Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK

2 OSAAMISEN ENNAKOINTI KUNTAPALVELUISSA -HANKE POHJOIS-SUOMEN PILOTTIRAPORTTI Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Lassi Köppä, Ramboll Management Consulting Oy Pohjois-Suomen pilottitoimijat, ks. tiivistelmä (Lappia ja OSEKK) Sirpa Sivonen, KT Kuntatyönantajat Leena Lehtinen, KT Kuntatyönantajat Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hankkeen Pohjois-Suomen pilotin osaamisen ennakointimallienkuvaukset KT Kuntatyönantajat Toinen linja Helsinki p

3 SISÄLTÖ Tiivistelmä 1 1. Johdanto Hankkeen tavoitteet ja roolit 3 2. Osaamisen ennakoinnin näkökulma pilotti-alueella Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tehtävät ja erityispiirteet Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian erityistarpeet osaamisen ennakointiin liittyen 6 3. Osaamisen ennakoinnin menetelmät Ennakointiin liittyvän tiedon hallinta Ennakointivastuut, ennakointitiedon koonti ja hyödyntäminen sekä jakaminen Osaamisen ennakoinnin kytkeytyminen strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja strategiaprosesseihin Osaamisen ennakoinnin työpaja ja tulokset Menetelmäkuvaus Ennakointimallin arviointi Jatkotoimenpiteet ja kehitysehdotukset 17 LIITTEET Liite 1 Osaamisen ennakoinnin menetelmäkuvaus ja työpohjat

4 1 TIIVISTELMÄ Pilotin nimi Vastuuhenkilöt mukana olevissa organisaatioissa Pilottiaika ja käytetyt henkilötyöpäivät Pilotin lähtötilanne Pilotin tavoite Tiivistelmä tuloksista Pohjois-Suomen pilotti Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Nimi: Tuula Sillanpää Asema: Kehityspäällikkö Organisaatio: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia os.: Urheilukatu 6, Tornio puh Nimi: Aila Näätsaari Asema: henkilöstöjohtaja Organisaatio: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia os.: Urheilukatu 6, Tornio puh Valmistelu syksyllä 2011 Varsinainen pilottitoiminta tammi-syyskuu 2012 Henkilötyöpäivät ei tiedossa. Lappian strategiaprosessin osana oli organisaatiossa toteutettu ennakointityöpaja teemalla: Miten lappilaista hyvinvointia tuetaan koulutus- ja osaamispalveluilla vuonna 2020? Lisäksi organisaatiossa oli työstetty seuraavat dokumentit: Tukipalveluita koskevat tavoitteet ja arviointi Ennakointitiedonhallinta Ennakointivastuut ja tiedon hyödyntäminen Tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli Lappian pilottikuvaus Henkilöstösuunnitelma Lappia tulevaisuuspaja raportti Pilotin tavoitteita olivat: Mitä osaamista eri skenaariot edellyttävät tukipalveluhenkilöstön osaamiselta (it, talous, henkilöstö) Kuvata tukipalveluhenkilöstön osaamistarpeet (it, talous, henkilöstö) Luoda tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli Pohtia, mikä rooli tukipalveluilla on organisaatiolle jatkossa? Tukipalveluiden osaamisen kehittämisen teemat: Asiakkuuksien johtaminen ja hallinta (sisältäen kumppanuudet) Tuotteistamisosaaminen (kustannuslaskenta, hinnoittelu, juridiikka, verotus, jne.) Sisäisen yrittäjyyden asenne Moniosaaminen (rajapinta- ja välimaasto-osaaminen ja tunnistaminen) T-osaaminen (oman ydinosaamisen lisäksi hallitsee laaja-alaisemmin eri osa-alueita) Prosessien välistä yhteistyötä, laadunhallintaa Sovellusten pääkäyttäjyys (välittäjärooli): esim. Kassajärjestelmät, henkilöstöjärjestelmät, oppimisympäristöt ja - järjestelmät, jne. Viestintäosaaminen Pelisäännöt, roolit, vastuut, muutoshuolien käsittely Oppimisympäristöjen osaaminen Sopimussalkun hallinta ja sopimusosaaminen Hankeosaaminen, projektiosaaminen, hankintaosaaminen Kestävä kehitys ja riskien hallinta

5 2 Jatkossa oppimisympäristöjä tulisi kehittää moniammatillisen tiimin kesken. Asiakaslähtöisten ratkaisujen suunnitteluun ja kehittämiseen tarvitaan tiimi, jossa tulee varmistaa näkökulma seuraaviin: ITC, kirjasto- ja tietopalvelut, kiinteistöpalvelut, opetus, eoppimiskeskus (vastaa verkko/etäopetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä jne.), koulutuksenjärjestäjän edustaja (ao. investoinnit). Tiivistelmä vaikutuksista Pilotin nimi Vastuuhenkilöt mukana olevissa organisaatioissa Pilottiaika ja käytetyt henkilötyöpäivät Pilotin lähtötilanne Pilotin tavoite Moniosaaminen on tullut esiin useissa yhteyksissä ja tarve tällaiselle on tunnistettu. Lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia tiimiytyä tarpeiden mukaan viralliset työryhmät eivät palvele arkityön tasolla kehittämistarpeita, joita tulee esim. tulosyksikkötasolla esille. Osaamisen ennakointimallin rakentamisprosessi selkiinnytti ylipäätään ennakointiprosessin roolia strategiatyössä, siihen liittyneitä vastuita ja toimijoita. Osaamisen ennakointimalli esiteltiin pidetyillä Lappian strategiapäivillä. Pohjois-Suomen pilotti Oulun seudun koulutuskuntayhtymän tukipalveluiden osaamisen ennakointi Nimi: Annukka Lankila Asema: Henkilöstöjohtaja Organisaatio: Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä, OSEKK Os. Automaatiotie 1, Oulunsalo . puh Ei tiedossa. OSEKK:issa käynnissä ollut organisaatiomuutos rajoitti organisaation osallistumista aktiiviseen pilottitoimintaan. Organisaatiomuutoksesta johtuen organisaation tavoitteita muokattiin niin, että se pystyi hyödyntämään Lappian pilotoinnin tuloksia. Tiivistelmä tuloksista Tiivistelmä vaikutuksista Vrt. edellinen vastaus (samat kuin Lappialla) Organisaatiomuutoksesta johtuen ei tiedossa.

6 3 1. JOHDANTO 1.1 Hankkeen tavoitteet ja roolit Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa on KT Kuntatyönantajien koordinoima hanke jossa kehitetään osaamisen ennakoinnin käytäntöjä ja malleja tukemaan osaamisen johtamista ja kehittämistä kunta-alan muutoksessa. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Lisäksi rahoittajia ja asiantuntijakumppaneita ovat KT Kuntatyönantajat, Suomen Kuntaliitto, Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry (PTY) sekä Keva. Muita kumppaneita ovat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry sekä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. Hankkeen yleistavoitteena on kehittää ja dokumentoida toimivia osaamisen ennakoinnin käytäntöjä sovellettavaksi laajemmin kunta-alan organisaatioissa sekä tuottaa pitkän aikavälin ennakointitietoa kuntien hyvinvointipalveluissa tarvittavasta osaamisesta koulutuksen järjestäjien ja koulutussuunnittelun käyttöön. Pilottikohtaiset kuvaukset antavat kattavan kuvan pilottitoimijoiden osaamisen kehittämisen nykyisistä käytännöistä ja dokumentoivat osaamisen ennakoinnin menetelmät. Kuvauksen tavoitteena on, että julkisen organisaation keskijohtoa edustava lukija saa kuvauksesta: 1. Käsityksen pilottien ennakointitoiminnasta ja menetelmien soveltuvuudesta omaan organisaatioonsa ja 2. Pystyy hyödyntämään hyvät käytännöt soveltuvilta osin omaan käyttönsä, sekä 3. Pystyy tekemään esityksen ennakointiprosessin perustamisesta ja osaamisen ennakoinnin merkityksestä organisaation johtamisessa. Tämä raportti esittelee Pohjois-Suomen pilotin työn tuloksia. Pilotoinnin tavoitteena oli kehittää koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli. Tässä raportissa on kuvattu Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakoinnin viitekehys ja rullaava osaamisen ennakoinnin prosessi. Raportin rakenne on seuraava: Toisessa luvussa kuvataan osaamisen ennakoinnin näkökulmat ja alueen erityispiirteet Kolmannessa luvussa kuvataan pilotin ennakointimenetelmiä Neljännessä luvussa keskustellaan miten ennakointi toimii osana strategista henkilöstön kehittämistä. Viides luku esittelee osaamisen ennakoinnin tulokset.

7 4 2. OSAAMISEN ENNAKOINNIN NÄKÖKULMA PILOTTI- ALUEELLA 2.1 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tehtävät ja erityispiirteet Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on ylläpitää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulua ja Ammattiopisto Lappiaa. Kuntayhtymä järjestää ammatillista ja muuta toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta ja ammattikorkeakoulutusta siten kuin niistä kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään sekä toimii koulutuksen alueellisena asiantuntijana ja aluevaikuttajana. Lisäksi kuntayhtymä toteuttaa koulutukseen ja toimialueen elinkeinoelämän ja julkishallinnon kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä huomioiden alueen kansainväliset erityispiirteet ja muuta toimialaansa kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa. Vuonna 2011 kuntayhtymän opiskelijamäärä oli yhteensä n. 6400, kokoaikaista henkilöstöä n. 710 ja liikevaihtoa sillä oli 64 milj.. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian muodostavat yhdeksän Länsi-Lapin kuntaa. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat (Kuvio 1). Kuvio 1. Lappian omistajakunnat ja maantieteellinen vaikutusalue Koulutuskuntayhtymän maantieteellinen alue on laaja. Alueen pitkät välimatkat tuovat osaamisen kasvattamiselle oman haasteensa. Kuntayhtymällä on kiinteät toimipaikat, Ylitorniota lukuun ottamatta, kaikissa jäsenkunnissa. Aikuiskoulutusta voidaan järjestää tarpeen mukaan kiinteiden toimipaikkojen ulkopuolella koko Lapin maakunnan alueella. Yhtymäpalvelut tuottavat keskitetysti koko koulutuskuntayhtymälle seuraavia tukipalveluja: Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämispalvelut Kiinteistöpalvelut Talouspalvelut Tietojärjestelmäpalvelut Viestintä- ja markkinointipalvelut Muut tukipalvelut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia tuottavat itsenäisesti.

8 5 Henkilöstösuunnitelma laaditaan Lappiassa taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä koko taloussuunnittelukauden kattavana. Suunnitelmassa on esitettävä olemassa olevan henkilöstön ja lisäksi suunnittelukaudella palkattavan uuden vakinaisen henkilöstön tehtävät ja lukumäärä. Myös negatiiviset muutokset on otettava huomioon henkilöstösuunnittelussa. Jos esimerkiksi suunniteltu hanke ei toteudu, voidaan henkilöstöä joutua vähentämään. Suunnitelman laatimisesta vastaa tulosalueen johtaja. Tukipalvelutehtävien osalta henkilöstötarve määritellään uusien tehtävien osalta tapauskohtaisesti tehtäväkuvauksella, jossa esitetään perusteet viran/toimen perustamiseen. Tehtäväkuvauksessa esitetään kuvattujen työtehtävien lisäksi sovellettava virka- ja työehtosopimus, tehtävän koko-/osa-aikaisuus, sopimuksen kesto ja palkan määrittelyperuste. Tehtäväkuvauksen hallinto- ja talousjohtajalle laatii tehtäväalueelle määritelty lähiesimies. Henkilöstömäärät Kuntayhtymä Lappian päätoiminen henkilöstö muodostuu johdosta, tukihenkilöstöstä, projektihenkilöstöstä, kouluttajista ja opettajista (Taulukko 1). Aika Lkm yht. Johto TKI Tukipalv. Htv yht. Ostopalv. Kaikki yht ,48 128, ,52 56,21 133, ,43 53,59 132, ,78 53,59 128, ,87 53,59 127, ,96 53,59 126,55 Taulukko 1. Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian päätoiminen henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä tarkoittaa yhtymäpalvelujen palveluksessa olevan päätoimisen henkilöstön määrää. Henkilömäärä on muutettu henkilötyövuosiksi vuoden 2010 toteutumaan suhteuttaen ( 77,52/85 = 0,912). Ostopalvelut henkilötyövuosiksi muutettuna kiinteistöpuolella on ,75 htv. IT-Lappia ei hanki tällä hetkellä palveluina työtä. Loput ostopalveluista muodostuu hallinto- ja talouspalvelujen ostopalveluista. Jakajana on yhtymäpalvelujen osalta käytetty vuosipalkkaa Yhtymäpalveluissa 65 vuoden iän saavutti v. 2011, 3 henkilöä, v. 2012, 1 henkilö täyttää 65 v, 2013, 1 henkilö ja 2014, 3 henkilöä. Uutta henkilöstöä jouduttanee rekrytoimaan tilalle. Pohjoisen Kulttuuri-instituutin hanke päättyy 2012, jolloin T&K toiminnassa ei ole henkilöstöä. Talous-, viestintä-, henkilöstö- ja kiinteistöosastolla henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Yhtymäpalvelujen kokonaismäärä v on 86 henkilöä, joista määräaikaisia 13, vakinaisia 73. Osa-aikaeläkeläisten määrä on vähentynyt vuoden 2010 lukemasta 5 kahteen v Vuosina pysyttäneen samoissa lukemissa kahdesta viiteen osa-aikaeläkeläisten määrässä. Kaikkiaan vuosina ikänsä puolesta olisi kymmenellä henkilöllä mahdollisuus osaaikaeläkkeeseen. Luvussa ei ole mukana jo osa-aikaeläkkeellä olevat yhtymäpalvelujen henkilöt. Muilla virkavapailla (perhevapaat) lienee v kahdesta kolmeen henkilöön/vuosi. Muutokset osaamisessa/koulutuksessa yhtymäpalveluiden osalta sisältää seuraavia asioita: Web:n, Populuksen ja MOSS:n osaamisen hallinta paranee. Intraa hyödynnetään entistä enemmän ja paremmin. Hiljaisen tiedon siirtämiseen ja mentorointiin panostetaan. Henkilöstöä kannustetaan laajentamaan osaamistaan työnkierron avulla. Tässä apuna on Avoin työvoimapankki. Kehityskeskustelu ja henkilöstökysely ovat avainasemassa koulutustarpeita määriteltäessä (HOJKS). Työntekijöiden ammattitaitoa pidetään yllä täsmäkoulutuksella (ohjelmistokoulutukset, hankintakoulutus, juridiikka, asia- ja dokumenttihallinta, kiinteistöpuolen koulutukset). Oppisopimuskoulutuksessa on systemaattisesti muutama henkilö (2011, 4 henkilöä).

9 6 Seuraavassa taulukossa on kuvattu pilotin alustava etenemissuunnitelma (Taulukko 2). Tammi-helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elo-syyskuu Lokakuu Marras-joulukuu Yhteistyö Lapin liiton ennakointiasiantuntijan kanssa Esimieshaastattelujen valmistelu ja toteutus (tilastotietojen ja arviointitulosten hyödyntäminen) Yhteinen palaveri OSEKKin kanssa (mukana myös ennakointiasiantuntija) Alustavan ennakointimallin kuvaaminen Ehdotus: yhteiskokous OSEKKin kanssa (käsitellään ennakointimalli) Em. kokouksen mahdollisin palauttein tarkennettu kuvaus ennakointimallista Ennakointimallin käsittely kuntayhtymän johtoryhmässä sekä Lappian esimiesvalmennuksessa --> mahdolliset tarkennukset. Ennakointimallin julkistaminen Lappian strategiapäivillä (johdon ja sidosryhmien tiedotus) Ehdotus: yhteinen kokous OSEKKin kanssa ja Lappian pilotin raportointi. Taulukko 2. Lappian pilotin alustava toteutusaikataulu 2.2 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian erityistarpeet osaamisen ennakointiin liittyen Alla on esitelty Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän tukipalveluiden tärkeimmät kansalliset ja strategiset tavoitteet ja toteutusta ohjaavat linjaukset. Yhtymän ja sen tulosalueiden (yhtymäpalvelut ja oppilaitokset) talousarviot rakennetaan tuloskortin muotoon. Tukipalveluihin liittyvät strategiset tavoitteet eri näkökulmista katsottuna on esitelty alla olevassa asiakohdassa 2. 1) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) Toisen asteen koulutuksen alueellisen saatavuuden turvaamiseksi käynnistetään toisen asteen koulutuksen palvelukyvyn ja yhteistyön vahvistamisen toimenpideohjelma, jolla lisätään oppilaitosrajat ylittävää tilojen, tukipalvelujen ja opettajaresurssien yhteiskäyttöä. Ohjelmalla tuetaan elinvoimaisen ja toimintakykyisen toimipisteverkon muodostumista. 2) Tukipalveluiden kannalta merkittävimmät strategiset tavoitteet Vaikuttavuus: asiakaskeskeinen toiminta, strategiset kumppanuudet, rakenteellinen kehittyminen Toiminta ja palvelut: Lapin korkeakouluyhteistyö, eoppimisen hyödyntäminen, mahdollistava johtajuus, tukipalveluiden tehokkuus Uudistuminen: osaamistarpeiden ennakointi ja kohdentaminen, työhyvinvoinnin tukeminen Voimavarat ja talous: henkilöstön vankka ja kehittyvä osaaminen, konsernin mahdollisuuksien hyödyntäminen, kustannustehokkuus ja ympäristötietoisuus 3) Henkilöstöpoliittiset linjaukset (vrt. henkilöstöstrategia) Laadunhallinnan tukena toimivat mahdollistava johtajuus ja henkilöstön sisäinen yrittäjyys. Linjausten lähtökohtana ovat Lappian yhteiset arvot, jotka ovat: Ihmisen arvostaminen Oikeudenmukaisuus Osaaminen - Asiakaslähtöisyys/asiakasläheisyys - Uudistusherkkyys

10 7 Rekrytointitarpeita tarkastellaan tukipalveluiden sisäiseen urakehitykseen liittyen, tehtävien mahdollisen uudelleenjärjestelyn kautta; Kyseiset tehtävät voidaan jakaa useamman henkilön kesken, tai osa tehtävistä voidaan siirtää niistä kiinnostuneen vastuulle. Avoimeksi jäänyt virka tai toimi voidaan em. perusteella joko jättää täyttämättä kokonaan tai uusi henkilö rekrytoidaan tarkennettuihin tarpeisiin. Käytössä avoin työvoimapankki, johon työntekijä voi ilmoittaa halukkuutensa uusiin vastuisiin tai tehtäväkokonaisuuksiin. Perehdyttämisohjelma, joka koskee yhtymän kaikkia yksiköitä, varmistaa toiminnan asiakaslähtöisyyden. Työhyvinvointia tukevat liikunta- ja kulttuurisetelit sekä työterveyspalvelusopimus. Työaika määräytyy lainsäädännön ja eri sopimusten mukaan. Myös joustava työaika ja etätyömahdollisuus on sisällytetty henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Työaikajärjestelyihin suhtaudutaan myönteisesti ja niiden käyttämiseen kannustetaan. Työaikamuutoksiin liittyvät osa-aikaeläke, vuorotteluvapaa, palkaton virkavapaa. Näitä edellyttää keskustelu, jossa selvitetään niihin liittyvät syyt ottaen huomioon yksilön hyvinvointi ja työssä jaksaminen. Toimipaikkasiirrot Viranhaltija on mahdollistaa siirtää yhtymän toiseen työpaikkaan ja hänelle varataan sitä ennen tilaisuus tulla kuulluksi. Palkkauksessa on käytössä työn vaativuuden arviointi ja henkilökohtaiset lisät. Yhteistoimintasopimus, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, varhaisen puuttumisen toimintamalli, työsuojelun puitteissa tehtävä kehitystyö sekä ennakoiva työterveyshuolto tukevat lappialaisten yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Kehityskeskusteluprosessi on ohjeistettu yhtymätasolla; Keskustelu käydään lähiesimiehen toimesta työntekijän kanssa tai ryhmäkeskusteluna vuosittain ja sen tarkoituksena on käsitellä yhteisiä tavoitteita sekä kirkastaa työntekijän roolia niiden saavuttamisessa. Tässä yhteydessä keskustellaan em. liittyvistä osaamisen kehittämistarpeista ja laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Esimiesvalmennuksella tuetaan esimiesten työtehtävien suorittamista ja työssä jaksamista. Palkitsemisohje tukee henkilöstön osallistumista osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. 4) Arviointi Tukipalveluiden arviointitoimet palvelevat yhtymän strategian toteutumisen seurantaa. Tunnusluvut toiminnan ohjausta tukeviin tuloskortteihin kerätään pääosin alla mainitun arviointitoiminnan kautta saaduista tuloksista. Mittarit Vaikuttavuus: maksullisen palvelutoiminnan tuotot (euroa) Toiminta ja palvelut: Johtamisprosessi (henkilöstökysely, kehityskeskustelut asteikko 1 5, heikko erinomainen), asiakaspalaute Uudistuminen: kehittämisresurssi (henkilöstöinvestointien osuus kokonaishenkilöstömenoista), kehityskeskustelut (käydyt keskustelut, %/henkilöstömäärä, kehityskeskusteluiden vaikuttavuus asteikolla 1 5: heikko erinomainen, henkilöstökysely: tukipalveluiden toimivuus (asteikko 1 5) Voimavarat ja talous: poistot vuosikatteesta, vuosikate toimintatuotoista Arviointimenetelmät Joka toinen vuosi arvioidaan tukipalveluiden laatua (tehokkuus, asiantuntijuus ja henkilöstön yhteistyökyky) koko yhtymähenkilöstölle järjestettävällä tukipalvelukyselyllä. Limittäin edellisen kanssa järjestetään joka toinen vuosi yhtymän henkilöstökysely, jolloin koko yhtymän henkilös-

11 8 töllä on mahdollisuus antaa palautetta tukipalveluiden toimivuudesta. Molemmissa em. kyselyissä palautetta on mahdollista antaa myös sanallisesti. Vuoden 2012 henkilöstökyselyssä on ollut mahdollisuus antaa palautetta myös tukipalveluhenkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen. Henkilöstökyselyn tulosten käsittely ja toimenpiteiden raportointi tapahtuu kaikissa Lappian työyhteisöissä yhtenäisen prosessin mukaisesti. Yhtymän johtaja ja yhtymähallitus käsittelee molempien kyselyiden tulosten pohjalta päätetyt suunnitelmat kehittämistoimista ja seuraa myös niiden toteutusta. Eri tukipalveluyksiköt hyödyntävät kehitystyönsä puitteissa itsearviointia ja benchmarkkaavat käytäntöjä sekä Lappian sisällä että vertaisorganisaatioissa. Tukipalveluja kehittävät lisäksi kehityskeskustelut, asiakaspalautteet, sisäinen tarkastus sekä johdon että päätöksentekoelinten kautta saadut palautteet. Auditointien kautta saadaan toimintaa kehittävää palautetta (KTAMK on läpäissyt auditoinnin v. 2010). Seuraavassa taulukossa on tiivistetty osaamisen ennakoinnin lähtötilanne syksyllä 2011 (Taulukko 3). Ennakointitiedon koonti Ennakointivastuut Ennakointitietoa kerääminen on hajautettua. Käytössä ei ole ao. tarkoitukseen suunniteltua tietojärjestelmää. Kuntayhtymän ja sen yhtymäpalveluiden osalta kuntayhtymän johtaja ja ao. tulosyksiköiden johtajat vastaavat ennakointityöstä. Oppilaitoksissa vastuussa ovat rehtorit sekä tulosyksiköiden johtajat. Henkilöstöä kannustetaan sisäiseen yrittäjyyteen (kerätään asiakasrajapinnasta palautetta ja heikkoja signaaleja toiminnan kehittämiseksi). Ao. toimintaa tukee mahdollistava johtajuus ja Lappian palkitsemisjärjestelmä. Tiedonlähteet Osallistuminen maakunnalliseen ennakointityöhön Tiedon analysointi ja hyödyntäminen Ennakointiprosessi on kuvattu kuntayhtymän, Ammattiopisto Lappian ja Kemi-Tornion AMKin laatutyöhön liittyen. a) Eri viranomaisten päätökset, suunnitelmat, tilastot ja raportit (mm. OKM, OPH, Tilastokeskus, TEM, Lapin liitto, Tekes). b) Neuvottelukuntien edustajat c) Laadunhallintaan liittyvät arviointitulokset d) Henkilöstö (kehityskeskustelut ja muu viestintä) e) Asiakaspalautteet f) Hanketoiminta: ohjausryhmäpalaute (aluetaso, maakunnallinen taso, kv-taso) g) Strategiset kumppanit (nimetty Kemi-Tornion AMKissa) h) Verkostot (sisäiset, ulkoiset) Kuntayhtymän johtaja Strategiatyö, mm. koulutustarpeiden ennakointi Aluekehitystyö, hanketoiminta Verkostoituminen, kumppanuudet Henkilöstöjohtaminen: osaamisen kehittäminen Taulukko 3. Osaamisen ennakoinnin lähtötilanne

12 9 3. OSAAMISEN ENNAKOINNIN MENETELMÄT 3.1 Ennakointiin liittyvän tiedon hallinta Helmikuussa 2012 suoritettujen esimieshaastattelujen (6 kpl) perusteella on laadittu alla oleva malli ennakointikäytännöistä, tiedon lähteistä sekä ennakointitiedon käyttämisestä, analysoinnista ja tiedon jakamisesta (Taulukko 4). Ennakointitietoa tarkastellaan seuraavista näkökulmista (vrt. tuloskortti): vaikuttavuus, toiminta ja palvelut, uudistuminen sekä voimavarat ja talous. Osaamisen ennakointikäytännöt ja tiedon lähteet Kansallinen ja kansainvälinen taso: Tilastotietojen hyödyntäminen, yhteistyö maakuntaliittojen kanssa, eri julkaisujen hyödyntäminen mm. Tilastokeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), OKM, OPH, Työvoimaviranomainen, eri järjestöt, kansallisen tason verkostoyhteistyö Maakunnallinen taso Lapin liitossa ennakointiprosessin kuvaus sekä kehittämishanke käynnissä, tavoitteena koota ennakointitietoa yhteen tietokantaan, kuntayhtymän edustus (kuntayhtymän johtaja) ennakointiryhmässä KESU-prosessiin liittyen, viranomais- ja muu sidosryhmäyhteistyö (mm. ELY, AVI, järjestöt) Aluetaso: edustus erilaisissa alueellisissa työryhmissä, verkostoyhteistyö Kuntayhtymätaso: edustus Lapin liiton ennakointiryhmässä (kuntayhtymän johtaja), johtoryhmätyöskentely, palautteiden ja arviointien kautta saatujen tietojen hyödyntäminen, yhteistyö strategisten kumppaneiden kanssa, tarkastuslautakunnan palaute, yhtymähallituksen ja valtuuston palaute, verkostoyhteistyö Oppilaitostaso: Tilastotietojen, palautteiden ja arviointitulosten sekä mm. neuvottelukuntakyselyiden tulosten hyödyntäminen (Ammattiopisto Lappia), verkostoyhteistyö Tiedon käyttö, analysointi, tiedon jakaminen Kansallinen ja EU/kv-taso 1. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) 2. Kehittämisohjelmat 3. Tavoitesopimukset 4. Strategiat 5. Suositukset 6. Kansallinen arviointi perustoiminnan rahoitus kehittämistoiminnan rahoitus 7. Viestintä Maakunnallinen taso 1. Maakuntastrategia 2. Maakunnallinen kehittämisohjelma kehittämistoiminnan rahoitus 3. Viestintä Kuntayhtymätaso: 1. Johtoryhmätyöskentely 2. Strategiaprosessi 3. Esimieskoulutus 4. Yhteiset hankkeet 5. Kehityskeskustelut (yhtymäpalveluiden henkilöstö), 6. Viestintä Tulosaluetaso (yhtymäpalvelut ja oppilaitokset) 1. Strategiaprosessi 2. Johtoryhmätyöskentely 3. Talous- ja toimintasuunnitelma 4. Kehittämisohjelmat (AMK) 5. Tulosalueen hankkeet 6. Kehityskeskustelut (yhteisten/hallintopalveluiden henkilöstö), 7. Viestintä Tulosyksikkötaso (koulutus- ja toimialat sekä muut tulosyksiköt) 1. Johtoryhmätyöskentely 2. Hankkeet 3. Kehityskeskustelut (alan henkilöstö) 4. Yksikön hankkeet 5. Viestintä Taulukko 4. Ennakointiin liittyvän tiedon hallinta

13 Ennakointivastuut, ennakointitiedon koonti ja hyödyntäminen sekä jakaminen Ennakointitiedon koonnista ja hyödyntämisestä vastaavat koulutuskuntayhtymä Lappiassa pääosin kuntayhtymän johtaja, rehtorit sekä muut esimiehet. He saavat ennakointitietoa useista eri lähteistä. Myös tiedon tuotanto on jakaantunut useille eri tasoille. Prosessi on monivaiheinen ja ennakointitiedon sisältö jalostuu eri toimijoiden välisissä keskusteluissa. Alla oleva tiedon tuottamista ja hyödyntämistä kuvaava malli on koostettu helmikuussa 2012 toteutettujen esimieshaastattelujen (6 henkilöä) pohjalta. Esitetyt sisällöt ovat ainoastaan suuntaa antavia. (Taulukko 5). TAVOITE ENNAKOINNIN VASTUUHENKILÖ TOIMINTAYM PÄRISTÖ Omistajien odotuksiin vastaa- -hallitus Yhtymävaltuusto ja minen KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymän johtaminen YHTYMÄN JOHTA- JA VERKOSTOT Verkostoihin liittyvä asiakkuuksien johtaminen TULOSALUEET Tulosalueiden johtaminen TULOSYKSIKÖT Tulosyksikön johtaminen TUKIPALVELUT Tukipalveluiden johtaminen PALVELUALUEET Palvelualueen/ tiimien johtaminen ASIAKKAAT Asiakaslähtöinen palvelu REHTORIT REHTORIT, TU- LOSYKSIKÖIDEN JOHTAJAT TULOSYKSIKÖN JOHTAJA TUKIPALVELUIDEN JOHTAJA/ TUKIPALVELU- PÄÄLLIKKÖ ALUE-ESIMIEHET TIIMIESIMIEHET Koko henkilöstö (sisäinen yrittäjyys) Viestintä ennakointitedon levittäminen ja jalostaminen SUUNNITTELU (hyödyntää ennakointitietoa) Koulutuksen järjestämisluvat Strategia Yhtymätason linjaukset Toimintasuunnitelma ja talousarvio Yhtymästrategia Toimintasuunnitelma Talousarvio, ja sen käyttösuunnitelma Tuloskortit Vuosikellot Kumppanuussopimukset Kehittämisohjelmat Strateg. budjetointi AMK:Toim.ymp.analyysi Tavoitesopimus Strategia tuloskortit, toimintasuunnitelma, talousarvio ja sen käyttösuunnitelma Vuosikellot Talousarvio ja sen käyttösuunnitelma Toiminta/kehittämissuunnitelmat Vuosikellot OPSit Asiakastarveanalyysit Asiakasprofiilit Palvelusopimukset Tehtävien luokittelu Palveluiden suunnittelu Työnjakoon ja vastuisiin liittyvä suunnittelu Asiakaspalveluun liittyvä suunnittelu LAADUNHALLINTA TOTEUTUS (tuottaa lähiajan ennakointitietoa) Yhtymävaltuuston ja hallituksen kokoukset Tarkastuslautakunnan kokoukset Sisäinen valvonta Sopimusten ja hankkeiden hallinta Palveluiden toteutus Verkostoyhteistyö Osaamisen ja toiminnan kehittäminen Sisäinen valvonta Sopimusten ja hankkeiden hallinta Tapahtumat Verkostoyhteistyö Sisäinen valvonta Sopimusten ja hankkeiden hallinta Verkostoyhteistyö Päätöksenteko Sisäinen valvonta Johdon raportointi Opetuksen ja tukipalv. toteutus Johtoryhmätyöskentely Verkostoyhteistyö Työryhmät Sisäinen valvonta Sopimusten hallinta Palveluiden rakenne ja sisältö Verkostoyhteistyö Sisäinen valvonta Asiakkuuksien johtaminen Tiimityö Asiakaspalvelu Oppiminen ARVIOINTI (tuottaa pitkän tähtäimen ennakointitietoa) Raportit ja arviointikertomukset Auditointitulokset Arviointitulokset, Itsearviontitulokset Tilinpäätöstiedot Tuloksellisuus- ja hankerahoitus Oikaisuvaatimukset Johdon yhteistyö Johdon raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Tilinpäätöstiedot Johdon yhteistyö Arviointiraportit ja kertomukset Tilinpäätöstiedot Johdon yhteistyö Johdon raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Tilinpäätöstiedot Johdon yhteistyö Raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Tilinpäätöstiedot Johdon raportointi Auditointitulokset Palautteet ja arviointitulokset Auditointitulokset Palautteet ja arviointitoiminta Palautteet ja arviointitoiminta

14 11 Taulukko 5. Ennakointivastuut, ennakointitiedon koonti ja hyödyntäminen Seuraava kuvio pyrkii tiivistämään tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimallin yhteen kuvaan (Kuvio 2). Se lähtee liikkeelle vasemmasta ylälohkosta eli toimintaympäristöanalyysistä. Seuraavassa vaiheessa oikeassa ylälohkossa tarkastellaan yhtymän strategista johtamista ja siihen kiinteästi liittyviä dokumentteja. Kolmannessa vaiheessa tullaan oikeaan alalohkoon, jossa keskeistä on tukipalveluiden strateginen johtaminen. Tämä lohko on kaikkein lähimpänä osaamisen ennakointia. Neljännessä vaiheessa keskitytään vasempaan alalohkoon eli tukipalveluiden toteutukseen. Tämän jälkeen tietyin väliajoin tai tarpeen mukaan käynnistyy jälleen toimintaympäristöanalyysi jne. Kuvio 2. Tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointimalli (versio 0.1) 3.3 Osaamisen ennakoinnin kytkeytyminen strategiseen henkilöstöjohtamiseen ja strategiaprosesseihin Koulutuskuntayhtymä tekee laajaa yhteistyötä osana Lapin korkeakoulukonsernia (Lapland University Consortium, LUC). Lapin korkeakoulukonserniin kuuluvat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun lisäksi Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Vuoden 2011 alusta lähtien korkeakoulut tuottavat tukipalvelunsa osittain yhdessä. Korkeakouluilla on esimerkiksi yhteinen kirjasto ja kielikeskus, joilla kuitenkin on jatkossakin palvelutoimintaa jokaisella kolmella paikkakunnalla, Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Edelliseen kuvioon (2) verrattuna seuraavassa (kuvio 3) on huomioitu Lapin korkeakoulukonsernin kanssa tehtävä yhteistyö. Toimintaympäristöanalyysi tuottaa lähtökohdan tukipalveluiden toteutukselle (vasemmanpuoleinen nuoli ylhäältä-alas), mutta samalla tukipalveluiden toteutuksesta tulee lähteä palaute ylätason toimintaympäristöanalyysiin (oikeanpuoleinen nuoli alhaaltaylös).

15 12 Kuvio 3. Yleiskuva toimintaympäristöanalyysin ja tukipalveluiden operatiivisen toteutuksen kytkeytymisestä toisiinsa Yleisesti ottaen henkilöstön osaamisen ennakoinnin malliin vaikuttavat monet asiat. Seuraavaan kuvioon on pyritty löytämään kaikkein keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat osaamisen ennakoinnin mallin muodostamiseen. (Kuvio 4). Kuvio 4. Henkilöstön osaamisen ennakoinnin malliin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä

16 13 4. OSAAMISEN ENNAKOINNIN TYÖPAJA JA TULOKSET Lappiassa toteutettiin tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakoinnin työpaja. Työpajan tavoitteena oli käytännössä kokeilla ja edelleen muokata osaamisen ennakoinnin työpajamallia ja tuoda esiin koulutusorganisaation tukipalvelujen osaamistarpeita. Työpajassa käytetty aineisto on liitteenä 1. Osaamisen ennakoinnin menetelmäkuvaus ja työpohjat. Työpajan lähtötietoaineistona olivat Lappian strategiaprosessin tuottamat skenaariot. Niitä oli luotu yhteensä 4 kappaletta ja ne oli nimetty seuraavasti: A) Lappia kehityksen veturina läntinen Lappi nousuun, B) Taitaa se kannattaa, C) Keskittäminen ja reuna-alueet ja D) Lappilainen vallankumous. Työpajan päävaiheet on kuvattu kuviossa 10. Ensimmäisenä työpajassa keskusteltiin skenaarioista ja niiden valinnasta ennakoinnin pohjaksi. Keskustelussa päädyttiin ottamaan erityisesti skenaariot A ja D työskentelyn pohjaksi. Ensiksi päätettiin käsitellä skenaario A, sen jälkeen skenaario D ja tämän jälkeen arvioida kahden muun skenaarion näkökulmasta, tuovatko ne uusia vaatimuksia osaamisen suhteen. Toisessa vaiheessa skenaario A:n aiheuttamat heijastusvaikutukset osaamiseen koottiin keskustellen. Tämän pohdinnan tarkoituksena oli tuottaa mahdollisimman paljon osaamisvaatimuksia, ilman erityistä tukipalvelunäkökulmaa. Kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin näitä heijastusvaikutuksia erityisesti tukipalveluiden näkökulmasta. Keskeinen kysymys kuului, mitä kukin heijastusvaikutus edellyttää tukipalveluiden toiminnalta ja osaamiselta, ja nouseeko mahdollisesti esiin uusia heijastusvaikutuksia? Neljännessä vaiheessa tukipalveluihin kohdistuvia osaamistarpeita käsiteltiin nimettyjen tukipalvelujen näkökulmasta. Tarkasteltaviksi tukipalveluiksi valittiin ICT, henkilöstöpalvelut, ravitsemuspalvelut, kiinteistöpalvelut ja TKI (tutkimus-, kehitys- ja innovaatio) -palvelut. Viidentenä vaiheena priorisoitiin eri tukipalvelujen näkökulmasta kaikkein tärkeimmät heijastusvaikutukset (taulukossa punaisella). Ennakointityöpajan lopputuloksena tunnistettiin tukipalveluiden yhteiset osaamisen kehittämisen teemat, jotka on listattu alla: Asiakkuuksien johtaminen ja hallinta (sisältäen kumppanuudet) Tuotteistamisosaaminen (kustannuslaskenta, hinnoittelu, juridiikka, verotus, jne.) Sisäisen yrittäjyyden asenne Moniosaaminen (rajapinta- ja välimaasto-osaaminen ja tunnistaminen), T-osaaminen (oman ydinosaamisen lisäksi hallitsee laaja-alaisemmin eri osa-alueita) Prosessien välistä yhteistyötä, laadunhallintaa Sovellusten pääkäyttäjyys (välittäjärooli): esim. Kassajärjestelmät, henkilöstöjärjestelmät, oppimisympäristöt ja -järjestelmät, jne. Viestintäosaaminen Pelisäännöt, roolit, vastuut, muutoshuolien käsittely Oppimisympäristöjen osaaminen Sopimussalkun hallinta ja sopimusosaaminen Hankeosaaminen, projektiosaaminen, hankintaosaaminen Kestävä kehitys ja riskien hallinta Seuraavassa kuviossa 5, on kuvattu työpajan eteneminen vaiheittain prosessina.

17 14 Kuvio 5. Työpajan eteneminen vaiheittain prosessina Työpajan lopuksi Lappiassa ryhdyttiin kuvaamaan lähtötietojen sekä tehdyn työn perusteella osaamisen ennakoinnin viitekehystä sekä osaamisen ennakoinnin prosessia. Osaamisen ennakoinnin viitekehyksen keskiöön tunnistettiin asiakas ja asiakastarpeet (Kuvio 6). Asiakasrajapinnassa toimiva työntekijä nähdään kaikkein tärkeimpänä kontaktina ja ennakoinnin onnistumisen mittarina. Kehällä kauempana vaikuttavat palvelukonseptit ja prosessit, tukipalvelujen johtaminen, strateginen johtaminen sekä toimintaympäristön muutokset. Kuvion vasemmassa reunassa on näitä asiakkaasta lähteviä tasoja läpäisevästi listattu aiemmin tunnistetut kuusi yhteistä osaamisen kehittämisen teemaa: 1) Kestävä kehitys, 2) Sopimusosaaminen, 3) Oppimisympäristöjen kehittäminen, 4) Viestintä ja vuorovaikutus, 5) Moniosaaminen sekä 6) Asiakkuuksien hallinta ja johtaminen. Oikeassa reunassa vihreällä on kaksi olennaista ja geneeristä osaamisvaadetta eli Sisäinen yrittäjyys ja Valmentava johtajuus. Nämä tunnistettiin välttämättöminä asenne- ja osaamistekijöinä tulevaisuuden menestyvissä organisaatioissa.

18 15 Kuvio 6. Osaamisen ennakoinnin viitekehys Työpajan jälkeisessä jatkotyössä tunnistettiin, että hankeosaaminen on yksi tukipalvelujen yhteinen osaamisen teema, sillä projektimainen toiminta on lisääntymässä myös tukipalveluissa. Osaamisen ennakointi kuvattiin työpajassa myös osana strategia- ja toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia, yleisen prosessivaiheistuksen mallin avulla (Kuvio 7). Osaamisen ennakoinnin vaihe avattiin myös osaamisen ennakoinnin käytännön toteuttamista tukevaksi osaprosessiksi (vihreät laatikot).

19 16 Kuvio 7. Osaamisen ennakoinnin prosessi 4.1 Menetelmäkuvaus Tämä raportin liitteeksi on koottu osaamisen ennakoinnin menetelmäkuvaus/työpohjat, joiden avulla oma osaamisen ennakointiprosessi voidaan helposti käynnistää organisaatiossa tai sen eri yksiköissä. Pohjana toimii tässä pilotissa toteutettu työpaja, mutta liitteenä olevat työpohjat on muokattu yleisesti mille tahansa organisaatiolle sopivaksi. Toteuttamisen reseptiin tarvitset: Agenda (½-2 pv seminaariohjelma, riippuen kuinka laajasta organisaatiosta ja osallistujamäärästä on kyse) Strategiasyöte (esim. skenaariot, eläköitymisennusteet, muut ennakointitiedot) Menetelmäpakki eli taulukot ja työpohjat (heijastusvaikutukset, konkreettisemmat heijastusvaikutukset, heijastusvaikutusten priorisointi) Näitä työkaluja kannattaa soveltaa ja edelleen muokata oman organisaation tarpeiden mukaan ja tarvittaessa ottaa käyttöön myös uusia ja täydentäviä menetelmiä. Menetelmää voidaan hyödyntää esim. arvioitaessa rakennemuutosten, väestön ikääntymisen, monikulttuurisuuden, organisaatioiden nopeiden henkilömuutosten jne. vaikutuksia organisaation osaamistarpeisiin.

20 17 5. ENNAKOINTIMALLIN ARVIOINTI Ennakointimallin kehittämisen pohjana toimi Lappian skenaario- ja strategiatyöskentelyn aikana syntyneet aineistot. Lisäksi Lappiassa oli tuotettu paljon materiaalia ja pohja-aineisto ennakointivastuisiin, ennakointitiedon koontiin, hyödyntämiseen ja jakamiseen liittyen. Myös alustava tukihenkilöstön osaamisen ennakoinnin malli (versio 0.1) oli jo olemassa (Kuvio 2). Aineiston osalta materiaali oli siis hyvin organisaatiolähtöistä, mutta toisaalta tukipalveluiden osaamistarpeet voidaan nähdä hyvin samankaltaisina muissakin oppilaitosympäristöissä. Mikäli pilotin kokemuksia hyödynnetään muuntyyppisessä organisaatiossa, niin kannattaa hyödyntää menetelmäkuvauksen mukaista prosessimaista työskentelyä ja niiden työkirjapohjia. Menetelmällisesti hyödynnettiin ennakkoaineistoja ja niiden analyysejä sekä tukeuduttiin työpajatyöskentelyn aikana syntyvään aineistoon. Vaikka kaikki kutsutut osallistujat eivät päässeetkään osallistumaan työpajaan, päästiin tavoitteeseen. Kaksipäiväisen työpajatyöskentelyn aikana saatiin kuvattua ja visualisoitua ennakointimalli ja tunnistettua yhden organisaation tukipalveluiden osaamistarpeet. Lopputuloksena syntynyt ennakointimalli perustuu prosessimaiseen ajatteluun ja esitystapaan. Sen sovellettavuus ja yleistettävyys eri organisaatioihin voidaan ajatella olevan varsin hyvä. Prosessipohjaiset organisaation ja prosessijohtaminen ovat yleisiä kehitystrendejä tämän päivän julkisissa organisaatioissa. Prosessimainen toimintatapa voidaan pienillä muutoksilla soveltaa mihin tahansa organisaatioon sopivaksi toimintatavaksi huomioiden organisaatiokohtaiset eroavaisuudet. Osaamisen ennakointimallin vaikutukset näkyvät välittömästi pilottiorganisaatio Lappiassa. Ennakointimalli syntyi sopivasti kesken organisaation oman strategiaprosessin, jolloin sitä käsiteltiin osana strategiaprosessia. Ennakointimallin käyttöönotto tapahtunee vuoden 2013 aikana. 6. JATKOTOIMENPITEET JA KEHITYSEHDOTUKSET Tässä pilotissa kehitetyn osaamisen ennakoinnin mallin paras kehityspotentiaali ovat sen käyttöönottavat organisaatiot. Sitä kannattaa muokata organisaation omiin tarpeisiin soveltuvaksi, helpottamaan osaamisen ennakointityön aloittamista osana organisaation henkilöstöjohtamista.

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa. 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa 1.3.2011-31.12.2013 Projektipäällikkö Raija Keuro Projektikoordinaattori Leena Lehtinen Henkilöstövoimavarojen kehittäminen - osaamisalueen toiminta KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi on jatkuva päivittyvä prosessi, joka kulkee käsi kädessä organisaation vision ja strategian kanssa. Hanke-esittely Kevät 2012

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Elinvoima, ja palvelut 2030 Jyväskylän paviljonki 7.5.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä.. Mikä se on? Toimintajärjestelmä sisältää toimintaprosessit, toiminnan mittaamisen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla

Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla Esimiesten näkemyksiä laadunhallinnasta miten laatua varmistetaan ja kehitetään eri aloilla LARK-hankkeen workshop 3 3.9.2012 Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Esimieskeskustelut keväällä 2012

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN

LAADUNHALLINNNAN KEHITTÄMINEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN 2012 1. KORKEAKOULUN LAATUPOLITIIKKA t Laadunhallinnan jalkauttaminen laitoksille ja koulutusohjelmiin - EFQM-itsearvioinnin käytön kehittäminen - OPS- katselmusten kehittäminen,

Lisätiedot

Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö

Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö Avoimen yliopisto-opetuksen uudelleen organisointi yliopistoissa - strategiana maakunnallinen yhteistyö Ari Konu kehitysjohtaja Lapin korkeakoulukonserni Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät 29.-30.9.2010

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä?

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? KJY:n henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 2010 Soili Saikkonen, kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 11.2.2013 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Konsortioryhmän kokous 11.11.2014 Markku einäsenaho KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Asetetut tavoitteet ja strategiatyön hyödyntäminen Tavoitteet Yhteinen

Lisätiedot

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN. Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto. koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu TYÖVÄLINEITÄ OSAAMISEN KARTOITTAMISEEN Osaamisen tunnistaminen on yrityksille elinehto koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 28.11.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. Koulutuskeskus Salpauksen,

Lisätiedot

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Tausta: hallituksen kannanotto Toimivien työmarkkinoiden ja henkilöstön

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset EFQM MALLI TOIMINNTA TÚLOKSET 1 Johtajuus Lainsäädäntö Perussopimus Hallintosääntö Ydinprosessit Vuosisuunnitelmat Talousarvio Tilinpäätös Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen. Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö

Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen. Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö Ennakoiva osaamisen hallinta ja kehittäminen Merja Adenius-Jokivuori henkilöstön kehittämispäällikkö Sari Uotila henkilöstöpäällikkö Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Henkilöstöyksikön johtaminen

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus

Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Pedagoginen johtaminen ja osaamisperusteisuus Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen johtamisen kehittämishanke vuosina 2011 2012. Hellevi Lassila, koulutusjohtaja, vararehtori Koulutuskeskus

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kansainvälisen hanketoiminnan projektitoimimalli (PTM) Rovaniemi 17.1.2012, Kristiina Jokelainen

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kansainvälisen hanketoiminnan projektitoimimalli (PTM) Rovaniemi 17.1.2012, Kristiina Jokelainen Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kansainvälisen hanketoiminnan projektitoimimalli (PTM) Rovaniemi 17.1.2012, Kristiina Jokelainen Toimintamallille asetetut tavoitteet Visio Kansainvälisen hanketoiminnan

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO Ammattikorkeakoulut perustivat konsortion 14.11.2007. Konsortio

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. MUISTIO 1.10.2009 LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 1.10.2009 kello 9.30-13.00 Paikka Läsnä, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖN TEKIJÄT TERO LUOKKANEN JA SINI OTTELIN OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAT: LEHTORI, TUTKINTOVASTAAVA RAIJA RAJALA,

Lisätiedot

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen

10.12.2010 Ulla Keto & Marjo Nykänen Itsearviointi, case MAMK Laatu- ja palvelujohtaja Marjo Nykänen Lehtori, laatuvastaava Ulla Keto Ohjelma Itsearviointi korkeakoulun laatutyökaluna Itsearviointi MAMKissa EFQM-itsearvioinnit (1998, 1999)

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot