Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

2 Sisällys 1 Johdon katsaus Tuloksellisuuden kuvaus Vaikuttavuus Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet Strategiset vaikuttavuusalueet ja tuotokset Ydin- ja tukiprosessien määrärahan käyttö vuosina Metlan toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus ja kustannusvastaavuus) ja sen kehitys osa-alueittain Tuotokset ja niiden kehitys Laadunhallinta ja sen kehitys Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Toiminnan sopeuttaminen Ydintoimintoanalyysit ja ELMA-hankkeen valmistelu LUHTI hanke Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen Tietohallinnon sekä tutkimusaineiston hallinnan ja käytön tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen Prosessien kehittämistavoitteet ja tehtävät Tilinpäätöslaskelmien analyysi Rahoituksen rakenneanalyysi Talousarvion toteutumisen analyysi Tuotto- ja kululaskelman analyysi Taseen analyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitetiedot Allekirjoitukset Luettelo taulukoista, kuvista ja liitteistä

3 1 Johdon katsaus Väestön kasvaessa ja talouden kehittyessä kilpailu resursseista - luonnonvaroista, vedestä ja energiasta kiristyy globaalisti. Resurssitehokkuudesta yhdessä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän ja innovatiivisen käytön ohella tulee kilpailutekijä ja ne tarjoavat kestävän kasvun mahdollisuudet Suomelle. Suomella on erityisesti vahvan metsä- ja puuosaamisen ansiosta hyvät mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä, vastata globaaleihin haasteisiin ja samalla luoda erityisesti metsään perustuvalla biotaloudella uutta hyvinvointia. Biotalousyhteiskuntaan siirtyminen edellyttää monialaisen osaamisen ja innovaatiorakenteiden kehittämistä sekä systeemisellä muutoksella kysyntä- ja käyttäjälähtöisen biotalousyritys- ja elinkeinotoiminnan käynnistämisen, mikä mahdollistaa uusien korkean arvonlisän tuotteiden ja palveluiden sekä aineellisten että aineettomien - tuottamisen. Tästä huolimatta metsäntutkimuksen tilanne on edelleen haasteellinen. Vaikka metsäsektorin murros on lisännyt metsäosaamisen kysyntää, talouden taantuma on leikannut julkista ja yksityistä tutkimusrahoitusta. Pitkään valmistelussa ollut annettu valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta vie Metlan perustettavaan Luonnonvarakeskukseen. Tämä muuttaa metsäntutkimuksen rahoitusta kolmen seuraavan vuoden aikana entistä enemmän kilpailtuun rahoitukseen. MMM asetti Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen toteuttamaan valmistunutta suunnitelmaa Metlan, MTT:n, RKTL:n ja Tiken tilastojen fuusioimiseksi hallinnollisesti yhtenäiseksi Luonnonvarakeskukseksi. Työtä on tehty fuusiotoimiston johdolla kahdeksassa projektissa ja työ on edellyttänyt huomattavia kehittämisresursseja valmistelutyöhön. Metla on myös toteuttanut valtioneuvoston periaatepäätöstä johdon ja esikuntatehtävien siirrosta Joensuuhun ottamalla huomioon tuottavuusohjelman ja Luonnonvarakeskusfuusion asettamat reunaehdot. Haastavasta tilanteesta huolimatta Metlan toiminnalliset tavoitteet ja tehtävät on toteutettu erinomaisesti ja alittamalla kustannukset selvästi. Metla on onnistunut lisäämään ulkopuolista rahoitusta, parantamaan toiminnan tehokkuutta ja lisäämään tuotosten määrää. Tästä kiitokset kuuluvat koko henkilöstölle. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä viranomaistehtävät Metlan tutkimustoiminnan strateginen päämäärä on metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan edistäminen, jota strategiset vaikuttavuusalueet Metsiin perustuva yritys ja elinkeinotoiminta ja Kestävät metsänkasvatusketjut tukevat. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistetään Metsät ja yhteiskunta ja Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot -vaikuttavuusalueilla. Laitoksen voimavaroja on kohdennettu em. vaikuttavuusalueiden mukaisesti. Metla toteutti tutkimus- ja kehittämistehtäviä tutkimusohjelmilla, osallistumalla yhdessä muiden tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa kansallisiin ja EU:n tutkimusohjelmiin, useilla temaattisilla hankeryhmillä ja yksittäisillä tutkimushankkeilla. Metlalla oli vuonna 2013 neljä ohjelmaa ja VTT:n kanssa yhteinen ForestEnergy2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, LYNET-ohjelmat ja kaksi FIBIC-SHOK:in ohjelmaa (EffFibre ja FuBio). Uutena ohjelmana käynnistyi CLEEN-SHOK:in Sustainable Bioenergy Solutions BEST -ohjelma. Metlan uutena ohjelmana käynnistettiin Metsät ja vesi -tutkimusohjelma. Lisäksi Metlassa aloitettiin kahden uuden ohjelman Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa ja Metsät moneen käyttöön -tutkimus- ja kehittämisohjelmien valmistelu. 3

4 Metla osallistui Kansallisen metsäohjelman (KMO), Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) ja Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) toteutukseen ja seurantaan. Metlan viranomaistehtävät perustuvat tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottamaan osaamiseen ja ne toimivat tiedon- ja teknologian siirrossa tuottamalla julkisia palveluita ja asiantuntijatukea. Asiantuntijatuki on tärkeä tutkimuksen ja tutkimusasiantuntemuksen kytkemiseksi poliittiseen ja käytännön metsätalouden päätöksentekoon. Vuoden 2013 toiminnasta mainittakoon yhteistyö Suomen metsäkeskukseen metsätuhojen seurannan kehittämiseksi ja SMK:n suunnitteluinventoinnin ja VMI:n mittausten yhdistämiseksi. Tilastotuotannossa teollisuuspuun kauppatilastoinnin kattavuus parantui. Tiedon ja teknologian siirtoa tehostettiin rakentamalla Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut -ohjelmassa toimintamalli, miten tutkimusohjelmissa tuotetusta tiedosta tunnistetaan ja jatkokehitetään tuote- ja palveluideoita. Lisäksi kehitettiin Metlan palveluiden ja asiakkuuksien hallintaa määrittelemällä palveluiden sisältö tarkennetuista asiakastarpeista. Vaikka henkilötyövuosimäärä väheni, Metlan tuotokset lisääntyivät. Lisäys on huomattava vertaisarvioitujen julkaisujen määrässä ja tiedon ja teknologian siirron suoritteissa. Metla on pystynyt nostamaan tutkimuksen laatua ja tiedon käytäntöön vientiä. LYNET-yhteistyö Metla osallistui neljään LYNET-tutkimusohjelmaan ja oli mukana vuoden 2013 lopulla käynnistyneen uuden Paikkatieto-ohjelman valmistelussa. Tutkimuksen vaikuttavuudesta mainittakoon valtioneuvoston kanslian tilaama Vihreän kasvun mahdollisuudet -selvitys, jota käytettiin mm. hallitusohjelman välitarkastelussa ja valtioneuvoston tulevaisuusselonteon laadinnassa. Vuoden 2013 aikana suunniteltiin ja toteutettiin yhteisen tilasto-ohjelman hankkeita, kuten tilastoaineistojen sähköinen tiedonkeruumenetelmien suunnittelu ja julkaiseminen ja yli organisaatiorajojen ulottuvien tilastojen vertaisarvioinnit. Metlan, RKTL:n, SYKE:n ja MTT:n EU-rahoitteinen LifeDatahanke kehittää luonnonvaroihin perustuvan tiedon palvelutarjontaa. Tiedon avoimuus ja tutkimuslaitosten yhteistyö edellyttävät aineistojen entistä parempaa saatavuutta. Kansainvälinen yhteistyö Metlan kansainvälinen toiminta oli vilkasta EU:ssa ja muulla kansainvälisellä tasolla. Metla osallistui eurooppalaisten tutkimusagendojen (Forest Based Sector Technology Platform Research and Innovation Agenda, Strategic Implementation Plan for the European Innovation Partnership on Raw Materials EIP, Bio-based Industry Consortium PPP Strategic Innovation and Research Agenda) valmisteluun tavoitteena metsäntutkimuksen huomioon ottaminen tulevissa EU-tutkimushauissa. EU:n rahoittamia puiteohjelma-, lähialue ja Life + -hankkeita oli käynnissä 15, joista Metla koordinoi viittä konsortiota. UM rahoitti kolmea instituutioiden välistä IKI-kehitysyhteistyöhanketta Mosambikissa, Keniassa ja Mongoliassa. Yhteistyötä Ruotsin maatalousyliopistoon (SLU) tiivistettiin Future Forest tutkimusohjelman tutkijavaihdolla. Joulukuussa Metla järjesti Euroopan metsäviikon ja Metsä2013-tapahtuman yhteydessä Rovaniemellä useita seminaareja ja tutkijatapahtumia. Metlassa järjestettiin perinteinen, nuorten tutkijoiden kansainvälinen Joensuu Forestry Networking Week. Metlalla on vahva asema metsäntutkimuslaitosten kansainvälisen järjestön IUFRO:n hallinnossa. Metla koordinoi yhtä IUFRO:n pääosastoa ja kolmea erityisohjelmaa. Metla on myös mukana EFI:n Pohjois-Euroopan aluetoimiston, EFINORD, toiminnassa ydinpartnerina. Myös FAO ja UNECE ovat Metlalle tärkeitä yhteistyökumppaneita. FAO:n tilauksesta jatkettiin Vietnamin VMI:n suunnittelun tukea 4

5 ja aloitettiin Kamputsean VMI:n suunnittelu. Eurooppalainen VMI-verkoston yhteistyö jatkui kahdessa komission tutkimuslaitoksen JRCN:n tilaamassa hankkeessa, joissa harmonisoidaan biomassatietoja Euroopassa ja kehitetään skenaariolaskelmien työkaluja. Metla osallistui aktiivisesti FAO/UNECE:n alaisen metsä- ja metsäteollisuuskomitean ja sen alaryhmien työskentelyyn. Pohjoismaiden ja Baltian maiden julkishallinnon liikkuvuusohjelman tukema hanke, Nordic-Baltic LULUCF network for climate friendly land use measures, käynnistyi syyskuussa. Metla oli mukana IPCC:n 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands ja 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol kasvihuonekaasujen laskentaohjeistojen laadinnassa. Metla osallistui alihankkijana JRC:n rahoittamaan hankkeeseen, E-FOREST task on harmonization of LULUCF inventories: modeling forest soil, tehtävänään kehittää valmiuksia maaperän hiilivarantojen raportointiin EU:n LULUCF -päätöksen velvoitteiden mukaisesti. Metsien maaperän hiililaskennassa tehtiin yhteistyötä Japanin metsäntutkimuslaitoksen FFPRI:n kanssa. Metlan tutkimusohjelma Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito toimii tiivisssä yhteistyössä Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) Future Forests tutkimusohjelmaan. Tiivis yhteistyö Venäjään ja itäiseen Eurooppaan jatkui useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Euroopan komission Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin (ENPI) rahoittamat hankkeet ovat liittyneet uusiin, rajan ylittäviin ratkaisuihin metsätalouden tehostamisessa ja energiapuun käytön lisäämisessä, Venäjän metsäalan liiketoimintaympäristöön ja metsien ekosysteemipalveluihin. Puolassa, Romaniassa ja Slovakiassa käynnistettiin toimet alueellisten bioenergiaohjelmien kehittämiseksi. Euroopan Metsäinstituutti, Itä-Suomen yliopisto ja Metla tiivistivät yhteistyötä Venäjään. Metlan ylläpitämä Idän metsätieto - ja Lesinfo tietopalvelu on saavuttanut vahvan aseman suomalaisten ja venäläisten metsäammattilaisten keskuudessa. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalveluun (KIEMET) on koottu tietoa Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tšekin, Slovakian, Valko-Venäjän, Ukrainan ja Romanian metsäalan liiketoimintaympäristöstä tarkoituksena edistää yritysten kansainvälistymistä ja auttaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytymisessä. Metlan tutkijat ja viranomaistehtävien asiantuntijat tukivat ministeriöitä kansainvälisissä asiantuntija- ja politiikkatukitehtävissä (kansainväliset sopimusneuvottelut, asiantuntijalausunnot, selvitykset, työryhmäjäsenyydet ja kuulemistilaisuudet). Monet viranomaistoiminnot ovat kansainvälistä raportointia, kuten kasvihuonekaasujen laskenta, VMI, metsätuotteiden tuotanto- ja kauppatilastot sekä metsäpuiden geenivaratyö. Toiminnan kehittäminen Metlan toimintojen kehittäminen jatkui. Toisen sukupolven asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmä CAMA2 ja Metlan eri tehtävissä kertyvien tietojen käsittelyä, säilyttämistä ja hävittämistä sekä järjestelmän käyttöä että sen toimintaa ohjaava uusi tiedonohjaussuunnitelma otettiin käyttöön marraskuussa Toimitilojen käyttöä tehostettiin luopumalla osasta toimitiloja. Metlalaiset osallistuivat aktiivisesti MMM:n vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman kärkihankkeisiin, ELMA ja LUHTI 2015 sekä muiden ydintoimintoanalyysitehtävien toteuttamiseen. Metla osallistui tutkimuslaitosten yhteisen projektinhallintajärjestelmän valmisteluun. Järjestelmän valmistelu tehtiin yhteistyössä 12 tutkimuslaitoksen kanssa. Hankkeen selvityshenkilö oli Metlasta. Tulevan Luonnonvarakeskuksen valmistelu vaati erityisen paljon valmistelijoiden voimavaroja. Tästä huolimatta Metlassa pystyttiin lisäksi kehittämään muutoinkin toimintaa. 5

6 2 Tuloksellisuuden kuvaus 2.1 Vaikuttavuus Valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen mukaan Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla tietoa ja osaamista metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi ja metsien monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi. Metla toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistuu Kansallisen metsäohjelman 2015 (KMO) toteutukseen. Metla tukee toiminnallaan biotalousstrategian laadintaa ja toteutusta, VN:n luonnonvaraselonteon toteutusta sekä metsäpoliittisen selonteon valmistelua Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet Metlan toiminta on yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti vaikuttavaa ja se tukee metsäperustaisten elinkeinojen tietotarpeiden lisäksi monien hallinnonalojen tietotarpeita. Metla onnistui toiminnassaan erinomaisesti arvioitaessa sitä tulossopimuksessa kuvatuilla tuloksellisuuden tunnusluvuilla. Toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta on tehostettu uusien ohjelmien perustamisessa sitouttamalla tutkimuksen hyödyntäjät entistä kiinteämmin mukaan sekä ohjelman suunnitteluun että toteutuksen seurantaan. Myös käynnissä olevien ohjelmien suuntaamisessa on otettu huomioon väliarviointien tulokset ja ohjelmien ohjausryhmien näkemykset. Metla tuki ministeriön pääluokkaperustaisia vaikuttavuustavoitteita tutkimus- ja kehittämisohjelmilla sekä osallistumalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) ja Kansallisen metsäohjelman 2015 (KMO) toteutukseen. Lisäksi Metla osallistui biotalousstrategian ja Metsäpoliittisen selonteon valmisteluun tavoitteiden mukaisesti. Tutkimuksella luotiin tietopohja ja edellytykset mm. metsälainsäädännön uudistusten eteenpäin viemiseksi. ForestEnergy2020 -tutkimus- ja kehittämisohjelmalla edistettiin puuperäisen energian käyttöä. Metlan tutkimustoiminnan painopiste jakaantuu strategian ja tulossopimuksen mukaisesti eri vaikuttavuusalueille. Asiakasläheisyyttä toteutettiin yhteisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa, toimimalla aktiivisesti strategisen huippuosaamisen keskittymissä (FIBIC ja CLEEN SHOKit), OSKE-verkostoissa ja ohjelmien ohjausryhmissä sekä alueellisissa neuvottelukunnissa. SHOKien avulla tuettiin mm. teollisuuden uudistumista. Ennakointi on integroitu osaksi tutkimus- ja kehityspalveluita sekä tiedon ja teknologian siirtoa. Tutkimustulosten käytäntöön viennin tehostamiseksi Metla käynnisti yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa yhteisen koulutuksen uuden metsälain metsänkasvatusmenetelmistä. Tämä road show -tyyppisesti toteutettu koulutussarja metsäammattilaisille osoittautui erittäin suosituksi ja siitä järjestettiin 6

7 pyynnöstä lisätilaisuuksia vuoden 2014 alkupuolella. Metlan monilähdeinventoinnin metsävaratietoihin oli vuoden 2013 aikana 14,9 milj. katselupyyntöä (karttatiiltä). Latauspalvelupyyntöjä oli Metlan METINFO:n alle koottuja tietopalveluja alan toimijat käyttävät erittäin paljon. Metlan toiminnan alueellinen vaikuttavuus on lisääntynyt yhteistyösopimuksilla, joita on solmittu yliopistojen (mm. Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja alueellisten ammattikorkeakoulujen kanssa sekä verkostoitumalla entistä intensiivisemmin (Suomen metsäkeskuksen metsäneuvostot, eri maantieteellisten alueiden maakunta-, maaseutu, ympäristö- ja energiaohjelmat, metsäpoliittisen selonteon maakuntakuulemiset) metsäalan ja muihin toimijoihin. Maakuntaliittojen ja ELY- keskusten EU:n aluekehityksen rahoitustuki on ollut merkittävä Metlan toiminnan infrastruktuurin kehittämisessä ja myös useissa alueellisissa tutkimus- ja tiedonsiirtohankkeissa. Viranomaistehtävät perustuvat Metlassa tehtävään tutkimukseen, tutkimus- ja seurantatuloksiin ja niiden johdannaistuotteisiin. Viranomaistehtävät ovat käytännön esimerkkejä Metlan asiakasläheisestä tutkimuksen ja tutkimustulosten tuotteistamisesta, palveluista ja tiedonsiirrosta. Metlassa selvitettiin vuosina viranomaistehtävien tuloksellisuuden mittarit yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Viranomaistoimintojen tuloksellisuutta voidaan parhaiten kuvata neljällä eri ulottuvuudella: 1) tuotteet ja palvelut, 2) asiantuntijuus ja sidosryhmäyhteistyö, 3) tiedonvälitys, 4) tieteellinen julkaisutoiminta. Toimintojen luonteen vuoksi etusijalla ovat tuotteet ja palvelut, sidosryhmäyhteistyö ja tiedonvälitys. Viranomaistehtävien yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan toiminnoittain, sillä jokaisella viranomaistoiminnolla on yleensä oma kohderyhmä. Arvioinnissa on asiakaspalaute siitä, miten tuotettua palvelua tai tuotetta on sovellettu metsätalouden käytäntöihin, metsäpolitiikan harjoittamiseen tai elinkeinoelämän edistämiseen. Laaja-alaisinta yhteiskunnallista vaikuttavuutta edustavat valtakunnan metsien inventointi, metsätilastotyö, metsänjalostustoiminta ja metsätuhojen seuranta. Esimerkiksi kansallisen ja alueellisten metsäohjelmien hakkuumahdollisuusarviot ja puunkäyttövaihtoehdot perustuvat valtakunnan metsien inventointien tietoihin Strategiset vaikuttavuusalueet ja tuotokset Muutokset Metlan tutkimuksen strategisilla vaikuttavuusalueilla olivat vuoden 2013 aikana melko pieniä. Viranomaispalveluiden kustannukset alenivat yli miljoona euroa vuodesta Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan tuottotavoitteet ylitettiin. Tiedon ja teknologian siirron sekä asiantuntijapalveluiden tuotosten tavoitemäärä ylittyi. Metlan julkaisutoiminnalla mitattu tieteellinen vaikuttavuus parani, vaikka tutkimushenkilöstön määrä väheni. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden määrä nousi vuodesta 2012 ja oli 271 (232 kpl v. 2012) Ydin- ja tukiprosessien määrärahan käyttö vuosina Ydinprosessien määrärahan käyttö vaihteli vuosina Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto prosessin %-osuus määrärahan käytöstä kasvoi v Strategisen suunnittelun ja johtamisen prosessin %-osuus laski toimintojen uudelleenjärjestelyn seurauksena. Sisäisten palveluiden prosessin määrärahan käyttö laski n. 0,5 milj. vuodesta Muutokseen vaikuttivat henkilöstövähennykset ja toimitilojen uudelleenjärjestelyt. 7

8 Taulukko 1. Määrärahan käyttö Ydinprosessit % % % Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Maksullinen palvelutoiminta Viranomaispalvelut ja -tehtävät Tukiprosessit Strateginen suunnittelu ja johtaminen Tutkimuksen tukipalvelut Sisäiset palvelut Yhteensä Palkat Muut menot Htv Htv Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Viranomaispalvelut Strateginen johtaminen Tutkimuksen tukipalvelut Sisäiset palvelut Kuva 1. Ydin- ja tukiprosessien palkkojen, muiden menojen ja henkilötyövuosien kehitys v

9 2.2 Metlan toiminnalliset tavoitteet Toiminnan tuloksellisuutta on kuvattu myös arvosanalla seuraavasti: 5 = erinomainen tulos, 4 = hyvä tulos, 3 = tyydyttävä tulos, 2 = välttävä tulos, 1 = huono tulos ja 0 = ei tulosta. Myös arvosanan puolikkaita (esim. 4,5) on käytetty Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus ja kustannusvastaavuus) ja sen kehitys osa-alueittain Toiminnallinen tehokkuus säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Metlan maksullisen toiminnan liikevaihtotavoite on 2,0 milj. euroa niin, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset ja toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus on 50 %. Tulostavoite: Toiminnallinen tehokkuus säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Alla olevassa taulukossa 2 on kuvattu ydinprosessien toiminnan kustannukset vuosina Kustannukset laskivat 2,870 milj. euroa vuodesta Kustannuskehitykseen vaikuttivat eniten henkilöstövähennykset ja toimitilojen uudelleenjärjestelyt. Metsät ja yhteiskunta - ja metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot strategisten vaikuttavuusalueiden kustannukset kasvoivat. Taulukko 2. Taloudellisuus Tavoite 2013 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 % % % % Kustannukset* Ydinprosessit Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto Strategiset vaikuttavuusalueet 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta Metsät ja yhteiskunta Kestävät metsänkasvatusketjut Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot Ei kuulu Metlan nykyisiin painoaloihin Maksullinen palvelutoiminta Viranomaispalvelut *Laskennassa tukiprosessien kustannukset on lisätty ydinprosesseille ko.vuoden yleiskustannusprosentin mukaisesti. 9

10 Taloudellisuuden tunnusluvut Henkilöstömenojen %-osuus kokonaismenoista oli 69,6 % ja asetettu tavoite, 70 %, saavutettiin. Toimitilavuokrakulujen %-osuus kokonaismenoista kasvoi ja ne olivat 10,2 % (tavoite 9,8 %). Tietotekniikkamenojen %-osuus kokonaismenoista oli 5 %, jossa vuoteen 2012 verrattuna kasvua oli 0,3 prosenttiyksikköä. Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset/tutkijahtv olivat euroa ( v. 2012), tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset/htv euroa ( v. 2012) ja tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset/julkaisu euroa ( euroa v. 2012). Yhteisrahoitteisen ja maksullisen palvelutoiminnan tuotot/tutkijahtv olivat euroa ( euroa v. 2012). Tuotot kasvoivat vuodesta 2012 ja ylittivät asetetun tavoitteen euroa. Taulukko 3. Taloudellisuuden tunnuslukuja Tavoite 2013 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Henkilöstömenojen %-osuus kokonaismenoista 70,0 69,6 69,2 70,9 Toimitilavuokrakulujen %-osuus kokonaismenoista 9,8 10,2 9,7 6,2 Tietotekniikkamenojen %-osuus kokonaismenoista 5,5 5,0 4,7 4,9 Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset t / tutkija htv Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset t / htv Tutkimustoiminnan kokonaiskuskustannukset t / julkaisu Yhteisrahoitteisen ja ART-toiminnan tuotot t / tutkija htv Tavoite 2013 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset / tutkija htv Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset / htv Tutkimustoiminnan kokonaiskuskustannukset / julkaisu Yhteisrahoitteisen ja ART-toiminnan tuotot / tutkija htv Kuva 2. Taloudellisuuden tunnuslukuja v Tutkimustoiminnan tuotokset Tutkimustoiminnan tuotokset/tutkijahtv pysyivät edellisen vuoden tasolla ja olivat 1,0 kpl (1,0 kpl v. 2012). Tiedon ja teknologian siirron suoritteet/tutkijahtv nousivat ja olivat 10,1 kpl/tutkijahtv (8,5 kpl v. 2012). Luvuissa ovat myös viranomaistoimintojen tuotokset, joita on erityisesti tiedonsiirrossa. Tilastokeskuksen tuottavuuslaskenta on lopetettu, joten Tilastokeskuksen mallilla raportoitua Työn tuottavuuden 3 vuoden keskiarvoa ei enää ole saatavissa. 10

11 Taulukko 4. Tuottavuus Tavoite 2013 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Tutkimustoiminnan tuotokset / tutkija htv 1,1 1,0 1,0 1,1 Tiedon ja teknologian siirron suoritteet / tutkijahtv 4,8 10,1 8,5 7, Tavoite 2013 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma ,1 8,5 7,7 2 4,8 0 1,1 1,0 1,0 1,1 Tutkimustoiminnan tuotokset / tutkija htv Tiedon ja teknologian siirron suoritteet / tutkija htv Kuva 3. Tuottavuuden tunnuslukuja v Arvio tulostavoitteiden toteutumisesta 4. Toiminnan kustannuksissa ja tuottavuudessa saavutettiin myönteinen kehitys. Tutkimustoiminnan ja viranomaispalvelujen kokonaiskustannukset laskivat edellisestä vuodesta ja alittivat vuodelle 2013 asetetut tavoitteet. Taloudellisuuden tunnusluvuista tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset / htv pysyivät edellisen vuoden tasolla ja yhteisrahoitteisen ja maksullisen toiminnan tuotot / tutkijahtv kasvoivat vuodesta Tutkimustoiminnan tuotokset tutkijahtv:tä kohden pysyivät edellisen vuoden tasolla ja tiedon ja teknologian siirron suoritteet tutkijahtv:tä kohden kasvoivat edellisestä vuodesta. Pääosin toiminnallisen tehokkuuden tulostavoitteet saavutettiin ja jotkut tavoitteista ylitettiin. Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto prosessin resurssien jakautuminen Tavoitteena on, että resurssit kohdennetaan pääasiassa tutkimusohjelmille. Erillisten hankkeiden -määrissä ovat vuodesta 2011 alkaen aineistopalvelut, laboratoriotoiminta ja tutkimuksen strateginen tuki. Prosessin eritellyt menot ovat liitteessä 1. Vuoteen 2012 verrattuna tutkimusohjelmien resurssien käyttö pieneni 1,3 milj. euroa. Muutoksesta suurimmat ovat -3,0 milj. euroa Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa ohjelman päättyminen vuonna 2012 ja +1,6 milj. euroa Metsät ja vesi -ohjelman aloittaminen vuonna Hankeryppäiden resurssien käyttö pieneni 0,7 milj. euroa. Muutoksesta suurin -0,6 milj. euroa on Metsätalouden vesistökuormituksen ennustaminen ja torjunta; laskentatyökalujen kehittäminen -hankeryppään päättyminen vuonna

12 Tutkimusprosessissa olevien erillisten hankkeiden resurssien käyttö kasvoi 1,8 milj. euroa. Muutoksesta suurimmat ovat + 1,0 milj. euroa Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta -, -0,6 milj. euroa Metsiin perustuvat elinkeinot - ja +1,0 milj. euroa strategisesta johtamisesta tutkimukseen siirretyt Tieteenalojen toiminta (metsien käytön ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ) -hankkeet. Ulkopuolisessa, yhteisrahoitteisessa tutkimusrahoituksessa menestyminen oli positiivisen muutoksen syy. Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Maksullinen palvelutoiminta Tulostavoite: Metlan maksullisen toiminnan liikevaihtotavoite on 2,0 milj. euroa niin, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset ja toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. Toimintamenomomentille nettobudjetoitu maksullinen palvelutoiminta oli Metlassa vuonna 2013 pääosin liiketaloudellisin perustein hinnoiteltua myyntitoimintaa. Maksullisen toiminnan muut tuotot kertyivät vuokratuloista. Yhteensä tuotot olivat 2,735 milj. euroa, josta 2,720 milj. euroa oli myyntituottoja. Myyntituotot koostuivat tilaustutkimuksista ja asiantuntijapalveluista (osuus tuotoista 73 %), analyysi- ja testauspalveluista (12 %) sekä siemen-, varte- ja taimimyynnistä (10 %). Muut tuotot kertyivät pääosin julkaisumyynnistä, atk-ohjelmien lisenssituloista ja valokuvapalveluista. Metlan maksullisen palvelutoiminnan suurimman asiakasryhmän muodostivat yritykset 47 %:n osuudella tuotoista. Yritykset ostivat jonkin verran kaikkia Metlan maksullisia suoritteita, mutta tuotot saatiin pääosin tilaustutkimuksista ja asiantuntijapalveluista, taimitarhatuotteista sekä analyysi- ja testaustoiminnasta. Valtion virastot ja laitokset olivat toiseksi suurin asiakasryhmä 38 %:n osuudella. Tuottoa saatiin eniten tilaustutkimuksista ja analyysi- ja testaustoiminnasta. Metsäkeskusten, yliopistojen ja korkeakoulujen, yhdistysten, säätiöiden ja muiden talousarviotalouden ulkopuolisten yhteisöjen osuus oli 14 %. Näiltä asiakasryhmiltä kertyi eniten tuottoja tilaustutkimuksista, taimitarhatuotteista ja asiantuntijapalveluista. Kunnat tilasivat julkaisuja, tilaustutkimuksia sekä analyysi- ja testaustoiminnan palveluja. Myös yksityishenkilöille myytiin taimitarhatuotteita sekä julkaisuja ja jonkin verran tilaustutkimuksia. Maksullisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2013 yhteensä 2,735 milj. euroa. Tähän sisältyi 2,720 milj. euroa myyntituottoja ja 0,014 milj. euroa muita tuottoja. Maksullisen toiminnan muut tuotot kertyivät vuokratuloista. Myyntituottojen kertymä kasvoi edellisestä vuodesta 0,356 milj. euroa. Kokonaistuottokertymä kasvoi 14,1 % vuoden 2012 tasosta ja ylitti vuoden 2013 talousarvion 2,0 milj. euron tavoitteen 36,7 %:lla. Maksulliseen palvelutoimintaan käytettiin 22 henkilötyövuotta. Tämä oli 3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna Arvio tulostavoitteen toteutumisesta 5. Maksullisen toiminnan kannattavuus oli 108 %, joten vuodelle 2013 asetettu kustannusvastaavuustavoite 100 % ylitettiin. Vuonna 2013 maksullisen toiminnan toteuttamiseen käytettiin 3 henkilötyövuotta 12

13 vähemmän kuin vuonna Henkilöstökustannusten osuus oli 44 % kokonaiskustannuksista, mikä oli 3,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työn tuottavuus parani vuodesta Taulukko 5. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma * Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Toteutunut 2012 Toteutunut 2011 TUOTOT KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS Kustannusvastaavuus, % *Kustannusvastaavuuslaskelma kokonaisuudessaan on liitteessä 2. Yhteisrahoitteinen toiminta Tulostavoite: Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus on 50 %. Metlan yhteisrahoitteisen toiminnan tulostavoitteeksi vuodelle 2013 asetettiin yhteensä 7,000 milj. euroa siten, että muiden valtion virastojen osuus on 4,400 milj. euroa, EU:n osuus 0,600 milj. euroa ja muun valtion ulkopuolisen rahoituksen osuus 2,000 milj. euroa. Kustannusvastaavuustavoite oli 50 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi 8,861 milj. euroa, joka oli 26,6 % tulostavoitetta enemmän. Valtion virastojen osuus tuottokertymästä oli 5,401 milj. euroa, mikä oli 22,8 % tavoitetta suurempi, EUrahoitusta tuloutettiin 0,891 milj. euroa, mikä ylitti tulostavoitteen 48,4 %. Muun valtion ulkopuolisen rahoituksen kertymä 2,569 milj. euroa oli 28,5 % tavoitetta suurempi. Koko yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 64 %, joka oli 28 % tulostavoitetta parempi. Nousua edellisestä vuodesta oli 2 %-yksikköä. Yli 84 % hankerahoituksesta saavutti paremman kustannusvastaavuuden kuin edellisenä vuonna. Viime vuonna vastaava luku oli yli 94 %. Paras kustannusvastaavuus oli edelleen Suomen Akatemian hankkeilla 74 % (+1 %-yksikköä). Kustannusvastaavuuden paraneminen johtui kokonaiskustannusmallilla budjetoitujen hankkeiden suhteellisen osuuden edelleen lisääntymisestä viime vuoteen verrattuna samoin kuin yhteistutkimushankkeissa (YRT), joiden kustannusvastaavuus 69 % oli myös suurempi kuin edellisenä vuonna (+9 %-yksikköä). EU-hankkeiden kustannusvastaavuus 37 % oli viimevuotista lukua pienempi (-10 %-yksikköä). Talousarviotalouden ulkopuolelta rahoitusta saavien TAU-hankkeiden kustannusvastaavuus 64 % aleni myös edellisestä vuodesta (-4 %-yksikköä). Arvio tulostavoitteen toteutumisesta 5. Eniten ulkopuolista rahoitusta sai tutkimusohjelma ForestEnergy2020, kuten myös vuonna ForestEnergy2020-tutkimusohjelman osuus yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista oli 1,857 milj. euroa, mikä oli 21 % yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaistuotosta. Tässä tutkimusohjelmassa toteutetaan muun muassa suurinta Metlan koordinoimaa EU:n tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman osarahoittamaa hanketta, joka alkoi vuonna

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12.2010 Unigrafia Oy Helsinki 2011 Sisällys 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus toimintaan...5 1.2 Vaikuttavuus...6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...11

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 13.3.2015 1(44) TK-21-837-13 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(44) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös Kotimaisten kielten keskus Tilinpäätös 2012 1 Sisällys 1. Toimintakertomus 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot