RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIL 262-2014. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto. Taitava kuntarakennuttaja"

Transkriptio

1 RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Suomen Kuntaliitto Taitava kuntarakennuttaja

2 2 RIL RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot. JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Töölönkatu 4, Helsinki Puh , fax , ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Painopaikka: Tammerprint Oy, 2013 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

3 RIL Alkusanat Rakennushankkeen hyvä lopputulos edellyttää laadukkaan ja toimivan rakennusprosessin. Prosessin osapuolet rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, tuote- ja materiaalitoimittajat, viranomaiset, jne. ovat kaikki tärkeässä asemassa. Hyvä lopputulos syntyy hyvällä yhteistyöllä. Rakennuttajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän asema on kuitenkin erittäin keskeinen. Hän määrittelee rakennushankkeen tavoitteet, ohjaa prosessikokonaisuutta sekä hankkii tarvittavat resurssit. Rakennuttajan rooli vaikuttaa ratkaisevasti koko hankkeeseen sen varhaisimmista suunnitteluvaiheista aina lopputuotteen laatuun. Rakennuttajan tulee huolehtia myös siitä, että rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan sekä yhteiskunnan asettamat vaatimukset mm. hankkeen ja sen lopputuloksen terveellisyydelle ja turvallisuudelle täyttyvät. Hänen tulee käyttää päteviä asiantuntijoita ja toimijoita ja varmistaa, että he toteuttavat hankkeen sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Kunnallinen rakennuttaminen sisältää näiden lisäksi vielä omat erityispiirteensä esimerkiksi monitasoisen päätöksenteon, julkiset hankintamenettelyt, uudet rahoitusmuodot sekä korostuneen julkisuuden ja median kiinnostuksen. Suomen Kuntaliitto julkaisi vuonna 2001 julkaisun Taitava kuntarakennuttaja, joka käsittelee laajasti ja ansiokkaasti rakennuttamismenettelyjä. Runsaassa kymmenessä vuodessa alalla on kuitenkin tapahtunut paljon muutoksia, ja tämä julkaisu vastaa esille nousseisiin päivitys- ja uudistustarpeisiin. Tämä ohje on Suomen Kuntaliiton ja RILin yhteistyön tulos. Ohjeen kirjoitustyöstä ovat vastanneet Päivi Ahlroos, Matti Hakulinen, Antti Heikinheimo, Sari Hildén, Jan Hjelt, Juha-Matti Junnonen, Vesa Juola, Eila Kenni, Tuire Kujala, Jarek Kurnitski, Reijo S. Lehtinen, Kirsi Martinkauppi, Tarja Mäkelä, Antero Oksanen, Vilho Pekkala, Kirsi Rontu, Anssi Savisalo, Tapio Siikaluoma, Tekes ja Teonsana Oy, Tero Toivanen, Milla Toivonen ja Juha-Pekka Turunen. Päätoimittajana on toiminut Teemu Vehmaskoski. Työtä on avustanut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Reijo S. Lehtinen, Kimmo Laukkanen, Sampsa Nissinen, Eija-Liisa Dahlberg, Mika Rontu, Raimo K. Saarinen ja Mikko Leppänen. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL kiittää ohjeen kirjoittajia, ohjausryhmää, hankkeen tukijoita sekä työhön muuten osallistuneita henkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat kannanotoillaan ja tiedoillaan vaikuttaneet myönteisesti ohjeen sisältöön. Joulukuussa 2013 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry Risto Vahanen puheenjohtaja Helena Soimakallio toimitusjohtaja

4 4 RIL Kirjoittajat: I OSA Kirsi Rontu II OSA 1.1 Eila Kenni 1.2 Kirsi Martinkauppi Eila Kenni 2. Anssi Savisalo 3. Milla Toivonen III, IV, V OSA Antero Oksanen VI OSA 1.1 Matti Hakulinen 1.2 Tero Toivanen 1.3 Reijo S. Lehtinen 1.4 Vilho Pekkala 2.1 Tuire Kujala Vesa Juola 2.5 Juha-Matti Junnonen Tapio Siikaluoma 3.3. Juha-Matti Junnonen 3.4 Tapio Siikaluoma VII OSA Juha-Matti Junnonen Tekes ja Teonsana Oy VIII OSA 1. Sari Hildén 2. Päivi Ahlroos IX OSA 1. Jarek Kurnitski 2. Sari Hildén 3. Tarja Mäkelä 4. Jan Hjelt 5. Juha-Pekka Turunen 6. Antti Heikinheimo

5 RIL Sisällysluettelo JOHDANTO...13 I OSA: RAKENNETTU YMPÄRISTÖ TOIMIVAA ARKEA, MENESTYMISEN MAHDOLLISUUKSIA...15 II OSA: MAANKÄYTTÖÄ JA RAKENTAMISTA OHJAAVA NORMISTO Rakentamista ohjaava normisto Maankäyttö- ja rakennuslaki Suomen rakentamismääräyskokoelma ja uudet asetukset Rakennusjärjestys ja rakentamistapaohjeet Rakennusjärjestys Rakennustapaohjeet Muu keskeinen lainsäädäntö ja ohjeet Luonnonsuojelulaki Muinaismuistolaki Laki rakennusperinnön suojelusta Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä Erityismenettely liittyen rakennusten turvallisuuteen Jätelaki Ylijäämämaat ja jätteet Alueidenkäytön suunnittelun vaikutus rakentamiseen Kaavatasot ja kaavojen vaikutukset Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä Pohjana valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Asemakaavan ja rakennustapaohjeen suhde Oikeusvaikutuksettomat kaavat ja kaavarungot Kaavasta poikkeaminen Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Vuorovaikutuksen järjestäminen kaavaa laadittaessa Yleistä Osallisten kuuleminen Viranomaisyhteistyö Rakentamiseen vaadittavat luvat Rakentamisen luvat ja lupamenettely Rakennuslupa Toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely Rakennuksen purkamislupa Maisematyölupa Lupamenettely Ympäristölupa ja lupamenettely... 42

6 6 RIL III OSA: RAKENNUTTAMISEN ORGANISOINTI JA PÄÄTÖKSENTEKO Julkisyhteisöt rakennuttajina Julkisyhteisöjen erityisluonne rakennuttajina Organisaatiot toimintojen markkinaehtoistuessa Tilaaja-tuottajamalli Näkyvyyttä hallinnon rakenteisiin ja kustannuksiin Tilaaja-tuottajamallin oikeudellisesta luonteesta Kunnalliset yhtiöt toimijoina Kunnan toimielinten toimivalta RAKENNUTTAMISASIOISSA Valtuusto Ylimmän päätösvallan käyttäjänä ja toimivallan antajana Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyjä Investointiohjelman päättäjä Pitkäkestoisten hankkeiden päättäjä Kunnanhallitus Kunnan hallinnosta vastaava ja sopimustoiminnan koordinaattori Suurten rakennushankkeiden hyväksyjä Otto-oikeuden käyttäjä Lautakunnat ja viranhaltijat Operatiivisesta toiminnasta vastaavina Rakennustoimikunnat erityishankkeissa ja rakennuttamisen organisointi Lautakunnat vastaavat virasto-organisaation toiminnasta Päätösvalta virkasuhteessa oleville Toimintapoliittiset reunaehdot sopimusten tekemiselle Toimivallan edellytykset ja sisäiset toimintaohjeet Strategiset linjaukset ja niiden noudattaminen Yleiset hankintaohjeet Kunnanhallituksen ja lautakuntien keskinäiset roolit Kenellä ovat vallan avaimet? Otto-oikeuden käyttäminen Sopimuksia koskeva päätöksenteko ja täytäntöönpano Sopimuksia koskeva päätöksenteko Päätösten ja sopimusten syntyminen Päätösten täytäntöönpanokelpoisuus Muutoksenhaku rakennuttamista koskeviin päätöksiin Täytäntöönpano ennen päätöksen lainvoimaisuutta Sopimusten laatiminen ja ALLEKIRJOITTAMINEN Asemavaltuus ja vilpitön mieli...67 IV OSA: RAKENNUSHANKKEIDEN KILPAILUTTAMINEN Itse TOTEUTTAEN vai markkinoilta hankkien Kilpailuttamista ohjaava normisto Urakkakilpailun periaatteilla aitoon kilpailuttamiseen Hankintalainsäädäntö... 72

7 RIL Hankintalaki ja erityisalojen hankintalaki Hankintayksiköt lain soveltajina Kynnysarvot kilpailuttamisperiaatteiden vedenjakajana Kansalliset ja EU- kynnysarvot Hankintailmoituskanava HILMA Hankintaprosessin keskeiset vaiheet Rakennushankkeen tavoitteet, sisällön määrittely ja laatu kilpailutuksen ytimessä Hankintaprosessin ennakoiminen Eri hankintamenettelyjen käytettävyys Avoin menettely yksinkertaisissa hankkeissa Rajoitettu menettely pääsääntönä Neuvottelumenettely erityiskohteissa Kilpailullinen neuvottelumenettely Innovaatiokumppanuus Puitejärjestely Suora hankinta eli hankinta ilman kilpailuttamista Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyyntö hankinnan kulmakivenä Tehtävän tekninen määrittely Yritysten kelpoisuus Kelpoisuusvaatimusten asettaminen Kilpailusta pois sulkeminen Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet Tarjousten tekeminen, vastaanotto ja AVAAMINEN Määräajat Tarjousten avaaminen Tarjousten ARVIOINTI ja TOIMITTAJAN valinta Tarjousten hylkääminen Tarjousten vertailu Kielletyt tinkimiskierrokset Hankintapäätös ja sen pöytäkirjaus Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano V OSA: RAKENNUSHANKKEISIIN LIITTYVISTÄ SOPIMUKSISTA Sopimusoikeuden periaatteista Lainsäädännön rajallisuus Sopimusvapaus keskeistä urakkasopimuksissa Yleiset sopimusehdot sopimustoimintaa yhtenäistävinä Sopimusehtojen tarkoituksesta ja sisällöstä Yleiset sopimusehdot vakioehtoina Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, KSE Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot, RYHT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE Alueurakan yleiset sopimusehdot Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta, KE

8 8 RIL Yleisistä sopimusehdoista poikkeaminen Tilaajan keskeiset velvollisuudet Lakisääteisistä velvoitteista sopimusoikeudellisiin Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus ja yleinen lojaliteetti Tilaajan maksuvelvollisuus Urakoitsijan keskeiset velvollisuudet Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet Urakka-asiakirjojen keskinäisestä asemasta Täydentävät asiakirjat Ristiriitaiset asiakirjat keskinäinen pätevyysjärjestys Vaihtoehtoiset velvollisuudet Osapuolten vastuut Yleinen suoritusvastuu Urakoitsijan viivästysvastuu Yleistä Laskennallinen viivästyssakko Viivästyssakko Viivästysvastuu laskennallisen ajan jälkeen Takuuajan vastuu Vastuu takuuajan jälkeen Valvonta Rakennustyön valvonnan eri tasoista ja muodoista Viranomaisvalvonta Rakennustyön sopimuksen mukainen valvonta Urakkasopimuksen purkaminen Erimielisyyksien ratkaiseminen VI OSA: SUUNNITTELUVAIHE Riittävät esitutkimukset Pohjatutkimukset Pilaantuneet maat Yleistä Lainsäädäntö ja kunnostustarpeen arviointi Luvat Toteutus Kustannukset ja rahoitus Tiedottaminen Asbesti- ja haitta-aineselvitykset Yleistä Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Rakennuttajan tehtävät ja asbestipurkutyötä koskevat ohjeet Rakennusten kuntoarviot ja kuntotutkimukset Yleistä Kuntoarviointi

9 RIL Kuntotutkimus Eräitä riskirakenteita Tilahankkeen suunnitteluprosessi Tarveselvitys ja hankesuunnittelu Suunnitteluvaiheen taustasta Hankesuunnittelun vaiheet Lähtötietojen selvittäminen Omistajan tarveselvitys Käyttäjän tarveselvitys Hankeselvitys Hankesuunnitelma Tilaohjelma ja huonekortti Hankkeen laajuus, kustannusennuste ja vuokra Hankesuunnittelun eri vaiheitten tarpeellisuudesta Ehdotussuunnittelu: Rakennuksen kokonaisratkaisu Yleistä Ehdotuksen kustannusvaikutus Konseptisuunnittelu Yleissuunnittelu Yleistä Ehdotuksesta toteutuskelpoiseksi suunnitelmaksi Rakennuslupatehtävät Toteutussuunnittelu Yleistä Toteutussuunnitelmilla ostetaan rakentamista Ennakoimattomat suunnittelutarpeet Rakennustyön aikainen toteutussuunnittelu Korjaushankkeen erityispiirteitä Tilahankkeen kustannusten hallinta Katujen, verkostojen ja yleisten alueiden suunnittelu Suunnitteluprosessi Esiselvitys ja yleissuunnittelu Katusuunnitelman laatiminen Vihersuunnitelman laatiminen Rakennussuunnittelu Työnaikaiset järjestelyt Tukiprosessit Luvat Hallinnollinen prosessi Viestintä ja vuorovaikutus Infrahankkeen kustannusten hallinta Caset Uuden asuntoalueen kunnallistekniikan suunnittelu Kävelykadun peruskorjauksen suunnittelu Raitotien rakennusurakka

10 10 RIL VII OSA: TOTEUTUSVAIHE Toteutusmuodot ja niiden valinta Toteutusmuotojen jaotteluperuste Urakoitsijan suoritusvelvollisuuden mukainen toteutusmuotojen jako Suunnittelua sisältävät toteutusmuodot (kokonaisvastuu-urakka KVR) Pääurakkamuodot Projektinjohtorakentaminen (osaurakkamuodot) Kumppanuusmalliset toteutusmuodot Maksuperusteen mukainen toteutusmuotojen jako Kokonaishintaurakka Yksikköhintaurakka Laskutyöurakka Tavoitehintaurakka Yhteistoiminta rakennusurakan aikana Yhteistyön muodot ja keinot Tilaajan ja urakoitsijan organisaatio Urakoitsijan edustajat Tilaajan edustajat Yhteistyössä tarvittavat suunnitelmat Suunnitelma-aikataulu Työaikataulu Laatusuunnitelma ja laadunvarmistus Itselleluovutus Yhteiset kokoukset ja toimitukset Urakkaneuvottelu Suunnitelmakatselmus Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset Aloituskatselmus Työmaakokoukset Rakennustyön tarkastusasiakirja Työmaapäiväkirja Mittaukset Tarkastukset Vastaanottotarkastus Kohde ja osapuolet Vastaanoton pyytäminen Vastaanottotarkastus Vastaanottopöytäkirja Jälkitarkastus Taloudellinen loppuselvitys Takuutarkastus Lisä- ja muutostöistä Lisä- ja muutostyö käsitteenä Lisä- ja muutostyöstä sopiminen Lisä- ja muutostöiden vaikutus rakennusaikaan Lisä- ja muutostöiden vaikutus urakkahintaan

11 RIL Caset Elinkaarimalli ESCO-malli Teknisten ratkaisuiden toteutusmuoto Ylläpitovastuun sisällyttäminen hankkeeseen Innovatiiviset investoinnit Opetuksen ja päiväkodin toimintaympäristön uudet innovaatiot ja elinkaaritavoitteet Nollaenergiatalo Ekotehokas toimitalo VIII OSA: YLLÄPITOVAIHE Kiinteistöjen ylläpitovaihe Tavoitteet ja tehtävät Ylläpidon hankinta Käyttöönotto ja takuut Dokumentointi Infran ylläpitovaihe Nimikkeistöstä Ylläpidon tehtävät Ylläpidon tavoitteet Yleisten alueiden ylläpito on omaisuuden hallintaa IX OSA: RAKENNUTTAMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ Kestävän rakentamisen periaatteet Kestävän ja ekotehokkaan rakentamisen käsitteet Ekotehokas rakennuttamisprosessi Ekotehokkuustavoitteiden asettaminen Ekotehokkuustavoitteiden arviointi suunnittelussa Ekotehokkuustavoitteiden arviointi Synergiatalossa Kosteus- ja homeongelmat Yleistä Selvitykset ja tutkimukset pohjana oikeille korjausratkaisuille Korjausvaihtoehtojen tarkastelu Toteutuksen erityispiirteitä TYÖTURVALLISUUS Rakennuttajan työturvallisuustehtävien organisointi Yksi rakennuttaja Useita rakennuttajia Suunnitteluvaihe Yleistä Turvallisuusvaatimukset suunnittelijan valinnassa ja sopimuksissa Työturvallisuus suunnittelun ohjauksessa Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

12 12 RIL Työturvallisuus urakoitsijoiden valinnassa ja urakkasopimuksissa Päätoteuttajan nimeäminen työmaalle Työn turvallinen aloitus Toteutusvaihe Kohteen kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet Harmaan talouden torjunta rakennusalalla Yleistä Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulain soveltamisala Tilaajan selvitysvelvollisuus Poikkeukset selvitysvelvollisuudesta Seuraamukset ja valvonta Työnantajien yhteisvastuu eräissä tilanteissa Käännetty arvonlisäverovelvollisuus Veronumero ja kuukausittainen ilmoitusvelvollisuus Veronumero Kuukausittainen ilmoitusvelvollisuus Julkisuuskuva ja kansalaisvaikuttaminen Yleistä Hyväksynnän perusteet luodaan usein jo asemakaavavaiheessa Ennakoivaa viestintää Työmaan naapurit Käytännön muistilista Riitojen sovittelu Yleistä Mitä sovittelu on Miksi sovittelu yleistyy Oikeudenkäyntien välttämisestä ILMOITTAJAHAKEMISTO Ilmoitukset julkaisun lopussa. Lemminkäinen Talo Oy Ramboll Finland Sito-Rakennuttajat Oy

13 RIL JOHDANTO Tämä ohje on yleiskuvaus kuntien rakennushankkeiden lähtökohdista, keinoista ja vaiheista. Ohje on tarkoitettu hankkeiden kaikille osapuolille rakennushankkeista päättäville luottamushenkilöille, niitä toimeenpaneville kuntien työntekijöille, yksityisille palveluiden tuottajille (mm. suunnittelijat, urakoitsijat, ylläpidosta vastaavat) sekä loppuasiakkaille eli kuntalaisille. Ohjeen näkökulmina ovat sekä talo- että infrahankkeet. Ohjeen sisäistänyt päättäjä tai toimija tuntee kunnallisen hankkeen rajoitukset ja pystyy erityisesti tunnistamaan sen mahdollisuudet. Ohjeen alussa käydään läpi kunnan rakennuttamisen viitekehys. Osissa I ja II kuvataan rakennetun ympäristön merkitystä kunnalle sekä maankäyttöä ja rakentamista ohjaava normisto (lait, määräykset jne.). Osassa III käydään läpi rakennuttamisen organisoinnin ja päätöksenteon vaihtoehtoja kunnan näkökulmasta. Osassa IV kuvataan hankkeiden kilpailuttaminen ja osassa V niihin liittyviä sopimuksia. Osissa VI VIII seurataan rakennushankkeen vaiheita suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Lopuksi osassa IX käydään läpi ajankohtaisia erityiskysymyksiä työturvallisuudesta riitojen sovitteluun. Ohjeen perustana ovat ajantasaiset lainsäädäntö, rakentamismääräykset, sopimusehdot ja käytännöt. Nämä kaikki kehittyvät jatkuvasti. Ohjetta käytettäessä on siksi varmistuttava, että näistä tunnetaan voimassa olevat versiot ja viimeisimmät esimerkit.

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin seutukunta KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa... 3 JOHDANTO... 4 TAUSTA... 5 Toimijoiden roolit...

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA

JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA Talonrakennustekniikka JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN OSAPUOLIEN TEHTÄVÄT TYÖTURVALLISUUDEN HALLINNASSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 1 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa esitellään

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot