ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA"

Transkriptio

1 ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Verovelvolliseksi rekisteröidyt 1.2 Hakeutujat 2. Konkurssi 2.1 Verovelvollisuus ja pesän realisointi 2.2 Konkurssipesä ei jatka liiketoimintaa Verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamiseen Verovelvollisuus jatkuu omaisuuden realisoinnin ajan 2.3 Konkurssipesä jatkaa toimintaa itsenäisesti 2.4 Kirjanpidosta 3. Liikeomaisuuden myynti jatkajalle 3.1 Verottomat luovutukset 3.2 Verolliset luovutukset ja veron palauttaminen 4. Pakkorealisaatio 5. Veron suorittaminen liiketoiminnan loppuessa 5.1 Loppuvaraston vero 5.2 Vero rakentamispalveluista 5.3 Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen 5.4 Veloittamatta tai kertymättä olevat myyntihinnat 5.5 Veloittamatta tai maksamatta olevat ostohinnat 6. Ostajan vähennysoikeudet 6.1 Yleiset edellytykset 6.2 Vähennys kiinteistön hankinnan yhteydessä 6.3 Käytetyt tavarat ym. 6.4 Hankinnat yritysjärjestelytilanteissa Yleistä Kiinteistön hankinnat Liite Käytetyt tavarat sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineet 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1. Verovelvolliseksi rekisteröidyt Kun elinkeinonharjoittajan verollinen liiketoiminta päättyy * tehdään välittömästi lopettamisilmoitus verovirastolle, jolloin elinkeinonharjoittaja poistetaan verovelvollisten rekisteristä lopettamispäivänä (AVL 161.2, ) tai * jatketaan verovelvollisuutta liikeomaisuuden realisoinnin ajan (AVL ), jolloin toimitaan kuten verovelvollisena sekä hoidetaan kaikki verovelvollisuuteen kuuluvat ilmoitus- ja maksuvelvollisuudet. Esim. jos jonain kuukautena ei ole toimintaa, maksettavaa tai veroa ei pystytä maksamaan, valvontailmoitus täydennettynä lähetetään verovirastoon * realisoinnin loputtua annetaan välittömästi lopettamisilmoitus * lopettamiskuukaudelta suoritetaan vero haltuun jääneistä hyödykkeistä, tarkemmin kohdassa Hakeutujat AVL 30 :n perusteella vapaaehtoisesti verovelvolliseksi kiinteistön luovutuksesta hakeutunut poistetaan verovelvollisten rekisteristä lopettamisilmoituksen perusteella, mikäli verovelvollisuuden edellytykset ovat lakanneet (AVL ). Verovelvollisuuden edellytysten katsotaan lakanneen mm, kun * vuokralainen lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan harjoittamisen ao. kiinteistössä * vuokralainen vaihtuu ja uusi vuokralainen ei käytä kiinteistöä vähennykseen oikeuttavaan toimintaan Verohallituksen julkaisu 709,

2 * kiinteistön omistaja myy kiinteistön * kiinteistöyhtiön osakas myy kiinteistön hallintaan oikeuttavat osakkeet KHO 1995/3288, ATK-B: kiinteistöyhtiö ja sen osakas olivat hakeutuneet kiinteistön vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi. Kun osakas myi kiinteistön hallintaan oikeuttavat osakkeet, katsottiin verovelvollisuuden vuokrauksen osalta päättyneen ja veroa oli suoritettava omana käyttönä kiinteistön perusparannuskustannuksista (vrt. kohta 5.2., ns. viiden vuoden sääntö) * kiinteistöyhtiön osakas, joka käyttää osakkeiden perusteella hallitsemiansa tiloja omassa, verollisessa toiminnassaan, siirtää osan tiloista pois vähennykseen oikeuttavasta käytöstä (esim. käyttää tiloja osin asuntona, edustustilana). Elinkeinonharjoittaja, joka on AVL 12 :n perusteella hakeutunut vapaaehtoisesti verovelvolliseksi (vähäisen toiminnan harjoittaja, yleishyödyllisen yhteisö, uskonnollinen yhdyskunta, ulkomaalainen) poistetaan verovelvollisten rekisteristä aikaisintaan siitä päivästä lukien, jolloin asiaa koskeva vaatimus saapuu verovirastoon (AVL ). Rekisteristä poistoa ei tehdä taannehtivasti. Tämä koskee myös verovelvolliseksi ilmoittautunutta, jonka AVL 3 :n mukainen kalenterivuoden liikevaihto on enintään markkaa. Verovelvollisuusryhmä (verotonta rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavien yritysten muodostama ryhmä, AVL 13 a ) katsotaan puretuksi aikaisintaan, kun ryhmään kuuluvien elinkeinonharjoittajien tätä koskeva vaatimus saapuu verovirastoon (AVL ). 2. Konkurssi 2.1. Verovelvollisuus ja pesän realisointi Jos konkurssihallinto ei miltään osin harjoita itsenäisesti liiketoimintaa, se voi valita päättyykö verovelvollisuus konkurssiin asettamispäivänä vai jatketaanko verovelvollisuutta omaisuuden realisoinnin ajan. Jos konkurssihallinto joltain osin jatkaa liiketoimintaa itsenäisesti ja sen AVL 3 :n mukainen kalenterivuoden liikevaihto on yli markkaa, on konkurssipesä verovelvollinen. Konkurssipesän ei katsota harjoittavan itsenäistä liiketoimintaa, kun se vain realisoi konkurssiin menneen yrityksen pesäluettelossa ollutta liikeomaisuutta tai saattaa loppuun keskeneräiset työt tai valmistuttaa olemassa olevan tilauskannan, jos toimintaa varten ei hankita vähäistä enempää uutta vaihtoomaisuutta (AVL 14 :n perustelut, HE 88/1993). Verovirastolla on väärinkäytösten estämiseksi aina konkurssitilanteessakin oikeus poistaa yritys verovelvollisten rekisteristä jo silloin, kun varsinainen liiketoiminta on päättynyt (AVL 174 :n perustelut, HE 88/1993). Ostajan kannalta ei ole eroa lopettamispäivää siirtäneiden ja itsenäisesti liiketoimintaa jatkavien konkurssipesien välillä, koska osto on tällöin pääsääntöisesti verollinen (poikkeus kohdassa 3) ja siihen sisältyvä vero on oikeus vähentää, mikäli vähennysoikeuden edellytykset muutoin ovat olemassa. Ostajan on syytä kuitenkin aina tarkistaa myyjän verovelvollisuus esim. puhelimitse verovirastosta. Konkurssipesän selvityksessä lopettamispäivää siirtäneen ja itsenäisesti liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän verovelkaa käsitellään pesän massavelkana Konkurssipesä ei jatka liiketoimintaa Verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamiseen Jos konkurssipesä ei jatka liiketoimintaa, verovirastolle tehdään lopettamisilmoitus, jolloin verovelvollisuus päättyy konkurssiin asettamispäivänä. Pesänhoitajan on yhdessä konkurssivelallisen kanssa huolehdittava, että konkurssivelallisen toiminta-ajalta on hoidettu verovelvollisuuteen kuuluvat velvollisuudet, kuten tehty yhteenvetoilmoitukset ja kaikilta kuukausilta valvontailmoitukset tai jos jonain kuukautena ei ole ollut maksettavaa tai veroa ei ole pystytty maksamaan, valvontailmoitus täydennettynä on lähetetty verovirastoon; omaa käyttöä koskevien säännösten mukaiset tilitysarvot on otettu mukaan lopettamiskuukaudelta ilmoitettavaan veroon, tarkemmin kohdassa 5. Rekisteristä poiston jälkeen ei realisointia koskevissa asiakirjoissa saa käyttää verovelvollisuutta osoittavaa merkintää ja eikä tehdä merkintöjä verosta. Koska myyntihintaan ei sisälly ns. avointa veroa, ostajalle ei synny vähennysoikeutta Verovelvollisuus jatkuu omaisuuden realisoinnin ajan Jos konkurssihallinto päättää käyttää lopettamispäivän siirtomahdollisuutta, jolloin verovelvollisella ostajalla on periaatteessa oikeus vähentää ostohintaan sisältyvä arvonlisävero 2

3 pesänhoitaja tekee lääninverovirastolle vain ilmoituksen konkurssista ja pyynnön arvonlisäverovelvollisuuden jatkamiseksi omaisuuden realisoinnin ajan sekä pyynnön konkurssivelallisen nimen muuttamiseksi konkurssihallinon nimeksi. Ilmoitukseen tulee liittää tuomioistuimen päätös konkurssiin asettamisesta, väliaikaisen pesänhoitajan saama määräys sekä selvitys siitä, miten realisointi on tarkoitus toteuttaa; konkurssiin menneen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse suorittaa veroa haltuun jääneistä hyödykkeistä konkurssiin asettamishetkellä eli muutos ei aiheuta loppuvaraston verottamista ja pesä ei vastaavasti tee alkuvarastostaan vähennystä eli muutos ei tässä mielessä aiheuta aloittamis- ja lopettamisseuraamuksia (AVL 14 :n perustelut, HE 88/1993); pesänhoitaja yhdessä konkurssivelallisen kanssa huolehtii, että kaikki konkurssivelallisen verovelvollisuuteen kuuluvat velvollisuudet toiminta-ajalta on hoidettu; konkurssipesä tilittää veroa realisoinnista saaduista myyntihinnoista arvonlisäverolain säännösten mukaisesti; pesänhoitaja huolehtii konkurssipesän realisoinnin aikaiseen verovelvollisuuteen kuuluvista ilmoitus- ja maksuvelvollisuuksista sekä tekee välittömästi realisoinnin loputtua verovirastolle lopettamisilmoituksen, ks. kohta 5. Verotusteknisistä syistä konkurssipesä ei voi käyttää elinkeinonharjoittajalla ollutta tunnusta, vaan realisointia varten konkurssipesälle annetaan uusi lytunnus Konkurssipesä jatkaa toimintaa itsenäisesti Jos konkurssihallinto jatkaa itsenäisenä verovelvollisena, pesänhoitajan on huolehdittava yhdessä konkurssivelallisen kanssa, että konkurssivelallisen toiminnan loppumisesta tehdään verovirastolle lopettamisilmoitus, jolloin verovelvollisuus päättyy konkursiin asettamispäivänä; konkurssivelallisen toiminta-ajalta annetaan valvonta- ja yhteenvetoilmoitukset. Jos toiminta on ollut pysähdyksissä jonain kuukautena tai maksettavaa ei ole tai veroa ei pystytä maksamaan, valvontailmoitus täydennettynä lähetetään verovirastoon. Konkurssiin menneen yrityksen ei ole suoritettava veroa liikeomaisuuden luovutuksesta, jos liiketoiminta siirtyy verottomana yritysjärjestelynä AVL 62 :n mukaisesti konkurssihallinnolle, ks. kohta 3. Konkurssipesä taas ei tee sille tällä tavoin siirtyneistä hyödykkeistä ostovähennystä. Lopettamiskuukaudelta ilmoitettavassa veron perusteessa on oltava kuitenkin ko. tilanteessakin kohdassa 3.2. selvitetyt arvot. Pesänhoitajan on huolehdittava, että pesä antaa aloittamisilmoituksen, jonka liitteenä tulee olla tuomioistuimen päätös konkurssiin asettamisesta, pesänhoitajan määräys ja velkojainkokouksen päätös liiketoiminnan jatkamisesta sekä selvitys millaista toimintaa konkurssipesä tulee harjoittamaan; verovelvolliseksi merkitään konkurssipesä; pesän tulee hoitaa kaikki verovelvollisuuteen liittyvät velvollisuudet omaisuuden realisointiajalta. Verovirastolla on mahdollisuus rekisteröidä konkurssipesä arvonlisäverovelvolliseksi, jos pesänhoitajat ryhtyvät sellaisiin toimenpiteisiin, jotka on tulkittava konkurssivelallisen liiketoiminnan jatkamiseksi, mm., jos konkurssivelallinen on ollut valmistustoiminnan harjoittaja ja pesä hankkii merkittävässä määrin vaihto-omaisuutta; konkurssin tehnyt yritys ei ole valmistustoiminnan harjoittaja ja pesä hankkii lisää vaihto-omaisuutta; pesä vuokraa käyttöomaisuustavarat toistaiseksi; pesään hankitaan lisää käyttöomaisuutta; pesä jatkaa leasingtoimintaa perimällä leasingtoiminnan vuokratuottoja. Tietyillä toimialoilla toiminnan jatkaminen aiheuttaa itsenäisen verovelvollisuuden, esim. ravintolat ja kahvilat Kirjanpidosta Arvonlisäverolain (209 ) mukaan verovelvollisen on järjestettävä kirjanpitonsa ja muistiinpanovelvollisen muistiinpanonsa sellaiseksi, että siitä saadaan veron määräämistä varten tarvittavat tiedot. Kirjanpitovelvollisen verovelvollisen on kirjattava suoritettavan ja vähennettävän veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat sen ajankohdan mukaan, jolloin niiden perusteella suoritettava ja vähennettävä vero on otettava huomioon kalenterikuukaudelta tilitettävää veroa laskettaessa (AVA 1 ). Muiden kirjanpitovelvollisten kuin ammatinharjoittajien on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa (KPL 2 ja 26 ). Konkurssin alkaminen ei katkaise kirjanpitovelvollisuutta, vaan se jatkuu samansisältöisenä myös konkurssitilan aikana. Konkurssin aikaisen kirjanpitovelvollisuuden täyttäminen kuuluu konkurssipesän hallinnolle, erityisesti pesänhoi- 3

4 tajalle. Jos konkurssihallinto jatkaa konkurssiin menneen yrityksen verovelvollisuutta liikeomaisuuden realisoinnin ajan tai itsenäisenä verovelvollisena, edellyttävät arvonlisäverolain kirjanpitoa koskevat määräykset sitä, että veron määrään vaikuttavat liiketapahtumat saadaan kirjanpidosta. Jos elinkeinonharjoittajan verovelvollisuus katsotaan päättyneeksi konkurssiin asettamiskuukautena, kohdassa 5 selvitetyt suoritettavan ja vähennettävän veron määrät tulee saada kirjanpidosta. 3. Liikeomaisuuden myynti toiminnan jatkajalle (AVL 62 ) 3.1. Verottomat luovutukset Veroa ei ole suoritettava liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä tai muusta luovuttamisesta liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään ko. tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen (AVL 62.1 ). Vastaavasti toiminnan jatkajalla ei ole vähennysoikeutta. Verottomuus koskee myös tilanteita, joissa liiketoiminta päättyy konkurssiin ja konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa itsenäisesti (AVL 62.2 ). Verottomuus ei koske pelkkää loppuvaraston realisointia, vaan edellyttää, että samalla luovutetaan liiketoiminta tai sen osa. Perustunnusmerkistöjä liiketoiminnan luovutukselle ovat sama toiminta, käyttö- ja vaihto-omaisuuden ja asiakasrekistereiden siirtyminen, usein myös samat toimitilat sekä yrityksen avainhenkilöiden siirtyminen ostajan palvelukseen. Liiketoiminnan jatkajia voi monitoimialayrityksellä olla useita. Jatkajia voi olla useita myös silloin, kun vaihto-omaisuutta ja siihen liittyviä edustuksia luovutetaan päämieskohtaisesti. Liiketoiminnan jatkamisesta on kyse myös silloin, kun liikeomaisuus siirtyy yrityksen palveluksessa olleiden henkilöiden perustamalle yhtiölle. Verottomuuden edellytyksenä on molempien tunnusmerkistöjen täyttyminen: * kysymyksessä on liiketoiminnan luovutus toiminnan jatkajalle; ja * omaisuus tulee jatkajalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Verottomuus koskee myös AVL 133 :n nojalla liiketoiminnan jatkajalle palautukseen oikeuttavaan käyttöön (ulkomaankaupan, muun 0-verokannan alaisen toiminnan tai kuntien ko. käyttöön) tulevaa omaisuutta. KHO 1993/5308; LVL 559/91 (yritysjärjestelyssäännös samansisältöinen kuin AVL:ssa). Urheiluliikettä harjoittanut yhtiö lopetti toimintansa ja myi omaisuuden ja kaluston tukkuliikkeelle, joka puolestaan myi suuren osan tavaravarastosta samoissa tiloissa aloittaneelle uudelle yrittäjälle. Kysymyksessä ei ollut liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuva tavaran myynti toiminnan jatkajalle. Loppuvaraston myynnistä oli suoritettava liikevaihtovero. Liiketoiminnan tai sen osan luovutuksesta laadittavilla asiakirjoilla on tärkeä merkitys arvioitaessa, onko kysymys liiketoiminnan tai sen osan luovutuksesta toiminnan jatkajalle. Merkitystä on mm. sillä, mitä omaisuuseriä, oikeuksia ym. liiketoimintaan liittyvää asiakirjojen mukaan siirtyy jatkajalle. Ennen luovutusasiakirjojen laatimista on syytä ryhmitellä omaisuuserät seuraavasti: 1) niihin, joista arvonlisävero on suoritettava huolimatta siitä, että kysymyksessä on muutoin AVL 62 :n mukainen veroton yritysjärjestelytilanne, ks. kohta 3.2. ja 2) niihin, joista veroa ei tarvitse suorittaa omaisuuden luovutuksen yhteydessä muissakaan tilanteissa: * liikevaihtoverolain aikana hankittu omaisuus, jos tavaran hintaan sisältyvää veroa ei ole voitu vähentää; * jos tavaran ostohinnan avointa veroa ei ole arvonlisäverotuksessa saanut vähentää siksi, että ennen Suomessa käyttöönotetusta tavarasta oli liikevaihtoverotuksessa jossain vaihdannan vaiheessa tehty ns. laskennallinen vähennys (AVL ) * jos tavarasta ei ole saanut vähennystä siksi, että se on ollut verotuksen ulkopuolisessa tai vähennysrajoitusten alaisessa käytössä (esim. yksityiskäytössä) tai tavara on ollut osittain vähennyskelvottomassa käytössä (ko. osuus myyntihinnasta on verotonta); sekä 3) niihin, joista veroa olisi suoritettava, ellei kysymyksessä olisi veroton AVL 62 :n mukainen yritysjärjestelytilanne: * omaisuus on hankittu arvonlisäverolain aikana eli tai sen jälkeen ( alkaen niillä toimialoilla, jotka tulivat silloin arvonlisäverollisiksi) verolliseen toimintaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Tämä koskee esim. vähennyskelpoiseen käyttöön hankittua tavaraa, josta vähennystä ei ole saanut siksi, että ostotositteessa on ollut jokin verottomuusmerkintä, esim. ei sis. vähennettävää veroa ; sekä * omaisuus, josta on saanut vähennyksen liikevaihtoverotuksessa tai arvonlisäverotuksessa. 4

5 Varmistaakseen luovutuksen verottomuuden toisen edellytyksen täyttymisen eli, että omaisuus tulee jatkajalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, on myyjän syytä pyytää jatkajalta selvitys siitä, että luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen (AVA 6.2 ). Selvitys auttaa myös hinnoittelemaan arvonlisäveron määrän kauppahintaan oikein ja tekemään kauppakirja-, tosite- ym. asiakirjamerkinnät arvonlisäverolain ja -asetuksen määräysten mukaisesti, ks. liitteenä oleva esimerkki Verolliset luovutukset ja veron palauttaminen Kun liiketoiminta siirretään yritysjärjestelynä tai konkurssitilanteessa verottomana toiminnan jatkajalle AVL 62 :n mukaisesti, veroa on kuitenkin suoritettava * sellaisen omaisuuden myyntihinnasta, joka ei tule jatkajalle vähennykseen oikeuttavaan käyttöön; ja * ns. omana käyttönä kaupassa siirtyvän kiinteistön uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen liittyvästä rakentamispalvelusta, jos niiden hankinnasta on voitu tehdä vähennys arvonlisäverotuksessa tai rakentamispalvelu on suoritettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ks. kohta 5.2.; sekä * kaupassa siirtyvistä käytetyistä tavaroista, taide-, keräily- tai antiikkiesineistä, jos niiden hankintaan on sovellettu marginaaliveromenettelyä (veron perusteeseen on lisättävä siitä aikanaan marginaaliverotusmenettelyn mukaisesti vähennetty määrä). 4. Pakkorealisaatio Liiketoiminnan lopettamistilanteissa osa tai kaikki verovelvollisen ulosmitatusta omaisuudesta voidaan myydä pakkohuutokaupalla velkojan saaman oikeuden päätöksen perusteella. Velkojalla voi olla esim. panttioikeus yrityskiinnityksen perusteella. Jos nimismies antaa velalliselle oikeuden etsiä ostajaa ulosmitatulle omaisuudelle tarkoituksessa, että omaisuudesta saataisiin paras mahdollinen hinta, kauppa toteutetaan vapaaehtoisena kauppana. Kauppakirjaan merkitään myyjäksi omistaja (ko. verovelvollinen). Raha tilitetään lyhentämättömänä ulosottomiehelle edelleen velkojille toimitettavaksi. Vaihtoehtoisesti nimismies hoitaa omaisuuden realisoinnin ja laatii tarvittavat kauppakirjat ym. asiapaperit. Arvonlisävero eri tilanteissa: a) Jos pakkorealisaatio toteutetaan ennen verovelvollisuuden päättymistä (lopettamisilmoitusta verovirastolle ei ole tehty) ja hankinnasta on voitu tehdä vähennys liikevaihtovero- tai arvonlisäverotuksessa tai kysymys on vähennykseen oikeuttavaan käyttöön AVL:n aikana verotta tai verolla hankitusta tavarasta, tulee myynnistä suorittaa arvonlisävero (kauppakirjassa ja muissa asiakirjoissa tulee olla merkintä alv.rek, veron määrä ja veroton myyntihinta eriteltynä) tai rakentamispalveluista tai kiinteistön hankinnasta on voitu tehdä vähennys tai rakentamispalvelu on itse suoritettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, on vero suoritettava kohdassa 5.2. selvitetyn mukaisesti. Kun verollinen liiketoiminta on loppunut, on viipymättä tehtävä lopettamisilmoitus verovirastolle ja hoidettava toiminta-ajalta kaikki verovelvollisuuteen kuuluvat ilmoitus- ja maksuvelvollisuudet. b) Jos pakkorealisaatio toteutetaan varsinaisen liiketoiminnan loputtua (verovirastolle on tehty lopettamisilmoitus ja lopettamiskuukaudelta tilitetty vero, ks. kohta 5), ei pakkorealisaatiosta saaduista myyntihinnoista tilitetä arvonlisäveroa. Myyjänä on tällöin esim. ei-verovelvollinen konkurssipesä tai pantinhaltija, joka realisoi omaisuutta vakuusoikeuden nojalla. Kauppakirjoihin ja laskuihin ei saa tehdä merkintöjä verosta. Jos pantinhaltija on muusta toiminnasta arvonlisäverovelvollinen, kauppakirjaan ja myyntilaskuun on tehtävä verottomuutta osoittava merkintä, esim. ei alv, realisointi vakuusoikeuden nojalla. 5. Veron suorittaminen liiketoiminnan loppuessa 5.1. Loppuvaraston vero Verovelvollisuuden päättyessä on suoritettava oman käytön vero verovelvollisen haltuun jääneistä * tavaroista (koskee myös käyttöomaisuutta), joista on voitu tehdä vähennys tai jotka on valmistettu verollisen liiketoiminnan yhteydessä (AVL 21 ) ja * palveluista (esim. mainos-, markkinointi-, arkkitehtisuunnitelmista, rakennuspiirustuksista), mikäli ostetuista palveluista on voitu tehdä vähennys tai itse suoritettu palvelu on suoritettu verollisen liiketoiminnan yhteydessä ja verovelvollinen myy vastaavia palveluja ulkopuolisille (AVL 22 ). Veron peruste ostetun hyödykkeen osalta on ostohinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta, ja itse tuotetun hyödykkeen osalta sen tuottamisesta ai- 5

6 heutuneet välittömät ja välilliset kustannukset verottomina (AVL 74, 75 sekä 77 ). Itse maahantuodun tavaran veron peruste on maahantuonnin yhteydessä vahvistettu veron laskentaperuste (AVL k). Mikäli omaisuutta on ennen verovelvollisuuden loppumista luovutettu vastikkeetta tai käypää arvoa huomattavasti alempaa vastiketta vastaan, hyödykkeet verotetaan omana käyttönä sinä kuukautena, jolloin ne on siirretty ko. käyttöön (AVL 15.4, 21.2, 135 ). Omana käyttönä pidetään myös sitä, että verovelvollisen omaisuutta siirretään vähennykseen oikeuttavasta käytöstä verotuksen ulkopuoliseen toimintaan tai vähennysrajoitusten alaiseen käyttöön Vero rakentamispalveluista (ns. viiden vuoden sääntö) Oman käytön vero on maksettava myös uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvästä rakentamispalvelusta, jos niiden hankinnasta on voitu tehdä arvonlisäverotuksessa vähennys tai jos rakentamispalvelu on itse suoritettu vähennykseen oikeuttavaan käyttöön (AVL 33.1 ). Veroa on suoritettava omana käyttönä, kun käyttötarkoitus muuttuu (esim. kiinteistö myydään, verovelvollisuus päättyy) viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana rakentamispalvelu on valmistunut (AVL 33.2 ). Viiden vuoden määräajan laskenta alkaa siitä ajankohdasta, jolloin ostettu uudisrakennus- tai perusparannustyö on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty vastaanotetuksi. Itse suoritetun rakentamispalvelun valmistumisajankohtana pidetään yleensä rakennuksen tai perusparannetun rakennuksen käyttöönottoajankohtaa. Määräaika juoksee omistajanvaihdoksista tai käyttötarkoituksen muutoksista riippumatta. Veron suorittamisvelvollisuus ei koske kiinteistön korjaus- ym. käyttökustannuksista tehtyjä vähennyksiä, vaan koskee ainoastaan niitä uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyviä rakentamispalveluita, joista vero on voitu vähentää. Veron suorittamisvelvollisuus koskee myös * niitä yrityksiä, jotka ovat lain 30 :n nojalla hakeutuneet verovelvollisiksi kiinteistön vuokraustoiminnasta (palautusvelvollisuus koskee esim. omistajaa tai osakasta, joka vähennyksen on tehnyt) * AVL 62 :n mukaisten verottomien yritysjärjestely- ja konkurssitilanteiden yhteydessä luovutettuja kiinteistöjä. Veron peruste: ostetun rakentamispalvelun ostolaskun veroton arvo itse suoritetussa rakentamispalvelussa toteutuu takautuva oman käytön verotus: rakentamispalveluista aiheutuneiden välittömien ja välillisten kustannusten yhteismäärä syntyajankohtanaan (AVL 76 2 k). Verokanta on rakennuksen käyttötarkoituksen muutosajankohta (AVL 16 3 k). Omaan lukuun rakentajalta ostetusta rakennuksesta suoritettava veron määrä näkyy myyjän antamasta selvityksestä (AVL 76 1 k, AVL 104, 105 ) Marginaaliverotusmenettelyn purkaminen Jos verovelvollisella on hallussaan liiketoiminnan loppuessa käytettyjä tavaroita, taide-, keräily- tai antiikkiesineitä, joista se on tehnyt marginaaliverotusmenettelyn mukaisen vähennyksen veron perusteesta, on veron perusteeseen lisättävä siitä aikanaan ko. menettelyn mukaisesti vähennetty määrä. Lisäys veron perusteeseen tehdään toiminnan lopettamiskuukautena Veloittamatta tai kertymättä olevat myyntihinnat Verovelvollisuuden päättyessä veloittamatta, tai jos veloitusta ei ole käytetty, kertymättä olevista myyntihinnoista vero suoritetaan toiminnan viimeiseltä kuukaudelta (AVL ja ). Veron perusteesta vähennetään ne toiminnan viimeisenä kuukautena hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjanpitoon kirjatut alennukset, hyvitykset ym. oikaisuerät, joita ei ole aikaisemmin vähennetty veron perusteesta (AVL 139 ). Vastaavasti luottotappiosta saatu kertymä lisätään veron perusteeseen. Jos yritys on saanut ennakkomaksua tavarasta tai palvelusta, jota ei ole toimitettu tai suoritettu ostajalle ennen verollisen toiminnan loppumista ja ennakkomaksusta on vero tilitetty, kohdistetaan oikaisu ko. verosta toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle Veloitamatta tai maksamatta olevat ostohinnat Verovelvollisuuden päättyessä veloittamatta tai maksamatta olevista ostoista vähennys tehdään toiminnan viimeiseltä kalenterikuukaudelta (AVL ja ). Vuosialennukset ym. ostojen oikaisuerät kohdistetaan toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle (AVL ). Jos konkurssiin mennyt yritys on maksanut en- 6

7 nakkoa sellaisesta tavarasta tai palvelusta, jota sille ei ole toimitettu verollisen toiminnan lopettamiseen mennessä ja ennakkomaksuun sisältyvästä arvonlisäverosta on tehty vähennys, on vähennettävää veroa oikaistava ao. veron määrällä lopettamiskuukautena. 6. Ostajan vähennysoikeudet 6.1. Yleiset edellytykset Verovelvollinen saa vähentää verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta suoritettavan veron (AVL 102 ). Vähennysoikeuden edellytyksenä on, että verovelvollisella on toiselta verovelvolliselta ostamastaan tavarasta tai palvelusta tosite, josta ilmenee myynnistä suoritettava vero eli ostoon sisältyvä ko. vero (AVL 102 a ). Ostovähennysoikeus edellyttää, että myyjä on ollut myyntiajankohtana verovelvollisten rekisterissä. Ostajalla on aina mahdollisuus tarkistaa verovelvollisuus esimerkiksi puhelimitse verovirastosta. Jos myyjä ei ole ollut rekisterissä, ei ostovähennysoikeutta ole miltään osin. Jos myyjä on ollut oston ajankohtana rekisterissä, vähennysoikeus on, jos ostajalla on hankinnastaan tosite, jossa arvonlisävero on eritelty ja hankinta tulee arvonlisäverolaissa tarkoitetulla tavalla vähennykseen oikeuttavaan käyttöön Vähennys kiinteistön hankinnan yhteydessä Jos verovelvollinen ostaa kiinteistön vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, saa hän AVL 104 :n nojalla vähentää sen arvonlisäveron, jonka myyjä on joutunut suorittamaan kiinteistön myynnin johdosta, ks. kohta 5.2. Vähennysoikeuden edellytyksenä on myyjän ostajalle antama selvitys myyjän suoritettavan veron määrästä (AVL 105 ). Allekirjoitetusta selvityksestä on käytävä ilmi (AVA 7 ): myyjän suoritettavan veron määrä luovutuksen laatu rakentamispalvelun valmistumisvuosi myyjän ja ostajan nimet sekä henkilö- tai liike- ja yhteisötunnukset. Vähennysmahdollisuus koskee vain tilanteita, jossa myyjän on suoritettava veroa omana käyttönä kiinteistön myynnin johdosta. Jos kiinteistön luovuttaa esim. ei-verovelvollinen konkurssipesä, ei vähennysoikeutta ole konkurssiin menneen yrityksen omana käyttönä suorittamasta verosta, vaikka tämä toimittaisi selvityksen lopettamiskuukaudelta suoritetusta verosta Käytetyt tavarat ym. Jälleenmyyjällä (esim. käytettyjen autojen kauppias), joka hankkii käytettyjä tavaroita ei-verovelvolliselta konkurssipesältä, on mahdollisuus soveltaa marginaaliverotusmenettelyä ko. tavaroihin, mikäli myy ne verolla edelleen (AVL 1501/93, 83 ). Marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen on ko. tilanteessa tietyin edellytyksin mahdollista myös arvonlisäverolain alkaen muuttuneiden säännösten nojalla (AVL 79 f ), ks. Verohallituksen julkaisu nro 760, joulukuu Hankinnat yritysjärjestelytilanteissa Yleistä Liiketoiminnan jatkajalla ei ole vähennysoikeutta AVL 62 :n mukaisesti verottomana hankkimastaan omaisuudesta, ks. kohta 3. Säännös on sillä tavoin pakottava, että jatkaja ei saa vähennystä hankinnasta, vaikka edeltäjä suorittaisi säännösten vastaisesti veron luovutuksesta. Tästä syystä myös ostajan kannalta on tärkeää selvittää ko. verottomuuden olemassaolo, ks. kohta 3. Mikäli verottomuuden edellykset täyttyvät luovutushetkellä, luovutuksensaajan on kuitenkin suoritettava veroa omaa käyttöä koskevien säännösten perusteella, jos hän myöhemmin ottaa verotta luovutettuja tavaroita muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön (AVL 62.3 ) Kiinteistön hankinnat Myös verottomassa AVL 62 :n yritysjärjestelytilanteessa on verovelvollisella toiminnan jatkajalla kohdassa 6.2. selvitetty vähennysmahdollisuus kiinteistön myyjän suorittamasta verosta Käytetyt tavarat sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineet Vuoden 1996 alusta tuli voimaan arvonlisäverolain muutos, jonka mukaan käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- ja antiikkiesineiden kauppiaalla on mahdollisuus soveltaa marginaaliverotusmenettelyä tietyin edellytyksin AVL 62 :n nojalla verotta siirtyneeseen omaisuuteen. Uuden säännöksen (AVL 79 f 5 kohta) mukaan, jos AVL 62 :ssä tarkoitetulla tavalla yritysjärjestelytilanteessa siirtyy verottomana * käytettyjen tavaroiden kauppiaan käytettyjen tavaroiden varasto (esim. autokaupan käytettyjen autojen varasto), jotka liiketoiminnan luovuttaja on ostanut AVL 79 f :n 5 kohdan tarkoittamalla tavalla verotta; tai 7

8 * taide-, antiikki- ja keräilyesineiden kauppiaan taide-, antiikki- ja keräilyesineiden varasto, joista luovuttaja ei ole tehnyt vähennystä maahantuonnista suoritetusta verosta on luovutuksensaajalla, joka myy tavarat verolla edelleen, mahdollisuus halutessaan soveltaa ao. verottomana siirtyneeseen omaisuuteen marginaaliverotusmenettelyä. Marginaaliverotusmenettelyn soveltamisen edellytyksenä on, että omaisuuden ostaja saa luovuttajalta vakuutuksen AVL 79 f :n 5 kohdan mukaisten edellytysten täyttymisestä. Asiasta on erillinen Verohallituksen julkaisu nro 760, joulukuu

9 Esimerkki arvonlisäverosta liiketoiminnan lopettamistilanteessa LIITE Päivittäistavarakauppa asetettu konkurssiin Konkurssipesä ei jatka toimintaa eikä verovelvollisuutta. Tilanne : Vaihto-omaisuus (ostohinnoin, ilman alv.) Käyttöomaisuus Ryhmä 1: tehty lvv- tai alv- vähennys Ryhmä 2: hankittu ennen AVL:n voimaantuloa eikä ole saatu lvv- tai alv-vähennystä tai AVL:n aikana hankittu muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön Ryhmä 3: myymälärakennus, hankittaessa alv ( ) vähennetty Osakkeet Tilisaatavat , alv kirjattu suoritettavaan veroon Myynti , laskutusperusteella, netto, alv kirjattu suoritettavaan veroon VAIHTOEHTO 1: Alv-rekisterissä oleva entisten työntekijöiden perustama yhtiö, joka jatkaa liiketoimintaa, ostaa koko päivittäistavarakaupan omaisuuden: vaihto- ja käyttöomaisuuden, liikekiinteistön, jota tulee käyttämään verollisessa toiminnassaan. Myös asiakasrekisterit ja yrityksen liikesuhteet myydään samalla kaupalla. Kyse on siis AVL 62 :ssä tarkoitettu yritysjärjestelytilanteesta. Myynnin alv 11/1995 alv Varasto Käyttöomaisuus (ks. pesäluettelon ryhmittely): Ryhmä Ryhmä 2: Myymälärakennus (ns. oman käytön verotus) Osakkeet Tilisaatavat ja myynti per , Kauppakirja Varasto Käyttöomaisuus ryhmä ryhmä Myymälärakennus Osakkeet Asiakasrekisterit ja liikesuhteet veroton AVL 62 :n mukainen myynti Kauppakirjan liitteenä: AVA 6.2. :n mukainen ostajalta pyydetty allekirjoitettu selvitys, että luovutettuja tavaroita ja palveluja tullaan käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen Myyjän eli päivittäistavarakaupan nimen yhteyteen merkitään kauppakirjaan alv.rek. Kauppakirjassa ja sen liitteissä määritellään tarkasti luovutettava omaisuus omaisuuslajeittain eriteltynä. Ko. omaisuuserien hankinnan/käyttötarkoituksen muutosten kirjanpitokäsittelyn yhteys kauppakirjan mukaisiin omaisuuserien luovutuksiin on oltava vaikeuksitta todettavissa. 9

10 Myyjän antama selvitys ostajalle: AVL 105 :n mukainen myyjän antama, allekirjoitettu selvitys kaupassa siirtyneen myymälärakennuksen osalta myyjän suorittamasta verosta (tässä ). Selvityksen sisällöstä ks. tekstiosa kohta 6.2. VAIHTOEHTO 2. Jos liikeomaisuuden myy ei-verovelvollinen konkurssipesä, sen on suorittanut veroa ko. omaisuudesta konkursiin asettamiskuukaudelta, ks. tekstiosa kohta 5. Kauppakirjassa, tositteissa ei saa olla tämän jälkeen mitään veromerkintöjä. Mitään selvityksiä ostajalta tai myyjältä ei tarvita. VAIHTOEHTO 3: Varasto realisoidaan loppuunmyynnissä, joka on joulukuussa Useita ostajia. Myynnin alv 11/95 alv Varaston relisoinnista saatu Käyttöomaisuuden realisoinnissa saatu Ryhmä 1, veron peruste realisointiarvo ilman veroa Ryhmä Myymälärakennus, tehty alv-vähennys palautetaan, veron peruste veroton ostohinta Osakkeet Myynti Tilisaatavat per (ellei veron perusteessa jo aiemmin)

11 Verovirastot Uudenmaan verovirasto, Ratapihantie 11, PL 5, Verotus, puh. (09) Lounais-Suomen verovirasto, Aninkaistenkatu 8, PL 927, 20101Turku, puh. (02) Hämeen verovirasto, Lukiokatu 26, PL 158, Hämeenlinna, puh. (03) Kaakkois-Suomen verovirasto, Kouvola, Valimontie 5, PL 76, Kouvola, puh. (05) 7771 Savon verovirasto, Asemakatu 7, PL 1094, Kuopio, puh. (017) Pohjois-Karjalan verovirasto, Kirkkokatu 20 B, PL 212, Joensuu, puh. (013) 1411 Länsi-Suomen verovirasto, Poikkikuja 7, PL 225, Vaasa, puh. (06) Keski-Suomen verovirasto, Heikinkatu 3, PL 57, Jyväskylä, puh. (014) Oulun ja Kainuun verovirasto, Torikatu 21, PL 452, Oulu, puh. (08) Lapin verovirasto, Rovakatu 10, PL 8026, Rovaniemi, puh. (016) alkaen Konserniverokeskus, Haapaniemenkatu 3 5, PL 301, Helsinki, puh. (09)

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi www.vero.fi sivu / 6 1. Liiketoiminnan lopettaminen 1.1 Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen Arvonlisäverollisen liiketoiminnan päätyttyä, elinkeinonharjoittajan

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA

ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA ARVONLISÄVEROTUS LIIKETOIMINNAN LOPETTAMIS-, YRITYSJÄRJESTELY- JA KONKURSSITILANTEISSA Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen toiminnan lopettaminen 1.1 Liiketoiminnasta verovelvolliset 1.2 Hakeutujat 1.3 Lopettamisilmoitus

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2

Ostot toisesta EU-maasta Liite 2 Esimerkki Liite1 Jälleenmyyjä ostaa verotta käytetyn auton (6 000 euroa), jonka hän puhdistaa ja kunnostaa sekä asentaa korjaustyön yhteydessä autoon verollisena ostamiaan uusia osia (1 220 euroa) ja verottomasti

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI

KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN 23 LISÄVEROVELVOLLISEKSI 2 KIINTEISTÖYHTIÖN VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN ARVON- LISÄVEROVELVOLLISEKSI Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus esimerkiksi vastiketta tai vuokraa vastaan on säädetty laissa lähtökohtaisesti arvonlisäverottomaksi.

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Uusi yritys Arvonlisäverotus

Uusi yritys Arvonlisäverotus Uusi yritys Arvonlisäverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Arvonlisävero kulutusvero, joka on tarkoitettu hyödykkeen lopullisen kuluttajan maksettavaksi yritykset toimivat veron kantajina yritysten

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS

ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS ARVONLISÄVEROTUKSESSA SOVELLETTAVA KÄYTETTYJEN TAVAROIDEN SEKÄ TAIDE-, KERÄILY- JA ANTIIKKI- ESINEIDEN MARGINAALIVEROTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Verovelvollinen jälleenmyyjä 3. Verollinen edelleenmyynti

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus. Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus. Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus Kuntamarkkinat 10.9.2008 Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistö arvonlisäverotuksessa Arvonlisäverotuksessa kiinteistöjä ovat maa-alueet, rakennukset

Lisätiedot

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers

Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus. Varatuomari Joachim Reimers Henkilöstöruokailun arvonlisäverotus Päivitetty: Huhtikuu 2013 Varatuomari Joachim Reimers Suomessa työaikaisella ruokailulla on perinteisesti suuri käytännön merkitys. Kautta maan toistatuhatta henkilöstöravintolaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57%

Vuosi I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 100% 100% 100% 100% 4/12 50% 50% 8/12 = 57% Esimerkki 1/ Siirtymäsäännökset/ Kiinteistöinvestointi valmistunut 2004 tai sen jälkeen, mutta ennen 1.1.2008/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 I I I I I I Käyttö

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ

ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ ARVONLISÄVERO ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖSSÄ KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA TALOUS- JA TILINPÄÄTÖSILTAPÄIVÄ 15.1.2008 KTM Antti Suulamo BDO FinnPartners Oy KIINTEISTÖNLUOVUTUSTEN VEROLLISUUS AVL:n kiinteistökäsite

Lisätiedot

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) Muistio 1 (11) 5.6.2008 Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvollisiksi hakeutuminen (erityisesti kiinteistöyhtiöiden kannalta) 1. Kiinteistöyhtiöiden käsitteestä yhtiölainsäädännössä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus Uudet säännökset astuvat voimaan 1.4.2011 Uudistus koskee myös muita yhtiöitä kuin perinteisiä rakennusyhtiöitä. 2 Rakennuspalveluiden käännetty verovelvollisuus

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

Menestystä yrittämiseen!

Menestystä yrittämiseen! Tähän vihkoseen on koottu vastauksia yrittäjäksi aikovan tai vasta toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuviin yleisimpiin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Toivomme oppaamme hel pottavan

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäveroasiat. AA, OTT Mikko Pikkujämsä Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 17.5.2006

Kiinteistöjen arvonlisäveroasiat. AA, OTT Mikko Pikkujämsä Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 17.5.2006 Kiinteistöjen arvonlisäveroasiat AA, OTT Mikko Pikkujämsä Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 17.5.2006 HENKILÖESITTELY Mikko Pikkujämsä oikeustieteen tohtori asianajaja Erityisaloja: verotus, yritysjuridiikka

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 399/2012 Laki. arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 399/2012 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja

Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja 1 Myyntitulo -28 % -Vero nettotulosta -Metsätalouden alijäämä -Vähennys muista pääomatuloista -Alijäämähyvitys ansiotulosta Arvonlisävero -Puunostaja maksaa, metsänomistaja tilittää -Itse maksetut alv:t

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia

HE 44/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettu

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

hyödykkeiden eli tavaroiden ja palvelujen liikevaihtovero.

hyödykkeiden eli tavaroiden ja palvelujen liikevaihtovero. 1992 vp - HE 320 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että laskennallinen

Lisätiedot

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta

Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta Liite 1 Esimerkit myyntien kirjaamisesta 1 Liite 2 Esimerkit ostojen kirjaamisesta 2 Laskun loppusumma jossa arvonlisä veroa Laskun veroton arvo Ostolasku 1 Vaihto-omaisuus 5 856,00 1 056,00 4 800,00 Ostolasku

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Varatuomari Joachim Reimers

Varatuomari Joachim Reimers Tavaran myynti asennettuna tai koottuna Varatuomari Joachim Reimers Maaliskuu 2013 Suomessa kansainvälinen kauppa muodostaa vuosi vuodelta merkittävän osan kansantuotteesta. Vaikka sitä on harjoitettu

Lisätiedot

OAV veroilmoitus 2018

OAV veroilmoitus 2018 OAV veroilmoitus 2018 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Ylitarkastaja Anne Kaleva 23.11.2017 Verohallinto/ Yritysverotusyksikkö / Ohjaus- ja kehittämisyksikkö OAV veroilmoitus 2018 - mikä

Lisätiedot

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle

Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle Tietoa arvonlisäverotuksesta uudelle yrittäjälle 5.12.2017 Tervetuloa! Mikä on arvonlisävero? Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisävero on kulutusvero

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun yksiköiden ruokapalvelutoiminnan luovutus Arkea Oy:lle LUONNOS SITOUMUKSETTA! SISÄLLYSLUETTELO Turun ammatti-instituutin Peltolan ja Kellonsoittajankadun

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 N:o Laki. N:o arvonlisäverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 N:o Laki. N:o arvonlisäverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 N:o 1061 1065 SISÄLLYS N:o Sivu 1061 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 4351 1062 Laki verontilityslain 13 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y6 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Luovutustappion syntyminen Luovutustappio syntyy omaisuutta myytäessä, kun hankintameno

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka

YHTIÖJÄRJESTYS. 1 Toiminimi ja kotipaikka YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, ruotsiksi Fastighets Ab Fiskehamnen Tio i Helsingfors ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO. Merja Mattila LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke ARVONLISÄVERO Merja Mattila ALV ALV tavaroissa ja palveluissa Välillinen voi olla - lain mukaan - hakeutumalla itse (vapaaehtoinen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN

1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET 1.1.2004 ALKAEN 21.11.2003 Nro 38/2003 1 (3) Sisältää: 1. Arvonlisäverolakiin tulevat muutokset 1.1.2004 alkaen 2. Tilinpäätöksen valmistusaikataulun määrääminen Kirkkojärjestyksessä 1. ARVONLISÄVEROLAKIIN TULEVAT MUUTOKSET

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y5 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011

Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä 24.3.2011 Rakennusalan käännetty ALV 1.4.2011 EK-päivä Veroasiantuntija Mika Jokinen Taustaa Käännetty verovelvollisuus otetaan käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 L 686/2010, 16.7.2010 (HE 41/2010) perustana alv -direktiivin

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 200 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräitä tuotannollisia investointeja koskevista väliaikaisista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

Soveltamisalaltaan rakentamispalvelu voi kohdistua talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä erikoistuneeseen rakennustoimintaan. Rakennusalan muuttunut arvonlisäverotus Varatuomari Joachim Reimers Suomessa otettiin käyttöön rakennusalalla 1.4.2011 lukien käännetty verovelvollisuus, minkä seurauksena rakentamispalvelujen myyntitilanteissa

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN

VAPAAEHTOINEN HAKEUTUMINEN Sisällys KIRJAILIJA 2 ESIPUHE 5 1 YLEISTÄ KIINTEISTÖYHTIÖISTÄ 13 1.1 Yhtiömuotojen peruserot 13 1.1.1 Asunto-osakeyhtiö ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö 13 1.1.2 Kiinteistöosakeyhtiö 14 1.2 Kiinteistöyhtiöihin

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 ARVONLISÄVERON MAKSAMINEN KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMASTA KÄYTÖSTÄ Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja kiinteistöhallintapalveluita ovat rakentamispalvelut,

Lisätiedot

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Laki arvonlisäverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 13 c :n 4 momentti, 129 b :n edellä oleva väliotsikko, 134 m :n 2 momentti, 134 o :n 2 momentti,

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta

Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta Alkutuottajat Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuus Alkutuottajan arvonlisäverotuksesta apulaisverojohtaja, OTL Maksajaviranomaisten kevätpäivät Oulu Kirjanpitovelvollisuus Yleinen kirjanpitovelvollisuuden

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA LUONNOS 21.10.2014 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tällä omaisuuden luovutuskirjalla luovutetaan omaisuutta Toivakan Lämpö Oy:lle seuraavin ehdoin: 1. Luovuttaja Toivakan kunta Y-tunnus: 0177201-0 Toivakantie

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 11 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 11 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 11 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 9.12.2004 REALISOINTI 1 YLEISTÄ 2 OMAISUUDEN ARVON SELVITTÄMINEN Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden realisointi on pesänhoitajan tärkeimpiä tehtäviä.

Lisätiedot

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus

Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus Varatuomari Roger Lehtonen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ROGER LEHTONEN 2011 Sähköinfo Oy Rakentamispalvelujen käännetty verovelvollisuus 1.4.2011

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET

6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET 6 LUKU: ARVONLISÄVEROON LIITTYVÄT KIRJAUKSET Tässä luvussa käsitellään pääasiassa arvonlisäverolain (1501/1993) mukaista ostoon ja myyntiin liittyvää arvonlisäveroa sekä arvonlisäveron kirjausta eräissä

Lisätiedot

Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta. Verohallinnon tilitoimistoinfo joulukuu 2011 - tammikuu 2012 Päivitetty 9.12.2011

Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta. Verohallinnon tilitoimistoinfo joulukuu 2011 - tammikuu 2012 Päivitetty 9.12.2011 Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta Verohallinnon tilitoimistoinfo joulukuu 2011 - tammikuu 2012 Päivitetty Esityksen sisältö Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut Kampaamo- ja pienkorjauspalvelut Laskutusuudistus

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto?

Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto? Auto yrityksessä. Yhtiön vai osakkaan auto? Auto yrityksessä Auton käyttö voidaan toteuttaa kahdella tavalla: 1. Oman auton käyttö yrityksen ajoihin, mahdollisuus verovapaaseen kilometrikorvaukseen henkilöyhtiöt

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä 5.5.2014 Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Liikkeen tai sen osan luovutus - Kuntayhtymän liikelaitoksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA. Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskuksen. Turtek Oy:n. välillä

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA. Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskuksen. Turtek Oy:n. välillä LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskuksen ja Turtek Oy:n välillä 1 Kaupan osapuolet 1.1 Myyjä Kiinteistö Oy Etelä-Karjalan Laskettelukeskus (y-tunnus 0549497-8) Opistontie

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 15.9.2014 349. 1 Osapuolet 2. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2

Kaupunginhallitus 15.9.2014 349. 1 Osapuolet 2. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2 Naantalin kaupungin satamaliiketoiminnan 1 Sisällysluettelo 1 Osapuolet 2 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2 3 Luovutettava satamaliiketoiminta 2 3.1 Käyttöomaisuus 2 3.2 Rakennukset ja rakennelmat 2 3.3

Lisätiedot