Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodistopalvelun johtoryhmän kokous"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 9/2009 1(8 n kokous Aika Perjantai klo 10:00 13:30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi B, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi THL Jäsenet Eronen Marianne Kela Hartikainen Kauko Suomen Kuntaliitto Ikonen Martti Pohjois-Savon shp (-) ei sijaista Junttila Kristiina HUS, Hoitotyö Kiviharju Voitto Valvira (-) ei sijaista Kopra Kyösti HUS (-) ei sijaista Koskela Juha Lääkärikeskus-Yhtymä poistui klo 13:15 Kunnamo Ilkka Lääkäriseura Duodecim (-) ei sijaista Laatikainen Tiina THL Leinonen Kirsiliina Helsingin kaupunki (-) ei sijaista Lindgren Marina Kela (-) ei sijaista Porrasmaa Jari STM (-) ei sijaista Ripatti Sinikka Kuntaliiton hanketoimisto (-) ei sijaista Sahala Heli Tikesos-hanke Strang Stefan Mustasaaren terveyskeskus Tarhonen Timo HL7 Finland ry. Tuomola Pirjo THL, Tilastot (-) ei sijaista Virtanen Martti Nordic Casemix Center klo 10:20-12:50 Koodistopalvelutiimi Komulainen Jorma (-) Lehto Hanna Lehtonen Jari Mäkelä Matti Palojoki Sari, sihteeri Peltonen Veli-Pekka Ulkopuoliset esittelijät Holma Tuula, Kuntaliitto (asiakohdat 1-2) Kallio Jouko, Espoon kaupunki (asiakohdat 1-3) = läsnä, (-) = poissa 1 Osallistujat, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05. Hyväksyttiin johtoryhmälle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettu asialista. Edellisen kokouksen pöytäkirja ( ) todettiin hyväksytyksi sähköpostimenettelyllä. Pöytäkirja on saatavilla koodistopalvelun verkkosivuilla. Tiedotettiin, että Kelan toiseksi edustajaksi johtoryhmään on nimitetty Marina Lindgren ja THL Tilastot-alueen varsinaisen jäsenen Pirjo Tuomolan varajäseneksi Sanna-Mari Saukkonen. 2 Kuntaliiton Palvelunimikkeistökokonaisuus päätettäväksi Erityisasiantuntija Tuula Holma (Kuntaliitto) esitteli Kuntaliiton Palvelunimikkeistökokonaisuuteen kuuluvat luokitukset julkaistaviksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Hyväksyttäviksi esitettiin Terveyssosiaalityön nimikkeistö, Puheterapianimikkeistö, Ravitsemusterapianimikkeistö, Kuntoutusohjausnimikkeistö, Apuvälinepalvelu-nimikkeistö, Jalkaterapianimikkeistö ja Musiikkiterapianimikkeistö. Ennakkoaineisto toimitettiin johtoryhmälle

2 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 2(8) Yleisesittely: -Esittelyn taustan osalta viitataan n pöytäkirjaan, joka on saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla. - Kuntaliitossa on laadittu yhdeksälle kuntoutus- ja erityistyöntekijäryhmälle oma ammattialan nimikkeistö yhteistyössä alan valtakunnallisen järjestön tai yhdistyksen kanssa. Näistä yhdeksästä nimikkeistöstä Fysioterapiaja Toimintaterapianimikkeistöt ovat koodistopalvelun tuotantokoodistopalvelimella ja haettavissa eri tietojärjestelmien käyttöön sopivassa muodossa. - Sähköistä potilaskertomusta otetaan parhaillaan käyttöön terveydenhuollon organisaatioissa. Potilaskertomuksen yhtenäisestä rakenteesta, käytettävistä näkymistä, keskeisistä tietosisällöistä sekä käytettävistä luokituksista ja käsitemäärittelyistä on sovittu kansallisessa oppaassa, joka ilmestyi kesällä Opas sisältää ensimmäisen kerran myös ohjeen kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden palvelujen dokumentoinnista. Tavoitteena on tietojen esittäminen mahdollisimman jäsennellyssä ja rakenteisessa muodossa sekä mahdollisimman yhdenmukaisesti. Valtakunnallisessa ohjeessa suositellaan oman ammattialan nimikkeistön käyttöä rakenteisen kirjaamisen pohjaksi. - Kuntaliiton kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöt on laadittu samoin periaattein ja samalla teknisellä rakenteella. Kunkin alan nimikkeistö on tarkoitettu sekä julkisen ja yksityisen sektorin että järjestöjen käyttöön. Nimikkeistöt kuvaavat kyseisen ammattialan palveluihin ja työhön kuuluvia toimintoja, toimenpiteitä ja tehtäviä. Hallinnon ja kehittämisen pääryhmä noudattaa kaikissa nimikkeistöissä yhdenmukaista linjaa numeroinnin ja sisällön suhteen. Nimikkeistöt rakentuvat kolmiportaisesti pääryhmistä, alaryhmistä ja alaryhmiä tarkentavista toiminnoista. Kukin käyttäjä voi valita tarkoitukseensa parhaiten soveltuvan tason. -Kaikissa Kuntaliiton kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöissä on oman alan kirjaintunnisteen ja numerokoodin eteen lisätty yhteinen ryhmätunniste, kirjain R (Rehabilitation). -Potilaskertomuksessa käytetään vain niitä nimikkeistöjen pääluokkia, jotka kuvaavat asianomaisen potilaan hoitoa ja kuntoutusta. Muuta työtä kuvaavia pääluokkia käytetään esimerkiksi tilastoinnissa tai palvelujen tuotteistamisessa. -Kaikilla nimikkeistöillä on potilaskertomuksessa käytettävän rakenteisen kirjaamisen ohella muita käyttötarkoituksia: käsitteiden käytön ja termistön yhdenmukaistaminen alalla, palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen, kyseiseen ammattiin orientoituminen ja perehtyminen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa, tietolähde palvelujen tilaajille, ostajille ja yhteistyökumppaneille. - On pohdittu, pystyttäisiinkö erityistyöntekijöiden toiminnot ja palvelut kokoamaan ja luokittelemaan yhtenä kokonaisuutena esimerkiksi toimenpideluokituksen loppuun. Pohjoismaisen leikkaustoimenpideluokituksen ja sen kansallisen soveltamisen asiantuntijaryhmiä koordinoiva ryhmä päätyi kokouksessaan päätökseen, että erityistyöntekijöiden luokitusten yhdistämistä ei kannateta. Perusteluna oli mm. yhdistetyn luokituksen hyvin haastava ylläpito ja kehittäminen sekä tieto siitä, että kyseiset ammattiryhmät näkevät itse hyvin merkittäväksi oman nimikkeistön olemassaolon. -Nimikkeistökokonaisuuden ylläpitoa ja jatkuvaa kehittämistä varten perustettiin vuonna 2007 Kuntaliiton vetämä kansallinen koordinointiryhmä, jossa on edustus kaikilta niiltä erityisaloilta, joilla on Kuntaliiton nimikkeistö. Lisäksi ryhmän työhön osallistuu psykologien edustaja, joilla on Stakesissa laadittu oman alan luokitus. Sari Palojoki THL:n Koodistopalvelusta, Kauko Hartikainen ja Tiina Luomala Kuntaliitosta sekä Kristiina Häyrinen Kuopion yliopistosta ovat mukana ryhmän työskentelyssä. Koordinointiryhmän keskeisenä tehtävänä on edistää ja vahvistaa nimikkeistöjen yhdenmukaista käyttöä mm. sähköiseen potilaskertomukseen dokumentoinnissa sekä huolehtia osaltaan nimikkeistöjen ja niiden käytön kehittämisestä sekä päivitystarpeiden arvioinnista. Koordinointiryhmä pitää tärkeänä saada kaikkien erityistyöntekijöiden oman alan käsitteistöön ja tietoperustaan perustuvat nimikkeistöt THL:n koodistopalveluun tuotantoon. Näin nimikkeistöjä pystytään hyödyntämään rakenteisen kirjaamisen ja moniammatillisen yhteistyön työvälineinä sähköisessä potilaskertomusjärjestelmässä. Yleiskeskustelu koskien nimikkeistökokonaisuutta: -Kansaneläkelaitos pitää nimikkeistökokonaisuutta hyvänä korvausryhmän näkökulmasta tarkasteltuna. -Onko nimikkeistössä otettu huomioon asiakkaan näkökulma? Kuvaako nimikkeistö asiakastyötä vain työajan käyttöä? Osa nimikkeistöjen sisällöstä on hallinnollista ja osa asiakastyöhön liittyvää. Luokitusten käytön ohjeistaminen on keskeistä. -Mihin erityistyöntekijät kirjaavat sähköisessä kertomuksessa? Onko ammatillinen näkymä oikea paikka kirjaamiseen? Onko palvelunimikkeistökoodien käytössä olemassa sekaannusten mahdollisuus, jos se sisältää

3 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 3(8) samoja toimenpiteitä kuin Hoitotyön luokitus (esim. haavanhoito Jalkaterapianimikkeistössä)? Tarve yhteensovitukseen muiden toimenpiteitä kuvaavien luokitusten kanssa on olemassa. Tulevaisuudessa voidaan kehittää mäppäystaulukoita eri luokitusten välille. -Miten eri luokitusten tuottama tieto saadaan yhdistettyä koosteeksi? Asia kuuluu ratkaista tietojärjestelmäsovelluksilla. -Kansainvälisesti on olemassa luokitusmalleja, joissa kaikki toimepiteet on koottu yhteen luokitukseen. Ei ole tarpeen kehittää erillisiä luokituksia. -Onko olemassa tarvetta uusille nimikkeistöille, esim. osteoporoosi- ja diabeteshoitaja? Nämä eivät ole kuntoutustyöntekijöitä. Edellä mainitun tyyppisten ammattiryhmien kirjaaminen voidaan toteuttaa esim. erikoisalanäkymässä. -Onko nimikkeistöjä ruotsinnettu? Toimintaterapianimikkeistö on ruotsinnettu. Todettiin, että näiden nimikkeistöjen ruotsinnos ei ole kaikkein kiireellisimmin toteutettava asia. Kun nimikkeistöt siirretään tuotantokoodistopalvelimelle, ruotsinnokset tulee olla olemassa. - THL:n ja Suomen Kuntaliiton välillä tulee olla sopimus luokitusten julkaisemisesta ennen kuin ne voidaan julkaista koodistopalvelimella. Päätösesitys koskien koko nimikkeistökokonaisuutta: Kaikkien nimikkeistöjen osalta kirjataan koodistopalvelimen käyttötarkoitus-kohtaan tieto siitä missä kohdassa terveyskertomusta nimikkeistöä käytetään. Käyttötarkoitustiedon tulee olla niin väljä, että organisaatiot voivat tehdä omia linjauksiaan eri ammattiryhmien kirjauksista. Luokituksista tulee olla ruotsinnokset viimeistään kun ne siirretään testipalvelimelta tuotantopalvelimelle. Yksittäisten nimikkeistöjen esittelyt, keskustelu, päätösesitykset ja päätökset: a) RS: Terveyssosiaalityön nimikkeistö 2007 Terveyssosiaalityön nimikkeistö päivitettiin Kuntaliiton ja Terveyssosiaalityöntekijät ry:n yhteistyönä vuonna Päivitystyön toteutti työryhmä, johon kuuluivat Eila Sundman, pj (HUS), Pirjo Havukainen siht. (Tays), Sinikka Hiljanen (HUS) sekä koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). Työryhmä käytti apunaan taustaryhmää, johon kuuluivat sosiaalityöntekijät Eliisa Niemi (KPSHP), Riitta Korte-Mäkiranta, Maija-Liisa Pajula(EPSHP), Hannele Ruotsalainen (Hämeenlinnan seudun ktt ky), Kirsi Tukki (KHSPH), Tuija Kaipainen (VKK), Maj-Lis Rönnqvist (VSHP), Tuula Kyyhkynen (KYS) sekä Elina Kuula sekä Inkeri Alanne (Helsingin kaupunki). Nimikkeistö on ollut laajalla arviointikierroksella jäsenistön keskuudessa ja sitä on testattu erilaisissa terveydenhuollon organisaatiossa. - Terveyssosiaalityön nimikkeistö sisältää viisi pääryhmää, jotka jakaantuvat 25 alaryhmään ja alaryhmät niitä tarkentaviin toimintoihin. Käyttäjä valitsee nimikkeen joko alaryhmätasolta tai yksityiskohtaisemmalta tasolta. Nimikkeitä on näillä kahdella eri käyttötasolla yhteensä 58. Kolme ensimmäistä pääryhmää kuvaa asiakastyötä. Neljäs pääryhmä kuvaa palveluja ja toimintoja, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaaseen, vaan laajemmin toimintaympäristöön, väestöön ja sidosryhmiin kohdistuvaa työtä. Yhdeksäs pääryhmä, jonka sisältö on kaikissa palvelunimikkeistökokonaisuuteen kuuluvissa nimikkeistöissä sama (johtaminen / kehittäminen/ hallinto) kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. - Terveyssosiaalityön nimikkeistö sisältää toimintoja, jotka kuuluvat terveydenhuollon yksikössä työskentelevän sosiaalityöntekijän työhön. Terveydenhuollossa tapahtuva sosiaalityöntekijän ammattitoiminta poikkeaa luonteeltaan kunnan muusta sosiaalityöstä, minkä takia oma terveyssosiaalityön nimikkeistö on katsottu tarpeelliseksi. Terveyssosiaalityön nimikkeistöstä löytyvät kuitenkin samat elementit kuin Stakesissa laadituissa luokituksista "Asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus" sekä "Sosiaalityöntekijän asiakaskohtainen toimintoluokitus" kanssa (Ohjeita ja luokituksia 2/2007, Stakes). Kuntaliitto on julkaissut Terveyssosiaalityön luokituksesta painotuotteen, joka on saatavana sähköisessä muodossa Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Terveyssosiaalityön nimikkeistöä: -Tikesos-hanke: on perusteltua pitää Terveyssosiaalityön nimikkeistö omana luokituksenaan. Sekä Asiakaskohtainen sosiaalityön luokitus että Terveyssosiaalityön nimikkeistö tukevat sosiaalityötä omista näkökulmistaan. -Missä määrin terveyssosiaalityö on toteutettu potilaskertomusjärjestelmissä? Onko tälle ammattiryhmälle luotu oma kirjaamisalusta, jota muut ammattiryhmät eivät käytä? Terveyssosiaalityöntekijöillä on oma näkymänsä.

4 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 4(8) Päätösesitys: Esitettiin, että Terveyssosiaalityön nimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. b) RP: Puheterapianimikkeistö (1999, päivitys 2009) - Puheterapianimikkeistön päivitystyö on parhaillaan meneillään Kuntaliiton ja Suomen Puheterapeuttiliiton yhteistyönä. Päivitetty nimikkeistö valmistuu tammikuussa Päivitystyön toteuttavaan työryhmään kuuluvat puheterapeutti Heta Piirto (Espoon kaupunki), erikoispuheterapeutti FL Teija Arola (Kuopio, Neuron), puheterapeutti Helene Holmström (Folkhälsan Syd), erikoispuheterapeutti FL, Alisa Ikonen (Helsingin yliopisto puhetieteiden laitos), puheterapeutti Meri Kaarlonen (Espoon kaupunki) sekä nimikkeistötyön koordinoijana erityisasiantuntija Tupu Holma Kuntaliitosta. -Tavoitteena on saattaa nimikkeistö vastaamaan paremmin Kuntaliiton muiden erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen rakenteita ja periaatteita sekä ajantasaistaa sisältö. Nimikkeistön viimeisin päivitysversio lähtee lausuntokierrokselle joulukuussa Puheterapianimikkeistö tulee sisältämään viisi pääryhmää, jotka jakaantuvat alaryhmiin ja niitä tarkentaviin toimintoihin. Eri nimikkeitä tulee olemaan alaryhmissä ja yksityiskohtaisemmalla tasolla yhteensä viitisenkymmentä. Kolme ensimmäistä pääryhmää kuvaa asiakastyötä. Neljäs pääryhmä kuvaa palveluja ja toimintoja, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaaseen, vaan ne kuvaavat laajemmin toimintaympäristöön, väestöön ja sidosryhmiin kohdistuvaa työtä. Yhdeksäs pääryhmä kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. Keskustelu koskien Puheterapianimikkeistöä: -Puheterapialla on olemassa oma näkymä. Päätösesitys: Esitettiin, että Puheterapianimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. Valmisteilla oleva päivitysversio voidaan tämän johtoryhmäkäsittelyn jälkeen viedä suoraan käsiteltäväksi Koodistopalvelun julkaisutoimikuntaan (laaturyhmä) ja mikäli se tulee hyväksytyksi, tuoda se tiedoksi Koodistopalvelun johtoryhmälle. c) RD: Ravitsemusterapianimikkeistö (2002) - Ravitsemusterapianimikkeistö laadittiin Kuntaliiton ja Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen yhteistyönä. Työryhmään kuuluivat ravitsemusterapeutit Jaana Martikainen (Vantaan kaupunki), Piritta Halttu-Dris (ammatinharjoittaja), Tuula Heikkinen (Helsinki /Koillinen tk), Kirsti Kemppainen (Kankaanpään kuntoutuskeskus), Pirjo Ketonen (Pohjois-Karjalan ks), Tuula Nuutinen (Tays), Riitta Stirkkinen (Ravitsemusterapeuttien yhdistys) sekä koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). -Ravitsemusterapianimikkeistö sisältää kuusi pääryhmää, jotka jakaantuvat alaryhmiin ja alaryhmiä tarkentaviin toimintoihin. Eri nimikkeitä on alaryhmissä ja tarkemmalla toimintojen tasolla yhteensä 59. Kolme ensimmäistä pääryhmää kuvaa asiakastyötä. Neljäs ja viides pääryhmä kuvaavat palveluja ja toimintoja, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaaseen, vaan ne kuvaavat laajemmin toimintaympäristöön, väestöön ja sidosryhmiin kohdistuvaa työtä. Yhdeksäs pääryhmä kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. Nimikkeistö on tarkoitettu käytettäväksi paitsi terveydenhuollon organisaatioissa myös muissa ravitsemusalan organisaatioissa alan opetuksessa. Kuntaliitto on julkaissut Ravitsemusterapianimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Ravitsemusterapianimikkeistöä: -Painotuotteessa on käytössä RA-tunniste. Esitellyssä koodistopalvelinmuodossa käytetään RD-tunnistetta. Muutoksesta tulee tiedottaa ammattikunnalle koodistopalvelinjulkaisemisen yhteydessä. -Ravitsemusterapialla on olemassa oma näkymä. Päätösesitys: Esitettiin, että Ravitsemusterapianimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. d) RK: Kuntoutusohjausnimikkeistö (2003) - Kuntoutusohjausnimikkeistö laadittiin Kuntaliiton ja Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry:n yhteistyönä. Työryhmään kuuluneet kuntoutusohjaajat edustivat laajasti kuntoutusohjauksen eri alueita. Työryhmässä olivat mukana kuntoutusohjaajat Riitta Mäkilä (TAYS), Maire Toijanen (TAYS /

5 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 5(8) yhdistyksen pj), Raija Pettersson (TAYS), Kirsti Mattsen (TAYS, kuntoutussuunnittelija), Pirjo Lähteenmäki (TYKS), Ritva Lappi (HUS), Riitta Rönkkö (HUS), Marja Marttinen (PHKS), Riitta Kumpulainen (KSKS), Stina Gullberg (VKS), Sirkku Säätelä (VKS), Jari Kämäräinen (Helsingin kaupunki) sekä lehtori Ritva Kangassalo Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja kuntoutuksen yliopettaja Pirkko Perttinä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Tupu Holma Kuntaliitosta toimi luokitustyön koordinoijana. - Kuntoutusohjausnimikkeistössä on seitsemän pääryhmää, jotka jakautuvat alaryhmiin ja alaryhmät niitä tarkentaviin toimintoihin. Nimikkeitä alaryhmissä ja tarkemmalla toimintojen tasolla on yhteensä 64. Viisi ensimmäistä pääryhmää kuvaavat asiakastyötä. Kuudes pääryhmä kuvaa palveluja ja toimintoja, jotka eivät liity yksittäisen asiakkaaseen. Tämä pääryhmä sisältää kuvauksen laajemmin toimintaympäristöön, väestöön ja sidosryhmiin kohdistuvasta työstä. Yhdeksäs pääryhmä kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. Kuntaliitto on julkaissut Kuntoutusohjausnimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Kuntoutusohjausnimikkeistöä: -Kuntoutusohjauksella ei ole omaa näkymää, mutta tietojärjestelmäsovelluksiin on toteutettu KUN-näkymä, jota voidaan käyttää tässä yhteydessä. Päätösesitys: Esitettiin, että Kuntoutusohjausnimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. e) RA: Apuvälinepalvelunimikkeistö (2004) -Apuvälinepalvelunimikkeistö laadittiin Kuntaliiton ja apuvälineyksiköiden valtakunnallisen verkoston edustajien yhteistyönä. Työryhmään ovat kuuluneet apuvälineyksikön osastonhoitaja Leena Autio (TAYS), vastuuyksikön johtaja Riitta Korkiatupa ( Seinäjoen keskussairaalan apuvälinekeskus), apuvälineyksikön osastonhoitaja Ulla Kolomainen ( KSKS), Marja-Leena Viinamäki ( Länsi-Pohjan shp:n alueellinen apuvälinekeskus), apuvälineyksikön osastonhoitaja Irma Lehmusjärvi (Kymenlaakson ks), apuvälineyksikön hoitaja Heidi Solja(EKKS) sekä työskentelyn koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). -Apuvälinepalvelunimikkeistö kuvaa nimensä mukaisesti palvelutoimintaa, kun taas kansainvälinen apuvälineluokitus apuvälineitä. Apuvälinepalvelunimikkeistön seitsemän pääryhmää jakautuu alaryhmiin ja alaryhmät niitä tarkentaviin toimintoihin. Alaryhmissä ja tarkemmalla toimintojen tasolla on yhteensä 76 nimikettä. Neljä ensimmäistä pääryhmää kuvaavat asiakastyötä. Viides pääryhmä kuvaa apuvälinelogistiikkaa, joka ei aina liity yksittäisen asiakkaaseen. Kuudes pääryhmä kuvaa asiantuntijatyötä ja Yhdeksäs pääryhmä kuvaa työyhteisön hallintoa, kehittämistyötä sekä muuta sisäistä työskentelyä. -Apuvälinetoiminnassa on mukana ammattiryhmiä, joilla jo on oman alan nimikkeistö (mm. fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti). Jos apuvälinealan asiantuntija tekee työtään päätoimisesti apuvälineyksikössä, hän käyttää apuvälinepalvelunimikkeistöä. Jos muu ammattihenkilö antaa apuvälinepalveluja osana omaa työtä, käytetään oman alan nimikkeistöä. Kuntaliitto on julkaissut Apuvälinepalvelunimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Apuvälinepalvelunimikkeistöä: -Apuvälinepalvelunimikkeistön sisältämiä nimikkeitä on muissakin erityistyöntekijöiden nimikkeistöissä. Onko tässä sekaannusten mahdollisuus? Käyttöä tulee seurata. -Apuvälinepalvelulla ei ole omaa näkymää, mutta tietojärjestelmäsovelluksiin on toteutettu KUN-näkymä, jota voidaan käyttää tässä yhteydessä. Päätösesitys: Esitettiin, että Apuvälinepalvelunimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. Koska apuvälinetoimeen liittyviä asioita kirjataan muissakin nimikkeistöissä, nimikkeistön käytössä mahdollisesti ilmenneet ongelmat tulee arvioida muutaman vuoden päästä. f) RJ: Jalkaterapianimikkeistö (2004) -Jalkaterapianimikkeistö laadittiin Kuntaliiton, Suomen Jalkojenhoitajat ja Jalkaterapeutit ry:n sekä alan koulutusyksikön (Stadia) yhteistyönä. Työskentelymallina oli asiantuntijaverkosto, jonka vetäjänä toimi fysioterapian lehtori ja jalkaterapian opiskelija Sirkka Kolehmainen (Stadia). Verkoston jäseniä olivat oh Sirkka-

6 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 6(8) Liisa Tuurihalme (EPKS), lehtori Irmeli Liukkonen (Stadia), jalkaterapiakoulutuksen lehtori Riitta Saarikoski (Stadia), pj Kaisa Järveläinen (Suomen Jalkojenhoitajain ja Jalkaterapeuttien Liitto ry), jalkaterapian koulutusohjelmien opettajat lehtori Riitta Collin (Rovaniemen amk), lehtori Arja Tiippana (Mikkelin amk), ylilääkäri Matti Ojala (Stakes) sekä työskentelyn ohjaajana ja koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). -Nimikkeistön kahdeksan pääryhmää jakautuu alaryhmiin ja alaryhmät niitä tarkentaviin toimintoihin. Alaryhmissä ja tarkempien toimintojen tasolla on yhteensä 93 nimikettä. Kuusi ensimmäistä pääryhmää kuvaavat pääasiassa asiakastyötä. Seitsemäs pääryhmä kuvaa asiantuntijatyötä ja yhdeksäs pääryhmä jalkaterapeutin hallinnollista tehtäväaluetta ja kehittämistyötä. Kuntaliitto on julkaissut Jalkaterapianimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Jalkaterapianimikkeistöä: -Jalkaterapia kirjataan erityis-näkymään. Päätösesitys: Esitettiin, että Jalkaterapianimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella. g) RM: Musiikkiterapianimikkeistö (2009) -Musiikkiterapianimikkeistö laadittiin Kuntaliiton sekä Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry:n yhteistyönä ja valmistui kesällä Nimikkeistötyöryhmän kuuluivat pj Jouni Aavaluoma Musiikkiterapiayhdistyksestä (HUS), musiikkiterapeutti ja psykoterapeutti Kaija Oivamäki-Tähtinen (yksityissektori) sekä työskentelyn koordinoijana Tupu Holma (Kuntaliitto). Nimikkeistöluonnokset ovat olleet jäsenistön arvioitavana laajasti sekä koulutustilaisuuksissa että yhdistyksen internet sivuilla. Nimikkeistön ammatillinen sisältö ja ammattitermistö perustuvat julkaisuun Musiikkiterapiapalvelut (Ala-Ruona, Saukko, Tarkki, 2009). Nimikkeistössä on viisi pääryhmää, jotka jakautuvat alaryhmiin ja yksi alaryhmä lisäksi yksityiskohtaisempiin toimintoihin. Nimikkeitä on alaryhmissä ja yksityiskohtaisemmalla tasolla yhteensä 40. Kolme ensimmäistä pääryhmää kuvaavat asiakastyötä. Neljäs pääryhmä kuvaa asiantuntijatyötä ja yhdeksäs pääryhmä musiikkiterapeutin kehittämistehtäviä sekä hallinnollista työtä. Kuntaliitto on julkaissut Musiikkiterapianimikkeistöstä painotuotteen, joka on saatavana sähköisesti Kuntaliiton verkkosivuilla (www.kunnat.net). Keskustelu koskien Musikkiterapianimikkeistöä: -Musiikkiterapiatyötä tekevän ei välttämättä tarvitse olla terveydenhuollon ammattihenkilö. Onko musiikkiterapeutilla oikeus kirjata terveyskertomukseen? Esim. terveydenhuollon koulutuksen saaneet psykoterapeutit tarvitsevat tätä nimikkeistöä. STM:n ja Valviran edustajat eivät ole paikalla tässä kokouksessa, mikä vaikeuttaa asian päätöskäsittelyä. -Koodistopalvelun käyttötarkoituskohdassa on mahdollista määrittää Musiikkiterapianimikkeistön käyttöalue koskemaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Päätösesitys: Esitettiin, että Musiikkiterpianimikkeistö julkaistaan koodistopalvelimen testipalvelimella, mikäli STM ja Valvira puoltavat hyväksyntää. Kelasta pyydetään lisäksi edustusta laajempi kannanotto. 3. Luokitukset suun kliinisen tilanteen löydösten (statuksen) rakenteiseksi kuvaamiseksi Johtava ylihammaslääkäri Jouko Kallio Espoon kaupungin Terveyspalveluista esitteli hammasmäärittelyhankkeen asiantuntijatyöryhmän tuottamat luokitukset suun kliinisen tilanteen löydösten (statuksen) rakenteiseksi kuvaamiseksi. Luokituksia esitettiin julkaistaviksi koodistopalvelimen testipalvelimella. Esittely: -Esittelyn taustan osalta viitataan n kokousmuistioon, joka on saatavilla Koodistopalvelun verkkosivuilla. - Esittely ei sisällä sisältömuutoksia 1. johtoryhmäkäsittelyyn verrattuna. -Hammaslääketieteellisen tiedon rakenteistamisessa on kaksi eri tietoryhmää: tutkimustiedot ja toimenpidetiedot. Toimenpidetiedot ovat pohjana mm. tilastoinnille, maksuasetukselle, Kelan korvauksille.

7 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 7(8) -Esittelyssä olevat luokitukset kattavat lähes kaiken suun ja hampaiden tutkimuksissa syntyvän tiedon (patologia ja radiologia puuttuvat). Rakenteinen sisältö yhtenäistää tutkimuskäytännöt ja kirjaamisen sekä parantaa tiedon laatua. - Hierarkisuudella on hammaslääketieteessä suuri merkitys, koska hammaslääketieteessä käytetään monia ulottuvuuksia (esim. pinnat, karieksen syvyys). - Paikkamääritykset on tehty hammasriippuvaisiksi aina kuin mahdollista. -Koodien pitkät nimet ja selitteet puuttuvat toistaiseksi, koska pientyöryhmä ei ole pystynyt laatimaan näitä. Puuttuvat nimet pyritään täydentämään Hammaslääketieteellisen seuran (Apollonia) toimesta. Keskustelu: -Tämä osa-alue on koettu hyväksi earkisto-koekäyttömahdollisuudeksi. Asiaan liittyen on hanke vireillä. - Jatkossa olisi tärkeää saada hammashuoltoa koskevia insidenssi- ja prevalenssitietoja. -Terminologia on osittain vaikeaa. Määritelmien tuottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. - Käyttötarkoituskuvauksiin tulee kiinnittää huomiota. -Mitä hierakisuus tarkoittaa käytännössä? Käytännössä hampaita koskeva tieto saadaan esim. pintakohtaisesti ja karieskohtaisesti. - Yksittäiset osakokonaisuudet vaikuttavat hyvin valmistelluilta, mutta luokitustekniset kysymykset ovat osittain ratkaisematta. - Luokitusten käyttöä helpottamaan tulee saada tulevaisuudessa luokitusopas. Päätösesitys: Esitettiin hyväksyttäväksi tähän mennessä tehty työ. Toistaiseksi puuttuvat asiat (käyttötarkoituskuvaukset, koodien pitkät nimet, koodien selitteet/kuvaukset, luokitustekniset kysymykset) esitetään valmisteltavaksi yhdessä THL:n ylilääkäri Jorma Komulaisen kanssa. Nämä tuodaan uudelleen käsittelyyn päätettäviksi. Johtoryhmälle tiedotetaan (Jorma Komulainen) valmistelutilanteesta vuoden 2010 ensimmäisessä johtoryhmässä. 4 AR/YDIN Tupakointistatus ja AR/YDIN Nikotiiniriippuvuus luokitukset päätettäviksi Todettiin, että esittely on peruutettu ja siirretään myöhempään johtoryhmäkäsittelyyn. 5 THL ICD-10 tautiluokituksen päivitystilanne 2010 tiedoksi Ylilääkäri Matti Mäkelä (THL) esitteli ICD-10 tautiluokituksen päivitystilanteen johtoryhmälle. Päivityksen on määrä valmistua vuoden 2009 loppuun mennessä. Päivitystä ei julkaista täysimääräisenä, vaan koodistopalvelimella julkaistaan uudet ja poistot (sisältäen tekstimuutokset), mutta uusien koodien includeexclude-note kenttiä ei julkaista koodistopalvelimella vielä vaan myöhemmin osana include-exclude-note kenttien kokonaispäivitystä koodistopalvelimelle. ICD-10 tautiluokituksen kirjajulkaisu saadaan painatetuksi vuonna Koodistopalvelun ajankohtaiset asiat tiedoksi Puheenjohtaja esitteli koosteen Koodistopalvelussa tapahtuneista ajankohtaisista asioista. Dokumentti liitetään johtoryhmän pöytäkirjaan ja julkaistaan Koodistopalvelun www-sivuilla yhdessä hyväksytyn pöytäkirjan kanssa. Keskusteltiin THL:n vastuulla olevan SOTE Organisaatiorekisterin tietojen julkaisemisesta. Johtoryhmä tiedusteli onko mahdollista, että KanTaan liittyvien organisaatioiden suuri määrä aiheuttaa tulevaisuudessa viiveen organisaatiorekisteritietojen julkaisemisessa? Puheenjohtaja totesi, että organisaatiotiedot viedään koodistopalvelimelle ensimmäisen kerran virkatyönä, jolloin toimintaa joudutaan resurssoimaan riittävästi, jotta selvitään kiivaimmasta liittymisvaiheesta. Koska tiedot voidaan viedä rekisteriin etukäteen, toivotaan että organisaatiot toimittaisivat tietonsa hyvissä ajoin ennen liittymishetkeään. Kela kehittää tulevaisuudessa suorapäivityksen mahdollistavan käyttöliittymän. Koodistopalvelun resurssit eivät riitä hoitamaan virkatyönä sekä uusien organisaatiotietojen lataamistyötä ja entisten tietojen päivitystyötä samanaikaisesti.

8 [ASIAKIRJAN NIMI] PÖYTÄKIRJA 9/2009 8(8) Tuotiin tiedoksi, että Koodistopalvelu valmistelee n uutta toimikautta Johtoryhmän nykyisille jäsenille ja varajäsenille lähetetään viikolla 48 sähköpostikysely johtoryhmäedustajuuksiin liittyen. 7 Ennakkokatsaus seuraavan johtoryhmäkokouksen sisältöön Seuraavassa johtoryhmässä käsitellään kooste Koodistopalvelun laatupoikkeamista 2009, Koodistopalvelun toimintasuunnitelma vuodelle 2010, johtoryhmän asettaminen uudelle toimikaudelle ja laaja Lomakehankkeen (LoKo) tilannekatsaus. Johtoryhmä varautuu lisäksi ottamaan käsiteltäväksi Kelan KanTa-palvelut-/ earkisto-/ e- Resepti -valmisteluihin liittyvää aineistoa ja muuta kokoukseen mennessä esiteltäväksi valmistuvaa aineistoa. 8 Muut asiat Puheenjohtaja toi tiedoksi Koodistopalvelun Julkaisutoimikunnan (Laaturyhmä) käsittelemän esityksen, jossa Avoimet rajapinnat Tekninen ryhmä esitti AR/YDIN Otsikot koodistoluokituksesta poistettaviksi kaksi otsikkoa (Hoitopalaute ja Yhteenveto), jotta koodistoluokitus noudattaa ydintieto-opas 3.0:aa. Johtoryhmä hyväksyi osaltaan esityksen saatuaan sen tiedoksi, eikä katsonut tarpeelliseksi ottaa asiaa muulla tavoin käsittelyyn. 9 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen Seuraava kokous pidetään aiemmin sovitusti perjantaina klo 10:00-13:30 THL Lintulahden toimipisteessä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:40. Osastojohtaja Puheenjohtaja Kehittämispäällikkö Sihteeri Päivi Hämäläinen Sari Palojoki Liite 1 Kooste Koodistopalvelussa tapahtuneista ajankohtaisista asioista

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous PÖYTÄKIRJA 8/2009 1(7 n kokous Aika Keskiviikko klo 12:30 16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lintulahden toimipiste, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 24.9.2008 1 (5) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Torstai 24.9.2008 klo 12:30-15:25 Paikka Stakes, kokoushuone Tiira, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi (x) Jäsenet

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2010 1(13) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai 18.5.2010 klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoushuone Tiira, 8. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen

Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet. Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen Apuvälineluokituksen käyttömahdollisuudet Apuvälineiden standardit tutuiksi -seminaari Helsinki 13.10.2015 Outi Töytäri ja Sarianna Savolainen SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet Luokitus ja termit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki

FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari THL, Helsinki Anneli Ensio FinCC luokituskokonaisuuden päivitys FinCC seminaari 28.2.2012 THL, Helsinki Kansallinen hoitotyön kirjaamismalli 1. Päätöksenteon prosessimalli (WHOn hoitotyön malli, Suomeen 1970 luvulla)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen

Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen Kaija Saranto, professori Kuopion yliopisto Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon koulutusohjelma ainoa laatuaan Suomessa, vuodesta 2000 monitieteinen, sosiaali-

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö

FinCC; luokituskokonaisuus. Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö FinCC; luokituskokonaisuus Anneli Ensio Kuopion yliopisto Shiftec tutkimusyksikkö anneli.ensio@uku.fi FinCC: Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL) v. 2.0 -- 2.01 Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 10/2010 1(8) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Keskiviikko klo 12:30-16:00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi B, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVE- LUT VUOSINA 2015 2018:YKSILÖTERAPIAT LAPIN VAKUUTUSPIIRI Fysioterapia Simon Fysioterapia Tmi Elina Eros

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika 12.11.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Talous, hallinto,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 334/00.00.01/2013 49 Vammaisneuvoston asettaminen toimintakaudelle 2013 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kiviniitty Sirkku, puh. (09) 816 51044 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Videokokous: Kotka BK0022, Kouvola päärakennus 247, Mikkeli H208

Videokokous: Kotka BK0022, Kouvola päärakennus 247, Mikkeli H208 Pöytäkirja 2/2015 1 (20) Johtoryhmä 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 09:45-12:06 Paikka Videokokous: Kotka BK0022, Kouvola päärakennus 247, Mikkeli H208 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 25.08.2015 klo 10:00-12:15 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

FYSIOTERAPIAPALVELUJEN SÄHKÖINEN DOKUMENTOINTI - ohje rakenteiseen kirjaamiseen potilastietojärjestelmässä.

FYSIOTERAPIAPALVELUJEN SÄHKÖINEN DOKUMENTOINTI - ohje rakenteiseen kirjaamiseen potilastietojärjestelmässä. FYSIOTERAPIAPALVELUJEN SÄHKÖINEN DOKUMENTOINTI - ohje rakenteiseen kirjaamiseen potilastietojärjestelmässä. Versio 1.0/1.11.2012 Tupu Holma Suomen Kuntaliitto, Sirkka-Liisa Tuurihalme Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU

SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU SOTE-TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU Kehittämispäällikkö Arto Vuori, THL Tietovarantopalvelut Tietoarkiston ja ATT-hankkeen seminaari, Tampereen yliopisto 17.3.2016 17.3.2016 1 SOTE-TIETO

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Muistio Kotona asumista tukevat palvelut Aika: perjantai 19.2.2016 klo 9-13 Kokouspaikka: Kauhajoen kaupungintalo Läsnä: Hannele

Lisätiedot

Sote-tuloksellisuusmittarointia

Sote-tuloksellisuusmittarointia Sote-tuloksellisuusmittarointia Vaikuttavuus- ja kustannustieto-alaryhmän kuulumisia Etäesitys Seinäjoelle 8.4.2016 EPSOTE-taustatietotyöryhmän kokous Sote- ja aluehallintouudistuksen valmisteluorganisaatio

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 1.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kesto/ tuntia. Aineisto (muistiot) omassa yksikössä käytössä työterveyshuollon intrassa. Vastuullinen toiminta, 3

Kesto/ tuntia. Aineisto (muistiot) omassa yksikössä käytössä työterveyshuollon intrassa. Vastuullinen toiminta, 3 TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) (lomake myös osoitteessa: http://www.pshp.fi/default.aspx?nodeid=10167&contentlan=1) TERVEYSKESKUS/ KOULUTUSVASTAAVA LÄÄKÄRI: Kuusiokuntien

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke

Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa. Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Opetus, tutkimus ja kehittämistoiminta sosiaalihuollossa Marja Heikkilä Hankepäällikkö Keski-Suomen SOTE 2020 hanke Olemmeko jälleen kerran lähtöruudussa? Uusi sosiaalihuoltolakiesitys ei puhu opetuksesta,

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 n kokous II Kokousaika kello 14:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 6.4.2016 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 5.4.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Pöytäkirja 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00-19:46 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus KOKOUSMUISTIO 8/2011 JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -suosituksen päivittäminen Paikka: Kuntatalo, Toinen linja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 06.02.2015 Aika 06.02.2015 klo 13:05-14:05 Paikka Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 2/2012 AIKA: 6.6.2012 klo 9.00-11.30 PAIKKA: Pikassos Oy:n Tampereen toimisto, Åkerlundinkatu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2012 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 5.4.2012 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot