INVESTOINTIOSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTOINTIOSA 2012 2016"

Transkriptio

1 261 INVESTOINTIOSA

2 262

3 263 INVESTOINTIOSA Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat tilakeskuksen lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakennukset, perusparannukset, kunnallistekniset työt ja kehärata. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määrärahataulukoihin. Tilakeskuksen lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Tilakeskuksen lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2012 täytäntöönpano. Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. Uudisrakentamisen muuta kautta rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin. Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita. Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa konsernihallinto, aineettoman omaisuuden määrärahoista tietohallinto. Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä. Määrärahat Uudisrakennukset euroa Peruskorjaukset euroa Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt euroa Aineeton omaisuus euroa Kunnallistekniset työt euroa Kehärata euroa Irtain omaisuus euroa Kiinteän omaisuuden ja luonnonsuojelualueiden osto euroa Maa-alueiden kunnostus euroa Osakkeet ja osuudet euroa Investointimenot yhteensä euroa Taloussuunnitelma Kaupunki Tulot Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti Menot Netto

4 264 Rahastot MENOT Liikelaitokset Tulot Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti Menot Netto Liikelaitosten investoinneista tarkemmin liikelaitosten osiossa.

5 UUDISRAKENNUKSET MENOT ALV Tilakeskus on valmistellut suoraan budjettivaroin tai vuokraamalla tapahtuvaa palvelutuotannon edellyttämää uudisrakentamista koskevan kokonaisesityksen 10-vuotiskaudelle. Lähtökohtana tilakeskuksen laatimalle kokonaisesitykselle ovat olleet kunkin toimialan lautakunnan syyskuussa tekemät oman palveluverkkonsa toimitiloja koskevat esitykset. Kokonaisesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupungin johdon sekä tilojen käyttäjätoimialojen kanssa. Uudisrakentamisen kohteet on jaoteltu talousarvion liitteessä 1 olevassa taulukossa kolmeen eri ryhmään: A) Omat investoinnit (= talousarvion investointiosan uudisrakentamisen määrärahat) B) Konserniyhtiöiden kohteet C) Vuokraratkaisuna toteutettavat kohteet, jossa investorina kaupungin ulkopuolinen taho Jo aiemmin aloitettujen kohteiden toteuttamiseen (sidotut määrärahat) tarvitaan 12,6 milj. euroa eli noin 83 prosenttia koko vuoden 2012 uudisrakentamista koskevasta määrärahaesityksestä. Vuonna 2012 aloitettavat kohteet ovat Kilterin ja SInirikon ympärivuorokautiset päiväkodit, Dickursby campus sisältäen koulun laajennuksen ja päiväkodin, Viertolan vastaanottokodin Harjulan toimipisteen uusi yksikkö sekä Vetokannaksen ulkoilualueen huoltorakennus. Uusien palvelutilojen hankkiminen painottuu taloussuunnitelmakaudella vanhustenhuollon hankkeisiin sekä uusien asuntoalueiden opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lisäksi mm. päiväkoteja rakennetaan vanhoillakin alueilla vastaamaan lisääntyvää tarvetta. Kauden aikana toteutetaan myös useita pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen liittyviä hankkeita. Toimialojen palveluverkkoja koskevat tiedot on taloussuunnitelmassa esitetty kunkin toimialan kohdalla. Kehäradan uusien asemarakennusten suunnittelu - ja toteutuskustannuksiin on varauduttu kohdassa "Julkinen käyttöomaisuus / Kehärata". Kaupungintalon parkkipaikkojen rakentamiseen on varauduttu kohdassa Osakkeet ja osuudet. Palvelutilainvestointeihin liittyvistä tarveselvityksistä, hankesuunnitelmista, suunnittelusta sekä toteuttamisesta vastaa tilakeskus. Jos kyseessä on muutoin kuin suoraan budjettivaroin tapahtuva tilahankinta, toimii käyttäjälautakunnan ja tilakeskuksen lautakunnan hyväksymä hankesuunnitelma tilauksen perusteena tilakeskuksen ja toteuttajatahon välillä.

6 PERUSKORJAUKSET MENOT ALV Lähtökohtana tilakeskuksen laatimalle 10-vuotiskautta koskevalle esitykselle ovat olleet kunkin toimialan lautakunnan syyskuussa tekemät oman palveluverkkonsa toimitiloja koskevat esitykset sekä toimialojen tekemät esitykset pienistä korjaus- ja muutostyökohteista. Tilakeskus on osaltaan selvittänyt rakennusten kunnon vaatimia korjaustoimenpiteitä ja niiden vaikutusta toteutusaikatauluihin. Kokonaisesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupungin johdon sekä tilojen käyttäjätoimialojen kanssa. Kohteet on esitetty talousarvion liitteessä 2. Toimialojen palveluverkkoja koskevat tiedot on taloussuunnitelmassa esitetty kunkin toimialan kohdalla. Jo aiemmin aloitettujen kohteiden toteuttamiseen (sidotut määrärahat) tarvitaan noin 18 milj. euroa eli noin 70 prosenttia koko vuoden 2012 peruskorjausten määrärahaesityksestä. Kustannuksiltaan merkittävin vuonna 2012 aloitettavat korjauskohde on Dickursby skolan peruskorjaus. Lisäksi esim. Nikkarin päiväkoti korjataan Myös Koivukylän koulun tiloihin sijoittuvan päiväkodin vaatimat muutostyöt sekä Kimokujan koulun tilojen korjaus päivähoidon käyttöön aloitetaan Päiväkotien peruskorjauksista suunnitelmassa esitetään vuosittainen investointitaso. Kohteiden peruskorjausten toteutusjärjestystä on selvitetty ja työtä jatketaan vaiheittain. Samalla arvioidaan myös tarvittavien väistötilojen järjestämismahdollisuudet kohteittain. Esitykseen sisältyvän uudisrakennuspäiväkodin mahdollinen lykkääminen siirtääkin vastaavasti alueella sijaitsevan päiväkodin peruskorjausta. Kohteet yksilöidään vuosittain laadittavassa työohjelmassa. Kohtiin "pienet muutokset ja korjaukset" varatulla rahoituksella toteutetaan vuosittain rakennusten ja niiden piha-alueiden kuntoon ja turvallisuuteen liittyviä korjauksia sekä mm. tilojen käytön tehostamiseen liittyviä muutoksia. Näihin töihin on vuoden 2012 esityksessä varauduttu noin 8 milj. eurolla. Lukuun sisältyy myös määrärahavaraus erillisten sisäilmaongelmien poistamiseen. Määrärahaa ei ole varattu seuraavien jo aiemmin varsinaisesta käytöstä vapautuneiden tai lähivuosina vapautuvien kohteiden peruskorjauksiin: Laajavuoren koulu, Tarhapuiston koulu, Länsimäen koulun Pallasrakennus ja Martinlaakson nuorisotalo. Kyseisten kohteiden tonttien jatkokäyttöä selvitetään. Mm. Vantaan Valo projektin toimintaan itä- ja länsi- Vantaalla pyritään sijoittamaan muusta toiminnasta vapautuviin käyttötarkoitusta vastaaviin tiloihin kauden aikana. Kun peruskorjauksiin käytettävä vuosittainen määrärahataso vahvistetaan, voidaan vuoden 2012 lopullisen suunnittelu- ja toteutusohjelman laatiminen käynnistää. Tässä yhteydessä kohteet tarkentuvat etenkin kustannuksiltaan pienien tai pienehköjen toimenpiteiden osalta. Kokonaisesitys taloussuunnitelmakaudelle päivitetään vuosittain ottamalla huomioon mm. palveluverkkojen päivityksistä aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet ko. tiloissa. Onkin huomattava, että ohjelmassa jo olevien kohteiden ajoitus voi muuttua seuraavia suunnitelmia laadittaessa.

7 VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOSTYÖT MENOT ALV Menokohdalta maksetaan yli euroa maksavia muutos- ja korjaustöitä jo käytössä olevissa tai hankittavissa vuokra- ja osaketiloissa. Töitä voidaan tehdä myös niin, että toteutuksesta vastaa esim. vuokranantaja ja kustannukset maksetaan vuokran yhteydessä erikseen päätettävällä tavalla. Tilakeskus on valmistellut yhteistyössä tilojen käyttäjätoimialojen kanssa esityksen vuokra- ja osaketiloissa tai niiden piha-alueilla (päiväkodit) toteutettavista korjaustöistä. Määrärahan alustava käyttö toimialoittain on esitetty talousarvion liitteessä 3. Vuodelle 2012 esitetystä määrärahasta merkittävä osa on varattu sosiaali- ja terveystoimen palvelutiloja koskeviin tilajärjestelyihin. Päiväkoteihin varatusta määrärahasta taas pääosa käytetään piha-alueiden kunnostamiseen. Kun käytettävä määrärahataso vahvistetaan, voidaan vuoden 2012 lopullisen suunnittelu- ja toteutusohjelman laatiminen käynnistää. Kokonaisesitys taloussuunnitelmakaudelle päivitetään vuosittain ottamalla huomioon mm. palveluverkkojen päivityksistä aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet ko. tiloissa. Mittaviin muutostöihin esim. Tikkurilan alueen toimistotiloissa ei ole varauduttu suunnitelmakaudella.

8 AINEETON OMAISUUS TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT ALV Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinnon palvelukeskus on koonnut hankesalkun. Tietohallinnon johtoryhmä ja tietohallinnon palvelukeskus priorisoivat yhteistyössä toimialojen kanssa hanke-esitykset ja hankkeet. Keskeisimpiä hankkeita ovat: Dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto (vuonna 2011) ja sen laajentaminen vuonna Valtakunnallinen KanTa-hanke, jonka toteuttaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). Sosiaali- ja terveystoimen operatiivisten järjestelmien (GFS ja VATJ) uusimisen käynnistäminen. Potilastietojärjestelmän uusimista suunnitellaan yhteistyössä HUS-alueen kuntien ja HUSin kanssa. Sähköisen asioinnin ratkaisujen kehittäminen. Vantaan uusi Internet-palvelu/-portaali otettiin käyttöön elokuussa Ratkaisua on tarkoitus laajentaa vuonna 2012 nykyisen intranetin korvaavaksi sähköiseksi työpöydäksi. Hallinnon työasema- ja palvelinympäristön sekä käyttäjähallinnan kehittäminen. Datawarehouse-/tietovarastohanke, joka käynnistyy loppuvuonna 2012 sosiaali- ja terveystoimessa, mutta jonka käyttö on myöhemmissä vaiheissa tarkoitus laajentaa muillekin toimialoille.

9 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT KUNNALLISTEKNISET TYÖT Liikennealueet Urheilualueet Virkistysalueet Ympäristörakentaminen Yhteishankkeet Kehärata Kuntatekniikan keskus vastaa yhdyskuntatekniikan rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja käytön suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Hankkeet toteutetaan maankäytön ja ympäristön toimialan strategian mukaisesti, ja kaupungin lakisääteisistä rakentamisvelvollisuuksista huolehditaan. Elinkeinopoliittisesti merkittävien alueiden ja asuntotuotantoohjelman kohteiden kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan puolestaan sopimusten mukaisesti. Kohteiden toteuttamisen painopiste on uusien alueiden kunnallistekniikassa, mutta myös katuverkoston muutos- ja täydennystöitä tehdään. Investointiohjelman tavoitteena on myös huolehtia olemassa olevasta omaisuudesta peruskorjaamalla ja saneeraamalla sitä suunnitelmallisesti. Suunnittelu- ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti ja kilpailukelpoisella laatu-/kustannussuhteella. Hankkeiden kokonaistaloudellisuus sekä ympäristöhaittojen ehkäisy ovat määrääviä tekijöitä mm. joukkoliikennettä palvelevien hankkeiden ja perusparannushankkeiden ajoituksessa. Liikennealueet Pääkatuverkkoa parannetaan ja täydennetään sopimus- ja asuntotuotantokohteissa sekä työpaikka-alueilla. Kivistön alueella aloitetaan Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen. Marja-Vantaan alueella keskustan toteuttaminen alkaa Ruusukvartsinkadun rakentamisella ja Keimolanmäen kunnallistekniikan 1. rakennusvaihetta jatketaan. Kivistön/Aviapoliksen alueilla Tikkurilantien rakentamista välillä Katriiinantien - Riipilänte jatketaan. Tikkurilan keskustassa rakennetaan Ratatietä. Meiramitien rakentaminen käynnistyy ja Koisotien lumen vastaanottoalueen rakentamista jatketaan. Koivukylän alueella rakennetaan Koivukylän ja Asolanväylän kiertoliittymää, Laurintietä sekä Elmontietä ja Korson alueella Nikinmäentietä. Hakunilan alueella Hakunilanraitin saneeraus jatkuu, ja Kuninkaanmäessä pyritään parantamaan alueen liikenneturvallisuutta mm. rakentamalla Kuusimäentie. Myyrmäen urheilupuiston autopaikka-alue rakennetaan vuonna 2012 (kaupungin kustannusosuus on euroa). Kaupunkisuunnittelulautakunta on edellyttänyt kunnallistekniikan rakentamisohjelman osalta korvausvelan kasvun pysäyttämistä. Ns. vanhoilla alueilla katujen rakentaminen rajoittuu pakolliseen täydennys- sekä kuntovajekohteiden rakentamiseen, mihin on varattu noin 11 milj. euroa. Vanhojen alueiden katurakentamisessa hulevesiongelmien hoitaminen sekä turvalliset kevyen liikenteen ratkaisut ovat ensi sijalla. Asuntotuotannon ja yritystoiminnan tarpeisiin rakennetaan sopimuksiin perustuen kaikilla kaupungin palvelualueilla.

10 270 Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan mm. Kehä III:n, Myyrmäen bussiterminaaliin parantamiseen liittyvän Jönsaksentien pysäkkijärjestelyiden, Uomatien radanalituksen sekä Nikinmäen alueen yksittäisillä katuinvestoinneilla. Kunnallistekniikan investointimenot ilman Kehärataa ja siihen liittyviä hankkeita pidetään mahdollisimman tasaisina suunnitelmakaudella Marja- Vantaan keskustan katuyhteyksien rakentaminen aloitetaan vuoden 2012 aikana. Elmon urheilupuiston kunnallistekniikan rakentamisen käynnistämiseen on varattu vuodelle ,5 milj. euroa. Urheilulaitokset Urheilulaitosrakentamisessa pienkenttien perusparannuksen rahoitusta on lisätty kasvaneiden vastuiden takia. Suurimmat hankkeet ovat Hiekkaharjun urheilupuisto, Vetokannaksen urheilualueet ja Kaivokselan pallokenttä. Virkistysalueet Suunnitelmakaudella kehitetään pääosin kaupungin ulkopuolella sijaitsevia virkistysalueita (mm. Bjurs) ja jatketaan venesatamien kunnostamista. Ympäristörakentaminen Suunnitelmakaudella puistoja rakennetaan pääasiassa alueilla, joihin muukin rakennustoiminta kohdistuu eli uusilla asuin- ja yritysalueilla sekä keskusta-alueilla. Puistojen perusparantamisen osuus on prosenttia rakentamistoiminnasta. Yksittäisistä hankkeista suurimmat ovat Kenraalinpuisto Kivistön alueella, Leinelänpuisto Koivukylän alueella ja Tikkurilanpuisto Tikkurilan keskustassa. Kaupungin asuinalueiden kehittämishankkeet huomioidaan toteuttamisohjelmissa. Yhteishankkeet Kehä III:n ensimmäisen vaiheen perusparantaminen toteutetaan nykyisen Liikenneviraston (aiemman Tiehallinnon) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kehä III:n 1. vaihe valmistuu vuoden 2012 aikana. Vantaa varautuu Kehä III:n 2. vaiheen rakentamiseen heti 1. vaiheen valmistuttua. Muihin yhteishankkeisiin pyritään osallistumaan valtion esittämien aikataulujen mukaisesti. Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely Kunnallistekniikan investoinnit on rahoitettu siten, että kaikille uusille aloitettaville hankkeille on varaus koko vuoden rakentamishanketta varten. Keskeneräisten töiden jatkamiseen vuodenvaihteen yli on varattu 7,4 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2011 hankkeita on osin siirretty sekä lisärahoitettu noin 12 milj. eurolla vuonna Vuoden 2011 investointiohjelman toteutuksen viivästyminen voi aiheuttaa vuoden 2012 hankkeiden siirtymisen myöhempään ajankohtaan. Vesi- ja viemärilaitoshankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa Kuntatekniikan keskuksen tavoitteena on toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä katujen alle tulevat vesihuoltolinjat yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa. Vuonna 2012 kuntatekniikan keskus rakentaa vesihuoltoa arviolta 14,5 milj. eurolla. Kehärata Kehärataa rakennetaan valtion ja Vantaan kaupungin välisten sopimusten mukaisesti. Rakennustyöt alkoivat vuonna 2009, ja rakentamissuunnitelmat valmistuivat pääosin vuonna Projektia toteutetaan Vantaan osalta kuntatekniikan keskuksen koordinoimana hankkeena, ja Liikennevirasto vastaa sopimusten mukaisesti rakennuttamisesta. Myöhemmin ratkaistaan, miten investoinnit siirretään toimialojen taseisiin. Kehäradan määrärahalla rahoitetaan sopimusten mukainen kaupungin osuus Kehärata-projektista. Osuus sisältää myös määrätyt Hämeenlinnanväylän parantamistoimet, Tikkurilan matkakeskuksen ensimmäisen vai-

11 271 heen ja kaiken projektin vaatiman suunnittelun, sekä yksin kaupungin kustannettavaksi tulevat erilliset hankeosat, jotka on välttämättä rakennettava Kehäradan rakentamisen yhteydessä ennen junaliikenteen alkua. Näitä ovat mm. siltojen levitykset ja tukimuurit radan viereistä raittia varten Marja-Vantaalla.

12 IRTAIN OMAISUUS MENOT Kaupunginhallitus Sos.-ja terv.lautakunta Opetuslautakunta Mato + ymp.ltk Tilakeskus ltk Vapas ltk ALV Kaupunginhallitus Sos.-ja terv.lautakunta Opetuslautakunta Mato + ymp.ltk Tilakeskus ltk Vapas ltk Kaupunginhallitus Keskushallinnolle vuosille 2012 ja 2013 budjetoidulla irtaimen omaisuuden määrärahalla katetaan mm. peruskorjatun kaupungintalon kalustaminen ja irtaimen omaisuuden hankinnat Sosiaali- ja terveyslautakunta Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimen irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesityksessä on varauduttu suunnittelukauden investointiohjelman ja henkilöstösuunnitelman mukaisten hankkeiden käyttöomaisuushankintoihin. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesityksessä on varauduttu terveydenhuollon välttämättömien kojeiden ja laitteiden sekä toimialatasoisesti toimitilojen hälytysjärjestelmien hankintoihin. Opetuslautakunta Sivistystoimen irtaimistohankinnat liittyvät päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, peruskorjauksiin tai laajennuksiin. Varhaiskasvatuksen hankkeista valmistuvat vuonna 2012 Siimapuiston uudisrakennus ja Nikkarin päiväkodin peruskorjaus. Perusopetuksen hankkeista valmistuvat Martinlaakson yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus. Myös muiden suunnitelmavuosien irtaimistohankinnat liittyvät valmistuviin ja peruskorjattaviin hankkeisiin. Maankäytön ja ympäristön toimiala Maankäytön ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan valtaosin (noin 1,4 milj. euroa) raskasta kalustoa varikolle/ katujen ylläpitoon (kaksi kuorma-autoa ja kaksi taajamatraktoria + lisälaitteet), Varialle (kuorma-auto), hankerakentamiselle (kuorma-auto), liikuntapalveluille (kaksi traktoria) ja viheralueyksikölle (yhdeksän traktoria). Lisäksi hankitaan joukkoliikenteen matkustajainformaatiotauluja, vi-

13 273 heralueyksikölle kylvökone ja uudet vaalimainostelineet sekä katutekniikan, mittaustoimen ja geotekniikan erityiskalustoa. Tilakeskuksen lautakunta Tilakeskuksen irtaimistohankintojen määrärahalla on varauduttu kiinteistöpalvelujen koneiden ja laitteiden sekä keittiöiden tarjoilulinjastojen ja ruokailuvaunujen hankintaan. Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2012 esitetään yhteensä euroa. Liikuntapalvelujen hankintaesitys yhteensä euroa koostuu Myyrmäen urheilutalon kuntosalin laitteiden uusimisesta seniorisalin tarpeita vastaavaksi ( euroa), uimahallien sähköisen kulkuporttijärjestelmän täydentämisestä ( euroa) sekä pienemmistä yksittäisistä hankinnoista, joilla korvataan vanhoja laitteita tai tehostetaan toimintaa. Nuorisopalvelujen hankintaesitys on yhteensä euroa. Nuorisopalveluille valmistuvat peruskorjatut nuorisotilat Martinlaaksoon ja Hiekkaharjuun, joihin esitetään hankittavaksi ensikertainen kalustus (yhteensä euroa). Lisäksi esitetään rakennettavaksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa suunnitelman mukaisesti uusia skeittipaikkoja ja parkour paikka kivipaasineen. Kulttuuripalvelujen hankintaesitys on euroa koostuu Håkanbölen kartanon kalusteiden restauroinnista ja hankinnasta ( euroa) sekä museoiden ja Länsi-Vantaan kulttuuritilojen tarvitsemista irtaimistoym. hankinnoista euroa). Työllisyyspalveluiden tulosalueelle esitetään euroa Minkkitien toimipisteen varustamiseen asianmukaiseksi.

14 KIINTEÄ OMAISUUS TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT Kiinteän omaisuuden osto Maa-alueiden kunnostus Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maaalueiden kunnostus Perustelut Maanmyyntiä hoidetaan niin tehokkaasti kuin se yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Tulevien vuosien maanmyynti on varmistettava riittävillä maanhankintamäärärahoilla. Strategiset maanhankinnat toteutetaan kaupunginvaltuuston erikseen myöntämien lisämäärärahojen turvin. Kiinteän omaisuuden osto Määrärahasta maksetaan ohjelmoidun ja muun raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat. Määrärahalla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita. Maa-alueiden kunnostus Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus Määrärahaa voidaan käyttää myytävän tai vuokrattavan tonttimaan kunnostuksesta aiheutuviin menoihin. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus. Kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus Määrärahasta maksetaan mm. pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta, rakennusten purkamisesta sekä johtojen siirroista aiheutuvat kustannukset.

15 OSAKKEET JA OSUUDET TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT Elinkeinoelämän edistämishankkeet Kiinteistö Oy Tiedepuisto Tikkurilan Pysäköintitalo Talousarvion investointiosan osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään on budjetoitu tuloiksi tilakeskuksen arvion mukaisesti myytävien asunto-osakkeiden tasearvot. Myytävien asunto-osakkeiden tasearvot budjetoidaan ja kirjataan investointiosan tuloiksi ja myyntivoitot käyttötalousosaan tilakeskuksen tuloiksi. Hankeryhmän menoihin on vuodelle 2012 budjetoitu 4 milj. euroa Tikkurilan pysäköintitalon osakkeisiin, 1 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin sekä 0,336 milj. euroa Kiinteistö Oy Tiedepuiston osakepääoman korottamiseen. Osakkeiden ja osuuksien hankeryhmän määrärahat ovat kohteittain sitovia valtuustoon nähden.

16 276

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Rahastot 2014-2017. Rahastot 2014-2017

Rahastot 2014-2017. Rahastot 2014-2017 Rahastot 2014-2017 Asuntolainarahasto... 186 Marja-vantaan ja keskusten kehittämisrahasto... 188 Sosiaalinen luototus... 191 Vahinkorahasto... 192 Rahastojen yhdistetty tuloslaskelma... 193 Rahastojen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Erityislainoja voidaan myöntää kaupungin korkotukikohteiden erääntyvien pääomalainojen hoitamiseen.

Erityislainoja voidaan myöntää kaupungin korkotukikohteiden erääntyvien pääomalainojen hoitamiseen. 241 RAHASTOT 2012-2015 Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolainarahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO 33 KÄYTTÖTALOUSOSA 34 35 TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

ASUNTOLAINARAHASTO. Toiminnan kuvaus. Asuntolainarahaston ohjeellinen käyttösuunnitelma vv. 2011 2016

ASUNTOLAINARAHASTO. Toiminnan kuvaus. Asuntolainarahaston ohjeellinen käyttösuunnitelma vv. 2011 2016 219 RAHASTOT 2013-2016 Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolainarahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO 43 KÄYTTÖTALOUSOSA 44 45 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2005-2011

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2005-2011 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2005-2011 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2005 2006 Maa- ja vesialueet 440 993 1 250,0 700 700 700 700 Talonrakennus 6 624 0 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 2002-2008

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 2002-2008 173 INVESTOINTIOSA 174 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 2002-2008 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Maa- ja vesialueet 2 769 6 773 1 297 797 797 797 797 Talonrakennus

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84

Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 21.10.2013 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 21.10.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175

Espoon kaupunki Pöytäkirja 175 23.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 175 varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilakeskus-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2015-2019 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hovinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 2 2 TEHDYT SELVITYKSET... 2 3 ICT-INFRARATKAISUT... 3 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 3 3.2 Tietoliikennepalvelut... 4 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1

LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit. PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 LIIKELAITOKSET suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän tähtäimen suunnitelma 1 2014 TAMPEREEN VESI Suurten investointien esittelykortit PALM, maankäytön

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 201 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA 202 203 16 VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN LAUTAKUNTA KAIKKI YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Heidi Nygren Toimielin: Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Puheenjohtaja:

Lisätiedot