Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 Muistio (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen Erkki Aho Maijaliisa asiakohtaan 4 saakka Ahonen Hanna Alkula Riitta Eronen Marianne Hartikainen Kauko Ikonen Martti Junttila Kristiina Kauppinen Sari Koskela Juha Kunnamo Ilkka Leinonen Kirsiliina Ripatti Sinikka Sahala Heli (-) Strang Stefan asiakohtaan 9 saakka Tarhonen Timo Vartiainen Erkki Virtanen Martti Koodistopalvelutiimi Komulainen Jorma Lehtonen Jari (-) Palojoki Sari Peltonen Veli-Pekka Tuhkanen Marianna Esittelijät Mäkelä Matti, Stakes, asiakohdat 1-7 Pappinen Jukka, PHSOTEY, asiakohdat Osallistujat ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:33. Osanottajat esittäytyivät. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) osalta todettiin, että Maijaliisa Aho, nimetty varajäsen, toimii johtoryhmän varsinaisena jäsenenä aiemmin varsinaisena jäsenenä toimineen Jari Malmbergin siirryttyä toisiin työtehtäviin. Edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) todettiin hyväksytyksi sähköpostimenettelyllä ja sen todettiin olevan saatavilla koodistopalvelun verkkosivuilla. Asialistan käsittelyjärjestykseen tehtiin muutos. Asiakohta nro 6 siirrettiin asiakohdaksi nro 3 TEO:n edustajan pyynnöstä. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS Lintulahdenkuja 4, Helsinki Postiosoite PL 220, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Internet

2 (6) 2 STM Ensihoidon tietorakenteiden sisältömäärityshankkeen esittely Projektipäällikkö Jukka Pappinen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymästä esitteli Ensihoidon tietorakenteiden sisältömäärityshanketta. Esittelyaineisto oli toimitettu johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Pappinen kertoi taustatietoja hankkeen toiminta-alueeseen liittyen. Ensihoito on hoitolaitosten ulkopuolella tapahtuvaa terveydenhuollon akuuttitilanteiden hoitoa, jolle tyypillistä ovat nopeat hoitopäätökset sillä hetkellä tehtyjen tutkimusten pohjalta, vaihteleva toimintaympäristö ja rajoitettu kuljetuskapasiteetti. Ensihoidon dokumentointi tapahtuu Kelan A4-lomakkeelle, jonka päätarkoituksena on toimia sairaankuljetuksen korvauskaavakkeena. Ensihoito dokumentoidaan vapaana tekstinä määriteltyjen otsikoiden alle ja potilaan vitaaliarvot kirjataan taulukkoon. Ensihoidon sähköisiä järjestelmiä on jo olemassa: esimerkiksi Helsinki-Espoo MerlotMedi, Lapissa MobiMed (EKG-siirto lähinnä), lukuisia erilaisia paikallisia tilastointi- ja seurantajärjestelmiä. Ensihoidon sisältömäärityshankkeen rahoittajana toimii STM ja toteuttajana Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Toimikausi on 10/2008-5/2009. Hankkeen tavoitteena on ensihoidon tietojärjestelmien rakenteen ja tietosisältöjen määrittäminen. Hankkeella on rajapintoja potilastietojärjestelmiin ja TOTI:iin (hätäkeskus, muu viranomaistoiminta). Ensihoidossa jo käytössä olevia koodistoja ovat mm. Hälytyskoodit ja riskiluokitus (A-D) ja Varausaste (A-D), X-koodit. Ulkomaisista ratkaisuista mainittiin Nemsis (www.nemsis.org). Johtoryhmä toi keskustelussaan esiin seuraavat asiat: - Myös ensihoidon järjestelmissä tulee olla yhteensopivuus KanTa-arkistoon. - MediMerlot on jo laajasti käytössä ja sitä tulisi hyödyntää kansallisessa työssä. erapo hankkeesta saatu käytännön kokemus on arvokasta. - Hanke sisältää lukuisien eri koodistojen käyttöönoton. Koodistojen valinnassa tulee kiinnittää huomiota päällekkäisyyden välttämiseen. - Koodistopalvelun johtoryhmä ei käsittele tietojärjestelmäkysymyksiä, mutta hyväksyy sisältöasiat. Puheenjohtaja esitti keskustelun pohjalta, että hanke hyväksytään uusia koodistoja koodistopalvelimelle valmistelevien hankkeiden listalle. Hanke ilmoitti voivansa tuoda ehdotuksensa kansalliseksi ratkaisuksi Koodistopalvelun johtoryhmälle esiteltäväksi 02-03/2009. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon aiemmat aihealueen kehittämishankkeet ja hyödyntää niitä. Jos niitä ei hyödynnetä, asia tulee perustella. Kehittämisessä tulee ottaa huomioon KanTayhteensopivuus. Olemassa olevia luokituksia tulee hyödyntää. Jos työssä käytetään kansainvälisiä luokituksia, käyttöoikeusasiat tulee olla selvitettyinä. 3 TEO:n koodistot Erityisasiantuntija Maijaliisa Aho TEO:sta kertoi TEO:n vastuulla olevien koodistojen valmistelutilanteesta. Koodistojen valmistelu on käynnissä ja kaikki kansallisesti tässä vaiheessa tarvittavat koodistot pyritään tuomaan alkuvuoden 2009 aikana Koodistopalvelun johtoryhmän käsittelyyn. TEO ei esitellyt tässä kokouksessa koodiaineistoaan. Aho kertoi lisäksi, että TEO:ssa valmistellaan organisaatiouudistusta. Jari Malmbergin tilalle ei olla palkattu tietohallintopäällikköä. Sosiaali- ja terveysalan tuotevalvontakeskuksen nykyinen tietohallintopäällikkö Lennart Wahlfors hoitaa toistaiseksi Malmbergin toimeen kuuluneita tehtäviä oman toimensa ohella.

3 (6) 4 Stakes Perusterveydenhuollon avohoidon toimenpideluokituksen esittely (Suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus SPAT) Stakesin Terveyskeskusten avohoitoluokitusten ja perusterveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmän edustaja, ylilääkäri Matti Mäkelä esitteli Perusterveydenhuollon avohoidon toimenpideluokituksen julkaistavaksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Esittelyaineisto oli toimitettu johtoryhmälle viikkoa ennen kokousta. Matti Mäkelä kertoi, että luokituksen nimeksi on vahvistunut Suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus SPAT. Luokituksen taustan osalta viitataan johtoryhmän kokouskäsittelyyn Em. kokousmuistio on saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla. SPAT mahdollistaa avohoitokäyntien toimenpiteiden ja muiden vastaanoton toimintojen rakenteisen kirjaamisen. Se ei riitä täydelliseen perusterveydenhuollon ammattilaisten tekemän työn kuvaukseen, vaan rajoittuu potilaiden saaman palvelun kuvaukseen. SPAT perustuu pohjoismaisen toimenpideluokituksen (NCSP) kansalliseen sovellukseen (Stakesin toimenpideluokitus), jota on täydennetty perusterveydenhuollon avohoidossa välttämättömillä muissa luokituksissa kuvatuilla toiminnoilla. Luokituksella on useita emoluokituksia (ShToL, ICPC2-prosessikoodit, APR-ATL, Terveyskeskuslääkärien palkkiolliset toimenpiteet, Fysioterapianimikkeistö, Toimintaterapianimikkeistö, Puheterapianimikkeistö, Ravitsemusterapianimikkeistö, Terveyssosiaalityön nimikkeistö, Jalkaterapian nimikkeistö, Apuvälinepalvelun nimikkeistö, Kuntoutusohjauspalvelun nimikkeistö). Toistaiseksi puuttuvat Kelan toimenpideluokitus ja Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus. Mäkelä esitteli luokituksen lausuntokierroksen aikana saadut vastaukset. Asiantuntijaryhmä teki lausuntokierroksen pohjalta seuraavia muutoksia luokitukseen: luokkia on yhdistetty, mm. anatomisen sijainnin mukaan eriytyvästä luokituksesta on pääosin luovuttu, suhde emoluokituksiin on selvennetty, luokkien määrää on radikaalisti vähennetty, eri toiminnoille ja eri asiantuntemusten perusteella välttämättömiä luokkia on lisätty. Johtoryhmä toi keskustelussaan esiin seuraavat asiat: - Sisältääkö luokituksella kerättävä tieto tietosuojakysymyksia, jotka ovat vielä ratkaisematta? Onko laillista lähettää tämän luokituksen sisältämää henkilötunnisteista tietoa Stakesiin? Puheenjohtaja totesi, että kantaa siitä, voidaanko nk. Avo-Hilmo-tietoa kerätä Stakesin viranomaisroolissa, on valmisteltu. Ei ole tietoa sisältyykö SPAT em. valmisteluun. - Mikä osa tiedoista on KanTa:ssa ja mikä tulee muuta kautta? - Mikä Stakesin vastuulla olevan Perusterveydenhuollon avohoidon tietouudistuksen aikataulu on? Miksi avohoidon tietouudistusta ja SPAT:ia ei olla tehty samassa linjassa? - Onko luokituksessa muiden luokituksten kanssa päällekkäisä koodeja? Mäkelä totesi, että luokituksessa on noin 20 uutta koodia, joita ei ole muissa luokituksissa. - Lausuntokierroksen jälkeen tehty luokituksen karkeistaminen ei ole välttämättä hyvä ratkaisu. Koska luokitus on niin epätarkka, on vaarana, että vapaata tekstia joudutaan kirjaamaan runsaasti. - Stakesin Toimenpideluokitusta olisi pitänyt laajentaa perusterveydenhuollon osalta, jotta kehittämistyöllä olisi tuotettu lisäarvoa myös sairaalalääkäreille. - Jos luokitus halutaan tietojärjestelmäkäyttöön, se on mahdoton toteuttaa tällaisena. - Miten päivitysten synkronointi suhteessa emoluokitukseen on ajateltu toteuttaa? - Kuinka paljon tietojärjestelmätoimittajat ovat saaneet tietoa luokituksesta? Puheenjohtaja totesi keskustelun yhteenvetona, että luokitus ei ole vielä valmis julkaistavaksi. Puheenjohtaja esitti luokituksen palauttamista takaisin valmisteluun. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Luokituksen asiantuntijaryhmän tulee kuulla ainakin terveyskeskusten, sairaaloiden ja Kelan näkemykset muuttuneesta luokituksesta. Oikeudelliset kysymykset tulee selvittää. Tietojärjestelmätoimittajien valmius luokituksen käyttöönottoon tulee selvittää. Suhde olemassaoleviin luokituksiin tulee selvittää tarkemmin ja esittää ehdotus päivitysprosessien yhteensovittamisesta.

4 (6) 5 SFS-ISO Kielikoodi (Kielten nimien tunnukset) Stakesin ylilääkäri Jorma Komulainen esitteli SFS-ISO kielikoodin julkaistavaksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Kyseessä on koodisto, joka mainitaan STM:n Ydindokumentin liitteessä 6. Johtoryhmälle esiteltiin standardin 2-merkkinen muoto. Stakes kuuli asian valmistelussa Ydintietoryhmän kannan standardin muodon valinnassa. Koodiston käyttötarkoituksena potilaskertomuksen ydintiedoissa on kuvata potilaan äidinkieltä ja asiointikieltä. Kaksikirjainkoodi on tarkoitettu käytännön tarpeisiin ja se kattaa suurimman osan maailman käytetyimmistä kielistä, jotka ovat useimmiten edustettuina maailmankirjallisuudessa ja joilla on laadittu huomattava määrä erikoiskielistä dokumentaatiota ja termistöjä. Uusia kielitunnuksia luodaan tarpeen mukaan. Stakesilla on voimassaoleva SFS:n julkaisulupa koodistopalvelinjakelua varten. Julkaisuluvan suuruuden määrittymisen perustaksi tarvittavassa käyttäjälukumääräarviossa Stakes pyysi valmisteluvaiheessa STM:n näkemyksen asiaan. Johtoryhmä tiedusteli mitä kielikoodistoa Väestörekisterikeskus (VRK) käyttää omissa järjestelmissään. Puheenjohtaja esitti SFS-ISO 639-1:n julkaisemista koodistopalvelimella. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Ennen julkaisemista selvitetään VRK:n käyttämä kielikoodisto. Jos VRK:n käyttämä koodisto eroaa Stakesin käyttämästä koodistosta, siitä tulee tiedottaa koodiston käyttäjille. 6 ICD-10 -tautiluokituksen päivitys 2009 Jorma Komulainen esitteli ICD-10 -tautiluokituksen päivityksen johtoryhmälle. Taustana kerrottiin, että WHO hyväksyi ICD-10:n vuonna Stakes julkaisi suomalaisen painoksen vuonna 1995 ja toisen painoksen vuonna WHO on päivittänyt ICD-10 luokitusta vuosittain, mutta Stakes ei ole päivittänyt omaa luokitustaan. Vuoden 2008 suomalaisessa päivityksessä on huomioitu vuoteen 2007 mennessä tehdyt WHO:n muutokset. Päivitysprosessi aloitettiin keväällä Duodecim suomensi WHO:n tekemät muutokset vuoden 2007 loppuun mennessä. Muutokset lähetettiin lausunnoille erikoislääkäriyhdistyksille ja samalla pyydettiin mahdollisia muita muutos- tai täydennysehdotuksia. Stakes perusti lisäksi erikoisalakohtaisia työryhmiä (psykiatria, silmätaudit, ihotaudit ja lisäksi sydäninfarktin Käypä hoito työryhmä). Muutosehdotuksia arvioitiin ja editoitiin. Prosessin tuloksena WHO:n muutokset hyväksyttiin, tehtiin kymmeniä viiden merkin koodilisäyksiä ja muutamia WHO-yhteensopivia 3-5 merkin koodilisäyksiä (W-Y, tapaturmat). Lukuisia painovirheitä ja ilmaisuja korjattiin. Prosessin seuraavassa vaiheessa on tarkoituksena viimeistellä päivitysversio ja lähettää se tarkistettavaksi lausunnonantajille. Luokitus julkaistaan koodistopalvelimella 2008 loppuun mennessä. Tautiluokitus (koodiosa) julkaistaan myös painettuna ja lisäksi julkaistaan Suomalainen tautien kirjaamisen opas. Johtoryhmä kävi keskustelua päivitettävien koodien voimaanastumisajankohdasta. Keskusteltiin tarpeesta tiedottaa uudistuksesta ammattilaisille ja tietojärjestelmätoimittajille. Aakkosellista osaa ei tässä vaiheessa valmistella. Puheenjohtaja esitti, että Koodistopalvelun johtoryhmä hyväksyy kuvatun päivitysprosessin ja sen seurauksena syntyvän suomalaisen ICD-10 tautiluokituksen kolmannen painoksen (version) julkaistavaksi koodistopalvelimella. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Suomalainen tautien kirjaamisen opas annetaan johtoryhmälle tiedoksi ennen sen painatusta.

5 (6) 7 Kuntaliitto Laboratoriotutkimusnimikkeistön päivitys 2009 Kuntaliitto oli valtuuttanut Martti Virtasen tuomaan Kuntaliiton Laboratoriotutkimusnimikkeistön päivityksen 2009 tiedoksi johtoryhmälle. Johtoryhmä keskusteli laboratoriotutkimuskoodien nopeasta päivitystarpeesta, mikä johtaa sairaaloiden omiin laboratoriokoodistoversioihin. Pohdittiin miten kansallisen koodiston päivitysväli saataisiin mahdollisimman lyhyeksi ja joustavaksi. Puheenjohtaja esitti, että päivityksen valmistelu koodistopalvelinjulkaisua varten aloitetaan. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Jatkossa Laboratoriotutkimusnimikkeistön päivitysprosessia tulee kehittää nykyistä nopeampien koodipäivitysten toteuttamisen mahdollistavaksi. Kansaneläkelaitos tulee ottaa mukaan kehittämistyöhön. 8 Kuntaliitto Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus 2009 Kuntaliitto oli valtuuttanut Martti Virtasen tuomaan Kuntaliiton Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokituksen päivityksen 2009 tiedoksi johtoryhmälle. Todettiin, että osa Radiologisen luokituksen sisältämistä koodeista on Stakesin Toimenpideluokituksessa, vaikka Radiologinen luokitus on saatavana omana julkaisunaan. Puheenjohtaja esitti, että päivityksen valmistelu koodistopalvelinjulkaisua varten aloitetaan. Radiologisen luokituksen koodit sisällytetään myös toimenpideluokitukseen, mutta julkaistaan myös erillisenä. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Jatkossa tulee pyrkiä Radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmän ja Stakesin Toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmien entistä tiiviimpään yhteistyöhön. 9 Opas CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon Jorma Komulainen esitteli ATK-suunnittelija Jari Lehtonen puolesta Stakesin Lomakeoppaan (Opas HL7 CDA R2 lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon) viimeisimmän version johtoryhmälle ennen lausuntokierroksen käynnistämistä. Johtoryhmä totesi, että opas vaikuttaa hyvin valmistellulta ja selkeältä. Puheenjohtaja esitti, että opas lähetetään lausuntokierrokselle. Päätös: Esitys hyväksyttiin. 10 Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat Puheenjohtaja esitteli koosteen Koodistopalvelussa tapahtuneista ajankohtaisista asioista. Koosteessa tuotiin tiedoksi koodistopalvelimella julkaistut koodistot edellisen johtoryhmäkokouksen jälkeen, valmistelussa olevat koodistopäivitykset ja Stakesin Lomakkeiden Kanta-yhteensopivat lomakerakenteet -hankkeen tilanne hankintanäkökulmasta. Em. Lomakehankkeen osahankkeen nro 1 toimittajaksi on valittu Salivirta & Partners (Salivirta Oy). Sopimus on allekirjoitettu ja Stakesin projektitiimi (Jari Lehtonen, Sari Palojoki, Päivi Hämäläinen) on pitänyt projektin aloituskokouksen toimittajan kanssa.

6 (6) 11 Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Seuraavassa johtoryhmässä tiedotetaan miten Koodistopalvelutoiminta tulee sijoittumaan toimintansa aloittavassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Muita asioita ovat Koodistopalvelun alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2009 ja Palveluyksikkörekisterin lausuntokierroksen alustava tulos. Johtoryhmä varautuu lisäksi ottamaan käsiteltäväksi Kelan earkisto-valmisteluun liittyvää aineistoa ja muuta kokoukseen mennessä esiteltäväksi valmistuvaa aineistoa. 12 Muut asiat a) Stakesin ATK-suunnittelija Veli-Pekka Peltonen esitteli Koodistopalvelun laatupoikkeamien käsittelyprosessin ja laatupoikkeamat kesäkuusta 2008 alkaen. Koodistopalveltiimi kirjaa esiin tulleet laatupoikkeamat taulukkoon. Jokainen poikkeama kirjataan ja ryhdytään kiireellisyystarpeen mukaisiin toimiin. Poikkeamat käsitellään aina Koodistopalvelun projektiryhmässä, millä varmistetaan laatupoikkeamaprosessin eteminen ja poikkeamien korjaaminen. Lisäksi kaikki poikkeamat annetaan Koodistopalvelun julkaisutoimikunnalle (laaturyhmä) tiedoksi ja siellä käsitellään mahdolliset prosessien kehittämistarpeet. Puheenjohtaja esitti, että Koodistopalvelun johtoryhmälle annetaan kerran vuodessa katsaus laatupoikkeamista. Päätös: Esitys hyväksyttiin b) Puheenjohtaja esitti, että Koodistopalvelun Julkaisutoimikunnan (Laaturyhmä) pöytäkirjat toimitetaan Koodistopalvelun johtoryhmälle tiedoksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjat toimitetaan johtoryhmän sisäiseen käyttöön Julkaisutoimikunnan seuraavasta kokouksesta alkaen. c) Todettiin, että Lääkelaitos valmistelee hallinnassaan olevan ATC-luokituksen päivitystä. d) Keskusteltiin valmisteilla olevasta Potilasasiakirja-asetuksesta. STM tiedotti, että koodistot eivät tule asetuksen liitteeksi. Puheenjohtaja tiedusteli, miten kunkin koodiston velvoittavuus määritellään ilman em. liitettä? Todettiin, että pyydetään STM:n edustaja kertomaan asiasta Koodistopalvelun johtoryhmälle. 13 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään torstaina klo 12:30-16 Stakesissa. Vuoden 2009 ensimmäinen kokous on klo 12:30-16:00. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50. Yksikön päällikkö Puheenjohtaja Päivi Hämäläinen Kehittämispäällikkö Sihteeri Sari Palojoki

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 7/2009 1(7) n kokous Aika Keskiviikko klo 12:35-15.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Tiira, 9.krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja (+) Hämäläinen Päivi THL

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2011 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30-16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2014 1(24) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai klo 12.30 15.30 Paikka Allergiatalon kongressikeskus, Kokoushuone 208, Paciuksenkatu 19, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds

MARAK. kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI. Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds Minna Piispa Mia Tuominen Helena Ewalds MARAK kokemuksia parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmän kokeilusta Suomessa RAPORTTI 10 2012 Raportteja 10/2012 Minna Piispa, Mia Tuominen ja Helena Ewalds

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 7 / 2 0 0 8 ilkka winblad, jarmo reponen, päivi hämäläinen, maarit kangas Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007 Tilanne

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito käsikirja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Käypä hoito käsikirja 1 SISÄLLYSLUETTELO Käypä hoito -toimituksen yhteystiedot... 5 Esipuhe... 7 A. YLEISTÄ... 9 1. Johdanto... 9 2. Erikoislääkäriyhdistysten ja Duodecimin

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

ICPC-2. Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus

ICPC-2. Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus Mårten Kvist & Tuija Savolainen (toim.) ICPC-2 Perusterveydenhuollon kansainvälinen luokitus HELSINKI 2010 Kehitetty Woncan (Maailman yleislääkärijärjestön)

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Lääketieteellisen hoidon haittavaikutusten kirjaamiskäytännön ja tilastoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmän raportti

Lääketieteellisen hoidon haittavaikutusten kirjaamiskäytännön ja tilastoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmän raportti S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 6 / 2 0 0 7 Matti Ojala, Ilkka Saario, Martti Virtanen, Olli nylander, jarkko vasenius, otto lindberg, riitta luhtala, petri mikkola, marja niemi, simo pelanteri,

Lisätiedot

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014

Ohjelmaopas Huhtikuu 2014 Ohjelmaopas Tähän oppaaseen on koottu perustiedot HALO-ohjelman toimintatavoista. Työtavat saattavat muuttua. Ajantasaisin tieto löytyy ohjelman verkkosivuilta (http://www.thl.fi/halo). Toinen uudistettu

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen kielelliset ja terminologiset sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa Ohjeita valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille Virpi Kalliokuusi Johanna Eerola Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Arkistoalalle

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12 Sitran selvityksiä 12 LOPPURAPORTTI Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti Janne Aaltonen Antti Ailio Pauli Kilpikivi Pirkko Nykänen

Lisätiedot

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä

Lisätiedot