Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset Heikki Miettinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen

2 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot % Kauniainen 0 % Vantaa 0 0 % Yhteensä 00 0 % Myös Helsingin yksityisillä lukioilla oli mahdollisuus osallistua kyselyyn, niistä vastauksia tuli edellisten lisäksi kpl

3 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kyselyn taustaa Palvelukyvyn arviointi osana koulun arviointia Palvelukyky on onnistumista riittävän, oikean ja laadukkaan palvelun tuottamisessa.. Syksyllä 0 tehdyn palvelukykykyselyn tarkoituksena oli selvittää lukiolaisten kokemuksia opiskelusta ja lukion toiminnasta. Tässä raportissa esitettyjen palvelukykytulosten ohella arvioinnin kokonaisuuteen sisältyy esim. lukioiden itsearviointi, kouluterveyskyselyn tulokset ja oppimistulokset, joita kaikkia täytyy tarkastella myös rinnakkain. Tulosten käytettävyydestä Vastaajina olivat toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastauksia saatiin määrällisesti paljon, joten kaupunkitasolla tulosten virhemarginaali on pieni. Lukiotasolla vastausaktiivisuus oli yleensä korkea, mutta joissakin lukioissa vastauksia on vähän, mikä täytyy huomioida tulosten yleistettävyydessä. Lukiot voivat tällöinkin hyödyntää tuloksia toiminnan kehittämisessä yhdessä muiden arviointitietojen kanssa. Seuraavassa tuloksia käsitellään kokonaisuutena neljässä kaupungissa ja mukana ovat myös yksityisten lukioiden vastaukset. Kaupunkien ja yksityisten lukioiden väliset erot olivat pieniä. Yhteenveto tuloksista Parhaiten toteutuvat asiat Parhaiten toteutuu tavoite, että lukiolaiset kokevat olonsa turvalliseksi lukiossaan. Vain kaksi lukiolaista sadasta vastasi kokevansa olonsa turvattomaksi. Tähän liittyen noin 0 % oli lähes tai täysin sitä, että lukiossa ei suvaita kiusaamista. Vaikka turvattomuus ja kiusaamisen suvaitseminen ovat melko harvinaisia kokemuksia, tavoitteena on, että jokainen nuori kokee, että kiusaamista ei suvaita. Lukiolaiset kokevat, että heistä välitetään lukiossa ja että lukiossa on hyvä yhteishenki. Samoin koetaan, että opettajat kohtelevat oppilaita oikeudenmukaisesti. Hyvin usein toteutuu myös huoltajien tuki opinnoille. Suurin osa lukiolaisista viihtyykin lukiossa hyvin. Lukiolaiset tietävät yleensä mistä tietolähteistä he saavat ajankohtaista opiskelua koskevaa tietoa ja kurssien arviointiperusteet kerrotaan yleensä kurssien alussa. Aineenopettajien ohjaukseen ollaan yleensä tyytyväisiä ja työtavat koetaan yleensä monipuolisiksi ja oppimista tukeviksi ja niiden koetaan tukevan opiskelutaitojen kehitystä. Monessa muussakin asiassa tyytyväisten osuus oli suuri. Neljä viidestä vastanneista oli täysin tai osittain sitä, että opiskeluterveyden-huollon palveluja saa riittävästi, lukiossa on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan ja lukiossa on hyvä työrauha. Yhtä usein oltiin tyytyväisiä lukion tiloihin, opiskelutahtiin, opintojen hyödyllisyyteen ja tietoverkkojen käyttöön.

4 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Pohdinnan paikkoja Vaikka vastaajien enemmistön mielestä lukion toiminnan tavoitteet yleensä toteutuvat, esille nousee myös parannettavaa. Toisen oppilaitoksen kursseja voi halutessaan opiskella helposti vain noin joka kolmas vastaaja. Verkkokurssien suorittaminen oli mahdollista alle puolelle vastaajista. Opintososiaalista tukea ja apua tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa koki saavansa täysin tai lähes riittävästi vain puolet vastanneista. Vain noin puolet vastanneista koki saavansa tukea urasuunnitelmien tekemiseen, vain hieman useampi riittävästi tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista. Noin viides osa vastaajista ei saa mielestään tarvittaessa apua oppimis-vaikeuksissa. Tyttöjen ja poikien eroja Kyselyssä tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset poikkesivat toistaan yleensä vain vähän tai eivät lainkaan. Muutamissa asioissa tytöt arvioivat asioiden toteutuvan osaltaan paremmin, joissakin asioissa taas pojat. Nämä erot ovat pieniä, mutta tilastollisesti merkitseviä. Tyttöjen mielestä huoltajien ja lukion yhteystyö sujuu hieman useammin hyvin kuin poikien mielestä. Tyttöjen mielestä opiskelijat voivat vaikuttaa lukion asioihin hieman paremmin kuin poikien mielestä. Tytöt kokevat myös saavansa paremmin apua tarvittaessa tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa. Toisaalta pojat kokevat saavansa paremmin apua opintososiaalisissa asioissa (esimerkiksi opintotuki, toimeentulo ja asuminen). Pojat saavat mielestään hieman tyttöjä useammin kannustavaa palautetta opettajilta. Pojat kokevat saavansa useammin riittävästi tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista ja tietoa urasuunnitelmien tekoon. Tulokset teemoittain Lomakkeen asiaa jaettiin kuuteen osa-alueeseen. Tuloksia käsitellään seuraavassa tämän jaottelun mukaisesti. Lomakkeen sisältö ja jaottelu ilmenevät raportin lopussa olevasta lomakkeesta. Oppimisympäristö Oppimisympäristössä parhaiten toteutuvat reilu ja oikeuden mukainen kohtelu opettajien taholta ( % vastaajista oli täysin tai lähes samaa ). Lukiossa koettiin yleensä olevan myös hyvä yhteishenki ( %). Lukion tilat edistävät yleensä oppimista ( %) ja tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät ( %). Tietoverkkoja pääsee käyttämään yleensä helposti ( %). Kirjastopalveluja piti riittävinä %. Eniten parannettavaa oppimisympäristössä on lukioiden sisäilmassa, jota piti hyvänä vain %.

5 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Toimintakulttuuri Lukioiden toimintakulttuuriin liittyvät asiat toteutuvat toisen vuosikurssin opiskelijoiden vastausten perusteella yleensä hyvin. Huoltajat tukevat ja kannustavat usein opiskelijoita ( % täysin tai lähes samaa ) ja lukion ja huoltajien välinen yhteistyö on yleensä toimivaa ( %). Vastaajat kokivat lähes aina olonsa turvallisiksi lukiossa ( %). Lukioissa ei vastaajien mielestä yleensä suvaita kiusaamista ( %) ja siellä on hyvä työrauha opiskelulle ( %). Lukiolaiset kokevat, että heistä välitetään lukiossa ( %) ja että lukioissa järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia ( %). Melko usein opiskelijat kokevat voivansa vaikuttaa lukion asioihin ( %), hieman harvemmin lukiossa kuunnellaan heidän omaa mielipidettään opiskeluun liittyvissä asioissa ( %). Lukioissa on yleensä mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan (0 %), mutta yhteydet työelämään eivät ole niin usein osa lukion toimintaa ( %). Oppiminen Neljä viidestä vastaajasta koki, että opetuksessa käytetään heidän oppimistaan edistäviä monipuolisia työtapoja ja että opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojen kehittymistä. Lähes yhtä usea pystyy etenemään opinnoissaan sopivaan tahtiin ja oppii mielestään tulevaisuuden kannalta hyödyllisiä tietoja. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään lukioissa vastaajien mielestä yleensä ainakin lähes riittävästi ( %). Oppimiseen liittyvissä asioissa vähiten toteutuva asia oli opettajien antama kannustava palaute, johon täysin tyytyväisiä oli % ja lähes tyytyväisiä %. Opetuksen järjestäminen Opetuksen järjestämisessä oli sekä hyvin toteutuvia että suhteellisen harvoin toteutuvia asioita. Vastanneiden lukiolaisten mielestä lukion kurssitarjonta on yleensä monipuolinen ( % täysin tai lähes samaa ). Useimpien mielestä kurssitarjonta myös mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen ( %) ja lukio tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen ( %). Noin puolet vastanneista katsoi, että joustavat järjestelyt ovat lukiossa mahdollisia elämäntilanteen niin vaatiessa. Oppimiseen liittyvät asiat olivat usein parhaiten toteutuvien asioiden joukossa. Kurssien arviointiperusteet kerrotaan vastaajien mielestä yleensä kurssien alussa ( % täysin tai lähes samaa ). Kurssiarvioinnin koetaan perustuvan hieman harvemmin monipuoliseen näyttöön osaamisesta ( %).

6 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Opetus järjestetään kahden kolmasosan mielestä sopivan kokoisissa ryhmissä. Oppitunneilla käytetään melko yleisesti sähköisiä oppimisympäristöjä (0 %), mutta verkkokurssien suorittaminen ei ole kovin usein mahdollista ( %). Vain % vastaajista arvioi, että kurssien suorittaminen toisessa oppilaitoksessa onnistuu helposti. Toisaalta vain noin joka neljäs opiskelija oli kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppilaitoksissa osana lukio-opintoja. Ohjausjärjestelmä Ohjausjärjestelmän osalta koettiin toimivimmaksi aineenopettajien toiminta, % vastaajista hyväksyi täysin tai lähes väitteeseen Aineen-opettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen. Ryhmänohjaajan koettiin seuraavan melko yleisesti opintojen edistymistä ( %) ja olevan kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ( %). Hyvinvointi Hyvinvointia koskeviin asioihin ollaan toisaalta hyvinkin tyytyväisiä, toisaalta on myös parannettavaa. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä viihtyy lukiossa, vain kaksi prosenttia ei viihdy lainkaan. Lukiossa hyvin viihtyminen liittyi useimmin hyvään yhteishenkeen ja kokemukseen välittämisestä. Kolme neljäsosaa piti työmäärää kohtuullisena. Työmäärää kohtuullisena pitäneet myös viihtyivät lukiossa muita paremmin. Oppimisvaikeuksiin saadaan vastausten perusteella melko hyvin apua tarvittaessa ( % täysin tai lähes samaa ). Tunneelämään, ihmissuhteisiin ja elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa apua saa vastaajien mielestä vähemmän (0 %), samoin opintososiaalisissa asioissa ( %). Kouluruokailuun oli täysin tai lähes tyytyväisiä vain hieman yli puolet vastanneista ( %), täysin tyytymättömiäkin oli tosin vain %. Noin kaksi kolmasosaa vastanneista katsoi saavansa riittävästi tai lähes riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta, hieman yli puolet tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista ja hieman alle puolet tietoa urasuunnitelmiaan varten. Tutortoiminta tai vastaava on lukioissa 0 prosentin mielestä aktiivista.

7 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Espoo Kunta Koulu Oppilaita. vsk. Vastauksia Vastaus-% Riittävyys Espoo Espoon yhteislyseon lukio 0 % Kyllä Espoo Espoonlahden lukio 0 % Kyllä Espoo Etelä-Tapiolan lukio % Kyllä Espoo Haukilahden lukio 0 % Kyllä Espoo Kaitaan lukio 0 % Kyllä Espoo Kuninkaantien lukio 0 % Kyllä Espoo Leppävaaran lukio % Kyllä Espoo Olarin lukio 0 % Kyllä Espoo Pohjois-Tapiolan lukio 0 % Kyllä Espoo Tapiolan lukio % Kyllä Espoo Viherlaakson lukio 0 % Kyllä Espoo Mattlidens gymnasium % Kyllä Espoo Kaikki 0 0,0 %

8 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Helsinki Kunta Koulu Oppilaita. vsk. Vastauksia Vastaus-% Riittävyys Helsinki Alppilan lukio 0 % Kyllä Helsinki Etu-Töölön lukio % Kyllä Helsinki Helsingin kuvataidelukio % Kyllä Helsinki Helsingin luonnontiedelukio % Kyllä Helsinki Helsingin medialukio % Kyllä Helsinki Itäkeskuksen lukio 0 0 % Kyllä Helsinki Kallion lukio % Kyllä Helsinki Mäkelänrinteen lukio 0 0 % Kyllä Helsinki Ressun lukio 0 % Kyllä Helsinki Sibelius lukio % Ei Helsinki Vuosaaren lukio % Kyllä Helsinki Yhtenäiskoulun lukio % Kyllä Helsinki Brändö gymnasium 0 % Kyllä Helsinki Gymnasiet Lärkan % Kyllä Helsinki Gymnasiet svenska normallyceum % Kyllä Helsinki Tölö specialiseringsgymnasium 0 % Kyllä Helsinki Kaupungin lukiot, %

9 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Helsinki Kunta Koulu Oppilaita. vsk. Vastauksia Vastaus-% Riittävyys Helsinki Apollon yhteiskoulun lukio 0 % Kyllä Helsinki Helsingin eurooppalainen koulu 0 0 % Ei Helsinki Helsingin normaalilyseon lukio 0 % Kyllä Helsinki Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun lukio % Kyllä Helsinki Helsingin Rudolf Steiner-koulun lukio % Ei Helsinki Helsingin saksalaisen koulun lukio % Ei Helsinki Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukio % Ei Helsinki Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio 0 % Ei Helsinki Helsingin yhteislyseon lukio % Kyllä Helsinki Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio % Kyllä Helsinki Herttoniemen yhteiskoulun lukio % Ei Helsinki International school of Helsinki 0 0 % Ei Helsinki Kulosaaren yhteiskoulun lukio 0 % Kyllä Helsinki Lauttasaaren yhteiskoulu 0 % Kyllä Helsinki Maunulan yhteiskoulu ja Hgin matematiikkalukio % Kyllä Helsinki Munkkiniemen yhteiskoulun lukio 0 0 % Ei Helsinki Oulunkylän yhteiskoulun lukio % Kyllä Helsinki Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukio 0 0 % Ei Helsinki Suomalais-venäläinen koulu % Kyllä Helsinki The English School % Ei Helsinki Töölön yhteiskoulun lukio % Kyllä Helsinki Yksityiset lukiot 0, %

10 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Kauniainen ja Vantaa Kunta Koulu Oppilaita. vsk. Vastauksia Vastaus-% Riittävyys Kauniainen Gymnasiet Grankulla samskola % Kyllä Kauniainen Kauniaisten lukio 0 0 % Kyllä Kauniainen Kaikki 0 % Kunta Koulu Oppilaita. vsk. Vastauksia Vastaus-% Riittävyys Vantaa Lumon lukio % Kyllä Vantaa Martinlaakson lukio 0 % Kyllä Vantaa Sotungin lukio % Kyllä Vantaa Tikkurilan lukio 0 % Kyllä Vantaa Tikkurilan lukion IB-linja 0 % Kyllä Vantaa Vantaan Steinerkoulun lukio % Kyllä Vantaa Vaskivuoren lukio 0 % Kyllä Vantaa Helsinge gymnasium % Kyllä Vantaa Kaikki 0 0, %

11 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Oppiminen Oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja oppiminen Kaikki Tyttö Poika Yli 0, erot korostettu =Täysin eri, = Täysin samaa Tyttö Poika Ero Lukioni tilat edistävät oppimista,,, 0,0 Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,,, 0, Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani,,0, 0,0 Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana,,, 0,0 Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät,,0, 0,0 Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti,,, 0,0 Lukiossani on hyvä yhteishenki,,0, 0, Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani,0,, 0,0 Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa,,, 0, 0 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin,,, 0, Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa,,,0 0, Lukiossani ei suvaita kiusaamista,,, 0,0 Koen oloni turvalliseksi lukiossani,,, 0,0 Koen että minusta välitetään lukiossani,,, 0,0 Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle,,,00 0,0 Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa,,, 0,0 Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa,,, 0, Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan,0,0,0 0,0 Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia,0,0, 0,0 0 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja,0,0, 0,0 Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä,,, 0,0 Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti,,, 0,00 Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita,,,0 0,0 Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin,0,,0 0,0 Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa,,, 0,0 Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani,,, 0,0 Saan opettajiltani kannustavaa palautetta,,, 0,

12 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Opetuksen järjestäminen, ohjausjärjestelmä, hyvinvointi Opetuksen järjestäminen Ohjausjärjestelmä Hyvinvointi Kaikki Tyttö Poika =Täysin eri, = Täysin samaa Yli 0, erot korostettu Tyttö Poika Ero Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen,0,,0 0,00 Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen,,, 0, 0 Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen,,, 0,0 Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen,,, 0, Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,0,, 0,0 Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä,0,, 0,0 Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani,0,, 0,0 Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja,,, 0,0 Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa,0,0, 0, Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa,,0, 0,0 Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen,0,,0 0,0 Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä,,, 0,0 0 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani,,, 0,0 Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta,,, 0,0 Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun,,, 0,0 Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista,,, 0, Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen,,, 0, Viihdyn lukiossani,,0,0 0,00 Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen,,,00 0, Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa,,, 0,0 Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. liittyvissä asioissa,,0, 0, Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa,,,00 0, 0 Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita,0,0, 0, Olen tyytyväinen kouluruokailuun,,, 0,0

13 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Oppiminen Oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja oppiminen Lukioni tilat edistävät oppimista, ±0,0 0, Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma, ±0,0 0, Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani, ±0,0 0, Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana, ±0,0, Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät, ±0,0 0, Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti, ±0,0 0, Lukiossani on hyvä yhteishenki, ±0,0 0, Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani,0 ±0,0 0, Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa, ±0,0, 0 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin, ±0,0,0 Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa, ±0,0, Lukiossani ei suvaita kiusaamista, ±0,0,0 Koen oloni turvalliseksi lukiossani, ±0,0 0, Koen että minusta välitetään lukiossani, ±0,0,0 Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle, ±0,0 0, Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa, ±0,0 0, Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa, ±0,0, Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan,0 ±0,0, Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia,0 ±0,0,0 0 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja,0 ±0,0 0, Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä, ±0,0 0, Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti, ±0,0,00 Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita, ±0,0 0, Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin,0 ±0,0 0, Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa, ±0,0 0, Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani, ±0,0 0, Saan opettajiltani kannustavaa palautetta, ±0,0,0 Kaikki =Täysin eri, = Täysin samaa ¹ % luotettavuustasolla Virhemarginaali¹ Keskihajonta² ²Pienimmät ja suurimmat merkitty

14 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Opetuksen järjestäminen, ohjausjärjestelmä, hyvinvointi Opetuksen järjestäminen Ohjausjärjestelmä Hyvinvointi Kaikki =Täysin eri, = Täysin samaa Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen,0 ±0,0 0, Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen, ±0,0, 0 Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen, ±0,0, Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen, ±0,0, Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,0 ±0,0 0, Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä,0 ±0,0,0 Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani,0 ±0,0, Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja, ±0,0, Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa,0 ±0,0, Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa, ±0,0, Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen,0 ±0,0 0, Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä, ±0,0, 0 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani, ±0,0, Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta, ±0,0, Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun, ±0,0,0 Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista, ±0,0, Saan lukiostani ti etoa urasuunnitel mani tekemiseen, ±0,0, Viihdyn lukiossani, ±0,0 0, Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen, ±0,0 0, Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa, ±0,0, Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. liittyvissä asioissa, ±0,0, Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa, ±0,0, 0 Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita,0 ±0,0,0 Olen tyytyväinen kouluruokailuun, ±0,0, ¹ % luotettavuustasolla Virhemarginaali¹ Keskihajonta² ²Pienimmät ja suurimmat merkitty

15 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Oppiminen Oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja oppiminen Kaikki Min Maksimi Lukioiden () Ero¹ =Täysin eri, = Täysin samaa Minimi Maksimi Lukioni tilat edistävät oppimista,,0,, Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma,,,, Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani,,,, Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana,,0,0,0 Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät,,,, Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti,,,0,0 Lukiossani on hyvä yhteishenki,,,0, Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani,0,, 0, Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa,,,0, 0 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin,,,, Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa,,,, Lukiossani ei suvaita kiusaamista,,,, Koen oloni turvalliseksi lukiossani,,, 0, Koen että minusta välitetään lukiossani,,,, Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle,,,, Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa,,0,, Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa,,,, Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan,0,0,0,0 Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia,0,,, 0 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja,0,,,0 Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä,,, 0, Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti,,0,, Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita,,,,0 Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin,0,, 0, Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa,,, 0, Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani,,, 0, Saan opettajiltani kannustavaa palautetta,,,,0 ¹Pienimmät ja suurimmat merkitty Mukan myös yksityislukiot

16 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Opetuksen järjestäminen, ohjausjärjestelmä, hyvinvointi Opetuksen järjestäminen Ohjausjärjestelmä Hyvinvointi Kaikki Min Maksimi =Täysin eri, = Täysin samaa Lukioiden () Minimi Maksimi Ero¹ Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen,0,0,, Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen,,,0, 0 Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen,,,, Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen,,,,0 Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä,0,0,,0 Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä,0,0,0,0 Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani,0,0,, Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja,,,, Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa,0,,,0 Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa,,,, Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen,0,, 0, Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä,,,, 0 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani,,0,0, Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta,,0,, Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun,,,, Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista,,,, Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen,,,, Viihdyn lukiossani,,0,,0 Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen,,,0,0 Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa,,,, Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. liittyvissä asioissa,,,, Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa,,0,, 0 Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita,0,,, Olen tyytyväinen kouluruokailuun,,,,00 ¹Pienimmät ja suurimmat merkitty Mukan myös yksityislukiot

17 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Tulokset väittämäryhmittäin kaupunkitasolla ja taustaryhmissä =Heikoin tulos, =Paras tulos Espoo 0, n=0-0¹,0,0,,,, Helsinki, kaupungin lukiot 0, n=-¹,,0,,,, Helsinki, yksityiset lukiot 0, n=0-¹,,,,,, Kauniainen 0, n=-¹,,0,0,,, Vantaa 0, n=00-0¹,0,,,,, Kaikki 0, n=-0¹,,0,,,, Tyttö 0, n=00-¹,,0,0,,0, Poika 0, n=0-00¹,,0,,,,0 Suomenkieliset lukiot 0, n=-¹,,0,,,0, Ruotsinkieliset lukiot 0, n=-¹,,,0,,, Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Oppiminen Opetuksen järjestäminen Ohjausjärjestelmä Hyvinvointi ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä -

18 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä () PKS-taso, kaikki n= parhaiten toteutuvaa asiaa (täysin tai lähes samaa olevat yhteensä) Koen oloni turvalliseksi lukiossani Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani Viihdyn lukiossani Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti Lukiossani ei suvaita kiusaamista Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen Koen että minusta välitetään lukiossani Lukiossani on hyvä yhteishenki Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen 0 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja 0 Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle Lukioni tilat edistävät oppimista Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen Täysin tai lähes samaa, %,0 % 0, %, %, %, %, %, %, %,0 %, % 0, % 0, % 0, %, %, %, %, %,0 %, %, %, %, %, %, %, % Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri

19 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä () PKS-taso, kaikki n= Seuraavaksi toteutuvat asiat Täysin tai lähes samaa Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani,0 % 0 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin, % Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti, % Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun 0, % Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä 0, % Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen, % 0 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani, % Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana, % Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta, % 0 Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa, % 0 Saan opettajiltani kannustavaa palautetta, % Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa,0 % 0 Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa, % Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä, % Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, % 0 0 Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma, % Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista,0 % Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa, % Olen tyytyväinen kouluruokailuun, % Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. asioissa, % Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen, % Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa, % 0 Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen, % 0 0 Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja, % Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani, % 0 0

20 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vahvuudet ja kehittämisalueet PKS-taso, kaikki Täysin tai lähes samaa % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: Pks. vsk Pks, lukioiden paras / Koen oloni turvalliseksi lukiossani % % Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani % % Viihdyn lukiossani 0 % % Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa % % Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen % % Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa % % Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen % % Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja % % Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS-lukioiden parhaaseen neljännekseen: Koen oloni turvalliseksi lukiossani % % Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani % % Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa % % Viihdyn lukiossani 0 % % Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS-lukioiden parhaaseen neljännekseen: Olen tyytyväinen kouluruokailuun % % Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana % % Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä 0 % % Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma % % Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen % %

21 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 PKS-taso, tyttö n= parhaiten toteutuvaa asiaa (täysin tai lähes samaa olevat yhteensä) Koen oloni turvalliseksi lukiossani Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani Viihdyn lukiossani Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa Lukiossani ei suvaita kiusaamista Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen Koen että minusta välitetään lukiossani Lukiossani on hyvä yhteishenki 0 Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 0 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä Lukioni tilat edistävät oppimista Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin 0 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin Täysin tai lähes samaa, %, % 0, %, %, %, %, %, %, %, %, %, % 0, % 0, % 0, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, %, % Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri

22 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 PKS-taso, tyttö n= Seuraavaksi toteutuvat asiat Täysin tai lähes samaa Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani, % Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti, % Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen, % 0 0 Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen 0,0 % Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä, % 0 Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun, % 0 0 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani, % Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana, % Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa, % Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa, % Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta,0 % 0 Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa, % Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä, % Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, % 0 0 Saan opettajiltani kannustavaa palautetta 0, % Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma, % Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista, % Olen tyytyväinen kouluruokailuun, % Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. asioissa, % Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa 0, % Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa,0 % Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen, % 0 Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen, % 0 0 Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja, % Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani, % 0

23 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 PKS-taso, tyttö Täysin tai lähes samaa % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: PKS-taso, tyttö Pks, lukioiden paras / Koen oloni turvalliseksi lukiossani % % Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani % % Viihdyn lukiossani 0 % % Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa % % Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa % % Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen % % Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen % % Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja % % Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS-lukioiden parhaaseen neljännekseen: Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. asioissa % % Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa % % Koen oloni turvalliseksi lukiossani % % Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani % % Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS-lukioiden parhaaseen neljännekseen: Olen tyytyväinen kouluruokailuun % % Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma % % Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana % % Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen % % Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä % %

24 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 PKS-taso, poika n=0 parhaiten toteutuvaa asiaa (täysin tai lähes samaa olevat yhteensä) Koen oloni turvalliseksi lukiossani Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani Viihdyn lukiossani Lukiossani ei suvaita kiusaamista Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti Kurssien arviointiperusteet kerrotaan kurssien alussa Lukiossani on hyvä yhteishenki Aineenopettajat antavat ohjausta oman oppiaineensa opiskeluun ja oppimiseen Lukioni kurssitarjonta on monipuolinen Koen että minusta välitetään lukiossani Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin 0 Opetuksessa käytetään oppimistani edistäviä monipuolisia työtapoja Opettajien käyttämät työtavat tukevat opiskelutaitojeni kehittymistä Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen Lukiossani on hyvä työrauha opiskelulle Lukiossani on aktiivista tutortoimintaa tai vastaavaa Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan 0 Lukiossani saan tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon palveluita Lukioni tilat edistävät oppimista Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät Mielestäni lukiossani opitaan tulevaisuuteni kannalta hyödyllisiä asioita Kurssitarjonta mahdollistaa yo-kirjoitusten hajauttamisen Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani Lukiossani järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia Kurssiarviointi perustuu monipuoliseen näyttöön osaamisestani Täysin tai lähes samaa, %, % 0, %,0 %, %, %, %, %, %,0 %, %, %, % 0, % 0, % 0, %, %, %, %, %, %, %, %, %,0 %, % Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri

25 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 PKS-taso, poika n=0 Seuraavaksi toteutuvat asiat Täysin tai lähes samaa Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa, % 0 Saan tarpeeksi ohjausta lukion opinto-ohjelman suunnitteluun,0 % 0 Ryhmänohjaajani seuraa opintojeni etenemistä, % 0 Saan opettajiltani kannustavaa palautetta 0, % Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppimisessa monipuolisesti 0, % 0 0 Saan riittävästi henkilökohtaista opinto-ohjausta 0, % 0 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut hyvinvoinnistani, % 0 Lukiossani saan tarvittaessa apua oppimisvaikeuksissa, % Lukioni tarjoaa riittävän mahdollisuuden kurssien itsenäiseen suorittamiseen, % 0 Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana, % 0 Opetus on järjestetty sopivan kokoisissa ryhmissä, % 0 0 Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin,0 % Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma, % Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa, % 0 Saan tietoa lukion jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista,0 % Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa, % Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä, % 0 Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa, % Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen, % Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa, % 0 Olen tyytyväinen kouluruokailuun, % 0 Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. asioissa, % Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen 0,0 % Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja, % Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani, %

26 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 PKS-taso, poika Täysin tai lähes samaa % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: PKS-taso, poika Pks, lukioiden paras / Koen oloni turvalliseksi lukiossani % % Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani % % Viihdyn lukiossani % % Lukiossani ei suvaita kiusaamista % % Tiedän mistä tietolähteistä saan opiskeluani koskevaa ajankohtaista tietoa % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Olen tyytyväinen kouluruokailuun % % Lukiossani saan tarv. apua tunne-elämään, ihmissuht. ja elämänmuut. asioissa % % Lukiossani tarjotaan mahdollisuus verkkokurssien suorittamiseen 0 % % Halutessani voin helposti opiskella toisen oppilaitoksen kursseja % % Olen kiinnostunut suorittamaan kursseja muissa oppill. osana lukio-opintojani % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS-lukioiden parhaaseen neljännekseen: Lukiossani saan tarvittaessa apua opintososiaalisissa asioissa % % Saan lukiostani tietoa urasuunnitelmani tekemiseen % % Työmäärä lukio-opiskelussani on kohtuullinen 0 % 0 % Joustavat järjestelyt ovat mahdollisia lukiossani elämäntilanteeni niin vaatiessa % % Pystyn etenemään opinnoissani minulle sopivaan tahtiin % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS-lukioiden parhaaseen neljännekseen: Olen tyytyväinen kouluruokailuun % % Oppitunneilla käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä % % Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana % % Yhteydet työelämään ovat osa lukioni toimintaa % % Lukiossani on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan % %

27 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Lukioni tilat edistävät oppimista Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat ruotsinkielisissä lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, ±% Kauniainen, n=, k.a=, 0±% Vantaa, n=0, k.a=,0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=00, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, ±% PKS, kaikki lukiot, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

28 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Mielestäni lukiossani on hyvä sisäilma Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli 0 % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat Vantaalaisissa lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, 0 ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, ±% Kauniainen, n=, k.a=, ±% Vantaa, n=00, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 0 ±% PKS, kaikki lukiot, n=0, k.a=, 0±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

29 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Pääsen helposti käyttämään tietoverkkoja lukiossani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat Kauniaisten lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, 0±% Kauniainen, n=, k.a=, 0±% Vantaa, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=,0 ±% Pojat, n=0, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=,0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, ±% PKS, kaikki lukiot, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

30 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Saatavillani on riittävät kirjastopalvelut opiskelutarpeisiin koulupäivän aikana Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat Vantaalaisissa lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=00, k.a=, 0 ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, ±% Kauniainen, n=, k.a=, ±% Vantaa, n=0, k.a=,0 ±% Tytöt, n=0, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, 0 ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 0 0±% PKS, kaikki lukiot, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

31 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Lukioni tilat mahdollistavat monipuoliset oppimismenetelmät Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat Vantaalaisissa lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, ±% Kauniainen, n=, k.a=, ±% Vantaa, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, 0 ±% Pojat, n=0, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, 0±% PKS, kaikki lukiot, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

32 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Opettajat kohtelevat minua reilusti ja oikeudenmukaisesti Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat Vantaalaisissa lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Kauniainen, n=, k.a=, 0 ±% Vantaa, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, 0 ±% Pojat, n=0, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, ±% PKS, kaikki lukiot, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

33 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: OPPIMISYMPÄRISTÖ Väite : Lukiossani on hyvä yhteishenki Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat ruotsinkielisissä lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=,0 ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, ±% Kauniainen, n=, k.a=, ±% Vantaa, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=00, k.a=,0 ±% Pojat, n=0, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% PKS, kaikki lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

34 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Huoltajani tukevat ja kannustavat minua opinnoissani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat ruotsinkielisissä lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, 0 0 0±% Kauniainen, n=, k.a=, 0 ±% Vantaa, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, 0 ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=0, k.a=, ±% PKS, kaikki lukiot, n=0, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

35 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Huoltajieni ja lukioni välinen yhteistyö on toimivaa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat ruotsinkielisissä lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, 0 0 ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=0, k.a=, 0 ±% Kauniainen, n=, k.a=, ±% Vantaa, n=00, k.a=, 0±% Tytöt, n=, k.a=, 0 ±% Pojat, n=0, k.a=, 0 ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=0, k.a=, ±% PKS, kaikki lukiot, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

36 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite 0: Opiskelijat voivat vaikuttaa lukioni asioihin Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat Kauniaisten lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, 0 ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, 0±% Kauniainen, n=, k.a=, ±% Vantaa, n=00, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, ±% PKS, kaikki lukiot, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

37 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Lukiossani kuunnellaan mielipiteitäni tärkeissä opiskeluun liittyvissä asioissa Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat ruotsinkielisissä lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=0, k.a=, 0 ±% Kauniainen, n=, k.a=, ±% Vantaa, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=0, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, ±% PKS, kaikki lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

38 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Lukiossani ei suvaita kiusaamista Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat Vantaalaisissa lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, 0 ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, 0±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a= 0 0 0±% Kauniainen, n=, k.a=, ±% Vantaa, n=0, k.a=, ±% Tytöt, n=, k.a=, 0 ±% Pojat, n=0, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, 0±% PKS, kaikki lukiot, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

39 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Koen oloni turvalliseksi lukiossani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat Vantaalaisissa lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=0, k.a=, ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, ±% Kauniainen, n=, k.a=, ±% Vantaa, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, 0 ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 0 ±% PKS, kaikki lukiot, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

40 Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Kysymysryhmä: TOIMINTAKULTTUURI Väite : Koen että minusta välitetään lukiossani Väitteen kanssa täysin tai osittain samaa oli % (± %) kaikista vastaajista¹. Useimmin samaa olivat vastaajat ruotsinkielisissä lukioissa. Täysin samaa Lähes samaa Ei eri eikä samaa Lähes eri Täysin eri olevat Espoo, n=00, k.a=, ±% Helsinki, kaupungin lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Helsinki, yksityiset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Kauniainen, n=, k.a=, 0 ±% Vantaa, n=0, k.a=, 0 ±% Tytöt, n=, k.a=, ±% Pojat, n=0, k.a=, ±% Suomenkieliset lukiot, n=, k.a=, 0 ±% Ruotsinkieliset lukiot, n=0, k.a=, 0±% PKS, kaikki lukiot, n=, k.a=, ±% Täysin tai osittain samaa olevien osuus on % todennäköisyydellä tällä välillä

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

AVOIMET OVET 2014. Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi

AVOIMET OVET 2014. Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi AVOIMET OVET 2014 Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi Oppilaat ja huoltajat voivat käydä tutustumassa oppilaitosten avoimiin oviin ilman ennakkoilmoittautumista. Iltaisin olevat tiedotustilaisuudet

Lisätiedot

Alin hyväksytty pistemäärä. Alppilan lukio Alppilan lukio

Alin hyväksytty pistemäärä. Alppilan lukio Alppilan lukio Alppilan lukio Alppilan lukio Alin hyväksytty pistemäärä Lukio 7,83 Apollon yhteiskoulu Apollon yhteiskoulu Lukio 7,38 Askolan lukio Askolan lukio Lukio 6,83 Borgå Gymnasium Borgå Gymnasium Brändö gymnasium

Lisätiedot

Ti klo To pe klo to klo Ke klo Ti 12.2.

Ti klo To pe klo to klo Ke klo Ti 12.2. AVOIMET OVET KEVÄT 2019 HELSINGIN LUKIOT ALPPILAN LUKIO Ti 22.1.2019 klo 9.30 12 To 7.2.2019 12 14.30 la 12.1. klo 10 13 avoimet ovet APOLLON LUKIO ELIAS-KOULUN LUKIO ENGLANTILAINEN KOULU Ke 23.1.2019

Lisätiedot

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

LUKIOIDEN KESKIARVOT JA PISTEET VUOSINA 2010 2013 HUOM. Urheilu ja lukioiden IB-linjat on koottu tiedoston loppuun erikseen.

LUKIOIDEN KESKIARVOT JA PISTEET VUOSINA 2010 2013 HUOM. Urheilu ja lukioiden IB-linjat on koottu tiedoston loppuun erikseen. LUKIOIDEN KESKIARVOT JA PISTEET VUOSINA 2010 2013 HUOM. Urheilu ja lukioiden IB-linjat on koottu tiedoston loppuun erikseen. VANTAA Lumon lukio Korso - yleislukio 7,38 7,17 7,38 7,17 - esittävän taiteen

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 165 137 93 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 219 176 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

20.11.2012 1 (13) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutuksen sijaintikunta: Helsinki Vantaa. Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos: Opetuspiste:

20.11.2012 1 (13) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutuksen sijaintikunta: Helsinki Vantaa. Opetuksen järjestäjä: Oppilaitos: Opetuspiste: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. 1 (1) Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Etelä-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa!

Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa! 2 2 1 1 Eri Eos Samaa Kurssiopas sisältää riittävästi tietoa

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio

21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 21_Arviointikysely 2016 Päivälukio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 152 141 70 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 208 155 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen 400 Etenen ja menestyn opinnoissani

Lisätiedot

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO /.. : syksyn Klassikan opiskelijakysely -. opintovuosi YHTEENVETO Vastauspäivät:. -.. Tarkasteltavat kyselyt ( kpl): Kysely Vastauksia. opintovuoden opiskelijoiden kysely syksy Yhteensä: Perustiedot. Sukupuoli....

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu :22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Arviointikysely 2016 lukiolaisille RTF Report - luotu 05.01.2017 12:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Lukion oppilaat 97 46 40 Yhteensä 97 46 40 Vastausprosentti 47.4 Lopettaneet 41.2 Kesken jättäneet

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Yoyo-hankkeen toiminta käynnistyi joulukuussa 2010. Kolme kuntaa, 17 pilottilukiota, yhteensä noin 9 000 opiskelijaa

Yoyo-hankkeen toiminta käynnistyi joulukuussa 2010. Kolme kuntaa, 17 pilottilukiota, yhteensä noin 9 000 opiskelijaa Mitä tuli tehtyä? Yoyo-hankeen toiminta ja saavutukset Laura Savolainen Projektipäällikkö Yoyo-hanke 27.4.2012 Kuinka kaikki alkoi Yoyo-hankkeen toiminta käynnistyi joulukuussa 2010 Kolme kuntaa, 17 pilottita,

Lisätiedot

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso

1. OHJAUSSUUNNITELMA Ohjauksen työnjako ja sisällöt. Liite 4: Ohjaussuunnitelma Rehtori Opinto-ohjaaja. Ensimmäinen vuositaso Liite 4: Ohjaussuunnitelma 1. OHJAUSSUUNNITELMA Lukion ohjaustoiminnan tavoitteena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa opinto-ohjelmaansa, tukea häntä oppimisen taitojen kehittämisessä

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

Kevään 2014 lukiovertailun tulokset:

Kevään 2014 lukiovertailun tulokset: Kevään 2014 lukiovertailun tulokset: 1. Kotka svenska samskola 2. Säkylän seudun lukio 3. Gymnasiet Svenska normallyceum 4. Enontekiön Erälukio 5. Padasjoen lukio 6. Muurolan lukio 7. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Painopistealueet Kivijalka: Turvallinen oppisympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Kannustava ilmapiiri

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100%

OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) vastaus%=100% OPAL, te - poliittinen koulutus (1 ryhmää valmistunut syksy 2017) UUSIMAA_ LANU 28. Miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena (u) 4,6 vastaus%=100% AIPAL/ HAKUVAIHE HAKEUTUMISVAIHEEN KYSELY

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio

11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 11_Arviointikysely 2016 Aikuislinja - Arviointiraportti 2016_Aikuislinja_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 3 2 2 1 1 Opiskeluun liittyvää työtä

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24

Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili - (alakoulu) tulostusohje. Tytöt: 46% 38% 17% 24. Pojat: 61% 30% 9% 33. Tytöt: 63% 33% 4% 24 Page 1 of 8 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 57 vastaajaa 24 (42 %) 33 (58 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Koonti erityisistä koulutustehtävistä lukien

Koonti erityisistä koulutustehtävistä lukien 1 Koonti erityisistä koulutustehtävistä 1.8.2018 lukien Myönnetyt erityiset koulutustehtävät IB-opetus 16 Ilmaisutaitoon painottuva opetus 3 Kieliin painottuva opetus 5 Kuvataiteeseen painottuva opetus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Vertailu perustuu kevään 2013 ylioppilastutkintotuloksiin, jotka Ylioppilastutkintolautakunta on hetki sitten luovuttanut MTV3 Uutisille.

Vertailu perustuu kevään 2013 ylioppilastutkintotuloksiin, jotka Ylioppilastutkintolautakunta on hetki sitten luovuttanut MTV3 Uutisille. Helsinkiläinen Ressun lukio on Suomen paras tänäkin keväänä. Vertailu perustuu kevään 2013 ylioppilastutkintotuloksiin, jotka Ylioppilastutkintolautakunta on hetki sitten luovuttanut MTV3 Uutisille. Näin

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio)

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) - Opiskeluhuollon asiakaspalautekyselyllä kerätään asiakaspalautetta yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta

Lisätiedot

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147 Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu Kevät 2018 N = 147 Osa-alueiden keskiarvot järjestyksessä 10 9 8,92 8 7 6 5 4 3 2 1 5,35 5,34 5,28 5,2 5,12 5,01 4,95 4,9 4,81 4,66 4,57 5,02 *Kouluarvosana ei ole

Lisätiedot

Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko

Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko Toteemi Hyvinvointi ja tulevaisuususko Miten tunnistat opiskelijan kannalta olennaiset asiat? Miten osaisit tukea hänen ammatillista kasvuaan asiantuntijana kohti työelämää? 22.3.2018 Arto Saloranta 1

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 Jokavuotiset avoimet ovet pidetään torstaina 16.1.2014 kello 10 15 kaikissa Varian toimipisteissä. Toimipisteiden välillä voi kulkea maksuttomalla pikkubussikuljetuksella.

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Kouluviihtyvyys. Seuraavassa sinulle esitetään koulua koskevia väitteitä. Rastita mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

Kouluviihtyvyys. Seuraavassa sinulle esitetään koulua koskevia väitteitä. Rastita mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kouluviihtyvyys Hyvä Kauhajoen Yhteiskoulun oppilas! Olet mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään Kauhajoen kaupungin oppilaiden kouluviihtyvyyttä sekä sitoutumista koulutyöhön. Tutkimuksen avulla on mahdollisuus

Lisätiedot

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset 9. vuosiluokalla 2015 Arvioinnin tulokset Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonaispistemäärästä

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Abiturienttien käsityksiä lukiosta: tutkimus keväältä 2009 Simo Veistola

Abiturienttien käsityksiä lukiosta: tutkimus keväältä 2009 Simo Veistola Abiturienttien käsityksiä lukiosta: tutkimus keväältä 9 Simo Veistola 11.1.1 1. Johdanto Koulutuksen arviointineuvosto teki keväällä 9 tutkimuksen lukiolaisten mielipiteistä lukion arjessa (Valijärvi ym.

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo

KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai klo Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu KOULUTUSMESSUT Nissnikun koulu torstai 17.11.2016 klo 16.00 19.00 Tervetuloa peruskoulun päättöluokkien huoltajille sekä oppilaille tarkoitetuille koulutusmessuille,

Lisätiedot

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio

01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 01_Arviointikysely 2016 Ammattilukio - Arviointiraportti 2016_Ammattilukio_Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 9 39 11 11 Olen motivoitunut lukio-opiskeluun

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue. Lahden työpajan keskustelun teemoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukiouudistuksen maakuntakiertue Lahden työpajan keskustelun teemoja Tulevaisuuden osaamistarpeet ja osaamisen vahvistaminen Yhteisen määritelmän muodostaminen yleissivistykselle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 145. 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 23.09.2015 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2015 145 Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärien hyväksyminen lukuvuodeksi 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü 2 AMMATTILUKIO Entinen lukiopolku-nimitys Syksystä 2018 alkaen Ammattilukiolla tarkoitetaan lukioopintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Visio: päivälukiolaisilla mahdollisuus sisällyttää lukion oppimäärään

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot