Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013"

Transkriptio

1 Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Kuntamarkkinat Lakimies Mervi Kuittinen (ke 11.9.) Hankinta-asiantuntija Juha Kontkanen (to 12.9.)

2 KHO 2013:108 Valituksen tekeminen määräajassa - Hankintapäätöksen puutteellisuuden olennaisuus - Mahdollisuus arvioida oikeussuojan tarvetta - Valituksen tutkiminen Tapauksessa käsitellään hankintapäätöksen perustelujen puutteellisuuden vaikutusta valitusajan pituuteen MAO ja KHO ovat päätyneet ratkaisuissaan eri lopputulokseen Hankintalaki 73 : Hankintaa koskeva päätös Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty : Muutoksenhakuaika Jollei tässä pykälässä toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. --- Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen --- 2

3 KHO 2013:108 Hankintapäätöksessä on ilmoitettu voittaneen tarjoajan saama kokonaispistemäärä ja voittaneen tarjouksen arvonlisäveroton hinta Hankintapäätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa on ilmoitettu tarjouksen vertailuperusteiksi osaaminen ja kokemus, selvityksen sisältö ja toteutustapa, selvityksen etenemisaikataulu ja kokonaishinta. Vertailutaulukossa on myös ilmoitettu tarjoajien saamat pisteet vertailuperusteittain ja tarjoajien saamat kokonaispisteet. Lisäksi hankintayksikkö on toimittanut valittajalle sähköpostitse tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjousten kokonaishinnat. -> hankintapäätöksessä ei siis ole ollut sanallisia perusteluja 3

4 KHO 2013:108 A Oy:n valitus hankintapäätöksestä oli tullut 14 päivän pituisen muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä kello eli virkaajan jälkeen MAO oli tutkinut A Oy:n valituksen. MAO katsoi, että koska hankintapäätöksessä ei ollut perusteltu tarjouksille annettuja pistemääriä laadullisten vertailuperusteiden osalta hankintasäännöksissä edellytetyin tavoin, valittajalla ei ollut ollut riittäviä tietoja hankintayksikön ratkaisusta ja sen perusteista oikeussuojakeinojen käyttämisen tarpeen arviointia varten. MAO katsoi muutoksenhakuajaksi näin ollen hankintalain 87 :n 3 momentin mukaisesti kuusi kuukautta hankintapäätöksen tekemisestä. MAO:n päätökseen on liitetty eri mieltä olevan jäsenen lausunto HY vaati korkeimmassa hallinto-oikeudessa A Oy:n valituksen tutkimatta jättämistä sillä perusteella, etteivät hankintapäätös ja valitusosoitus olleet olennaisesti puutteellisia. 4

5 KHO 2013:108 KHO katsoi, että A Oy oli sille toimitetun hankintapäätöksen ja tarjousvertailuasiakirjan perusteella saanut riittävät tiedot hankintayksikön ratkaisusta ja että A Oy:llä oli ollut mainittujen asiakirjojen perusteella mahdollisuus arvioida, vaatiiko yhtiön oikeuksien turvaaminen asian saattamista markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Hankintapäätöksestä oli ilmennyt tarjousten vertailussa käytetyt kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet painoarvoineen sekä voittaneen tarjoajan nimi, tarjoushinta ja tarjousvertailussa saama kokonaispistemäärä. Hankintapäätöksen liitteenä olleesta tarjousvertailuasiakirjasta oli ilmennyt hankintayksikön tarjousten vertailussa käyttämät vertailuperusteet, kunkin vertailuperusteen osalta kullekin tarjoajalle annetut pisteet sekä kunkin tarjoajan saama kokonaispistemäärä. Hankintapäätöksen ei katsottu olleen hankintalain 87 :n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti puutteellinen, vaan valitusajan katsottiin alkaneen mainitun pykälän 1 momentissa säädetyn mukaisesti siitä, kun A Oy oli saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen (eli valitusaika 14 vrk). A Oy:n markkinaoikeudelle tekemä valitus olisi tullut jättää myöhässä tehtynä tutkimatta. KHO kumosi MAO:n päätöksen ja jätti valituksen tutkimatta 5

6 MAO 432/12 hankintapäätöksen kieli Puutteellisen hankintapäätöksen vuoksi valitusaika oli hankintalain 87 : 1 momentin mukaisen 14 päivän sijasta kuusi kuukautta. Hankintapäätös oli tehty englanniksi, mutta valitusosoitus oli annettu suomeksi. Hankintalaki ei ota kantaa hankintapäätöksen kieleen, mutta kielilain mukaan päätöksen tulee olla yksikielinen (kokonaisuutena). Jos päätös annetaan tiedoksi ulkomaille/ulkomaalaiselle, voidaan käyttää muutakin kieltä kuin suomi tai ruotsi, mutta silloinkin päätöksen tulee kokonaisuutena olla yksikielinen. Puutteellisuus on ollut omiaan vaikuttamaan valittajan mahdollisuuksiin arvioida oikeussuojan tarvettaan valitusaika 14 pv:n sijasta 6 kk. 6

7 MAO 114/13 hankintaoikaisu HY on tehnyt päätöksen, jolla valittajan tarjouksen valittiin voittajaksi. Päätöksen liitteenä on ollut päivätty tarjousvertailutaulukko, johon on merkitty valittajan antaman selvityksen mukainen huoneistoala. HY on kehottanut valittajaa vielä uudelleen tarkastamaan pinta-alatiedot huoneistoalan osalta. Valittaja on ilmoittanut huoneistoalan, joka on poikennut ilmoitetusta. HY on tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut aiemmin tekemänsä hankintapäätöksen ja valinnut toiseksi tulleen tarjouksen. HY oli pyytänyt tarjoajaa sähköpostilla tarkentamaan tarjoustaan (tarkastamaan, että kaikki tiedot ovat oikein). Valittaja tarkastanut tarjouksensa pinta-alatiedot. Tämän jälkeen HY tehnyt omatoimisesti hankintaoikaisulla uuden päätöksen, jolla valittu toinen voittaja. HY ei ilmoittanut asianosaisille, että aikoo tehdä hankintaoikaisuna uuden päätöksen ts. hankintaoikaisun vireilletulosta ei ilmoitettu, eikä asianosaista kuultu ennen uuden päätöksen tekemistä. 7

8 MAO toteaa, ettei HY:n lähettämästä sähköpostiviestistä ole ilmennyt, että asiassa olisi tullut vireille hankintaoikaisu HY:n omasta aloitteesta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että HY olisi muutoinkaan ilmoittanut hankintaoikaisun vireilletulosta valittajalle. HY on näin ollen menetellyt virheellisesti tehdessään muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen. MAO toteaa mm., että vaikka hankintaoikaisussa ei hankintalain 80 :n 2 momentin mukaan edellytetä sen osapuolen suostumusta, jonka oikeuteen tai etuun asiassa tehtävä uusi päätös tulee vaikuttamaan epäsuotuisasti, hankintalain esitöiden (HE 190/2009 vp s. 56) mukaan lähtökohtana on kuitenkin pidettävä sitä, että hankintaoikaisussa tällaista osapuolta kuullaan ennen asian uudelleen ratkaisemista. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ole käynyt ilmi, että hankintayksikkö olisi kuullut valittajaa hankintaoikaisusta ennen asian uudelleen ratkaisemista. Hankintaoikaisulla tehty uusi päätös kumottiin MAO:ssa. MAO 114/13 (dia 2) Hankintalain 81 :n 1 momentin mukaan hankintaoikaisun vireilletulosta on ilmoitettava välittömästi niille, joita asia koskee. Esitöiden (HE 190/2009 vp s. 55) mukaan riippumatta hankintaoikaisuasian vireilletulotavasta hankintayksikön velvollisuutena on ilmoittaa tällaisen asian vireilletulosta välittömästi muille asianosaisille. 8

9 MAO 289/13 hankinnan keskeyttäminen (vartiointipalvelu) Hankintalain 73 a :n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn ja näin ollen poistanut hankintapäätöksen. 9

10 MAO 289/13 (dia 2) MAO: HY:llä on sinänsä oikeus keskeyttää hankinta. Keskeyttämisen yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon suhteellisuuden ja tasapuolisen kohtelun vaatimukset. Asiassa ei ole ollut kysymys siitä, että HY olisi keskeyttänyt hankintamenettelyn ja päättänyt jättää hankinnan tekemättä. Sen sijaan HY on nimenomaisesti päättänyt käynnistää hankinnasta uuden tarjouskilpailun. HY ei ole esittänyt hankintamenettelyn keskeyttämiselle muita perusteluja kuin viittauksen tarjousten pisteytyksen virheellisyydestä. Mainitulla perusteella hankintamenettelyn keskeyttäminen ei ole ollut suhteellisuusperiaatteen mukaista, koska HY olisi voinut oikaista mahdollisen pisteytyksen virheellisyyden jo saamiensa tarjousten perusteella ilman uuden kilpailutuksen järjestämistä. HY ei myöskään ole päätöksessään riittävän seikkaperäisellä tavalla esittänyt päätöksen perusteluja, eikä päätöksessä ole ilmoitettu, minkä alueiden osalta hankintamenettely on keskeytetty. HY on menetellyt hankinnan keskeyttäessään julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. 10

11 MAO 72/13 (ei lainvoimainen) - koulurakennuksen uudisrakennusurakka - tarjousten täsmentäminen Valitus: HY menetellyt väärin salliessaan voittaneen tarjoajan täydentää tarjoustaan tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousta täydennetty massanvaihdolla, joka puuttunut alkuperäisestä tarjouksesta. Jälkikäteen täydennetty urakan osa korottanut hintaa eurolla. Kysymyksenasettelu: Saiko pyytää täsmennystä tarjoukseen vai olisiko pitänyt hylätä tarjouspyynnön vastaisena? HY:n perustelut: Voittanut sitoutunut tekemään urakan vaaditulla tavalla. Alhainen tarjoushinta herättänyt epäilystä ja tarkentavissa neuvotteluissa onkin huomattu, ettei tarjoaja ollut tietoinen massanvaihtourakasta ja ko. osio jäänyt pois tarjouksesta. Perusteluja täsmennykselle haettu mm. tarjouspyynnön epäselvyydestä (tarjoaja esittänyt, ettei ole saanut kaikkia tarjouspyynnön liitteitä, eikä ollut tietoinen massanvaihdon kuulumisesta urakkaan). 11

12 MAO 72/13 (dia 2) MAO: Hankintamenettelyn lähtökohtana tarjousten lopullisuus. Tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja annettu tarjous sitoo tarjoajaa. Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää puolestaan, että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetetussa määräajassa. Poikkeuksellisesti hankintayksikkö voi kuitenkin varata tarjoajalle tilaisuuden korjata tai täydentää tarjoustaan edellyttäen, ettei se vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Keskeistä on, että menettely ei johda mahdollisuuteen parantaa tarjousta. Tasapuolinen kohtelu ei vaarantunut tässä yhteydessä. Tarjous ei myöskään parantunut (hinta huononi ). Valitus hylättiin. HUOM! Päätös ei ole lainvoimainen. Arviointiin lienee oleellisesti vaikuttanut, etteivät kilpailijat tienneet toistensa hintoja täsmennyshetkellä. Voisi myös päätellä, että jos tarjoushinta olisi laskenut täsmennyksestä johtuen ja kisa olisi voitettu alennetulla hinnalla, ei täsmennys olisi ollut sallittu. 12

13 KIITOS! Tilaa maksuton uutiskirje HankintaINFO sähköpostiisi: Julkisten hankintojen neuvontayksiköllä on myös palvelusähköposti: Kun kysymyksesi koskee julkisia hankintoja, toivomme, että käytät palvelusähköpostia hankinnat(at)kuntaliitto.fi henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen sijaan. 13