hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje"

Transkriptio

1 hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto ESR 29 O/27/2006 KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäasianministeriö Työministeriö SÄÄNNÖKSET, joihin toimivalta määräysten/ohjeiden antamiseen perustuu Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (1353/1999) 13 ASIASANAT Euroopan sosiaalirahasto, valvonta, varmentaminen, ohjelmakausi VOIMASSAOLOAIKA , koskien ohjelmakautta KUMOAA/MUUTTAA MÄÄRÄYKSEN/ OHJEEN NUMERO O/25/2003TM OTSIKKO Komission asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan edellyttämät hallinnolliset ja paikan päällä tapahtuvat varmennukset Tätä ohjetta voi tilata x työministeriön kirjaamosta

2 Jakelussa mainituille Komission asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan edellyttämät hallinnolliset ja paikan päällä tapahtuvat varmennukset 1. Johdanto Komission valvonta-asetuksen 1 9 artiklan mukaan komissiolle tehtävän menoilmoituksen yhteydessä maksuviranomaiselle on ilmoitettava hallintoviranomaisen ja välittävien elinten käyttämistä menettelyistä, jotka todentavat esitettyjen menojen todenmukaisuuden sekä yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palveluiden toimituksen. Tämä hallintoviranomaisen vastuulla oleva menettely osoittaa osaltaan valvontajärjestelmien riittävyyden. Kyseinen seikka on niin komission kuin kansallisten järjestelmätarkastusten yhtenä tarkastuskohteena. Hallintoviranomainen vastaa siis rakennerahasto-ohjelmien hallinnon ja täytäntöönpanon tehokkuudesta ja moitteettomuudesta. Tämä tarkoittaa mm. moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattamisen varmistamista tekemällä rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettujen toimien sisäisiä tarkastuksia sekä hallinto- ja valvontajärjestelmien järjestämistä. Hallintoviranomainen voi edellyttää välittävien elinten ja lopullisten edunsaajien suorittavan hallinto- ja valvontajärjestelmässä mainittuja tehtäviä. Hallintoviranomaisen tulee vakuuttua siitä, että siirretyt tehtävät on asianmukaisesti toteutettu. Tämä voi tapahtua mm. vastaanottamalla ja seuraamalla tarkastus- ja varmennusraportteja. Tämän ohjeen tarkoituksena on tukea valvonta-asetuksen 4 ja 9 artikloiden vaatimusten täysimääräistä toteutumista sekä ohjelmakauden sulkemista Euroopan sosiaalirahaston ohjelmien osalta. Työministeriö ESR-maksuviranomaisena edellyttää, että ohjelmien toimeenpanoon osallistuvat ministeriöt antavat tämän ohjeen tiedoksi omalla hallinnonalallaan. 2. Valvonta-asetus 4 artikla Varmennettavat asiat Artiklassa edellytetään, että jäsenvaltion hallinto- ja valvontajärjestelmissä on oltava menettelyt, joilla todennetaan: 1) tuotteiden ja palvelujen toimittaminen ja 2) menojen tosiasiallisuus. Lisäksi järjestelmiltä vaaditaan, että menot voidaan varmistaa yhdenmukaisiksi: 1 Komission asetus (EY) N:o 438/2001 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta

3 3) yleisasetuksen 2 28 artiklassa mainittujen edellytysten sekä 4) kansallisten ja yhteisön sääntöjen kanssa, erityisesti - menojen tukikelpoisuuden - julkisten hankintojen - valtiontuen - ympäristönsuojelun ja - yhtäläisten mahdollisuuksien osalta. Hallinnollinen ja paikan päällä tapahtuva varmentaminen Todentaminen ja varmistaminen voi tapahtua kahdella tavalla: hallinnollisena varmentamisena tai paikan päällä tapahtuvana fyysisenä varmentamisena (ns. on-the-spot). Valtaosa varmennustoimenpiteistä suoritetaan hallinnollisilla menettelyillä projektin maksatushakemusten tai laskujen käsittelyn yhteydessä. Hallinnollinen varmentaminen 3 tarkoittaa maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä esimerkiksi haettavan summan tosiasiallisuuden ja tukikelpoisuuden tarkistamista, tarpeellisten lisäselvitysten pyytämistä projektin hallinnoijalta tai projektin seurantatietojen todentamista. Sen sijaan varmuuden saaminen erityisesti tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta edellyttää yleensä paikan päällä, projektin hallinto-organisaatiossa tai toteuttamispaikalla tapahtuvaa varmentamista. 3. Varmentamisen tarkoitus Varmentamisella tarkoitetaan sitä, että tukea myöntävä viranomainen hankkii riittävän varmuuden siitä, että - projektissa on todellisuudessa tehty se työ, jota varten rahoitus on myönnetty, - projektin toteuttamiseen liittyvät tuotteet ja palvelut on tosiasiallisesti ja asianmukaisella tavalla toimitettu sen käyttöön, - tuotteista ja palveluista johtuvat kustannukset ovat tosiasiallisesti toteutuneet ja - toiminta ja kustannukset ovat ESR-toimintaa koskevien velvoitteiden mukaisia. Varmentamisen keskeiset tunnusmerkit Valvonta on osa viranomaishallintoa. Varmentaminen toteutetaan osana viranomaisen normaalia valvontatoimintaa, joka perustuu vallitsevien riskien välttämiseen. Varmentaminen on suunnitelmallista: varmennuskäynnit perustuvat varmennussuunnitelmaan, hallinnollinen varmentaminen toteutetaan yhdenmukaisesti. Varmentaminen dokumentoidaan sekä kirjataan valvontajärjestelmiin (paikan päällä tapahtuva). Varmennuskäynnillä hankitaan ensi sijassa riittävä varmuus tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta. Varmennuskäynti voi kohdistua koko projektitoimintaan tai johonkin sen osa-alueista. 2 Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 3 Vrt. englanninkielinen ilmaisu desk based checks

4 Varmentaminen kohdistuu sekä määrällisiin suoritteisiin että tuotteiden ja palvelujen laatuun. Varmentamiseen sisältyy projektista riippuen osallistujien kuuleminen. Varmennuskäynti tukee projektin etenemistä projektisuunnitelman mukaisesti. 4. Varmennuskäyntien suunnittelu ja toteutustapa Paikan päällä tapahtuva varmentaminen tulee perustaa varmennussuunnitelmaan. Ohjelmakauden tässä vaiheessa suunnitelma on järkevä kattaa koko loppukausi. Suunnitelma tulee sisältää varmennettavat projektit valintaperusteineen ja niiden määrän ohjelmittain, otantaa käytettäessä otantamenetelmän sekä muut varmentamisessa huomioon otettavat seikat. Varmennuskäyntien suunnittelussa sekä yksityiskohtaisessa valvontakohteiden määrittelyssä on järkevää hyödyntää tarkastusraportteja ja niissä esiteltyjä tyypillisiä havaintoja koskien erilaisia tuensaaja- ja projektityyppejä. Tämän ohjeen liitteenä 1 on varmennuskäyntien tueksi laadittu manuaali. Se on tarkoitettu varmennuskäyntien suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineeksi ja projektien erityispiirteet huomioon ottaen soveltuvin osin hyödynnettäväksi. Kukin varmennuskäynti hallinnollinen varmentaminen huomioituna tulee kattaa 4 artiklan vaatimukset. Tyypillisesti varmennuskäynneillä perehdytään mm. projektin sisällön toteutukseen suhteessa projektisuunnitelmaan, todennetaan hankinnat ja hankinta-asiakirjat, tutustutaan projektin seurantajärjestelmiin ja tarkistetaan projektin hallinnointiin liittyvää tositeaineistoa. Näin saadaan riittävä kokonaiskäsitys projektin toiminnasta niin sisällön kuin taloushallinnon osalta. Palvelujen toimittamisen todentamiseen voi kuulua myös osallistuminen projektin järjestämään koulutukseen ja suullisen palautteen saaminen osallistujilta. Osallistujien mielipiteitä voidaan selvittää myös projektin pyytämän kirjallisen palautteen perusteella. Varmennuskäynti on tarkoituksenmukaisinta suorittaa silloin, kun projekti on niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti käynnissä. Varmennuskäynti tulee kuitenkin suorittaa projektin elinkaaren aikana siten, että mahdollisiin korjauksiin on ennen projektin päättymistä mahdollista ryhtyä. 5. Varmentamisen määrälliset tavoitteet ja otantamenetelmä Valvonta-asetuksen mukaan varmennuksia ei tarvitse tehdä kaikissa projekteissa, vaan ne voivat perustua otokseen. Jos projektit valitaan otannalla, on viranomaisen kuvattava otantamenetelmä. Hallinnollinen varmentaminen tulee tehdä dokumentoidusti jokaiselle projektin esittämälle maksatushakemukselle tai laskulle. Paikan päällä tapahtuva varmentaminen tulee tehdä riittävälle määrälle projekteja. Riittävää määrää on pidettävä 40 % projektien määrästä 4. Samalla tulisi tavoitella sitä, että 40 % koskee myös tuen määrää. Tämän voi varmistaa sillä, että rahoittaja varmentaa kaikki määrätyn summan ylittävät projektit. Suuret projektit tulisi varmentaa jo niihin sisältyvän taloudellisen riskin perusteella. 4 Kts. komission vastaus työministeriön vastineeseen tavoite 1 -ohjelman järjestelmätarkastukseen.

5 Työministeriö suosittaa valintamenettelyksi riskipainotteista otantamenetelmää. Menetelmässä otantamenettely etenee vaiheittain. Ensimmäiset neljä kriteeriä ovat vahvasti varmennuskäyntiä tukevia ja kolme seuraava varmennusta puoltavia tekijöitä. 1) Projektin rahoitus ylittää määrätyn euromäärän. 2) Projektin toteuttamiseen liittyen on tehty kantelu, ilmianto tms. 3) Projektin toteutukseen liittyy oleellista epäselvyyttä ja tulkinnanvaraisuutta. 4) Tarkastushavainnot ja/tai tarkastajan suositukset korjaustoimenpiteeksi edellyttävät paikan päällä tapahtuvaa varmennusta. 1) Samantyyppiset projektit on tarkastusraporteissa todettu riskialttiiksi ja riskien taloudelliset vaikutukset suuriksi. 2) Projektin hallinto-organisaatio on ESR-asioissa uusi ja kokematon toimija. 3) On perusteltua syytä epäillä projektin hallinto-organisaation tai palvelun tuottajan suoriutumista projektin toteuttamisesta asianmukaisella tavalla. Riskitekijöiden lisäksi otantamenetelmän tulee mahdollistaa se, että mikä tahansa projekti voi tulla varmennetuksi. Satunnaisotantaa tulee käyttää riskianalyysillä valittujen projektien lisäksi siinä laajuudessa, että varmennustavoite saavutetaan. Viime kädessä otantamenetelmä perustuu rahoittajaviranomaisen arvioon ja kokemuksiin valvottavista projekteista sekä hallinnollisena varmentamisena tehdyistä toimenpiteistä. 6. Dokumentaatio Keskeistä varmentamisessa on asianmukainen dokumentaatio. Rahoittajaviranomaisen on luotava menettelyt, joilla dokumentoidaan niin hallinnollinen kuin paikan päällä tapahtuva varmentaminen. Näin pystytään luotettavalla tavalla osoittamaan tehty työ sekä täyttämään valvonta-asetuksen 4 ja 9 artiklassa asetetut velvoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa määrämuotoisten varmennusraporttien ja tarkistuslistojen käyttöönottoa. Kirjaaminen voi tapahtua tarkistuslistaan tai muuhun dokumenttiin. Varmennusraportista on vähintään ilmettävä projektin tekniset tiedot, varmennetut asiat/dokumentit (tehty työ) ja varmennuskäynnin havainnot sekä poikkeavuuksien johdosta toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet 5. Varmennusraportti on suositeltavaa tallettaa kokonaisuudessaan ESRAvalvontajärjestelmään viranomaisen käyttäessä järjestelmää 6. Tämän ohjeen liitteissä 2 ja 3 määritellään hallinnollisen varmentamisen vähimmäisvaatimukset. Liitteet ovat malliesimerkkejä eivätkä siten välttämättä korvaa viranomaisessa jo noudatettavaa menettelyä. Näin silloin kun, viranomaisella on käytössä maksatushakemuksen tai laskun käsittelyn työvälineenä vähimmäisvaatimukset täyttävä tarkistuslista. Liitteissä on huomioitu 4 artiklassa määritellyt vaatimukset sekä artiklan soveltamisen hyviä käytäntöjä käsittävä komission asiakirja CDRR/06/002/00. 5 Valvonta-asetus, liite IV 6 Lisäksi rahoittajan tulee täyttää valvontajärjestelmään korjaustoimenpiteet varmentamishavaintojen pohjalta. Tämä voidaan tehdä sen jälkeen kun havainnot on ensin syötetty järjestelmään. Jos havaintojen johdosta viranomainen on katsonut tarpeelliseksi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin projektin tukikelpoisuuden selvittämiseksi tai takaisinperimiseksi, niin tulee myös ilmoittaa oikaistu tai takaisinperitty summa.

6 7. Varmennusten seuranta Rahoittajaviranomaisen tulee seurata varmennuskäyntien määrällistä toteutumista sekä huolehtia siitä, että tässä ohjeessa sille asetetut tavoitteet saavutetaan. Viranomaisen tulee myös varmistua siitä, että varmennettu projekti ryhtyy tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Myös ministeriön tulee seurata hallinnonaloittain varmennuskäyntien määrällistä toteutumista sekä raportoida niistä hallintoviranomaiselle. Komissiolle tehtävän menoilmoituksen yhteydessä työministeriö maksuviranomaisena todentaa, että hallintojärjestelmä täyttää varmennusten osalta asetetut velvoitteet. Mikäli jokin hallinnonala ja/tai rahoittajaviranomainen ei ole tehnyt riittävästi paikan päällä tapahtuvia varmennuksia, maksuviranomainen selvittää hallintoviranomaiselta, mistä tilanne johtuu ja onko olemassa merkittävää riskiä menojen tukikelpoisuuden suhteen. Jos varmentamisessa on ilmennyt projektilla sääntöjenvastaisuuksia, joissa EU-tuen osuus on yli euroa, niistä tulee tehdä komission asetuksen (EY) N:o 1681/94 7 mukainen ilmoitus Varmennukset ja ohjelmakauden ESR-ohjelmien sulkeminen Ohjelmakauden sulkemisen toimenpiteisiin sisältyy vaatimus siitä, että 4 artiklan mukaiset varmennukset on suoritettu riittävässä laajuudessa ja asianmukaisella tavalla. Rahoittajaviranomaisten tulee seurata suoritettujen varmennuskäyntien määrää suhteessa projektien ohjelmakohtaiseen yhteismäärään varmennustavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmien sulkemisen edellytyksenä on myös se, että varmennusten pohjalta edelletyt korjaavat toimenpiteet on viety loppuun ja että nämä korjaavat toimenpiteet on raportoitu komissiolle. Lisäksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisessa loppulausumassa huomioidaan tehdyt varmennukset sekä niiden asianmukaisuus. 9. Voimaantulo Tämä ohje tulee voimaan alkaen ja sitä noudatetaan Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauden toimeenpanossa. Yksikön päällikön po. Tietohallintopäällikkö Heikki Haukirauma Ylitarkastaja Eila Niemi LIITTEET Paikan päällä tapahtuva varmentaminen liite 1 Hallinnollinen varmentaminen (maksatushakemus) liite 2 Hallinnollinen varmentaminen (lasku) liite 3 7 Komission asetus (EY) N:o 1681/94 rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta. 8 Maksuviranomaisen ohje O/12/2006 TM

7 Jakelu Tiedoksi Kauppa- ja teollisuusministeriö Opetusministeriö Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työministeriö/Toimeenpano-osasto /Sisäisen tarkastuksen yksikkö Valtiovarainministeriö Valtiovarain Controller Valtiontalouden tarkastusvirasto

8 Paikan päällä tapahtuva varmentaminen Tämä manuaali on tarkoitettu varmennuskäyntien suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineeksi ja soveltuvin osin kullakin varmennuskäynnillä hyödynnettäväksi. Jokaisella varmennuskäynnillä on hallinnollinen varmentaminen huomioituna varmennettava valvonta-asetuksen 4 artiklassa mainitut asiat. Varmennuskäynnistä tulee tehdä raportti, josta ilmenee tehty työ. 1. Valmistautuminen varmennuskäyntiin 1) Tutustutaan projektisuunnitelmaan, projektia koskeviin päätöksiin, hankintasopimuksiin, seurantatietoihin, maksatuspäätöksiin ja muihin mahdollisiin asiakirjoihin sekä mahdolliseen muuhun toteuttajan kanssa toteutettuun toimintaan. 2) Pohditaan projektiin liittyen kysymyksiä, ongelmia ja riskialueita sekä hyviä käytäntöjä. 3) Hyödynnetään palautetietoja. Rahoittaja voi olla otantatyyppisesti yhteydessä myös projektin osallistujiin tai osallistuviin yrityksiin tai keskustella osallistujien kanssa projektin tilaisuuksissa. 4) Tehdään suunnitelma varmennuskäyntiä varten. 5) Sovitaan osallistujista ja heidän työnjaosta. 6) Tarkistetaan, että varmennussuunnitelma on laadittu valvontajärjestelmään viranomaisen sitä käyttäessä. 2. Paikan päällä varmennettavia asioita 1) Projektisuunnitelman toteutuminen - kuullaan projektin toteuttajan näkemys suunnitelmasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio projektin kokonaistavoitteiden saavuttamisesta. - todennetaan projekti eteneminen suunnitelman mukaisesti - arvio horisontaalisista vaikutuksista ja Euroopan yhteisöjen politiikoista (kohta 4 ja 7) 2) Projektin resurssit - projektin henkilöstö työajanseurantamenetelmät - henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen resurssien riittävyys - projektipäällikön/vetäjän asema ja valtuudet hallinto-organisaatiossa - muut resurssit: koneet, laitteet, kalusteet - projektin käyttö, muu käyttö - mahdolliset poistosuunnitelmat - projektin työ-, koulutus- ja muut tilat - yleiskustannukset kustannusperusteineen 3) Projektin toiminnan/tulosten seuranta - miten projektin toteutumista seurataan - seuranta- ja raportointimenettelyt - osallistumisen seuraaminen osanottajien dokumentointi, osallistujapalaute - osallistujapalautteen vaikutus projektin toimintaan onko sovittu menettely - tulosten saavuttaminen - toiminnan vaikuttavuus - toimintaan tutustuminen, esim. käynti koulutuksessa osallistujien kuuleminen - raportointi toteuttajaorganisaation johdolle: miten ja kuinka usein 4) Julkiset hankinnat - hankintojen (tuotteet ja palvelut) todentaminen

9 - hankintamenettely: tarjouspyyntö, valintakriteerit, tarjoukset, valintapäätös - hankintamenettelyn dokumentointi - toteuttaja on asettanut alihankkijoilleen oman seuranta- ja raportointivelvoitteensa 5) Projektin toiminta ja talous - projekti täyttää rahoittajan asettamat ehdot - sellaisten taloudenpitoon liittyvien asioiden (esim. rahoitusosuuksien toteutuminen) todentaminen, joita ei ole varmennettu maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä - projektin toteuttajan näkemys rahoitussuunnitelman toteutumisesta - erikseen raportoitavan rahoituksen osalta työantajien todistukset osallistujien palkkakustannuksista - projektista ei rahoiteta toteuttajan tavanomaista toimintaa, vaan ainoastaan ESR-projektin aiheuttamat lisäkustannukset - usean rahoittajan projekteissa tarkistetaan, että samoille kustannuksille ei ole maksettu tukea useasta eri lähteestä ja että sovitut rahoitusosuudet toteutuvat - projektissa on todettavissa riittävä jäljitysketju (audit trail) projektin toimijoista toteuttajaorganisaation tilityksiin ja toimintaraportteihin rahoittajalle 6) Kirjanpidon tarkistus - kirjanpitoluokittelun riittävyys - onko vienneistä olemassa alkuperäiset tositteet (varmistetaan satunnaisotannalla) - projektissa noudatetaan toteuttajan tavanomaisia kirjauskäytäntöjä - onko poistot kirjattu tuenhakijan poistosuunnitelman mukaisesti - onko ja miten arvonlisäverot käsitelty - kirjanpitoaineiston säilyttäminen ainakin vuoteen 2013 saakka säilytystapa ja -paikka 7) Euroopan yhteisöjen politiikat - yhtäläiset mahdollisuudet - kestävä ympäristö - valtiontuki 8) Ohjausryhmä - ohjausryhmän asettaminen - kokoonpano, edustavuus, alkuperäiset pöytäkirjat - toimivalta ja sopimukset - projektipäällikön arvio ohjausryhmän toiminnasta ja siltä edellytetyistä toimista 9) Tiedotus ja näkyvyys - projektista tiedottaminen, tiedotussuunnitelma, tiedotteet - näkyvyys, logot, julisteet - osallistujien tietämys ESR-osarahoituksesta - projekti tulosten levittäminen hyvät käytännöt 10) Mahdollinen loppukeskustelu varmennuskäynnistä - esille nousset kysymykset, tarkennukset

10 3. Varmennuskäynnin jälkitoimet 1) Arvio projektin toteutuksesta - onko toteuttaja toiminut projektisuunnitelman ja annetun ohjeistuksen mukaan - onko rahoittajan korjattava ohjeistusta, lisättävä opastusta tai - onko hakija antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja - onko hakija salannut tietoja (esim. projektin tuloista) ja sillä ollut vaikutusta projektin rahoituksen saamiseen tai päätöksen ja sopimusten sisältöön - onko hakija kieltäytynyt antamasta maksamista ja seurantaa varten tietoja - onko rahoitus annettu virheellisin perustein tai ollut perusteetonta - onko rahoitus käytetty muuhun kuin suunnitelmissa ja päätöksissä tarkoitettuun toimintaan - onko toiminta ollut EU:n ja kansallisten säädösten mukaista 2) Varmennuskäynnin dokumentointi - tehdään johtopäätökset projektin toiminnasta ja taloudenpidosta - suunnitelma mahdollisista jatkotoimista tai korjaavista toimenpiteistä - varmennusraportin laadinta, joka toimitetaan tiedoksi asianosaisille - tallennetaan varmennusraportti sekä havainnot ja jatkotoimenpiteet valvontajärjestelmään - merkitään valvontajärjestelmään kokonaisarvioinnin perusteella havaintoluokka (1-4) 3) Palaute projektin toteuttajalle - positiiviset huomiot projektin kulusta ja hallinnoista - korjaamista tai oikaisua vaativat huomiot - ehdotukset ja/tai vaatimukset korjauksille, oikaisuille - mahdollisiin takaisinperintöihin ryhtymiset - korjaavien toimenpiteiden toteutusaikataulu

11 Hallinnollisen varmentamisen tarkistuslista (maksatushakemus) Rahoittajaviranomaisen (numero- ja asiatarkastaja) tulee tarkistaa seuraavat tiedot jokaisen projektin maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä osana valvonta-asetuksen mukaista hallinnollista varmentamista sekä yksilöidä mahdolliset huomautukset ja jatkotoimenpiteet. Maksatushakemuksen tiedot 1. Allekirjoitetun maksatushakemuksen perustiedot vastaavat projektipäätöksessä mainittuja tietoja 2. Maksatushakemus on jätetty asianmukaisessa ajassa 3. Kustannukset kohdistuvat maksatushakemuksen ajanjaksolle 4. Menojen dokumentointi/perustelut on riittävää (selvitys yleiskustannuksista, työajanseurannasta jne.) 5. Menot ovat tosiasiallisia (pääkirjanote) 6. Haettava summa vastaa kirjapitotietoja tulot huomioon ottaen Tukikelpoisuus 7. Projekti ei ole saanut useasta rahastosta tai ohjelmasta tukea (tarkistetaan pääkirjanotteesta) 8. Kustannukset ovat projektille kuuluvia sekä projektisuunnitelman ja ohjelma-asiakirjan mukaisia 9. Kustannukset ovat tukikelpoisuussäännösten ja tukiehtojen mukaisia Projektin seuranta 10. Rahoituserät ovat toteutuneet rahoitussuunnitelman mukaisesti tai tilanteesta on annettu selvitys 11. Projektin seuranta-asiakirjat on toimitettu (seurantatiedot, väliraportti ja ohjausryhmä jne.) 12. Toimenpiteet ovat toteutuneet projektisuunnitelman mukaisesti (väliraportti, ohjausryhmä) Julkiset hankinnat 13. Projektin hankinnoissa on noudatettu hankintalainsäädäntöä Moitteeton varainhoito 14. Projekti on toteutettu taloudellisesti (rahoitussuunnitelma, julkiset hankinnat jne.) 15. Projekti on toteutettu kustannustehokkaasti (kustannukset suhteessa toimenpiteisiin) 16. Hallinnolliset kustannukset ovat oikeassa suhteessa toimintakustannuksiin(rahoitussuunnitelma)

12 Euroopan yhteisöjen politiikkojen noudattaminen tulee myös todentaa tarkoituksenmukaisessa yhteydessä sen ollessa projektin toiminnan perusteella tarpeen. Tarpeellisuus todetaan projektin valintamenettelyn yhteydessä projektihakemuksen perusteella. Todentaminen voi tapahtua väli- tai loppuraportoinnin, seurantatietojen tai osallistujapalautteen avulla sekä hallinnollisen tai paikan päällä tapahtuvan varmentamisen, ohjausryhmätoiminnan tai muun valvonnan yhteydessä. Työhallinnon myöntämän ESR-tuen ei ole katsottu olevan de minimis -tukea. Euroopan yhteisön politiikat 17. Valtiontuki, de minimis-sääntö 18. Projektin ympäristövaikutukset, kestävä ympäristö 19. Yhtäläiset mahdollisuudet, sukupuolten tasa-arvo

13 Hallinnollisen varmentamisen tarkistuslista (lasku) Seuraavat tiedot tulee tarkistaa jokaisen ESR-projektin laskun käsittelyn yhteydessä osana valvonta-asetuksen mukaista hallinnollista varmentamista silloin kun projekti toteutetaan julkisena hankintana. Suoritetut varmennustoimenpiteet voi kirjata erilliseen tarkistuslistaan tai laskuun. Mahdolliset huomautukset ja jatkotoimenpiteet tulee yksilöidä. Laskun tiedot 1. Laskun perustiedot vastaavat hankintasopimuksessa (tilauksessa) mainittuja tietoja 2. Kustannus on määrältään hankintasopimuksen mukainen/ lasku on tilauksen mukainen 3. Kustannukset kohdistuvat oikealle ajanjaksolle ja lasku on jätetty hankintasopimuksessa määritellyssä ajassa Projektin seuranta ja tukikelpoisuus 4. Laskun yhteydessä pyydetyt seurantatiedot (esim. raportti, osallistujalistat, osallistujapalaute) projektin etenemisestä tai lopullinen tuote/palvelu on toimitettu 5. Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti (ts. varmistetaan laskun tukikelpoisuus) 6. Projektin matka- ja majoituskustannukset ovat hankintasopimuksen mukaiset (jos pyydetty ilmoittamaan erillisesti) Moitteeton varainhoito 7. Projektin kustannustehokkuuden arviointi (kustannukset suhteessa toimenpiteisiin) 8. Projektin menettelyt ja toimenpiteet ovat tehokkaita ja vaikuttavia Euroopan yhteisöjen politiikkojen noudattaminen tulee myös todentaa tarkoituksenmukaisessa yhteydessä sen ollessa projektin toiminnan perusteella tarpeen. Tarpeellisuus todetaan projektin valintamenettelyn yhteydessä projektisuunnitelman (tarjouksen) perusteella. Todentaminen voi tapahtua väli- tai loppuraportoinnin, seurantatietojen tai osallistujapalautteen avulla sekä hallinnollisen tai paikan päällä tapahtuvan varmentamisen, ohjausryhmätoiminnan tai muun valvonnan yhteydessä. Euroopan yhteisön politiikat 9. Valtiontuki, de minimis-sääntö 10. Projektin ympäristövaikutukset 11. Yhtäläiset mahdollisuudet

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 29.12.2006 ESR 30 O/ 28 /2006 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

TYÖKOKOUKSET RAHOITTAJILLE JA MAKSAJILLE SYKSYLLÄ 2012

TYÖKOKOUKSET RAHOITTAJILLE JA MAKSAJILLE SYKSYLLÄ 2012 TYÖKOKOUKSET RAHOITTAJILLE JA MAKSAJILLE SYKSYLLÄ 2012 Kuluvan ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmän toimivuus näkökulmina ohjelmakauden sulkeminen ja tulevan ohjelmakauden toimeenpanoprosessin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (5) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM-2007-00454/Ha-63 Annettu Nro 1 5.2.2007 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Neuvoston asetus (EY) N:o

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi Maksatusprosessikoulutus ESR -hanketoimijoille Seinäjoki 24.5.2011 Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi ESR - koordinaattori Terhi Pajumäki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje _X_ maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje _X_ maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje _X_ maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 21.7.2003 ESR 21 O/33/2003 TM KOHDERYHMÄT Sisäasiainministeriö Opetusministeriö Kauppa-

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 26.4.2006 ESR 27 O/12/2006 KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta. Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus

Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta. Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus 1.3.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Smolander Pauliina 1.3.2012 1 Keskustelun aiheita Tilastoja: missä mennään rakennerahasto-ohjelmissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteis... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.9.2015 EURA 2014/2519/09 02 01

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Komission tarkastukset

Komission tarkastukset Komission tarkastukset Komission tarkastuksen kulku 1/2 Ilmoitus tarkastuksesta, ennakkoaineistot Tarkastusviikko - Aloituskokous - Asiakirjatarkastukset - Käynnit tuensaajien luokse - Loppukokous Komission

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 21.06.2012 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä.

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä. LIITE VALTUUDEN JAKOPÄÄTÖKSEEN 10.3.2016 TEM/1177/09.02.01/2014 ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLIN- NOINTIA KOSKEVAN LAIN 8 :N 2 MOMENTIN NOJALLA ANNETUT EU- ROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille

Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille Tarkastusraporttien käsittely Koulutus välittäville toimielimille 7.6.2011 Scandic Continental Työ- ja elinkeinoministeriö /Alueiden kehittämisyksikkö /RAHA Ylitarkastaja Henri Mattila Puheenvuorossa tulee

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille 2016 Hämeen ELY-keskus STARTTI aloittaville hankkeille 9.00 Kahvitarjoilu 9.30 Avaus Päätöksen ehdot (muutokset, ohjausryhmä, viestintä) Seuranta ja raportointi

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry Revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin rf 1 (1) SAATE Kuntalain mukaan kunnan tilintarkastajan on osana tilintarkastusta tarkastettava,

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Alueiden kehittäminen ja sen rahoitus koulutus ja keskustelutilaisuus Tampere 17.2.2010 Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 17.12.2012 Jori Sinisalmi Satakunnan ELY-keskus 19.12.2012 Sulkemistoimien työnjako Toteuttajan tehtävät - Tarvittavien asiakirjojen toimittaminen ja

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

RAHOITUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS - TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA

RAHOITUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS - TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (5) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM-2007-00454/Ha-63 Annettu Nro 4 19.12.2007 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Neuvoston asetus (EY)

Lisätiedot

Ohjeita komissiolle ja jäsenvaltioille jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointiin käytettävistä yhteisistä menetelmistä

Ohjeita komissiolle ja jäsenvaltioille jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointiin käytettävistä yhteisistä menetelmistä EUROOPAN KOMISSIO Euroopan rakenne- ja investointirahastot Ohjeita komissiolle ja jäsenvaltioille jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointiin käytettävistä yhteisistä menetelmistä VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot