OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011"

Transkriptio

1 OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Johdanto 3 2. ERVA laboratoriotoiminnan tavoitteet ja periaatteet 3 3. ERVA laboratoriokeskuksen muodostaminen 5 4. Laboratoriokeskuksen toimintamalli ja organisaatio 6 5. Laboratoriokeskuksen ohjaus ja johtaminen 7 6. Henkilöstöjärjestelyt ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen Tietojärjestelmät ja tietohallinnon järjestäminen Arvio ehdotettujen järjestelyjen kustannusvaikutuksista Laboratoriokeskuksen muodostamisen aikataulu Ehdotukset jatkotoimenpiteitä varten 23 Liitteet: 1. Hankkeen valmistelutoimikunnan ja valmisteluryhmien kokoonpanot Käytetyt lyhenteet: Kainuu: Kainuun maakunta kuntayhtymä LSHP: Lapin sairaanhoitopiiri LPSHP: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri KPSHP: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PPSHP: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2

3 1. JOHDANTO Oulun yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueella (OYS-ERVA) tavoitellaan asiaa koskevan esiselvityksen ja sitä koskevien Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirien sekä Kainuun maakunnan kuntayhtymien (jäljempänä kuntayhtymät) päätösten mukaan järjestelyä, jonka avulla tähdätään sosiaali- ja terveydenhuollon laboratoriotoiminnan nykyistä keskitetympään organisointiin. Järjestelyä varten on muodostettu hankeorganisaatio, johon on kuulunut valmistelutoimikunta (pj. Aino-Liisa Oukka) ja neljä valmisteluryhmää; toimintamalliryhmä (pj. Markku Koskela), henkilöstöryhmä (pj. Juha Jääskeläinen), talousryhmä (pj. Timo Kauppinen) ja tietohallintoryhmä (pj. Hannu Saarni). Lisäksi perussopimusta, sääntöjä ja ohjausjärjestelmää ja laboratoriokeskuksen johto-organisaatiota koskevasta valmistelutyöstä valmistelutoimikunnalle on huolehtinut ulkopuolinen projektipäällikkö (Seppo Tuomola). Valmistelutoimikunnan ja valmisteluryhmien kokoonpanot käyvät ilmi liitteestä 1. Hankkeelle hyväksytyn työsuunnitelman mukaan valmistelutyön tarkoituksena on ollut saada aikaan laboratoriokeskuksen perustamista koskevaa päätöksentekoa varten tarvittavat perustamisasiakirjat, joihin kuuluvat erikseen laadittu perussopimus sekä tässä esitettävä perustamissuunnitelma. Tämän ohella neljän valmisteluryhmän raportit sekä muu yksityiskohtainen valmisteluaineisto on koottu omaksi liiteraportikseen. Valmistelutyössä on lähdetty siitä, että em. perustamisasiakirjoissa laboratoriokeskuksen perustamista koskeva valmistelu saatetaan niin pitkälle, että käytettävissä on laboratoriokeskuksen perustamista koskevaa päätöksentekoa varten keskeiset tarvittavat tiedot ottaen kuitenkin huomioon, että laboratoriokeskuksen omalle päätöksenteko-organisaatiolle ja toimivalle johdolle jatkossa jää riittävästi mahdollisuuksia suunnitella johtamansa organisaation käytännön järjestelyjä. Sekä valmistelutoimikunta että valmisteluryhmät ovat edenneet työssään varsin ripeästi runsaan puoli vuotta kestäneessä prosessissa. Vaikka työskentely on tapahtunut hyvässä yhteistyössä ja keskeisistä ehdotuksista ollaan valmisteluorganisaatiossa oltu yksimielisiä, sisältyy perustamissuunnitelmaan, sen johtoorganisaatiota ja johtosääntöä koskevaan esitykseen eriävä näkemys. Valmistelutoimikunta jättää erikseen esitettävän ehdotuksen perussopimukseksi ja tässä esitettävän perustamissuunnitelman kuntayhtymien käsiteltäväksi ja ehdottaa, että OYS ERVA laboratoriokeskus jäljempänä lähemmin esitettävien toimenpide-ehdotusten mukaisesti perustettaisiin muodollisesti se aloittaisi varsinaisen toimintansa lukien. 2. ERVA LABORATORIOTOIMINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET ERVA laboratoriotoiminnan tavoitteiksi asetetaan seuraavaa: Potilaille taataan mahdollisuus omien asiointiyhteyksiensä ja valintojensa mukaisesti käydä näytteenotossa missä tahansa kunnallisessa palvelupisteessä ERVA alueella 3

4 ERVA laboratorion toimintamallissa otetaan huomioon se, että perusanalytiikan piiriin kuuluva lähipalvelujen saatavuus perusterveydenhuollon toimipisteissä koko ERVA alueella turvataan Tutkimuspyyntöjen ja vastausten välittämistä sekä laboratoriotutkimustietojen muuta diagnostista käyttöä varten luodaan ERVA alueen yhteinen sähköinen toimintamalli, joka tekee mahdolliseksi tiedon kulun ja tietojärjestelmäyhteydet eri toimipisteiden välillä Laboratoriotoiminnan perusprosessit, laatujärjestelmät, laitekanta ja tietojärjestelmät määritellään ja yhdenmukaistetaan Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys turvataan ja osaaminen varmistetaan tehostamalla yhteisen laboratoriokeskuksen ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja täydennyskoulutusta ja ammatillista tukea kehittämällä yhteisesti kaikkien kuntayhtymien alueiden yksiköissä Henkilöstön asema turvataan siirtosopimuksin ja yhteinen henkilöstöpolitiikka määritellään Hankinnat/alihankinnat hoidetaan yhteisesti siten, että hankintasopimusten mittakaavaedut voidaan täysimääräisesti hyödyntää. Yhteishankintajärjestelmä määritellään ja siihen liittyvät voimassa olevat sopimukset ja sitoumukset arvioidaan uudelleen. Menettelytavat ulkoa ostettavan ja itse tuotettavan palvelun kustannusvertailujen järjestelmälliseksi suorittamiseksi määritellään Kustannustehokkuutta parannetaan. Kustannustaso on vuoden 2015 lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 % alhaisempi kuin se on vuoden 2010 lopussa yhteenlaskettuna nykyisten organisaatioiden toiminnassa ilman toteuttavia muutoksia Edellä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi noudatetaan seuraavia periaatteita: Laboratoriopalvelujen tuotannon organisoinnissa ja johtamisessa sovelletaan liikkeenjohdollista toimintatapaa kuntalain muutoksen liikelaitossäännösten mukaisesti Henkilöstösiirrot toteutetaan liikkeenluovutusperiaattein ja noudattaen henkilöstön siirtosopimuksessa sovittuja periaatteita Järjestelyissä ei suoriteta raskaita omistussuhdejärjestelyjä (tilat, kiinteät laitteet jne.), vaan po. kysymyksissä tähdätään ensisijaisesti vuokrasopimusmalliin Organisaatio pidetään matalana ja päällekkäiset hallintotyöt karsitaan. Tukipalvelut toteutetaan rationaalisesti Avoin, läpinäkyvä ja aiheuttamisperusteinen kustannuslaskenta ja laskutus järjestetään Omistajaohjauksen pelisäännöt päätöksentekoon ja ohjausjärjestelmään määritellään Kuten johdantoluvussa aiemmin on todettu, muodostettavan laboratoriokeskuksen omat päättäjät ja toimiva johto määrittelevät yksityiskohtaisemmin uuden johtamansa organisaation tavoitteet ja toimintatavat. 4

5 3. ERVA LABORATORIOKESKUKSEN MUODOSTAMINEN OYS -erityisvastuualueen laboratoriotoimintaa varten ehdotetaan perustettavaksi kuntalain 10 a luvun tarkoittama liikelaitoskuntayhtymä, jonka omistajina ovat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin, Länsi- Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun maakunnan kuntayhtymä (kuntayhtymät). Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan piiriin kuuluu em. kuntayhtymien laboratoriotoiminta sekä niiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut, jotka jo tähän mennessä on siirretty ao. kuntayhtymien vastuulle. Myös muiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut voidaan jatkossa siirtää perustettavan laboratoriokeskuksen toiminnaksi, mikäli kunnat niin päättävät. Liikelaitoskuntayhtymän virallinen nimi on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (kuntalain mukaan virallisessa nimessä on esiinnyttävä liikelaitoskuntayhtymä ). Kutsumanimenä ehdotetaan käytettäväksi nimeä Pohjois-Suomen laboratoriokeskus. Liikelaitoskuntayhtymän perustavat kuntayhtymät valtuustojensa yhtenevin päätöksin. Perustamispäätös tehdään hyväksymällä erikseen laadittu perussopimusehdotus sitä muuttamatta ja/tai sen toteuttamiselle ehtoja asettamatta. Liikelaitoskuntayhtymän omistamisesta (peruspääomasta ja sen jäsenosuuksista) määrätään perussopimuksessa. Kun lähtökohtana valmistelussa on ollut, ettei raskaita kiinteistöjen ja muun kiinteän pääoman siirtoja liikelaitoskuntayhtymälle suoriteta, muodostaa avaavan taseen peruspääoman kuntayhtymiltä apporttina siirrettävä käyttöomaisuus. Asiaa käsitellään lähemmin jäljempänä. Perussopimuksen mukaan laboratoriokeskuksella on yhtymäkokous, johon kukin kuntayhtymä valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Kuntayhtymän valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy siten, että yhdelläkään jäsenellä ei ole yksinkertaista enemmistöä yhtymäkokouksen yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokouksen kokonaisäänimäärä on yhdeksänkymmentäkuusi (96) ääntä. Väestöpohjaltaan suurimman jäsenen valitsemien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä on neljäkymmentäviisi (45) ääntä ja väestöpohjaltaan pienempien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on viisikymmentäyksi (51) ääntä, mikä äänimäärä jakautuu väestöpohjaltaan pienempien jäsenten kesken vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenen vuodenvaihteen asukaslukujen suhteessa lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä. Yhtymäkokouksen tehtävistä määrätään lähemmin perussopimuksessa ja yhtymäkokousta varten on laadittu erikseen liiteaineistoon sisältyvä työjärjestys kuntaliiton asiaa koskevan mallin pohjalta. Po. työjärjestys ehdotetaan tarkistettavaksi liikelaitoskuntayhtymän toimivan johdon ja valitun yhtymäkokouksen toimesta. Laboratoriokeskuksen toiminnan ohjausta varten liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä viisi (5), yksi kunkin jäsenenä olevan kuntayhtymän alueelta, edustaa jäseniä, yksi (1) Oulun yliopistoa sekä yksi (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta. 5

6 Johtokunnan tehtävistä määrätään lähemmin perussopimuksessa ja hallintosäännössä. 4. LABORATORIOKESKUKSEN TOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO Perustettavan laboratoriokeskuksen toimintamalli ja toimintaorganisaatio on suunniteltu toimintamalliryhmässä. Valmistelussa on otettu huomioon myös kliinisen fysiologian, kliinisen neurofysiologian, patologian ja isotooppilääketieteen asiantuntijoiden näkemykset. Toimintamalliryhmän raportti sisältyy erikseen esitettävään, tämän perustamissuunnitelman liiteaineistoon. Toimintamalli Laboratoriokeskuksen muodostavat toimintamalliryhmän esityksen mukaisesti tässä vaiheessa kliinisen kemian ja hematologian, kliinisen genetiikan laboratoriotoiminnan ja kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen fysiologian, kliinisen neurofysiologian ja isotooppilääketieteen laboratorioerikoisalat siltä osin kuin ne kuuluvat nykyisiin keskussairaaloiden laboratorioihin. Palvelut järjestetään liikelaitoksen laboratorioissa ja niissä terveyskeskusten laboratorioissa, joilla on palvelutuotannosta sopimus liikelaitoksen kanssa seuraavasti: Lähipalveluina tuotetaan vähintään näytteenottotoimintaa ja toiminnassa tarvittavaa vierianalytiikkaa sisältäen lepo-ekg- ja spirometriatutkimuksia sekä sellaista enimmäkseen pienimuotoista laboratorioanalytiikkaa, joka katsotaan kliinisessä toiminnassa tarpeelliseksi ja jonka järjestäminen ei ole muulla tavalla järkevää Seudullisina palveluina järjestetään ne laboratoriopalvelut, joita ei pitkien etäisyyksien vuoksi pystytä keskittämään aluelaboratorioon niin, että vastaukset saataisiin riittävän nopeasti Alueellisina palveluina tuotetaan sairaaloiden ja niiden vastuualueiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut pääsääntöisesti keskitetysti ottaen kuitenkin huomioon edellä mainitut alueen logistiset mahdollisuudet palvelun nopeudessa Keskitettyinä palveluina tuotetaan ne laboratoriotoiminnat, joita ei kannata hajauttaa useaan aluelaboratorioon. Tuotanto tapahtuu yliopistosairaalan laboratoriossa tai jossakin muussa aluelaboratoriossa. Nykyisin alihankintana toteutettavista laboratoriotutkimuksista kotiutetaan ne, jotka toiminnallisista tai taloudellisista syistä ovat perusteltuja. Tutkimuksista ulkoistetaan ne, jotka saadaan laadullisesti, taloudellisesti ja logistisesti muualta edullisemmin. Toimintamalliryhmä on esittänyt, että yhteensä n. 2 milj. euron suuruisesta ostopalveluvolyymista tullaan laboratoriokeskuksen tultua perustetuksi osaamisalueiden toimesta määrittelemään tutkimukset, jotka on perusteltua tuottaa laboratoriokeskuksen omana toimintana. Aluelaboratorioiden välisessä työnjaossa silloin, kun analytiikkaa ei järjestetä joka laboratorioon lähdetään siitä, että sellaiset laboratoriotoiminnat, joita ei kannata hajauttaa useaan aluelaboratorioon, keskitetään yliopistosairaalan aluelaboratorioon tai johonkin aluelaboratorioista. 6

7 Toimintaorganisaatio Laboratoriokeskuksen toimintaorganisaation ehdotetaan olevan yksilinjainen, toimitusjohtajan johtama organisaatio, jossa on viisi aluelaboratoriota. Kukin aluelaboratorio edustaa omaa sairaanhoitopiiriään. Aluelaboratorio tuottaa alueensa sairaaloiden ja siihen kuuluvien terveyskeskusten laboratoriotutkimukset ja ohjaa alueensa seutulaboratorioiden toimintaa liikelaitoksen johdon ja osaamisalueilla tehtyjen linjausten mukaisesti. Aluelaboratoriot vastaavat oman alueensa toiminnallisten kehitystarpeiden kartoittamisesta ja tekevät esityksiä sen perusteella liikelaitoksen johdolle ja osaamisalueille. Aluelaboratoriossa voi olla seutulaboratorioita, joissa tuotetaan ne tutkimukset, jotka on tarpeen mukaan sovittu tuotettavan seudullisina palveluina. Aluelaboratorion johtaja keskusteltuaan paikallisten terveydenhuollon kliinisten toimijoitten kanssa tekee ehdotuksen seudullisesti toteuttavasta analytiikasta. Aluelaboratoriossa toimii lähipalveluyksiköitä, joissa otetaan näytteitä ja tehdään tarvittava vierianalytiikka, johon sisältyy ekg ja spirometria. Muita laboratoriotutkimuksia tehdään lähipalveluina palvelusopimusten ja terveyskeskusten resurssien mukaan. Toiminnallinen koordinaatio Laboratoriotoiminnan toiminnallista koordinaatiota varten laboratoriokeskuksessa toimii osaamisaluejärjestelmä ja osaamisalueiden asiantuntijakoordinaatio. Osaamisalueet kattavat sekä laboratorioerikoisalat sopiviin osaalueisiin jaettuna että keskeiset laboratoriotoiminnan tukialueet. Tällä järjestelmällä asiantuntijuus voidaan turvata ja toteuttaa tasapuolisesti kaikissa aluelaboratorioissa yhteistyössä yksilinjaisen hallinto-organisaation kanssa. Osaamisalueella suunnitellaan laboratoriokeskuksen tuotannollinen toiminta. Osaamisalueen koordinaattorina tulee toimia alan asiantuntija ja hän raportoi toimitusjohtajalle. Osaamisalueen asiantuntijakoordinaattorin tehtävät määritellään erikseen laboratoriokeskuksen johtokunnan toimintaohjeessa. Osaamisalueen asiantuntijakoordinaattori voi toimia missä tahansa aluelaboratoriossa. Toiminnallisen koordinaation edistämiseksi toimintamalliryhmä pitää välttämättömänä laboratoriotutkimusnimikkeistön harmonisointia. Tämä tulisi tehdä vuoden 2012 loppuun mennessä Kuntaliiton laboratoriotutkimusnimikkeistön mukaisesti, jotta nimikkeistöerot eivät estäisi toimintojen yhdenmukaistamista. 5. LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUS JA JOHTAMINEN Laboratoriokeskuksen ohjausta ja johtamista käsitellään yksityiskohtaisemmin liiteaineistoraportissa. Tässä esitettävä yhteenveto perustuu em. raportin, valmistelutoimikunnassa hyväksyttyihin linjauksiin, joihin kuitenkin sisältyy jäljempänä lähemmin esitettävä eriävä näkemys ja asiaa koskeva kompromissiehdotus. Periaatteet Pohjois-Suomen laboratoriokeskus on kunnallinen liikelaitos, jonka toiminnasta ja 7

8 päätöksenteosta säädetään kuntalain annetussa muutoksessa (10 a luku). Em. säännösten mukaisesti laboratoriokeskuksen toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Omistajaohjauksen (omistajakuntayhtymien) vaateet toteutetaan Asiakkuutta (sekä yhteisö- että potilasasiakkuutta) painotetaan Yhteys yhteisöasiakkaisiin perustuu sopimuskumppanuuteen Laboratoriokeskuksella on yhtenäinen ja yhdenmukainen toimintajärjestelmä Laboratoriokeskus tekee pitkäjänteistä ja uudistuvaa tutkimus-, kehittämis- ja laatutyötä Henkilöstön kehittämiseen, kannustamiseen ja osallistumiseen panostetaan Organisaatio pidetään matalana ja hallinto rationaalisena, Toiminnan ja talouden seuranta ja arviointi on avointa, säännöllistä ja jatkuvaa Em. periaatteita noudatetaan sekä koko laboratoriokeskuksen tasolla että sen yksiköissä. Päätöksenteko Laboratoriokeskuksen ylimpänä päätöksentekijänä toimii yhtymäkokous, jonka edustajien valinnasta, tehtävistä ja äänivallasta määrätään perussopimuksessa. Yhtymäkokouksen rooli painottuu omistaja-ohjauksen piiriin kuuluviin asioihin ja strategisiin kysymyksiin. Yhtymäkokousta on käsitelty tässä perustamissuunnitelmassa aiemmin luvussa 3. Pohja yhtymäkokouksen työjärjestystä varten sisältyy liiteaineistoraporttiin. Operatiivisesta päätöksenteosta laboratoriokeskuksessa huolehtii yhtymäkokouksen valitsema johtokunta, jonka tehtävistä, jäsenten määräytymisestä ja toimivallasta määrätään perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Kunnallisessa liikelaitosjärjestelyssä johtokunnalla on keskeinen rooli palvelutuotannon käytännön järjestämistä koskevassa päätöksenteossa, toiminta- ja taloussuunnittelussa sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisessä. Johtokunnan tehtäviä ja toimivaltaa kuvataan lähemmin hallintosäännössä, joka sisältyy liiteaineistoraporttiin. Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän ehdotetaan koostuvan (1) laboratoriokeskuksen strategiasta/liiketoimintasuunnitelmasta, (2) palvelusopimuksista, (3) toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, (4) tulosbudjeteista sekä (5) seurannasta ja raportoinnista. Keskeisenä ohjausinstrumenttina koko laboratoriokeskukselle voidaan pitää strategiaa, johon sisältyvät myös omistajaohjauksen linjaukset. Liiketoimintasuunnitelma liittyy erityisesti toiminnan käynnistymisvaiheeseen sekä tilanteisiin, joissa laboratoriokeskus käynnistää uusia toimintoja tai toimintakonsepteja. Liiketoimintasuunnitelman ehdotetaan tässä kuitenkin olevan osa strategiaa. Palvelusopimuksilla tarkoitetaan laboratoriokeskuksen asiakasyhteisöjen kanssa tehtäviä talousarviovuotta koskevia sopimuksia palvelujen tuottamisesta. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio ovat vuosisuunnittelun keskeisiä asiakirjoja, ja niistä päättää laboratoriokeskuksen johtokunta. Tulosbudjetit ovat laboratoriokeskuksen käyttösuunnitelmia, jotka laaditaan vastuualuekohtaisesti. 8

9 Laboratoriokeskuksen ohjaus- ja johtamisjärjestelmää sekä em. asiakirjojen rakennetta ja sisältöä kuvataan yksityiskohtaisemmin liiteaineistoraportissa. Ns. pelisääntökysymykset Ohjaus- ja johtamisjärjestelmään liittyy useita kysymyksiä, joita varten on laadittava varsinaisia sääntöjä yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet. Tällaisia pelisääntökysymyksiä erityisesti liikelaitoskuntayhtymämuotoisen toiminnan kyseessä ollessa ovat: tuotteistus, kustannuslaskenta, hinnoittelu, kilpailuttamiskysymykset, alihankintamenettely, tuloksen käsittely, kannustuselementtien käyttö sekä toimivallan delegointi. Em. asiakokonaisuuksia varten tarvitaan johtokunnan vahvistamat toimintaohjeet, jotka on laadittava erikseen sen jälkeen, kun toimiva johto on rekrytoitu. Mainittuihin kysymyksiin liittyviä keskeisiä linjauksia on lähemmin käsitelty liiteaineistoraportissa. Johto-organisaatio Laboratoriokeskuksen organisaation perusratkaisuna on edellä luvussa 4 kuvattu aluelaboratoriomalli, jonka puitteissa kuitenkin huolehditaan toiminnallisesta koordinaatiosta yli aluelaboratorioiden ns. osaamisalueperiaatteella. Laboratoriokeskuksen organisaatio jäsentyy yhtymähallintoon, aluelaboratorioihin ja nämä tarpeen mukaan vastuualueisiin. Mahdolliset seutulaboratoriot muodostavat omat aluelaboratorioiden alaiset vastuualueensa. Laboratoriokeskus muodostaa liikelaitosorganisaation, jota johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännöllä. Toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat aluelaboratorioiden laboratoriojohtajat. Laboratoriojohtajien tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännöllä. Lisäksi toimitusjohtajan alaisuudessa toimii laboratoriokeskuksen keskitettyjen hallinnollisten tehtävien valmistelusta huolehtiva yhtymähallinto. Yhtymähallinnossa toimii terveydenhuoltolain tarkoittamana vastaavana lääkärinä johtava lääkäri, jonka tehtävistä määrätään niin ikään hallintosäännöllä. Sen soveltamiseksi, mitä luvussa 4 on laboratoriokeskuksen, kaikkia aluelaboratorioita koskevasta toiminnallisesta koordinoinnista todettu on laboratoriokeskuksella erikseen toimintamalliryhmän määrittelemiä osaamisalueita, joilla kullakin on toimitusjohtajan alaisuudessa tässä tehtävässään toimiva koordinaattori. Osaamisalueiden koordinaattoreiden tehtävänä on: 1. toimia aluelaboratorioiden edustajista muodostetun osaamisalueen asiantuntijaryhmän vastuuhenkilönä, 9

10 2. koordinoida ja kehittää osaamisalueensa ammatillista toimintaa yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa aluelaboratorioiden tarpeiden ja resurssien mukaisesti, 3. tehdä esityksiä toimitusjohtajalle ja aluelaboratorioiden johtajille osaamisalueensa kehittämistä ja toiminnan muutoksia koskevissa asioissa sekä 4. ylläpitää ja kehittää osaamisalueensa opetus- ja tutkimustoimintaa Johtokunta voi toimitusjohtajan esityksestä muodostaa osaamisalueita kulloinkin esiin tulevien tarpeiden ja toimintavaatimusten mukaisesti. Sen soveltamiseksi, mitä hallintosäännössä yhtymähallinnosta todetaan, ehdotetaan, että laboratoriokeskuksen yhtymähallintoon kuuluvat laboratoriokeskuksen yhteisten ja keskitetysti hoidettavien hallintotehtävien valmistelua ja hoitamista varten seuraavat toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat viran- ja toimenhaltijat: johtava lääkäri (virka), jonka tehtävistä määrätään hallintosäännössä, henkilöstöpäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on työnantajatehtäviin ja henkilöstöasioihin liittyvät koordinointi- ja valmistelutehtävät, hallintopäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on yleishallintoon, talousja materiaalihallintoon sekä suunnitteluun, budjetointiin ja laskentaan liittyvät koordinointi- ja valmistelutehtävät, tietohallintopäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on tietohallinnon sekä tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät koordinointi- ja valmistelutehtävät sekä johdon sihteeri (toimi), jonka perustehtävänä on laboratoriokeskuksen johdon toimistotehtävien, asiakirjahallinnon ja arkistonpidon sekä muiden käytännön järjestelytehtävien hoitaminen. Yhtymähallinnon henkilöstön tehtävistä määrätään lähemmin toimitusjohtajan päätöksin. Laboratoriokeskuksen viran- ja toimenhaltijoiden pätevyysvaatimuksista määrätään erikseen yhtymähallinnossa ylläpidettävässä, laboratoriokeskuksen virkojen ja toimien kelpoisuusehtoja koskevassa luettelossa. Laboratoriokeskuksen johto-organisaatiosta ja siihen liittyvästä hallintosäännöstä on keskusteltu valmistelutyön aikana runsaasti. Käytyjen keskustelujen perusteella esitetään, että kliinistä laboratoriohoitotyötä varten muodostetaan oma osaamisalueensa muiden osaamisalueiden mukaisesti siten, että tämän osaamisalueen koordinaattorina toimii ylihoitaja. Hänen tehtävänsä omalla osaamisalueellaan olisivat samat kuin edellä esitetyt osaamisalueiden koordinaattorien tehtävät. Osaamisalueet, niiden tehtävät ja vastuuhenkilöinä toimivat koordinaattorit määritellään johtokunnan toimesta. Laboratoriokeskuksen säännöt Laboratoriokeskuksen sääntöihin kuuluvat: Perustamissäännöt: Perussopimus 10

11 Johtosäännöt: Hallintosääntö (laajamuotoinen sisältäen mm. hallinto- ja kokouskäytännöt, toimielinten ja johdon tehtävät, talous- ja henkilöstösäännökset ja arkistoasiat) Muut johtosääntötasoiset säännöt o Yhtymäkokouksen työjärjestys o Tarkastussääntö Toimintaohjeet: Johtokunnan toimintaohje Toimitusjohtajan toimintaohje Erillisohjeet (esim. talousarvion toimeenpanopäätökset) Valmistelutoimikunnassa on laadittu ehdotukset perussopimukseksi, hallintosäännöksi ja tarkastussäännöksi. Lisäksi on laadittu pohja yhtymäkokouksen työjärjestystä varten sekä linjauksia johtokunnan toimintaohjetta varten ja siihen sisällytettävän päätösvaltamatriisin runko. Em. aineisto sisältyy erilliseen liiteraporttiin. Perussopimuksesta päättävät kuntayhtymien valtuustot, johtosäännöistä päättää liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous, ja toimintaohjeista päättävät johtokunta ja toimitusjohtaja, kumpikin omistaan. 6. HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Perustettavan laboratoriokeskuksen henkilöstöjärjestelyt ja henkilöstöhallinnon järjestämistä koskevat ehdotukset on suunniteltu henkilöstöryhmässä. Henkilöstöryhmän raportti sisältyy erikseen esitettävään, tämän perustamissuunnitelman liiteaineistoon. Siirtyvä henkilöstö ja siirtyvät vakanssit Henkilöstöryhmä on kartoittanut varsin kattavasti ja perusteellisesti laboratoriokeskukseen kuntayhtymistä siirtyvän henkilöstön ja vakanssit. Samoin ryhmä on selvittänyt siirtyvän henkilöstön nykyiset tehtäväkohtaiset palkat. Selvitysten mukaan laboratoriokeskukseen siirtyy kuntayhtymistä yhteensä 603 henkilöä, joista virkasuhteisia on 86 ja työsuhteisia 524. Siirtyviä vakansseja on yhteensä 551,5. Siirtyvän henkilöstön ja vakanssien kokonaismäärät ovat kuntayhtymittäin seuraavat (huhtikuussa 2011): Kuntayhtymä Siirtyvät henkilöt Siirtyvät vakanssit Kainuun maakuntayhtymä Keski-Pohjanmaan sh-piiri Lapin sh-piiri Länsi-Pohjan sh-piiiri 46 39,5 Pohjois-Pohjanmaan sh-piiri YHTEENSÄ ,5 11

12 Yksityiskohtaisemmat tiedot siirtyvien henkilöiden ja vakanssien määristä sisältyvät liiteaineistoraporttiin. Siirtyvän henkilöstön asema Henkilöstön siirroissa kuntayhtymiltä laboratoriokeskuksen palvelukseen noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Siirtojärjestelyjen toteuttamiseksi on henkilöstöryhmässä laadittu esitys henkilöstön siirtosopimukseksi. Keskeisenä periaatteena siirtosopimuksessa on, ettei henkilöstön asema eivätkä sen etuudet siirtotilanteessa muutu. Siirtyvän henkilöstön asemaa koskevat järjestelyt ovat sekä siirtyvän henkilöstön että laboratoriokeskuksen perustamista koskevan päätöksenteon kannalta erityisen tärkeitä. Kun siirtosopimus koskee henkilöstön luovuttajina toimivia kuntayhtymiä ja vastaanottajana toimivaa laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymää, on siirtosopimus perusteltua liittää laboratoriokeskuksen perustamisasiakirjoihin, jotta niitä käsiteltäessä sopimuksen sisältö on päätöksentekijöiden tiedossa. Siirtosopimus on kokonaisuudessaan tämän perustamissuunnitelman liiteaineistoraportissa. Henkilöstösiirtojen käytännön toteuttaminen hoidetaan siten, että jokaisessa kuntayhtymässä järjestetään kollektiiviset kuulemistilaisuudet sekä mahdollisuudet siirtyvän henkilöstön henkilökohtaiseen kuulemiseen. Mikäli laboratoriokeskuksen toimiva johto on kuulemismenettelyyn mennessä valittu, osallistuu se henkilöstöryhmän edustuksen ohella kuulemistilaisuuksiin. Palkkauksen harmonisointi Tehtäväkohtaisten palkkojen alaraja tarkistetaan ammattinimikkeittäin ennen perustettavaa organisaatiota ja määritetään ammattinimikkeittäin yksi alaraja. Palkkojen korjaukset määritettyyn alarajaan tehdään ennen uuteen organisaatioon siirtymistä jokaisessa sairaanhoitopiirissä vuoden 2012 loppuun mennessä. Lääkäreiden/luonnontieteen akateemisten osalta palkkauksen perusteet käydään henkilöittäin läpi, jonka jälkeen määritetään soveltuville ammattinimikkeille alarajat ja arvioidaan palkkausjärjestelmien tarve. Kun uusi organisaatio on perustettu, käynnistetään siellä välittömästi palkkausjärjestelmän luominen, jonka tulee olla valmis 18 kk:n kuluessa. Palkkojen kokonaisharmonisointiajaksi esitetään enimmillään 3 vuotta, uuden organisaation toiminnan aloittamisesta lukien. Laboratoriokeskuksen henkilöstöhallinnon järjestäminen Laboratoriokeskuksen henkilöstöhallinnon organisoinnin osalta esitetään, että uusi organisaatio järjestää oman henkilöstöhallinnon keskitetysti. Palkka-asiamiehen/henkilöstöpäällikön tehtävät ehdotetaan vastuutettavaksi perustettavassa organisaatiossa muulle henkilölle kuin toimitusjohtajalle. Palkanlaskenta on tarkoituksenmukaista ulkoistaa. Mahdollinen palvelun tuottaja määritellään erikseen ottaen huomioon, että tuottajana toimii jokin laboratoriokeskuksen omistajaorganisaatioista. 12

13 Henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden hoitamiseksi käytössä tulee olla yhtenäinen sähköinen järjestelmä. Laboratoriokeskuksen yhteistoimintajärjestelmä Laboratoriokeskuksen liikelaitokselle on oma henkilöstön yhteistoimintajärjestelmä. Henkilöstöryhmä ehdottaa, että yhteistoimintajärjestelmän sekä luottamusmies- ja työsuojeluorganisaation valmistelun tulee olla valmiina syyskuuhun 2012 mennessä. Valmistelu tulisi aloittaa keväällä Henkilöstöetuuksien määrittely Henkilöstöetuuksien yksityiskohtaista määrittelyä varten ehdotetaan, että henkilöstöryhmä yhdessä mahdollisesti jo valitun toimivan johdon kanssa käy syksyyn 2012 mennessä läpi paikalliset sopimukset ja tekee esityksen uuteen organisaation tulevalle yhteistoimintajärjestelmälle, miten ko. sopimuksia olisi hyvä jatkaa. Näistä pitäisi sopimukset olla siinä vaiheessa kun siirtosuostumuksia allekirjoitetaan. Samoin syksyyn 2012 mennessä käydään läpi sairaanhoitopiirikohtaiset käytännöt ja tehdään esitys asioiden järjestämiseksi uudessa organisaatiossa mm. seuraavissa henkilöstöpalveluissa: Työterveyshuolto Työpaikkaruokailu Pysäköinti Vuokra-asunnot Lomamajat Suojavaatteet Sairaan lapsen hoitaja Matkatoimisto Työajanseuranta Laboratoriokeskuksen valittavan toimivan johdon tulee yhteistyössä henkilöstön kanssa lisäksi määritellä käytännöt mm. seuraaviin henkilöstöpalveluihin: Kanttiinialennukset Vapaa ajan harrastetoiminta Henkilökunnan juhlat 50 v. ja 60 v. päivien muistamiset Jouluruokailu Palvelusaikaan perustuvat ylimääräiset palkalliset Virkavapaat Henkilökunta-alennukset eri liikkeisiin 7. TALOUSHALLINNON JA TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Perustettavan laboratoriokeskuksen pääoman, käyttöomaisuuden, tilojen, sopimusten, talous- ja materiaalihallinnon ja tukipalvelujen järjestelyt sekä taloushallinnon järjestämistä koskevat ehdotukset on suunniteltu talousryhmässä. Talousryhmän perusteellinen raportti sisältyy erikseen esitettävään, tämän perustamissuunnitelman liiteaineistoon. 13

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 1 (11) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Johtokunta 14.12.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tekstiosa; liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Laboratorioliikelaitoksen perustaminen

Laboratorioliikelaitoksen perustaminen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Laboratorioliikelaitoksen perustaminen SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 31.10.-1.11.2013 Helsinki Rauno Luttinen REL/102012

Lisätiedot

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS Selvityshenkilön ja työryhmien raportit Mukana suunnitelmassa: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kainuun maakunta -kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Liite 1. JOHTOKUNNAN TOIMINTAOHJE 1 Yhtymähallinto Tässä esitettävä laboratoriokeskuksen johtokunnan toimintaohje on laboratoriokeskuksen hallintosääntöä täydentävää toimintaa, sen ohjausta ja johtamista

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008

Liite 2. AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Liite 1 92 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KESKITTÄMINEN Työryhmän loppuraportti 31.1.2008 Ammatillisen aikuiskoulutuksen alueellista keskittämistä pohtivan työryhmän päätösesitys Turun kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.5.2010 klo 9.30-13.57 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 20.12.2011 klo 9.00-12.40 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 154 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokouskutsu 5/2012 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: 24.8.2012, klo 13.00 Paikka: OULU, Oulun yliopistollinen sairaala, yhtymähallinto 3.krs, iso neuvotteluhuone

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot