Mysteryshoppausta ja proaktiivisia asiakkaita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mysteryshoppausta ja proaktiivisia asiakkaita"

Transkriptio

1 Mysteryshoppausta ja proaktiivisia asiakkaita Hyvät, pahat ja rumat asiakkaat: uutta asennetta asiakaspalveluun ELY-keskuksen koulutus Porin kaupunginkirjastossa Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto

2 Palvelumuotoiluhankkeen lähtökohtia Kirjastot ovat aina saaneet hyvää palautetta palveluistaan. MUTTA vastataanko asiakaskyselyissä siihen, millaista kirjastojen palvelu todellisuudessa on, miten palvelu vastaa asiakkaiden selviin tai epäselviin tarpeisiin? Onko ennemminkin kyse siitä, että ihmiset rakastavat yleisen kirjaston ideaa? Miten hyvän asiakaspalvelun kriteerit ovat muuttuneet? Riittääkö, että kirjastojen palvelu on hyvää, eikö sen pitäisi olla erinomaista, jotta asiakkaat haluaisivat tulla kirjastoon? Mikä on kirjastojen oma asenne asiakaspalvelutyöhön? Tekevätkö asiakaspalvelutyötä ne, joilla ei ole mitään sisätyötä, joskus kokemattomimmat ja uusimmat ihmiset? Miksi asiakaspalvelutyöstä niin usein hakeudutaan pois parempiin töihin?

3 Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti Hanke toteutettiin Oulun kaupunginkirjastossa vuosina Saatiin rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä euroa. Tavoitteena uudistaa asiakaspalvelutyötä proaktiiviseen suuntaan. Tehtiin puhelinhaastattelu n. 700 oululaiselle. Kerättiin käyttäjätietoa havainnoimalla asiakkaita kirjastossa. Järjestettiin koulutusta henkilökunnalle. Pääkirjaston aikuisten osaston kokoelmaa uudistettiin tekemällä poistoja ja suunnittelemalla uusi hyllyjärjestys.

4 Asukkaiden haastattelututkimuksen tulokset Vastaajia 740, joista 230 henkilöä ei käyttänyt kirjastoa. Kirjaston yleisilmapiiri oli vastaajien mukaan rauhallinen. Palvelu kirjastoissa koettiin melko staattiseksi. Noin puolet vastaajista kertoi, ettei heitä tervehditä heidän tullessaan kirjastoon, yli puolet vastasi, ettei henkilökunta huomioinut heitä muillakaan tavoilla. Vastaajista etenkin nuoret toivoivat henkilökunnan olevan aktiivisempaa. Nuoret myös vastasivat keskimääräistä useammin, että palvelu on hidasta. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että palvelu on ystävällistä ja osaavaa.

5 Asiakaspalvelun havainnoinnin tulokset Havainnoijina ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka seurasivat asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisia. Havainnointi tehtiin pääkirjaston eri osastoilla, tilanteita kirjattiin yhteensä 637 kpl. Havainnot voitiin jakaa kolmeen teemaan: asiakkaiden huomioiminen, epäselvät palvelutilanteet ja kirjastojen toimintatapojen erilaisuus. Havainnoijat kiinnittivät huomiota mm. asiakaspavlelun passiivisuuteen ja opasteiden riittämättömyyteen. Havainnoinnin tulokset käytiin läpi kirjastossa.

6 Pääkirjaston aikuisten osaston kokoelma järjestettiin uudelleen Tavoitteena aikuisten osaston kokoelman pienentäminen. Aluksi suunniteltiin siirtymistä aihealueen mukaiseen hyllyjärjestykseen, mutta ajatuksesta kuitenkin luovuttiin. Vuodenvaihteessa lähes koko aikuisten osaston kokoelma ( nidettä) siirrettiin paikasta toiseen: Keskeiselle sisääntuloalueelle siirrettiin kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus siirrettiin syvemmälle osastoon. Kaunokirjallisuus jaettiin entistä useampiin aihealueisiin, uusina romantiikka ja eräkirjallisuus. Tänään palautettu aineisto siirrettiin näkyvämmälle paikalle. Sarjakuville saatiin enemmän tilaa. Kaikkiin hyllyihin raivattiin tilaa esille laitettaville kirjoille. Samassa yhteydessä muutettiin hyllyjen opasteita.

7

8

9

10 Palvelumuotoilun poluilla Edellisen hankkeen jatkohanke, toteutus vuosina Saatiin rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä euroa. Hankkeeseen on palkattu työntekijä vuoden 2012 loppuun. Hankkeelle oma ohjausryhmä. Tavoitteena koko kirjaston asiakaspalvelukulttuurin uudistaminen. Hankkeessa on kerätty käyttäjätietoa palvelumuotoilun eri menetelmillä. Hankkeeseen liittyy asiakaspalvelukoulutusta. Olennaista myös muiden kirjastojen palveluhankkeista oppiminen.

11 Hankkeessa keskeistä henkilökohtainen palvelu ja visuaalinen viestintä Tarkastelun kohteena on koko verkko, uuden Oulun kaikki 21 kirjastopistettä. Koko verkossa palvelun tulisi olla tasalaatuista. Tavoitteena on luoda eri asiakasryhmille sujuvat palvelupolut, alkaen tiedontarpeen heräämisestä tai suunnitelmista lähteä kirjastoon. Toinen tärkeä tavoite on visuaalisen viestinnän, opasteiden ja kylttien selkiyttäminen ja parantaminen. Hankkeella ei ole isoa budjettia, muutoksia on saatava aikaan ilman suuria rahoja. Henkilökunnan asiakaspalveluasenteen muuttuminen on keskeinen asia hankkeessa.

12 Palvelumuotoilu-ajattelu Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä muotoilun keinoin, tavoitteena on saada aikaan suunniteltuja palvelukokemuksia. Palvelumuotoilu on ennemminkin ajattelutapa kuin keinoja ja menetelmiä. Palvelumuotoiluun liittyviä käsitteitä Design Thinking Asiakaslähtöisyys, asiakasymmärrys Palvelukokemus, joka muodostuu kosketuspisteiden ja palvelutuokioiden kautta. Palvelupolku koostuu toisiaan seuraavista palvelutuokioista. Etsitään eri tavalla toimivien asiakkaiden käyttäjäprofiileja ja palvelupolkuja.

13 Hankkeessa kokeillaan monia eri menetelmiä Analysoitiin vuonna 2011 hankittu puhelinhaastatteluaineisto, mihin liittyen haastateltiin lähikirjastojen johtajat. Haastateltiin uudelleen edellisenä vuonna asiakaspalvelukoulutukseen osallistuneet. Kehitetään palveluiden käytänteitä opinnäytetyön perusteella, aluksi testaus muutamissa lähikirjastoissa. Toteutettiin haamuasiointi lähikirjastoissa yhteistyössä OAMK:n kanssa. Tehdään kirjastolaisten parivierailuina kevyttä kyläilyä; käyntien tueksi mietitään etukäteen ongelmat, joihin etsitään ratkaisuja.

14 Kirjastonjohtajien ja asiakaspalvelukoulutettujen syvähaastattelut Haastattelut tehtiin vapaamuotoisesti, apuna tukikysymyksiä. Haastattelujen tarkoitus oli saada kirjastonjohtajia miettimään sitä, miten asiakaspalvelua voitaisiin saadun palautteen perusteella kunkin kirjastoissa parantaa. Negatiivisen palautteen vastaanotto oli joskus vaikeaa, sitä haluttiin selittää, joillekin oli tärkeää, etteivät haastatteluvastaukset päädy johtajille. Asiakaspalvelukoulutuksessa olleiden haastatteluissa keskusteltiin siitä, miten haastatellut ovat muuttaneet toimintaansa koulutuksen jälkeen. Vastauksista on yritetty löytää kaikille sopivia käytänteitä.

15 Kirjastonjohtajat Haastattelulomake Taustatiedot Päiväys; Kirjasto; Kysymykset 1. Miten kehittäisit palvelua asiakaskyselyn tulosten pohjalta? 2. Mitä muutoksia on jo tehty? 3. Miksi juuri nämä muutokset? 4. Miten muutokset näkyvät konkreettisesti? 5. Mitä haluaisit vielä muuttaa? 6. Voisiko näistä muutoksista kehittää yhteisiä käytäntöjä? 7. Mitkä asiat voivat hidastaa muutoksia? 8. Mitkä ovat mielestäsi ongelmakohtia asiakaspalvelun sujuvuuden kannalta? 9. Mitkä asiat toteutuvat hyvin? 10. Muita kommentteja/ajatuksia/ideoita

16 Kirjastonjohtajien haastattelujen tuloksia Kaikkien tavoitteena, että asiakkaan on helppo tulla kirjastoon ja että hyvä tunne käynnistä säilyy ja asiakkaat tulevat uudelleen kirjastoon. Kolme keskeistä parannuskohtaa: aktiivisuus, huomiointi, tervehtiminen. On jo tehty muutoksia, jotka näkyvät konkreettisesti: tila- ja kalusteratkaisuilla (olohuonemaisuus, palvelutiskien muutokset) tiedottamisessa, opasteilla ja kylteillä kokoelmanhoidossa (näyttelyitä, poistoja) asiakaspalvelun jalkautumisessa ja aktiivisuudessa (hyllytys iltaisin) Vastaajien muutostoiveet kohdistuivat itsen ulkopuolelle, automaatteihin ja muihin laitteisiin, tilojen muunneltavuuteen, aukioloaikoihin. Kaivattiin koulutusta paitsi asiakaspalvelutyöstä myös monista käytännön töistä, jotta työhön saadaan tasaisempi hyvä laatu. Toivottiin työnkiertoa ja lisää yhteistyötä kirjastojen välille, henkilökunnan helpompaa tunnistamista, asiakaskyselyitä. Vastaajien mielestä muutoksia hidastavat henkilökunnan asenteet, riittämättömät resurssit, vaikutusmahdollisuuksien puute.

17 Asiakaspalvelukoulutuksen tuloksia Koulutus toimi herättäjänä, asiat tiedetään, mutta niitä ei ole helppoa siirtää jokapäiväiseen toimintaan. Miksi kaikki eivät toimi näin? Koulutuksen jälkeisiä muutoksia: tervehtiminen, kontaktinotto hymy, ilmeet, eleet, olemus aktiivisuus, huomiointi: kokopäiväisellä asiakaspalvelijalla on silmät selässäkin siirtyminen pois tiskin takaa, neuvonta myös hyllyjen välissä Palvelutiskille mukaan vain huomaamattomia sisätöitä vaihtoehtojen aktiivinen tarjonta asiakkaille Tulevaisuudessa koulutetut haluaisivat kehittää kykyään luoda elämyksiä, olemistaan ajan hermolla ja keskittyneempää otetta palveluun peruspalvelu saatava kaikille hallintaan asiakasta ei saa pompotella Vastaajien mielestä muutoksia hidastavat vanhat tottumukset (myös omat), mielentila, kiire, resurssit, työyhteisön henki. Asiakaspalvelu kuuluu kaikille, tarvitaan yhteiset asiakaspalvelun kriteerit.

18 Opinnäytetyössä havaittujen erilaisten käytäntöjen yhdenmukaistaminen Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä verrattiin kirjaston työkäytäntöjä kahdessa eri lähikirjastossa ja kirjastoautossa. Aineisto kerättiin kirjastoharjoittelun aikana. Työssä todettiin, että monissa asioissa kirjastot toimivat eri tavoin. Työssä tuotiin esille ehdotuksia työtapojen muuttamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Ehdotuksista koottiin lista, jota testattiin erikokoisissa kirjastoissa lokakuussa Ehdotuksia mm. kirjastotyön tekemisestä, tilankäytöstä, tapahtumista, laitteista, logistiikasta ja opasteista.

19 Listaus käytänteistä Ideoita poimittu opinnäytetyöstä 1. Kirjastotyön toteutus Idea 1; Toimipisteen historian taltiointi - Kerätään kansioon toimipisteen vaiheet (historia, näyttelyt, tapahtumat, jne) Kansiota voidaan käyttää perehdyttämiseen, mutta on myös hyvä aihe näyttelyksi (esimerkiksi alueen tapahtumiin tai Oulun Päivät tapahtuman aikaan). Idea 2; Palvelun laadun lisääminen - Tehdään aineistosta houkuttelevampaa. Tekemällä poistoja (tuplat, triplat) ja järjestelemällä saadaan aineistoa paremmin esille. Myös kirjojen kansia saadaan esille --> helpottaa asiakkaiden kirjojen valintaa ja innostaa herätelainauksiin. - Kirjasto on toiminnallinen, vilkas ja vireä. Kirjastossa tapahtuu ja kirjasto osallistuu yhteisön tapahtumiin. Pysytään Toiminnallisesti ja tieto-taidollisesti ajan tasalla, esimerkiksi koululaisten avulla. - Eri asiakasryhmien viihtyvyyden lisääminen, kuten nuoret --> kirjaston tilojen ja aineiston lisäksi yhteistyö muiden samoissa tiloissa toimivien kanssa ja erilaiset tapahtumat, teemapäivät - Ilmapiirin ylläpitäminen, kirjastoon on helppo tulla ja apua saa aina. Sanattoman viestinnän merkitys. Idea 3; Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa - Suunnitellaan, toteutetaan ja osallistutaan tapahtumia yhdessä yhteisön kanssa - Yhteistyön laajentaminen myös kaupallisiin organisaatioihin, kuten alueen yritykset (esimerkiksi kukkia lahjoituksena Kirjan ja ruusun päivää varten) - Tapahtumien aikataulutus muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi satutunti ei ole samaan aikaan seurakunnan kerhon kanssa. Idea 4; Perehdyttäminen ja asiakaspalvelu - Kootaan tai päivitetään perehdytyskansiota (turvallisuuskansiota). Tässä voi olla avuksi myös toimipisteen historia, jos se on koottu kansioon. - Yhtenäiset suositukse siitä, mitä tiskillä saa olla mukana (vesipullo, tiskillä tehtävien sisätöiden määrä ja laatu) - Toimipisteiden PallasProssa tarvittavat tunnukset (kuten tarroitus ja pienkorjaus) näkyville myös tiskille --> yhtenäinen logiikka tunnusten muodostumiseen, esimerkiksi lyhennelmä, joka sisältää toimipisteen tunnuksen ja toiminnon. - Ohjekansioita (ohjeet yksityiskohtaiset ja tarkat), esimerkiksi tilitykseen, jolloin jokainen työntekijä pystyisi tekemään esimerkiksi tilitykset tarvittaessa. - Tehtävien jakaminen (esimerkiksi iltavuoro tekee sisätöitä (tarroitus, korjaukset, jne.) ja aamuvuoro hoitaa tiskin kunnes lähtee kotiin).

20 Hyvät käytännöt kaikille Suuri osa ehdotuksista on jo toteutettu ainakin joissakin kirjastoissa. Eniten kehitettävää viestinnässä ja ohjeistuksissa Perehdytyskansiot yhdenmukaisiksi Joka kirjaston oma historia talteen Hyllyvarauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen Ohjelmien pikanäppäimet tiskille näkyville Monet ideat olivat sellaisia, ettei niitä voi tilojen tai kustannusten vuoksi toteuttaa joka paikassa Kuorman pakkaustavat vaihtelevat riippuen kirjaston tiloista Toivottiin kaikille tiskeille samoja palveluja

21 Mystery shopping eli haamuasiointi Oulun ammattikorkeakoulun kirjastolinjan kanssa yhteistyössä toteutettiin haamuasiointi kaikissa uuden Oulun lähikirjastoissa. Kirjastot tiesivät, että heillä käy haamuasiakkaita, mutta eivät tienneet vierailun ajankohtaa. Ennen haamuasiointikäyntejä opiskelijoille kerrottiin palvelumuotoilun ideasta ja menetelmistä sekä kirjaston tavoitteesta. Kaikissa kirjastoissa käytiin kaksi tai kolme kertaa syys-lokakuun aikana, kerralla asioijia 1-3 henkilöä. Käynnin tukena oli lomake, joka täytettiin kirjastossa tai heti sen jälkeen. Lomakkeet (yht. 55 kpl) palautettiin kirjastolle, pidettiin myös suullinen palautetilaisuus.

22

23 Haamuasioinnin tuloksia Opiskelijat pitivät tehtävää kiinnostavana, työskentelytapaa hyvänä ja lomaketta varsin toimivana. Kirjastojen vastausten välillä ei ollut suuria eroja kirjaston koon tai sijainnin mukaan Kolmasosa vastasi, että kirjastoon oli vaikea löytää ja että opasteita ei ollut ulkona riittävästi Kirjastojen sisäänkäynti oli yleensä neutraali, mutta reilun neljänneksen mielestä se ei ollut esteetön Puolet vastasi, että henkilökunta ei reagoinut tulijaan millään tavoin, eikä myöskään tarjonnut oma-aloitteisesti aineistonetsijälle apua, kolmasosa ei huomioinut poislähtijää Aineiston etsimisessä palvelua sai pyydettäessä ja henkilökunta oli useimmiten iloista ja ystävällistä Muissa palvelutilanteissa asiat hoidettiin kasvot peruslukemilla, mutta toisaalta oltiin asiakkaan toiveista kiinnostuneita Lainauksessa ja palautuksessa henkilökunta ei tarjonnut apua Vain yhden käynnin yhteydessä henkilökunta ehdotti automaatin käyttöä Kaikkien käyntien yleisin arvosana 8, vaihteluväli 5-10

24 Kevyttä kyläilyä kirjastoissa Kevyt kyläily menetelmä kehitettiin pohjoisten kirjastojen arviointiprojektissa Parkissa. Uuden Oulun lähikirjastot jaettu seitsemään ryhmään, joissa kussakin kolme suunnilleen samankokoista kirjastoa. Kaikista kirjastoista vieraillaan marraskuun aikana joko yksin tai pareittain vähintään yhdessä oman ryhmän kirjastossa Vierailussa tarkastellaan visuaalista ympäristöä, esitteitä, opasteita, näyttelyitä jne, ei asiakaspalvelutilanteita Mietitään kohdekirjaston tapaa toimia, etsitään sekä hyviä esimerkkejä että kehitettäviä asioita ja kirjataan havainnot valmiiseen kaavakkeeseen. Tavoitteena tutustuttaa henkilökuntaa toisiinsa, oppia toisten hyvistä käytännöistä ja toisaalta tuoda ulkopuolisen näkökulmasta esille parannettavia kohteita.

25 Visuaalinen viestintä Parivierailut keskittyvät kirjastojen ulkoisiin seikkoihin ja visuaaliseen viestintään. Mieti etukäteen, mitä voisin ottaa opiksi (mihin erityisesti haluaisimme muutoksia/kehitystä?, miten meillä kyseinen asia toimii?) ja mitä tämä kirjasto voisi kehittää. Tarkastele ainakin lomakkeessa mainittuja seikkoja, mikä niissä on hyvää ja mitä voitaisiin vielä kehittää. Dokumentoi tuloksesi täyttämällä lomake ja valokuvaamalla löydöksesi. Muista perustella vastauksesi. Tarkoituksena on siis löytää parhaat menettely ja siirtää hyvät käytänteet yhteisiksi toimintatavoiksi. Kyseessä ei ole muiden omaksumien menettelyjen kopiointi, vaan toisilta oppiminen ja tiedon saaminen kehittämisen pohjaksi. Parivierailu -lomake Vierailukohde: Päivämäärä: 1. Opasteet ja kyltit Tarkastelun kohde + - Opasteet ja kyltit (ulkona ja tuulikaapissa) Ulko-ovi Ilmoitustaulu Palvelutiskillä olevat esitteet Esitteet ja esille laitto Sisäopasteet ja kyltit Muut huomiot

26 Kevyen kyläilyn tuloksia Herättänyt innostusta kirjastoissa, koetaan opettavaiseksi, kiinnostavaksi ja hauskaksi päästä arvioimaan toisia kirjastoja. Monista kirjastoista aiotaan käydä molemmissa oman ryhmänsä kirjastoissa. Tähän mennessä tehty viisi kyläilyä. Käynneillä otettu myös paljon valokuvia, vaikkei sitä edellytetty. Lomaketta on pidetty toimivana työvälineenä ja kattavana, joskin on myös esitetty toivomus, että arviointi olisi ulotettu myös työtiloihin. Parityöskentely toiminut hyvin. Arviointi ollut avointa, sekä positiivisia että negatiivisia kommentteja tullut lähes paljon. Lomakkeita aiotaan hyödyntää kirjastojen kehittämiskeskusteluissa.

27 Miten edetään vuonna 2013? Haamuasiointia pääkirjaston eri osastoilla, joissa myös palvelutiedon keräämistä tarinankerrontamenetelmällä Asiakkaiden ottaminen mukaan kirjastojen kehittämiseen perustetaan asiakasraadit aluekirjastoihin Asiakkaiden profilointi, kirjastojen tyypittely ja palvelupolkujen rakentaminen Kokoelmien kehittämiseen liittyvien opinnäytetöiden hyödyntäminen kokoelmatyössä Asiakaspalvelukoulutusta kaikkien kirjastojen koordinaattoreilla, tavoitteena koko henkilöstön sitouttaminen kirjastojen omilla kehittämispäivillä Visuaalisen ilmeen kohentaminen valituissa lähikirjastossa Kirjaston laatukäsikirjan ja henkilökunnan käytöksen kultaisen kirjan luominen

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki Yhdessä tuumataan Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki 1/12 1. Lähtökohtia Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Luettelointi- ja hankintaprosessien yksinkertaistaminen

Luettelointi- ja hankintaprosessien yksinkertaistaminen Luettelointi- ja hankintaprosessien yksinkertaistaminen Seija Laitinen-Kuisma, Matti Jussila, Merja Laine Jyväskylän kaupunginkirjasto Mari Saikkonen, Kauko Raitamaa, Sirpa Mikkonen BTJ Syyskuu 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taru Tanska Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma Oulu 2015 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot