MAA- JA METSATALOUSMINISTERIoN JA MET SANTUTKIMU SLAITOKSEN VALINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2OT2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSATALOUSMINISTERIoN JA MET SANTUTKIMU SLAITOKSEN VALINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2OT2"

Transkriptio

1 MAA- JA METSATALOUSMINISTERIoN JA MET SANTUTKIMU SLAITOKSEN VALINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2OT2

2 Sisillysluettelo I Vuosien strategiset tavoitteet...3 I Perustehtdviin vaikuttavatoimintaympiiriston muutokset Keskeiset piiiim66rdt Toimintalinjat Yhteiskunnallinen ja tieteellinen vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus II Vuoden 2012 tulostavoitteet Merkittdvdt yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet Prosessien kehittiimistavoitteet ja tehtiiviit Tutkimus- ja kehittiimispalvelut sekii tiedon ja teknologian siirto Yiranomaistehtdvtit Yiranomaispalvelut Seurannat, tietovarantojen ylliipito ja muut viranomaistehtavat Tukiprosessit (strateginen johtaminen, sisbiset palvelut ja tutkimuksen tukipalvelut) Toiminnalliset tavoitteet I Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattaluus j a kustannusvastaavuus) ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1) Tuotokset ja niiden kehitys (liite l) Laadunhallinta ja sen kehitys...' Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1) Vaikuttawus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano sekii tuottaluus- ja investointihankkeetl0 4.1 Toiminnan sopeuttaminen Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittdminen Tukitehtiivien tuottavuuden ja tehokkuuden kehitt?iminen Tietohallinnon sekii tutkimusaineiston hallinnan ja kiiytdn tehostaminen ja vaikuttawuden lisiidminen... l0 5 Taloudelliset voimavarat Seuranta j a raportointi......'.'.. I 1

3 234103U2012 I Vuosien strategisetavoitteet I Perustehtiiviin vaikuttavat toimintavmpiiristiin muutokset Metsiintutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsiitalousministerion alaisuudessa toimiva valtion tutkimuslaitos, jonka tehtevane on edisttii tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestiiviiii hoitoa ja kayttoa. Metla on uudistanut strategian vuoteen Toiminta-ajatuksen mukaan Metla on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittiizi ratkaisuja metsien hoitoa, keyttoa, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin. Merkittdvimm?it metsiintutkimukseen vaikuttavat muutostrendit ovat julkisen talouden panostuksen vdheneminen metsdtalouteen ja julkisen talouden epzitasapaino, kasvava kiinnostus puubiomassan kiiyttoon uusissa tuotteissa, biomassan kayttd energiatuotannossa, perinteisen tuotannon alhainen kannattal'uus, tuotteiden kysynniin kasvu kehittyvissi maissa ja tuotteiden ympdrist<imycinteisyyden korostuminen perinteisillii markkinoilla sekd ilmastokysymykset. Valtioneuvosto teki periaatepiiiitoksen I Metlan johdon ja esikuntatehtavien siirtdmiseksi Joensuuhun woden 2014 alusta. 2 Keskeiset piiiimiiiiriit Metlan strategisina paamaaina ovat tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttava toiminta, metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn edistdminen ja alueellisen kehityksen tukeminen. Metlan tuottamaa ja aktiivisesti viilittiimiid tietoa ja osaamista sekd tuotteita ja palveluja kiiytetiidn kansallisesti ja kansainviilisesti biotalouden edistiimiseksi. Metlan strategisina tavoitteina ovat: puuhun ja metsiibiomassaan perustuva elinkeinotoiminta vahvistuu sek2i tuotteiden ja palveluiden arvo kasvaa metsialan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset toimintaedellytykset sekd hyvnksyttdvyys paranevat metsien aineettomiin palveluihin perustuva elinkeinotoiminta kasvaa ja listuu kestdvdt metslnkasvatusketiut mahdollistavat monipuolisen kiiyt<in muutmetsdtalouden j a metsiiympiirist<in tietovarantoj a kiiytetiiiin ja tuvissa oloissa biotalouden ja hyvinvoinnin edistdmiseksi.

4 3 Toimintalinjat Metla toteuttaa tutkimus- ja kehittiimistehtavieen osallistumalla yhteistydssii muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa kansallisiin ja EU:n tutkimus- ja kehittiimisohjelmiin omilla tutkimusohjelmilla, useilla temaattisilla hankeryhmillii ja yksittiiisillii tutkimushankkeilla. Metlan asiakkaiden tietotarpeet ja korkeatasoinen tieteellinen tutkimus- ja kehitystoiminta edellytiiviit vahvaa verkottumista ja kansainvrilistymistii. Uuden tiedon ja teknologian siirtoa tehostetaan. Siihen kuuluvat lisiiiintyvii tuotteistaminen ja markkinointi, asiantuntijatehtdviit, tutkimusviestintd sekd asiantuntijakoulutus. Viranomaistehtdvdt vastaavat useista metsdsektorin keskeisistli tietopalvelu- ja tietohuoltotehtiivistii. Metlan organisaatio ja toimintakulttuuri tukevat hyviiii asiakaspalvelua, osaamista ja yhteistyotii. Metlan toiminnan tehokkuus- ja vaikuttar,uusvaatimukset kasvavat. Metlan toiminta maa- ja metsdtalousministeri<in sekd tyo- ja elinkeinoministeritin ja ympiiristciministeri<jn hallinnonalojen toimintaohjelmissa tukee maa- ja metsdtalousministeri<in strategiaa, hallinnonalojen tutkimusstrategiaa ja metsiialan vaikuttavuustavoitteita. Metlan toimintalinjat tukevat myos Metsiiklusterin uudistettua kansallista tutkimusstrategiaa. Lisiiksi Metla osallistuu ulkoasiainministeririn kehityspoliittisen metsdlinjauksen toteuttamiseen. Niim[ toiminnat tukevat kansallisen innovaatiostrategian toteuttamista. 4 Yhteiskunnallinen ja tieteellinen vaikuttavuus Metlan strategian jalkauttamiseksi sekii yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden tason arvioimiseksi Metla ottaa kiiyttorin suunnittelukauden aikana liitteessii 1 mainitut arviointimenetelmdt. Metlan toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus tehostuu yhteistydssii tutkimuksen hyodyntiijien kanssa tehtavalla tutkimus- ja kehitystycin suunnittelulla ja toteutuksella. Tutkimuksen vaikuttawuden lisddmiseksi Metla sitouttaa metsd- ja energia-alan toimijat tutkimus- ja kehitysohjelmiinsa. Tutkimustoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttaluuden kasvattamiseksi Metlan tutkimus- ja kehitystoiminnan painopistettd vahvistetaan metsiin perustuvan yritys- ja elinkeinotoiminnan sekd metsdt ja yhteiskunta -vaikuttavuusalueilla. Tutkimustulosten kiifiint<icin vientii ja kehitystoimintaan osallistumista lisdtdiin toimimalla laajasti ja nrorovaikutteisesti asiakkaisiin verkottuneena samalla, kun tutkimus siiilyy tieteellisesti korkeatasoisena. Ennakointi integroidaan osaksi tutkimus- ja kehittiimispalveluita ja tiedon ja teknologian siirtoa sekii tietovarantojen ylliipitotehtiiviti. Metla toimii aktiivisesti osana metsdalan ennakointiverkostoa tuottamalla ja tarjoamalla ennakointitietoa. Alueellisen toimipaikkaverkoston ansiosta Metla on liisnii kaikkialla Suomessa. Alueellista vaikuttavuutta lisdtiiiin verkostoitumalla ja yhteishankkeita muodostamalla yliopistojen sekd muiden alueilla toimivien tutkimus-, opetus-, ja kehittiimisorganisaatioiden ja osaamiskeskusten kanssa. Valmistellaan ja toteutetaan hankkeita alueilla toimivien yritysten ja metsiinomistajaorganisaatioiden kanssa erityisesti ajankohtaisissa metsdenergia-, puurakentamis- ja maaseudun kehittiimishankkeissa. Toimitaan yhdessii Suomen metsiikeskuksen ja metsdnomistajaorganisaatioiden kanssa metsdalan ja metsdntutkimuksen tiedon ja teknologian siirrossa.

5 Metla toimii maa- ja metsdtalousministerion ja ympiiristoministeri<in hallinnonalojen tutkimuslaitosten kanssa Luonnonvara- ja ymplristotutkimuksen yhteenliittymhssd (LYNET). Kasvava osuus ko. hallinnonalojen tutkimuslaitosten tutkimuksesta ja muista toiminnoista koordinoidaan yhteenliittlmrdn kautta. LYNET-yhteenliittyrniin toiminnan painopisteitd ovat yhteiset tutkimusohjelmat, alueellisen toiminnan vahvistaminen ja toimitilaratkaisut, yhdennetyt seurannat, tietovarantojen ja aineistojen yhteiskdytto, yhteiset tutkimusinfrastruktuurit ja tutkimuksen tukipalvelut sekii osaamisen kehittiiminen. Metla osallistuu yhteenliittyrnln toimintaan maa- ja metsiitalousministeririn tulosohj auksen j a yhteenliittymiin pddtosten mukaisesti. Metlan toiminnassa otetaan huomioon laaja-alaiset, hallinnonalojen rajat ylittiiviit tietotarpeet. Metla osallistuu myris eri ministerioiden yhteisesti toteamien tdrkeiden tutkimuskokonaisuuksien toteuttami seen. 5 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnan tuloksellisuudella tarkoitetaan niitii tavoitteita, joihin viraston omalla toiminnalla ja sen johtamisella voidaan vaikuttaa. Metlan strategian jalkauttamiseksi tdssd sopimuksessa (liite l) on asetettu pitkdn tdhtziimen (v. 2016) tavoitteet mytis toiminnan tuloksellisuuden eri osatekijdille, toiminnan tehokkuudelle, tuotoksille ja laadunhallinnalle sekd henki sten voimavaroi en hallinnalle.

6 II Vuod en 2012 tulostavoitteet I Merkittiivfrt yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet Valtion I'uoden 2012 talousarvioesityksen mukaan Metla tukee maa- ja metsdtalousministerion toimialan vaikuttaluustavoitteita seuraavasti : tuottamalla tietoa ja osaamista metsiin perustuvan biotalouden edistdmiseksi ja metsdtalouden kannattar,uuden j a kilpailukyvyn parantamiseksi, tuottamalla tietoa puuperdisen energian ja puun kaytdn, erityisesti puurakentamisen, lisldmiseksi ja metsien monimuotoisuuden, ympiiristohydtyjen ja hyvinvointivaikutusten lisddmiseksi sekii Metla toteuttaa Eteld-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistuu Kansallisen metsiiohjelman 2015 (KMO) toteutukseen. 2 Prosessien kehiffiimistavoitteet ja tehtiiviit 2.1 Tutkimus- ja kehittiimispalvelut sekii tiedon ja teknologian siirto Metla kiiynnistiiii uuden metsiinkasvatuksen monipuolistamisen tutkimusohjelman, jossa on liittymiikohta Metsiiklusterin strategisen huippuosaamisen keskittyrndn Efffibre-ohjelmaan. TdmZin lisiiksi kdynnistetddn yhteistytissii Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa uusi Bioenergia-ohjelma energiatuotannosta ja raakaaineen hankinnasta. Myos LYNET-laitosten yhteisten tutkimusohj elmien, Biotalous, Ilmastonmuutos, Kestivii maankiytto ja ltdmeri, ensimmiiiset hankkeet kiiynnistyviit. Metla edistid toimialan vaikuttawustavoitteiden saavuttamista toteuttamalla vuonna 2012 omilla ja yhdessii muiden tutkimuslaitosten kanssa kiiynnistiimillii tutkimus- ja kehittdmisohj elmilla: Hyvinvointia metsistii HYV ( ) Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut PUU ( ) Tul evai suuden mets 6t j a mets Zinh oito ( ) B ioenergi aohj elma ( ) yht ei styo s s ti VTT : n kanss a Biotalouden tutkimusohjelma ( ) yhteistytissii LYNET-laitosten kanssa Ilmastonmuutos-tutkimusohjelma (20ll1}l5) yhteistytissa LYNET-Iaitosten kanssa Kestdvii maankiiytto ( ) yhtei styci ss 2i LYN ET- laito sten kanss a Itiimeri tutkimusohjelma (201I-2015) yhteistyossii LYNET-laitosten kanssa Lisiiksi suunnitellaan aloitettavaksi kaksi uutta Metlan tutkimusohjelmaa vuonna 2013: Uudet mets6- ja puubiomassaperdiset tuotteet ja palvelut, liittymiikohta Metsdklusterin FuBio-ohjelmaan Metslt ja vesi

7 Metlan tutkimus- ja kehittiimisohjelmat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyrissii tutkimuksen hyodyntiijien kanssa. Jokaiselle ohjelmalle laaditaan tiedon- ja teknologiansiirtosuunnitelma. Uusien tutkimusohjelmien valmistelussa otetaan huomioon tarkistetun Kansallisen metssohjelman 2015 (KMO) linjaukset. Metla osallistuu Kansallisen metsiiohjelman 2015 (KMO) seurantaan ja toimenpideohjelman toimeenpanoon sekd ty<iskentelee sihteeristrissii ja tyciryhmissii ml. vuoden 2012 sevantaraportin tycistiiminen. Metla osallistuu my<is Etelii-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutuksen seurantaan ja tiettyjen toimien toteutukseen (liite 3) sekii Metsiialan strategien ohjelman (MSO) toteutukseen. 2.2 Y ir anomaistehtiiviit Metlan viranomaistehtaviin kuuluvat viranomaispalvelut sekd seurannat, tietovarojen ylliipitotehtiiviit ja muut ministeri<iiden erikseen osoittamat viranomaistehtavet Y ir anomaispalvelut Viranomaispalveluissa, joita ovat puutavaran mittauslain mukaiset tehtavet ja kasvinsuojeluaineiden tarkastus toteutetaan lain edellytiimiit valvonnat ja tarkastustehtavat ja osallistutaan tutkimuksen tekemiseen, asiantuntija-, koulutus- ja neuvontaty<ihon. Puutavaran mittauslain mukaisiin tehtaviin liittyen mddritetiiiin v.2012lainmuutoksen edellytiimiit tietotarpeet energiapuun sisdllyttiimiseksi puutavaranmittauslain piiriin Seur annat, tietovarantojen ylliipito j a muut viranomaistehtiiviit Vuonna 2012 aloitetaan kokonaisvaltainen metsdvarojen ja metsdympdristcin tilan seurantajdrjestelmdn kehittiiminen yhteistyossd tutkimus- ja kehittdmispalvelut ja tiedon ja teknologian siirto -prosessin kanssa. Siihen sisiiltyviit valtakunnan metsien inventointi (VMI), metsien terveyden ja ympiiristrin tilan seuranta, kasvihuonekaasujen laskenta, metsdtuhotietopalvelu sekd mahdollisesti tilastollinen tietopalvelu. Kehittdmisessd otetaan huomioon myos kansallisen metsdvaratietojiirjestelmin, erilaisten kaukokartoitusmenetelmien ja suunnitteluinventoinnin (laserkeilausmenetelmii) kehittyminen sekii LYNET-verkoston metsdympiiriston seurantaan liittyvii kehitys ja aineistopo litiikkalinj auks et. Valtakunnan metsien inventointi (VMI) Toteutetaan valtakunnan metsien I f. inventoinnista ( ) maastoty<ivuosi 2012 ja raportoidaan ajantasaiset tiedot metsdvarojen ja metsien tilan kehityksestd. Osallistutaan EU:n ja kansainviilisiin metsiitieto-, inventointi- ja raportointihankkeisiin myos VMI:n osaamispohjan laajentamiseksi, EU:n ja kansainvdlisten metsiitietojiirjestelmien kehittiimiseksi ja Suomen kehityspolitiikan tukemiseksi ulkoasiainministeridn kans s a kiiytyj en neuvotteluj en mukaisesti. Valmistaudutaan ympriristoministerion tietotarpeisiin luontotyyppien uhanalaisuudesta ja Natura habitaattien raportoinnista.

8 Metsiipuiden geenivarat Metla jatkaa kansallisen kasvigeenivaraohjelman toteuttamista metsdpuilla ottaen huomioon maa- ja metsdtalouden geenivaraneuvottelukunnan kannanotot ja ohjauksen yhteisty<issti Metsiihallituksen j a muiden metsdnomistaj ien kanssa. Metsdnj alo stustoiminta Toteutetaan Metsiinjalostus ohjelmaa ja huomioidaan MetsZinjalostuksen neuvottelukunnan kannanotot. Varmistetaan metsdnjalostuksen siemenviljelysohjelmien toteutus. Metsiinjalostus ohjelma arvioidaan vuonna 2012 ja ohjelman resursointia tarkastellaan arvioinnin perusteella uudelleen yhteistyossi Metsiinjalostukseneuvottelukunnan kanssa. Metsiitilastollinen tietopalvelu Laaditaan ja julkaistaan metsdsektoria kiisitteleviri tilastoja osana Suomen Virallista Tilastoa (SVT) ja kehitetii2in alan tietotuotantoa ja julkaisukanavia sidosryhmien tarpeiden mukaisesti sekii osallistutaan metsdtiedon standardien kehittdmiseen. Parannetaan puumarkkinainformaation laatua ja kattavuutta (mm. puumarkkinatyciryhmdn linjaukset puukaupan ja energiapuun hinta- ja miiiiriiseurannasta). Metsiiympiirist<in tilan seuranta Ylliipidetiiiin metsien ympiirist<itilan seurantaa yhteistyossii kotimaisten ja kansainviilisten tutkimuspartnereiden kanssa vuonna 20ll hyviiksyttyjen strategisten linjausten pohjalta. Metsdtuhotietopalvelu Jatketaan metsiituhopalvelun uuden strategian toimeenpanoa. Vahvi stetaan kirj anp ainaj aan j a sen aiheuttamiin tuhoihin liittyvii2i tutkimusta. Tehostetaan metsdtuhotietojen aineistonkeruuty<itii aloittamalla yhteistyo uuden metsdkeskusorganisaation kanssa. Samalla selvitettiiin muiden metsdorganisaatioiden mahdollisuudet osallistua metsiituhotietojen viilittiimiseen. Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi Raportoidaan YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton priytiikirjan edellyttiimiit maankiiytcin muutokset sekii metsiitaloussektorin kasvihuonekaasupiiistri- ja poistumatiedot Metlan ja Tilastokeskuksen viilisen sopimuksen mukaisesti. Maaluokkamuutosten liszimittaukset toteutetaan valtion I lisiitalousarviosta mahdollisesti saatavan rahoituksen puitteissa. MikaH rahoitusta ei saada, tarkennetaan maaluokkamuutosarviota eri tietoliihteistzi saatavilla olevalla materiaalilla, kuten ilmakuvilla j a metsiikeskusten metsdnkiiytt<jilmoituksilla. Ministeritiiden avustaminen Osallistutaan ja kehitetddn alueellisia (EU, Eurooppa) ja kansainvilisiii metsdtietoja informaatiojiirjestelmiii (raportointia, markkinainformaatiota ja ennakointia). Yll2ipidetiiiin tietopohj aa ja paivitetiidn Suomen metsien tila -raportteja ja tuetaan ministeririn j a metsiisektorin metsbviestintiid. Toteutetaan erilaiset kansalliset j a kansainviiliset asiantuntij atehteviit kuten tuminen metsdlain ia metsdnhoitosuositusten uudistamiseen.

9 2.3 Tukiprosessit (strateginen johtaminen, sisliset palvelut ja tutkimuksen tukipalvelut) Tukiprosessien toimivuus ja kustannustehokkuus paranevat tehokkaalla tiedonhallinnalla varmistamalla sujuvat toimintatavat ja kehittiimiillii siihkrjistii asiointia. Metlan strategian toteutusta jatketaan piiivittiimiillii toimintasuunnitelma. Henkilosto- ja taloushallinnon prosesseja kehitetiiiin varmistamalla talouden seurannan ja raportoinnin toimir,uus sekd valmistaudutaan Kieku-jiirjestelmiin kiiyttoonottoon. Tietopalveluissa keskitytiiiin tutkijoiden tarvitsemien sdhk<iisten aineistojen saatavuuden kehittiimiseen yhteistyrjssii LYNET-toimijoiden ja yliopistojen kanssa. Graafisissa palveluissa aloitetaan taittopalvelujen ulkoistaminen. Viestinniissii panostetaan erityisesti tutkimuksen tukemiseen tiedon ja teknologian siirron kehittiimiseksi sekii Metlan sisdisen viestinniin kehittdmiseen. Aloitetaan valtioneuvoston peiaatepddt<iksen ( ) toimeenpano. Samassa yhteydessi valmistellaan Metlan toimipisteiden kokonaissuunnitelma. Asian valmistelua kasitellaan ensimmdisen kerran maa- ja metsdtalousministeritjn ja Metlan viilisess2i tulosohj ausneuvottelussa maaliskuussa 20 I 2. 3 Toiminnalliset tavoitteet 3.1 Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus ja kustannusvastaavuus) ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1) Toiminnallinen tehokkuus sdilyy viihinttiiin edellisen vuoden tasolla. Metlan maksullisen toiminnan liikevaihtotavoite on 1,9 milj. euroa niin, ettd toiminta kattaa siitii aiheutuvat kustannukset ja toiminnan kustannusvastaavuus on 100 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus on 50 %. 3.2 Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1) Tuotokset voimavaroihin suhteutettuna siiilyviit edellisen vuoden tasolla. Metla tekee maa- ja metsiitalousministeriolle v aikana kehittdmisesityksen ranomaistehtivien tuotoksia koskevista mittareista. 3.3 Laadunhallinta ja sen kehitys Metla raportoi vuonna 2011 piiiittyneiden tutkimusohjelmien Bioenergiaa metsisti BIO ( \, Suometsdtalous SUM ( l), Metsdekosysteemien toiminta ja metsien kayttd muuttuvassa ilmastossa MIL ( ) ja Metstinhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittiimisohjelma MKL ( ) tulokset monipuolisesti eri asiakasryhmille.

10 3.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1) Osaamista kehitetiiiin strategisen henkilostosuunnitelman perusteella. 4 Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpano sekii tuottavuus- ja investointihankkeet Toimia toteutetaan \lronna 2012 neljiissd tuottavuustoimenpideryhm?issii: 4.1 Toiminnan sopeuttaminen Vaikuttawus- ja tuloksellisuusohjelman toimeenpanoa jatketaan. Tavoitteena on 189 htv:n suuruinen henkilost<ivdhennys vuoden 2005 tasosta vuoteen 2015 mennessii. 4.2 Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittiiminen Osallistutaan LYNETin tavoitteisiin kustannussiiistojen aikaansaamiseksi ja tormmnan tehokkuuden lisiiiimiseksi mm. yhteniiistiimiillii ympiiristotiedon hankintaa ja seurantoja, toteuttamalla yhteistii tilasto-ohjelmaa 201l-2015 sekd rationalisoimalla laboratoriotoimintoja. Tutkimuksen tukipalveluissa LYNET-yhteenliittym[n kanssa yhteisesti tuotettavia palveluita laajennetaan. 4.3 Tukitehtiivien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittiiminen Valmistaudutaan henkilosto- ja taloushallinnon KIEKU-jarjestelmdn kayttddnottoon. 4.4 Tietohallinnon sekfr tutkimusaineiston hallinnan ja kiiytiin tehostaminen ja vaikuffavuuden lisiliiminen Tietohallinnon tuottavuutta parannetaan ottamalla kiiyttocin valtionhallinnon yhteisiii palveluja ja ostamalla palveluja ulkoisilta toimittajilta mahdollisuuksien mukaan. Kehitetiiiin tietoturvaa ja siihkoisis palveluja vastaamaan tiedon hankinta-, siiilytys- ja hakuratkaisuja sekii niiiden toimintamalleja. Valmistellaan perustietotekniikkapalveluiden uudistaminen, hallittavuuden kehittiiminen ja ulkoistaminen. Tietojiirjestelmien kiiyttcipalveluiden kehittiiminen ja ulkoistaminen toteutetaan soveltuvin osin. Tiedonhallinnan kokonaisjiirjestelmii on tuotantokiiytrissii ja sen kehittiimistii jatketaan. Metla soveltaa LYNETin strategian mukaista aineistopolitiikkaa kehittyneiden tietoj 2irj estelmien tukemana. Tietohallinnon ja tutkimusaineiston kehittiimishanketta toteutetaan vuonna 2012 seuraavasti: Luodaan Metlan palvelutavoitteiden, strategian sekd aineistopolitiikan mukainen tutkimustiedon hallintaa sekd kayttoa tehostava tietovarantoratkaisu seka teta tukeva toimintakulttuuri. Ratkaisulla turvataan tutkimusaineistojen sdilyvyys, uudelleenkiiytettdvyys ja yhdisteltiivyys. Tiimii edellyttiiii tutkimusaineistotietokantojen kehittamista valmiiden pilottiratkaisujen pohjalta ja tiedon hakuratkaisujen toteuttamista.

11 5 Taloudelliset voimavarat Taloudellisten voimavarojen kehitys on esitetty liitteissii (liitteet I ja2). 6 Seuranta ja raportointi Metla toimittaa ministeri<ille t2 mennessd vdliraportin tulostavoitteiden toteutumisesta siten, etti siind ilmeneviit tilannetiedot tavoitteiden toteutumisesta ja arviot niiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessi. Raportti kesitellaan maa- ja mets6- talousministerion ja Metlan viilisessii tulosneuvottelussa syyskuussa Samassa yhteydessii Metla antaa raportit Kansallisen metsdohjelman 2015 (KMO) ja Etelii- Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutumisesta. Tulossopimuksen merkittbvistii poikkeamista Metla raportoi maa- ja metsiitalousministeririn metsdosastolle heti asian tultua esille Metlan valmistelussa. Metlan v tilinpiiiitosasiakirja julkaistaan valtionhallinnon intemetraportointijiirjestelm?issd (www.netra.fi). Ministerio antaa kannanoton Metlan tilinpliiitrisasiakirjasta I 2 mennessd. Tdtd sopimusta on tehty kaksi samansisdltoistii kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissii 25 p d,iv dnd, tammikuut a 2012 Maa- j a metsdtalousministerio Maa- j a metsdtalousministeri Osastopiiiillikkd, ylij ohtaj a L< Juha Ojala Metsdntutkimuslaitos Johtokunnan puheenj ohtaj a /z/ )QA- A4J Pdavo Pelkonen Ylijohtaja er% Hannu Raitio Liitteet Liite I : Tuloksellisuuden tunnuslul'ut Liite2: Tuotto- ja kululaskelma Liite 3 : Metlan METSO-tutkimushankkeet kustannusarvioineen Tiedoksi : Maa- j a metsdtalousministerici, talousyksikk<i u

12

13

14

15

16

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös

Metsäntutkimuslaitos. tilinpäätös Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2010 Sisällys 1 Johdon katsaus........................................................... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus....................................................

Lisätiedot

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 -

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 - 1 Työjärjestys Voimassa 1.9.2011 - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta... 4 1.2 Resurssijako... 4 1.3 Osaamisen johtaminen... 5 1.4 Yhteistoiminta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS... 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 5 2.1 Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti... 5 2.2 Viranomaispalvelut... 12

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset 1.1 Perustehtävä Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS E/319/221/2013 Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TTS 2015-2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Tammikuu 2014 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 SOPIMUS 4.3.2013 Mavi 521/024/2012 MMM 428/031/2013 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2013 0 1. Vuosien 2013 2017 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen

Dnro 123/110/2010. Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön. tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen Dnro 123/110/ Maa- ja metsätalousministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 1.4. TIKE-#49122-v7-Tulossopimus_ 1. VUOSIEN

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

E/319/221/2009 22.9.2009. Geologian tutkimuskeskuksen toimintaja taloussuunnitelma vuosille 2011-2014

E/319/221/2009 22.9.2009. Geologian tutkimuskeskuksen toimintaja taloussuunnitelma vuosille 2011-2014 E/319/221/2009 22.9.2009 Geologian tutkimuskeskuksen toimintaja taloussuunnitelma vuosille 2011-2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TTS 2011-2014 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 1. VUOSIEN 2013 2017 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 18/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilinpäätöksistä vuodelta 2011 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Helsinki Marraskuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet...4 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2012 2 SISÄLTÖ Sivu 1. TIIVISTELMÄ/JOHDANTO 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Toiminta-ajatus 4 2.2 Arvot 4 2.3 Visio 4 2.4 Strategiakytkennät 4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot