salasanaa. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole edellytetty erityistä selvitystä siitä, että hinnasto ja tuoteluettelo on julkaistu yleisesti kaikkien saataville eikä siitä, miten ne on julkaistu. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään esitetty vaatimuksia sen suhteen onko mainitun hinnaston tai tuotekuvaston oltava sähköisessä tai paperisessa muodossa. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut vaatimuksen täyttyvän ja lisäksi myös oheistanut tarjoukseensa hinnastot ja tuoteluetteloita. Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta.

4 4 (21) Voittaneen tarjoajan kalustevalikoiman laajuus Asiassa on seuraavaksi kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen siitä syystä, että sen kalustevalikoima ei ole ollut tarpeeksi laaja hankinnan todellisiin tarpeisiin nähden erityisesti päiväkotikalusteiden osalta. Hankintayksiköllä on oikeus määritellä hankinnan kohde ja laajuus. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä asettanut vähimmäisvaatimuksia tarjoajan kalustevalikoimalle, vaan ainoastaan edellyttänyt, että tarjoaja edellä kuvatun mukaisesti ilmoittaa tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit sekä hinnaston tai kuvaston mukaisen tuotekoodin ja hinnaston mukaisen hinnan hintaliitteessä mainituille tuotteille. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut valittajan esittämästä syystä tarjouspyynnön vastainen. Voittaneen tarjoajan tarjoaman työtuolin tarjouspyynnön mukaisuus Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama työtuoli on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska se ei ole selkänojaltaan keskikorkea ja koska sen käsinojat eivät ole syvyyssuuntaan säädettävät. Tarjouspyynnön hintaliitteessä on muun ohella vaadittu, että tarjottavan työtuolin selkänoja on keskikorkea. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu selkänojan korkeudelle mitään tiettyä mittaa. Lisäksi hintaliitteessä on ilmoitettu, että mitoissa sallitaan molempiin suuntiin kymmenen senttimetrin vaihteluväli. Voittaneen tarjoajan tarjoaman James 116S -työtuolin selkänojan korkeus on 35 senttimetriä. Valittaja on puolestaan tarjonnut työtuolia, jonka selkänojan korkeus on 48 senttimetriä. Tarjousasiakirjojen mukaan voittaneen tarjoajan tarjoama työtuoli on sinänsä kyseisen James-sarjan tuoleista selkänojan korkeuden osalta matalin tuoli. Toisaalta tarjousasiakirjoista selviää, että voittaneen tarjoajan mallistossa on muiden sarjojen tuoleja, joissa selkänojan korkeus on matalampi. Ottaen huomioon edellä mainitut seikat sekä erityisesti sen, että tarkkaa mittaa selkänojan korkeudelle ei ole tarjouspyynnössä määritetty, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että työtuolin käsinojat ovat syvyyssuuntaan säädettävät. Hankintayksikkö on vastineessaan todennut, että säädettäessä voittaneen tarjoajan tarjoaman tuolin käsinojan kulmaa

5 5 (21) muuttuu samalla myös käsinojan etäisyys syvyyssuunnassa. Valittajan mukaan käsinojien kulman säätäminen ja siitä samalla mahdollisesti seuraava enintään 1,5 senttimetrin suuruinen käsinojan etäisyyden muuttuminen syvyyssuunnassa ei vastaa tarjouspyyntöä eikä alan yleisten käytäntöjen mukaista käsitystä käsinojien syvyyssäädöstä. Markkinaoikeus toteaa, että säädettävyyttä ei ole tarjouspyynnössä tarkemmin määritelty, eikä tarjouspyynnössä ole esimerkiksi edellytetty erillistä syvyyssäätöominaisuutta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta. Hintojen ilmoittaminen voittaneen tarjoajan tarjouksessa Asiassa on tältä osin kysymys siitä, onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen siitä syystä, että sen tarjouksen hintaliitteessä ilmoittamat hinnat eivät ole olleet sen hinnaston mukaisia. Tarjouspyynnön hintaliitteessä on edellä todetulla tavalla kuvattu 20 tuotetta yksilöimällä näille kalusteille asetettuja teknisiä vaatimuksia muun ohella koon, materiaalin ja säädettävyyden osalta. Tarjoajan on tullut hintaliitteessä ilmoittaa kullekin tuotteelle toimittajan hinnaston tai kuvaston mukainen tuotekoodi. Tämän lisäksi tarjoajan on tullut ilmoittaa kullekin tuotteelle hinnaston mukainen arvonlisäveroton hinta. Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa hintaliitteen täytettynä siten, että kaikille siinä mainituille tuotteille on ilmoitettu hinta kohdassa hinnaston mukainen hinta, tuotekoodit sekä tuoteryhmäkohtaisesti alennusprosentit. Siltä osin kun voittaneen tarjoajan hinnastossa ei ole ollut hintaa tarjouspyynnön hintaliitteessä yksilöidylle tuotteelle siinä vaadittuine ominaisuuksineen, kuten esimerkiksi väri- ja materiaaliyhdistelmien osalta, tarjouksen liitteenä olevaa tulostettua hinnastoa on voittaneen tarjoajan markkinaoikeudessa ilmoittaman mukaan täydennetty sen Office Maker -järjestelmästä haetuilla tiedoilla. Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla edellytetty, että sen hintaliitteessä mainitulle 20 tuotteelle, joille ilmoitettujen hintojen perusteella on tullut laskea alennettu hinta tarjoajan ilmoittaman alennusprosentin perusteella, on tullut antaa hinnaston mukainen arvonlisäveroton hinta. Tarjouspyynnössä kuvattu tarjousten vertailumenetelmä perustuu siihen, että tarjouspyynnössä mainituin 20 tuotteen eli niin sanotun tuotekorin perusteella hankintayksikkö määrittelee tarjousten hintavertailua varten

6 6 (21) tarjoajan yleisen hintatason. Tästä johtuen ja kun tarjouspyynnössä ei ole muuta ilmoitettu, on hinnastolla tässä yhteydessä katsottava tarkoitetun edellä mainittua yleisesti kaikkien saataville julkaistua hinnastoa. Tarjouspyynnössä ei ole sinänsä edellytetty, että jokainen sen hintaliitteessä teknisin vaatimuksin yksilöity tuote olisi tullut olla tarjoajan kalustevalikoimassa hinnoiteltuna jo ennen tarjouskilpailuun osallistumista. Tarjoajat eivät myöskään ole ymmärtäneet tarjouspyynnössä edellytetyn tätä. Kun kuitenkin otetaan huomioon vertailuhinnan muodostamistapa ja edellä tarjousten vertailumenetelmän osalta todettu, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus edellyttää, että jokaisen hintaliitteessä yksilöidyn tuotteen hinnan muodostuminen on ollut todennettavissa tarjoajan yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. Kun voittaneen tarjoajan tarjouksesta näin ei ole ollut kaikkien 20 tuotteen osalta, sen tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vaatimusten mukainen. Kysymys on ollut tarjouksen sisältöön ja vertailukelpoisuuteen liittyvästä seikasta. Edellä sanotun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouskilpailusta. Johtopäätös Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalain 94 :ssä säädettyjen seuraamusten määräämistä. Seuraamusten määrääminen Hankintasopimusta ei ole vielä tehty. Hankintapäätös voidaan näin ollen kumota ja sen täytäntöönpano kieltää. Mikäli KL-Kuntahankinnat Oy aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan kalusteiden hankinnan julkisena hankintana kysymyksessä olevan tarjouspyynnön perusteella, sen tulee tehdä uusi tarjousvertailu tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä ja uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon, mitä edellä tässä päätöksessä on todettu.

7 7 (21) Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Hankintalain 89 :n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 :n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on siten velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä ja hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Martela Oyj on antanut asiassa lausunnon. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että yhtiö joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. KÄSITTELY KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA I Martela Oyj:n valitus (diaarinumero 1236/3/12) Martela Oyj on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja sen täytäntöönpano kielletään väliaikaisesti, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. Martela Oyj on vaatinut vielä, että Isku Interior Oy velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Martela Oyj on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa: Markkinaoikeus on virheellisesti katsonut, että Martela Oyj:n tarjous olisi ollut tarjouspyynnön vastainen sen johdosta, ettei kaikkia sen tarjoamia tarjouspyynnön hintaliitteessä yksilöityjä 20 tuotetta ole löytynyt sen yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta.

8 8 (21) Tarjouspyynnön hintaliitteessä on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan liitteessä yksilöityjen 20 tuotteen hinnaston mukainen euromääräinen yksikköhinta hintaliitettä muuttamatta. Liitteessä on todettu, että ilmoittamatta jätetty hinta katsotaan tarjoajan ilmoitukseksi siitä, että tuote/palvelu on ilmainen. Liitteessä on edelleen pyydetty ilmoittamaan kyseisten tuotteiden hinnaston mukainen tuotenumero/tuotekoodi. Kaikki hintaliitteessä yksityiskohtaisesti kuvatut 20 tuotetta eivät ole sellaisenaan sisältyneet Martela Oyj:n yleisesti kaikkien saatavilla olevaan julkaistuun hinnastoon. Martela Oyj:llä on kuitenkin ollut valmius tarjota kaikki hintaliitteessä yksilöidyt tuotteet, mikä on edellyttänyt kyseisten tuotteiden hintojen ilmoittamisen julkaistun hinnaston ulkopuolelta. Koska hintaliitteen muuttaminen oli kielletty, oli Martela Oyj:n ainoana vaihtoehtona sen julkaistuun hinnastoon hintaliitteessä ilmoitetussa muodossa sellaisinaan sisältymättömien tuotteiden osalta ilmoittaa kunkin tuotteen hinnaksi juuri kyseisen tarkasti yksilöidyn tuotteen julkaistun hinnaston ulkopuolelta selvitetty hinta sekä ilmoittaa samalla tuotteen tuotekoodiksi julkaistun hinnaston sisältämistä tuotteista hintaliitteessä yksilöityä tuotetta lähinnä olevan tuotteen tuotekoodi. Martela Oyj:n hintaliitteen mukaisen tuotteen ja julkaistun hinnaston mukaisen kyseistä tuotetta lähinnä olevan tuotteen hinta ei välttämättä ole sama. Martela Oyj on kuitenkin pitänyt tarjouksensa osalta tärkeimpänä, että se tarjoaa nimenomaan tarjouspyynnön hintaliitteessä määriteltyjä tuotteita siitä riippumatta, löytyvätkö juuri näillä hankintayksikön ilmoittamilla teknisillä vaatimuksilla yksilöidyt tuotteet sen julkaistusta hinnastosta. Näin toimimalla yhtiö on tarjonnut jokaista hintaliitteessä yksilöityä tuotetta tuotteen yksityiskohtaiset vaatimukset huomioon ottavalla tarkalla hinnalla. Tarjous on ollut siten tarjouspyynnön mukainen ja vertailukelpoinen Isku Interior Oy:n tarjouksen kanssa. Valittajan käsityksen mukaan Isku Interior Oy on oman tarjouksensa osalta toiminut vastaavalla tavalla. Yhtiön tarjouksen ei voida katsoa olevan tarjouspyynnön vastainen yksin sillä perusteella, etteivät kaikki tarjouspyynnön hintaliitteessä yksilöidyt tuotteet löydy juuri sellaisinaan sen julkaisemasta hinnastosta.

9 9 (21) Tarjouspyyntöasiakirjoissa on kalusteita ja palvelua koskevana pakollisena vaatimuksena ilmoitettu tähän liittyen ainoastaan se, että toimittajalla on voimassaoleva hinnasto ja tuoteluettelo, jotka on julkaistu yleisesti kaikkien saataville. Toimittajan on tullut sitoutua päivittämään asiakkaalle toimitettavaa mallistoa ja hinnastoa sopimuksen mukaan. Tarjouksen ei voida katsoa olleen tarjouspyynnön vastainen sillä perusteella, etteivät kaikki tarjouksessa ilmoitetut hintaliitteen teknisten vaatimusten mukaiset 20 tuotetta hintoineen ole olleet tarjoajan kalustevalikoimassa hinnoiteltuna. Tarjousten vertailu on voitu toteuttaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset täyttävällä tavalla yksin tarjoajien ilmoittamien tuoteryhmien alennusprosenttien ja hintaliitteessä yksilöityjen tuotteiden hintojen perusteella siitä riippumatta, ovatko kaikki hintaliitteessä yksilöidyt tuotteet olleet hinnoiteltuina myös tarjoajien kalustehinnastossa. Markkinaoikeus on päätöksessään virheellisesti asettanut tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden edellytykseksi, että hintaliitteessä yksilöityjen 20 tuotteen on tullut löytyä yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. KL-Kuntahankinnat Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan. KL-Kuntahankinnat Oy on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä sekä viitannut asiassa Dnro 1239/3/12 esittämäänsä. Isku Interior Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja Martela Oyj velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa eurolla viivästyskorkoineen. Isku Interior Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa: Tarjouspyynnössä ei ole määritelty hankinnan kohdetta yksityiskohtaisesti vaan ainoastaan mainittu ne kalusteryhmät ja palvelut, jotka ovat olleet hankinnan kohteena. Tarjouspyynnön hintaliitelomakkeelle on pyydetty tarjoajia täyttämään yleisesti kaikkien saataville julkaistun hinnaston mukainen hinta yhteensä 20 kalusteella, jotka ovat jakaantuneet kolmeen eri tuoteryhmään. Tarjoajan on tullut antaa tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit, joita sovelletaan kaikkiin tarjoajan yleisesti saatavilla olevien tuoteluettelon/kuvaston ja hinnaston mukaisiin tuotteisiin.

10 10 (21) Vain kyseiset 20 kalustetta on tarjouspyynnössä määritelty teknisin eritelmin ja vain tämän 20 kalusteen muodostaman tuotekorin osalta on esitetty yksityiskohtaisia mittoja ja toiminnallisia vaatimuksia. Muutoin hankinnan kohde ja tarjouksen mukaisen alennusprosentin soveltamisalaan kuuluvat kalusteet ovat määräytyneet kunkin tarjoajan yleisesti kaikkien saataville julkaistun tuoteluettelon/kuvaston ja hinnaston mukaisesti. Hintavertailu on suoritettu vertailemalla tarjouksia näiden kolmen tuoteryhmän osalta 20 tuotteen hinnan perusteella. Kuten Isku Interior Oy on markkinaoikeudessa osoittanut, Martela Oyj:n useat hintaliitteessä ilmoittamat hinnat eivät ole olleet sen tarjoukseen liitetyn hinnaston mukaisia eivätkä ole eräiden tuotteiden osalta vastanneet hintaliitteessä yksilöityjä tuotteita. Tarjoajan on tullut tarjouspyynnön mukaisesti ilmoittaa hintaliitteessä mainitulle 20 tuotteelle hinnaston mukainen euromääräinen yksikköhinta eli käytännössä yleisesti kaikkien saataville julkaistussa hinnastossa ilmoitettu hinta. Martela Oyj:n seitsemän tuotteen hinnat eivät ole olleet sen tarjoukseen liitetyn ei-julkisen hinnaston mukaisia hintoja. Kysymys ei ole ollut siitä, että hinnastosta ei olisi löytynyt tarjouspyynnössä määritellyn tuotekorin mukaisia tai vastaavia tuotteita. Martela Oyj:n hintojen alkuperä ei ole ollut selvillä myöskään hankintayksikölle. Tarkistetutkaan hankintayksikön käsin hinnastoon merkityt hinnat eivät ole vastanneet hintaliitteeseen merkittyjä vertailussa käytettyjä hintoja. Kysymys on ollut tahallisesta pyrkimyksestä saada hintakoriin kuuluvien tuotteiden hinnat mahdollisimman alas keinotekoisesti. Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja se olisi tullut hylätä jo ennen tarjousten vertailua. Kaikki Isku Interior Oy:n tarjouksessa ilmoitetut hinnat perustuvat suoraan sen julkiseen hinnastoon ja ovat sieltä löydettävissä. Tarjous ei sisällä julkisen hinnaston ulkopuolisia tuotteita. Asiassa ei ole joka tapauksessa kyse Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta, sillä Martela Oyj ei ole tästä asiasta valittanut markkinaoikeudelle määräajassa. Martela Oyj on antanut selitysten johdosta vastaselityksen. Martela Oyj on ilmoittanut kykenevänsä toimittamaan kaikki hintaliitteessä tarkoitetut 20 kalustetta. Suurin osa Martela Oyj:n ilmoittamista 20 kalusteen hinnoista on otettu suoraan sen julkaisemasta hinnastosta ja vain joidenkin yksityiskohtaisesti määriteltyjen kalusteiden hinnat on jouduttu selvittämään hinnaston ulkopuolelta. Tasoltaan kyseiset hinnat

11 11 (21) ovat vastanneet julkaistun hinnaston hintatasoa. Tarjouksessa esitetyt hinnat ovat sitovia suhteessa hankintayksikköön. Martela Oyj on myös ilmoittanut tuoteryhmäkohtaiset alennusprosenttinsa. Tarjouksia on voitu vertailla tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla kaikkien tarjoajien tiedossa olevilla tarjousten valinta- ja vertailuperusteilla. Isku Interior Oy:lle ja KL-Kuntahankinnat Oy:lle on lähetetty tiedoksi Martela Oyj:n vastaselitys. Martela Oyj on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän, joka on lähetetty tiedoksi Isku Interior Oy:lle asian 1239/3/12 yhteydessä. Isku Interior Oy on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän, joka on lähetetty tiedoksi Martela Oyj:lle. II KL-Kuntahankinnat Oy:n valitus (diaarinumero 1239/3/12) KL-Kuntahankinnat Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin markkinaoikeus on katsonut hankintayksikön menetelleen virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. KL- Kuntahankinnat Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään väliaikaisesti, kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. KL-Kuntahankinnat Oy on vielä vaatinut, että Isku Interior Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. KL-Kuntahankinnat Oy on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä sekä viitannut asiassa Dnro 1236/3/12 esittämäänsä. Markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden vakiintuneen tulkinnan mukaan tarjoukset ovat vertailukelpoisia, jos vertailu voidaan tehdä ilman, että tarjoajalle annetaan mahdollisuus muuttaa tai parantaa tarjousta. Molemmissa saaduissa tarjouksissa on ollut täysin vertailtavissa oleva hintaliite. Molemmat tarjoajat ovat myös ilmoittaneet alennusprosentit liittyen julkiseen hinnastoonsa. Kummankaan tarjoajan lisätiedoissa esiintyneet eroavaisuudet eivät ole estäneet vertailua. Kumpikin tarjoaja on myös osoittanut pystyvänsä tarjoamaan tarjouspyynnössä vaaditut tuotteet.

12 12 (21) Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä edellyttänyt ehdottomasti, että tarjouksen hintaliitteen tuotteet löytyvät julkisesta hinnastosta. Tämä on todettu myös markkinaoikeuden päätöksessä. Myöskään tarjoajat eivät ole ymmärtäneet tarjouspyynnössä edellytetyn tätä. Kuitenkin markkinaoikeuden päätöksessä todetaan, että kaikki tarjouksen hintaliitteessä ilmoitetut tuotteet on pitänyt voida todentaa julkisesta hinnastosta. Markkinaoikeus ei voi tehdä tällaista tarkoituksenmukaisuusratkaisua hankintayksikön puolesta. Hankintayksikön harkintavallassa on arvioida, millainen vertailumenetelmä tarjouspyyntöön valitaan, kunhan menetelmä on lainmukainen. Sinällään voi olla tarkoituksenmukaista, että ainakin osa tuotteista on sidottu julkiseen hinnastoon, mutta asia on kuitenkin hankintayksikön päätettävissä ja jos näin ei ole tehty, kysymys on hankintayksikön valitsemasta vertailutavasta. Pääasia isossa puitekilpailutuksessa on, että tarjoajat sitoutuvat tarjoamaan tarjouspyynnössä ja hintaliitteessä ilmoitetut tuotteet ja pystyvät antamaan niille vertailukelpoiset hinnat. Mikäli tarjoajilta edellytettäisiin ehdottomasti sitä, että kaikki vertailtavat tuotteet löytyvät hinnastosta tai kuvastosta, kyse olisi hankintalain periaatteiden vastaisesta toimintatavasta, jossa vaadittaisiin tarjoushetkellä sellaisia ominaisuuksia, jotka tavanomaisesti on hyväksyttävä sopimuksentekohetkeen mennessä. Hankintayksiköllä on myös vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella ollut oikeus luottaa tarjoajan vakuutukseen siitä, että vaatimukset täyttyvät tarjoajan antaman vakuutuksen mukaan. Kalustetoimittajan pitää voida ilmoittaa, että pystyy tarjoamaan tarjouspyynnön hintaliitteessä kuvattuja tuotteita. Mikäli esille tulleet erot katsottaisiin vertailun estäviksi, hankintayksikön tulisi hylätä molemmat tarjoukset ja siirtyä neuvottelumenettelyyn, jossa puutteet annettaisiin tasapuolisesti korjata. Myös Isku Interior Oy on ilmoittanut ettei vaadittua tuotetta juuri sellaisena löydy hinnastosta, mutta että se voidaan esittää muutoin luotettavasti. Näin ollen molempien tarjoajien tarjouksissa on ollut jossain määrin eroavaisuuksia, mutta tämä ei ole kuitenkaan tehnyt kumpaakaan tarjousta tarjouspyynnön vastaiseksi. Martela Oyj on valituksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt, että korkeimman hallinto-oikeuden tulisi hyväksyä valituksessa esitetyt vaatimukset.

13 13 (21) Martela Oyj on esittänyt perusteluina muun ohella seuraavaa: Markkinaoikeus on itse asettanut tarjouksille vaatimuksen, jonka mukaan jokaisen hintaliitteessä yksilöidyn tuotteen hinnan muodostumisen on tullut olla todennettavissa tarjoajan yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. Tarjouspyynnössä ei ole tällaista vaatimusta esitetty ja markkinaoikeuden päätös on siten virheellinen. Isku Interior Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja KL-Kuntahankinnat Oy velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa eurolla viivästyskorkoineen. Isku Interior Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen asiallisesti vastaavaa kuin asiaan 1236/3/12 antamassa selityksessään sekä esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa: Hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä ilmoitettuja valinta- ja vertailuperusteita. Mikäli hankintayksikkö olisi halunnut sitoa vain osan tuotteista julkiseen hinnastoon, olisi tästä pitänyt ilmoittaa tarjouspyynnössä selvemmin eikä pyytää tarjoajilta hinnaston mukaisia hintoja. Kun Martela Oyj on antanut tahallisesti selvästi virheellisiä ja tarjouspyynnön vastaisia hintatietoja vaikuttaakseen tarjousten vertailuun, olisi hankintayksikön pitänyt sulkea Martela Oyj:n tarjous tarjouskilpailusta. Isku Interior Oy:n julkiseen hinnastoon oli merkitty tuotteiden kokoonpanossa tarvittavien osien ja muiden komponenttien hinnat ja sen tarjoamien tuotteiden hinnat on ollut mahdollista laskea luotettavasti julkisesta hinnastosta. Isku Interior Oy:n tarjous on näin ollen ollut tarjouspyynnön mukainen. KL-Kuntahankinnat Oy on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa: Isku Interior Oy ja Martela Oyj ovat molemmat jättäneet tarjouskilpailuun tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset hintaliitteineen, joista tarjousten vertailuhinnat ovat olleet laskettavissa. Molemmissa tarjouksissa on ollut teknisiä epätarkkuuksia, sillä hintaliitteiden kaikkia tuotteita ei ole

14 14 (21) löydetty tarjousten liitteiksi toimitetuista julkisista hinnastoista. Hankintayksikkö katsoi, että epätarkkuudet ovat olleet teknisiä, vertailun kannalta merkityksettömiä tai enintään hankintayksikön sopimusoikeudelliseen asemaan vaikuttavia. Hankintayksikkö katsoi, ettei sillä ole hankintalain säännöksistä johtuvaa velvoitetta sulkea tarjouksia tarjouskilpailusta. Tarjoajat ovat saaneet tasapuolisesti täsmentää tarjoustensa epätarkkuuksia. Hankintayksikkö on näin varmistunut siitä, että tarjoajat pystyvät toimittamaan tarjouksensa mukaisia tuotteita, jotka oli valittu vertailukoriin. Tarjoajat ovat esittäneet uskottavat tekniset täsmennykset, joiden perusteella molemmat pystyisivät toimittamaan tarjouspyynnön mukaiset tuotteet ilmoittamillaan hinnoilla. Hankintayksikkö ei ole vaatinut ehdotonta sidontaa tarjouksen hintaliitteen ja tarjoajan julkisen hinnaston välille eikä tällaista ole markkinaoikeuden päätöksessä edellytetty. Lopulta kumpikaan tarjoajista ei ole tarjonnut hintaliitteellään tuotevalikoimaa, joka löytyisi kaikilta osin suoraan sellaisenaan tarjoajan julkisesta hinnastosta. Hankintayksiköllä ei ole oikeutta tulkita tarjouspyyntöä eri tavalla kuin se on kirjoitettu. Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoo, että Martela Oyj:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen, on myös Isku Interior Oy:n tarjous todettava tarjouspyynnön vastaiseksi. Hankintayksiköllä ei ole ollut ennen markkinaoikeuden ratkaisua syytä vaatia, että myös Isku Interiorin tarjous katsottaisiin tarjouspyynnön vastaiseksi, koska sen näkemyksen mukaan molemmat tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö ei ole voinut kolmen Isku Interior Oy:n tuotteen osalta selvittää, mitä tuotetta sen hintaliitteessä tarkoitetaan. Tarjouksessa ilmoitetulla tuotekoodilla ei ole löytynyt julkisesta hinnastosta vastaavaa tuotetta. Tällaisia tuotteita olivat neuvottelupöytä, oppilaspöytä sekä ruokasalin pöytä/ryhmätyöpöytä. Ilmoitettu kaappisänky poikkeaa puolestaan mitoiltaan tarjouspyynnön hintaliitteen määritelmistä. Tällöin myös Isku Interior Oy:n tarjous olisi pitänyt sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Molemmat tarjoajat joutuvat kuitenkin joltain osin kokoamaan tarjouspyynnön hintaliitteelle sopivat ratkaisut. Olisi epätarkoituksenmukaista sulkea vertailukelpoisia tarjouksia tarjouskilpailusta. Vaikka molemmat tarjoukset katsottaisiin tarjouspyynnön vastaisiksi, olisi hankintayksiköltä ainoastaan jäänyt tekemättä muodollinen päätös siirtymisestä

15 15 (21) neuvottelumenettelyyn, jossa molemmat tarjoajat olisivat saaneet korjata tarjouksissa todetut puutteet. Tämän tulisi olla mahdollista myös ilman neuvottelumenettelyä, kun tarjouksia ei ole parannettu täsmennyksillä epätasapuolisesti. Jos hankinnassa olisi siirrytty neuvottelumenettelyyn, olisi Martela Oyj joka tapauksessa voittanut tarjouskilpailun sen tuotteiden huomattavasti halvemmasta hinnasta johtuen. Hankintayksikön menettely on ollut lainmukaista. Martela Oyj:lle ja Isku Interior Oy:lle on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:n vastaselitys. Isku Interior Oy on antanut vastaselityksen johdosta lisäselityksen. Asiassa ei ole kyse Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Isku Interior Oy:n tarjousta on pidettävä tarjouspyynnön mukaisena, koska tästä seikasta ei ole valitettu markkinaoikeuteen määräajassa ja hankintayksikön päätös on tältä osin lainvoimainen. Myöskään markkinaoikeus ei ole ottanut päätöksessään kantaa Isku Interior Oy:n tarjouksen sisältöön. Isku Interior Oy:n tarjous on joka tapauksessa kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Isku Interior Oy:n hankintayksikölle lähettämän lisäselvityksen mukaisesti kaikki sen tarjouksessa ilmoitetut hinnat perustuvat suoraan sen julkiseen hinnastoon ja ovat sieltä löydettävissä. Lisäselvityksessä on ilmoitettu Isku Interior Oy:n hinnaston mukaiset tuotenumerot sekä niiden hinnaston sivujen numerot, joilta hinnat löytyvät. Isku Interior Oy:n tarjouksessaan esittämät hinnat myös niiden tuotteiden osalta, joihin Kuntahankinnat on vastaselityksessään viitannut, ovat täsmälleen samoja kuin sen julkisissa hinnastoissa. Lisäselvityksestä ilmenee, että Isku Interior Oy:n tarjous ei sisällä sen julkisten hinnastojen ulkopuolisia tuotteita. Hankintayksikkö on nimenomaisesti edellyttänyt tarjouspyynnössään, että tarjotut tuotteet löytyvät yleisesti kaikkien saataville julkaistusta hinnastosta. Tarjousten valintaperuste oli halvin hinta. Martelan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen nimenomaan sen ilmoittamien hintojen osalta. Useat Martelan hintaliitteessä ilmoittamat hinnat eivät olleet sen tarjoukseen liitetyn hinnaston mukaisia eivätkä eräiden tuotteiden osalta vastanneet hintaliitteessä yksilöityjä tuotteita. Hintakoria on käytetty tarjousten vertailussa, joten tarjouspyynnön vastaisuudella on ollut vaikutusta tarjouksen sisältöön ja tarjousten vertailuun. Kuntahankinnat on poikennut tarjouspyynnön mukaisista vaatimuksista.

16 16 (21) KL-Kuntahankinnat Oy:lle ja Martela Oyj:lle on lähetetty tiedoksi Isku Interior Oy:n lisäselitys. KL-Kuntahankinnat Oy on antanut Isku Interior Oy:n lisäselityksen johdosta lisävastaselityksen. Hankintayksikkö on pitänyt sekä Isku Interior Oy:n että Martela Oyj:n tarjouksia tarjouspyynnön mukaisina. Markkinaoikeus on ratkaisussaan katsonut, että Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeus ei ole ratkaisussaan kuitenkaan lainkaan käsitellyt Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuutta. Markkinaoikeuden päätöksen vuoksi on syytä arvioida uudelleen myös Isku Interior Oy:n tarjousta. Asiassa on nimenomaisesti kyse siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintalain mukaisesti. Kummassakin tarjouksessa on ollut samanlaisia puutteita. Markkinaoikeus on tulkinnut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta eri tavoin kuin hankintayksikkö. Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden käsittely on noussut oleelliseksi vasta markkinaoikeuden tekemän ratkaisun myötä. Tältä osin kyse on myös olosuhteiden muuttumisesta. Kummankaan tarjoajan hintaliitteiden kaikkia tuotteita ei löytynyt tarjousten liitteeksi toimitetuista julkisista hinnastoista. Lopulta myöskään kumpikaan tarjoajista ei tarjonnut hintaliitteellään tuotevalikoimaa, joka löytyisi kaikilta osin, suoraan ja sellaisenaan tarjoajan julkisesta hinnastosta. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että hintaliitteen tuotekorissa ilmoitetut tuotteet vastaisivat kaikilta osin täsmällisesti yleisesti kaikkien saataville julkaistussa hinnastossa olevia tuotteita. Hintalomakkeessa on yleisesti todettu, että hinnan on oltava hinnaston mukainen, mutta tässäkään ei ole nimenomaisesti viitattu tarjouspyynnön liitteen 3 mukaiseen yleisesti julkaistuun hinnastoon. Hankintayksikön on määriteltävä hankinnan kohde hankintalain 44 :n mukaisesti määrittelemällä tietyt kalusteiden ominaisuuksia koskevat kriteerit. Hankintayksikkö ei siten voi määritellä kalustehankinnoissa hankittavia tuotteita käyttämällä tarjoajan hinnastossa ja tuoteluottelussa mainittuja tuotteita/tuotetyyppejä.

17 17 (21) Isku Interior Oy:n esittämä väite tarkoittaisi käytännössä hankinnan kohteen määrittelyn osalta sitä, että hankintayksikön pitäisi laatia tarjouspyyntö siten, että tuotekoriin poimittaisiin tietyn valmistajan julkisesta hinnastosta tuotteita. Tällöin vain yksi tarjoaja pystyisi jättämään tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen, koska ainoastaan tämän tarjoajan osalta tuotekoriin tarjotut tuotteet olisivat löydettävissä täysin samanlaisina myös julkisesta hinnastosta. Kukaan muu tarjoaja ei pystyisi tekemään tarjouspyynnön mukaista tarjousta. Mikäli hankintayksikkö olisi näin tehnyt, olisi hankintayksikkö toiminut hankintalainsäädännön vastaisesti ja lisäksi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Isku Interior Oy:lle ja Martela Oyj:lle on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:n lisävastaselitys. Isku Interior Oy on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrän, joka on lähetetty tiedoksi KL-Kuntahankinnat Oy:lle. KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU 1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. 2. Korkein hallinto-oikeus hylkää Martela Oyj:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. 3. Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Martela Oyj:n korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut asiassa (dnro 1236/3/12 2) 885 eurolla viivästyskorkoineen. Korkein hallinto-oikeus velvoittaa KL-Kuntahankinnat Oy:n korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut asiassa (dnro 1239/3/12) eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallintooikeuden päätöksen antamisesta. 4. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

18 18 (21) Perustelut 1. Pääasia Markkinaoikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeuden päätöstä ei ole tältä osin syytä muuttaa. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintapäätöksessään katsonut molempien tarjoajien, Isku Interior Oy:n sekä Martela Oyj:n, tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia ja valinnut Martela Oyj:n tarjouksen. Hankintapäätöksestä on valittanut markkinaoikeudelle Isku Interior Oy sillä perusteella, että Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Martela Oyj:llä ei ole ollut oikeudellista intressiä valittaa hankintapäätöksestä yhtiön tultua valituksi puitesopimustoimittajaksi. Markkinaoikeus on Isku Interior Oy:n valituksesta kumonnut hankintapäätöksen sillä perusteella, että Martela Oyj:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeudessa ei ole esitetty väitteitä Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta KL-Kuntahankinnat Oy:n katsottua, että molemmat saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia. KL-Kuntahankinnat Oy:llä on markkinaoikeuden päätöksen myötä muuttuneissa olosuhteissa oikeus saattaa korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi myös Isku Interior Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Korkein hallinto-oikeus siten tutkii KL-Kuntahankinnat Oy:n valituksesta, onko Isku Interior Oy:n tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen. KL-Kuntahankinnat Oy:n mukaan Isku Interior Oy:n tarjouksessaan ilmoittamilla tuotekoodeilla ei ole löytynyt sen julkisesta hinnastosta vastaavaa tuotetta neuvottelupöydästä, oppilaspöydästä eikä ruokasalin pöydästä/ryhmätyöpöydästä. Lisäksi hankintayksikön mukaan tarjottu kaappisänky poikkeaa mitoiltaan tarjouspyynnön hintaliitteen määritelmistä. Hankintayksikkö on tarjoukset saatuaan pyytänyt Isku Interior Oy:tä täsmentämään tarjoustaan kolmen tuotteen osalta, joista neuvottelupöydän osalta kysymys on ollut, mistä kohtaa hinnastoa/kuvastoa tuote löytyy. Isku Interior Oy on antanut tuotenumerokohtaisen täsmennyksen tästä kysymyksestä. Täsmennyksen perusteella neuvottelupöydän komponentit ovat olleet löydettävissä Isku Interior Oy:n julkisesta hinnastosta.

19 19 (21) Muiden kahden tuotteen osalta, joista hankintayksikkö on esittänyt väitteitä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, Isku Interior Oy on antanut vastaavankaltaisen selvityksen. Selvityksen perusteella myös ruokasalin pöydän/ryhmätyöpöydän ja korkean oppilaspöydän komponentit ovat olleet löydettävissä yhtiön julkisesta hinnastosta. Isku Interior Oy:n selvitysten mukaisesti hinnastosta poimittujen komponenttien perusteella koottujen tuotteiden hinnat ovat vastanneet Isku Interior Oy:n hinnoittelulomakkeella ilmoittamien tuotteiden hintoja. Isku Interior Oy:n tarjoamien yksilöityjen tuotteiden hinnat ovat siten olleet johdettavissa sen hinnastosta, toisin kuin Martela Oyj:n tarjoamien tuotteiden hinnat. Isku Interior Oy:n tarjouksen ei siten voida katsoa olleen tarjouspyynnön vastainen sillä perusteella, että ilmoitetut tuotteiden hinnat eivät olisi perustuneet sen julkiseen hinnastoon. Tarjouspyynnön hinnoittelulomakkeessa on todettu, että tuotteiden mitoissa sallitaan vaihteluväli +/- 10 senttimetriä ja kaapeissa 10 prosenttia. Edelleen hinnoittelulomakkeen mukaan kaappisängyn kaapin ulkomittojen on tullut olla 70x40x240 senttimetriä. Isku Interior Oy:n tarjouksesta käy ilmi, että sen tarjoaman kaappisängyn kaapin ulkomitat ovat olleet 70x30x230 senttimetriä. Koska kaappisänkyä ei voida sellaisenaan rinnastaa kaappiin, on sallittuna vaihteluvälinä pidettävä +/- 10 senttimetriä. Kaappisängyn koko on siten ollut sallitun vaihteluvälin mukainen. Isku Interior Oy:n tarjous on täten myös kaappisängyn osalta ollut tarjouspyynnön mukainen. Johtopäätös ja lopputulos Martela Oyj:n tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vastainen ja Iskun Interior Oy:n tarjous tarjouspyynnön mukainen. Sanotussa tilanteessa hankintayksikkö ei ole voinut siirtyä neuvottelumenettelyyn. Hankintayksikkö on siten menetellyt virheellisesti valitessaan tarjouspyynnön vastaisen Martela Oyj:n tarjouksen. Edellä olevilla perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

20 20 (21) Markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita myöskään oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. 2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, KL-Kuntahankinnat Oy:lle ja Martela Oyj:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallintooikeudessa. 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Isku Interior Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Tämän vuoksi KL-Kuntahankinnat Oy ja Martela Oyj on hallintolainkäyttölain 74 :n 1 ja 2 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. Asiassa dnro 1239/3/12 KL-Kuntahankinnat Oy on velvoitettava korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimman hallinto-oikeuden kohtuulliseksi katsomalla määrällä. 4. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Martela Oyj:n täytäntöönpanon kieltämistä koskevista vaatimuksista ole tarpeen lausua. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein hallinto-oikeus: Irma Telivuo Eija Siitari Alice Guimaraes-Purokoski (t) Tuomas Lehtonen Janne Aer Asian esittelijä, oikeussihteeri Saija Laitinen

21 21 (21) Jakelu Päätös Jäljennös Asiakirjat Martela Oyj, oikeudenkäyntimaksu 226 euroa KL-Kuntahankinnat Oy, oikeudenkäyntimaksu 226 euroa Isku Interior Oy Markkinaoikeus Työ- ja elinkeinoministeriö Korkein hallinto-oikeus

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.5.2011 Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10 Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija X, hakija Y Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (5) 8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta HEL 2016-005939 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 606 LTR Suunnittelu Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan hankintapäätöstä pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 15.1.2013 Taltionumero 152 Diaarinumero 2533/3/11 1 (19) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus T Oyj, Helsinki Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, suuret jyräpäällystystyöt 2014, itäiset kaupunginosat HEL 2013-015014 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (6) 98 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös 5.3.2015 15 HEL 2015-001355 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763

VASTINE. Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 VASTINE 21.12.2015 Markkinaoikeus Asia Valittaja Vastapuoli Vastine hankinta-asiaa koskevaan valitukseen Dnro 2015/763 Tamora Oy Lappeenrannan kaupunki Prosessiosoite: Lappeenrannan kaupunki PL 11 53101

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2014 1 (5) 1 SGS Inspection Services Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 21.10.2014 387 yksilöimättömät laboratoriotutkimukset,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro LUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015 ASIA Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro 2015/429 ASIANOSAISTIEDOT Vastauksen antaja Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 1 Vison Alliance Partners Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 10.12.2013 526, koskien infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 15.1.2013 Taltionumero 163 Diaarinumero 2935/3/10 1 (15) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus S Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2015 1 (5) 2 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, ilmanpuhdistimien vuokraus H009-15 HEL 2015-000940 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Taustasäännökset

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2013 1 (5) 822 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa HEL 2013-007140 T

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 87 Diaarinumero 1585/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Markkinaoikeuden päätös

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 3.10.2013 Taltionumero 3152 Diaarinumero 3259/2/11 1 (11) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus V Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Dnro 2016/276

Dnro 2016/276 MARKKINAOIKEUS PÄÄT ÖS Nro 283/17 29.5.2017 Dnro 2016/276 VALITT AJA Viria Securi Oy (ent. Anvia Securi Oy) VAST APUOLI Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ASIA Julkista hankintaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.6.2013 Taltionumero 2053 Diaarinumero 3130/2/11 1 (14) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus V:n energiaosuuskunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Talentum Media Oy, Helsinki Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 26.4.2013 Taltionumero 1494 Diaarinumero 2340/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus Hyvinvointikuntayhtymä

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä).

Osatarjoukset on sallittu siten, että tarjous voidaan jättää järvikohtaisesti (tarjouksen voi jättää yhdestä järvestä tai molemmista järvistä). TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) ESPOON LUUKINJÄRVEN JA MATALAJÄRVEN KUNNOSTAMINEN ILMASTAMALLA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia ilmastuksen järjestämisestä Espoon Luukinjärvelle kesäksi

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tarjouksen jättämisen

Tarjouksen jättämisen Tarjouksen jättämisen ongelmakohtia Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Anssi Keinänen Lainsäädäntötutkimuksen k professori Esityksen teemat Mitä laissa sanotaan ja miksi? Milloin i tarjous on tarjouspyynnön

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Kuntamarkkinat 11. - 12.9.2013 Lakimies Mervi Kuittinen (ke 11.9.) Hankinta-asiantuntija Juha Kontkanen (to 12.9.) KHO 2013:108 Valituksen tekeminen määräajassa - Hankintapäätöksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2012 Taltionumero 722 Diaarinumero 611/3/11 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, hankinnat Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 16 Hankintaoikaisuvaatimuksen peruuttaminen ja asian käsittelyn raukeaminen ajoneuvojen ja työkoneiden renkaiden hankintaa koskevassa asiassa, toimitusjohtajan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 25.9.2013 Taltionumero 3057 Diaarinumero 1828/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki markkinaoikeus@oikeus.fi. Viite Vastinepyyntö 27.05.2015, Dnro 2015/274,

Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki markkinaoikeus@oikeus.fi. Viite Vastinepyyntö 27.05.2015, Dnro 2015/274, Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki markkinaoikeus@oikeus.fi Viite Vastinepyyntö 27.05.2015, Dnro 2015/274, ASIA Vastineen antaminen markkinaoikeudelle teknisen lautakunnan hankintapäätöksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Torstai 11.9.2014 klo 11.30 11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola 1 Esittely Työntekijät: 15 Sijainti: Erottajankatu 19 a 11 00130 Helsinki

Lisätiedot

Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta 20 19.09.2013 24 10.10.2013 KLAUKKALAN HARJOITUSJÄÄHALLIN KYLMÄ- JA IV-KONTTIEN URAKKA KLAJÄÄ 20 Harjoitusjäähallin

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY )

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY ) 1 (5) Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Asia Vastineen antaja Asiamies ja prosessiosoite Hankintayksikkö Oikaisun vaatija Vastine betoniputkien ja betonisten kaivonosien hankintaa koskevassa

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016)

4. PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VASTINE SOITTIMET JA NIIDEN OSAT HANKINTA PÄÄTÖKSEEN (TARJOUSPYYNTÖ 970/04.05/2016) VASTINE MARKKINAOIKEUS RADANRAKENTAJANTIE 5 00520 HELSINKI Viite: Dnro 2016/350 VASTINE MUSAMAAILMA OY:N VALITUKSEEN 1. VASTINEEN ANTAJA Pudasjärven kaupunki PL 10 93101 Pudasjärvi 2. VASTINEEN ANTAJAN

Lisätiedot

67 14.10.2013. Hakija (jäljempänä myös tarjoaja )

67 14.10.2013. Hakija (jäljempänä myös tarjoaja ) Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 67 14.10.2013 Hankintaoikaisua koskeva päätös lastensuojelun sijaishuollon hankinnassa/osa-alue A laitoshoito / Upphandlingsrättelse i beslut om upphandling

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 16/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 16/2017 1 (5) 10 Hankintaoikaisuvaatimus autoklaavien hankinnasta HEL 2017-008420 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Oikaisuvaatimus päättää esityslistalla

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella

Osa A: Vartiointipalvelu Karkkilan kaupungin alueella Osa B: Vartiointipalvelu Vihdin kunnan (pääosin Nummelan) alueella VARTOINTIPALVELUN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 24.10.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4420 Diaarinumero 3865/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (6) 111 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot