ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA"

Transkriptio

1 ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus 2. Veron suorittaminen liiketoiminnan loppuessa 2.1 Loppuvaraston vero 2.2 Vero rakentamispalveluista (ns. viiden vuoden sääntö) 2.3 Veloittamatta tai kertymättä/maksamatta olevat myynti- ja ostohinnat 2.4 Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen 3. Yritysjärjestelytilanteista 3.1 Liikeomaisuuden myynti toiminnan jatkajalle (AVL 62 ) 3.2 Sulautuminen ja jakautuminen 3.3 Liiketoimintasiirto 4. Konkurssi 4.1 Verovelvollisuus ja pesän realisointi 4.2 Verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamiseen 4.3. Verovelvollisuus jatkuu omaisuuden realisoinnin ajan 4.4. Konkurssipesä jatkaa toimintaa itsenäisesti 4.5 Ilmoitusvelvollisuus 4.6 Kirjanpidosta 5. Pakkorealisaatio 6. Liiketoiminnan jatkaja 6.1 Ostajan vähennysoikeuden yleiset edellytykset 6.2 Vähennys kiinteistön hankinnan yhteydessä 6.3 Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen ostoon ei-verovelvolliselta konkurssipesältä 6.4 Hankinnat yritysjärjestelytilanteissa Liite Esimerkki arvonlisäverosta elinkeinonharjoittajan konkurssitilanteessa 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset Kun elinkeinonharjoittajan verollinen liiketoiminta päättyy, hänen tulee tehdä välittömästi lopettamisilmoitus, jolloin verovirasto poistaa elinkeinonharjoittajan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä toiminnan lopettamisesta lukien. Elinkeinonharjoittajan on suoritettava arvonlisävero liiketoiminnan lopettamishetkellä haltuun jääneestä omaisuudesta. Vaihtoehtoisesti verollisen liiketoiminnan ja verovelvollisuuden voidaan katsoa jatkuvan niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja realisoi liikeomaisuutta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on annettava lopettamisilmoitus verovirastoon viimeistään silloin, kun liikeomaisuus on myyty. Verovirastolla on kuitenkin oikeus väärinkäytöksien estämiseksi poistaa elinkeinonharjoittaja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä jo silloin, kun varsinainen liiketoiminta on päättynyt. Jos elinkeinonharjoittaja jatkaa verovelvollisena realisoinnin ajan, veroa ei suoriteta varsinaisen liiketoiminnan lopettamishetkellä haltuun jääneestä omaisuudesta. Tavaroiden ja palvelujen myynti käsitellään verollisena myyntinä siihen saakka kun realisointi jatkuu ja verovelvollisuus päättyy. Mahdollinen loppuvaraston arvo ja muut lopettamisesta aiheutuvat veroseuraamukset ilmoitetaan toiminnan viimeiseltä kuukaudelta annettavassa arvonlisäveron valvontailmoituksessa. Verovelvollisuuden päättymisen jälkeen tapahtuva verovelvollisen haltuun jääneen liikeomaisuuden realisointi on arvonlisäverotonta. Kun yksityinen elinkeinonharjoittaja kuolee, verovelvollisuus päättyy kuolinpäivään. Jos kuolinpesä ei jatka verollisen liiketoiminnan harjoittamista, vaan vain realisoi kuolinhetkellä olleen omaisuuden, kuolinpesä ei ole erikseen verovelvollinen. Loppuvaraston verotus ja muut lopettamisesta aiheutuvat veroseuraamukset kohdistetaan tällöin yksityiseen elinkeinonharjoittajaan. 1.2 Hakeutujat Elinkeinonharjoittaja, joka on hakeutunut vapaaehtoisesti verovelvolliseksi arvonlisäverolain 12 :n Verohallituksen julkaisu ,

2 perusteella (vähäisen toiminnan harjoittaja, yleishyödyllisen yhteisö, uskonnollinen yhdyskunta, ulkomaalainen, sokea tai vaikeavammainen invalidi) poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lukien, jolloin asiaa koskeva vaatimus (lopettamisilmoitus) saapuu verohallintoon, Patentti- ja rekisterihallitukseen, TE-keskukseen tai maistraattiin. Rekisteristä poistoa ei tehdä taannehtivasti. Verovelvollisuusryhmä (verotonta rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavien yritysten muodostama ryhmä, AVL 13 a ) katsotaan puretuksi aikaisintaan, kun ryhmään kuuluvien elinkeinonharjoittajien tätä koskeva vaatimus saapuu verovirastoon. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta verovelvolliseksi arvonlisäverolain 30 :n perusteella hakeutunut poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä lopettamisilmoituksen perusteella, jos verovelvollisuuden edellytykset ovat lakanneet kaikkien hakeutumisen kohteena olevien kiinteistöjen osalta. Kiinteistöhakeutumisesta on Verohallituksen julkaisu 183, Arvonlisäverovelvollisuus kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksessa Verovelvolliseksi hakeutuneen kiinteistön omistajan hakeutumisedellytysten katsotaan päättyvän mm., kun vuokralainen tai osakas vaihtuu ja uusi vuokralainen tai osakas ei käytä kiinteistöä vähennykseen oikeuttavaan käyttöön kiinteistön omistaja myy kiinteistön kiinteistön omistaja tai loppukäyttäjä ottaa kiinteistön muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Verovelvolliseksi hakeutuneen vuokranantajan hakeutumisedellytysten katsotaan päättyvän esimerkiksi, kun vuokralainen tai loppukäyttäjä vaihtuu ja uusi vuokralainen tai loppukäyttäjä ei käytä kiinteistöä vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Verovelvolliseksi hakeutuneen kiinteistöyhtiön osakkaan hakeutumisedellytykset huoneiston osalta päättyvät, kun osakas myy huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. 1.3 Lopettamisilmoitus Verollisen liiketoiminnan päättymisestä ilmoitetaan verohallinnolle yritysmuodon mukaan määräytyvällä muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella, lomakkeet Y4 Y6. Lomaketta saa verohallinnon toimipisteistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, TE-keskuksesta, maistraatista ja Internet-osoitteesta Lopettamisilmoitus postitetaan osoitteeseen: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, HELSINKI tai sen voi jättää verohallinnon toimipisteeseen, Patentti- ja rekisterihallitukseen, TE-keskukseen tai maistraattiin. 2. Veron suorittaminen liiketoiminnan loppuessa 2.1 Loppuvaraston vero Verovelvollisuuden päättyessä elinkeinonharjoittajan on suoritettava vero oman käytön säännösten mukaisesti verovelvollisen haltuun jääneistä tavaroista (koskee myös käyttöomaisuutta), joista on voitu tehdä vähennys tai jotka on valmistettu verollisen liiketoiminnan yhteydessä ja palveluista (esim. mainos- ja markkinointipalveluista, arkkitehtisuunnitelmista, rakennuspiirustuksista), jos ostetuista palveluista on voitu tehdä vähennys tai itse suoritettu palvelu on suoritettu verollisen liiketoiminnan yhteydessä ja elinkeinonharjoittaja myy vastaavia palveluja ulkopuolisille. Veron peruste ostetun hyödykkeen osalta on ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta ilman veron osuutta, ja itse tuotetun hyödykkeen osalta sen tuottamisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset ilman veron osuutta. Itse maahantuodun tavaran veron peruste on maahantuonnin yhteydessä vahvistettu veron laskentaperuste, tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Jos omaisuutta on ennen verovelvollisuuden loppumista luovutettu vastikkeetta tai käypää arvoa huomattavasti alempaa vastiketta vastaan, hyödykkeet verotetaan omana käyttönä sinä kuukautena, jolloin ne on siirretty ko. käyttöön. Omana käyttönä pidetään myös sitä, että verovelvollisen omaisuutta siirretään vähennykseen oikeuttavasta käytöstä verotuksen ulkopuoliseen toimintaan tai vähennysrajoitusten alaiseen käyttöön. 2.2 Vero rakentamispalveluista (ns. viiden vuoden sääntö) Kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvästä rakentamispalvelusta on maksettava oman käytön vero, jos sen hankinnasta on voitu tehdä vähennys tai jos rakentamispalvelu on itse suoritettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Em. rakentamispalvelusta tehty vähennys on siis palautettava. Veroa on suoritettava myös silloin, kun kiinteistö myydään tai sitä ei enää käytetä vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Veroa on suoritettava omana käyttönä, kun kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu (esim. kiinteistö myydään, verovelvollisuus päättyy, kiinteistö siirtyy pois vähennykseen oikeuttavasta käytöstä) viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana rakentamispalvelu on valmistunut. Ostetun uudisrakennus- tai perusparannustyön katsotaan valmistuneen silloin, kun se on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty vastaanotetuksi. Itse suoritetun rakentamispalvelun valmistumisajankohtana 2

3 pidetään yleensä rakennuksen tai perusparannetun rakennuksen käyttöönottoajankohtaa. Määräaikaan ei vaikuta omistajanvaihdokset tai käyttötarkoituksen muutokset. Veron suorittamisvelvollisuus ei koske vuosikuluina käsiteltävistä kiinteistön korjaus- ym. käyttökustannuksista vähennettyä veroa. Veroa suoritetaan vain sellaisista uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvistä rakentamispalveluista, jotka tuloverotuksessa on aktivoitava kiinteistön hankintamenoon. Jos elinkeinonharjoittaja on itse suorittanut rakentamispalvelun, oman käytön veroa ei tarvitse maksaa palkkakustannusten ja niihin liittyvien sosiaalikulujen osalta, jos kalenterivuoden aikana suoritetuista rakentamispalveluista aiheutuneet kustannukset eivät ylitä euroa. Tätä rajaa ei sovelleta, jos verovelvollinen on myynyt rakentamispalveluja ulkopuolisille tai harjoittanut omaan lukuun rakentamista tai perustajaurakointia rakentamispalvelun valmistumisajankohtana. Niistä ostetuista rakentamispalveluista ja materiaaleista, joista vero on voitu vähentää, on aina suoritettava oman käytön vero, riippumatta mahdollisten palkkakustannusten määrästä. Veron suorittamisvelvollisuus koskee myös niitä elinkeinonharjoittajia, jotka ovat hakeutuneet verovelvollisiksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta, esim. kiinteistön omistajaa tai kiinteistöyhtiön osakasta, joka on vähentänyt uudisrakentamisen tai perusparannusmenojen veron. Myös AVL 62 :n mukaisten verottomien yritysjärjestely- ja konkurssitilanteiden yhteydessä on suoritettava oman käytön vero. Veron peruste: ostetun rakentamispalvelun veroton arvo ostetusta kiinteistöstä myyjän suoritettava vero. Veron määrä käy ilmi myyjän antamasta selvityksestä. itse suoritetussa rakentamispalvelussa rakentamispalveluista aiheutuneiden välittömien ja välillisten kustannusten yhteismäärä syntyajankohtanaan ilman arvonlisäveroa. Oman käytön vero on suoritettava myös ostettuun kiinteistöön myöhemmin hankituista tai itse tehdyistä uudisrakentamis- tai perusparantamispalveluista. Myyjän on ostajan pyynnöstä annettava ostajalle selvitys kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvästä rakentamispalvelusta suoritettavasta veron määrästä. Omistuspohjan muutoksista johtuva kiinteistöyhtiön liittyminen AVL 13a :ssä tarkoitettuun verovelvollisuusryhmään tai ryhmästä eroaminen eivät aiheuta palautusvelvollisuutta. Kiinteistöä ei tällöin myydä eikä sitä oteta muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, jos sekä aikaisemmat että uudet omistajat ja vuokralaiset ovat hakeutuneet tai hakeutuvat heti verovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta. 2.3 Veloittamatta tai kertymättä/maksamatta olevat myynti- ja ostohinnat Jos elinkeinonharjoittaja on tilikauden aikana suorittanut ja vähentänyt veron laskutus- tai maksuperusteen mukaan, hänen on toiminnan viimeisenä kuukautena suoritettava vero laskuttamatta tai kertymättä olevista myynneistä. Vastaavasti elinkeinonharjoittaja saa tällöin vähentää veron laskuttamatta tai maksamatta olevista ostoista. Toiminnan lopettamisen jälkeen annetut tai saadut alennukset sekä syntyneet ja kertyneet luottotappiot kohdennetaan toiminnan viimeiselle kuukaudelle. Vuosialennusten ym. ostojen oikaisuerien vero kohdistetaan toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle. Jos elinkeinonharjoittaja on saanut ennakkomaksua tavarasta tai palvelusta, jota ei ole toimitettu tai suoritettu ostajalle ennen verollisen toiminnan loppumista ja ennakkomaksusta on vero tilitetty, kohdistetaan oikaisu ko. verosta toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle. Jos elinkeinonharjoittaja on maksanut ennakkoa sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota hänelle ei ole toimitettu verollisen toiminnan lopettamiseen mennessä ja ennakkomaksuun sisältyvästä arvonlisäverosta on tehty vähennys, on vähennettävää veroa oikaistava ko. veron määrällä lopettamiskuukautena. 2.4 Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen Jos elinkeinonharjoittaja on soveltanut käytettyjen tavaroiden tai taide-, keräily- tai antiikkiesineiden verokausikohtaista marginaaliverotusta, elinkeinonharjoittajan on lisättävä toiminnan viimeisen kuukauden voittomarginaaliin sellaisten haltuunsa jääneiden tavaroiden ostohinnat, joista se on tehnyt ostokuukausien voittomarginaalia laskettaessa vähennyksen. 3. Yritysjärjestelytilanteista Elinkeinonharjoittajat voivat järjestää toimintaansa uudelleen esimerkiksi omistuspohjaa tai yritysmuotoa muuttamalla, liikeomaisuutta myymällä, uusia yhtiöitä perustamalla, jakautumalla kahdeksi tai useammaksi yhtiöksi tai sulautumalla toiseen yhtiöön. 3

4 Pelkkä omistuspohjan muutos eli osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osakkeiden tai osuuksien osto ja myynti ei vaikuta yrityksen verovelvollisuuteen. Verovelvollisuuteen ei myöskään vaikuta ns. nimenmuutostilanne, jossa elinkeinonharjoittajan nimi ainoastaan vaihtuu. Liiketoiminnan harjoittajan ei katsota muuttuvan, vaan liiketoimintaa jatkaa verotuksellisesti sama subjekti. Tyypillisiä nimenmuutostilanteita ovat yritysmuodon muutokset kyseistä yritysmuotoa koskevassa laissa säädetyllä tavalla sekä konkurssiin menneen elinkeinonharjoittajan verovelvollisuuden vapaaehtoinen jatkaminen omaisuuden realisoinnin ajan. 3.1 Liikeomaisuuden myynti toiminnan jatkajalle (AVL 62 ) Arvonlisäveroa ei suoriteta liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä tai muusta luovuttamisesta liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Arvonlisäverolain 62 :n mukainen verottomuus koskee vain niiden tavaroiden ja palvelujen luovutuksia, joiden luovutus muutoin olisi verollista. Verottomuus koskee em. edellytyksin myös tilanteita, joissa liiketoiminta päättyy konkurssiin ja konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa itsenäisesti eri verovelvollisena. Arvonlisäverolain 62 :ää on aina sovellettava, jos säännöksen tarkoittamat edellytykset täyttyvät. Myyjä ja ostaja eivät voi sopia, että verottomuuden edellytykset täyttävä myynti on verollinen. Verottomuus edellyttää koko liiketoiminnan tai sen osan luovuttamista. Perustunnusmerkistöjä liiketoiminnan luovutukselle ovat mm. saman toiminnan jatkaminen, käyttö- ja vaihto-omaisuuden, myyntisaatavien ja asiakasrekistereiden siirtyminen jatkajalle, usein myös samat toimitilat sekä yrityksen henkilöstön tai sen osan siirtyminen jatkajan palvelukseen. Kaikkien edellä lueteltujen tunnusmerkkien ei tarvitse toteutua samanaikaisesti. Liiketoiminnan jatkajia voi monitoimialayrityksellä olla useita. Jatkajia voi olla useita myös silloin, kun vaihto-omaisuutta ja siihen liittyviä edustuksia luovutetaan päämieskohtaisesti. Liiketoiminnan jatkamisesta on kyse myös silloin, kun liikeomaisuus siirtyy yrityksen palveluksessa olleiden henkilöiden perustamalle yhtiölle. Verottomuus koskee myös liiketoiminnan jatkajalle palautukseen oikeuttavaan käyttöön eli ulkomaankaupan, muun nollaverokannan alaisen toiminnan tai kuntien palautukseen oikeuttavaan käyttöön tulevaa omaisuutta. Sellaisen omaisuuden myynti, joka ei tule jatkajalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, on verollista. Liiketoiminnan tai sen osan myynti on verollista, jos ostaja ei itse jatka liiketoiminnan tai sen osan harjoittamista. Esimerkiksi vähittäiskaupan loppuvaraston myynti tukkuliikkeelle on verollista, jos tukkuliike ei itse jatka vähittäiskaupan toimintaa, vaan myy varaston edelleen samoissa tiloissa toimintaa jatkavalle uudelle yrittäjälle. Varmistaakseen luovutuksen verottomuuden toisen edellytyksen täyttymisen eli, että omaisuus tulee jatkajalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, myyjän tulee pyytää jatkajalta selvitys siitä, että luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Selvitys auttaa myös tekemään kauppakirja-, tositeym. asiakirjamerkinnät oikein. Liiketoiminnan tai sen osan luovutuksesta laadittavat asiakirjat osoittavat, mitä omaisuuseriä, oikeuksia ym. liiketoimintaan liittyvää asiakirjojen mukaan siirtyy jatkajalle. Luovutusasiakirjoilla on tärkeä merkitys myös silloin, kun arvioidaan, onko kysymys liiketoiminnan tai sen osan verottomasta luovutuksesta liiketoiminnan jatkajalle. Luovutusasiakirjoissa on syytä ryhmitellä omaisuuserät seuraavasti: 1) niihin, joista arvonlisävero on suoritettava huolimatta siitä, että kysymyksessä on muutoin AVL 62 :n mukainen veroton yritysjärjestelytilanne, 2) niihin, joista veroa ei tarvitse suorittaa omaisuuden luovutuksen yhteydessä muissakaan tilanteissa, ja omaisuus, jonka luovuttaja on hankkinut liikevaihtoverolain aikana, jos tavaran hintaan sisältyvää veroa ei ole voitu vähentää luovuttaja myy käytetyn tavaran tai sen jälkeen, jonka hän on ostanut verollisena ajalla ja josta hän ei ole voinut tehdä vähennystä tavaran aikaisemman historian vuoksi. jos tavarasta ei ole saanut vähennystä siksi, että se on ollut verotuksen ulkopuolisessa tai vähennysrajoitusten alaisessa käytössä, esim. yksityiskäytössä tai tavara on ollut osittain vähennyskelvottomassa käytössä ja ko. osuus myyntihinnasta on verotonta kysymys on arvonlisäverolain mukaisesta verottomasta myynnistä, esim. vesialus 3) niihin, joista veroa olisi suoritettava, ellei kysymyksessä olisi veroton AVL 62 :n mukainen yritysjärjestelytilanne omaisuus on hankittu arvonlisäverolain aikana eli tai sen jälkeen ( alkaen niillä toimialoilla, jotka tulivat silloin arvonlisäverollisiksi) verolliseen toimintaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Tämä koskee esim. vähennyskelpoiseen käyttöön hankittua tavaraa, josta vähennystä ei 4

5 ole saanut siksi, että ostotositteessa on ollut jokin verottomuusmerkintä, esim. ei sis. vähennettävää veroa ; sekä omaisuus, josta on saanut vähennyksen liikevaihtoverotuksessa tai arvonlisäverotuksessa. Kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvän rakentamispalvelun hankinnasta tai itse suoritetusta uudisrakentamis- tai perusparantamispalvelusta tehty vähennys on palautettava myös AVL 62 :n mukaisessa yritysjärjestelytilanteessa. Vähennettyä veroa ei ole palautettava, jos rakentamispalvelun valmistumisvuoden lopusta on kulunut viisi vuotta. Jos luovuttaja on soveltanut jatkajalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön luovutettaviin käytettyihin tavaroihin tai taide-, keräily- tai antiikkiesineisiin verokausikohtaista marginaaliverotusmenettelyä eli vähentänyt tavaroiden ostohinnan ostokuukauden voittomarginaalia laskettaessa, luovuttajan tulee lisätä vähennetty määrä luovutuskuukauden voittomarginaaliin. Luovuttajan on meneteltävä näin, koska marginaaliverotusmenettelyn soveltamisen edellytys, että tavara tulee verollisena edelleenmyytäväksi, ei täyty. Itse luovutus liiketoiminnan jatkajalle on veroton ja jatkaja voi soveltaa kyseisiin tavaroihin marginaaliverotusmenettelyä, jos ne tulevat jatkajalle verollisena edelleenmyytäviksi. 3.2 Sulautuminen ja jakautuminen Sulautumisessa eli fuusiossa sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä eli yleisseuraantona jatkajalle. Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita tai rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia. Sulautuva yhtiö lakkaa olemasta, joten sen tulee tehdä lopettamisilmoitus. Vastaanottava /perustettava yhtiö jatkaa sulautuvan yhtiön toimintaa samana/uutena verovelvollisena. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiö voi jakautua siten, että jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät osittain tai kokonaan selvitysmenettelyttä yhdelle tai useammalle perustettavalle osakeyhtiölle ja jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeet. Jakautumisessa perustettavat yhtiö tai yhtiöt, joille toiminta siirtyy, ovat eri verovelvollisia, joten niiden tulee tehdä perustamisilmoitus. Sulautumisessa ja osakeyhtiölain mukaisessa jakautumisessa tapahtuvaan omaisuuden siirtoon ei sovelleta arvonlisäverolain myyntiä koskevia säännöksiä eikä siten myöskään AVL 62 :n yritysjärjestelysäännöstä. Sulautuvalle tai jakautuvalle yhtiölle eikä perustettaville uusille yhtiöille ei aiheudu veroseuraamuksia lopettamisen tai aloittaisen johdosta. Myöskään uudisrakentamis- ja perusparantamispalveluista ei siten tarvitse suorittaa oman käytön veroa, jos kiinteistö on siirron jälkeenkin edelleen vähennykseen oikeuttavassa käytössä. 3.3 Liiketoimintasiirto Liiketoimintasiirrossa osakeyhtiö luovuttaa joko kaikki taikka yhteen tai useampaan liiketoimintansa osaan kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset tätä toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. Vastikkeena osakeyhtiö saa vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, joten liiketoimintasiirtona tapahtuva liikeomaisuuden luovutus on myyntiä vastiketta vastaan. Liiketoimintasiirrossa liikeomaisuuden siirto jatkajalle käsitellään arvonlisäverotuksessa AVL 62 :n mukaisesti, jos pykälän soveltamisedellytykset täyttyvät. Siirtyvien kiinteistöjen osalta tulee siten myös palautettavaksi uudisrakentamis- ja perusparantamispalveluista vähennetty vero. AVL 13a :ssä tarkoitetun verovelvollisuusryhmän sisällä toteutettava liiketoimintasiirto ei aiheuta kiinteistöstä tehtyjen vähennysten palautusvelvollisuutta, ellei kiinteistön käyttötarkoitus muutu. 4. Konkurssi Kun elinkeinonharjoittaja asetetaan konkurssiin, määräysvalta velallisen omaisuuteen siirtyy samalla hetkellä konkurssipesälle, jota hoitaa velkojien lukuun pesänhoitaja. Pesänhoitaja on velvollinen antamaan verohallinnolle verotusta varten tarvittavat ilmoitukset. Arvonlisäverovelvollisen elinkeinonharjoittajan konkurssitilanteessa on mahdollista, että arvonlisäverovelvollisuus päättyy konkurssin asettamispäivään, konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuutta jatketaan omaisuuden realisoinnin ajan tai että konkurssipesä jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa. 4.1 Verovelvollisuus ja pesän realisointi Jos konkurssihallinto ei miltään osin harjoita itsenäisesti liiketoimintaa, se voi valita päättyykö verovelvollisuus konkurssin asettamispäivänä vai jatketaanko konkurssivelallisen verovelvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan. Jos konkurssihallinto joltain osin jatkaa liiketoimintaa itsenäisesti ja sen AVL 3 :n mukainen kalenterivuoden liikevaihto on yli euroa, on konkurssipesä verovelvollinen. Verovirastolla on väärinkäytösten estämiseksi aina konkurssitilanteessakin oikeus poistaa konkurssiin mennyt elinkeinonharjoittaja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä jo silloin, kun varsinainen 5

6 liiketoiminta on päättynyt eli konkurssiin asettamispäivänä. Konkurssipesän ei katsota harjoittavan itsenäistä liiketoimintaa, kun se vain realisoi konkurssiin menneen yrityksen pesäluettelossa ollutta liikeomaisuutta tai saattaa loppuun keskeneräiset työt tai valmistuttaa olemassa olevan tilauskannan, jos toimintaa varten ei hankita vähäistä enempää uutta vaihtoomaisuutta. Realisointia varten saa palkata myyntihenkilökuntaa, vuokrata myyntitilat ja mainostaa. Eräillä toimialoilla toiminnan jatkaminen konkurssiin asettamisen jälkeen aiheuttaa pesälle itsenäisen verovelvollisuuden, esim. ravintolat ja kahvilat. Verovirasto voi rekisteröidä konkurssipesän arvonlisäverovelvolliseksi, jos pesänhoitaja ryhtyy toimenpiteisiin, jotka on tulkittava konkurssivelallisen liiketoiminnan jatkamiseksi. Itsenäiseksi liiketoiminnan harjoittamiseksi katsotaan mm. vaihto- ja käyttöomaisuuden hankkiminen pesään, käyttöomaisuustavaroiden vuokraus tai leasingtoiminnan jatkaminen perimällä leasingtoiminnan vuokratuottoja. Lopettamispäivää siirtäneen ja itsenäisesti liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän verovelka on pesän massavelkaa, joten pesän suorittamista myynneistä suoritettavat verot eivät ole konkurssivelallisen valvottavaa velkaa. Pesän tulee siten tilittää realisoinnista ym. perimänsä verot valtiolle ennen osuuksien jakamista velkojille. 4.2 Verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamiseen Kun konkurssivelallisen verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamispäivänä, tulee verovelvollisuuden päättymisestä johtuvat veroseuraamukset, kuten loppuvaraston vero ja vähennetyistä kiinteistöön liittyvistä uudisrakentamis- tai perusparantamispalveluista palautettava vero, ilmoittaa lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. Konkurssivelallisen loppuvarastosta suoritettavan oman käytön veron perusteena käytetään ostetun tavaran ostohintaa ja maahantuodun tavaran osalta maahantuonnin yhteydessä vahvistettua veron laskentaperustetta tai näitä alempaa todennäköistä luovutushintaa ilman arvonlisäveroa. Todennäköinen luovutushinta on tällöin konkurssipesän loppuvaraston realisoinnista saama hinta. Itse valmistetun tavaran tai suoritetun palvelun oman käytön veron peruste on välittömät ja välilliset kustannukset ilman arvonlisäveroa. Ei-verovelvollinen konkurssipesä ei suorita konkurssivelallisen omaisuuden realisoinnista arvonlisäveroa, joten realisointia koskevissa asiakirjoissa ei saa käyttää verovelvollisuutta osoittavaa merkintää eikä tehdä merkintöjä verosta. AVL 62 :n yritysjärjestelysäännöstä ei voida soveltaa, kun liikeomaisuuden myyjänä on ei-verovelvollinen konkurssipesä. Ostajalle ei synny vähennysoikeutta loppuvaraston tai kiinteistön liittyvän rakentamispalvelun ostosta ei-verovelvolliselta myyjältä. Poikkeuksena tästä, on marginaaliverotusmenettelyn mukainen vähennys käytettyjen tavaroiden ja taide-, keräily- ja antiikkiesineiden ostosta. 4.3 Verovelvollisuus jatkuu omaisuuden realisoinnin ajan Arvonlisäverotuksessa konkurssivelallisen verovelvollisuuden vapaaehtoinen jatkaminen omaisuuden realisoinnin ajan käsitellään ns. nimenmuutosasiana. Konkurssivelallinen poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä asettamispäivänä ja verovelvolliseksi merkitään konkurssipesä. Konkurssivelallisen ei tarvitse suorittaa veroa asettamishetken loppuvarastosta, saatavista eikä uudisrakentamisesta ja perusparantamisesta tehdyistä vähennyksistä. Konkurssipesällä ei ole vastaavasti vähennysoikeuksia. Konkurssipesä tilittää veroa realisoinnista saaduista myyntihinnoista arvonlisäverolain säännösten mukaisesti. Jos verovelvollinen konkurssipesä myy liikeomaisuutta liiketoiminnan jatkajalle, myyntiin sovelletaan AVL 62 :n yritysjärjestelysäännöstä. Kiinteistöjen myynnistä konkurssipesä suorittaa mahdollisen oman käytön veron ja antaa veron määrästä selvityksen ostajalle. Jos konkurssipesällä on realisoinnin ja arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä hallussaan loppuvarastoa, kiinteistöjä ym., tulee verovelvollisuuden päättymisestä aiheutuvat veroseuraamukset ilmoittaa lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. 4.4 Konkurssipesä jatkaa toimintaa itsenäisesti Jos konkurssipesä jatkaa vain jotakin konkurssivelallisen harjoittamaa toimialaa, se tulee verovelvolliseksi vain tästä toiminnasta. Tällöin verolliseen liiketoimintaan liittymättömän liikeomaisuuden realisointi on verotonta konkurssipesän hallinnointia. Viimeksi mainitun osalta konkurssipesä voi valita, tapahtuuko omaisuuden realisointi verollisena vai verottomana eli ilmoittautuuko konkurssipesä verovelvolliseksi omaisuuden realisoinnista. Konkurssivelallisen verovelvollisuus päättyy asettamispäivään. Konkurssivelallisen ei ole suoritettava veroa AVL 62 :n mukaisen yritysjärjestelynä konkurssipesälle siirtyvästä liikeomaisuudesta, jos konkurssipesä jatkaa konkurssivelallisen liiketoimintaa tai osaa siitä itsenäisesti ja konkurssipesä ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennyk- 6

7 seen oikeuttavaan tarkoitukseen. Konkurssipesä taas ei tee sille yritysjärjestelynä verotta siirtyneistä hyödykkeistä vähennystä. Konkurssipesälle siirtyvien kiinteistöjen osalta konkurssivelallisen tulee kuitenkin ilmoittaa mahdollinen oman käytön vero kiinteistön hankinnasta tehdystä vähennyksestä tai uudisrakentamis- tai perusparannustöistä. Vastaavasti konkurssipesällä on tästä vähennysoikeus. Siltä osin kuin konkurssipesä ei jatka konkurssivelallisen liiketoimintaa (esimerkiksi konkurssipesä on jatkanut vain jotakin konkurssivelallisen harjoittamaa toimialaa), tulee verovelvollisuuden päättymisestä aiheutuvat veroseuraamukset ilmoittaa konkurssivelallisen lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. Verovelvollinen konkurssipesä tilittää myynnistä arvonlisäveron ja tekee ostovähennykset arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan. Kiinteistöjen myynnistä konkurssipesä suorittaa mahdollisen oman käytön veron ja antaa veron määrästä selvityksen ostajalle. Jos konkurssipesällä on realisoinnin ja arvonlisäverovelvollisuuden päättyessä hallussaan loppuvarastoa, kiinteistöjä ym., tulee verovelvollisuuden päättymisestä aiheutuvat veroseuraamukset ilmoittaa lopettamiskuukaudelta annettavassa valvontailmoituksessa. 4.5 Ilmoitusvelvollisuus Pesänhoitajan on tehtävä konkurssivelallisen arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä verohallinnolle lopettamisilmoitus. Jos konkurssipesä päättää käyttää lopettamispäivän siirtomahdollisuutta, pesänhoitaja tekee verovirastolle ilmoituksen konkurssista ja pyynnön arvonlisäverovelvollisuuden jatkamiseksi omaisuuden realisoinnin ajan. Ilmoitus voidaan tehdä muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen tulee liittää tuomioistuimen päätös konkurssiin asettamisesta, pesänhoitajan saama määräys sekä selvitys siitä, miten realisointi on tarkoitus toteuttaa. Kun realisointi päättyy, pesänhoitaja tekee välittömästi lopettamisilmoituksen. Jos konkurssipesä jatkaa itsenäisesti liiketoimintaa, pesänhoitajan on annettava pesän verovelvollisuuden alkamisesta perustamisilmoitus, jonka liitteenä tulee olla tuomioistuimen päätös konkurssiin asettamisesta, pesänhoitajan määräys ja velkojainkokouksen päätös liiketoiminnan jatkamisesta sekä selvitys millaista toimintaa konkurssipesä tulee harjoittamaan. Pesänhoitaja tekee pesän osalta lopettamisilmoituksen joko silloin, kun pesä lopettaa liiketoiminnan harjoittamisen tai viimeistään silloin, kun pesän omaisuus on realisoitu. Verovirasto antaa konkurssiin asetetun elinkeinonharjoittajan konkurssipesälle oman Y-tunnuksen sen jälkeen, kun se on saanut tiedon konkurssiin asettamisesta tuomioistuimelta. Verovirasto ilmoittaa uuden tunnuksen konkurssipesälle kirjallisesti. Pesänhoitajan on yhdessä konkurssivelallisen kanssa huolehdittava, että konkurssivelallisen toiminta-ajalta on hoidettu verovelvollisuuteen kuuluvat ilmoitusvelvollisuudet, kuten annettu valvontailmoitukset ja yhteenvetoilmoitukset yhteisömyynneistä. Pesänhoitajan tehtävänä on myös huolehtia konkurssipesän realisoinnin aikaiseen verovelvollisuuteen tai pesän itsenäisesti harjoittamasta liiketoiminnasta aiheutuvaan verovelvollisuuteen kuuluvasta ilmoitusvelvollisuudesta. 4.6 Kirjanpidosta Verovelvollisen on järjestettävä kirjanpitonsa ja muistiinpanovelvollisen muistiinpanonsa sellaiseksi, että siitä saadaan arvonlisäveron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Muiden kirjanpitovelvollisten kuin ammatinharjoittajien on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Konkurssin alkaminen ei katkaise kirjanpitovelvollisuutta, vaan se jatkuu samansisältöisenä myös konkurssitilan aikana. Konkurssiin asettaminen ei myöskään muuta velallisen tilikauden päättymisajankohtaa. Konkurssin aikaisen kirjanpitovelvollisuuden täyttäminen kuuluu konkurssipesän hallinnolle, erityisesti pesänhoitajalle. Pesänhoitajan on huolehdittava välitilinpäätöksen laatimisesta konkurssiin asettamispäivälle velallisen omaisuuden ja velkojen erottamiseksi pesän massaveloista ja pesälle mahdollisesti tulevasta omaisuudesta. 5. Pakkorealisaatio Liiketoiminnan lopettamistilanteissa osa tai kaikki verovelvollisen ulosmitatusta omaisuudesta voidaan myydä pakkohuutokaupalla velkojan saaman oikeuden päätöksen perusteella. Velkojalla voi olla esim. panttioikeus yrityskiinnityksen perusteella. Jos pakkohuutokaupan toimittava ulosottoviranomainen antaa velalliselle oikeuden etsiä ostajaa ulosmitatulle omaisuudelle tarkoituksessa, että omaisuudesta saataisiin paras mahdollinen hinta, kauppa toteutetaan vapaaehtoisena kauppana. Kauppakirjaan merkitään myyjäksi omistaja (ko. verovelvollinen). Raha tilitetään (lyhentämättömänä) ulosottoviranomaiselle edelleen velkojille toimitettavaksi. Jos realisoinnissa on kysymyksessä omistajan kannalta verollinen myynti, ulosottoviranomaiselle tilitetään myyntihinta ilman arvonlisäveron osuutta. Vaihtoehtoisesti ulosottoviranomainen hoitaa omaisuuden 7

8 realisoinnin ja laatii tarvittavat kauppakirjat ym. asiakirjat. Arvonlisävero eri tilanteissa: a) Jos pakkorealisaatio toteutetaan ennen verovelvollisuuden päättymistä, myyjän on suoritettava myynnistä arvonlisävero, jos hankinnasta on voitu tehdä vähennys liikevaihtovero- tai arvonlisäverotuksessa tai kysymys on vähennykseen oikeuttavaan käyttöön arvonlisäverolain aikana verotta tai verolla hankitusta tavarasta. Kauppakirjassa ja muissa asiakirjoissa tulee olla merkintä ALV rek., veron määrä ja veroton myyntihinta eriteltynä. Jos uudisrakentamis- tai perusparantamispalveluista tai kiinteistön hankinnasta on voitu tehdä vähennys tai rakentamispalvelu on itse suoritettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, vero suoritetaan kiinteistön pakkohuutokaupassa kohdassa 2.2 selvitetyn mukaisesti. Kun verollinen liiketoiminta on loppunut, verovelvollinen tekee viipymättä lopettamisilmoituksen ja hoitaa toiminta-ajalta kaikki verovelvollisuuteen kuuluvat ilmoitus- ja maksuvelvollisuudet. b) Jos pakkorealisaatio toteutetaan varsinaisen liiketoiminnan loputtua verovelvollisuuden päätyttyä ja lopettamiskuukaudelta on ilmoitettu oman käytön vero loppuvarastosta ym., pakkorealisaatiosta saaduista myyntihinnoista ei suoriteta arvonlisäveroa. Myyjänä voi tällöin olla esim. ei-verovelvollinen konkurssipesä tai pantinhaltija, joka realisoi omaisuutta vakuusoikeuden nojalla. Kauppakirjoihin ja laskuihin ei saa tehdä merkintöjä verosta. Jos pantinhaltija on muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen, kauppakirjaan ja myyntilaskuun on tehtävä verottomuutta osoittava merkintä, esim. ei alv, realisointi vakuusoikeuden nojalla. 6. Liiketoiminnan jatkaja Jos lopettaneen elinkeinonharjoittajan toimintaa jatkaa uusi elinkeinonharjoittaja, hänen tulee tehdä perustamisilmoitus. Elinkeinonharjoittaja saa tehdä hallussaan olevista vähennykseen oikeuttavaan käyttöön tulevista hyödykkeistä alkuvarastovähennyksen, jos hän on hankkinut ne verollisina. Koska liiketoimintaa jatkava on uusi yritys, se ei vastaa lopettaneen yrityksen veroveloista. Uusi yritys ei voi vedota lopettaneen yrityksen saamaan ennakkoratkaisuun tai jälkiverotussuojaan. 6.1 Ostajan vähennysoikeuden yleiset edellytykset Verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron. Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että verovelvollisella on toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta tosite, josta ilmenee myynnistä suoritettava vero. Verovelvollinen saa vähentää sen veron, jonka myyjä on lain mukaan velvollinen suorittamaan. Myyjän on merkittävä toiselle verovelvolliselle annettavaan myyntitositteeseen hyödykkeen veroton myyntihinta ja myynnistä suoritettavan veron määrä verokannoittain eriteltynä sekä merkintä ALV rek.. Ostoa ei-verovelvolliselta ei voi lähtökohtaisesti vähentää. Verottomasta ostosta voi tietyissä tilanteissa saada vain marginaaliverotusmenettelyn mukaisen vähennyksen, ks. Verohallituksen julkaisu 184, Arvonlisäverotuksessa sovellettava käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotus. Ostaja voi tarkistaa myyjän arvonlisäverovelvollisuuden Internet-osoitteesta YTJ-tietopalvelusta tai soittaa verohallinnon palvelunumeroon Vähennys kiinteistön hankinnan yhteydessä Jos elinkeinonharjoittaja ostaa kiinteistön vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, hän saa vähentää sen arvonlisäveron, jonka myyjä on joutunut suorittamaan kiinteistön myynnin johdosta. Vähennysoikeuden edellytyksenä on myyjän ostajalle antama selvitys myyjän suoritettavan veron määrästä Allekirjoitetusta selvityksestä on käytävä ilmi: myyjän suoritettavan veron määrä luovutuksen laatu rakentamispalvelun valmistumisvuosi myyjän ja ostajan nimet sekä henkilö- tai Y-tunnukset. Vähennysmahdollisuus koskee vain tilanteita, jossa myyjän on suoritettava veroa omana käyttönä kiinteistön myynnin johdosta. Jos kiinteistön luovuttaa esim. ei-verovelvollinen konkurssipesä, ei vähennysoikeutta ole konkurssiin menneen yrityksen omana käyttönä suorittamasta verosta, vaikka tämä toimittaisi selvityksen lopettamiskuukaudelta suoritettavasta verosta. 6.3 Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen ostoon ei-verovelvolliselta konkurssipesältä Jälleenmyyjällä (esim. käytettyjen autojen kauppias, antiikkikauppias), joka hankkii käytettyjä tavaroita tai taide-, keräily- tai antiikkiesineitä ei-verovelvol- 8

9 liselta konkurssipesältä, on mahdollisuus soveltaa marginaaliverotusmenettelyä ko. tavaroiden hankintaan, jos hän myy ne verolla edelleen, ks. Verohallituksen julkaisu Hankinnat yritysjärjestelytilanteissa Liiketoiminnan jatkajalla ei ole vähennysoikeutta AVL 62 :n mukaisesti verottomana hankkimastaan omaisuudesta. Säännös on sillä tavoin pakottava, että jatkaja ei saa tehdä vähennystä hankinnasta, vaikka edeltäjä suorittaisi säännösten vastaisesti veron luovutuksesta. Tästä syystä myös ostajan kannalta on tärkeää selvittää ko. verottomuuden olemassaolo. Jos verottomuuden edellytykset täyttyvät luovutushetkellä, luovutuksensaajan on kuitenkin suoritettava veroa omaa käyttöä koskevien säännösten perusteella, jos hän myöhemmin ottaa verotta luovutettuja tavaroita muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Myös verottomassa AVL 62 :n yritysjärjestelytilanteessa on verovelvollisella toiminnan jatkajalla kohdassa 6.2 selvitetty vähennysmahdollisuus liiketoiminnan luovuttajan/myyjän kiinteistöstä suorittamasta verosta. Käytettyjen tavaroiden taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineiden kauppiaalla on mahdollisuus halutessaan soveltaa marginaaliverotusmenettelyä liiketoiminnan luovuttajalta AVL 62 :n nojalla verotta tapahtuvaan ostoon, jos luovuttajakin on soveltanut mainittua menettelyä. Tällöin kysymyksessä voi olla käytettyjen tavaroiden kauppiaan käytettyjen tavaroiden varasto (esim. autokaupan käytettyjen autojen varasto), johon sisältyvät tavarat liiketoiminnan luovuttaja on ostanut AVL 79 f :n 5 kohdan tarkoittamalla tavalla verotta; tai antiikki- ja keräilyesineiden kauppiaan antiikkija keräilyesineiden varasto, johon sisältyvät tavarat liiketoiminnan luovuttaja on ostanut AVL 79 f :n 5 kohdan tarkoittamalla tavalla verotta tai tuonut maahan verolla eikä ole tehnyt vähennystä maahantuonnista suorittamastaan arvonlisäverosta; tai taide-esineiden kauppiaan taide-esineiden varasto, johon sisältyvät taide-esineet liiketoiminnan luovuttaja on ostanut AVL 79 f :n 5 kohdan tarkoittamalla tavalla verotta tai tuonut maahan EU:n ulkopuolelta 8 %:n verolla tai ostanut 8 %:n verolla Suomesta tai yhteisöhankintana toisesta jäsenvaltiosta eikä luovuttaja ole tehnyt vähennystä maahantuonnista, yhteisöhankinnasta tai ostosta suoritettavasta 8 %:n verosta. Marginaaliverotusmenettelyä soveltaneen luovuttajan on ostajan pyynnöstä annettava selvitys AVL 79 f :n 5 kohdan mukaisten edellytysten täyttymisestä. Asiasta on erillinen Verohallituksen julkaisu nro 184 9

10 LIITE Esimerkki arvonlisäverosta elinkeinonharjoittajan konkurssitilanteessa Päivittäistavarakauppa asetettu konkurssiin Pesäluettelon tilanne tehdyn inventoinnin mukaan: Vaihto-omaisuus ilman arvonlisäveroa (ostohinnoin) Käyttöomaisuuskalusto (todennäköisin luovutushinnoin) Ryhmä 1: tehty lvv- tai alv- vähennys, ilman arvonlisäveroa Ryhmä 2: hankittu ennen AVL:n voimaantuloa eikä ole saatu lvv- tai alv-vähennystä tai AVL:n aikana hankittu muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön Myymälärakennus, hankittaessa alv ( ) vähennetty v. 1999, rakennus on rakennettu vuonna Osakkeet Myynti , suoriteperusteella, ilman arvonlisäveroa Entisten työntekijöiden perustama yhtiö haluaa jatkaa päivittäistavarakaupan toimintaa ja ostaa koko päivittäistavarakaupan vaihto- ja käyttöomaisuuden, mukaan luettuna liikekiinteistön, jota se tulee käyttämään verollisessa toiminnassaan. VAIHTOEHTO 1: Konkurssipesä ei halua jatkaa konkurssivelallisen verovelvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan eikä konkurssipesä jatka itsenäisesti päivittäistavarakaupan toimintaa. Koska realisoinnin suorittaa ei-verovelvollinen konkurssipesä, AVL 62 :ää ei voida soveltaa. Konkurssivelallinen ilmoittaa ajalta annettavassa valvontailmoituksessa myynnistä suoritettavissa veroissa verovelvollisuuden loppumisesta aiheutuvat veroseuraamukset. Loppuvaraston osalta oman käytön veron perusteena on ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Jos realisoinnissa saatu hinta on alhaisempi kuin verotuksessa käytetty arvo, verotusta voidaan verovelvollisen vaatimuksesta oikaista oikaisuajan puitteissa. Kauppakirjassa ja muissa tositteissa ei saa olla veromerkintöjä. Ostajalla ei ole vähennysoikeutta miltään osin kaupassa siirtyvän omaisuuden osalta. Myynnin alv 4/2003 alv Vaihto-omaisuus, oman käytön vero Käyttöomaisuuskalusto: Ryhmä 1: oman käytön vero Ryhmä 2: ei oman käytön veroa, ei saatu vähentää Myymälärakennus, AVL 33 oman käytön verotus eli tehty alv-vähennys palautetaan Osakkeet, veroton rahoituspalvelun myynti Verollinen myynti , Yhteensä

11 VAIHTOEHTO 2: Konkurssipesä ilmoittaa verovirastolle, että konkurssivelallisen verovelvollisuutta halutaan jatkaa omaisuuden realisoinnin ajan. Konkurssivelallisen verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamispäivänä. Verovirasto merkitsee konkurssipesän verovelvolliseksi velallisen konkurssiin asettamista seuraavasta päivästä. Muutos käsitellään arvonlisäverotuksessa ns. nimenmuutosasiana. Lopettamisseuraamuksia ei aiheudu konkurssivelalliselle eikä aloittamisseuraamuksia konkurssipesälle. Konkurssivelallinen ilmoittaa huhtikuulta 2003 annettavassa valvontailmoituksessa tapahtuneesta myynnistä suoritettavan veron euroa. Kun verovelvollinen konkurssipesä myy vaihto- ja käyttöomaisuuden liiketoimintaa jatkavalle entisten työntekijöiden perustamalle yhtiölle, kyseessä on veroton AVL 62 :n mukainen yritysjärjestelytilanne, jos ostaja on arvonlisäverovelvollinen. Kiinteistön osalta on kuitenkin palautettava tehty vähennys, koska luovutus tapahtuu viiden vuoden sisällä rakentamispalvelun valmistumisvuodesta. Verovelvollisuutta jatkanut konkurssipesä ilmoittaa vaihto- ja käyttöomaisuuden myynnin toukokuussa jatkajalle seuraavasti: Myynnin alv 5/2003: alv Vaihto-omaisuus, 0 %, AVL Käyttöomaisuuskalusto Ryhmä 1, alv 0 %, myynti jatkajalle, AVL Ryhmä 2, veroton myynti, AVL 61, AVL Myymälärakennus, tehty alv-vähennys palautetaan, AVL 62, AVL Osakkeet, veroton rahoituspalvelun myynti Yhteensä Kauppakirja: Varasto Käyttöomaisuus - ryhmä 1, alv 0 % ryhmä 2, AVL 61, AVL ryhmä 3, myymälärakennus Osakkeet Yhteensä Alv 0 %, AVL 62 :n mukainen myynti Myyjän eli konkurssipesän nimen yhteyteen merkitään kauppakirjaan ALV rek. Kauppakirjan liitteenä: AVA 6.2 :n mukainen ostajalta pyydetty allekirjoitettu selvitys, että luovutettuja tavaroita ja palveluja tullaan käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Kauppakirjassa ja sen liitteissä määritellään tarkasti luovutettava omaisuus omaisuuslajeittain eriteltynä. Ko. omaisuuserien hankinnan/käyttötarkoituksen muutosten kirjanpitokäsittelyn yhteys kauppakirjan mukaisiin omaisuuserien luovutuksiin on oltava vaikeuksitta todettavissa. Myyjän antama selvitys ostajalle: AVL 105 :n mukainen myyjän antama, allekirjoitettu selvitys kaupassa siirtyneen myymälärakennuksen osalta myyjän suoritettavan veron määrästä (esimerkissä euroa). Selvityksen sisällöstä ks. tekstiosan kohta 6.2. Ostaja saa vähentää kiinteistön osalta myyjän suorittaman oman käytön veron, euroa. Muilta osin ei verottomasta ostosta ole vähennysoikeutta. 11

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot

r v onlisäverovelvollisen opas 2004

r v onlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9. 0 4 K E S Ä K U U 2 0 0 4 r v onlisäverovelvollisen opas 2004 rvonlisäverovelvollisen opas 2004 V E R O H A L L I T U K S E N J U L K A I S U 1 8 9.

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUKSEN. Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö Y1 PERUSTAMISILMOITUKSEN Y1 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Osakeyhtiö Osuuskunta Säästöpankki Säätiö Yhdistys ja muu yhteisö 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA TALOUS- JA TILINPÄÄTÖSILTAPÄIVÄ 15.1.2008 KTM Antti Suulamo BDO FinnPartners Oy KIINTEISTÖNLUOVUTUSTEN VEROLLISUUS AVL:n kiinteistökäsite

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Outi Bräysy KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TARKISTUSMENET- TELY Pro gradu tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu BRÄYSY

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.

Rakentaja yrittäjä ja työnantaja Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt. Kim Kaskiaro, varatuomari Aluepäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry kim.kaskiaro@rakennusteollisuusrt.fi Jussi Heiskala, ekonomi Asiamies, Rakennusteollisuus RT ry jussi heiskala@rakennusteollisuusrt.fi

Lisätiedot

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36

Verovirastot. Verohallitus Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: (09) 7311 36 Helsinki 28.11.2000 Nro 3311/345/2000 Viite Verovirastot Asia YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUSKÄYTÄNNÖSSÄ Tämän yritysverotustiedotteen on tarkoitus selventää yritysjärjestelyihin liittyviä verokysymyksiä oikeuskäytännön

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry 8.1.2013. Perttu Ervasti Anne Klemola.

1/9/2013. Tuloverotuksen uudistukset. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry 8.1.2013. Perttu Ervasti Anne Klemola. Ajankohtaista verotuksesta Oulaisten Yrittäjät ry Tuloverotuksen uudistukset Perttu Ervasti Anne Klemola Agenda 2. Varainsiirtoverotus 3. Henkilöverotusta ja asumisen verotusta Slide 3 Korkomenojen vähennysoikeutta

Lisätiedot

Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus

Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Vesa Kallio Käytettyjen tavaroiden marginaaliverotus Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2009 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos KALLIO, VESA: Käytettyjen

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Pirjo Honkanen KOMMANDIITTIYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYJEN JA YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUKSEN VEROSEURAAMUKSET Pro gradu -tutkielma Hallintotiede, erityisesti talousjohtaminen Kevät

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PUOLUSTUSVOIMIEN ARVONLISÄVERO KANSAINVÄLISESSÄ KAUPASSA Case: Lentotekniikkalaitos Anna Maksimainen Liiketalouden koulutusohjelma Tammikuu

Lisätiedot