INVESTOINTIOSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INVESTOINTIOSA 2012 2016"

Transkriptio

1 261 INVESTOINTIOSA

2 262

3 263 INVESTOINTIOSA Talousarvion investointiosan määrärahat sitovat tilakeskuksen lautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa hankeryhmittäin siten, että kaupunginvaltuuston päättämä määräraha on esimerkiksi uudisrakennukset, perusparannukset, kunnallistekniset työt ja kehärata. Sitovat erät on merkitty rasteroinnilla määrärahataulukoihin. Tilakeskuksen lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmien sisäistä määrärahajakoa rakennuskohteiden kesken. Tilakeskuksen lautakunnalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Investointiosan sitovuustasot on kuvattu tarkemmin kohdassa talousarvion 2012 täytäntöönpano. Talousarvion investointiosassa esitetyt investointimenot koostuvat kaupungin omista investointikohteista. Uudisrakentamisen muuta kautta rahoitettavat kohteet ovat mukana liitteen nro 1 kohdetaulukossa, mutta eivät sisälly investointiosan määrärahoihin. Kiinteän omaisuuden ostojen määrärahoilla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita. Irtaimen omaisuuden määrärahojen sitovuustaso valtuuston nähden on toimialan irtaimistomäärärahat yhteensä. Osakkeiden ja osuuksien määrärahoista vastaa konsernihallinto, aineettoman omaisuuden määrärahoista tietohallinto. Liikelaitosten investoinnit on esitetty liikelaitosten kohdalla erikseen. Liikelaitosten investointien sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on investointimenot yhteensä. Määrärahat Uudisrakennukset euroa Peruskorjaukset euroa Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt euroa Aineeton omaisuus euroa Kunnallistekniset työt euroa Kehärata euroa Irtain omaisuus euroa Kiinteän omaisuuden ja luonnonsuojelualueiden osto euroa Maa-alueiden kunnostus euroa Osakkeet ja osuudet euroa Investointimenot yhteensä euroa Taloussuunnitelma Kaupunki Tulot Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti Menot Netto

4 264 Rahastot MENOT Liikelaitokset Tulot Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti Menot Netto Liikelaitosten investoinneista tarkemmin liikelaitosten osiossa.

5 UUDISRAKENNUKSET MENOT ALV Tilakeskus on valmistellut suoraan budjettivaroin tai vuokraamalla tapahtuvaa palvelutuotannon edellyttämää uudisrakentamista koskevan kokonaisesityksen 10-vuotiskaudelle. Lähtökohtana tilakeskuksen laatimalle kokonaisesitykselle ovat olleet kunkin toimialan lautakunnan syyskuussa tekemät oman palveluverkkonsa toimitiloja koskevat esitykset. Kokonaisesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupungin johdon sekä tilojen käyttäjätoimialojen kanssa. Uudisrakentamisen kohteet on jaoteltu talousarvion liitteessä 1 olevassa taulukossa kolmeen eri ryhmään: A) Omat investoinnit (= talousarvion investointiosan uudisrakentamisen määrärahat) B) Konserniyhtiöiden kohteet C) Vuokraratkaisuna toteutettavat kohteet, jossa investorina kaupungin ulkopuolinen taho Jo aiemmin aloitettujen kohteiden toteuttamiseen (sidotut määrärahat) tarvitaan 12,6 milj. euroa eli noin 83 prosenttia koko vuoden 2012 uudisrakentamista koskevasta määrärahaesityksestä. Vuonna 2012 aloitettavat kohteet ovat Kilterin ja SInirikon ympärivuorokautiset päiväkodit, Dickursby campus sisältäen koulun laajennuksen ja päiväkodin, Viertolan vastaanottokodin Harjulan toimipisteen uusi yksikkö sekä Vetokannaksen ulkoilualueen huoltorakennus. Uusien palvelutilojen hankkiminen painottuu taloussuunnitelmakaudella vanhustenhuollon hankkeisiin sekä uusien asuntoalueiden opetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Lisäksi mm. päiväkoteja rakennetaan vanhoillakin alueilla vastaamaan lisääntyvää tarvetta. Kauden aikana toteutetaan myös useita pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen liittyviä hankkeita. Toimialojen palveluverkkoja koskevat tiedot on taloussuunnitelmassa esitetty kunkin toimialan kohdalla. Kehäradan uusien asemarakennusten suunnittelu - ja toteutuskustannuksiin on varauduttu kohdassa "Julkinen käyttöomaisuus / Kehärata". Kaupungintalon parkkipaikkojen rakentamiseen on varauduttu kohdassa Osakkeet ja osuudet. Palvelutilainvestointeihin liittyvistä tarveselvityksistä, hankesuunnitelmista, suunnittelusta sekä toteuttamisesta vastaa tilakeskus. Jos kyseessä on muutoin kuin suoraan budjettivaroin tapahtuva tilahankinta, toimii käyttäjälautakunnan ja tilakeskuksen lautakunnan hyväksymä hankesuunnitelma tilauksen perusteena tilakeskuksen ja toteuttajatahon välillä.

6 PERUSKORJAUKSET MENOT ALV Lähtökohtana tilakeskuksen laatimalle 10-vuotiskautta koskevalle esitykselle ovat olleet kunkin toimialan lautakunnan syyskuussa tekemät oman palveluverkkonsa toimitiloja koskevat esitykset sekä toimialojen tekemät esitykset pienistä korjaus- ja muutostyökohteista. Tilakeskus on osaltaan selvittänyt rakennusten kunnon vaatimia korjaustoimenpiteitä ja niiden vaikutusta toteutusaikatauluihin. Kokonaisesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupungin johdon sekä tilojen käyttäjätoimialojen kanssa. Kohteet on esitetty talousarvion liitteessä 2. Toimialojen palveluverkkoja koskevat tiedot on taloussuunnitelmassa esitetty kunkin toimialan kohdalla. Jo aiemmin aloitettujen kohteiden toteuttamiseen (sidotut määrärahat) tarvitaan noin 18 milj. euroa eli noin 70 prosenttia koko vuoden 2012 peruskorjausten määrärahaesityksestä. Kustannuksiltaan merkittävin vuonna 2012 aloitettavat korjauskohde on Dickursby skolan peruskorjaus. Lisäksi esim. Nikkarin päiväkoti korjataan Myös Koivukylän koulun tiloihin sijoittuvan päiväkodin vaatimat muutostyöt sekä Kimokujan koulun tilojen korjaus päivähoidon käyttöön aloitetaan Päiväkotien peruskorjauksista suunnitelmassa esitetään vuosittainen investointitaso. Kohteiden peruskorjausten toteutusjärjestystä on selvitetty ja työtä jatketaan vaiheittain. Samalla arvioidaan myös tarvittavien väistötilojen järjestämismahdollisuudet kohteittain. Esitykseen sisältyvän uudisrakennuspäiväkodin mahdollinen lykkääminen siirtääkin vastaavasti alueella sijaitsevan päiväkodin peruskorjausta. Kohteet yksilöidään vuosittain laadittavassa työohjelmassa. Kohtiin "pienet muutokset ja korjaukset" varatulla rahoituksella toteutetaan vuosittain rakennusten ja niiden piha-alueiden kuntoon ja turvallisuuteen liittyviä korjauksia sekä mm. tilojen käytön tehostamiseen liittyviä muutoksia. Näihin töihin on vuoden 2012 esityksessä varauduttu noin 8 milj. eurolla. Lukuun sisältyy myös määrärahavaraus erillisten sisäilmaongelmien poistamiseen. Määrärahaa ei ole varattu seuraavien jo aiemmin varsinaisesta käytöstä vapautuneiden tai lähivuosina vapautuvien kohteiden peruskorjauksiin: Laajavuoren koulu, Tarhapuiston koulu, Länsimäen koulun Pallasrakennus ja Martinlaakson nuorisotalo. Kyseisten kohteiden tonttien jatkokäyttöä selvitetään. Mm. Vantaan Valo projektin toimintaan itä- ja länsi- Vantaalla pyritään sijoittamaan muusta toiminnasta vapautuviin käyttötarkoitusta vastaaviin tiloihin kauden aikana. Kun peruskorjauksiin käytettävä vuosittainen määrärahataso vahvistetaan, voidaan vuoden 2012 lopullisen suunnittelu- ja toteutusohjelman laatiminen käynnistää. Tässä yhteydessä kohteet tarkentuvat etenkin kustannuksiltaan pienien tai pienehköjen toimenpiteiden osalta. Kokonaisesitys taloussuunnitelmakaudelle päivitetään vuosittain ottamalla huomioon mm. palveluverkkojen päivityksistä aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet ko. tiloissa. Onkin huomattava, että ohjelmassa jo olevien kohteiden ajoitus voi muuttua seuraavia suunnitelmia laadittaessa.

7 VUOKRA- JA OSAKETILOJEN MUUTOSTYÖT MENOT ALV Menokohdalta maksetaan yli euroa maksavia muutos- ja korjaustöitä jo käytössä olevissa tai hankittavissa vuokra- ja osaketiloissa. Töitä voidaan tehdä myös niin, että toteutuksesta vastaa esim. vuokranantaja ja kustannukset maksetaan vuokran yhteydessä erikseen päätettävällä tavalla. Tilakeskus on valmistellut yhteistyössä tilojen käyttäjätoimialojen kanssa esityksen vuokra- ja osaketiloissa tai niiden piha-alueilla (päiväkodit) toteutettavista korjaustöistä. Määrärahan alustava käyttö toimialoittain on esitetty talousarvion liitteessä 3. Vuodelle 2012 esitetystä määrärahasta merkittävä osa on varattu sosiaali- ja terveystoimen palvelutiloja koskeviin tilajärjestelyihin. Päiväkoteihin varatusta määrärahasta taas pääosa käytetään piha-alueiden kunnostamiseen. Kun käytettävä määrärahataso vahvistetaan, voidaan vuoden 2012 lopullisen suunnittelu- ja toteutusohjelman laatiminen käynnistää. Kokonaisesitys taloussuunnitelmakaudelle päivitetään vuosittain ottamalla huomioon mm. palveluverkkojen päivityksistä aiheutuvat mahdolliset toimenpiteet ko. tiloissa. Mittaviin muutostöihin esim. Tikkurilan alueen toimistotiloissa ei ole varauduttu suunnitelmakaudella.

8 AINEETON OMAISUUS TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT ALV Toimialojen tekemisistä hanke-esityksistä tietohallinnon palvelukeskus on koonnut hankesalkun. Tietohallinnon johtoryhmä ja tietohallinnon palvelukeskus priorisoivat yhteistyössä toimialojen kanssa hanke-esitykset ja hankkeet. Keskeisimpiä hankkeita ovat: Dokumentinhallintajärjestelmän käyttöönotto (vuonna 2011) ja sen laajentaminen vuonna Valtakunnallinen KanTa-hanke, jonka toteuttaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). Sosiaali- ja terveystoimen operatiivisten järjestelmien (GFS ja VATJ) uusimisen käynnistäminen. Potilastietojärjestelmän uusimista suunnitellaan yhteistyössä HUS-alueen kuntien ja HUSin kanssa. Sähköisen asioinnin ratkaisujen kehittäminen. Vantaan uusi Internet-palvelu/-portaali otettiin käyttöön elokuussa Ratkaisua on tarkoitus laajentaa vuonna 2012 nykyisen intranetin korvaavaksi sähköiseksi työpöydäksi. Hallinnon työasema- ja palvelinympäristön sekä käyttäjähallinnan kehittäminen. Datawarehouse-/tietovarastohanke, joka käynnistyy loppuvuonna 2012 sosiaali- ja terveystoimessa, mutta jonka käyttö on myöhemmissä vaiheissa tarkoitus laajentaa muillekin toimialoille.

9 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT KUNNALLISTEKNISET TYÖT Liikennealueet Urheilualueet Virkistysalueet Ympäristörakentaminen Yhteishankkeet Kehärata Kuntatekniikan keskus vastaa yhdyskuntatekniikan rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä, liikennesuunnittelusta sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja käytön suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Hankkeet toteutetaan maankäytön ja ympäristön toimialan strategian mukaisesti, ja kaupungin lakisääteisistä rakentamisvelvollisuuksista huolehditaan. Elinkeinopoliittisesti merkittävien alueiden ja asuntotuotantoohjelman kohteiden kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan puolestaan sopimusten mukaisesti. Kohteiden toteuttamisen painopiste on uusien alueiden kunnallistekniikassa, mutta myös katuverkoston muutos- ja täydennystöitä tehdään. Investointiohjelman tavoitteena on myös huolehtia olemassa olevasta omaisuudesta peruskorjaamalla ja saneeraamalla sitä suunnitelmallisesti. Suunnittelu- ja rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti ja kilpailukelpoisella laatu-/kustannussuhteella. Hankkeiden kokonaistaloudellisuus sekä ympäristöhaittojen ehkäisy ovat määrääviä tekijöitä mm. joukkoliikennettä palvelevien hankkeiden ja perusparannushankkeiden ajoituksessa. Liikennealueet Pääkatuverkkoa parannetaan ja täydennetään sopimus- ja asuntotuotantokohteissa sekä työpaikka-alueilla. Kivistön alueella aloitetaan Riipiläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen. Marja-Vantaan alueella keskustan toteuttaminen alkaa Ruusukvartsinkadun rakentamisella ja Keimolanmäen kunnallistekniikan 1. rakennusvaihetta jatketaan. Kivistön/Aviapoliksen alueilla Tikkurilantien rakentamista välillä Katriiinantien - Riipilänte jatketaan. Tikkurilan keskustassa rakennetaan Ratatietä. Meiramitien rakentaminen käynnistyy ja Koisotien lumen vastaanottoalueen rakentamista jatketaan. Koivukylän alueella rakennetaan Koivukylän ja Asolanväylän kiertoliittymää, Laurintietä sekä Elmontietä ja Korson alueella Nikinmäentietä. Hakunilan alueella Hakunilanraitin saneeraus jatkuu, ja Kuninkaanmäessä pyritään parantamaan alueen liikenneturvallisuutta mm. rakentamalla Kuusimäentie. Myyrmäen urheilupuiston autopaikka-alue rakennetaan vuonna 2012 (kaupungin kustannusosuus on euroa). Kaupunkisuunnittelulautakunta on edellyttänyt kunnallistekniikan rakentamisohjelman osalta korvausvelan kasvun pysäyttämistä. Ns. vanhoilla alueilla katujen rakentaminen rajoittuu pakolliseen täydennys- sekä kuntovajekohteiden rakentamiseen, mihin on varattu noin 11 milj. euroa. Vanhojen alueiden katurakentamisessa hulevesiongelmien hoitaminen sekä turvalliset kevyen liikenteen ratkaisut ovat ensi sijalla. Asuntotuotannon ja yritystoiminnan tarpeisiin rakennetaan sopimuksiin perustuen kaikilla kaupungin palvelualueilla.

10 270 Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan mm. Kehä III:n, Myyrmäen bussiterminaaliin parantamiseen liittyvän Jönsaksentien pysäkkijärjestelyiden, Uomatien radanalituksen sekä Nikinmäen alueen yksittäisillä katuinvestoinneilla. Kunnallistekniikan investointimenot ilman Kehärataa ja siihen liittyviä hankkeita pidetään mahdollisimman tasaisina suunnitelmakaudella Marja- Vantaan keskustan katuyhteyksien rakentaminen aloitetaan vuoden 2012 aikana. Elmon urheilupuiston kunnallistekniikan rakentamisen käynnistämiseen on varattu vuodelle ,5 milj. euroa. Urheilulaitokset Urheilulaitosrakentamisessa pienkenttien perusparannuksen rahoitusta on lisätty kasvaneiden vastuiden takia. Suurimmat hankkeet ovat Hiekkaharjun urheilupuisto, Vetokannaksen urheilualueet ja Kaivokselan pallokenttä. Virkistysalueet Suunnitelmakaudella kehitetään pääosin kaupungin ulkopuolella sijaitsevia virkistysalueita (mm. Bjurs) ja jatketaan venesatamien kunnostamista. Ympäristörakentaminen Suunnitelmakaudella puistoja rakennetaan pääasiassa alueilla, joihin muukin rakennustoiminta kohdistuu eli uusilla asuin- ja yritysalueilla sekä keskusta-alueilla. Puistojen perusparantamisen osuus on prosenttia rakentamistoiminnasta. Yksittäisistä hankkeista suurimmat ovat Kenraalinpuisto Kivistön alueella, Leinelänpuisto Koivukylän alueella ja Tikkurilanpuisto Tikkurilan keskustassa. Kaupungin asuinalueiden kehittämishankkeet huomioidaan toteuttamisohjelmissa. Yhteishankkeet Kehä III:n ensimmäisen vaiheen perusparantaminen toteutetaan nykyisen Liikenneviraston (aiemman Tiehallinnon) kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kehä III:n 1. vaihe valmistuu vuoden 2012 aikana. Vantaa varautuu Kehä III:n 2. vaiheen rakentamiseen heti 1. vaiheen valmistuttua. Muihin yhteishankkeisiin pyritään osallistumaan valtion esittämien aikataulujen mukaisesti. Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely Kunnallistekniikan investoinnit on rahoitettu siten, että kaikille uusille aloitettaville hankkeille on varaus koko vuoden rakentamishanketta varten. Keskeneräisten töiden jatkamiseen vuodenvaihteen yli on varattu 7,4 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2011 hankkeita on osin siirretty sekä lisärahoitettu noin 12 milj. eurolla vuonna Vuoden 2011 investointiohjelman toteutuksen viivästyminen voi aiheuttaa vuoden 2012 hankkeiden siirtymisen myöhempään ajankohtaan. Vesi- ja viemärilaitoshankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa Kuntatekniikan keskuksen tavoitteena on toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä katujen alle tulevat vesihuoltolinjat yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa. Vuonna 2012 kuntatekniikan keskus rakentaa vesihuoltoa arviolta 14,5 milj. eurolla. Kehärata Kehärataa rakennetaan valtion ja Vantaan kaupungin välisten sopimusten mukaisesti. Rakennustyöt alkoivat vuonna 2009, ja rakentamissuunnitelmat valmistuivat pääosin vuonna Projektia toteutetaan Vantaan osalta kuntatekniikan keskuksen koordinoimana hankkeena, ja Liikennevirasto vastaa sopimusten mukaisesti rakennuttamisesta. Myöhemmin ratkaistaan, miten investoinnit siirretään toimialojen taseisiin. Kehäradan määrärahalla rahoitetaan sopimusten mukainen kaupungin osuus Kehärata-projektista. Osuus sisältää myös määrätyt Hämeenlinnanväylän parantamistoimet, Tikkurilan matkakeskuksen ensimmäisen vai-

11 271 heen ja kaiken projektin vaatiman suunnittelun, sekä yksin kaupungin kustannettavaksi tulevat erilliset hankeosat, jotka on välttämättä rakennettava Kehäradan rakentamisen yhteydessä ennen junaliikenteen alkua. Näitä ovat mm. siltojen levitykset ja tukimuurit radan viereistä raittia varten Marja-Vantaalla.

12 IRTAIN OMAISUUS MENOT Kaupunginhallitus Sos.-ja terv.lautakunta Opetuslautakunta Mato + ymp.ltk Tilakeskus ltk Vapas ltk ALV Kaupunginhallitus Sos.-ja terv.lautakunta Opetuslautakunta Mato + ymp.ltk Tilakeskus ltk Vapas ltk Kaupunginhallitus Keskushallinnolle vuosille 2012 ja 2013 budjetoidulla irtaimen omaisuuden määrärahalla katetaan mm. peruskorjatun kaupungintalon kalustaminen ja irtaimen omaisuuden hankinnat Sosiaali- ja terveyslautakunta Irtaimen omaisuuden määrärahoja käytetään toimitilojen laitteistukseen ja kalustamiseen uudisrakentamisen, perusparannuksen tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimen irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesityksessä on varauduttu suunnittelukauden investointiohjelman ja henkilöstösuunnitelman mukaisten hankkeiden käyttöomaisuushankintoihin. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon irtaimen omaisuuden investointimäärärahaesityksessä on varauduttu terveydenhuollon välttämättömien kojeiden ja laitteiden sekä toimialatasoisesti toimitilojen hälytysjärjestelmien hankintoihin. Opetuslautakunta Sivistystoimen irtaimistohankinnat liittyvät päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, peruskorjauksiin tai laajennuksiin. Varhaiskasvatuksen hankkeista valmistuvat vuonna 2012 Siimapuiston uudisrakennus ja Nikkarin päiväkodin peruskorjaus. Perusopetuksen hankkeista valmistuvat Martinlaakson yhtenäiskoulun peruskorjaus ja laajennus. Myös muiden suunnitelmavuosien irtaimistohankinnat liittyvät valmistuviin ja peruskorjattaviin hankkeisiin. Maankäytön ja ympäristön toimiala Maankäytön ja ympäristön toimialan irtaimen omaisuuden määrärahalla hankitaan valtaosin (noin 1,4 milj. euroa) raskasta kalustoa varikolle/ katujen ylläpitoon (kaksi kuorma-autoa ja kaksi taajamatraktoria + lisälaitteet), Varialle (kuorma-auto), hankerakentamiselle (kuorma-auto), liikuntapalveluille (kaksi traktoria) ja viheralueyksikölle (yhdeksän traktoria). Lisäksi hankitaan joukkoliikenteen matkustajainformaatiotauluja, vi-

13 273 heralueyksikölle kylvökone ja uudet vaalimainostelineet sekä katutekniikan, mittaustoimen ja geotekniikan erityiskalustoa. Tilakeskuksen lautakunta Tilakeskuksen irtaimistohankintojen määrärahalla on varauduttu kiinteistöpalvelujen koneiden ja laitteiden sekä keittiöiden tarjoilulinjastojen ja ruokailuvaunujen hankintaan. Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunta Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan irtaimistohankintoja varten vuodelle 2012 esitetään yhteensä euroa. Liikuntapalvelujen hankintaesitys yhteensä euroa koostuu Myyrmäen urheilutalon kuntosalin laitteiden uusimisesta seniorisalin tarpeita vastaavaksi ( euroa), uimahallien sähköisen kulkuporttijärjestelmän täydentämisestä ( euroa) sekä pienemmistä yksittäisistä hankinnoista, joilla korvataan vanhoja laitteita tai tehostetaan toimintaa. Nuorisopalvelujen hankintaesitys on yhteensä euroa. Nuorisopalveluille valmistuvat peruskorjatut nuorisotilat Martinlaaksoon ja Hiekkaharjuun, joihin esitetään hankittavaksi ensikertainen kalustus (yhteensä euroa). Lisäksi esitetään rakennettavaksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa suunnitelman mukaisesti uusia skeittipaikkoja ja parkour paikka kivipaasineen. Kulttuuripalvelujen hankintaesitys on euroa koostuu Håkanbölen kartanon kalusteiden restauroinnista ja hankinnasta ( euroa) sekä museoiden ja Länsi-Vantaan kulttuuritilojen tarvitsemista irtaimistoym. hankinnoista euroa). Työllisyyspalveluiden tulosalueelle esitetään euroa Minkkitien toimipisteen varustamiseen asianmukaiseksi.

14 KIINTEÄ OMAISUUS TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT Kiinteän omaisuuden osto Maa-alueiden kunnostus Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus Kaupungin pysyvään omistukseen jäävien maaalueiden kunnostus Perustelut Maanmyyntiä hoidetaan niin tehokkaasti kuin se yleisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on mahdollista. Tulevien vuosien maanmyynti on varmistettava riittävillä maanhankintamäärärahoilla. Strategiset maanhankinnat toteutetaan kaupunginvaltuuston erikseen myöntämien lisämäärärahojen turvin. Kiinteän omaisuuden osto Määrärahasta maksetaan ohjelmoidun ja muun raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat. Määrärahalla voidaan ostaa myös sellaisten asunto- tai kiinteistöyhtiöiden, joiden pääasiallinen omaisuus on rakennustontti, hallintaan tai omistukseen oikeuttavia osakkeita. Maa-alueiden kunnostus Myytävän ja vuokrattavan tonttimaan kunnostus Määrärahaa voidaan käyttää myytävän tai vuokrattavan tonttimaan kunnostuksesta aiheutuviin menoihin. Ennalta arvaamattomiin suuriin kunnostamiskustannuksiin haetaan kaupunginvaltuustolta lisärahoitus. Kaupungin omistukseen jäävien maa-alueiden kunnostus Määrärahasta maksetaan mm. pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisesta, rakennusten purkamisesta sekä johtojen siirroista aiheutuvat kustannukset.

15 OSAKKEET JA OSUUDET TULOT Rahoitusosuudet Omaisuuden myynti MENOT Elinkeinoelämän edistämishankkeet Kiinteistö Oy Tiedepuisto Tikkurilan Pysäköintitalo Talousarvion investointiosan osakkeiden ja osuuksien hankeryhmään on budjetoitu tuloiksi tilakeskuksen arvion mukaisesti myytävien asunto-osakkeiden tasearvot. Myytävien asunto-osakkeiden tasearvot budjetoidaan ja kirjataan investointiosan tuloiksi ja myyntivoitot käyttötalousosaan tilakeskuksen tuloiksi. Hankeryhmän menoihin on vuodelle 2012 budjetoitu 4 milj. euroa Tikkurilan pysäköintitalon osakkeisiin, 1 milj. euroa elinkeinoelämän edistämishankkeisiin sekä 0,336 milj. euroa Kiinteistö Oy Tiedepuiston osakepääoman korottamiseen. Osakkeiden ja osuuksien hankeryhmän määrärahat ovat kohteittain sitovia valtuustoon nähden.

16 276

Investointiosa 2013 2017

Investointiosa 2013 2017 Investointiosa 2013 2017 Investointiosa 2013 2017 Investointiosa... 182 Uudisrakennukset... 183 Peruskorjaukset... 184 Vuokra- ja osaketilojen muutostyöt... 185 Aineeton omaisuus... 186 Julkinen käyttöomaisuus...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019

Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019 Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019 Valtuustoinfo 17.9.2015 Hannu Penttilä Toimitilarakentamisen 10-vuoden rahoitustarve hankeryhmittäin 2016- ts -16 ts -17 ts -18 ts -19 ts-20 ts -21 ts-22 ts-23 ts-24

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Kust Ennuste HUOM. ltk

Kust Ennuste HUOM. ltk RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 TILAKESKUS TELA 8.12.2015 Merkintöjen selitykset: 30.11.2015 Tavoite tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu

Lisätiedot

Juha-Veikko Nikulainen Apulaiskaupunginjohtaja 17.9.2012

Juha-Veikko Nikulainen Apulaiskaupunginjohtaja 17.9.2012 Juha-Veikko Nikulainen Apulaiskaupunginjohtaja 17.9.2012 Vantaan asuntorakentamisennuste 2012-2021 ja maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnin tilanne Ennuste: 2000 asuntoa / vuosi Maankäytön johtoryhmä 7.9.2012

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO 43 KÄYTTÖTALOUSOSA 44 45 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0 INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

UUDISRAKENNUKSET 2016-2025 31.8.2015 Sivistystoimi

UUDISRAKENNUKSET 2016-2025 31.8.2015 Sivistystoimi UUDISRAKENNUKSET 2016-2025 31.8.2015 Sivistystoimi Huom. 2015 ennustetietoja ei ole päivitetty tähän listaan suuralue Brm2 htm2 Kust arv 2015 2016-17 -18-19 -20-21 -22-23 -24 1 A. OMAT INVESTOINNIT 2016-2025

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

KV:n TS-info 22.10.2012. Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

KV:n TS-info 22.10.2012. Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala KV:n TS-info 22.10.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala 17.10.2012 Kilpailukykystrategia: Maton tuloskortti 2013 Palvelustrategia: Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 133. Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 04.09.2013 Sivu 1 / 1 3647/02.02.02/2013 133 Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2014-2018 investointien osalta (Kh-asia)

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni hankkeen työpaja 16.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Paula Jääskeläinen kehitysinsinööri

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO 33 KÄYTTÖTALOUSOSA 34 35 TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen:

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen: Tekninen lautakunta 382 12.11.2014 Puiteohjelman 2015-2028 päivitys 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 382 Valmistelija/lisätiedot Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen puh. 0400 659 338 ilpo.koponen@lappeenranta.fi

Lisätiedot

ltk 8.12.15 LÄNNEN VALO 0 Esiselvitys mahdollista VANTAAN VALO 0 Korvaavien tilojen vuokraus

ltk 8.12.15 LÄNNEN VALO 0 Esiselvitys mahdollista VANTAAN VALO 0 Korvaavien tilojen vuokraus UUDISRAKENNUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 TILAKESKUS TELA 8.12.2015 30.11.2015 Merkintöjen selitykset: Tavoite Seuranta tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu rakentaminen

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso

Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Talouden ja resurssien suunnittelu osana johtamista Kuntataso Eero Väätäinen 5.6.2013 Helsinki, Finlandia-talo Kuva: Tiina Kujala Eero Väätäinen, Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 1 Tilanne 1.5.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Erityislainoja voidaan myöntää kaupungin korkotukikohteiden erääntyvien pääomalainojen hoitamiseen.

Erityislainoja voidaan myöntää kaupungin korkotukikohteiden erääntyvien pääomalainojen hoitamiseen. 241 RAHASTOT 2012-2015 Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolainarahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011

VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011 1/9 VAASAN TALOTOIMI VASA HUSSEKTOR 26.2.2009 VAASAN TALOTOIMEN INVESTOINTIKOHTEITA VUOSINA 2009-2011 Vaasan Talotoimi muuttui vuoden 2009 alussa kaupunginvaltuuston päätöksellä kunnalliseksi liikelaitokseksi,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Talous lyhyesti. Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 %

Talous lyhyesti. Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % LIITE 1: TALOUS LYHYESTI Talous lyhyesti TP 2003 Arvio 2004 TAE 2005 Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % Verotulot, milj. 218,4 218,9 228,4 Vuosikate, milj. 5,7 1,5

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

ASUNTOLAINARAHASTO. Toiminnan kuvaus. Asuntolainarahaston ohjeellinen käyttösuunnitelma vv. 2011 2016

ASUNTOLAINARAHASTO. Toiminnan kuvaus. Asuntolainarahaston ohjeellinen käyttösuunnitelma vv. 2011 2016 219 RAHASTOT 2013-2016 Rahastot osa käsittää ne rahastot, jotka ovat kirjanpidossa eriytetty erillisiksi taseyksiköiksi. Näitä ovat Vantaan kaupungin Asuntolainarahasto, Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto,

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420 LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va

Tervetuloa Vantaalle. CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010. Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Tervetuloa Vantaalle CHAMP -hanke Suomalaisten kuntien I työpaja 10.-11.3.2010 Leena Maidell-Münster ympäristöpäällikkö va Vantaa Suomen neljänneksi suurin kaupunki Asukkaita (2009) ~ 195 400 Pinta-ala,

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/ PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 1 5 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSESITYKSET VUODELLE 2009 Pel 2009-4 EHDOTUS Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2008 säästyneistä, käyttämättä

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1 Kh 19.1.2009 Liite nro 9 VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1 Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 19.1.2009 1 Sisällys 1. Talouden seuranta... 2 2. Tasapainoinen talous... 2 3. Vuoden 2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000

900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Teollisuuskiinteistöt MENOT -20 000-81 000-101 000 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 Teollisuusalueiden kehittäminen vuodelle 2015. Rakennetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0 INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, Sivu 1 / 15 Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, 2.11.2016 s. 3) Esipuhe, viimeinen kappale, päivitetty nettoinvestointien summa: Kun nettoinvestoinnit ovat 197 204,9 miljoonaa euroa, kasvaa lainamäärä

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013 Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn 2 012 2013 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/1 11.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 720 Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:n osakkeiden osto Yleisradio Oy:ltä ja vastaava kaupungin maksuosuuden korotus päätti: 1 Oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 194 hyväksynyt talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2018 laadintaohjeen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 194 hyväksynyt talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016-2018 laadintaohjeen. Tekninen lautakunta 99 23.09.2014 Teknisen lautakunnan tilausehdotus vuodelle 2015 76/02.02.00/2011 TEKLA 99 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.6.2014 194 hyväksynyt talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata VANTAAN KAUPUNKI TELA 9.12.2014 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA KUNTATEKNIIKAN KESKUS KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata Rakentamisohjelma

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ki/3 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ki/3 1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Ki/3 1 3 ILMOITUSASIAT HKR EHDOTUS Yleisten töiden lautakunta päättänee merkitä tiedoksi ilmoitukset päätöksistä. Ilmoitukset päätöksistä toimeenpanokehotuksin asianosaisille

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata

KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata VANTAAN KAUPUNKI TELA 8.12.2015 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA KUNTATEKNIIKAN KESKUS KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT Kuntatekniikan hankkeet Hankkeisiin liittyvä vesihuolto Kehärata Rakentamisohjelma

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 21.11.2013 67 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Terveyspalvelut Tekla 9.6.2015 80 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) n terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TOIMIALAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot: 155 milj. (TA 13) 161 milj. (TA 14) Tulot: 16,8 milj. (TA 13) 18,3 milj. (TA14)

Lisätiedot

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely

Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola

Vantaan yleiskaavan kehityskohteet. 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaan yleiskaavan kehityskohteet 4.8.2015 / Mari Siivola Vantaata on rakennettu yleiskaavoilla Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaehdotus 1968: aluerakentaminen Yleiskaavallinen suunnitelma 1976: kasvun

Lisätiedot