PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014"

Transkriptio

1 1 PORIN ALUEEN KIRJASTOVERKKOSELVITYS Syksy 2014

2 2 1. Kirjastoverkkoselvityksen lähtökohdat Porin kaupungin strategia Porin kulttuuritoimen strategia Kaupunginkirjasto Porin kaupungin strategian toteuttajana 4 2. Kirjaston palveluverkon tehtävä ja kirjastopalvelujen vaikuttavuus Kirjastolaki Kirjastojen valtakunnalliset kehittämislinjaukset Kirjastojen vaikuttavuus Porin kirjastojen vaikuttavuus käyttäjäkyselyn mukaan Kirjaston käyttö Kirjastonkäytön opetus.8 3. Porin kaupungin asuinalueet, kirjastoverkko ja alueiden ikäjakauma Keskikaupunki ( asukasta) Pohjoinen Maa-Pori ( asukasta) Itäinen Maa-Pori ( asukasta) Läntinen Maa-Pori ( asukasta) Meri-Pori I ja Meri-Pori II (9.389 asukasta) Pohjois-Pori (9.221 asukasta) Noormarkku Alueiden asukkaiden ikäjakauma 9

3 3 4. Kirjastopalvelujen käyttö ja tuottavuus Kirjastokiinteistöt Porissa Kirjastotilojen kustannukset, kunto ja toiminnallisuus Kirjastotilojen yhteiskäyttömahdollisuus Porissa Kirjastot ja asuntotuotanto Palveluverkkotarkastelun toimenpide-ehdotuksia Kiinteistötyöryhmän raportti 14 (Kannen kuva: Sampolan kirjasto liikekeskuksen puolelta kuvattuna.) 1. Kirjastoverkkoselvityksen lähtökohdat Porin alueen kirjastoverkkoselvitys-hankkeelle on investointibudjetissa myönnetty euroa vuodelle Hankkeen raha tulee käyttää kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kirjastoverkkoselvityksen tarkoituksena on selvittää erilaisten kirjastopalveluiden tarvetta ja niiden toteutuskeinoja Porissa alueittain. Selvityksessä kartoitetaan kirjastopalvelujen nykytilanne toimitilojen omistajuuden suhteen sekä toimitilojen sijainti, saavutettavuus sekä niiden rakennustekninen kunto. Kirjastopalveluiden tilanne tulevaisuudessa on sidoksissa asukaskehitykseen ja kaavoituksen toimenpiteisiin. Kirjasto seurailee toiminnoissaan yhteiskunnan muuta kehitystä. Selvityksen mallina voidaan käyttää Lahden kaupungin laatimaa kirjastoverkkoselvitystä. 1.1 Porin kaupungin strategia Porin uusin kaupunkistrategia on lyhykäisyydessään tiivis ja ytimekäs. Pori. Asenne. Strategia 2020 visioi hyvän elämän tavoitteita. Pääteemat ovat seuraavat: Työn ja yrittämisen Pori, Lasten ja nuorten Pori, Hyvän elämän Pori sekä Tapahtumien Pori Porin kulttuuritoimen strategia

4 4 Kulttuuritarjonta on saavutettavaa, kun erilaiset yleisöt voivat käyttää sitä ja osallistua siihen mahdollisimman helposti ja esteettömästi. Saavutettavuus merkitsee osallistumisen sekä osallisuuden mahdollisuutta kaikille ihmisille. Kulttuuri-, kieli- ja vammaisvähemmistöjen mahdollisuuksien lisäksi se parantaa myös esimerkiksi ikääntyneiden tai pienten lasten kanssa liikkuvien ihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin. Saavutettavuus tarkoittaa myös ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja syrjimättömyyttä. Ketään ei saa asettaa muita huonompaan asemaan syntyperän, iän, sukupuolen, vamman tai muun henkilön ominaisuuteen liittyvän syyn takia. Vähemmistö- ja erityisryhmien kohdalla voi olla välttämätöntä turvautua myönteiseen erityiskohteluun, jotta näiden ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuu. Kulttuurin saavutettavuutta voidaan parantaa poistamalla osallistumisen esteitä. Esteet voivat liittyä aisteihin, tiedotukseen, ymmärtämisen vaikeuteen, asenteisiin, fyysisiin tai taloudellisiin tekijöihin sekä päätöksenteossa oleviin puutteisiin. Hyvän saavutettavuuden edellytyksenä on, että kulttuuripalvelujen tuottajat ja rahoittajat sekä rahoituksesta vastaavat päättäjät ovat tietoisia esteistä ja keinoista niiden poistamiseksi. Porin kaupungin kulttuuritoimen vuosibudjetti on 3 % kaupungin vuoden 2013 kokonaisbudjetista. 1.3 Kaupunginkirjasto Porin kaupungin strategian toteuttajana Kirjasto on jokaisen kansalaisen tieto- ja kulttuurikeskus, joka tarjoaa perinteistä ja digitaalista aineistoa, yhteisiä tiloja sekä asiantuntemusta ja tietopalvelua. Kirjasto tukee elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä sekä tarjoaa aineistoa elämyksiin. Kirjaston tuottamat palvelut ovat maksuttomia peruspalveluita. Suomen jokaisessa kunnassa on yleinen kirjasto. Kirjastolain (904/1998) mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Maakuntakirjastona toimii opetus- ja kulttuuriministeriön määräämän kunnan yleinen kirjasto kunnan suostumuksella. Opetus- ja kulttuuriministeriö myös määrää toiminta-alueen. Yleisistä kirjastoista 19 kaupunginkirjastolle on annettu tehtävä toimia maakuntakirjastona. Maakuntakirjastoina toimivat kirjastot täydentävät muiden yleisten kirjastojen palveluja. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto on toiminut maakuntakirjastona vuodesta 1975 alkaen. Lasten ja nuorten osaamisen lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäisy on eräs kirjaston tärkeimmistä tehtävistä. Hyvinvointia, viihtyvyyttä ja paikallisidentiteetin lisäämistä vahvistetaan tekemällä kirjastosta

5 5 kulttuurin lähipalvelu. Kirjasto kehittää Poria ja Satakuntaa koskevaa tietopalvelua ja digitaalisia sisältöjä. Kirjaston tehtävänä on tuottaa kiinnostavia ja monimuotoisia tapahtumia. Hyvän maakuntakirjaston laatukuvaus, opetus- ja kulttuuriministeriö vuodelta 2010 on saatavilla akuntakirjaston_laatukuvaus_huhtikuu_2012.pdf Kirjaston palveluverkon tehtävä ja kirjastopalvelujen vaikuttavuus Lainaustiedot voivat toimia kirjastoverkoston johtamisen työkaluna. Tutkija Jaani Lahtinen Gispositio Oy:sta on laatinut maantieteellisiä tulkintatapoja kirjastojen toiminnasta, asiakaskunnasta, lainamääristä ja lainatuista aineistoista. Lahtinen on tuonut esiin mielenkiintoisen, uuden tavan tutkia kirjaston vaikuttavuutta ympäristössään sekä lähellä että kauempana. Kirjaston ydinvaikutusalue voidaan paikantaa selvittämällä, miltä alueelta lainaajat tulevat kirjastoon. Samoin alueen väestöpohja ja asiakaskunta voidaan analysoida iän ja perheellisyyden mukaan. Kirjaston suhteellinen vahvuus on avattavissa eli se vastaako kirjaston kokoelman sisältö alueen kysyntää, haluavatko asiakkaat lainata juuri sellaista aineistoa, jota lähikirjasto tarjoaa vai tilataanko materiaalia muualta. Menetelmillä voidaan tulkita myös verkoston muutoksen aiheuttamia muutoksia asiakkaiden toiminnassa. Helsingin seudulta otettu esimerkki kertoo, kuinka Kulosaaren kirjaston sulkemista seurasi asiakkaiden siirtyminen eri kirjastojen käyttäjiksi. Oli havaittavissa, että julkiset kulkuyhteydet kodista kirjastolle vaikuttivat suuresti uuden asiointikirjaston valintaan. Vaikka Lahtisen mallit ovat enimmäkseen pääkaupunkiseudulta, ovat tutkimusmetodit toistettavissa valtakunnallisesti Kirjastolaki nro 904/1998 Kunnan tehtävänä on kirjastolaissa tarkoitettujen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen. Lain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen ja taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

6 6 2.2 Kirjastojen valtakunnalliset kehittämislinjaukset Opetusministeriön kirjastopolitiikka strategian tavoitteena on varmistaa kansalaisten tiedon ja kulttuurin saatavuus verkottuneessa tieto-, kansalais- ja oppimisyhteiskunnassa. Yleisten kirjastojen palvelujen laadulla ja osaamistason nostamisella varmistetaan kansalaisten sivistykselliset perusoikeudet. Yleisten kirjastojen tehtävänä on vähentää eriarvoistumista sekä tiedollista että sosiaalista syrjäytymistä. Kirjastojen tehtävänä on kansalaisten tietohuolto, mediakasvatus ja tietoyhteiskuntataidot. Kirjastot tukevat asukkaiden hyvinvointia, elinikäistä oppimista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja monikulttuurisuutta. 2.3 Kirjastojen vaikuttavuus Kirjaston palveluverkko luo elinvoimaa ja osaamista. Suomen Kirjastoseuran mukaan lähikirjastojen lakkauttaminen on lyhytnäköistä kirjastopolitiikkaa. Kirjasto on kaikkien kansalaisten peruspalvelu, jonka avulla toteutuvat sivistykselliset oikeudet. Kirjastot tulee nähdä olennaisena osana hyvinvointipalveluja, jotka edistävät terveyttä, aktiivisuutta ja yhteisöjen vireyttä. Kirjastotilat eivät ole kuluerä, vaan investointi terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Kirjastot ovat tärkeimpiä avoimia, ei-kaupallisia kohtaamispaikkoja, jonne kaikkien asukkaiden on helppo tulla. Kirjastot toimivat alueensa keskuksina, olohuoneina, oppimisympäristöinä ja kulttuuritiloina. Kirjastotoimi tekee yhteistyötä kulttuuri-, nuoriso-, koulu-, päivähoitopalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjastot palvelevat kaikkia kuntalaisia päivähoitolapsista vanhainkodin asukkaisiin. Verkkopalvelut tai eri ikäryhmien kerhotilat eivät korvaa kirjaston palveluverkkoa ja lähipalveluja. Kaupunginosien asukkaat tapaavat kirjastoissa ja toimivat yhteisöinä. Kirjastot tarjoavat asukkaille ja yhdistyksille tilaa näyttelyihin, esityksiin ja yhdessä tekemiseen. Kirjastot ovat tiloja, joissa parhaimmillaan käydään päivittäin. Mikäli etäisyys kirjastoon kasvaa kuljetusvälineitä vaativaksi, karsiutuvat lasten, vanhusten ja liikuntarajoitteisten asukkaiden kirjastokäynnit. Lähikirjasto helpottaa arkea ja siellä on helppo asioida. Kirjasto kuuluu elinvoimaisten kaupunginosien lähipalvelukokonaisuuteen. Kirjaston palveluverkkoa tulee tarkastella voimavarana, jota voidaan vahvistaa eri toimijoiden yhteistyöllä ja uusilla palvelukonsepteilla. (Suomen Kirjastoseura ry Lähikirjastot

7 7 ylläpitävät ja luovat yhteisön elinvoimaa lakkauttaminen on lyhytnäköistä yhteiskuntapolitiikkaa ) 2.4 Porin kirjastojen vaikuttavuus käyttäjäkyselyn mukaan Kirjastolain 904/1998 mukaan kunnan tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua. Arvioinnin tarkoituksena on parantaa kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja tukea niiden kehittämistä. Toimintaansa arvioidakseen kirjasto tekee vuosittain asiakas- tai asukastutkimuksen, jossa kysytään asiakkaiden tai asukkaiden näkemyksiä kirjasto- ja tietopalveluista sekä niiden kehittämisestä. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto arvioi vuonna 2013 asukastutkimuksella. Tämä oli kirjaston kolmas asukastutkimus, edelliset ovat vuosilta 2003 ja Asukastutkimuksessa saadaan myös kirjastoa käyttämättömien asukkaiden näkemyksiä esille 2.5 Kirjaston käyttö Lainauksia Porin kirjaston toimipaikoissa oli vuoden aikana yli 1,8 miljoonaa. Lainausten määrä on korkea, 21,6 lainaa/asukas. Suurista kaupunginkirjastoista Porin lainaukset suhteutettuna asukasmäärään olivat kolmanneksi korkeimmat; Porin edellä ovat vain Tampere ja Lahti. Kirjastokäyntien määrä lisääntyi ja oli lähes käyntiä. Suhteutettuna asukaslukuun kirjastokäyntejä ja virtuaalikäyntejä kertyi 16 kpl/porilainen vuoden aikana. Kirjastossa järjestettyjen tapahtumien määrä lisääntyi ja oli 253 kpl vuoden aikana. Tapahtumien osallistujamäärä oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna, lähes 7000 osallistujaa. Näyttelyiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla, noin sadassa näyttelyssä. Käyttäjäkoulutukset pitävät sisällään asiakkaiden opetuksen kirjaston käyttöön, tiedonhakuun sekä lukemisharrastuksen virittämiseen (kirjavinkkaus). Erilaisia käyttäjäkoulutuksia järjestettiin 310 kertaa. Koulutustilaisuudet kestivät keskimäärin yhden tunnin ja koulutettavien määrä oli yli 5700 osallistujaa. Vuoden 2013 asukastutkimus toteutettiin lähettämällä kyselylomake satunnaisotannalla valitulle yli 15-vuotiaalle porilaiselle. Vastauksia saatiin 372 kappaletta. Vastausprosentti oli 29, mikä on alhaisempi kuin vuoden 2000 tutkimuksessa, mutta korkeampi kuin vuoden 2007 tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan porilaiset pitävät lähes yksimielisesti kirjastoa tärkeänä kunnan peruspalveluna. 80 prosenttia vastaajista piti kirjastoa erittäin tärkeänä ja 19 prosenttia melko tärkeänä. Nämä osuudet ovat kasvaneet verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Eräs asukastutkimuksen keskeisistä tavoitteista oli saada asukkaiden näkemyksiä kirjaston vaikuttavuudesta. Kirjaston vaikutuksista tärkeimmät olivat vastaajien mukaan opiskelun tukeminen sekä

8 8 sivistyksen ja luovuuden lisääntyminen. Kirjaston tilojen merkitys käyttäjien elämässä on lisääntynyt ja lähes kaikki vastaajat pitävät kirjastoa tärkeänä julkisena tilana. Kirjaston katsotaan myös edistävän yhdenvertaisuutta sekä parantavan elämänlaatua ja hyvinvointia. Yhä monimutkaistuvassa tietoyhteiskunnassa kirjastopalveluja pidetään tärkeinä. Kirjaston käyttöä pidetään myös ympäristöystävällisenä. Asukastutkimuksen avoimista palautteista ilmenee asukkaiden huoli julkisen talouden heikkenemisen vaikutuksista palvelutasoon ja palveluverkkoon. Kirjastopalvelut ovat asukkaille merkityksellisiä ja niiden säilymistä sekä jatkuvaa kehittämistä pidetään tärkeänä. Porilaiset pitävät lähes yksimielisesti kirjastoa tärkeänä kunnan peruspalveluna. Tutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia porilaisista käyttää kirjastoa. Kerran kuukaudessa tai sitä useammin kirjastoa käyttää 56 prosenttia vastaajista. Muutaman kerran vuodessa kirjastoa käyttää 27 prosenttia vastaajista. Kerran vuodessa tai sitä harvemmin kirjastoa käyttää 14 prosenttia vastaajista. Kirjastokäynnin aikana suoritetaan monia toimintoja. Lähes 90 prosenttia vastaajista käyttää kirjaston lainauspalveluja. Yli 70 prosenttia etsii tietoa tietystä aiheesta omatoimisesti tai henkilökunnan avustuksella. 56 prosentille kirjasto on paikka missä luetaan kirjoja tai lehtiä. 20 prosentille kirjasto on työhuone, jossa opiskellaan, käytetään joko omia tai kirjaston tietokoneita tai tutkijanhuoneita. Kirjastossa järjestettyihin tapahtumiin osallistuu ja näyttelyihin tutustuu 45 prosenttia vastaajista. Lähes 20 prosentille kirjasto on sosiaalinen kohtaamispaikka tai paikka missä vietetään aikaa. Yli 25 prosenttia käyttää kirjaston kahvilan tai taidelainaamon palveluja. 10 prosenttia kopioi, tulostaa, skannaa tai digitoi kirjaston laitteilla. 2.6 Kirjastonkäytön opetus Kirjastonkäytön opetuksen tarkoituksena on auttaa mm. koulujen oppilaita ja maahanmuuttajia käyttämään kirjaston laajoja kirja-, lehti- ja muita kokoelmia tiedonhaun ja opiskelun tukena. Asiakkaiden käytössä ovat kirjaston oman kokoelman lisäksi myös internet-työasemat. Kirjastonkäytön opetusta annettiin vuonna 2012 sekä kirjaston aukioloaikoina että sopimuksen mukaan klo 8.00 alkaen. Palvelua oli mahdollisuus käyttää pääkirjaston lisäksi kahdeksassa lähikirjastossa sekä kirjastoautossa. Käynteihin sisällytettiin tarpeen mukaan kirjaston yleisesittelyä, kirjavinkkausta, aineistorekisterin käytön harjoittelua, tiedonhaun opetusta, sadunluentaa ja nettikäyttäytymisen opettelua. Myös muut erityistoivomukset pyrittiin huomioimaan kirjastokäynnin suunnittelussa. Kirjavinkkaus on lukemisharrastuksen edistämistä tavoitteleva palvelu, lukemaan houkuttelua, jossa kirjaston työntekijä tutustuttaa ja suosittelee valitsemiaan kirjoja. Kohderyhmänä voi olla kaikenikäiset. Vuoden 2013 aikana Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston toimipaikoissa järjestettiin kirjavinkkausta osallistujalle.

9 9 3. Porin kaupungin asuinalueet ja kirjastoverkko Porin kaupunkialue jaetaan asuinalueittain vuoden 2014 tilanteen mukaan seuraavasti: 3.1 Keskikaupunki: Pääkirjasto. Keskikaupungin asukkaita yhteensä , joista 5,8 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 62,9 % vuotiaita ja 31,3 % yli 65-vuotiaita 3.2 Pohjoinen Maa-Pori : Kirjasto Ruosniemi. Pohjoisen Maa-Porin asukkaita , joista 16,2 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 64,4 % vuotiaita ja 19,4 % yli 65-vuotiaita 3.3 Itäinen Maa-Pori : Kirjasto Sampola. Itäisen Maa-Porin asukkaita , joista 14,8 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 62,4 % vuotiaita ja 22,8 % yli 65-vuotiaita 3.4 Läntinen Maa-Pori : Kirjasto Käppärä. Läntisen Maa-Porin asukkaita , joista 16,0 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 66,1 % vuotiaita ja 17,9 % yli 65-vuotiaita 3.5 Meri-Pori I: Kirjasto Pihlava ja Meri-Pori II: Kirjasto Reposaari. Meri-Pori I eli Pihlavan alueen asukkaita 4361 ja Meri-Pori II eli Reposaaren alueen asukkaita 5028, joiden väestöjakauma yhdessä on seuraavanlainen: 16,2 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 62 % vuotiaita ja 21,8 % yli 65-vuotiaita 3.6 Pohjois-Pori: Kirjasto Ahlainen. Pohjois-Porin asukkaita 9.221, joista 20,3 % ikäryhmässä 0-14 vuotta, 61,5 % vuotiaita ja 18,2 % yli 65-vuotiaita 3.7 Noormarkku: Kirjasto Noormarkku Lavian kirjastosta tulee Porin 8. lähikirjasto vuoden 2015 alusta alkaen. Mainittujen kirjastojen lisäksi Satakunnan keskussairaalassa toimii kaikille avoin lähikirjasto. 3.8 Alueiden asukkaiden ikäjakauma Tilaston mukaan ovat suurimmat prosenttiosuudet ikäryhmässä 0-14 vuotta Pohjois-Porissa (20,3 %), tämän jälkeen tasaisesti Meri-Pori, Pohjoinen Maa-Pori sekä Läntinen Maa-Pori, kussakin noin 16 % väestöstä. Alle 14-vuotiaita lapsia on muihin alueisiin verrattuna selvästi vähiten keskustassa (5,8 %). Aktiiviväestön (15 64 v.) osuus on kaikilla alueilla suurin piirtein sama, vaihdellen Läntisen Maa-Porin 66,1 %:sta Pohjois-Porin 61,5 %:iin. Yli 65-vuotiaiden osuus on korkein keskikaupungissa (31,3 %) ja matalin Läntisessä Maa-Porissa (17,9 %). Uusi pientaloasutus sijoittuu keskikaupungin liepeille kaavoitetuille alueille. Suositus on, että väestöstä 80 % asuisi 2 kilometrin etäisyydellä lähimmästä kirjastosta. Porissa rakennetaan enimmäkseen vanhoille peltoalueille, joiden läheisyydessä ei juuri ole kirjastopalveluita. Käppärän, Ruosniemen ja Pihlavan

10 10 kirjastojen etäisyys uusista asutusalueista on huomattavasti 2 kilometriä suurempi. Etenkin Läntisen Maa- Porin rakentaminen suuntautuu kauas alueen ainoasta kirjastosta, joka sijaitsee Käppärän kaupunginosassa, keskellä vanhempaa eri-ikäistä pientalo- ja kerrostaloasutusta. 4. Kirjastopalvelujen käyttö ja tuottavuus Vuonna 2013 käytettiin Porin kaupunginkirjaston palveluja seuraavasti: Kirjastokävijöitä yhteensä kirjastoissa Lainauksia tehtiin Kirjaston aineistotietokannan Web-Origon käyttö: Käyntejä Web-Origossa kertaa ja tiedonhakuja kertaa. Vuoden 2013 talousarviossa Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston toimintakate oli euroa, joka oli 35,89 % koko kulttuuritoimen talousarviosta. (Toimintakertomuksen tilastot s. 30) 4.1 Kirjastokiinteistöt Porissa Porin kirjastot toimivat pääasiassa kaupungin omistuksessa olevissa tiloissa, jolloin vuokrat maksetaan sisäisenä tilityksenä kaupungille. Pihlavan kirjasto maksaa vuokraa Meri-Porin palvelukeskukselle, Sampolan kirjasto Sampolan palvelukeskukselle ja Käppärän kirjasto yksityiselle vuokranantajalle. Porin kaupunginkirjaston toimipisteet: Pääkirjasto: 4 795,5 m2 (josta 122 m2 on kahvilan käytössä), vuokra ,28 / kk (sis.) Ahlainen: 117 m2, vuokra 1 344,53 / kk (sis.) Käppärä: 145 m2, vuokra 1 244,48 / kk Noormarkku: 236 m2, vuokra 3 946,45 / kk (sis.) Pihlava: 360 m2, vuokra / kk Reposaari: 141,5 m2, vuokra 1 673,37 / kk (sis.)

11 11 Ruosniemi: 135,5 m2, vuokra 1 602,29 / kk (sis.) Sampola: 282 m2, vuokra 3 238,47 /kk Vuodelle 2015 budjetoidut vuokrat ovat euroa. 4.2 Kirjastotilojen kustannukset, kunto ja toiminnallisuus Kirjastotilojen tulee olla helposti saavutettavia ja sijaita keskeisesti asukkaiden liikkumis- ja asiointiväylien suhteen. Nykyaikaisen kirjaston tulisi tarjota käyttäjilleen lainausmahdollisuuden lisäksi muitakin palveluja. Kirjasto voisi olla kaikille avoin sosiaalinen tila, eräänlainen olohuone. Kirjastotilat ovat monitoimitiloja ja niiden tulee soveltua: -kirjastoaineksen säilytykseen ja esillepanoon sekä asiakaspalveluun -lukemiseen ja opiskeluun sekä sähköiseen asiointiin ja työasemien käyttöön -asukkaiden kohtaamisiin ja oleskeluun sekä tapahtumiin ja tilaisuuksiin 5. Kirjastotilojen yhteiskäyttömahdollisuus Porissa Tulevan kampusratkaisun mukaan Samk:in toiminta Vähäraumalla päättyy ja tilat muunnetaan mahdollisesti Winnovan käyttöön. Samkin tarpeisiin rakennettu moderni kirjastotila on helposti muuntuva joko yleiseksi kirjastoksi tai Winnovan omaksi kirjastoksi. Porin kaupunginkirjaston ja Winnovan yhteisen kirjaston mahdollisuus voisi olla tuloksellista selvittää siinä vaiheessa, kun tyhjilleen jääneiden tilojen uutta käyttöä pohditaan. Puuvillan kauppakeskuskirjasto-hankkeessa selvitettiin mahdollisuutta yhdistää Porin tiedekirjaston ja Porin kaupunginkirjaston toiminnot saman tilan sisällä toimiviksi. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan vuonna 2012 otettu tarkempaan pohdintaan, vaikka sen toteutuminen olisi saattanut mahdollistaa uudenlaisten kirjastotoimintojen syntymisen yhteisiin tiloihin. Opiskelijoille ja yliopistokeskuksen henkilökunnalle tarjotut työasemat ovat osa nykyaikaista kirjastoformaattia. Helsingin Viikin kirjasto toimii esimerkkinä yleisen ja tiedekirjaston yhteistyöstä.

12 Kirjastot ja asuntotuotanto Karttaan on merkitty Porin alueen tämänhetkiset kirjastot yhdistettynä kaavoituksen asuntotuotantotilanteeseen. Vihreä piste tarkoittaa perhekunnan lukumäärää. Uusia asuntoja valmistuu runsaimmin Lounais-Porissa sekä Ruosniemen suunnalla. Kirjastojen ympärillä olevat vyöhykkeet kuvaavat asutusta 2, 4 ja 6 km säteellä lähimmästä kirjastokiinteistöstä.

13 13 6. Palveluverkkotarkastelun toimenpide-ehdotuksia Väestökehitys on ollut negatiivista kaikissa Satakunnan alueen seutukunnissa tarkastelujakson jokaisena vuotena pois lukien Porin seutukunta vuonna Porin kaupungin väkiluku on sen sijaan ollut nousujohteinen viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kaupungeista etenkin Porin kasvu jatkui. Vuonna 2013 kaikkien seutukuntien väkiluku supistui, mutta keskuskaupungit kasvoivat (Pori, Rauma ja Kankaanpää) Minne tulevaisuuden asuinalueet sijoittuvat? Onko näiden alueiden läheisyydessä kirjastoja ja ovatko kirjastopalvelut asianmukaiset väestöjakautumaan nähden? Kartta! Yhdyskuntasuunnittelun professori Kimmo Lapintie Aalto-yliopistosta toteaa kirjastojen olevan nykyisellään erilaisiin toimintoihin käytettäviä tiloja eli paljon muutakin kuin lainastoja. Haastattelututkimuksen mukaan kirjastoja käyttävät nimenomaan freelancerit ja pienyrittäjät. Kirjastot tarjoavat lämpimän tilan lisäksi usein wi-fi-yhteyden ja tulostusmahdollisuuden. (Alasatakunta ) Läntisen Maa-Porin ja Pohjois-Porin alueet ovat asukaskehityksensä vuoksi kipeimmin uusia ajanmukaisia kirjastotiloja vaativia kaupunkialueita. Tulevaisuuden kirjasto Poriin -Porin Puuvillan kauppakeskuskirjastoselvitys valmistui loppuvuodesta skuskirjasto.pdf Pohjois-Porin aluetta ja samalla koko kaupungin asukkaita palvelevaan kauppakeskuskirjastoon suunniteltiin palveluiltaan uudentyyppistä kirjastokonseptia. Pohjois-Porin koulut Toejoki, Pormestarinluoto ja Kaarisilta muodostaisivat luontaisen asiakasryhmän kirjastolle. Ruosniemen koulun yhteydessä sijaitseva Ruosniemen kirjasto palvelee lähimpänä sijaitsevia asukkaita sekä koulun oppilaita. Pohjois-Porissa ei tällä hetkellä ole kauppakeskusta lukuun ottamatta kirjastotoiminnalle soveltuvaa luontevaa paikkaa. Pormestarinluodon asukkaita palvelee kirjastoauto. Läntisen Maa-Porin kirjastopalvelut eivät ole ajan tasalla, sillä alueen uusi asutus on kaukana kirjastosta tai muista palveluista. Käppärän alueelle ei ole viimeisinä vuosikymmeninä tullut uutta asutusta, sillä alue on kokonaan valmiiksi rakennettu ja tiivis. Länsi-Porin aluekirjastohanke on tällä hetkellä rauennut, mikä ei kuitenkaan poista kirjastotarvetta. Tulevaisuudessa asutus keskittyy uusille pientaloalueille Länsi-Porissa, yhä kauemmas nykyisestä alueen kirjastosta Käppärässä. Lapsiperheiden määrän kasvu alueella edellyttää asianmukaisempia kirjastotiloja tulevaisuudessa. Ammattikorkeakoulun kampusratkaisun jälkiseurauksena tapahtuva koulujen ja muiden oppilaitosten siirtyminen uusille paikoille mahdollistaa Länsi-Porissa kirjastolle uusia sijaintipaikkoja. Länsi-Porin lukion

14 14 lakkauttaminen vuonna 2015 jättää näillä näkymin osan koulurakennuksesta vaille nykyisenkaltaista koulukäyttöä. Selvitettäväksi jää, onko Länsi-Porin kouluun mahdollista saada kirjastotiloja. Koulun keskeinen sijainti nykyisiä ja kaavoitettuja asuinalueita ajatellen on kirjaston käytön kannalta luonteva. Käppärän kirjasto palvelee Läntisen Maa-Porin noin asukasta. Itäisen Maa-Porin alueen ainut kirjasto sijaitsee Sampolassa. Lähiökirjasto palvelee alueen asukkaita, mutta on hankalasti muiden Itä-Porin asukkaiden saavuttavissa. Ihmiset liikkuvat kauppakeskuksissa, joten tulevaisuuden kirjaston sijainti saattaisi olla osana Mikkolan kauppakeskittymää. Joidenkin Itä-Porin asukkaiden saattaa olla helpoin hakea kirjastopalvelut joko Ulvilasta tai Porin pääkirjastosta. 6.1 Kiinteistötyöryhmän raportti Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että kiinteistöjärjestelyt käynnistetään kiinteistötyöryhmän raportin ja aikataulutuksen mukaisesti vuoden 2015 alusta alkaen. Porin kirjastotoimintojen kannalta tämä tarkoittanee sitä, että Satakunnan Ammattikorkeakoulun suurkampus valmistuu suunnitelman mukaan vuonna 2017 ja Samkin toiminnot siirtyvät Asema-aukiolle vuoden 2017 loppuun mennessä. WinNovan toiminnot siirtyvät Tiedepuistoon sen silloisten tarpeiden mukaisesti. Kansalaisopisto siirtyy nykyisistä tiloistaan Rautatiepuistokatu 7 tyhjäksi jääviin tiloihin ja kansalaisopiston tiloihin on Porin pääkirjastolla mahdollisuus saada lisätilaa nykyisten tilojensa välittömään yhteyteen. Vuoden 2013 helmikuussa kirjoitetussa muistiossa mainitaan, millaisia asiakkaiden kannalta mielekkäitä toimintoja kirjaston olisi mahdollisuus siirtää kansalaisopistolta vapautuviin tiloihin. (Muistio: Kirjasto- ja kansalaisopistotalo , Asko Hursti) Lehtilukusalin tarve katutasossa ja mahdollinen lehtilukusalin sunnuntaiaukiolo ovat toistuvasti olleet kirjastonkäyttäjien kyselytutkimuksen kärkisijoilla. Tutkimustietoa: 1. oikkuna_2012.pdf vuosikirja_2013.pdf SATAMITTARI on Satakunnan maakuntaa kuvaava julkinen tietopankki, johon kootaan Satakuntaa koskevaa tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa.

15 15 Satamittari tarkastelee ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa kattavasti Satakunnan kehitykseen liittyvää tietoa. Satamittarista on myös saatavilla kattavia kuntataulukoita. 4. Konsernin toimitilajärjestelyjä selvittäneen työryhmän loppuraportti Porin kauppakeskuskirjasto.pdf 6. Muistio: Kirjasto- ja kansalaisopistotalo , Asko Hursti Käppärän kirjaston portaikko ja hissi (oik.)

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Kirjasto on osa arkea ja elämää

Kirjasto on osa arkea ja elämää Kirjasto on osa arkea ja elämää Satakunnan Kulttuurifoorumi 12.3.2014 Asko Hursti Kirjastotoimenjohtaja, Porin kaupunki Kirjaston tehtävä Satakunnan kulttuurin edistämisessä on... Toteuttaa Suomen perustuslain

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Kirjasto 2016 18.8.2010

Kirjasto 2016 18.8.2010 1 Kirjasto 2016 18.8.2010 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 1. Toiminta-ajatus Kirjasto on jokaisen kansalaisen tieto- ja kulttuurikeskus. Se tarjoaa

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Kirjaston palvelulupaus 2017

Kirjaston palvelulupaus 2017 Kirjaston palvelulupaus 2017 Mikä on palvelulupaus? Julkinen sitoutuminen palveluun, tästä pidämme kiinni. Oltava konkreettinen ja mitattavissa. Palvelulupaus yhdistää asiakkaan tarpeet ja tarjotun palvelun.

Lisätiedot

Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti. Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää

Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti. Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää Kirjaston perusta ja oikeutus Perustuslaki (Suomen hallitusmuoto 13 2 mom): Julkisen vallan on turvattava jokaiselle

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2014 Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 17.8.2015/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

Lisätiedot

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus

Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille - palvelu, Valtion taidemuseo 9.11.2011 Esityksen rakenne Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO PÄÄKKÖLÄ JOUNI, OULUN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Eettisyys ja vanhustyö

Eettisyys ja vanhustyö Eettisyys ja vanhustyö Porin maakuntakirjasto 11.9.2012 Olli Mäkinen Omia muisteloita 1995-96 Oulussa vielä hakeutuvan kirjastotyön opintojakso, elimellinen osa kirjastoalan koulutusta Selkokirjat (Bo

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1

Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1 Kuntaliitosselvitys / vapaa-aika LIITE 1 1. Vapaa-aikatoimen menot ja henkilöstö 2. Liikunta 3. Nuoriso ja yleinen kulttuuritoiminta 4. Vapaa-aikatoimen maksut ja vuokrat 5. Kirjastotoimi 1. VAPAA-AIKATOIMEN

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2015 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Kirjaston asukastutkimus 2013. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Kirjaston asukastutkimus 2013. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjaston asukastutkimus 2013 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjastolain mukaan kunnan tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua. Arvioinnin tarkoituksena on parantaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi. Hämeenlinna 2010. Teemaseminaari: Kirjastoalan yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Mukana ihmisten arjessa

Mukana ihmisten arjessa Mukana ihmisten arjessa LÄHIÖKESKUS HÄMEENLINNA Lähiökeskusten toiminnan mahdollistaa Kotilähiö ry:n, jonka jäsenet muodostavat alueella toimivien virkamiesten, yhdistysten ja asukkaiden edustajien yhteistyöverkoston.

Lisätiedot

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna

kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna kulttuuri lähipalveluna Anna Vilkuna Kotka 21.2.2013 KUULTO projekti kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke toimii Jyväskylän yliopistossa, rahoittajana OKM lähtenyt liikkeelle vuonna 2011, jatkorahoitus

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma

Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Kulttuuripalvelut kuntarakenteen muutoksissa, pienten kuntien näkökulma Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivät 13.11.2013. Kuhmo Heli Talvitie Kulttuuriteemaryhmä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6.

Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011. Porin kaupunki 2.6. Projektisuunnitelma 2010 Porin kaupungin lähiöiden avaaminen ympäröivään kaupunkiin Kompakti kaupunki Lähiöohjelma 2008-2011 Porin kaupunki 2.6.2010 Kompakti kaupunki -hanke Hankkeessa käsitellään Porin

Lisätiedot

Kohti uusia kelpoisuusvaatimuksia

Kohti uusia kelpoisuusvaatimuksia Kohti uusia kelpoisuusvaatimuksia KIRJASTONJOHTAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 1.-2.10.2009 Joensuu Kirsti Kekki, kulttuuriasiainneuvos Opetusministeriö http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/kirjastoalan_koulutus/

Lisätiedot

Kirjastolain uudistaminen

Kirjastolain uudistaminen Kirjastolain uudistaminen Kirjastolain uudistuksen päätavoite Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on edistää verkottuneessa kansalaisyhteiskunnassa asukkaiden sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia tietoa ja elämyksiä. Toimintamme edistää luku-, kirjallisuus-

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto 1 Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat?

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kaupunkilaiset ja kirjasto 2007 Porilaisten mielipiteet kaupunginkirjaston palveluista Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2 Sisällysluettelo Kyselyn tausta ja toteutus...4 1. Taustamuuttujat...4

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle

Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Lähde mukaan! Työtä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä Porin seudulle Tavoitteena parantaa työllisyyttä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE!

LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE! LÄHDE MUKAAN! TYÖTÄ, HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ PORIN SEUDULLE! Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen seminaari 24.5.2015, Paasitorni, Helsinki SATUNNAISIA

Lisätiedot

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kuntaliitto. Kunnan toiminnot

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kuntaliitto. Kunnan toiminnot Kuntaliitto Kunnan toiminnot Kunnan organisaatio VALTUUSTO Tarkastuslautakunta KUNNANHALLITUS LAUTAKUNNAT Päätehtävät: Opetus ja sivistys Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristö ja tekninen infrastruktuuri

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 25.5.2016/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

14 Pohjois-Karjala. 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 14 Pohjois-Karjala 14.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 14.1. POHJOIS-KARJALA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 4 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous Avin kuulumiset Laki ja hankkeet Keski-Suomen maakuntakirjastokokous 17.11.2016 [Marjariitta Viiri, Länsi- ja Sisä-Suomen avi, OKT vastuualue] 21.11.2016 1 Kirjastolaki (hallituksen esitys) 1 Lain soveltamisala

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016 1 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tulosalueen tarkoitus: Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen,

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON SIMULAATIO

KESKUSTAKIRJASTON SIMULAATIO KESKUSTAKIRJASTON SIMULAATIO Vuoden 2023 väestöennusteella Jaani Lahtinen 040-554 6581 Simulaatiossa huomioitu Julkisen liikenneverkon muutokset Saavutettavuus Länsimetron 1 vaiheen mukaan Väestön paikalliset

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot