ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA"

Transkriptio

1 ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus 2. Veron suorittaminen liiketoiminnan loppuessa 2.1 Loppuvaraston vero 2.2 Vero rakentamispalveluista (ns. viiden vuoden sääntö) 2.3 Veloittamatta tai kertymättä/maksamatta olevat myynti- ja ostohinnat 2.4 Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen 3. Yritysjärjestelytilanteista 3.1 Liikeomaisuuden myynti toiminnan jatkajalle (AVL 62 ) 3.2 Sulautuminen ja jakautuminen 3.3 Liiketoimintasiirto 4. Konkurssi 4.1 Verovelvollisuus ja pesän realisointi 4.2 Verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamiseen 4.3. Verovelvollisuus jatkuu omaisuuden realisoinnin ajan 4.4. Konkurssipesä jatkaa toimintaa itsenäisesti 4.5 Ilmoitusvelvollisuus 4.6 Kirjanpidosta 5. Pakkorealisaatio 6. Liiketoiminnan jatkaja 6.1 Ostajan vähennysoikeuden yleiset edellytykset 6.2 Vähennys kiinteistön hankinnan yhteydessä 6.3 Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen ostoon ei-verovelvolliselta konkurssipesältä 6.4 Hankinnat yritysjärjestelytilanteissa Liite Esimerkki arvonlisäverosta elinkeinonharjoittajan konkurssitilanteessa 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset Kun elinkeinonharjoittajan verollinen liiketoiminta päättyy, hänen tulee tehdä välittömästi lopettamisilmoitus, jolloin verovirasto poistaa elinkeinonharjoittajan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä toiminnan lopettamisesta lukien. Elinkeinonharjoittajan on suoritettava arvonlisävero liiketoiminnan lopettamishetkellä haltuun jääneestä omaisuudesta. Vaihtoehtoisesti verollisen liiketoiminnan ja verovelvollisuuden voidaan katsoa jatkuvan niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja realisoi liikeomaisuutta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on annettava lopettamisilmoitus verovirastoon viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Verovirastolla on kuitenkin oikeus väärinkäytöksien estämiseksi poistaa elinkeinonharjoittaja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä jo silloin, kun varsinainen liiketoiminta on päättynyt. Jos elinkeinonharjoittaja jatkaa verovelvollisena realisoinnin ajan, veroa ei suoriteta varsinaisen liiketoiminnan lopettamishetkellä haltuun jääneestä omaisuudesta. Tavaroiden ja palvelujen myynti käsitellään verollisena myyntinä siihen saakka kun realisointi jatkuu ja verovelvollisuus päättyy. Mahdollinen loppuvaraston arvo ja muut lopettamisesta aiheutuvat veroseuraamukset ilmoitetaan toiminnan viimeiseltä kuukaudelta annettavassa arvonlisäveron valvontailmoituksessa. Verovelvollisuuden päättymisen jälkeen tapahtuva verovelvollisen haltuun jääneen liikeomaisuuden realisointi on arvonlisäverotonta. Kun yksityinen elinkeinonharjoittaja kuolee, verovelvollisuus päättyy kuolinpäivään. Jos kuolinpesä ei jatka verollisen liiketoiminnan harjoittamista, vaan vain realisoi kuolinhetkellä olleen omaisuuden, kuolinpesä ei ole erikseen verovelvollinen. Loppuvaraston verotus ja muut lopettamisesta aiheutuvat veroseuraamukset kohdistetaan tällöin yksityiseen elinkeinonharjoittajaan. 1.2 Hakeutujat Elinkeinonharjoittaja, joka on hakeutunut vapaaehtoisesti verovelvolliseksi arvonlisäverolain 12 :n Verohallituksen julkaisu ,

2 perusteella (vähäisen toiminnan harjoittaja, yleishyödyllisen yhteisö, uskonnollinen yhdyskunta, ulkomaalainen, sokea tai vaikeavammainen invalidi) poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lukien, jolloin asiaa koskeva vaatimus (lopettamisilmoitus) saapuu verohallintoon, Patentti- ja rekisterihallitukseen, TE-keskukseen tai maistraattiin. Rekisteristä poistoa ei tehdä taannehtivasti. Verovelvollisuusryhmä (verotonta rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavien yritysten muodostama ryhmä, AVL 13 a ) katsotaan puretuksi aikaisintaan, kun ryhmään kuuluvien elinkeinonharjoittajien tätä koskeva vaatimus saapuu verovirastoon. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta verovelvolliseksi arvonlisäverolain 30 :n perusteella hakeutunut poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä lopettamisilmoituksen perusteella, jos verovelvollisuuden edellytykset ovat lakanneet kaikkien hakeutumisen kohteena olevien kiinteistöjen osalta. Kiinteistöhakeutumisesta on Verohallituksen julkaisu 183, Arvonlisäverovelvollisuus kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksessa Verovelvolliseksi hakeutuneen kiinteistön omistajan hakeutumisedellytysten katsotaan päättyvän mm., kun vuokralainen tai osakas vaihtuu ja uusi vuokralainen tai osakas ei käytä kiinteistöä vähennykseen oikeuttavaan käyttöön kiinteistön omistaja myy kiinteistön kiinteistön omistaja tai loppukäyttäjä ottaa kiinteistön muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Verovelvolliseksi hakeutuneen vuokranantajan hakeutumisedellytysten katsotaan päättyvän esimerkiksi, kun vuokralainen tai loppukäyttäjä vaihtuu ja uusi vuokralainen tai loppukäyttäjä ei käytä kiinteistöä vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Verovelvolliseksi hakeutuneen kiinteistöyhtiön osakkaan hakeutumisedellytykset huoneiston osalta päättyvät, kun osakas myy huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. 1.3 Lopettamisilmoitus Verollisen liiketoiminnan päättymisestä ilmoitetaan verohallinnolle yritysmuodon mukaan määräytyvällä muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella, lomakkeet Y4 Y6. Lomaketta saa verohallinnon toimipisteistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, TE-keskuksesta, maistraatista ja Internet-osoitteesta Lopettamisilmoitus postitetaan osoitteeseen: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI tai sen voi jättää verohallinnon toimipisteeseen, Patentti- ja rekisterihallitukseen, TE-keskukseen tai maistraattiin. 2. Veron suorittaminen liiketoiminnan loppuessa 2.1 Loppuvaraston vero Verovelvollisuuden päättyessä elinkeinonharjoittajan on suoritettava vero oman käytön säännösten mukaisesti verovelvollisen haltuun jääneistä tavaroista (koskee myös käyttöomaisuutta), joista on voitu tehdä vähennys tai jotka on valmistettu verollisen liiketoiminnan yhteydessä ja palveluista (esim. mainos- ja markkinointipalveluista, arkkitehtisuunnitelmista, rakennuspiirustuksista), jos ostetuista palveluista on voitu tehdä vähennys tai itse suoritettu palvelu on suoritettu verollisen liiketoiminnan yhteydessä ja elinkeinonharjoittaja myy vastaavia palveluja ulkopuolisille. Veron peruste ostetun hyödykkeen osalta on ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta ilman veron osuutta, ja itse tuotetun hyödykkeen osalta sen tuottamisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset ilman veron osuutta. Itse maahantuodun tavaran veron peruste on maahantuonnin yhteydessä vahvistettu veron laskentaperuste, tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Jos omaisuutta on ennen verovelvollisuuden loppumista luovutettu vastikkeetta tai käypää arvoa huomattavasti alempaa vastiketta vastaan, hyödykkeet verotetaan omana käyttönä sinä kuukautena, jolloin ne on siirretty ko. käyttöön. Omana käyttönä pidetään myös sitä, että verovelvollisen omaisuutta siirretään vähennykseen oikeuttavasta käytöstä verotuksen ulkopuoliseen toimintaan tai vähennysrajoitusten alaiseen käyttöön. 2.2 Vero rakentamispalveluista (ns. viiden vuoden sääntö) Kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvästä rakentamispalvelusta on maksettava oman käytön vero, jos sen hankinnasta on voitu tehdä vähennys tai jos rakentamispalvelu on itse suoritettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Em. rakentamispalvelusta tehty vähennys on siis palautettava. Veroa on suoritettava myös silloin, kun kiinteistö myydään tai sitä ei enää käytetä vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Veroa on suoritettava omana käyttönä, kun kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu (esim. kiinteistö myydään, verovelvollisuus päättyy, kiinteistö siirtyy pois vähennykseen oikeuttavasta käytöstä) viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana rakentamispalvelu on valmistunut. Ostetun uudisrakennus- tai perusparannustyön katsotaan valmistuneen silloin, kun se on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty vastaanotetuksi. Itse suoritetun rakentamispalvelun valmistumisajankohtana 2

3 pidetään yleensä rakennuksen tai perusparannetun rakennuksen käyttöönottoajankohtaa. Määräaikaan ei vaikuta omistajanvaihdokset tai käyttötarkoituksen muutokset. Veron suorittamisvelvollisuus ei koske vuosikuluina käsiteltävistä kiinteistön korjaus- ym. käyttökustannuksista vähennettyä veroa. Veroa suoritetaan vain sellaisista uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvistä rakentamispalveluista, jotka tuloverotuksessa on aktivoitava kiinteistön hankintamenoon. Jos elinkeinonharjoittaja on itse suorittanut rakentamispalvelun, oman käytön veroa ei tarvitse maksaa palkkakustannusten ja niihin liittyvien sosiaalikulujen osalta, jos kalenterivuoden aikana suoritetuista rakentamispalveluista aiheutuneet kustannukset eivät ylitä euroa. Tätä rajaa ei sovelleta, jos verovelvollinen on myynyt rakentamispalveluja ulkopuolisille tai harjoittanut omaan lukuun rakentamista tai perustajaurakointia rakentamispalvelun valmistumisajankohtana. Niistä ostetuista rakentamispalveluista ja materiaaleista, joista vero on voitu vähentää, on aina suoritettava oman käytön vero, riippumatta mahdollisten palkkakustannusten määrästä. Veron suorittamisvelvollisuus koskee myös niitä elinkeinonharjoittajia, jotka ovat hakeutuneet verovelvollisiksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta, esim. kiinteistön omistajaa tai kiinteistöyhtiön osakasta, joka on vähentänyt uudisrakentamisen tai perusparannusmenojen veron. Myös AVL 62 :n mukaisten verottomien yritysjärjestely- ja konkurssitilanteiden yhteydessä on suoritettava oman käytön vero. Veron peruste: ostetun rakentamispalvelun veroton arvo ostetusta kiinteistöstä myyjän suoritettava vero. Veron määrä käy ilmi myyjän antamasta selvityksestä. itse suoritetussa rakentamispalvelussa rakentamispalveluista aiheutuneiden välittömien ja välillisten kustannusten yhteismäärä syntyajankohtanaan ilman arvonlisäveroa. Oman käytön vero on suoritettava myös ostettuun kiinteistöön myöhemmin hankituista tai itse tehdyistä uudisrakentamis- tai perusparantamispalveluista. Myyjän on ostajan pyynnöstä annettava ostajalle selvitys kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvästä rakentamispalvelusta suoritettavasta veron määrästä. Omistuspohjan muutoksista johtuva kiinteistöyhtiön liittyminen AVL 13a :ssä tarkoitettuun verovelvollisuusryhmään tai ryhmästä eroaminen eivät aiheuta palautusvelvollisuutta. Kiinteistöä ei tällöin myydä eikä sitä oteta muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, jos sekä aikaisemmat että uudet omistajat ja vuokralaiset ovat hakeutuneet tai hakeutuvat heti verovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. 2.3 Veloittamatta tai kertymättä/maksamatta olevat myynti- ja ostohinnat Jos elinkeinonharjoittaja on tilikauden aikana suorittanut ja vähentänyt veron laskutus- tai maksuperusteen mukaan, hänen on toiminnan viimeisenä kuukautena suoritettava vero laskuttamatta tai kertymättä olevista myynneistä. Vastaavasti elinkeinonharjoittaja saa tällöin vähentää veron laskuttamatta tai maksamatta olevista ostoista. Toiminnan lopettamisen jälkeen annetut tai saadut alennukset sekä syntyneet ja kertyneet luottotappiot kohdennetaan toiminnan viimeiselle kuukaudelle. Vuosialennusten ym. ostojen oikaisuerien vero kohdistetaan toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle. Jos elinkeinonharjoittaja on saanut ennakkomaksua tavarasta tai palvelusta, jota ei ole toimitettu tai suoritettu ostajalle ennen verollisen toiminnan loppumista ja ennakkomaksusta on vero tilitetty, kohdistetaan oikaisu ko. verosta toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle. Jos elinkeinonharjoittaja on maksanut ennakkoa sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota hänelle ei ole toimitettu verollisen toiminnan lopettamiseen mennessä ja ennakkomaksuun sisältyvästä arvonlisäverosta on tehty vähennys, on vähennettävää veroa oikaistava ko. veron määrällä lopettamiskuukautena. 2.4 Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen Jos elinkeinonharjoittaja on soveltanut käytettyjen tavaroiden tai taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verokausikohtaista marginaaliverotusta, elinkeinonharjoittajan on lisättävä toiminnan viimeisen kuukauden voittomarginaaliin sellaisten haltuunsa jääneiden tavaroiden ostohinnat, joista se on tehnyt ostokuukausien voittomarginaalia laskettaessa vähennyksen. 3. Yritysjärjestelytilanteista Elinkeinonharjoittajat voivat järjestää toimintaansa uudelleen esimerkiksi omistuspohjaa tai yritysmuotoa muuttamalla, liikeomaisuutta myymällä, uusia yhtiöitä perustamalla, jakautumalla kahdeksi tai useammaksi yhtiöksi tai sulautumalla toiseen yhtiöön. 3

4 Pelkkä omistuspohjan muutos eli osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkeiden tai osuuksien osto ja myynti ei vaikuta yrityksen verovelvollisuuteen. Verovelvollisuuteen ei myöskään vaikuta ns. nimenmuutostilanne, jossa elinkeinonharjoittajan nimi ainoastaan vaihtuu. Liiketoiminnan harjoittajan ei katsota muuttuvan, vaan liiketoimintaa jatkaa verotuksellisesti sama subjekti. Tyypillisiä nimenmuutostilanteita ovat yritysmuodon muutokset kyseistä yritysmuotoa koskevassa laissa säädetyllä tavalla sekä konkurssiin menneen elinkeinonharjoittajan verovelvollisuuden vapaaehtoinen jatkaminen omaisuuden realisoinnin ajan. 3.1 Liikeomaisuuden myynti toiminnan jatkajalle (AVL 62 ) Arvonlisäveroa ei suoriteta liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä tai muusta luovuttamisesta liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Arvonlisäverolain 62 :n mukainen verottomuus koskee vain niiden tavaroiden ja palvelujen luovutuksia, joiden luovutus muutoin olisi verollista. Verottomuus koskee em. edellytyksin myös tilanteita, joissa liiketoiminta päättyy konkurssiin ja konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa itsenäisesti eri verovelvollisena. Arvonlisäverolain 62 :ää on aina sovellettava, jos säännöksen tarkoittamat edellytykset täyttyvät. Myyjä ja ostaja eivät voi sopia, että verottomuuden edellytykset täyttävä myynti on verollinen. Verottomuus edellyttää koko liiketoiminnan tai sen osan luovuttamista. Perustunnusmerkistöjä liiketoiminnan luovutukselle ovat mm. saman toiminnan jatkaminen, käyttö- ja vaihto-omaisuuden, myyntisaatavien ja asiakasrekistereiden siirtyminen jatkajalle, usein myös samat toimitilat sekä yrityksen henkilöstön tai sen osan siirtyminen jatkajan palvelukseen. Kaikkien edellä lueteltujen tunnusmerkkien ei tarvitse toteutua samanaikaisesti. Liiketoiminnan jatkajia voi monitoimialayrityksellä olla useita. Jatkajia voi olla useita myös silloin, kun vaihto-omaisuutta ja siihen liittyviä edustuksia luovutetaan päämieskohtaisesti. Liiketoiminnan jatkamisesta on kyse myös silloin, kun liikeomaisuus siirtyy yrityksen palveluksessa olleiden henkilöiden perustamalle yhtiölle. Verottomuus koskee myös liiketoiminnan jatkajalle palautukseen oikeuttavaan käyttöön eli ulkomaankaupan, muun nollaverokannan alaisen toiminnan tai kuntien palautukseen oikeuttavaan käyttöön tulevaa omaisuutta. Sellaisen omaisuuden myynti, joka ei tule jatkajalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, on verollista. Liiketoiminnan tai sen osan myynti on verollista, jos ostaja ei itse jatka liiketoiminnan tai sen osan harjoittamista. Esimerkiksi vähittäiskaupan loppuvaraston myynti tukkuliikkeelle on verollista, jos tukkuliike ei itse jatka vähittäiskaupan toimintaa, vaan myy varaston edelleen samoissa tiloissa toimintaa jatkavalle uudelle yrittäjälle. Varmistaakseen luovutuksen verottomuuden toisen edellytyksen täyttymisen eli, että omaisuus tulee jatkajalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, myyjän tulee pyytää jatkajalta selvitys siitä, että luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Selvitys auttaa myös tekemään kauppakirja-, tositeym. asiakirjamerkinnät oikein. Liiketoiminnan tai sen osan luovutuksesta laadittavat asiakirjat osoittavat, mitä omaisuuseriä, oikeuksia ym. liiketoimintaan liittyvää asiakirjojen mukaan siirtyy jatkajalle. Luovutusasiakirjoilla on tärkeä merkitys myös silloin, kun arvioidaan, onko kysymys liiketoiminnan tai sen osan verottomasta luovutuksesta liiketoiminnan jatkajalle. Luovutusasiakirjoissa on syytä ryhmitellä omaisuuserät seuraavasti: 1) niihin, joista arvonlisävero on suoritettava huolimatta siitä, että kysymyksessä on muutoin AVL 62 :n mukainen veroton yritysjärjestelytilanne, 2) niihin, joista veroa ei tarvitse suorittaa omaisuuden luovutuksen yhteydessä muissakaan tilanteissa, ja omaisuus, jonka luovuttaja on hankkinut liikevaihtoverolain aikana, jos tavaran hintaan sisältyvää veroa ei ole voitu vähentää luovuttaja myy käytetyn tavaran tai sen jälkeen, jonka hän on ostanut verollisena ajalla ja josta hän ei ole voinut tehdä vähennystä tavaran aikaisemman historian vuoksi. jos tavarasta ei ole saanut vähennystä siksi, että se on ollut verotuksen ulkopuolisessa tai vähennysrajoitusten alaisessa käytössä, esim. yksityiskäytössä tai tavara on ollut osittain vähennyskelvottomassa käytössä ja ko. osuus myyntihinnasta on verotonta kysymys on arvonlisäverolain mukaisesta verottomasta myynnistä, esim. vesialus 3) niihin, joista veroa olisi suoritettava, ellei kysymyksessä olisi veroton AVL 62 :n mukainen yritysjärjestelytilanne omaisuus on hankittu arvonlisäverolain aikana eli tai sen jälkeen ( alkaen niillä toimialoilla, jotka tulivat silloin arvonlisäverollisiksi) verolliseen toimintaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Tämä koskee esim. vähennyskelpoiseen käyttöön hankittua tavaraa, josta vähennystä ei 4

5 ole saanut siksi, että ostotositteessa on ollut jokin verottomuusmerkintä, esim. ei sis. vähennettävää veroa ; sekä omaisuus, josta on saanut vähennyksen liikevaihtoverotuksessa tai arvonlisäverotuksessa. Kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvän rakentamispalvelun hankinnasta tai itse suoritetusta uudisrakentamis- tai perusparantamispalvelusta tehty vähennys on palautettava myös AVL 62 :n mukaisessa yritysjärjestelytilanteessa. Vähennettyä veroa ei ole palautettava, jos rakentamispalvelun valmistumisvuoden lopusta on kulunut viisi vuotta. Jos luovuttaja on soveltanut jatkajalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön luovutettaviin käytettyihin tavaroihin tai taide-, keräily- tai antiikkiesineisiin verokausikohtaista marginaaliverotusmenettelyä eli vähentänyt tavaroiden ostohinnan ostokuukauden voittomarginaalia laskettaessa, luovuttajan tulee lisätä vähennetty määrä luovutuskuukauden voittomarginaaliin. Luovuttajan on meneteltävä näin, koska marginaaliverotusmenettelyn soveltamisen edellytys, että tavara tulee verollisena edelleenmyytäväksi, ei täyty. Itse luovutus liiketoiminnan jatkajalle on veroton ja jatkaja voi soveltaa kyseisiin tavaroihin marginaaliverotusmenettelyä, jos ne tulevat jatkajalle verollisena edelleenmyytäviksi. 3.2 Sulautuminen ja jakautuminen Sulautumisessa eli fuusiossa sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä eli yleisseuraantona jatkajalle. Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita tai rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia. Sulautuva yhtiö lakkaa olemasta, joten sen tulee tehdä lopettamisilmoitus. Vastaanottava /perustettava yhtiö jatkaa sulautuvan yhtiön toimintaa samana/uutena verovelvollisena. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiö voi jakautua siten, että jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät osittain tai kokonaan selvitysmenettelyttä yhdelle tai useammalle perustettavalle osakeyhtiölle ja jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeet. Jakautumisessa perustettavat yhtiö tai yhtiöt, joille toiminta siirtyy, ovat eri verovelvollisia, joten niiden tulee tehdä perustamisilmoitus. Sulautumisessa ja osakeyhtiölain mukaisessa jakautumisessa tapahtuvaan omaisuuden siirtoon ei sovelleta arvonlisäverolain myyntiä koskevia säännöksiä eikä siten myöskään AVL 62 :n yritysjärjestelysäännöstä. Sulautuvalle tai jakautuvalle yhtiölle eikä perustettaville uusille yhtiöille ei aiheudu veroseuraamuksia lopettamisen tai aloittaisen johdosta. Myöskään uudisrakentamis- ja perusparantamispalveluista ei siten tarvitse suorittaa oman käytön veroa, jos kiinteistö on siirron jälkeenkin edelleen vähennykseen oikeuttavassa käytössä. 3.3 Liiketoimintasiirto Liiketoimintasiirrossa osakeyhtiö luovuttaa joko kaikki taikka yhteen tai useampaan liiketoimintansa osaan kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset tätä toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. Vastikkeena osakeyhtiö saa vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, joten liiketoimintasiirtona tapahtuva liikeomaisuuden luovutus on myyntiä vastiketta vastaan. Liiketoimintasiirrossa liikeomaisuuden siirto jatkajalle käsitellään arvonlisäverotuksessa AVL 62 :n mukaisesti, jos pykälän soveltamisedellytykset täyttyvät. Siirtyvien kiinteistöjen osalta tulee siten myös palautettavaksi uudisrakentamis- ja perusparantamispalveluista vähennetty vero. AVL 13a :ssä tarkoitetun verovelvollisuusryhmän sisällä toteutettava liiketoimintasiirto ei aiheuta kiinteistöstä tehtyjen vähennysten palautusvelvollisuutta, ellei kiinteistön käyttötarkoitus muutu. 4. Konkurssi Kun elinkeinonharjoittaja asetetaan konkurssiin, määräysvalta velallisen omaisuuteen siirtyy samalla hetkellä konkurssipesälle, jota hoitaa velkojien lukuun pesänhoitaja. Pesänhoitaja on velvollinen antamaan verohallinnolle verotusta varten tarvittavat ilmoitukset. Arvonlisäverovelvollisen elinkeinonharjoittajan konkurssitilanteessa on mahdollista, että arvonlisäverovelvollisuus päättyy konkurssin asettamispäivään, konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuutta jatketaan omaisuuden realisoinnin ajan tai että konkurssipesä jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa. 4.1 Verovelvollisuus ja pesän realisointi Jos konkurssihallinto ei miltään osin harjoita itsenäisesti liiketoimintaa, se voi valita päättyykö verovelvollisuus konkurssin asettamispäivänä vai jatketaanko konkurssivelallisen verovelvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan. Jos konkurssihallinto joltain osin jatkaa liiketoimintaa itsenäisesti ja sen AVL 3 :n mukainen kalenterivuoden liikevaihto on yli euroa, on konkurssipesä verovelvollinen. Verovirastolla on väärinkäytösten estämiseksi aina konkurssitilanteessakin oikeus poistaa konkurssiin mennyt elinkeinonharjoittaja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä jo silloin, kun varsinainen 5

6 liiketoiminta on päättynyt eli konkurssiin asettamispäivänä. Konkurssipesän ei katsota harjoittavan itsenäistä liiketoimintaa, kun se vain realisoi konkurssiin menneen yrityksen pesäluettelossa ollutta liikeomaisuutta tai saattaa loppuun keskeneräiset työt tai valmistuttaa olemassa olevan tilauskannan, jos toimintaa varten ei hankita vähäistä enempää uutta vaihtoomaisuutta. Realisointia varten saa palkata myyntihenkilökuntaa, vuokrata myyntitilat ja mainostaa. Eräillä toimialoilla toiminnan jatkaminen konkurssiin asettamisen jälkeen aiheuttaa pesälle itsenäisen verovelvollisuuden, esim. ravintolat ja kahvilat. Verovirasto voi rekisteröidä konkurssipesän arvonlisäverovelvolliseksi, jos pesänhoitaja ryhtyy toimenpiteisiin, jotka on tulkittava konkurssivelallisen liiketoiminnan jatkamiseksi. Itsenäiseksi liiketoiminnan harjoittamiseksi katsotaan mm. vaihto- ja käyttöomaisuuden hankkiminen pesään, käyttöomaisuustavaroiden vuokraus tai leasingtoiminnan jatkaminen perimällä leasingtoiminnan vuokratuottoja. Lopettamispäivää siirtäneen ja itsenäisesti liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän verovelka on pesän massavelkaa, joten pesän suorittamista myynneistä suoritettavat verot eivät ole konkurssivelallisen valvottavaa velkaa. Pesän tulee siten tilittää realisoinnista ym. perimänsä verot valtiolle ennen osuuksien jakamista velkojille. 4.2 Verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamiseen Kun konkurssivelallisen verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamispäivänä, tulee verovelvollisuuden päättymisestä johtuvat veroseuraamukset, kuten loppuvaraston vero ja vähennetyistä kiinteistöön liittyvistä uudisrakentamis- tai perusparantamispalveluista palautettava vero, ilmoittaa lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. Konkurssivelallisen loppuvarastosta suoritettavan oman käytön veron perusteena käytetään ostetun tavaran ostohintaa ja maahantuodun tavaran osalta maahantuonnin yhteydessä vahvistettua veron laskentaperustetta tai näitä alempaa todennäköistä luovutushintaa ilman arvonlisäveroa. Todennäköinen luovutushinta on tällöin konkurssipesän loppuvaraston realisoinnista saama hinta. Itse valmistetun tavaran tai suoritetun palvelun oman käytön veron peruste on välittömät ja välilliset kustannukset ilman arvonlisäveroa. Ei-verovelvollinen konkurssipesä ei suorita konkurssivelallisen omaisuuden realisoinnista arvonlisäveroa, joten realisointia koskevissa asiakirjoissa ei saa käyttää verovelvollisuutta osoittavaa merkintää eikä tehdä merkintöjä verosta. AVL 62 :n yritysjärjestelysäännöstä ei voida soveltaa, kun liikeomaisuuden myyjänä on ei-verovelvollinen konkurssipesä. Ostajalle ei synny vähennysoikeutta loppuvaraston tai kiinteistön liittyvän rakentamispalvelun ostosta ei-verovelvolliselta myyjältä. Poikkeuksena tästä, on marginaaliverotusmenettelyn mukainen vähennys käytettyjen tavaroiden ja taide-, keräily- ja antiikkiesineiden ostosta. 4.3 Verovelvollisuus jatkuu omaisuuden realisoinnin ajan Arvonlisäverotuksessa konkurssivelallisen verovelvollisuuden vapaaehtoinen jatkaminen omaisuuden realisoinnin ajan käsitellään ns. nimenmuutosasiana. Konkurssivelallinen poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä asettamispäivänä ja verovelvolliseksi merkitään konkurssipesä. Konkurssivelallisen ei tarvitse suorittaa veroa asettamishetken loppuvarastosta, saatavista eikä uudisrakentamisesta ja perusparantamisesta tehdyistä vähennyksistä. Konkurssipesällä ei ole vastaavasti vähennysoikeuksia. Konkurssipesä tilittää veroa realisoinnista saaduista myyntihinnoista arvonlisäverolain säännösten mukaisesti. Jos verovelvollinen konkurssipesä myy liikeomaisuutta liiketoiminnan jatkajalle, myyntiin sovelletaan AVL 62 :n yritysjärjestelysäännöstä. Kiinteistöjen myynnistä konkurssipesä suorittaa mahdollisen oman käytön veron ja antaa veron määrästä selvityksen ostajalle. Jos konkurssipesällä on realisoinnin ja arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä hallussaan loppuvarastoa, kiinteistöjä ym., tulee verovelvollisuuden päättymisestä aiheutuvat veroseuraamukset ilmoittaa lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. 4.4 Konkurssipesä jatkaa toimintaa itsenäisesti Jos konkurssipesä jatkaa vain jotakin konkurssivelallisen harjoittamaa toimialaa, se tulee verovelvolliseksi vain tästä toiminnasta. Tällöin verolliseen liiketoimintaan liittymättömän liikeomaisuuden realisointi on verotonta konkurssipesän hallinnointia. Viimeksi mainitun osalta konkurssipesä voi valita, tapahtuuko omaisuuden realisointi verollisena vai verottomana eli ilmoittautuuko konkurssipesä verovelvolliseksi omaisuuden realisoinnista. Konkurssivelallisen verovelvollisuus päättyy asettamispäivään. Konkurssivelallisen ei ole suoritettava veroa AVL 62 :n mukaisen yritysjärjestelynä konkurssipesälle siirtyvästä liikeomaisuudesta, jos konkurssipesä jatkaa konkurssivelallisen liiketoimintaa tai osaa siitä itsenäisesti ja konkurssipesä ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennyk- 6

7 seen oikeuttavaan tarkoitukseen. Konkurssipesä taas ei tee sille yritysjärjestelynä verotta siirtyneistä hyödykkeistä vähennystä. Konkurssipesälle siirtyvien kiinteistöjen osalta konkurssivelallisen tulee kuitenkin ilmoittaa mahdollinen oman käytön vero kiinteistön hankinnasta tehdystä vähennyksestä tai uudisrakentamis- tai perusparannustöistä. Vastaavasti konkurssipesällä on tästä vähennysoikeus. Siltä osin kuin konkurssipesä ei jatka konkurssivelallisen liiketoimintaa (esimerkiksi konkurssipesä on jatkanut vain jotakin konkurssivelallisen harjoittamaa toimialaa), tulee verovelvollisuuden päättymisestä aiheutuvat veroseuraamukset ilmoittaa konkurssivelallisen lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. Verovelvollinen konkurssipesä tilittää myynnistä arvonlisäveron ja tekee ostovähennykset arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan. Kiinteistöjen myynnistä konkurssipesä suorittaa mahdollisen oman käytön veron ja antaa veron määrästä selvityksen ostajalle. Jos konkurssipesällä on realisoinnin ja arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä hallussaan loppuvarastoa, kiinteistöjä ym., tulee verovelvollisuuden päättymisestä aiheutuvat veroseuraamukset ilmoittaa lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. 4.5 Ilmoitusvelvollisuus Pesänhoitajan on tehtävä konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä verohallinnolle lopettamisilmoitus. Jos konkurssipesä päättää käyttää lopettamispäivän siirtomahdollisuutta, pesänhoitaja tekee verovirastolle ilmoituksen konkurssista ja pyynnön arvonlisäverovelvollisuuden jatkamiseksi omaisuuden realisoinnin ajan. Ilmoitus voidaan tehdä muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää tuomioistuimen päätös konkurssiin asettamisesta, pesänhoitajan saama määräys sekä selvitys siitä, miten realisointi on tarkoitus toteuttaa. Kun realisointi päättyy, pesänhoitaja tekee välittömästi lopettamisilmoituksen. Jos konkurssipesä jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa, pesänhoitajan on annettava pesän verovelvollisuuden alkamisesta perustamisilmoitus, jonka liitteenä tulee olla tuomioistuimen päätös konkurssiin asettamisesta, pesänhoitajan määräys ja velkojainkokouksen päätös liiketoiminnan jatkamisesta sekä selvitys millaista toimintaa konkurssipesä tulee harjoittamaan. Pesänhoitaja tekee pesän osalta lopettamisilmoituksen joko silloin, kun pesä lopettaa liiketoiminnan harjoittamisen tai viimeistään silloin, kun pesän omaisuus on realisoitu. Verovirasto antaa konkurssiin asetetun elinkeinonharjoittajan konkurssipesälle oman Y-tunnuksen sen jälkeen, kun se on saanut tiedon konkurssiin asettamisesta tuomioistuimelta. Verovirasto ilmoittaa uuden tunnuksen konkurssipesälle kirjallisesti. Pesänhoitajan on yhdessä konkurssivelallisen kanssa huolehdittava, että konkurssivelallisen toiminta-ajalta on hoidettu verovelvollisuuteen kuuluvat ilmoitusvelvollisuudet, kuten annettu valvontailmoitukset ja yhteenvetoilmoitukset yhteisömyynneistä. Pesänhoitajan tehtävänä on myös huolehtia konkurssipesän realisoinnin aikaiseen verovelvollisuuteen tai pesän itsenäisesti harjoittamasta liiketoiminnasta aiheutuvaan verovelvollisuuteen kuuluvasta ilmoitusvelvollisuudesta. 4.6 Kirjanpidosta Verovelvollisen on järjestettävä kirjanpitonsa ja muistiinpanovelvollisen muistiinpanonsa sellaiseksi, että siitä saadaan arvonlisäveron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Muiden kirjanpitovelvollisten kuin ammatinharjoittajien on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Konkurssin alkaminen ei katkaise kirjanpitovelvollisuutta, vaan se jatkuu samansisältöisenä myös konkurssitilan aikana. Konkurssiin asettaminen ei myöskään muuta velallisen tilikauden päättymisajankohtaa. Konkurssin aikaisen kirjanpitovelvollisuuden täyttäminen kuuluu konkurssipesän hallinnolle, erityisesti pesänhoitajalle. Pesänhoitajan on huolehdittava välitilinpäätöksen laatimisesta konkurssiin asettamispäivälle velallisen omaisuuden ja velkojen erottamiseksi pesän massaveloista ja pesälle mahdollisesti tulevasta omaisuudesta. 5. Pakkorealisaatio Liiketoiminnan lopettamistilanteissa osa tai kaikki verovelvollisen ulosmitatusta omaisuudesta voidaan myydä pakkohuutokaupalla velkojan saaman oikeuden päätöksen perusteella. Velkojalla voi olla esim. panttioikeus yrityskiinnityksen perusteella. Jos pakkohuutokaupan toimittava ulosottoviranomainen antaa velalliselle oikeuden etsiä ostajaa ulosmitatulle omaisuudelle tarkoituksessa, että omaisuudesta saataisiin paras mahdollinen hinta, kauppa toteutetaan vapaaehtoisena kauppana. Kauppakirjaan merkitään myyjäksi omistaja (ko. verovelvollinen). Raha tilitetään (lyhentämättömänä) ulosottoviranomaiselle edelleen velkojille toimitettavaksi. Jos realisoinnissa on kysymyksessä omistajan kannalta verollinen myynti, ulosottoviranomaiselle tilitetään myyntihinta ilman arvonlisäveron osuutta. Vaihtoehtoisesti ulosottoviranomainen hoitaa omaisuuden 7

8 realisoinnin ja laatii tarvittavat kauppakirjat ym. asiakirjat. Arvonlisävero eri tilanteissa: a) Jos pakkorealisaatio toteutetaan ennen verovelvollisuuden päättymistä, myyjän on suoritettava myynnistä arvonlisävero, jos hankinnasta on voitu tehdä vähennys liikevaihtovero- tai arvonlisäverotuksessa tai kysymys on vähennykseen oikeuttavaan käyttöön arvonlisäverolain aikana verotta tai verolla hankitusta tavarasta. Kauppakirjassa ja muissa asiakirjoissa tulee olla merkintä ALV rek., veron määrä ja veroton myyntihinta eriteltynä. Jos uudisrakentamis- tai perusparantamispalveluista tai kiinteistön hankinnasta on voitu tehdä vähennys tai rakentamispalvelu on itse suoritettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, vero suoritetaan kiinteistön pakkohuutokaupassa kohdassa 2.2 selvitetyn mukaisesti. Kun verollinen liiketoiminta on loppunut, verovelvollinen tekee viipymättä lopettamisilmoituksen ja hoitaa toiminta-ajalta kaikki verovelvollisuuteen kuuluvat ilmoitus- ja maksuvelvollisuudet. b) Jos pakkorealisaatio toteutetaan varsinaisen liiketoiminnan loputtua verovelvollisuuden päätyttyä ja lopettamiskuukaudelta on ilmoitettu oman käytön vero loppuvarastosta ym., pakkorealisaatiosta saaduista myyntihinnoista ei suoriteta arvonlisäveroa. Myyjänä voi tällöin olla esim. ei-verovelvollinen konkurssipesä tai pantinhaltija, joka realisoi omaisuutta vakuusoikeuden nojalla. Kauppakirjoihin ja laskuihin ei saa tehdä merkintöjä verosta. Jos pantinhaltija on muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen, kauppakirjaan ja myyntilaskuun on tehtävä verottomuutta osoittava merkintä, esim. ei alv, realisointi vakuusoikeuden nojalla. 6. Liiketoiminnan jatkaja Jos lopettaneen elinkeinonharjoittajan toimintaa jatkaa uusi elinkeinonharjoittaja, hänen tulee tehdä perustamisilmoitus. Elinkeinonharjoittaja saa tehdä hallussaan olevista vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tulevista hyödykkeistä alkuvarastovähennyksen, jos hän on hankkinut ne verollisina. Koska liiketoimintaa jatkava on uusi yritys, se ei vastaa lopettaneen yrityksen veroveloista. Uusi yritys ei voi vedota lopettaneen yrityksen saamaan ennakkoratkaisuun tai jälkiverotussuojaan. 6.1 Ostajan vähennysoikeuden yleiset edellytykset Verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron. Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että verovelvollisella on toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta tosite, josta ilmenee myynnistä suoritettava vero. Verovelvollinen saa vähentää sen veron, jonka myyjä on lain mukaan velvollinen suorittamaan. Myyjän on merkittävä toiselle verovelvolliselle annettavaan myyntitositteeseen hyödykkeen veroton myyntihinta ja myynnistä suoritettavan veron määrä verokannoittain eriteltynä sekä merkintä ALV rek.. Ostoa ei-verovelvolliselta ei voi lähtökohtaisesti vähentää. Verottomasta ostosta voi tietyissä tilanteissa saada vain marginaaliverotusmenettelyn mukaisen vähennyksen, ks. Verohallituksen julkaisu 184, Arvonlisäverotuksessa sovellettava käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotus. Ostaja voi tarkistaa myyjän arvonlisäverovelvollisuuden Internet-osoitteesta YTJ-tietopalvelusta tai soittaa verohallinnon palvelunumeroon Vähennys kiinteistön hankinnan yhteydessä Jos elinkeinonharjoittaja ostaa kiinteistön vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, hän saa vähentää sen arvonlisäveron, jonka myyjä on joutunut suorittamaan kiinteistön myynnin johdosta. Vähennysoikeuden edellytyksenä on myyjän ostajalle antama selvitys myyjän suoritettavan veron määrästä Allekirjoitetusta selvityksestä on käytävä ilmi: myyjän suoritettavan veron määrä luovutuksen laatu rakentamispalvelun valmistumisvuosi myyjän ja ostajan nimet sekä henkilö- tai Y-tunnukset. Vähennysmahdollisuus koskee vain tilanteita, jossa myyjän on suoritettava veroa omana käyttönä kiinteistön myynnin johdosta. Jos kiinteistön luovuttaa esim. ei-verovelvollinen konkurssipesä, ei vähennysoikeutta ole konkurssiin menneen yrityksen omana käyttönä suorittamasta verosta, vaikka tämä toimittaisi selvityksen lopettamiskuukaudelta suoritettavasta verosta. 6.3 Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen ostoon ei-verovelvolliselta konkurssipesältä Jälleenmyyjällä (esim. käytettyjen autojen kauppias, antiikkikauppias), joka hankkii käytettyjä tavaroita tai taide-, keräily- tai antiikkiesineitä ei-verovelvol- 8

9 liselta konkurssipesältä, on mahdollisuus soveltaa marginaaliverotusmenettelyä ko. tavaroiden hankintaan, jos hän myy ne verolla edelleen, ks. Verohallituksen julkaisu Hankinnat yritysjärjestelytilanteissa Liiketoiminnan jatkajalla ei ole vähennysoikeutta AVL 62 :n mukaisesti verottomana hankkimastaan omaisuudesta. Säännös on sillä tavoin pakottava, että jatkaja ei saa tehdä vähennystä hankinnasta, vaikka edeltäjä suorittaisi säännösten vastaisesti veron luovutuksesta. Tästä syystä myös ostajan kannalta on tärkeää selvittää ko. verottomuuden olemassaolo. Jos verottomuuden edellytykset täyttyvät luovutushetkellä, luovutuksensaajan on kuitenkin suoritettava veroa omaa käyttöä koskevien säännösten perusteella, jos hän myöhemmin ottaa verotta luovutettuja tavaroita muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Myös verottomassa AVL 62 :n yritysjärjestelytilanteessa on verovelvollisella toiminnan jatkajalla kohdassa 6.2 selvitetty vähennysmahdollisuus liiketoiminnan luovuttajan/myyjän kiinteistöstä suorittamasta verosta. Käytettyjen tavaroiden taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineiden kauppiaalla on mahdollisuus halutessaan soveltaa marginaaliverotusmenettelyä liiketoiminnan luovuttajalta AVL 62 :n nojalla verotta tapahtuvaan ostoon, jos luovuttajakin on soveltanut mainittua menettelyä. Tällöin kysymyksessä voi olla käytettyjen tavaroiden kauppiaan käytettyjen tavaroiden varasto (esim. autokaupan käytettyjen autojen varasto), johon sisältyvät tavarat liiketoiminnan luovuttaja on ostanut AVL 79 f :n 5 kohdan tarkoittamalla tavalla verotta; tai antiikki- ja keräilyesineiden kauppiaan antiikkija keräilyesineiden varasto, johon sisältyvät tavarat liiketoiminnan luovuttaja on ostanut AVL 79 f :n 5 kohdan tarkoittamalla tavalla verotta tai tuonut maahan verolla eikä ole tehnyt vähennystä maahantuonnista suorittamastaan arvonlisäverosta; tai taide-esineiden kauppiaan taide-esineiden varasto, johon sisältyvät taide-esineet liiketoiminnan luovuttaja on ostanut AVL 79 f :n 5 kohdan tarkoittamalla tavalla verotta tai tuonut maahan EU:n ulkopuolelta 8 %:n verolla tai ostanut 8 %:n verolla Suomesta tai yhteisöhankintana toisesta jäsenvaltiosta eikä luovuttaja ole tehnyt vähennystä maahantuonnista, yhteisöhankinnasta tai ostosta suoritettavasta 8 %:n verosta. Marginaaliverotusmenettelyä soveltaneen luovuttajan on ostajan pyynnöstä annettava selvitys AVL 79 f :n 5 kohdan mukaisten edellytysten täyttymisestä. Asiasta on erillinen Verohallituksen julkaisu nro 184 9

10 LIITE Esimerkki arvonlisäverosta elinkeinonharjoittajan konkurssitilanteessa Päivittäistavarakauppa asetettu konkurssiin Pesäluettelon tilanne tehdyn inventoinnin mukaan: Vaihto-omaisuus ilman arvonlisäveroa (ostohinnoin) Käyttöomaisuuskalusto (todennäköisin luovutushinnoin) Ryhmä 1: tehty lvv- tai alv- vähennys, ilman arvonlisäveroa Ryhmä 2: hankittu ennen AVL:n voimaantuloa eikä ole saatu lvv- tai alv-vähennystä tai AVL:n aikana hankittu muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön Myymälärakennus, hankittaessa alv ( ) vähennetty v. 1999, rakennus on rakennettu vuonna Osakkeet Myynti , suoriteperusteella, ilman arvonlisäveroa Entisten työntekijöiden perustama yhtiö haluaa jatkaa päivittäistavarakaupan toimintaa ja ostaa koko päivittäistavarakaupan vaihto- ja käyttöomaisuuden, mukaan luettuna liikekiinteistön, jota se tulee käyttämään verollisessa toiminnassaan. VAIHTOEHTO 1: Konkurssipesä ei halua jatkaa konkurssivelallisen verovelvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan eikä konkurssipesä jatka itsenäisesti päivittäistavarakaupan toimintaa. Koska realisoinnin suorittaa ei-verovelvollinen konkurssipesä, AVL 62 :ää ei voida soveltaa. Konkurssivelallinen ilmoittaa ajalta annettavassa valvontailmoituksessa myynnistä suoritettavissa veroissa verovelvollisuuden loppumisesta aiheutuvat veroseuraamukset. Loppuvaraston osalta oman käytön veron perusteena on ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Jos realisoinnissa saatu hinta on alhaisempi kuin verotuksessa käytetty arvo, verotusta voidaan verovelvollisen vaatimuksesta oikaista oikaisuajan puitteissa. Kauppakirjassa ja muissa tositteissa ei saa olla veromerkintöjä. Ostajalla ei ole vähennysoikeutta miltään osin kaupassa siirtyvän omaisuuden osalta. Myynnin alv 4/2003 alv Vaihto-omaisuus, oman käytön vero Käyttöomaisuuskalusto: Ryhmä 1: oman käytön vero Ryhmä 2: ei oman käytön veroa, ei saatu vähentää Myymälärakennus, AVL 33 oman käytön verotus eli tehty alv-vähennys palautetaan Osakkeet, veroton rahoituspalvelun myynti Verollinen myynti , Yhteensä

11 VAIHTOEHTO 2: Konkurssipesä ilmoittaa verovirastolle, että konkurssivelallisen verovelvollisuutta halutaan jatkaa omaisuuden realisoinnin ajan. Konkurssivelallisen verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamispäivänä. Verovirasto merkitsee konkurssipesän verovelvolliseksi velallisen konkurssiin asettamista seuraavasta päivästä. Muutos käsitellään arvonlisäverotuksessa ns. nimenmuutosasiana. Lopettamisseuraamuksia ei aiheudu konkurssivelalliselle eikä aloittamisseuraamuksia konkurssipesälle. Konkurssivelallinen ilmoittaa huhtikuulta 2003 annettavassa valvontailmoituksessa tapahtuneesta myynnistä suoritettavan veron euroa. Kun verovelvollinen konkurssipesä myy vaihto- ja käyttöomaisuuden liiketoimintaa jatkavalle entisten työntekijöiden perustamalle yhtiölle, kyseessä on veroton AVL 62 :n mukainen yritysjärjestelytilanne, jos ostaja on arvonlisäverovelvollinen. Kiinteistön osalta on kuitenkin palautettava tehty vähennys, koska luovutus tapahtuu viiden vuoden sisällä rakentamispalvelun valmistumisvuodesta. Verovelvollisuutta jatkanut konkurssipesä ilmoittaa vaihto- ja käyttöomaisuuden myynnin toukokuussa jatkajalle seuraavasti: Myynnin alv 5/2003: alv Vaihto-omaisuus, 0 %, AVL Käyttöomaisuuskalusto Ryhmä 1, alv 0 %, myynti jatkajalle, AVL Ryhmä 2, veroton myynti, AVL 61, AVL Myymälärakennus, tehty alv-vähennys palautetaan, AVL 62, AVL Osakkeet, veroton rahoituspalvelun myynti Yhteensä Kauppakirja: Varasto Käyttöomaisuus - ryhmä 1, alv 0 % ryhmä 2, AVL 61, AVL ryhmä 3, myymälärakennus Osakkeet Yhteensä Alv 0 %, AVL 62 :n mukainen myynti Myyjän eli konkurssipesän nimen yhteyteen merkitään kauppakirjaan ALV rek. Kauppakirjan liitteenä: AVA 6.2 :n mukainen ostajalta pyydetty allekirjoitettu selvitys, että luovutettuja tavaroita ja palveluja tullaan käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Kauppakirjassa ja sen liitteissä määritellään tarkasti luovutettava omaisuus omaisuuslajeittain eriteltynä. Ko. omaisuuserien hankinnan/käyttötarkoituksen muutosten kirjanpitokäsittelyn yhteys kauppakirjan mukaisiin omaisuuserien luovutuksiin on oltava vaikeuksitta todettavissa. Myyjän antama selvitys ostajalle: AVL 105 :n mukainen myyjän antama, allekirjoitettu selvitys kaupassa siirtyneen myymälärakennuksen osalta myyjän suoritettavan veron määrästä (esimerkissä euroa). Selvityksen sisällöstä ks. tekstiosan kohta 6.2. Ostaja saa vähentää kiinteistön osalta myyjän suorittaman oman käytön veron, euroa. Muilta osin ei verottomasta ostosta ole vähennysoikeutta. 11

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Verovelvolliseksi rekisteröidyt 1.2 Hakeutujat 2. Konkurssi 2.1 Verovelvollisuus

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji

nveropaja Saate \,. ~ <. _._.~.~~:_.'?-----_\ ') VEROPAJA saate + X sivua puh 0503223644 Tiina.helmi nen@veropajaji Saate. Lähettäjä: Tiina Helminen. Veropaja Oy Bulevardi 10 A 00120 Helsinki, Vastaanottaja: PRH Kaupparekisteri Päivämäärä:5.11.2013 Sivuja: saate + X sivua Aihe: : UV-Technologies Oy (2187443-6) Toimitamme

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

[LUONNOS] APPORTTIKIRJA. Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan Apporttikirjan ( Sopimus ):

[LUONNOS] APPORTTIKIRJA. Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan Apporttikirjan ( Sopimus ): [LUONNOS] APPORTTIKIRJA Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan Apporttikirjan ( Sopimus ): 1 OSAPUOLET (1) Maa- ja metsätalousministeriö Suomen valtion puolesta, edustajanaan: Metsähallitus

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 N:o Laki. N:o arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 N:o Laki. N:o arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 N:o 1061 1065 SISÄLLYS N:o Sivu 1061 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 4351 1062 Laki verontilityslain 13 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa

ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015. Kansainvälinen kauppa ALV:N ERITYISKYSYMYKSET Syksy 2015 Kansainvälinen kauppa 1 ALV JA KANSAINVÄLISET TILANTEET LÄHTÖKOHDAT Kulutusverotuksessa yleensä pyritään varmistamaan verotus kulutuspaikan (markkinapaikan) verosäännösten

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ VEROTUSMENETTELYSTÄ

ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ VEROTUSMENETTELYSTÄ ARVONLISÄVEROJÄRJESTELMÄ Arvonlisävero on yleinen kulutusvero se kohdistuu lähes kaikkeen tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. Vain tiettyjen arvonlisäverolaissa määriteltyjen tavaroiden ja palvelujen

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä 5.5.2014 Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Liikkeen tai sen osan luovutus - Kuntayhtymän liikelaitoksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

hyödykkeiden eli tavaroiden ja palvelujen liikevaihtovero.

hyödykkeiden eli tavaroiden ja palvelujen liikevaihtovero. 1992 vp - HE 320 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että laskennallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Laki. veronkantolain muuttamisesta

Laki. veronkantolain muuttamisesta Laki veronkantolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan veronkantolain (769/2016) 26 ja 41 :n 2 momentti, muutetaan 7 :n 2 momentti, 11 :n 2 ja 4 momentti, 14 :n 1 momentti, 16 :n 1

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Personal trainerin verotus

Personal trainerin verotus Personal trainerin verotus Personal Trainerin verotus Tässä esityksessä: Tärkeitä asioita palkansaajan verotuksesta Hyödyllistä tietoa yrittäjille Käytännönneuvoja vähennyksistä Tutustumisen arvoisia linkkejä

Lisätiedot

Aineopinnot ON, OTM

Aineopinnot ON, OTM 1 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 2.12.2011 ON, OTM Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3 sekä 4 a ja 4 b eri papereille. Kysymykseen 5 vastataan vastauslomakkeelle. Vastauspaperi on

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot