Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012"

Transkriptio

1 Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot Visio Arvot 2 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen peittävyyden tarkastelua ja resurssien 3 tarpeen tarkastelua 4. Laitilan vanhustenhuollon tavoitteet, keinot ja mittarit Ikäihmisten näkökulma Henkilöstön näkökulma Talouden ja tehokkuuden näkökulma 6 5. Ikääntymispoliittisen strategian tärkeimmät painopisteet 7 6. Ikääntymispoliittisen strategian päivitys ja seuranta 7 Liite 1 Laitilan ikääntymispoliittisen toimikunnan ja työryhmän jäsenet 8 Liite 2 Laitilan vanhustenhuollon nykytilanarviointi 9 Liite 3 Palvelujen peittävyys Laitilassa (poikkileikkaustutkimus) 13 Liite 4 Laitilan kaupungin palvelurakenne tarkasteltuna valtakunnallisten 14 tavoitteiden pohjalta

3 1 1. Johdanto Laitilan kaupunginhallitus käynnisti valtuustoaloitteen mukaisen ikääntymispoliittisen strategian laatimisen syksyllä Toimikunnan jäsenenä on ollut monien eri alojen edustajia. Toimikunta nimesi työryhmän, joka on valmistellut toimikunnassa käsiteltävät asiat. Toimikunnan ja työryhmän jäsenten nimet ovat liitteessä 1. Laitilan ikääntymispoliittisen strategian tekemisen apuna on käytetty ikäihmisten palvelujen laatusuositusta (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3). Strategiantyön aluksi toimikunta teki Laitilan vanhustenhuollosta nykytilanarvioinnin (liite 2). Sen pohjalta johdettiin strategian tavoitteet ja keinot. Strategia on laadittu Balance Score Card (BSC) menetelmällä ottaen huomioon asiakkaiden, henkilöstön, talouden ja tehokkuuden näkökulmat. Laitilan ikääntymispoliittinen ohjelma on jatkoa ja päivitystä Laitilan vanhustenhuollon strategialle, mikä valmistui vuonna Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot 2.1 Visio Laitilan kaupungin vanhustenhuolto edistää ikäihmisten terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia järjestämällä laadukkaat palvelut ikäihmisten tarpeet huomioiden oikea- aikaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Laitilan ikääntymispoliittisen strategian pääajatus on: Täynnä elämää oleva työyhteisö tuottaa täyttä elämää ikäihmisille.

4 2 2.2 Arvot Itsemääräämisoikeus vanhukset saavat päätöksentekoaan varten tietoa ja muuta tukea tuetaan vanhusten mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen Oikeudenmukaisuus yhdenvertaisuuden turvaava palvelutarpeen arviointi palveluiden yhtenäiset myöntämisperusteet Turvallisuus koulutetun henkilöstön riittävä määrä suhteessa asiakkaiden määrään huomioiden asiakkaiden toimintakyky ja muu hoitoisuus turvataan sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuus ehkäistään tapaturmia Yksilöllisyys kohdataan vanhukset arvokkaina, ainutlaatuisina, yksilöllisinä persoonina vanhuksilla mahdollisuus vastuunottoon omasta elämästä kannustetaan vanhuksia omatoimisuuteen huomioiden vanhusten omat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat Palveluiden taloudellisuus ja kustannustehokkuus asiakas saa tarkoituksenmukaisia palveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tuotetaan määrältään ja laadultaan sekä vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia palveluja kustannustehokkaasti joko omana toimintana, ostopalveluna tai kolmannen sektorin palveluna

5 3 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen peittävyyden ja resurssien tarpeen tarkastelua Palvelujen peittävyyttä Laitilassa on tarkasteltu poikkileikkaustutkimuksena , jonka tulokset ovat liitteessä 3. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon asiakasmäärää on arvioitu vuoteen 2035 saakka (liite 4). Arviointi on tehty tilastokeskuksen väestöennusteen ja valtakunnallisten tavoitteiden perusteella. Arvioinnin tulosten mukaan säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkaiden määrä tulee lisääntymään. Vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ei tarvitse lähivuosikymmenten aikana lisätä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu resurssilisäystarpeet sekä paikkojen, henkilöstön ja määrärahojen osalta ikäihmisten valtakunnallisen palvelurakennetavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelumuoto Lisätarve vuosina Lisätarve vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2009) Kotihoito Asiakasmäärän lisäys: Asiakasmäärän lisäys Henkilökunnan lisätarve 4 * Määrärahan tarve Omaishoidontuki ** Asiakasmäärän lisäys Tehostettu palveluasuminen Määrärahan tarve Koivukodon asiakasmäärän lisäys:*** 6 asukaspaikkaa + 2 intervallipaikkaa Henkilökunnan lisätarve 4 Henkilökunnan lisätarve 8 Määrärahan tarve Asiakasmäärän lisäys Määrärahan tarve Mahdollinen asiakaspaikkojen lisäys tarve (kunnan omana toimintana tai ostopalveluna) Vanhainkotihoito ja muu sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito Määrärahan tarve Ei lisäystarpeita Ei lisäystarpeita Taulukko 1 : Laitilan vanhustenhuollon arvioidut resurssitarpeet vuosina sekä vuoteen 2020 mennessä * Henkilökunnan lisätarve on laskettu taulukossa nykyisen asiakas/henkilöstön suhdeluvun mukaan huomioiden vain asiakasmäärän lisäys. Asiakkaiden toimintakyvyn huononemiseen ei ko. luvussa ole varauduttu ** Omaishoidontuen osalta suurin haaste on saada omaishoitajia tarpeeksi. *** Koivukodon asukaspaikkojen lisäys on perusteltua, koska Koivukodon palvelun tehokkuus ja taloudellisuus eivät ole optimaalisia, koska paikkoja on täyttämättä ja samalla Laitila ostaa yksityisiltä ostopalveluja huomattavasti. Samoin terveyskeskuksessa on edelleen pitkäaikaishoiva-asiakkaita.

6 4 Laitilan ikääntymispoliittinen strategian keskeinen lähtökohta on ollut valtakunnallisen ikäihmisten laatusuosituksen mukainen palveluiden peittävyysrakenteen saavuttaminen. Valtakunnallisesti ja myös siis Laitilassa strateginen vanhuspalvelujen kehittämisen muutossuunta on avopalveluiden laajentaminen ja lisäresursointi. 4. Laitilan vanhustenhuollon tavoitteet, keinot ja mittarit Kunkin keinon lopussa on sulkeissa aikataulutus keinon käyttöönotosta ja vastuutaho, jos se on muu kuin sosiaalitoimi. 4.1 Ikäihmisten näkökulma Tavoite 1: Ikäihmisten syrjäytymisen ehkäiseminen Keinoja: Laajennetaan vanhusten osallistumismahdollisuutta päivätoimintaan lisäämällä määrärahoja ko. palveluun (v. 2010; valtuusto) Huolehditaan siitä, että kokoontumispaikat ovat esteettömiä (esteettömyysasiamies) Ikäihmisten neuvontapalveluja kehitetään siten, että ikäihmiset saavat apua yhdestä pisteestä (v ) Vanhusjärjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistetaan (esim. antamalla asiantuntijaapua ja tiloja) Liikuntatoimen ja kulttuuritoimen palveluja kehitetään ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan ja ko. palveluista tiedotetaan tehokkaasti vanhusväestölle (v ; sivistystoimi) Erityisesti kiinnitetään huomiota erityisryhmien kuten muistisairaiden asiakkaiden, mielenterveysasiakkaiden, alkoholisoituvien/alkoholisoituneiden asiakkaiden palvelujen järjestämiseen Mittarit: Kaupungin järjestämään vanhusten päivätoimintaan osallistujien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä Yksin asuvat 75 vuotta täyttäneet, % -osuus vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (SOTKAnet) Onko perustettu alueellinen tai paikallinen neuvontapiste ikäihmisille Asiakastyytyväisyyskyselyt

7 5 Tavoite 2: Elinympäristö mahdollistaa omatoimisen elämisen kotona Keinoja: Elinympäristö vastaa tarpeita (esteettömyyssuunnitelmat, asunnonmuutostyöt/ perusparannukset) (v. 2010) Matalankynnyksen kotihoito ( tarjotaan esim. siivouspalveluita). Palvelusetelit otetaan käyttöön ensimmäisinä kotihoidon tukipalveluissa (v. 2011) Laajempi turvateknologian käyttöönotto vanhusten kodeissa Vanhusystävällisten asuntojen rakentaminen ja vanhojen asuntojen uudistaminen (v. 2012, tekninen toimi) Tiedotetaan vanhuksille erilaisista valtakunnallista palvelevista puhelimista Mittarit: Puutteellisesti tai erittäin puutteellisesti varustetuissa asunnoissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä ja prosentuaalinen osuus (Tilastokeskus) OMANA hankkeen (hyvinvointiturvateknologia hanke) tulosten arviointi 4.2 Henkilöstön näkökulma Tavoite 1: Hyvinvoipa ja sitoutunut henkilökunta Keinoja: Laadukas ja asiantunteva johtaminen varmistetaan johdon täydennyskoulutuksilla Erilaiset kuntoutukset (ASLAK, TYKY) henkilöstölle (työterveyshuolto) Henkilökunnan koulutukset (mm. gerontologinen ja vanhustenhuollon sosiaalityön osaaminen tärkeää) säännöllisesti ja kaikille tasapuolisesti järjestettyinä Osaamiskartoitukset tehdään kehityskeskustelujen yhteydessä (v. 2010) Työnkierto mahdollistetaan eri yksiköiden välillä Mittarit: säännölliset kehityskeskustelut säännölliset työterveyshuollon tarkastukset

8 6 4.3 Talouden ja tehokkuuden näkökulma Tavoite 1: Ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Keinoja: Vanhusten oman toimijuuden vahvistaminen esimerkiksi kuntouttavalla työotteella ja päivätoiminnan avulla sekä vanhusten liikuntakyvyn ylläpidolla Moniammatilliset ehkäisevät kotikäynnit kunakin vuonna 83 vuotta täyttäville ei sosiaali -ja terveydenhuollon palvelujen piirissä oleville (v. 2010; sosiaalitoimi ja terveystoimi) Perusterveydenhuolto järjestää vanhusneuvolatoiminnan, jossa tehdään kaikille tietyn ikäryhmän vanhuksille riskiarvioinnit (v. 2012; terveystoimi) Mittarit: Ehkäisevien kotikäyntien lukumäärä ei sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä oleville kunakin vuonna 83 vuotta täyttäville kotona asuville vanhuksille Yksin asuvat 75 vuotta täyttäneet, % -osuus vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (SOTKAnet) Onko perustettu vanhusneuvolaa? Tavoite 2: Palvelukokonaisuuksien kehittäminen (koti avopalvelut laitoshoito) Keinoja: Palvelujen oikea-aikaisuus Hyvä yhteistyö hallintokuntien välillä Omaishoitajien tukeminen Mittarit: kotona asuvat ja kattavuus ikääntyneiden palveluissa, % 75 vuotta täyttäneistä (SOTKAnet) RAVA-toimintakykymittarin hyödyntäminen Sosiaalihuollon vanhuspalveluiden itsearviointi EFQM mallin avulla kahden vuoden välein

9 7 5. Ikääntymispoliittisen strategian tärkeimmät painopisteet Ikääntymispoliittisen strategian keskeinen painopiste on kotihoidon palvelujen peittävyyden lisääminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Tällä hetkellä säännöllistä kotihoitoa saavien osuus 75 vuotta täyttäneistä ei ole valtakunnallisten tavoitteiden tasolla. Kotihoitoon tarvitaan lisää rerurssointia, jotta lisääntyvään palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan koko kunnan alueella ja jotta ko. palveluja pystytään tuottamaan kuntouttavalla työotteella. Yöpalvelun järjestäminen kotiin kaikkialle Laitilan kaupungissa ei ole tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta, kun otetaan huomioon pitkät välimatkat eri kyliin. Lisäksi yöpalveluja kotiin tarvitsevien määrän arvioidaan olevan vähäinen. Jos Laitilassa tulevaisuudessa lähdetään kehittämään yöajanpalveluja kotona asuville vanhuksille, niin taloudellisin tapa on se, että ko. palveluja tarvitsevat henkilöt asuisivat keskustan alueella esim. tietyllä rivitalo- tai kerrostaloalueella. Näin tarvittavaa henkilökuntaresurssia saataisiin osaksi hyödynnettyä jo olemassa olevista ympärivuorokautista hoitoa antavista yksiköistä, eikä työntekijöiden siirtymisiin menisi kohtuuttomasti aikaa. Huomioitavaa on myös se, että tarvitaan lisää tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja, jotta pystytään vastaamaan niiden ikäihmisten palvelutarpeeseen, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Ikäihmisten syrjäytymistä ehkäisevät palvelut ovat erittäin tärkeä kehittämiskohde. Yhtenä parhaimpana ehkäisevänä toimintana voidaan pitää kuntouttavaa päivätoimintaa, jossa huomioidaan sekä henkinen että fyysinen toimintakyky. Sosiaalitoimen lisäksi myös muiden hallintokuntien, seurakunnan sekä toisen ja kolmannen sektorin ikäihmisille järjestämät palvelut ovat merkityksellisiä tässä suhteessa. Vanhusväestön määrän lisääntyessä myös muistisairaiden määrä lisääntyy. Muistisairaiden kohdalla on tärkeää huomioida katkeamaton palveluketju. Laitilan kotisairaanhoidossa toimiva muistineuvoja sekä Laitilan kaupungin järjestämä kuntouttava ja virikkeellinen päivätoiminta ovat tärkeä osa palveluketjua. Käytöshäiriöiset (esim. levottomat, karkailevat) muistisairaat tarvitsevat oman hoitoyksikkönsä. Kaukolankodin dementiayksikön lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan lisää nimenomaan käytöshäiriöisille muistisairaille tarkoitettuja hoitoyksikköjä. Pitkäaikaisen laitoshoidon osalta kehittämisen painopiste on palvelulaadun varmistaminen. Seutukunnallisessa yhteistyössä painopisteenä on vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö ja osallistuminen mahdollisiin seutukunnallisiin koulutuksiin. 6. Ikääntymispoliittisen strategian päivitys ja seuranta Ikääntymispoliittisen strategian päivittävät ja seurannan toteuttavat sosiaalitoimen vanhustenhuollon viranhaltijat kerran vuodessa. Strategian päivitys ja seuranta toimitetaan kerran vuodessa tiedoksi sosiaalilautakuntaan ( alkaen yhteinensosiaali- ja terveyslautakunta) ja kerran vaalikaudessa tiedoksi valtuustoon.

10 8 Liite 1 Laitilan ikääntymispoliittisen strategian toimikunnan jäsenet: Aulikki Aatsinki Pentti Isotupa Kristian Kallio Elisa Kivi-Jalonen Birgit Kinnanen Sari Koski Eero Kuisma Liinu- Stina Kunnaala Helvi Kähkölä Ritva Miesmaa Sari Rantanen Ilkka Simola Teuvo Siniste Ulla Tynni Moonika Valtonen Marjo Venno kotipalveluhenkilökunnan edustaja Vanhusneuvoston edustaja Laitilan-Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja, tammikuusta 2009 lukien Laitilan teknisen lautakunnan edustaja Laitilan sosiaalilautakunnan edustaja asiantuntijajäsen Laitilan vanhaintuki ry:n edustaja, marraskuusta 2008 lukien Laitilan seurakunnan edustaja puheenjohtaja Laitilan kaupunginhallituksen edustaja sihteeri, asiantuntijajäsen asiantuntijajäsen Laitilan sivistystoimen edustaja Laitilan-Pyhärannan Yrittäjät ry:n edustaja, luopunut toimikunnan jäsenyydestä 2008 Laitilan-Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja, vuoden 2008 aikana Kaukolankodin henkilökunnan edustaja Laitilan Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja Laitilan ikääntymispoliittisen strategian työryhmän jäsenet: Birgit Kinnanen Elisa Kivi-Jalonen Sari Koski Eeva Lainio Ritva Miesmaa Strategian ovat koostaneet: Sari Koski, Ritva Miesmaa ja Sari Rantanen

11 9 Liite 2 LAITILAN VANHUSTENHUOLLON NYKYTILAN ARVIOINTI VAHVUUDET HYÖDYNTÄMINEN Osaava henkilöstö - Mahdollistetaan johtamisen kautta henkilökunnan osaamisen optimaalinen käyttö Monipuolinen palvelurakenne - Kehitetään edelleen erityisesti kotiin annettavia palveluja ennakoivista kotikäynneistä saatavien tietojen pohjalta Kunnallinen vanhainkoti ja tehostetun palveluasumisen yksiköt ja myös terveyskeskuspalvelut ovat omassa kaupungissa - Sosiaali- ja terveystoimen saumaton yhteistyö, palveluketjujen jatkuvuus Laitila kehittää vanhustenhuoltoaan idearikkaasti Koulutusmyönteinen ja sitoutunut henkilökunta -Työnantaja mahdollistaa koulutuksiin osallistumisen. Henkilöstön osaamisen näkyminen hoiva- ja hoitotyössä. - Osallistutaan alueellisiin koulutustilaisuuksiin Laitilan kaupungin vanhustenhuollolla on hyvä työnantajaimago

12 10 HEIKKOUDET Yöaikaisen kotiin annettavan palvelun puuttuminen TORJUNTA -Yöajan turvateknologia - Rerurssit yöpalvelun järjestämiseen joko omana toimintana tai ostopalveluna Ehkäisevään vanhustenhuoltoon ei ole riittäviä taloudellisia resursseja (esim. päivätoiminta) - Riittävät määrärahat Henkilöstön ikääntymisen tuomat haasteet - Työnjohdolliset ratkaisut esim. työnkierron mahdollistaminen ja työnkiertoon kannustaminen - Työyhteisössä huomioidaan ikääntymisen tuomia vaatimuksia tuetaan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä säännölliset terveystarkastukset, osa-aikaeläkkeet, työhön uudelleen sijoitukset, tyky-ohjelmat - Työhyvinvoinnin lisääminen (mm. joustot, koulutus, työhön vaikuttamisen mahdollisuudet) Vanhusväestön osallistuminen vanhuspalvelujen suunnitteluun ja palvelujen laadun kehittämiseen on vähäistä - Vanhusväestön osallistumisen mahdollistaminen vanhuspalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä palvelujen laadun kehittämiseen Vanhusväestön tiedottaminen ja neuvonta - Vanhusten neuvontapisteen perustaminen - Palvelevapuhelin ja seniorineuvola virkaaikana, josta saa apua esim. fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin Hoidon porrastuksessa kehitettävää Kuljetuspalvelujen vähäisyys esim. sivukyläläiset kaipaavat kyyditystä keskustaan Kotipalvelun ja mielenterveysyksikön yhteistyö on vähäistä - Yhteistyötä lisättävä mielenterveysyksikön kanssa

13 11 MAHDOLLISUUDET Tieto- ja turvallisuustekniikka laajempaan käyttöön HYÖDYNTÄMINEN -Tieto- ja turvallisuustekniikan käyttö esim. yöajanturvassa ja asiakastietojen kirjaamisessa Alueellinen yhteistyö sekä alueelliset ja paikalliset hankkeet - Sitoutuminen alueelliseen yhteistyöhön (esim. dementoituneiden erityishoitoyksikön perustaminen) - Vuorovaikutus- hanke (Laitilan kaupungin ja Laitilan Pyhärannan terveyskeskuksen yhteinen hanke) Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden johdosta vanhusten toimintakyky pysyy hyvänä - Tarjotaan kuntouttavia palveluja - Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 83 v. - Kuntouttava työote - Ikääntyvien virkistäytymisen lisääminen - Toimintakykyä tukevien hankkeiden lisääminen - Ikäihmisten toiveiden ja odotusten kartoittaminen virike- ja harrastustoiminnan suhteen Avopalvelujen lisääminen ja monipuolistaminen - Tuetaan ikääntyvien kotona asumista pidempään - Uusia palveluntuottajia rohkaistaan toiminnan aloittamiseen - Omaishoidontuen avulla uudet omaishoitajat rohkaistuvat hoitamaan omaisiaan Poikkihallinnollinen yhteistyö - Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö - Sosiaalitoimen yhteistyö esim. teknisen toimen, sivistystoimen sekä ympäristö- ja rakennustoimen kanssa Terveet ikäihmiset ovat voimavara ikätovereilleen asuessaan samalla asuinalueella - Kerros-, rivi- ja pientaloja, joissa ikääntyvät kokevat yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta Yhteisöjen omistuksessa olevien vanhusten asuntojen nykyaikaistaminen - Yhteys esim. Laitilan Vanhaintuki ry:hyn

14 12 UHAT Vanhuuden käsittäminen sairaudeksi medikalisoituminen TORJUNTA - Vanhusten kokonaisvaltaisen hoivan merkityksen korostaminen Vanhusväestön määrän lisääntyminen palvelujen tarve lisääntyy - Palvelujen riittävä määrä, laatu ja oikeaaikaisuus Sijaistyövoiman saatavuuden vaikeus - Oppilaitosyhteistyö - Hyvinvoipa henkilöstö markkinoi Laitilaa työnantajana Henkilöstön liika työkuormitus - Töiden jakaminen - Oikea henkilökuntamitoitus asiakkaiden hoitoisuuteen nähden. Laitos/asumisyksiköiden henkilöstömäärä mitoitus siten, että pystytään tukemaan/ylläpitämään ikääntyneiden toimintakykyä - Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen (perhejoustot ym.) - Tiivis yhteistyö asiakkaiden omaisten kanssa - Työnkierto Talouden taantuma - Suunnitelmallisuus palvelujen tuottamisessa - Valtioavun kohdentaminen kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan - Järkevät investoinnit Dementia-asiakkaiden määrän lisääntyminen Mielenterveysasiakkaiden määrän lisääntyminen Alkoholiasiakkaiden määrän lisääntyminen - Valistus ja hoitoonohjaus Haastavasti käyttäytyvät asiakkaat/omaiset - Työntekijöiden koulutus esim. itsepuolustustaidot, vuorovaikutustaidot

15 13 Liite 3 Palvelujen peittävyys Laitilassa (poikkileikkaustutkimus) vuotta täyttäneitä laitilalaisia vuotta täyttäneistä: lukumäärä Kotipalvelun + kotisairaanhoidon piirissä 63 Kotipalvelun piirissä 8 Kotisairaanhoidon piirissä Tehostetussa palveluasumisessa 41 Omaishoidontuki 23 Vanhainkodissa 36 Terveyskeskuksessa pitkäaikaisessa 6 laitoshoidossa Palvelujen peittävyys Laitilassa: Kotona asuvien osuus (pois lukien 89,5 % (91 92 %) ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat) Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus 10, 5 % (13 14 %) Omaishoidontuen piirissä 2, 9 % (5 6 %) Tehostetun palveluasumisen piirissä 5,2 % (5 6 % ) Vanhainkodissa ja tk:n pitkäaikaisessa 5,3 % (3%) laitoshoidossa Valtakunnallinen tavoite

16 14 LAITILAN KAUPUNGIN PALVELURAKENNE TARKASTELTUNA VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN POHJALTA Suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin (75 vuotta täyttäneiden määrä perustuu tilastokeskuksen väestöennusteeseen) (Arvio: v vuotta täyttäneitä 800) Liite 4 v v v v v Indikaattori Arvio: 875 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1008 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1190 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1324 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1429 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat) Tavoite: % asuu kotona Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus Tavoite: % saa säännöllistä kotihoitoa Omaishoidon tukea saavien osuus Tavoite: 5 6 % saa omaishoidon tukea Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus Tavoite: 5 6 % on tehostetussa palveluasumisessa Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkoti, terveyskeskussairaala) olevien osuus Tavoite: 3 % hoidossa vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastoilla

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin ikääntyneen väestön palvelujen visio ja arvot 1 2.1 Visio 1 2.2 Arvot 2 3.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset Vanhusasiaa! -seminaari 4.2.2010 Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Ikääntymisraportti Kokonaisarvio ikääntymisen vaikutuksista ja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

Ikääntymispoliittiset strategiat/ ohjelmat paikkakunnittain

Ikääntymispoliittiset strategiat/ ohjelmat paikkakunnittain Ikääntymispoliittiset strategiat/ ohjelmat paikkakunnittain Paikkakunnan nimi 1. Espoo (kaupunki) 2. Jyväskylä (seutu) 3. Järvenpää (kaupunki) Seudulliset vanhuspalvelujen strategiset Strategian nimi:

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa

Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa IKÄIHMINEN TOIMIJANA-hanke Vanhuslain toimeenpanoa utsjoen kunnassa 1.1.-31.8.2014 Anu Puustinen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Asiakaspalautejärjestelmä Arviointivälineen kartoitus KUNNAN

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto

Strategia Siun sote hallitus Siun soten valtuusto Strategia 2017-2018 Siun sote hallitus 22.11.2016 Siun soten valtuusto 8.12.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Taustaa Suomi on satavuotisen historiansa aikana kehittynyt

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot