PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014"

Transkriptio

1 1 PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014

2 2 1. Kirjastoverkkoselvityksen lähtökohdat Porin kaupungin strategia Porin kulttuuritoimen strategia Kaupunginkirjasto Porin kaupungin strategian toteuttajana 4 2. Kirjaston palveluverkon tehtävä ja kirjastopalvelujen vaikuttavuus Kirjastolaki Kirjastojen valtakunnalliset kehittämislinjaukset Kirjastojen vaikuttavuus Porin kirjastojen vaikuttavuus käyttäjäkyselyn mukaan Kirjaston käyttö Kirjastonkäytön opetus.8 3. Porin kaupungin asuinalueet, kirjastoverkko ja alueiden ikäjakauma Keskikaupunki ( asukasta) Pohjoinen Maa-Pori ( asukasta) Itäinen Maa-Pori ( asukasta) Läntinen Maa-Pori ( asukasta) Meri-Pori I ja Meri-Pori II (9.389 asukasta) Pohjois-Pori (9.221 asukasta) Noormarkku Alueiden asukkaiden ikäjakauma 9

3 3 4. Kirjastopalvelujen käyttö ja tuottavuus Kirjastokiinteistöt Porissa Kirjastotilojen kustannukset, kunto ja toiminnallisuus Kirjastotilojen yhteiskäyttömahdollisuus Porissa Kirjastot ja asuntotuotanto Palveluverkkotarkastelun toimenpide-ehdotuksia Kiinteistötyöryhmän raportti 14 (Kannen kuva: Sampolan kirjasto liikekeskuksen puolelta kuvattuna.) 1. Kirjastoverkkoselvityksen lähtökohdat Porin alueen kirjastoverkkoselvitys-hankkeelle on investointibudjetissa myönnetty euroa vuodelle Hankkeen raha tulee käyttää kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kirjastoverkkoselvityksen tarkoituksena on selvittää erilaisten kirjastopalveluiden tarvetta ja niiden toteutuskeinoja Porissa alueittain. Selvityksessä kartoitetaan kirjastopalvelujen nykytilanne toimitilojen omistajuuden suhteen sekä toimitilojen sijainti, saavutettavuus sekä niiden rakennustekninen kunto. Kirjastopalveluiden tilanne tulevaisuudessa on sidoksissa asukaskehitykseen ja kaavoituksen toimenpiteisiin. Kirjasto seurailee toiminnoissaan yhteiskunnan muuta kehitystä. Selvityksen mallina voidaan käyttää Lahden kaupungin laatimaa kirjastoverkkoselvitystä. 1.1 Porin kaupungin strategia Porin uusin kaupunkistrategia on lyhykäisyydessään tiivis ja ytimekäs. Pori. Asenne. Strategia 2020 visioi hyvän elämän tavoitteita. Pääteemat ovat seuraavat: Työn ja yrittämisen Pori, Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori sekä Tapahtumien Pori Porin kulttuuritoimen strategia

4 4 Kulttuuritarjonta on saavutettavaa, kun erilaiset yleisöt voivat käyttää sitä ja osallistua siihen mahdollisimman helposti ja esteettömästi. Saavutettavuus merkitsee osallistumisen sekä osallisuuden mahdollisuutta kaikille ihmisille. Kulttuuri-, kieli- ja vammaisvähemmistöjen mahdollisuuksien lisäksi se parantaa myös esimerkiksi ikääntyneiden tai pienten lasten kanssa liikkuvien ihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin. Saavutettavuus tarkoittaa myös ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja syrjimättömyyttä. Ketään ei saa asettaa muita huonompaan asemaan syntyperän, iän, sukupuolen, vamman tai muun henkilön ominaisuuteen liittyvän syyn takia. Vähemmistö- ja erityisryhmien kohdalla voi olla välttämätöntä turvautua myönteiseen erityiskohteluun, jotta näiden ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuu. Kulttuurin saavutettavuutta voidaan parantaa poistamalla osallistumisen esteitä. Esteet voivat liittyä aisteihin, tiedotukseen, ymmärtämisen vaikeuteen, asenteisiin, fyysisiin tai taloudellisiin tekijöihin sekä päätöksenteossa oleviin puutteisiin. Hyvän saavutettavuuden edellytyksenä on, että kulttuuripalvelujen tuottajat ja rahoittajat sekä rahoituksesta vastaavat päättäjät ovat tietoisia esteistä ja keinoista niiden poistamiseksi. Porin kaupungin kulttuuritoimen vuosibudjetti on 3 % kaupungin vuoden 2013 kokonaisbudjetista. 1.3 Kaupunginkirjasto Porin kaupungin strategian toteuttajana Kirjasto on jokaisen kansalaisen tieto- ja kulttuurikeskus, joka tarjoaa perinteistä ja digitaalista aineistoa, yhteisiä tiloja sekä asiantuntemusta ja tietopalvelua. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä tarjoaa aineistoa elämyksiin. Kirjaston tuottamat palvelut ovat maksuttomia peruspalveluita. Suomen jokaisessa kunnassa on yleinen kirjasto. Kirjastolain (904/1998) mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Maakuntakirjastona toimii opetus- ja kulttuuriministeriön määräämän kunnan yleinen kirjasto kunnan suostumuksella. Opetus- ja kulttuuriministeriö myös määrää toiminta-alueen. Yleisistä kirjastoista 19 kaupunginkirjastolle on annettu tehtävä toimia maakuntakirjastona. Maakuntakirjastoina toimivat kirjastot täydentävät muiden yleisten kirjastojen palveluja. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto on toiminut maakuntakirjastona vuodesta 1975 alkaen. Lasten ja nuorten osaamisen lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy on eräs kirjaston tärkeimmistä tehtävistä. Hyvinvointia, viihtyvyyttä ja paikallisidentiteetin lisäämistä vahvistetaan tekemällä kirjastosta

5 5 kulttuurin lähipalvelu. Kirjasto kehittää Poria ja Satakuntaa koskevaa tietopalvelua ja digitaalisia sisältöjä. Kirjaston tehtävänä on tuottaa kiinnostavia ja monimuotoisia tapahtumia. Hyvän maakuntakirjaston laatukuvaus, opetus- ja kulttuuriministeriö vuodelta 2010 on saatavilla akuntakirjaston_laatukuvaus_huhtikuu_2012.pdf Kirjaston palveluverkon tehtävä ja kirjastopalvelujen vaikuttavuus Lainaustiedot voivat toimia kirjastoverkoston johtamisen työkaluna. Tutkija Jaani Lahtinen Gispositio Oy:sta on laatinut maantieteellisiä tulkintatapoja kirjastojen toiminnasta, asiakaskunnasta, lainamääristä ja lainatuista aineistoista. Lahtinen on tuonut esiin mielenkiintoisen, uuden tavan tutkia kirjaston vaikuttavuutta ympäristössään sekä lähellä että kauempana. Kirjaston ydinvaikutusalue voidaan paikantaa selvittämällä, miltä alueelta lainaajat tulevat kirjastoon. Samoin alueen väestöpohja ja asiakaskunta voidaan analysoida iän ja perheellisyyden mukaan. Kirjaston suhteellinen vahvuus on avattavissa eli se vastaako kirjaston kokoelman sisältö alueen kysyntää, haluavatko asiakkaat lainata juuri sellaista aineistoa, jota lähikirjasto tarjoaa vai tilataanko materiaalia muualta. Menetelmillä voidaan tulkita myös verkoston muutoksen aiheuttamia muutoksia asiakkaiden toiminnassa. Helsingin seudulta otettu esimerkki kertoo, kuinka Kulosaaren kirjaston sulkemista seurasi asiakkaiden siirtyminen eri kirjastojen käyttäjiksi. Oli havaittavissa, että julkiset kulkuyhteydet kodista kirjastolle vaikuttivat suuresti uuden asiointikirjaston valintaan. Vaikka Lahtisen mallit ovat enimmäkseen pääkaupunkiseudulta, ovat tutkimusmetodit toistettavissa valtakunnallisesti Kirjastolaki nro 904/1998 Kunnan tehtävänä on kirjastolaissa tarkoitettujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Lain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen ja taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

6 6 2.2 Kirjastojen valtakunnalliset kehittämislinjaukset Opetusministeriön kirjastopolitiikka strategian tavoitteena on varmistaa kansalaisten tiedon ja kulttuurin saatavuus verkottuneessa tieto-, kansalais- ja oppimisyhteiskunnassa. Yleisten kirjastojen palvelujen laadulla ja osaamistason nostamisella varmistetaan kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet. Yleisten kirjastojen tehtävänä on vähentää eriarvoistumista sekä tiedollista että sosiaalista syrjäytymistä. Kirjastojen tehtävänä on kansalaisten tietohuolto, mediakasvatus ja tietoyhteiskuntataidot. Kirjastot tukevat asukkaiden hyvinvointia, elinikäistä oppimista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja monikulttuurisuutta. 2.3 Kirjastojen vaikuttavuus Kirjaston palveluverkko luo elinvoimaa ja osaamista. Suomen Kirjastoseuran mukaan lähikirjastojen lakkauttaminen on lyhytnäköistä kirjastopolitiikkaa. Kirjasto on kaikkien kansalaisten peruspalvelu, jonka avulla toteutuvat sivistykselliset oikeudet. Kirjastot tulee nähdä olennaisena osana hyvinvointipalveluja, jotka edistävät terveyttä, aktiivisuutta ja yhteisöjen vireyttä. Kirjastotilat eivät ole kuluerä, vaan investointi terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Kirjastot ovat tärkeimpiä avoimia, ei-kaupallisia kohtaamispaikkoja, jonne kaikkien asukkaiden on helppo tulla. Kirjastot toimivat alueensa keskuksina, olohuoneina, oppimisympäristöinä ja kulttuuritiloina. Kirjastotoimi tekee yhteistyötä kulttuuri-, nuoriso-, koulu-, päivähoitopalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjastot palvelevat kaikkia kuntalaisia päivähoitolapsista vanhainkodin asukkaisiin. Verkkopalvelut tai eri ikäryhmien kerhotilat eivät korvaa kirjaston palveluverkkoa ja lähipalveluja. Kaupunginosien asukkaat tapaavat kirjastoissa ja toimivat yhteisöinä. Kirjastot tarjoavat asukkaille ja yhdistyksille tilaa näyttelyihin, esityksiin ja yhdessä tekemiseen. Kirjastot ovat tiloja, joissa parhaimmillaan käydään päivittäin. Mikäli etäisyys kirjastoon kasvaa kuljetusvälineitä vaativaksi, karsiutuvat lasten, vanhusten ja liikuntarajoitteisten asukkaiden kirjastokäynnit. Lähikirjasto helpottaa arkea ja siellä on helppo asioida. Kirjasto kuuluu elinvoimaisten kaupunginosien lähipalvelukokonaisuuteen. Kirjaston palveluverkkoa tulee tarkastella voimavarana, jota voidaan vahvistaa eri toimijoiden yhteistyöllä ja uusilla palvelukonsepteilla. (Suomen Kirjastoseura ry Lähikirjastot

7 7 ylläpitävät ja luovat yhteisön elinvoimaa lakkauttaminen on lyhytnäköistä yhteiskuntapolitiikkaa ) 2.4 Porin kirjastojen vaikuttavuus käyttäjäkyselyn mukaan Kirjastolain 904/1998 mukaan kunnan tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua. Arvioinnin tarkoituksena on parantaa kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja tukea niiden kehittämistä. Toimintaansa arvioidakseen kirjasto tekee vuosittain asiakas- tai asukastutkimuksen, jossa kysytään asiakkaiden tai asukkaiden näkemyksiä kirjasto- ja tietopalveluista sekä niiden kehittämisestä. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto arvioi vuonna 2013 asukastutkimuksella. Tämä oli kirjaston kolmas asukastutkimus, edelliset ovat vuosilta 2003 ja Asukastutkimuksessa saadaan myös kirjastoa käyttämättömien asukkaiden näkemyksiä esille 2.5 Kirjaston käyttö Lainauksia Porin kirjaston toimipaikoissa oli vuoden aikana yli 1,8 miljoonaa. Lainausten määrä on korkea, 21,6 lainaa/asukas. Suurista kaupunginkirjastoista Porin lainaukset suhteutettuna asukasmäärään olivat kolmanneksi korkeimmat; Porin edellä ovat vain Tampere ja Lahti. Kirjastokäyntien määrä lisääntyi ja oli lähes käyntiä. Suhteutettuna asukaslukuun kirjastokäyntejä ja virtuaalikäyntejä kertyi 16 kpl/porilainen vuoden aikana. Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä lisääntyi ja oli 253 kpl vuoden aikana. Tapahtumien osallistujamäärä oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna, lähes 7000 osallistujaa. Näyttelyiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla, noin sadassa näyttelyssä. Käyttäjäkoulutukset pitävät sisällään asiakkaiden opetuksen kirjaston käyttöön, tiedonhakuun sekä lukemisharrastuksen virittämiseen (kirjavinkkaus). Erilaisia käyttäjäkoulutuksia järjestettiin 310 kertaa. Koulutustilaisuudet kestivät keskimäärin yhden tunnin ja koulutettavien määrä oli yli 5700 osallistujaa. Vuoden 2013 asukastutkimus toteutettiin lähettämällä kyselylomake satunnaisotannalla valitulle yli 15-vuotiaalle porilaiselle. Vastauksia saatiin 372 kappaletta. Vastausprosentti oli 29, mikä on alhaisempi kuin vuoden 2000 tutkimuksessa, mutta korkeampi kuin vuoden 2007 tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan porilaiset pitävät lähes yksimielisesti kirjastoa tärkeänä kunnan peruspalveluna. 80 prosenttia vastaajista piti kirjastoa erittäin tärkeänä ja 19 prosenttia melko tärkeänä. Nämä osuudet ovat kasvaneet verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Eräs asukastutkimuksen keskeisistä tavoitteista oli saada asukkaiden näkemyksiä kirjaston vaikuttavuudesta. Kirjaston vaikutuksista tärkeimmät olivat vastaajien mukaan opiskelun tukeminen sekä

8 8 sivistyksen ja luovuuden lisääntyminen. Kirjaston tilojen merkitys käyttäjien elämässä on lisääntynyt ja lähes kaikki vastaajat pitävät kirjastoa tärkeänä julkisena tilana. Kirjaston katsotaan myös edistävän yhdenvertaisuutta sekä parantavan elämänlaatua ja hyvinvointia. Yhä monimutkaistuvassa tietoyhteiskunnassa kirjastopalveluja pidetään tärkeinä. Kirjaston käyttöä pidetään myös ympäristöystävällisenä. Asukastutkimuksen avoimista palautteista ilmenee asukkaiden huoli julkisen talouden heikkenemisen vaikutuksista palvelutasoon ja palveluverkkoon. Kirjastopalvelut ovat asukkaille merkityksellisiä ja niiden säilymistä sekä jatkuvaa kehittämistä pidetään tärkeänä. Porilaiset pitävät lähes yksimielisesti kirjastoa tärkeänä kunnan peruspalveluna. Tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia porilaisista käyttää kirjastoa. Kerran kuukaudessa tai sitä useammin kirjastoa käyttää 56 prosenttia vastaajista. Muutaman kerran vuodessa kirjastoa käyttää 27 prosenttia vastaajista. Kerran vuodessa tai sitä harvemmin kirjastoa käyttää 14 prosenttia vastaajista. Kirjastokäynnin aikana suoritetaan monia toimintoja. Lähes 90 prosenttia vastaajista käyttää kirjaston lainauspalveluja. Yli 70 prosenttia etsii tietoa tietystä aiheesta omatoimisesti tai henkilökunnan avustuksella. 56 prosentille kirjasto on paikka missä luetaan kirjoja tai lehtiä. 20 prosentille kirjasto on työhuone, jossa opiskellaan, käytetään joko omia tai kirjaston tietokoneita tai tutkijanhuoneita. Kirjastossa järjestettyihin tapahtumiin osallistuu ja näyttelyihin tutustuu 45 prosenttia vastaajista. Lähes 20 prosentille kirjasto on sosiaalinen kohtaamispaikka tai paikka missä vietetään aikaa. Yli 25 prosenttia käyttää kirjaston kahvilan tai taidelainaamon palveluja. 10 prosenttia kopioi, tulostaa, skannaa tai digitoi kirjaston laitteilla. 2.6 Kirjastonkäytön opetus Kirjastonkäytön opetuksen tarkoituksena on auttaa mm. koulujen oppilaita ja maahanmuuttajia käyttämään kirjaston laajoja kirja-, lehti- ja muita kokoelmia tiedonhaun ja opiskelun tukena. Asiakkaiden käytössä ovat kirjaston oman kokoelman lisäksi myös internet-työasemat. Kirjastonkäytön opetusta annettiin vuonna 2012 sekä kirjaston aukioloaikoina että sopimuksen mukaan klo 8.00 alkaen. Palvelua oli mahdollisuus käyttää pääkirjaston lisäksi kahdeksassa lähikirjastossa sekä kirjastoautossa. Käynteihin sisällytettiin tarpeen mukaan kirjaston yleisesittelyä, kirjavinkkausta, aineistorekisterin käytön harjoittelua, tiedonhaun opetusta, sadunluentaa ja nettikäyttäytymisen opettelua. Myös muut erityistoivomukset pyrittiin huomioimaan kirjastokäynnin suunnittelussa. Kirjavinkkaus on lukemisharrastuksen edistämistä tavoitteleva palvelu, lukemaan houkuttelua, jossa kirjaston työntekijä tutustuttaa ja suosittelee valitsemiaan kirjoja. Kohderyhmänä voi olla kaikenikäiset. Vuoden 2013 aikana Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston toimipaikoissa järjestettiin kirjavinkkausta osallistujalle.

9 9 3. Porin kaupungin asuinalueet ja kirjastoverkko Porin kaupunkialue jaetaan asuinalueittain vuoden 2014 tilanteen mukaan seuraavasti: 3.1 Keskikaupunki: Pääkirjasto. Keskikaupungin asukkaita yhteensä , joista 5,8 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 62,9 % vuotiaita ja 31,3 % yli 65-vuotiaita 3.2 Pohjoinen Maa-Pori : Kirjasto Ruosniemi. Pohjoisen Maa-Porin asukkaita , joista 16,2 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 64,4 % vuotiaita ja 19,4 % yli 65-vuotiaita 3.3 Itäinen Maa-Pori : Kirjasto Sampola. Itäisen Maa-Porin asukkaita , joista 14,8 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 62,4 % vuotiaita ja 22,8 % yli 65-vuotiaita 3.4 Läntinen Maa-Pori : Kirjasto Käppärä. Läntisen Maa-Porin asukkaita , joista 16,0 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 66,1 % vuotiaita ja 17,9 % yli 65-vuotiaita 3.5 Meri-Pori I: Kirjasto Pihlava ja Meri-Pori II: Kirjasto Reposaari. Meri-Pori I eli Pihlavan alueen asukkaita 4361 ja Meri-Pori II eli Reposaaren alueen asukkaita 5028, joiden väestöjakauma yhdessä on seuraavanlainen: 16,2 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 62 % vuotiaita ja 21,8 % yli 65-vuotiaita 3.6 Pohjois-Pori: Kirjasto Ahlainen. Pohjois-Porin asukkaita 9.221, joista 20,3 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 61,5 % vuotiaita ja 18,2 % yli 65-vuotiaita 3.7 Noormarkku: Kirjasto Noormarkku Lavian kirjastosta tulee Porin 8. lähikirjasto vuoden 2015 alusta alkaen. Mainittujen kirjastojen lisäksi Satakunnan keskussairaalassa toimii kaikille avoin lähikirjasto. 3.8 Alueiden asukkaiden ikäjakauma Tilaston mukaan ovat suurimmat prosenttiosuudet ikäryhmässä 0-14 vuotta Pohjois-Porissa (20,3 %), tämän jälkeen tasaisesti Meri-Pori, Pohjoinen Maa-Pori sekä Läntinen Maa-Pori, kussakin noin 16 % väestöstä. Alle 14-vuotiaita lapsia on muihin alueisiin verrattuna selvästi vähiten keskustassa (5,8 %). Aktiiviväestön (15 64 v.) osuus on kaikilla alueilla suurin piirtein sama, vaihdellen Läntisen Maa-Porin 66,1 %:sta Pohjois-Porin 61,5 %:iin. Yli 65-vuotiaiden osuus on korkein keskikaupungissa (31,3 %) ja matalin Läntisessä Maa-Porissa (17,9 %). Uusi pientaloasutus sijoittuu keskikaupungin liepeille kaavoitetuille alueille. Suositus on, että väestöstä 80 % asuisi 2 kilometrin etäisyydellä lähimmästä kirjastosta. Porissa rakennetaan enimmäkseen vanhoille peltoalueille, joiden läheisyydessä ei juuri ole kirjastopalveluita. Käppärän, Ruosniemen ja Pihlavan

10 10 kirjastojen etäisyys uusista asutusalueista on huomattavasti 2 kilometriä suurempi. Etenkin Läntisen Maa- Porin rakentaminen suuntautuu kauas alueen ainoasta kirjastosta, joka sijaitsee Käppärän kaupunginosassa, keskellä vanhempaa eri-ikäistä pientalo- ja kerrostaloasutusta. 4. Kirjastopalvelujen käyttö ja tuottavuus Vuonna 2013 käytettiin Porin kaupunginkirjaston palveluja seuraavasti: Kirjastokävijöitä yhteensä kirjastoissa Lainauksia tehtiin Kirjaston aineistotietokannan Web-Origon käyttö: Käyntejä Web-Origossa kertaa ja tiedonhakuja kertaa. Vuoden 2013 talousarviossa Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston toimintakate oli euroa, joka oli 35,89 % koko kulttuuritoimen talousarviosta. (Toimintakertomuksen tilastot s. 30) 4.1 Kirjastokiinteistöt Porissa Porin kirjastot toimivat pääasiassa kaupungin omistuksessa olevissa tiloissa, jolloin vuokrat maksetaan sisäisenä tilityksenä kaupungille. Pihlavan kirjasto maksaa vuokraa Meri-Porin palvelukeskukselle, Sampolan kirjasto Sampolan palvelukeskukselle ja Käppärän kirjasto yksityiselle vuokranantajalle. Porin kaupunginkirjaston toimipisteet: Pääkirjasto: 4 795,5 m2 (josta 122 m2 on kahvilan käytössä), vuokra ,28 / kk (sis.) Ahlainen: 117 m2, vuokra 1 344,53 / kk (sis.) Käppärä: 145 m2, vuokra 1 244,48 / kk Noormarkku: 236 m2, vuokra 3 946,45 / kk (sis.) Pihlava: 360 m2, vuokra / kk Reposaari: 141,5 m2, vuokra 1 673,37 / kk (sis.)

11 11 Ruosniemi: 135,5 m2, vuokra 1 602,29 / kk (sis.) Sampola: 282 m2, vuokra 3 238,47 /kk Vuodelle 2015 budjetoidut vuokrat ovat euroa. 4.2 Kirjastotilojen kustannukset, kunto ja toiminnallisuus Kirjastotilojen tulee olla helposti saavutettavia ja sijaita keskeisesti asukkaiden liikkumis- ja asiointiväylien suhteen. Nykyaikaisen kirjaston tulisi tarjota käyttäjilleen lainausmahdollisuuden lisäksi muitakin palveluja. Kirjasto voisi olla kaikille avoin sosiaalinen tila, eräänlainen olohuone. Kirjastotilat ovat monitoimitiloja ja niiden tulee soveltua: -kirjastoaineksen säilytykseen ja esillepanoon sekä asiakaspalveluun -lukemiseen ja opiskeluun sekä sähköiseen asiointiin ja työasemien käyttöön -asukkaiden kohtaamisiin ja oleskeluun sekä tapahtumiin ja tilaisuuksiin 5. Kirjastotilojen yhteiskäyttömahdollisuus Porissa Tulevan kampusratkaisun mukaan Samk:in toiminta Vähäraumalla päättyy ja tilat muunnetaan mahdollisesti Winnovan käyttöön. Samkin tarpeisiin rakennettu moderni kirjastotila on helposti muuntuva joko yleiseksi kirjastoksi tai Winnovan omaksi kirjastoksi. Porin kaupunginkirjaston ja Winnovan yhteisen kirjaston mahdollisuus voisi olla tuloksellista selvittää siinä vaiheessa, kun tyhjilleen jääneiden tilojen uutta käyttöä pohditaan. Puuvillan kauppakeskuskirjasto-hankkeessa selvitettiin mahdollisuutta yhdistää Porin tiedekirjaston ja Porin kaupunginkirjaston toiminnot saman tilan sisällä toimiviksi. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan vuonna 2012 otettu tarkempaan pohdintaan, vaikka sen toteutuminen olisi saattanut mahdollistaa uudenlaisten kirjastotoimintojen syntymisen yhteisiin tiloihin. Opiskelijoille ja yliopistokeskuksen henkilökunnalle tarjotut työasemat ovat osa nykyaikaista kirjastoformaattia. Helsingin Viikin kirjasto toimii esimerkkinä yleisen ja tiedekirjaston yhteistyöstä.

12 Kirjastot ja asuntotuotanto Karttaan on merkitty Porin alueen tämänhetkiset kirjastot yhdistettynä kaavoituksen asuntotuotantotilanteeseen. Vihreä piste tarkoittaa perhekunnan lukumäärää. Uusia asuntoja valmistuu runsaimmin Lounais-Porissa sekä Ruosniemen suunnalla. Kirjastojen ympärillä olevat vyöhykkeet kuvaavat asutusta 2, 4 ja 6 km säteellä lähimmästä kirjastokiinteistöstä.

13 13 6. Palveluverkkotarkastelun toimenpide-ehdotuksia Väestökehitys on ollut negatiivista kaikissa Satakunnan alueen seutukunnissa tarkastelujakson jokaisena vuotena pois lukien Porin seutukunta vuonna Porin kaupungin väkiluku on sen sijaan ollut nousujohteinen viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kaupungeista etenkin Porin kasvu jatkui. Vuonna 2013 kaikkien seutukuntien väkiluku supistui, mutta keskuskaupungit kasvoivat (Pori, Rauma ja Kankaanpää) Minne tulevaisuuden asuinalueet sijoittuvat? Onko näiden alueiden läheisyydessä kirjastoja ja ovatko kirjastopalvelut asianmukaiset väestöjakautumaan nähden? Kartta! Yhdyskuntasuunnittelun professori Kimmo Lapintie Aalto-yliopistosta toteaa kirjastojen olevan nykyisellään erilaisiin toimintoihin käytettäviä tiloja eli paljon muutakin kuin lainastoja. Haastattelututkimuksen mukaan kirjastoja käyttävät nimenomaan freelancerit ja pienyrittäjät. Kirjastot tarjoavat lämpimän tilan lisäksi usein wi-fi-yhteyden ja tulostusmahdollisuuden. (Alasatakunta ) Läntisen Maa-Porin ja Pohjois-Porin alueet ovat asukaskehityksensä vuoksi kipeimmin uusia ajanmukaisia kirjastotiloja vaativia kaupunkialueita. Tulevaisuuden kirjasto Poriin -Porin Puuvillan kauppakeskuskirjastoselvitys valmistui loppuvuodesta skuskirjasto.pdf Pohjois-Porin aluetta ja samalla koko kaupungin asukkaita palvelevaan kauppakeskuskirjastoon suunniteltiin palveluiltaan uudentyyppistä kirjastokonseptia. Pohjois-Porin koulut Toejoki, Pormestarinluoto ja Kaarisilta muodostaisivat luontaisen asiakasryhmän kirjastolle. Ruosniemen koulun yhteydessä sijaitseva Ruosniemen kirjasto palvelee lähimpänä sijaitsevia asukkaita sekä koulun oppilaita. Pohjois-Porissa ei tällä hetkellä ole kauppakeskusta lukuun ottamatta kirjastotoiminnalle soveltuvaa luontevaa paikkaa. Pormestarinluodon asukkaita palvelee kirjastoauto. Läntisen Maa-Porin kirjastopalvelut eivät ole ajan tasalla, sillä alueen uusi asutus on kaukana kirjastosta tai muista palveluista. Käppärän alueelle ei ole viimeisinä vuosikymmeninä tullut uutta asutusta, sillä alue on kokonaan valmiiksi rakennettu ja tiivis. Länsi-Porin aluekirjastohanke on tällä hetkellä rauennut, mikä ei kuitenkaan poista kirjastotarvetta. Tulevaisuudessa asutus keskittyy uusille pientaloalueille Länsi-Porissa, yhä kauemmas nykyisestä alueen kirjastosta Käppärässä. Lapsiperheiden määrän kasvu alueella edellyttää asianmukaisempia kirjastotiloja tulevaisuudessa. Ammattikorkeakoulun kampusratkaisun jälkiseurauksena tapahtuva koulujen ja muiden oppilaitosten siirtyminen uusille paikoille mahdollistaa Länsi-Porissa kirjastolle uusia sijaintipaikkoja. Länsi-Porin lukion

14 14 lakkauttaminen vuonna 2015 jättää näillä näkymin osan koulurakennuksesta vaille nykyisenkaltaista koulukäyttöä. Selvitettäväksi jää, onko Länsi-Porin kouluun mahdollista saada kirjastotiloja. Koulun keskeinen sijainti nykyisiä ja kaavoitettuja asuinalueita ajatellen on kirjaston käytön kannalta luonteva. Käppärän kirjasto palvelee Läntisen Maa-Porin noin asukasta. Itäisen Maa-Porin alueen ainut kirjasto sijaitsee Sampolassa. Lähiökirjasto palvelee alueen asukkaita, mutta on hankalasti muiden Itä-Porin asukkaiden saavuttavissa. Ihmiset liikkuvat kauppakeskuksissa, joten tulevaisuuden kirjaston sijainti saattaisi olla osana Mikkolan kauppakeskittymää. Joidenkin Itä-Porin asukkaiden saattaa olla helpoin hakea kirjastopalvelut joko Ulvilasta tai Porin pääkirjastosta. 6.1 Kiinteistötyöryhmän raportti Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että kiinteistöjärjestelyt käynnistetään kiinteistötyöryhmän raportin ja aikataulutuksen mukaisesti vuoden 2015 alusta alkaen. Porin kirjastotoimintojen kannalta tämä tarkoittanee sitä, että Satakunnan Ammattikorkeakoulun suurkampus valmistuu suunnitelman mukaan vuonna 2017 ja Samkin toiminnot siirtyvät Asema-aukiolle vuoden 2017 loppuun mennessä. WinNovan toiminnot siirtyvät Tiedepuistoon sen silloisten tarpeiden mukaisesti. Kansalaisopisto siirtyy nykyisistä tiloistaan Rautatiepuistokatu 7 tyhjäksi jääviin tiloihin ja kansalaisopiston tiloihin on Porin pääkirjastolla mahdollisuus saada lisätilaa nykyisten tilojensa välittömään yhteyteen. Vuoden 2013 helmikuussa kirjoitetussa muistiossa mainitaan, millaisia asiakkaiden kannalta mielekkäitä toimintoja kirjaston olisi mahdollisuus siirtää kansalaisopistolta vapautuviin tiloihin. (Muistio: Kirjasto- ja kansalaisopistotalo , Asko Hursti) Lehtilukusalin tarve katutasossa ja mahdollinen lehtilukusalin sunnuntaiaukiolo ovat toistuvasti olleet kirjastonkäyttäjien kyselytutkimuksen kärkisijoilla. Tutkimustietoa: 1. oikkuna_2012.pdf vuosikirja_2013.pdf SATAMITTARI on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa.

15 15 Satamittari tarkastelee ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa kattavasti Satakunnan kehitykseen liittyvää tietoa. Satamittarista on myös saatavilla kattavia kuntataulukoita. 4. Konsernin toimitilajärjestelyjä selvittäneen työryhmän loppuraportti Porin kauppakeskuskirjasto.pdf 6. Muistio: Kirjasto- ja kansalaisopistotalo , Asko Hursti Käppärän kirjaston portaikko ja hissi (oik.)

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

OPS 2016 eli uudistettu kirjaston ja koulun yhteistyö

OPS 2016 eli uudistettu kirjaston ja koulun yhteistyö OPS 2016 eli uudistettu kirjaston ja koulun yhteistyö Lea Kuusirati Helsingin kaupunginkirjasto 22.1.2016 Kouluyhteistyön nykytila: - 3. luokille kirjavinkkaus - 7. luokille tiedonhaku - Muu sovittavissa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Palveluksessanne! Jenni Joru vastaava kirjastonhoitaja Kuljun kirjasto, Lempäälän kunnankirjasto

Palveluksessanne! Jenni Joru vastaava kirjastonhoitaja Kuljun kirjasto, Lempäälän kunnankirjasto Palveluksessanne! Jenni Joru vastaava kirjastonhoitaja Kuljun kirjasto, Lempäälän kunnankirjasto Mistä tavoitteet tulevat Valtakunnan taso LAIT Alue- ja seututaso Kuntataso YKN: yleisten kirjastojen strategia

Lisätiedot

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous Avin kuulumiset Laki ja hankkeet Keski-Suomen maakuntakirjastokokous 17.11.2016 [Marjariitta Viiri, Länsi- ja Sisä-Suomen avi, OKT vastuualue] 21.11.2016 1 Kirjastolaki (hallituksen esitys) 1 Lain soveltamisala

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Kirjastolain uudistaminen

Kirjastolain uudistaminen Kirjastolain uudistaminen Kirjastolain uudistuksen päätavoite Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on edistää verkottuneessa kansalaisyhteiskunnassa asukkaiden sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista

Lisätiedot

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yleisiä kirjastoja koskevan lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laki yleisistä kirjastoista opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston järjestämä

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kaupunkilaiset ja kirjasto 2007 Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2 Sisällysluettelo Kyselyn tausta ja toteutus...4 1. Taustamuuttujat...4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE!

LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE! LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE! Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen seminaari 24.5.2015, Paasitorni, Helsinki SATUNNAISIA

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE

OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI VARHAISKASVATUKSEN PALVELURAKENNE 1 Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1. PALVELUIDEN NYKYTILAN KUVAUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnollinen järjestämistapa vaihtelee kunnittain.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Kuntaliitto ja kirjastoasiat

Kuntaliitto ja kirjastoasiat Kuntaliitto ja kirjastoasiat Yleisten kirjastojen neuvoston kokous 1/2016 Johanna Selkee Johanna.selkee@kuntaliitto.fi Asioita Kansallinen tilastointi vertailtavuus kirjastotilastoinnin kanssa? Tekijänoikeudelliset

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 25.5.2016/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti Varhaiskasvatuksen kehittäminen Siimapuiston päiväkoti Nykytila VK:n kehittämisestä yksikön näkökulmasta Valtakunnallisesti koordinoimaton kehittäminen Kunnilla omat / omiin mittareihin perustuva Yksiköillä

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Kirjasto monikulttuurisena kulttuurilaitoksena. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.10.2015 Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto

Kirjasto monikulttuurisena kulttuurilaitoksena. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.10.2015 Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto Kirjasto monikulttuurisena kulttuurilaitoksena Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.10.2015 Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto Lähtökohtana perustehtävä Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016

Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Porvoon vanhusneuvosto Toimintasuunnitelma 2016 Asia Tavoite Toimenpiteet Toteutus/ vastuuhenkilö(t) 1. Kokoukset ja niihin 10 kokousta Kokoukset pidetään samalla viikolla, kuin sosiaali- ja valmistautuminen

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella Eino Leisimo Toimialajohtaja 8.12.2016 8.12.2016 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

&...JMJ1 LY PIRKANMAA U 09, 2016

&...JMJ1 LY PIRKANMAA U 09, 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö PIRKANMAA U 09, 2016 no &...JMJ1 LY Ote: Maakuntahallitus 12.09.2016 118 Lausunto opetus-ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi yleisistä

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI

Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa. Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI Avoimet oppimisympäristöt osallistavat teknologia tuo tasa-arvoa Leena Vainio, Omnia Sajos, INARI 24.11.2014 Esimerkkejä oppimisympäristöistä Avara museo - kehitettiin museoammattilaisten aikuispedagogista

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot