PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso"

Transkriptio

1 PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen

2 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu, kaupunki sekä koulukohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta. Lomake suunniteltiin kaupunkien yhteistyönä vastaamaan arvioinnin tarpeita. Kyselyn sisältö johdettiin perusopetuslaista (/) ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (00). Arvioitavat palvelualueet ovat perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle asetettuja keskeisiä palvelutehtäviä, joiden toteuttamiselle on määritetty tavoitteet opetussuunnitelman perusteissa. Kysely toteutetaan luokilla, ja sekä lukioiden toisella vuosikurssilla seuraavan aikataulun mukaan: v. 00. lk v. 00. lk v. 0. lk v. 0 lukioiden toinen vuosikurssi v. 0 lk jne. Kyselyn toinen vaihe eli kysely. luokilla toteutettiin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ylläpitämien suomen ja ruotsinkielisten peruskoulujen sekä Helsingin sopimuskoulujen. luokilla marras joulukuussa 00. Kysely suunnattiin oppilaille ja heidän huoltajilleen, vastaaminen tapahtui sähköisesti. Koulut lähettivät osallistumiskutsun kyselyyn ja vastauslinkin sähköpostitse niille vanhemmille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Tämän lisäksi koulut toimittivat osallistumiskutsun huoltajille oppilaiden kautta. Paperilla toimitettavassa kutsussa oli ohjeet vastaamiseen, sähköpostiviestissä linkit olivat suoraan webropollomakkeille. Raportointi Aineistosta on tuotettu koko pääkaupunkiseutua käsittelevä raportti ja lisäksi kullekin kaupungille omat raporttinsa. Koulut saavat omat tuloksensa, jos vastauksia on vähintään ja vastausprosentti on vähintään 0.

3 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Vastaukset Kyselyn vastausaktiivisuus jäi melko alhaiseksi, kokonaisuudessaan %:iin. Verkon kautta tehtävissä huoltajakyseyissä tämä on kuitenkin tavanomainen taso. Vastaukset lomakkeen kielen mukaan Vastaukset Oppilaat Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki % Kauniainen % Vantaa 0 % Yhteensä % Vastausaktiivisuudessa oli suuria eroja koulujen välillä. Vastausten määrät kouluittain on esitetty tämän raportin liitteessä. Raportissa esitettyihin Helsingin tuloksiin sisältyy kunnan koulujen ja sopimuskoulujen (+Viikin normaalikoulu) vastaukset. Muut Helsingissä sijaitsevat koulut eivät sisälly Helsingin kaupunkitason tuloksiin, ne ovat kuitenkin mukana PKS yhteistuloksissa. Tulosten luotettavuudesta Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa tässä kyselyssä lähinnä kaksi asiaa:. Saatujen vastausten määrä, jonka perusteella voidaan laskea luottamusvälit (esim. tyytyväisiä oli 0 ± 0 %). Vastauskato Vastauksia saatiin määrällisesti paljon, joten kaupunkitasolla tulosten virhemarginaali on pieni. Vastauskato on melko suuri, mutta se on eri kaupungeissa samankaltainen, joten eroja kaupunkien välillä voidaan pitää todellisina siinä määrin kuin raportissa ilmoitetut luottamusvälit kertovat.

4 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO Kyselyn taustaa Yhteenveto tuloksista Palvelukyvyn arviointi osana koulun arviointia Palvelukyky on onnistumista riittävän, oikean ja laadukkaan palvelun tuottamisessa. Koulun palvelujen sisältö on määritelty perusopetuslaissa asetuksessa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelman perusteissa ja opetusministeriön laatukriteereissä on asetettu myös tavoitteita palvelukyvylle. Tässä raportissa esitettyjen palvelukykytulosten ohella arvioinnin kokonaisuuteen sisältyy esim. koulujen itsearviointi, kouluterveyskyselyn tulokset ja oppimistulokset, joita kaikkia täytyy tarkastella myös rinnakkain. Tulosten käytettävyydestä Lomake pyydettiin täyttämään yhdessä lapsen kanssa, joten tulokset kuvaavat toisaalta huoltajien mielikuvia ja näkemyksiä ja toisaalta lasten kokemuksia koulusta. Jos kouluilla koetaan, että vastaukset poikkeavat opettajien näkemyksistä, kannattaisi pohtia, mistä erot voivat johtua ja voitaisiinko esimerkiksi viestintää kotien kanssa kehittää. Vastauksia saatiin määrällisesti paljon, joten kaupunkitasolla tulosten virhemarginaali on pieni. Koulutasolla vastauksia oli joskus vähän, mutta koulut voivat tällöinkin hyödyntää tuloksia toiminnan kehittämisessä yhdessä muiden arviointitietojen kanssa. Parhaiten toteutuvat asiat Jotkut tavoitteiksi asetetut asiat toteutuvat vastaajien mielestä lähes aina. Parhaiten toteutuu tavoite, että lapsella on koulussa vähintään yksi kaveri. Tuloksia voidaan tulkita siten, että vain alle %:lla lapsista ei ole koulussa yhtään kaveria. Tämä tarkoittaa, että heitä olisi pääkaupunkiseudun kymmenentuhannen. luokkalaisen joukossa noin 00. Joskus kaverin puute voi johtua koulun vaihtumisesta kesken lukukauden. Hyvin usein toteutuu myös mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ( % osittain tai täysin samaa ). Ruotsinkielisissä kouluissa tämä toteutuu kuitenkin huonommin kuin suomenkielisissä kouluissa, mihin selityksenä on ruotsinkielisten koulujen harvempi verkko. Lapset myös kokevat yleensä olonsa koulussa yleensä turvalliseksi, heidän kykyihinsä luotetaan ja heitä tuetaan aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Eroja näissäkin asioissa kuitenkin oli, esimerkiksi turvallisuus koettiin ruotsinkielisissä kouluissa hieman paremmaksi kuin suomenkielisissä kouluissa. Lapset selviytyvät kotitehtävistä yleensä kohtuullisessa ajassa. Monessa muussakin asiassa tyytyväisten osuus oli suuri. Esimerkiksi yli 0 % vastaajista oli täysin tai osittain sitä, että lapsi pitää koulunkäynnistä. Yhtä yleisesti koettiin, että lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin.

5 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO Pohdinnan paikkoja Vaikka vastaajien enemmistön mielestä kaikki lomakkeella esitetyt koulun toiminnan tavoitteet toteutuvat ainakin osittain, esille nousee useita pohdintaa vaativia asioita. Tietotekniikan käyttö opetuksen tukena on tavoite, joka ei toteudu joka viidennen vastaajan mielestä. Koulujen väliset erot olivat suuria. Espoon ja Kauniaisten koulut saivat keskimäärin hieman paremmat arviot kuin Helsingin ja Vantaan koulut. Myös koulujen erot tietoteknisessä varustuksessa olivat vastausten perusteella suuria. Jonkin verran nähtiin puutteita mahdollisuudessa osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Näin koki % vastaajista. Tässä täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että syynä voi olla myös oma ajanpuute ja valinnat. Perusopetuksen tavoitteiden mukaan koulun toimintakulttuuri (esim. säännöt, toimintamallit ja perinteet) luodaan yhdessä lasten kanssa. Tämä toteutuu täysin tai osittain vain % mielestä, joten parannettavaa näyttäisi vielä olevan. Mahdollisuuksia hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun pidettiin joskus riittämättöminä. Helsingissä asiaan oltiin hieman tyytyväisempiä kuin muissa kaupungeissa. Tyttöjen ja poikien eroja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (00) todetaan, että tyttöjen ja poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon työtavoissa. Kyselyssä tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset poikkesivat toistaan muutamissa asioissa. Kun eroja oli, asioiden arvioitiin toteutuvan paremmin tyttöjen osalta. Sangen usein vastaajat kokivat, että tyttöjen ja poikien erilaisuutta ei oteta riittävästi huomioon opetuksessa ( % vastaajista). Poikien vanhemmat kokivat näin hieman useammin kuin tyttöjen vanhemmat. Tämä oli myös asia, johon ei usein osattu ottaa kantaa, joten asian käsittelylle lienee tämänkin vuoksi tarvetta. Tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset poikkesivat eniten toisistaan väittämässä Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä. Täysin samaa oli tyttöjen osalta % ja poikien osalta % vastaajista. Ero oli kuitenkin pienempi täysin eri olevien suhteen (tytöt % ja pojat %). Pojatkin siis pääsääntöisesti viihtyvät koulussa, vaikka eivät aina niin hyvin kuin tytöt. Toiseksi eniten tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset erosivat vastaajien arvioidessa oppilaiden työskentelyä yhdessä ja toistensa tukemista ja auttamista. Poikien osalta tämän koki toteutuvan täysin % vastanneista ja tyttöjen osalta %. Tyttöjen ja poikien ero oli melko suuri myös työtapojen sopivuudessa. Vastausten perusteella työtavat sopivat täysin %:lle tytöistä ja %:lle pojista. Pieniä eroja tyttöjen hyväksi oli myös kokemuksissa lapsen oikeudenmukaisessa ja yhdenvertaisessa kohtelussa, koulun toimintakulttuurin luomisessa yhdessä lapsen kanssa, tietotekniikan hyödyntämisessä sekä turvallisuudessa. Muissa asioissa tyttöjen ja poikien eroja ei ollut tai ne olivat vain pieniä.

6 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO Lapsen hyvinvointi Lapsen hyvinvointi koulussa voidaan jakaa koulun olosuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsensä toteuttamiseen ja terveydentilaan. Lapsen hyvinvointiin liittyviä asioita lomakkeella ovat seuraavat asiat : Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa ( % samaa ) Koulussa ei suvaita kiusaamista ( %) Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat toisiaan ( %) Lapsella on koulussa ainakin yksi kaveri ( %) Kaikissa asioissa vähintään % oli siis väitteiden kanssa täysin tai lähes samaa. Näillä hyvinvointiin liittyvillä asioilla oli melko heikko korrelaatio kodin ja koulun yhteystyöhön liittyviin asioihin, vaikkakin riippuvuus oli tilastollisesti merkitsevä. Myöskään muita vahvoja riippuvuuksia lapsen hyvinvointiin liittyvien asioiden ja koulun toiminnan (esim. työtapojen) kanssa ei noussut esille. Oppiminen koulussa Oppimiseen liittyviä asioita lomakkeella olivat seuraavat¹: Koulun työtavat sopivat lapsen tapaan oppia ( %) Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin ( %) Lapsi selviytyy kotitehtävistä kohtuullisessa ajassa ( %) Lapsi saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko opintoihin ( %) Anne Konu: Oppilaiden hyvinvointi koulussa, Tampereen yliopisto, 00 pääkomponettianalyysi korrelaatiokertoimet (Spearman) 0, 0, ja p=0,00. Koulun työtapojen koettiin sopivan lapsen tapaan oppia etenkin silloin kun koulu tukee lasta aktiivisuuteen omassa oppimisessa, lapsen kykyihin luotetaan ja lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen (korrelaatiot 0,0 0, ja p=0,00). Oppimaan oppimisen taidot Oppimaan oppimisella tarkoitetaan esimerkiksi että koululainen tunnistaa millä tavoin hän oppii tehokkaasti ja pystyy käyttämään opiskelussaan eri menetelmiä. Koulussa opetetaan riittävästi tai lähes riittävästi oppimaan oppimisen taitoja % mielestä, %:n mielestä tässä on puutteita. Kyselyn tuloksien perusteella lapsi oppii riittävästi oppimista edistäviä taitoja silloin, kun työtavat ovat monipuolisia ja lapselle sopivia, kun lapsi saa apua ja tukea oppitunneilla ja lasta tuetaan aktiivisuuteen oppimisessa. Kun oppimaan oppimiseen ollaan tyytyväisiä, lapsen koetaan saavan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia jatko opintoihin (korrelaatiot 0, 0, ja p=0,00). Tieto- ja viestintätekniikka Edellä on jo todettu, että tietotekniikan käyttö opetuksen tukena ei toteudu joka viidennen vastaajan mielestä ja myös koulujen erot tietoteknisessä varustuksessa ovat vastausten perusteella suuria. Arvio tietotekniikan käytöstä opetuksessa oli sitä myönteisempää, mitä paremmaksi koulun tietotekninen varustus arvioitiin (korrelaatio 0,,

7 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO p=0,0). Tulosten perusteella näyttäisi siis siltä, että tietoteknisen varustuksen tasoa kannattaisi kohentaa etenkin Helsingissä ja Vantaalla, joissa tietotekniikan käytössä oli vastaajien mielestä useimmin puutteita. Toisaalta myös sellaisissa kouluissa, joissa asia on nyt kunnossa, varustusta täytyy jatkuvasti päivittää tarpeiden muuttuessa. Tulokset teemoittain Lomakkeen asiaa jaettiin yhdeksään osa alueeseen. Tuloksia käsitellään seuraavassa tämän jaottelun mukaisesti. Lomakkeen sisältö ja jaottelu ilmenevät raportin lopussa olevasta lomakkeesta. Koulupaikan määräytyminen Esitetyistä asiasta toiseksi yleisimmin. luokalla toteutui mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa, % vastaajista oli täysin tai lähes tätä. Ruotsinkielisissä kouluissa asia toteutuu kuitenkin huonommin kuin suomenkielisissä kouluissa, mihin selityksenä on ruotsinkielisten koulujen harvempi verkko. Sen sijaan mahdollisuuksia hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun piti noin joka 0. vastaaja riittämättöminä. Helsingissä asiaan oltiin hieman tyytyväisempiä kuin muissa kaupungeissa. Oppimiskäsitys Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan, lapsen kykyihin luetetaan ja lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen. Täysin tai osittain näin koki noin 0 % vastaajista. Tyttöjen osalta nämä asiat toteutuivat hieman useammin täysin. Oppimisympäristö Oppimisympäristöön liittyvissä asioissa useimmin toteutui turvallisuus.. luokan lapsista 0 % koki olonsa koulussa täysin ja % lähes turvalliseksi. Tytöt kokevat vastausten perusteella olonsa turvalliseksi hieman useammin kuin pojat. Koulutiloja piti täysin tai lähes toimivina % vastaajista. Koulujen väliset erot olivat tässä asiassa kaikkein suurimmat. Oppimateriaaleihin oli täysin tai lähes tyytyväisiä % vastaajista. Lähes yhtä moni oli tyytyväinen koulun tietekniseen varustukseen, mutta tietotekniikan monipuoliseen käyttöön oppimisen tukena tyytyväisten osuus oli vain %. Toimintakulttuuri Vastaajien suuren enemmistön mielestä lasta kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ( % täysin tai lähes tätä ). Kouluissa ei yleensä suvaita kiusaamista ( % täysin tai lähes tätä ). Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa toisaalta vain %:n mielestä. Edellä on jo todettu, että oikeudenmukaisuudessa ja toimintakulttuurin luomisessa tyttöjen koulunkäyntiä arvioitiin hieman myönteisemmin kuin poikien. Näkemyksissä kiusaamisen suvaitsemisesta ei sen sijaan ollut merkittävää eroa.

8 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS TASO Työtavat Lähes 0 % oli täysin tai lähes sitä, että lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa. Yleensä myös muita koulun työtapoja pidettiin monipuolisina ja ne sopivat lapsen tapaan oppia. Edellä on kuitenkin jo todettu, että tyttöjen ja poikien ero oli melko suuri työtapojen sopivuudessa. Opetuksen tahti on viidennellä luokalla vastausten perusteella täysin tai lähes sopiva / lapsista. Kahdelle oppilaalle sadasta tahti ei sovi lainkaan, ja seitsemälle sadasta melko huonosti. Vastausten perusteella viidesluokkalaiset työskentelevät yleensä yhdessä ja tukevat toisiaan. % vastanneista oli täysin tai lähes tätä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Yhteistyön osalta tyytyväisyys oli suurinta vuorovaikukseen luokanopettajan ja huoltajien välillä, jota piti täysin tai lähes hyvänä yhdeksän vastaajaa kymmenestä. Eniten puutteita yhteistyössä nähtiin mahdollisuudessa osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista, johon lähes tai täysin tyytymättömiä oli % vastaajista. Tästä huolimatta suurin osa oli kuitenkin tyytyväisiä asiaan. Koulu kannustaa koteja yhteistyöhön ja koululla on toimivat käytänteet yhteistyön toteuttamiseen (yli 0 % täysin tai lähes samaa ). Oppiainevalintoihin oli saanut täysin riittävästi tietoa puolet vastaajista ja lisäksi kolmas osa lähes riittävästi. Täysin riittämättömästi tietoa oli saanut vain %. Ohjauksen järjestäminen Koulussa opetetaan yleensä riittävästi oppimaan oppimisen taitoja ( % täysin tai lähes samaa ), mutta noin joka kuudennen mielestä tässä on puutteita. Viidesluokkalaisilla on vastaajien mielestä yleensä mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa. Vain % oli osittain tai täysin eri tästä. Oppilashuolto Viidennellä luokalla suurimmalla osalla lapsista on koulussa vähintään yksi kaveri ( % täysin tai lähes samaa ). Suurimmalla osalla on koulussa myös ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä ( %). Yli 0 % oli täysin tai lähes sitä siitä, että lapsella on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon ja kuraattorin tai psykologin apua. Arviointi Oppilaan osaamisesta ja edistymisestä on saatu yleensä riittävästi tietoa ( % täysin tai lähes samaa ), samoin oppilaan saama palaute koulutyöstä on yleensä kannustavaa ( %).

9 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot pääkaupunkiseudulla yhteensä Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin koko pääkaupunkiseudulla yhteensä, mukana ovat siis kaikki vastaukset (N=). Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näidenn alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= PKS:n. luokat 00,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,0,,,,,0,0,,,,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,0,,0,,0,,

10 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Espoon. luokat 00 Viiva= PKS:n. luokat,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,,,,,,0,,,,,0,,0,0,0,,,,,,,0,,,0,,,,,,,,,0

11 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Helsingin. luokat 00 Viiva= PKS:n. luokat,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,, 0

12 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot Kauniaisissa ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Kauniaisten. luokat 00 Viiva= PKS:n. luokat,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,,,,,0,,0,,,0,,,,,,,,,,,0,,,,0,,,,,,,,,

13 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvot Vantaalla ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Vantaan. luokat 00 Viiva= PKS:n. luokat,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin,,,,,,0,0,,,,,,,0,0,0,,0,0,0,,,0,,,,,,,0,,,,0,

14 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vastausten keskiarvojen hajonta kouluissa Seuraavassa tarkastellaan kaikkien neljän kaupungin koulujen välistä hajontaa. Mukana ovat koulut, joista vastauksia tuli vähintään ja vastausprosentti oli vähintään 0 %. Kuviossa alakvartilli tarkoittaa tulosta, jonka / kouluista alitti ja yläkvartilli tulosta, jonka / kouluista ylitti (keskiarvo asteikolla =täysin eri, = täysin samaa ). Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkees. Väittämien keskiarvot Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ,0,,0,,0,,0, Keski,0 hajonta Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä tyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen tekninen varustus on nykyaikainen Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria uria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat at sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lapsi saa koulussa riittävästi tävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus us oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun un tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa toa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus us saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada a kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme me on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

15 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Tulokset väittämäryhmittäin kaupunkitasolla ja taustaryhmissä Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät on esitetty edellisen sivun kuvassa. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Hajonta kaupunkien ja taustaryhmien välillä oli suurin koulupaikkaa ja oppilashuoltoa koskevissa väittämäryhmissä, pienin oppimiskäsityksessä ja toimintakulttuurissa. Tulosten perusteella koko pääkaupunkiseudulla p parhaiten näyttäisi toteutuvan asiat, joissa hajonta on suurin, eli koulupaikka ja oppilashuolto. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Espoo, n=0 ¹ ¹,,,0 0,,0 0,,0 0,,, Helsinki, n= ¹ Kauniainen, i n= ¹ ¹, 0,0,,,,,,0 0,0,,,,0,,,,,,, Vantaa, n= 0¹,,0,,,0,,,,, Tyttö, n= ¹,,,0,,0,0,0,,,0 Poika, n=0 ¹,,,,0,0,,0,,, PKS yhteenä Suomi, n=0 ¹,,,0,,0,,0,,,0 Ruotsi, n= ¹,,,0,,0,,,,, Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

16 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Espoon tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Espoo, n=0 ¹,,,0,,0,,0,,, Tytöt, n= 0¹,,,,,0,,0,,,0 Espoo Pojat, n= ¹,,,0,0,0,0,0,,, Suomenkielinen, n= ¹,,,,,0,,0,,,0 Ruotsinkielinen, n= 0¹,,,00,,0,,0,,, PKS Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

17 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Helsingin tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Helsinki, n= ¹,,,,,0,,0,,, Tytöt, n= ¹,,,00,,,,,,, Helsinki Pojat, n= ¹,,,,0,0,,0,,, Suomenkielinen, n= ¹,,,,,0,,0,,, Ruotsinkielinen, n= ¹,0,,,,0,,,,, PKS Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

18 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Kauniaisten tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Kauniainen, n= ¹,0,,,0,,,,,, Kauniainen ainen Tytöt, n= ¹ ¹,,,,,,,,,, Pojat, n=0 0¹,,,,,,,,,, PKS Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

19 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Vantaan tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Tulokset väittämäryhmittäin =Heikoin tulos, =Paras tulos Vantaa, n= 0¹,,0,,,0,,,,, Tytöt, n= ¹,,,0,,0,,0,,, Vantaa aa Pojat, n= ¹,,,,,0,0,,,0, Suomenkielinen, n= ¹,,0,,,0,,,,, Ruotsinkielinen, n= ¹,,,,,0,,,,, PKS Kaikki, n= 0¹,,,0,,0,,0,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä

20 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Pääkaupunkiseudun tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä Tulokset ryhmässä: PKS, kaikki. luokat n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys. luokilla. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Täysin tai lähes samaa, %, %, % 0, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,0 %, %, %,0 %, %, %, %, %, %, %, % 0, %, %, %, %, %, %, % 0, %, %, %

21 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Vahvuudet ja kehittämisalueet Seuraavasssa esitetään kyselyn tulosten perusteella lasketut vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tulokset ryhmässä: PKS, kaikki. luokat Täysin tai osittain samaa % Pks koulujen PKS kaikki paras / Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % 00 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % 00 % 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa % 00 % Lapsen kykyihin koulussa luotetaan 0 % % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja % % Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa % 0 % Osallistuminen keskusteluun k tavoitteista ja toimintatavoista % 0 % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % 00 % Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. % % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % 00 % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa % % Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät % % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen % % 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja 0 % % 0

22 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Espoon tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä Tulokset ryhmässä: Espoo kaikki. luokat n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys. luokilla. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Täysin tai lähes samaa, %, %,0 % 0, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,0 % 0, % 0, %,0 %, %, %, % 0, %, %, %, %, %

23 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Vahvuudet ja kehittämisalueet Seuraavasssa esitetään kyselyn tulosten perusteella lasketut vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tuloksia voidaan käyttää keskustelun pohjana arvioitaessa koulun toimintaa ja sitä, miten vanhempien mielikuvat vastaavat koulun omaa arviota. Tulokset ryhmässä: Espoo kaikki. luokat Täysin tai osittain samaa % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: Espoo. luokka PKS kaikki Pks koulujen paras / Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % % 00 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % % 00 % 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa % % 00 % Lapsen kykyihin koulussa luotetaan 0 % 0 % % Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Koulun toimintakulttuuria i i luodaan yhdessä lasten kanssa % % 0 % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 % % % Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista % % 0 % Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % % 00 % Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista % % % Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin % % % Lapsen kykyihin koulussa luotetaan 0 % 0 % % Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % % Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät % % % Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin % % % Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista % % 0 % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % %

24 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Helsingin tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä Tulokset ryhmässä: Helsinki kaikki. luokat (kaupungin koulut ja sopimuskoulut) n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys. luokilla. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Täysin tai lähes samaa, %, % 0, %, %,0 %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %,0 %, %,0 %, % 0, % 0, % 0, %, %,0 %, %, %, % 0, % 0, %,0 %, %

25 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Vahvuudet ja kehittämisalueet Seuraavasssa esitetään kyselyn tulosten perusteella lasketut vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tuloksia voidaan käyttää keskustelun pohjana arvioitaessa koulun toimintaa ja sitä, miten vanhempien mielikuvat vastaavat koulun omaa arviota. Tulokset ryhmässä: Helsinki kaikki. luokat (kaupungin koulut ja sopimuskoulut) Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: Täysin tai osittain samaa % Helsinki. luokka PKS kaikki Pks koulujen paras / Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % % 00 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % % 00 % 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa 0 % % 00 % Lapsen kykyihin koulussa luotetaan % 0 % % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Koulun toimintakulttuuria i i luodaan yhdessä lasten kanssa % % 0 % Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista % % 0 % Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja 0 % % % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri % % 00 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa % % 00 % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa % % % Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan % % % Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja % % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät % % % Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % % Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen % % % Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin % % 0 % 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja 0 % 0 % %

26 PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso. Kauniaisten tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä Tulokset ryhmässä: Kauniainen kaikki. luokat n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys. luokilla. Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Täysin tai lähes samaa 00,0 %,0 %,0 %, %, %, %, %, % 0, % 0, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, % 0, % 0, %, %,0 %, %, %

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Mielestämme hyvä kannustus ja mukava ilmapiiri on opiskelijalle todella tärkeää.

Mielestämme hyvä kannustus ja mukava ilmapiiri on opiskelijalle todella tärkeää. Ops-perusteluonnosten palaute Poikkilaakson oppilailta 1 LUKU 2 B Perusopetuksen arvoperusta Suunta on oikea, ja tekstissä kuvataan hyvin sitä, kuinka kaikilla lapsilla kuuluisi olla oikeus opiskella ja

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli vanhemmille

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Page 1 of 8 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 60 (59 %) 41 (41 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Västankvarns skola/ Tukiyhdistys Almus ry. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 06 Västankvarns skola/ toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 06. Vuoden 06

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Linnainmaan koulun huoltajille syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Linnainmaan koulun huoltajille syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Linnainmaan koulun huoltajille syksy 2016 Mikä on opetussuunnitelma? Opetussuunnitelma on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Siinä kerrotaan,

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä alle kouluikäisen neurologista kuntoutusta ja ohjausta saavan lapsen kuntoutuksesta sekä heidän osallisuudestaan siihen

Vanhempien näkemyksiä alle kouluikäisen neurologista kuntoutusta ja ohjausta saavan lapsen kuntoutuksesta sekä heidän osallisuudestaan siihen Vanhempien näkemyksiä alle kouluikäisen neurologista kuntoutusta ja ohjausta saavan lapsen kuntoutuksesta sekä heidän osallisuudestaan siihen Mäntykangas 2 Kysely toteutettiin strukturoidulla lomakkeella

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Joustava perusopetus. - taustaa ja perusteita

Joustava perusopetus. - taustaa ja perusteita Joustava perusopetus - taustaa ja perusteita Paasitorni 27.9.2010 Jopo-toiminnan taustaa Ensimmäiset 26 kuntaa käynnistivät toiminnan vuonna 2006. Lukuvuonna 2007-2008 toimintaa oli 72:ssa kunnassa. Lukuvuonna

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2015 Espoo, Turku ja Vantaa. 10.1.2016 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 201 Espoo, Turku ja Vantaa 10.1.2016 Finnish Consulting Group Oy Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyys 201 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Yleistä 1.2 LiikuntaVertti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/31. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/31. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/31

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/31. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/31. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/31 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/31 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/31 Kukaan

Lisätiedot

Vastausten määrä: 209 Tulostettu 6.2.2013 11:12:24

Vastausten määrä: 209 Tulostettu 6.2.2013 11:12:24 Vastausten määrä: 209 Tulostettu 6.2.2013 11:12:24 Poiminta luokat 7-9 7. luokalla = 1 TAI 8. luokalla = 1 TAI 9. luokalla = 1 Lapseni on: Lomakkeiden määrä 209 1. luokalla 0 2. luokalla 0 3. luokalla

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

FSD2363 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : alaluokat 4-6

FSD2363 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : alaluokat 4-6 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2363 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : alaluokat 4-6 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Esiopetuksen arvot. Arvokysely tammikuu 2015

Esiopetuksen arvot. Arvokysely tammikuu 2015 Esiopetuksen arvot Arvokysely tammikuu 2015 Yleistä kyselystä - Toteutettu Savonlinnan esiopetusyksiköissä - Aikuisille kysely netissä - Lapset keskustelivat ryhmissään aikuisen johdolla (valitsivat 12:sta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Vuosaaren alueen palveluverkko. Ideariihi 8.9.2015

Vuosaaren alueen palveluverkko. Ideariihi 8.9.2015 Vuosaaren alueen palveluverkko Ideariihi 8.9.2015 Kaupungin strategiassa olevia tavoitteita Opetustilat ovat laadukkaat ja mahdollistavat yhteiskäytön. Koulu- ja oppilaitosverkko sopeutetaan oppilaiden

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Tuutori verkossa: Yksin vai yhdessä?

Tuutori verkossa: Yksin vai yhdessä? TieVie1.9.2006 AKATEEMISET Tuutori verkossa: Yksin vai yhdessä? Yhteiskäyttöinen oppimateriaali ja tuutoreiden vertaistuki verkkoopetuksessa Katja Pura OY Sisältö Esitys perustuu Akateemiset verkkokurssin

Lisätiedot

Urhea-toiminta Vantaalla. Urhea-seminaari, 17.3.2016, Jyväskylä Ilkka Kalo Perusopetuksen johtaja

Urhea-toiminta Vantaalla. Urhea-seminaari, 17.3.2016, Jyväskylä Ilkka Kalo Perusopetuksen johtaja Urhea-toiminta Vantaalla Urhea-seminaari, 17.3.2016, Jyväskylä Ilkka Kalo Perusopetuksen johtaja Taustaa Vantaalla 19 vuosiluokkien 7.-9.koulua, joissa oppilaita yhteensä n. 7000 18.3.2016 2 Taustaa Vantaalla

Lisätiedot

Asukastoimikuntien lausuntojen yhteenveto käyttöarvon mukaisesta vuokrien tasauksesta

Asukastoimikuntien lausuntojen yhteenveto käyttöarvon mukaisesta vuokrien tasauksesta Asukastoimikuntien lausuntojen yhteenveto käyttöarvon mukaisesta vuokrien tasauksesta VAV Asunnot Oy uudistaa ARA-kiinteistöjensä vuokranmääritystä. Uudessa mallissa pääomakulujen lisäksi tasattaisiin

Lisätiedot

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Julkisten hankintojen lainsäädännön vaikutus arkkitehtipalveluihin Kesä-elokuu 2010, vastaajia: 66

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Julkisten hankintojen lainsäädännön vaikutus arkkitehtipalveluihin Kesä-elokuu 2010, vastaajia: 66 Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry Julkisten hankintojen lainsäädännön vaikutus arkkitehtipalveluihin Kesä-elokuu 2010, vastaajia: 66 1 Sisältö Tutkimuksen tausta ja toteutus 3 Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Perusopetuksen toimenpideohjelma Tuen rakenteet ja opetusjärjestelyiden kehittäminen Vantaan suomenkielisessä perusopetuksessa 2012 2015

Perusopetuksen toimenpideohjelma Tuen rakenteet ja opetusjärjestelyiden kehittäminen Vantaan suomenkielisessä perusopetuksessa 2012 2015 Perusopetuksen toimenpideohjelma Tuen rakenteet ja opetusjärjestelyiden kehittäminen Vantaan suomenkielisessä perusopetuksessa 2012 2015 Selvitys Toimenpideohjelmasta ja sen etenemisestä Opetuslautakunta

Lisätiedot

Pekka Iivonen. Uskonto perusopetuksessa

Pekka Iivonen. Uskonto perusopetuksessa Pekka Iivonen Uskonto perusopetuksessa Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjiä järjestämään kaikissa kouluissa enemmistön mukaista oman uskonnon opetusta (kaikkialla evankelis-luterilainen uskonto).

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

KiVa Koulu -ohjelma. Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma Kehitetty Turun yliopistossa Opetusministeriön rahoituksella

KiVa Koulu -ohjelma. Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma Kehitetty Turun yliopistossa Opetusministeriön rahoituksella KiVa Koulu -ohjelma Kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma Kehitetty Turun yliopistossa Opetusministeriön rahoituksella KiVa Koulu -ohjelma Koulumme on yksi 2260:sta suomalaiskoulusta,

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE:

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE: VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2010 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE: - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Tukioppilaat hyvinvoinnin rakentajina koulussa tukioppilastoimintaa 40 vuotta

Tukioppilaat hyvinvoinnin rakentajina koulussa tukioppilastoimintaa 40 vuotta Tukioppilaat hyvinvoinnin rakentajina koulussa tukioppilastoimintaa 40 vuotta Tukioppilastoiminnan uusi esittelyvideo (linkki) Tukioppilastoiminnan toimijat ja yhteistyökumppanit Toimijat koulun tukioppilastoiminnassa

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 06 Vastauksia kyselyyn vastausprosentti n. 0,% Vastaaja: Vastaajien jakautuminen oppilaita 6,% (886) vanhempia 9,% () henkilökuntaa 9,% () 9% 9% oppilas vanhempi 6% henkilökunta

Lisätiedot

Drop out-ilmiö SPL:n Turun piirin juniorijalkapallossa

Drop out-ilmiö SPL:n Turun piirin juniorijalkapallossa Drop out-ilmiö SPL:n Turun piirin juniorijalkapallossa Ismo Uusi-Uola Opinnäytetyö, 2013 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Drop out Urheiluharrastuksen äkillinen lopettaminen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Oulu. 23.8.2012 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 20 Asukastyytyväisyystulokset Oulu..20 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn historia alkoi vuonna 2 käynnistetyllä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskysely 2014 Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin maaliskuussa 2014. Sähköiseen kyselyyn vastasivat päiväkotien, perhepäivähoidon ja kerhotoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Oppilashuolto ja vuorovaikutus

Oppilashuolto ja vuorovaikutus Oppilashuolto ja vuorovaikutus Täydennyskoulutus ja tutkimus kaupungin näkökulmasta Oulun kaupunki Oulun yliopisto Sivistys- ja kulttuuripalvelut 28.1.2016 Kuvakoko 910 x 405 pikseliä Oulun kaupunki: Lasten,

Lisätiedot

Vantaa. Kuntaraportti

Vantaa. Kuntaraportti Vantaa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 129/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Vastaajien sukupuoli Vastaajien luokka-aste. Vastaajan koulu. Sukupuoli Tyttö 827 Poika 804 Yhteensä 1631

Vastaajien sukupuoli Vastaajien luokka-aste. Vastaajan koulu. Sukupuoli Tyttö 827 Poika 804 Yhteensä 1631 Vastaajien sukupuoli Vastaajien luokka-aste Sukupuoli Tyttö 827 Poika 804 Yhteensä 1631 Valitse oma luokka-asteesi 3. luokkalainen 571 5. luokkalainen 566 8. luokkalainen 505 Yhteensä 1624 Vastaajan koulu

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2016

TILASTOKATSAUS 4:2016 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:216 1 24.3.216 YKSINASUVIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2 213 Yksinasuvien määrä Vantaalla oli vuoden 213 lopussa kaikkiaan 95 4 asuntokuntaa, joista yksinasuvien asuntokuntia

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET

ARVIOINTIPERIAATTEET PSYKOLOGIAN YHTEISVALINNAN VALINTAKOE 2012 ARVIOINTIPERIAATTEET Copyright Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Materiaalin luvaton kopiointi kielletty. TEHTÄVÄ 1. (max. 34.5 pistettä) 1 a.i)

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJIEN ERITYISOPETUS RYHMÄKERTA 3

AINEENOPETTAJIEN ERITYISOPETUS RYHMÄKERTA 3 AINEENOPETTAJIEN ERITYISOPETUS RYHMÄKERTA 3 http://blogs.helsinki.fi/lmuusita 1 POHDI Mitä teet, jos oppilaasi ei opi muiden tahdissa? 2 NYT VOIMASSA OLEVA, 2011 VANHA Käyttäytymis- ja sopeutumisvaikeuksisten

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO VIRVATULI-ITSEARVIOINTIHANKKEESEEN LIITTYVÄ ARVIOINTIRAPORTTI 2014 KYSELY 13-VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE OPPILAILLE

ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO VIRVATULI-ITSEARVIOINTIHANKKEESEEN LIITTYVÄ ARVIOINTIRAPORTTI 2014 KYSELY 13-VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE OPPILAILLE 1 ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO VIRVATULI-ITSEARVIOINTIHANKKEESEEN LIITTYVÄ ARVIOINTIRAPORTTI 2014 KYSELY 13-VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE OPPILAILLE Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset 9. vuosiluokalla 2015 Arvioinnin tulokset Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonaispistemäärästä

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu arto.vaahtokari@helsinki.fi. Sari Muhonen

Elämänkatsomustieto. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu arto.vaahtokari@helsinki.fi. Sari Muhonen Elämänkatsomustieto Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu arto.vaahtokari@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Feelback Oy Sisällys

Feelback Oy Sisällys Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2 Sisällys Sisällys 2 Mittari 3 Vastausmäärät Yhteensä Päiväkoti Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito 2 Kunnallinen 2 Ostopalvelu 3 Yksityinen 3 Kunnallinen

Lisätiedot