KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2014-2016"

Transkriptio

1 KÖYLIÖN IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto

2 1. JOHDANTO 2. VISIO JA ARVOT 3. KÖYLIÖN VANHUSTENHUOLLON NYKYTILAN ARVIOINTI 4. VÄESTÖN KEHITYS KÖYLIÖSSÄ 5. IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN PALVELURAKENNETAVOITTEET KÖYLIÖSSÄ

3 1. Johdanto Köyliön ikäpoliittista strategiaa on laadittu syksystä 2013 lähtien aluksi vanhustyön ohjaajan ja perusturvajohtajan toimesta. Laatimisen eri vaiheissa strategian suunnitteluun ovat ottaneet osaa myös mm. vanhusneuvoston ja perusturvalautakunnan jäsenet. Pohjana suunnittelulle oli Säkylän ja Köyliön ikäpoliittinen strategia , vanhuspalvelulain asettamat vaatimukset ja sosiaalija terveysministeriön laatusuositukset hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tarkistetaan valtuustokausittain. 2. Visio ja arvot Köyliön kunnan vanhustyön visiona on lisätä ja kehittää kotona asumisen tukemista niin, että asukkaat mahdollisimman pitkään pystyisivät asumaan kotona ilman laitoshoidon tarvetta. Ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa työtä tehdään ja lisätään niin, että vanhusten omatoimisuus säilyy mahdollisimman pitkään. Vanhustenhoidossa korostetaan itsemääräämisoikeutta, yksilöllistä arvokkuutta, sosiaalista ja fyysistä turvallisuutta, palveluiden yhdenvertaisuutta sekä taloudellisuutta ja kustannustehokkuutta.

4 3. Köyliön vanhustenhuollon nykytilan arviointi VAHVUUDET: HYÖDYNTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN: Ammattitaitoinen henkilöstö - Osaamisen johtaminen; hoitajien vastuualueet koulutuksen ja vahvuuksien mukaan, jatkuva työpaikkakoulutus, rekrytoinnin suunnitelmallisuus. Kotiin annettavat hoiva- ja tukipalvelut kokonaisvaltaisia ja kattavia. - Jatkuva kehittäminen kyselytutkimuksista, palvelutarpeen arviointikäynneistä sekä ennaltaehkäisevistä kotikäynneistä Hyvin toimiva perusterveydenhuolto järjestettynä kuntayhtymässä Säkylän kunnan kanssa. saatujen tietojen pohjalta. - Kuntaliitos tulevaisuudessa? - Jatkuva kehittäminen. Viriketoiminnan kattavuus. - Resurssien varmistaminen. HEIKKOUDET: HEIKKOUKSIEN VÄHENTÄMINEN: Yö aikaisen kotihoidon puuttuminen. - Mahdollisuus järjestää ostopalveluna tai kuntien välisenä yhteistyönä. - Yöajan turvateknologian kehittäminen ja lisääminen. Vanhusväestön osallistuminen palvelujen - Vanhusneuvoston roolin korostaminen. kehittämiseen ja suunnitteluun on vähäistä. Kolmannen sektorin hyödyntäminen vanhustyössä voisi olla runsaampaa. - Aktiivinen toiminta avustajien etsimisessä. - Avustustyön markkinoiminen nuorille.

5 MAHDOLLISUUDET: Alueellinen yhteistyö ja mahdolliset kuntaliitokset. HYÖDYNTÄMINEN: - Mahdollisuus resurssien tehokkaampaan kohdentamiseen. - Suunnitelma perhehoidon aloittamisesta. Ennaltaehkäisevä toiminta. - Valistuksen ja tiedottamisen lisääminen. - Kuntouttavan työotteen vaaliminen. - Kerhotoiminnan ylläpitäminen. - Omaishoitajien virkistysmahdollisuuksien ja vapaiden järjestämisen lisääminen. UHAT: TORJUNTA: Dementiaa sairastavien määrän lisääntyminen. - Ennaltaehkäisevä hoitotyö. - Resurssitarpeiden ennakoiminen ja turvaaminen laitos- ja kotihoidossa. - kotihoidon muistivastaava: muistitestit, varhainen diagnosointi ja hoidon aloittaminen. Henkilöstön liika kuormittuminen. - Resurssien riittävyys, sijaispankit. - Työajan joustot. - Työhyvinvoinnin vaaliminen (tiimisopimus). - Hyvä työterveyshuolto. Talouden taantuma. - Kuntien välisen yhteistyön lisääminen. - Kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän työn lisääminen. Alkoholin käytön lisääntyminen vanhusväestössä. - Valistus, mini-interventiot ehkäisevillä kotikäynneillä, varhainen puuttuminen.

6 4. Väestön kehitys Köyliössä Köyliö Koko maa Väestö Väkiluku Väkiluvun muutos, % ,9 0, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,9 16, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,0 64,8 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % ,1 18,8 Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % ,2 5,4 Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % ,7 3,6 Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä Syntyneiden enemmyys, henkilöä Perheiden lukumäärä Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti ,33 1,29 Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % ,4 24,0 Lähde: kunnat.net

7 Kuviossa miehet vasemmalla ja naiset oikealla. Väestöpyramidi havainnollistaa väestön ikärakennetta. Pyramidi kuvaa sekä eri ikäluokkien välisiä suhteita että sukupuolten välisiä määrällisiä eroja. Väestöpyramideja tarkastelemalla myös alueiden väliset erot ja tuleva väestönkehitys havainnollistuvat helposti. Väestönkasvua ennakoiva ikärakenne muodostaa väestöpyramidissa alhaalta ylöspäin kapenevan pyramidi - kuvion. Tällainen pyramidi piirtyy väestörakenteesta, jossa nuorimpia ikäluokkia on eniten ja jossa ikäluokat pienenevät luonnollisen poistuman vuoksi vanhimpiin ikäluokkiin siirryttäessä.

8 Kuviossa miehet vasemmalla ja naiset oikealla. Yli 75-vuotiaiden määrässä on jo 2000-luvun alussa tapahtunut suhteellisen suuri lisäys ( vv n. 60 henkilöä). Seuraava isompi lisäys tapahtuu ennusteen mukaan ( n. 120 henkilöä) (Tilastokeskus).

9 5. Ikääntyneen väestön palvelurakennetavoitteet Köyliössä Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet kunnille iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuonna Nämä tavoitteet ovat myös Köyliön vanhustyön mielekkäitä tavoitteita ja mittareita. Valtakunnalliset tavoitteet kunnille ovat seuraavat: 75 vuotta täyttäneet Suomi 2010 Köyliö 2010 Tavoite / Suomi 2017 Köyliö Kotona asuvat 75 v. täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä 89,5 90,2 91,0-92,0 286/311 as. =92 % Säännöllisen kotihoidon piirissä 11,8 13,0-13,2 % olleet 75 v. täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä 14,0 Omaishoidon tuen 75 vuotta 4,2 6,0-7,0 4,1 % täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 v. täyttäneet 5,6 4,0 6,0-7,0 21 as. =6,5% asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tk:issa olevat 75 v. 4,7 5,8 2,0-3,0 4 as. = 1,25% täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä Lähteet: Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet, Tilastokeskus ja Kunnat.net. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevia 75 v. täyttäneitä asiakkaita on Köyliössä Stm:n ja Kuntaliiton asettaman tavoitteen mukainen määrä. Lähivuosina, kun yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy, tulee myös lisätä kotihoidon resursseja samassa suhteessa tavoitteissa pysymiseksi. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana vastaavanikäisestä väestöstä: Köyliössä omaishoidontuki on määrärahasidonnainen, joten budjetoinnissa tulee ottaa huomioon lisärahan tarve. Lähiseudun trendi on ollut omaishoidon suhteen laskeva. Nuorempien sukupolvien edustajat eivät ryhdy omaishoitajiksi yhtä usein kuin vanhemman sukupolven edustajat. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 v. täyttäneitä köyliöläisiä asiakkaita on 6,5 % vastaavanikäisestä väestöstä, joka on kansallisen tavoitteen mukainen osuus. Kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään ja kotiin annettavia tukipalveluja lisätään, jotta vanhukset pystyisivät asumaan pidempään kotona ilman laitoshoitoa. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa lähivuosina, joten kotihoidon resursseja tulee lisätä tavoitteissa pysymiseksi.

10 Vanhainkodissa tai tk-sairaalassa pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia 75 v. täyttäneitä köyliöläisiä prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä on ollut hieman alle tavoitelukujen. Köyliöllä on Säkylän kunnan kanssa yhteinen kuntayhtymänä toteutettu perusterveydenhuolto. Tksairaalasta on potilaspaikkoja yhden osaston verran vähennetty ja vuodeosastolle on palkattu kotiutushoitaja tehostamaan kotiutustoimintaa. Laitoshoidon määrä on ollut tasaisessa laskussa. On muistettava, että myös alle 75-vuotiaille tarvitaan laitospaikkoja. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi kotihoidon resurssien konkreettiseksi lisäystarpeeksi arvioidaan tukipalvelutyöntekijän (20 t/vko) toimen perustaminen sekä toisen sairaanhoitajan toimen perustaminen v. 2015, mikä mahdollistaa kotihoidon jakamisen kahteen alueelliseen tiimiin sekä kotisairaalamuotoisen toiminnan (esim. suonensisäisen lääkityksen ja saattohoidon kotona). Yhteistyö kunnan eri toimialojen ja kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Kunnan eri toimialat ovat yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Kunta on järjestänyt vanhustenkotiyhdistyksen avulla vanhusten palvelukeskuksen lähiympäristöön rivitaloasumisen 30:lle ikääntyneelle. Palvelukeskuksessa järjestetään vanhuksille viriketoimintaa ja tukipalveluja: pyykkipalvelu, saunottamispalvelu, kahdessa huoneessa intervallihoitoa ja ateriapalvelua. Toiminta on yksinäisyyttä ehkäisevää, kuntouttavaa ja kotona asumisen pidempään mahdollistavaa ja sitä tulee jatkaa ja kehittää entisestään. Palvelukeskuksesta käsin on kerran kuukaudessa järjestetty myös ns. ikäihmisten etäkerhoja Vuorenmaassa, Kankaanpäässä ja Tuiskulassa. Näiden kerhojen kautta on saavutettu paljon vanhuksia, jotka eivät lähtisi kerhoon kauemmaksi. Nämä kerhot ovat hyvä keino aktivoida vanhuksia, löytää heille vertaishenkilöitä ja saada jaettua tietoutta esim. kotiin annettavista palveluista. Tätä kerhotoimintaa pyritään lisäämään ja turvaamaan siihen vaadittavat resurssit. Kunta on tehnyt ja tulevaisuudessa pyrkii lisäämään yhteistyötä mm. seurakunnan (esim. yhteiset hartaustilaisuudet ja omaishoitajien tapahtumat sekä ystävärinki yksinäisille), SPR:n (omaishoitajien virkistys- ja vertaisryhmätoiminta), vapaaehtoistyöntekijöiden (avustajina ikäihmisten kerhotoiminnassa ja tilaisuuksissa), Lions Clubin (avustukset), sotaveteraani- ja sotainvalidi yhdistysten sekä eläkkeensaajien yhdistysten (edustajat vanhusten neuvostossa) kanssa.

11

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot 1 2.1 Visio 1 2.2 Arvot 2 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhdessä ikäihmisten asialla. Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017

Yhdessä ikäihmisten asialla. Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017 Yhdessä ikäihmisten asialla Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017 Vanhustenhuollon työryhmä 4.12.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. VÄESTÖNKEHITYS EURAJOELLA JA IKÄÄNYNEIDEN

Lisätiedot

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma 2014 2017 Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta 4.2.2014 Sosiaalilautakunta 6.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA

HAUKIPUTAAN KUNNAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA HAUKIPUTAAN KUNNAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA HAUKIPUTAAN KUNNAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 20.6.2005 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO.. 2 2. VALTAKUNNALLINEN VANHUSPOLITIIKKA.. 2 2.1. Ikäihmisten

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan vanhustenhuollon kattavana tavoitteena on tarjota ikääntyneille turvaa ja elämänlaatua.

Mustasaaren kunnan vanhustenhuollon kattavana tavoitteena on tarjota ikääntyneille turvaa ja elämänlaatua. Alkusanat Strategian aikajänteen ulottuessa aina vuoteen 2014 saakka on sen laadinnassa otettava huomioon monia seikkoja. Lisäksi on tiedostettava, että nämä seikat saattavat ulkoisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi

Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi vuosille 2014-2017 Hyväksytty: Vanhusneuvosto, 4.2.2014, 4 Sosiaalilautakunta, 6.3.2014 3 kunnanhallitus, pvm kunnanvaltuusto, pvm Sisällys

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA KANGASALAN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Vanhuskäsitys... 2 1.3 Projektin toimeksianto...

Lisätiedot

Viisaasti ikääntyen. Säkylän ikäpoliittinen strategia 2013 2020

Viisaasti ikääntyen. Säkylän ikäpoliittinen strategia 2013 2020 Ikäpoliittinen strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ilmaisee kunnan tavoitteet ja päämäärät vanhustenhuollossa. Sen tulee olla työkalu virkamiehille ja muille kunnan työntekijöille sekä opas

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 18.6.2015 91 2 Tiivistelmä Suunnitelman tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne, koska hyvinvointi ja terveys vaikuttavat ratkaisevammin

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN JÄRVENPÄÄ V. 2000-2010 ------------------------------------------- Vanhustyön strategiset päämäärät

IKÄIHMISTEN JÄRVENPÄÄ V. 2000-2010 ------------------------------------------- Vanhustyön strategiset päämäärät IKÄIHMISTEN JÄRVENPÄÄ V. 2000-2010 ------------------------------------------- Vanhustyön strategiset päämäärät JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Järvenpään vanhustyön strategiatyöryhmä Eija Mansnérus (siht.) Elokuu

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Aktiivinen, terve ja turvallinen ikääntyminen Utajärven kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015-2018

Aktiivinen, terve ja turvallinen ikääntyminen Utajärven kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015-2018 UTAJÄRVEN KUNTA Aktiivinen, terve ja turvallinen ikääntyminen Utajärven kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015-2018 Ikäihmisten valmistelutoimikunta 17.4.2015 1 ELÄMÄ Elämä, mikä tuttu

Lisätiedot