KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä Taltionumero 2053 Diaarinumero 3130/2/11 1 (14) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus V:n energiaosuuskunta Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely Markkinaoikeuden ratkaisu Markkinaoikeus nro 436/2011 A:n kunta on pyytänyt päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia lämpöenergian toimittamisesta toimittajan rakennuttamasta ja hallinnoimasta kaukolämpöverkostosta 12 vuoden sopimuskauden ajalle. Hankinnasta on julkaistu avointa menettelyä koskeva EUhankintailmoitus. Hankintayksikkö on saanut kolme tarjousta. A:n kunnanhallitus on tekemällään päätöksellä ( 88) valinnut lämpöenergian toimittajaksi S Kiinteistöhuolto Oy:n. Hankintailmoituksen mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo neljän vuoden osalta on euroa. Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt V:n energiaosuuskunnan valituksen hankintapäätöksestä ja velvoittanut V:n energiaosuuskunnan korvaamaan S Kiinteistöhuolto Oy:n oikeudenkäyntikulut 500 eurolla viivästyskorkoineen.

2 2 (14) Markkinaoikeus on lausunut ratkaisunsa perusteluina seuraavaa: Hankintamenettely Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Esteellisyys Valittaja on esittänyt, että hankinnan valmisteluun ja päätöksentekoon osallistunut A:n kunnan tekninen johtaja on ollut esteellinen, koska hän on vuonna 2006 myynyt maata turvetuotantoalueeksi tarjouskilpailuun osallistuneelle kolmannelle yritykselle, jonka omistavat samat henkilöt kuin tarjouskilpailun voittaneen yrityksen. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu hankintalain 94 :n 1 momentin nojalla ratkaista, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai muiden säännöksessä mainittujen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeudella ei sen sijaan ole toimivaltaa tutkia sitä, onko päätöksenteko hankintayksikössä tapahtunut muutoin sitä koskevien säännösten, kuten esimerkiksi esteellisyyssäännösten, mukaisesti. Hankintalaissa ei ole hankintamenettelyyn osallistuvan henkilön esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Hankintalain esitöissä (HE 190/2009 vp s. 76) on 102 :n kohdalla todettu, että pykälässä säädetty muutoksenhakukielto ei supista mahdollisuuksia vedota hankintamenettelyssä tapahtuneisiin muihin kuin hankintalakiin perustuviin päätöksenteon virheellisyyksiin ja että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu hankintaasiassakin esikysymyksenä ottaa kantaa väitteisiin siitä, että hankintaasiassa tehty päätös on muullakin perusteella lainvastainen. Hankintayksikön menettelyä on siten esteellisyyttä koskevien väitteiden osalta arvioitava tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen pohjalta. Markkinaoikeudelle esitetystä selvityksestä ilmenee, että A:n kunnan tekninen johtaja on osallistunut nyt kysymyksessä olevan hankintamenettelyn valmisteluun muun muassa tarjouspyynnön allekirjoittajana ja hankintailmoituksessa ilmoitettuna hankintayksikön yhteyshenkilönä. Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hän on valmistellut asian kunnan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi, mutta ei ole toiminut asian esittelijänä teknisessä lautakunnassa tai kunnanhallituksessa. Markkinaoikeudelle esitetystä selvityksestä ilmenee myös, että tekninen johtaja on myynyt tarjouskilpailuun osallistuneelle kolmannelle yritykselle turvetuotantoon soveltuvia maa-alueita vuosina 2004 ja 2006 ehdoin, että

3 3 (14) kauppahinta maksetaan heti ja omistusoikeus myytyihin maa-alueisiin siirtyy ostajalle välittömästi kauppahinnan tultua maksetuksi. Markkinaoikeudelle esitetystä selvityksestä ilmenee lisäksi, että voittaneella tarjoajalla ja tarjouskilpailuun osallistuneella kolmannella yrityksellä on kiinteistökauppoja tehtäessä ja valituksenalaista hankintapäätöstä valmisteltaessa ollut saman henkilön muodostama yksijäseninen hallitus. Markkinaoikeus toteaa virkamiehen esteellisyydellä tarkoitettavan yleisesti tilannetta, jossa luottamus virkamiehen puolueettomuuteen erityisestä syystä vaarantuu. Markkinaoikeus toteaa myös, että tavanomaisin ehdoin ja välittömin kauppahinnan maksuin tehdyt kiinteistökaupat eivät ole luoneet ostajan ja myyjän välille ajallisesti pysyvää taloudellista suhdetta. Markkinaoikeus katsoo, että kertaallinen osto- ja myyntitapahtuma ei ole tässä tapauksessa luonut kiinteistökauppojen osapuolten välille muutakaan sellaista kiinteää suhdetta, jonka objektiivisesti arvioiden voidaan perustellusti epäillä heikentävän myyjän asemassa olleen virkamiehen riippumattomuutta ja tasapuolisuutta tämän tulevissa virkatehtävissä. Ottaen lisäksi huomioon vuosina 2004 ja 2006 tehdyistä kiinteistökaupoista kuluneen ajan markkinaoikeus katsoo, etteivät edellä mainitut kiinteistökaupat ole sellainen erityinen syy, joka olisi voinut perustellusti vaarantaa luottamuksen tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun nyt kysymyksessä olevassa hankintamenettelyssä. Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole edellä tarkoitetussa suhteessa menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Tarjoajien soveltuvuus Valittaja on esittänyt hankintayksikön menetelleen virheellisesti, kun se ei ole ilmoittanut tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vähimmäisehtoja hankintailmoituksessa, vaan ainoastaan tarjouspyynnössä. Hankintalain 54 :n 1 momentin 5 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja. Lain 55 :n mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkailta tai tarjoajilta todistuksia ja selvityksiä sen tutkimiseksi, koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa lain 54 :ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintalain 56 :n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen

4 4 (14) todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Hankintalain 41 :n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava. Tarjouspyynnön kohdassa 6 Muut tarjouksen ehdot ja tarjouksen liitteet on ilmoitettu, että tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset: kaupparekisteriote, verovelkatodistus, todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Markkinaoikeus toteaa hankintayksikön pyytämien selvitysten koskevan sitä, onko tarjoaja täyttänyt verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa asianmukaisesti. Pyydetyt selvitykset eivät koske hankintalain 56 :ssä tarkoitettuja lakimääräisiä poissulkemisperusteita laajempia vaatimuksia tarjoajien soveltuvuudelle. Markkinaoikeus toteaa myös, että tällaisia laajempia vaatimuksia tarjoajien soveltuvuudelle hankintayksikkö ei tässä hankinnassa ole asettanut. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että vaadittujen selvitysten yksilöinti tarjouspyynnössä on ollut riittävää. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti ilmoittaessaan tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikölle toimitettavista selvityksistä vain tarjouspyynnössä. Tarjouspyyntö Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja harhaanjohtava energian ostomäärän osalta, koska merkittävä osa lämmitettävistä kiinteistöistä kuuluu sellaisen yksityisoikeudellisen yhteisön omistukseen, johon kunnalla ei ole määräysvaltaa ja jolla ei ole hankintalain mukaista velvollisuutta solmia sopimusta tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa. Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä myös energian hinnoittelun osalta, koska hinta on sidottu tilastoon, jota ei enää päivitetä.

5 5 (14) Hankintalain 40 :n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintalain 41 :n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä. Tarjouspyynnön kohdassa 2 Kohteet on ilmoitettu seuraavaa: Kunnan kohteista kyseeseen tulisivat tässä vaiheessa Yhteiskoulu, Vuokratalot 1 ja 2, keskusvarasto/paloasema ja vanhainkodin alueen kiinteistöt (D, E ja F). Tarjouksen tulee koskea kaikkia em. kiinteistöjä. Osatarjouksia ei hyväksytä eikä em. lämmityskohteita jaeta eri lämpöyrittäjille. Hankintayksikkö on ilmoittanut A:n Vanhustenkoti ry:n sitoutuneen lämmön hankintaan A:n kunnan välityksellä kunnan tekemän hankintapäätöksen perusteella. Hankintayksikkö on lisäksi ilmoittanut, että tarjouspyynnössä tarkoitettuja tilastoja päivitetään edelleen. Energian määrän osalta markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa hankinnan kohteen määrittelyssä. Hankintayksikön harkintavallassa on myös ratkaisu siitä, hankkiiko se tavaroita tai palveluita edelleen toimitettavaksi tai kolmannen lukuun. Hankintayksikkö sitoutuu hankintasopimuksella vastaamaan hankinnan ehtojen toteutumisesta myös toimitettavan energian määrän suhteen. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että tarjouspyyntö ei ole ollut valittajan esittämin tavoin epäselvä tai harhaanjohtava hankittavan energian määrän osalta. Energian hinnoittelun osalta markkinaoikeus toteaa, että pitkäkestoisessa sopimuksessa käytettävä indeksisidonnaisuus tai siinä tapahtuvat muutokset eivät vaikuta tarjousten vertailukelpoisuuteen tai hintavertailun tulokseen, koska ne koskevat kaikkia tarjoajia samalla tavoin. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että tarjouspyyntö ei ole ollut valittajan esittämin tavoin epäselvä hankittavan energian hinnoittelun osalta. Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti tarjouspyyntöä laatiessaan. Johtopäätös Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

6 6 (14) Oikeudenkäyntikulut Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Hallintolainkäyttölain 74 :n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asiassa annettu valituksen hylkäävä ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. S Kiinteistöhuolto Oy on antanut asiassa markkinaoikeuden pyynnöstä lausunnon. Asiassa annettu valituksen hylkäävä ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos voittanut tarjoaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Näin ollen valittaja on velvoitettava korvaamaan voittaneen tarjoajan tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. V:n energiaosuuskunta on valituksessaan vaatinut, että korkein hallintooikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen kokonaisuudessaan tai toissijaisesti velvoittaa A:n kunnan maksamaan energiaosuuskunnalle hyvitysmaksua. V:n energiaosuuskunta on vielä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kieltää markkinaoikeuden päätöksen ja hankintapäätöksen täytäntöönpanon. V:n energiaosuuskunta on lisäksi vaatinut, että A:n kunta velvoitetaan korvaamaan energiaosuuskunnan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. V:n energiaosuuskunta on perusteluina vaatimuksilleen uudistanut asiassa aiemmin esittämänsä ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa: Tarjoajien soveltuvuutta koskevia vähimmäisehtoja ei ole esitetty hankintailmoituksessa lainkaan. Hankintailmoituksessa on vain todettu osallistumisehtoja, teknistä suorituskykyä ja mahdollisia vähimmäisvaatimuksia koskevassa kohdassa, että ne kirjataan aikanaan lämmöntoimitussopimukseen. Tarjouspyynnössä tarjoajien on edellytetty liittävän tarjoukseen tilaajavastuulain edellyttäminä selvityksinä kaupparekisteriote, verovelkatodistus, todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta sekä selvitys

7 7 (14) työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Kyseisiä selvityksiä koskevat vaatimukset olisi tullut esittää jo hankintailmoituksessa. Myöskään sopimuksentekovaiheessa ei voida enää asettaa vähimmäisvaatimuksia, jotka eivät ole olleet tiedossa tarjouskilpailun alkaessa. Kysymys on ollut EU-kynnysarvot ylittävästä hankinnasta jolloin hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus. Euroopan unionin hankintailmoitustietokantaan eivät välity hankintailmoituksen liitetiedostot kuten tarjouspyyntö, eikä tarjoajille ole saatettu tietoon unionin laajuisesti tarjoajan soveltuvuutta koskevia ehtoja. Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan tarjouspyynnössä pyydettyjä selvityksiä on käytetty vain poissulkemisperusteena. Verovelkatodistus ja eläkemaksutodistus kertovat kuitenkin myös tarjoajan taloudellisesta tilanteesta ja kaupparekisteriote liittyy tarjoajan ammatilliseen pätevyyteen. Tarjouspyynnön mukaan energiamaksu on tullut ilmoittaa muodossa /Mwh ja tarjouksen hinnan on tullut olla hinta, mitä käytetään sopimuksen lähtöhintana. Energiamaksu on tullut sitoa Tilastokeskuksen julkaisemaan tilastoon "taulukko 6. Kivihiilen, maakaasun ja kotimaisen polttoaineen käyttäjähinnat lämmöntuotannossa" ajankohtaan Q1/2010. Hinta on tullut sitoa kotimaisten polttoaineiden hintoihin siten, että 50 prosenttia sidotaan metsähakkeen hintaan käyttöpaikalla ja 50 prosenttia palaturpeen hintaan käyttöpaikalla tarjouspyynnössä tarkemmin määritellysti. Energiamaksun suuruus on ilmoitettu tarkistettavan kuukausittain ennen laskutusta viimeisten tiedossa olevien edellä mainittujen tilastotietojen perusteella. Laskutuksen lämpöenergiasta on ilmoitettu tapahtuvan kerran kuukaudessa ja hinnanseurantavelvollisuuden kuuluvan toimittajalle. Tilastokeskukselta saadun tiedon mukaan tarjouspyynnössä mainittua taulukkoa 6 ei ole päivitetty jälkeen. Taulukon päivittäminen on lopetettu jo ennen tarjouskilpailun aloittamista joulukuussa Hankintayksikön olisi tullut varmistaa ilmoitettujen hintasidonnaisuuksien voimassaolo. Pitkäkestoisessa sopimuksessa ei tarjoajalle voi jäädä epäselväksi se, miten hinta sopimusvaiheessa tullaan lopulta sitomaan, jos ilmoitettua indeksitaulukkoa ei enää ole. Lämmöntoimitussopimuksen tekeminen on tällöin käytännössä mahdotonta. Lämmöntoimitussopimuksissa on käytäntönä, että tarjouspyynnössä mainitut hintasidonnaisuudet ovat sellaisenaan siirrettävissä sopimukseen. Tässä se ei ole mahdollista.

8 8 (14) Tarjottavan hinnan muodostumiseen vaikuttaa käytettävä hintasidonnaisuus. Tarjouspyynnössä hintasidonnaisuus on jäänyt avoimeksi, jolloin se vaikuttaa tarjousten vertailukelpoisuuteen tarjotun hinnan osalta. Hintasidonnaisuus muuttuu joka tapauksessa, jolloin myös tarjottu hinta pitää pystyä määrittelemään. Tarjouspyyntö on ollut epäselvä hintasidonnaisuuden osalta ja hankintamenettely on vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. A:n kunta on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään. A:n kunta on perusteluina vaatimuksilleen viitannut markkinaoikeuden ratkaisuun ja sen perusteluihin sekä esittänyt lisäksi seuraavaa: Tilastokeskus tuottaa ja julkaisee edelleen kotimaisten polttoaineiden käyttäjähintoja lämmöntuotannossa. Myös metsähakkeen ja palaturpeen hintoja käyttöpaikalla seurataan edelleen. Näin myös hintojen määrittämisen perusteet ovat pysyneet ennallaan, eikä ongelmaa tarjouspyynnössä mainittujen metsähakkeen ja palaturpeen hintojen seurannassa Q1/2010 lähtien ole olemassa. Lämmöntoimitussopimuksessa ei ole tarkoitettu sovittavan tarjoajan soveltuvuutta koskevista valittajan esittämistä vähimmäisvaatimuksista, eikä sellaisia vaatimuksia ole hankinnassa asetettu. S Kiinteistöhuolto Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja V:n energiaosuuskunta velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 045,50 eurolla viivästyskorkoineen. S Kiinteistöhuolto Oy on perusteluina vaatimuksilleen viitannut markkinaoikeuden ratkaisun perusteluihin sekä esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa: Hankintayksikkö ei ole pyytänyt tarjoajilta soveltuvuuteen liittyviä selvityksiä, jotka olisivat hankintalain 56 :ssä tarkoitettuja lakimääräisiä poissulkemisperusteita laajempia. Vaadittujen selvitysten pyytäminen tarjouspyynnössä on ollut riittävää. Tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eivät ole olleet keskenään ristiriidassa. Ketään tarjoajaa ei olisi myöskään tullut sulkea tarjouskilpailusta ennen tarjousten vertailua. Tarjouspyynnössä energian hinta on sidottu 50 prosentin osuudella metsähakkeen hintaan käyttöpaikalla ja 50 prosentin osuudella palaturpeen hintaan käyttöpaikalla. Tarjouspyynnössä on myös yksilöity kummatkin hintatekijät euromääräisinä. Hinnan sitominen on yksilöity siten, että yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten jättäminen on ollut mahdollista.

9 9 (14) Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Indeksien osalta on tavanomaista, että niiden julkaisemista muutetaan ja yksittäisiä päivityksiä lopetetaan. Korvaavia indeksejä on kuitenkin löydettävissä. Tarjoajat ovat olleet yhdenvertaisessa asemassa riippumatta siitä, joudutaanko korvaava indeksi ottamaan käyttöön. V:n energiaosuuskunta on lausunut antamassaan vastaselityksessä muun ohella seuraavaa: Tarjouspyynnössä ei ole yksilöity sitä, mikä on korvaava taulukko hintaseurannan käyttöön. Hintaseuranta ei ole itsessään ongelma, vaan se, mikä hintasidonnaisuus valitaan lopetetun tilaston sijaan. Tilastokeskuksen julkaisemien palaturpeen ja hakkeen tilastoja käytettäessä syntyy noin euron lämmönmyyntitulojen ero jo sinä kymmenen kuukauden aikana, joka on seurannut hankintailmoituksen julkaisemisesta. Ero riippuu siitä, mitä hintasidonnaisuutta käytetään. Tilastokeskus tuottaa palaturpeesta kahta eri tilastoa, joiden hintaero on 1,9 euroa megawattitunnille. Kun näitä tilastotietoja vertaa tarjouspyynnössä ilmoitettuun taulukkoon, syntyy ristiriita siitä, mikä on korvaava hintaseuranta. Tarjouspyynnössä esitetyn taulukon hintaseuranta vastaa uuden taulukon valmisteverollista hintaa. Tarjouspyynnössä on hinta ilmoitettu kuitenkin sidottavan verottomaan hintaan. Alkuperäisen taulukon puuttuessa on mahdollista ottaa myös jokin muu kuin palaturpeen hinta hintaseurantaan. Hintasidonnaisuus on jäänyt tarjouspyynnössä avoimeksi. Hinnalla ja hintasidonnaisuudella on olennainen merkitys saataviin tuottoihin ja hankintayksikön kuluihin. Tässä tapauksessa hintasidonnaisuus jouduttaisiin neuvottelemaan uudelleen, mikä johtaisi tinkimiseen, eikä menettely olisi myöskään avoimuusperiaatteen mukaista. Tarjouspyynnössä ei ole hankintalain edellyttämää viittausta julkaistuun hankintailmoitukseen. 1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. V:n energiaosuuskunnan valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta. 2. Korkein hallinto-oikeus hylkää V:n energiaosuuskunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallintooikeudessa.

10 10 (14) Korkein hallinto-oikeus määrää V:n energiaosuuskunnan korvaamaan S Kiinteistöhuolto Oy:n kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina korkeimmassa hallinto-oikeudessa 500 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta. 3. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa. Perustelut 1. Hankintamenettely 1.1 Esteellisyyttä koskeva valitusperuste Korkein hallinto-oikeus katsoo markkinaoikeuden ratkaisuista ilmenevillä perusteilla, ettei hankintamenettelyyn osallistunut tekninen johtaja ole ollut valittajan esittämillä perusteilla esteellinen asiassa ja ettei hankintayksikön menettely ole ollut tältä osin virheellistä. 1.2 Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 52 :n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua. Ehdokas tai tarjoaja voidaan kuitenkin 53 tai 54 :n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta. Hankintalain 53 :n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka on syyllistynyt pykälässä tarkoitettuun rikolliseen menettelyyn. Hankintalain 54 :n mukaan hankintayksikkö voi puolestaan sulkea ehdokkaan tai tarjoajan tarjouskilpailusta pykälässä tarkemmin määritellyillä perusteilla, jotka liittyvät muun ohella ehdokkaan tai tarjoajan konkurssiin, akordiin, saneerausohjelmaan tai muuhun vastaavaan menettelyyn. Tällainen harkinnanvarainen poissuljentaperuste on myös se, että ehdokas tai tarjoaja on laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen suorittamisen. Hankintalain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 50/2006 vp) on todettu muun ohella, että 52 :n mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi tulisi tehdä ennen tarjousten vertailua. Siten hankintayksikön olisi ennen tarjousvertailuun ryhtymistä harkittava, tuleeko ehdokas tai tarjoaja sulkea tarjouskilpailusta luvussa säädettyjen poissulkemisperusteiden vuoksi ja arvioida täyttävätkö ehdokkaat

11 11 (14) ja tarjoajat asetetut taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen sekä tekniseen ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät, tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp) mukaan hankintayksiköllä olisi 54 :n mukaan harkintavaltaa poissulkemisperusteen käyttämisessä. Poissulkemisoikeuden käyttäminen ei edellyttäisi siitä mainittavan tarjouspyyntöasiakirjoissa tai hankintailmoituksessa, vaikkakin ilmoitus olisi suositeltava. Nyt kysymyksessä olevassa hankintailmoituksessa on ilmoitettu teknistä suorituskykyä koskevina mahdollisina vähimmäisvaatimuksina, että ne kirjataan aikanaan lämmöntoimitussopimukseen. Tarjouspyynnössä on puolestaan edellytetty, että tarjoajan on liitettävä tarjouksensa liitteeksi tilaajavastuulain edellyttäminä selvityksinä kaupparekisteriote, verovelkatodistus, todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa ei ole asetettu hankintalain 56 :ssä tarkoitettuja vähimmäisvaatimuksia tarjoajien taloudelliselle ja rahoitukselliselle tilanteelle tai tekniselle suorituskyvylle ja pätevyydelle. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset ovat liittyneet hankintalain 54 :n 1 momentin mukaisten poissulkemisperusteiden selvittämiseen. Tällaisesta poissulkemisharkinnasta ei ole ollut tarpeen ilmoittaa erikseen hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintailmoituksessa todettu seikka, jonka mukaan mahdolliset tekniset vähimmäisvaatimukset kirjataan aikanaan lämmöntoimitussopimukseen, ei puolestaan ole koskenut tarjoajien soveltuvuutta vaan lämmöntoimituksen tarkemmista ehdoista sopimista. Tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia ei siten ole asetettu jälkikäteen. Korkein hallinto-oikeus katsoo, kuten markkinaoikeus, ettei hankintayksikkö ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti tarjoajien soveltuvuuden ilmoittamisessa eikä soveltuvuuden harkinnassa. 1.3 Tarjoushinnan sitominen Tarjouspyynnön mukaan kaukolämmön hinta on tullut ilmoittaa arvonlisäverottomana muodossa euroa/megawattitunti tarjouksen jättöpäivän hinnan mukaisesti. Energiamaksu on tullut sitoa Tilastokeskuksen julkaiseman tilaston "taulukko 6, Kivihiilen, maakaasun ja kotimaisen polttoaineen käyttäjähinnat lämmöntuotannossa" vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu taulukon löytämiseksi internet-osoite. Tarjouspyynnön mukaan

12 12 (14) hinnat on tullut sitoa kotimaisten polttoaineiden hintoihin siten, että 50 prosenttia sidotaan metsähakkeeseen käyttöpaikalla ja 50 prosenttia palaturpeeseen käyttöpaikalla. Metsähakkeen hintatekijän verottomaksi arvoksi, jota tarjoushinta vastaa, on ilmoitettu 18,59 euroa megawattitunnille, ja palaturpeen hintatekijän verottomaksi arvoksi, jota tarjoushinta vastaa, 12,57 euroa megawattitunnille. Energiamaksun suuruus on ilmoitettu tarkistettavan kuukausittain ennen laskutusta viimeisten tiedossa olevien edellä mainittujen tilastotietojen perusteella ja hinnan seurantavelvollisuuden on ilmoitettu kuuluvan toimittajalle. Saadun selvityksen mukaan tarjouspyynnössä mainittu tilasto on lakkautettu, eikä sitä ole päivitetty jälkeen. Hankintayksikön asiassa esittämän mukaan Tilastokeskus tuottaa ja julkaisee edelleen metsähakkeen ja palaturpeen hintoja käyttöpaikalla. Hankintayksikön mukaan myös hintojen määrittämisen perusteet ovat pysyneet ennallaan. Valittajan mukaan Tilastokeskus julkaisee kuitenkin palaturpeen osalta kahta eri tilastoa, joiden hintaseurannan ero on 1,9 euroa megawattitunnilta. Valittajan mukaan ei ole varmuutta siitä, mikä on tarjouspyynnössä ilmoitetun taulukon korvaava hintaseuranta, koska vanhan taulukon hintaseuranta vastaa uuden taulukon valmisteverollista hintaa. Tarjouspyynnön mukaan hinnat on kuitenkin tullut sitoa verottomaan hintaan. Asiassa saadun selvityksen mukaan Tilastokeskus julkaisee palaturpeen arvonlisäverottomia käyttäjähintoja käyttöpaikalla edelleen siten, että toinen taulukko sisältää hinnat valmisteverolla ja toinen taulukko hinnat ilman valmisteveroa. Tarjouspyynnössä mainitussa tilastossa "taulukko 6, Kivihiilen, maakaasun ja kotimaisen polttoaineen käyttäjähinnat lämmöntuotannossa" todetaan palaturpeen osalta, että vuoden 2005 toiselle neljännekselle asti hinnat sisältävät valmisteveron, joka koskee turvetta vähintään 25 gigawattituntia vuodessa käyttäviä laitoksia. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hinnat tulee sitoa vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen verottomiin käyttäjähintoihin. Lakkautetun taulukon vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen palaturpeen käyttöpaikan valmisteverottomat hinnat vastaavat edelleen päivitettävän taulukon palaturpeen käyttöpaikan valmisteverotonta tarjouspyynnössä mainittua samaisen ajankohdan hintaa. Asiassa ei siten ole ollut todellista epäselvyyttä siitä, mitä korvaavaa hintasidonnaisuutta hintojen tarkistamisessa tullaan käyttämään. Näin ollen korkein hallinto-oikeus katsoo, kuten markkinaoikeus, ettei tarjouspyyntö ole ollut valittajan esittämin tavoin epäselvä hankittavan lämpöenergian hinnoittelun osalta.

13 13 (14) 1.4. Lopputulos Edellä olevilla perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. Markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita myöskään siltä osin kuin markkinaoikeus on hylännyt V:n energiaosuuskunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74, V:n energiaosuuskunnalle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos S Kiinteistöhuolto Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi V:n energiaosuuskunta on hallintolainkäyttölain 74 :n nojalla velvoitettava korvaamaan S Kiinteistöhuolto Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. 3. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei V:n energiaosuuskunnan täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot. Korkein hallinto-oikeus: Anne E. Niemi Eija Siitari-Vanne (t) Alice Guimaraes-Purokoski Tuomas Lehtonen Outi Suviranta Asian esittelijä, oikeussihteeri Saija Laitinen

14 14 (14) Jakelu Päätös Jäljennös Asiakirjat V:n energiaosuuskunta, oikeudenkäyntimaksu 226 euroa A:n kunta S Kiinteistöhuolto Oy Markkinaoikeus Työ- ja elinkeinoministeriö Korkein hallinto-oikeus

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09. Markkinaoikeus 1.9.2009 nro 403/2009 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.5.2011 Taltionumero 1438 Diaarinumero 3054/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10. Markkinaoikeus nrot 36-37/2010 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.5.2011 Taltionumero 1322 Diaarinumero 558/2/10 Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija X, hakija Y Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 606 LTR Suunnittelu Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan hankintapäätöstä pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 7.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2015 1 (6) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015, 52 HEL 2014-013735 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, suuret jyräpäällystystyöt 2014, itäiset kaupunginosat HEL 2013-015014 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (5) 8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta HEL 2016-005939 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 87 Diaarinumero 1585/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Markkinaoikeuden päätös

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (6) 1 Hankintaoikaisuvaatimus Staran toimitusjohtajan päätökseen 29.2.2016 11 HEL 2016-001616 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut Asian taustaa päättää

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

Turvapalvelujen hankinta

Turvapalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 91 Turvapalvelujen hankinta Asianro 582/02.08.00/2015 Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Hankittavat turvapalvelut ovat toimipisteittäin seuraavat: - Päihde-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Kj/9 17.2.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2014 1 (6) 9 Vuoristo-yhtiöt Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, kuntoremonttikurssien hankinnasta Helsingin kaupungin henkilöstölle vuosille 2014-2015 HEL 2013-012768 T 02 08

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (6) 98 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös 5.3.2015 15 HEL 2015-001355 T 02 08 03 00 Päätös päätti hylätä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (9) 127 Oy Eventforum Ab:n hankintaoikaisuvaatimus, Staran kaamosjuhlat 2013, hallinnon yksikönjohtajan päätös 3, 24.4.2013 HEL 2013-003677 T 02 08 02 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Caseja teemana eturistiriidat julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat

Caseja teemana eturistiriidat julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat Caseja teemana eturistiriidat julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Jonna Törnroos VT, lakimies Vuosi HANKINTA-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA Vireillä vuoden alussa Saapuneet Ratkaistut Vireillä

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 3.10.2013 Taltionumero 3152 Diaarinumero 3259/2/11 1 (11) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus V Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 15.1.2013 Taltionumero 163 Diaarinumero 2935/3/10 1 (15) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus S Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta

Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 431/02.08.00/2015 90 Erikoislääkärikonsultaatioiden ja muiden sairaanhoidon erikoispalveluiden hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.3.2014 Taltionumero 709 Diaarinumerot 1236/3/12 ja 1239/3/12 1 (21) Asia Valittajat Julkista hankintaa koskeva valitus I Martela Oyj, Helsinki Päätös, jota

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo.

Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Hanna Seppänen, johtava lakimies, Suomen Terveystalo Oy. hanna.seppanen(5)tervevstalo. HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNNALLE Asia Julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitettu hankintaoikaisuvaatimus Valittaja Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus 1093863-3) Kotipaikka:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 6 Hankintaoikaisu rakennustekniikan yksikönjohtajan päätökseen 6.3.2014 22, julkisivujen rappaustyöt, Helsinginkatu 24 HEL 2013-016464 T 02 08 01 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

67 14.10.2013. Hakija (jäljempänä myös tarjoaja )

67 14.10.2013. Hakija (jäljempänä myös tarjoaja ) Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 67 14.10.2013 Hankintaoikaisua koskeva päätös lastensuojelun sijaishuollon hankinnassa/osa-alue A laitoshoito / Upphandlingsrättelse i beslut om upphandling

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Dnro 2016/276

Dnro 2016/276 MARKKINAOIKEUS PÄÄT ÖS Nro 283/17 29.5.2017 Dnro 2016/276 VALITT AJA Viria Securi Oy (ent. Anvia Securi Oy) VAST APUOLI Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ASIA Julkista hankintaa

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (16) 3.5.2010 Taltionumero 1003 Diaarinumero 1710/2/08 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Talentum Media Oy, Helsinki Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus

KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus KEMINMAAN KUNTA Kunnanhallitus Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Viite: 483/09/JH KEMINMAAN KUNNAN VASTINE OULUN SÄHKÖNMYYNTI OY:N HAKEMUKSEEN Keminmaan kunta (hankintayksikkö) kiistää Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Hankintayksikkö:

Hankintayksikkö: Suomi-Finland Uudenmaankatu 2K, 00120 Helsinki Finland puhelin +38 10 424 0100 telefax +38 10 424 0101 e-mail aprt@aprt.fi Y-tunnus 1004817-1 kaupparek. nro 618.09 Tanska-Danmark c/o ARKKI ApS, Kanonbådsvej

Lisätiedot

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H049-11-1 1 (8) SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet 1.2 Hankintamenettely 1.3 Hankintailmoitus Hankinnan kohde on määritelty

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 15.1.2013 Taltionumero 152 Diaarinumero 2533/3/11 1 (19) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus T Oyj, Helsinki Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2013 1 (5) 822 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa HEL 2013-007140 T

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro LUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015 ASIA Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro 2015/429 ASIANOSAISTIEDOT Vastauksen antaja Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki 1 11.5.2015. Turun hallinto-oikeuden lähete 1715/15; diaarinro 00509/15/2299; lausuntopyyntö

Naantalin kaupunki 1 11.5.2015. Turun hallinto-oikeuden lähete 1715/15; diaarinro 00509/15/2299; lausuntopyyntö Naantalin kaupunki 1 Turun hallinto-oikeus PL 32 20101 Turku Viite: Asia: Selityksen antaja: Turun hallinto-oikeuden lähete 1715/15; diaarinro 00509/15/2299; lausuntopyyntö Selitys oikaisuvaatimuksen johdosta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot