OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011"

Transkriptio

1 OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Johdanto 3 2. ERVA laboratoriotoiminnan tavoitteet ja periaatteet 3 3. ERVA laboratoriokeskuksen muodostaminen 5 4. Laboratoriokeskuksen toimintamalli ja organisaatio 6 5. Laboratoriokeskuksen ohjaus ja johtaminen 7 6. Henkilöstöjärjestelyt ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Taloushallinnon ja tukipalvelujen järjestäminen Tietojärjestelmät ja tietohallinnon järjestäminen Arvio ehdotettujen järjestelyjen kustannusvaikutuksista Laboratoriokeskuksen muodostamisen aikataulu Ehdotukset jatkotoimenpiteitä varten 23 Liitteet: 1. Hankkeen valmistelutoimikunnan ja valmisteluryhmien kokoonpanot Käytetyt lyhenteet: Kainuu: Kainuun maakunta kuntayhtymä LSHP: Lapin sairaanhoitopiiri LPSHP: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri KPSHP: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PPSHP: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2

3 1. JOHDANTO Oulun yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueella (OYS-ERVA) tavoitellaan asiaa koskevan esiselvityksen ja sitä koskevien Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirien sekä Kainuun maakunnan kuntayhtymien (jäljempänä kuntayhtymät) päätösten mukaan järjestelyä, jonka avulla tähdätään sosiaali- ja terveydenhuollon laboratoriotoiminnan nykyistä keskitetympään organisointiin. Järjestelyä varten on muodostettu hankeorganisaatio, johon on kuulunut valmistelutoimikunta (pj. Aino-Liisa Oukka) ja neljä valmisteluryhmää; toimintamalliryhmä (pj. Markku Koskela), henkilöstöryhmä (pj. Juha Jääskeläinen), talousryhmä (pj. Timo Kauppinen) ja tietohallintoryhmä (pj. Hannu Saarni). Lisäksi perussopimusta, sääntöjä ja ohjausjärjestelmää ja laboratoriokeskuksen johto-organisaatiota koskevasta valmistelutyöstä valmistelutoimikunnalle on huolehtinut ulkopuolinen projektipäällikkö (Seppo Tuomola). Valmistelutoimikunnan ja valmisteluryhmien kokoonpanot käyvät ilmi liitteestä 1. Hankkeelle hyväksytyn työsuunnitelman mukaan valmistelutyön tarkoituksena on ollut saada aikaan laboratoriokeskuksen perustamista koskevaa päätöksentekoa varten tarvittavat perustamisasiakirjat, joihin kuuluvat erikseen laadittu perussopimus sekä tässä esitettävä perustamissuunnitelma. Tämän ohella neljän valmisteluryhmän raportit sekä muu yksityiskohtainen valmisteluaineisto on koottu omaksi liiteraportikseen. Valmistelutyössä on lähdetty siitä, että em. perustamisasiakirjoissa laboratoriokeskuksen perustamista koskeva valmistelu saatetaan niin pitkälle, että käytettävissä on laboratoriokeskuksen perustamista koskevaa päätöksentekoa varten keskeiset tarvittavat tiedot ottaen kuitenkin huomioon, että laboratoriokeskuksen omalle päätöksenteko-organisaatiolle ja toimivalle johdolle jatkossa jää riittävästi mahdollisuuksia suunnitella johtamansa organisaation käytännön järjestelyjä. Sekä valmistelutoimikunta että valmisteluryhmät ovat edenneet työssään varsin ripeästi runsaan puoli vuotta kestäneessä prosessissa. Vaikka työskentely on tapahtunut hyvässä yhteistyössä ja keskeisistä ehdotuksista ollaan valmisteluorganisaatiossa oltu yksimielisiä, sisältyy perustamissuunnitelmaan, sen johtoorganisaatiota ja johtosääntöä koskevaan esitykseen eriävä näkemys. Valmistelutoimikunta jättää erikseen esitettävän ehdotuksen perussopimukseksi ja tässä esitettävän perustamissuunnitelman kuntayhtymien käsiteltäväksi ja ehdottaa, että OYS ERVA laboratoriokeskus jäljempänä lähemmin esitettävien toimenpide-ehdotusten mukaisesti perustettaisiin muodollisesti se aloittaisi varsinaisen toimintansa lukien. 2. ERVA LABORATORIOTOIMINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET ERVA laboratoriotoiminnan tavoitteiksi asetetaan seuraavaa: Potilaille taataan mahdollisuus omien asiointiyhteyksiensä ja valintojensa mukaisesti käydä näytteenotossa missä tahansa kunnallisessa palvelupisteessä ERVA alueella 3

4 ERVA laboratorion toimintamallissa otetaan huomioon se, että perusanalytiikan piiriin kuuluva lähipalvelujen saatavuus perusterveydenhuollon toimipisteissä koko ERVA alueella turvataan Tutkimuspyyntöjen ja vastausten välittämistä sekä laboratoriotutkimustietojen muuta diagnostista käyttöä varten luodaan ERVA alueen yhteinen sähköinen toimintamalli, joka tekee mahdolliseksi tiedon kulun ja tietojärjestelmäyhteydet eri toimipisteiden välillä Laboratoriotoiminnan perusprosessit, laatujärjestelmät, laitekanta ja tietojärjestelmät määritellään ja yhdenmukaistetaan Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys turvataan ja osaaminen varmistetaan tehostamalla yhteisen laboratoriokeskuksen ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja täydennyskoulutusta ja ammatillista tukea kehittämällä yhteisesti kaikkien kuntayhtymien alueiden yksiköissä Henkilöstön asema turvataan siirtosopimuksin ja yhteinen henkilöstöpolitiikka määritellään Hankinnat/alihankinnat hoidetaan yhteisesti siten, että hankintasopimusten mittakaavaedut voidaan täysimääräisesti hyödyntää. Yhteishankintajärjestelmä määritellään ja siihen liittyvät voimassa olevat sopimukset ja sitoumukset arvioidaan uudelleen. Menettelytavat ulkoa ostettavan ja itse tuotettavan palvelun kustannusvertailujen järjestelmälliseksi suorittamiseksi määritellään Kustannustehokkuutta parannetaan. Kustannustaso on vuoden 2015 lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 % alhaisempi kuin se on vuoden 2010 lopussa yhteenlaskettuna nykyisten organisaatioiden toiminnassa ilman toteuttavia muutoksia Edellä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi noudatetaan seuraavia periaatteita: Laboratoriopalvelujen tuotannon organisoinnissa ja johtamisessa sovelletaan liikkeenjohdollista toimintatapaa kuntalain muutoksen liikelaitossäännösten mukaisesti Henkilöstösiirrot toteutetaan liikkeenluovutusperiaattein ja noudattaen henkilöstön siirtosopimuksessa sovittuja periaatteita Järjestelyissä ei suoriteta raskaita omistussuhdejärjestelyjä (tilat, kiinteät laitteet jne.), vaan po. kysymyksissä tähdätään ensisijaisesti vuokrasopimusmalliin Organisaatio pidetään matalana ja päällekkäiset hallintotyöt karsitaan. Tukipalvelut toteutetaan rationaalisesti Avoin, läpinäkyvä ja aiheuttamisperusteinen kustannuslaskenta ja laskutus järjestetään Omistajaohjauksen pelisäännöt päätöksentekoon ja ohjausjärjestelmään määritellään Kuten johdantoluvussa aiemmin on todettu, muodostettavan laboratoriokeskuksen omat päättäjät ja toimiva johto määrittelevät yksityiskohtaisemmin uuden johtamansa organisaation tavoitteet ja toimintatavat. 4

5 3. ERVA LABORATORIOKESKUKSEN MUODOSTAMINEN OYS -erityisvastuualueen laboratoriotoimintaa varten ehdotetaan perustettavaksi kuntalain 10 a luvun tarkoittama liikelaitoskuntayhtymä, jonka omistajina ovat Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Lapin, Länsi- Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun maakunnan kuntayhtymä (kuntayhtymät). Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan piiriin kuuluu em. kuntayhtymien laboratoriotoiminta sekä niiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut, jotka jo tähän mennessä on siirretty ao. kuntayhtymien vastuulle. Myös muiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut voidaan jatkossa siirtää perustettavan laboratoriokeskuksen toiminnaksi, mikäli kunnat niin päättävät. Liikelaitoskuntayhtymän virallinen nimi on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (kuntalain mukaan virallisessa nimessä on esiinnyttävä liikelaitoskuntayhtymä ). Kutsumanimenä ehdotetaan käytettäväksi nimeä Pohjois-Suomen laboratoriokeskus. Liikelaitoskuntayhtymän perustavat kuntayhtymät valtuustojensa yhtenevin päätöksin. Perustamispäätös tehdään hyväksymällä erikseen laadittu perussopimusehdotus sitä muuttamatta ja/tai sen toteuttamiselle ehtoja asettamatta. Liikelaitoskuntayhtymän omistamisesta (peruspääomasta ja sen jäsenosuuksista) määrätään perussopimuksessa. Kun lähtökohtana valmistelussa on ollut, ettei raskaita kiinteistöjen ja muun kiinteän pääoman siirtoja liikelaitoskuntayhtymälle suoriteta, muodostaa avaavan taseen peruspääoman kuntayhtymiltä apporttina siirrettävä käyttöomaisuus. Asiaa käsitellään lähemmin jäljempänä. Perussopimuksen mukaan laboratoriokeskuksella on yhtymäkokous, johon kukin kuntayhtymä valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Kuntayhtymän valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy siten, että yhdelläkään jäsenellä ei ole yksinkertaista enemmistöä yhtymäkokouksen yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymäkokouksen kokonaisäänimäärä on yhdeksänkymmentäkuusi (96) ääntä. Väestöpohjaltaan suurimman jäsenen valitsemien edustajien yhteenlaskettu äänimäärä on neljäkymmentäviisi (45) ääntä ja väestöpohjaltaan pienempien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä on viisikymmentäyksi (51) ääntä, mikä äänimäärä jakautuu väestöpohjaltaan pienempien jäsenten kesken vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenen vuodenvaihteen asukaslukujen suhteessa lähimpään kokonaislukuun pyöristettynä. Yhtymäkokouksen tehtävistä määrätään lähemmin perussopimuksessa ja yhtymäkokousta varten on laadittu erikseen liiteaineistoon sisältyvä työjärjestys kuntaliiton asiaa koskevan mallin pohjalta. Po. työjärjestys ehdotetaan tarkistettavaksi liikelaitoskuntayhtymän toimivan johdon ja valitun yhtymäkokouksen toimesta. Laboratoriokeskuksen toiminnan ohjausta varten liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä viisi (5), yksi kunkin jäsenenä olevan kuntayhtymän alueelta, edustaa jäseniä, yksi (1) Oulun yliopistoa sekä yksi (1) elinkeinoelämän liikkeenjohdollista asiantuntemusta. 5

6 Johtokunnan tehtävistä määrätään lähemmin perussopimuksessa ja hallintosäännössä. 4. LABORATORIOKESKUKSEN TOIMINTAMALLI JA ORGANISAATIO Perustettavan laboratoriokeskuksen toimintamalli ja toimintaorganisaatio on suunniteltu toimintamalliryhmässä. Valmistelussa on otettu huomioon myös kliinisen fysiologian, kliinisen neurofysiologian, patologian ja isotooppilääketieteen asiantuntijoiden näkemykset. Toimintamalliryhmän raportti sisältyy erikseen esitettävään, tämän perustamissuunnitelman liiteaineistoon. Toimintamalli Laboratoriokeskuksen muodostavat toimintamalliryhmän esityksen mukaisesti tässä vaiheessa kliinisen kemian ja hematologian, kliinisen genetiikan laboratoriotoiminnan ja kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen fysiologian, kliinisen neurofysiologian ja isotooppilääketieteen laboratorioerikoisalat siltä osin kuin ne kuuluvat nykyisiin keskussairaaloiden laboratorioihin. Palvelut järjestetään liikelaitoksen laboratorioissa ja niissä terveyskeskusten laboratorioissa, joilla on palvelutuotannosta sopimus liikelaitoksen kanssa seuraavasti: Lähipalveluina tuotetaan vähintään näytteenottotoimintaa ja toiminnassa tarvittavaa vierianalytiikkaa sisältäen lepo-ekg- ja spirometriatutkimuksia sekä sellaista enimmäkseen pienimuotoista laboratorioanalytiikkaa, joka katsotaan kliinisessä toiminnassa tarpeelliseksi ja jonka järjestäminen ei ole muulla tavalla järkevää Seudullisina palveluina järjestetään ne laboratoriopalvelut, joita ei pitkien etäisyyksien vuoksi pystytä keskittämään aluelaboratorioon niin, että vastaukset saataisiin riittävän nopeasti Alueellisina palveluina tuotetaan sairaaloiden ja niiden vastuualueiden terveyskeskusten laboratoriopalvelut pääsääntöisesti keskitetysti ottaen kuitenkin huomioon edellä mainitut alueen logistiset mahdollisuudet palvelun nopeudessa Keskitettyinä palveluina tuotetaan ne laboratoriotoiminnat, joita ei kannata hajauttaa useaan aluelaboratorioon. Tuotanto tapahtuu yliopistosairaalan laboratoriossa tai jossakin muussa aluelaboratoriossa. Nykyisin alihankintana toteutettavista laboratoriotutkimuksista kotiutetaan ne, jotka toiminnallisista tai taloudellisista syistä ovat perusteltuja. Tutkimuksista ulkoistetaan ne, jotka saadaan laadullisesti, taloudellisesti ja logistisesti muualta edullisemmin. Toimintamalliryhmä on esittänyt, että yhteensä n. 2 milj. euron suuruisesta ostopalveluvolyymista tullaan laboratoriokeskuksen tultua perustetuksi osaamisalueiden toimesta määrittelemään tutkimukset, jotka on perusteltua tuottaa laboratoriokeskuksen omana toimintana. Aluelaboratorioiden välisessä työnjaossa silloin, kun analytiikkaa ei järjestetä joka laboratorioon lähdetään siitä, että sellaiset laboratoriotoiminnat, joita ei kannata hajauttaa useaan aluelaboratorioon, keskitetään yliopistosairaalan aluelaboratorioon tai johonkin aluelaboratorioista. 6

7 Toimintaorganisaatio Laboratoriokeskuksen toimintaorganisaation ehdotetaan olevan yksilinjainen, toimitusjohtajan johtama organisaatio, jossa on viisi aluelaboratoriota. Kukin aluelaboratorio edustaa omaa sairaanhoitopiiriään. Aluelaboratorio tuottaa alueensa sairaaloiden ja siihen kuuluvien terveyskeskusten laboratoriotutkimukset ja ohjaa alueensa seutulaboratorioiden toimintaa liikelaitoksen johdon ja osaamisalueilla tehtyjen linjausten mukaisesti. Aluelaboratoriot vastaavat oman alueensa toiminnallisten kehitystarpeiden kartoittamisesta ja tekevät esityksiä sen perusteella liikelaitoksen johdolle ja osaamisalueille. Aluelaboratoriossa voi olla seutulaboratorioita, joissa tuotetaan ne tutkimukset, jotka on tarpeen mukaan sovittu tuotettavan seudullisina palveluina. Aluelaboratorion johtaja keskusteltuaan paikallisten terveydenhuollon kliinisten toimijoitten kanssa tekee ehdotuksen seudullisesti toteuttavasta analytiikasta. Aluelaboratoriossa toimii lähipalveluyksiköitä, joissa otetaan näytteitä ja tehdään tarvittava vierianalytiikka, johon sisältyy ekg ja spirometria. Muita laboratoriotutkimuksia tehdään lähipalveluina palvelusopimusten ja terveyskeskusten resurssien mukaan. Toiminnallinen koordinaatio Laboratoriotoiminnan toiminnallista koordinaatiota varten laboratoriokeskuksessa toimii osaamisaluejärjestelmä ja osaamisalueiden asiantuntijakoordinaatio. Osaamisalueet kattavat sekä laboratorioerikoisalat sopiviin osaalueisiin jaettuna että keskeiset laboratoriotoiminnan tukialueet. Tällä järjestelmällä asiantuntijuus voidaan turvata ja toteuttaa tasapuolisesti kaikissa aluelaboratorioissa yhteistyössä yksilinjaisen hallinto-organisaation kanssa. Osaamisalueella suunnitellaan laboratoriokeskuksen tuotannollinen toiminta. Osaamisalueen koordinaattorina tulee toimia alan asiantuntija ja hän raportoi toimitusjohtajalle. Osaamisalueen asiantuntijakoordinaattorin tehtävät määritellään erikseen laboratoriokeskuksen johtokunnan toimintaohjeessa. Osaamisalueen asiantuntijakoordinaattori voi toimia missä tahansa aluelaboratoriossa. Toiminnallisen koordinaation edistämiseksi toimintamalliryhmä pitää välttämättömänä laboratoriotutkimusnimikkeistön harmonisointia. Tämä tulisi tehdä vuoden 2012 loppuun mennessä Kuntaliiton laboratoriotutkimusnimikkeistön mukaisesti, jotta nimikkeistöerot eivät estäisi toimintojen yhdenmukaistamista. 5. LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUS JA JOHTAMINEN Laboratoriokeskuksen ohjausta ja johtamista käsitellään yksityiskohtaisemmin liiteaineistoraportissa. Tässä esitettävä yhteenveto perustuu em. raportin, valmistelutoimikunnassa hyväksyttyihin linjauksiin, joihin kuitenkin sisältyy jäljempänä lähemmin esitettävä eriävä näkemys ja asiaa koskeva kompromissiehdotus. Periaatteet Pohjois-Suomen laboratoriokeskus on kunnallinen liikelaitos, jonka toiminnasta ja 7

8 päätöksenteosta säädetään kuntalain annetussa muutoksessa (10 a luku). Em. säännösten mukaisesti laboratoriokeskuksen toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Omistajaohjauksen (omistajakuntayhtymien) vaateet toteutetaan Asiakkuutta (sekä yhteisö- että potilasasiakkuutta) painotetaan Yhteys yhteisöasiakkaisiin perustuu sopimuskumppanuuteen Laboratoriokeskuksella on yhtenäinen ja yhdenmukainen toimintajärjestelmä Laboratoriokeskus tekee pitkäjänteistä ja uudistuvaa tutkimus-, kehittämis- ja laatutyötä Henkilöstön kehittämiseen, kannustamiseen ja osallistumiseen panostetaan Organisaatio pidetään matalana ja hallinto rationaalisena, Toiminnan ja talouden seuranta ja arviointi on avointa, säännöllistä ja jatkuvaa Em. periaatteita noudatetaan sekä koko laboratoriokeskuksen tasolla että sen yksiköissä. Päätöksenteko Laboratoriokeskuksen ylimpänä päätöksentekijänä toimii yhtymäkokous, jonka edustajien valinnasta, tehtävistä ja äänivallasta määrätään perussopimuksessa. Yhtymäkokouksen rooli painottuu omistaja-ohjauksen piiriin kuuluviin asioihin ja strategisiin kysymyksiin. Yhtymäkokousta on käsitelty tässä perustamissuunnitelmassa aiemmin luvussa 3. Pohja yhtymäkokouksen työjärjestystä varten sisältyy liiteaineistoraporttiin. Operatiivisesta päätöksenteosta laboratoriokeskuksessa huolehtii yhtymäkokouksen valitsema johtokunta, jonka tehtävistä, jäsenten määräytymisestä ja toimivallasta määrätään perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Kunnallisessa liikelaitosjärjestelyssä johtokunnalla on keskeinen rooli palvelutuotannon käytännön järjestämistä koskevassa päätöksenteossa, toiminta- ja taloussuunnittelussa sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisessä. Johtokunnan tehtäviä ja toimivaltaa kuvataan lähemmin hallintosäännössä, joka sisältyy liiteaineistoraporttiin. Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän ehdotetaan koostuvan (1) laboratoriokeskuksen strategiasta/liiketoimintasuunnitelmasta, (2) palvelusopimuksista, (3) toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, (4) tulosbudjeteista sekä (5) seurannasta ja raportoinnista. Keskeisenä ohjausinstrumenttina koko laboratoriokeskukselle voidaan pitää strategiaa, johon sisältyvät myös omistajaohjauksen linjaukset. Liiketoimintasuunnitelma liittyy erityisesti toiminnan käynnistymisvaiheeseen sekä tilanteisiin, joissa laboratoriokeskus käynnistää uusia toimintoja tai toimintakonsepteja. Liiketoimintasuunnitelman ehdotetaan tässä kuitenkin olevan osa strategiaa. Palvelusopimuksilla tarkoitetaan laboratoriokeskuksen asiakasyhteisöjen kanssa tehtäviä talousarviovuotta koskevia sopimuksia palvelujen tuottamisesta. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio ovat vuosisuunnittelun keskeisiä asiakirjoja, ja niistä päättää laboratoriokeskuksen johtokunta. Tulosbudjetit ovat laboratoriokeskuksen käyttösuunnitelmia, jotka laaditaan vastuualuekohtaisesti. 8

9 Laboratoriokeskuksen ohjaus- ja johtamisjärjestelmää sekä em. asiakirjojen rakennetta ja sisältöä kuvataan yksityiskohtaisemmin liiteaineistoraportissa. Ns. pelisääntökysymykset Ohjaus- ja johtamisjärjestelmään liittyy useita kysymyksiä, joita varten on laadittava varsinaisia sääntöjä yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet. Tällaisia pelisääntökysymyksiä erityisesti liikelaitoskuntayhtymämuotoisen toiminnan kyseessä ollessa ovat: tuotteistus, kustannuslaskenta, hinnoittelu, kilpailuttamiskysymykset, alihankintamenettely, tuloksen käsittely, kannustuselementtien käyttö sekä toimivallan delegointi. Em. asiakokonaisuuksia varten tarvitaan johtokunnan vahvistamat toimintaohjeet, jotka on laadittava erikseen sen jälkeen, kun toimiva johto on rekrytoitu. Mainittuihin kysymyksiin liittyviä keskeisiä linjauksia on lähemmin käsitelty liiteaineistoraportissa. Johto-organisaatio Laboratoriokeskuksen organisaation perusratkaisuna on edellä luvussa 4 kuvattu aluelaboratoriomalli, jonka puitteissa kuitenkin huolehditaan toiminnallisesta koordinaatiosta yli aluelaboratorioiden ns. osaamisalueperiaatteella. Laboratoriokeskuksen organisaatio jäsentyy yhtymähallintoon, aluelaboratorioihin ja nämä tarpeen mukaan vastuualueisiin. Mahdolliset seutulaboratoriot muodostavat omat aluelaboratorioiden alaiset vastuualueensa. Laboratoriokeskus muodostaa liikelaitosorganisaation, jota johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännöllä. Toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat aluelaboratorioiden laboratoriojohtajat. Laboratoriojohtajien tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännöllä. Lisäksi toimitusjohtajan alaisuudessa toimii laboratoriokeskuksen keskitettyjen hallinnollisten tehtävien valmistelusta huolehtiva yhtymähallinto. Yhtymähallinnossa toimii terveydenhuoltolain tarkoittamana vastaavana lääkärinä johtava lääkäri, jonka tehtävistä määrätään niin ikään hallintosäännöllä. Sen soveltamiseksi, mitä luvussa 4 on laboratoriokeskuksen, kaikkia aluelaboratorioita koskevasta toiminnallisesta koordinoinnista todettu on laboratoriokeskuksella erikseen toimintamalliryhmän määrittelemiä osaamisalueita, joilla kullakin on toimitusjohtajan alaisuudessa tässä tehtävässään toimiva koordinaattori. Osaamisalueiden koordinaattoreiden tehtävänä on: 1. toimia aluelaboratorioiden edustajista muodostetun osaamisalueen asiantuntijaryhmän vastuuhenkilönä, 9

10 2. koordinoida ja kehittää osaamisalueensa ammatillista toimintaa yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa aluelaboratorioiden tarpeiden ja resurssien mukaisesti, 3. tehdä esityksiä toimitusjohtajalle ja aluelaboratorioiden johtajille osaamisalueensa kehittämistä ja toiminnan muutoksia koskevissa asioissa sekä 4. ylläpitää ja kehittää osaamisalueensa opetus- ja tutkimustoimintaa Johtokunta voi toimitusjohtajan esityksestä muodostaa osaamisalueita kulloinkin esiin tulevien tarpeiden ja toimintavaatimusten mukaisesti. Sen soveltamiseksi, mitä hallintosäännössä yhtymähallinnosta todetaan, ehdotetaan, että laboratoriokeskuksen yhtymähallintoon kuuluvat laboratoriokeskuksen yhteisten ja keskitetysti hoidettavien hallintotehtävien valmistelua ja hoitamista varten seuraavat toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat viran- ja toimenhaltijat: johtava lääkäri (virka), jonka tehtävistä määrätään hallintosäännössä, henkilöstöpäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on työnantajatehtäviin ja henkilöstöasioihin liittyvät koordinointi- ja valmistelutehtävät, hallintopäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on yleishallintoon, talousja materiaalihallintoon sekä suunnitteluun, budjetointiin ja laskentaan liittyvät koordinointi- ja valmistelutehtävät, tietohallintopäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on tietohallinnon sekä tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät koordinointi- ja valmistelutehtävät sekä johdon sihteeri (toimi), jonka perustehtävänä on laboratoriokeskuksen johdon toimistotehtävien, asiakirjahallinnon ja arkistonpidon sekä muiden käytännön järjestelytehtävien hoitaminen. Yhtymähallinnon henkilöstön tehtävistä määrätään lähemmin toimitusjohtajan päätöksin. Laboratoriokeskuksen viran- ja toimenhaltijoiden pätevyysvaatimuksista määrätään erikseen yhtymähallinnossa ylläpidettävässä, laboratoriokeskuksen virkojen ja toimien kelpoisuusehtoja koskevassa luettelossa. Laboratoriokeskuksen johto-organisaatiosta ja siihen liittyvästä hallintosäännöstä on keskusteltu valmistelutyön aikana runsaasti. Käytyjen keskustelujen perusteella esitetään, että kliinistä laboratoriohoitotyötä varten muodostetaan oma osaamisalueensa muiden osaamisalueiden mukaisesti siten, että tämän osaamisalueen koordinaattorina toimii ylihoitaja. Hänen tehtävänsä omalla osaamisalueellaan olisivat samat kuin edellä esitetyt osaamisalueiden koordinaattorien tehtävät. Osaamisalueet, niiden tehtävät ja vastuuhenkilöinä toimivat koordinaattorit määritellään johtokunnan toimesta. Laboratoriokeskuksen säännöt Laboratoriokeskuksen sääntöihin kuuluvat: Perustamissäännöt: Perussopimus 10

11 Johtosäännöt: Hallintosääntö (laajamuotoinen sisältäen mm. hallinto- ja kokouskäytännöt, toimielinten ja johdon tehtävät, talous- ja henkilöstösäännökset ja arkistoasiat) Muut johtosääntötasoiset säännöt o Yhtymäkokouksen työjärjestys o Tarkastussääntö Toimintaohjeet: Johtokunnan toimintaohje Toimitusjohtajan toimintaohje Erillisohjeet (esim. talousarvion toimeenpanopäätökset) Valmistelutoimikunnassa on laadittu ehdotukset perussopimukseksi, hallintosäännöksi ja tarkastussäännöksi. Lisäksi on laadittu pohja yhtymäkokouksen työjärjestystä varten sekä linjauksia johtokunnan toimintaohjetta varten ja siihen sisällytettävän päätösvaltamatriisin runko. Em. aineisto sisältyy erilliseen liiteraporttiin. Perussopimuksesta päättävät kuntayhtymien valtuustot, johtosäännöistä päättää liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous, ja toimintaohjeista päättävät johtokunta ja toimitusjohtaja, kumpikin omistaan. 6. HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT JA HENKILÖSTÖHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Perustettavan laboratoriokeskuksen henkilöstöjärjestelyt ja henkilöstöhallinnon järjestämistä koskevat ehdotukset on suunniteltu henkilöstöryhmässä. Henkilöstöryhmän raportti sisältyy erikseen esitettävään, tämän perustamissuunnitelman liiteaineistoon. Siirtyvä henkilöstö ja siirtyvät vakanssit Henkilöstöryhmä on kartoittanut varsin kattavasti ja perusteellisesti laboratoriokeskukseen kuntayhtymistä siirtyvän henkilöstön ja vakanssit. Samoin ryhmä on selvittänyt siirtyvän henkilöstön nykyiset tehtäväkohtaiset palkat. Selvitysten mukaan laboratoriokeskukseen siirtyy kuntayhtymistä yhteensä 603 henkilöä, joista virkasuhteisia on 86 ja työsuhteisia 524. Siirtyviä vakansseja on yhteensä 551,5. Siirtyvän henkilöstön ja vakanssien kokonaismäärät ovat kuntayhtymittäin seuraavat (huhtikuussa 2011): Kuntayhtymä Siirtyvät henkilöt Siirtyvät vakanssit Kainuun maakuntayhtymä Keski-Pohjanmaan sh-piiri Lapin sh-piiri Länsi-Pohjan sh-piiiri 46 39,5 Pohjois-Pohjanmaan sh-piiri YHTEENSÄ ,5 11

12 Yksityiskohtaisemmat tiedot siirtyvien henkilöiden ja vakanssien määristä sisältyvät liiteaineistoraporttiin. Siirtyvän henkilöstön asema Henkilöstön siirroissa kuntayhtymiltä laboratoriokeskuksen palvelukseen noudatetaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Siirtojärjestelyjen toteuttamiseksi on henkilöstöryhmässä laadittu esitys henkilöstön siirtosopimukseksi. Keskeisenä periaatteena siirtosopimuksessa on, ettei henkilöstön asema eivätkä sen etuudet siirtotilanteessa muutu. Siirtyvän henkilöstön asemaa koskevat järjestelyt ovat sekä siirtyvän henkilöstön että laboratoriokeskuksen perustamista koskevan päätöksenteon kannalta erityisen tärkeitä. Kun siirtosopimus koskee henkilöstön luovuttajina toimivia kuntayhtymiä ja vastaanottajana toimivaa laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymää, on siirtosopimus perusteltua liittää laboratoriokeskuksen perustamisasiakirjoihin, jotta niitä käsiteltäessä sopimuksen sisältö on päätöksentekijöiden tiedossa. Siirtosopimus on kokonaisuudessaan tämän perustamissuunnitelman liiteaineistoraportissa. Henkilöstösiirtojen käytännön toteuttaminen hoidetaan siten, että jokaisessa kuntayhtymässä järjestetään kollektiiviset kuulemistilaisuudet sekä mahdollisuudet siirtyvän henkilöstön henkilökohtaiseen kuulemiseen. Mikäli laboratoriokeskuksen toimiva johto on kuulemismenettelyyn mennessä valittu, osallistuu se henkilöstöryhmän edustuksen ohella kuulemistilaisuuksiin. Palkkauksen harmonisointi Tehtäväkohtaisten palkkojen alaraja tarkistetaan ammattinimikkeittäin ennen perustettavaa organisaatiota ja määritetään ammattinimikkeittäin yksi alaraja. Palkkojen korjaukset määritettyyn alarajaan tehdään ennen uuteen organisaatioon siirtymistä jokaisessa sairaanhoitopiirissä vuoden 2012 loppuun mennessä. Lääkäreiden/luonnontieteen akateemisten osalta palkkauksen perusteet käydään henkilöittäin läpi, jonka jälkeen määritetään soveltuville ammattinimikkeille alarajat ja arvioidaan palkkausjärjestelmien tarve. Kun uusi organisaatio on perustettu, käynnistetään siellä välittömästi palkkausjärjestelmän luominen, jonka tulee olla valmis 18 kk:n kuluessa. Palkkojen kokonaisharmonisointiajaksi esitetään enimmillään 3 vuotta, uuden organisaation toiminnan aloittamisesta lukien. Laboratoriokeskuksen henkilöstöhallinnon järjestäminen Laboratoriokeskuksen henkilöstöhallinnon organisoinnin osalta esitetään, että uusi organisaatio järjestää oman henkilöstöhallinnon keskitetysti. Palkka-asiamiehen/henkilöstöpäällikön tehtävät ehdotetaan vastuutettavaksi perustettavassa organisaatiossa muulle henkilölle kuin toimitusjohtajalle. Palkanlaskenta on tarkoituksenmukaista ulkoistaa. Mahdollinen palvelun tuottaja määritellään erikseen ottaen huomioon, että tuottajana toimii jokin laboratoriokeskuksen omistajaorganisaatioista. 12

13 Henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden hoitamiseksi käytössä tulee olla yhtenäinen sähköinen järjestelmä. Laboratoriokeskuksen yhteistoimintajärjestelmä Laboratoriokeskuksen liikelaitokselle on oma henkilöstön yhteistoimintajärjestelmä. Henkilöstöryhmä ehdottaa, että yhteistoimintajärjestelmän sekä luottamusmies- ja työsuojeluorganisaation valmistelun tulee olla valmiina syyskuuhun 2012 mennessä. Valmistelu tulisi aloittaa keväällä Henkilöstöetuuksien määrittely Henkilöstöetuuksien yksityiskohtaista määrittelyä varten ehdotetaan, että henkilöstöryhmä yhdessä mahdollisesti jo valitun toimivan johdon kanssa käy syksyyn 2012 mennessä läpi paikalliset sopimukset ja tekee esityksen uuteen organisaation tulevalle yhteistoimintajärjestelmälle, miten ko. sopimuksia olisi hyvä jatkaa. Näistä pitäisi sopimukset olla siinä vaiheessa kun siirtosuostumuksia allekirjoitetaan. Samoin syksyyn 2012 mennessä käydään läpi sairaanhoitopiirikohtaiset käytännöt ja tehdään esitys asioiden järjestämiseksi uudessa organisaatiossa mm. seuraavissa henkilöstöpalveluissa: Työterveyshuolto Työpaikkaruokailu Pysäköinti Vuokra-asunnot Lomamajat Suojavaatteet Sairaan lapsen hoitaja Matkatoimisto Työajanseuranta Laboratoriokeskuksen valittavan toimivan johdon tulee yhteistyössä henkilöstön kanssa lisäksi määritellä käytännöt mm. seuraaviin henkilöstöpalveluihin: Kanttiinialennukset Vapaa ajan harrastetoiminta Henkilökunnan juhlat 50 v. ja 60 v. päivien muistamiset Jouluruokailu Palvelusaikaan perustuvat ylimääräiset palkalliset Virkavapaat Henkilökunta-alennukset eri liikkeisiin 7. TALOUSHALLINNON JA TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Perustettavan laboratoriokeskuksen pääoman, käyttöomaisuuden, tilojen, sopimusten, talous- ja materiaalihallinnon ja tukipalvelujen järjestelyt sekä taloushallinnon järjestämistä koskevat ehdotukset on suunniteltu talousryhmässä. Talousryhmän perusteellinen raportti sisältyy erikseen esitettävään, tämän perustamissuunnitelman liiteaineistoon. 13

14 Siirtyvät tilat, käyttöomaisuus ja sopimukset Talousryhmä on suorittanut hyvän ja varsin kattavan kartoituksen nykyisten laboratorioiden tiloista, tilavuokrista, käyttöomaisuudesta ja sopimuksista. Talousryhmän selvitysten mukaan laboratoriokeskuksen siirtyvän toiminnan käytössä on yhteenlaskettuna n neliömetriä laboratoriotiloja. Näiden vuokrien yhteenlaskettu arvo on n. 2,5 milj. euroa, joista 1,9 milj. euroa on sisäisiä vuokria ja 0,6 milj. euroa ulkoisia vuokria. Sekä tilojen että vuokrien osalta luvuissa eivät ole kaikki tilat ja vuokrat (lähinnä ulkopuolisia tiloja ja niiden vuokrausperusteita koskevien tietojen osittaisen puuttumisen johdosta), joten em. luvut mitä ilmeisimmin hieman kasvavat uudelleenjärjestelyn toteutuessa. Laboratoriolaitteiden ja tietokoneohjelmien kirjanpitoarvo oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta laboratorion käytössä olevien tietokoneohjelmistojen menojäännös oli ,87 ja Länsi- Pohjan Muiden osalta erottelua laitteiston kohdalla ei ole tehty. Merkittävä osa laboratorioiden laitteista on nykyisin käytössä käyttökorvausperiaatteella tai leasinglaitteina, mikä vaikuttaa alentavasti käyttöomaisuuden arvoon. Käyttöomaisuutta koskeva yhteenveto käy ilmi seuraavasta. Käyttöomaisuus kerättiin kunkin sairaanhoitopiirin omista kirjanpitojärjestelmistä. Arvot poistopohja kertynyt poisto menojäännös osuus PPSHP ,6 % KPSHP ,0 % LSHP ,2 % Kainuun maakunta ,3 % LPSHP ,0 % Yhteensä ,0 % Kuntayhtymien laboratorioiden sopimuskanta on erittäin suuri. Sen suhteen on vaikeaa tehdä erottelua leasing- ja vuokrasopimusten sekä huoltosopimusten välillä, sillä ne on usein liitetty toisiinsa. Alla olevan jaottelun tarkoituksena on selkiyttää suuren massan käsittelyä pienempiin paloihin. Sopimukset on esitetty tarkemmin talousryhmän raportin liitteessä 2. Sopimukset vastaavat nykytilaa ja sopimusten tila voi elää yhteensä PPSHP LPSHP LSHP KPSHP Kainuu Yhteensä = Ostopalvelu- ja asiakassopimukset 2 = Leasing- ja vuokrasopimukset 3 = Huoltosopimukset 4 = Tilavuokrasopimukset 5 = Tietojärjestelmät 6 = Muut (kuljetus ja reagenssit) 14

15 Tilojen järjestäminen Tilojen järjestämiseksi esitetään, että liikelaitoskuntayhtymä ei omistaisi omia tiloja, vaan laboratoriokeskus vuokraa käyttämänsä tilat kultakin sairaanhoitopiiriltä ja Kainuun maakuntakuntayhtymältä. Samoin ehdotetaan, että myös tällä hetkellä ulkopuolisilta vuokralla olevat tilat vuokrataan uuden liikelaitoskuntayhtymän nimiin. Vuokrasopimukset on uudistettava ja valmisteltava erikseen laboratoriokeskuksen toimivan johdon toimesta. Tilojen vuokraamisen edellytyksenä pidetään sitä, että ne ovat asianmukaiset ja soveltuvat laboratoriotoimintaan myös potilas- ja tietoturvallisuus huomioituna. Lisäksi katsotaan, että opetus- ja tutkimustoiminnan edellytykset eivät saa heiketä hallinnollisen muutoksen myötä. Yliopistosairaalan aluelaboratoriolla on muun muassa velvollisuus järjestää tilat yliopiston vastaavalle laitokselle (kliininen kemia). Taloushallinnon järjestäminen Taloushallinnon osalta ehdotetaan, että ns. peruspalvelut (kirjanpito ja reskontra) ostetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Jos sairaanhoitopiiri siirtää oman taloushallintonsa palvelukeskukseen, suositetaan palveluiden ostamista palvelukeskukselta noudattaen ostopalvelusopimuksessa samaa palvelutasoa kuin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja palvelukeskus sopivat keskenään. Toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että taloushallinnon palvelut ostetaan samalta palveluntuottajalta. Laboratoriokeskus tarvitsee oman talous-/hallintopäällikön (yhtenä osa-alueena sopimusoikeus). Muusta taloushallinnon resursoinnista ehdotetaan laboratoriokeskuksen toimivan johdon päättävän. Peruspääoman muodostaminen Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenosuuksista. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien ohjeiden mukaan peruspääoman tulisi olla suurempi kuin 2/3 pysyvien vastaavien arvosta. Riippuen liikelaitoksen tulevista kone- ja kalustohankinnoista sekä niiden rahoitusmuodosta, pysyvien vastaavien määrä tulee arvion mukaan olemaan 2 6 milj. euroa. Koska liikelaitokselle jäsenkuntayhtymistä siirtyvä käyttöomaisuuden arvo vaihtelee suuresti kuntayhtymittäin ja jollakin kuntayhtymällä käyttöomaisuuden arvo voi siirtohetkellä suunnitelman mukaisista poistoista johtuen olla olemattoman pieni, peruspääoman määrääminen asukaslukusuhteisesti olisi kaikkein tasapuolisin jakoperuste. Tämä on tärkeä siksi, koska jäsenten osuudet liikelaitoskuntayhtymän varoihin sekä vastuuseen veloista ja velvoitteista määräytyy jäsenosuuksien suhteessa. Peruspääoman arvoksi ehdotetaan euroa, joka jakautuu jäsenosuuksiin asukasluvun suhteessa. 15

16 Esimerkki: Peruspääoma ( ,00 euroa) asukasluvuilla jaettuna Kuntayhtymä As.luku % Jäsenosuudet % PPSHP , ,2 KPSHP , ,2 LSHP , ,1 Kainuun maakunta , ,7 LPSHP , ,9 Yhteensä , ,0 Jäsenosuudet suoritetaan liikelaitoskuntayhtymälle siten, että osa osuudesta katetaan laboratoriokeskukselle siirrettävien kirjanpitoarvoisten koneiden, laitteiden ja sovellusten arvolla (menojäännös n.2,2 M, poistot vuosittain n. 0,75 M ) ja loppuosa pääomasijoituksena. Mikäli pääomasijoitukset eivät riitä kattamaan laboratoriokeskuksen käyttöpääoman tarvetta, jäsenkuntayhtymät antavat laboratoriokeskukselle pitkäaikaisen käyttöpääomalainan, joka on enintään 2 milj. euroa. Laina määräytyy asukasluvun suhteessa ja lainalle maksetaan korko, joka on samansuuruinen kuin peruspääomalle maksettava korko. Lainan takaisinmaksusta sovitaan erikseen. Kuntayhtymiltä laboratoriokeskukselle henkilöstösiirtojen mukana siirtyvä lomapalkkavelka huomioidaan sen suuruisena kuin se tulee kunkin kuntayhtymän laboratorion osalta olemaan Jäsenkuntayhtymät maksavat lomapalkkavelan laboratoriokeskukselle mennessä. Liikelaitokselle siirtyvät kalustot, varastot jne. inventoidaan siirtovaiheessa, mutta ei oteta mukaan taseeseen. Siirtyvän omaisuuden laskennallinen hinta ja maksu sovitaan erikseen. Tukipalveluiden järjestäminen Tukipalveluiden järjestämisestä ehdotetaan seuraavaa: Materiaalihallinto ja hankinnat Laboratoriokeskus toteuttaa suoraan laboratoriotoimintaan liittyvät hankinnat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintapalveluista, joka jo tällä hetkellä tuottaa suuren osan palveluista yhteisen hankintarenkaan kautta. Kilpailutus ja hankintasopimus on keskitettyä. Tilaukset voidaan suorittaa hankintasopimuksen mukaisesti hajautetusti aluelaboratorioista. Ns. keskusvarastopalveluista kukin aluelaboratorio tekee sopimuksen oman emosairaalansa kanssa (mm. laboratorio- ja muut kertakäyttötarvikkeet, paperit, toimistotarvikkeet jne.). Kuljetukset Kuljetuspalvelujärjestelmä ehdotetaan hoidettavaksi tällä hetkellä sairaanhoitopiireillä käytössä olevilla järjestelyillä sopimalla erikseen emosairaaloiden kanssa. Sisäisistä kuljetuksista sovitaan niin ikään emosairaalan kanssa. 16

17 Vakuutukset Nykyiset vakuutussopimukset tulee käydä läpi ja siirtää laboratoriota koskevat sopimukset uuden toimijan nimiin. Mikäli sopimukset ovat katkolla, voi vaihtoehdoksi tulla myös kokonaan vakuutusten uusi kilpailuttaminen. Laboratoriolle täytyy ottaa myös tarvittavat muut vakuutukset. Laitehuolto ja muut tukipalvelut Laitehuollon, ravintohuollon, sairaalahuollon, vaatehuollon, ja muiden vastaavien tukipalvelujen osalta suositellaan ainakin toiminnan alkuvaiheessa tehdä laboratorioyksiköittäin sopimukset emosairaaloiden kanssa palveluiden tuottamisesta. Jatkossa voi tulla kysymykseen myös näiden palveluiden kilpailuttaminen. Jatkovalmistelua koskevat ehdotukset Laboratoriokeskuksen jatkovalmistelussa tulee taloushallinnon osalta ottaa huomioon erityisesti seuraavaa: - Budjettivaraus toimivan johdon palkkaukseen jo vuonna Hinnoittelutyön käynnistäminen viimeistään keväällä 2012, jotta hinnastot ovat käyttökelpoisia toiminnan alkaessa Hinnastojen yhtenäistämisessä tulee huomioida muun muassa se, millaisilla toimintakustannuksilla toimintaa kussakin laboratorioissa on tuotettu ja minkä verran yli-/alijäämää yksikkö on tuottanut - Muu valmistelutyö tapahtuu normaalin taloussuunnitelman puitteissa Lisäksi kuntayhtymien on otettava huomioon vuoden 2013 talousarvioon varaus annettavasta pääomalainasta muodostettavalle laboratorioliikelaitokselle. Laina, jonka suuruus on noin 4 m, ehdotetaan annettavaksi asukasluvun ( ) suhteessa. 8. TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIETOHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Perustettavan laboratoriokeskuksen tietojärjestelmien ja tietohallinnon järjestämistä koskevat ehdotukset on suunniteltu tietohallintoryhmässä. Tietohallintoryhmän perusteellinen raportti sisältyy erikseen esitettävään, tämän perustamissuunnitelman liiteaineistoon. Nykytilanne OYS-ERVA alueella Effica-laboratorio -järjestelmä on käytössä laboratoriotuotannossa tai näytteenotossa 30 organisaatiossa: - Kainuu; 1 kpl (vuoden 2011 aikana), kuntia 9 kpl ja Kainuun keskussairaala - LSHP; kuntia/kuntayhtymiä 4 kpl ja Lapin keskussairaala - LPSHP; Länsi-Pohjan keskussairaala - PPSHP; kuntia/kuntayhtymiä 24 kpl, Multilab -järjestelmä on käytössä laboratoriotuotannossa tai näytteenotossa 22 organisaatiossa - KPSHP; kuntia 9 kpl ja Keski-Pohjanmaan keskussairaala, 17

18 - PPSHP; kuntia/kuntayhtymiä 9 kpl ja OYS:n, Oulaskankaan ja Visalan ja Raahen sairaala OYS-ERVA alueen sairaaloissa ja niiden ylläpitämissä sopimuskunnissa tuotettiin vuoden 2010 aikana Effica -laboratorio -järjestelmällä n. 2,7 milj. tilastoitua tutkimusta Multilab -järjestelmällä n. 5,1 milj. tilastoitua tutkimusta Laboratoriotietojärjestelmän aiheuttamat kulut, joihin voidaan vaikuttaa suoraan kilpailutuksen avulla, ovat olleet /tilastoitu tutkimus. Esim. Effica-laboratorio -järjestelmällä LKS:ssa; 0.10 / tilastoitu tutkimus Multilab -järjestelmällä OYS/OLK/OML:alueella; 0.16 /tilastoitu tutkimus Sairaanhoitopiirien tietohallinnon palvelujen kustannukset - LSHP: n /vuosi - LPSHP: n /vuosi - Kainuu: n /vuosi - KPSHP: n /vuosi - PPSHP: n /vuosi Laboratoriotietojärjestelmien ylläpidossa työskentelevien henkilötyöpanosten määrä laboratoriossa - Kainuu; 0.5 henkilöä (n /vuosi) - KPSHP; 0.5 kemisti ja 0,7 laboratoriohoitaja (n /vuosi) - LSHP; 0.5 kemisti ja 0,8 laboratoriohoitaja (n /vuosi) - LPSHP; 0.5 kemisti ja 0,3 osastosihteeri (n /vuosi) - PPSHP; 1,1 kemisti, 2,7 laboratoriohoitaja (n /vuosi) Effica-laboratorio- ja Multilab -järjestelmissä ovat valmiina liitäntäohjelmat useimpiin OYS-ERVA -alueella tällä hetkellä oleviin analysaattoreihin. Analysaattorien tyyppikohtaisia laiteliitäntäohjelmia on OYS-ERVA alueella 45 65, riippuen, miten paljon pitää tehdä muutoksia saman tuottajan saman kaltaisten laitteiden liitäntöjen osalta. Yhteensä analysaattoreita on käytössä laboratorioliikelaitoksen alueella 145 kpl: - LSHP: 14 kpl - LPSHP: 10 kpl - Kainuu: 21 kpl - KPSHP: 20 kpl - PPSHP: 80 kpl Pyyntö- ja vastaussanomien tiedonvälityksessä on OYS-ERVA alueella HL7- yhteyksiä n. 70 kpl ja muutama XML- ja FTP-yhteys. Laboratoriotutkimusten pyynnöt tehdään ja tulokset selataan hoitoyksiköissä Weblab Clinicalilla, joka on integroitu ESKO- tai Effica -kertomusjärjestelmään - OYS, OLK, Visala (ESKO) - RAS, KPKS (Effica -kertomus) Effica -selainlaboratoriolla, joka on integroitu ESKO-järjestelmään - LKS, LPKS Effica -selainlaboratoriolla, joka on osa Effica terveydenhuollon kokonaisjärjestelmää - KKS Tietohallintoryhmän jäsenten antamien tietojen perusteella OYS-ERVA alueella Effica-laboratorio- ja Multilab -järjestelmien käyttäjät pitävät omaa järjestelmäänsä tällä hetkellä riittävän hyvänä, että ei ole tarvetta siirtyä toiseen 18

19 järjestelmään nykyisessä järjestelmässä olevien merkittävien puutteellisten toiminnallisuuksien tai kustannustekijöiden takia. Koska Effica- ja Multilab- järjestelmiä on käytetty monien vuosien ajan useissa organisaatioissa, OYS-ERVA alueella ja käyttäjät eivät näe merkittäviä puutteita omassa järjestelmässään, voidaan olettaa, että toista järjestelmää ei voida suoraan valita laboratorioliikelaitokseen ilman, että hylätyllä osapuolella on oikeus valittaa päätöksestä markkinatuomioistuimeen. Mylab on ilmoittanut, että nykyinen merkkipohjainen Multilab -järjestelmä uusitaan niin, että uudet selainpohjaiset ohjelmistot voidaan ottaa tuotantoon vaiheittain vuosien aikana. Vuoden 2013 alkuun mennessä ovat tuotantovaiheessa kaikki laboratorion tuotannon toiminnot sekä kemian, hematologian ja mikrobiologian osalta. Tieto on ilmoittanut, että vuoden 2011 aikana Effica-laboratorio -järjestelmästä julkaistaan uusi pääversio ja Mikrobiologian, Verikeskustoiminnan ja Raportointisovelluksiin on tulossa uusia ominaisuuksia. OYS-ERVA -aluetta koskevat muutostarpeet Laboratoriotuotantoon ja laboratorio-organisaatioiden toimintaan liittyen tiedonhallinnassa kehittämiskohteina ovat mm. laboratorioiden, hoitoyksiköiden ja potilaiden ohjeistuksen yhdenmukaistaminen ja ohjeiden saatavuus OYS-ERVA -alueella tietoverkkojen välityksellä, laboratoriotutkimusten näytteenoton, näytteen käsittelyn ja kuljetuksen, viitearvojen ja tulkinnan yhtenäistäminen tietoverkossa olevassa ohjekirjassa, hoitosuhteessa olevan henkilökunnan mahdollisuus nähdä tietoverkon välityksellä kaikissa julkisissa sairaanhoitopiirin tai OYS-ERVA -alueen terveydenhuollon yksiköissä tuotetut potilaan laboratoriotulokset potilaan luvalla, potilaan mahdollisuus laboratoriotutkimusten näytteenottoon tai EKGmittauksiin sairaanhoitopiirin tai OYS-ERVA -alueen kaikissa julkisen terveydenhuollon näytteenottopisteissä edellyttää näytteenottotarrojen tulostusmahdollisuutta, henkilöstöresurssien minimoiminen tietojärjestelmien ylläpidossa sekä käyttö- ja ylläpitomaksujen minimoiminen tietojärjestelmien osalta. Ehdotukset tietojärjestelmien ja tietohallinnon järjestämiseksi Laboratorioliikelaitokseen muodostetaan tietohallinnon osaamisalue, jossa ovat vastuuhenkilö, arviolta 5 pääkäyttäjää ja ainakin yhden henkilön työajasta osaa jokaisesta aluelaboratoriosta. Tietohallinnon osaamisalueen vastuuhenkilön tehtävistä ehdotetaan huolehtivan yhtymähallintoon sijoitettavaksi suunniteltava tietohallintopäällikkö. Laboratorion tuotantojärjestelmän asennus kestää 1,5 2 vuotta, jolloin tietohallinnon henkilöstön tarve on suurempi kuin normaalissa tuotannossa. Tämä tulee erikseen käyttöönottovaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa resursoida. Liikelaitos hankki pääsääntöisesti ostopalveluna kaikki liikelaitoksen toiminnanohjaukseen ja laboratoriotuotantoon liittyvät tietojärjestelmien palvelut. 19

20 Jos päädytään hankkimaan yksi yhteinen OYS-ERVA-alueen laboratorion tuotantojärjestelmä, silloin valinta toteutetaan tarjousmenettelyllä vain Mylab Oy:n ja Tieto Oyj:n toimittamien tuotteiden välillä. Liikelaitoksen laboratorion tuotantojärjestelmän asennuksen hinta on järjestelmän toimittajalle Jos päätetään, että liikelaitos maksaa uusittavien HL7-sanomayhteyksien toisen osapuolen kustannukset, niin hinta on n Asennusvaiheessa tulee myös vielä tällä hetkellä arvioimaton kustannuserä eri sairaanhoitopiirien tietohallintojen tekemästä määrittelytyöstä normaalin tuotantoajan ostopalveluhinnan lisäksi. Kustannuksiin voidaan laskea myös järjestelmien asennukseen ja käyttöönottoon n. 10 henkilön työpanos n. 2 vuoden ajalle normaalin tuotantotyön rinnalla ja henkilön kouluttamiseen 5-10 henkilön työpanoksella 2 3 kuukauden ajalla. Liikelaitoksen toiminnan ja laboratoriotuotannossa ja tiedonhallinnassa voidaan saavuttaa kustannussäästöjä mahdollisesti laboratoriotuotannon perusjärjestelmän kilpailutuksen avulla ja mahdollisesti ostopalvelujen osalta. Laboratorion henkilöstön palkkamenot eivät todennäköisesti merkittävästi vähene tiedonhallintaan liittyvien tehtävien osalta, mutta resursseja saadaan laboratorion tuotantoon, kun erillisten tietojärjestelmien ylläpitoa keskitetään. Tietohallinnon jatkovalmistelutehtävät Laboratoriokeskuksen tietohallinnon järjestäminen merkinnee ehkä suuritöisintä tehtäväaluetta laboratoriokeskuksen perustamistoimien toimeenpanossa. Sen jälkeen, kun perustamispäätös on tehty, ehdottaa tietohallintoryhmä seuraavan toimeenpanosuunnitelman toteuttamista. Vuoden 2011; neljänneksellä Tietohallintoryhmä laatii määrittelyt välttämättömistä/pakollisista laboratorion tuotantotietojärjestelmän ominaisuuksista ja integraatioista ja/tai sanomavälitysyhteyksistä muihin tietojärjestelmiin nykyisten toimintamallien perusteella. Vastaavat määrittelyt tehdään myös verensiirtotoiminnassa käytettävästä tietojärjestelmästä. Vuoden 2011; 4. neljänneksellä Vuoden neljänneksellä laaditut määrittelytiedot päivitetään vuoden 2011 loppupuolella vastaamaan Tiedon, Mylabin ja Software Pointin antamia kuvauksia heidän tietojärjestelmiin tuoduista uusista, joiden on oltava tuotantovalmiita sovittuna järjestelmien käyttöönottohetkenä. Vuoden 2012; neljänneksellä Oletetaan, että OYS-ERVA alueen Laboratorioliikelaitos on juridisesti oikeutettu tekemään sopimuksia ja tarjouspyyntöjä vuoden 2012 alkupuolella ja sillä on tarvittava henkilöstö toiminnan aloittamiseksi esim Laboratorioliikelaitoksen tietohallinnon osaamisalueen vastuuhenkilö, pääkäyttäjät ja aluelaboratorioiden yhdyshenkilöt valitaan. Heti, kun liikelaitoksen henkilökunta on toimintavalmis, hankitaan liikelaitoksen hallinnon ja tietohallinnon henkilöstön tarvitsemat vuokratyötilat, hankitaan liikelaitoksen 20

4 2 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 4

4 2 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 4 KOKOUSKUTSU 2/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 09.00 Kokouspaikka luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 1 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 2 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Johdanto 3 2. ERVA laboratoriotoiminnan tavoitteet ja periaatteet 3 3. ERVA laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO YHTYMÄKOKOUKSEN (25.4.2014) ALOITTEESEEN

LAUSUNTO YHTYMÄKOKOUKSEN (25.4.2014) ALOITTEESEEN LAUSUNTO YHTYMÄKOKOUKSEN (25.4.2014) ALOITTEESEEN NordLabin perustamisvaiheen tavoitteiden asetanta PPSHP:n hallitus päätti kokouksessaan 21.9.2009 selvitysmiehen (Seppo Tuomola) ehdotuksista - asettaa

Lisätiedot

1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 1.1/12.12.2014 1/7 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.1/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu vain sähköinen

Lisätiedot

PPSHP:n valtuustoseminaari Timo Kauppinen. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä

PPSHP:n valtuustoseminaari Timo Kauppinen. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä PPSHP:n valtuustoseminaari 14.11.2017 Timo Kauppinen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä REL/102012 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUS - NORDLAB Kliinisen laboratorioalan pohjoinen

Lisätiedot

Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa. Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)

Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa. Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) Mikä on ISLAB? Kunnallinen organisaatio: liikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous. Itä-Suomen sairaanhoitopiirin perustaminen ( ISER ) Projektipäällikkö Seppo Tuomola, ISER hanke

Itä-Suomen huippukokous. Itä-Suomen sairaanhoitopiirin perustaminen ( ISER ) Projektipäällikkö Seppo Tuomola, ISER hanke Itä-Suomen huippukokous Itä-Suomen sairaanhoitopiirin perustaminen ( ISER ) Projektipäällikkö Seppo Tuomola, ISER hanke 30.08.2011 ISER hankkeen käynnistyminen Asia tuli vireille KYS erityisvastuualueen

Lisätiedot

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa

OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS. - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa OYS-ERVA LABORATORIOSELVITYS - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kainuu Esa Ahonen 120510 1 Laboratorioselvityksen taustaa laboratoriopalveluissa keskittymistä suuriin kilpailukykyisiin

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Laboratorioliikelaitoksen perustaminen

Laboratorioliikelaitoksen perustaminen Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Laboratorioliikelaitoksen perustaminen SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 31.10.-1.11.2013 Helsinki Rauno Luttinen REL/102012

Lisätiedot

Valtuuston kokouksen pöytäkirja

Valtuuston kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2011 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika 1.11.2011 klo 9.00-10.50 Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 12 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 13 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta 31.03.2014. Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 3/2014 1 Johtokunta 31.03.2014 Aika 31.03.2014 klo10:00-12:40 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä.

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä. 1 (7) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Perussopimus A. Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS Kokouskutsu 5/2012 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: 24.8.2012, klo 13.00 Paikka: OULU, Oulun yliopistollinen sairaala, yhtymähallinto 3.krs, iso neuvotteluhuone

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja NordLabin yhteistyö. Leila Risteli johtava lääkäri 26.3.2015

Terveyskeskusten ja NordLabin yhteistyö. Leila Risteli johtava lääkäri 26.3.2015 Terveyskeskusten ja NordLabin yhteistyö johtava lääkäri 26.3.2015 1 Laboratoriotutkimus on osa potilaan hoitoprosessia 2 Tavoitteenamme on taata kliinikkolääkärille laboratoriotutkimusten tulokset oikea-aikaisesti,

Lisätiedot

JOHTOK Toiminta:

JOHTOK Toiminta: Johtokunta 40 30.08.2013 Johtokunta 62 15.11.2013 Yhteistyötoimikunta 33 11.12.2013 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2014-2016 36/00.02.00/2013 JOHTOK 30.08.2013 40 Toiminta: NordLabin toiminta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Yhteiset asiat projektiryhmä 23.5.2017 Raija Ruoranen 30.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Eteneminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Kokonaisuutena työryhmälle

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenet 3 Tehtävät Liikelaitoskuntayhtymän nimi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Liite 1. JOHTOKUNNAN TOIMINTAOHJE 1 Yhtymähallinto Tässä esitettävä laboratoriokeskuksen johtokunnan toimintaohje on laboratoriokeskuksen hallintosääntöä täydentävää toimintaa, sen ohjausta ja johtamista

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE

LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE LABORATORIOKESKUKSEN OHJAUSTA JA JOHTAMISTA KOSKEVAT LAUSUNNOT VALMISTELUTOIMIKUNNALLE ERVA- SAIRAANHOITOPIIRIEN HALLINTOYLIHOITAJIEN, YLIHOITAJIEN JA LABORATORIOIDEN OSASTONHOITAJIEN KANNANOTTO ALUSTAVAAN

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma M A A K U N TA U U D I S T U S Väliaikaishallinnon kokous 15.6.2017 15.6.2017 Eija-Liisa Heikkilä 13.9.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 M A A K U N TA U U D I S T U S MUUTOSJOHTAJIEN JORY Valmistelusuunnitelma

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS. OULU, Medipolis, yhtymähallinto 5.krs, neuvotteluhuone.

POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS. OULU, Medipolis, yhtymähallinto 5.krs, neuvotteluhuone. Kokouskutsu 7/2012 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: 16.11.2012, klo 12.00 Paikka: OULU, Medipolis, yhtymähallinto 5.krs, neuvotteluhuone. Kokouksen osanottajat

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5. Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 2905/00.01.00/2012 80 19.11.2012 80 Lausunto Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutosehdotuksista Valmistelijat / lisätiedot: Mustonen Eila, puh. (09) 816 23006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Kuntajohtajapäivät 29.8.2014 Pori Lausuntokierros http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntoaika

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Palvelukeskus. Helsingin kaupungin Palvelukeskus-liikelaitoksen toimintasääntö alkaen. HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Helsingin kaupungin -liikelaitoksen toimintasääntö 1.7.2017 alkaen. 1 Toimiala ja organisaatio 1.1 -liikelaitos osana keskushallintoa -liikelaitos huolehtii palvelutoiminnan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Läsnä Vilma Kröger Pirjo Nikkinen Tiina Nousiainen

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Itä-Suomen sairaanhoitopiirin muodostaminen

Itä-Suomen sairaanhoitopiirin muodostaminen ISER hanke Esiselvityksen ohjausryhmä 10.12.2010 Itä-Suomen sairaanhoitopiirin muodostaminen HANKESUUNNITELMA Alustava Tausta Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueen strategiaohjelmassa (ERVA strategia)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lääkäriliiton Länsipohjan paikallisosaston johtokunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Sanna Papunen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.03.2015 Sivu 1 / 1 776/00.04.01/2015 100 Espoon uuden sairaalan logistiikka palvelujen organisointi HUS-Logistiikka liikelaitoksen hoidettavaksi (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUK- SEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUK- SEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ISLABin johtokunta 2.11.2016 asia 4 48 LIITE 1 PERUSSOPIMUS 1 (10) ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUK- SEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksyttäväksi ISLABin yhtymäkokouksessa Hyväksyttäväksi jäsenten

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (5) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 20 8 2009 Voimaan 20.8.2009 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunta tukee ja edistää kaupungin strategista johtamista,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Tiivistelmä Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistämisen hankesuunnitelmasta

Tiivistelmä Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistämisen hankesuunnitelmasta Tiivistelmä Uudenmaan maakunnan toiminnan käynnistämisen hankesuunnitelmasta 2.8.2017 Kommentoinut [A1]: Katselmoitu versio hallituksen heinäkuussa 2017 tekemän sote- ja maakuntauudistuksen lykkäämispäätöksen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Ajankohtaiskatsaus. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Ajankohtaiskatsaus Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Organisaatio 1.1.2013 15 jäsenkuntaa Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Johtoryhmä Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot