Käytettävyyden huomioiminen IT-järjestelmien hankinnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytettävyyden huomioiminen IT-järjestelmien hankinnassa"

Transkriptio

1 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Anna Törrönen Käytettävyyden huomioiminen IT-järjestelmien hankinnassa Diplomityö Helsinki, 19. helmikuuta 2012 Valvoja: Ohjaaja: Professori Marko Nieminen, Aalto-yliopisto Tekniikan tohtori Kari Pihkala, Accenture Oyj i

2 Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Anna Törrönen Työn nimi: Käytettävyyden huomioiminen IT-järjestelmien hankinnassa Päiväys: 19. helmikuuta 2012 Sivumäärä: Professuuri: Käyttöliittymät ja käytettävyys Koodi: T-121 Työn valvoja: Professori Marko Nieminen Työn ohjaaja: Tekniikan tohtori Kari Pihkala Tässä työssä selvitetään miten käytettävyysnäkökulma otetaan tällä hetkellä huomioon Luottokunnassa IT-järjestelmän hankintavaiheessa ja tehdään suosituksia, miten se voitaisiin vastaisuudessa ottaa vahvemmin mukaan. Tutkimuksen kohteena ovat Luottokunnan ja Accenturen yhteistyösopimuksen puitteissa toteuttamat kolme järjestelmäprojektia. Työ on tehty tutustumalla olemassa olevaan teoriaan sekä kirjallisen materiaalin ja haastatteluaineiston laadullisella analyysillä. Tutkimuksessa selvisi, että käytettävyyttä ei juuri huomioitu hankintaa edeltävässä vaatimus- tai määrittelymateriaalissa. Lisäksi käytettävyyden huomiointi vaihteli projektikohtaisesti, koska Luottokunnalta puuttui yrityksen tasoinen ohjeistus. Käytettävyyttä pidettiin kuitenkin tärkeänä laatuominaisuutena ja siihen halutaan panostaa, jos sen merkitys on projektin lopputuloksen kannalta keskeinen. Tutkimustulosten pohjalta Luottokunnalle annettiin suositukset käytettävyyden huomioinnista hankinnassa. Nämä suositukset koostuvat tarkemmasta käyttäjäryhmien määrittämisestä, käytettävyyden merkityksen arvioinnista ennen projektin hankintaa, käytettävyyden huomioimisesta prosessitasolla ja Luottokunnan käyttöliittymäohjeistuksen ja ulkoasumallin laatimisesta. Avainsanat: Kieli: Käytettävyys, hankintatoimi, käytettävyysvaatimukset, hankinnan määrittely, IT-järjestelmä suomi ii

3 Aalto University School of Engineering Degree Program of Information Networks ABSTRACT OF MASTER'S THESIS Author: Anna Törrönen Title of thesis: Taking Usability into Account in the Procurement Process of IT-systems Date: February 19, 2012 Pages: Professorship: Usability and User Interfaces Code: T-121 Supervisor: Professor Marko Nieminen Instructor: Kari Pihkala Ph.D. (Tech.) In this thesis we explore how usability is taken into account in the procurement process of an IT-system in Luottokunta. Also recommendations of how usability could be better addressed in the future are given. The research subject is three IT-system projects done under the collaboration agreement between Luottokunta and Accenture. The research is done by going through existing theory and by doing qualitative analysis of written material and interviews. In the research it became clear, that usability in not really taken into account in the requirement and denition material that predates the procurement decision. In addition, how usability was addressed varies from project to another, because Luottokunta was lacking any company level instructions on usability. Usability was however considered as an important quality factor and there is a desire to invest in it in cases were usability is a signicant factor for the end result of the project. Several recommendations of how usability should be taken into account by Luottokunta in the procurement process were given based on the research. These were more detailed denition of user groups, dening the signicance of usability before the project starts, addressing usability on the process level and creating Luottokunta's own user interface and appearance guides. Keywords: Language: Usability, procurement, usability requirements procurement denitions, IT-system Finnish iii

4 Esipuhe Tätä työtä ei olisi syntynyt ilman Luottokunnan ja Accenturen suostumusta ja koen olevani etuoikeutettu, että pääsin käsiksi näin hienoon tutkimusaineistoon. Haluan kiittää kaikkia haastatteluihin osallistuneita Luottokunnan ja Accenturen edustajia ja työtovereitani molemmista yrityksistä siitä, että he jaksoivat kysellä miten kirjoitushommat etenevät ja kuunnella pohdintojani aihepiiristä. Haluan erityisesti kiittää Tommi Pälliä ja Eeva Kekkosta, jotka järjestivät minulle tämän diplomityötilaisuuden. Tutkimus olisi edennyt hitaammin ja ollut laadultaan huomattavasti heikompi ilman valvojaani professori Marko Niemistä ja ohjaajani Kari Pihkalaa, joille myös haluan lausua kiitokset. Molemmat olivat oma-aloitteisia ja innostuneita työn valvomisessa ja sain paljon hyvää palautetta, joka ohjasi vahvasti työn kehitystä. Heille lupaamani diplomityön eri versioiden palautuspäivät olivat paras kannuste kirjoitustyön etenemisessä. Lisäksi haluan vielä kiittää ystäviä, perhettä, sukulaisia ja työkavereita siitä, ettei elämä ollut pelkkää diplomityötä tämän prosessin aikana. Speksiyhteisö, Anna Torvinen, Katri Vilkman, Oona Korhonen, Matti Koivisto ja Laura Kainulainen auttoivat minua diplomityössä ja erityisesti sen unohtamisessa. Äiti, isä, veli ja muut sukulaiset asettivat sopivaa painetta valmistumiselle kyselemällä, että milloin saa pitää juhlat ja hankkimalla etukäteen upeita valmistujaislahjoja. Ja silloin kun tuntui, ettei mikään etene ja valmistuminen on epätodennäköisempää kuin levitoimisen oppiminen, lähdin merenrantalenkille Usvan ja Zuleykan kanssa ja asiat olivat taas paljon paremmin. Järvenpäässä 19. helmikuuta 2012 Anna Törrönen iv

5 Sisältö 1 Johdanto Tutkimuskysymykset ja tavoitteet Diplomityön rakenne Hankintatoimi Hankintatoimi Hankinnan määrittely ja toimittajan valinta IT-järjestelmien hankinnan erityispiirteet IT-ulkoistus ja strateginen kumppanuus Käytettävyysvaatimukset Vaatimukset Käytettävyysvaatimukset Käytettävyysvaatimusten todennettavuus ja mitattavuus Käytettävyysvaatimukset IT-järjestelmien hankinnassa Käytettävyysvaatimusten rooli IT-järjestelmien hankinnassa Hankkijan ja toimittajan rooli Käytettävyysvaatimukset tarjousvaiheessa Validien ja todennettavien käytettävyysvaatimusten luominen Tutkimuksen metodologia ja aineisto Aineiston laadullinen analyysi v

6 4.2 Kirjallinen materiaali Teemahaastattelut Tutkimuksen rajaukset Tutkimuksen tausta Tutkimuksen yritysosapuolet - Luottokunta ja Accenture Hankinta Luottokunnassa Tutkittavat projektit Korttitilitysten raportointipalvelu Business Eurocard -uudistus Luottokunta Sopimusportaali Tulokset Käytettävyyden huomioiminen hankinnan kirjallisessa materiaalissa Projekteista tunnistettavissa olevat käytettävyysvaatimukset Käytettävyyden huomioiminen projektien muussa hankinnan määrittelydokumentaatiossa Haastattelutulokset Hankintaprosessi ja hankinnan määrittely yleisellä tasolla Käytettävyyden huomiointi hankinnan määrittelyssä Tulosten analyysi ja johtopäätökset Tulosten analyysi Yhteenveto projektien käytettävyysvaatimuksista Yhteenveto käytettävyyden huomioinnista projektien muussa hankinnan määrittelydokumentaatiossa Yhteenveto käytettävyyden huomioinnin haastattelutuloksista Yhteenveto käytettävyyden huomioinnin nykytilasta hankintavaiheessa Luottokunnassa vi

7 7.2 Suositukset Luottokunnalle käytettävyyden huomioinnista hankinnan määrittelyssä Hankintaprosessi Hankinnan määrittely Käytettävyyden huomiointi hankinnan määrittelyssä Yhteenveto ja pohdinta Pohdintaa annetuista suosituksista Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys Jatkotutkimuskysymyksiä Lähdeluettelo 71 A Teemahaastattelujen rakenne 75 vii

8 Taulukot 1 Korttitilitysten raportointipalvelu -projektin käsitelty vaatimusja määrittelydokumentaatio Business Eurocard -uudistuksen käsitelty vaatimus- ja määrittelydokumentaatio Luottokunta Sopimusportaalin -uudistuksen käsitelty vaatimusja määrittelydokumentaatio Haastatellut henkilöt Korttitilitysten raportointipalvelu -projektin hankintaa edeltäneiden vaatimusten tyyppi ja määrä Eri projektien sisältämien käytettävyysvaatimusten määrä.. 59 viii

9 Luku 1 Johdanto Käytettävyys on laatuominaisuus, joka kuvaa tuotteen tai palvelun tehokkuutta, tuottavuutta ja miellyttävyyttä [13]. Käytettävyys on myös liiketoiminnallisesti merkittävää, koska se vaikuttaa esimerkiksi parantamalla tuottavuutta ja asiakasuskollisuutta ja vähentämällä virheitä ja tarvittavaa asiakastukea [6]. Käytettävyys ei ole käsitteenä tai alana enää uusi ja sen huomioinnilla on paljon myönteisiä vaikutuksia, mutta silti sen merkitys tunnutaan sivuutettavan turhan helposti. Lehdistä ja Internetistä löytyy artikkeleita, mielipidekirjoituksia ja blogeja, joissa parjataan milloin mitäkin uutta IT-järjestelmää tai -palvelua sen huonosta käytettävyydestä. VR:n verkkolippukaupan uudistus ja muutaman vuoden takainen sähköinen äänestys ovat esimerkkejä järjestelmistä, joissa käytettävyyteen ei ole kiinnitetty riittävää huomiota [18, 17]. VR:n lippukauppa ja sähköinen äänestys eivät ole omistajiensa tekemiä, sillä VR:n ja sähköisen äänestyksen tilanneen oikeusministeriön toimintaan ei kuulu IT-järjestelmien toteuttaminen. Nämä järjestelmät on hankittu ulkopuoliselta toimittajalta kilpailutuksen kautta. Hankkija, eli VR tai oikeusministeriö, on tehnyt toimittajille tarjouspyynnön, jossa he kuvaavat mitä tulevalta järjestelmältä toivotaan, ja tähän toimittajat ovat vastanneet omalla tarjouksellaan. Käytettävyyden kannalta ei ole epäolennaista mitä tarjousvaiheessa hankkijan ja toimittajan kesken sovitaan. Projektin aikataulu, budjetti ja resurssit asettavat puitteet myös mitä käytettävyyden eteen voidaan tai halutaan tehdä. Jos tarjouspyynnössä ei edellytetä järjestelmän käytettävyyttä, ei toimittaja lähde sitä tarjoamaan korkeampien kustannusten takia [4]. Toimittajan itsenäisesti lisäämät käytettävyystoimenpiteet nostavat tarjouksen hintaa ja sopimuksen voittaminen olisi hankalampaa. 1

10 LUKU 1. JOHDANTO 2 Yksi suurimmista järjestelmäprojektien epäonnistumisen syistä on väärin tai riittämättömästi ymmärretyt käyttäjätarpeet [13]. Tämän takia on olennaista, että järjestelmän kehityksen alkuvaiheessa kerätään riittävä ymmärrys niihin vaikuttavista tekijöistä. Tätä on kuitenkin mahdoton tehdä, jos työn realiteetit tulevat vastaan: ei ole aikaa, rahaa tai osaamista, jolla tämä tehtäisiin. Projektin alkuvaiheessa tehdään myös isot linjaukset, joilla on vaikutusta järjestelmän käyttökokemukseen. Silloin lyödään lukkoon esimerkiksi käytettävä toteutustapa, joka luo muulle tekemiselle rajoitukset ja mahdollisuudet. Käytettävyys ja käyttöliittymä eivät ole vain järjestelmän päälle liimattavia osia, vaan niiden asettamat vaatimukset tulisi huomioida jo projektin alusta asti. On löydettävissä jonkin verran tutkimuksia, joissa käsitellään tarjousprosessia ja hankinnan aikaista käytettävyyden huomioimista esimerkiksi vaatimuksina. Näissä tutkimuksissa on havaittu, että tarjouspyyntöjen käytettävyysvaatimukset ovat puutteellisia tai niitä ei yksinkertaisesti ole, jolloin vastuu käytettävyydestä ei siirry halutusti hankkijalta toimittajalle [22]. Tässä työssä tutustutaan käytettävyyden huomiointiin projektin hankintavaiheessa. Empiirisessä tutkimuksessa käydään läpi kolme projektia, joiden avulla selvitettiin, mikä on käytettävyyden huomioinnin nykytaso Luottokunnassa. Työn tavoitteena on myös selvittää, miten käytettävyysnäkökulma saadaan konkretisoitua ja tuotua mahdollisimman varhain mukaan projektiin. 1.1 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet Tämän diplomityön tutkimuskysymykset ovat Miten käytettävyys otetaan huomioon IT-järjestelmien hankintavaiheessa Luottokunnassa? ja Miten käytettävyys voitaisiin huomioida paremmin hankintavaiheessa? Työn tavoitteena on ensin selvittää Luottokunnan käytettävyyden huomioinnin nykytilanne hankintavaiheessa. Tutkimuksen pohjalta pyritään esittämään, miten käytettävyyteen liittyviä asioita voitaisiin vastaisuudessa ilmaista ja tuoda paremmin esiin jo hankintavaiheessa. Koska aihepiiristä ei ole olemassa paljonkaan aikaisempaa tutkimusta tai se on tehty pääosin julkishallinnon näkökulmasta, tämä työ täydentää olemassa

11 LUKU 1. JOHDANTO 3 olevaa kirjallisuutta ja tuo mukaan yksityisen sektorin näkökulmaa käytettävyyden huomiointiin hankinnassa. 1.2 Diplomityön rakenne Tämä työ jakaantuu neljään kokonaisuuteen jotka ovat tutkimuksen teoriapohja, tutkimuksen tausta, tutkimuksen tulokset ja niiden analyysi sekä yhteenveto ja pohdinta. Tutkimuksen teoria rakentuu luvuista 2 Hankintatoimi ja 3 Käytettävyysvaatimukset, joissa käydään läpi hankintatoimea ja hankinnan määrittelyä yleisellä tasolla ja tarkemmin käytettävyysvaatimuksia. Työn empiriaosuus aloitetaan tutkimuksen taustoituksella. Luvussa 4 Tutkimuksen metodologia ja aineisto kerrotaan käytetystä metodologiasta ja luvussa 5 Tutkimuksen tausta tutkittavasta tapauksesta ja projekteista. Seuraavat kaksi lukua, 6 Tulokset ja 7 Tulosten analyysi ja johtopäätökset, käsittelevät tehdyn empiirisen tutkimuksen tuloksia, niiden analyysia ja tehtyjä johtopäätöksiä. Työ päättyy lukuun 8 Yhteenveto ja pohdinta, jossa työn tulokset vedetään yhteen sekä pohditaan tehtyä työtä ja sen laatua.

12 Luku 2 Hankintatoimi Tässä luvussa kerrotaan hankintatoimesta yrityksen toimintona ja siihen liittyvästä teoriasta. Luvussa käsitellään hankintatoimen yleiskuvauksen jälkeen hankinnan määrittelyä ja toimittajan valintaa, jotka liittyvät läheisesti tutkittavaan tapaukseen. Lopuksi käsitellään IT-järjestelmien hankinnan erityispiirteitä suhteessa muihin hankintoihin, IT-ulkoistuksia ja strategista kumppanuutta. 2.1 Hankintatoimi Hankintatoimi ohjaa organisaation ulkopuolisilta tahoilta tekemiä ostoja. Hankinnat ovat resursseja, tuotteita tai palveluita, joiden avulla saavutetaan organisaation yleisiä ja erityisiä liiketoiminnallisia tavoitteita tai ylläpidetään sen olemassa olevaa toimintaa. Hankinnat pyritään tekemään organisaation kannalta optimaalisesti, esimerkiksi hinnan, laadun ja toimitusajan suhteen. Usein hankintahintaa olennaisempaa on laskea hankinnan kokonaiskustannus, johon pyritään tunnistamaan hankittavan kohteen kaikki suorat ja epäsuorat kulut koko sen elinkaarelta. [29] Hankintaprosessi lähtee liikkeelle organisaation sisäisestä tarpeesta, jota organisaatio ei voi tai jota sen ei ole kannattavaa itse täyttää. Tästä tarpeesta tulee tehdä tarkempi määritys, esimerkiksi hankittavan tuotteen laatu ja määrä, jolloin saadaan muodostettua hankintakriteerit. Seuraava askel on ulkopuolisen toimittajan valinta, joten organisaation tulee ottaa selvää potentiaalisista toimittajista, valmistella hankintaa ja käydä neuvotteluja sopimuksen aikaansaamiseksi. Hankkijan tulee seurata toimittajan toimintaa, jotta varmistetaan hankinnan eteneminen. Kun haluttu kokonaisuus on toi- 4

13 LUKU 2. HANKINTATOIMI 5 mitettu, tehdään vielä laadunvarmistus ja arviointi, joilla varmistetaan että saadaan sitä mitä on tilattu. [29] Hankintaprosessi ei välttämättä etene lineaarisesti, vaan voi sisältää esimerkiksi useampia tarjouskierroksia ja potentiaalisten toimittajien karsimista [30]. Hankintaprosessiin voivat vaikuttaa sen ominaisuuksien lisäksi myös hankinnan strateginen merkitys, hankinnan hinta, siihen liittyvät riskit ja miten kyseinen hankinta vaikuttaa organisaation toimintaan. Mitä merkittävämpi, monimutkaisempi, kalliimpi ja riskialttiimpi hankinta, sitä enemmän eri osastojen ja alojen päätöksentekijöitä hankintaan liittyy. [29] 2.2 Hankinnan määrittely ja toimittajan valinta Hankintaprosessin ensimmäinen askel sisäisen tarpeen havaitsemisen jälkeen on hankinnan tarkempi määrittely. Hyvät määritykset ovat olennaisia, koska toimittajat tarjoavat hankkijalle tuotteita ja palveluita näiden pohjalta. [29] Määritykset esitetään usein vaatimuksina, jotka ovat sanallisia kuvauksia halutuista ominaisuuksista. VanWeelen mukaan [29] vaatimukset voidaan jakaa teknisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin. Teknisiä vaatimuksia ovat esimerkiksi halutun tuotteet kaaviokuva tai tietyn tekniikan käyttäminen sen valmistuksessa. Toiminnalliset vaatimukset sen sijaan kuvaavat korkeammalla tasolla mitä toimintoja halutun hankinnan tulee mahdollistaa, jolloin ne ovat avoimempia ja mahdollistavat paremmin toimittajan erikoisosaamisen hyödyntämisen. [29] Lauesen [20] laajentaa vaatimusten luokittelua teknisten ja toiminnallisten vaatimusten lisäksi ei-toiminnallisilla vaatimuksilla. Jos toiminnalliset vaatimukset kuvaavat mitä järjestelmän tulee tehdä, ei-toiminnalliset vaatimukset kuvaavat miten hyvin sen tulisi nämä toiminnot tehdä [20]. Ei-toiminnalliset vaatimukset kuvaavat siis järjestelmän laatua, esimerkiksi sen kestävyyttä, käytettävyyttä tai tietoturvallisuutta ja velvoittavat toimittajan ottamaan myös laadulliset aspektit toimituksessaan huomioon. Hankinnan prosessimallissa hankinnan määrittely tulisi olla tehtynä ennen toimittajan valintaa, mutta käytännössä nämä vaiheet limittyvät toisiinsa. Esimerkiksi teknisiä vaatimuksia tehtäessä mietitään jo joidenkin tiettyjen toimittajien komponentteja, jotta rakennettavan tuotteen toteutettavuutta ja hintaa voidaan arvioida. [29] Erityisesti jos hankinta on iso ja kompleksinen, hankkija voi toimia yhteistyössä toimittajien kanssa, jolloin neuvotteluissa tarkennetaan itse hankinnan vaatimuksia. [30]

14 LUKU 2. HANKINTATOIMI 6 Toimittajan valintaa varten suoritetaan tarjouskilpailu jossakin laajuudessa. Tarjouskilpailun laajuus ja avoimuus riippuvat voimakkaasti siitä toimiiko hankkijaorganisaatio julkisella vai yksityisellä sektorilla. Julkisella sektorilla avoin tarjouskilpailu (engl. call-for-tenders), johon kaikki halukkaat toimittajat voivat osallistua, on lainsäädännöllinen vaatimus, jolla pyritään estämään korruptiota ja nepotismia. Esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädännössä määritellään, että julkishallinnon organisaatioiden tulee tehdä julkinen tarjouspyyntö (engl. request for tender, RFT) hankittaessa ulkopuoliselta toimittajalta [22]. Tällöin viranomaisen tulee valita se toimittaja, jonka tarjous vastaa parhaiten tarjouspyynnössä määritettyjä vaatimuksia ja valittu toimittaja sitoutuu tuottamaan tarjouksensa mukaisen järjestelmän [22]. Yksityisellä sektorilla käytetään yleisemmin suljettua tarjouskilpailua. Suljetussa tarjouskilpailussa tarjouksen pääsevät tekemään vain ennalta määritellyt, potentiaaliset toimittajat [29]. Hankkijaorganisaatio kokoaa toimittajista niin sanotun pitkän listan, johon kerätään kaikki potentiaaliset, esiehdot täyttävät toimittajat [29]. Näille toimittajille voidaan lähettää tiedustelupyyntö (engl. request for information, RFI), jossa pyydetään heitä esimerkiksi kuvaamaan referenssitoimituksia ja muita tähän toimitukseen pätevöittäviä tietoja [29]. Tiedustelupyynnön lisäksi voidaan järjestää tapaamisia ja esimerkiksi tehdasvierailuja toimittajan kyvykkyyden selvittämiseksi [29]. Näiden tietojen perusteella kootaan niin sanottu lyhyt lista, jossa osa pitkän listan toimittajista on karsittu pois. Listan toimittajille voidaan lähettää tarjouspyyntö (engl. request for proposal, RFP). Toimittajat vastaavat tähän tarjouksella, joka vastaa tarjouspyynnössä määritettyjä vaatimuksia ja sisältää heidän hankinnalle tarjoaman hinnan. Hankkija analysoi tarjoukset ja vertaa niitä toisiinsa ja päättää lopulta yhden toimittajan, jonka kanssa sopimus tehdään. [29] 2.3 IT-järjestelmien hankinnan erityispiirteet IT-järjestelmähankinta ei ole yksiselitteinen kokonaisuus vaan voi sisältää esimerkiksi laitteistohankintoja, paketti- tai räätälöityjä ohjelmistoja ja niiden kehitystä, verkkoyhteyksiä, konesalihuoneiden rakentamista, huolto- ja ylläpitopalveluita ja ulkoistamista [19]. Uusi teknologia tuo tullessaan myös organisaation toimintaan ja prosesseihin vaikuttavia muutoksia, jotta tuottavuutta saadaan aidosti parannettua [5]. Verrattuna esimerkiksi raakamateriaalien hankintaan, joka on organisaation operatiivista toimintaa, uuden IT-järjestelmän hankinta on yleensä luonteeltaan strategista ja keskittyy yrityksen tuotteiden sijasta itse yrityksen toiminnan mahdollistamiseen.

15 LUKU 2. HANKINTATOIMI 7 Fisher [10] esittää, että hankintapäätöksen tekemisen prosessiin vaikuttaa pääasiallisesti kaksi tekijää, jotka ovat hankinnan monimutkaisuus ja taloudellinen epävarmuus, jotka liikkuvat skaalalla matala-korkea. Tuotteen korkeaa monimutkaisuutta kuvaavat esimerkiksi kustomointi, monimutkainen teknologia, asennuksen vaikeus ja oston jälkeisen tuen tarve, kun taas korkeaa taloudellista epävarmuutta kuvaavat esimerkiksi suuri sijoitettava summa, pitkäaikainen vaikutus, organisaation sopeutuksen tarve ja suuri vaikutus taloudelliseen tulokseen. [10] Tästä voidaan havaita, että uuden IT-järjestelmän hankintapäätös on sekä monimutkainen että taloudellisesti epävarma. Tämä tarkoittaa, että itse hankintapäätöksen tekeminen on monimutkaisempaa, aikaa vievempää ja useamman eri näkökulmien edustajien osallistumista vaativampi verrattuna yksinkertaisiin ja taloudelliselta merkitykseltään vähäisiin hankintoihin [29]. Kyriazoglou [19] kuvaa kirjassaan IT Strategic and Operational Controls organisaation IT-järjestelmän hankintaprosessin luomisen ja hankintaprosessin keskeiset toiminnot. Lähtökohtana ovat IT-hankintaprosessin strategiset tavoitteet: nopea ja tehokas hankintojen käsittely, mahdollisimman korkealaatuisten IT-tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden hankinta sekä mahdollisimman hyvät hintajärjestelyt [19]. IT-hankintaprosessista tulee suunnitella hankintamenettelyt, luoda tarjousten arviointikriteerit, valvonta ja budjettihyväksyntä ja rajata mitä hankintoja prosessi koskee. Hankintaprosessin lisäksi määritetään IT-hankintabudjetti, joka voidaan määritellä vuosi- tai projektitasolla. [19] Kun toiminnalle on saatu nämä organisatoriset kehykset, voidaan niiden pohjalta tehdä hankintaehdotus tarpeellisesta hankinnasta. Ehdotuksessa kuvataan tarkasti mitä vaatimuksia hankittavaan tuotteeseen, ohjelmistoon tai palveluun liittyy [19]. Ehdotukseen voidaan suoraan lisätä aikaisemmin käytetyt ja uudet IT-toimittajat, jolta hankinnan voi tehdä [19]. Jos hankintaehdotus hyväksytään, lähdetään tutkimaan markkinoita tavoitteena saada tarjouksia toimittajilta. Jos kyseessä on pelkkä tiedustelu (engl. request for information), kerätään haluttu toimittajatieto, jonka perusteella prosessia voidaan jatkaa tai lopettaa se tähän. Jos tehdään tarjouspyyntö, sen tulisi sisältää haluttavan kokonaisuuden tekninen kuvaus, taloudellinen analyysi, oikeudelliset näkökohdat ja arviointiperusteet. Sen perusteella potentiaalisten toimittajien tulisi tietää kaikki tarpeet, vaatimukset, määritykset ja ehdot joiden perusteella organisaatio tekee valinnan voittavasta tarjouksesta. [19] Saadut tarjoukset arvioidaan teknisesti ja taloudellisesti ja niitä verrataan alkuperäiseen tarjouspyyntöön. Jos tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä, se tulee

16 LUKU 2. HANKINTATOIMI 8 hylätä. Riippuen tapauksesta valinnassa tehdään painotuksia eri vaatimusten tärkeyden mukaan, minkä perusteella valitaan hankinnan toimittaja. [19] Jos kyseessä on hinnaltaan merkittävä tai strategisesti tärkeä IT-hankinta, hankkija- ja toimittajaorganisaatio tekevät siitä keskinäisen sopimuksen. Sopimuksessa voidaan määrittää esimerkiksi toimituksen laajuus ja aikataulu. Hankkija valvoo, että toimittaja toimittaa tai tuottaa kaikki sopimuksen määrittämät tuotteet ja palvelut sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kun hankkijan ja toimittajan mielestä toimituksesta ei ole enää selvitystä vaativia avoimia asioita, järjestelmätoimitus on valmis. [19] IT-projektin selkeä rajaus on sen onnistumisen ehdoton edellytys. Jos projektin rajaus on kovin avoin eli se sisältää esimerkiksi määrittelemättömiä käyttäjäryhmiä, useita maantieteellisiä sijainteja, kirjaamattomia käyttäjätarpeita, sen sisältämien riskien määrä kasvaa huomattavasti. Hyvään rajaukseen kuuluvat esimerkiksi riittävät, hyvin dokumentoidut vaatimukset, jotka on hyväksytetty loppukäyttäjillä ja muilla sidosryhmillä, sovittu aikataulu toteutukselle, projektin virstanpylväät ja lopputuotteet, laatustandardit, hyväksymiskriteerit sekä virheidenkorjaus- ja valitusmenettelytavat. [19] IT-ulkoistus ja strateginen kumppanuus IT-ulkoistuksessa osa tai kaikki organisaation IT-toiminnoista siirretään ulkopuoliselle toimijalle. Koska IT on keskeinen ja strategisesti tärkeä osa organisaation toimintaa jälkiteollisessa taloudessa, kyse ei ole pelkästään palvelujen hankinnasta ulkopuoliselta toimittajalta, vaan hankkijan ja toimittajan välille syntyy väistämättä keskinäisesti riippuvainen strategisen kumppanuuden suhde [27]. IT-ulkoistuksen etuja ovat keskittyminen omaan ydintoimintaan, mahdolliset kustannussäästöt, teknologian tason nostaminen ja ulkoistuksen mahdollistama organisaation oman IT-kyvykkyyden vapautuminen rutiinien suorittamisen sijaan suunnittelemaan liiketoimintaan vaikuttavia strategisia toimia. Ulkoistuksen riskejä ovat ulkoistuksen vaikea peruminen, eli organisaation sisäisen IT-kyvykkyyden uudelleenkokoaminen, ja tietyn joustavuuden menettäminen, jos organisaatio sitoutuu määrättyyn teknologiaan tai lisensseihin. [27] Jotta ulkoistuksen riskit saadaan minimoitua, toimittajalla tulee olla syvällinen ymmärrys hankkijan liiketoiminnasta ja osapuolten välillä tulee vallita tiukka luottamus, jotta esimerkiksi strategisesti tärkeää tietoa voidaan käsitellä. Myös samankaltainen yrityskulttuuri ja strategiset tavoitteet tekevät ulkoistuksesta helpommin molempia osapuolia hyödyttävän. [27]

17 Luku 3 Käytettävyysvaatimukset Tässä luvussa kerrotaan käytettävyysvaatimuksista ja niihin liittyvästä teoriasta. Luvussa käsitellään ensin käytettävyysvaatimusten yläluokkaa vaatimuksia ja mitä ominaisuuksia on hyvillä vaatimuksilla. Tästä syvennetään käytettävyysvaatimuksiin ja niiden erityispiirteisiin keskittyen käytettävyysvaatimusten mitattavuuteen. Viimeiseksi käsitellään käytettävyysvaatimusten roolia IT-järjestelmien hankinnassa ja validien käytettävyysvaatimusten luomisen problematiikkaa. 3.1 Vaatimukset Vaatimukset ovat sanallisesti muotoiltuja kuvauksia, mitä tulevan järjestelmän tulee tehdä tai mitä ominaisuuksia sillä tulee olla. Eri lähteistä on löydettävissä erilaisia ominaisuuksia hyville vaatimuksille. Hyvät vaatimukset ovat esimerkiksi tarpeellisia, priorisoituja, yhtenäisiä, täydellisiä ja johdonmukaisia [9, 31]. Tässä työssä keskitytään erityisesti vaatimusten validiteettiin ja todennettavuuteen, koska näissä on havaittu ongelmia aikaisemmassa tutkimuksessa [22, 14]. Validit vaatimukset ovat oikeellisia, hyvin perusteltuja ja sovellettavissa kyseiseen tapaukseen. Todennettavat vaatimukset ovat osoitettavissa toteutetuiksi objektiivisella tavalla. Vaatimukset voidaan jakaa niiden tyypin mukaisesti erilaisiin luokkiin. Kappaleessa 2.2 Hankinnan määrittely ja toimittajan valinta esiteltiin tekniset, toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset. Teknisiä vaatimuksia ovat esimerkiksi käytettävä ohjelmointikieli tai valmistustekniikka [29]. Toiminnalliset vaatimukset sen sijaan kuvaavat korkeammalla tasolla mitä toimintoja järjestelmän tulee mahdollistaa [29]. Ei-toiminnalliset vaatimukset kuvaavat 9

18 LUKU 3. KÄYTETTÄVYYSVAATIMUKSET 10 laatuominaisuuksia tai järjestelmän yleisiä toimintaperiaatteita [20]. Näiden yläkategorioiden sisällä vaatimuksia voidaan jaotella eri tavoilla esimerkiksi vaatimusten kohteen tai lähteen mukaisesti käyttöliittymä- ja arkkitehtuurivaatimuksiin tai liiketoiminnallisiin ja asiakaspalvelun vaatimuksiin. Hankintaprosessin alkuvaiheessa hankkija kerää omalta organisaatioltaan vaatimuksia tulevan järjestelmän halutuista toiminnallisuuksista ja ominaisuuksista. Järjestelmän vaatimusmäärittelyä voidaan jatkaa hankinnan jälkeen yhteistyössä toimittajan kanssa. Lauesen [21] ja Faulkner [8] ovat listanneet erilaisia määrittelyaktiviteetteja, joita voidaan käyttää tähän työhön. Hyödynnettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi nykyisten käyttäjien muodolliset ja epämuodolliset haastattelut, kontekstuaaliset havainnointimenetelmät, kyselyt, eksperttikäyttäjien ottaminen mukaan suunnitteluryhmään, aivoriihet, kohderyhmät ja työpajat ja/tai kirjalliseen materiaaliin tutustuminen. [21, 8] Käyttäjiä osallistavien menetelmien, kuten työpajojen tai haastattelujen, tavoitteena ei ole kysyä käyttäjiltä, miten he haluavat järjestelmän rakentuvat, vaan tiedon kerääminen käyttäjien maailman jäsentämiseksi. Järjestelmän suunnittelijan vastuulla on tiedon analysointi ja tilanteen aito ymmärtäminen. [16] Tämän ymmärryksen pohjalta voidaan kirjoittaa järjestelmälle sen korkean tason vaatimukset. 3.2 Käytettävyysvaatimukset Käytettävyysvaatimusten tavoitteena on järjestelmän käytettävyyden takaaminen. Suosittu lähde käytettävyyden määrittämiseen on ISO , jonka mukaan käytettävyyden ominaisuudet ovat tuloksellisuus, tehokkuus ja mielekkyys [13]. Kuitenkin käytettävyysvaatimusten muodostamisen tulisi olla jokaiselle tapaukselle ja organisaatiolle yksilöllistä, koska muuten vaarana on mekaaninen standardin täyttämiseen pyrkiminen [4].

19 LUKU 3. KÄYTETTÄVYYSVAATIMUKSET 11 Käytettävyysvaatimukset ovat eri asia kuin käyttäjävaatimukset. Käyttäjävaatimukset kuvaavat mitä eri sidosryhmien tulee järjestelmällä saada aikaiseksi, kun taas käytettävyysvaatimukset ovat korkeamman tason laatuvaatimuksia. Käyttäjävaatimukset siis ovat järjestelmän toiminnallisia vaatimuksia (mitä järjestelmällä tehdään), kun taas käytettävyysvaatimukset kuuluvat ei-toiminnallisiin vaatimuksiin (miten järjestelmän tehtävät tehdään). Hankkijaa ja käyttäjiä ei tulisi kiinnostaa minkälaisia käyttöliittymäratkaisuja tai -elementtejä järjestelmässä käytetään, vaan oleellista on, miten ne toimivat käytännössä [16]. Tämän takia käytettävyysvaatimusten ei tulisi tarjousvaiheessa olla liian tarkkoja ja esimerkiksi määrittää eksplisiittisiä suunnitteluratkaisuja. Tällöin päästään täysimittaisesti käyttämään hyväksi ITjärjestelmän toimittajan erikoisosaamista suunnitteluratkaisujen tuottamisesta [15] Käytettävyysvaatimusten todennettavuus ja mitattavuus Wilson [32] nimeää yhtenä käyttäjäkeskeisen suunnittelun tulevaisuuden trendinä sijoitetun pääoman tuoton selkeämmän osoittamisen. Aiheesta on ollut jo pitkään keskustelua ja tutkimusta, mutta vuodesta 2000 alkanut talouden taantuma vahvisti tätä vaatimusta. Hän kehottaa käytettävyyden asiantuntijoita keräämään metriikoita, joilla osoitetaan, miten ei pelkästään tuotetta, vaan myös prosessia on parannettu. Voidaanko esimerkiksi osoittaa, että havaitsemalla virheet aikaisemmin, on vähennetty niiden korjaukseen kuluvaa aikaa. [32] Wilson tuo esille käytettävyysalan suuren ongelman eli tulosten todennettavuuden ja mitattavuuden vaikeuden. Miten osoitetaan, että käytettävyyteen laitettu panostuksella on ollut vaikutusta lopputulokseen? Erilaiset käytettävyyden määritelmät sisältävät listan termejä kuten helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen, miellyttävä ja tehokas joiden mittaaminen on vaikeaa ellei mahdotonta. Jos järjestelmän vaatimuksiin on listattu tämän kaltaisia termejä, miten voidaan varmistaa, että ne on saavutettu? Sanonta sitä saadaan, mitä mitataan kuvaa ohjelmistokehitystyön arkea. Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman käytettävä järjestelmä, mutta jos käytettävyydelle ei ole määritetty mitään kriteeristöä tai mittaristoa, jää se usein vain sanahelinäksi. Sen takia on keskeistä määrittää mitkä ovat järjestelmän käytettävyysvaatimukset ja -tavoitteet. Täydellistä järjestelmää on mahdoton saavuttaa, joten yleensä sovitaan joku hyväksyttävä taso tai käytettävyysongelmien määrä, jolla

20 LUKU 3. KÄYTETTÄVYYSVAATIMUKSET 12 järjestelmä katsotaan riittävän hyväksi [21]. Erilaiset metriikat ovat hyödyllisiä testattaessa esimerkiksi järjestelmän suorituskykyä ja niillä saatava tieto on kvantitatiivista. Kuitenkin, jotta järjestelmä tulee arvioitua kattavasti ja osataan löytää parannuskohteita, tarvitaan myös kvalitatiivista tietoa. [8] Mahdollisia käytettävyyden mittareita ovat esimerkiksi tehtävän suorittamiseen käytettävä aika, (käytettävyys)ongelmien lukumäärä, näppäinpainallusten määrä, mielipidekyselyn tulokset, ymmärryksen mittaaminen sekä käyttöliittymäohjeiden ja -periaatteiden noudattaminen (engl. guideline adherence) [21]. Validien ja todennettavien käytettävyysvaatimusten luomisen problematiikkaa avataan enemmän kappaleessa Validien ja todennettavien käytettävyysvaatimusten luominen. Kappaleesssa niitä käsitellään tutkimustapauksen mukaisesti IT-järjestelmien käytettävyysvaatimusten näkökulmasta teoriasta löydettävien esimerkkien avulla. 3.3 Käytettävyysvaatimukset IT-järjestelmien hankinnassa Tässä kappaleessa keskitytään käytettävyysvaatimuksiin IT-järjestelmän hankintavaiheessa eri näkökulmista. Ensimmäisessä kappaleessa käytettävyys rinnastetaan järjestelmän muihin laatuominaisuuksiin. Toisessa kappaleessa keskitytään siihen, kuka on lopulta vastuussa käytettävyydestä ja miten vaatimukset vaikuttavat tähän. Kahdessa viimeisessä kappaleessa tutustutaan tutkimustapausten kautta käytettävyysvaatimuksiin tarjousvaiheessa ja validien ja todennettavien käytettävyysvaatimusten luomiseen Käytettävyysvaatimusten rooli IT-järjestelmien hankinnassa Käytettävyys on yksi IT-järjestelmän olennainen laatuaspekti, mutta se on kuitenkin vain yksi monista. IT-järjestelmän muita laatuaspekteja ovat esimerkiksi virheettömyys, saavutettavuus, suorituskyky, tietoturvallisuus ja ylläpidettävyys [21]. Osa näistä voidaan nähdä myös käytettävyyden osaalueina, esimerkiksi virheettömyys ja suorituskyky vaikuttavat vahvasti käyttökokemukseen, mutta niissä saavutettu taso riippuu pitkälti teknisistä lähtökohdista. Vaatimusten todennettavuuden vaikeus ei liity pelkästään käytettävyysvaa-

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet?

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Käytettävyystyön laatu: tarjotaanko oikeita palveluja, tuotetaanko oikeita tuloksia?

Käytettävyystyön laatu: tarjotaanko oikeita palveluja, tuotetaanko oikeita tuloksia? Käytettävyystyön laatu: tarjotaanko oikeita palveluja, tuotetaanko oikeita tuloksia? Timo Jokela, FT Timo Jokela, FT historiaa 1990-luvun alussa VTT:llä käyttöliittymien mallinnusta 1995 Nokia Mobile Phones,

Lisätiedot

Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä?

Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä? Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä? 6.5.2010 Timo Jokela Timo Jokela FT (2001), dosentti (Oulun yliopisto 2009) historiaa 1990-luvun alussa VTT:llä käyttöliittymien mallinnusta 1995 Nokia Mobile Phones,

Lisätiedot

Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata?

Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata? Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata? ( mitä tehdä konkreettisesti ja kuinka paljon?) Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) Käytettävyyseminaari Oulu 15.4.2011

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**?

Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Miten varmistaa käytettyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa**? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten ** julkisissa Navigoi oikein käytettävyyden

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia http://www.cs.tut.fi/ihte http://www.cs.tut.fi/ihte/projects/kaste Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia Kati Kuusinen Esityksen sisältö Työn taustasta Työn tavoitteista

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015

AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN. Heli Koski, ETLA 15.1.2015 1 AVOIMEN DATAN VAIKUTTAVUUS: SEURANTA- JA ARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMINEN Heli Koski, ETLA 15.1.2015 2 Taustaa esitutkimuksesta Julkisen datan avaamisen potentiaaliset hyödyt on arvioitu ennakollisissa arvioinneissa

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Käytettävyys tietojärjestelmien suunnittelussa - mikä tökkii, mitä ratkaisuja? KäytettävyysOSYn seminaari 10.11.2011 Timo Jokela

Käytettävyys tietojärjestelmien suunnittelussa - mikä tökkii, mitä ratkaisuja? KäytettävyysOSYn seminaari 10.11.2011 Timo Jokela Käytettävyys tietojärjestelmien suunnittelussa - mikä tökkii, mitä ratkaisuja? KäytettävyysOSYn seminaari 10.11.2011 Timo Jokela Käytettävyyseminaari Oulu 15.4.2011 timo.jokela@joticon.fi KäytettävyysOSYn

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS

JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS JOUSTAVUUS JA LUOTTAMUS -MITTAUS Joustavuus ja luottamus -mittaristo selvittää, miten yrityksenne esimiestoiminta koetaan. 1 Tutkimusten mukaan organisaatiot kokevat suurimpina haasteina esimiestaitojen

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito

Johdantoluento. Ohjelmien ylläpito Johdantoluento Ylläpito-termin termin määrittely Ylläpito ohjelmistotuotannon vaiheena Evoluutio-termin määrittely Muita kurssin aiheeseen liittyviä termejä TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmien ylläpito

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna

Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Tietokoneohjelmien käyttö laadullisen aineiston analyysin apuna Laadullinen, verbaalinen, tulkinnallinen aineisto kootaan esimerkiksi haastattelemalla, videoimalla, ääneenpuhumalla nauhalle, yms. keinoin.

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN Kristian Stenmark Hepacon Oy kristian.stenmark@hepacon.fi 050 5909571 TALOTEKNIIKAN KOKO ELINKAAREN ASIANTUNTIJAT www.hepacon.fi YRITYS Perustettu 1978 Toimialat LVIASK

Lisätiedot

Hankintailmoitus: ESPOON KAUPUNKI/Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle

Hankintailmoitus: ESPOON KAUPUNKI/Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: /Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle 11:14 Tarjoukset

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet

Copyright by Haikala. Ohjelmistotuotannon osa-alueet Copyright by Haikala Ohjelmistotuotannon osa-alueet Ohjelmiston elinkaari 1. Esitutkimus, tarvekartoitus, kokonaissuunnittelu, järjestelmäsuunnittelu (feasibility study, requirement study, preliminary

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä TARJOUS: Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä Tilaaja: Helsingin kaupungin Ympäristökeskus Y- tunnus: 2021256-6 PL 500 Helsingin kaupunki 00099 Tarjottavan

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Organisaation hankinnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA määrittää hankinnan tavoitteet

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Studio ART Oy Yritysesittely Studio ART Oy Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Pekka Klemetti Managing Director pekka.klemetti@studioart.fi Studio ART Oy Toimiala ICT Avainsana Tuotekehitys,

Lisätiedot

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa?

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? Suvi Häkämies Toiminnanjohtaja Green Net Finland 21.9.2017 Finlandia-talo Markkinavuoropuhelun määritelmä

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistaminen Toiminnallinen määrittely: Työsuunnitelma TYÖSUUNNITELMAN TIEDOT Versio 0.1 Laatija Ulla Angervo Laatimispäivämäärä Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS

PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS PROJEKTIN SUUNNITTELU JOUNI HUOTARI, PAAVO MOILANEN, ESA SALMIKANGAS 10 KEYS TO SUCCESSFUL SOFTWARE PROJECT 1. Clear Vision 2. Stable, Complete, Written Requirements 3. Detailed User Interface Prototypes

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005

T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö kevät 2005 Kurssin tavoitteet Muodostaa näkemys käyttäjäkeskeisestä tuotesuunnittelusta Kasvattaa ymmärrystä prosessin vaiheista Tutustua käyttäjäkeskeisen

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Tarjouksen tekeminen - valmistautuminen LUE tarjouspyyntö huolellisesti läpi Merkitse huomiokynällä Mitä todistuksia pyydetään? Mitä selvityksiä kysytään?

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Lähtökohta 1. 8-12/2014 Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen tilaama Liikennebiokaasun

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Ohjelmistojen suunnittelu

Ohjelmistojen suunnittelu Ohjelmistojen suunnittelu 581259 Ohjelmistotuotanto 154 Ohjelmistojen suunnittelu Software design is a creative activity in which you identify software components and their relationships, based on a customer

Lisätiedot

3. Suositusluonnoksen hyväksyminen työryhmän ehdottamilla muutoksilla

3. Suositusluonnoksen hyväksyminen työryhmän ehdottamilla muutoksilla Palautekooste toisen vaiheen palautteesta: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 2 - Aalto yliopisto

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Miten vaatia käytettävyyttä terveydenhuollon tietojärjestelmien tarjouspyynnöissä? Tapaus Oulun omahoitopalvelu

Miten vaatia käytettävyyttä terveydenhuollon tietojärjestelmien tarjouspyynnöissä? Tapaus Oulun omahoitopalvelu Sosiaali ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia 15/2010, Tutkimuspaperit, toim. Väinälä A, Hyppönen H. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2010. Julkaistaan

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Käyttäjän ääni Heti, nyt ja aina. Arto Puikkonen Johtava konsultti, UX-palvelut

Käyttäjän ääni Heti, nyt ja aina. Arto Puikkonen Johtava konsultti, UX-palvelut Käyttäjän ääni Heti, nyt ja aina Arto Puikkonen Johtava konsultti, UX-palvelut Arto Puikkonen Nyt: Johtava konsultti, UX-palvelut Ennen: Gofore Oy UX-suunnittelija, tiiminvetäjä Gofore Oy Palveluarkkitehti,

Lisätiedot

Sen seitsemän kohtaa hankinnoista

Sen seitsemän kohtaa hankinnoista VESA SAINIO 040 506 2268 vesa.sainio@solita.fi Sen seitsemän kohtaa hankinnoista 14/9/2012 Hankinta edessä? Mitähän olen hankkimassa Mitenköhän sen ostaisi Paljonkohan se maksaa Keneltäköhän sen ostaisin

Lisätiedot

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo

Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Hiukkavaaran monitoimitalo, IPT toteutuksena - arvoa rahalle ajatellen! 27.6.2014 Markkinainfo Mitä on IPT? Integroitu Projekti Toimitus Poikkeaako esim. Allianssista? On syntynyt ymmärrys, mitä ero on

Lisätiedot

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Hankintasääntelyn vaikutus kilpailuun? Onnistuneen IT-hankinnan kannalta on haasteellista, jos ostoksen

Lisätiedot