INVESTOINTIOSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTOINTIOSA 2012 2016"

Transkriptio

1 261 INVESTOINTIOSA

2 262

3 263 INVESTOINTIOSA Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat tilakeskuksen lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakennukset, perusparannukset, kunnallistekniset työt ja kehärata. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määrärahataulukoihin. Tilakeskuksen lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Tilakeskuksen lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2012 täytäntöönpano. Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. Uudisrakentamisen muuta kautta rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin. Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita. Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa konsernihallinto, aineettoman omaisuuden määrärahoista tietohallinto. Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä. Määrärahat Uudisrakennukset euroa Peruskorjaukset euroa Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt euroa Aineeton omaisuus euroa Kunnallistekniset työt euroa Kehärata euroa Irtain omaisuus euroa Kiinteän omaisuuden ja luonnonsuojelualueiden osto euroa Maa-alueiden kunnostus euroa Osakkeet ja osuudet euroa Investointimenot yhteensä euroa Taloussuunnitelma Kaupunki Tulot Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti Menot Netto

4 264 Rahastot MENOT Liikelaitokset Tulot Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti Menot Netto Liikelaitosten investoinneista tarkemmin liikelaitosten osiossa.

5 UUDISRAKENNUKSET MENOT ALV Tilakeskus on valmistellut suoraan budjettivaroin tai vuokraamalla tapahtuvaa palvelutuotannon edellyttämää uudisrakentamista koskevan kokonaisesityksen 10-vuotiskaudelle. Lähtökohtana tilakeskuksen laatimalle kokonaisesitykselle ovat olleet kunkin toimialan lautakunnan syyskuussa tekemät oman palveluverkkonsa toimitiloja koskevat esitykset. Kokonaisesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupungin johdon sekä tilojen käyttäjätoimialojen kanssa. Uudisrakentamisen kohteet on jaoteltu talousarvion liitteessä 1 olevassa taulukossa kolmeen eri ryhmään: A) Omat investoinnit (= talousarvion investointiosan uudisrakentamisen määrärahat) B) Konserniyhtiöiden kohteet C) Vuokraratkaisuna toteutettavat kohteet, jossa investorina kaupungin ulkopuolinen taho Jo aiemmin aloitettujen kohteiden toteuttamiseen (sidotut määrärahat) tarvitaan 12,6 milj. euroa eli noin 83 prosenttia koko vuoden 2012 uudisrakentamista koskevasta määrärahaesityksestä. Vuonna 2012 aloitettavat kohteet ovat Kilterin ja SInirikon ympärivuorokautiset päiväkodit, Dickursby campus sisältäen koulun laajennuksen ja päiväkodin, Viertolan vastaanottokodin Harjulan toimipisteen uusi yksikkö sekä Vetokannaksen ulkoilualueen huoltorakennus. Uusien palvelutilojen hankkiminen painottuu taloussuunnitelmakaudella vanhustenhuollon hankkeisiin sekä uusien asuntoalueiden opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lisäksi mm. päiväkoteja rakennetaan vanhoillakin alueilla vastaamaan lisääntyvää tarvetta. Kauden aikana toteutetaan myös useita pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen liittyviä hankkeita. Toimialojen palveluverkkoja koskevat tiedot on taloussuunnitelmassa esitetty kunkin toimialan kohdalla. Kehäradan uusien asemarakennusten suunnittelu - ja toteutuskustannuksiin on varauduttu kohdassa "Julkinen käyttöomaisuus / Kehärata". Kaupungintalon parkkipaikkojen rakentamiseen on varauduttu kohdassa Osakkeet ja osuudet. Palvelutilainvestointeihin liittyvistä tarveselvityksistä, hankesuunnitelmista, suunnittelusta sekä toteuttamisesta vastaa tilakeskus. Jos kyseessä on muutoin kuin suoraan budjettivaroin tapahtuva tilahankinta, toimii käyttäjälautakunnan ja tilakeskuksen lautakunnan hyväksymä hankesuunnitelma tilauksen perusteena tilakeskuksen ja toteuttajatahon välillä.

6 PERUSKORJAUKSET MENOT ALV Lähtökohtana tilakeskuksen laatimalle 10-vuotiskautta koskevalle esitykselle ovat olleet kunkin toimialan lautakunnan syyskuussa tekemät oman palveluverkkonsa toimitiloja koskevat esitykset sekä toimialojen tekemät esitykset pienistä korjaus- ja muutostyökohteista. Tilakeskus on osaltaan selvittänyt rakennusten kunnon vaatimia korjaustoimenpiteitä ja niiden vaikutusta toteutusaikatauluihin. Kokonaisesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupungin johdon sekä tilojen käyttäjätoimialojen kanssa. Kohteet on esitetty talousarvion liitteessä 2. Toimialojen palveluverkkoja koskevat tiedot on taloussuunnitelmassa esitetty kunkin toimialan kohdalla. Jo aiemmin aloitettujen kohteiden toteuttamiseen (sidotut määrärahat) tarvitaan noin 18 milj. euroa eli noin 70 prosenttia koko vuoden 2012 peruskorjausten määrärahaesityksestä. Kustannuksiltaan merkittävin vuonna 2012 aloitettavat korjauskohde on Dickursby skolan peruskorjaus. Lisäksi esim. Nikkarin päiväkoti korjataan Myös Koivukylän koulun tiloihin sijoittuvan päiväkodin vaatimat muutostyöt sekä Kimokujan koulun tilojen korjaus päivähoidon käyttöön aloitetaan Päiväkotien peruskorjauksista suunnitelmassa esitetään vuosittainen investointitaso. Kohteiden peruskorjausten toteutusjärjestystä on selvitetty ja työtä jatketaan vaiheittain. Samalla arvioidaan myös tarvittavien väistötilojen järjestämismahdollisuudet kohteittain. Esitykseen sisältyvän uudisrakennuspäiväkodin mahdollinen lykkääminen siirtääkin vastaavasti alueella sijaitsevan päiväkodin peruskorjausta. Kohteet yksilöidään vuosittain laadittavassa työohjelmassa. Kohtiin "pienet muutokset ja korjaukset" varatulla rahoituksella toteutetaan vuosittain rakennusten ja niiden piha-alueiden kuntoon ja turvallisuuteen liittyviä korjauksia sekä mm. tilojen käytön tehostamiseen liittyviä muutoksia. Näihin töihin on vuoden 2012 esityksessä varauduttu noin 8 milj. eurolla. Lukuun sisältyy myös määrärahavaraus erillisten sisäilmaongelmien poistamiseen. Määrärahaa ei ole varattu seuraavien jo aiemmin varsinaisesta käytöstä vapautuneiden tai lähivuosina vapautuvien kohteiden peruskorjauksiin: Laajavuoren koulu, Tarhapuiston koulu, Länsimäen koulun Pallasrakennus ja Martinlaakson nuorisotalo. Kyseisten kohteiden tonttien jatkokäyttöä selvitetään. Mm. Vantaan Valo projektin toimintaan itä- ja länsi- Vantaalla pyritään sijoittamaan muusta toiminnasta vapautuviin käyttötarkoitusta vastaaviin tiloihin kauden aikana. Kun peruskorjauksiin käytettävä vuosittainen määrärahataso vahvistetaan, voidaan vuoden 2012 lopullisen suunnittelu- ja toteutusohjelman laatiminen käynnistää. Tässä yhteydessä kohteet tarkentuvat etenkin kustannuksiltaan pienien tai pienehköjen toimenpiteiden osalta. Kokonaisesitys taloussuunnitelmakaudelle päivitetään vuosittain ottamalla huomioon mm. palveluverkkojen päivityksistä aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet ko. tiloissa. Onkin huomattava, että ohjelmassa jo olevien kohteiden ajoitus voi muuttua seuraavia suunnitelmia laadittaessa.

7 VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOSTYÖT MENOT ALV Menokohdalta maksetaan yli euroa maksavia muutos- ja korjaustöitä jo käytössä olevissa tai hankittavissa vuokra- ja osaketiloissa. Töitä voidaan tehdä myös niin, että toteutuksesta vastaa esim. vuokranantaja ja kustannukset maksetaan vuokran yhteydessä erikseen päätettävällä tavalla. Tilakeskus on valmistellut yhteistyössä tilojen käyttäjätoimialojen kanssa esityksen vuokra- ja osaketiloissa tai niiden piha-alueilla (päiväkodit) toteutettavista korjaustöistä. Määrärahan alustava käyttö toimialoittain on esitetty talousarvion liitteessä 3. Vuodelle 2012 esitetystä määrärahasta merkittävä osa on varattu sosiaali- ja terveystoimen palvelutiloja koskeviin tilajärjestelyihin. Päiväkoteihin varatusta määrärahasta taas pääosa käytetään piha-alueiden kunnostamiseen. Kun käytettävä määrärahataso vahvistetaan, voidaan vuoden 2012 lopullisen suunnittelu- ja toteutusohjelman laatiminen käynnistää. Kokonaisesitys taloussuunnitelmakaudelle päivitetään vuosittain ottamalla huomioon mm. palveluverkkojen päivityksistä aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet ko. tiloissa. Mittaviin muutostöihin esim. Tikkurilan alueen toimistotiloissa ei ole varauduttu suunnitelmakaudella.

8 AINEETON OMAISUUS TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT ALV Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinnon palvelukeskus on koonnut hankesalkun. Tietohallinnon johtoryhmä ja tietohallinnon palvelukeskus priorisoivat yhteistyössä toimialojen kanssa hanke-esitykset ja hankkeet. Keskeisimpiä hankkeita ovat: Dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto (vuonna 2011) ja sen laajentaminen vuonna Valtakunnallinen KanTa-hanke, jonka toteuttaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). Sosiaali- ja terveystoimen operatiivisten järjestelmien (GFS ja VATJ) uusimisen käynnistäminen. Potilastietojärjestelmän uusimista suunnitellaan yhteistyössä HUS-alueen kuntien ja HUSin kanssa. Sähköisen asioinnin ratkaisujen kehittäminen. Vantaan uusi Internet-palvelu/-portaali otettiin käyttöön elokuussa Ratkaisua on tarkoitus laajentaa vuonna 2012 nykyisen intranetin korvaavaksi sähköiseksi työpöydäksi. Hallinnon työasema- ja palvelinympäristön sekä käyttäjähallinnan kehittäminen. Datawarehouse-/tietovarastohanke, joka käynnistyy loppuvuonna 2012 sosiaali- ja terveystoimessa, mutta jonka käyttö on myöhemmissä vaiheissa tarkoitus laajentaa muillekin toimialoille.

9 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT KUNNALLISTEKNISET TYÖT Liikennealueet Urheilualueet Virkistysalueet Ympäristörakentaminen Yhteishankkeet Kehärata Kuntatekniikan keskus vastaa yhdyskuntatekniikan rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja käytön suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Hankkeet toteutetaan maankäytön ja ympäristön toimialan strategian mukaisesti, ja kaupungin lakisääteisistä rakentamisvelvollisuuksista huolehditaan. Elinkeinopoliittisesti merkittävien alueiden ja asuntotuotantoohjelman kohteiden kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan puolestaan sopimusten mukaisesti. Kohteiden toteuttamisen painopiste on uusien alueiden kunnallistekniikassa, mutta myös katuverkoston muutos- ja täydennystöitä tehdään. Investointiohjelman tavoitteena on myös huolehtia olemassa olevasta omaisuudesta peruskorjaamalla ja saneeraamalla sitä suunnitelmallisesti. Suunnittelu- ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti ja kilpailukelpoisella laatu-/kustannussuhteella. Hankkeiden kokonaistaloudellisuus sekä ympäristöhaittojen ehkäisy ovat määrääviä tekijöitä mm. joukkoliikennettä palvelevien hankkeiden ja perusparannushankkeiden ajoituksessa. Liikennealueet Pääkatuverkkoa parannetaan ja täydennetään sopimus- ja asuntotuotantokohteissa sekä työpaikka-alueilla. Kivistön alueella aloitetaan Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen. Marja-Vantaan alueella keskustan toteuttaminen alkaa Ruusukvartsinkadun rakentamisella ja Keimolanmäen kunnallistekniikan 1. rakennusvaihetta jatketaan. Kivistön/Aviapoliksen alueilla Tikkurilantien rakentamista välillä Katriiinantien - Riipilänte jatketaan. Tikkurilan keskustassa rakennetaan Ratatietä. Meiramitien rakentaminen käynnistyy ja Koisotien lumen vastaanottoalueen rakentamista jatketaan. Koivukylän alueella rakennetaan Koivukylän ja Asolanväylän kiertoliittymää, Laurintietä sekä Elmontietä ja Korson alueella Nikinmäentietä. Hakunilan alueella Hakunilanraitin saneeraus jatkuu, ja Kuninkaanmäessä pyritään parantamaan alueen liikenneturvallisuutta mm. rakentamalla Kuusimäentie. Myyrmäen urheilupuiston autopaikka-alue rakennetaan vuonna 2012 (kaupungin kustannusosuus on euroa). Kaupunkisuunnittelulautakunta on edellyttänyt kunnallistekniikan rakentamisohjelman osalta korvausvelan kasvun pysäyttämistä. Ns. vanhoilla alueilla katujen rakentaminen rajoittuu pakolliseen täydennys- sekä kuntovajekohteiden rakentamiseen, mihin on varattu noin 11 milj. euroa. Vanhojen alueiden katurakentamisessa hulevesiongelmien hoitaminen sekä turvalliset kevyen liikenteen ratkaisut ovat ensi sijalla. Asuntotuotannon ja yritystoiminnan tarpeisiin rakennetaan sopimuksiin perustuen kaikilla kaupungin palvelualueilla.

10 270 Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan mm. Kehä III:n, Myyrmäen bussiterminaaliin parantamiseen liittyvän Jönsaksentien pysäkkijärjestelyiden, Uomatien radanalituksen sekä Nikinmäen alueen yksittäisillä katuinvestoinneilla. Kunnallistekniikan investointimenot ilman Kehärataa ja siihen liittyviä hankkeita pidetään mahdollisimman tasaisina suunnitelmakaudella Marja- Vantaan keskustan katuyhteyksien rakentaminen aloitetaan vuoden 2012 aikana. Elmon urheilupuiston kunnallistekniikan rakentamisen käynnistämiseen on varattu vuodelle ,5 milj. euroa. Urheilulaitokset Urheilulaitosrakentamisessa pienkenttien perusparannuksen rahoitusta on lisätty kasvaneiden vastuiden takia. Suurimmat hankkeet ovat Hiekkaharjun urheilupuisto, Vetokannaksen urheilualueet ja Kaivokselan pallokenttä. Virkistysalueet Suunnitelmakaudella kehitetään pääosin kaupungin ulkopuolella sijaitsevia virkistysalueita (mm. Bjurs) ja jatketaan venesatamien kunnostamista. Ympäristörakentaminen Suunnitelmakaudella puistoja rakennetaan pääasiassa alueilla, joihin muukin rakennustoiminta kohdistuu eli uusilla asuin- ja yritysalueilla sekä keskusta-alueilla. Puistojen perusparantamisen osuus on prosenttia rakentamistoiminnasta. Yksittäisistä hankkeista suurimmat ovat Kenraalinpuisto Kivistön alueella, Leinelänpuisto Koivukylän alueella ja Tikkurilanpuisto Tikkurilan keskustassa. Kaupungin asuinalueiden kehittämishankkeet huomioidaan toteuttamisohjelmissa. Yhteishankkeet Kehä III:n ensimmäisen vaiheen perusparantaminen toteutetaan nykyisen Liikenneviraston (aiemman Tiehallinnon) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kehä III:n 1. vaihe valmistuu vuoden 2012 aikana. Vantaa varautuu Kehä III:n 2. vaiheen rakentamiseen heti 1. vaiheen valmistuttua. Muihin yhteishankkeisiin pyritään osallistumaan valtion esittämien aikataulujen mukaisesti. Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely Kunnallistekniikan investoinnit on rahoitettu siten, että kaikille uusille aloitettaville hankkeille on varaus koko vuoden rakentamishanketta varten. Keskeneräisten töiden jatkamiseen vuodenvaihteen yli on varattu 7,4 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2011 hankkeita on osin siirretty sekä lisärahoitettu noin 12 milj. eurolla vuonna Vuoden 2011 investointiohjelman toteutuksen viivästyminen voi aiheuttaa vuoden 2012 hankkeiden siirtymisen myöhempään ajankohtaan. Vesi- ja viemärilaitoshankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa Kuntatekniikan keskuksen tavoitteena on toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä katujen alle tulevat vesihuoltolinjat yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa. Vuonna 2012 kuntatekniikan keskus rakentaa vesihuoltoa arviolta 14,5 milj. eurolla. Kehärata Kehärataa rakennetaan valtion ja Vantaan kaupungin välisten sopimusten mukaisesti. Rakennustyöt alkoivat vuonna 2009, ja rakentamissuunnitelmat valmistuivat pääosin vuonna Projektia toteutetaan Vantaan osalta kuntatekniikan keskuksen koordinoimana hankkeena, ja Liikennevirasto vastaa sopimusten mukaisesti rakennuttamisesta. Myöhemmin ratkaistaan, miten investoinnit siirretään toimialojen taseisiin. Kehäradan määrärahalla rahoitetaan sopimusten mukainen kaupungin osuus Kehärata-projektista. Osuus sisältää myös määrätyt Hämeenlinnanväylän parantamistoimet, Tikkurilan matkakeskuksen ensimmäisen vai-

11 271 heen ja kaiken projektin vaatiman suunnittelun, sekä yksin kaupungin kustannettavaksi tulevat erilliset hankeosat, jotka on välttämättä rakennettava Kehäradan rakentamisen yhteydessä ennen junaliikenteen alkua. Näitä ovat mm. siltojen levitykset ja tukimuurit radan viereistä raittia varten Marja-Vantaalla.

12 IRTAIN OMAISUUS MENOT Kaupunginhallitus Sos.-ja terv.lautakunta Opetuslautakunta Mato + ymp.ltk Tilakeskus ltk Vapas ltk ALV Kaupunginhallitus Sos.-ja terv.lautakunta Opetuslautakunta Mato + ymp.ltk Tilakeskus ltk Vapas ltk Kaupunginhallitus Keskushallinnolle vuosille 2012 ja 2013 budjetoidulla irtaimen omaisuuden määrärahalla katetaan mm. peruskorjatun kaupungintalon kalustaminen ja irtaimen omaisuuden hankinnat Sosiaali- ja terveyslautakunta Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimen irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesityksessä on varauduttu suunnittelukauden investointiohjelman ja henkilöstösuunnitelman mukaisten hankkeiden käyttöomaisuushankintoihin. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesityksessä on varauduttu terveydenhuollon välttämättömien kojeiden ja laitteiden sekä toimialatasoisesti toimitilojen hälytysjärjestelmien hankintoihin. Opetuslautakunta Sivistystoimen irtaimistohankinnat liittyvät päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, peruskorjauksiin tai laajennuksiin. Varhaiskasvatuksen hankkeista valmistuvat vuonna 2012 Siimapuiston uudisrakennus ja Nikkarin päiväkodin peruskorjaus. Perusopetuksen hankkeista valmistuvat Martinlaakson yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus. Myös muiden suunnitelmavuosien irtaimistohankinnat liittyvät valmistuviin ja peruskorjattaviin hankkeisiin. Maankäytön ja ympäristön toimiala Maankäytön ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan valtaosin (noin 1,4 milj. euroa) raskasta kalustoa varikolle/ katujen ylläpitoon (kaksi kuorma-autoa ja kaksi taajamatraktoria + lisälaitteet), Varialle (kuorma-auto), hankerakentamiselle (kuorma-auto), liikuntapalveluille (kaksi traktoria) ja viheralueyksikölle (yhdeksän traktoria). Lisäksi hankitaan joukkoliikenteen matkustajainformaatiotauluja, vi-

13 273 heralueyksikölle kylvökone ja uudet vaalimainostelineet sekä katutekniikan, mittaustoimen ja geotekniikan erityiskalustoa. Tilakeskuksen lautakunta Tilakeskuksen irtaimistohankintojen määrärahalla on varauduttu kiinteistöpalvelujen koneiden ja laitteiden sekä keittiöiden tarjoilulinjastojen ja ruokailuvaunujen hankintaan. Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2012 esitetään yhteensä euroa. Liikuntapalvelujen hankintaesitys yhteensä euroa koostuu Myyrmäen urheilutalon kuntosalin laitteiden uusimisesta seniorisalin tarpeita vastaavaksi ( euroa), uimahallien sähköisen kulkuporttijärjestelmän täydentämisestä ( euroa) sekä pienemmistä yksittäisistä hankinnoista, joilla korvataan vanhoja laitteita tai tehostetaan toimintaa. Nuorisopalvelujen hankintaesitys on yhteensä euroa. Nuorisopalveluille valmistuvat peruskorjatut nuorisotilat Martinlaaksoon ja Hiekkaharjuun, joihin esitetään hankittavaksi ensikertainen kalustus (yhteensä euroa). Lisäksi esitetään rakennettavaksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa suunnitelman mukaisesti uusia skeittipaikkoja ja parkour paikka kivipaasineen. Kulttuuripalvelujen hankintaesitys on euroa koostuu Håkanbölen kartanon kalusteiden restauroinnista ja hankinnasta ( euroa) sekä museoiden ja Länsi-Vantaan kulttuuritilojen tarvitsemista irtaimistoym. hankinnoista euroa). Työllisyyspalveluiden tulosalueelle esitetään euroa Minkkitien toimipisteen varustamiseen asianmukaiseksi.

14 KIINTEÄ OMAISUUS TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT Kiinteän omaisuuden osto Maa-alueiden kunnostus Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maaalueiden kunnostus Perustelut Maanmyyntiä hoidetaan niin tehokkaasti kuin se yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Tulevien vuosien maanmyynti on varmistettava riittävillä maanhankintamäärärahoilla. Strategiset maanhankinnat toteutetaan kaupunginvaltuuston erikseen myöntämien lisämäärärahojen turvin. Kiinteän omaisuuden osto Määrärahasta maksetaan ohjelmoidun ja muun raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat. Määrärahalla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita. Maa-alueiden kunnostus Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus Määrärahaa voidaan käyttää myytävän tai vuokrattavan tonttimaan kunnostuksesta aiheutuviin menoihin. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus. Kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus Määrärahasta maksetaan mm. pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta, rakennusten purkamisesta sekä johtojen siirroista aiheutuvat kustannukset.

15 OSAKKEET JA OSUUDET TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT Elinkeinoelämän edistämishankkeet Kiinteistö Oy Tiedepuisto Tikkurilan Pysäköintitalo Talousarvion investointiosan osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään on budjetoitu tuloiksi tilakeskuksen arvion mukaisesti myytävien asunto-osakkeiden tasearvot. Myytävien asunto-osakkeiden tasearvot budjetoidaan ja kirjataan investointiosan tuloiksi ja myyntivoitot käyttötalousosaan tilakeskuksen tuloiksi. Hankeryhmän menoihin on vuodelle 2012 budjetoitu 4 milj. euroa Tikkurilan pysäköintitalon osakkeisiin, 1 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin sekä 0,336 milj. euroa Kiinteistö Oy Tiedepuiston osakepääoman korottamiseen. Osakkeiden ja osuuksien hankeryhmän määrärahat ovat kohteittain sitovia valtuustoon nähden.

16 276

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017

KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Kust Ennuste HUOM. ltk

Kust Ennuste HUOM. ltk RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 TILAKESKUS TELA 8.12.2015 Merkintöjen selitykset: 30.11.2015 Tavoite tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108 0.09.016 Sivu 1 / 1 3887/016 0.0.00 108 Lausunto Tila- ja asuntojaoston kaupunginhallitukselle esittämästä sosiaali- ja terveystoimen vuosien 017 01 investointiohjelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Riikka

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 2 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2016 HEL 2016-013304 T 02 02 00 Päätösehdotus päättää siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen,

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Juha-Veikko Nikulainen Apulaiskaupunginjohtaja 17.9.2012

Juha-Veikko Nikulainen Apulaiskaupunginjohtaja 17.9.2012 Juha-Veikko Nikulainen Apulaiskaupunginjohtaja 17.9.2012 Vantaan asuntorakentamisennuste 2012-2021 ja maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnin tilanne Ennuste: 2000 asuntoa / vuosi Maankäytön johtoryhmä 7.9.2012

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

ltk 8.12.15 LÄNNEN VALO 0 Esiselvitys mahdollista VANTAAN VALO 0 Korvaavien tilojen vuokraus

ltk 8.12.15 LÄNNEN VALO 0 Esiselvitys mahdollista VANTAAN VALO 0 Korvaavien tilojen vuokraus UUDISRAKENNUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 TILAKESKUS TELA 8.12.2015 30.11.2015 Merkintöjen selitykset: Tavoite Seuranta tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu rakentaminen

Lisätiedot

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Eero Väätäinen 5.6.2013 Helsinki, Finlandia-talo Kuva: Tiina Kujala Eero Väätäinen, Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 1 Tilanne 1.5.2013

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/ PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 1 5 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSESITYKSET VUODELLE 2009 Pel 2009-4 EHDOTUS Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2008 säästyneistä, käyttämättä

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, Sivu 1 / 15 Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, 2.11.2016 s. 3) Esipuhe, viimeinen kappale, päivitetty nettoinvestointien summa: Kun nettoinvestoinnit ovat 197 204,9 miljoonaa euroa, kasvaa lainamäärä

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari 8.9.2016 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/2015 06/ 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013

Hiukkavaara Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta. Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta Laadittu yhteistyössä Kopa, YYP, SiKu ja Oulun Tilakeskus 18/06/2013 Miksi on rakennettava? Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen kasvava keskuskaupunki. Oulun kaupungin

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan toimintasääntö

Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekla 8.9.2016 65, liite nro 5 Teknisen lautakunnan toimintasääntö Tekninen lautakunta hyväksynyt 17.12.2015 131 Tekninen lautakunta täydentänyt 8.9.2016 65 (voimaantulo 1.10.2016) Voimaantulo 1.1.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009-2011 laadintaohjeet Kaupunginhallitus 23.06.2008 1. Talousarvio ja suunnitelmakausi Käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan 3-vuotiskaudelle

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus annetaan kokouksessa. Palvelutuotannon lautakunta 63 16.06.2016 Kunnanhallitus 247 208.2016 Kantvikin päiväkoti laajennus ja korjaus, lisämääräraha vuodelle 2016 (kv) 148/10.03.002/2011 Palvelutuotannon lautakunta 16.06.2016

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta DN:o 1 (5) Mt. 101:n (Kehä I) - Kivikontien eritasoliittymän, mt. 101:n (Kehä I) - Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101:n (Kehä I) välillä Espoon raja Vihdintie edistämistä koskeva aiesopimus

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000 Vuoden 2013 katurakennusohjelma; liitteet Dno TEKE: 117 /662/2013 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen, puh. 044 7032121, kirjoittaa 4.1.2013: Vuoden 2013 talousarviossa

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata VANTAAN KAUPUNKI TELA 9.12.2014 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA KUNTATEKNIIKAN KESKUS KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata Rakentamisohjelma

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

RUBIINIPARKIN ASUKASTILA 0 Vuokratila Toimii aluksi Asuntomessu toimistona Syksyllä 2015 asukastilaksi

RUBIINIPARKIN ASUKASTILA 0 Vuokratila Toimii aluksi Asuntomessu toimistona Syksyllä 2015 asukastilaksi UUDISRAKENNUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS Merkintöjen selitykset: 26.11.2014 Tavoite TELA 9.12.2014 Seuranta tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu KOHDE

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Hallitus 28.8.2013 Versio 1.0 1 (8) Sisällysluettelo VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET...

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

YLEINEN OSA KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA

YLEINEN OSA KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU 9.11.2015 LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA YLEINEN OSA 1.2 SIPOO 2025 -STRATEGIA s. 3 nro 1 Elinkeinoelämää koskevan kappaleen

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä toimintasäännöllä määritellään teknisen lautakunnan alaisen

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot