KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN"

Transkriptio

1 KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

2 KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Aineistoneuvottelut Organisaatioiden yhdistymiset ASIAKKAIDEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN Asiakas- ja käyttäjäkysely Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri Rakenteellinen kehittäminen -kysely KUSTANNUSHYÖDYT YHTEISKUNNASSA FinELib-aineistojen käyttö Nelli-portaalin tilastot Shibboleth-kirjautumiset Nelliin Tunnusluvut Kilpailutus TOIMIVA PALVELUYKSIKKÖ Halti-tietokanta DIGITAALISTEN PALVELUJEN OSAAMINEN Kirjastoverkolle suunnattu koulutus Nelli FinELib-henkilöstö TALOUS FinELibin voimavarat ja tulot FinELibin menot Aineiston hankinnan menot E-aineistojen kokonaismenot E-aineistojen hankkimisesta aiheutuneet menot Nellin menot

3 TAULUKOT JA KUVIOT Taulukko 1. Lisensioidut aineistot 2008, s. 6 Taulukko 2. Toimintaympäristön muutosten ja tietoympäristön prosessien tunteminen, s. 9 Taulukko 3. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, s. 12 Taulukko 4. Ladatut artikkelit sektoreittain , s. 13 Taulukko 5. Ladatut artikkelit sektoreittain indeksi, s. 14 Taulukko 6. Tehdyt haut sektoreittain , s. 15 Taulukko 7. Tehdyt haut sektoreittain indeksi, s. 15 Taulukko 8. Artikkelihinnan kehitys sektoreittain , s. 19 Taulukko 9. Kustannushyödyt yhteiskunnassa, s. 20 Taulukko 10. Toimiva palveluyksikkö, s. 21 Taulukko 11. Kohdennettu viestintä, s. 22 Taulukko 12. Kokeilut ja pilotit, s. 23 Taulukko 13. Digitaalisten palvelujen osaaminen kirjastoissa, s. 25 Taulukko 14. FinELibin voimavarat ja menot , s. 26 Taulukko 15. FinELibin kokonaismenot v , s. 27 Taulukko 16. E-aineistojen kokonaiskulut sektoreittain , s. 28 Kuvio 1. Metalib-haut vuonna 2008 sektoreittain, s. 16 Kuvio 2. Nelli-tiedonhakujen jakautuminen kirjastosektoreittain 2008, s. 16 Kuvio 3. Shibboleth-kirjautumiset Nelliin, s. 17 Kuvio 4. Shibboleth-kirjautumisten jakautuminen korkeakouluittain, s. 18 Kuvio 5. E-aineistojen kokonaismenojen jakauma asiakassektoreittain v. 2008, s. 28 Kuvio 6. Aineiston hankinnan menot kululuokittain 2008, s. 29 Kuvio 7. Aineiston hankinnan menot sektoreittain 2008, s. 29 Kuvio 8. Nellin menot kululuokittain 2008, s. 30 Kuvio 9. Nellin menot sektoreittain 2008, s. 30 LIITTEET Liite 1 FinELib-ohjausryhmä ja konsortioryhmä sekä asiantuntija- ja työryhmät, s. 32 Liite 2 FinELibin toiminnasta tehdyt tutkimukset, s. 34 Liite 3 Kirjastoverkolle suunnatut koulutukset ja asiantuntijatilaisuudet, s. 35 Liite 4 FinELib-henkilöstön julkaisemat artikkelit, s. 37 Liite 5 FinELib-henkilöstön pitämät esitelmä, s. 38 Liite 6 FinELib-henkilöstön jäsenyydet ja muu näkyvyys, s. 41 Liite 7 Kansalliskirjastoa koskeva liite vuodelle 2009 Helsingin yliopiston tulossopimukseen kaudelle , s. 42 3

4 1 YLEISKATSAUS Vuosi 2008 oli FinELib-konsortion jäsenille toimintaympäristön muutosten aikaa. Palveluyksikkö laati konsortion jäsenkirjastoille kyselyn aineistojen lisensiointiin vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista. Kyselyn tavoitteena oli saada selville kirjastojen toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset ja kirjastojen näkemys muutosten tärkeydestä lisensioinnin kannalta. Kyselyllä kerättiin kirjastojen lisensiointiin liittyviä muutostoiveita. Kirjastot asettivat muutostoiveet myös tärkeysjärjestykseen. Kysely oli osa opetusministeriön asettamaa rakenteellisen kehittämisen hanketta. Organisaatioiden yhdistymiset jatkuivat kuluneena vuonna. Palveluyksikkö neuvotteli räätälöidysti aineistosopimukset uusille Metropolia- ja Noviaammattikorkeakouluille ja aloitti aineistoneuvottelut vuonna 2010 aloittaville kolmelle uudelle yliopistolle (Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, uusi Turun yliopisto). Tutkimuslaitosten yhdistymiset tapahtuivat varsin nopealla aikataululla. Stakes ja Kansanterveyslaitos yhdistyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi ja Merentutkimuslaitos sulautui Suomen ympäristökeskukseen ja Ilmatieteen laitokseen. Myös näille uusille organisaatioille palveluyksikkö neuvotteli uudet sopimukset. Kunnissa tapahtui määrällisesti eniten muutoksia. Kuntien määrä väheni vuodenvaihteessa 2008/ kunnasta 348 kuntaan. FinELib tunnustettiin vuonna 2008 yhdeksi 24:stä tutkimuksen kansallisesta infrastruktuurista. Opetusministeriön käynnistämässä infrastruktuuriselvityksessä kartoitettiin kansallisia tutkimusinfrastruktuureja, osallistumista kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin sekä laadittiin tiekartta uusista tarpeista. Palveluyksikkö toimitti mm. perusaineistotyöskentelyn yhteydessä kerättyä materiaalia täydennettynä hankkeen johtoryhmälle. Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuurihanke, jossa Kansalliskirjasto myös on mukana, hyväksyttiin Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Infrastruktuurihankkeen loppuraportti julkistetaan FinELib-konsortion käytössä olleiden aineistojen määrä pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2007 lopulla, vain hakuteosten määrä hieman kasvoi (278 v. 2007, 319 v. 2008). Uusina aineistoina lisensioitiin Rakennustiedon kortistoja, lääketieteen LWW Total Access Collection -lehtipaketti ja venäläinen Integrumaineisto. Aineistojen käyttö kasvoi edelleen vuonna Kokotekstiartikkelien käyttö lisääntyi 31 % edellisestä vuodesta: artikkelilatausten määrä kasvoi edellisvuodesta 2,6 miljoonaa ollen noin 11 miljoonaa artikkelilatausta vuonna Nelli-portaalin kautta tehtiin vuoden aikana 11 miljoonaa tiedonhakua. Yliopistojen keskitetyn määrärahan jakomalli uudistettiin vuoden 2008 aikana. Valmisteluun nimetty työryhmä työskenteli tehokkaasti ja innovatiivisesti. Uusi määrärahan jakomalli hyväksyttiin yliopistokirjastojen neuvoston kokouksessa toukokuussa Vuonna 2008 Nelli-toimintayksikössä panostettiin Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa asiakasliittymä, joka helpottaa ja nopeuttaa elektronisten aineistojen ja kirjastoluetteloiden käyttöä. Hanke on Suomen muistiorganisaatioiden yhteishanke, joten samasta palvelusta saadaan myös museoiden ja arkistojen tietopalvelut. Vuoden aikana tehtiin 4

5 asiakasliittymän hankesuunnitelma, pyrittiin yhteiseen tahtotilaan, jalkauduttiin museoihin ja arkistoihin, valmisteltiin vaatimusmäärittelyjä sekä esiteltiin vaihtoehtoisia ohjelmia ja palveluita. Vuoden 2008 aikana palveluyksikkö sai valmiiksi FinELibin verkkoviestinnän uuden kokonaisuuden (verkkosivut, ekstranet, Halti-tietokanta ja wiki). Valtakunnalliselle palvelulle toimivien verkkosivujen merkitys on suuri ja heterogeenisen käyttäjäkunnan tarpeisiin vastaaminen edellyttää jatkuvaa kehitystyötä. 5

6 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2.1 Aineistoneuvottelut Vuonna 2008 palveluyksikkö neuvotteli konsortion jäsenille 80 aineiston sopimukset uusista ja uusittavista aineistoista. Palveluyksikkö neuvotteli myös yhdistyville organisaatioille uudet sopimukset ja aloitti aineistoneuvottelut vuonna 2010 aloittavien uusien yliopistojen aineistosopimuksista. Palveluyksikkö neuvotteli aineistosopimukset myös konsortioon liittyneille uusille jäsenille (Euroopan kemikaalivirasto, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti ja Suojelupoliisi). Lisäksi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun aineistosopimukset neuvoteltiin kattamaan myös toisen asteen koulutus. Palveluyksikön työajasta vuonna 2008 suurin osa käytettiin aineistoneuvotteluihin. Aineistoneuvotteluihin käytetty aika kasvaa sitä mukaa mitä räätälöidympiä neuvotteluja tehdään. Halti-tietokannasta saatiin ensimmäistä kertaa tilastoja myös aineistotilausten määrästä. Vuonna 2009 konsortiolla on yhteensä 2443 aineistotilausta, yliopistoilla tilauksia on 840, yleisillä kirjastoilla 764, ammattikorkeakouluilla 582 ja tutkimuslaitoksilla 257. Yleisten kirjastojen suuri tilausten määrä selittyy tilaavien kunnankirjastojen suurella määrällä vaikka aineistoja yleisillä kirjastoilla onkin vähemmän kuin muilla sektoreilla. Aineistoja on eniten yliopistoilla (133 kpl.). Tutkimuslaitoksilla/erikoiskirjastoilla on 83 aineistoa, ammattikorkeakouluilla 66 ja yleisillä kirjastoilla 32. Taulukko 1. Lisensioidut aineistot 2008 Mittari Aineistoja 2008 Aineistoja 2007 Lisensioitujen aineistojen määrä 131 viitetietokantaa 319 hakuteosta 8 e-kirjakokoelmaa 2 viitteidenhallintaohjelmaa 128 viitetietokantaa 278 hakuteosta 8 e-kirjakokoelmaa 2 viitteidenhallintaohjelmaa E-lehtien / kokotekstilehtien määrä n e-lehteä / kokotekstilehteä n e-lehteä / kokotekstilehteä E-kirjojen määrä (ostetut kokoelmat) n n Vuonna 2008 neuvoteltujen aineistojen hinnat vuodelle 2009 ovat noin 5 % korkeammat kuin vastaavien aineistojen hinnat edellisenä vuonna. Vaihtelut aineistoittain ovat kuitenkin suuret. Joissakin aineistoissa hinta jopa laski, joissakin toisissa aineistoissa hinnankorotus oli yli 20 %. Hankintalain edellyttämän kilpailutusprosessin mukaisesti hankittiin 12 aineistoa. Kilpailutuksen odotetaan laskevan aineistojen hintoja. FinELibin kilpailuttamien aineistojen osalta ei voi suoraan sanoa, mikä on kilpailutuksen vaikutus hintoihin. Kun verrataan FinELibin kilpailuttamien 12 aineiston hintaa edellisvuoteen, aineistojen hinnat vaihtelivat 10 %:n hinnanalennuksista 16 %:n hinnankorotuksiin. Kaikkien kilpailutettujen aineistojen hinnankorotus 6

7 edellisestä vuodesta oli noin 3 %, mikä on vähemmän kuin FinELibin kaikkien neuvottelemien aineistojen hinnankorotus. Aineistojen tilaajissa tapahtui jonkin verran muutoksia edelliseen vuoteen. Näyttäisi siltä, että viitetietokantojen tilaajamäärä väheni tai pysyi samana edellisvuoteen verrattuna yhtä aineistoa lukuun ottamatta. Muutokset aineistojen tilaajissa vuodesta toiseen ovat kuitenkin pieniä, yleensä aineistokonsortion tilaajamäärät vaihtelevat vain muutamalla tilaajalla vuosittain. Yliopistojen kannalta merkittävin muutos aineistohankinnassa oli muutos keskitetyn määrärahan jaossa. Uuden jakomallin myötä organisaatiot päättävät miten kohdentavat keskitetyn määrärahan. Uuden jakomallin odotetaan vähentävän rutiinityötä palveluyksikössä. Halti-tietokannan rakennetta oli muutettava vastaamaan uutta jakomallia. Jatkossa kirjastojen on mahdollista seurata määrärahan käyttöä Halti-tietokannan kautta. Ammattikorkeakouluissa suurempien yksiköiden rakentaminen jatkuu. Metropolia ja Novia aloittivat uusina organisaatioina, joille palveluyksikkö neuvotteli uudet aineistohinnat. FinELibin asiakkaina oli vuonna tutkimuslaitosta ja erikoiskirjastoa. Kolme uutta erikoiskirjastoa liittyi konsortioon vuoden 2008 aikana. Vuoden 2009 alussa yhdistyneille Stakesille ja Kansanterveyslaitokselle neuvoteltiin uudet aineistohinnat ja yhdistymisestä aiheutuneet muutokset otettiin huomioon aineistosopimuksissa. Merentutkimuslaitoksen lakkauttaminen ja henkilökunnan siirtyminen osittain Suomen ympäristökeskukseen ja osittain Ilmatieteen laitokseen vuoden 2009 alusta lähtien otettiin myös huomioon aineistojen hinta- ja sopimusneuvotteluissa. Yleisten kirjastojen aineistohankinnassa näkyivät vuonna 2008 kuntaliitokset. FinELib-palveluyksikkö valmistautui tapahtuneisiin kuntaliitoksiin neuvottelemalla uusien kuntaliitoskuntien kirjastojen hinnat niiden aineistojen osalta, joissa sopimuskausi jatkui vuonna :n uuden kunnan kirjastot vahvistivat syksyn ilmoittautumisissa tilaustensa jatkumisen ja palveluyksikkö päivitti tilaustiedot kuntaliitoksiin osallisten 99 kunnan osalta Halti-tietokantaan. Halti-tietokantaan tehtiin myös kuntarakenteen muutoksesta johtuvia rakenteellisia muutoksia. Yleisten kirjastojen toivomaa aineistojen etäkäyttöä palveluyksikkö edisti sopimalla Helecon MIX-aineiston etäkäytön pilotoinnista Kauppakorkeakoulun ja Turun kaupunginkirjaston kanssa. Pilotoinnista odotetaan tuloksia vuonna Lisäksi Tilastollisen vuosikirjan käyttöoikeudet laajennettiin kattamaan etäkäyttö myös yleisissä kirjastoissa. Uutena aineistona neuvoteltiin yleisille kirjastoille sopimus Rakennustiedon RT-, KH-, LVI-, Ratu- ja SIT Net -aineistoista. Tiedotusta yleisille kirjastoille kehitettiin ottamalla käyttöön sektorikohtainen osio verkkosivuilla. Verkossa julkaistiin erityisesti kuntaliitoskunnille suunnattuja ohjeita. 7

8 2.2 Organisaatioiden yhdistymiset Vuoden 2008 aikana FinELib-palveluyksikkö jatkoi valmistautumista organisaatioiden yhdistymisiin ja yleisten kirjastojen osalta kuntaliitoksiin. Uusien ammattikorkeakoulujen, Metropolian ja Novian, palvelu- ja aineistosopimukset uusittiin sopimuskauden loppuajaksi. Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin yhdistyminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi sekä Merentutkimuslaitoksen lakkauttaminen ja sen tutkijoiden siirtäminen Ilmatieteen laitokseen ja Suomen ympäristökeskukseen otettiin huomioon aineistoneuvotteluissa. Yleisten kirjastojen osalta vuodenvaihteen kuntaliitoksissa oli osallisena 99 kuntaa: uusia kuntia syntyi 32 ja kuntia lakkautettiin 67. Organisaatioiden yhdistymiset edellyttivät myös Halti-tietokannan kehittämistä, koska muutokset oli huomioitava paitsi aineistotilauksissa ja sopimuksissa, myös Haltissa ja sen rakenteessa. Yhdistyville organisaatioille järjestettiin aineistoilmoittautumiset niihin aineistoihin, joiden sopimuskausi jatkui vuonna Tätä ennen käytiin uusien organisaatioiden hintaneuvottelut kustantajien kanssa sopimuskauden loppuosan hinnasta. Useampivuotisissa sopimuksissa huomioon oli otettava myös tiedossa olevat vuonna 2010 tapahtuvat organisaatioiden yhdistymiset (Aalto-korkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, uusi Turun yliopisto). Koska tulevat organisaatiot eivät voi sitoutua sopimuksiin ennen kuin uusi organisaatio on perustettu, kaikkiin uusittaviin sopimuksiin pyrittiin saamaan mukaan yhdistymisiä koskeva lauseke, jonka perusteella uusi organisaatio voi irtautua sopimuksesta kesken sopimuskauden yhdistymisen yhteydessä ilman, että se vaikuttaa muiden tilaajien hintoihin. 8

9 Taulukko 2. Toimintaympäristön muutosten ja tietoympäristön prosessien tunteminen Arviointikriteeri/ Mittari Tiedepolitiikkaan ja yhteiskuntapolitiikkaan vaikuttaminen toimialan kannalta Tietoympäristön prosessien tuntemus Muuttuvaa toimintaympäristöä palvelevat joustavat lisensiointi- ja palveluratkaisut Tavoitetaso FinELib konsortion ohjausryhmän pj edustaa konsortion kantaa kansallisesti strategisissa työryhmissä Aineistoja tarjotaan räätälöidysti tutkimus-, oppimis- ja opetusprosesseihin Lisenssisopimukset ja teknologiset ratkaisut mahdollistavat aineistojen joustavan käytön konsortiossa Tavoitetaso 2008 Toimenpiteet / Toteuma Vastuu Säännöllinen käsittely ohjausryhmässä ja konsortioryhmässä Nelli integroitu oppimisympäristöihin (Moodle, Blackboard) Ohjeistus yhdistyville organisaatioille valmis. Aineistohankinnan periaatteet organisaatioiden yhdistyessä selvillä. Laaditaan katsauksia (1-2), keskustelu ohjausryhmässä / raportti toiminnasta& toimintasuunnitelma, ohjausr. pj. RAKE-ohjausryhmässä INFRA / FinELib kansall. infraa Blogi / muutamia kirjoituksia Tutkimusyhteistyön tulosten hyödyntäminen E-aineistojen opettaminen tutkijoille ja tutkijaryhmille / Nellistä aineistot Moodleen Tehty Prosessien kehittäminen / laskutusprosessia kehitetty niin että työmäärä mm. valuuttakurssien syöttämisessä on vähentynyt Uusia Nelli-portaaleja yhdistyville organisaatioille. / tehty Selvitetään yhteisen portaalin mahdollisuutta yhteistyöyliopistoille: tunnistautuminen ja etäkäyttö / toimii jos Shibboleth Kirjastojen rakenteellisen kehittämisen selvitystyö, periaatteet (ml. Teknologian soveltamis-mahdollisuuksien selvittäminen, Neuvottelut kustantajien kanssa) / Alustavia keskusteluja kustantajien kanssa käyty OR, PY PY, KSTOT KSTOT PY KSTOT Kustannustoimialan tuntemus Aineistojen sopimusehdot ja hinnoittelumallit vastaavat muuttuneen ympäristön tarpeita Laaditaan katsauksia (2-3) Yhdistyvillä organisaatioilla käytössään tarvitsemansa aineistot. Asiakaskysely (KVP) / tehty Kehitetään käytäntöjä kustannustoimialan muutosten systemaattiseen seurantaan ja analysointiin / ei tehty Aineistoneuvottelut / tehty web 2.0 (blogi) vuorovaikutteisuus / muutamia kirjoituksia PY 9

10 3 ASIAKKAIDEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN 3.1 Asiakas- ja käyttäjäkysely Kansalliskirjasto toteutti asiakaskirjastoille suunnatun kyselyn Kansallisista kirjastoverkko-palveluista Kyselyllä selvitettiin, kuinka hyvin kansalliset kirjastoverkkopalvelut tunnetaan, miten tärkeinä palveluja pidetään, kuinka hyvin Kansalliskirjasto on onnistunut palvelutarjonnassa ja millä tavoin asiakkaat haluavat mieluiten saada tietoa palveluista. Vastauksia saatiin 664 kappaletta, näistä 189 yliopistokirjastoista, 120 ammattikorkeakoulukirjastoista, 293 yleisistä kirjastoista sekä 47 julkisrahoitteisista erikoiskirjastoista. Muista organisaatioista saatiin lisäksi 15 vastausta. Vastaajien työtehtävistä keskeisimpiä olivat asiakaspalvelu (366), aineistojen hankinta (258) ja luettelointi / sisällönkuvailu (265), johtaminen / esimiestyö (218) ja asiakaskoulutus ja -opastus (200). FinELibin palvelut oli kyselyssä jaettu viiteen kokonaisuuteen: Nelli-portaali, elektronisten aineistojen hankintaneuvottelut, aineistoilmoittautumisten organisointi, aineistojen käyttöehdoista tiedottaminen sekä Halti-tietokanta. FinELibin palveluista Nelli-portaali tunnettiin selvästi parhaiten (85 %). Aineistohankinnan palvelujen, kuten aineistojen käyttöehdoista tiedottaminen ja Halti-tietokannan tunnettuus oli selvästi heikompi (30 40 %). Kaikilla sektoreilla hankinnan parissa työskentelevistä vastaajista vain puolet tai alle puolet tunsi Haltin. Parhaiten Haltin tunsivat ammattikorkeakoulujen johtajat (83 % vastaajista).yleisten kirjastojen vastaajista vain pieni osa tunsi aineistohankinnan palvelut. Kaikkia FinELib-palveluja pidettiin kirjastoissa varsin tärkeinä. Hankintaneuvottelut, käyttöehdoista tiedottaminen ja aineistoilmoittautumisten organisointi arvioitiin tärkeimmiksi ( asteikolla 1-4), Nelli ja Halti hieman vähemmän tärkeiksi (3.3, 3.4). Nelli-portaali ja Halti arvioitiin vähiten onnistuneiksi FinELibin palveluiksi. Asteikolla 1-4 Nellin arvosanaksi tuli 2.4 ja Haltin 2.5. Aineistohankinnan muissa palveluissa on onnistuttu paremmin ( ). Eniten eroja onnistumisen ja tärkeyden välillä oli aineistojen käyttöehdoista tiedottamisessa. Vain yleisissä kirjastoissa hankintaneuvotteluihin oltiin tyytymättömämpiä kuin käyttöehdoista tiedottamiseen. Myös Haltin osalta onnistumisen ja tärkeyden välillä on huomattava ero erityisesti yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kyselyn vastausten perusteella kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti Halti-tietokanta, Nelli-portaali sekä aineistojen käyttöehdoista tiedottaminen. Asiakaskirjastoilta saadun avoimen palautteen perusteella kirjastot toivovat mm. lisää tiedotusta verkkoaineistoista sekä Halti-tietojen ajantasaisuuden varmistamista ja KITTyhteensopivuutta. Kyselyn perusteella listatut kehittämistoimenpiteet on otettu huomioon vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa. Kirjastoverkkopalvelut toteutti lisäksi maalis-huhtikuussa 2008 kirjastojen asiakkaille suunnatun kansallisen asiakaskyselyn. Kyselyn rakenne ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä kirjastoverkon edustajien kanssa niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin kirjastojen omia tarpeita. Kyselyllä kerättiin tietoa kirjastopalvelujen käytöstä, asiakastyytyväisyydestä sekä palvelujen vaikutuksista. Vastauksia saatiin kaikkiaan , joista 10

11 ammattikorkeakoulukirjastoista , erikoiskirjastoista 1248, yleisistä kirjastoista 4822 ja yliopistokirjastoista Kyselyyn osallistuneet kirjastot saivat raportit oman kirjastonsa asiakkaiden vastauksista. Kyselyssä elektronisiksi palveluiksi määriteltiin kirjaston kokoelmatietokanta, kirjaston verkkosivut, tietokannat, Nelli-portaali, elektroniset lehdet ja kirjat, linkkilistat sekä muut elektroniset palvelut. Tuloksista ei näin ollen voi erottaa FinELib-aineistoja erilleen muusta e-aineistojen käytöstä, mutta vastauksista saa yleiskuvan elektronisten palvelujen käytöstä ja merkityksestä eri sektoreilla. Elektronisia palveluita käytetään eniten yliopistosektorilla ja niiden merkitys on yliopistokirjastojen asiakkaille muiden kirjastojen asiakkaita korkeampi. Kaikkein tyytyväisimpiä elektronisiin palveluihin ovat kuitenkin yleisten kirjastojen asiakkaat. Tosin yleisten kirjastojen palvelutarjonnasta johtuen elektronisten palvelujen käyttö keskittyy hyvin voimakkaasti kirjaston omaan kokoelmatietokantaan. Kaikilla sektoreilla yleisin syy elektronisten palvelujen käyttämättä jättämiseen oli se, etteivät vastaajat kokeneet tarvetta niiden käyttöön. Elektronisia palveluja koskevassa avoimessa palautteessa eniten kritiikkiä annettiin niiden käytettävyydestä. 3.2 Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri Tammikuussa 2008 alkoi opetusministeriön rahoittamana kansallinen selvitys Suomen tutkimusinfrastruktuureista. Kansalliskirjasto toimitti tutkimuksen infrastruktuurien kartoitusosioon esityksen tutkimuksen kilpailukykyä edistävistä elektronisista aineistoista. Esityksessä kuvattiin mm. FinELibkonsortion e-aineistohankinnan volyymia ja kuvattiin toiminnan vaikuttavuutta käyttäjäkyselyn tulosten valossa. Esitys eteni kansainvälisten paneelien arviointivaiheeseen. Infrastruktuurikartoitus- ja tiekarttahankkeen johtoryhmä luovutti loppuraporttinsa opetusministeriölle. Raportissa todetaan, että hankkeen johtoryhmä on tunnistanut 24 hanketta merkittäviksi kansallisen tason infrastruktuureiksi Suomessa. FinELib on yksi näistä merkittävistä kansallisista infrastruktuureista. 3.3 Rakenteellinen kehittäminen -kysely Verkkokysely FinELibin jäsenorganisaatioille toimintaympäristön muutoksista toteutettiin Kyselyllä pyrittiin selvittämään, mitä toimintaympäristön muutoksia kirjastot pitävät e-aineistohankinnan kannalta tärkeimpinä ja miten lisensiointia tulisi muuttaa, jotta se palvelisi paremmin kirjastojen kehysorganisaatioiden käyttäjiä. Kyselyllä selvitettiin myös kirjastojen näkemyksiä e-aineistohankinnan valtakunnallisesta työnjaosta. Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 78 vastausta; 18 ammattikorkeakoulusta, 14 tutkimuslaitoksesta, 27 yleisestä kirjastosta sekä 16 yliopistosta. Yliopistoille tärkeimpiä muutostarpeita olivat tärkeysjärjestyksessä osa-organisaatiolisensointi tiedekunnille, yli organisaatiorajojen toimivat tutkimusryhmät ja yhteiset kirjastot/kirjastolaitokset. Ammattikorkeakouluille tärkeimpiä olivat koulutusalakohtaiset lisenssit, aikuis- ja täydennyskoulutus, yhteiset kirjastolaitokset sekä yli organisaatiorajojen tapahtuva opetus. Tutkimuslaitokset pitivät tärkeimpänä osa-organisaatiolisensiointia tutkimusryhmille ja yli organisaatiorajojen toimiville tutkimusryhmille sekä yhteisiä kirjastolaitoksia. Yleiset kirjastot mainitsivat useimmiten lisensioinnin toiselle asteelle, yhteiset kirjastolaitokset sekä aikuis- ja täydennyskoulutuksen. 11

12 Taulukko 3. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen Arviointikriteeri/ Mittari Kirjastojen asiakkaiden 80 % käyttäjistä hyvin tai tiedon- ja palvelutarpeet erittäin tyytyväisiä oman käyttäjäkysely alansa e- aineistotarjontaan Tavoitetaso Tavoitetaso 2008 Toimenpiteet/toteuma Vastuu KVP 2008-kysely: 50-60% kyselyyn vastanneista tyytyväisiä: Kirjastoverkkopalvelut (KVP) toteuttaa käyttäjäkyselyn / tehty KK KSTOT 70% käyttäjistä tyytyväisiä tiedonhakupalveluihin Tutkimusyhteistyöllä saadaan kansainvälistä vertailutietoa Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeitani. Löydän tarvitsemani elektroniset aineistot helposti Tutkimusaiheita opiskelijoille, asiantuntemuksen jakaminen, tutkimusaineistot / tehty PY YO:t Kirjastojen palvelutarpeet 85% kirjastoista hyvin/erittäin tyytyväisiä hankinta- ja Nellipalveluihin. Tutkimusyhteistyö - 1 kv. hanke opinnäytettä/v 85% kirjastoista tyytyväisiä hankintaja Nelli-palveluihin (Elektronisen aineiston hankintaneuvottelut Aineistoilmoittautumisten organisointi Aineistojen käyttöehdoista tiedottaminen Halti-tietokanta Nelli-portaalin kehittäminen) KVP- asiakaskysely / tehty Yliopistosektorin keskitetyn tuen uudelleenkohd. / tehty Perusaineistot tulosneuvottelussa / kyllä FinELib-aineistojen avaaminen avoimen korkeakoulun opiskelijoille / avattu PY KSTOT 12

13 4 KUSTANNUSHYÖDYT YHTEISKUNNASSA 4.1 FinELib-aineistojen käyttö Aineistojen käyttötilastojen saatavuus ja tilastojen hyödyntäminen e-aineistojen hankinnassa on kirjastoille tärkeää. Kansainvälinen pitkäjänteinen työ tilastojen keruussa ja luotettavuuden parantamisessa on johtanut siihen, että FinELib-aineistoissa on yhä vähemmän aineistoja joista käyttötilastoja ei saada. Project COUNTERilla on ollut merkittävän asema standardoinnin kehittämisessä. Valitettavasti FinELibaineistoissakin on vielä aineistoja, joiden käyttöä ei pystytä seuraamaan tilastojen avulla. FinELib-konsortion tulee vaikuttaa siihen, että kustantajat ymmärtävät käyttötilastoinnin merkityksen. Kirjastoverkkopalveluttulosalueella toimi työryhmä, joka sai valmiiksi esityksen KITTin ohjausryhmälle KITTin ja Haltin tilastoluokituksen yhdenmukaistamiseksi. Palveluyksikkö on vuoden 2008 aikana päivittänyt tilastot Haltiin sitä mukaa kun ne kustantajilta on saatu. FinELib-konsortiossa aineistojen käyttö kasvaa edelleen. Artikkelilatausten määrä kasvoi kaikilla kirjastosektoreilla edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 31 % eli 2,6 miljoonan latauksen verran. Yliopistoissa kasvu on 31 % (2,26 milj.), ammattikorkeakouluissa 46 % ( ), tutkimuslaitoksissa 21 % (78 000) ja yleisissä kirjastoissa 55 % (25 000). Yliopistosektorin osuus kaikista artikkelilatauksista on 87 %. Muista sektoreista ammattikorkeakoulujen osuus on 9 % ja tutkimuslaitosten 3 % kaikista artikkelilatauksista. Taulukko 4. Ladatut artikkelit sektoreittain Ladatut artikkelit sektoreittain Yliopistot AMK:t Tutk.laitokset Yleiset kirjastot Yhteensä

14 Taulukko 5. Ladatut artikkelit sektoreittain indeksi Ladatut artikkelit sektoreittain indeksi(2001=100) Indeksi Yliopistot AMK:t Tutk.laitokset Yleiset kirjastot Yhteensä Vuosi Artikkelilatausten 2,6 miljoonan vuosikasvusta puolet (1,3 miljoonaa) johtui EBSCO-lehtipaketin käytön kasvusta yliopistoissa. EBSCO-lehtien suosio on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2008 EBSCO-lehtiä käytettiin yliopistoissa peräti 60 % edellistä vuotta enemmän. EBSCO-lehtiä käytetään paljon Nelli-portaalin kautta, ne ovat Nelli-portaalin haetuimpia aineistoja. Sanomalehtiaineistoista Kauppalehti Onlinen artikkelilataukset kasvoivat latausta (49 %), vaikka tilaavien yliopistojen määrä pysyi samana. Kauppalehti Online on hankittu konsortiohankintana vasta vuonna 2007, joten sen käyttömäärät voivat vielä kasvaa tulevina vuosina. Lehtipakettiaineistoista Elsevierin ScienceDirectin artikkelilataukset kasvoivat latauksella (20 %) ja Springer LINK-aineiston käyttö latausta (48 %). Springer LINK-lehtipaketin koko kasvoi tuntuvasti vuoden 2008 aikana. Tämä selittää ainakin osittain Springer LINKin käytön kasvua. Yliopistosektorin osuus kaikkien artikkelilatausten kasvusta on 2,26 miljoonaa artikkelilatausta mikä vastaa 87 % osuutta koko vuosikasvusta. Ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen sektoreiden osuus artikkelilatausten kasvusta on 13 % ( latausta). Ammattikorkeakoulusektorilla käytön kasvu keskittyi EBSCO- ja Kauppalehti Online-aineistoihin ja tutkimuslaitoksissa Kauppalehti Online-aineistoon. Yleisille kirjastoille tärkeä sanomalehtiaineisto, PressDisplay, lisensioitiin ensi kerran vuonna Yleisten kirjastojen sektorilla 55 % kasvu artikkelilatauksissa on juuri PressDisplayn ansiota. Tiedonhakujen määrä väheni edellisvuodesta 19 %. Hakujen määrän laskeva trendi johtuu siitä, että vuoden 2008 alusta lähtien FinELib-aineistoista ei enää tilastoida hakuja niistä kokotekstiaineistoista, joista saadaan käyttöluvut artikkelilatauksista. Hakujen kasvusta aiempina vuosina on merkittävä osuus tullut MOTsanastojen käytöstä. Vielä vuonna 2006 kasvua edelliseen vuoteen oli 45 %, mutta vuonna 2007 kasvu oli jo puolittunut. Vuonna 2008 MOT-sanastojen käyttö kääntyi ensimmäistä kertaa laskuun. Viime vuonna MOTsanastoista tehtiin 33 miljoonaa hakua kun vuotta aiemmin luku oli ollut 37,2 miljoonaa hakua. Hakukäytön kasvu on ollut pientä viitetietokanta-aineistoissa. Poikkeuksena on ISI:n Web of Science-viitetietokanta, 14

15 jossa päästiin 17 % ( hakua) kasvuun vuoden 2008 aikana. Yliopistosektorin osuus tehdyistä hauista on 94 %. Taulukko 6. Tehdyt haut sektoreittain Tehdyt haut sektoreittain Yliopistot AMK:t Tutk.laitokset Yleiset kirjastot Yhteensä Taulukko 7. Tehdyt haut sektoreittain indeksi Tehdyt haut sektoreittain indeksi (2001=100) Indeksi Yliopistot AMK:t Tutk.laitokset Yleiset kirjastot Yhteensä Vuosi 15

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

Sisällys. Johtajan katsaus. Kärkihankkeet ja kehittäminen. Sidosryhmät ja yhteiskuntasuhteet. Perustehtävät. Kulttuurivastuu. Voimavarat ja talous

Sisällys. Johtajan katsaus. Kärkihankkeet ja kehittäminen. Sidosryhmät ja yhteiskuntasuhteet. Perustehtävät. Kulttuurivastuu. Voimavarat ja talous Vuosikertomus 2009 Sisällys Johtajan katsaus Kansalliskirjaston toiminta-ajatus Kansalliskirjasto turvaa kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden yhteiskunnassa. Kansalliskirjasto välittää

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib katsaus vuoden 2000 toimintaan

Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib katsaus vuoden 2000 toimintaan Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib katsaus vuoden 2000 toimintaan 1. Toiminnan vakinaistaminen ja laajentuminen 2. Aineistojen hankinta ja niiden käyttö 3. Käyttäjäpalaute 4. Elektronisen aineiston

Lisätiedot

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi

Celia Näkövammaisten kirjasto. Toimintakertomus 2007. 117. toimintavuosi Celia Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2007 117. toimintavuosi 1 Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Vaikuttavuus 5 3 Toiminnallinen tehokkuus 8 3.1 Toiminnan taloudellisuus 8 3.2.

Lisätiedot

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 (5) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 16.3.2012 klo 13.09 15.47 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Oulun yliopisto Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulu 2006 Tiivistelmä opinnäytetyöstä Laitos

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO 2010 Kansi ja taitto: Maaret Kihlakaski Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2011 Sisällys Esipuhe... 5 Johtokunta teki tärkeitä päätöksiä... 6 Kirjaston tilat...

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

PÖYTÄKIRJA 9.12.2010. Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien kokous Aika: 9.12.2010 klo 15 16.35 Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Kai Ekholm Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2006

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2006 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2006 Espoo 2007 VUOSIKERTOMUS 2006 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Teknillinen korkeakoulu Kirjasto PL 7000 FI - 02015 TKK URL: http://lib.tkk.fi/

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas 2012 KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas Toimittanut: Markku A. Laitinen Kansalliskirjasto, Helsinki 2012 KITT-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto

Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU. Kirjasto Teknillinen korkeakoulu Kirjasto VUOSIKERTOMUS 2009 ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto Espoo 2010 VUOSIKERTOMUS 2009 Teknillinen korkeakoulu Kirjasto Jakelu: Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi PL 17000

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot