Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK

2 OSAAMISEN ENNAKOINTI KUNTAPALVELUISSA -HANKE POHJOIS-SUOMEN PILOTTIRAPORTTI Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting Oy Pohjois-Suomen pilottitoimijat, ks. tiivistelmä (Lappia ja OSEKK) Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat Leena Lehtinen, KT Kuntatyönantajat Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hankkeen Pohjois-Suomen pilotin osaamisen ennakointimallienkuvaukset KT Kuntatyönantajat Toinen linja Helsinki p

3 SISÄLTÖ Tiivistelmä 1 1. Johdanto Hankkeen tavoitteet ja roolit 3 2. Osaamisen ennakoinnin näkökulma pilotti-alueella Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tehtävät ja erityispiirteet Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian erityistarpeet osaamisen ennakointiin liittyen 6 3. Osaamisen ennakoinnin menetelmät Ennakointiin liittyvän tiedon hallinta Ennakointivastuut, ennakointitiedon koonti ja hyödyntäminen sekä jakaminen Osaamisen ennakoinnin kytkeytyminen strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja strategiaprosesseihin Osaamisen ennakoinnin työpaja ja tulokset Menetelmäkuvaus Ennakointimallin arviointi Jatkotoimenpiteet ja kehitysehdotukset 17 LIITTEET Liite 1 Osaamisen ennakoinnin menetelmäkuvaus ja työpohjat

4 1 TIIVISTELMÄ Pilotin nimi Vastuuhenkilöt mukana olevissa organisaatioissa Pilottiaika ja käytetyt henkilötyöpäivät Pilotin lähtötilanne Pilotin tavoite Tiivistelmä tuloksista Pohjois-Suomen pilotti Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Nimi: Tuula Sillanpää Asema: Kehityspäällikkö Organisaatio: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia os.: Urheilukatu 6, Tornio puh Nimi: Aila Näätsaari Asema: henkilöstöjohtaja Organisaatio: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia os.: Urheilukatu 6, Tornio puh Valmistelu syksyllä 2011 Varsinainen pilottitoiminta tammi-syyskuu 2012 Henkilötyöpäivät ei tiedossa. Lappian strategiaprosessin osana oli organisaatiossa toteutettu ennakointityöpaja teemalla: Miten lappilaista hyvinvointia tuetaan koulutus- ja osaamispalveluilla vuonna 2020? Lisäksi organisaatiossa oli työstetty seuraavat dokumentit: Tukipalveluita koskevat tavoitteet ja arviointi Ennakointitiedonhallinta Ennakointivastuut ja tiedon hyödyntäminen Tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli Lappian pilottikuvaus Henkilöstösuunnitelma Lappia tulevaisuuspaja raportti Pilotin tavoitteita olivat: Mitä osaamista eri skenaariot edellyttävät tukipalveluhenkilöstön osaamiselta (it, talous, henkilöstö) Kuvata tukipalveluhenkilöstön osaamistarpeet (it, talous, henkilöstö) Luoda tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli Pohtia, mikä rooli tukipalveluilla on organisaatiolle jatkossa? Tukipalveluiden osaamisen kehittämisen teemat: Asiakkuuksien johtaminen ja hallinta (sisältäen kumppanuudet) Tuotteistamisosaaminen (kustannuslaskenta, hinnoittelu, juridiikka, verotus, jne.) Sisäisen yrittäjyyden asenne Moniosaaminen (rajapinta- ja välimaasto-osaaminen ja tunnistaminen) T-osaaminen (oman ydinosaamisen lisäksi hallitsee laaja-alaisemmin eri osa-alueita) Prosessien välistä yhteistyötä, laadunhallintaa Sovellusten pääkäyttäjyys (välittäjärooli): esim. Kassajärjestelmät, henkilöstöjärjestelmät, oppimisympäristöt ja - järjestelmät, jne. Viestintäosaaminen Pelisäännöt, roolit, vastuut, muutoshuolien käsittely Oppimisympäristöjen osaaminen Sopimussalkun hallinta ja sopimusosaaminen Hankeosaaminen, projektiosaaminen, hankintaosaaminen Kestävä kehitys ja riskien hallinta

5 2 Jatkossa oppimisympäristöjä tulisi kehittää moniammatillisen tiimin kesken. Asiakaslähtöisten ratkaisujen suunnitteluun ja kehittämiseen tarvitaan tiimi, jossa tulee varmistaa näkökulma seuraaviin: ITC, kirjasto- ja tietopalvelut, kiinteistöpalvelut, opetus, eoppimiskeskus (vastaa verkko/etäopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä jne.), koulutuksenjärjestäjän edustaja (ao. investoinnit). Tiivistelmä vaikutuksista Pilotin nimi Vastuuhenkilöt mukana olevissa organisaatioissa Pilottiaika ja käytetyt henkilötyöpäivät Pilotin lähtötilanne Pilotin tavoite Moniosaaminen on tullut esiin useissa yhteyksissä ja tarve tällaiselle on tunnistettu. Lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia tiimiytyä tarpeiden mukaan viralliset työryhmät eivät palvele arkityön tasolla kehittämistarpeita, joita tulee esim. tulosyksikkötasolla esille. Osaamisen ennakointimallin rakentamisprosessi selkiinnytti ylipäätään ennakointiprosessin roolia strategiatyössä, siihen liittyneitä vastuita ja toimijoita. Osaamisen ennakointimalli esiteltiin pidetyillä Lappian strategiapäivillä. Pohjois-Suomen pilotti Oulun seudun koulutuskuntayhtymän tukipalveluiden osaamisen ennakointi Nimi: Annukka Lankila Asema: Henkilöstöjohtaja Organisaatio: Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä, OSEKK Os. Automaatiotie 1, Oulunsalo . puh Ei tiedossa. OSEKK:issa käynnissä ollut organisaatiomuutos rajoitti organisaation osallistumista aktiiviseen pilottitoimintaan. Organisaatiomuutoksesta johtuen organisaation tavoitteita muokattiin niin, että se pystyi hyödyntämään Lappian pilotoinnin tuloksia. Tiivistelmä tuloksista Tiivistelmä vaikutuksista Vrt. edellinen vastaus (samat kuin Lappialla) Organisaatiomuutoksesta johtuen ei tiedossa.

6 3 1. JOHDANTO 1.1 Hankkeen tavoitteet ja roolit Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa on KT Kuntatyönantajien koordinoima hanke jossa kehitetään osaamisen ennakoinnin käytäntöjä ja malleja tukemaan osaamisen johtamista ja kehittämistä kunta-alan muutoksessa. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Lisäksi rahoittajia ja asiantuntijakumppaneita ovat KT Kuntatyönantajat, Suomen Kuntaliitto, Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry (PTY) sekä Keva. Muita kumppaneita ovat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. Hankkeen yleistavoitteena on kehittää ja dokumentoida toimivia osaamisen ennakoinnin käytäntöjä sovellettavaksi laajemmin kunta-alan organisaatioissa sekä tuottaa pitkän aikavälin ennakointitietoa kuntien hyvinvointipalveluissa tarvittavasta osaamisesta koulutuksen järjestäjien ja koulutussuunnittelun käyttöön. Pilottikohtaiset kuvaukset antavat kattavan kuvan pilottitoimijoiden osaamisen kehittämisen nykyisistä käytännöistä ja dokumentoivat osaamisen ennakoinnin menetelmät. Kuvauksen tavoitteena on, että julkisen organisaation keskijohtoa edustava lukija saa kuvauksesta: 1. Käsityksen pilottien ennakointitoiminnasta ja menetelmien soveltuvuudesta omaan organisaatioonsa ja 2. Pystyy hyödyntämään hyvät käytännöt soveltuvilta osin omaan käyttönsä, sekä 3. Pystyy tekemään esityksen ennakointiprosessin perustamisesta ja osaamisen ennakoinnin merkityksestä organisaation johtamisessa. Tämä raportti esittelee Pohjois-Suomen pilotin työn tuloksia. Pilotoinnin tavoitteena oli kehittää koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli. Tässä raportissa on kuvattu Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakoinnin viitekehys ja rullaava osaamisen ennakoinnin prosessi. Raportin rakenne on seuraava: Toisessa luvussa kuvataan osaamisen ennakoinnin näkökulmat ja alueen erityispiirteet Kolmannessa luvussa kuvataan pilotin ennakointimenetelmiä Neljännessä luvussa keskustellaan miten ennakointi toimii osana strategista henkilöstön kehittämistä. Viides luku esittelee osaamisen ennakoinnin tulokset.

7 4 2. OSAAMISEN ENNAKOINNIN NÄKÖKULMA PILOTTI- ALUEELLA 2.1 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tehtävät ja erityispiirteet Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulua ja Ammattiopisto Lappiaa. Kuntayhtymä järjestää ammatillista ja muuta toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta ja ammattikorkeakoulutusta siten kuin niistä kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään sekä toimii koulutuksen alueellisena asiantuntijana ja aluevaikuttajana. Lisäksi kuntayhtymä toteuttaa koulutukseen ja toimialueen elinkeinoelämän ja julkishallinnon kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä huomioiden alueen kansainväliset erityispiirteet ja muuta toimialaansa kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa. Vuonna 2011 kuntayhtymän opiskelijamäärä oli yhteensä n. 6400, kokoaikaista henkilöstöä n. 710 ja liikevaihtoa sillä oli 64 milj.. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian muodostavat yhdeksän Länsi-Lapin kuntaa. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat (Kuvio 1). Kuvio 1. Lappian omistajakunnat ja maantieteellinen vaikutusalue Koulutuskuntayhtymän maantieteellinen alue on laaja. Alueen pitkät välimatkat tuovat osaamisen kasvattamiselle oman haasteensa. Kuntayhtymällä on kiinteät toimipaikat, Ylitorniota lukuun ottamatta, kaikissa jäsenkunnissa. Aikuiskoulutusta voidaan järjestää tarpeen mukaan kiinteiden toimipaikkojen ulkopuolella koko Lapin maakunnan alueella. Yhtymäpalvelut tuottavat keskitetysti koko koulutuskuntayhtymälle seuraavia tukipalveluja: Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämispalvelut Kiinteistöpalvelut Talouspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Viestintä- ja markkinointipalvelut Muut tukipalvelut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia tuottavat itsenäisesti.

8 5 Henkilöstösuunnitelma laaditaan Lappiassa taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä koko taloussuunnittelukauden kattavana. Suunnitelmassa on esitettävä olemassa olevan henkilöstön ja lisäksi suunnittelukaudella palkattavan uuden vakinaisen henkilöstön tehtävät ja lukumäärä. Myös negatiiviset muutokset on otettava huomioon henkilöstösuunnittelussa. Jos esimerkiksi suunniteltu hanke ei toteudu, voidaan henkilöstöä joutua vähentämään. Suunnitelman laatimisesta vastaa tulosalueen johtaja. Tukipalvelutehtävien osalta henkilöstötarve määritellään uusien tehtävien osalta tapauskohtaisesti tehtäväkuvauksella, jossa esitetään perusteet viran/toimen perustamiseen. Tehtäväkuvauksessa esitetään kuvattujen työtehtävien lisäksi sovellettava virka- ja työehtosopimus, tehtävän koko-/osa-aikaisuus, sopimuksen kesto ja palkan määrittelyperuste. Tehtäväkuvauksen hallinto- ja talousjohtajalle laatii tehtäväalueelle määritelty lähiesimies. Henkilöstömäärät Kuntayhtymä Lappian päätoiminen henkilöstö muodostuu johdosta, tukihenkilöstöstä, projektihenkilöstöstä, kouluttajista ja opettajista (Taulukko 1). Aika Lkm yht. Johto TKI Tukipalv. Htv yht. Ostopalv. Kaikki yht ,48 128, ,52 56,21 133, ,43 53,59 132, ,78 53,59 128, ,87 53,59 127, ,96 53,59 126,55 Taulukko 1. Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian päätoiminen henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä tarkoittaa yhtymäpalvelujen palveluksessa olevan päätoimisen henkilöstön määrää. Henkilömäärä on muutettu henkilötyövuosiksi vuoden 2010 toteutumaan suhteuttaen ( 77,52/85 = 0,912). Ostopalvelut henkilötyövuosiksi muutettuna kiinteistöpuolella on ,75 htv. IT-Lappia ei hanki tällä hetkellä palveluina työtä. Loput ostopalveluista muodostuu hallinto- ja talouspalvelujen ostopalveluista. Jakajana on yhtymäpalvelujen osalta käytetty vuosipalkkaa Yhtymäpalveluissa 65 vuoden iän saavutti v. 2011, 3 henkilöä, v. 2012, 1 henkilö täyttää 65 v, 2013, 1 henkilö ja 2014, 3 henkilöä. Uutta henkilöstöä jouduttanee rekrytoimaan tilalle. Pohjoisen Kulttuuri-instituutin hanke päättyy 2012, jolloin T&K toiminnassa ei ole henkilöstöä. Talous-, viestintä-, henkilöstö- ja kiinteistöosastolla henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Yhtymäpalvelujen kokonaismäärä v on 86 henkilöä, joista määräaikaisia 13, vakinaisia 73. Osa-aikaeläkeläisten määrä on vähentynyt vuoden 2010 lukemasta 5 kahteen v Vuosina pysyttäneen samoissa lukemissa kahdesta viiteen osa-aikaeläkeläisten määrässä. Kaikkiaan vuosina ikänsä puolesta olisi kymmenellä henkilöllä mahdollisuus osaaikaeläkkeeseen. Luvussa ei ole mukana jo osa-aikaeläkkeellä olevat yhtymäpalvelujen henkilöt. Muilla virkavapailla (perhevapaat) lienee v kahdesta kolmeen henkilöön/vuosi. Muutokset osaamisessa/koulutuksessa yhtymäpalveluiden osalta sisältää seuraavia asioita: Web:n, Populuksen ja MOSS:n osaamisen hallinta paranee. Intraa hyödynnetään entistä enemmän ja paremmin. Hiljaisen tiedon siirtämiseen ja mentorointiin panostetaan. Henkilöstöä kannustetaan laajentamaan osaamistaan työnkierron avulla. Tässä apuna on Avoin työvoimapankki. Kehityskeskustelu ja henkilöstökysely ovat avainasemassa koulutustarpeita määriteltäessä (HOJKS). Työntekijöiden ammattitaitoa pidetään yllä täsmäkoulutuksella (ohjelmistokoulutukset, hankintakoulutus, juridiikka, asia- ja dokumenttihallinta, kiinteistöpuolen koulutukset). Oppisopimuskoulutuksessa on systemaattisesti muutama henkilö (2011, 4 henkilöä).

9 6 Seuraavassa taulukossa on kuvattu pilotin alustava etenemissuunnitelma (Taulukko 2). Tammi-helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elo-syyskuu Lokakuu Marras-joulukuu Yhteistyö Lapin liiton ennakointiasiantuntijan kanssa Esimieshaastattelujen valmistelu ja toteutus (tilastotietojen ja arviointitulosten hyödyntäminen) Yhteinen palaveri OSEKKin kanssa (mukana myös ennakointiasiantuntija) Alustavan ennakointimallin kuvaaminen Ehdotus: yhteiskokous OSEKKin kanssa (käsitellään ennakointimalli) Em. kokouksen mahdollisin palauttein tarkennettu kuvaus ennakointimallista Ennakointimallin käsittely kuntayhtymän johtoryhmässä sekä Lappian esimiesvalmennuksessa --> mahdolliset tarkennukset. Ennakointimallin julkistaminen Lappian strategiapäivillä (johdon ja sidosryhmien tiedotus) Ehdotus: yhteinen kokous OSEKKin kanssa ja Lappian pilotin raportointi. Taulukko 2. Lappian pilotin alustava toteutusaikataulu 2.2 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian erityistarpeet osaamisen ennakointiin liittyen Alla on esitelty Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän tukipalveluiden tärkeimmät kansalliset ja strategiset tavoitteet ja toteutusta ohjaavat linjaukset. Yhtymän ja sen tulosalueiden (yhtymäpalvelut ja oppilaitokset) talousarviot rakennetaan tuloskortin muotoon. Tukipalveluihin liittyvät strategiset tavoitteet eri näkökulmista katsottuna on esitelty alla olevassa asiakohdassa 2. 1) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) Toisen asteen koulutuksen alueellisen saatavuuden turvaamiseksi käynnistetään toisen asteen koulutuksen palvelukyvyn ja yhteistyön vahvistamisen toimenpideohjelma, jolla lisätään oppilaitosrajat ylittävää tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien yhteiskäyttöä. Ohjelmalla tuetaan elinvoimaisen ja toimintakykyisen toimipisteverkon muodostumista. 2) Tukipalveluiden kannalta merkittävimmät strategiset tavoitteet Vaikuttavuus: asiakaskeskeinen toiminta, strategiset kumppanuudet, rakenteellinen kehittyminen Toiminta ja palvelut: Lapin korkeakouluyhteistyö, eoppimisen hyödyntäminen, mahdollistava johtajuus, tukipalveluiden tehokkuus Uudistuminen: osaamistarpeiden ennakointi ja kohdentaminen, työhyvinvoinnin tukeminen Voimavarat ja talous: henkilöstön vankka ja kehittyvä osaaminen, konsernin mahdollisuuksien hyödyntäminen, kustannustehokkuus ja ympäristötietoisuus 3) Henkilöstöpoliittiset linjaukset (vrt. henkilöstöstrategia) Laadunhallinnan tukena toimivat mahdollistava johtajuus ja henkilöstön sisäinen yrittäjyys. Linjausten lähtökohtana ovat Lappian yhteiset arvot, jotka ovat: Ihmisen arvostaminen Oikeudenmukaisuus Osaaminen - Asiakaslähtöisyys/asiakasläheisyys - Uudistusherkkyys

10 7 Rekrytointitarpeita tarkastellaan tukipalveluiden sisäiseen urakehitykseen liittyen, tehtävien mahdollisen uudelleenjärjestelyn kautta; Kyseiset tehtävät voidaan jakaa useamman henkilön kesken, tai osa tehtävistä voidaan siirtää niistä kiinnostuneen vastuulle. Avoimeksi jäänyt virka tai toimi voidaan em. perusteella joko jättää täyttämättä kokonaan tai uusi henkilö rekrytoidaan tarkennettuihin tarpeisiin. Käytössä avoin työvoimapankki, johon työntekijä voi ilmoittaa halukkuutensa uusiin vastuisiin tai tehtäväkokonaisuuksiin. Perehdyttämisohjelma, joka koskee yhtymän kaikkia yksiköitä, varmistaa toiminnan asiakaslähtöisyyden. Työhyvinvointia tukevat liikunta- ja kulttuurisetelit sekä työterveyspalvelusopimus. Työaika määräytyy lainsäädännön ja eri sopimusten mukaan. Myös joustava työaika ja etätyömahdollisuus on sisällytetty henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Työaikajärjestelyihin suhtaudutaan myönteisesti ja niiden käyttämiseen kannustetaan. Työaikamuutoksiin liittyvät osa-aikaeläke, vuorotteluvapaa, palkaton virkavapaa. Näitä edellyttää keskustelu, jossa selvitetään niihin liittyvät syyt ottaen huomioon yksilön hyvinvointi ja työssä jaksaminen. Toimipaikkasiirrot Viranhaltija on mahdollistaa siirtää yhtymän toiseen työpaikkaan ja hänelle varataan sitä ennen tilaisuus tulla kuulluksi. Palkkauksessa on käytössä työn vaativuuden arviointi ja henkilökohtaiset lisät. Yhteistoimintasopimus, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, varhaisen puuttumisen toimintamalli, työsuojelun puitteissa tehtävä kehitystyö sekä ennakoiva työterveyshuolto tukevat lappialaisten yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Kehityskeskusteluprosessi on ohjeistettu yhtymätasolla; Keskustelu käydään lähiesimiehen toimesta työntekijän kanssa tai ryhmäkeskusteluna vuosittain ja sen tarkoituksena on käsitellä yhteisiä tavoitteita sekä kirkastaa työntekijän roolia niiden saavuttamisessa. Tässä yhteydessä keskustellaan em. liittyvistä osaamisen kehittämistarpeista ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Esimiesvalmennuksella tuetaan esimiesten työtehtävien suorittamista ja työssä jaksamista. Palkitsemisohje tukee henkilöstön osallistumista osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. 4) Arviointi Tukipalveluiden arviointitoimet palvelevat yhtymän strategian toteutumisen seurantaa. Tunnusluvut toiminnan ohjausta tukeviin tuloskortteihin kerätään pääosin alla mainitun arviointitoiminnan kautta saaduista tuloksista. Mittarit Vaikuttavuus: maksullisen palvelutoiminnan tuotot (euroa) Toiminta ja palvelut: Johtamisprosessi (henkilöstökysely, kehityskeskustelut asteikko 1 5, heikko erinomainen), asiakaspalaute Uudistuminen: kehittämisresurssi (henkilöstöinvestointien osuus kokonaishenkilöstömenoista), kehityskeskustelut (käydyt keskustelut, %/henkilöstömäärä, kehityskeskusteluiden vaikuttavuus asteikolla 1 5: heikko erinomainen, henkilöstökysely: tukipalveluiden toimivuus (asteikko 1 5) Voimavarat ja talous: poistot vuosikatteesta, vuosikate toimintatuotoista Arviointimenetelmät Joka toinen vuosi arvioidaan tukipalveluiden laatua (tehokkuus, asiantuntijuus ja henkilöstön yhteistyökyky) koko yhtymähenkilöstölle järjestettävällä tukipalvelukyselyllä. Limittäin edellisen kanssa järjestetään joka toinen vuosi yhtymän henkilöstökysely, jolloin koko yhtymän henkilös-

11 8 töllä on mahdollisuus antaa palautetta tukipalveluiden toimivuudesta. Molemmissa em. kyselyissä palautetta on mahdollista antaa myös sanallisesti. Vuoden 2012 henkilöstökyselyssä on ollut mahdollisuus antaa palautetta myös tukipalveluhenkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen. Henkilöstökyselyn tulosten käsittely ja toimenpiteiden raportointi tapahtuu kaikissa Lappian työyhteisöissä yhtenäisen prosessin mukaisesti. Yhtymän johtaja ja yhtymähallitus käsittelee molempien kyselyiden tulosten pohjalta päätetyt suunnitelmat kehittämistoimista ja seuraa myös niiden toteutusta. Eri tukipalveluyksiköt hyödyntävät kehitystyönsä puitteissa itsearviointia ja benchmarkkaavat käytäntöjä sekä Lappian sisällä että vertaisorganisaatioissa. Tukipalveluja kehittävät lisäksi kehityskeskustelut, asiakaspalautteet, sisäinen tarkastus sekä johdon että päätöksentekoelinten kautta saadut palautteet. Auditointien kautta saadaan toimintaa kehittävää palautetta (KTAMK on läpäissyt auditoinnin v. 2010). Seuraavassa taulukossa on tiivistetty osaamisen ennakoinnin lähtötilanne syksyllä 2011 (Taulukko 3). Ennakointitiedon koonti Ennakointivastuut Ennakointitietoa kerääminen on hajautettua. Käytössä ei ole ao. tarkoitukseen suunniteltua tietojärjestelmää. Kuntayhtymän ja sen yhtymäpalveluiden osalta kuntayhtymän johtaja ja ao. tulosyksiköiden johtajat vastaavat ennakointityöstä. Oppilaitoksissa vastuussa ovat rehtorit sekä tulosyksiköiden johtajat. Henkilöstöä kannustetaan sisäiseen yrittäjyyteen (kerätään asiakasrajapinnasta palautetta ja heikkoja signaaleja toiminnan kehittämiseksi). Ao. toimintaa tukee mahdollistava johtajuus ja Lappian palkitsemisjärjestelmä. Tiedonlähteet Osallistuminen maakunnalliseen ennakointityöhön Tiedon analysointi ja hyödyntäminen Ennakointiprosessi on kuvattu kuntayhtymän, Ammattiopisto Lappian ja Kemi-Tornion AMKin laatutyöhön liittyen. a) Eri viranomaisten päätökset, suunnitelmat, tilastot ja raportit (mm. OKM, OPH, Tilastokeskus, TEM, Lapin liitto, Tekes). b) Neuvottelukuntien edustajat c) Laadunhallintaan liittyvät arviointitulokset d) Henkilöstö (kehityskeskustelut ja muu viestintä) e) Asiakaspalautteet f) Hanketoiminta: ohjausryhmäpalaute (aluetaso, maakunnallinen taso, kv-taso) g) Strategiset kumppanit (nimetty Kemi-Tornion AMKissa) h) Verkostot (sisäiset, ulkoiset) Kuntayhtymän johtaja Strategiatyö, mm. koulutustarpeiden ennakointi Aluekehitystyö, hanketoiminta Verkostoituminen, kumppanuudet Henkilöstöjohtaminen: osaamisen kehittäminen Taulukko 3. Osaamisen ennakoinnin lähtötilanne

12 9 3. OSAAMISEN ENNAKOINNIN MENETELMÄT 3.1 Ennakointiin liittyvän tiedon hallinta Helmikuussa 2012 suoritettujen esimieshaastattelujen (6 kpl) perusteella on laadittu alla oleva malli ennakointikäytännöistä, tiedon lähteistä sekä ennakointitiedon käyttämisestä, analysoinnista ja tiedon jakamisesta (Taulukko 4). Ennakointitietoa tarkastellaan seuraavista näkökulmista (vrt. tuloskortti): vaikuttavuus, toiminta ja palvelut, uudistuminen sekä voimavarat ja talous. Osaamisen ennakointikäytännöt ja tiedon lähteet Kansallinen ja kansainvälinen taso: Tilastotietojen hyödyntäminen, yhteistyö maakuntaliittojen kanssa, eri julkaisujen hyödyntäminen mm. Tilastokeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), OKM, OPH, Työvoimaviranomainen, eri järjestöt, kansallisen tason verkostoyhteistyö Maakunnallinen taso Lapin liitossa ennakointiprosessin kuvaus sekä kehittämishanke käynnissä, tavoitteena koota ennakointitietoa yhteen tietokantaan, kuntayhtymän edustus (kuntayhtymän johtaja) ennakointiryhmässä KESU-prosessiin liittyen, viranomais- ja muu sidosryhmäyhteistyö (mm. ELY, AVI, järjestöt) Aluetaso: edustus erilaisissa alueellisissa työryhmissä, verkostoyhteistyö Kuntayhtymätaso: edustus Lapin liiton ennakointiryhmässä (kuntayhtymän johtaja), johtoryhmätyöskentely, palautteiden ja arviointien kautta saatujen tietojen hyödyntäminen, yhteistyö strategisten kumppaneiden kanssa, tarkastuslautakunnan palaute, yhtymähallituksen ja valtuuston palaute, verkostoyhteistyö Oppilaitostaso: Tilastotietojen, palautteiden ja arviointitulosten sekä mm. neuvottelukuntakyselyiden tulosten hyödyntäminen (Ammattiopisto Lappia), verkostoyhteistyö Tiedon käyttö, analysointi, tiedon jakaminen Kansallinen ja EU/kv-taso 1. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) 2. Kehittämisohjelmat 3. Tavoitesopimukset 4. Strategiat 5. Suositukset 6. Kansallinen arviointi perustoiminnan rahoitus kehittämistoiminnan rahoitus 7. Viestintä Maakunnallinen taso 1. Maakuntastrategia 2. Maakunnallinen kehittämisohjelma kehittämistoiminnan rahoitus 3. Viestintä Kuntayhtymätaso: 1. Johtoryhmätyöskentely 2. Strategiaprosessi 3. Esimieskoulutus 4. Yhteiset hankkeet 5. Kehityskeskustelut (yhtymäpalveluiden henkilöstö), 6. Viestintä Tulosaluetaso (yhtymäpalvelut ja oppilaitokset) 1. Strategiaprosessi 2. Johtoryhmätyöskentely 3. Talous- ja toimintasuunnitelma 4. Kehittämisohjelmat (AMK) 5. Tulosalueen hankkeet 6. Kehityskeskustelut (yhteisten/hallintopalveluiden henkilöstö), 7. Viestintä Tulosyksikkötaso (koulutus- ja toimialat sekä muut tulosyksiköt) 1. Johtoryhmätyöskentely 2. Hankkeet 3. Kehityskeskustelut (alan henkilöstö) 4. Yksikön hankkeet 5. Viestintä Taulukko 4. Ennakointiin liittyvän tiedon hallinta

13 Ennakointivastuut, ennakointitiedon koonti ja hyödyntäminen sekä jakaminen Ennakointitiedon koonnista ja hyödyntämisestä vastaavat koulutuskuntayhtymä Lappiassa pääosin kuntayhtymän johtaja, rehtorit sekä muut esimiehet. He saavat ennakointitietoa useista eri lähteistä. Myös tiedon tuotanto on jakaantunut useille eri tasoille. Prosessi on monivaiheinen ja ennakointitiedon sisältö jalostuu eri toimijoiden välisissä keskusteluissa. Alla oleva tiedon tuottamista ja hyödyntämistä kuvaava malli on koostettu helmikuussa 2012 toteutettujen esimieshaastattelujen (6 henkilöä) pohjalta. Esitetyt sisällöt ovat ainoastaan suuntaa antavia. (Taulukko 5). TAVOITE ENNAKOINNIN VASTUUHENKILÖ TOIMINTAYM PÄRISTÖ Omistajien odotuksiin vastaa- -hallitus Yhtymävaltuusto ja minen KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymän johtaminen YHTYMÄN JOHTA- JA VERKOSTOT Verkostoihin liittyvä asiakkuuksien johtaminen TULOSALUEET Tulosalueiden johtaminen TULOSYKSIKÖT Tulosyksikön johtaminen TUKIPALVELUT Tukipalveluiden johtaminen PALVELUALUEET Palvelualueen/ tiimien johtaminen ASIAKKAAT Asiakaslähtöinen palvelu REHTORIT REHTORIT, TU- LOSYKSIKÖIDEN JOHTAJAT TULOSYKSIKÖN JOHTAJA TUKIPALVELUIDEN JOHTAJA/ TUKIPALVELU- PÄÄLLIKKÖ ALUE-ESIMIEHET TIIMIESIMIEHET Koko henkilöstö (sisäinen yrittäjyys) Viestintä ennakointitedon levittäminen ja jalostaminen SUUNNITTELU (hyödyntää ennakointitietoa) Koulutuksen järjestämisluvat Strategia Yhtymätason linjaukset Toimintasuunnitelma ja talousarvio Yhtymästrategia Toimintasuunnitelma Talousarvio, ja sen käyttösuunnitelma Tuloskortit Vuosikellot Kumppanuussopimukset Kehittämisohjelmat Strateg. budjetointi AMK:Toim.ymp.analyysi Tavoitesopimus Strategia tuloskortit, toimintasuunnitelma, talousarvio ja sen käyttösuunnitelma Vuosikellot Talousarvio ja sen käyttösuunnitelma Toiminta/kehittämissuunnitelmat Vuosikellot OPSit Asiakastarveanalyysit Asiakasprofiilit Palvelusopimukset Tehtävien luokittelu Palveluiden suunnittelu Työnjakoon ja vastuisiin liittyvä suunnittelu Asiakaspalveluun liittyvä suunnittelu LAADUNHALLINTA TOTEUTUS (tuottaa lähiajan ennakointitietoa) Yhtymävaltuuston ja hallituksen kokoukset Tarkastuslautakunnan kokoukset Sisäinen valvonta Sopimusten ja hankkeiden hallinta Palveluiden toteutus Verkostoyhteistyö Osaamisen ja toiminnan kehittäminen Sisäinen valvonta Sopimusten ja hankkeiden hallinta Tapahtumat Verkostoyhteistyö Sisäinen valvonta Sopimusten ja hankkeiden hallinta Verkostoyhteistyö Päätöksenteko Sisäinen valvonta Johdon raportointi Opetuksen ja tukipalv. toteutus Johtoryhmätyöskentely Verkostoyhteistyö Työryhmät Sisäinen valvonta Sopimusten hallinta Palveluiden rakenne ja sisältö Verkostoyhteistyö Sisäinen valvonta Asiakkuuksien johtaminen Tiimityö Asiakaspalvelu Oppiminen ARVIOINTI (tuottaa pitkän tähtäimen ennakointitietoa) Raportit ja arviointikertomukset Auditointitulokset Arviointitulokset, Itsearviontitulokset Tilinpäätöstiedot Tuloksellisuus- ja hankerahoitus Oikaisuvaatimukset Johdon yhteistyö Johdon raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Tilinpäätöstiedot Johdon yhteistyö Arviointiraportit ja kertomukset Tilinpäätöstiedot Johdon yhteistyö Johdon raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Tilinpäätöstiedot Johdon yhteistyö Raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Tilinpäätöstiedot Johdon raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Auditointitulokset Palautteet ja arviointitoiminta Palautteet ja arviointitoiminta

14 11 Taulukko 5. Ennakointivastuut, ennakointitiedon koonti ja hyödyntäminen Seuraava kuvio pyrkii tiivistämään tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimallin yhteen kuvaan (Kuvio 2). Se lähtee liikkeelle vasemmasta ylälohkosta eli toimintaympäristöanalyysistä. Seuraavassa vaiheessa oikeassa ylälohkossa tarkastellaan yhtymän strategista johtamista ja siihen kiinteästi liittyviä dokumentteja. Kolmannessa vaiheessa tullaan oikeaan alalohkoon, jossa keskeistä on tukipalveluiden strateginen johtaminen. Tämä lohko on kaikkein lähimpänä osaamisen ennakointia. Neljännessä vaiheessa keskitytään vasempaan alalohkoon eli tukipalveluiden toteutukseen. Tämän jälkeen tietyin väliajoin tai tarpeen mukaan käynnistyy jälleen toimintaympäristöanalyysi jne. Kuvio 2. Tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli (versio 0.1) 3.3 Osaamisen ennakoinnin kytkeytyminen strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja strategiaprosesseihin Koulutuskuntayhtymä tekee laajaa yhteistyötä osana Lapin korkeakoulukonsernia (Lapland University Consortium, LUC). Lapin korkeakoulukonserniin kuuluvat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun lisäksi Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Vuoden 2011 alusta lähtien korkeakoulut tuottavat tukipalvelunsa osittain yhdessä. Korkeakouluilla on esimerkiksi yhteinen kirjasto ja kielikeskus, joilla kuitenkin on jatkossakin palvelutoimintaa jokaisella kolmella paikkakunnalla, Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Edelliseen kuvioon (2) verrattuna seuraavassa (kuvio 3) on huomioitu Lapin korkeakoulukonsernin kanssa tehtävä yhteistyö. Toimintaympäristöanalyysi tuottaa lähtökohdan tukipalveluiden toteutukselle (vasemmanpuoleinen nuoli ylhäältä-alas), mutta samalla tukipalveluiden toteutuksesta tulee lähteä palaute ylätason toimintaympäristöanalyysiin (oikeanpuoleinen nuoli alhaaltaylös).

15 12 Kuvio 3. Yleiskuva toimintaympäristöanalyysin ja tukipalveluiden operatiivisen toteutuksen kytkeytymisestä toisiinsa Yleisesti ottaen henkilöstön osaamisen ennakoinnin malliin vaikuttavat monet asiat. Seuraavaan kuvioon on pyritty löytämään kaikkein keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat osaamisen ennakoinnin mallin muodostamiseen. (Kuvio 4). Kuvio 4. Henkilöstön osaamisen ennakoinnin malliin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä

16 13 4. OSAAMISEN ENNAKOINNIN TYÖPAJA JA TULOKSET Lappiassa toteutettiin tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakoinnin työpaja. Työpajan tavoitteena oli käytännössä kokeilla ja edelleen muokata osaamisen ennakoinnin työpajamallia ja tuoda esiin koulutusorganisaation tukipalvelujen osaamistarpeita. Työpajassa käytetty aineisto on liitteenä 1. Osaamisen ennakoinnin menetelmäkuvaus ja työpohjat. Työpajan lähtötietoaineistona olivat Lappian strategiaprosessin tuottamat skenaariot. Niitä oli luotu yhteensä 4 kappaletta ja ne oli nimetty seuraavasti: A) Lappia kehityksen veturina läntinen Lappi nousuun, B) Taitaa se kannattaa, C) Keskittäminen ja reuna-alueet ja D) Lappilainen vallankumous. Työpajan päävaiheet on kuvattu kuviossa 10. Ensimmäisenä työpajassa keskusteltiin skenaarioista ja niiden valinnasta ennakoinnin pohjaksi. Keskustelussa päädyttiin ottamaan erityisesti skenaariot A ja D työskentelyn pohjaksi. Ensiksi päätettiin käsitellä skenaario A, sen jälkeen skenaario D ja tämän jälkeen arvioida kahden muun skenaarion näkökulmasta, tuovatko ne uusia vaatimuksia osaamisen suhteen. Toisessa vaiheessa skenaario A:n aiheuttamat heijastusvaikutukset osaamiseen koottiin keskustellen. Tämän pohdinnan tarkoituksena oli tuottaa mahdollisimman paljon osaamisvaatimuksia, ilman erityistä tukipalvelunäkökulmaa. Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin näitä heijastusvaikutuksia erityisesti tukipalveluiden näkökulmasta. Keskeinen kysymys kuului, mitä kukin heijastusvaikutus edellyttää tukipalveluiden toiminnalta ja osaamiselta, ja nouseeko mahdollisesti esiin uusia heijastusvaikutuksia? Neljännessä vaiheessa tukipalveluihin kohdistuvia osaamistarpeita käsiteltiin nimettyjen tukipalvelujen näkökulmasta. Tarkasteltaviksi tukipalveluiksi valittiin ICT, henkilöstöpalvelut, ravitsemuspalvelut, kiinteistöpalvelut ja TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio) -palvelut. Viidentenä vaiheena priorisoitiin eri tukipalvelujen näkökulmasta kaikkein tärkeimmät heijastusvaikutukset (taulukossa punaisella). Ennakointityöpajan lopputuloksena tunnistettiin tukipalveluiden yhteiset osaamisen kehittämisen teemat, jotka on listattu alla: Asiakkuuksien johtaminen ja hallinta (sisältäen kumppanuudet) Tuotteistamisosaaminen (kustannuslaskenta, hinnoittelu, juridiikka, verotus, jne.) Sisäisen yrittäjyyden asenne Moniosaaminen (rajapinta- ja välimaasto-osaaminen ja tunnistaminen), T-osaaminen (oman ydinosaamisen lisäksi hallitsee laaja-alaisemmin eri osa-alueita) Prosessien välistä yhteistyötä, laadunhallintaa Sovellusten pääkäyttäjyys (välittäjärooli): esim. Kassajärjestelmät, henkilöstöjärjestelmät, oppimisympäristöt ja -järjestelmät, jne. Viestintäosaaminen Pelisäännöt, roolit, vastuut, muutoshuolien käsittely Oppimisympäristöjen osaaminen Sopimussalkun hallinta ja sopimusosaaminen Hankeosaaminen, projektiosaaminen, hankintaosaaminen Kestävä kehitys ja riskien hallinta Seuraavassa kuviossa 5, on kuvattu työpajan eteneminen vaiheittain prosessina.

17 14 Kuvio 5. Työpajan eteneminen vaiheittain prosessina Työpajan lopuksi Lappiassa ryhdyttiin kuvaamaan lähtötietojen sekä tehdyn työn perusteella osaamisen ennakoinnin viitekehystä sekä osaamisen ennakoinnin prosessia. Osaamisen ennakoinnin viitekehyksen keskiöön tunnistettiin asiakas ja asiakastarpeet (Kuvio 6). Asiakasrajapinnassa toimiva työntekijä nähdään kaikkein tärkeimpänä kontaktina ja ennakoinnin onnistumisen mittarina. Kehällä kauempana vaikuttavat palvelukonseptit ja prosessit, tukipalvelujen johtaminen, strateginen johtaminen sekä toimintaympäristön muutokset. Kuvion vasemmassa reunassa on näitä asiakkaasta lähteviä tasoja läpäisevästi listattu aiemmin tunnistetut kuusi yhteistä osaamisen kehittämisen teemaa: 1) Kestävä kehitys, 2) Sopimusosaaminen, 3) Oppimisympäristöjen kehittäminen, 4) Viestintä ja vuorovaikutus, 5) Moniosaaminen sekä 6) Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen. Oikeassa reunassa vihreällä on kaksi olennaista ja geneeristä osaamisvaadetta eli Sisäinen yrittäjyys ja Valmentava johtajuus. Nämä tunnistettiin välttämättöminä asenne- ja osaamistekijöinä tulevaisuuden menestyvissä organisaatioissa.

18 15 Kuvio 6. Osaamisen ennakoinnin viitekehys Työpajan jälkeisessä jatkotyössä tunnistettiin, että hankeosaaminen on yksi tukipalvelujen yhteinen osaamisen teema, sillä projektimainen toiminta on lisääntymässä myös tukipalveluissa. Osaamisen ennakointi kuvattiin työpajassa myös osana strategia- ja toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia, yleisen prosessivaiheistuksen mallin avulla (Kuvio 7). Osaamisen ennakoinnin vaihe avattiin myös osaamisen ennakoinnin käytännön toteuttamista tukevaksi osaprosessiksi (vihreät laatikot).

19 16 Kuvio 7. Osaamisen ennakoinnin prosessi 4.1 Menetelmäkuvaus Tämä raportin liitteeksi on koottu osaamisen ennakoinnin menetelmäkuvaus/työpohjat, joiden avulla oma osaamisen ennakointiprosessi voidaan helposti käynnistää organisaatiossa tai sen eri yksiköissä. Pohjana toimii tässä pilotissa toteutettu työpaja, mutta liitteenä olevat työpohjat on muokattu yleisesti mille tahansa organisaatiolle sopivaksi. Toteuttamisen reseptiin tarvitset: Agenda (½-2 pv seminaariohjelma, riippuen kuinka laajasta organisaatiosta ja osallistujamäärästä on kyse) Strategiasyöte (esim. skenaariot, eläköitymisennusteet, muut ennakointitiedot) Menetelmäpakki eli taulukot ja työpohjat (heijastusvaikutukset, konkreettisemmat heijastusvaikutukset, heijastusvaikutusten priorisointi) Näitä työkaluja kannattaa soveltaa ja edelleen muokata oman organisaation tarpeiden mukaan ja tarvittaessa ottaa käyttöön myös uusia ja täydentäviä menetelmiä. Menetelmää voidaan hyödyntää esim. arvioitaessa rakennemuutosten, väestön ikääntymisen, monikulttuurisuuden, organisaatioiden nopeiden henkilömuutosten jne. vaikutuksia organisaation osaamistarpeisiin.

20 17 5. ENNAKOINTIMALLIN ARVIOINTI Ennakointimallin kehittämisen pohjana toimi Lappian skenaario- ja strategiatyöskentelyn aikana syntyneet aineistot. Lisäksi Lappiassa oli tuotettu paljon materiaalia ja pohja-aineisto ennakointivastuisiin, ennakointitiedon koontiin, hyödyntämiseen ja jakamiseen liittyen. Myös alustava tukihenkilöstön osaamisen ennakoinnin malli (versio 0.1) oli jo olemassa (Kuvio 2). Aineiston osalta materiaali oli siis hyvin organisaatiolähtöistä, mutta toisaalta tukipalveluiden osaamistarpeet voidaan nähdä hyvin samankaltaisina muissakin oppilaitosympäristöissä. Mikäli pilotin kokemuksia hyödynnetään muuntyyppisessä organisaatiossa, niin kannattaa hyödyntää menetelmäkuvauksen mukaista prosessimaista työskentelyä ja niiden työkirjapohjia. Menetelmällisesti hyödynnettiin ennakkoaineistoja ja niiden analyysejä sekä tukeuduttiin työpajatyöskentelyn aikana syntyvään aineistoon. Vaikka kaikki kutsutut osallistujat eivät päässeetkään osallistumaan työpajaan, päästiin tavoitteeseen. Kaksipäiväisen työpajatyöskentelyn aikana saatiin kuvattua ja visualisoitua ennakointimalli ja tunnistettua yhden organisaation tukipalveluiden osaamistarpeet. Lopputuloksena syntynyt ennakointimalli perustuu prosessimaiseen ajatteluun ja esitystapaan. Sen sovellettavuus ja yleistettävyys eri organisaatioihin voidaan ajatella olevan varsin hyvä. Prosessipohjaiset organisaation ja prosessijohtaminen ovat yleisiä kehitystrendejä tämän päivän julkisissa organisaatioissa. Prosessimainen toimintatapa voidaan pienillä muutoksilla soveltaa mihin tahansa organisaatioon sopivaksi toimintatavaksi huomioiden organisaatiokohtaiset eroavaisuudet. Osaamisen ennakointimallin vaikutukset näkyvät välittömästi pilottiorganisaatio Lappiassa. Ennakointimalli syntyi sopivasti kesken organisaation oman strategiaprosessin, jolloin sitä käsiteltiin osana strategiaprosessia. Ennakointimallin käyttöönotto tapahtunee vuoden 2013 aikana. 6. JATKOTOIMENPITEET JA KEHITYSEHDOTUKSET Tässä pilotissa kehitetyn osaamisen ennakoinnin mallin paras kehityspotentiaali ovat sen käyttöönottavat organisaatiot. Sitä kannattaa muokata organisaation omiin tarpeisiin soveltuvaksi, helpottamaan osaamisen ennakointityön aloittamista osana organisaation henkilöstöjohtamista.

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö

Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö Ari Konu kehitysjohtaja Lapin korkeakoulukonserni Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät 29.-30.9.2010

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä?

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? KJY:n henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 2010 Soili Saikkonen, kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen kehittämishanke vuosina 2011 2012. Hellevi Lassila, koulutusjohtaja, vararehtori Koulutuskeskus

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Osaava-ohjelman ajankohtaiskatsaus

Osaava-ohjelman ajankohtaiskatsaus Osaava-ohjelman ajankohtaiskatsaus 21 067 000 8 000 000 21 067 000 Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Opetustoimen Henkilöstökoulutus 10 350 000 Opettaja.tv 700 000 Opetushallinnon muu

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja sidosryhmäyhteistyö

Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja sidosryhmäyhteistyö Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät ja sidosryhmäyhteistyö Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja Korkeakoulujen arviointineuvosto Peda-forum Rovaniemi 26.8.2010 Sidosryhmäyhteistyö ja auditoinnit

Lisätiedot

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla ForeMassi 2011 2013 Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla Miksi? Mitä? Miten? Laurea/CoFi-tiimi yliopettaja Tarja Meristö tutkija Jukka Laitinen tutkija Hanna Tuohimaa Avausseminaari

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen ASIALISTA Lapin Korkeakoulukonserni (LUC) Konsernin tietohallinnon kehitys Kokonaisarkkitehtuuri - pilotti

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Kohti uutta menestystä!

Kohti uutta menestystä! Kohti uutta menestystä! -TOP School -hankkeen loppuseminaari Riitta Juusenaho hankejohtaja, KT TOP School -hanke Tampereen kaupunki TOP TOP School Kansainvälinen yhteistyöverkosto Kansallinen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Sisältää: - Arviointisuunnitelman valmistelun taustaa - Koulutuksen arviointisuunnitelma 2016 2019 - Arviointisuunnitelman valmistelu - Karvin määrittämät arviointitoiminnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot