Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä"

Transkriptio

1 Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat Juha Kontkanen, hankinta-asiantuntija

2 MAO 216/12 -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta Rakennus- ja maalaustyöt Tarjous hylätty alihintaisena. Tarjoushinta 10 % halvempi kuin halvin hyväksytty tarjous. Rakennusliitolta/Rakennusteollisuusliitolta pyydetty selvitys alimmista mahdollisista tuntihinnoista, jotka täyttävät työntekijälle työstä maksettavat lakisääteiset korvaukset sosiaalikuluineen. Hylkäystä perusteltu sillä, että tarjotut hinnat alittavat selvityksellä saadut alimmat mahdolliset TES:n mukaiset tuntihinnat ja ettei valittajan antamaa selvitystä alhaisesta hinnasta ole voitu pitää hyväksyttävänä. Selvitys: Alimmat mahdolliset hyväksyttävät tuntihinnat: - aloitteleva ammattilainen 19,06 /h - ammattilainen 21,18 /h - kokenut tai erittäin kokenut ammattilainen 23,16 /h. Valittajan tarjoushinnat: - aloitteleva ammattilainen 17 /h - ammattilainen 19 /h - kokenut tai erittäin kokenut ammattilainen 21 /h

3 MAO 216/12 (dia 2) -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta HY:llä harkintavaltaa, pitääkö se tarjoushintaa poikkeuksellisen alhaisena ja hylkääkö se tarjouksen tällä perusteella. Hankintayksikön on kuitenkin tarjouksen hintaa arvioidessaan meneteltävä tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua koskevan vaatimuksen mukaisesti. Hankintayksikkö on perustanut ratkaisunsa valittajan tarjouksen hylkäämisestä perusteltuun epäilyyn siitä, että valittajan tuntiveloitushinnat alittavat työntekijälle työstä maksettavat lakisääteiset korvaukset sosiaalikuluineen. HY on voinut harkintavaltansa puitteissa arvioida valittajan antaman selvityksen perusteella valittajan hankinnan toteuttamismahdollisuudet ja siihen liittyvät riskit suorittamallaan tavalla ja hylätä valittajan tarjouksen hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisena Juha Kontkanen Kuntamarkkinat 2012

4 MAO /11 -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta palvelusivusto-verkkopalvelun hankinta Valittajan hinta Voittaneen hinta , joka vertailuun hyväksytyistä ollut halvin. Viiden muun vertailuun otetun hinnat: , , , ja Valittajan tarjoushinta ollut selvästi alhaisempi kuin tarjousvertailuun hyväksytyistä tarjouksista edullisinkin. Hylkäämistä perusteltu alhaisella hinnalla, räätälöintien suurella lukumäärällä ja henkilötyöpäivien vähäisellä määrällä, jotka HY:n arvion mukaan merkitsevät niille riskiä siitä, että valittaja ei kykenisi toimittamaan tarjoamaansa sovellusta asetetun aikataulutavoitteen mukaisesti ilmoittamallaan hinnalla Juha Kontkanen Kuntamarkkinat 2012

5 MAO /11 (dia 2) -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta HY:llä harkintavaltaa, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. HY:n on kuitenkin hintaa arvioidessaan meneteltävä tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua koskevan vaatimuksen mukaisesti Vaikka valittaja on esittänyt tarjouksensa edullisuuden perustuvan alalla toimiviin toimittajiin nähden edistyksellisiin toimintamalleihin, MAO katsoo, että HY:t ovat harkintavaltansa puitteissa voineet arvioida valittajan antaman selvityksen perusteella hankinnan toteuttamismahdollisuudet ja siihen liittyvät riskit suorittamallaan tavalla ja hylätä valittajan tarjouksen hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisena Juha Kontkanen Kuntamarkkinat 2012

6 MAO 183/12: rakenne-, sähkö- ja LVIA-suunnittelupalvelut HY harkintavaltansa rajoissa voinut olla pyytämättä voittaneelta tarjoajalta selvitystä tarjouksen perusteista. Ei tarvinnut pyytää selvitystä eikä pitänyt hylätä poikkeuksellisen alhaisena. Voittaneen hinta Valittajan hinta ja kolmanneksi tulleen hinta KHO 2001:57: hirsirakennusurakka Ei ole voitu hylätä tarjousta pelkästään sillä perusteella, että se on ollut noin 30 prosenttia muita tarjouksia halvempi. Hylkääminen perustunut edulliseen hintaan sellaisenaan, eikä HY ole selvittänyt hintaan johtavia syitä sen laajemmin. (tarjous on voitu kuitenkin hylätä, koska tarjouksesta on lisäksi puuttunut verovelkatodistus.) MAO 151/09: vanhusten tehostettu palveluasuminen HY:n menettely ollut virheellistä, koska se hankintalain 63.1 :n vastaisesti ei ole pyytänyt kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. MAO 530/09: ylivuotoliikennöinti Voittanut antanut selvitystä hinnan perusteista. Halpa hinta perustunut mm. kuljetusten tehokkaampaan ja taloudellisempaan jakautumiseen aikaisempaan sopimuskauteen verrattuna. Ei ilmennyt, että HY olisi ylittänyt harkintavaltansa ja menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole hylännyt voittaneen tarjoajan tarjousta hinnan perusteella.

7 Hankintalaki 63.1 : Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyydettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tarjouksen hylkäämistä. Jos halpa hinta epäilyttää, pyydettävä selvitystä tarjouksen perusteista. Ei voi hylätä suoraan hinnan perusteella, ellei ole pyytänyt selvitystä. Selvityspyyntö voi koskea esim: tavaroiden valmistusmenetelmä, taloudelliset/tekniset ratkaisut, toteuttamiseen liittyvät epäilyttävän halvat ehdot, ratkaisun omintakeisuus, työsuojelu/työolot yms. Hylkäämisen tulee perustua nimenomaan siihen, ettei tarjoajan tarjoamalla hinnalla tai muulla ehdolla ole mahdollista toteuttaa hankintaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Oikeuskäytännön perusteella vaikuttaisi siltä, että hankintayksikön harkintavalta on hyvin laaja (joko hylätä selvitykseen perustuen tai olla pyytämättä selvitystä ja hyväksyä halpa hinta) Hankinnoissa tulisi huolehtia etenkin siitä, että maksettavalla hinnalla voidaan suorittaa työehtosopimusten mukaiset palkat ja verot.

8 MAO 76-77/12 -hankinta keskeytetty MAO:ssa sairaanhoitohenkilöstön vuokratyövoimapalvelut * Hankintapäätös (pois suljettu 4 tarjoajaa, valittu voittaja) Päätöksestä valitettiin MAO:een * tehty hankintaoikaisupäätös: Aiempi päätös kumottiin ja hankinta keskeytettiin perustuen hankintatarpeen muutoksiin. keskeyttämisestä(kin) valitettiin. keskeyttäminen katsottiin hyväksytyksi. * Valittaja kohdistanut vaatimuksia julkaistulla hankintailmoituksella aloitettuun hankintamenettelyyn ja siinä tehtyyn hankintapäätökseen. * Hankintapäätös ja sitä edeltänyt hankintamenettely menettäneet merkityksensä, kun hankinta keskeytetty ja hankintapäätös poistettu. * HY ei voi tehdä hankintasopimusta poistetun päätöksen perusteella. Valittajalla ei oikeussuojan tarvetta ko. päätöksen osalta. Hankintayksikön tekemään päätökseen kohdistuvat vaatimukset on siten jätettävä tutkimatta. (oikeudenkäyntikulut kuitenkin HY:n maksettavaksi) Juha KontkanenKuntamarkkinat 2012

9 MAO 298/12 -hankinta keskeytetty ja liitytty yhteishankintayksikön puitesopimukseen Kilpailutettu tietokoneita&tulostimia vuonna Päätöksestä valitettiin MAO:een. MAO totesi tarjouspyynnön olleen virheellinen (epäselvä) ja kumosi hankintapäätöksen v MAO:n tuomiolauselman mukaan: Hankintamenettelyn virheellisyys on johtunut epäselvästä tarjouspyynnöstä, virheellinen menettely voidaan korjata vain järjestämällä hankinnasta kokonaan uusi tarjouskilpailu mikäli HY aikoo edelleenkin toteuttaa ko. hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä hankinnasta uusi tarjouskilpailu huomioiden, mitä edellä tässä päätöksessä on todettu. Tämän jälkeen hankintayksikkö päätti liittyä KL Kuntahankintojen puitesopimukseen. Vuoden 2010 kilpailutuksesta valittanut tarjoaja valitti myös päätöksestä liittyä puitesopimukseen, perustellen kyseessä olevan hankintapäätöksen, jolla hankintaan aiemmassa kilpailutuksessa määritellyt tietokoneet&tulostimet. Kuntayhtymä päättänyt MAO:n määräykseen perustuen, ettei hankintapäätöstä panna täytäntöön, vaan liitytään Kuntahankintojen puitesopimukseen Tosiasiallisesti päätös on tarkoittanut hankinnan keskeyttämistä, jolle kuitenkin on ollut perusteltu syy (hankintatarpeen muutokset) keskeyttäminen katsottu hyväksytyksi. Keskeyttämisen jälkeinen päätös liittyä puitesopimukseen ei ole hankintapäätös, vaan hallintopäätös, jonka tutkiminen ei kuulu MAO:n toimivaltaan.

10 MAO 298/12 (dia 2) Siltä osin kuin muutoksenhaun kohteena oleva päätös koskee hankintayksikön liittymistä KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen, kysymys ei ole sellaisesta hankintalaissa tarkoitetusta hankintayksikön päätöksestä tai hankintamenettelyssä tehdystä muusta ratkaisusta, joka hankintalain 86 :n mukaan voi olla muutoksenhaun kohteena markkinaoikeudessa. Kun otetaan huomioon, että hankintalain 94 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu sen tutkiminen, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai muiden sanotussa pykälässä mainittujen hankintasäännösten vastaisesti, markkinaoikeudella ei siten ole toimivaltaa tutkia valitusta puitesopimukseen liittymisen osalta. Valitus on jätettävä tältä osin tutkimatta etunimi sukunimi Titteli Tapahtuma

11 Muita mielenkiintoisia ratkaisuja MAO:sta MAO 133/12: Tarjoajana ollut konkurssipesä pois suljettu 54 :n 1 kohdan nojalla. Arvioitu kattavasti konkurssipesän kelpoisuuden täyttymistä tarjoajana. Harkintavaltaan nojaten on voitu sulkea pois, koska konkurssipesä muodostaa riskin hankinnan toteuttamiselle. MAO 600/11: Kielivaatimus tarjouspyynnössä. Tarjous voitiin hylätä, koska kaikki liitteet eivät olleet suomenkielisiä. MAO: HY:llä lähtökohtaisesti oikeus päättää siitä, millä kielillä tarjouksia ja niiden liitteitä otetaan vastaan. Ottaen huomioon käännöspalvelujen saatavuus tällaista vaatimusta ei voida pitää syrjivänä. MAO 573/11: Puitejärjestely 9 vuotta OK (Hankintalaki 31.3 : Puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen välttämättä sitä edellyttäessä puitejärjestely voi olla poikkeuksellisesti kestoltaan pidempi. ) MAO : Päätös jatkaa sopimuskautta optio-oikeuteen perustuen tehty neljäntenä vuotena=virhe katsottu perusteettomaksi suorahankinnaksi (option käyttöön perustuva suorahankinta voidaan tehdä 3:n vuoden kuluessa alkuperäisen hankintasopimuksen tekemisestä, hankintalaki 28.3 ) MAO 469/11: Laatua arvioitu referenssikohteeksi ilmoitettujen tahojen kautta, lähettämällä referenssikohteelle kysely, jolla kartoitettu palvelun laatutekijöitä. Vertailupisteet määräytyneet sen mukaan, miten referenssikohde on laadun pisteyttänyt. Arviointi ei ole perustunut HY:n omaan kokemukseen, vaan referenssikohteen arvioon. Toimintamalli ollut hyväksyttävää.

12 Viime aikaisia KHO:n julkaistuja päätöksiä julkisista hankinnoista KHO 2012:71 (antopäivä ) Julkinen hankinta - Kuljetusten tilausvälityspalvelut - Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - Kilpailuttamisvelvollisuus - Jakamaton kokonaisuus - Ennakoitu arvo - Seuraamuksen määrääminen KHO 2012:61 (antopäivä ) Julkinen hankinta - Soveltamisala - Hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä - Työterveyshuollon palvelut KHO 2012:32 (antopäivä ) Julkinen hankinta - Tarjousten vertailu - Julkisyhteisön tarjous - Valtionhallintoon kuuluva yksikkö - Hankintayksikölle aiheutuvat todelliset kustannukset KHO 2011:93 (antopäivä ) Kunnallisvalitus - Julkinen hankinta - Hallinto-oikeuden toimivalta - Energiahuolto - Lämpöenergia KHO 2011:72 (antopäivä ) Julkinen hankinta - Tarjouskilpailusta sulkeminen - Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - Rakennustekniset työt - Lisä- ja muutostyöt - Yksikköhinta - Tarjousasiakirjat KHO /3993 Julkinen hankinta - Markkinaoikeuden toimivalta - Valitusoikeus - Myöhästynyt valitus - Tutkimatta jättäminen

13 Tilaa maksuton uutiskirje HankintaINFO sähköpostiisi: Julkisten hankintojen neuvontayksiköllä on myös palvelusähköposti: Kun kysymyksesi koskee julkisia hankintoja, toivomme, että käytät palvelusähköpostia hankinnat(at)kuntaliitto.fi henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen sijaan Juha KontkanenKuntamarkkinat 2012

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 08.09.2014 klo 13:00-13:39 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Alihintaisen tarjouksen hylkääminen

Alihintaisen tarjouksen hylkääminen Alihintaisen tarjouksen hylkääminen Jarkko Levasma Sisältö Esittäytyminen Miksi alihintainen tarjous kannattaa hylätä Miten käytännössä alihintaisen tarjouksen hylkääminen tapahtuu Hankintaan valmistautumisen

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot