MAA- JA METSATALOUSMINISTERIoN JA MET SANTUTKIMU SLAITOKSEN VALINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2OT2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSATALOUSMINISTERIoN JA MET SANTUTKIMU SLAITOKSEN VALINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2OT2"

Transkriptio

1 MAA- JA METSATALOUSMINISTERIoN JA MET SANTUTKIMU SLAITOKSEN VALINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2OT2

2 Sisillysluettelo I Vuosien strategiset tavoitteet...3 I Perustehtdviin vaikuttavatoimintaympiiriston muutokset Keskeiset piiiim66rdt Toimintalinjat Yhteiskunnallinen ja tieteellinen vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus II Vuoden 2012 tulostavoitteet Merkittdvdt yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet Prosessien kehittiimistavoitteet ja tehtiiviit Tutkimus- ja kehittiimispalvelut sekii tiedon ja teknologian siirto Yiranomaistehtdvtit Yiranomaispalvelut Seurannat, tietovarantojen ylliipito ja muut viranomaistehtavat Tukiprosessit (strateginen johtaminen, sisbiset palvelut ja tutkimuksen tukipalvelut) Toiminnalliset tavoitteet I Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattaluus j a kustannusvastaavuus) ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1) Tuotokset ja niiden kehitys (liite l) Laadunhallinta ja sen kehitys...' Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1) Vaikuttawus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano sekii tuottaluus- ja investointihankkeetl0 4.1 Toiminnan sopeuttaminen Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittdminen Tukitehtiivien tuottavuuden ja tehokkuuden kehitt?iminen Tietohallinnon sekii tutkimusaineiston hallinnan ja kiiytdn tehostaminen ja vaikuttawuden lisiidminen... l0 5 Taloudelliset voimavarat Seuranta j a raportointi......'.'.. I 1

3 234103U2012 I Vuosien strategisetavoitteet I Perustehtiiviin vaikuttavat toimintavmpiiristiin muutokset Metsiintutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsiitalousministerion alaisuudessa toimiva valtion tutkimuslaitos, jonka tehtevane on edisttii tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestiiviiii hoitoa ja kayttoa. Metla on uudistanut strategian vuoteen Toiminta-ajatuksen mukaan Metla on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittiizi ratkaisuja metsien hoitoa, keyttoa, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin. Merkittdvimm?it metsiintutkimukseen vaikuttavat muutostrendit ovat julkisen talouden panostuksen vdheneminen metsdtalouteen ja julkisen talouden epzitasapaino, kasvava kiinnostus puubiomassan kiiyttoon uusissa tuotteissa, biomassan kayttd energiatuotannossa, perinteisen tuotannon alhainen kannattal'uus, tuotteiden kysynniin kasvu kehittyvissi maissa ja tuotteiden ympdrist<imycinteisyyden korostuminen perinteisillii markkinoilla sekd ilmastokysymykset. Valtioneuvosto teki periaatepiiiitoksen I Metlan johdon ja esikuntatehtavien siirtdmiseksi Joensuuhun woden 2014 alusta. 2 Keskeiset piiiimiiiiriit Metlan strategisina paamaaina ovat tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttava toiminta, metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn edistdminen ja alueellisen kehityksen tukeminen. Metlan tuottamaa ja aktiivisesti viilittiimiid tietoa ja osaamista sekd tuotteita ja palveluja kiiytetiidn kansallisesti ja kansainviilisesti biotalouden edistiimiseksi. Metlan strategisina tavoitteina ovat: puuhun ja metsiibiomassaan perustuva elinkeinotoiminta vahvistuu sek2i tuotteiden ja palveluiden arvo kasvaa metsialan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset toimintaedellytykset sekd hyvnksyttdvyys paranevat metsien aineettomiin palveluihin perustuva elinkeinotoiminta kasvaa ja listuu kestdvdt metslnkasvatusketiut mahdollistavat monipuolisen kiiyt<in muutmetsdtalouden j a metsiiympiirist<in tietovarantoj a kiiytetiiiin ja tuvissa oloissa biotalouden ja hyvinvoinnin edistdmiseksi.

4 3 Toimintalinjat Metla toteuttaa tutkimus- ja kehittiimistehtavieen osallistumalla yhteistydssii muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa kansallisiin ja EU:n tutkimus- ja kehittiimisohjelmiin omilla tutkimusohjelmilla, useilla temaattisilla hankeryhmillii ja yksittiiisillii tutkimushankkeilla. Metlan asiakkaiden tietotarpeet ja korkeatasoinen tieteellinen tutkimus- ja kehitystoiminta edellytiiviit vahvaa verkottumista ja kansainvrilistymistii. Uuden tiedon ja teknologian siirtoa tehostetaan. Siihen kuuluvat lisiiiintyvii tuotteistaminen ja markkinointi, asiantuntijatehtdviit, tutkimusviestintd sekd asiantuntijakoulutus. Viranomaistehtdvdt vastaavat useista metsdsektorin keskeisistli tietopalvelu- ja tietohuoltotehtiivistii. Metlan organisaatio ja toimintakulttuuri tukevat hyviiii asiakaspalvelua, osaamista ja yhteistyotii. Metlan toiminnan tehokkuus- ja vaikuttar,uusvaatimukset kasvavat. Metlan toiminta maa- ja metsdtalousministeri<in sekd tyo- ja elinkeinoministeritin ja ympiiristciministeri<jn hallinnonalojen toimintaohjelmissa tukee maa- ja metsdtalousministeri<in strategiaa, hallinnonalojen tutkimusstrategiaa ja metsiialan vaikuttavuustavoitteita. Metlan toimintalinjat tukevat myos Metsiiklusterin uudistettua kansallista tutkimusstrategiaa. Lisiiksi Metla osallistuu ulkoasiainministeririn kehityspoliittisen metsdlinjauksen toteuttamiseen. Niim[ toiminnat tukevat kansallisen innovaatiostrategian toteuttamista. 4 Yhteiskunnallinen ja tieteellinen vaikuttavuus Metlan strategian jalkauttamiseksi sekii yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden tason arvioimiseksi Metla ottaa kiiyttorin suunnittelukauden aikana liitteessii 1 mainitut arviointimenetelmdt. Metlan toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus tehostuu yhteistydssii tutkimuksen hyodyntiijien kanssa tehtavalla tutkimus- ja kehitystycin suunnittelulla ja toteutuksella. Tutkimuksen vaikuttawuden lisddmiseksi Metla sitouttaa metsd- ja energia-alan toimijat tutkimus- ja kehitysohjelmiinsa. Tutkimustoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttaluuden kasvattamiseksi Metlan tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistettd vahvistetaan metsiin perustuvan yritys- ja elinkeinotoiminnan sekd metsdt ja yhteiskunta -vaikuttavuusalueilla. Tutkimustulosten kiifiint<icin vientii ja kehitystoimintaan osallistumista lisdtdiin toimimalla laajasti ja nrorovaikutteisesti asiakkaisiin verkottuneena samalla, kun tutkimus siiilyy tieteellisesti korkeatasoisena. Ennakointi integroidaan osaksi tutkimus- ja kehittiimispalveluita ja tiedon ja teknologian siirtoa sekii tietovarantojen ylliipitotehtiiviti. Metla toimii aktiivisesti osana metsdalan ennakointiverkostoa tuottamalla ja tarjoamalla ennakointitietoa. Alueellisen toimipaikkaverkoston ansiosta Metla on liisnii kaikkialla Suomessa. Alueellista vaikuttavuutta lisdtiiiin verkostoitumalla ja yhteishankkeita muodostamalla yliopistojen sekd muiden alueilla toimivien tutkimus-, opetus-, ja kehittiimisorganisaatioiden ja osaamiskeskusten kanssa. Valmistellaan ja toteutetaan hankkeita alueilla toimivien yritysten ja metsiinomistajaorganisaatioiden kanssa erityisesti ajankohtaisissa metsdenergia-, puurakentamis- ja maaseudun kehittiimishankkeissa. Toimitaan yhdessii Suomen metsiikeskuksen ja metsdnomistajaorganisaatioiden kanssa metsdalan ja metsdntutkimuksen tiedon ja teknologian siirrossa.

5 Metla toimii maa- ja metsdtalousministerion ja ympiiristoministeri<in hallinnonalojen tutkimuslaitosten kanssa Luonnonvara- ja ymplristotutkimuksen yhteenliittymhssd (LYNET). Kasvava osuus ko. hallinnonalojen tutkimuslaitosten tutkimuksesta ja muista toiminnoista koordinoidaan yhteenliittlmrdn kautta. LYNET-yhteenliittyrniin toiminnan painopisteitd ovat yhteiset tutkimusohjelmat, alueellisen toiminnan vahvistaminen ja toimitilaratkaisut, yhdennetyt seurannat, tietovarantojen ja aineistojen yhteiskdytto, yhteiset tutkimusinfrastruktuurit ja tutkimuksen tukipalvelut sekii osaamisen kehittiiminen. Metla osallistuu yhteenliittyrnln toimintaan maa- ja metsiitalousministeririn tulosohj auksen j a yhteenliittymiin pddtosten mukaisesti. Metlan toiminnassa otetaan huomioon laaja-alaiset, hallinnonalojen rajat ylittiiviit tietotarpeet. Metla osallistuu myris eri ministerioiden yhteisesti toteamien tdrkeiden tutkimuskokonaisuuksien toteuttami seen. 5 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnan tuloksellisuudella tarkoitetaan niitii tavoitteita, joihin viraston omalla toiminnalla ja sen johtamisella voidaan vaikuttaa. Metlan strategian jalkauttamiseksi tdssd sopimuksessa (liite l) on asetettu pitkdn tdhtziimen (v. 2016) tavoitteet mytis toiminnan tuloksellisuuden eri osatekijdille, toiminnan tehokkuudelle, tuotoksille ja laadunhallinnalle sekd henki sten voimavaroi en hallinnalle.

6 II Vuod en 2012 tulostavoitteet I Merkittiivfrt yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet Valtion I'uoden 2012 talousarvioesityksen mukaan Metla tukee maa- ja metsdtalousministerion toimialan vaikuttaluustavoitteita seuraavasti : tuottamalla tietoa ja osaamista metsiin perustuvan biotalouden edistdmiseksi ja metsdtalouden kannattar,uuden j a kilpailukyvyn parantamiseksi, tuottamalla tietoa puuperdisen energian ja puun kaytdn, erityisesti puurakentamisen, lisldmiseksi ja metsien monimuotoisuuden, ympiiristohydtyjen ja hyvinvointivaikutusten lisddmiseksi sekii Metla toteuttaa Eteld-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistuu Kansallisen metsiiohjelman 2015 (KMO) toteutukseen. 2 Prosessien kehiffiimistavoitteet ja tehtiiviit 2.1 Tutkimus- ja kehittiimispalvelut sekii tiedon ja teknologian siirto Metla kiiynnistiiii uuden metsiinkasvatuksen monipuolistamisen tutkimusohjelman, jossa on liittymiikohta Metsiiklusterin strategisen huippuosaamisen keskittyrndn Efffibre-ohjelmaan. TdmZin lisiiksi kdynnistetddn yhteistytissii Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa uusi Bioenergia-ohjelma energiatuotannosta ja raakaaineen hankinnasta. Myos LYNET-laitosten yhteisten tutkimusohj elmien, Biotalous, Ilmastonmuutos, Kestivii maankiytto ja ltdmeri, ensimmiiiset hankkeet kiiynnistyviit. Metla edistid toimialan vaikuttawustavoitteiden saavuttamista toteuttamalla vuonna 2012 omilla ja yhdessii muiden tutkimuslaitosten kanssa kiiynnistiimillii tutkimus- ja kehittdmisohj elmilla: Hyvinvointia metsistii HYV ( ) Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut PUU ( ) Tul evai suuden mets 6t j a mets Zinh oito ( ) B ioenergi aohj elma ( ) yht ei styo s s ti VTT : n kanss a Biotalouden tutkimusohjelma ( ) yhteistytissii LYNET-laitosten kanssa Ilmastonmuutos-tutkimusohjelma (20ll1}l5) yhteistytissa LYNET-Iaitosten kanssa Kestdvii maankiiytto ( ) yhtei styci ss 2i LYN ET- laito sten kanss a Itiimeri tutkimusohjelma (201I-2015) yhteistyossii LYNET-laitosten kanssa Lisiiksi suunnitellaan aloitettavaksi kaksi uutta Metlan tutkimusohjelmaa vuonna 2013: Uudet mets6- ja puubiomassaperdiset tuotteet ja palvelut, liittymiikohta Metsdklusterin FuBio-ohjelmaan Metslt ja vesi

7 Metlan tutkimus- ja kehittiimisohjelmat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyrissii tutkimuksen hyodyntiijien kanssa. Jokaiselle ohjelmalle laaditaan tiedon- ja teknologiansiirtosuunnitelma. Uusien tutkimusohjelmien valmistelussa otetaan huomioon tarkistetun Kansallisen metssohjelman 2015 (KMO) linjaukset. Metla osallistuu Kansallisen metsiiohjelman 2015 (KMO) seurantaan ja toimenpideohjelman toimeenpanoon sekd ty<iskentelee sihteeristrissii ja tyciryhmissii ml. vuoden 2012 sevantaraportin tycistiiminen. Metla osallistuu my<is Etelii-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutuksen seurantaan ja tiettyjen toimien toteutukseen (liite 3) sekii Metsiialan strategien ohjelman (MSO) toteutukseen. 2.2 Y ir anomaistehtiiviit Metlan viranomaistehtaviin kuuluvat viranomaispalvelut sekd seurannat, tietovarojen ylliipitotehtiiviit ja muut ministeri<iiden erikseen osoittamat viranomaistehtavet Y ir anomaispalvelut Viranomaispalveluissa, joita ovat puutavaran mittauslain mukaiset tehtavet ja kasvinsuojeluaineiden tarkastus toteutetaan lain edellytiimiit valvonnat ja tarkastustehtavat ja osallistutaan tutkimuksen tekemiseen, asiantuntija-, koulutus- ja neuvontaty<ihon. Puutavaran mittauslain mukaisiin tehtaviin liittyen mddritetiiiin v.2012lainmuutoksen edellytiimiit tietotarpeet energiapuun sisdllyttiimiseksi puutavaranmittauslain piiriin Seur annat, tietovarantojen ylliipito j a muut viranomaistehtiiviit Vuonna 2012 aloitetaan kokonaisvaltainen metsdvarojen ja metsdympdristcin tilan seurantajdrjestelmdn kehittiiminen yhteistyossd tutkimus- ja kehittdmispalvelut ja tiedon ja teknologian siirto -prosessin kanssa. Siihen sisiiltyviit valtakunnan metsien inventointi (VMI), metsien terveyden ja ympiiristrin tilan seuranta, kasvihuonekaasujen laskenta, metsdtuhotietopalvelu sekd mahdollisesti tilastollinen tietopalvelu. Kehittdmisessd otetaan huomioon myos kansallisen metsdvaratietojiirjestelmin, erilaisten kaukokartoitusmenetelmien ja suunnitteluinventoinnin (laserkeilausmenetelmii) kehittyminen sekii LYNET-verkoston metsdympiiriston seurantaan liittyvii kehitys ja aineistopo litiikkalinj auks et. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) Toteutetaan valtakunnan metsien I f. inventoinnista ( ) maastoty<ivuosi 2012 ja raportoidaan ajantasaiset tiedot metsdvarojen ja metsien tilan kehityksestd. Osallistutaan EU:n ja kansainviilisiin metsiitieto-, inventointi- ja raportointihankkeisiin myos VMI:n osaamispohjan laajentamiseksi, EU:n ja kansainvdlisten metsiitietojiirjestelmien kehittiimiseksi ja Suomen kehityspolitiikan tukemiseksi ulkoasiainministeridn kans s a kiiytyj en neuvotteluj en mukaisesti. Valmistaudutaan ympriristoministerion tietotarpeisiin luontotyyppien uhanalaisuudesta ja Natura habitaattien raportoinnista.

8 Metsiipuiden geenivarat Metla jatkaa kansallisen kasvigeenivaraohjelman toteuttamista metsdpuilla ottaen huomioon maa- ja metsdtalouden geenivaraneuvottelukunnan kannanotot ja ohjauksen yhteisty<issti Metsiihallituksen j a muiden metsdnomistaj ien kanssa. Metsdnj alo stustoiminta Toteutetaan Metsiinjalostus ohjelmaa ja huomioidaan MetsZinjalostuksen neuvottelukunnan kannanotot. Varmistetaan metsdnjalostuksen siemenviljelysohjelmien toteutus. Metsiinjalostus ohjelma arvioidaan vuonna 2012 ja ohjelman resursointia tarkastellaan arvioinnin perusteella uudelleen yhteistyossi Metsiinjalostukseneuvottelukunnan kanssa. Metsiitilastollinen tietopalvelu Laaditaan ja julkaistaan metsdsektoria kiisitteleviri tilastoja osana Suomen Virallista Tilastoa (SVT) ja kehitetii2in alan tietotuotantoa ja julkaisukanavia sidosryhmien tarpeiden mukaisesti sekii osallistutaan metsdtiedon standardien kehittdmiseen. Parannetaan puumarkkinainformaation laatua ja kattavuutta (mm. puumarkkinatyciryhmdn linjaukset puukaupan ja energiapuun hinta- ja miiiiriiseurannasta). Metsiiympiirist<in tilan seuranta Ylliipidetiiiin metsien ympiirist<itilan seurantaa yhteistyossii kotimaisten ja kansainviilisten tutkimuspartnereiden kanssa vuonna 20ll hyviiksyttyjen strategisten linjausten pohjalta. Metsdtuhotietopalvelu Jatketaan metsiituhopalvelun uuden strategian toimeenpanoa. Vahvi stetaan kirj anp ainaj aan j a sen aiheuttamiin tuhoihin liittyvii2i tutkimusta. Tehostetaan metsdtuhotietojen aineistonkeruuty<itii aloittamalla yhteistyo uuden metsdkeskusorganisaation kanssa. Samalla selvitettiiin muiden metsdorganisaatioiden mahdollisuudet osallistua metsiituhotietojen viilittiimiseen. Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi Raportoidaan YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton priytiikirjan edellyttiimiit maankiiytcin muutokset sekii metsiitaloussektorin kasvihuonekaasupiiistri- ja poistumatiedot Metlan ja Tilastokeskuksen viilisen sopimuksen mukaisesti. Maaluokkamuutosten liszimittaukset toteutetaan valtion I lisiitalousarviosta mahdollisesti saatavan rahoituksen puitteissa. MikaH rahoitusta ei saada, tarkennetaan maaluokkamuutosarviota eri tietoliihteistzi saatavilla olevalla materiaalilla, kuten ilmakuvilla j a metsiikeskusten metsdnkiiytt<jilmoituksilla. Ministeritiiden avustaminen Osallistutaan ja kehitetddn alueellisia (EU, Eurooppa) ja kansainvilisiii metsdtietoja informaatiojiirjestelmiii (raportointia, markkinainformaatiota ja ennakointia). Yll2ipidetiiiin tietopohj aa ja paivitetiidn Suomen metsien tila -raportteja ja tuetaan ministeririn j a metsiisektorin metsbviestintiid. Toteutetaan erilaiset kansalliset j a kansainviiliset asiantuntij atehteviit kuten tuminen metsdlain ia metsdnhoitosuositusten uudistamiseen.

9 2.3 Tukiprosessit (strateginen johtaminen, sisliset palvelut ja tutkimuksen tukipalvelut) Tukiprosessien toimivuus ja kustannustehokkuus paranevat tehokkaalla tiedonhallinnalla varmistamalla sujuvat toimintatavat ja kehittiimiillii siihkrjistii asiointia. Metlan strategian toteutusta jatketaan piiivittiimiillii toimintasuunnitelma. Henkilosto- ja taloushallinnon prosesseja kehitetiiiin varmistamalla talouden seurannan ja raportoinnin toimir,uus sekd valmistaudutaan Kieku-jiirjestelmiin kiiyttoonottoon. Tietopalveluissa keskitytiiiin tutkijoiden tarvitsemien sdhk<iisten aineistojen saatavuuden kehittiimiseen yhteistyrjssii LYNET-toimijoiden ja yliopistojen kanssa. Graafisissa palveluissa aloitetaan taittopalvelujen ulkoistaminen. Viestinniissii panostetaan erityisesti tutkimuksen tukemiseen tiedon ja teknologian siirron kehittiimiseksi sekii Metlan sisdisen viestinniin kehittdmiseen. Aloitetaan valtioneuvoston peiaatepddt<iksen ( ) toimeenpano. Samassa yhteydessi valmistellaan Metlan toimipisteiden kokonaissuunnitelma. Asian valmistelua kasitellaan ensimmdisen kerran maa- ja metsdtalousministeritjn ja Metlan viilisess2i tulosohj ausneuvottelussa maaliskuussa 20 I 2. 3 Toiminnalliset tavoitteet 3.1 Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus ja kustannusvastaavuus) ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1) Toiminnallinen tehokkuus sdilyy viihinttiiin edellisen vuoden tasolla. Metlan maksullisen toiminnan liikevaihtotavoite on 1,9 milj. euroa niin, ettd toiminta kattaa siitii aiheutuvat kustannukset ja toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus on 50 %. 3.2 Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1) Tuotokset voimavaroihin suhteutettuna siiilyviit edellisen vuoden tasolla. Metla tekee maa- ja metsiitalousministeriolle v aikana kehittdmisesityksen ranomaistehtivien tuotoksia koskevista mittareista. 3.3 Laadunhallinta ja sen kehitys Metla raportoi vuonna 2011 piiiittyneiden tutkimusohjelmien Bioenergiaa metsisti BIO ( \, Suometsdtalous SUM ( l), Metsdekosysteemien toiminta ja metsien kayttd muuttuvassa ilmastossa MIL ( ) ja Metstinhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittiimisohjelma MKL ( ) tulokset monipuolisesti eri asiakasryhmille.

10 3.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1) Osaamista kehitetiiiin strategisen henkilostosuunnitelman perusteella. 4 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano sekii tuottavuus- ja investointihankkeet Toimia toteutetaan \lronna 2012 neljiissd tuottavuustoimenpideryhm?issii: 4.1 Toiminnan sopeuttaminen Vaikuttawus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpanoa jatketaan. Tavoitteena on 189 htv:n suuruinen henkilost<ivdhennys vuoden 2005 tasosta vuoteen 2015 mennessii. 4.2 Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittiiminen Osallistutaan LYNETin tavoitteisiin kustannussiiistojen aikaansaamiseksi ja tormmnan tehokkuuden lisiiiimiseksi mm. yhteniiistiimiillii ympiiristotiedon hankintaa ja seurantoja, toteuttamalla yhteistii tilasto-ohjelmaa 201l-2015 sekd rationalisoimalla laboratoriotoimintoja. Tutkimuksen tukipalveluissa LYNET-yhteenliittym[n kanssa yhteisesti tuotettavia palveluita laajennetaan. 4.3 Tukitehtiivien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittiiminen Valmistaudutaan henkilosto- ja taloushallinnon KIEKU-jarjestelmdn kayttddnottoon. 4.4 Tietohallinnon sekfr tutkimusaineiston hallinnan ja kiiytiin tehostaminen ja vaikuffavuuden lisiliiminen Tietohallinnon tuottavuutta parannetaan ottamalla kiiyttocin valtionhallinnon yhteisiii palveluja ja ostamalla palveluja ulkoisilta toimittajilta mahdollisuuksien mukaan. Kehitetiiiin tietoturvaa ja siihkoisis palveluja vastaamaan tiedon hankinta-, siiilytys- ja hakuratkaisuja sekii niiiden toimintamalleja. Valmistellaan perustietotekniikkapalveluiden uudistaminen, hallittavuuden kehittiiminen ja ulkoistaminen. Tietojiirjestelmien kiiyttcipalveluiden kehittiiminen ja ulkoistaminen toteutetaan soveltuvin osin. Tiedonhallinnan kokonaisjiirjestelmii on tuotantokiiytrissii ja sen kehittiimistii jatketaan. Metla soveltaa LYNETin strategian mukaista aineistopolitiikkaa kehittyneiden tietoj 2irj estelmien tukemana. Tietohallinnon ja tutkimusaineiston kehittiimishanketta toteutetaan vuonna 2012 seuraavasti: Luodaan Metlan palvelutavoitteiden, strategian sekd aineistopolitiikan mukainen tutkimustiedon hallintaa sekd kayttoa tehostava tietovarantoratkaisu seka teta tukeva toimintakulttuuri. Ratkaisulla turvataan tutkimusaineistojen sdilyvyys, uudelleenkiiytettdvyys ja yhdisteltiivyys. Tiimii edellyttiiii tutkimusaineistotietokantojen kehittamista valmiiden pilottiratkaisujen pohjalta ja tiedon hakuratkaisujen toteuttamista.

11 5 Taloudelliset voimavarat Taloudellisten voimavarojen kehitys on esitetty liitteissii (liitteet I ja2). 6 Seuranta ja raportointi Metla toimittaa ministeri<ille t2 mennessd vdliraportin tulostavoitteiden toteutumisesta siten, etti siind ilmeneviit tilannetiedot tavoitteiden toteutumisesta ja arviot niiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessi. Raportti kesitellaan maa- ja mets6- talousministerion ja Metlan viilisessii tulosneuvottelussa syyskuussa Samassa yhteydessii Metla antaa raportit Kansallisen metsdohjelman 2015 (KMO) ja Etelii- Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutumisesta. Tulossopimuksen merkittbvistii poikkeamista Metla raportoi maa- ja metsiitalousministeririn metsdosastolle heti asian tultua esille Metlan valmistelussa. Metlan v tilinpiiiitosasiakirja julkaistaan valtionhallinnon intemetraportointijiirjestelm?issd (www.netra.fi). Ministerio antaa kannanoton Metlan tilinpliiitrisasiakirjasta I 2 mennessd. Tdtd sopimusta on tehty kaksi samansisdltoistii kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissii 25 p d,iv dnd, tammikuut a 2012 Maa- j a metsdtalousministerio Maa- j a metsdtalousministeri Osastopiiiillikkd, ylij ohtaj a L< Juha Ojala Metsdntutkimuslaitos Johtokunnan puheenj ohtaj a /z/ )QA- A4J Pdavo Pelkonen Ylijohtaja er% Hannu Raitio Liitteet Liite I : Tuloksellisuuden tunnuslul'ut Liite2: Tuotto- ja kululaskelma Liite 3 : Metlan METSO-tutkimushankkeet kustannusarvioineen Tiedoksi : Maa- j a metsdtalousministerici, talousyksikk<i u

12

13

14

15

16

METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07

METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07 METLA ESITYS TME2333 Keskusyksikkö/KBorg/LR 25.10.2007 10/21/07 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (Metla) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet 1.1 Perustehtävät Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille

Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille Metla yhdistyy Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n ja Maa-

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLISEN VUODEN 2012 TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.1.2012 30.6.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLISEN VUODEN 2012 TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.1.2012 30.6. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN VÄLISEN VUODEN 2012 TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.1.2012 30.6.2012 Vantaa 12.9.2012 Sisällysluettelo I Vuosien 2012-2016 strategiset tavoitteet...

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 27.2.2003 725/06/2003 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli

Tulosohjausverkoston tapaaminen Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen pilotointi 2013-2014 Hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen avulla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pasi Valli MMM:n hallinnonalan tulosohjauksen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit Tutkimusjohtaja 8.5.2014 Laura Höijer 2 Esitelmän rakenne 1. Yleistä YM:n T&K toiminnasta

Lisätiedot

Miten tutkimusta pitäisi suunnata vastaamaan metsäalan haasteisiin?

Miten tutkimusta pitäisi suunnata vastaamaan metsäalan haasteisiin? Miten tutkimusta pitäisi suunnata vastaamaan metsäalan haasteisiin? Risto Seppälä Metsämiesten Säätiö: Ihminen ja metsä seminaari Säätytalo 2.12.2013 Esityksen jäsentely Metsäalan määritelmä Selvityksen

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 Työ ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 TEM 3646/040/2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä?

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Puuta liikkeelle seminaari Jyväskylä Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 1 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston toiminta-ajatus Osaston toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 -

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 - 1 Työjärjestys Voimassa 1.9.2011 - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta... 4 1.2 Resurssijako... 4 1.3 Osaamisen johtaminen... 5 1.4 Yhteistoiminta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013

Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013 Kansallisen metsäohjelma 2015 Tulosten ja johtopäätösten läpikäynti 27.5.2013 Raportin sisältö 1. Tiivistelmä 2. Johdanto 3. Arvioinnin lähtökohdat 4. Toimintaympäristön muutosten vaikutusten arviointi

Lisätiedot

Avoin hallinto. Luonnonvarakeskus. perustamisessa ja sen jälkeen. Kimmo Kukkavuori, kehittämispäällikkö

Avoin hallinto. Luonnonvarakeskus. perustamisessa ja sen jälkeen. Kimmo Kukkavuori, kehittämispäällikkö Avoin hallinto Luonnonvarakeskuksen perustamisessa ja sen jälkeen Kimmo Kukkavuori, kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Luonnonvarakeskuksen perustaminen avoimen hallinnon periaatteiden näkökulmasta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Sektoritutkimus muutoksessa. Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla

Sektoritutkimus muutoksessa. Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla Sektoritutkimus muutoksessa Elämää muutoksen keskellä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuspäivät Kuopio 22. 23.11.2006 Hannu Raitio Ylijohtaja, professori Metla Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4. VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.2010 Pekka Salmi, Asiakkuusjohtaja VTT Expert Services Oy 19.4.2010

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003

PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003 PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) PLM ak 10945/2010/2003-24.3.2004 Vuosien 2006-2009 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta LISÄOHJE VUOSIEN 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADIN- NALLE Ohessa

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki

Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Hallinnon uusi rooli - onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? 14.12.2011 Helsinki Byrokratian ikeestä innostavaan yhdessä tekemiseen Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen

Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Palvelustrategioilla vauhtia hyvinvointialan elinkeinopoliittiseen kehittämiseen Ulla-Maija Laiho Työ- ja elinkeinoministeriö, HYVÄ hanke Helsinki 26.11.2009 Miksi TEM:n linjauksia hyvinvointialalle? Sosiaali-

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT

TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT TENONLAAKSON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPUSEMINAARI 12.9.2012 POHJOIS-SUOMEN KASTE-TEOT Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009

SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA. Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 SIVISTYSTOIMEN ASIAT UUDESSA ALUEHALLINNOSSA Ylijohtaja Håkan Mattlin 14.10.2009 Luonnoksia ELYjen rakenteesta ELY -kansliapäälliköt 7.10.2009 2 Poimintoja HE:stä: Keskuksen sisäiset toimintoprosessit

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE

LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE Eero Mikkola, Metla LYNETin tutkimusseminaari, Metla, Vantaa, 31.1.2012 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Vuonna 2012 Aikanaan sitä jaksoi

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi?

Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi? Ovatko metsäpolitiikan Hullut päivät ohi? Metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Helsinki 26.3.2015 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK Katsauksen sisältö 1. Metsäpolitiikan ohjaus 2. Lyhyesti metsälainsäädännöstä

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 GTK:n uudet tuulet Olli Breilin, aluejohtaja Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 Strategian muutostekijöitä 2 Strategian kärkiversot, Perustehtävän uudistaminen Vaikuttavuus,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna

Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari. 7.9.2010 Hämeenlinna Työtä ja hyvinvointia Hämeen metsistä - metsästrategiaseminaari 7.9.2010 Hämeenlinna Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö 1 Metsäala muutoksen keskellä + Metsätalous ja metsä- ja puutuoteteollisuus

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot