OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008"

Transkriptio

1 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA Maksetut etuudet Työttömyyspäivärahat Työttömyyspäivärahan saajat järjestökohtaisesti sekä saajien osuus järjestön jäsenkunnasta Hylätyt päivärahahakemukset Hylkäys- ja lakkautuspäätökset Rangaistuskarenssit Vuorottelukorvaukset Koulutustuki Koulutuspäiväraha Muutoksenhaku Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta Vakuutusoikeus TALOUS 4.1 Etuusmenojen rahoitus Jäsenmaksut Tasoitusrahasto Sijoitustoiminta Tilinpäätös HALLINTO 5.1 Kassan kokous Kassan hallitus Tilintarkastajat Kassan toimisto ja henkilökunta Henkilöstökoulutus Ulkopuoliset palvelut TILIKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 6.1 Kassan sääntöjen muuttaminen Kassatarkastus Sisäisen valvonnan järjestäminen ja toiminnan riskien kartoittaminen ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ MUU TOIMINTA 8.1 Edustukset Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö EU-säädöstyöryhmä Työttömyyskassojen tukikassa Kelan työttömyysturva-asiain neuvottelukunta Työttömyysturva-asiain neuvottelukunnan työjaosto Tiedotus TULEVA TOIMINTA 9.1 Yleistä Opettajien Työttömyyskassa 21

3 3 1. YLEISTÄ Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuositason keskimääräinen työllisyysaste, vuotiaiden työllisten määrä samanikäisestä väestöryhmästä, säilyi lähes ennallaan vuoteen 2007 verrattuna ollen 69,5 %. Työllisten lukumäärä oli henkilöä. Työttömyys aleni edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli vuonna 2008 keskimäärin henkilöä ( vuonna 2007). Työttömien osuus työvoimasta oli 6,4 %, kun se vuonna 2007 oli 6,9 %. Vuonna 2008, keskimäärin kuukauden lopussa, työnvälityksessä työttömiä työnhakijoita oli puolestaan noin henkilöä, 7,6 % työvoimasta. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa oli keskimäärin henkilöä, eli noin henkeä vähemmän kuin vuonna Työttömyyseläkkeellä puolestaan oli henkilöä. Kaikkiaan keskimääräinen työnhakijamäärä vuonna 2008 oli henkilöä. Kun avoimien työpaikkojen määrä työnvälityksessä (keskimäärin kuukauden lopussa) oli , yhtä avointa työpaikkaa kohti oli 9 työnhakijaa. Vaikka työttömyys näiden lukujen valossa alenikin vuonna 2008 verrattuna edelliseen toimintavuoteen, on huomioitava, että joulukuun 2008 lopussa työvoimatoimistoissa oli työnhakijaa (6,8 %) enemmän kuin joulukuun 2007 lopussa, ja avoimien työpaikkojen määrä oli puolestaan laskenut 22,5 % ollen avointa työpaikkaa vuoden 2008 joulukuun lopussa. Kun trendi vuoden viimeiseen neljännekseen saakka oli se, että kuukausitasolla työttömien työnhakijoiden määrä on ollut laskeva, luku kääntyi kasvuun viime vuoden lopulla. Suomessa oli toimintavuoden lopussa 34 palkansaajakassaa ja 2 yrittäjäkassaa. Kassoissa oli jäseniä yhteensä 1,98 miljoonaa. Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2008 ansioon suhteutettuja etuuksia yhteensä 1,44 miljardia euroa. Etuuksien saajia oli henkilöä. Kassat maksoivat ansiopäivärahaa 1,16 miljardia euroa yhteensä jäsenelle. Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 49,80 euroa ja maksukausi 103 päivää. Työttömyyskassat maksoivat vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta yhteensä 102,5 miljoonaa euroa jäsenelle. Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 44,91 euroa päivässä ja maksukausi 102 päivää.

4 Työvoimatoimiston järjestämään työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistui kassojen jäsentä. Työttömyyskassat maksoivat koulutustukietuuksia yhteensä 167 miljoonaa euroa. Keskimääräinen tuki oli 64,86 euroa päivässä ja maksukausi 88 päivää. Työttömien omaehtoisen opiskelun ajalta työttömyyskassat maksoivat koulutuspäivärahaa jäsenelle yhteensä 18 miljoonaa euroa. Keskimääräinen koulutuspäiväraha oli 55,02 euroa ja maksukausi 136 päivää. Kansaneläkelaitos maksoi vuonna 2008 työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea yhteensä 761,74 miljoonaa euroa. Peruspäivärahaa sai kaikkiaan henkilöä ja työmarkkinatukea henkilöä KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 2.2 Jäsenet Sääntöjen mukaan kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain 1 luvun 8 :ssä tarkoitettu palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka - toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajan tai siihen verrattavassa työssä tai - toimii opetus- ja sivistystoimen asiantuntijatehtävissä tai - on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon tai alan vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon tai - on hyväksytty suorittamaan psykologian maisterin tutkintoa ja työskentelee psykologin ammattiin valmentavassa tai siihen rinnastettavassa palkkatyössä tai - toimii opetus- tutkimus- tai niitä tukevissa tehtävissä yliopistossa, korkeakoulussa, Suomen Akatemiassa tai tutkimuslaitoksessa tai - suorittaa edellä mainittujen alojen edunvalvontatyötä. Opettajien Työttömyyskassan jäsenmäärä oli ja jäseniä oli Jäsenmäärä kasvoi kertomusvuoden aikana henkilöllä eli 2,54 %:lla. Seuraavassa jäsenet järjestöittäin. OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI Opettajien ammattiyhdistyspiirit Finlands Svenska Lärarförbund FSL Lastentarhanopettajaliitto LTOL OAJ:n Ammatilliset opettajat Ammatillisten oppilaitosten opettajat AOO Sosiaali- ja terveysalan opettajat STO Suomen Kauppaopettajat SKO 3 313

5 5 Suomen musiikinopettajien liitto SMOL Aikuisopettajien liitto AKOL Teknillisten oppilaitosten opettajainliitto TOOL Luonnonvara-alojen opettajat LUOVA 911 Liike- ja eritysalojen opettajat LEO 751 Kuurojen ja sokeain opettajain liitto KSOL 175 Yliopistonlehtorien liitto YLL Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL 902 Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, Opsia ry 50 OAJ ja sen valtakunnalliset jäsenyhdistykset yhteensä Tieteentekijöiden liitto TTL Suomen Psykologiliitto Professoriliitto Ammatilliset Rehtorit 204 Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV 119 Yhteensä sekä ammattiliittoihin kuulumattomia jäseniä OAJ:n henkilökuntayhdistyksen Henky ry:n jäseniä 81 Kaikki kassan jäsenet yhteensä

6 6 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA Maksetut etuudet Opettajien Työttömyyskassa maksoi vuonna 2008 neljää eri etuutta: työttömyyspäivärahaa, koulutuspäivärahaa, vuorottelukorvausta ja koulutustukea. Etuuden maksamisesta säädettiin seuraavissa laeissa: työttömyysturvalaki, vuorotteluvapaalaki ja laki julkisesta työvoimapalvelusta. Etuuksia maksettiin yhteensä 55 miljoonaa euroa. Työttömyyspäivärahan saajista 80,6 % oli naisia. Kassan koko jäsenistöstä 73,5 % on naisia. Alla on yhteenveto maksetuista etuuksista sekä vertailu edelliseen vuoteen Muutos % Työttömyyspäiväraha Euroa ,1 Etuuspäivää ,1 Henkilöä ,8 Vuorottelukorvaus Euroa ,3 Etuuspäivää ,3 Henkilöä ,0 Koulutustuki Euroa ,9 Etuuspäivää ,9 Henkilöä ,7 Koulutuspäiväraha Euroa ,3 Etuuspäivää ,3 Henkilöä ,2 Etuudet yhteensä Euroa ,9 Etuuspäivää ,9 Henkilöä * ,6 * Sama henkilö voi olla useammassa eri ryhmässä

7 7 3.2 Työttömyyspäivärahat Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta sekä mahdollisesta lapsikorotuksesta. Perusosa on peruspäivärahan suuruinen eli 24,51 euroa vuonna Ansio-osa on 45/20 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Korotettu ansio-osa on 55/32,5 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Työllistymisohjelmalisän perusteella maksettavassa ansiopäivärahassa ansio-osa on 65/37,5 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Lapsikorotus vuonna 2008 oli 4,64 euroa yhdestä, 6,82 euroa kahdesta ja 8,79 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta/päivä. Kassan maksaman ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan suuruus oli keskimäärin 52,92 euroa (51,33 euroa vuonna 2007). Keskimääräinen päivärahan määrittämisessä käytetty kuukausiansio oli 2.223,72 euroa (2 112 euroa vuonna 2007). Sen perusteella määräytyvä täysi päiväraha ilman lapsikorotusta olisi ollut 59,82 euroa (55,20 euroa vuonna 2007). Yksi huollettava oli 19 %:lla, kaksi 21 %:lla ja useampi lapsi 11 %:lla työttömyyspäivärahaa saaneilla. Vuonna 2008 kassan maksamaa ansiopäivärahaa saavien henkilöiden määrä kasvoi 2,8 %:ia ja maksettujen eurojen määrä 3,1 %:ia vuoteen 2007 verrattuna. Maksettujen päivien määrä lisääntyi kuitenkin vain 0,1 %:ia. Kasvun painottuminen henkilöihin ja euroihin viittaa siihen, että keskimääräinen maksukausi lyheni hieman vuoteen 2007 verrattuna. Toisaalta eurojen hieman saajamäärää suurempi kasvu liittyy siihen, että ansiopäivärahan taso on palkkatason ja peruspäivärahan korotuksen vuoksi noussut edellisvuoteen verrattuna. Työttömyyspäivärahan normaali enimmäisaika 500 päivää täyttyi 223 jäsenen kohdalla. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 274. Lisäpäivillä eli niin sanotussa työttömyyseläkeputkessa oli vuonna 2008 yhteensä 245 henkilöä. Lomautusajalta maksettiin päivärahaa yhteensä euroa 434 henkilölle. Täyttä päivärahaa maksettiin vuoden aikana yhteensä henkilölle ja soviteltuja päivärahoja henkilölle. Päivärahan saajia oli yhteensä henkilöä. Samoille henkilöille maksettiin vuoden aikana useammanlaista työttömyyspäivärahaa; kukin henkilö on tilastoitu sen mukaan, mitä hänelle viimeksi maksettiin. Yleisimmät syyt sovitellun päivärahan maksamiselle olivat satunnainen kokoaikatyö ja osa-aikatyö. Korotettua ansio-osaa maksettiin 36 henkilölle. Muutosturvaan kuuluvan työllistymisohjelman perusteella maksettiin työllistymisohjelmalisää 216 henkilölle. Opetusalan työttömyys on joka vuosi ollut suurimmillaan kesäkuukausien aikana, koska määräaikaiset opettajat palkataan pääosin siten, että työsuhde on voimassa vain oppilaitoksen opetuskauden ajan. Myös lastentarhanopettajille tehdään usein määräaikaiset työsopimukset siten, että edellinen

8 työsopimus päättyy päiväkotien lomakeskeytyksen alkaessa ja uusi työsopimus alkaa vasta lomakeskeytyksen päätyttyä. Tämä näkyy osaltaan myös maksuja saaneille henkilöille kertyneiden 500 päivän enimmäisaikalaskurin päivien lukumäärässä. Noin 48 prosentille vuonna 2008 työttömyyspäivärahaa saaneista maksettiin päivärahaa alle 60 päivältä. Noin 68 prosentilla maksuja saaneista oli 500 päivän laskuriin kertynyt vuoden loppuun mennessä alle 130 päivää. Vuonna 2008 päivärahansaajien määrä vaihteli kuukausittain ja välillä. Sekä päivärahan maksaminen neljän kalenteriviikon tai kuukauden erissä jälkikäteen että käsittelyaika vaikuttavat siihen, että työttömyys tilastoituu maksatukseksi viiveellä. Tästä syystä kesäkuukausien suurempi työttömyys näkyy saajien lukumäärän kasvuna vasta heinä-syyskuussa. Seuraavasta taulukosta näkyy työttömyyspäivärahaa saaneiden henkilöiden määrä kuukausittain vuonna Työttömyyspäivärahan saajat kuukausittain

9 Työttömyyspäivärahan saajat järjestökohtaisesti sekä saajien osuus järjestön jäsenkunnasta Työttömyyspäivärahan saajien osuus jäsenmäärästä vaihtelee järjestökohtaisesti. Seuraavassa taulukossa on todettu saajien lukumäärä järjestöittäin sekä saajien osuus järjestön vuoden alun jäsenmäärästä. Työttömien osuuden alapuolella on vertailukohtana vastaava luku vuodelta OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ YSI LTOL FSL SKO TOOL SMOL YLL AKOL Saajat Jäsenmäärä Osuus ,5 % 5,8 % 6,6 % 5,6 % 2,3 % 8,7 % 5,4 % 16,9 % jäsenistä ,0 % 6,7 % 6,0 % 6,3 % 2,5 % 8,2 % 5,6 % 17,4 % OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ OAJ/ Opsia OAJ/ AOO LEO LUOVA STO KSOL SOOL YHT Saajat Jäsenmäärä Osuus ,9 % 4,1 % 3,4 % 2,3 % 5,7 % 7,3 % 0,0 % 8,0 % jäsenistä ,7 % 3,3 % 3,7 % 2,7 % 5,3 % 5,0 % 0,0 % 7,8 % AMM. YKS. Henky Kaikki TTL PSYK. PROF. VSV REHT. JÄS ry. YHT. Saajat Jäsenmäärä Osuus ,6 % 4,4 % 1,2 % 2,5 % 1,5 % 12,4 % 0,0% 8,0 % jäsenistä ,0 % 4,1 % 0,6 % 1,5 % 2,5 % 11,9 % 0,0% 7,8 %

10 Hylätyt päivärahahakemukset Hylkäys- ja lakkautuspäätökset Työttömyysturvalain mukaisia hylkäys- ja lakkautuspäätöksiä tehtiin yhteensä Niistä perustui työvoimatoimiston tai -toimikunnan lausuntoon. Ei ole työnhakijana 879 Ei hae kokoaikatyötä 9 Ei ole työtön työvoimatoimiston lausunto 292 Estynyt olemasta työmarkkinoilla 136 Ei työmarkkinoilla kuutta viikkoa 6 kuukauden aikana 5 Työllistyy päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssään 28 Päätoiminen opiskelija 99 Ei ole työmarkkinoiden käytettävissä 4 Työnhaku lakkautettu kokoaikaisen työllistymisen vuoksi 139 Sairausvakuutuslain mukainen päiväraha 209 Työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki tai muun lain mukainen työkyvyttömyyden perusteella maksettava etuus 68 Sairauspäivärahaa maksettu enimmäisaika, työkyvyttömyyseläkehakemus ei vireillä 2 Sairauspäivärahaa maksettu enimmäisaika, ei selvitystä työkyvyn mukaisesta työstä 1 Ei työttömyysetuuden saajana työkyvyttömäksi tullessaan 13 Päiväraha, muu lakisääteinen korvaus tai sairausajan palkka sairausvakuutuslain omavastuuajalta 2 Vanhuuseläke 4 Äitiysraha 31 Isyysraha 9 Vanhempainraha 9 Erityishoitoraha 1 Koulutustuki 16 Koulutuspäiväraha 4 Kuntoutusraha tai ansionmenetyskorvaus kuntoutuksen perusteella 49 Irtisanomisajan palkka tai sitä vastaava korvaus 3 Vuosiloma-ajan palkka 9 Muu työnantajalta saatu taloudellinen etuus 2 Lomakorvauksen jaksotus Omavastuuaika ei ole täyttynyt 193 Työtön vain omavastuuajan 41 Hakemus myöhästynyt 80 Hakija ei ole antanut pyydettyjä tietoja 112

11 11 Vastaanottanut yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön 584 Lyhennetty työaika, ei kysymys lain tarkoittamasta lomautuksesta eikä osa-aikaistamisesta 1 Työaika sovittelujaksolla ylittää 75 % 781 Työtulo soviteltu, ei maksettavaa Työtulo soviteltu ja lakisääteinen etuus, ei maksettavaa 34 Yritystoiminnan työtulo soviteltu, ei maksettavaa - 90 %:n sääntö 3 Yritystoiminnan työtulo soviteltu ja lakisääteinen etuus, ei maksettavaa - 90 %:n sääntö 2 Ei maksettavaa, määrä alle 50 % peruspäivärahasta 59 Korvauspäivien lukumäärä työ-, korvaus- ja omavastuupäiviä yhteensä enintään viisi viikossa 3 Ei jäsen 13 Ei jäsen 10 kuukautta 51 Työssäoloehto ei ole täyttynyt 93 Poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta 12 Ei ole täyttänyt palkansaajan työssäoloehtoa 500 päivän enimmäisajan jälkeen 4 Yrittäjänä yli 18 kuukautta 2 Muusta valtiosta muuttanut, ei neljän viikon työssäoloa Suomessa päivän enimmäisaika täyttynyt 223 Lisäpäivät ja 60 vuoden ikä päivän enimmäisaika täyttynyt yli 60-vuotiaalla vuoden täyttäminen 3 Korotettu ansio-osa, maksettu enimmäisaika 150 päivää 14 Työllistymisohjelmalisää ei makseta, koska oikeus lisäpäiviin 1 Työllistymisohjelmalisä - työnhakuun liittyvä valmennus tai työkokeilu päättynyt 1 Työllistymisohjelmalisä, maksettu enimmäisaika 185 päivää 1 Työllistymisohjelmalisä, maksettu omatoimisen työnhaun ajalta enimmäisaika 20 päivää 171 Työllistymisohjelmalisä - ei laadittu työllistymisohjelmaa 3 Työllistymisohjelmalisä - ei menettänyt työtään taloudellisista ja tuotannollisista syistä 3 Työllistymisohjelmalisä - määräaikaisen työntekijän työhistoria ei täyty 7 Hylkäys tai lakkautus, muu syy 263 Yhteensä 9 763

12 Rangaistuskarenssit Kieltäytynyt enintään 5 päivää kestävästä työstä tai oma menettely estänyt työsuhteen syntymisen 1 Kieltäytynyt yli 5 päivää kestävästä työstä tai oma menettely estänyt työsuhteen syntymisen 23 Kieltäytynyt koulutuksesta tai oma menettely estänyt koulutukseen valitsemisen 7 Eronnut työstä tai itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen (yli 5 päivää) 108 Eronnut tai erotettu koulutuksesta 2 Kieltäytynyt työnhakusuunnitelman laatimisesta tai työllistymisohjelman tarkistamisesta 7 Laiminlyönyt työnhakusuunnitelman tai työllistymisohjelman toteuttamisen 2 Toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen 1 Yhteensä 151 Kielteiset päätökset yhteensä Vuorottelukorvaukset 3.5 Koulutustuki Työttömyyskassa maksaa vuorottelukorvausta jäsenilleen, jotka ovat tehneet työnantajansa kanssa sopimuksen vuorotteluvapaasta. Vuorotteluvapaa voidaan pitää useassa jaksossa ottaen huomioon, että kunkin jakson minimipituus on 90 päivää ja vuorotteluvapaan enimmäiskesto on 359 päivää. Keskimääräinen vuorottelukorvauksen määrittämisessä käytetty kuukausiansio oli 2.911,41 euroa (2 780,00 euroa vuonna 2007). Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 48,72 euroa/päivä; 1 047,48 euroa/kk (47,02 euroa/päivä ja 1010,93 euroa/kk vuonna 2007). Vuorottelukorvauksen saajista 51 prosentilla oli työhistoriaa yli 25 vuotta ja näin oikeus korkeampaan vuorottelukorvaukseen (80 % ansiopäivärahasta). Maksettujen eurojen määrä kasvoi 14,3 %:ia, etuuspäivien määrä 10,3 %:ia ja saajien määrä 9,0 %:ia vuoteen 2007 verrattuna. Vuorottelukorvausmenon kasvun voidaan arvioida johtuvan suurelta osin siitä, että vuorotteluvapaalaki on edelleen määräaikainen. Näin ollen henkilöt, jotka ovat vapaata harkinneet, ovat määräaikaisuuden vuoksi myös ryhtyneet käytännön toimiin vapaata käyttääkseen. Työvoimatoimisto voi ohjata työttömän työnhakijan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Työttömyyskassat maksavat aikuiskoulutuksessa oleville

13 jäsenilleen koulutustukea sekä ylläpitokorvauksia. Täysimääräinen koulutustuki määräytyy samoin perustein kuin ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha. Keskimääräinen koulutustuen määrittämisessä käytetty kuukausipalkka oli 2.179,91 euroa (2 102,56 euroa vuonna 2007). Keskimääräinen koulutustuki oli 61,23 euroa/päivä; 1.316,45 euroa/kk (58,12 euroa/päivä ja 1 249,58 euroa/kk vuonna 2007). 3.6 Koulutuspäiväraha 3.7 Muutoksenhaku Koulutuspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivää työttömälle, joka on aloittanut työttömyysturvalaissa mainitun koulutuksen. Tällaista koulutusta ovat esim. opettajan kelpoisuuteen johtavat pedagogiset opinnot tai keskenjääneiden korkeakouluopintojen saattaminen päätökseen. Koulutuspäivärahan myöntäminen edellyttää vähintään 10 vuoden työhistoriaa sekä sitä, että henkilölle on ennen koulutuksen aloittamista maksettu työttömyyspäivärahaa vähintään 65 päivältä. Työttömyys- ja koulutuspäivärahaa voidaan maksaa yhteensä enintään 565 päivältä. Koulutukseen hakeudutaan omaaloitteisesti ja pääsyvaatimukset ovat samat kuin muillakin pyrkijöillä. Koulutuspäiväraha määräytyy samoin perustein kuin ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha. Keskimääräinen koulutuspäivärahan määrittämisessä käytetty kuukausiansio oli 2.220,90 euroa (2 099,26 euroa vuonna 2007). Keskimääräinen koulutuspäiväraha oli 57,47 euroa/päivä; 1.235,61 euroa/kk (54,99 euroa/päivä ja 1 182,29 euroa/kk vuonna 2007) Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta Vuonna 2008 annettiin kaikista etuuslajeista yhteensä päätöstä. Näistä työttömyysturvaa koskevia myönteisiä päätöksiä oli yhteensä ja kielteisiä Vuorottelukorvausta koskevia päätöksiä annettiin yhteensä Koulutustukea koskevia päätöksiä annettiin yhteensä 512 ja koulutuspäivärahaa koskevia päätöksiä yhteensä 318. Takaisinperintäpäätöksiä annettiin 748. Päätöksistä tehtiin vuonna 2008 yhteensä 210 valitusta, eli 20 valitusta enemmän kuin vuonna Oikaisupäätöksiä valitusten johdosta annettiin 59 kpl. Oikaisupäätöksistä 8 koski tilanteita, joissa valituksenalainen päätös oli jouduttu antamaan, koska hakija ei ollut antanut asiansa ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja ennen kuin vasta valituksen yhteydessä. Työvoimapoliittisen lausunnon muuttaminen myönteiseksi valitusvaiheessa oli perusteena oikaisupäätökselle 16 tapauksessa. Kolmen valituksen käsittely päättyi valittajan peruutettua valituksensa. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan lähetettiin seuraavat valitukset aiheittain: 13

14 14 Työvoimapoliittiset asiat Aihe kpl Kieltäytynyt/eronnut työstä/koulutuksesta/toimenpiteestä 31 Ei työtön/ei työnhakijana 27 Päätoiminen opiskelija 24 (joista jatko- tai pätevöitymisopintoja 7) Työllistyy yrityksessä/omassa työssä 12 (joista apurahaan liittyviä tapauksia 6) Ei työmarkkinoiden käytettävissä tai ulkomaanmatka 4 Yhteensä 98 Sosiaalipoliittiset asiat Aihe kpl Vakuutusoikeus Sovittelu/jaksottaminen 13 Etuuden perusteena oleva palkka/etuuden suuruus 10 Työssäoloehto 8 Omavastuuaika 4 Takaisinperintä 4 Vuorottelukorvauksen erityiset edellytykset 3 Työllistymisohjelmalisä, korotettu ansio-osa 2 Jäsenyys, alku ja päättyminen 2 Muut 4 Yhteensä 50 Kaikki yhteensä 148 Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta käsitteli toimintavuoden aikana yhteensä 144 kassan jäsenen valitusta (tilastoitu sen mukaan, milloin päätös saapunut Opettajien Työttömyyskassaan). Valituksista hylättiin 101 (70 %), valitus hyväksyttiin osittain tai kokonaan 30 tapauksessa (21 %) ja prosessuaalinen päätös (tutkimatta jättäminen, asian raukeaminen tai muu vastaava päätös) tehtiin 13 tapauksessa (9 %). Valitusten käsittelyaika työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa oli keskimäärin 6 kuukautta. Vuoden 2008 aikana vakuutusoikeuteen valitettiin 27 työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä (tilastoitu sen mukaan, milloin valitus saapunut Opettajien Työttömyyskassaan). Valituksista 26 lähetettiin vakuutusoikeuden ratkaistavaksi, ja yhdessä valitusasiassa työttömyyskassa teki oikaisupäätöksen uuden selvityksen johdosta. Näistä valituksista 26 tapauksessa jäsen valitti työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä. Yhdessä valittajana oli työttömyysturva-asiamies, joka haki muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tekemään jäsenelle myönteiseen päätökseen työvoimapoliittisessa asiassa (opiskelu).

15 15 Aiheet olivat seuraavat: Päätoiminen opiskelija 8 Työllistyy yritystoiminnassa 4 Muu työvoimapoliittinen asia 4 Poistoa koskeva päätös 4 Takaisinperintä 2 Sovittelu 1 Työssäoloehto 1 Muut 2 Yhteensä 26 Vakuutusoikeus käsitteli toimintavuonna 23 valitusta (tilastoitu sen mukaan, milloin päätös saapunut Opettajien Työttömyyskassaan). Näistä päätöksistä 20 (87 %) oli hylkääviä ja 3 tapauksessa (13 %) työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja joko palautettiin uudelleen käsiteltäväksi (eli jäsenen valitus hyväksyttiin) kumottiin ja jätettiin Opettajien Työttömyyskassan päätöksen varaan (työttömyyskassan valitus muutoksenhakulautakunnan päätöksestä hyväksyttiin). Valitusten käsittely vakuutusoikeudessa kesti neljää annettua päätöstä lukuun ottamatta yli 12 kuukautta. Näistä neljästä päätöksestä kolme annettiin ns. poistoasiassa. 4. TALOUS 4.1 Etuusmenojen rahoitus Työttömyysturvan rahoitukseen ei tullut merkittäviä muutoksia vuonna Valtio maksaa peruspäivärahaa vastaavan suhteellisen osuuden työttömyyspäivärahoista, vuorottelukorvauksista ja koulutuspäivärahoista. Kassan oma osuus etuusmenoista on 5,5 %. Loput etuusmenoista rahoitetaan Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) varoista. Lomautuksen perusteella maksetut päivärahat sekä lisäpäivien päivärahat rahoitetaan siten, että TVR vastaa 94,5 %:sta ja kassa 5,5 %:sta. Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen koulutustuen ansio-osaan saadaan TVR:n osuutena 94,5 %.TVR:n osuus lapsikorotuksista on 100 %. Koulutustuen perusosaan ja ylläpitokorvaukseen saadaan työministeriön myöntämänä 100 %:n valtionosuus. Kassan kustannettavaksi jää siten 5,5 % ansio-osista. Hallintokuluihin saadaan sekä valtion että TVR:n osuutena peruspäivärahaa (24,51 euroa vuonna 2008) vastaava määrä kutakin alkavaa 100 jäsentä kohti sekä 0,35 % niistä kassan viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana maksamista työttömyyspäivärahoista, lomautusajalta maksetuista päivärahoista, opintososiaalisista etuuksista, vuorottelukorvauksista ja koulutuspäivärahoista, joihin suoritetaan valtionosuus. Lisäksi kassoille maksetaan hallintokulukorvauksena 2 euroa jokaisesta valituskelpoista myönteistä ja kielteistä ansiopäiväraha-, koulutuspäiväraha- ja ansiotukipäätöksestä. Opettajien Työttömyyskassa sai vuodelta 2008 valtion ja TVR:n osuutena hallintokuluihin ,22 euroa mikä on 20,96 % kertomusvuonna toteutuneista hallintokuluista.

16 Jäsenmaksut 4.3 Tasoitusrahasto 4.4 Sijoitustoiminta 4.5 Tilinpäätös Työttömyyskassan jäsenmaksu on Vakuutusvalvontaviraston ( lukien Finanssivalvonta) vahvistama euromääräinen kuukausijäsenmaksu. Vuonna 2008 jäsenmaksun suuruus oli jäsentä kohti 4,50 euroa/kk (yhteensä 54,00 euroa/vuosi), eli sama kuin vuonna Järjestöt perivät työttömyyskassan jäsenmaksun jäseneltä yhdistyksen jäsenmaksuperinnän yhteydessä ja työttömyyskassan jäsenmaksuosuus tilitetään Opettajien Työttömyyskassalle. Järjestöihin kuulumattomat jäsenet suorittavat itse jäsenmaksun suoraan kassalle. Työttömyyskassalain 20 mukaan työttömyyskassalla tulee olla tasoitusrahasto, jonka vähimmäis- ja enimmäismäärän vahvistaa Vakuutusvalvontavirasto. Tilikauden ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon. Tilikauden alijäämä katetaan vastaavasti tasoitusrahastosta työttömyyskassalain 22 mukaisesti. Kassa voi omilla päätöksillään kerätä tai purkaa tasoitusrahastoa ja siten tasata suhdannevaihteluista johtuvia jäsenmaksutason muutoksia. Tasoitusrahaston vähimmäismäärä on 100 % kassan omalla vastuulla olevista etuusmenoista ja hallintokuluista. Tasoitusrahaston enimmäismäärä on 400 % kassan omalla vastuulla olevista etuusmenoista ja hallintokuluista. Kassan tasoitusrahaston suhdetta enimmäis- ja vähimmäismääriin tarkastellaan vahvistettaessa seuraavan vuoden jäsenmaksua. Vuoden 2008 omalla vastuulla olevilla etuusmenoilla ja hallintokuluilla laskettuna Opettajien Työttömyyskassan tasoitusrahaston vähimmäismäärä olisi 4,88 milj. euroa ja enimmäismäärä vastaavasti 19,52 milj. euroa. Kassan tasoitusrahasto on vuoden 2008 tulos huomioiden ,96 euroa, mikä on 161 % omalla vastuulla olevista etuusmenoista ja hallintokuluista. Kassan kokous vahvisti työttömyyskassan sijoitussuunnitelman Sijoitussuunnitelmassa pääoman turvaavuus on asetettu etusijalle tuottoodotuksiin nähden. Sijoitustoiminnan tuotot vuonna 2008 olivat rahastosijoitusten arvonalennukset huomioiden yhteensä ,62 euroa. Toimintavuoden tilinpäätös osoittaa ,40 euron ylijäämää. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon työttömyyskassalain 20 :n mukaisesti. Yksityiskohtaiset tilinpäätöstiedot ilmenevät liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta.

17 17 5. HALLINTO 5.1. Kassan kokous 5.2 Kassan hallitus 5.3 Tilintarkastajat Kassan varsinainen kokous pidettiin kassan toimistossa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 12 :n mukaiset asiat sekä kassan sääntöjen muuttaminen. Kokouksessa oli läsnä 12 kassan jäsentä. Kassan varsinaisessa kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet neljän erovuorossa olleen sijalle. Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Tapani Kaakkuriniemi TTL Tero Karjalainen TTL Paula Kohtanen OAJ/LTOL Sirpa Honkanen OAJ/LTOL Pekka Koskinen OAJ/YSI Simo Kekki OAJ Merja Lehtonen OAJ/YSI Anne Lehtinen OAJ/YSI Eva-Liisa Nilsson OAJ/YSI Liisa Rautio OAJ/YSI Eija Pajari OAJ/YSI Helena Salminen OAJ/YSI Jouko Paljakka OAJ/OAO Ahti Räsänen OAJ/OAO Pauli Ronkainen OAJ/OAO Sauli Jaara OAJ/OAO Perttu Salmi OAJ/YSI Bjarne Dahlman OAJ/FSL Kassan varsinaisessa kokouksessa toukokuussa 2009 ovat erovuorossa seuraavat viisi hallituksen jäsentä varajäsenineen: Tapani Kaakkuriniemi, Pekka Koskinen, Eva-Liisa Nilsson, Jouko Paljakka ja Perttu Salmi. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pekka Koskisen Jurvasta ja varapuheenjohtajaksi Eija Pajarin Porvoosta. Hallitus nimesi myös työvaliokunnan, jossa toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kassanjohtaja. Hallituksen sihteerinä on toiminut kassanjohtaja Stina Lundström. Kassan hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja työvaliokunta kaksi kertaa. Tilintarkastajina ovat toimineet KHT Harri Pärssinen ja KHT Pasi Hirvonen. Varatilintarkastajina ovat toimineet KHT Tiina Lind sekä KHT Johanna Winqvist-Ilkka. 5.4 Kassan toimisto ja henkilökunta Työttömyyskassa on toiminut Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiöltä Eteralta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Pasilankatu 4 B, Helsinki. Kassan henkilökunta vuonna 2008: Stina Lundström, kassanjohtaja Marjaana Maisonlahti, lakimies, kassanjohtajan sijainen Juha Toivonen, asiakaspalvelupäällikkö ja atk-pääkäyttäjä Tuija Häkkinen, kassanhoitaja lähtien

18 18 Irma Karlsson, kassanhoitaja, eläkkeelle Annikki Lyytikäinen, sihteeri Terhi Pellikka, atk-tallentaja (työvapaalla lähtien) Irma Pirttisalo, toimistovirkailija, yksilöjäsenasiat Janne Sinivuori, atk-tallentaja (sijaisuus ) Leena Anttonen, etuuskäsittelijä Kati Forsman, etuuskäsittelijä (sijaisuus ) Helen Hanslin, etuuskäsittelijä, asiakaspalvelu Juha-Pekka Heikkinen, etuuskäsittelijä, takaisinperintä- sekä väärinkäytös- ja vilppiasiat Kim Holmberg, etuuskäsittelijä Maarit Holmström, etuuskäsittelijä, koulutustuet ja vuorottelukorvaukset Marja Hurme, etuuskäsittelijä (työvapaalla ) Ritva Jakobsson, etuuskäsittelijä, EU-asiat Annamari Kekkonen, etuuskäsittelijä Katja Laaksonen, etuuskäsittelijä, takaisinperintä- sekä väärinkäytös- ja vilppiasiat lähtien Helena Maaranen, etuuskäsittelijä, vuorottelukorvaukset Sirpa Maijanen, etuuskäsittelijä Ayalnesh Ruotsalainen, etuuskäsittelijä (sijaisuus ) Juhani Räsänen, etuuskäsittelijä, atk-pääkäyttäjä, kouluttaja Tuula Songer, etuuskäsittelijä (sijaisuus ) Sinikka Sundberg, etuuskäsittelijä (sijaisuus sekä määräaikainen työsuhde ) Marja Tikka, etuuskäsittelijä Anne Turunen, etuuskäsittelijä (työvapaalla ) Etuuskäsittelijöinä määräaikaisissa työsuhteissa kesäkuukausina työskentelivät oikeustieteen ylioppilaat Meri Bergström, Totti Brunila, Hanna Kivipensas, Heidi Pätäri ja Sari Uusi-Rauva. Atk-tallentajan kesäsijaisena työskenteli oik. yo. Saila Löfström Henkilöstökoulutus Kassan henkilökunta on osallistunut Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sekä muiden yhteistyötahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Lisäksi kassassa on järjestetty sisäistä koulutusta. Uusien toimihenkilöiden sekä kesäsijaisten koulutus on järjestetty erillisen perehdytysohjelman mukaisesti Ulkopuoliset palvelut Atk-asiantuntija- ja tukipalvelut on ostettu ulkopuoliselta palvelun tuottajalta, Koodata Oy:ltä. Kirjanpito ja palkkalaskenta on hoidettu Ay-Tilipalvelussa. Siivouspalvelut on ostettu ISS Palvelut Oy:ltä ja jätepaperipalvelut Lassila & Tikanoja Oyj:ltä.

19 19 6. TILIKAUDEN AIKAISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 6.1 Kassan sääntöjen muuttaminen 6.2 Kassatarkastus Työttömyyskassan sääntöjä muutettiin kassan kokouksessa siten, että kassanjohtaja on valtuutettu aiempaa laajemmassa määrin antamaan päätökset jäsenyysasioissa. Muutoksella on haluttu turvata jäsenhakemusten kohtuullinen ja hallituksen kokousten aikataulusta riippumaton käsittelyaika. Lisäksi sääntömuutoksilla toteutettiin tilintarkastajia koskevan lainsäädännön muutoksista johtuvat muutokset. Sääntöihin tehtiin myös eräitä muita vähäisempiä muuttuneesta lainsäädännöstä johtuneita täsmennyksiä. Vakuutusvalvontaviraston työttömyysturvayksikön tarkastusryhmä tarkastaa työttömyyskassojen toimintaa ja soveltamiskäytäntöä. Vakuutusvalvontavirasto aloitti vuonna 2008 työttömyyskassoissa tarkastuskierroksen, jonka aiheena on menettelytapavalvonta. Kassassa tarkastuskäynti tehtiin Etukäteiskysymysten ja tarkastuskäynnin sekä tarkastuskertomusluonnoksen kommentoinnin perusteella valmistui kassaa koskeva tarkastuskertomus, joka sisälsi eräitä suosituksia toimenpiteiksi menettelytapojen kirjaamisesta. Kassa on aloittanut toimenpiteet menettelytapojen kirjaamiseksi tarkastuksessa suositellulla tavalla. 6.3 Sisäisen valvonnan järjestäminen ja toiminnan riskien kartoittaminen Kertomusvuonna kassan hallitus hyväksyi kokouksessa kassassa laaditun ohjelman kassan prosessit, riskit ja sisäinen valvonta sisäisen tarkastuksen toimenpiteiksi. Ohjelman mukaan toteutetaan prosessien kartoitus, riskien arviointi ja sisäinen valvonta seuraavilla osa-alueilla: jäsenyysasiat, etuuksien maksatus, talous ja hallinto, tiedotus, palvelu ja asiamiesjärjestelmän mukaisten kassan asiamiesten valvonta. 7. ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Työttömyyskassan toiminta on jokseenkin vakiintunutta. Jäsenistö on työssä pääasiassa julkisella sektorilla, joten maan talouden suhdannevaihtelut eivät välittömästi heijastu jäsenistön työllisyyteen. Pidemmällä aikavälillä talouden heikkeneminen voi kuitenkin johtaa työttömyyskassan jäsenistön työttömyyden kasvuun joko työpaikkojen vähentymisen taikka lomautusten kautta. Opettajien Työttömyyskassa on sidosryhmiensä avulla jatkanut kunnallisen päätöksenteon seuraamista, jotta se voi varautua mahdollisiin lomautuksiin. Jos lomautuksista tulisi laajamittaisia myös opetusalalla, tämä muodostaisi haasteen työttömyyskassan toiminnalle. Jo vuoden 2008 aikana on pidetty tarpeellisena lisätä henkilöstömäärää yhdellä etuuskäsittelijällä. Tämän ratkaisun taustalla on ollut ennen kaikkea jo useana peräkkäisenä vuotena tapahtunut hakijamäärän lievä kasvu, mutta se on osaltaan myös vastaus mahdollisiin tuleviin haasteisiin. Lisäys on toistaiseksi toteutettu määräaikaisesti vuoden 2009 loppuun saakka.

20 20 Kassan rahoitusaste ja likviditeetti ovat edelleen tasolla, jolla pystytään turvaamaan kassan toiminta myös etuusmenojen mahdollisesti kasvaessa. Tähän on vaikuttanut myös työttömyyskassan vahvistetun sijoitussuunnitelman mukainen periaate sijoittaa kassan varat pääoman turvaavalla tavalla. 8. MUU TOIMINTA 8.1 Edustukset Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö toimii valtakunnallisena työttömyyskassojen yhteenliittymänä, edistää kassojen työskentelyä sekä tekee esityksiä, järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia ja antaa lausuntoja työttömien sosiaaliturvan ja työttömyyskassalain kehittämiseksi. Kassanjohtaja Stina Lundström toimii yhteisjärjestön hallituksen varsinaisena jäsenenä. Vuosikokous pidettiin EU-säädöstyöryhmä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön EU-säädöstyöryhmä kerää tulkintatietoa EU-kysymyksistä, suunnittelee koulutustilaisuuksia työttömyyskassojen EU- /ETA vastaaville käsittelijöille, valmistelee tulkintasuosituksia ETAkysymyksissä, seuraa EU-lainsäädännön valmistelua, ja valmistelee ja ylläpitää kuvauksia EU-maiden työttömyysturvajärjestelmistä. Lakimies Marjaana Maisonlahti on jäsenenä EU-säädöstyöryhmässä Työttömyyskassojen tukikassa Työttömyyskassojen tukikassa on kassojen perustama rahasto, jonka tarkoituksena on tasoittaa äkillisestä työttömyyden lisääntymisestä johtuvaa taloudellista rasitusta eri kassojen välillä. Tukikassan varoista voidaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti suorittaa työttömyyskassoille varoja tilinpäätösvajauksen täyttämiseksi. Työttömyyskassojen tukikassan edustajiston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Opettajien Työttömyyskassaa kokouksessa edusti Tuija Häkkinen Kelan työttömyysturva-asiain neuvottelukunta Stina Lundström toimii Akavan edustajana Kansaneläkelaitoksen työttömyysturva-asiain neuvottelukunnassa.

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 3 2.2 Jäsenet 3 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2013

Lisätiedot

Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010

Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010 Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 4 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 5 2.2 Jäsenet 6 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2010 3.1 Yleistä

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Opettajien Työttömyyskassa Tilikausi 1.1.2011 31.12.2011 Tasekirjan sisällysluettelo Sivut Toimintakertomus 1.1

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2014 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 3 2.2 Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2014

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Taustatietoja esitykselle Ansiopäivärahan rahoitus ja maksumeno Tulevasta työllisyystilanteesta

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2009

Työttömyyskassat 2009 1 (87) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2013

Työttömyyskassat 2013 1 (68) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2013 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2012

Työttömyyskassat 2012 1 (62) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2012 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro Tunnuslukuja Vuosi 2014 1.1.-30.6.2015 Etuuksia saaneita 17 727 13 763 Päätösten lukumäärä 42 224 21 621 Maksutapahtumia 125 401 63 643 Perustepalkka (keskim.)

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2011 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO

ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO Toimintakertomus 2012 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 SISÄLLYS 1 TOIMINTA... 3 1.1 Etuuksien maksatus... 3 1.2 Toimintavuoden kehityshankkeet...

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2011

Työttömyyskassat 2011 Sivu 1 (64) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2011 Sisältö

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen Maaret Laakso Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Työnhakijan työttömyysturva

Työnhakijan työttömyysturva - - - Työnhakijan työttömyysturva te-palvelut.fi Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneella henkilöllä on oikeus fftyö- ja elinkeinotoimiston tarjoamiin

Lisätiedot

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa

PERUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYSTURVAN. www.jhl.fi. Pikalinkki työttömyysturvavideoon. JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2012 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Pikalinkki työttömyysturvavideoon www.jhl.fi JHL myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Työttömyysturvaopas Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Sisällys Johdanto 4 I Työttömyyskassan jäsenyys

Lisätiedot

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto Työnhaku www.mol.fi Muutosturva Työvoimatoimisto Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskevalla toimintamallilla parannetaan työntekijän asemaa tilanteissa, joissa

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2009

Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 Ansioturvan ABC 2009 SISÄLLYSLUETTTELO Päivärahan hakeminen Työssäoloehto Päivärahaoikeuden esteet Päivärahan suuruus Päivärahan kesto Oikeus soviteltuun päivärahaan Yrittäjien työttömyysturvasta

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1049/2013 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1049/2013 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan

Lisätiedot

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry

15.4.2014 Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry. Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Eija Tuohimaa Jyvässeudun Työttömät ry Työmarkkinatuki On taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. On tarkoitettu työttömälle, joka: tulee ensi kertaa työmarkkinoille

Lisätiedot

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko Toimintakertomus 2011 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO 2 (18) TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

30.12.2002/1305. Vuorotteluvapaalaki 30.12.2002/1305. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

30.12.2002/1305. Vuorotteluvapaalaki 30.12.2002/1305. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 7 21/03/2011 13:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2002» 30.12.2002/1305 30.12.2002/1305 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Vuorotteluvapaalaki

Lisätiedot

Kelan maksama työttömyysturva

Kelan maksama työttömyysturva Kelan maksama työttömyysturva Anneli Leppänen 1 Työttömyysturva Työtön työnhakija 17 64-vuotias TE-toimisto Työttömyyskassa ansiopäiväraha vuorottelukorvaus Kelan toimisto peruspäiväraha työmarkkinatuki

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Säännöt. Lakimiesten työttömyyskassa

Säännöt. Lakimiesten työttömyyskassa Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa 2 LAKIMIESTEN TYÖTTÖMYYSKASSA KASSAN TOIMIALA I Luku 1 Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Kassan nimi on Lakimiesten

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa. Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2015 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Hyvinvoinnin tekijöiden oma työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömyyskassan palvelut 6 Ansiopäivärahan edellytykset Jäsenyys

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8. T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6.

TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8. T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8 T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6.2009 I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

HE 51/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

HE 51/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuorotteluvapaalakia siten, että vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:1

TYÖTTÖMYYSKASSAT Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:1 TYÖTTÖMYYSKASSAT 2007 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:1 KUVAILULEHTI/BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen Tekijä/Redaktör Julkaisun nimi/titel

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN. PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2009 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 3 Ansiopäivärahan hakuohje lyhyesti 4 Työttömyysturvasanasto 6 Ansiopäiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Ansiopäivärahan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2016 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa.

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa. TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka ja tarkoitus Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Finlex 918/2012. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 918/2012 918/2012 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖTTÖMYYSKASSA OFFENTLIGA OCH PRIVATA SEKTORNS FUNKTIONÄRERS ARBETSLÖSHETSKASSA TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Finanssivalvonnassa 17.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 918/2012 Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 918/2012 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 149/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013. Sisältää liittymislomakkeen

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013. Sisältää liittymislomakkeen YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA OPAS 2013 Sisältää liittymislomakkeen 2. AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2013 JÄSENMAKSU: 1,9 % 5.800 /v ylittävästä työtulon osasta 25.000 /v työtuloon saakka

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksu

Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksu Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksu Sisältö Yleistä omavastuumaksusta... 4 1 Maksuvelvollisuus... 4 1.1 Palkkasumma...4 1.2 Omavastuumaksuprosentti...4 1.3 Omavastuumaksu henkilön lisäpäivämenosta...5

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet

Työvoimakoulutus. www.mol.fi. Työvoimakoulutusetuudet Työvoimakoulutus www.mol.fi Työvoimakoulutus Työvoimakoulutusetuudet 1.1.2008 Työvoimakoulutus Työvoimakoulutuksen (työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää aikuisten ammatillista

Lisätiedot