Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04-00)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta /0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta Ehdotus asetukseksi (COM(2013)0246 C7-0107/ /0276(COD)) Valmistelija (*): Ádám Kósa, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (*) Valiokuntien yhteistyömenettely työjärjestyksen 50 artikla AM\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 PE v /12 AM\ doc

3 AM\ doc 3/12 PE v01-00

4 AM_Com_LegReport PE v /12 AM\ doc

5 Tarkistus 543 Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl Ehdotus asetukseksi Liite V Taulukko 2 Ennakkoehdot Yleiset ennakkoehdot 1. Syrjinnän vastainen toiminta Komission teksti Ala Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit On perustettu järjestelmä, jolla varmistetaan yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun direktiivin 2000/78/EY ja rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun direktiivin 2000/43/EY tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen. 2. Sukupuolten tasa-arvo On laadittu strategia sukupuolten tasaarvon edistämiseksi ja perustettu järjestelmä strategian tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi. EU:n direktiivien 2000/78/EY ja 2000/43/EY tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla: institutionaaliset järjestelyt syrjinnän torjuntaa koskevien EUdirektiivien täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten; koulutus- ja tiedotusstrategia rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten; toimet hallinnon valmiuksien lisäämiseksi syrjinnän torjuntaa koskevien EU-direktiivien täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta. Sukupuolten tasa-arvon edistämisstrategian tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla: järjestelmä sukupuolittain jaoteltujen tietojen ja indikaattorien keräämistä ja analysoimista ja näyttöön perustuvan tasa-arvopolitiikan kehittämistä varten; suunnitelma ja ennakkokriteerit tasa-arvotavoitteiden integroimiseksi sukupuolten tasa-arvoa koskevien normien ja ohjeiden kautta; täytäntöönpanojärjestelmät, mukaan luettuna sukupuolten tasa-arvoa AM\ doc 5/12 PE v01-00

6 3. Vammaisuus On olemassa järjestelmä, jolla varmistetaan vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen. 4. Julkiset hankinnat On olemassa järjestelmä, jolla varmistetaan direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen sekä niiden riittävä seuranta ja valvonta. käsittelevän elimen ja asiantuntijoiden osallistuminen toimien suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla: YK:n yleissopimuksen 9 artiklan mukaisten toimenpiteiden soveltaminen vammaisten osallistumismahdollisuuksien esteiden ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi; institutionaaliset järjestelyt YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa varten yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti; koulutus- ja tiedotussuunnitelma rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten; toimet, joilla lisätään hallinnollisia valmiuksia YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanemista ja soveltamista varten, myös asianmukaiset järjestelyt esteettömyysvaatimusten noudattamisen seurantaa varten. Direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla: direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY saattaminen kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä; institutionaaliset järjestelyt julkisia hankintoja koskevan EUlainsäädännön täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten; toimenpiteet, joilla varmistetaan läpinäkyvien sopimusten myöntämismenettelyjen riittävä seuranta ja valvonta sekä niitä koskeva riittävä tiedottaminen; koulutus- ja tiedotusstrategia rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa PE v /12 AM\ doc

7 5. Valtiontuet On olemassa järjestelmä, jolla varmistetaan EU:n valtiontukilainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen. 6. Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja strategista ympäristöarviointia (SYA) koskeva ympäristölainsäädäntö On olemassa järjestelmä, jolla varmistetaan ympäristövaikutusten arviointia ja strategista ympäristöarviointia koskevan unionin ympäristölainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annetun direktiivin 85/337/ETY ja tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27. kesäkuuta 2001 annetun direktiivin 2001/42/EY mukaisesti. henkilöstöä varten; toimenpiteet hallinnon valmiuksien lisäämiseksi julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta. EU:n valtiontukilainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla: institutionaaliset järjestelyt valtiontukia koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten koulutus- ja tiedotusstrategia rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten; toimet hallinnon valmiuksien lisäämiseksi valtiontukia koskevan EUlainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta. Unionin ympäristölainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla: YVA- ja SYA-direktiivien saattaminen oikein ja kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä; institutionaaliset järjestelyt YVA- ja SYA-direktiivien täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten; koulutus- ja tiedotusstrategia YVA- ja SYA-direktiivien täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten; toimet, joilla varmistetaan hallinnollisten valmiuksien riittävyys. AM\ doc 7/12 PE v01-00

8 7. Tilastojärjestelmät ja tulosindikaattorit On perustettu tilastojärjestelmä, joka on tarpeen ohjelmien tehokkuuden ja vaikutusten arvioinnissa. On perustettu tehokas tulosindikaattorijärjestelmä, jonka avulla seurataan tulosten toteutumista ja suoritetaan vaikutustenarviointeja. Käytössä on tietojen oikea-aikaista keräämistä ja yhdistämistä koskeva monivuotinen suunnitelma, jossa kartoitetaan lähteet ja menetelmät tilastollisen validoinnin varmistamiseksi; johon sisältyvät julkistamista ja julkista saatavuutta koskevat järjestelyt; johon sisältyy tehokas tulosindikaattorijärjestelmä, mukaan lukien kunkin ohjelman tulosindikaattorien valinta siten, että indikaattorit tuottavat tietoa niistä ihmisten hyvinvointiin ja edistymiseen liittyvistä näkökohdista, jotka ovat ohjelmasta rahoitettavien poliittisten toimien perusteena; tavoitteiden vahvistaminen kyseisille indikaattoreille; seuraavien ehtojen noudattaminen kaikkien indikaattorien osalta: tietojen uskottavuus (robustisuus) ja tilastollinen validointi, normatiivisen tulkinnan selkeys, reagointi politiikkaan, oikea-aikainen keruu ja julkinen saatavuus; riittävät menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikkia ohjelmasta rahoitettavia toimia varten on hyväksytty tehokas indikaattorijärjestelmä. Tarkistus Ala Ennakkoehdot Täyttymiskriteerit PE v /12 AM\ doc

9 1. Syrjinnän vastainen toiminta 2. Sukupuolten tasa-arvo On perustettu järjestelmä, jolla varmistetaan yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun direktiivin 2000/78/EY ja rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun direktiivin 2000/43/EY tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen. On laadittu strategia sukupuolten tasaarvoa koskevien unionin tavoitteiden saavuttamiseksi ja perustettu järjestelmä strategian tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi ottamalla sukupuolinäkökohdat huomioon kaikessa päätöksenteossa ja erityistoimilla. 3. Vammaisuus On olemassa järjestelmä, jolla varmistetaan vammaisten oikeuksia EU:n direktiivien 2000/78/EY ja 2000/43/EY tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla: institutionaaliset järjestelyt syrjinnän torjuntaa koskevien EUdirektiivien täytäntöönpanoa, soveltamista ja seurantaa varten; koulutus- ja tiedotusstrategia rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten; toimet hallinnon valmiuksien lisäämiseksi syrjinnän torjuntaa koskevien EU-direktiivien täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta; järjestelyt romaniväestöä, vammaisia, naisia, nuoria ja vanhuksia koskevien eriteltyjen tietojen kokoamiseksi sekä niiden käyttämiseksi seurannassa ja arvioinnissa. Sukupuolten tasa-arvon edistämisstrategian tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla: järjestelmä sukupuolittain jaoteltujen tietojen ja indikaattorien keräämistä ja analysoimista ja näyttöön perustuvan tasa-arvopolitiikan kehittämistä varten; suunnitelma ja ennakkokriteerit tasa-arvotavoitteiden integroimiseksi kaikkiin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattamiin rahastoihin sukupuolten tasa-arvoa koskevien normien ja ohjeiden kautta; suunnitelma ja ennakkokriteerit kaikille yhteisen strategiakehyksen rahastoille tasa-arvotavoitteiden integroimiseksi sukupuolten tasaarvoa koskevien normien ja ohjeiden kautta; Vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen tehokas AM\ doc 9/12 PE v01-00

10 4. Julkiset hankinnat koskevan YK:n yleissopimuksen tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen. On olemassa järjestelyjä, joilla varmistetaan julkisia hankintoja koskevan EU:n lainsäädännön tehokas soveltaminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen alalla. 5. Valtiontuet On olemassa järjestelyjä, joilla varmistetaan EU:n valtiontukilainsäädännön tehokas soveltaminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen alalla. täytäntöönpano ja soveltaminen varmistetaan seuraavien avulla: YK:n yleissopimuksen 9 artiklan mukaisten toimenpiteiden soveltaminen vammaisten osallistumismahdollisuuksien esteiden ehkäisemiseksi, kartoittamiseksi ja poistamiseksi; institutionaaliset järjestelyt YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa varten yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti; koulutus- ja tiedotussuunnitelma rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten; toimet, joilla lisätään hallinnollisia valmiuksia YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanemista ja soveltamista varten, myös asianmukaiset järjestelyt esteettömyysvaatimusten noudattamisen seurantaa varten. Järjestelyt julkisia hankintoja koskevan EU:n lainsäädännön tehokasta soveltamista varten asianmukaisten mekanismien avulla; järjestelyt, joilla varmistetaan läpinäkyvät sopimusten myöntämismenettelyt; koulutus- ja tiedotusjärjestelyt rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten; järjestelyt hallinnon valmiuksien varmistamiseksi julkisia hankintoja koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta. Järjestelyt valtiontukia koskevan EU:n lainsäädännön tehokasta soveltamista varten; koulutus- ja tiedotusjärjestelyt rahastojen täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten; järjestelyt hallinnon valmiuksien varmistamiseksi valtiontukia PE v /12 AM\ doc

11 6. Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) ja strategista ympäristöarviointia (SYA) koskeva ympäristölainsäädäntö 7. Tilastojärjestelmät ja tulosindikaattorit On olemassa järjestelyjä ympäristövaikutusten arviointia ja strategista ympäristöarviointia koskevan unionin ympäristölainsäädännön tehokasta soveltamista varten. On perustettu tilastojärjestelmä, joka on tarpeen ohjelmien tehokkuuden ja vaikutusten arvioinnissa. On perustettu tulosindikaattorijärjestelmä, jonka avulla valitaan toimet, joilla edistetään tehokkaimmin toivottuihin tuloksiin pääsemistä, seurataan tulosten toteutumista ja suoritetaan vaikutustenarviointeja. koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen osalta; Järjestelyt YVA- ja SYA-direktiivien tehokasta soveltamista varten; koulutus- ja tiedotusjärjestelyt YVA- ja SYA-direktiivien täytäntöönpanossa toimivaa henkilöstöä varten; järjestelyt, joilla varmistetaan hallinnollisten valmiuksien riittävyys. Käytössä on tilastotietojen oikea-aikaista keräämistä ja yhdistämistä koskevat järjestelyt, joissa kartoitetaan lähteet ja menetelmät tilastollisen validoinnin varmistamiseksi; joihin sisältyvät yhdistettyjen tietojen julkistamista ja julkista saatavuutta koskevat järjestelyt; joihin sisältyy tehokas tulosindikaattorijärjestelmä, mukaan lukien kunkin ohjelman tulosindikaattorien valinta siten, että ne tuottavat tietoa siitä, mikä on ohjelmasta rahoitettavien poliittisten toimien valinnan perusteena; tavoitteiden vahvistaminen kyseisille indikaattoreille; seuraavien ehtojen noudattaminen kaikkien indikaattorien osalta: tietojen uskottavuus (robustisuus) ja tilastollinen validointi, normatiivisen tulkinnan selkeys, reagointi politiikkaan, oikeaaikainen keruu; AM\ doc 11/12 PE v01-00

12 menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikkia ohjelmasta rahoitettavia toimia varten on hyväksytty tehokas indikaattorijärjestelmä. Or. en PE v /12 AM\ doc

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) L 210/12 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 kumoamisesta EUROOPAN PARLAMENTTI JA

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

TARKISTUKSET 20-120. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0027(COD) 16.10.2013. Lausuntoluonnos Carl Schlyter (PE514.755v01-00)

TARKISTUKSET 20-120. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0027(COD) 16.10.2013. Lausuntoluonnos Carl Schlyter (PE514.755v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.10.2013 2013/0027(COD) TARKISTUKSET 20-120 Lausuntoluonnos Carl Schlyter (PE514.755v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan aluekehitysrahastosta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan aluekehitysrahastosta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.7.2004 KOM(2004) 495 lopullinen 2004/0167 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastosta (komission esittämä) FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, L 262/22 KOMISSION DIREKTIIVI 2003/94/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2003, ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden ja ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteista ja yleisohjeista

Lisätiedot

Uusi ohjelmakausi 2000 2006: menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat

Uusi ohjelmakausi 2000 2006: menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO XVI ALUEPOLITIIKKA JA KOHEESIO Toimien koordinointi ja arviointi Uusi ohjelmakausi 2000 2006: menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat VALMISTELUASIAKIRJA 1 Rakennerahastojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.12.2005 KOM(2005) 670 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnonvarojen

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.10.2008 KOM(2008) 636 lopullinen 2008/0192 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, 27.12.2006 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 371/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2005 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 30 31 SISÄLLYS N:o Sivu 30 Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2002R0178 FI 07.08.2009 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 178/2002, annettu

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan, L 102/48 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/23/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/289 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

SOPIMUS EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ CHILEN TASAVALLAN VÄLISESTÄ ASSOSIAATIOSTA

SOPIMUS EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ CHILEN TASAVALLAN VÄLISESTÄ ASSOSIAATIOSTA SOPIMUS EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ CHILEN TASAVALLAN VÄLISESTÄ ASSOSIAATIOSTA CE/CL/fi 1 BELGIAN KUNINGASKUNTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, ESPANJAN

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.7.2004 KOM(2004) 492 lopullinen 2004/0163(AVC) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja

Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjintää käsittelevä koulutuskäsikirja Syrjinnän vastaista toimintaa ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä sekä tietoisuutta herättäviä seminaareja kansalaisjärjestöille - VT/2010/007 - Human European Consultancy

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje _x maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 28.12.2006 ESR 29 O/27/2006 KOHDERYHMÄT Opetusministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot