Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012"

Transkriptio

1 Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot Visio Arvot 2 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen peittävyyden tarkastelua ja resurssien 3 tarpeen tarkastelua 4. Laitilan vanhustenhuollon tavoitteet, keinot ja mittarit Ikäihmisten näkökulma Henkilöstön näkökulma Talouden ja tehokkuuden näkökulma 6 5. Ikääntymispoliittisen strategian tärkeimmät painopisteet 7 6. Ikääntymispoliittisen strategian päivitys ja seuranta 7 Liite 1 Laitilan ikääntymispoliittisen toimikunnan ja työryhmän jäsenet 8 Liite 2 Laitilan vanhustenhuollon nykytilanarviointi 9 Liite 3 Palvelujen peittävyys Laitilassa (poikkileikkaustutkimus) 13 Liite 4 Laitilan kaupungin palvelurakenne tarkasteltuna valtakunnallisten 14 tavoitteiden pohjalta

3 1 1. Johdanto Laitilan kaupunginhallitus käynnisti valtuustoaloitteen mukaisen ikääntymispoliittisen strategian laatimisen syksyllä Toimikunnan jäsenenä on ollut monien eri alojen edustajia. Toimikunta nimesi työryhmän, joka on valmistellut toimikunnassa käsiteltävät asiat. Toimikunnan ja työryhmän jäsenten nimet ovat liitteessä 1. Laitilan ikääntymispoliittisen strategian tekemisen apuna on käytetty ikäihmisten palvelujen laatusuositusta (sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3). Strategiantyön aluksi toimikunta teki Laitilan vanhustenhuollosta nykytilanarvioinnin (liite 2). Sen pohjalta johdettiin strategian tavoitteet ja keinot. Strategia on laadittu Balance Score Card (BSC) menetelmällä ottaen huomioon asiakkaiden, henkilöstön, talouden ja tehokkuuden näkökulmat. Laitilan ikääntymispoliittinen ohjelma on jatkoa ja päivitystä Laitilan vanhustenhuollon strategialle, mikä valmistui vuonna Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot 2.1 Visio Laitilan kaupungin vanhustenhuolto edistää ikäihmisten terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia järjestämällä laadukkaat palvelut ikäihmisten tarpeet huomioiden oikea- aikaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti ammattitaitoisen henkilöstön avulla. Laitilan ikääntymispoliittisen strategian pääajatus on: Täynnä elämää oleva työyhteisö tuottaa täyttä elämää ikäihmisille.

4 2 2.2 Arvot Itsemääräämisoikeus vanhukset saavat päätöksentekoaan varten tietoa ja muuta tukea tuetaan vanhusten mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen Oikeudenmukaisuus yhdenvertaisuuden turvaava palvelutarpeen arviointi palveluiden yhtenäiset myöntämisperusteet Turvallisuus koulutetun henkilöstön riittävä määrä suhteessa asiakkaiden määrään huomioiden asiakkaiden toimintakyky ja muu hoitoisuus turvataan sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuus ehkäistään tapaturmia Yksilöllisyys kohdataan vanhukset arvokkaina, ainutlaatuisina, yksilöllisinä persoonina vanhuksilla mahdollisuus vastuunottoon omasta elämästä kannustetaan vanhuksia omatoimisuuteen huomioiden vanhusten omat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat Palveluiden taloudellisuus ja kustannustehokkuus asiakas saa tarkoituksenmukaisia palveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tuotetaan määrältään ja laadultaan sekä vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia palveluja kustannustehokkaasti joko omana toimintana, ostopalveluna tai kolmannen sektorin palveluna

5 3 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen peittävyyden ja resurssien tarpeen tarkastelua Palvelujen peittävyyttä Laitilassa on tarkasteltu poikkileikkaustutkimuksena , jonka tulokset ovat liitteessä 3. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon asiakasmäärää on arvioitu vuoteen 2035 saakka (liite 4). Arviointi on tehty tilastokeskuksen väestöennusteen ja valtakunnallisten tavoitteiden perusteella. Arvioinnin tulosten mukaan säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkaiden määrä tulee lisääntymään. Vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ei tarvitse lähivuosikymmenten aikana lisätä. Alla olevassa taulukossa on kuvattu resurssilisäystarpeet sekä paikkojen, henkilöstön ja määrärahojen osalta ikäihmisten valtakunnallisen palvelurakennetavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelumuoto Lisätarve vuosina Lisätarve vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2009) Kotihoito Asiakasmäärän lisäys: Asiakasmäärän lisäys Henkilökunnan lisätarve 4 * Määrärahan tarve Omaishoidontuki ** Asiakasmäärän lisäys Tehostettu palveluasuminen Määrärahan tarve Koivukodon asiakasmäärän lisäys:*** 6 asukaspaikkaa + 2 intervallipaikkaa Henkilökunnan lisätarve 4 Henkilökunnan lisätarve 8 Määrärahan tarve Asiakasmäärän lisäys Määrärahan tarve Mahdollinen asiakaspaikkojen lisäys tarve (kunnan omana toimintana tai ostopalveluna) Vanhainkotihoito ja muu sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito Määrärahan tarve Ei lisäystarpeita Ei lisäystarpeita Taulukko 1 : Laitilan vanhustenhuollon arvioidut resurssitarpeet vuosina sekä vuoteen 2020 mennessä * Henkilökunnan lisätarve on laskettu taulukossa nykyisen asiakas/henkilöstön suhdeluvun mukaan huomioiden vain asiakasmäärän lisäys. Asiakkaiden toimintakyvyn huononemiseen ei ko. luvussa ole varauduttu ** Omaishoidontuen osalta suurin haaste on saada omaishoitajia tarpeeksi. *** Koivukodon asukaspaikkojen lisäys on perusteltua, koska Koivukodon palvelun tehokkuus ja taloudellisuus eivät ole optimaalisia, koska paikkoja on täyttämättä ja samalla Laitila ostaa yksityisiltä ostopalveluja huomattavasti. Samoin terveyskeskuksessa on edelleen pitkäaikaishoiva-asiakkaita.

6 4 Laitilan ikääntymispoliittinen strategian keskeinen lähtökohta on ollut valtakunnallisen ikäihmisten laatusuosituksen mukainen palveluiden peittävyysrakenteen saavuttaminen. Valtakunnallisesti ja myös siis Laitilassa strateginen vanhuspalvelujen kehittämisen muutossuunta on avopalveluiden laajentaminen ja lisäresursointi. 4. Laitilan vanhustenhuollon tavoitteet, keinot ja mittarit Kunkin keinon lopussa on sulkeissa aikataulutus keinon käyttöönotosta ja vastuutaho, jos se on muu kuin sosiaalitoimi. 4.1 Ikäihmisten näkökulma Tavoite 1: Ikäihmisten syrjäytymisen ehkäiseminen Keinoja: Laajennetaan vanhusten osallistumismahdollisuutta päivätoimintaan lisäämällä määrärahoja ko. palveluun (v. 2010; valtuusto) Huolehditaan siitä, että kokoontumispaikat ovat esteettömiä (esteettömyysasiamies) Ikäihmisten neuvontapalveluja kehitetään siten, että ikäihmiset saavat apua yhdestä pisteestä (v ) Vanhusjärjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistetaan (esim. antamalla asiantuntijaapua ja tiloja) Liikuntatoimen ja kulttuuritoimen palveluja kehitetään ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan ja ko. palveluista tiedotetaan tehokkaasti vanhusväestölle (v ; sivistystoimi) Erityisesti kiinnitetään huomiota erityisryhmien kuten muistisairaiden asiakkaiden, mielenterveysasiakkaiden, alkoholisoituvien/alkoholisoituneiden asiakkaiden palvelujen järjestämiseen Mittarit: Kaupungin järjestämään vanhusten päivätoimintaan osallistujien %-osuus 75 vuotta täyttäneistä Yksin asuvat 75 vuotta täyttäneet, % -osuus vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (SOTKAnet) Onko perustettu alueellinen tai paikallinen neuvontapiste ikäihmisille Asiakastyytyväisyyskyselyt

7 5 Tavoite 2: Elinympäristö mahdollistaa omatoimisen elämisen kotona Keinoja: Elinympäristö vastaa tarpeita (esteettömyyssuunnitelmat, asunnonmuutostyöt/ perusparannukset) (v. 2010) Matalankynnyksen kotihoito ( tarjotaan esim. siivouspalveluita). Palvelusetelit otetaan käyttöön ensimmäisinä kotihoidon tukipalveluissa (v. 2011) Laajempi turvateknologian käyttöönotto vanhusten kodeissa Vanhusystävällisten asuntojen rakentaminen ja vanhojen asuntojen uudistaminen (v. 2012, tekninen toimi) Tiedotetaan vanhuksille erilaisista valtakunnallista palvelevista puhelimista Mittarit: Puutteellisesti tai erittäin puutteellisesti varustetuissa asunnoissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä ja prosentuaalinen osuus (Tilastokeskus) OMANA hankkeen (hyvinvointiturvateknologia hanke) tulosten arviointi 4.2 Henkilöstön näkökulma Tavoite 1: Hyvinvoipa ja sitoutunut henkilökunta Keinoja: Laadukas ja asiantunteva johtaminen varmistetaan johdon täydennyskoulutuksilla Erilaiset kuntoutukset (ASLAK, TYKY) henkilöstölle (työterveyshuolto) Henkilökunnan koulutukset (mm. gerontologinen ja vanhustenhuollon sosiaalityön osaaminen tärkeää) säännöllisesti ja kaikille tasapuolisesti järjestettyinä Osaamiskartoitukset tehdään kehityskeskustelujen yhteydessä (v. 2010) Työnkierto mahdollistetaan eri yksiköiden välillä Mittarit: säännölliset kehityskeskustelut säännölliset työterveyshuollon tarkastukset

8 6 4.3 Talouden ja tehokkuuden näkökulma Tavoite 1: Ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Keinoja: Vanhusten oman toimijuuden vahvistaminen esimerkiksi kuntouttavalla työotteella ja päivätoiminnan avulla sekä vanhusten liikuntakyvyn ylläpidolla Moniammatilliset ehkäisevät kotikäynnit kunakin vuonna 83 vuotta täyttäville ei sosiaali -ja terveydenhuollon palvelujen piirissä oleville (v. 2010; sosiaalitoimi ja terveystoimi) Perusterveydenhuolto järjestää vanhusneuvolatoiminnan, jossa tehdään kaikille tietyn ikäryhmän vanhuksille riskiarvioinnit (v. 2012; terveystoimi) Mittarit: Ehkäisevien kotikäyntien lukumäärä ei sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä oleville kunakin vuonna 83 vuotta täyttäville kotona asuville vanhuksille Yksin asuvat 75 vuotta täyttäneet, % -osuus vastaavanikäisestä asuntoväestöstä (SOTKAnet) Onko perustettu vanhusneuvolaa? Tavoite 2: Palvelukokonaisuuksien kehittäminen (koti avopalvelut laitoshoito) Keinoja: Palvelujen oikea-aikaisuus Hyvä yhteistyö hallintokuntien välillä Omaishoitajien tukeminen Mittarit: kotona asuvat ja kattavuus ikääntyneiden palveluissa, % 75 vuotta täyttäneistä (SOTKAnet) RAVA-toimintakykymittarin hyödyntäminen Sosiaalihuollon vanhuspalveluiden itsearviointi EFQM mallin avulla kahden vuoden välein

9 7 5. Ikääntymispoliittisen strategian tärkeimmät painopisteet Ikääntymispoliittisen strategian keskeinen painopiste on kotihoidon palvelujen peittävyyden lisääminen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Tällä hetkellä säännöllistä kotihoitoa saavien osuus 75 vuotta täyttäneistä ei ole valtakunnallisten tavoitteiden tasolla. Kotihoitoon tarvitaan lisää rerurssointia, jotta lisääntyvään palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan koko kunnan alueella ja jotta ko. palveluja pystytään tuottamaan kuntouttavalla työotteella. Yöpalvelun järjestäminen kotiin kaikkialle Laitilan kaupungissa ei ole tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta, kun otetaan huomioon pitkät välimatkat eri kyliin. Lisäksi yöpalveluja kotiin tarvitsevien määrän arvioidaan olevan vähäinen. Jos Laitilassa tulevaisuudessa lähdetään kehittämään yöajanpalveluja kotona asuville vanhuksille, niin taloudellisin tapa on se, että ko. palveluja tarvitsevat henkilöt asuisivat keskustan alueella esim. tietyllä rivitalo- tai kerrostaloalueella. Näin tarvittavaa henkilökuntaresurssia saataisiin osaksi hyödynnettyä jo olemassa olevista ympärivuorokautista hoitoa antavista yksiköistä, eikä työntekijöiden siirtymisiin menisi kohtuuttomasti aikaa. Huomioitavaa on myös se, että tarvitaan lisää tehostetun palveluasumisen asukaspaikkoja, jotta pystytään vastaamaan niiden ikäihmisten palvelutarpeeseen, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Ikäihmisten syrjäytymistä ehkäisevät palvelut ovat erittäin tärkeä kehittämiskohde. Yhtenä parhaimpana ehkäisevänä toimintana voidaan pitää kuntouttavaa päivätoimintaa, jossa huomioidaan sekä henkinen että fyysinen toimintakyky. Sosiaalitoimen lisäksi myös muiden hallintokuntien, seurakunnan sekä toisen ja kolmannen sektorin ikäihmisille järjestämät palvelut ovat merkityksellisiä tässä suhteessa. Vanhusväestön määrän lisääntyessä myös muistisairaiden määrä lisääntyy. Muistisairaiden kohdalla on tärkeää huomioida katkeamaton palveluketju. Laitilan kotisairaanhoidossa toimiva muistineuvoja sekä Laitilan kaupungin järjestämä kuntouttava ja virikkeellinen päivätoiminta ovat tärkeä osa palveluketjua. Käytöshäiriöiset (esim. levottomat, karkailevat) muistisairaat tarvitsevat oman hoitoyksikkönsä. Kaukolankodin dementiayksikön lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan lisää nimenomaan käytöshäiriöisille muistisairaille tarkoitettuja hoitoyksikköjä. Pitkäaikaisen laitoshoidon osalta kehittämisen painopiste on palvelulaadun varmistaminen. Seutukunnallisessa yhteistyössä painopisteenä on vanhustenhuollon toimijoiden välinen yhteistyö ja osallistuminen mahdollisiin seutukunnallisiin koulutuksiin. 6. Ikääntymispoliittisen strategian päivitys ja seuranta Ikääntymispoliittisen strategian päivittävät ja seurannan toteuttavat sosiaalitoimen vanhustenhuollon viranhaltijat kerran vuodessa. Strategian päivitys ja seuranta toimitetaan kerran vuodessa tiedoksi sosiaalilautakuntaan ( alkaen yhteinensosiaali- ja terveyslautakunta) ja kerran vaalikaudessa tiedoksi valtuustoon.

10 8 Liite 1 Laitilan ikääntymispoliittisen strategian toimikunnan jäsenet: Aulikki Aatsinki Pentti Isotupa Kristian Kallio Elisa Kivi-Jalonen Birgit Kinnanen Sari Koski Eero Kuisma Liinu- Stina Kunnaala Helvi Kähkölä Ritva Miesmaa Sari Rantanen Ilkka Simola Teuvo Siniste Ulla Tynni Moonika Valtonen Marjo Venno kotipalveluhenkilökunnan edustaja Vanhusneuvoston edustaja Laitilan-Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja, tammikuusta 2009 lukien Laitilan teknisen lautakunnan edustaja Laitilan sosiaalilautakunnan edustaja asiantuntijajäsen Laitilan vanhaintuki ry:n edustaja, marraskuusta 2008 lukien Laitilan seurakunnan edustaja puheenjohtaja Laitilan kaupunginhallituksen edustaja sihteeri, asiantuntijajäsen asiantuntijajäsen Laitilan sivistystoimen edustaja Laitilan-Pyhärannan Yrittäjät ry:n edustaja, luopunut toimikunnan jäsenyydestä 2008 Laitilan-Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja, vuoden 2008 aikana Kaukolankodin henkilökunnan edustaja Laitilan Pyhärannan kansanterveystyön kuntayhtymän edustaja Laitilan ikääntymispoliittisen strategian työryhmän jäsenet: Birgit Kinnanen Elisa Kivi-Jalonen Sari Koski Eeva Lainio Ritva Miesmaa Strategian ovat koostaneet: Sari Koski, Ritva Miesmaa ja Sari Rantanen

11 9 Liite 2 LAITILAN VANHUSTENHUOLLON NYKYTILAN ARVIOINTI VAHVUUDET HYÖDYNTÄMINEN Osaava henkilöstö - Mahdollistetaan johtamisen kautta henkilökunnan osaamisen optimaalinen käyttö Monipuolinen palvelurakenne - Kehitetään edelleen erityisesti kotiin annettavia palveluja ennakoivista kotikäynneistä saatavien tietojen pohjalta Kunnallinen vanhainkoti ja tehostetun palveluasumisen yksiköt ja myös terveyskeskuspalvelut ovat omassa kaupungissa - Sosiaali- ja terveystoimen saumaton yhteistyö, palveluketjujen jatkuvuus Laitila kehittää vanhustenhuoltoaan idearikkaasti Koulutusmyönteinen ja sitoutunut henkilökunta -Työnantaja mahdollistaa koulutuksiin osallistumisen. Henkilöstön osaamisen näkyminen hoiva- ja hoitotyössä. - Osallistutaan alueellisiin koulutustilaisuuksiin Laitilan kaupungin vanhustenhuollolla on hyvä työnantajaimago

12 10 HEIKKOUDET Yöaikaisen kotiin annettavan palvelun puuttuminen TORJUNTA -Yöajan turvateknologia - Rerurssit yöpalvelun järjestämiseen joko omana toimintana tai ostopalveluna Ehkäisevään vanhustenhuoltoon ei ole riittäviä taloudellisia resursseja (esim. päivätoiminta) - Riittävät määrärahat Henkilöstön ikääntymisen tuomat haasteet - Työnjohdolliset ratkaisut esim. työnkierron mahdollistaminen ja työnkiertoon kannustaminen - Työyhteisössä huomioidaan ikääntymisen tuomia vaatimuksia tuetaan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä säännölliset terveystarkastukset, osa-aikaeläkkeet, työhön uudelleen sijoitukset, tyky-ohjelmat - Työhyvinvoinnin lisääminen (mm. joustot, koulutus, työhön vaikuttamisen mahdollisuudet) Vanhusväestön osallistuminen vanhuspalvelujen suunnitteluun ja palvelujen laadun kehittämiseen on vähäistä - Vanhusväestön osallistumisen mahdollistaminen vanhuspalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä palvelujen laadun kehittämiseen Vanhusväestön tiedottaminen ja neuvonta - Vanhusten neuvontapisteen perustaminen - Palvelevapuhelin ja seniorineuvola virkaaikana, josta saa apua esim. fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin Hoidon porrastuksessa kehitettävää Kuljetuspalvelujen vähäisyys esim. sivukyläläiset kaipaavat kyyditystä keskustaan Kotipalvelun ja mielenterveysyksikön yhteistyö on vähäistä - Yhteistyötä lisättävä mielenterveysyksikön kanssa

13 11 MAHDOLLISUUDET Tieto- ja turvallisuustekniikka laajempaan käyttöön HYÖDYNTÄMINEN -Tieto- ja turvallisuustekniikan käyttö esim. yöajanturvassa ja asiakastietojen kirjaamisessa Alueellinen yhteistyö sekä alueelliset ja paikalliset hankkeet - Sitoutuminen alueelliseen yhteistyöhön (esim. dementoituneiden erityishoitoyksikön perustaminen) - Vuorovaikutus- hanke (Laitilan kaupungin ja Laitilan Pyhärannan terveyskeskuksen yhteinen hanke) Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden johdosta vanhusten toimintakyky pysyy hyvänä - Tarjotaan kuntouttavia palveluja - Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 83 v. - Kuntouttava työote - Ikääntyvien virkistäytymisen lisääminen - Toimintakykyä tukevien hankkeiden lisääminen - Ikäihmisten toiveiden ja odotusten kartoittaminen virike- ja harrastustoiminnan suhteen Avopalvelujen lisääminen ja monipuolistaminen - Tuetaan ikääntyvien kotona asumista pidempään - Uusia palveluntuottajia rohkaistaan toiminnan aloittamiseen - Omaishoidontuen avulla uudet omaishoitajat rohkaistuvat hoitamaan omaisiaan Poikkihallinnollinen yhteistyö - Sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö - Sosiaalitoimen yhteistyö esim. teknisen toimen, sivistystoimen sekä ympäristö- ja rakennustoimen kanssa Terveet ikäihmiset ovat voimavara ikätovereilleen asuessaan samalla asuinalueella - Kerros-, rivi- ja pientaloja, joissa ikääntyvät kokevat yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta Yhteisöjen omistuksessa olevien vanhusten asuntojen nykyaikaistaminen - Yhteys esim. Laitilan Vanhaintuki ry:hyn

14 12 UHAT Vanhuuden käsittäminen sairaudeksi medikalisoituminen TORJUNTA - Vanhusten kokonaisvaltaisen hoivan merkityksen korostaminen Vanhusväestön määrän lisääntyminen palvelujen tarve lisääntyy - Palvelujen riittävä määrä, laatu ja oikeaaikaisuus Sijaistyövoiman saatavuuden vaikeus - Oppilaitosyhteistyö - Hyvinvoipa henkilöstö markkinoi Laitilaa työnantajana Henkilöstön liika työkuormitus - Töiden jakaminen - Oikea henkilökuntamitoitus asiakkaiden hoitoisuuteen nähden. Laitos/asumisyksiköiden henkilöstömäärä mitoitus siten, että pystytään tukemaan/ylläpitämään ikääntyneiden toimintakykyä - Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen (perhejoustot ym.) - Tiivis yhteistyö asiakkaiden omaisten kanssa - Työnkierto Talouden taantuma - Suunnitelmallisuus palvelujen tuottamisessa - Valtioavun kohdentaminen kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan - Järkevät investoinnit Dementia-asiakkaiden määrän lisääntyminen Mielenterveysasiakkaiden määrän lisääntyminen Alkoholiasiakkaiden määrän lisääntyminen - Valistus ja hoitoonohjaus Haastavasti käyttäytyvät asiakkaat/omaiset - Työntekijöiden koulutus esim. itsepuolustustaidot, vuorovaikutustaidot

15 13 Liite 3 Palvelujen peittävyys Laitilassa (poikkileikkaustutkimus) vuotta täyttäneitä laitilalaisia vuotta täyttäneistä: lukumäärä Kotipalvelun + kotisairaanhoidon piirissä 63 Kotipalvelun piirissä 8 Kotisairaanhoidon piirissä Tehostetussa palveluasumisessa 41 Omaishoidontuki 23 Vanhainkodissa 36 Terveyskeskuksessa pitkäaikaisessa 6 laitoshoidossa Palvelujen peittävyys Laitilassa: Kotona asuvien osuus (pois lukien 89,5 % (91 92 %) ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat) Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus 10, 5 % (13 14 %) Omaishoidontuen piirissä 2, 9 % (5 6 %) Tehostetun palveluasumisen piirissä 5,2 % (5 6 % ) Vanhainkodissa ja tk:n pitkäaikaisessa 5,3 % (3%) laitoshoidossa Valtakunnallinen tavoite

16 14 LAITILAN KAUPUNGIN PALVELURAKENNE TARKASTELTUNA VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN POHJALTA Suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin (75 vuotta täyttäneiden määrä perustuu tilastokeskuksen väestöennusteeseen) (Arvio: v vuotta täyttäneitä 800) Liite 4 v v v v v Indikaattori Arvio: 875 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1008 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1190 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1324 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Arvio: 1429 henkilöä (75 v. täyttäneitä) Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat) Tavoite: % asuu kotona Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus Tavoite: % saa säännöllistä kotihoitoa Omaishoidon tukea saavien osuus Tavoite: 5 6 % saa omaishoidon tukea Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus Tavoite: 5 6 % on tehostetussa palveluasumisessa Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkoti, terveyskeskussairaala) olevien osuus Tavoite: 3 % hoidossa vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastoilla

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016

KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016 Perusturvalautakunta 18.6.2014 Kunnanhallitus 18.8.2014 Valtuusto 25.8.2014 1. JOHDANTO 2. VISIO JA ARVOT 3. KÖYLIÖN VANHUSTENHUOLLON NYKYTILAN ARVIOINTI

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE

SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE SOTE-UUDISTUKSEN TILANNE JA VANHUSPALVELULAKI Anneli Kiljunen Kansanedustaja Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vpj. Valtiovarainvaliokunnan jäsen Kelan valtuutettujen vpj. Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010 5 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010. SISÄLTÖ ALKUSANAT... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1 Ikääntynyt väestö Länsi- ja Keski-Uudellamaalla... 4 2. 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT 2010...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 1 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Tiedotus- & koulutusmateriaali Kevät 2008 2 Suositus on 1) kehittämisen ja arvioinnin väline 2) kuntien ja yhteistoimintaalueiden päättäjille ja johdolle 3 Suosituksen

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

Ikääntymispoliittiset strategiat/ ohjelmat paikkakunnittain

Ikääntymispoliittiset strategiat/ ohjelmat paikkakunnittain Ikääntymispoliittiset strategiat/ ohjelmat paikkakunnittain Paikkakunnan nimi 1. Espoo (kaupunki) 2. Jyväskylä (seutu) 3. Järvenpää (kaupunki) Seudulliset vanhuspalvelujen strategiset Strategian nimi:

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikärakenteen kehitys v. 2011 lopussa 65+ vuotta täyttäneitä 979 640 (18,1%) 85+

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot