Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8 Liite 1. JOHTOKUNNAN TOIMINTAOHJE 1 Yhtymähallinto Tässä esitettävä laboratoriokeskuksen johtokunnan toimintaohje on laboratoriokeskuksen hallintosääntöä täydentävää toimintaa, sen ohjausta ja johtamista koskeva menettelytapaohje, jonka johtokunta vahvistaa. Tätä toimintaohjetta täydennetään ja tarvittaessa tarkistetaan laboratoriokeskuksen toiminnan käynnistyessä ja/tai käynnistyttyä. Toimintaohjeen täydennykset ja tarkistukset valmistellaan laboratoriokeskuksen toimivan johdon toimesta. Tämän toimintaohjeen ohella laboratoriokeskuksen toimitusjohtaja voi antaa yksityiskohtaisempia, päivittäistoimintaa koskevia ohjeita. Sen soveltamiseksi, mitä hallintosäännön 31 :ssä laboratoriokeskuksen yhtymähallinnosta todetaan, laboratoriokeskuksen yhtymähallintoon kuuluvat laboratoriokeskuksen yhteisten ja keskitetysti hoidettavien hallintotehtävien valmistelua ja hoitamista varten seuraavat toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat viran- ja toimenhaltijat: johtava lääkäri (virka), jonka tehtävistä määrätään hallintosäännössä, henkilöstöpäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on työnantajatehtäviin ja henkilöstöasioihin liittyvät koordinointi- ja valmistelutehtävät, talous- ja hallintopäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on yleishallintoon, talous- ja materiaalihallintoon sekä suunnitteluun, budjetointiin ja laskentaan liittyvät koordinointi- ja valmistelutehtävät, tietohallintopäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on tietohallinnon sekä tietojärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät koordinointi- ja valmistelutehtävät laatupäällikkö (virka), jonka perustehtävänä on yhtenäistää ja kehittää menettely- ja toimintatavat sekä laajentaa ja ylläpitää akkreditointia koko toiminta-alueella kehityspäällikkö (toimi), jonka pääasiallisena tehtävänä on analysoida ja tehostaa toimintaprosesseja sekä vastata henkilöstön koulutuksesta ko alueella ylihoitaja (virka), jonka pääasiallisena tehtävänä on kehittää ja yhtenäistää laboratoriohoitotyötä, näytteenottoa ja asiakaspalvelua sekä johdon sihteeri (toimi), jonka perustehtävänä on laboratoriokeskuksen johdon toimistotehtävien, asiakirjahallinnon ja arkistonpidon sekä muiden käytännön järjestelytehtävien hoitaminen. Lisäksi laboratoriokeskuksen yhteisten ja keskitetysti hoidettavien, tämän toimintaohjeen 3 :ssä todettavien osaamisalueiden johtamiseen nimetään vastuuhenkilöt. Toimitusjohtaja nimeää edellä kuvatun henkilöstön. Organisointi on kuvattu liitteessä 1. Yhtymähallinnon henkilöstön tehtävistä määrätään lähemmin toimitusjohtajan päätöksin. Yhtymähallinnon viran- ja toimenhaltijoiden pätevyysvaatimuksista määrätään erikseen yhtymähallinnossa ylläpidettävässä, laboratoriokeskuksen virkojen ja toimien kelpoisuusehtoja koskevassa luettelossa.

9 2 Aluelaboratorio-organisaatio Hallintosäännön 4. luvun mukaan laboratoriokeskus jakautuu aluelaboratorioihin, joita johtaa laboratoriojohtaja. Sen soveltamiseksi, mitä aluelaboratorioorganisaatiosta hallintosäännössä määrätään, aluelaboratorioiden palvelutoiminta jakaantuu vastuualueisiin. Vastuualuejaosta päättää toimitusjohtaja. OSAAMISALUEIDEN SIJOITTUMINEN ORGANISAATIORAKENTEESEEN TOIMITUS- JOHTAJA YHTYMÄ- HALLINTO JOHTO- RYHMÄ VASTUUHENKILÖT A l u e l a b o r a t o r i o t Osaamisalue 1 Osaamisalue 2 Osaamisalue 3 Osaamisalue 4 Osaamisalue 5 Osaamisalue 6 Osaamisalue 7 jne 3 Osaamisalueet Tarvittavaa osaamista ylläpidetään ja kehitetään osaamisalueittain. Sen soveltamiseksi, mitä hallintosäännön 32 :ssä laboratoriokeskuksen ohjauksesta ja koordinoinnista todetaan, laboratoriokeskuksen toiminnallista koordinointia varten muodostetuilla osaamisalueilla on toimitusjohtajan nimeämät vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on: 1. toimia aluelaboratorioiden edustajista muodostetun osaamisalueen/osaamisalueiden vastuuhenkilönä, 2. johtaa ja kehittää osaamisalueensa/-alueidensa ammatillista toimintaa yhdessä yhtymähallinnon kanssa aluelaboratorioiden tarpeiden ja resurssien mukaisesti, 3. tehdä esityksiä yhtymähallinnolle osaamisalueensa/-alueidensa henkilöstön ja toiminnan kehittämistä ja toiminnan muutoksia koskevissa asioissa sekä 4. ylläpitää ja kehittää osaamisalueensa/-alueidensa opetus- ja tutkimustoimintaa Hallintosäännössä todetun kliinisen laboratoriohoitotyön osaamisalueen ohella johtokunta voi toimitusjohtajan esityksestä muodostaa osaamisalueita kulloinkin esiin tulevien tarpeiden ja toimintavaatimusten mukaisesti.

10 4 Toimivalta ja sen delegointi 5 Liitteet Muut toimintaohjeet Hallintosäännössä todettua johtokunnalle ( 30), toimitusjohtajalle ( 33) ja laboratoriojohtajalle ( 35) määriteltyä toimivaltaa sekä hallintosäännön luvussa 5 todettua henkilöstöasioiden toimivaltaa voidaan delegoida laboratoriokeskuksessa edelleen. Tätä varten laboratoriokeskuksella on päätösvaltamatriisi, jossa delegoinnit määritellään. Päätösvaltamatriisi on tämän toimintaohjeen liitteenä 2. Toimivallan delegoinnista ja päätösvaltamatriisista päättää johtokunta toimitusjohtajan esityksestä. Päätösvaltamatriisia tarkistetaan tarvittaessa johtokunnan päätöksin. Liite 1. Osaamisalueet Liite 2. Päätösvaltamatriisi Edellä esitetyt toimintaohjeen kohdat koskevat laboratoriokeskuksen perustamista koskevan päätöksenteon kannalta olennaisiksi katsottavia kysymyksiä. Muilta osin toimintaohjetta täydennetään laboratoriokeskuksen toimivan johdon toimesta sen jälkeen, kun toimiva johto on nimetty.

11 Osaamisalueet Vastuuhenkilöt Yhtymähallinto 1. Asiakaspalvelu ja näytteenoton hallinta 2. Kliininen laboratoriohoitotyö 3. Vierianalytiikka 4. Kliinisen kemian analytiikka 5. Molekyylibiologia ja genetiikka 6. Hematologia ja verikeskustoiminta 7. Kliininen mikrobiologia 8. Infektioserologia, autoimmunologia ja allergologia 9. Erikoiskemia 10. Endokrinologia ja metabolia 11. Isotooppi ja KNF 12. EKG ja spirometria 13. Opetus ja tutkimus 14. Laadunhallinta 15. Tietohallinto Ylihoitaja Kemisti/lääkäri Lääkäri (hematologia) Lääkäri (mikrobiologia) Lääkäri (kliininen kemia) Lääkäri (kliininen fysiologia) Johtava lääkäri Laatupäällikkö Tietohallintopäällikkö Toimitusjohtaja Johtava lääkäri Henkilöstöpäällikkö Talous- ja hallintopäällikkö Laatupäällikkö Tietohallintopäällikkö Kehityspäällikkö Ylihoitaja Laboratoriotuotannon optimointi kuuluu kaikille vastuuhenkilöille Liite 1.1.

12 PÄÄTÖSVALTAMATRIISI Liite 1.2. HUOM! X= päätösvallan käyttäminen. Kun samalla rivillä on useita rasteja, kukin päättäjä päättää alaisensa henkilöstön ja johtamansa toiminnan osalta. Jos käsiteltävästä asiasta ei ole määräystä hallintosäännössä tai siitä ei ole alla delegointipäätöstä, asiasta päättää toimitusjohtaja K = kuuleminen, tarkoittaa kuulemista ennen hallinnollisen päätöksen tekemistä E = esittely, tarkoittaa valintapäätöksiin liittyvää, hallintosäännön 42 mukaista esittelymenettelyä Johtokunta Toimitusjohtaja Johtava lääkäri Talousja hallintopäällikkö Henkilöstöpäällikkö Osaamisalueen vastuuhenkilö Alue laboratoriojohtaja TOIMINTAA JA YLEISHALLINTOA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET > NordLab:a koskevat sopimukset X X X K > Henkilöstövuokrasopimukset X K K HENKILÖSTÖHALLINNON PÄÄTÖKSET Henkilöstön valinta > Viranhaltijan/työntekijän valinta, tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen, ehdollisen valinnan vahvistaminen ja eron myöntäminen X X K K X E 1 Osastonhoitaja/muu lähiesimies > Sijaisen ottaminen, enint. 3 kk ja tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen X X 2 X X > Sijaisen ottaminen yli 3 kk ja tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen X X 3 X E 4 1 Hallintosäännön 42 mukaisesti henkilöstön valintapäätökset tehdään välittömän esimiehen (esim. osastonhoitaja tai muu lähiesimies) esittelystä kuultuaan asianomaisen osaamisalueen vastuuhenkilöä. Hallinnollisen päätöksen tekee päätöksentekijä (esim. aluelaboratorion johtaja). 2 Kliininen laboratoriohoitotyö, asiakaspalvelu ja näytteenoton hallinta -osaamisalueen vastuuhenkilö (ylihoitaja) yhteen sovittaa koulutuksiin osallistumiset, vuosilomat ja sijaisten palkkaamisen periaatteet 3 Kliininen laboratoriohoitotyö, asiakaspalvelu ja näytteenoton hallinta -osaamisalueen vastuuhenkilö (ylihoitaja) yhteen sovittaa koulutuksiin osallistumiset, vuosilomat ja sijaisten palkkaamisen periaatteet 4 Kun kyse on yli 3kk kestävään sijaisuuteen ottamista, noudatetaan hallintosäännön 42 mukaista esittelymenettelyä ts. välitön esimies (esim. osastonhoitaja tai muu lähiesimies) tekee esityksen, hallinnollisen päätöksen tekee päätöksentekijä (esim. aluelaboratorion johtaja).

13 PÄÄTÖSVALTAMATRIISI Talousja hallintopäällikkö Osaamisalueiden vastuuhenkilö Alue laboratoriojohtaja X Osastonhoitaja/muu lähiesimies X Johtokunta Toimitusjohtaja Johtava lääkäri Henkilöstöpäällikkö 1 > Vuosiloma X X > Koulutus 2 - paikallinen koulutus, 1-2 pv X X X X - kotimaan koulutus X X X X - koulutus ulkomailla X X 3 X 4 K K K > Sairausloman hyväksyminen - omalla ilmoituksella. enintään 3 pv (epidemian aikana 5pv) X X X X - enintään 1 kk X X X X - yli 1 kk X > Äitiys-, isyys-, vanhempainloma X X X X > Hoitovapaa, osittainen hoitovapaa X X X X > Tilapäinen hoitovapaa X X X X > Opintovapaa X X K X X > Vuorotteluvapaa X X K X X >Palkaton virkavapaus/työloma - enintään 30 pv X X X X - yli 30 pv X X X K > Viranhaltijan/työntekijän siirto - aluelaboratorioiden välillä X K K K - aluelaboratorioiden sisällä vastuuyksiköiden välillä X X 5 - toimipisteiden välillä X X 1 Kliininen laboratoriohoitotyö, asiakaspalvelu ja näytteenoton hallinta -osaamisalueen vastuuhenkilö (ylihoitaja) yhteen sovittaa koulutuksiin osallistumiset, vuosilomat ja sijaisten palkkaamisen periaatteet 2 Kliininen laboratoriohoitotyö, asiakaspalvelu ja näytteenoton hallinta -osaamisalueen vastuuhenkilö (ylihoitaja) yhteen sovittaa koulutuksiin osallistumiset, vuosilomat ja sijaisten palkkaamisen periaatteet 3 Päätöksentekijä muiden kuin aluelaboratorioiden akateemisen henkilöstön osalta 4 Päätöksentekijä aluelaboratorioiden akateemisen henkilöstön osalta 5 Mikäli osastonhoitaja/lähiesimies toimii sekä lähettävän että vastaanottavan vastuuyksikön esimiehenä. Muussa tapauksessa päätöksentekijä on aluelaboratorion johtaja.

14 PÄÄTÖSVALTAMATRIISI Johtokunta Toimitusjohtaja Johtava lääkäri Talousja hallintopäällikkö Henkilöstöpäällikkö Osaamisalueiden vastuuhenkilö Alue laboratoriojohtaja Osastonhoitaja/muu lähiesimies > Harkinnanvaraisen palkantarkistuksen / henkilökohtaisten lisien myöntäminen X K K K TALOUSHALLINNON PÄÄTÖKSET > Hankinnat, yli X > Hankinnat, alle X > Hankinnat, alle X > Hankinnat, alle X > Hankinnat, alle MUU PÄÄTÖKSENTEKO > Hankkeet, projektit - kesto yli vuosi, johon liittyy Nordlab:n omaa rahoitusta X - kesto alle vuoden, johon liittyy Nordlab:n omaa rahoitusta X K > Tutkimusluvan myöntäminen X K 1 Toimitusjohtaja delegoi päätöksenteon aluelaboratorioiden johtajien esityksestä. TARKENNUS: Laskujen hyväksyjät, tilausoikeudet ja muu keskeinen talousarvion toteutukseen liittyvä toimivalta määritellään vuosittain talousarvion täytäntöönpanoohjeissa. Päätöskohtia voidaan lisätä tai vähentää laboratoriokeskuksen johdon ja johtokunnan harkinnan perusteella. Päätöksentekijöiden nimikkeet tässä ovat esimerkinomaisia, ja ne määräytyvät laboratoriokeskuksen organisaatiorakenteen perusteella.

15 Liite 2. Kiviharjuntie Oulu YHTEENVETO UUSIEN VIRKOJEN/TOIMIEN PERUSTAMISEKSI TAI LAKKAUTTAMISEKSI NordLabin hallintosäännön 30 mukaisesti johtokunta päättää virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta. Esitykset uusien virkojen/toimien perustamisesta 25 / pidettävään johtokunnan kokoukseen. Täydelliset esitykset perusteluineen jaetaan kokouksessa ESITYKSEN TYYPPI NORDLAB LABORATORIO / VASTUUYKSIKKÖ Uuden viran/toimen perustaminen Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi NordLab Oulu / X3100 Yhteiskustannuspaikka MUUTOKSEN KUVAUS (Perustettavan viran/toimen nimike, lakkautettava virka/toimi, perustettava virka/toimi) 1. Esitetään perustettavaksi sairaalageneetikon toimi PERUSTELUT NordLab Oulun genetiikan laboratoriossa on jo useiden vuosien ajan toiminut kolme sairaalageneetikkoa, mikä analysoitavien näytteiden määrän ja käytettyjen tekniikoiden lukuisuuden ja vaativuuden takia on tarpeen. FT Katrin Rapakko on hoitanut tätä tehtävää kelpoisuusehdot täyttävänä määräaikaisissa palvelussuhteissa 1998 alkaen. Uuden viran/toimen perustaminen Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi NordLab Oulu / X3100 Yhteiskustannuspaikka 2. Esitetään lakkautettavaksi laboratorionhoitajan toimi, lakkautettavan tilalle perustetaan sairaalamikrobiologin toimi Laboratorionhoitajan tointa on käytetty erikoistuvan sairaalamikrobiologin koulutuksessa Toimessa ei ole vakinaista haltijaa. Mikrobiologian analytiikka on automatisoitumassa voimakkaasti, ja sitä yhtenäistetään koko NordLabissa. Tämä kehitys edellyttää lisää mikrobiologian teknistä erikoisosaamista ja on

16 Kiviharjuntie Oulu Uuden viran/toimen perustaminen Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi Uuden viran/toimen perustaminen Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi YHTEENVETO UUSIEN VIRKOJEN/TOIMIEN PERUSTAMISEKSI TAI LAKKAUTTAMISEKSI mielekästä hoitaa siten, että NordLab Ouluun perustetaan neljäs sairaalamikrobiologin toimi. NordLab Oulu / X Esitetään perustettavaksi laboratoriohoitajan Henkilöstösiirtosopimuksen mukaisesti Yhteiskustannuspaikka toimi siirtyvälle henkilöstölle perustetaan virat ja toimet. Esitetään perustettavaksi 1 toimi, jossa työskentelee henkilö vakituisessa työsopimussuhteessa projektissa, jossa ulkopuolinen rahoitus. NordLab Kokkola / X Esitetään perustettavaksi Tehtävää hoitaa tällä hetkellä määräaikaisena Yhteiskustannuspaikka sairaalamikrobiologin toimi ( saakka) erikoistuva mikrobiologi. Ehdotetaan perustettavaksi mikrobiologin vakituinen toimi. Uuden viran/toimen perustaminen Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi NordLab Kemi / X3401 Kliininen laboratorio 5. Esitetään perustettavaksi laboratoriohoitajan toimi Tutkimusmäärät ovat nousseet Kemin toimipisteessä lähes 20%. Lisäksi yövuoroon siirtyminen, vuosilomien lisääntyminen yhdistämisten myötä sekä rekrytointiin liittyvät syyt puolustavat uuden toimen perustamista. Vakinaisiin toimiin on hakijoita paremmin. Sijaisuuksiin ei ole ollut yhtään hakijaa kahteen vuoteen. Uuden viran/toimen perustaminen Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi NordLab Kajaani / X3501 Kliininen laboratorio 6. Esitetään perustettavaksi laboratoriohoitajan toimi NordLab/Kajaanin kliinisessä laboratoriossa on tarvetta laboratoriohoitajan kolmivuorotyötehtävään.

17 Kiviharjuntie Oulu Uuden viran/toimen perustaminen Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi Uuden viran/toimen perustaminen Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi Uuden viran/toimen perustaminen YHTEENVETO UUSIEN VIRKOJEN/TOIMIEN PERUSTAMISEKSI TAI LAKKAUTTAMISEKSI NordLab Kajaani / X Esitetään perustettavaksi laboratoriohoitajan Kainuun keskussairaalan kliinisessä Kliininen laboratorio toimi laboratoriossa on työskennellyt vuoden 2012 loppuun kokopäiväinen varahenkilöstöön kuuluva laboratoriohoitaja, jota on hallinnoinut sijaispalveluyksikkö. Työntekijä on ollut yhteinen työntekijä patologian laboratorion kanssa osuuksilla 50 % ja 50 %. Käytännössä työntekijä on työskennellyt kliinisessä laboratoriossa ja tehnyt vain loma-aikojen sijaisuuksia patologian laboratoriossa. Vuoden 2013 alusta henkilö työskentelee Kainuun Soteky:ssä, josta ko. työntekijän palveluja voi ostaa 35 /h. Esitetään perustettavaksi toimi, jotta palveluja ei tarvitse hankkia ulkopuolelta. NordLab Kajaani / X Esitetään perustettavaksi sairaanhoitajan NordLab Kajaanissa ollut syksyllä 2012 Kliininen laboratorio toimi haettavana laboratoriohoitajan toimi. Kyseinen vakanssi avautui nykyisen ap.osastonhoitajan siirtyessa nykyisiin tehtäviinsä lähtien. Tehtävä on ollut hakumenettelyssä 2 kertaa. Kelpoisia hakijoita ei ollut. 3. hakukerralla hakuilmoitusta muutettiin siten että mikäli kelpoista lab.hoitajaa ei saada, voidaan valita sairaanhoitaja. Tehtäväan valittiin shteija Niemisalo. Esitetään perustettavaksi sairaanhoitajan vakanssi. NordLab Oulu / X Esitetään lakkautettavaksi osastonsihteerin Toimi vapautunut eläköitymisen vuoksi.

18 Kiviharjuntie Oulu Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi Uuden viran/toimen perustaminen Viran/toimen lakkautus, lakkautettavan tilalle perustetaan virka/toimi YHTEENVETO UUSIEN VIRKOJEN/TOIMIEN PERUSTAMISEKSI TAI LAKKAUTTAMISEKSI toimi, lakkautettavan tilalle perustetaan Lähihoitajakoulutuksen saaneella on lähihoitajan toimi koulutuksen perusteella valmiudet ottaa sydänfilmejä ja perehdytyksen kautta suoniverinäytteitä. Osastonsihteereiden määrää ei ole tarkoituksenmukaista lisätä, koska HL7- yhteydetä vähentävät pelkän toimistotyön määrää. NordLab Oulu / X Esitetään lakkautettavaksi tutkimusapulaisen Toimenhaltija irtisanoutunut, toimi tulee toimi, lakkautettavan tilalle perustetaan avoimeksi eläkoitymisen vuoksi. Toimi lähihoitajan toimi vapautunut eläköitymisen vuoksi. Lähihoitajakoulutuksen saaneella on koulutuksen perusteella valmiudet ottaa sydänfilmejä ja perehdytyksen kautta suoniverinäytteitä

19 Kiviharjuntie Oulu YHTEENVETO NIMIKEMUUTOKSISTA Liite 3. NordLabin hallintosäännön 30 mukaisesti johtokunta päättää virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta. Esitykset uusien virkojen/toimien perustamisesta 25 / pidettävään johtokunnan kokoukseen. Täydelliset esitykset perusteluineen jaetaan kokouksessa ESITYKSEN TYYPPI NORDLAB LABORATORIO / VASTUUYKSIKKÖ MUUTOKSEN KUVAUS (nimikemuutoksen tiedot) Nimikemuutos NordLab Oulu / X3100 Nykyinen nimike: suunnittelija Ehdotettu nimike: kehityspäällikkö Nimikemuutos NordLab Oulu / X3100 Nykyinen nimike: apulaisylilääkäri Ehdotettu nimike: hallinnollinen apulaisylilääkäri PERUSTELUT NordLab Oulussa toimivan suunnittelijan tehtävänkuva on viime vuosina voimakkaasti laajentunut ehdotetun toimen tehtävänkuvan suuntaan. Sen on mahdollistanut mm. toimenhaltijan valmistuminen tohtoriksi aiheenaan laboratorion asiakaspalvelun käyttö toiminnan kehittämisessä. NordLabin tärkeänä tavoitteena on rationalisointi prosessien yhtenäistämisen kautta. Toimeen kuuluvat tehtävät eivät muutu niin merkittävästi, että kyseessä voisi katsoa olevan uusi tehtävä. Siten sen nykyinen haltija ThT Paula Oja ehdotetaan siirrettäväksi kehityspäällikön toimeen. Nimikkeenmuutos ei vaikuta viranhaltijan tosiasialliseen toimenkuvaan, sillä hänen työstään arviolta ¼ - 1/3 on hallinnollisia tehtäviä (mm. toimii akateemisen henkilökunnan esimiehenä NordLab Oulussa). Virkaan kuuluvat tehtävät eivät muutu niin olennaisesti että kyseessä katsottaisiin olevan uusi virka. Oulun aluelaboratoriossa on kaksi

20 Kiviharjuntie Oulu Nimikemuutos YHTEENVETO NIMIKEMUUTOKSISTA apulaisylilääkäriä, joiden tehtäväjako on perusteltua todeta nimikkeessä. Viranhaltijana on dosentti, kliinisen kemian erikoislääkäri Tommi Vaskivuo, joka täyttää hallinnollisen apulaisylilääkärin viran kelpoisuusehdot. Nimikemuutos Nimikemuutos

21 Liite 4. NordLab Laboratoriojärjestelmät nykytila ja vaihtoehdot Heli Päätalo

22 Johdanto Tämä dokumentti kuvaa NordLabin laboratorion tuotantojärjestelmät NordLabin hajautettua laboratorion tuotantoympäristöä mahdollistavat ratkaisuvaihtoehdot yleisellä tasolla 2 / / Heli Päätalo

23 Laboratorioprosessi Näytteenotto Näytteen siirto laboratorioon Näytteen vastaanotto laboratoriossa Näytteenottopyyntö Näytteen valmistelu Laadun valvonta Lääkärin arvio ja jatkotoimenpiteet Näytteen säilytys, varastointi Näytteen analysointi Tuloksen lähettäminen Näytteen tulokset 3 / / Heli Päätalo

24 Effica toimintaympäristö Kainuu

25 Laboratorion tietojärjestelmät Mylab Oulu

26 NordLab laboratorion tuotantojärjestelmät NordLab Rovaniemi NordLab Kemi Effica Laboratorio ja Selainlaboratorio v.3.5 Mikrobiologia ja Verikeskus v Effica Laboratorio ja Selainlaboratorio v Effica Mikrobiologia ja Verikeskus 3.5 NordLab Oulu - Multilab -kliinisen laboratorion perustietojärjestelmä v3.09 -Samba -mikrobiologian laboratorio v Verikeskusjärjestelmä Verso (SoftwarePoint) NordLab Kokkola NordLab Kajaani - Effica Laboratorio ja Selainlaboratorio v Effica Mikrobiologia ja Verikeskus Multilab -kliinisen laboratorion perustietojärjestelmä ja tietovarasto v Ventti -verikeskusohjelmisto v.5.2 (SoftwarePoint) - Samba mikrobiologia v

27 Vaihtoehdot laboratorion tuotantoympäristön rakentamiselle

28 Vaihtoehto 1) Yksi laboratoriokeskusjärjestelmä, jonka rajapinnan kanssa olemassa olevat laboratoriojärjestelmät keskustelevat B B A Rajapinta Valitaan 1 keskustieto -järjestelmä A/B/X A A Valitaan yksi keskuslaboratorio-tietojärjestelmä, Effica/Mylab tai joku uusi vaihtoehto Olemassa olevien tietojärjestelmien käyttö jatkuu ennallaan, muutokset pienehköjä aluelaboratorioissa Rakennetaan olemassa olevista laboratoriojärjestelmistä integraatio uuden keskusjärjestelmän rajapintaan Olemassa oleviin aluelaboratorioiden integraatioihin ei muutospaineita Aluelaboratorioiden nykyiset Helposti hahmotettava esim. kilpailutusta ajatellen Todennäköisesti toiseksi halvin ratkaisu Effica- ja Mylab ympäristöt voidaan yhdenmukaistaa toimintaprosessien yhdenmukaistamisen kanssa jollain aikavälillä (samat versiot ja workflowt) Jos yksi aluelaboratorio tipahtaa pois, muut voivat jatkaa toimintaansa Heli Päätalo

29 Vaihtoehto 2) Rakennetaan keskelle integraatioratkaisu, jonka rajapinnan kanssa olemassa olevat laboratoriojärjestelmät keskustelevat. Olemassa olevat Effica ja Multilab tietojärjestelmät integraatioineen pysyvät. B A A Antaa mahdollisuuden toteuttaa uudenlaisia ratkaisuja ja teknologian/teknologioiden hyödyntämistä (ei ole perinteinen ratkaisu TH-järjestelmissä Suomessa) Olemassa olevien tietojärjestelmien käyttö jatkuu, muutokset pienehköjä aluelaboratorioissa Ei olemassa olevien integraatioiden muutospaineita B Rajapinta toteutetaan muutoin kuin valitsemalla yhteinen tietojärjestel mä A Olemassa olevat integraatiot säilyvät Todennäköisesti halvin toteutustapa Jos yksi aluelaboratorio tipahtaa pois, muut voivat jatkaa toimintaansa Effica- ja Mylab laboratoriojärjestelmät voidaan yhdenmukaistaa samoiksi versioiksi, workflowt, toiminnan yhdenmukaistaminen Heli Päätalo

30 Vaihtoehto 3) Yksi yhteinen laboratoriokeskusjärjestelmä, jota kaikki käyttävät. NordLab Kemi NordLab Rovaniemi X NordLab Kajaani Ei vanhaa painolastia taakkana Käytännössä kaikki menee uusiksi Yksi laboratoriokeskusjärjestelmä, jota kaikki käyttävät Erittäin riskialtis, voi halvaannuttaa koko NordLabin toiminnan tai sen osia Koko NordLabin laajuisen toipumisen varmistaminen on hyvin vaikeaa Vaatii suurimmat muutokset Vaatii hyvin paljon aluelaboratorioiden työpanosta käyttöönotoissa ja testaamisessa Yhden toimittajan strategia ei ole suositeltava -> monopoliasema vaikuttaa palveluun, hinnoitteluun jne.) NordLab Kokkola NordLab Oulu Heli Päätalo

31 Vaihtoehto 4) Valitaan yksi vaihtoehto (käytännössä yksi toimittaja) ja korvataan kaikki uudella tietojärjestelmällä. X X X Valitaan yksi toimittaja ja tietojärjestelmä, joka otetaan käyttöön joka paikassa Voi olla Effica, Mylab tai joku muu Lähes kaikki integraatiot joudutaan uusimaan Todennäköisesti kallein ja aikaa vievin, riskialttein ja eniten NordLabin laboratoriohenkilökunnan omia resursseja vievä toteutustapa Yhden toimittajan strategia ei ole suositeltava -> monopoliasema vaikuttaa palveluun, hinnoitteluun jne. X Integraati orajapinta X Heli Päätalo

32 Monen toimittajan toimintaympäristö - etuja Lisää valinnan mahdollisuutta Ei yhden toimittajan varassa, jolle tulisi monopoli. Palvelun laatu yleensä huononee ja hinta sekä palvelut nousevat kilpailun vähetessä tai poistuessa Mahdollistaa alueittaisen, sovelluskohtaiset, vaiheittaisen päivittämisen uudempiin versioihin Olemassa olevien integraatioiden hyödyntäminen Antaa aikaa perusparannustyölle jo olemassa olevien ratkaisujen osalta (uudet Web liittymät ym. käytettävyyteen liittyvät asiat Uusien innovatiivisten ratkaisujen ja teknologioiden nopeampi käyttöönotto sovellusalueilla 12 / / Heli Päätalo

33 POHJOIS-SUOMEN LABORATORIO- PÖYTÄKIRJA 1/2013 KESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Johtokunta OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta, osoite: Kiviharjuntie 11, Oulu. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, liikelaitoskuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 189, OULU (käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu) Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3

146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 3 PÖYTÄKIRJA 11/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika klo 08.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg.

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Tero Aaltonen ja Arto Lindberg. Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 6 / 2011 86 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Perjantai 26.8.2011 klo 10.00 11.37 Kokouspaikka Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää Saapuvilla olleet

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-11.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 1 (11) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Johtokunta 14.12.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tekstiosa; liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 8.30-9.42 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 102 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot