PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PKS taso. PKS 2. luokkien palvelukykykysely PKS TASO HeikkiMiettinen"

Transkriptio

1 PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO..0 HeikkiMiettinen

2 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan. Kysely tuottaa seutu, kaupunki sekä koulukohtaista tietoa koulutuspalveluiden laadusta. Lomake suunniteltiin kaupunkien yhteistyönä vastaamaan arvioinnin tarpeita. Kyselyn sisältö johdettiin perusopetuslaista (99/) ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (00). Arvioitavat palvelualueet ovat perusopetuslaissa koulutuksen järjestäjälle asetettuja keskeisiä palvelutehtäviä, joiden toteuttamiselle on määritetty tavoitteet opetussuunnitelman perusteissa. Kysely toteutetaan luokilla, ja sekä lukioiden toisella vuosikurssilla seuraavan aikataulun mukaan: v lk v. 00. lk v. 0. lk v. 0 lukioiden toinen vuosikurssi v. 0 lk jne. Kyselyn kolmas vaihe eli kysely. luokilla toteutettiin Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien ylläpitämien suomen ja ruotsinkielisten peruskoulujen sekä Helsingin sopimuskoulujen. luokilla marras joulukuussa 0. Peruskoulussa lomakkeet ovat pääosin samanlaisia, kuitenkin toisella ja viidennellä luokalla ei ole väittämää Lapsellamme on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä. Toisen ja viidennen luokan raporteissa on siis hyppy väittämän yli. Toisen luokan lomakkeelta puuttuu lisäksi väittämä "Lapsi saa koulussa riittävät valmiudet jatko opintoihin". Selkeyden vuoksi kysymykset on kuitenkin aina numeroitu juoksevasti vastaajien saamilla lomakkeilla. Kysely suunnattiin oppilaille ja heidän huoltajilleen, vastaaminen tapahtui sähköisesti. Koulut lähettivät osallistumiskutsun kyselyyn ja vastauslinkin sähköpostitse niille vanhemmille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa. Tämän lisäksi koulut toimittivat osallistumiskutsun harkintansa mukaan huoltajille oppilaiden kautta. Paperilla toimitettavassa kutsussa oli ohjeet vastaamiseen, sähköpostiviestissä linkit olivat suoraan webropol lomakkeille. Raportointi Aineistosta on tuotettu koko pääkaupunkiseutua käsittelevä raportti ja lisäksi kullekin kaupungille omat raporttinsa. Koulut saavat omat tuloksensa, jos vastauksia on vähintään ja vastausprosentti on vähintään 0.

3 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vastaukset Kyselyn vastausaktiivisuus oli kokonaisuudessaan % mikä on prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. luokilla tehdyssä vastaavassa kyselyssä. Vastaukset Oppilaat Vastaus% Espoo 0 % Helsinki 9 % Helsingissä kaupungin koulut ja sopimuskoulut Kauniainen 9 % Vantaa 0 % Yhteensä 009 % Vastausaktiivisuudessa oli suuria eroja koulujen välillä. Vastausten määrät kouluittain on esitetty tämän raportin liitteessä. Raportissa esitettyihin Helsingin tuloksiin sisältyy kunnan koulujen ja sopimuskoulujen (+Viikin normaalikoulu) vastaukset. Muut Helsingissä sijaitsevat koulut eivät sisälly Helsingin kaupunkitason tuloksiin, ne ovat kuitenkin mukana PKS yhteistuloksissa. Tulosten luotettavuudesta Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa tässä kyselyssä lähinnä kaksi asiaa:. Saatujen vastausten määrä, jonka perusteella voidaan laskea luottamusvälit (esim. tyytyväisiä oli 0 ± 0 %). Vastauskato Vastauksia saatiin määrällisesti paljon, joten kaupunkitasolla tulosten virhemarginaali on pieni. Vastauskato on melko suuri, mutta se on eri kaupungeissa saman kaltainen, joten eroja kaupunkien välillä voidaan pitää todellisina siinä määrin kuin raportissa ilmoitetut luottamusvälit kertovat.

4 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kyselyn taustaa Palvelukyvyn arviointi osana koulun arviointia Palvelukyky on onnistumista riittävän, oikean ja laadukkaan palvelun tuottamisessa. Koulun palvelujen sisältö on määritelty perusopetuslaissa asetuksessa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelman perusteissa ja opetusministeriön laatukriteereissä on asetettu myös tavoitteita palvelukyvylle. Tässä raportissa esitettyjen. luokan palvelukykytulosten ohella arvioinnin kokonaisuuteen sisältyy esim. koulujen itsearviointi, kouluterveyskyselyn tulokset ja oppimistulokset, joita kaikkia täytyy tarkastella myös rinnakkain. Tulosten käytettävyydestä Lomake pyydettiin täyttämään yhdessä lapsen kanssa, joten tulokset kuvaavat toisaalta huoltajien mielikuvia ja näkemyksiä ja toisaalta lasten kokemuksia koulusta. Jos koululla koetaan, että vastaukset poikkeavat opettajien näkemyksistä, kannattaa pohtia voitaisiinko esimerkiksi viestintää koulun toiminnasta parantaa. Vastauksia saatiin määrällisesti paljon, joten kaupunkitasolla tulosten virhemarginaali on pieni. Koulutasolla vastauksia on joskus vähän, mikä täytyy huomioida tulosten yleistettävyydessä, mutta koulut voivat tällöinkin hyödyntää tuloksia toiminnan kehittämisessä yhdessä muiden arviointitietojen kanssa. Yhteenveto tuloksista Parhaiten toteutuvat asiat Jotkut tavoitteiksi asetetut asiat toteutuvat vastaajien mielestä lähes aina. Parhaiten toteutuu tavoite, että lapsella on koulussa vähintään yksi kaveri, joka sadannella. luokan lapsista ei ole koulussa yhtään kaveria. Tämä tarkoittaa, että heitä olisi pääkaupunkiseudun kymmenentuhannen. luokkalaisen joukossa noin 00. Hyvin usein toteutuu myös. luokkalaisten mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa (9 % osittain tai täysin samaa ). Ruotsinkielisissä kouluissa tämä toteutuu kuitenkin huonommin kuin suomenkielisissä kouluissa, mihin selityksenä on ruotsinkielisten koulujen harvempi verkko. Toisluokkalaiset selviytyvät useimmiten kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa, he myös kokevat yleensä olonsa koulussa yleensä turvalliseksi, että heidän kykyihinsä luotetaan. Koulun oppimateriaaleihin ja työtapojen minipuolisuuteen ja sopivuuteen ollaan hyvin usein tyytyväisiä. Vastaajat kokivat yleensä, että lapsia rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen ja heitä tuetaan aktiivisuuteen omassa oppimisessaan. Monessa muussakin asiassa tyytyväisten osuus oli suuri. Yli 90 % vastaajista oli täysin tai osittain sitä, että lapsi pitää koulunkäynnistä, häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti ja koulussa ei suvaita kiusaamista.

5 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Pohdinnan paikkoja Vaikka vastaajien enemmistön mielestä koulun toiminnan tavoitteet yleensä toteutuvat, esille nousee myös parannettavaa. Tietotekniikkaa ei käytetä riittävän monipuolisesti opetuksen tukena joka kuudennen vastaajan mielestä. Myös koulujen väliset erot olivat tässä asiassa poikkeuksellisen suuria. Espoon koulut saivat keskimäärin hieman paremmat arviot kuin muut koulut. Myös koulujen erot tietoteknisessä varustuksessa ovat vastausten perusteella melko suuria. Jonkin verran nähtiin puutteita tiedon saannissa lapsen oppiainevalintoihin ( %). Mahdollisuuksia hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun pidettiin joskus riittämättöminä ( %). Helsingissä asiaan oltiin hieman tyytyväisempiä kuin muissa kaupungeissa. Muiden asioiden toteutumiseen verrattuna toisella luokalla nähdään suhteellisen usein puutteita mahdollisuudessa osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista. Näin koki % vastaajista. Tähän voi tietenkin olla syynä myös vanhempien oma ajanpuute. Tyttöjen ja poikien eroja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (00) todetaan, että tyttöjen ja poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon työtavoissa. Kyselyssä tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset poikkesivat toistaan muutamissa asioissa. Kun eroja oli, asioiden arvioitiin toteutuvan yleensä paremmin tyttöjen osalta. Melko usein vastaajat kokivat, että tyttöjen ja poikien erilaisuutta ei oteta riittävästi huomioon opetuksessa ( % vastaajista). Poikien vanhemmat kokivat näin hieman useammin kuin tyttöjen vanhemmat. Tämä oli asia, johon kantaa ottamattomien osuus oli kaikkein suurin, joten tarvetta huomioimiselle ei ole aina tunnistettu. Tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset poikkesivat toisella luokalla eniten väittämässä Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä. Täysin samaa oli tyttöjen osalta % ja poikien osalta % vastaajista. Ero oli kuitenkin pienempi täysin eri olevien suhteen (tytöt 0 % ja pojat %). Pojatkin siis pääsääntöisesti viihtyvät koulussa, vaikka eivät aina niin hyvin kuin tytöt. Pieniä eroja tyttöjen hyväksi oli myös kokemuksissa lapsen oikeudenmukaisessa ja yhdenvertaisessa kohtelussa Poikien osalta tämän koki toteutuvan täysin % vastanneista ja tyttöjen osalta 0 %. Jonkin veran tyttöjä ja poikia koskevat vastaukset erosivat vastaajien arvioidessa oppilaiden työskentelyä yhdessä ja toistensa tukemista ja auttamista. Poikien osalta tämän koki toteutuvan täysin % vastanneista ja tyttöjen osalta %. Muissa asioissa tyttöjen ja poikien erot olivat pienempiä tai niitä ei ollut lainkaan. Erot. ja. luokan välillä Syksyllä 00 sama kysely tehtiin. luokalla. Tulosten perusteella toisella luokalla olevien lasten osalta ollaan tyytyväisempiä etenkin koulun toimintakulttuurin luomiseen yhdessä (. luokalla % ja. luokalla % osittain tai täysin samaa ) ja oppimateriaaleihin (.lk 9 % ja.lk %). Lapset myös pitävät koulun käynnistä useammin. luokalla (9 % ja %) ja heillä on useammin koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä (9 % ja %). Pienempiä eroja. luokkalaisten hyväksi on mm. koulutilojen viihtyvyydessä ja lapsen kohtelussa. Useimmissa asioissa merkittäviä eroja ei kuitenkaan ollut. Ainoastaan tietojen saantiin oppiainevalintoihin oltiin. luokalla yleisesti vähemmän tyytyväisiä kuin. luokalla ( % ja %). Lisäksi mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun olivat vastaajien mielestä. luokalla. luokkaa heikommat muissa kaupungeissa paitsi Helsingissä.

6 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Lapsen hyvinvointi Lapsen hyvinvointi koulussa voidaan jakaa koulun olosuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsensä toteuttamiseen ja terveydentilaan. Lapsen hyvinvointiin liittyviä asioita lomakkeella ovat seuraavat asiat : Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa (9 % samaa ) Koulussa ei suvaita kiusaamista (90 %) Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat toisiaan ( %) Lapsella on koulussa ainakin yksi kaveri (99 %) Toisella luokalla kaikissa näissä asioissa vähintään % oli siis väitteiden kanssa täysin tai lähes samaa. Näillä hyvinvointiin liittyvillä asioilla oli melko heikko riippuvuus kodin ja koulun yhteystyöhön liittyviin asioihin, vaikkakin riippuvuus oli tilastollisesti merkitsevä. Myöskään muita vahvoja riippuvuuksia lapsen hyvinvointiin liittyvien asioiden ja koulun toiminnan (esim. työtapojen) kanssa ei noussut esille. Oppiminen koulussa Oppimiseen liittyviä asioita lomakkeella olivat seuraavat¹: Koulun työtavat sopivat lapsen tapaan oppia ( %) Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin ( %) Lapsi selviytyy kotitehtävistä kohtuullisessa ajassa (9 %) Oppimaan oppimisen taidot Oppimaan oppimisella tarkoitetaan esimerkiksi että koululainen tunnistaa millä tavoin hän oppii tehokkaasti ja pystyy käyttämään opiskelussaan eri menetelmiä. Koulussa opetetaan toisella luokalla riittävästi tai lähes riittävästi oppimaan oppimisen taitoja % mielestä. Kyselyn tulosten perusteella. luokalla lapsi oppii riittävästi oppimista edistäviä taitoja silloin, kun lasta tuetaan aktiivisuuteen oppimisessa, työtavat ovat monipuolisia ja lapselle sopivia, kun lapsi saa apua ja tukea oppitunneilla (tulokset ovat tässä asiassa hyvin samanlaisia kuin. luokalla). Tieto- ja viestintätekniikka Edellä on jo todettu, että tietotekniikan käyttö opetuksen tukena ei toteudu joka kuudennen vastaajan mielestä ja myös koulujen erot tietoteknisessä varustuksessa ovat vastausten perusteella suuria. Arvio tietotekniikan käytöstä opetuksessa oli sitä myönteisempää, mitä paremmaksi koulun tietotekninen varustus arvioitiin (korrelaatio 0,, p=0,00). Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tietoteknisen varustuksen tasoa kannattaisi kohentaa etenkin muissa kaupungeissa kuin Espoossa, jossa tyytyväisyys niin tietotekniikan varukseen ja opetukseen oli suurinta. Koulun työtapojen koettiin sopivan lapsen tapaan oppia etenkin silloin kun opetuksessa käytetään vastaajien mielestä monipuolisia työtapoja, opetus etenee sopivaan tahtiin ja lapsi saa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla (korrelaatiot 0, 0,0 ja p=0,00). Anne Konu: Oppilaiden hyvinvointi koulussa, Tampereen yliopisto, 00 pääkomponettianalyysi korrelaatiokertoimet (Spearman) 0, 0, ja p=0,00.

7 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Tulokset teemoittain Lomakkeen asiaa jaettiin yhdeksään osa alueeseen. Tuloksia käsitellään seuraavassa tämän jaottelun mukaisesti. Lomakkeen sisältö ja jaottelu ilmenevät raportin lopussa olevasta lomakkeesta. Koulupaikan määräytyminen Esitetyistä asiasta toiseksi yleisimmin. luokalla toteutui mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa, 9 % vastaajista oli täysin tai lähes tätä. Ruotsinkielisissä kouluissa asia toteutuu kuitenkin huonommin kuin suomenkielisissä kouluissa, mihin selityksenä on ruotsinkielisten koulujen harvempi verkko. Sen sijaan mahdollisuuksia hakeutua muuhun kuin oman alueen lähikouluun piti % vastaajista riittämättöminä. Helsingissä asiaan oltiin hieman tyytyväisempiä kuin muissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla oppilaaksiotto lähtee kaikissa kaupungeissa perusopetuslain mukaisesti lähikouluperiaatteesta. Oppilaaksioton periaatteissa sekä kouluverkon rakenteissa on kuitenkin eroja, jotka osaltaan selittävät kuntien välisiä eroja tuloksissa. Oppimiskäsitys Toisella luokalla lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan, lapsen kykyihin luetetaan ja lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen. Täysin tai osittain näin koki noin 90 % vastaajista. Tyttöjen osalta nämä asiat toteutuivat hieman useammin. Oppimisympäristö Oppimisympäristöön liittyvissä asioissa useimmin toteutui turvallisuus. Toisen luokan oppilaista % koki olonsa koulussa täysin ja 0 % lähes turvalliseksi. Tytöt kokevat vastausten perusteella olonsa turvalliseksi hieman useammin kuin pojat. Koulutiloja piti täysin tai lähes toimivina % vastaajista. Koulujen väliset erot olivat tässä asiassa kaikkein suurimmat tietotekniikan käytön ohella. Tietotekniikan monipuoliseen käyttöön oppimisen tukena tyytyväisten osuus oli kaikista esitetyistä asioista toiseksi alhaisin, %. Tietotekniikan varustukseen oltiin selvästi tyytyväisempiä ( %). Oppimateriaaleihin oli täysin tai lähes tyytyväisiä peräti 9 % vastaajista. Toimintakulttuuri Vastaajien suuren enemmistön mielestä lasta kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ( % täysin tai lähes tätä ). Kouluissa ei yleensä suvaita kiusaamista (90 % täysin tai lähes tätä ). Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa %:n mielestä. Oikeudenmukaisuudessa ja toimintakulttuurin luomisessa tyttöjen koulunkäyntiä arvioitiin hieman myönteisemmin kuin poikien. Näkemyksissä kiusaamisen suvaitsemisesta ei sen sijaan ollut merkittävää eroa.

8 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Työtavat Yli 90 % oli täysin tai lähes sitä, että lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa. Myös muita koulun työtapoja pidettiin monipuolisina ja ne sopivat lapsen tapaan oppia. Edellä on kuitenkin jo todettu, että tyttöjen ja poikien ero oli melko suuri työtapojen sopivuudessa. Opetuksen tahti on toisella luokalla vastausten perusteella täysin tai lähes sopiva %:lle lapsista. Vähemmälle kuin yhdelle sadasta tahti ei sovi lainkaan, ja neljälle sadasta melko huonosti. Vastausten perusteella toisluokkalaiset työskentelevät yleensä yhdessä ja tukevat toisiaan, % vastanneista oli täysin tai lähes tätä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Yhteistyön osalta tyytyväisyys oli suurinta vuorovaikukseen luokanopettajan ja huoltajien välillä, jota piti täysin tai lähes hyvänä 9 % vastaajista. Eniten puutteita yhteistyössä nähtiin mahdollisuudessa osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista, johon lähes tai täysin tyytymättömiä oli % vastaajista. Tästä huolimatta suurin osa oli kuitenkin tyytyväisiä asiaan. Mahdollisuuksien puute voi johtua joskus myös huoltajista itsestään. Koulu kannustaa koteja yhteistyöhön ja koululla on toimivat käytänteet yhteistyön toteuttamiseen (yli 0 % täysin tai lähes samaa ). Oppiainevalintoihin oli saanut täysin tai lähes riittävästi % vastaajista. Täysin riittämättömästi tietoa oli saanut %. Ohjauksen järjestäminen Koulussa opetetaan yleensä riittävästi oppimista edistäviä taitoja ( % täysin tai lähes samaa ). Toisella luokalla oppilailla on vastaajien mielestä yleensä mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa ( % täysin tai lähes samaa ). Vain % oli täysin eri tästä. Oppilashuolto Toisella luokalla suurimmalla osalla lapsista on koulussa vähintään yksi kaveri (9 % täysin tai lähes samaa ). Suurimmalla osalla on koulussa myös ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä (9 %). Yli 0 % oli täysin tai lähes sitä siitä, että lapsella on mahdollisuus saada tarvittaessa kouluterveydenhuollon ja kuraattorin tai psykologin apua. Arviointi Oppilaan osaamisesta ja edistymisestä on saatu yleensä riittävästi tietoa ( % täysin tai lähes samaa ) ja oppilaan saama palaute koulutyöstä on yleensä kannustavaa ( %).

9 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vastausten keskiarvot pääkaupunkiseudulla yhteensä Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin koko pääkaupunkiseudulla yhteensä, mukana ovat siis kaikki vastaukset (N=). Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= PKS:n. luokat 0,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa 9 Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,9,,,,0,9,,,0,,,,0,0,,,,,,9,,,,90,9,,,,,9,,,

10 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vastausten keskiarvot Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Espoon. luokat 0 Viiva= PKS:n. luokat 0,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa 9 Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,,,,,,,,9,,,,,,,,9,,,,9,,,9,90,0,,9,0,,9,,,0 9

11 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vastausten keskiarvot Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Helsingin. luokat 0 Viiva= PKS:n. luokat 0,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa 9 Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,0,,,,0,9,0,,9,,,,,0,,,,,0,9,,,,9,9,,,,,9,,,9 0

12 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vastausten keskiarvot Kauniaisissa ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Kauniaisten. luokat 0 Viiva= PKS:n. luokat 0,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa 9 Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,9,,,,,,00,,0,,9,,9,0,9,,,,,,0,,,,,,,,,9,,,

13 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vastausten keskiarvot Vantaalla ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa kuviossa esitetään keskiarvot väittämittäin kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään jäljempänä. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Palkki= Vantaan. luokat 0 Viiva= PKS:n. luokat,0,,0,,0,,0,,0 Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa 9 Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä,,,,9,0,0,,,0,0,,0,,,,9,,00,,,9,0,,,,,,,,,9,,,9

14 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vastausten keskiarvot ja koko pääkaupunkiseudulla Seuraavassa tarkastellaan kaikkien neljän kaupungin koulujen välistä hajontaa. Mukana ovat koulut, joista vastauksia tuli vähintään ja vastausprosentti oli vähintään 0 %. Kuviossa alakvartilli tarkoittaa tulosta, jonka / kouluista alitti ja yläkvartilli tulosta, jonka / kouluista ylitti (keskiarvo asteikolla =täysin eri, = täysin samaa ). Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkees. Väittämien keskiarvot Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa 9 Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka 0 Lapsella mahdollisuus saada Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Keski,0,,0,,0,,0,,0hajonta 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, suurin keskihajonta pienin keskihajonta

15 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vastausten keskiarvot koko pääkaupunkiseudulla tytöt/pojat Seuraavassa kuviossa esitetään tyttöjen ja poikien keskiarvot väittämittäin. luokilla. Kysymyslomakkeen väittämät on ryhmitelty kymmeneen alueeseen ja näiden alueiden yhteenlasketut keskiarvot esitetään seuraavalla sivulla. Väittämien täydellinen muotoilu näkyy liitteenä olevasta lomakkeesta. Väittämien keskiarvot Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa 9 Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Pojat,0,,0,,0,,0,,0 Tytöt Tytöt,,00,0,,,0,9,,9,,0,,0,,,,,0,,,9,,,,,99,,,,,9,,,0 0,00 Pojat,,9,,,,09,0,0,,,,09,,0,,0,,0,,,9,,,,9,9,,0,,,9,,, 0,00 Ero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,0 0,0 0,0 0, 0,09 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0, suurin ero

16 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Tulokset väittämäryhmittäin kaupunkitasolla ja taustaryhmissä Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Muihin asioihin kuului tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä tällä hetkellä". Hajonta kaupunkien ja taustaryhmien välillä oli suurin koulupaikkaa koskevissa väittämäryhmässä, pienin oppimiskäsityksessä ja arvioinnissa. Pääkaupunkiseudulla toisella luokalla ollaan tyytyväisimpiä oppilashuoltoon (,) ja oppimiskäsitykseen (,) liittyviin asioihin, lapset myös pitävät koulunkäynnistä (="Muut asiat"). Kaikissa väittämäryhmissä tulos on yli :n lukuunottamatta ruotsinkielisten koulujen koulupaikkaan liittyviä asioita. Verrattuna. luokkaan vuonna 00, tulokset ovat hieman parempia lukuun ottamatta koulupaikkaa ja yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Tulokset väittämäryhmittäin 0 0 =Heikoin tulos, =Paras 0 tulos Espoo. luokka 0, n= ¹,,,,,,0,,,,0 Kaupungit 0 Helsinki. luokka 0, n=09 ¹ Kauniainen. luokka 0, n= 9¹,0,9,,,,9,,,,,,,9,0,,,,,9, Vantaa. luokka 0, n=9 9¹,,,,,,,,9,,9 PKS, vastaajaryhmät 0 Tyttö. luokka 0, n=99 0¹ Poika. luokka 0, n= 0¹ Suomi. luokka 0, n= 90¹ Ruotsi. luokka 0, n= 0¹,,9,,9,,0,,0,,9,9,0,9,9,,,9,9,,,,,,,,,0,,,,,,,,9,0,0,,, Kaikki. luokka 0, n=90 ¹,,,,,,,0,,9, PKS Kaikki. luokka 00, n= 0¹,,9,0,,0,,09,,0, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut* ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä * Muihin asioihin kuului tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä", joten vertailun vuoksi vain se on mukana myös edellisen vuoden tuloksess

17 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Espoon tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Muihin asioihin kuuluu tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä tällä hetkellä". Espoossa ollaan toisella luokalla tyytyväisimpiä oppilashuoltoon (,) ja oppimiskäsitykseen (,) liittyviin asioihin, lapset myös pitävät koulunkäynnistä (="Muut asiat"). Kaikissa väittämäryhmissä tulos on yli :n koko kaupungin tasolla ja myös eri vastaajaryhmissä. Verrattuna. luokkaan vuonna 00, tulokset ovat hieman parempia lukuun ottamatta koulupaikkaa koskevia asioita. Tulokset väittämäryhmittäin 0 0 =Heikoin tulos, 0 =Paras tulos Espoo, kaikki Espoo. luokka 0, n= ¹ Espoo. luokka 00, n=0 ¹,,,,,,09,,,,0,0,,0,,,,,,,0 Tytöt, n= ¹,,,,,,0,,,, Espoo,. luokka Pojat, n=9 0¹ Suomenkieliset koulut, n=0 ¹,0,,,9,9,,,,,0,0,,,,,,,,9, Ruotsinkieliset koulut, n= ¹,0,9,0,,,,,,, PKS Kaikki,. luokka, n=90 ¹,,,,,,,0,,9, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut* ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä * Muihin asioihin kuului tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä", joten vertailun vuoksi vain se on mukana myös edellisen vuoden tuloksess

18 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Helsingin tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Muihin asioihin kuuluu tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä tällä hetkellä". Toisella luokalla helsinkiläiset vastaajat olivat tyytyväisimpiä oppilashuoltoon (,) ja oppimiskäsitykseen (,) liittyviin asioihin. Kaikissa väittämäryhmissä tulos on yli :n koko kaupungin tasolla ja myös eri vastaajaryhmissä. Verrattuna. luokkaan vuonna 00, tulokset ovat hieman parempia lukuun ottamatta koulupaikkaa ja kodin ja koulun yhteistyötä koskevia asioita. Tulokset väittämäryhmittäin 0 0 =Heikoin tulos, =Paras 0 tulos Helsinki, kaikki Helsinki. luokka 0, n=09 ¹ Helsinki. luokka 00, n= ¹,0,,,9,,9,,,,0,,,9,0,,,9,,,9 Tytöt, n= 9¹,,,0,,9,,,,, Helsinki,. luokka Pojat, n=9 9¹ Suomenkieliset koulut, n= 0¹,9,,,,,,0,,9,,9,,,0,,,,,, Ruotsinkieliset koulut, n=9 ¹,09,,0,,,,,9,, PKS Kaikki,. luokka, n=90 ¹,,,,,,,0,,9, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut* ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä * Muihin asioihin kuului tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä", joten vertailun vuoksi vain se on mukana myös edellisen vuoden tuloksess

19 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Kauniaisten tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Muihin asioihin kuuluu tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä tällä hetkellä". Myös Kauniaisissa toisella luokalla vastaajat olivat tyytyväisimpiä oppilashuoltoon (,) ja oppimiskäsitykseen (,) liittyviin asioihin. Kaikissa väittämäryhmissä tulos on yli :n koko kaupungin tasolla ja myös tyttöjen ja poikien osalta. Verrattuna. luokkaan vuonna 00, tulokset ovat yleensä samalla tasolla. Pienten vastaajamäärien vuoksi Kauniaisen kaupunkitason tuloksiin liittyy suurempaa epävarmuutta kuin muualla. Tulokset väittämäryhmittäin 0 0 =Heikoin tulos, 0 =Paras tulos Kauniainen, kaikki Kauniainen. luokka 0, n= 9¹ Kauniainen. luokka 00, n= ¹,9,0,,,9,,,0,,,,9,0,,,,,,,9 Kauniainen,. luokka Tytöt, n= ¹ Pojat, n= 9¹,,,,,0,,,,,09,,0,,,,,9,,0, PKS Kaikki,. luokka, n=90 ¹,,,,,,,0,,9, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut* ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä * Muihin asioihin kuului tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä", joten vertailun vuoksi vain se on mukana myös edellisen vuoden tuloksess

20 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vantaan tulokset väittämäryhmittäin Seuraavasssa on esitetty vastausten keskiarvot väittämäryhmittäin. Kuhunkin ryhmään sisältyvät väittämät näkyvät liitteenä olevasta lomakkeesta. Esimerkiksi ryhmään "Koulupaikka" kuuluvat väittämät Mahdollisuus päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa ja Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät. Muihin asioihin kuuluu tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä tällä hetkellä". Toisella luokalla Vantaalla ollaan tyytyväisimpiä oppilashuoltoon ja oppimiskäsitykseen liittyviin asioihin. Erot eri asiakokonaisuuksien välillä ovat kuitenkin pieniä ja kaikissa päästään yli :n tuloksen koko kaupungin tasolla. Ruotsinkielisissä kouluissa kuitenkin koulupaikkaan liittyvissä kysymyksissä tulos on heikompi. Verrattuna. luokkaan vuonna 00, tulokset ovat yleensä hieman parempia tai samalla tasolla, lukuun ottamatta koulupaikkaa ja yhteistyötä koulun ja kodin väillä. Yhteistyö osalta tulos on mielenkiitoinen, koska verrattuna muihin kaupunkeihin Vantaalla viidesluokkaisten vanhemmat olivat kaikkein tyytyväisimpiä ja toisluokkalaisten vanhemmat kaikkein tyytymättömimpiä. Tulokset väittämäryhmittäin 0 0 =Heikoin tulos, 0=Paras tulos Vantaa, kaikki Vantaa. luokka 0, n=9 9¹ Vantaa. luokka 00, n= 0¹,,,,0,,9,,,,0,,,,,9,,,,9,0 Tytöt, n= ¹,9,,,0,,0,,,9, Vantaa,. luokka Pojat, n=9 0¹ Suomenkieliset koulut, n= 90¹,,9,,,,,,,,9,,,,,,0,9,,,9 Ruotsinkieliset koulut, n= ¹,,0,,,9,,,,, PKS Kaikki,. luokka, n=90 ¹,,,,,,,0,,9, Koulupaikka Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat Yhteistyö Ohjaus Oppilashuolto Arviointi Muut* ¹Vastaajien määrän vaihteluväli väittämissä * Muihin asioihin kuului tällä kerralla vain väittämä "Lapsi pitää koulun käynnistä", joten vertailun vuoksi vain se on mukana myös edellisen vuoden tuloksess 9

21 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä PKS taso,. luokat n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys (täysin tai lähes samaa olevat yhteensä) Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lapsen kykyihin koulussa luotetaan 9 Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Täysin tai lähes samaa Ero. luokkaan* 9, % 9 0 0, % 9, % 9 0, % 9,0 %, % 9, %, % 9, % 0, % 9,9 %,0 % 9,9 % 0 9, % 9, % 9 0, % 9, % 0 9, % 9, %,9 % 90, % 9 0, % 90, %, % 9, %, % 9, % 0, %, %, %,9 % 0, %, % 9, %, % 9, %, %, %, % 9, %, % 9, %, % 0, %, % 9 0, %,0 %, %,9 %, %, % 0, % 0, % 0, % 0, %,0 %, %, %,9 % 9 0, %, % 0,9 %, % 9 9 9, %, %, % 0, % 9, % *Täysin tai lähes samaa olevien osuudessa, yli %:n erot korostettu 0

22 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vahvuudet ja kehittämisalueet Seuraavasssa esitetään kyselyn tulosten perusteella lasketut vahvuudet ja kehittämiskohteet. PKS taso,. luokat Täysin tai lähes samaa % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: PKS. luokka Pks koulujen paras / Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 99 % 00 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa 9 % 00 % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 9 % 00 % 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa 9 % 00 % Lapsen kykyihin koulussa luotetaan 9 % 00 % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista % % Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin % % 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 99 % 00 % Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista 90 % 9 % 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 9 % 9 % Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa 9 % 00 % Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 9 % 9 % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät % 9 % Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä % 9 %

23 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Tulokset asioiden toteutumisjärjestyksessä Tulokset ryhmässä: Espoo. luokat n= Seuraavassa väittämät on lajiteltu sen mukaan, miten hyvin ne vastaajien mielestä toteutuvat, toisin sanoen miten suuri osuus vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai lähes samaa. Asioiden toteutumisjärjestys (täysin tai lähes samaa olevat yhteensä) Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin Lapsen kykyihin koulussa luotetaan Lapsi pitää koulunkäynnistä tällä hetkellä Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan 9 Lapsella koulussa ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen kääntyä Mahdollista päästä kouluun turvallisen matkan päässä kotoa Lasta kohdellaan koulussa oikeudenmuk. ja yhdenvertaisesti Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista Lapsen opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla Vuorovaikutus luokanopettajan kanssa toimii hyvin Koulun työtavat sopivat lapsemme tapaan oppia Opettajien lapselle antama palaute koulutyöstä on kannustavaa 0 Lapsella mahdollisuus saada kouluterveydenhuollon palveluja Koulu kannustaa osall. koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön Koululla toimivat käytänteet kodin ja koulun yhteistyön toteutt. Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen Opetuksessa edetään lapsellemme sopivaan tahtiin Saatu riittävästi tietoa lapsen osaamisesta ja edistymisestä Ollut mahdollisuus saada tukiopetusta tarvittaessa Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua Oppilaat työskentelevät yhdessä ja tukevat ja auttavat toisiaan Koulun toimintakulttuuria luodaan yhdessä lasten kanssa Opetetaan riittävästi oppimista edistäviä taitoja 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon Täysin tai lähes samaa Ero. luokkaan* 99,0 % 9 0 0, % 9, % 0, % 9,0 % 0,0 % 9,0 % 0, % 9, % 9 0, % 9, % 0 0, % 9,9 % 0, % 9, % 0 0, % 9, % 0, % 9, %,0 % 9, %, % 9, %, % 90, % 9 0, % 90, % 0 0 0,9 % 90, %, % 90, %, % 9,0 %,0 %, % 0,0 %, %, %, % 9 9, %,0 % 9, %, % 9, %, % 0, %, % 0, %, % 0, %, %, %, % 0, %,0 % 0,0 %, %,0 %, % 9 9, %, % 0 9,9 %, % 9, %, % 9 9 0, %, %, % *Täysin tai lähes samaa olevien osuudessa, yli %:n erot korostettu

24 PKS. luokkien palvelukykykysely 0 0 PKS TASO Vahvuudet ja kehittämisalueet Seuraavasssa esitetään kyselyn tulosten perusteella lasketut vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tulokset ryhmässä: Espoo. luokat Täysin tai lähes samaa % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten: Espoo. luokka Pks koulujen paras / Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 99 % 00 % 0 Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa 9 % 00 % Lasta rohkaistaan asennoitumaan myönteisesti oppimiseen 9 % 00 % Lapsi selviytyy kotitehtävistään kohtuullisessa ajassa 9 % 00 % Olemme tyytyväisiä koulun oppimateriaaleihin 9 % 00 % Viisi asiaa, jotka toteutuvat harvimmin: 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista % % Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin % % 0 Tyttöjen ja poikien erilaisuus oppimisessa otetaan huomioon % % Viisi asiaa, jotka toteutuvat parhaiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri 99 % 00 % 9 Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti % % Lapsen koulussa ei suvaita kiusaamista 9 % 9 % Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen % 90 % 9 Lapsi saa koulussa riittävästi apua ja tukea oppitunneilla 9 % 9 % Viisi asiaa, jotka toteutuvat vähiten suhteessa PKS koulujen parhaaseen neljännekseen: Mahdollisuudet muuhun kuin lähikouluun ovat riittävät % % Koulutilat ovat toimivat ja viihtyisät % 9 % Saatu riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalintoihin % % Lapsella mahdollisuus saada koulukuraattori ja psykologiapua % 9 % Osallistuminen keskusteluun tavoitteista ja toimintatavoista % %

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Kauniainen. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Kauniainen Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Tammikuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Maaliskuu 2014 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso

PKS taso PKS 5. luokkien palvelukykykysely 2010 2011 PKS taso PKS taso PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso..0 Heikki Miettinen PKS. luokkien palvelukykykysely 00 0 PKS taso Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset 4.4.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 Pääkaupunkiseudun yhteiset tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki,

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä

Perusopetuksen huoltajakysely 2016 Yhteenvetoraportti, N=245, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Perusopetuksen huoltajakysely Yhteenvetoraportti, N=, Julkaistu:.. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Rääkkylä Kotikunta Vastaus Lukumäärä Prosentti % % % 8% %. Kitee Tohmajärvi,%,%,%,%. Rääkkylä,%,%

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Helsinki. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 201 Helsinki Joulukuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut

Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Perusopetuksen laadun huoltajakysely Kasvatus- ja sivistystoimi Opetuspalvelut Taustatietoja Vastaajina yli tuusulalaista ala- ja yläkoulun oppilaan huoltajaa. Kysely avoinna huoltajille.-... Strukturoitujen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 01 Joulukuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki

Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Alakoululaisten hyvinvointikysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0 3,19

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT

LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT LÄKSYT TEKIJÄÄNSÄ NEUVOVAT Perusopetuksen matematiikan oppimistulokset 9. vuosiluokalla 2015 Arvioinnin tulokset Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonaispistemäärästä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2017 Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio Nostoja tuloksista yleisellä tasolla Huoltajat arvostavat opetushenkilöstön työn korkealle Myös kodin ja kasvatusta/opetusta

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013

Summanen Anna-Mari TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 TERVEYSTIEDON OPPIMISTULOKSET PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA 2013 OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kevät 2013 Perusopetuksen päättövaihe Arviointiin osallistui 3 652 oppilasta, joista 1. tyttöjä 1 754 (48,0 %)

Lisätiedot

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017

Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kuntakesu: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion asiakastyytyväisyyskysely 2017 Kysely toteutettiin osana opetuksen järjestäjän kehittämissuunnitelman valmistelua marras-joulukuussa

Lisätiedot

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147

Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu. Kevät 2018 N = 147 Huoltajakyselyn tulokset: Sepon koulu Kevät 2018 N = 147 Osa-alueiden keskiarvot järjestyksessä 10 9 8,92 8 7 6 5 4 3 2 1 5,35 5,34 5,28 5,2 5,12 5,01 4,95 4,9 4,81 4,66 4,57 5,02 *Kouluarvosana ei ole

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki

Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lape -päivät, Helsinki Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista Nina Halme, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22.9.2017 Lape -päivät, Helsinki Uudistunut Kouluterveyskysely Tietoa perusopetuksen oppilaiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja paikallisesta peruskoululaisten aineistosta Koulukuraattori Eija Kasurinen Koulupsykologi Reetta Puuronen Kouluterveyskysely 2017 -THL toteutti valtakunnallisen kouluterveyskyselyn

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017

Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 Tyytyväisyyskysely: huoltajat 2017 1. Vastaajan sukupuoli 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Nainen 84% Mies 14% En halua sanoa 2% 2. Valitse koulu, jota oppilas käy

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion rehtori

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni

TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN. Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus Helsinki, Paasitorni TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Mikko Hartikainen, Eija Kauppinen Opetushallitus 15.4.2010 Helsinki, Paasitorni Taiteen perusopetuksen kehittäminen Opetustuntikohtaisen taiteen perusopetus:

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017

Kouluterveyskysely 2017 Kouluterveyskysely 2017 Otteita tuloksista 19.4.2018 Työryhmä Johtava hoitaja Hannele Nikander-Tuominen Johtava koulupsykologi Cecilia Forsman Terveydenhoitaja Nina Itälä Johtava rehtori Vesa Malin Lukion

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016

KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 2016 KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI 06 Vastauksia kyselyyn vastausprosentti n. 0,% Vastaaja: Vastaajien jakautuminen oppilaita 6,% (886) vanhempia 9,% () henkilökuntaa 9,% () 9% 9% oppilas vanhempi 6% henkilökunta

Lisätiedot

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu)

Auranlaakson koulu. Auranlaakson koulu Koulun hyvinvointiprofiili (alakoulu) Sivu 1/5 Auranlaakson koulu tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 64 vastaajaa 32 (50 %) 32 (50 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän tilava

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022

Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Lappeenrannan lukiokoulutuksen strateginen kehittämissuunnitelma Suomen paras lukiokoulutus 2022 Painopistealueet Kivijalka: Turvallinen oppisympäristö Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen Kannustava ilmapiiri

Lisätiedot

Kuusiston koulu (Kaarina)

Kuusiston koulu (Kaarina) Sivu 1/5 Kuusiston koulu (Kaarina) tulostusohje Tyttöjä: Poikia: 101 vastaajaa 59 (58 %) 42 (42 %) Koulun tilat ja toiminta Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä Vastaajia Luokkahuone on riittävän

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti 1 (10) Nurmijärven kunnan 2012 keväällä laatima asiakastyytyväisyyskysely 2., 3. ja 7.luokkalaisten vanhemmille ja huoltajille TULOSTEN ANALYSOINTIA LÄNSIKAAREN KOULU VS. KOKO KUNNAN VASTAAJAT Länsikaaren

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla

Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla VANHEMPAINKYSELY 2015 Vanhemmille, joilla on lapsia peruskoulun 2., 5. ja 8. vuosikurssilla Taustakysymyksiä Lapseni on: tyttö poika Lisää seuraaville riveille koulun antama käyttäjänimi ja salasana: Käyttäjänimi:

Lisätiedot

Elina Harjunen Elina Harjunen

Elina Harjunen Elina Harjunen Elina Harjunen 28.4.2015 Elina Harjunen 28.4.2015 Äidinkielen ja kirjallisuuden 9. luokan oppimistulosten arviointi vuonna 2014: keskiössä kielentuntemus ja kirjoittaminen Kielentuntemuksen viitekehys

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Näytetään 138 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 770 Suodatusehdot: Ehto 1: Vastausvaihtoehdot: Valkeavuori (Kysymys: Valitse koulu jota oppilas/opiskelija

Lisätiedot

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki

Seinäjoen koulutoimen kysely syksy Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Seinäjoen koulutoimen kysely syksy 2007 Analyysit Kodin ja koulun yhteistyö Edufin, Simo Pokki Koko kysely (3 kpl) Normaali koulukohtainen tulos karkealla tasolla: henkilöstö on tyytyväisintä ja vanhemmat

Lisätiedot

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019

Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Suodatukset ei avoimia Tyytyväisyyskysely 2019 Näytetään 99 vastaajaa kyselyn vastaajien kokonaismäärästä 770 Suodatusehdot: Ehto 1: Vastausvaihtoehdot: Piispanlähde (Kysymys: Valitse koulu jota oppilas/opiskelija

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma TIIVISTELMÄ Opetushallitus arvioi keväällä 2011 matematiikan oppimistuloksia peruskoulun päättövaiheessa. Tiedot kerättiin otoksella, joka edusti kattavasti eri alueita ja kuntaryhmiä koko Suomessa. Mukana

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Ammattilukio - Arviointiraportti - Julkaisuversio 1. Opetus ja oppiminen 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Etenen ja menestyn opinnoissani suunnitelmieni mukaisesti 13 28 11 7 2

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa

Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa 2019 Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä helmi-maaliskuussa Kyselyyn vastasi yhteensä 227 huoltajaa Kysely huoltajille Kysely Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden huoltajille

Lisätiedot

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio

Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio Arviointikysely 2015 Päivälukio - Arviointiraportti-Julkaisuversio 1. Vuosiluokka Taustatiedot Vuosiluokka 165 137 93 1. vsk 2. vsk 3.-4. vsk 2. Sukupuoli Sukupuoli 219 176 Nainen Mies 3. Opetus ja oppiminen

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, Jorma Kauppinen. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, Jorma Kauppinen. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi oppimisen maailmankartalla Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät, 7.8.2013, Helsinki, Opetushallitus Jorma Kauppinen Johtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta maailmalta. Why do Finland's

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot