KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN"

Transkriptio

1 KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

2 KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET Aineistoneuvottelut Organisaatioiden yhdistymiset ASIAKKAIDEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN Asiakas- ja käyttäjäkysely Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri Rakenteellinen kehittäminen -kysely KUSTANNUSHYÖDYT YHTEISKUNNASSA FinELib-aineistojen käyttö Nelli-portaalin tilastot Shibboleth-kirjautumiset Nelliin Tunnusluvut Kilpailutus TOIMIVA PALVELUYKSIKKÖ Halti-tietokanta DIGITAALISTEN PALVELUJEN OSAAMINEN Kirjastoverkolle suunnattu koulutus Nelli FinELib-henkilöstö TALOUS FinELibin voimavarat ja tulot FinELibin menot Aineiston hankinnan menot E-aineistojen kokonaismenot E-aineistojen hankkimisesta aiheutuneet menot Nellin menot

3 TAULUKOT JA KUVIOT Taulukko 1. Lisensioidut aineistot 2008, s. 6 Taulukko 2. Toimintaympäristön muutosten ja tietoympäristön prosessien tunteminen, s. 9 Taulukko 3. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, s. 12 Taulukko 4. Ladatut artikkelit sektoreittain , s. 13 Taulukko 5. Ladatut artikkelit sektoreittain indeksi, s. 14 Taulukko 6. Tehdyt haut sektoreittain , s. 15 Taulukko 7. Tehdyt haut sektoreittain indeksi, s. 15 Taulukko 8. Artikkelihinnan kehitys sektoreittain , s. 19 Taulukko 9. Kustannushyödyt yhteiskunnassa, s. 20 Taulukko 10. Toimiva palveluyksikkö, s. 21 Taulukko 11. Kohdennettu viestintä, s. 22 Taulukko 12. Kokeilut ja pilotit, s. 23 Taulukko 13. Digitaalisten palvelujen osaaminen kirjastoissa, s. 25 Taulukko 14. FinELibin voimavarat ja menot , s. 26 Taulukko 15. FinELibin kokonaismenot v , s. 27 Taulukko 16. E-aineistojen kokonaiskulut sektoreittain , s. 28 Kuvio 1. Metalib-haut vuonna 2008 sektoreittain, s. 16 Kuvio 2. Nelli-tiedonhakujen jakautuminen kirjastosektoreittain 2008, s. 16 Kuvio 3. Shibboleth-kirjautumiset Nelliin, s. 17 Kuvio 4. Shibboleth-kirjautumisten jakautuminen korkeakouluittain, s. 18 Kuvio 5. E-aineistojen kokonaismenojen jakauma asiakassektoreittain v. 2008, s. 28 Kuvio 6. Aineiston hankinnan menot kululuokittain 2008, s. 29 Kuvio 7. Aineiston hankinnan menot sektoreittain 2008, s. 29 Kuvio 8. Nellin menot kululuokittain 2008, s. 30 Kuvio 9. Nellin menot sektoreittain 2008, s. 30 LIITTEET Liite 1 FinELib-ohjausryhmä ja konsortioryhmä sekä asiantuntija- ja työryhmät, s. 32 Liite 2 FinELibin toiminnasta tehdyt tutkimukset, s. 34 Liite 3 Kirjastoverkolle suunnatut koulutukset ja asiantuntijatilaisuudet, s. 35 Liite 4 FinELib-henkilöstön julkaisemat artikkelit, s. 37 Liite 5 FinELib-henkilöstön pitämät esitelmä, s. 38 Liite 6 FinELib-henkilöstön jäsenyydet ja muu näkyvyys, s. 41 Liite 7 Kansalliskirjastoa koskeva liite vuodelle 2009 Helsingin yliopiston tulossopimukseen kaudelle , s. 42 3

4 1 YLEISKATSAUS Vuosi 2008 oli FinELib-konsortion jäsenille toimintaympäristön muutosten aikaa. Palveluyksikkö laati konsortion jäsenkirjastoille kyselyn aineistojen lisensiointiin vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista. Kyselyn tavoitteena oli saada selville kirjastojen toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset ja kirjastojen näkemys muutosten tärkeydestä lisensioinnin kannalta. Kyselyllä kerättiin kirjastojen lisensiointiin liittyviä muutostoiveita. Kirjastot asettivat muutostoiveet myös tärkeysjärjestykseen. Kysely oli osa opetusministeriön asettamaa rakenteellisen kehittämisen hanketta. Organisaatioiden yhdistymiset jatkuivat kuluneena vuonna. Palveluyksikkö neuvotteli räätälöidysti aineistosopimukset uusille Metropolia- ja Noviaammattikorkeakouluille ja aloitti aineistoneuvottelut vuonna 2010 aloittaville kolmelle uudelle yliopistolle (Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, uusi Turun yliopisto). Tutkimuslaitosten yhdistymiset tapahtuivat varsin nopealla aikataululla. Stakes ja Kansanterveyslaitos yhdistyivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi ja Merentutkimuslaitos sulautui Suomen ympäristökeskukseen ja Ilmatieteen laitokseen. Myös näille uusille organisaatioille palveluyksikkö neuvotteli uudet sopimukset. Kunnissa tapahtui määrällisesti eniten muutoksia. Kuntien määrä väheni vuodenvaihteessa 2008/ kunnasta 348 kuntaan. FinELib tunnustettiin vuonna 2008 yhdeksi 24:stä tutkimuksen kansallisesta infrastruktuurista. Opetusministeriön käynnistämässä infrastruktuuriselvityksessä kartoitettiin kansallisia tutkimusinfrastruktuureja, osallistumista kansainvälisiin tutkimusinfrastruktuureihin sekä laadittiin tiekartta uusista tarpeista. Palveluyksikkö toimitti mm. perusaineistotyöskentelyn yhteydessä kerättyä materiaalia täydennettynä hankkeen johtoryhmälle. Muistiorganisaatioiden järjestelmäarkkitehtuurihanke, jossa Kansalliskirjasto myös on mukana, hyväksyttiin Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Infrastruktuurihankkeen loppuraportti julkistetaan FinELib-konsortion käytössä olleiden aineistojen määrä pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2007 lopulla, vain hakuteosten määrä hieman kasvoi (278 v. 2007, 319 v. 2008). Uusina aineistoina lisensioitiin Rakennustiedon kortistoja, lääketieteen LWW Total Access Collection -lehtipaketti ja venäläinen Integrumaineisto. Aineistojen käyttö kasvoi edelleen vuonna Kokotekstiartikkelien käyttö lisääntyi 31 % edellisestä vuodesta: artikkelilatausten määrä kasvoi edellisvuodesta 2,6 miljoonaa ollen noin 11 miljoonaa artikkelilatausta vuonna Nelli-portaalin kautta tehtiin vuoden aikana 11 miljoonaa tiedonhakua. Yliopistojen keskitetyn määrärahan jakomalli uudistettiin vuoden 2008 aikana. Valmisteluun nimetty työryhmä työskenteli tehokkaasti ja innovatiivisesti. Uusi määrärahan jakomalli hyväksyttiin yliopistokirjastojen neuvoston kokouksessa toukokuussa Vuonna 2008 Nelli-toimintayksikössä panostettiin Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa asiakasliittymä, joka helpottaa ja nopeuttaa elektronisten aineistojen ja kirjastoluetteloiden käyttöä. Hanke on Suomen muistiorganisaatioiden yhteishanke, joten samasta palvelusta saadaan myös museoiden ja arkistojen tietopalvelut. Vuoden aikana tehtiin 4

5 asiakasliittymän hankesuunnitelma, pyrittiin yhteiseen tahtotilaan, jalkauduttiin museoihin ja arkistoihin, valmisteltiin vaatimusmäärittelyjä sekä esiteltiin vaihtoehtoisia ohjelmia ja palveluita. Vuoden 2008 aikana palveluyksikkö sai valmiiksi FinELibin verkkoviestinnän uuden kokonaisuuden (verkkosivut, ekstranet, Halti-tietokanta ja wiki). Valtakunnalliselle palvelulle toimivien verkkosivujen merkitys on suuri ja heterogeenisen käyttäjäkunnan tarpeisiin vastaaminen edellyttää jatkuvaa kehitystyötä. 5

6 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2.1 Aineistoneuvottelut Vuonna 2008 palveluyksikkö neuvotteli konsortion jäsenille 80 aineiston sopimukset uusista ja uusittavista aineistoista. Palveluyksikkö neuvotteli myös yhdistyville organisaatioille uudet sopimukset ja aloitti aineistoneuvottelut vuonna 2010 aloittavien uusien yliopistojen aineistosopimuksista. Palveluyksikkö neuvotteli aineistosopimukset myös konsortioon liittyneille uusille jäsenille (Euroopan kemikaalivirasto, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti ja Suojelupoliisi). Lisäksi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun aineistosopimukset neuvoteltiin kattamaan myös toisen asteen koulutus. Palveluyksikön työajasta vuonna 2008 suurin osa käytettiin aineistoneuvotteluihin. Aineistoneuvotteluihin käytetty aika kasvaa sitä mukaa mitä räätälöidympiä neuvotteluja tehdään. Halti-tietokannasta saatiin ensimmäistä kertaa tilastoja myös aineistotilausten määrästä. Vuonna 2009 konsortiolla on yhteensä 2443 aineistotilausta, yliopistoilla tilauksia on 840, yleisillä kirjastoilla 764, ammattikorkeakouluilla 582 ja tutkimuslaitoksilla 257. Yleisten kirjastojen suuri tilausten määrä selittyy tilaavien kunnankirjastojen suurella määrällä vaikka aineistoja yleisillä kirjastoilla onkin vähemmän kuin muilla sektoreilla. Aineistoja on eniten yliopistoilla (133 kpl.). Tutkimuslaitoksilla/erikoiskirjastoilla on 83 aineistoa, ammattikorkeakouluilla 66 ja yleisillä kirjastoilla 32. Taulukko 1. Lisensioidut aineistot 2008 Mittari Aineistoja 2008 Aineistoja 2007 Lisensioitujen aineistojen määrä 131 viitetietokantaa 319 hakuteosta 8 e-kirjakokoelmaa 2 viitteidenhallintaohjelmaa 128 viitetietokantaa 278 hakuteosta 8 e-kirjakokoelmaa 2 viitteidenhallintaohjelmaa E-lehtien / kokotekstilehtien määrä n e-lehteä / kokotekstilehteä n e-lehteä / kokotekstilehteä E-kirjojen määrä (ostetut kokoelmat) n n Vuonna 2008 neuvoteltujen aineistojen hinnat vuodelle 2009 ovat noin 5 % korkeammat kuin vastaavien aineistojen hinnat edellisenä vuonna. Vaihtelut aineistoittain ovat kuitenkin suuret. Joissakin aineistoissa hinta jopa laski, joissakin toisissa aineistoissa hinnankorotus oli yli 20 %. Hankintalain edellyttämän kilpailutusprosessin mukaisesti hankittiin 12 aineistoa. Kilpailutuksen odotetaan laskevan aineistojen hintoja. FinELibin kilpailuttamien aineistojen osalta ei voi suoraan sanoa, mikä on kilpailutuksen vaikutus hintoihin. Kun verrataan FinELibin kilpailuttamien 12 aineiston hintaa edellisvuoteen, aineistojen hinnat vaihtelivat 10 %:n hinnanalennuksista 16 %:n hinnankorotuksiin. Kaikkien kilpailutettujen aineistojen hinnankorotus 6

7 edellisestä vuodesta oli noin 3 %, mikä on vähemmän kuin FinELibin kaikkien neuvottelemien aineistojen hinnankorotus. Aineistojen tilaajissa tapahtui jonkin verran muutoksia edelliseen vuoteen. Näyttäisi siltä, että viitetietokantojen tilaajamäärä väheni tai pysyi samana edellisvuoteen verrattuna yhtä aineistoa lukuun ottamatta. Muutokset aineistojen tilaajissa vuodesta toiseen ovat kuitenkin pieniä, yleensä aineistokonsortion tilaajamäärät vaihtelevat vain muutamalla tilaajalla vuosittain. Yliopistojen kannalta merkittävin muutos aineistohankinnassa oli muutos keskitetyn määrärahan jaossa. Uuden jakomallin myötä organisaatiot päättävät miten kohdentavat keskitetyn määrärahan. Uuden jakomallin odotetaan vähentävän rutiinityötä palveluyksikössä. Halti-tietokannan rakennetta oli muutettava vastaamaan uutta jakomallia. Jatkossa kirjastojen on mahdollista seurata määrärahan käyttöä Halti-tietokannan kautta. Ammattikorkeakouluissa suurempien yksiköiden rakentaminen jatkuu. Metropolia ja Novia aloittivat uusina organisaatioina, joille palveluyksikkö neuvotteli uudet aineistohinnat. FinELibin asiakkaina oli vuonna tutkimuslaitosta ja erikoiskirjastoa. Kolme uutta erikoiskirjastoa liittyi konsortioon vuoden 2008 aikana. Vuoden 2009 alussa yhdistyneille Stakesille ja Kansanterveyslaitokselle neuvoteltiin uudet aineistohinnat ja yhdistymisestä aiheutuneet muutokset otettiin huomioon aineistosopimuksissa. Merentutkimuslaitoksen lakkauttaminen ja henkilökunnan siirtyminen osittain Suomen ympäristökeskukseen ja osittain Ilmatieteen laitokseen vuoden 2009 alusta lähtien otettiin myös huomioon aineistojen hinta- ja sopimusneuvotteluissa. Yleisten kirjastojen aineistohankinnassa näkyivät vuonna 2008 kuntaliitokset. FinELib-palveluyksikkö valmistautui tapahtuneisiin kuntaliitoksiin neuvottelemalla uusien kuntaliitoskuntien kirjastojen hinnat niiden aineistojen osalta, joissa sopimuskausi jatkui vuonna :n uuden kunnan kirjastot vahvistivat syksyn ilmoittautumisissa tilaustensa jatkumisen ja palveluyksikkö päivitti tilaustiedot kuntaliitoksiin osallisten 99 kunnan osalta Halti-tietokantaan. Halti-tietokantaan tehtiin myös kuntarakenteen muutoksesta johtuvia rakenteellisia muutoksia. Yleisten kirjastojen toivomaa aineistojen etäkäyttöä palveluyksikkö edisti sopimalla Helecon MIX-aineiston etäkäytön pilotoinnista Kauppakorkeakoulun ja Turun kaupunginkirjaston kanssa. Pilotoinnista odotetaan tuloksia vuonna Lisäksi Tilastollisen vuosikirjan käyttöoikeudet laajennettiin kattamaan etäkäyttö myös yleisissä kirjastoissa. Uutena aineistona neuvoteltiin yleisille kirjastoille sopimus Rakennustiedon RT-, KH-, LVI-, Ratu- ja SIT Net -aineistoista. Tiedotusta yleisille kirjastoille kehitettiin ottamalla käyttöön sektorikohtainen osio verkkosivuilla. Verkossa julkaistiin erityisesti kuntaliitoskunnille suunnattuja ohjeita. 7

8 2.2 Organisaatioiden yhdistymiset Vuoden 2008 aikana FinELib-palveluyksikkö jatkoi valmistautumista organisaatioiden yhdistymisiin ja yleisten kirjastojen osalta kuntaliitoksiin. Uusien ammattikorkeakoulujen, Metropolian ja Novian, palvelu- ja aineistosopimukset uusittiin sopimuskauden loppuajaksi. Kansanterveyslaitoksen ja Stakesin yhdistyminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi sekä Merentutkimuslaitoksen lakkauttaminen ja sen tutkijoiden siirtäminen Ilmatieteen laitokseen ja Suomen ympäristökeskukseen otettiin huomioon aineistoneuvotteluissa. Yleisten kirjastojen osalta vuodenvaihteen kuntaliitoksissa oli osallisena 99 kuntaa: uusia kuntia syntyi 32 ja kuntia lakkautettiin 67. Organisaatioiden yhdistymiset edellyttivät myös Halti-tietokannan kehittämistä, koska muutokset oli huomioitava paitsi aineistotilauksissa ja sopimuksissa, myös Haltissa ja sen rakenteessa. Yhdistyville organisaatioille järjestettiin aineistoilmoittautumiset niihin aineistoihin, joiden sopimuskausi jatkui vuonna Tätä ennen käytiin uusien organisaatioiden hintaneuvottelut kustantajien kanssa sopimuskauden loppuosan hinnasta. Useampivuotisissa sopimuksissa huomioon oli otettava myös tiedossa olevat vuonna 2010 tapahtuvat organisaatioiden yhdistymiset (Aalto-korkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, uusi Turun yliopisto). Koska tulevat organisaatiot eivät voi sitoutua sopimuksiin ennen kuin uusi organisaatio on perustettu, kaikkiin uusittaviin sopimuksiin pyrittiin saamaan mukaan yhdistymisiä koskeva lauseke, jonka perusteella uusi organisaatio voi irtautua sopimuksesta kesken sopimuskauden yhdistymisen yhteydessä ilman, että se vaikuttaa muiden tilaajien hintoihin. 8

9 Taulukko 2. Toimintaympäristön muutosten ja tietoympäristön prosessien tunteminen Arviointikriteeri/ Mittari Tiedepolitiikkaan ja yhteiskuntapolitiikkaan vaikuttaminen toimialan kannalta Tietoympäristön prosessien tuntemus Muuttuvaa toimintaympäristöä palvelevat joustavat lisensiointi- ja palveluratkaisut Tavoitetaso FinELib konsortion ohjausryhmän pj edustaa konsortion kantaa kansallisesti strategisissa työryhmissä Aineistoja tarjotaan räätälöidysti tutkimus-, oppimis- ja opetusprosesseihin Lisenssisopimukset ja teknologiset ratkaisut mahdollistavat aineistojen joustavan käytön konsortiossa Tavoitetaso 2008 Toimenpiteet / Toteuma Vastuu Säännöllinen käsittely ohjausryhmässä ja konsortioryhmässä Nelli integroitu oppimisympäristöihin (Moodle, Blackboard) Ohjeistus yhdistyville organisaatioille valmis. Aineistohankinnan periaatteet organisaatioiden yhdistyessä selvillä. Laaditaan katsauksia (1-2), keskustelu ohjausryhmässä / raportti toiminnasta& toimintasuunnitelma, ohjausr. pj. RAKE-ohjausryhmässä INFRA / FinELib kansall. infraa Blogi / muutamia kirjoituksia Tutkimusyhteistyön tulosten hyödyntäminen E-aineistojen opettaminen tutkijoille ja tutkijaryhmille / Nellistä aineistot Moodleen Tehty Prosessien kehittäminen / laskutusprosessia kehitetty niin että työmäärä mm. valuuttakurssien syöttämisessä on vähentynyt Uusia Nelli-portaaleja yhdistyville organisaatioille. / tehty Selvitetään yhteisen portaalin mahdollisuutta yhteistyöyliopistoille: tunnistautuminen ja etäkäyttö / toimii jos Shibboleth Kirjastojen rakenteellisen kehittämisen selvitystyö, periaatteet (ml. Teknologian soveltamis-mahdollisuuksien selvittäminen, Neuvottelut kustantajien kanssa) / Alustavia keskusteluja kustantajien kanssa käyty OR, PY PY, KSTOT KSTOT PY KSTOT Kustannustoimialan tuntemus Aineistojen sopimusehdot ja hinnoittelumallit vastaavat muuttuneen ympäristön tarpeita Laaditaan katsauksia (2-3) Yhdistyvillä organisaatioilla käytössään tarvitsemansa aineistot. Asiakaskysely (KVP) / tehty Kehitetään käytäntöjä kustannustoimialan muutosten systemaattiseen seurantaan ja analysointiin / ei tehty Aineistoneuvottelut / tehty web 2.0 (blogi) vuorovaikutteisuus / muutamia kirjoituksia PY 9

10 3 ASIAKKAIDEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN 3.1 Asiakas- ja käyttäjäkysely Kansalliskirjasto toteutti asiakaskirjastoille suunnatun kyselyn Kansallisista kirjastoverkko-palveluista Kyselyllä selvitettiin, kuinka hyvin kansalliset kirjastoverkkopalvelut tunnetaan, miten tärkeinä palveluja pidetään, kuinka hyvin Kansalliskirjasto on onnistunut palvelutarjonnassa ja millä tavoin asiakkaat haluavat mieluiten saada tietoa palveluista. Vastauksia saatiin 664 kappaletta, näistä 189 yliopistokirjastoista, 120 ammattikorkeakoulukirjastoista, 293 yleisistä kirjastoista sekä 47 julkisrahoitteisista erikoiskirjastoista. Muista organisaatioista saatiin lisäksi 15 vastausta. Vastaajien työtehtävistä keskeisimpiä olivat asiakaspalvelu (366), aineistojen hankinta (258) ja luettelointi / sisällönkuvailu (265), johtaminen / esimiestyö (218) ja asiakaskoulutus ja -opastus (200). FinELibin palvelut oli kyselyssä jaettu viiteen kokonaisuuteen: Nelli-portaali, elektronisten aineistojen hankintaneuvottelut, aineistoilmoittautumisten organisointi, aineistojen käyttöehdoista tiedottaminen sekä Halti-tietokanta. FinELibin palveluista Nelli-portaali tunnettiin selvästi parhaiten (85 %). Aineistohankinnan palvelujen, kuten aineistojen käyttöehdoista tiedottaminen ja Halti-tietokannan tunnettuus oli selvästi heikompi (30 40 %). Kaikilla sektoreilla hankinnan parissa työskentelevistä vastaajista vain puolet tai alle puolet tunsi Haltin. Parhaiten Haltin tunsivat ammattikorkeakoulujen johtajat (83 % vastaajista).yleisten kirjastojen vastaajista vain pieni osa tunsi aineistohankinnan palvelut. Kaikkia FinELib-palveluja pidettiin kirjastoissa varsin tärkeinä. Hankintaneuvottelut, käyttöehdoista tiedottaminen ja aineistoilmoittautumisten organisointi arvioitiin tärkeimmiksi ( asteikolla 1-4), Nelli ja Halti hieman vähemmän tärkeiksi (3.3, 3.4). Nelli-portaali ja Halti arvioitiin vähiten onnistuneiksi FinELibin palveluiksi. Asteikolla 1-4 Nellin arvosanaksi tuli 2.4 ja Haltin 2.5. Aineistohankinnan muissa palveluissa on onnistuttu paremmin ( ). Eniten eroja onnistumisen ja tärkeyden välillä oli aineistojen käyttöehdoista tiedottamisessa. Vain yleisissä kirjastoissa hankintaneuvotteluihin oltiin tyytymättömämpiä kuin käyttöehdoista tiedottamiseen. Myös Haltin osalta onnistumisen ja tärkeyden välillä on huomattava ero erityisesti yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kyselyn vastausten perusteella kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti Halti-tietokanta, Nelli-portaali sekä aineistojen käyttöehdoista tiedottaminen. Asiakaskirjastoilta saadun avoimen palautteen perusteella kirjastot toivovat mm. lisää tiedotusta verkkoaineistoista sekä Halti-tietojen ajantasaisuuden varmistamista ja KITTyhteensopivuutta. Kyselyn perusteella listatut kehittämistoimenpiteet on otettu huomioon vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa. Kirjastoverkkopalvelut toteutti lisäksi maalis-huhtikuussa 2008 kirjastojen asiakkaille suunnatun kansallisen asiakaskyselyn. Kyselyn rakenne ja sisältö suunniteltiin yhteistyössä kirjastoverkon edustajien kanssa niin, että se palvelee mahdollisimman hyvin kirjastojen omia tarpeita. Kyselyllä kerättiin tietoa kirjastopalvelujen käytöstä, asiakastyytyväisyydestä sekä palvelujen vaikutuksista. Vastauksia saatiin kaikkiaan , joista 10

11 ammattikorkeakoulukirjastoista , erikoiskirjastoista 1248, yleisistä kirjastoista 4822 ja yliopistokirjastoista Kyselyyn osallistuneet kirjastot saivat raportit oman kirjastonsa asiakkaiden vastauksista. Kyselyssä elektronisiksi palveluiksi määriteltiin kirjaston kokoelmatietokanta, kirjaston verkkosivut, tietokannat, Nelli-portaali, elektroniset lehdet ja kirjat, linkkilistat sekä muut elektroniset palvelut. Tuloksista ei näin ollen voi erottaa FinELib-aineistoja erilleen muusta e-aineistojen käytöstä, mutta vastauksista saa yleiskuvan elektronisten palvelujen käytöstä ja merkityksestä eri sektoreilla. Elektronisia palveluita käytetään eniten yliopistosektorilla ja niiden merkitys on yliopistokirjastojen asiakkaille muiden kirjastojen asiakkaita korkeampi. Kaikkein tyytyväisimpiä elektronisiin palveluihin ovat kuitenkin yleisten kirjastojen asiakkaat. Tosin yleisten kirjastojen palvelutarjonnasta johtuen elektronisten palvelujen käyttö keskittyy hyvin voimakkaasti kirjaston omaan kokoelmatietokantaan. Kaikilla sektoreilla yleisin syy elektronisten palvelujen käyttämättä jättämiseen oli se, etteivät vastaajat kokeneet tarvetta niiden käyttöön. Elektronisia palveluja koskevassa avoimessa palautteessa eniten kritiikkiä annettiin niiden käytettävyydestä. 3.2 Kansallinen tutkimusinfrastruktuuri Tammikuussa 2008 alkoi opetusministeriön rahoittamana kansallinen selvitys Suomen tutkimusinfrastruktuureista. Kansalliskirjasto toimitti tutkimuksen infrastruktuurien kartoitusosioon esityksen tutkimuksen kilpailukykyä edistävistä elektronisista aineistoista. Esityksessä kuvattiin mm. FinELibkonsortion e-aineistohankinnan volyymia ja kuvattiin toiminnan vaikuttavuutta käyttäjäkyselyn tulosten valossa. Esitys eteni kansainvälisten paneelien arviointivaiheeseen. Infrastruktuurikartoitus- ja tiekarttahankkeen johtoryhmä luovutti loppuraporttinsa opetusministeriölle. Raportissa todetaan, että hankkeen johtoryhmä on tunnistanut 24 hanketta merkittäviksi kansallisen tason infrastruktuureiksi Suomessa. FinELib on yksi näistä merkittävistä kansallisista infrastruktuureista. 3.3 Rakenteellinen kehittäminen -kysely Verkkokysely FinELibin jäsenorganisaatioille toimintaympäristön muutoksista toteutettiin Kyselyllä pyrittiin selvittämään, mitä toimintaympäristön muutoksia kirjastot pitävät e-aineistohankinnan kannalta tärkeimpinä ja miten lisensiointia tulisi muuttaa, jotta se palvelisi paremmin kirjastojen kehysorganisaatioiden käyttäjiä. Kyselyllä selvitettiin myös kirjastojen näkemyksiä e-aineistohankinnan valtakunnallisesta työnjaosta. Kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 78 vastausta; 18 ammattikorkeakoulusta, 14 tutkimuslaitoksesta, 27 yleisestä kirjastosta sekä 16 yliopistosta. Yliopistoille tärkeimpiä muutostarpeita olivat tärkeysjärjestyksessä osa-organisaatiolisensointi tiedekunnille, yli organisaatiorajojen toimivat tutkimusryhmät ja yhteiset kirjastot/kirjastolaitokset. Ammattikorkeakouluille tärkeimpiä olivat koulutusalakohtaiset lisenssit, aikuis- ja täydennyskoulutus, yhteiset kirjastolaitokset sekä yli organisaatiorajojen tapahtuva opetus. Tutkimuslaitokset pitivät tärkeimpänä osa-organisaatiolisensiointia tutkimusryhmille ja yli organisaatiorajojen toimiville tutkimusryhmille sekä yhteisiä kirjastolaitoksia. Yleiset kirjastot mainitsivat useimmiten lisensioinnin toiselle asteelle, yhteiset kirjastolaitokset sekä aikuis- ja täydennyskoulutuksen. 11

12 Taulukko 3. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen Arviointikriteeri/ Mittari Kirjastojen asiakkaiden 80 % käyttäjistä hyvin tai tiedon- ja palvelutarpeet erittäin tyytyväisiä oman käyttäjäkysely alansa e- aineistotarjontaan Tavoitetaso Tavoitetaso 2008 Toimenpiteet/toteuma Vastuu KVP 2008-kysely: 50-60% kyselyyn vastanneista tyytyväisiä: Kirjastoverkkopalvelut (KVP) toteuttaa käyttäjäkyselyn / tehty KK KSTOT 70% käyttäjistä tyytyväisiä tiedonhakupalveluihin Tutkimusyhteistyöllä saadaan kansainvälistä vertailutietoa Kirjaston elektroniset aineistot vastaavat tarpeitani. Löydän tarvitsemani elektroniset aineistot helposti Tutkimusaiheita opiskelijoille, asiantuntemuksen jakaminen, tutkimusaineistot / tehty PY YO:t Kirjastojen palvelutarpeet 85% kirjastoista hyvin/erittäin tyytyväisiä hankinta- ja Nellipalveluihin. Tutkimusyhteistyö - 1 kv. hanke opinnäytettä/v 85% kirjastoista tyytyväisiä hankintaja Nelli-palveluihin (Elektronisen aineiston hankintaneuvottelut Aineistoilmoittautumisten organisointi Aineistojen käyttöehdoista tiedottaminen Halti-tietokanta Nelli-portaalin kehittäminen) KVP- asiakaskysely / tehty Yliopistosektorin keskitetyn tuen uudelleenkohd. / tehty Perusaineistot tulosneuvottelussa / kyllä FinELib-aineistojen avaaminen avoimen korkeakoulun opiskelijoille / avattu PY KSTOT 12

13 4 KUSTANNUSHYÖDYT YHTEISKUNNASSA 4.1 FinELib-aineistojen käyttö Aineistojen käyttötilastojen saatavuus ja tilastojen hyödyntäminen e-aineistojen hankinnassa on kirjastoille tärkeää. Kansainvälinen pitkäjänteinen työ tilastojen keruussa ja luotettavuuden parantamisessa on johtanut siihen, että FinELib-aineistoissa on yhä vähemmän aineistoja joista käyttötilastoja ei saada. Project COUNTERilla on ollut merkittävän asema standardoinnin kehittämisessä. Valitettavasti FinELibaineistoissakin on vielä aineistoja, joiden käyttöä ei pystytä seuraamaan tilastojen avulla. FinELib-konsortion tulee vaikuttaa siihen, että kustantajat ymmärtävät käyttötilastoinnin merkityksen. Kirjastoverkkopalveluttulosalueella toimi työryhmä, joka sai valmiiksi esityksen KITTin ohjausryhmälle KITTin ja Haltin tilastoluokituksen yhdenmukaistamiseksi. Palveluyksikkö on vuoden 2008 aikana päivittänyt tilastot Haltiin sitä mukaa kun ne kustantajilta on saatu. FinELib-konsortiossa aineistojen käyttö kasvaa edelleen. Artikkelilatausten määrä kasvoi kaikilla kirjastosektoreilla edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 31 % eli 2,6 miljoonan latauksen verran. Yliopistoissa kasvu on 31 % (2,26 milj.), ammattikorkeakouluissa 46 % ( ), tutkimuslaitoksissa 21 % (78 000) ja yleisissä kirjastoissa 55 % (25 000). Yliopistosektorin osuus kaikista artikkelilatauksista on 87 %. Muista sektoreista ammattikorkeakoulujen osuus on 9 % ja tutkimuslaitosten 3 % kaikista artikkelilatauksista. Taulukko 4. Ladatut artikkelit sektoreittain Ladatut artikkelit sektoreittain Yliopistot AMK:t Tutk.laitokset Yleiset kirjastot Yhteensä

14 Taulukko 5. Ladatut artikkelit sektoreittain indeksi Ladatut artikkelit sektoreittain indeksi(2001=100) Indeksi Yliopistot AMK:t Tutk.laitokset Yleiset kirjastot Yhteensä Vuosi Artikkelilatausten 2,6 miljoonan vuosikasvusta puolet (1,3 miljoonaa) johtui EBSCO-lehtipaketin käytön kasvusta yliopistoissa. EBSCO-lehtien suosio on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2008 EBSCO-lehtiä käytettiin yliopistoissa peräti 60 % edellistä vuotta enemmän. EBSCO-lehtiä käytetään paljon Nelli-portaalin kautta, ne ovat Nelli-portaalin haetuimpia aineistoja. Sanomalehtiaineistoista Kauppalehti Onlinen artikkelilataukset kasvoivat latausta (49 %), vaikka tilaavien yliopistojen määrä pysyi samana. Kauppalehti Online on hankittu konsortiohankintana vasta vuonna 2007, joten sen käyttömäärät voivat vielä kasvaa tulevina vuosina. Lehtipakettiaineistoista Elsevierin ScienceDirectin artikkelilataukset kasvoivat latauksella (20 %) ja Springer LINK-aineiston käyttö latausta (48 %). Springer LINK-lehtipaketin koko kasvoi tuntuvasti vuoden 2008 aikana. Tämä selittää ainakin osittain Springer LINKin käytön kasvua. Yliopistosektorin osuus kaikkien artikkelilatausten kasvusta on 2,26 miljoonaa artikkelilatausta mikä vastaa 87 % osuutta koko vuosikasvusta. Ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen sektoreiden osuus artikkelilatausten kasvusta on 13 % ( latausta). Ammattikorkeakoulusektorilla käytön kasvu keskittyi EBSCO- ja Kauppalehti Online-aineistoihin ja tutkimuslaitoksissa Kauppalehti Online-aineistoon. Yleisille kirjastoille tärkeä sanomalehtiaineisto, PressDisplay, lisensioitiin ensi kerran vuonna Yleisten kirjastojen sektorilla 55 % kasvu artikkelilatauksissa on juuri PressDisplayn ansiota. Tiedonhakujen määrä väheni edellisvuodesta 19 %. Hakujen määrän laskeva trendi johtuu siitä, että vuoden 2008 alusta lähtien FinELib-aineistoista ei enää tilastoida hakuja niistä kokotekstiaineistoista, joista saadaan käyttöluvut artikkelilatauksista. Hakujen kasvusta aiempina vuosina on merkittävä osuus tullut MOTsanastojen käytöstä. Vielä vuonna 2006 kasvua edelliseen vuoteen oli 45 %, mutta vuonna 2007 kasvu oli jo puolittunut. Vuonna 2008 MOT-sanastojen käyttö kääntyi ensimmäistä kertaa laskuun. Viime vuonna MOTsanastoista tehtiin 33 miljoonaa hakua kun vuotta aiemmin luku oli ollut 37,2 miljoonaa hakua. Hakukäytön kasvu on ollut pientä viitetietokanta-aineistoissa. Poikkeuksena on ISI:n Web of Science-viitetietokanta, 14

15 jossa päästiin 17 % ( hakua) kasvuun vuoden 2008 aikana. Yliopistosektorin osuus tehdyistä hauista on 94 %. Taulukko 6. Tehdyt haut sektoreittain Tehdyt haut sektoreittain Yliopistot AMK:t Tutk.laitokset Yleiset kirjastot Yhteensä Taulukko 7. Tehdyt haut sektoreittain indeksi Tehdyt haut sektoreittain indeksi (2001=100) Indeksi Yliopistot AMK:t Tutk.laitokset Yleiset kirjastot Yhteensä Vuosi 15

16 4.2 Nelli-portaalin tilastot Nelli-portaalilla tehtiin vuoden aikana 11 milj. tiedonhakua. Tiedonhakujen määrät kasvoivat edellisvuodesta 29 %. Yliopistojen tiedonhaut kasvoivat 37 %, ammattikorkeakoulujen haut 12 % ja maakuntakirjastojen haut 14 %. Kuvio 1. Metalib-haut vuonna 2008 sektoreittain Kuvio 2. Nelli-tiedonhakujen jakautuminen kirjastosektoreittain

17 4.3 Shibboleth-kirjautumiset Nelliin Kuvio 3. Shibboleth-kirjautumiset Nelliin Huom. Tammikuun kirjautumisluku on pieni, koska tilastointijärjestelmä otettiin käyttöön tammikuun puolivälissä. 17

18 Kuvio 4. Shibboleth-kirjautumisten jakautuminen korkeakouluittain HUOM! Oulun yliopiston ja TKK:n palvelinosoitteet muuttuneet, luvut laskettava yhteen. 18

19 4.4 Tunnusluvut Aineiston käyttöä ja sen hintaa suhteuttavaa artikkelilatauksen hinta on laskettu tunnuslukuna jo kuuden vuoden ajan. Nyt luku saadaan Halti-tietokannasta. E-kirja-aineistoista Ebraryssä ja e-lehdistä EBSCO-, Elsevier- ja SpringerLINK-aineistoissa on yksittäisen artikkelilatauksen hinta merkittävästi pudonnut erityisesti yliopistosektorilla. EBSCO-aineistojen hinta putosi yliopisto- ja ammattikorkeakoulusektoreilla voimakkaasti nousseiden käyttölukujen ansiosta. Yliopistosektorilla EBSCO-aineistojen käyttö kasvoi 65 % ja ammattikorkeakoulusektorilla 54 %. Myös Ebraryn ja Elsevierin aineistojen artikkelilataushinnat putosivat kummallakin sektorilla tasaisesti kasvaneiden käyttölukujen seurauksena. SpringerLINK-lehtipaketissa yliopistojen käyttöluvut kohosivat 40 %, minkä vuoksi artikkelilataushinta putosi. Emerald-lehtipaketin artikkelilataushintaan muutoksia tuli ainoastaan tutkimuslaitossektorilla, jossa hinta nousi 20 % vähäisen käytön vuoksi. IEEE-aineiston hinta nousi monella tilaajalla tuntuvasti tarkasteluvuonna. Samasta syystä myös artikkelilatauksen hinta nousi kaikilla tilaajasektoreilla, tutkimuslaitostilaajilla hinta lähes kaksinkertaistui. Taulukko 8. Artikkelilataushinnan kehitys sektoreittain Yliopistot Ammattikorkeakoulut Tutkimuslaitokset Aineisto ACS 1,04 0,98 0,98 1,27 11,51 12,52 12,13 16,12 0,86 0,90 1,24 1,58 Ebrary 1,07 0,92 0,97 0,58 3,87 2,78 2,72 1,79 EBSCO Host Elsevier * Emerald IEEE Springer LINK Wiley Interscience Valuuttayksikkönä on Euro 0,34 0,27 0,22 0,25 0,09 1,2 1,02 0,55 0,45 0,25 1,48 2,85 4,72 6,47 4,64 3,02 2,75 2,81 2,72 2,27 5,25 3,79 4,42 3,82 3,42 3,31 3,30 3,50 3,54 3,70 2,45 1,80 1,00 0,58 0,61 1,74 1,52 1,36 1,00 1,01 5,55 7,84 3,57 1,90 2,30 1,49 0,65 1,04 35,25 9,39 14,07 1,82 0,86 1,66 7,08 7,21 5,80 4,50 3,32 40,96 31,45 25,0 22,29 28,05 8,97 8,3 5,76 5,31 4,45 * sisältää Freedom Collection-, Cell Press- ja IESBS-aineistot 6,96 7,09 6,45 21,55 6,26 6,65 19

20 4.5 Kilpailutus Vuonna 2008 hankittiin 12 FinELib-aineistoa hankintalain mukaisen kilpailutusprosessin kautta. Kilpailuttamisen toteuttaminen oli merkittävässä osassa palveluyksikön resurssien käytössä ja se vei kaikkiaan vajaan kymmenesosan palveluyksikön työajasta. Joidenkin aineistojen osalta kilpailuttamisella on saavutettu suoraa hintaetua, kun taas joihinkin aineistoihin on kohdistunut hinnankorotuksia. Kilpailuttamisen kustannushyötyä ei voida arvioida vain vertaamalla saavutettua hintatasoa edellisen vuoden absoluuttiseen hintaan. On myös huomioitava, että tarjouskilpailun hävinneiden palveluntarjoajien hinnat olisivat toteutuessaan merkinneet vielä suurempia hinnankorotuksia. Merkittävin kilpailutuksen tuottama hyöty on saavutetut sopimusehdot. Tarjouspyynnöissä esitettyjen ehdottomasti vaadittavien sopimusehtojen ja valintakriteerien avulla aineistojen sopimuksiin on saatu useita ehtoja, joita neuvotteluissa on muutoin vaikea saavuttaa. Joissakin kilpailutetuissa aineistoissa palveluntarjoajan vaihtuminen on aiheuttanut myös aineiston käyttöliittymän vaihtumisen. Käyttöliittymiä ei ole tälle vuodelle huomioitu tarjousten vertailussa. Tulevaisuudessa selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöliittymien vertailu osaksi arviointia sekä pyritään ennakoimaan ja minimoimaan liittymän vaihtumisesta käyttäjille aiheutuvat muutokset. Taulukko 9. Kustannushyödyt yhteiskunnassa Arviointikriteeri/ Mittari Tavoitetaso Tavoitetaso 2008 Toimenpiteet / Toteuma Vastuu Käyttökerran hinta Laskeva trendi (ladatut artikkelit) FinELibin kautta hankitun Osuus kasvaa muilla kuin aineiston osuus e- yo-sektorilla aineistohankinnasta (KITT) Laskeva trendi (artikkelihinta < 4 ) 60% amk, 75% yo 30 % erikoiskirjastot 70% yleiset kirjastot Asiakaskoulutus Tiedotus Perusaineistojen markkinointi rahoittajille / kyllä PY KSTOT PY Kustannusvaikutus kirjastoissa ja tutkijan työssä Tutkimuksella osoitettu toiminnan kustannusvaikuttavuus kirjastoissa ja tutkimusprosesseissa Kirjastojen työajan käytön muutos Tutkijan työajan vapautuminen Yhteistyö informaatiotutkimuksen laitosten ja muiden laitosten sekä yokirjastojen neuvoston kanssa Kilpailutus: säästöt (prosessi, hinta, ehdot) huippuosaaminen / arviointi 2009 YO:t PY KSTOT 20

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 3/2008 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2krs,

Lisätiedot

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle

FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2007 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen huipulle Toimintaympäristön rakenteelliset muutokset vaikuttavat

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009 KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kansallinen elektroninen kirjasto, FinELib TOIMINTASUUNNITELMA 2009 FinELib-konsortio kumppanina - tiede, tutkimus, opetus ja oppiminen

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) FinELib 16.9.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 1.12.2008 klo 10.15 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4 krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (8) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2009 Aika 24.2.2009 klo 12.00 15.06 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 12.2.2009 klo 10.20 13.30 Paikka Läsnä Asiantuntijat Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen,

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs. PÖYTÄKIRJA 3/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 3/2004 Aika: 7.12.2004 klo 13.00 15.15 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Fabianian neuvotteluhuone. Yliopistonkatu 1, 2 krs.

Lisätiedot

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä

Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Kansalliskirjaston keskitetyt kirjastoverkkopalvelut nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Korkeakoulukirjastojen johtajien neuvottelupäivät 10.2.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakouluverkon muutokset -

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) FinELib 15.5.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) FinELib 3.4.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 3.4.2009 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/ (6) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (6) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 19.3.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola,

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/ (8) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 14.9.2007 klo 10.00 13.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1, 2. krs Mirja

Lisätiedot

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä

Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä Pienenevät budjetit - ratkaisuja etsimässä FinELibin aineistopäivä 29.9.2010 Arja Tuuliniemi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/ FinELib-aineistojen määrä FinELibin kautta lisensioitujen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222

Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C222 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (9) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2008 Aika 15.9.2008 klo 12.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistokatu 1, 2.

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos

Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous , klo Ylessä, Iso Paja. Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous 26.3.2009, klo 13-16 Ylessä, Iso Paja Katsaus toimintaan vuonna 2008 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 2.10.2009 EriK-toiminnan tarkoitus Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453

Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A, 4. krs, huone B453 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 (7) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2008 Aika tiistai 9.12.2008 klo 14.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Teollisuuskadun

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2014 Asiantuntijaseminaari 29.4.2014 Anna Niemelä Palvelukyselyn tarkoitus Kehittämisen väline asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tieto asiakastyytyväisyyden muutoksista

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/ (5) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/ (5) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 2/2007 1 (5) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2/2007 Aika 1.6.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN

Kansallinen Elektroninen Kirjasto. FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN Kansallinen Elektroninen Kirjasto FinELib KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN FinELib 11.3.2010 Sisällys 1 Yleiskatsaus FinELib-konsortion toimintaan vaikuttavia merkittäviä muutoksia olivat yliopistojen aseman

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet ja kokouksen asiantuntijat tervetulleiksi. PÖYTÄKIRJA 2/2004 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 2/ 2004 Aika: 4.6.2004 klo 9-11.30 Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Auditorio. Yliopistonkatu 1, 2 krs. Läsnä Rehtori Matti

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 26.11.2007 Työväenliikkeen kirjasto Katsaus toimintaan vuonna 2007 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan tarkoitus - Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin

Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Vastauksia palvelukyselyn palautteisiin Asiantuntijaseminaari 18.9.2014 Palvelukyselyn tulosten käsittely Kysely toteutettiin maaliskuussa 2014 Tulokset on raportoitu keväällä ja julkaistu verkossa: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib KATSAUS VUODEN 2005 TOIMINTAAN

Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib KATSAUS VUODEN 2005 TOIMINTAAN Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib KATSAUS VUODEN 2005 TOIMINTAAN KATSAUS VUODEN 2005 TOIMINTAAN 3 1. FINELIB-TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 4 2. VERKKOAINEISTON HANKINTA 6 3. VERKKOAINEISTON KÄYTTÖ JA

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista.

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen. Todetaan osallistujat. Hyväksyttäneen esityslista. Kansallinen elektroninen kirjasto ESITYSLISTA 4/2009 1 (6) KONSORTIORYHMÄN KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA Aika Tiistai 29.9. klo 10.00-13.00 Paikka Läsnä Teollisuuskatu 23-25 A, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 AMKIT-konsortio TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIRJASTOYHTEISTYÖKONSORTION (AMKIT-KONSORTIO) TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 1 Tiivistelmä AMKIT-konsortio valmistelee ja toteuttaa

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen

AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän tapaaminen Aika: 19.8.2008 klo 10.00 12.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1 Osanottajat: AMKIT-johtoryhmä:

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015

FinELibin ohjausryhmän kokous 12.3.2015 ESITYSLISTA 1/2015 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai 12.3. klo 12.00 15.00 Paikka Kansalliskirjaston keskustan toimipiste (2. krs, Fabiania-kokoushuone), Ylipistonkatu 1, Helsinki. Läsnä Matti

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (7) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 2.6.2010 klo 9.00 12.00 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221 Mauri Ylä-Kotola, rehtori,

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus. OKM kirjastopäivät Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä - tilannekatsaus OKM kirjastopäivät 15.11.2011 Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä tavoitteita Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteistyö Yhteinen asiakasliittymä kansallinen,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen

Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto missä mennään? 3.4.2009 Kristiina Hormia-Poutanen Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008 2011 Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (7) FinELib Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 26.5.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Asiantuntijat Poissa Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistokatu

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Linnea2-konsortion yleiskokous

Linnea2-konsortion yleiskokous MUISTIO 1 (2) Kirjastoverkkopalvelut -konsortion yleiskokous Aika Torstai klo 14.15 14.40 Paikka Helsinki, Yliopistokatu 1, Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio Osallistujalista liitteenä. 1. Kokouksen

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) FinELib 12.10.2010. Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 (9) OHJAUSRYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika tiistai 12.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs, Huone C221

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille

Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Kansalliskirjaston palvelupaletti erikoiskirjastoille Heli Kautonen Palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 25.11.2013 Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston syyskokous Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä

KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä KANSALLINEN DIGITAALINEN KIRJASTO Asiakasliittymä Triangelipäivät Turku 30.10.2008 Ari Rouvari Agenda KUI? Haasteet digitaalisessa ympäristössä Hankkeen tavoitteet KUI? Kansallinen digitaalinen kirjasto

Lisätiedot

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely

Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut. Kirjastojen käyttäjäkysely Päivi Jokitalo. Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen käyttäjäkysely Tämän päivän sisällöt : Kirjastojen käyttäjäkysely erikoiskirjastojen vastaukset 2010 kyselyn kehittäminen jatkossa

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut Tulokset, avainluvut ja kohokohdat KANSALLISKIRJASTO

Kirjastoverkkopalvelut Tulokset, avainluvut ja kohokohdat KANSALLISKIRJASTO Kirjastoverkkopalvelut Tulokset, avainluvut ja kohokohdat 2015 Johtajan katsaus vuoteen 2015 Tulevaisuuden rakentaminen kuvaa hyvin vuotta 2015 työstimme Finna- ja FinELib-strategioita yhdessä asiakkaidemme

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (9) FinELib

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/ (9) FinELib Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (9) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 2 / 2007 Aika 1.6.2007 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä

Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä Tuloksista toimenpiteisiin Kirjastojen käyttäjäkysely 2013 arvioinnin työvälineenä OKM:n kirjastopäivät 28.11.2013 Anna Niemelä Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely Toteutettu vuosina

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

MUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous

MUISTIO Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Kansalliskirjaston ja kirjastosektorien neuvostojen puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika: 8.4.2009 klo 13.05 15.10 Paikka: Kansalliskirjasto, Unioninkatu 36, Kai Ekholmin huone Osallistujat: Kai Ekholm

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa

E-kirjat kirjastojen kokoelmissa E-kirjat kirjastojen kokoelmissa Sirkka-Liisa Korkeila Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto Helsingin yliopisto 18.4.2008 TAYK E-kirja -kysely kesäkuu 2007 514 suomalaiselle kirjastolle Kysymykset

Lisätiedot

Kansalliskirjasto seurantaryhmä

Kansalliskirjasto seurantaryhmä Kansalliskirjasto 2005 -seurantaryhmä Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 15.11.2005 Hellevi Yrjölä EriKin tavoitteet Kansalliset tietokannat maksutta kaikkien käyttöön Perusinfrastruktuurille keskitetty

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

FinELib-konsortion strategia luonnos

FinELib-konsortion strategia luonnos FinELib-konsortion strategia 2007-2015 luonnos 30.10.2006 Taustaa Kansainvälinen arviointi 2002 Varis, T. & Saari, S. 2003. Knowledge Society in Progress. Evaluation of the Finnish Electronic Library-

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) FinELib 15.5.2009

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) FinELib 15.5.2009 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (8) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2009 klo 10.00 12.18 Paikka Läsnä Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs Mirja Iivonen, ylikirjastonhoitaja,

Lisätiedot

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto TUHA-verkosto lyhyesti Verkoston suunnittelu käynnistyi RAKETTI TUTKI:n järjestämästä kick off tilaisuudesta 14.1.2014

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto

RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Julkaisurekisteripalvelujen rakentaminen Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi JURE-projekti rake%.csc.fi/jure/

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto 25.11.2016 Tavoite Kuvailla korkeakoulujen johdon laskentatoimen käytäntöjä kattavasti Tutkimusaineisto

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus

Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus Tutkimuslaitosten tietopalvelujen keskustelutilaisuus Aika: 5.3 klo 8.30 10.00 Paikka: Kansanterveyslaitos Läsnä: Riitta Autere (PRH), Anja Heino (STAKES), Arja Hyvärinen (Metla), Irmeli Isomäki (Valtion

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (7) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4.

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/ (7) FinELib Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (7) KONSORTIORYHMÄN PÖYTÄKIRJA Aika 9.12.2010 klo 13.00 16.00 Paikka Läsnä Kirjastoverkkopalvelut, Teollisuuskatu 23 25, 4. krs, Huone B453 Ari Muhonen,

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kirjastojen yhteiset palvelut. Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto

Kirjastojen yhteiset palvelut. Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto Kirjastojen yhteiset palvelut Annu Jauhiainen 9.12.2011 Erikoiskirjastojen neuvosto Kansakunnan tie tietoon Kansalliskirjaston strategiset päämäärät Kansallisaineiston saatavuudella ja säilyvyydellä on

Lisätiedot

KIRJASTON TALOUS- JA TUNNUSLUVUT TALOUDEN NÄKÖKULMASTA. Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Anna Järvi/Turun yliopisto

KIRJASTON TALOUS- JA TUNNUSLUVUT TALOUDEN NÄKÖKULMASTA. Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Anna Järvi/Turun yliopisto KIRJASTON TALOUS- JA TUNNUSLUVUT TALOUDEN NÄKÖKULMASTA Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Anna Järvi/Turun yliopisto TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN TILASTOTIETOKANTA Järjestelmän tarkoitus tavoitteet

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja E-aineistojen muuttuva käyttö seminaari 5.10.2016 Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto/FinELib Mistä aion puhua tänään Lehtitilaukset ennen ja nyt Kohti

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja

Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Kirjastoverkkopalveluiden yhteistyömuotoja Minna-Liisa Kivinen suunnittelupäällikkö Yhteistyö KAM sektorin kanssa Määrämuotoiset ja edustukselliset yhteistyöelimet Yhteistyö sektoreiden päättävien elinten

Lisätiedot

KERTOMUS FINELIB-KONSORTION TOIMINNASTA VUONNA 2014 FinELib paras e-aineistojen saatavuus Suomelle

KERTOMUS FINELIB-KONSORTION TOIMINNASTA VUONNA 2014 FinELib paras e-aineistojen saatavuus Suomelle The National Library of Finland Reports and Studies 2 / 2015 KERTOMUS FINELIB-KONSORTION TOIMINNASTA VUONNA 2014 FinELib paras e-aineistojen saatavuus Suomelle FinELib-palveluyksikkö Kansalliskirjasto,

Lisätiedot

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016

FinELibin ohjausryhmän kokous 18.2.2016 PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (5) in ohjausryhmän kokous Aika Torstai klo 13.15-14.40 Paikka Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, V620 Läsnä Poissa Matti Manninen, rehtori, Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen

Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen Finnan konsortioryhmä 9.2.2017 Minna-Liisa Kivinen, Tommi Jauhiainen Kirjastojärjestelmän uusiminen Mitä järjestelmiä uusiminen koskee Kirjastojärjestelmän

Lisätiedot

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto,

Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut. Jyrki Ilva Erikoiskirjastojen neuvosto, Kansalliskirjaston julkaisuarkistopalvelut Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Erikoiskirjastojen neuvosto, 9.12.2011 Julkaisuarkiston idea Julkaisuarkiston (open repository, institutional repository)

Lisätiedot

EriK syyskokous Suomen Pankki. Katsaus vuoden 2006 toimintaan Elisa Paavilainen

EriK syyskokous Suomen Pankki. Katsaus vuoden 2006 toimintaan Elisa Paavilainen EriK syyskokous 21.11.2006 Suomen Pankki Katsaus vuoden 2006 toimintaan Elisa Paavilainen EriK-toiminnan tarkoitus Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen toimintaa. On mukana rakentamassa valtakunnallista

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja. 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja. 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro Leena Vestala, johtaja 17.05.2010 Tampereen yliopiston kirjaston 85-vuotisjuhlaseminaari Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen Haasteina mm. toimintaympäristön

Lisätiedot

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys

Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kirjasto ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvitys Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto ja Oulun yliopiston kirjasto/kajaanin yliopistokeskuksen kirjasto Riitta Liisa Karjalainen, Irene Salomäki ja Outi

Lisätiedot

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA

LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA LAATUTYÖSTÄ JA AUDITOINNISTA TTY:N KIRJASTOSSA Kaija Jääskeläinen, Tampereen teknillinen yliopisto Kirjasto Taustaa laadunvarmistusjärjestelmään ja auditointiin 2 Kirjastossa perinteisesti tehty työtä

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi

Kirjastojärjestelmä. Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi Kirjastojärjestelmä Leena Kinnunen Lapin kirjastokokous Rovaniemi 6.5.2015 Kaupalliset kirjastojärjestelmät Rovaniemen kaupunginkirjaston hankkeessa vuosina 2011-2013 selvitettiin tarjolla olevia kaupallisia

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Edellytykset asiakaslähtöisyyden onnistumiselle Prosessit: Uudet aineistot ja välineet Hankintatyö tekijänoikeus digitaalinen aineisto ja digitointi metadata Tiedonhallinta

Lisätiedot

Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa

Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa Tietokantojen etäkäyttö Pohjanportin kautta Oulun kaupunginkirjastossa Mira Jurvansuu 24.5.2007 www.pohjanportti.fi Yksi yhteinen portaali Pohjois-Suomen eri kirjastotyyppien asiakkaille Alueellisen tietovarannon

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot