hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje"

Transkriptio

1 hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto ESR 29 O/27/2006 KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäasianministeriö Työministeriö SÄÄNNÖKSET, joihin toimivalta määräysten/ohjeiden antamiseen perustuu Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (1353/1999) 13 ASIASANAT Euroopan sosiaalirahasto, valvonta, varmentaminen, ohjelmakausi VOIMASSAOLOAIKA , koskien ohjelmakautta KUMOAA/MUUTTAA MÄÄRÄYKSEN/ OHJEEN NUMERO O/25/2003TM OTSIKKO Komission asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan edellyttämät hallinnolliset ja paikan päällä tapahtuvat varmennukset Tätä ohjetta voi tilata x työministeriön kirjaamosta

2 Jakelussa mainituille Komission asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan edellyttämät hallinnolliset ja paikan päällä tapahtuvat varmennukset 1. Johdanto Komission valvonta-asetuksen 1 9 artiklan mukaan komissiolle tehtävän menoilmoituksen yhteydessä maksuviranomaiselle on ilmoitettava hallintoviranomaisen ja välittävien elinten käyttämistä menettelyistä, jotka todentavat esitettyjen menojen todenmukaisuuden sekä yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palveluiden toimituksen. Tämä hallintoviranomaisen vastuulla oleva menettely osoittaa osaltaan valvontajärjestelmien riittävyyden. Kyseinen seikka on niin komission kuin kansallisten järjestelmätarkastusten yhtenä tarkastuskohteena. Hallintoviranomainen vastaa siis rakennerahasto-ohjelmien hallinnon ja täytäntöönpanon tehokkuudesta ja moitteettomuudesta. Tämä tarkoittaa mm. moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattamisen varmistamista tekemällä rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettujen toimien sisäisiä tarkastuksia sekä hallinto- ja valvontajärjestelmien järjestämistä. Hallintoviranomainen voi edellyttää välittävien elinten ja lopullisten edunsaajien suorittavan hallinto- ja valvontajärjestelmässä mainittuja tehtäviä. Hallintoviranomaisen tulee vakuuttua siitä, että siirretyt tehtävät on asianmukaisesti toteutettu. Tämä voi tapahtua mm. vastaanottamalla ja seuraamalla tarkastus- ja varmennusraportteja. Tämän ohjeen tarkoituksena on tukea valvonta-asetuksen 4 ja 9 artikloiden vaatimusten täysimääräistä toteutumista sekä ohjelmakauden sulkemista Euroopan sosiaalirahaston ohjelmien osalta. Työministeriö ESR-maksuviranomaisena edellyttää, että ohjelmien toimeenpanoon osallistuvat ministeriöt antavat tämän ohjeen tiedoksi omalla hallinnonalallaan. 2. Valvonta-asetus 4 artikla Varmennettavat asiat Artiklassa edellytetään, että jäsenvaltion hallinto- ja valvontajärjestelmissä on oltava menettelyt, joilla todennetaan: 1) tuotteiden ja palvelujen toimittaminen ja 2) menojen tosiasiallisuus. Lisäksi järjestelmiltä vaaditaan, että menot voidaan varmistaa yhdenmukaisiksi: 1 Komission asetus (EY) N:o 438/2001 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta

3 3) yleisasetuksen 2 28 artiklassa mainittujen edellytysten sekä 4) kansallisten ja yhteisön sääntöjen kanssa, erityisesti - menojen tukikelpoisuuden - julkisten hankintojen - valtiontuen - ympäristönsuojelun ja - yhtäläisten mahdollisuuksien osalta. Hallinnollinen ja paikan päällä tapahtuva varmentaminen Todentaminen ja varmistaminen voi tapahtua kahdella tavalla: hallinnollisena varmentamisena tai paikan päällä tapahtuvana fyysisenä varmentamisena (ns. on-the-spot). Valtaosa varmennustoimenpiteistä suoritetaan hallinnollisilla menettelyillä projektin maksatushakemusten tai laskujen käsittelyn yhteydessä. Hallinnollinen varmentaminen 3 tarkoittaa maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä esimerkiksi haettavan summan tosiasiallisuuden ja tukikelpoisuuden tarkistamista, tarpeellisten lisäselvitysten pyytämistä projektin hallinnoijalta tai projektin seurantatietojen todentamista. Sen sijaan varmuuden saaminen erityisesti tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta edellyttää yleensä paikan päällä, projektin hallinto-organisaatiossa tai toteuttamispaikalla tapahtuvaa varmentamista. 3. Varmentamisen tarkoitus Varmentamisella tarkoitetaan sitä, että tukea myöntävä viranomainen hankkii riittävän varmuuden siitä, että - projektissa on todellisuudessa tehty se työ, jota varten rahoitus on myönnetty, - projektin toteuttamiseen liittyvät tuotteet ja palvelut on tosiasiallisesti ja asianmukaisella tavalla toimitettu sen käyttöön, - tuotteista ja palveluista johtuvat kustannukset ovat tosiasiallisesti toteutuneet ja - toiminta ja kustannukset ovat ESR-toimintaa koskevien velvoitteiden mukaisia. Varmentamisen keskeiset tunnusmerkit Valvonta on osa viranomaishallintoa. Varmentaminen toteutetaan osana viranomaisen normaalia valvontatoimintaa, joka perustuu vallitsevien riskien välttämiseen. Varmentaminen on suunnitelmallista: varmennuskäynnit perustuvat varmennussuunnitelmaan, hallinnollinen varmentaminen toteutetaan yhdenmukaisesti. Varmentaminen dokumentoidaan sekä kirjataan valvontajärjestelmiin (paikan päällä tapahtuva). Varmennuskäynnillä hankitaan ensi sijassa riittävä varmuus tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta. Varmennuskäynti voi kohdistua koko projektitoimintaan tai johonkin sen osa-alueista. 2 Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 3 Vrt. englanninkielinen ilmaisu desk based checks

4 Varmentaminen kohdistuu sekä määrällisiin suoritteisiin että tuotteiden ja palvelujen laatuun. Varmentamiseen sisältyy projektista riippuen osallistujien kuuleminen. Varmennuskäynti tukee projektin etenemistä projektisuunnitelman mukaisesti. 4. Varmennuskäyntien suunnittelu ja toteutustapa Paikan päällä tapahtuva varmentaminen tulee perustaa varmennussuunnitelmaan. Ohjelmakauden tässä vaiheessa suunnitelma on järkevä kattaa koko loppukausi. Suunnitelma tulee sisältää varmennettavat projektit valintaperusteineen ja niiden määrän ohjelmittain, otantaa käytettäessä otantamenetelmän sekä muut varmentamisessa huomioon otettavat seikat. Varmennuskäyntien suunnittelussa sekä yksityiskohtaisessa valvontakohteiden määrittelyssä on järkevää hyödyntää tarkastusraportteja ja niissä esiteltyjä tyypillisiä havaintoja koskien erilaisia tuensaaja- ja projektityyppejä. Tämän ohjeen liitteenä 1 on varmennuskäyntien tueksi laadittu manuaali. Se on tarkoitettu varmennuskäyntien suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineeksi ja projektien erityispiirteet huomioon ottaen soveltuvin osin hyödynnettäväksi. Kukin varmennuskäynti hallinnollinen varmentaminen huomioituna tulee kattaa 4 artiklan vaatimukset. Tyypillisesti varmennuskäynneillä perehdytään mm. projektin sisällön toteutukseen suhteessa projektisuunnitelmaan, todennetaan hankinnat ja hankinta-asiakirjat, tutustutaan projektin seurantajärjestelmiin ja tarkistetaan projektin hallinnointiin liittyvää tositeaineistoa. Näin saadaan riittävä kokonaiskäsitys projektin toiminnasta niin sisällön kuin taloushallinnon osalta. Palvelujen toimittamisen todentamiseen voi kuulua myös osallistuminen projektin järjestämään koulutukseen ja suullisen palautteen saaminen osallistujilta. Osallistujien mielipiteitä voidaan selvittää myös projektin pyytämän kirjallisen palautteen perusteella. Varmennuskäynti on tarkoituksenmukaisinta suorittaa silloin, kun projekti on niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti käynnissä. Varmennuskäynti tulee kuitenkin suorittaa projektin elinkaaren aikana siten, että mahdollisiin korjauksiin on ennen projektin päättymistä mahdollista ryhtyä. 5. Varmentamisen määrälliset tavoitteet ja otantamenetelmä Valvonta-asetuksen mukaan varmennuksia ei tarvitse tehdä kaikissa projekteissa, vaan ne voivat perustua otokseen. Jos projektit valitaan otannalla, on viranomaisen kuvattava otantamenetelmä. Hallinnollinen varmentaminen tulee tehdä dokumentoidusti jokaiselle projektin esittämälle maksatushakemukselle tai laskulle. Paikan päällä tapahtuva varmentaminen tulee tehdä riittävälle määrälle projekteja. Riittävää määrää on pidettävä 40 % projektien määrästä 4. Samalla tulisi tavoitella sitä, että 40 % koskee myös tuen määrää. Tämän voi varmistaa sillä, että rahoittaja varmentaa kaikki määrätyn summan ylittävät projektit. Suuret projektit tulisi varmentaa jo niihin sisältyvän taloudellisen riskin perusteella. 4 Kts. komission vastaus työministeriön vastineeseen tavoite 1 -ohjelman järjestelmätarkastukseen.

5 Työministeriö suosittaa valintamenettelyksi riskipainotteista otantamenetelmää. Menetelmässä otantamenettely etenee vaiheittain. Ensimmäiset neljä kriteeriä ovat vahvasti varmennuskäyntiä tukevia ja kolme seuraava varmennusta puoltavia tekijöitä. 1) Projektin rahoitus ylittää määrätyn euromäärän. 2) Projektin toteuttamiseen liittyen on tehty kantelu, ilmianto tms. 3) Projektin toteutukseen liittyy oleellista epäselvyyttä ja tulkinnanvaraisuutta. 4) Tarkastushavainnot ja/tai tarkastajan suositukset korjaustoimenpiteeksi edellyttävät paikan päällä tapahtuvaa varmennusta. 1) Samantyyppiset projektit on tarkastusraporteissa todettu riskialttiiksi ja riskien taloudelliset vaikutukset suuriksi. 2) Projektin hallinto-organisaatio on ESR-asioissa uusi ja kokematon toimija. 3) On perusteltua syytä epäillä projektin hallinto-organisaation tai palvelun tuottajan suoriutumista projektin toteuttamisesta asianmukaisella tavalla. Riskitekijöiden lisäksi otantamenetelmän tulee mahdollistaa se, että mikä tahansa projekti voi tulla varmennetuksi. Satunnaisotantaa tulee käyttää riskianalyysillä valittujen projektien lisäksi siinä laajuudessa, että varmennustavoite saavutetaan. Viime kädessä otantamenetelmä perustuu rahoittajaviranomaisen arvioon ja kokemuksiin valvottavista projekteista sekä hallinnollisena varmentamisena tehdyistä toimenpiteistä. 6. Dokumentaatio Keskeistä varmentamisessa on asianmukainen dokumentaatio. Rahoittajaviranomaisen on luotava menettelyt, joilla dokumentoidaan niin hallinnollinen kuin paikan päällä tapahtuva varmentaminen. Näin pystytään luotettavalla tavalla osoittamaan tehty työ sekä täyttämään valvonta-asetuksen 4 ja 9 artiklassa asetetut velvoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa määrämuotoisten varmennusraporttien ja tarkistuslistojen käyttöönottoa. Kirjaaminen voi tapahtua tarkistuslistaan tai muuhun dokumenttiin. Varmennusraportista on vähintään ilmettävä projektin tekniset tiedot, varmennetut asiat/dokumentit (tehty työ) ja varmennuskäynnin havainnot sekä poikkeavuuksien johdosta toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet 5. Varmennusraportti on suositeltavaa tallettaa kokonaisuudessaan ESRAvalvontajärjestelmään viranomaisen käyttäessä järjestelmää 6. Tämän ohjeen liitteissä 2 ja 3 määritellään hallinnollisen varmentamisen vähimmäisvaatimukset. Liitteet ovat malliesimerkkejä eivätkä siten välttämättä korvaa viranomaisessa jo noudatettavaa menettelyä. Näin silloin kun, viranomaisella on käytössä maksatushakemuksen tai laskun käsittelyn työvälineenä vähimmäisvaatimukset täyttävä tarkistuslista. Liitteissä on huomioitu 4 artiklassa määritellyt vaatimukset sekä artiklan soveltamisen hyviä käytäntöjä käsittävä komission asiakirja CDRR/06/002/00. 5 Valvonta-asetus, liite IV 6 Lisäksi rahoittajan tulee täyttää valvontajärjestelmään korjaustoimenpiteet varmentamishavaintojen pohjalta. Tämä voidaan tehdä sen jälkeen kun havainnot on ensin syötetty järjestelmään. Jos havaintojen johdosta viranomainen on katsonut tarpeelliseksi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin projektin tukikelpoisuuden selvittämiseksi tai takaisinperimiseksi, niin tulee myös ilmoittaa oikaistu tai takaisinperitty summa.

6 7. Varmennusten seuranta Rahoittajaviranomaisen tulee seurata varmennuskäyntien määrällistä toteutumista sekä huolehtia siitä, että tässä ohjeessa sille asetetut tavoitteet saavutetaan. Viranomaisen tulee myös varmistua siitä, että varmennettu projekti ryhtyy tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Myös ministeriön tulee seurata hallinnonaloittain varmennuskäyntien määrällistä toteutumista sekä raportoida niistä hallintoviranomaiselle. Komissiolle tehtävän menoilmoituksen yhteydessä työministeriö maksuviranomaisena todentaa, että hallintojärjestelmä täyttää varmennusten osalta asetetut velvoitteet. Mikäli jokin hallinnonala ja/tai rahoittajaviranomainen ei ole tehnyt riittävästi paikan päällä tapahtuvia varmennuksia, maksuviranomainen selvittää hallintoviranomaiselta, mistä tilanne johtuu ja onko olemassa merkittävää riskiä menojen tukikelpoisuuden suhteen. Jos varmentamisessa on ilmennyt projektilla sääntöjenvastaisuuksia, joissa EU-tuen osuus on yli euroa, niistä tulee tehdä komission asetuksen (EY) N:o 1681/94 7 mukainen ilmoitus Varmennukset ja ohjelmakauden ESR-ohjelmien sulkeminen Ohjelmakauden sulkemisen toimenpiteisiin sisältyy vaatimus siitä, että 4 artiklan mukaiset varmennukset on suoritettu riittävässä laajuudessa ja asianmukaisella tavalla. Rahoittajaviranomaisten tulee seurata suoritettujen varmennuskäyntien määrää suhteessa projektien ohjelmakohtaiseen yhteismäärään varmennustavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmien sulkemisen edellytyksenä on myös se, että varmennusten pohjalta edelletyt korjaavat toimenpiteet on viety loppuun ja että nämä korjaavat toimenpiteet on raportoitu komissiolle. Lisäksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisessa loppulausumassa huomioidaan tehdyt varmennukset sekä niiden asianmukaisuus. 9. Voimaantulo Tämä ohje tulee voimaan alkaen ja sitä noudatetaan Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauden toimeenpanossa. Yksikön päällikön po. Tietohallintopäällikkö Heikki Haukirauma Ylitarkastaja Eila Niemi LIITTEET Paikan päällä tapahtuva varmentaminen liite 1 Hallinnollinen varmentaminen (maksatushakemus) liite 2 Hallinnollinen varmentaminen (lasku) liite 3 7 Komission asetus (EY) N:o 1681/94 rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta. 8 Maksuviranomaisen ohje O/12/2006 TM

7 Jakelu Tiedoksi Kauppa- ja teollisuusministeriö Opetusministeriö Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työministeriö/Toimeenpano-osasto /Sisäisen tarkastuksen yksikkö Valtiovarainministeriö Valtiovarain Controller Valtiontalouden tarkastusvirasto

8 Paikan päällä tapahtuva varmentaminen Tämä manuaali on tarkoitettu varmennuskäyntien suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineeksi ja soveltuvin osin kullakin varmennuskäynnillä hyödynnettäväksi. Jokaisella varmennuskäynnillä on hallinnollinen varmentaminen huomioituna varmennettava valvonta-asetuksen 4 artiklassa mainitut asiat. Varmennuskäynnistä tulee tehdä raportti, josta ilmenee tehty työ. 1. Valmistautuminen varmennuskäyntiin 1) Tutustutaan projektisuunnitelmaan, projektia koskeviin päätöksiin, hankintasopimuksiin, seurantatietoihin, maksatuspäätöksiin ja muihin mahdollisiin asiakirjoihin sekä mahdolliseen muuhun toteuttajan kanssa toteutettuun toimintaan. 2) Pohditaan projektiin liittyen kysymyksiä, ongelmia ja riskialueita sekä hyviä käytäntöjä. 3) Hyödynnetään palautetietoja. Rahoittaja voi olla otantatyyppisesti yhteydessä myös projektin osallistujiin tai osallistuviin yrityksiin tai keskustella osallistujien kanssa projektin tilaisuuksissa. 4) Tehdään suunnitelma varmennuskäyntiä varten. 5) Sovitaan osallistujista ja heidän työnjaosta. 6) Tarkistetaan, että varmennussuunnitelma on laadittu valvontajärjestelmään viranomaisen sitä käyttäessä. 2. Paikan päällä varmennettavia asioita 1) Projektisuunnitelman toteutuminen - kuullaan projektin toteuttajan näkemys suunnitelmasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio projektin kokonaistavoitteiden saavuttamisesta. - todennetaan projekti eteneminen suunnitelman mukaisesti - arvio horisontaalisista vaikutuksista ja Euroopan yhteisöjen politiikoista (kohta 4 ja 7) 2) Projektin resurssit - projektin henkilöstö työajanseurantamenetelmät - henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen resurssien riittävyys - projektipäällikön/vetäjän asema ja valtuudet hallinto-organisaatiossa - muut resurssit: koneet, laitteet, kalusteet - projektin käyttö, muu käyttö - mahdolliset poistosuunnitelmat - projektin työ-, koulutus- ja muut tilat - yleiskustannukset kustannusperusteineen 3) Projektin toiminnan/tulosten seuranta - miten projektin toteutumista seurataan - seuranta- ja raportointimenettelyt - osallistumisen seuraaminen osanottajien dokumentointi, osallistujapalaute - osallistujapalautteen vaikutus projektin toimintaan onko sovittu menettely - tulosten saavuttaminen - toiminnan vaikuttavuus - toimintaan tutustuminen, esim. käynti koulutuksessa osallistujien kuuleminen - raportointi toteuttajaorganisaation johdolle: miten ja kuinka usein 4) Julkiset hankinnat - hankintojen (tuotteet ja palvelut) todentaminen

9 - hankintamenettely: tarjouspyyntö, valintakriteerit, tarjoukset, valintapäätös - hankintamenettelyn dokumentointi - toteuttaja on asettanut alihankkijoilleen oman seuranta- ja raportointivelvoitteensa 5) Projektin toiminta ja talous - projekti täyttää rahoittajan asettamat ehdot - sellaisten taloudenpitoon liittyvien asioiden (esim. rahoitusosuuksien toteutuminen) todentaminen, joita ei ole varmennettu maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä - projektin toteuttajan näkemys rahoitussuunnitelman toteutumisesta - erikseen raportoitavan rahoituksen osalta työantajien todistukset osallistujien palkkakustannuksista - projektista ei rahoiteta toteuttajan tavanomaista toimintaa, vaan ainoastaan ESR-projektin aiheuttamat lisäkustannukset - usean rahoittajan projekteissa tarkistetaan, että samoille kustannuksille ei ole maksettu tukea useasta eri lähteestä ja että sovitut rahoitusosuudet toteutuvat - projektissa on todettavissa riittävä jäljitysketju (audit trail) projektin toimijoista toteuttajaorganisaation tilityksiin ja toimintaraportteihin rahoittajalle 6) Kirjanpidon tarkistus - kirjanpitoluokittelun riittävyys - onko vienneistä olemassa alkuperäiset tositteet (varmistetaan satunnaisotannalla) - projektissa noudatetaan toteuttajan tavanomaisia kirjauskäytäntöjä - onko poistot kirjattu tuenhakijan poistosuunnitelman mukaisesti - onko ja miten arvonlisäverot käsitelty - kirjanpitoaineiston säilyttäminen ainakin vuoteen 2013 saakka säilytystapa ja -paikka 7) Euroopan yhteisöjen politiikat - yhtäläiset mahdollisuudet - kestävä ympäristö - valtiontuki 8) Ohjausryhmä - ohjausryhmän asettaminen - kokoonpano, edustavuus, alkuperäiset pöytäkirjat - toimivalta ja sopimukset - projektipäällikön arvio ohjausryhmän toiminnasta ja siltä edellytetyistä toimista 9) Tiedotus ja näkyvyys - projektista tiedottaminen, tiedotussuunnitelma, tiedotteet - näkyvyys, logot, julisteet - osallistujien tietämys ESR-osarahoituksesta - projekti tulosten levittäminen hyvät käytännöt 10) Mahdollinen loppukeskustelu varmennuskäynnistä - esille nousset kysymykset, tarkennukset

10 3. Varmennuskäynnin jälkitoimet 1) Arvio projektin toteutuksesta - onko toteuttaja toiminut projektisuunnitelman ja annetun ohjeistuksen mukaan - onko rahoittajan korjattava ohjeistusta, lisättävä opastusta tai - onko hakija antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja - onko hakija salannut tietoja (esim. projektin tuloista) ja sillä ollut vaikutusta projektin rahoituksen saamiseen tai päätöksen ja sopimusten sisältöön - onko hakija kieltäytynyt antamasta maksamista ja seurantaa varten tietoja - onko rahoitus annettu virheellisin perustein tai ollut perusteetonta - onko rahoitus käytetty muuhun kuin suunnitelmissa ja päätöksissä tarkoitettuun toimintaan - onko toiminta ollut EU:n ja kansallisten säädösten mukaista 2) Varmennuskäynnin dokumentointi - tehdään johtopäätökset projektin toiminnasta ja taloudenpidosta - suunnitelma mahdollisista jatkotoimista tai korjaavista toimenpiteistä - varmennusraportin laadinta, joka toimitetaan tiedoksi asianosaisille - tallennetaan varmennusraportti sekä havainnot ja jatkotoimenpiteet valvontajärjestelmään - merkitään valvontajärjestelmään kokonaisarvioinnin perusteella havaintoluokka (1-4) 3) Palaute projektin toteuttajalle - positiiviset huomiot projektin kulusta ja hallinnoista - korjaamista tai oikaisua vaativat huomiot - ehdotukset ja/tai vaatimukset korjauksille, oikaisuille - mahdollisiin takaisinperintöihin ryhtymiset - korjaavien toimenpiteiden toteutusaikataulu

11 Hallinnollisen varmentamisen tarkistuslista (maksatushakemus) Rahoittajaviranomaisen (numero- ja asiatarkastaja) tulee tarkistaa seuraavat tiedot jokaisen projektin maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä osana valvonta-asetuksen mukaista hallinnollista varmentamista sekä yksilöidä mahdolliset huomautukset ja jatkotoimenpiteet. Maksatushakemuksen tiedot 1. Allekirjoitetun maksatushakemuksen perustiedot vastaavat projektipäätöksessä mainittuja tietoja 2. Maksatushakemus on jätetty asianmukaisessa ajassa 3. Kustannukset kohdistuvat maksatushakemuksen ajanjaksolle 4. Menojen dokumentointi/perustelut on riittävää (selvitys yleiskustannuksista, työajanseurannasta jne.) 5. Menot ovat tosiasiallisia (pääkirjanote) 6. Haettava summa vastaa kirjapitotietoja tulot huomioon ottaen Tukikelpoisuus 7. Projekti ei ole saanut useasta rahastosta tai ohjelmasta tukea (tarkistetaan pääkirjanotteesta) 8. Kustannukset ovat projektille kuuluvia sekä projektisuunnitelman ja ohjelma-asiakirjan mukaisia 9. Kustannukset ovat tukikelpoisuussäännösten ja tukiehtojen mukaisia Projektin seuranta 10. Rahoituserät ovat toteutuneet rahoitussuunnitelman mukaisesti tai tilanteesta on annettu selvitys 11. Projektin seuranta-asiakirjat on toimitettu (seurantatiedot, väliraportti ja ohjausryhmä jne.) 12. Toimenpiteet ovat toteutuneet projektisuunnitelman mukaisesti (väliraportti, ohjausryhmä) Julkiset hankinnat 13. Projektin hankinnoissa on noudatettu hankintalainsäädäntöä Moitteeton varainhoito 14. Projekti on toteutettu taloudellisesti (rahoitussuunnitelma, julkiset hankinnat jne.) 15. Projekti on toteutettu kustannustehokkaasti (kustannukset suhteessa toimenpiteisiin) 16. Hallinnolliset kustannukset ovat oikeassa suhteessa toimintakustannuksiin(rahoitussuunnitelma)

12 Euroopan yhteisöjen politiikkojen noudattaminen tulee myös todentaa tarkoituksenmukaisessa yhteydessä sen ollessa projektin toiminnan perusteella tarpeen. Tarpeellisuus todetaan projektin valintamenettelyn yhteydessä projektihakemuksen perusteella. Todentaminen voi tapahtua väli- tai loppuraportoinnin, seurantatietojen tai osallistujapalautteen avulla sekä hallinnollisen tai paikan päällä tapahtuvan varmentamisen, ohjausryhmätoiminnan tai muun valvonnan yhteydessä. Työhallinnon myöntämän ESR-tuen ei ole katsottu olevan de minimis -tukea. Euroopan yhteisön politiikat 17. Valtiontuki, de minimis-sääntö 18. Projektin ympäristövaikutukset, kestävä ympäristö 19. Yhtäläiset mahdollisuudet, sukupuolten tasa-arvo

13 Hallinnollisen varmentamisen tarkistuslista (lasku) Seuraavat tiedot tulee tarkistaa jokaisen ESR-projektin laskun käsittelyn yhteydessä osana valvonta-asetuksen mukaista hallinnollista varmentamista silloin kun projekti toteutetaan julkisena hankintana. Suoritetut varmennustoimenpiteet voi kirjata erilliseen tarkistuslistaan tai laskuun. Mahdolliset huomautukset ja jatkotoimenpiteet tulee yksilöidä. Laskun tiedot 1. Laskun perustiedot vastaavat hankintasopimuksessa (tilauksessa) mainittuja tietoja 2. Kustannus on määrältään hankintasopimuksen mukainen/ lasku on tilauksen mukainen 3. Kustannukset kohdistuvat oikealle ajanjaksolle ja lasku on jätetty hankintasopimuksessa määritellyssä ajassa Projektin seuranta ja tukikelpoisuus 4. Laskun yhteydessä pyydetyt seurantatiedot (esim. raportti, osallistujalistat, osallistujapalaute) projektin etenemisestä tai lopullinen tuote/palvelu on toimitettu 5. Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti (ts. varmistetaan laskun tukikelpoisuus) 6. Projektin matka- ja majoituskustannukset ovat hankintasopimuksen mukaiset (jos pyydetty ilmoittamaan erillisesti) Moitteeton varainhoito 7. Projektin kustannustehokkuuden arviointi (kustannukset suhteessa toimenpiteisiin) 8. Projektin menettelyt ja toimenpiteet ovat tehokkaita ja vaikuttavia Euroopan yhteisöjen politiikkojen noudattaminen tulee myös todentaa tarkoituksenmukaisessa yhteydessä sen ollessa projektin toiminnan perusteella tarpeen. Tarpeellisuus todetaan projektin valintamenettelyn yhteydessä projektisuunnitelman (tarjouksen) perusteella. Todentaminen voi tapahtua väli- tai loppuraportoinnin, seurantatietojen tai osallistujapalautteen avulla sekä hallinnollisen tai paikan päällä tapahtuvan varmentamisen, ohjausryhmätoiminnan tai muun valvonnan yhteydessä. Euroopan yhteisön politiikat 9. Valtiontuki, de minimis-sääntö 10. Projektin ympäristövaikutukset 11. Yhtäläiset mahdollisuudet

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 29.12.2006 ESR 30 O/ 28 /2006 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje c Päiv ämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 7.8.2003 ESR 17 O/2/2003 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 10.3.2004 24 O/6/2004 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö,

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät:

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät: 3.7.2008 Liite 7 OHJE OHJAUSRYHMISTÄ 1. Johdanto Tämä ohje pyrkii antamaan puitteet yhtenäisille ohjausryhmämenettelyille eri viranomaisten rahoittamissa EAKR ja ESR -hankeissa. Ohje täydentää niitä määräyksiä,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto 7.-8.5.2009 Tampere; Museokeskus Vapriikki 12.-13.5.2009

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa. Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924

Ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa. Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924 Ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924 Ensimmäisen tason valvonta EAY:ssä First level control = management verification

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi Maksatusprosessikoulutus ESR -hanketoimijoille Seinäjoki 24.5.2011 Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi ESR - koordinaattori Terhi Pajumäki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä 8. MAKSATUSHAKEMUKSET 8.1 Yleistä Rahoittaja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannukset rahoituspäätöksessä. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen toteuttamiseen ja rahoituksen maksamiseen liittyvät

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 21.06.2012 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

15.7.2008 Liite 2 OHJE TEHTÄVIEN ERIYTTÄMISESTÄ. 1. Ohjeen tarkoitus

15.7.2008 Liite 2 OHJE TEHTÄVIEN ERIYTTÄMISESTÄ. 1. Ohjeen tarkoitus 15.7.2008 Liite 2 OHJE TEHTÄVIEN ERIYTTÄMISESTÄ 1. Ohjeen tarkoitus Tämän ohjeen tarkoitus on varmistaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja kansallisen vastinrahoituksen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteis... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.9.2015 EURA 2014/2519/09 02 01

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013

HANKINTASOPIMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Projektikoodi: S10008 VERSIO 10.12.2007 Projektin nimi: Työtä ja hyvinvointia kaikille HANKINTASOPIMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Sopimuksen päiväys

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseutuvirasto/Varainhoitoosasto/Jatkotoimenpideyksikkö Jatkotoimenpiteet tarkastusten

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto / rakennerahastoryhmä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA

TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 TARKASTUSHAVAINTOJA LEADER-RAHOITTEISISTA YRITYS- JA HANKETUISTA Leader-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 25.5.2012 suunnittelija Taru Niemelä Jatkotoimenpideyksikkö,

Lisätiedot

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä.

1.1 Ehtoja tulee noudattaa valtion vuoden 2016 talousarviosta myönnettävien momentin valtuuksien ja arviomäärärahojen käytössä. LIITE VALTUUDEN JAKOPÄÄTÖKSEEN 10.3.2016 TEM/1177/09.02.01/2014 ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ JA RAKENNERAHASTOTOIMINNAN HALLIN- NOINTIA KOSKEVAN LAIN 8 :N 2 MOMENTIN NOJALLA ANNETUT EU- ROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON

Lisätiedot

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä

EURA 2014. EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä. Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä EURA 2014 EURA 2014 on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

SOLID hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID hankkeiden neuvontatilaisuus Iikka Saunamäki Artsi Alanne Helsinki 2.9.2013 4.9.2013 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2.3.2006 TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA 2000-2006

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2.3.2006 TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA 2000-2006 1 Liite maakuntahallitus 13.3.2006 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2.3.2006 TAVOITE 1-OHJELMAN HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJELMAKAUDELLA 2000-2006 Ohjelman toteuttamisen lähtökohdat Hankkeiden

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 5B. Maksatushakemuksissa esitettyjen yksittäisten menojen tosiasiallisuuden ja sääntöjenmukaisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 356/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 356/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 356/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 30 päivänä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Ohjeita komissiolle ja jäsenvaltioille jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointiin käytettävistä yhteisistä menetelmistä

Ohjeita komissiolle ja jäsenvaltioille jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointiin käytettävistä yhteisistä menetelmistä EUROOPAN KOMISSIO Euroopan rakenne- ja investointirahastot Ohjeita komissiolle ja jäsenvaltioille jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arviointiin käytettävistä yhteisistä menetelmistä VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdes... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/545/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden tarkastus- ja rahoituskorjaustapahtumat

Rakennerahastohankkeiden tarkastus- ja rahoituskorjaustapahtumat Rakennerahastohankkeiden tarkastus- ja rahoituskorjaustapahtumat 7.6.2011 hotelli Scandic Intercontinental, Helsinki Hallinto- ja valvontajärjestelmän toimivuus art 13 menojen varmentamista, hallintoviranomaisen

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous

Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Liikkuvuushankkeen hallinto ja talous Leonardo da Vinci -liikkuvuushankkeiden koulutus 2013 Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2013 31.5.2015 2014 2015 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus Mahdollinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos

Apteekkitarkastukset. Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkitarkastukset Yliproviisori Sami Paaskoski Lääkelaitos Apteekkien henkilökunnan lääkekaapit tehosyyniin Lääkelaitos syynää apteekkien henkilökunnan lääkekaappeja apteekkitarkastusten yhteydessä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.3.2016 EURA 2014/3312/09 02 01 01/2015/POPELY Tuensaajat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU/ Koulutuskeskus SEDU Y-tunnus:1007629-5

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot