Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012"

Transkriptio

1 Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot Visio Arvot 2 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen peittävyyden tarkastelua ja resurssien 3 tarpeen tarkastelua 4. Laitilan vanhustenhuollon tavoitteet, keinot ja mittarit Ikäihmisten näkökulma Henkilöstön näkökulma Talouden ja tehokkuuden näkökulma 6 5. Ikääntymispoliittisen strategian tärkeimmät painopisteet 7 6. Ikääntymispoliittisen strategian päivitys ja seuranta 7 Liite 1 Laitilan ikääntymispoliittisen toimikunnan ja työryhmän jäsenet 8 Liite 2 Laitilan vanhustenhuollon nykytilanarviointi 9 Liite 3 Palvelujen peittävyys Laitilassa (poikkileikkaustutkimus) 13 Liite 4 Laitilan kaupungin palvelurakenne tarkasteltuna valtakunnallisten 14 tavoitteiden pohjalta

3 1 1. Johdanto Laitilan kaupunginhallitus käynnisti valtuustoaloitteen mukaisen ikääntymispoliittisen strategian laatimisen syksyllä Toimikunnan jäsenenä on ollut monien eri alojen edustajia. Toimikunta nimesi työryhmän, joka on valmistellut toimikunnassa käsiteltävät asiat. Toimikunnan ja työryhmän jäsenten nimet ovat liitteessä 1. Laitilan ikääntymispoliittisen strategian tekemisen apuna on käytetty ikäihmisten palvelujen laatusuositusta (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3). Strategiantyön aluksi toimikunta teki Laitilan vanhustenhuollosta nykytilanarvioinnin (liite 2). Sen pohjalta johdettiin strategian tavoitteet ja keinot. Strategia on laadittu Balance Score Card (BSC) menetelmällä ottaen huomioon asiakkaiden, henkilöstön, talouden ja tehokkuuden näkökulmat. Laitilan ikääntymispoliittinen ohjelma on jatkoa ja päivitystä Laitilan vanhustenhuollon strategialle, mikä valmistui vuonna Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot 2.1 Visio Laitilan kaupungin vanhustenhuolto edistää ikäihmisten terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia järjestämällä laadukkaat palvelut ikäihmisten tarpeet huomioiden oikea- aikaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Laitilan ikääntymispoliittisen strategian pääajatus on: Täynnä elämää oleva työyhteisö tuottaa täyttä elämää ikäihmisille.

4 2 2.2 Arvot Itsemääräämisoikeus vanhukset saavat päätöksentekoaan varten tietoa ja muuta tukea tuetaan vanhusten mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen Oikeudenmukaisuus yhdenvertaisuuden turvaava palvelutarpeen arviointi palveluiden yhtenäiset myöntämisperusteet Turvallisuus koulutetun henkilöstön riittävä määrä suhteessa asiakkaiden määrään huomioiden asiakkaiden toimintakyky ja muu hoitoisuus turvataan sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuus ehkäistään tapaturmia Yksilöllisyys kohdataan vanhukset arvokkaina, ainutlaatuisina, yksilöllisinä persoonina vanhuksilla mahdollisuus vastuunottoon omasta elämästä kannustetaan vanhuksia omatoimisuuteen huomioiden vanhusten omat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat Palveluiden taloudellisuus ja kustannustehokkuus asiakas saa tarkoituksenmukaisia palveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tuotetaan määrältään ja laadultaan sekä vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia palveluja kustannustehokkaasti joko omana toimintana, ostopalveluna tai kolmannen sektorin palveluna

5 3 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen peittävyyden ja resurssien tarpeen tarkastelua Palvelujen peittävyyttä Laitilassa on tarkasteltu poikkileikkaustutkimuksena , jonka tulokset ovat liitteessä 3. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon asiakasmäärää on arvioitu vuoteen 2035 saakka (liite 4). Arviointi on tehty tilastokeskuksen väestöennusteen ja valtakunnallisten tavoitteiden perusteella. Arvioinnin tulosten mukaan säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkaiden määrä tulee lisääntymään. Vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ei tarvitse lähivuosikymmenten aikana lisätä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu resurssilisäystarpeet sekä paikkojen, henkilöstön ja määrärahojen osalta ikäihmisten valtakunnallisen palvelurakennetavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelumuoto Lisätarve vuosina Lisätarve vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2009) Kotihoito Asiakasmäärän lisäys: Asiakasmäärän lisäys Henkilökunnan lisätarve 4 * Määrärahan tarve Omaishoidontuki ** Asiakasmäärän lisäys Tehostettu palveluasuminen Määrärahan tarve Koivukodon asiakasmäärän lisäys:*** 6 asukaspaikkaa + 2 intervallipaikkaa Henkilökunnan lisätarve 4 Henkilökunnan lisätarve 8 Määrärahan tarve Asiakasmäärän lisäys Määrärahan tarve Mahdollinen asiakaspaikkojen lisäys tarve (kunnan omana toimintana tai ostopalveluna) Vanhainkotihoito ja muu sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito Määrärahan tarve Ei lisäystarpeita Ei lisäystarpeita Taulukko 1 : Laitilan vanhustenhuollon arvioidut resurssitarpeet vuosina sekä vuoteen 2020 mennessä * Henkilökunnan lisätarve on laskettu taulukossa nykyisen asiakas/henkilöstön suhdeluvun mukaan huomioiden vain asiakasmäärän lisäys. Asiakkaiden toimintakyvyn huononemiseen ei ko. luvussa ole varauduttu ** Omaishoidontuen osalta suurin haaste on saada omaishoitajia tarpeeksi. *** Koivukodon asukaspaikkojen lisäys on perusteltua, koska Koivukodon palvelun tehokkuus ja taloudellisuus eivät ole optimaalisia, koska paikkoja on täyttämättä ja samalla Laitila ostaa yksityisiltä ostopalveluja huomattavasti. Samoin terveyskeskuksessa on edelleen pitkäaikaishoiva-asiakkaita.

6 4 Laitilan ikääntymispoliittinen strategian keskeinen lähtökohta on ollut valtakunnallisen ikäihmisten laatusuosituksen mukainen palveluiden peittävyysrakenteen saavuttaminen. Valtakunnallisesti ja myös siis Laitilassa strateginen vanhuspalvelujen kehittämisen muutossuunta on avopalveluiden laajentaminen ja lisäresursointi. 4. Laitilan vanhustenhuollon tavoitteet, keinot ja mittarit Kunkin keinon lopussa on sulkeissa aikataulutus keinon käyttöönotosta ja vastuutaho, jos se on muu kuin sosiaalitoimi. 4.1 Ikäihmisten näkökulma Tavoite 1: Ikäihmisten syrjäytymisen ehkäiseminen Keinoja: Laajennetaan vanhusten osallistumismahdollisuutta päivätoimintaan lisäämällä määrärahoja ko. palveluun (v. 2010; valtuusto) Huolehditaan siitä, että kokoontumispaikat ovat esteettömiä (esteettömyysasiamies) Ikäihmisten neuvontapalveluja kehitetään siten, että ikäihmiset saavat apua yhdestä pisteestä (v ) Vanhusjärjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistetaan (esim. antamalla asiantuntijaapua ja tiloja) Liikuntatoimen ja kulttuuritoimen palveluja kehitetään ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan ja ko. palveluista tiedotetaan tehokkaasti vanhusväestölle (v ; sivistystoimi) Erityisesti kiinnitetään huomiota erityisryhmien kuten muistisairaiden asiakkaiden, mielenterveysasiakkaiden, alkoholisoituvien/alkoholisoituneiden asiakkaiden palvelujen järjestämiseen Mittarit: Kaupungin järjestämään vanhusten päivätoimintaan osallistujien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä Yksin asuvat 75 vuotta täyttäneet, % -osuus vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (SOTKAnet) Onko perustettu alueellinen tai paikallinen neuvontapiste ikäihmisille Asiakastyytyväisyyskyselyt

7 5 Tavoite 2: Elinympäristö mahdollistaa omatoimisen elämisen kotona Keinoja: Elinympäristö vastaa tarpeita (esteettömyyssuunnitelmat, asunnonmuutostyöt/ perusparannukset) (v. 2010) Matalankynnyksen kotihoito ( tarjotaan esim. siivouspalveluita). Palvelusetelit otetaan käyttöön ensimmäisinä kotihoidon tukipalveluissa (v. 2011) Laajempi turvateknologian käyttöönotto vanhusten kodeissa Vanhusystävällisten asuntojen rakentaminen ja vanhojen asuntojen uudistaminen (v. 2012, tekninen toimi) Tiedotetaan vanhuksille erilaisista valtakunnallista palvelevista puhelimista Mittarit: Puutteellisesti tai erittäin puutteellisesti varustetuissa asunnoissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä ja prosentuaalinen osuus (Tilastokeskus) OMANA hankkeen (hyvinvointiturvateknologia hanke) tulosten arviointi 4.2 Henkilöstön näkökulma Tavoite 1: Hyvinvoipa ja sitoutunut henkilökunta Keinoja: Laadukas ja asiantunteva johtaminen varmistetaan johdon täydennyskoulutuksilla Erilaiset kuntoutukset (ASLAK, TYKY) henkilöstölle (työterveyshuolto) Henkilökunnan koulutukset (mm. gerontologinen ja vanhustenhuollon sosiaalityön osaaminen tärkeää) säännöllisesti ja kaikille tasapuolisesti järjestettyinä Osaamiskartoitukset tehdään kehityskeskustelujen yhteydessä (v. 2010) Työnkierto mahdollistetaan eri yksiköiden välillä Mittarit: säännölliset kehityskeskustelut säännölliset työterveyshuollon tarkastukset

8 6 4.3 Talouden ja tehokkuuden näkökulma Tavoite 1: Ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Keinoja: Vanhusten oman toimijuuden vahvistaminen esimerkiksi kuntouttavalla työotteella ja päivätoiminnan avulla sekä vanhusten liikuntakyvyn ylläpidolla Moniammatilliset ehkäisevät kotikäynnit kunakin vuonna 83 vuotta täyttäville ei sosiaali -ja terveydenhuollon palvelujen piirissä oleville (v. 2010; sosiaalitoimi ja terveystoimi) Perusterveydenhuolto järjestää vanhusneuvolatoiminnan, jossa tehdään kaikille tietyn ikäryhmän vanhuksille riskiarvioinnit (v. 2012; terveystoimi) Mittarit: Ehkäisevien kotikäyntien lukumäärä ei sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä oleville kunakin vuonna 83 vuotta täyttäville kotona asuville vanhuksille Yksin asuvat 75 vuotta täyttäneet, % -osuus vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (SOTKAnet) Onko perustettu vanhusneuvolaa? Tavoite 2: Palvelukokonaisuuksien kehittäminen (koti avopalvelut laitoshoito) Keinoja: Palvelujen oikea-aikaisuus Hyvä yhteistyö hallintokuntien välillä Omaishoitajien tukeminen Mittarit: kotona asuvat ja kattavuus ikääntyneiden palveluissa, % 75 vuotta täyttäneistä (SOTKAnet) RAVA-toimintakykymittarin hyödyntäminen Sosiaalihuollon vanhuspalveluiden itsearviointi EFQM mallin avulla kahden vuoden välein

9 7 5. Ikääntymispoliittisen strategian tärkeimmät painopisteet Ikääntymispoliittisen strategian keskeinen painopiste on kotihoidon palvelujen peittävyyden lisääminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Tällä hetkellä säännöllistä kotihoitoa saavien osuus 75 vuotta täyttäneistä ei ole valtakunnallisten tavoitteiden tasolla. Kotihoitoon tarvitaan lisää rerurssointia, jotta lisääntyvään palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan koko kunnan alueella ja jotta ko. palveluja pystytään tuottamaan kuntouttavalla työotteella. Yöpalvelun järjestäminen kotiin kaikkialle Laitilan kaupungissa ei ole tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta, kun otetaan huomioon pitkät välimatkat eri kyliin. Lisäksi yöpalveluja kotiin tarvitsevien määrän arvioidaan olevan vähäinen. Jos Laitilassa tulevaisuudessa lähdetään kehittämään yöajanpalveluja kotona asuville vanhuksille, niin taloudellisin tapa on se, että ko. palveluja tarvitsevat henkilöt asuisivat keskustan alueella esim. tietyllä rivitalo- tai kerrostaloalueella. Näin tarvittavaa henkilökuntaresurssia saataisiin osaksi hyödynnettyä jo olemassa olevista ympärivuorokautista hoitoa antavista yksiköistä, eikä työntekijöiden siirtymisiin menisi kohtuuttomasti aikaa. Huomioitavaa on myös se, että tarvitaan lisää tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja, jotta pystytään vastaamaan niiden ikäihmisten palvelutarpeeseen, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Ikäihmisten syrjäytymistä ehkäisevät palvelut ovat erittäin tärkeä kehittämiskohde. Yhtenä parhaimpana ehkäisevänä toimintana voidaan pitää kuntouttavaa päivätoimintaa, jossa huomioidaan sekä henkinen että fyysinen toimintakyky. Sosiaalitoimen lisäksi myös muiden hallintokuntien, seurakunnan sekä toisen ja kolmannen sektorin ikäihmisille järjestämät palvelut ovat merkityksellisiä tässä suhteessa. Vanhusväestön määrän lisääntyessä myös muistisairaiden määrä lisääntyy. Muistisairaiden kohdalla on tärkeää huomioida katkeamaton palveluketju. Laitilan kotisairaanhoidossa toimiva muistineuvoja sekä Laitilan kaupungin järjestämä kuntouttava ja virikkeellinen päivätoiminta ovat tärkeä osa palveluketjua. Käytöshäiriöiset (esim. levottomat, karkailevat) muistisairaat tarvitsevat oman hoitoyksikkönsä. Kaukolankodin dementiayksikön lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan lisää nimenomaan käytöshäiriöisille muistisairaille tarkoitettuja hoitoyksikköjä. Pitkäaikaisen laitoshoidon osalta kehittämisen painopiste on palvelulaadun varmistaminen. Seutukunnallisessa yhteistyössä painopisteenä on vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö ja osallistuminen mahdollisiin seutukunnallisiin koulutuksiin. 6. Ikääntymispoliittisen strategian päivitys ja seuranta Ikääntymispoliittisen strategian päivittävät ja seurannan toteuttavat sosiaalitoimen vanhustenhuollon viranhaltijat kerran vuodessa. Strategian päivitys ja seuranta toimitetaan kerran vuodessa tiedoksi sosiaalilautakuntaan ( alkaen yhteinensosiaali- ja terveyslautakunta) ja kerran vaalikaudessa tiedoksi valtuustoon.

10 8 Liite 1 Laitilan ikääntymispoliittisen strategian toimikunnan jäsenet: Aulikki Aatsinki Pentti Isotupa Kristian Kallio Elisa Kivi-Jalonen Birgit Kinnanen Sari Koski Eero Kuisma Liinu- Stina Kunnaala Helvi Kähkölä Ritva Miesmaa Sari Rantanen Ilkka Simola Teuvo Siniste Ulla Tynni Moonika Valtonen Marjo Venno kotipalveluhenkilökunnan edustaja Vanhusneuvoston edustaja Laitilan-Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja, tammikuusta 2009 lukien Laitilan teknisen lautakunnan edustaja Laitilan sosiaalilautakunnan edustaja asiantuntijajäsen Laitilan vanhaintuki ry:n edustaja, marraskuusta 2008 lukien Laitilan seurakunnan edustaja puheenjohtaja Laitilan kaupunginhallituksen edustaja sihteeri, asiantuntijajäsen asiantuntijajäsen Laitilan sivistystoimen edustaja Laitilan-Pyhärannan Yrittäjät ry:n edustaja, luopunut toimikunnan jäsenyydestä 2008 Laitilan-Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja, vuoden 2008 aikana Kaukolankodin henkilökunnan edustaja Laitilan Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja Laitilan ikääntymispoliittisen strategian työryhmän jäsenet: Birgit Kinnanen Elisa Kivi-Jalonen Sari Koski Eeva Lainio Ritva Miesmaa Strategian ovat koostaneet: Sari Koski, Ritva Miesmaa ja Sari Rantanen

11 9 Liite 2 LAITILAN VANHUSTENHUOLLON NYKYTILAN ARVIOINTI VAHVUUDET HYÖDYNTÄMINEN Osaava henkilöstö - Mahdollistetaan johtamisen kautta henkilökunnan osaamisen optimaalinen käyttö Monipuolinen palvelurakenne - Kehitetään edelleen erityisesti kotiin annettavia palveluja ennakoivista kotikäynneistä saatavien tietojen pohjalta Kunnallinen vanhainkoti ja tehostetun palveluasumisen yksiköt ja myös terveyskeskuspalvelut ovat omassa kaupungissa - Sosiaali- ja terveystoimen saumaton yhteistyö, palveluketjujen jatkuvuus Laitila kehittää vanhustenhuoltoaan idearikkaasti Koulutusmyönteinen ja sitoutunut henkilökunta -Työnantaja mahdollistaa koulutuksiin osallistumisen. Henkilöstön osaamisen näkyminen hoiva- ja hoitotyössä. - Osallistutaan alueellisiin koulutustilaisuuksiin Laitilan kaupungin vanhustenhuollolla on hyvä työnantajaimago

12 10 HEIKKOUDET Yöaikaisen kotiin annettavan palvelun puuttuminen TORJUNTA -Yöajan turvateknologia - Rerurssit yöpalvelun järjestämiseen joko omana toimintana tai ostopalveluna Ehkäisevään vanhustenhuoltoon ei ole riittäviä taloudellisia resursseja (esim. päivätoiminta) - Riittävät määrärahat Henkilöstön ikääntymisen tuomat haasteet - Työnjohdolliset ratkaisut esim. työnkierron mahdollistaminen ja työnkiertoon kannustaminen - Työyhteisössä huomioidaan ikääntymisen tuomia vaatimuksia tuetaan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä säännölliset terveystarkastukset, osa-aikaeläkkeet, työhön uudelleen sijoitukset, tyky-ohjelmat - Työhyvinvoinnin lisääminen (mm. joustot, koulutus, työhön vaikuttamisen mahdollisuudet) Vanhusväestön osallistuminen vanhuspalvelujen suunnitteluun ja palvelujen laadun kehittämiseen on vähäistä - Vanhusväestön osallistumisen mahdollistaminen vanhuspalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä palvelujen laadun kehittämiseen Vanhusväestön tiedottaminen ja neuvonta - Vanhusten neuvontapisteen perustaminen - Palvelevapuhelin ja seniorineuvola virkaaikana, josta saa apua esim. fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin Hoidon porrastuksessa kehitettävää Kuljetuspalvelujen vähäisyys esim. sivukyläläiset kaipaavat kyyditystä keskustaan Kotipalvelun ja mielenterveysyksikön yhteistyö on vähäistä - Yhteistyötä lisättävä mielenterveysyksikön kanssa

13 11 MAHDOLLISUUDET Tieto- ja turvallisuustekniikka laajempaan käyttöön HYÖDYNTÄMINEN -Tieto- ja turvallisuustekniikan käyttö esim. yöajanturvassa ja asiakastietojen kirjaamisessa Alueellinen yhteistyö sekä alueelliset ja paikalliset hankkeet - Sitoutuminen alueelliseen yhteistyöhön (esim. dementoituneiden erityishoitoyksikön perustaminen) - Vuorovaikutus- hanke (Laitilan kaupungin ja Laitilan Pyhärannan terveyskeskuksen yhteinen hanke) Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden johdosta vanhusten toimintakyky pysyy hyvänä - Tarjotaan kuntouttavia palveluja - Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 83 v. - Kuntouttava työote - Ikääntyvien virkistäytymisen lisääminen - Toimintakykyä tukevien hankkeiden lisääminen - Ikäihmisten toiveiden ja odotusten kartoittaminen virike- ja harrastustoiminnan suhteen Avopalvelujen lisääminen ja monipuolistaminen - Tuetaan ikääntyvien kotona asumista pidempään - Uusia palveluntuottajia rohkaistaan toiminnan aloittamiseen - Omaishoidontuen avulla uudet omaishoitajat rohkaistuvat hoitamaan omaisiaan Poikkihallinnollinen yhteistyö - Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö - Sosiaalitoimen yhteistyö esim. teknisen toimen, sivistystoimen sekä ympäristö- ja rakennustoimen kanssa Terveet ikäihmiset ovat voimavara ikätovereilleen asuessaan samalla asuinalueella - Kerros-, rivi- ja pientaloja, joissa ikääntyvät kokevat yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta Yhteisöjen omistuksessa olevien vanhusten asuntojen nykyaikaistaminen - Yhteys esim. Laitilan Vanhaintuki ry:hyn

14 12 UHAT Vanhuuden käsittäminen sairaudeksi medikalisoituminen TORJUNTA - Vanhusten kokonaisvaltaisen hoivan merkityksen korostaminen Vanhusväestön määrän lisääntyminen palvelujen tarve lisääntyy - Palvelujen riittävä määrä, laatu ja oikeaaikaisuus Sijaistyövoiman saatavuuden vaikeus - Oppilaitosyhteistyö - Hyvinvoipa henkilöstö markkinoi Laitilaa työnantajana Henkilöstön liika työkuormitus - Töiden jakaminen - Oikea henkilökuntamitoitus asiakkaiden hoitoisuuteen nähden. Laitos/asumisyksiköiden henkilöstömäärä mitoitus siten, että pystytään tukemaan/ylläpitämään ikääntyneiden toimintakykyä - Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen (perhejoustot ym.) - Tiivis yhteistyö asiakkaiden omaisten kanssa - Työnkierto Talouden taantuma - Suunnitelmallisuus palvelujen tuottamisessa - Valtioavun kohdentaminen kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan - Järkevät investoinnit Dementia-asiakkaiden määrän lisääntyminen Mielenterveysasiakkaiden määrän lisääntyminen Alkoholiasiakkaiden määrän lisääntyminen - Valistus ja hoitoonohjaus Haastavasti käyttäytyvät asiakkaat/omaiset - Työntekijöiden koulutus esim. itsepuolustustaidot, vuorovaikutustaidot

15 13 Liite 3 Palvelujen peittävyys Laitilassa (poikkileikkaustutkimus) vuotta täyttäneitä laitilalaisia vuotta täyttäneistä: lukumäärä Kotipalvelun + kotisairaanhoidon piirissä 63 Kotipalvelun piirissä 8 Kotisairaanhoidon piirissä Tehostetussa palveluasumisessa 41 Omaishoidontuki 23 Vanhainkodissa 36 Terveyskeskuksessa pitkäaikaisessa 6 laitoshoidossa Palvelujen peittävyys Laitilassa: Kotona asuvien osuus (pois lukien 89,5 % (91 92 %) ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat) Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus 10, 5 % (13 14 %) Omaishoidontuen piirissä 2, 9 % (5 6 %) Tehostetun palveluasumisen piirissä 5,2 % (5 6 % ) Vanhainkodissa ja tk:n pitkäaikaisessa 5,3 % (3%) laitoshoidossa Valtakunnallinen tavoite

16 14 LAITILAN KAUPUNGIN PALVELURAKENNE TARKASTELTUNA VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN POHJALTA Suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin (75 vuotta täyttäneiden määrä perustuu tilastokeskuksen väestöennusteeseen) (Arvio: v vuotta täyttäneitä 800) Liite 4 v v v v v Indikaattori Arvio: 875 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1008 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1190 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1324 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1429 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat) Tavoite: % asuu kotona Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus Tavoite: % saa säännöllistä kotihoitoa Omaishoidon tukea saavien osuus Tavoite: 5 6 % saa omaishoidon tukea Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus Tavoite: 5 6 % on tehostetussa palveluasumisessa Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkoti, terveyskeskussairaala) olevien osuus Tavoite: 3 % hoidossa vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastoilla

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016

KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 Perusturvalautakunta 18.6.2014 Kunnanhallitus 18.8.2014 Valtuusto 25.8.2014 1. JOHDANTO 2. VISIO JA ARVOT 3. KÖYLIÖN VANHUSTENHUOLLON NYKYTILAN ARVIOINTI

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin ikääntyneen väestön palvelujen visio ja arvot 1 2.1 Visio 1 2.2 Arvot 2 3.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden j ärjestämissuunnitelma

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden j ärjestämissuunnitelma Vahvistettu valtuustossa 03. 04. 2017 Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden j ärjestämissuunnitelma 2017-2020 ^ Sisällysluettelo l. Johdanto 2. Laitilan kaupungin ikääntyneen väestön palvelujen visio

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa Rita Oinas, TtM, sh Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lisätiedot

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT

I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT I & O Miten tästä eteenpäin! Kirsi Kiviniemi Varsinais-Suomen muutosagentti, TtT Havaintoja Varsinais-Suomen tilanteesta Varsinais-Suomen erityispiirteitä Varsinais-Suomen väestöstä 9,4 % oli 75 vuotta

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

MUUTOSINFO PALTAMO

MUUTOSINFO PALTAMO MUUTOSINFO PALTAMO 4.4.2017 Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun muutosagentti eija.tolonen@kainuu.fi puh. 044 7101 669 Maakuntien muutosagentit Muutosagentin tehtävänä on mm.

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15

Johtaminen työryhmän I kokous. Maanantaina klo 13-15 Johtaminen työryhmän I kokous Maanantaina 9.9.2013 klo 13-15 Hankkeen rooli Hankekunnan rooli Sitoutuminen työskentelyyn Tiedon välittäminen omassa organisaatiossa Oman nykytilan analysointi ja kuvaaminen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen Sisältö Hoiva- ja vanhuspalvelut...1 Hoiva- ja vanhuspalveluiden termit...2 Lyhytaikaishoito...3 Lyhytaikaishoidon

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Muutosjohdon verkostotapaaminen

Muutosjohdon verkostotapaaminen Muutosjohdon verkostotapaaminen 31.10.2017 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke Kainuussa Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun

Lisätiedot