hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje"

Transkriptio

1 hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto ESR 29 O/27/2006 KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäasianministeriö Työministeriö SÄÄNNÖKSET, joihin toimivalta määräysten/ohjeiden antamiseen perustuu Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (1353/1999) 13 ASIASANAT Euroopan sosiaalirahasto, valvonta, varmentaminen, ohjelmakausi VOIMASSAOLOAIKA , koskien ohjelmakautta KUMOAA/MUUTTAA MÄÄRÄYKSEN/ OHJEEN NUMERO O/25/2003TM OTSIKKO Komission asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan edellyttämät hallinnolliset ja paikan päällä tapahtuvat varmennukset Tätä ohjetta voi tilata x työministeriön kirjaamosta

2 Jakelussa mainituille Komission asetuksen (EY) N:o 438/ artiklan edellyttämät hallinnolliset ja paikan päällä tapahtuvat varmennukset 1. Johdanto Komission valvonta-asetuksen 1 9 artiklan mukaan komissiolle tehtävän menoilmoituksen yhteydessä maksuviranomaiselle on ilmoitettava hallintoviranomaisen ja välittävien elinten käyttämistä menettelyistä, jotka todentavat esitettyjen menojen todenmukaisuuden sekä yhteisrahoitettujen tuotteiden ja palveluiden toimituksen. Tämä hallintoviranomaisen vastuulla oleva menettely osoittaa osaltaan valvontajärjestelmien riittävyyden. Kyseinen seikka on niin komission kuin kansallisten järjestelmätarkastusten yhtenä tarkastuskohteena. Hallintoviranomainen vastaa siis rakennerahasto-ohjelmien hallinnon ja täytäntöönpanon tehokkuudesta ja moitteettomuudesta. Tämä tarkoittaa mm. moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattamisen varmistamista tekemällä rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettujen toimien sisäisiä tarkastuksia sekä hallinto- ja valvontajärjestelmien järjestämistä. Hallintoviranomainen voi edellyttää välittävien elinten ja lopullisten edunsaajien suorittavan hallinto- ja valvontajärjestelmässä mainittuja tehtäviä. Hallintoviranomaisen tulee vakuuttua siitä, että siirretyt tehtävät on asianmukaisesti toteutettu. Tämä voi tapahtua mm. vastaanottamalla ja seuraamalla tarkastus- ja varmennusraportteja. Tämän ohjeen tarkoituksena on tukea valvonta-asetuksen 4 ja 9 artikloiden vaatimusten täysimääräistä toteutumista sekä ohjelmakauden sulkemista Euroopan sosiaalirahaston ohjelmien osalta. Työministeriö ESR-maksuviranomaisena edellyttää, että ohjelmien toimeenpanoon osallistuvat ministeriöt antavat tämän ohjeen tiedoksi omalla hallinnonalallaan. 2. Valvonta-asetus 4 artikla Varmennettavat asiat Artiklassa edellytetään, että jäsenvaltion hallinto- ja valvontajärjestelmissä on oltava menettelyt, joilla todennetaan: 1) tuotteiden ja palvelujen toimittaminen ja 2) menojen tosiasiallisuus. Lisäksi järjestelmiltä vaaditaan, että menot voidaan varmistaa yhdenmukaisiksi: 1 Komission asetus (EY) N:o 438/2001 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta

3 3) yleisasetuksen 2 28 artiklassa mainittujen edellytysten sekä 4) kansallisten ja yhteisön sääntöjen kanssa, erityisesti - menojen tukikelpoisuuden - julkisten hankintojen - valtiontuen - ympäristönsuojelun ja - yhtäläisten mahdollisuuksien osalta. Hallinnollinen ja paikan päällä tapahtuva varmentaminen Todentaminen ja varmistaminen voi tapahtua kahdella tavalla: hallinnollisena varmentamisena tai paikan päällä tapahtuvana fyysisenä varmentamisena (ns. on-the-spot). Valtaosa varmennustoimenpiteistä suoritetaan hallinnollisilla menettelyillä projektin maksatushakemusten tai laskujen käsittelyn yhteydessä. Hallinnollinen varmentaminen 3 tarkoittaa maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä esimerkiksi haettavan summan tosiasiallisuuden ja tukikelpoisuuden tarkistamista, tarpeellisten lisäselvitysten pyytämistä projektin hallinnoijalta tai projektin seurantatietojen todentamista. Sen sijaan varmuuden saaminen erityisesti tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta edellyttää yleensä paikan päällä, projektin hallinto-organisaatiossa tai toteuttamispaikalla tapahtuvaa varmentamista. 3. Varmentamisen tarkoitus Varmentamisella tarkoitetaan sitä, että tukea myöntävä viranomainen hankkii riittävän varmuuden siitä, että - projektissa on todellisuudessa tehty se työ, jota varten rahoitus on myönnetty, - projektin toteuttamiseen liittyvät tuotteet ja palvelut on tosiasiallisesti ja asianmukaisella tavalla toimitettu sen käyttöön, - tuotteista ja palveluista johtuvat kustannukset ovat tosiasiallisesti toteutuneet ja - toiminta ja kustannukset ovat ESR-toimintaa koskevien velvoitteiden mukaisia. Varmentamisen keskeiset tunnusmerkit Valvonta on osa viranomaishallintoa. Varmentaminen toteutetaan osana viranomaisen normaalia valvontatoimintaa, joka perustuu vallitsevien riskien välttämiseen. Varmentaminen on suunnitelmallista: varmennuskäynnit perustuvat varmennussuunnitelmaan, hallinnollinen varmentaminen toteutetaan yhdenmukaisesti. Varmentaminen dokumentoidaan sekä kirjataan valvontajärjestelmiin (paikan päällä tapahtuva). Varmennuskäynnillä hankitaan ensi sijassa riittävä varmuus tuotteiden ja palvelujen toimittamisesta. Varmennuskäynti voi kohdistua koko projektitoimintaan tai johonkin sen osa-alueista. 2 Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 3 Vrt. englanninkielinen ilmaisu desk based checks

4 Varmentaminen kohdistuu sekä määrällisiin suoritteisiin että tuotteiden ja palvelujen laatuun. Varmentamiseen sisältyy projektista riippuen osallistujien kuuleminen. Varmennuskäynti tukee projektin etenemistä projektisuunnitelman mukaisesti. 4. Varmennuskäyntien suunnittelu ja toteutustapa Paikan päällä tapahtuva varmentaminen tulee perustaa varmennussuunnitelmaan. Ohjelmakauden tässä vaiheessa suunnitelma on järkevä kattaa koko loppukausi. Suunnitelma tulee sisältää varmennettavat projektit valintaperusteineen ja niiden määrän ohjelmittain, otantaa käytettäessä otantamenetelmän sekä muut varmentamisessa huomioon otettavat seikat. Varmennuskäyntien suunnittelussa sekä yksityiskohtaisessa valvontakohteiden määrittelyssä on järkevää hyödyntää tarkastusraportteja ja niissä esiteltyjä tyypillisiä havaintoja koskien erilaisia tuensaaja- ja projektityyppejä. Tämän ohjeen liitteenä 1 on varmennuskäyntien tueksi laadittu manuaali. Se on tarkoitettu varmennuskäyntien suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineeksi ja projektien erityispiirteet huomioon ottaen soveltuvin osin hyödynnettäväksi. Kukin varmennuskäynti hallinnollinen varmentaminen huomioituna tulee kattaa 4 artiklan vaatimukset. Tyypillisesti varmennuskäynneillä perehdytään mm. projektin sisällön toteutukseen suhteessa projektisuunnitelmaan, todennetaan hankinnat ja hankinta-asiakirjat, tutustutaan projektin seurantajärjestelmiin ja tarkistetaan projektin hallinnointiin liittyvää tositeaineistoa. Näin saadaan riittävä kokonaiskäsitys projektin toiminnasta niin sisällön kuin taloushallinnon osalta. Palvelujen toimittamisen todentamiseen voi kuulua myös osallistuminen projektin järjestämään koulutukseen ja suullisen palautteen saaminen osallistujilta. Osallistujien mielipiteitä voidaan selvittää myös projektin pyytämän kirjallisen palautteen perusteella. Varmennuskäynti on tarkoituksenmukaisinta suorittaa silloin, kun projekti on niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti käynnissä. Varmennuskäynti tulee kuitenkin suorittaa projektin elinkaaren aikana siten, että mahdollisiin korjauksiin on ennen projektin päättymistä mahdollista ryhtyä. 5. Varmentamisen määrälliset tavoitteet ja otantamenetelmä Valvonta-asetuksen mukaan varmennuksia ei tarvitse tehdä kaikissa projekteissa, vaan ne voivat perustua otokseen. Jos projektit valitaan otannalla, on viranomaisen kuvattava otantamenetelmä. Hallinnollinen varmentaminen tulee tehdä dokumentoidusti jokaiselle projektin esittämälle maksatushakemukselle tai laskulle. Paikan päällä tapahtuva varmentaminen tulee tehdä riittävälle määrälle projekteja. Riittävää määrää on pidettävä 40 % projektien määrästä 4. Samalla tulisi tavoitella sitä, että 40 % koskee myös tuen määrää. Tämän voi varmistaa sillä, että rahoittaja varmentaa kaikki määrätyn summan ylittävät projektit. Suuret projektit tulisi varmentaa jo niihin sisältyvän taloudellisen riskin perusteella. 4 Kts. komission vastaus työministeriön vastineeseen tavoite 1 -ohjelman järjestelmätarkastukseen.

5 Työministeriö suosittaa valintamenettelyksi riskipainotteista otantamenetelmää. Menetelmässä otantamenettely etenee vaiheittain. Ensimmäiset neljä kriteeriä ovat vahvasti varmennuskäyntiä tukevia ja kolme seuraava varmennusta puoltavia tekijöitä. 1) Projektin rahoitus ylittää määrätyn euromäärän. 2) Projektin toteuttamiseen liittyen on tehty kantelu, ilmianto tms. 3) Projektin toteutukseen liittyy oleellista epäselvyyttä ja tulkinnanvaraisuutta. 4) Tarkastushavainnot ja/tai tarkastajan suositukset korjaustoimenpiteeksi edellyttävät paikan päällä tapahtuvaa varmennusta. 1) Samantyyppiset projektit on tarkastusraporteissa todettu riskialttiiksi ja riskien taloudelliset vaikutukset suuriksi. 2) Projektin hallinto-organisaatio on ESR-asioissa uusi ja kokematon toimija. 3) On perusteltua syytä epäillä projektin hallinto-organisaation tai palvelun tuottajan suoriutumista projektin toteuttamisesta asianmukaisella tavalla. Riskitekijöiden lisäksi otantamenetelmän tulee mahdollistaa se, että mikä tahansa projekti voi tulla varmennetuksi. Satunnaisotantaa tulee käyttää riskianalyysillä valittujen projektien lisäksi siinä laajuudessa, että varmennustavoite saavutetaan. Viime kädessä otantamenetelmä perustuu rahoittajaviranomaisen arvioon ja kokemuksiin valvottavista projekteista sekä hallinnollisena varmentamisena tehdyistä toimenpiteistä. 6. Dokumentaatio Keskeistä varmentamisessa on asianmukainen dokumentaatio. Rahoittajaviranomaisen on luotava menettelyt, joilla dokumentoidaan niin hallinnollinen kuin paikan päällä tapahtuva varmentaminen. Näin pystytään luotettavalla tavalla osoittamaan tehty työ sekä täyttämään valvonta-asetuksen 4 ja 9 artiklassa asetetut velvoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa määrämuotoisten varmennusraporttien ja tarkistuslistojen käyttöönottoa. Kirjaaminen voi tapahtua tarkistuslistaan tai muuhun dokumenttiin. Varmennusraportista on vähintään ilmettävä projektin tekniset tiedot, varmennetut asiat/dokumentit (tehty työ) ja varmennuskäynnin havainnot sekä poikkeavuuksien johdosta toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet 5. Varmennusraportti on suositeltavaa tallettaa kokonaisuudessaan ESRAvalvontajärjestelmään viranomaisen käyttäessä järjestelmää 6. Tämän ohjeen liitteissä 2 ja 3 määritellään hallinnollisen varmentamisen vähimmäisvaatimukset. Liitteet ovat malliesimerkkejä eivätkä siten välttämättä korvaa viranomaisessa jo noudatettavaa menettelyä. Näin silloin kun, viranomaisella on käytössä maksatushakemuksen tai laskun käsittelyn työvälineenä vähimmäisvaatimukset täyttävä tarkistuslista. Liitteissä on huomioitu 4 artiklassa määritellyt vaatimukset sekä artiklan soveltamisen hyviä käytäntöjä käsittävä komission asiakirja CDRR/06/002/00. 5 Valvonta-asetus, liite IV 6 Lisäksi rahoittajan tulee täyttää valvontajärjestelmään korjaustoimenpiteet varmentamishavaintojen pohjalta. Tämä voidaan tehdä sen jälkeen kun havainnot on ensin syötetty järjestelmään. Jos havaintojen johdosta viranomainen on katsonut tarpeelliseksi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin projektin tukikelpoisuuden selvittämiseksi tai takaisinperimiseksi, niin tulee myös ilmoittaa oikaistu tai takaisinperitty summa.

6 7. Varmennusten seuranta Rahoittajaviranomaisen tulee seurata varmennuskäyntien määrällistä toteutumista sekä huolehtia siitä, että tässä ohjeessa sille asetetut tavoitteet saavutetaan. Viranomaisen tulee myös varmistua siitä, että varmennettu projekti ryhtyy tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. Myös ministeriön tulee seurata hallinnonaloittain varmennuskäyntien määrällistä toteutumista sekä raportoida niistä hallintoviranomaiselle. Komissiolle tehtävän menoilmoituksen yhteydessä työministeriö maksuviranomaisena todentaa, että hallintojärjestelmä täyttää varmennusten osalta asetetut velvoitteet. Mikäli jokin hallinnonala ja/tai rahoittajaviranomainen ei ole tehnyt riittävästi paikan päällä tapahtuvia varmennuksia, maksuviranomainen selvittää hallintoviranomaiselta, mistä tilanne johtuu ja onko olemassa merkittävää riskiä menojen tukikelpoisuuden suhteen. Jos varmentamisessa on ilmennyt projektilla sääntöjenvastaisuuksia, joissa EU-tuen osuus on yli euroa, niistä tulee tehdä komission asetuksen (EY) N:o 1681/94 7 mukainen ilmoitus Varmennukset ja ohjelmakauden ESR-ohjelmien sulkeminen Ohjelmakauden sulkemisen toimenpiteisiin sisältyy vaatimus siitä, että 4 artiklan mukaiset varmennukset on suoritettu riittävässä laajuudessa ja asianmukaisella tavalla. Rahoittajaviranomaisten tulee seurata suoritettujen varmennuskäyntien määrää suhteessa projektien ohjelmakohtaiseen yhteismäärään varmennustavoitteen saavuttamiseksi. Ohjelmien sulkemisen edellytyksenä on myös se, että varmennusten pohjalta edelletyt korjaavat toimenpiteet on viety loppuun ja että nämä korjaavat toimenpiteet on raportoitu komissiolle. Lisäksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/ artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisessa loppulausumassa huomioidaan tehdyt varmennukset sekä niiden asianmukaisuus. 9. Voimaantulo Tämä ohje tulee voimaan alkaen ja sitä noudatetaan Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauden toimeenpanossa. Yksikön päällikön po. Tietohallintopäällikkö Heikki Haukirauma Ylitarkastaja Eila Niemi LIITTEET Paikan päällä tapahtuva varmentaminen liite 1 Hallinnollinen varmentaminen (maksatushakemus) liite 2 Hallinnollinen varmentaminen (lasku) liite 3 7 Komission asetus (EY) N:o 1681/94 rakennepolitiikan rahoituksen epäsäännönmukaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta. 8 Maksuviranomaisen ohje O/12/2006 TM

7 Jakelu Tiedoksi Kauppa- ja teollisuusministeriö Opetusministeriö Sisäasiainministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työministeriö/Toimeenpano-osasto /Sisäisen tarkastuksen yksikkö Valtiovarainministeriö Valtiovarain Controller Valtiontalouden tarkastusvirasto

8 Paikan päällä tapahtuva varmentaminen Tämä manuaali on tarkoitettu varmennuskäyntien suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineeksi ja soveltuvin osin kullakin varmennuskäynnillä hyödynnettäväksi. Jokaisella varmennuskäynnillä on hallinnollinen varmentaminen huomioituna varmennettava valvonta-asetuksen 4 artiklassa mainitut asiat. Varmennuskäynnistä tulee tehdä raportti, josta ilmenee tehty työ. 1. Valmistautuminen varmennuskäyntiin 1) Tutustutaan projektisuunnitelmaan, projektia koskeviin päätöksiin, hankintasopimuksiin, seurantatietoihin, maksatuspäätöksiin ja muihin mahdollisiin asiakirjoihin sekä mahdolliseen muuhun toteuttajan kanssa toteutettuun toimintaan. 2) Pohditaan projektiin liittyen kysymyksiä, ongelmia ja riskialueita sekä hyviä käytäntöjä. 3) Hyödynnetään palautetietoja. Rahoittaja voi olla otantatyyppisesti yhteydessä myös projektin osallistujiin tai osallistuviin yrityksiin tai keskustella osallistujien kanssa projektin tilaisuuksissa. 4) Tehdään suunnitelma varmennuskäyntiä varten. 5) Sovitaan osallistujista ja heidän työnjaosta. 6) Tarkistetaan, että varmennussuunnitelma on laadittu valvontajärjestelmään viranomaisen sitä käyttäessä. 2. Paikan päällä varmennettavia asioita 1) Projektisuunnitelman toteutuminen - kuullaan projektin toteuttajan näkemys suunnitelmasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio projektin kokonaistavoitteiden saavuttamisesta. - todennetaan projekti eteneminen suunnitelman mukaisesti - arvio horisontaalisista vaikutuksista ja Euroopan yhteisöjen politiikoista (kohta 4 ja 7) 2) Projektin resurssit - projektin henkilöstö työajanseurantamenetelmät - henkilöstöresurssien tehokas hyödyntäminen resurssien riittävyys - projektipäällikön/vetäjän asema ja valtuudet hallinto-organisaatiossa - muut resurssit: koneet, laitteet, kalusteet - projektin käyttö, muu käyttö - mahdolliset poistosuunnitelmat - projektin työ-, koulutus- ja muut tilat - yleiskustannukset kustannusperusteineen 3) Projektin toiminnan/tulosten seuranta - miten projektin toteutumista seurataan - seuranta- ja raportointimenettelyt - osallistumisen seuraaminen osanottajien dokumentointi, osallistujapalaute - osallistujapalautteen vaikutus projektin toimintaan onko sovittu menettely - tulosten saavuttaminen - toiminnan vaikuttavuus - toimintaan tutustuminen, esim. käynti koulutuksessa osallistujien kuuleminen - raportointi toteuttajaorganisaation johdolle: miten ja kuinka usein 4) Julkiset hankinnat - hankintojen (tuotteet ja palvelut) todentaminen

9 - hankintamenettely: tarjouspyyntö, valintakriteerit, tarjoukset, valintapäätös - hankintamenettelyn dokumentointi - toteuttaja on asettanut alihankkijoilleen oman seuranta- ja raportointivelvoitteensa 5) Projektin toiminta ja talous - projekti täyttää rahoittajan asettamat ehdot - sellaisten taloudenpitoon liittyvien asioiden (esim. rahoitusosuuksien toteutuminen) todentaminen, joita ei ole varmennettu maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä - projektin toteuttajan näkemys rahoitussuunnitelman toteutumisesta - erikseen raportoitavan rahoituksen osalta työantajien todistukset osallistujien palkkakustannuksista - projektista ei rahoiteta toteuttajan tavanomaista toimintaa, vaan ainoastaan ESR-projektin aiheuttamat lisäkustannukset - usean rahoittajan projekteissa tarkistetaan, että samoille kustannuksille ei ole maksettu tukea useasta eri lähteestä ja että sovitut rahoitusosuudet toteutuvat - projektissa on todettavissa riittävä jäljitysketju (audit trail) projektin toimijoista toteuttajaorganisaation tilityksiin ja toimintaraportteihin rahoittajalle 6) Kirjanpidon tarkistus - kirjanpitoluokittelun riittävyys - onko vienneistä olemassa alkuperäiset tositteet (varmistetaan satunnaisotannalla) - projektissa noudatetaan toteuttajan tavanomaisia kirjauskäytäntöjä - onko poistot kirjattu tuenhakijan poistosuunnitelman mukaisesti - onko ja miten arvonlisäverot käsitelty - kirjanpitoaineiston säilyttäminen ainakin vuoteen 2013 saakka säilytystapa ja -paikka 7) Euroopan yhteisöjen politiikat - yhtäläiset mahdollisuudet - kestävä ympäristö - valtiontuki 8) Ohjausryhmä - ohjausryhmän asettaminen - kokoonpano, edustavuus, alkuperäiset pöytäkirjat - toimivalta ja sopimukset - projektipäällikön arvio ohjausryhmän toiminnasta ja siltä edellytetyistä toimista 9) Tiedotus ja näkyvyys - projektista tiedottaminen, tiedotussuunnitelma, tiedotteet - näkyvyys, logot, julisteet - osallistujien tietämys ESR-osarahoituksesta - projekti tulosten levittäminen hyvät käytännöt 10) Mahdollinen loppukeskustelu varmennuskäynnistä - esille nousset kysymykset, tarkennukset

10 3. Varmennuskäynnin jälkitoimet 1) Arvio projektin toteutuksesta - onko toteuttaja toiminut projektisuunnitelman ja annetun ohjeistuksen mukaan - onko rahoittajan korjattava ohjeistusta, lisättävä opastusta tai - onko hakija antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja - onko hakija salannut tietoja (esim. projektin tuloista) ja sillä ollut vaikutusta projektin rahoituksen saamiseen tai päätöksen ja sopimusten sisältöön - onko hakija kieltäytynyt antamasta maksamista ja seurantaa varten tietoja - onko rahoitus annettu virheellisin perustein tai ollut perusteetonta - onko rahoitus käytetty muuhun kuin suunnitelmissa ja päätöksissä tarkoitettuun toimintaan - onko toiminta ollut EU:n ja kansallisten säädösten mukaista 2) Varmennuskäynnin dokumentointi - tehdään johtopäätökset projektin toiminnasta ja taloudenpidosta - suunnitelma mahdollisista jatkotoimista tai korjaavista toimenpiteistä - varmennusraportin laadinta, joka toimitetaan tiedoksi asianosaisille - tallennetaan varmennusraportti sekä havainnot ja jatkotoimenpiteet valvontajärjestelmään - merkitään valvontajärjestelmään kokonaisarvioinnin perusteella havaintoluokka (1-4) 3) Palaute projektin toteuttajalle - positiiviset huomiot projektin kulusta ja hallinnoista - korjaamista tai oikaisua vaativat huomiot - ehdotukset ja/tai vaatimukset korjauksille, oikaisuille - mahdollisiin takaisinperintöihin ryhtymiset - korjaavien toimenpiteiden toteutusaikataulu

11 Hallinnollisen varmentamisen tarkistuslista (maksatushakemus) Rahoittajaviranomaisen (numero- ja asiatarkastaja) tulee tarkistaa seuraavat tiedot jokaisen projektin maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä osana valvonta-asetuksen mukaista hallinnollista varmentamista sekä yksilöidä mahdolliset huomautukset ja jatkotoimenpiteet. Maksatushakemuksen tiedot 1. Allekirjoitetun maksatushakemuksen perustiedot vastaavat projektipäätöksessä mainittuja tietoja 2. Maksatushakemus on jätetty asianmukaisessa ajassa 3. Kustannukset kohdistuvat maksatushakemuksen ajanjaksolle 4. Menojen dokumentointi/perustelut on riittävää (selvitys yleiskustannuksista, työajanseurannasta jne.) 5. Menot ovat tosiasiallisia (pääkirjanote) 6. Haettava summa vastaa kirjapitotietoja tulot huomioon ottaen Tukikelpoisuus 7. Projekti ei ole saanut useasta rahastosta tai ohjelmasta tukea (tarkistetaan pääkirjanotteesta) 8. Kustannukset ovat projektille kuuluvia sekä projektisuunnitelman ja ohjelma-asiakirjan mukaisia 9. Kustannukset ovat tukikelpoisuussäännösten ja tukiehtojen mukaisia Projektin seuranta 10. Rahoituserät ovat toteutuneet rahoitussuunnitelman mukaisesti tai tilanteesta on annettu selvitys 11. Projektin seuranta-asiakirjat on toimitettu (seurantatiedot, väliraportti ja ohjausryhmä jne.) 12. Toimenpiteet ovat toteutuneet projektisuunnitelman mukaisesti (väliraportti, ohjausryhmä) Julkiset hankinnat 13. Projektin hankinnoissa on noudatettu hankintalainsäädäntöä Moitteeton varainhoito 14. Projekti on toteutettu taloudellisesti (rahoitussuunnitelma, julkiset hankinnat jne.) 15. Projekti on toteutettu kustannustehokkaasti (kustannukset suhteessa toimenpiteisiin) 16. Hallinnolliset kustannukset ovat oikeassa suhteessa toimintakustannuksiin(rahoitussuunnitelma)

12 Euroopan yhteisöjen politiikkojen noudattaminen tulee myös todentaa tarkoituksenmukaisessa yhteydessä sen ollessa projektin toiminnan perusteella tarpeen. Tarpeellisuus todetaan projektin valintamenettelyn yhteydessä projektihakemuksen perusteella. Todentaminen voi tapahtua väli- tai loppuraportoinnin, seurantatietojen tai osallistujapalautteen avulla sekä hallinnollisen tai paikan päällä tapahtuvan varmentamisen, ohjausryhmätoiminnan tai muun valvonnan yhteydessä. Työhallinnon myöntämän ESR-tuen ei ole katsottu olevan de minimis -tukea. Euroopan yhteisön politiikat 17. Valtiontuki, de minimis-sääntö 18. Projektin ympäristövaikutukset, kestävä ympäristö 19. Yhtäläiset mahdollisuudet, sukupuolten tasa-arvo

13 Hallinnollisen varmentamisen tarkistuslista (lasku) Seuraavat tiedot tulee tarkistaa jokaisen ESR-projektin laskun käsittelyn yhteydessä osana valvonta-asetuksen mukaista hallinnollista varmentamista silloin kun projekti toteutetaan julkisena hankintana. Suoritetut varmennustoimenpiteet voi kirjata erilliseen tarkistuslistaan tai laskuun. Mahdolliset huomautukset ja jatkotoimenpiteet tulee yksilöidä. Laskun tiedot 1. Laskun perustiedot vastaavat hankintasopimuksessa (tilauksessa) mainittuja tietoja 2. Kustannus on määrältään hankintasopimuksen mukainen/ lasku on tilauksen mukainen 3. Kustannukset kohdistuvat oikealle ajanjaksolle ja lasku on jätetty hankintasopimuksessa määritellyssä ajassa Projektin seuranta ja tukikelpoisuus 4. Laskun yhteydessä pyydetyt seurantatiedot (esim. raportti, osallistujalistat, osallistujapalaute) projektin etenemisestä tai lopullinen tuote/palvelu on toimitettu 5. Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti (ts. varmistetaan laskun tukikelpoisuus) 6. Projektin matka- ja majoituskustannukset ovat hankintasopimuksen mukaiset (jos pyydetty ilmoittamaan erillisesti) Moitteeton varainhoito 7. Projektin kustannustehokkuuden arviointi (kustannukset suhteessa toimenpiteisiin) 8. Projektin menettelyt ja toimenpiteet ovat tehokkaita ja vaikuttavia Euroopan yhteisöjen politiikkojen noudattaminen tulee myös todentaa tarkoituksenmukaisessa yhteydessä sen ollessa projektin toiminnan perusteella tarpeen. Tarpeellisuus todetaan projektin valintamenettelyn yhteydessä projektisuunnitelman (tarjouksen) perusteella. Todentaminen voi tapahtua väli- tai loppuraportoinnin, seurantatietojen tai osallistujapalautteen avulla sekä hallinnollisen tai paikan päällä tapahtuvan varmentamisen, ohjausryhmätoiminnan tai muun valvonnan yhteydessä. Euroopan yhteisön politiikat 9. Valtiontuki, de minimis-sääntö 10. Projektin ympäristövaikutukset 11. Yhtäläiset mahdollisuudet

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 29.12.2006 ESR 30 O/ 28 /2006 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 10.3.2004 24 O/6/2004 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö,

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje c Päiv ämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 7.8.2003 ESR 17 O/2/2003 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Työkokous rakennerahastohankkeiden maksatuksista vastaaville rakennerahastojen ajankohtaisista asioista 11.6.2013, Scandic Marski Ylitarkastaja Martta Viitaniemi,

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät:

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät: 3.7.2008 Liite 7 OHJE OHJAUSRYHMISTÄ 1. Johdanto Tämä ohje pyrkii antamaan puitteet yhtenäisille ohjausryhmämenettelyille eri viranomaisten rahoittamissa EAKR ja ESR -hankeissa. Ohje täydentää niitä määräyksiä,

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke:

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke: Maakuntahallitus 41 13.03.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32028 229/00.01.05.20/2011 Maakuntahallitus 13.03.2017 41 Päijät-Hämeen liitto on 13.4.2012 ja 22.1.2014 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen

Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Suomen kansallinen tarkastus ja maksatusten hakeminen Haaparanta 15.9.2011 2.12.2010 Anna-Mari Auniola, Lapin liitto Ensimmäisen tason valvonta Suomessa Suomessa valvonnan järjestämiseen on valittu hajautettu

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen

Lisätiedot

Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille

Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille Kuopio 1.9., Oulu 14.9., Seinäjoki 21.9., Helsinki 28.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen

Lisätiedot

Maksatuskausi Päätös Maksettu

Maksatuskausi Päätös Maksettu Maakuntahallitus 22 20.02.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32345 239/00.01.05.20/2012 Maakuntahallitus 20.02.2017 22 Päijät-Hämeen liitto on 7.3.2013, 15.1.2014 ja 12.2.2015 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Lump sum pähkinänkuoressa

Lump sum pähkinänkuoressa Lump sum pähkinänkuoressa Kertakorvausmallin käyttöönoton tarkoituksena on: pienten hankkeiden ja tuensaajien hallinnon keventäminen kansalaisjärjestöjen ja pienten toimijoiden osallistumisen lisääminen

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke:

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke: Maakuntahallitus 40 13.03.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32358 226/00.01.05.20/2012 Maakuntahallitus 13.03.2017 40 Päijät-Hämeen liitto on 7.3.2013 ja 11.3.2014 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma

Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Paikan päällä tehtävät tarkastukset Tarkastussuunnitelma Koulutus välittäville toimielimille Oulu; Siilasvuon talo K2 5.-6.2009 Kuopio; Kuopion yliopisto 7.-8.5.2009 Tampere; Museokeskus Vapriikki 12.-13.5.2009

Lisätiedot

Tietoisku maksatushakemuksista

Tietoisku maksatushakemuksista Tietoisku maksatushakemuksista Sisäasioiden rahastot Sonja Lyytikäinen 8.6.2017 Miksi raportoidaan? Hankkeen seuranta niin rahoittajan kuin tuen saajankin näkökulmasta Rahoituksen käyttäminen tukipäätöksen

Lisätiedot

TYÖKOKOUKSET RAHOITTAJILLE JA MAKSAJILLE SYKSYLLÄ 2012

TYÖKOKOUKSET RAHOITTAJILLE JA MAKSAJILLE SYKSYLLÄ 2012 TYÖKOKOUKSET RAHOITTAJILLE JA MAKSAJILLE SYKSYLLÄ 2012 Kuluvan ohjelmakauden hallinto- ja valvontajärjestelmän toimivuus näkökulmina ohjelmakauden sulkeminen ja tulevan ohjelmakauden toimeenpanoprosessin

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 318/53/05 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 10.5.2006 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2014 Tilintarkastuspäällikkö Jari Sanaskoski, 03.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston EUvaroja koskevat tarkastushavainnot

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA

EU-OHJELMAKAUDEN ALOITTAMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYSTAVOITEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA SISÄASIAINMINISTERIÖN OHJE 1 (5) MÄÄRÄYSKOKOELMA SM-2007-00454/Ha-63 Annettu Nro 1 5.2.2007 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolaki (L 1401/2006) Neuvoston asetus (EY) N:o

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Tarkastushavaintojen käsittely

Tarkastushavaintojen käsittely Tarkastushavaintojen käsittely Koulutus välittäville toimielimille 27.3.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö /Alueosasto /RARA Ylitarkastaja Henri Mattila Tarkastusraporttien käsittelyohjeistus HVO-ohje 18.3.2010

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä 8. MAKSATUSHAKEMUKSET 8.1 Yleistä Rahoittaja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannukset rahoituspäätöksessä. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen toteuttamiseen ja rahoituksen maksamiseen liittyvät

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi Maksatusprosessikoulutus ESR -hanketoimijoille Seinäjoki 24.5.2011 Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi ESR - koordinaattori Terhi Pajumäki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 26.4.2006 ESR 27 O/12/2006 KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä 27.3.2012 Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Asiantuntija Antti Kosunen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä Esityksen sisältö Peruutus-toiminto

Lisätiedot

Ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa. Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924

Ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa. Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924 Ensimmäisen tason valvonta alueellisen yhteistyön ohjelmissa Pekka Järviö Hallitusneuvos pekka.jarvio@tem.fi 010 60 64924 Ensimmäisen tason valvonta EAY:ssä First level control = management verification

Lisätiedot

15.7.2008 Liite 2 OHJE TEHTÄVIEN ERIYTTÄMISESTÄ. 1. Ohjeen tarkoitus

15.7.2008 Liite 2 OHJE TEHTÄVIEN ERIYTTÄMISESTÄ. 1. Ohjeen tarkoitus 15.7.2008 Liite 2 OHJE TEHTÄVIEN ERIYTTÄMISESTÄ 1. Ohjeen tarkoitus Tämän ohjeen tarkoitus on varmistaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja kansallisen vastinrahoituksen

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteis... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.9.2015 EURA 2014/2519/09 02 01

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje _X_ maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje _X_ maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje _X_ maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 21.7.2003 ESR 21 O/33/2003 TM KOHDERYHMÄT Sisäasiainministeriö Opetusministeriö Kauppa-

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Tarkastustuloksen dokumentointi Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto / rakennerahastoryhmä Neuvotteleva

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Sulkemistoimet rakennerahastotietojärjestelmissä

Sulkemistoimet rakennerahastotietojärjestelmissä Sulkemistoimet rakennerahastotietojärjestelmissä Työkokous Joensuu 12.5.2011 Antti Härkönen Erikoissuunnittelija TEM/KEHY/SÄP 2 Kaikki EURA 2007 -järjestelmässä perustetut projektit suljetaan EURA 2007

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 21.06.2012 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011. Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Tarkastuksen tavoitteet, sisältö ja vaiheet Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto / rakennerahastoryhmä

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013

HANKINTASOPIMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Projektikoodi: S10008 VERSIO 10.12.2007 Projektin nimi: Työtä ja hyvinvointia kaikille HANKINTASOPIMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Sopimuksen päiväys

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sulkeminen Jatkotoimenpiteet Lahti 28.10.2014 Maatalousylitarkastaja L.Ventelä/ Maaseutuvirasto/Varainhoitoosasto/Jatkotoimenpideyksikkö Jatkotoimenpiteet tarkastusten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot