Rapiditaxi Oy, Nurmijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rapiditaxi Oy, Nurmijärvi"

Transkriptio

1 Nurmijärven kunta Sosiaali - ja terveyslautakunta PL Nurmijärvi Asia Oikaisuvaatimus Nurmijärven kunnan sosiaali - ja terveyslautakunnan tekemästä hankintapäätöksestä Oikaisun hakijat Korsisaari Oy, Nurmijärvi Rapiditaxi Oy, Nurmijärvi Hakijoiden asiamies ja prosessiosoite Asianajaja, OTL, varatuomari Aki Salonen Asianajotoimisto Salonen Oy LSL legal Temppelikatu 4 A Helsinki Puh. (09) Fax. (09 ) Nurmijärven kunta! Sosiaali PL Nurmijärvi - ja terveyslautakunta

2 Vaatimukset Korsisaari Oy ja Rapiditaxi Oy vaativat, että 1. hankintayksikkö poistaa tekemänsä hankintapäätöksen SOSTER 59; ja 2. korjaa virheellisen menettelynsä siten, että tarjousyhteenliittymän 1 b tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena ja palveluntuottajaksi valitaan tarjousyhteenliittymä 1 a. Perusteet I. Hankinnan kohde ja hankintamenettely 1. Nurmijärven kunta on kilpailuttanut päivätyllä tarjouspyynnöllä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamat yleiset kuljetuspalvelut. Kilpailutus on koskenut Nurmijärven kunnan ohella Mäntsälän ja Pornaisten (Mustajoen perusturva ) kuntia. Tarjous on tullut antaa erikseen Nurmijärven ja Mustijoen perusturvan osalta. 2. Hankintaan on tullut sovellettavaksi laki julkisista hankinnoista (jäljempänä "hankintalaki"). Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävästä hankinnasta ja hankinnan arvioitu kokonaisarvo on ollut euroa vuosi. 3. Kilpailutus on jaettu kahteen osakokonaisuuteen (matkojen välityspalvelut ja kuljetuspalvelut), joista kilpailutettava palvelukokonaisuus on muodostunut. Tarjouspyynnön mukaan molemmista osakokonaisuuksista on tullut täyttää omat tarjouslomakkeensa (s. 1). 4. Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely ja hankinnan ratkaisuperusteena on ollut halvin hinta (Tarjouspyyntö s. 1 ja s. 4). 5. Tarjouksen on voinut tarjouspyynnön (s. 3) mukaan jättää yksittäinen yritys, joka hoitaa sekä välityspalvelut että kuljetuspalvelut tai välityspalveluja hoitavan yrityksen ja kuljetuspalveluja hoitavan yrityksen tarjousyhteenliittymä. 6. Korsisaari Oy on tehnyt yhdessä Rapiditaxi Oy:n kanssa tarjousyhteenliittymänä tarjouksen Nurmijärven kunnan alueen kuljetuksista siten, että Korsisaari Oy huolehtii välityspalvelujen osakokonaisuudesta ja Rapiditaxi Oy kuljetuspalvelujen osakokonaisuudesta.

3 3 II. Hankintapäätös 7. Tarjoukset on tullut jättää kirjallisesti ja toimittaa kello 14 mennessä Nurmijärven kunnan hankintapalvelukeskukseen (Tarjouspyyntö s. 5). 8. Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan tehnyt päätöksen SOSTER 59 kilpailutuksen voittajasta. Kokouspöytäkirjan mukaan määräajassa tarjouksen jättivät Korsisaari Oy ja Rapiditaxi Oy (tarjousyhteenliittymä 1 a) sekä Nurmijärven Taksit Oy, M.B. Liikenne Oy, Nurmijärven Taksikuljetus Oy sekä Lähitaksi Oy (tarjousyhteenliittymä 1 b). 9. Palveluntuottajaksi on lautakunnan kokouksessa valittu tarjousyhteenliittymä 1 b eli Nurmijärven Taksit Oy, M.B. Liikenne Oy, Nurmijärven Taksikuljetus Oy sekä Lähitaksi Oy halvimman vertailuhinnan perusteella. Päätöksen perusteluiden mukaan molemmat tarjouksen tehneet tarjousyhteenliittymät täyttivät tarjoajien kelpoisuutta koskevat vaatimukset ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. III. Hankintamenettelyssä tapahtunut virheellisyys virhe ja hankintapäätöksen III.I. Hankintapäätöksen virheellisyys 10. Korsisaari Oy ja Rapiditaxi Oy katsovat, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti ja hankintalain vastaisesti hyväksyessään tarjousyhteenliittymä 1 b:n tarjouksen. 11. Hankintalain 46 :n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen ja tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Sanotun pykälän lain esitöiden (HE 50/2006 vp) mukaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimus sekä yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet edellyttävät, että tarjousten on oltava tarjouspyynnön mukaisia, ja että hankintayksikön tulee hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjous on hylättävä tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomana myös, jos se on saapunut myöhässä tai on puutteellinen. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti aina hylätä.

4 4 12. Tarjousyhteenliittymä 1 b tarjous ei ole ollut kaikkien yhteenliittymään kuuluvien yritysten kohdalla tarjouspyynnön mukainen. Tarjousyhteenliittymän 1 b kuuluneen Nurmijärven Taksit Oy:n tarjouksesta on puuttunut tarjouspyynnössä ja sen liitteissä edellytetyt selvitykset ja todistukset osittain. Tarjousyhteenliittymän 1 b tarjous olisi tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena ja palveluntuottajaksi olisi tullut valita tarjousyhteenliittymä 1 a Tarjouspyynnön vastaisuus 13. Tarjouspyynnön (s. 2) kohdan "Tarjousten käsittely, kelpoisuusarviointi ja vertailu " mukaan tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. tarjoajan kelpoisuuden arviointi, 2. tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen ja 3. tarjousten vertailu. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistamisesta on tarjouspyynnössä todettu seuraavaa (s. 2): Toisessa vaiheessa tarkistetaan, että tarjous täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että se on tehty tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti, kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa ja tarjouksen liitteet ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia ja sisällöltään hyväksyttävissä olevia. 14. Tarjouspyynnössä (s. 2) on lisäksi todettu kohdassa "Tarjouksen sisältö ja tarjoukselta vaaditut yleiset ehdot': Tarjoajaa pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että tarjous on laadittu huolellisesti, tarjouspyynnön mukaisesti ja sen ehdot täyttäen. Tarjoajien syrjimättömän kohtelun vaarantavat tulkinnanvaraiset, puutteelliset ja epäselvät tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta (alleviivaus tässä) 15. Tarjouspyynnön mukaan (s. 3) tarjous on tehtävä tarjouspyynnön liitteenä oleville tarjouslomakkeille ja tarjotun palvelun tulee täyttää tarjouspyynnön sekä sen liitteiden asettamat vaatimukset. Erikseen on todettu, että tarjouspyynnössä vaaditun tiedon, selvityksen tai asiakirjan puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta.

5 5 16. Tarjouspyynnön liitteenä 1 on ollut tarjoajan yleisen kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointia koskeva lomake. Ao. liitteessä on edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa seuraavat hyväksyttävissä olevat todistukset ja selvitykset: a) tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä; b) todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja / tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista; c) vakuutusyhtiön/ -yhtiöiden ja työttömyysvakuutusrahaston todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta (eläkevakuutukset, lakisääteiset tapaturvavakuutukset / ryhmähenkivakuutukset ja lakisääteiset työttömyysvakuutukset); d) todistus työnantajarekisteriin kuulumisesta, jos tarjoajan on lain mukaan kuuluttava työnantajarekisteriin; e) kopiot lainsäädännön ja viranomaispäätösten edellyttämistä toimintaluvista - voimassa olevat lainsäädännön edellyttämät liikenneluvat jokaisen mukana olevan luvanhaltijan osalta (taksiluvat) 17. Tarjouspyynnön liitteen 1 mukaan tarjoajan tulee antaa kohtien a-e mukaiset todistukset ja selvitykset omalta osaltaan sekä mahdollisesti käyttämiensä alihankkijoiden osalta. Lisäksi on todettu, että todistusten ja selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjouskilpailusta pois sulkemiseen. Mikäli tarjouksen tekijänä on ollut tarjousyhteenliittymä, on jokaisen tarjousyhteenliittymän kuuluvan pitänyt antaa tarjouspyynnön liitteen 1 mukaan ao. lii tteen mukaiset vakuutukset sekä liittää omalta osaltaan kohtien a-e mukaiset todistukset ja selvitykset. 18. Tarjouspyynnön liitteen 1 mukaan jokaisen tarjousyhteenliittymään kuuluneen yrityksen on tullut antaa kohtien a-e mukaiset todistukset ja selvitykset omalta osaltaan ja mikäli yhteenliittymään kuuluva yritys käyttää alihankkijoita, on sanotut todistukset ja selvitykset tullut antaa myös alihankkijoiden osalta. 19. Kilpailutuksen voittaneeseen tarjousyhteenliittymään 1 b ovat kuuluneet Nurmijärven Taksit Oy, M.B. Liikenne Oy, Nurmijärven Taksikuljetus Oy ja Lähitaksi Oy. Tarjouspyynnön mukaisesti jokaisen ao. yhteenliittymään kuuluneen yrityksen on omalta osaltaan tullut täyttää tarjouspyynnön liite 1 sekä toimittaa ao. liitteen kohdissa a-e mainitut

6 6 todistukset ja selvitykset omalta osaltaan ja mahdollisesti käyttämiensä alihankkijoiden osalta. 20. Nurmijärven Taksit Oy on täyttänyt tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla omalta osaltaan tarjouspyynnön liitteen 1. Lisäksi Nurmijärven Taksit Oy on toimittanut sanotun liitteen edellyttämällä tavalla tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestään (a), todistuksen maksetuista veroista (b), todistukset vakuutuksista (c) sekä ilmoittanut, ettei sen tarvitse kuulua työnantajarekisteriin (d). 21. Yllä viitattujen asiakirjojen ohella tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa e on edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseen kopiot lainsäädännön ja viranomaispäätösten edellyttämistä toimintaluvista (taksiluvista). Nurmijärven Taksit Oy on liittänyt tarjoukseensa ilmeisesti tässä tarkoituksessa ao. yhtiön osakas- ja osakeluettelon sekä taksilupia joidenkin yhtiön osakkaina olevien yhtiöiden / henkilöiden osalta. Nurmijärven Taksit Oy:n osalta ei ole tarjoukseen liitetty omaa taksilupaa, eikä tällaista muutoksenhakijoiden käsityksen mukaan yhtiöllä ole. 22. Tarjouspyynnön liitteessä 1 kohdissa a-e mainittujen selvitysten ja todistusten antamista on edellytetty jokaiselta tarjousyhteenliittymään kuuluvalta yritykseltä sekä tarjoajan mahdollisesti käyttämiltä alihankkijoilta. Nurmijärven Taksit Oy on liittänyt tarjoukseen tarjouspyynnön liitteen 1 kohtien a-d mukaiset selvitykset ja todistukset vain omalta osaltaan ja kohdassa e vaadittuja taksilupia muun ohella yhtiön osakkaina olevien yhtiöiden / henkilöiden osalta. 23. Nurmijärven Taksit Oy:n tarjouksesta ei ilmene, tuleeko ao. yritys käyttämään kuijetuspalveluissa alihankkijoita vai ei tai kenen toimesta kuljetuspalvelut on ylipäänsä tarkoitettu hoitaa. Ao. yhtiöllä ei ole taksilupaa, joten se ei voi itse harjoittaa taksiluvan edellyttävää kuljetustoimintaa. Se, että yhtiö on liittänyt tarjoukseen ao. yhtiön osakkaiden taksilupia, ei osoita, että Nurmijärven Taksit Oy:llä olisi tarvittavat ja viranomaisvaatimusten mukaiset edellytykset suoriutua kuljetuspalveluiden tuottamisesta. 24. Nurmijärven Taksit Oy ei ole esittänyt minkäänlaista selvitystä siitä, että kuljetukset tultaisiin teetättämään alihankintana tai muulla tavalla sen osakkaiden toimesta. Ko. osakkaiden ei voida katsoa pelkän osakasasemansa perusteella olevan minkäänlaisessa palvelussuhteessa Nurmijärven Taksit Oy:hyn tai olevan vastuussa yhtiön sopimuksenmukaisten velvoitteiden toteuttamisesta, ao. tapauksessa kuljetuspalveluiden tuottamisesta.

7 25. Joka tapauksessa mikäli yhtiön tarkoituksena on ollut hoitaa kuljetuspalvelut yhtiön osakkaiden toimesta alihankintana, ei tarjoukseen ole liitetty tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla tarjouspyynnön liitteen 1 kohtien a-d mukaisia todistuksia ja selvityksiä alihankkijoista. 26. Korsisaari Oy ja Rapiditaxi Oy toteavat, että tarjousyhteenliittymä 1 b:n tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankintalain 43 :n ja tarjouspyynnön sivulla 2 todetun mukaisesti tarjousyhteenliittymän 1 b tarjous tulee hylätä. 27. Hankintayksikön on poistettava tekemänsä hankintapäätös, korjattava virheellinen menettelynsä ja hylättävä tarjousyhteenliittymä 1 b tarjous sekä tarjousyhteenliittymä 1 a toisena tarjouksen tehneenä on valittava palveluntuottajaksi. Helsingissä 1. Päivänä lokakuuta 2014 Korsisaari Oy Rapiditaxi Oy Laati Aki Salonen Asianajaja, OTL, varatuomari Espoo

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ AURAUS- JA HIEKOITUSPALVELUISTA Hankinnan yleiskuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne auraus- ja hiekoituspalveluista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Nurmijärvi 15.10.2012 Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina 2013-2014.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä.

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. TARJOUSPYYNTÖ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. 1. HANKINNAN KUVAUS Hankittavan automaattisen tiedonkeruu-

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot