? 2 ! " # " # $ # % #" name="description"> ? 2 ! " # " # $ # % #">

('/#& 0 '$&,-,+)%83+#'%&)+(3#&.4 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "('/#& 0 '$&,-,+)%83+#'%&)+(3#&.4 0"

Transkriptio

1

2 !" #$#%&'(%#(()*'+$'#&,&)+-#&))%./#()&) ('/#& 0 '1)2) 34$#1)2) 4$#1)2) 5!" 5 67((,6(4'& 5 #83%%)& 0 '$&,-,+)%83+#'%&)+(3#&.4 0 '!)2)9)&)/'!)2): 0 );$#!)2)9)<'!)2): 0 = 0 >? 2

3 ! " # " # $ # % # &# " " ' # # ( # # # % 3

4 # %# # $ # )*+ ) ( #, # ), + ) )- ))- ) ), + " %. ) $ 4

5 /01%2 &&'A.%345$6 B#&3(4'&*'+$'#A'//'(,+4#-,A#4668'4&,?4'(,()#(#A'3$C))C)(3A'<3#A'? C3#A&)3A'//'4))%''&$6-#,%'.-3C)C)*)A).&'&&)B..4.A)44)C)4*3344)5 00 )+((.C)3+/) 5

6 '&,/,%&'3(4'%(#+C3#&&)C)&3A'//'C)A)*4#4&'%*'+$'#8'%#4#, A'//'/3A'//)&$)++)4&)%''&C.83)0A.-.%*.3A#-,A#4&,A,$&#'%? -,A#A,)(&#-#4'//#%?-,A#A,-,$'//,%)(&#-#4'4&#)A)4#//')(&#-#4''% C.83&3#/#%&))%A)4&'//'/.()%)000A.-.%)A.44),$,%-)#(.&&#/..% 3$'A)4'.+)%)4'&&)/)'$&3?C3%()/.())%3/#'%A)4&'%/.())%4))/#%'% /.(4.C.83(.+44#A'-)+/#4&.#4#-)+/)4&#-)#%?C34)#()#4'//#%C.83) $)++)4&)%.&A)*4'%-)%$'/*#*)A)#4#&)&)/#A' #%,&#A)%&''44)'#4#4-3#%.& &'$8,/..&)(.#%34&))..8'%C.83<#%C)-67%/..&3#44)()83%%'#8'% &#A)A'.%C3$3%(#%+6$&66?%#%4'%*6+(#&'('/,,%(.%%3A) /#'%C)/.#8'%(#% &'%)-#'%()%44)&3.$.&'44)3%3**#%.&C,+C'4&'A'/,,%()#('%A)#4&).% +6$86#//'3$C))/))%/.(4.C.83)?)%&3#.3/'%.83A#&3%C,+C'4&,/, /.(4.C.833$C))C)(3.A.&.4&,$,%43*#-)%C.83*'8)<3<#4'%A#4,%.(4.C.833$C))C)%)&3#/#/#4'%C,A(''%3A'//'4#+&6%''&6$,'%'//,% -)+4#%)#4&'%C.%%.C'%3$C))C#(4#3('#A&.)//''+#A)#4#)3$C))/#4C) 3*'&.4&)*3C)46%&6#)C)&.4&,/,%(#+C)%&'('/#4'4&,?C3&&)()#((#'%'# &)+-#&4#4#&3#4&))4)/3C)-#+$'#&,?C3#&)/'3A'//'&'$%''& 3()#%'%C.83%)A3#&&)%.&A)*4#3%-)+/)4&#C34(.4$))-'#A.&A)C#44) /'%'4&6/#4'4&,?(3+(')4&)-67)+-34&)C)/'4&)+..(4#4&) #)%.4'#%?&)# 3#(')4&))%A,$'4)#%)?%,/,.%'A/)&(.#&'%(#%*,,&6-,&$))-'#8'% +3/.(3**))% )A.)//'&,A,(#+C)A)&.38)'4#A'%,('/6(4#,C))C)&.(4#)? C3#A)%,/,A)4&'%$))-''&-3#4#-)&'$(,&3&'.&.) #'3%(.#&'%(#%*#&(,? /.&()#%'%C)('A#-3#3A)-,A#A,$.3%3 )C#C)4'%(3-..4?$)+C3#&&'A.+.&#%#& C)(#A*)#A.&4))-)&&.A)&.&.#(4#C3A)*4'%)'#(,/'#8,%/#'A'4&,//'A)4&) &)+-#&4''#(,4))())%B4.3C'A)B%,#A&,C.833%C)'A,/,,%6A''%4,(#% A#&&6-#A&,&34#)4#3#A&) )A..&)&66A#4''%A)*4#.+$'#A#C3#8'%4'.A3%&))%C)-)A/'%&)/#4''%'#3A' 466&,3A)?/.&&)A)4&)'#&)+-#&4'/674(,,%4.3C'A))$8#4&./#4''%4))(() #(.#%'%.%3$&)).4'#%?/#A)#4&)3A#3A)A)*4#?/#&'%$))-'#A)C)/#&'%.4()A&))6+#&&,,4'A)#4&)?/#4&,)#(.#%'%'#(6('%''8'4.%'A/3#/))% ))-'#8'%&3&'.&./#%'%3%+#**.-)#%'%*)#&4#A)*4'%A#(.%%)A#4'4&) A)$C)((..8'4&)?+#&&,-,%-)+$)#%)A3#&&)-)4&)/3%#*.3A#4'4&)? &)-3#&&''A#4'4&)C)/674/#'A#$6-,,&.3&&)-)4&)$)+C3#&&'A.4&)?/674 )#(.#4&'%(6-64&,C)$)A.4&)()%%.4&))C)&.(').+$'#A'-))A)4&) ))8.()4C)&.%%3A#%'%$)+C3#&&'A.-3#C3$&))(#A*)#A./'%'4&6(4''%?/.&&) 4..+'/*)%)&)-3#&&''%)3%4))-.&&))/'%'4&64&,C.83()%'A,/,% &)#*)A''A) )+-)/'%'4&64&,(,,%4))-.&&)%.&C.83()-3#$6786%&,,C.83) 6

7 )//)&#A#4'4&#9**3%D50?))((3))+#EF))%(3&67&,/#&)A#A)>F?.3/'%.83A#&3%1114#-.&D**3%)+(#4&3:,+(',&,3-)&)4'%&''&C)&)-)&?C3#&)A)*4#3/)(4..C.834)A#A)-)+&&.'44))% %.3+.()#4'(4#C)A3*.A&))#(.#4'(4#3.A.%(,6%&#?3*#4('A.C)&67'A,/,3-)& C)&(.-))()/**)#A.)?C344)3%/674-3#&&)C#)C)$,-#,C#, 3%#/'%'4&6%6& C.83()3%/674*,+C,%%6&A3#4&)-)4&#3*#4('A.44)C).+)A))%&67'A,/,44,.8344)3/)(4.&&./,,+,&#'&3#%'%$)+C3#&&'A.?*34#&#-#%'%(.+#%)A)#4..4? ('4(#&&6/#4(6(6C)4.3+#&.(4#44)/)(4#/))A#4'%&'$3%*'+#))&'3% /67$'//#%43-'A'&&)-#44)3*#4('A.%?&67/))#A/)%C)'%%'%/..&)'A,/,% #&4'44,,%&.3/#%$))4&'#4#% 00A.-.%A3**.*.3A'%C)%6&000A.-.%)A.%#A/#7%,-3#8))%*#&,,A)4&'% ()4-)&.(4'%C)4)/)A)4'%&)-3#&&'#8'%'+#6&6/#4&,(38#%?*,#-,(38#%? (3.A.%C)$)++)4&.4&'%4.$&''% )/)A)6$&'#47A#46643%()&3)/)44)? )#%)(#%4..+'//#44)()4-.('4(.(4#44) )%$'//)&4))&&)-)&A)#&&)) A)*4'%4)G.83A)C#%83C3A'?C3&&)A)*4#3/)(4.#4#(.+#)C)3**#4#)+-34&)/))% ).(&3+#&''&&'C)..4&)()4-)&.(4'4&)#++)A))%&,/,C3$&))A)*4'%()%%)A&) +#4&#+#&)#4''%&#A)%&''4''%?C344)4,,%%7&?&)-3#&&''&C)-))&#/.(4'&'+3)-)& '+#&#A)%&'#44).833$C))C#%)&7+/,,//'&,$,%&#A)%&''4''%&3#4&.-)4&#.8344)?(.&'%/#44,&)$)%4)A)*4'%$)++)4&.(4'44)?-)%$'/*#'%&.(#3% '$83&&3/)%&,+(',?/.&&)-,$#%&,,%(#%3+)4&)-)(#%%34&.4*#&,#4#A76&6, /674A)*4'4&)#&4'4&,,% 3**.$)%3%(#%%#4#&&'%/'#4&,.%%.C.83% 3$C))C#4&).83%*,,/,,+#,C)&)-3#&&'#&)3%(#+C)A#4..8'44))%)A643#&.+.%4))4&#.3/)A)#4&)C.83(#+C)A#4..&&)3%&3#4&)#4'(4#-)+4#%-,$,%?/.&&))A)% (3&#/)#%'%*#3%''+#)H'%44'%3%(#+C)44))%B* 769)//#?:(#+C3#&&)%.&%,/,C.83%*,,/,,+,&4'.+))-))% &,+('64C,+C'4&6(4''%E '%(#%'%('$#&64 I664#%'%('$#&64 '(%#()%('$#&&,/#%'%C)3&&'A.&)#&3 8'A#4'%A#4,(4#?4.3+)A)#%).4)H'%4'%#%(#+C)4&)3%E 6*/ 33/ )4&'%C.83(#A*)#A.&3-)&*34#&#-#%'%)4#) #A*)#A.A)3%$6-#,C)()%%.4&)-#) *.3A#)?-)#(()C.83)-3#&#'&64&#/674$)+C3#&'A)#A/)%(#A*)#A.)(#% )#&4# -3#&&)/#%'%%#%/674$,-#,/#%'%3%&,+(',,A)*4'%&'+-''%#&4'&.%%3%C) /#%,(.-)%('$#&&6/#4'44,,44,(#+C)44)(,4#&'A,,%A)4&'%A#(.%&))C.83%%,(7(.A/)4&) #+C) *'+.4&..3/#%$)-)#%&3#$#//'&#A)%&''44)?C3#44)C.83)A3#&'&))% 7

8 -.3&#))%)?(#A*)#A'/#%'%-.3&#))%)C)/#&)A#4#C)3%/)$83A#4&)4))-.&&)) C.83()%'%4#//,#4#44,J%.3+&'%(#A*)#A.#44).$.//'&'(4&#44, A)*4#4&)C)%.3+#4&)C)&)+(3#&)//'4#A,)A'-.3&#)#&)A)*4#) *)43%&)+(3#&'&&.()#(#A'C.%%.C'%C.833$C))C#A' )#%3*#4&'3%(.#&'%(#% )A3#&&'A'-#'%-.3&#)#&&'%?C) C.%#3+#'%3$C))/#4'44),A7#% A)*4'A)4))&&))3A)&)()%))%C3-.38'%&)#()$8'%/.(4.C.83(3('/.4 %4'A-,,?'&&,-)+$)#%)A3#&'&&.A)C#$)+C3#&&'A.C)(#A*)#A'/#%'%(3++'A3# /67$'//,A,#,A,4))-.&'&&)-)%(#A*)#A./'%'4&6/#4'%()%44) )%4)#%-,A#4'%$.#*.%4))-.&&)/#%'%-))&#'+#&&,#%*#&(,C,%%#&&'#4&,C) 4..%%#&'A/)A#4&)-)A/'%%.4&67&,?C3%()&3&'.&&)/#4'44)A)4&'%C)%.3+&'% 34)A&)4'.+)3$C))C)&3-)&)-)#%)4'/)44) #%3)4&))%%,#%-3#8))%4))8) )#())%+#&&,-,%A))C)C)(3-)&)43#%'%/)&'+#))A#A#&&3&)43%+6$/#% # +#&,'&&,4'.+3C'%A)4&'%C)%.3+&'%+6$/#44,C.83)$)++)4&'&))%-,$,% 4#%%'*,#% %*#8'&&,-,/#'A'44,'&&,C.833%/674(#A*).+$'#A.)?C3$3% A)4&'%C)%.3+&'%(#A*)#A'/#%'%(..A..3A''A#4''4&# /01%8 #3, 899:+ 3 $C))C)%3/)C.83(3('/.4)%&))-)+/..&&)C)-67)+-3('+&333$C))C)% C.83A#4'%&)#&3&)43% $C).4&)#&3)'#(.#&'%())%3A'/#'A'(,4&,$)%((#)-)#% 3/)%C)3$C)&&)-#'%()%&)*,#8'%().&&) 3%'&*'+.4)4#)&3%('(4#&&6C3 -.34#)4#&&'%C)%#&,-3#8))%43-'A&))$#'/)%/..%%'A&.#%)/674C.%%.C'% 8

9 C.833% +#&6#4'4&#)A3#&&'A'-)%3$C))C)%3%466&,*'+'$&6,$)+C3#&.4&'% 4..%%#&&'A..%C)-)A/#4&'A..% **))44)'#A.3%%3A#4'4&#())%(6'&, '4#&&,/,,%()#((#)%#&,&#A)%&'#&)?C3#$#%3$C))C)4))&&))&7+/,&, $C))C)% 3%(6'&&,-,43-'A&)/))%3**))%'4#/'+(('C,C)/)A'C)3/))% 3$C))/#4&66A#%4,43*#-#(4#4'(,3$C)&&)-#'%#(,C)&)#&3&)433%43-'A&.-#(4#.%%.C'%3$C))C)%3%/.#4&'&&)-)?'&&'#$,%3A')#%3)4&))%C.833$C))C)? -))%/674()4-)&&)C) )+C3#&&'A.%C)3$C))/#4'%&)-3#&&''&3%)4'&'&&)-) 4#&'%?'&&,$)+C3#&&'A.3%&)-3#&&''A#4&)?4..%%#&'A/)A#4&)C)%3.4.C3$&'#4&)C) '&&,3$C))C)(6('%''('$#&&6/,,%3$C))C)%)#&4'C)4)/)A)('$#&&,/,,% )*.3$C))C#'%4)-)A/#.(4#)&3#/#)C34(.4#&4'%,#4#%,C.833$C))C#%) A'//'&.&.4&.%''&3$C))/#4&)?3*'&&)/#4&)C)C.83)(,4#&&'A'-#%&'3(4#% C)(#+C3#&.(4#% A'//'(3('#A''&C.%%.C'%$)+C3#&.(4#44)'+#A)#4#) 3$C))/#4/'%'&'A/#,4'(,..4#)&)*3C)3*'&&))C3#&)(#%&'(%#(3#&) A'//' $6A,%%''&&3#/#/)&&3/#)3*'&.4/'%'&'A/#,C)*,,&6%''&&,44,(#+C)44) '4#&&,/#//'(,6&,%&7#$#% '#8,%&)*)//''#-)+/)4&#3A')#%3)3#(')&)# *)+)4?/.&&))#%)())%4''#3A'$.3%3#%/)$83A#%'%,/,(#+C)'#3A'-#'A, -)A/#4?&3((3*)4#&,(34())%-)A/#4&.A''())% 3()#%'%C.833$C))C) A76&,,4#&,-)+/)4&#$.3/).&'&&)-))?/.&&)&3#-3&&)-)4&#C3()#%'%A.(#C) 4)#4#4#&,/674#%%34&.4&)C)..4#)#8'3#&)&)#-)$-#4&.4&)3/)A'&)-)A''% 3$C)&)C.%%.C),/,%&'3(4'%4))-)*))4&#&.A34&))?/3%#4&))?(3*#3#8)C) '%%'%()#((')4#&,4))(,6&&,, '343%&)+(3#&'&&.(.A./))%C.%%.C.83 3$C))C#'%(,4#44, &)//'/#'A#$6-#%-)4&))%(3//'%&&'C)? (3+C).4'$83&.(4#)C)..4#)#8'3#&)4'.+))-#)*,#-#&6(4#,-)+&'%!"C)#!"! $ %.3%&)#4'&3*'&&)C)%3/#%)#4..8'&3-)&C.833$C))C)A''8.(4#?/.&&)%' '#-,&3A'(3+-))/)&&3/#) 3#4))A&)(.())%'#(6('%'3A'/))%$6-,3$C))C) -)#%A.3%%34&))% *#4('A.?$)+C))%&./#%'%C)(3('/.43-)&()#(#A' &)+*''%C)3$C))C)-3#(3+-)&)/)$83A#4#)*..&&'#&))%&#'834&)/)A)%'? 4..%%#&&'A'/)A)C)('$#&&,/,A,3/))3$C))/#4&))%C)'%%'%/..&) 464&'/)&#43#/)A)3/)%+6$/,%4,$)+C3#&.4(,6&,%&7C, $C))C)%)+-3-)A)A)&)+(3#&'&))%$,%'%(6(6,,%-)#(.&&))3$C)&&)-#% +-3-)A&)/.3834&..E 67)+-33%*'+.4&.-)4&)/.383A#4'4&))+-3-)A)4&) (,,%*'+.4&.-)4&))+-3-)A)4&) '%(#A7(3$&)#4#%3/#%)#4..(4#%*'+.4&.-)4&)*'+433%)A#4'4&) )+-3-)A)4&) #'&3#$#%C)34))/#4''%*'+.4&.-)4&)&)#83A#4'4&))+-3-)A)4&) 9

10 67)+-3))%'#3$C))C)(6('%'$'&('44,/..&&)/))%?#(,3%4'?/#(,4' (.A)(#%3%?/.&&)3/))*'+433%))%4)?&#'&3C))%C)34))/#4&))%3$C))C) (6('%''#&4'('$#&&,/,,% 67)+-3C)#(,$3#&.-)&)C)%/#&&))%%'(#% %&'4#%,%4,)%&))3$C))C)A'C3&#'&6%)+-3-)A)%.4&)-7#%'%3$C))C) 3%4'%4'#?3*'&&)C)?C3&)C.%%.&4))&&)-)&()&43)#$)#A'%C)*#&,, '4#(.-)%))%?/)A#%))%C)&)-3#&&''%))% )%)+-3#%'%3$C))C)3%/674C3 #&4'(.A('%.&*#&(,%&#'%C)3**#%.&'+#A)#4#)3$C))/#4&66A'C,?&'(%#(()3% $)A.44)C)C.83(3('/.4/#&&)-) 'A((,8)%)+-3C)(#A*)#A./'%'4&64'# (.#&'%())%&''('%'4&,(,,%$6-,,C.%%.C'%3$C))C))C)&3#4))A&)3+)%44#&)# -#$+',-7#%'%(#%3$C))C)-3#(3+-)&)34)%*..&&.-)4&))+-3-)A)4&))%/.#A) )-.#A) ((*'+.4&.-))+-3-)A&)3%C.%%.C'%3$C).(4'44)&,+(',&'(#C, 3-#% %.3+#?&'(%#4'4&#&)#&)-)+.4(')-7#%'%3$C))C)'#-,A&&,/,&&,3A' #$)%&''A#%'%C.%%.3$C))C) /#'%A)4&'%*..&&./#%'%?-,$,#%'% 'A,/,%(3('/.4C)/.++34#,%C,A('#4'%4''4&6/#4().8'%#$)%&''A#4..4? C3.4&)/)&&3/..4C)'$83&&3/..4)4'%&'#44)-3#-)&%,(6,A#3#&'A&.%) (3-..8'%#$)%%3#%&#%)C)C.%%.C'%&)#&3&)433%C)#(,,%%,$8'% (3$&..&&3/#%)&)-3#&&'#%).%%.3$C))C)A'3%'8.(4#?C34$,%'A,3%3/#) 3$C)&&)-#'%4)#(,#4#,A)*4#)&)#/..&'%(3('/.4&)A)4&'%()%44) &3#/#/#4'4&) ' ) 3/#%)#4..8'&C)3$C))C)%3/)*'+433%)A#4..43-)& ()#(('#%&,+('#//,&3$C))C)%3/#%)#4..8'& /)%#&4'%4,('$#&&,/#%'% 3$C))C)%)3%-)#('))?/.&&)'#4.#%())%/)$83&3%&) /)% *'+433%)A#4..8'%('$#&&,/#4'44,3%'%4#//,#4'(4#(6'&&,-,&#'834&)/))% 3$C))/#4&)$)#&&))-)&3/#%)#4..8'&9)*.%)// *)A).&'?3$C))/#4'% -#8'3#%&#: 3#4'(4#3%/#'&#&&,-,$)A.&&.&)-3#&'&#A)C)(3A/)%%'(4#(6'&&,-, ('$#&&,/,,%3/#)$'%(#A7(3$&)#4#)3$C))C)%3/#%)#4..(4#))%(3$&# &)-3#&'&#A)),/,-))&#C.%%.3$C))C)A&)%76+66&&,?&)#&3)3&&))-)4&))% 3$C)&&)-#A&)?-)%$'//#A&)C)/.#A&)3$C))C#A&)4))/))%4)(+#&#((#,4'(, )-3#%&)#A/)*#+#,?C344)()#((#)34)*.3A#)(..%%'A))%C)C344)?()#((# 34)*.3A'&.4()A&)-)&#A/)#4&)()%&)%4) 6-,%,*'#A#%,&3#/#-)&+6$/,44, /)$83A#4'4&#$)+C3#&&'A'-)&3/)&A)*4'&?4,,%%7A#4'4&#*#8'&&,-,& 3$C))C)*)A)-'+#&C)A)4&'%-)%$'//#A&)?'4#/'+(#(4#(64'A6A,('+,&&6 *)A).&' #))*'+.4&.-)))+-3-)A&))-3#C)&.A''('$#&&,, 'A((,C.83A#%'%34))/#%'%'#+#&,?-))%4..%%#&&'A.%?3$C))/#4'%C) 3*'&&)/#4'%&'(%#()&3%/6743*#&&)-) 3#4&)-)A);$#/)&)/)(#(3/#A) &)#&#'&''A#4'A,)%)A664#A,43&3<)+#%-3#/)-'(&3+'#4&)$'#&3%'+#-)#$'#44) '#C.%%.C)-#'A,3$C)&) *'&'&&)-)&&'(%#()&C)'+#&6#4'4&#%#8'% 3*'&&)/#4&)*)3%(6'&&,-,43-#&&)/))%C.%%.#A'43*#-#(4#9// 6(4#%('+&)#4&)/#%'%?$#8)4&.(4'&?&3#4&3&:?$)+C3#&.43%(6'&&,-, 4..%%#&&'A'/))%/#'A'%(#%&3)6A,*#&,-,(4#C)+#&&,-,83C3(.+#3%(6'&&,-, 4,#A6&&,/,,%A,*#$)+C3#&.(4'%&.+/'A'/)&&)-#A(()#8'%())%A)4&'%)#&3) #%%34&.4&) 10

11 6-,A&,A)4&'%C.833$C))C)A&)-))8#&))%*)AC3% $83&3%'8'A6&64A)4&'% C.83A#4'A'/'%'4&6(4'A'3%3$C))C)%+#&&,-,C.83(3('/.4C)+#&&,-,#(,,6&,%%744,+#&&,-,%,C.83(3('/.(4'%)-3#8))%*#&,,-#$+',,-67&, 9)*.3$C))C):?C)3$C))C)%#(,%,&,64##(,#466&&, )+)4&)&#'&64&#3A#4#?C34 3$C))C)3A#4#C3$#'/)%#(,,%&6%6&?/.4&)-7#%'%?(3('%.&(#A*)C.83()C)#4, &)#,#&#$)$/3,A)#%'%/3%#34))C)C)*'+433%)A#4..43A#4#A)*4'A' A.3%&)#%'%).(&3+#&''&&#*.3$C))C#%)-3#C)*#&,,(#%3A)%.3+'/*#)C) -,$,#4'//,A,(3('/.(4'A)-)+.4&'&&.C)C.83(3#&) /01%; ,%A)4&'%C.833$C))C)%*#&,,3A)/3%#&)#&.+#,%'A,*#&,,3A) +#&&,-,4&#(3('/.4&)A)4&'%()%44)&3#/#/#4'4&)?(3('/.4&)3*'&&)/#4'4&) 4'(,(3('/.4&)C.834&),%'%&,6&663A)/#'A'A,,%4.3+#&&)%.&&)#3/)&) -)4&))-)&&)#83&(.#%/#&,.3/'%.83A#&3%(3.A.&.4/38.A'#44)EB.83% *'+.4&''&B?B**#/#4'%C)3*'&&)/#4'%*'+.4&''&B4'(,B.(4.C.833$C))C) (3.A.&.4B&.38))%'4#A',/,&'(#C,&6$8'44,3-)&/'+(#&&,-#,?(.%$)A.&))%A)*4'%3**#-)%C.83% /3%#*.3A#4&)()/**)#A.&'(%#(()) )*4'%*#&,,$)+C))%&.)/)$83A#4#//)% -)+$)#4'44)-)#$''44)A.3%&)#4'4&#43-'A&)/))%C.83&'(%#(3#&)A#((''4''% 3%#*.3A#4'%C)4..%%#&'A/)A#4'%$)+C3#&&'A.%().&&)3*#&))%$6786%&,/,,% %3&('.&&)?+,C,$&,-,,-3#/))C)+')(&#3%3*'.&&).833$C))C)A.3 34))/#4'A))%C3()#4'44)$)+C3#&.(4'44)'8'A6&6(4'&A)*4'%$6-,A'C) #%%34&)-)A'$)++)4&.(4'A'C)('%&#'4&.A'-)A'(#A*)#A./'%'4&6(4'A' 11

12 /01%<,* 33 $C))C)%3/)A)'4#%&6/#4'A,C)4.$&).&./#4'A)3$C)&&)-#%3%'+#&&,#% 4..+#-)#(.&.4C.83%()4-)&.(4'A#4'%'A'/'%&#%&3&'.&./#4''%C)3$C)&&)-)% +6$/,%83C3(,6&&,6&6/#4''% $C))C)%3%E 4'%%3#8.&&)-)/67%&'#4'4&#4'(,3$C)&&)-#%'&&,#&4'C.833%? 4#%%6&&,-,6A'#4'4&#$6-,(46&6%83C3'&#('&#%/.()#4'4&#?/.&&) A.3%&'-)4&#C)-)+/)4&#? #8'&&,-,C.83<#%4)*.$&))%)?(6%&'%4,A6$6#%,C)/.#4&'&&)-)*'4&, C)A()%4)C)(,&'%4,'%%'%$)+C3#&.(4#)?,6&'&&,-,4)%3C))%4,,4&'A#,,4&#C)$)+(#&.4&#4'(,.#4&'&&)-)3A'-)%4)C.%%.#A''4#(.-)%#%$6-,44,(.#%*)$)44) $C))/#4'44)3%()(4#34)*.3A&)E3$C)&&)-)C.%%.C)3$C))C)/3A'//)& (6(6#%''%?-)A/#.(4#%''%C)$)A.#%''%.833$C))C)%3%&.%%'&&)-) 3*'&&)/#4'%C)3$C))/#4'%A)#%)A)#4..8'&?C3&&)A))8.()4A3**.&.A34 4))-.&'&))% 12

13 .3/'%.83A#&3%&'A,.3/'%)A.''%%&'+%'&4#-.4&3%/.())%$6-,% C.833$C))C)%3/#%)#4..(4#%3%/,,+#&'A&6(..A.-)%/..%/.)44) 4'.+))-#))4#3#&)9111 (3.A.C.83 %'&:E.3+6$/,,%/67%&'#4'%C)()%%.4&)-)%#A/)*#+#% )%%.4&))3**#A)#&))%)#%)6+#&&,/,,%*)+$))%4) %&))/67%&'#4&,*)A).&'&&)$6-,4&,6+#&&,/#4'4&,/.#4&))(#&&,,C) ('$.) %/67%&'#%'%C)64&,-,A#%'%C))%&))4'%4'(,%,(6,'&&,(..A.) %'4#/'+((#%,3**#A)#A''%C)&3#/#4'%/.()#4'4&# %#%%34&.%.&C)$../3+#%&)C.#%'% )%&))C))%&))-)4&..&) #&,,(#%%#6$8'44,43-#&.#4&)*'A#4,,%%7#4&, &&))()#((#3**#A))%4)$.3/#33%&)4)*.3A#4'4&# #)A#)+-#3#3**#A)#&))%.#4&))?'&&,C3()#4'44)3**#A))44)3%C3&)(#%$6-,, /01%: # #

14 '8)<3<#(())C)3*'&&)/#4'%*'+.4)4#3#&)3%(,4#&'A&6A))C)4&# (#+C)A#4..8'44)?/.&&)6(4#&&,#4'%$)+C3#&&''%34)A&)%,/,-3#8))%/.3()&) 4'.+))-#(4#(,6&,%%7%*'+#))&&'#(4#E &)+6$/,$)A&..4#%#%?'&&,()#((#%,('-,&C)4'.+))-)& 9()&4'(3%&)(&#: '++3?/#$#%A#('-)#(.&&))C)/#44,4#&,&)+-#&))%,6&,A#('4.3+#&.(4'%*'+.4&'(%#((),6&,A#('4.3+#&.4'%4#%&,64#-).$&#4'%)?4#&&'%$#8)4&'&&.%)C)&))4 &,64#-).$&#4'%) 'A#&,4#&&'%A#('4.3+#&.4A6$6'4&# )#%3&)*)+#)&,+('#%&,68#%(3$&)),6&,A#('4.3+#&.4-#'A,&,64#-).$&#4'%) %%)3**#A)#8'%(3('#A)A#('&&, 3+C))()+('#//)&-#+$''&64&,-,A#4'4&#..&.-)#%68#%(3$&#%?C3#4&) *.$.#&)#()#4'//#% %%)3**#A)#8'%(3('#A)..8'A''% A3#&&)())-)+4#%)#%'%$)+C3#&&'A.?C34)4#)3%6//,++'&&6,A&,4)/)%)4#)%A#)%*#&(,,%$)+C3#&.&&)/#4&)?-)#$8) *)#%3*#4&')A.'&&)9(,4#KC)A()?&)#-)+&)A3%A#(''+#4..%&))%:?C3A3#% 4)/)(#%)4#)&.%&...8'A&).834'.+)%&.A''-.34#4..%%#&'A/))A))&#'44))%(,68,)+-3('4(.4&'A.? /#$#%4..%&))%4'.+))$)A.&))%('$#&&,, B)#(#A'C3&)(#%B/)A#3% *)#()A))%/#(,A#$)++)4&)C)/,,+,3%4'.+)44)$6-#%*#'%#?C)$)A.&))% ('4(#&&6,A,$#%%,6$8#4&64&3#/#%&))% #(,A#$)A.&))%('$#&&6,.+$'#A.A#4'4&#? ()%%)&&))4'.+)%*+3L#A3#&.)'4#/'+(#(4#C3$3%(#%4'.+))-))%+6$/,,%E.%%.C'%C)%.3+&'%C.83(3#8'%()4-)&&)C)4'.+)(4#.%&3C.834'.+)(4#?C344)(#A*)#A'/#%'%3%4#-.4'#(() #A*)C.834'.+)(4#,44,(#+C)44)3%&)+()4&'A.%A,$&7(3$8)(4#3&'&&.-)#$&3'$&3?C3A' *6+#//''4#&&,/,,%/)$83A#4#//)%A))C)%('#%3-)A#(3#/)%C.834'.+)% 3%%#4&./#4'A'.834'.+)%*+3L#A3#&./#%'%%,(664'.+))-#44))4#3#44)E )+C3#&.4)#(3C'%C)(39C.%#3+#$)+C3#&.4&'%A(/:.%%.3$C))C#'%A.(./,,+,.%%.3$C))C#'%A#(.%%)A#%'%(3.A.&.49(&4.83A#&3% (3.A.&.43$C'A/):.%%.#A'C)$'#8,%-)%$'//#A''%4..%%)&&.&#'83&&)/#%'% 14

15 .3+#.3/#&3#/#%&).%%.C'%$.3/#3#/#%'%)A.''%&3#/#%%)44) )#('44)A)*4#A'C)%.3+#A'4..%%)&.44)&3#/#%%)44)'%4#)+-3#4'%&,+(',, 3%&.+-)A#4..4 #'A,&3#4&)#4'(4#.3/'%.83A#&3%A#4'%44#&'#-,&3A' *)(3A#4#)C)#%&'<+3#&.4'.+3C'%C,4'%/)(4.#$#%?(.&'%3%)4#)%A)#&) /3%#44)/.#44)A)C'#44),/,%-.3(4#3$C))C#'%&.A''(3+34&)) -)%$'//#A'C.83%()&&)-)%-)(..&.4&.+-)%$)%((#/#4&).834'.+)%3%/.#4&'&&)-)&'$8,-.34##A/3#&.4?C3A3#%4'.+)$3#8'&&.))% /)(4.-'A-3#&&''%4)()&&3C,+C'4&7A'?&.A''.3/'%.83A#&3%().&&) -)(..&.4&.+-)%*#+#% )(..&.4(3+-)))A.'#8'%C)4'.+3C'% &3#/'(4#)%%34&)-)*))'$&3#4&67&,&'('-#A'4)&&.-#)&)*)&.+/#)4'(, C,+C'4&,C,%-)4&..%4#A3#%?(.%-)(..&'&&.3%(#A*)#A.%?$)+C3#&.(4'%&)#A'#+#% C,+C'4&,C,%, )*4#A'C)%.3+#A'4..%%)&.44)4'.+)&3#/#%%)44)&#'83&&)/#4'%3%3A&)-) /3%#*.3A#4&) #%3)4&))%$)+C3#&.(4#44)('++3&.&$)+C3#&.4)#()/..&3(4'&&)# -)#%4'.+)%1114#-.C'%().&&)&)*)$&.-)&#'83&&)/#%'%'#&)-3#&)C.%%.C) C)$'#8,%-)%$'/*#))% #'83&&)/#%'%*#&,,$3#&))4)/)%)#()#4'4&#4'.+))-#)()%)-#) (,6&&,'%E..A#%'%&#'83&&)/#'%$)+C3#&.4&'%6$&'68'44,9.3/M.$.$#&))4&#? A6$6'4&#C)&3#4&)4)%3/)4#: '.+)%#A/3#&.4&).A.%6$&'6&''%A)#&'&&..%4..+''%-.34#()A'%&'+#% 90(3(3&)#4..+'/*#:&)*)$&./)&/'+()&'% '.+)%1114#-.C'%().&&)&)*)$&.-)&#'83&&)/#%'%9&44,$(7#%'% #A/3#&.4&).A.: '.+)%4,$(7*34&#C)('A.A#4&)&C)-#'4&#&.%%.C'%3$C))C#'%*#&,,)#%)'%%'%$)+C3#&.(4#)C)$)+C3#&.4&'%C,A(''% ('4(.4&'A)C.%%.C'%-)%$'/*#'%()%44).%%.3$C))C))-))('4(.4&'A.%? /#(,A#-)%$'//#A)'#4#A,$'&('A,3A#4#())%(646&&,-,,D(3//'%&3#&)-)).&&.&.3(#3('4&,,'%%'%$)+C3#&.(4#)0/#%?C)$)+C3#&.4&'%C,A(''%%#% ().)%?(.%%'4C.%%.&3-)&*3#4&.%''&4)A#A&).%%.3$C))C)*3#4&..#&4' -#/'#4'%,$)+C3#&.4*)#()A&) * + +,,%.%A)*4'&()4-)-)&C)*)#%3)C)#(,,&.A''A#4,,4'(,C.83A#4'&&)#83& ('$#&&6-,&?&.A'')C)%(3$&)#4'(4#$)+C3#&&'A.+6$/,%-)#$&)/#%'% '.+3C'% &.A#4#(#%-)+/#4&))?'&&,A)4&'%C.83$)+C3#&&'A..%3%&)+(3#&.(4'%/.()#4'& $)+C3#&.4+6$/,& 15

16 /)44)C.834'.+)44)//'C.%#3+'#A)3%4'.+))-)+6$/,C)(3E.(4.C.83.(4.C.83%C)&(3 - -.%%.C'%*'+.4(.+44# - 9&)#4#+&6/#%'%&)#&3&)43%/.())%.(4.C.83%C)&(3(.+44#A&):.%%.C'%C)&(3(.+44# - 9('A&)#4'&-67&:.%%.C'%C)&(3(.+44# 5-93+)%44#4&)-674&,6A74*,#%:.%%.C'%(#4)+6$/,???? C) 9A#4'%44#(#A*)#A#C)&:.83&.A#4#)A3#&&))/)$83A#4#//)%-)+$)#%?C3&&)*#&(,C,%&'#4'A' ('$#&&6/#4'A'6A#*,,&,,%4))8))%A.3&.)'8'A6&6(4'&,6&,%%744,&,/, &)+(3#&&))/.(4.C.83C)D&)#C.%%.+6$/#%&.A'/#4&)C)4#+&6/#4&,&)#&3&)43% ('$#&&6/#4'%/67&,)#%)4'.+))-#%+6$/#% #&&''44,9.(4.C.83% ().4#4..%%#&'A/)&C)4#+&6/#%'%C.%%.C.833%:3%(.-)&&.('4('#4'&&'(#C,& /.(4.C.83+6$/#'%().4#4..%%#&'A/#A'4'(,4#+&6/#%'%/.(4.C.834&) C.%%.C.833%+6$/,(3(3C)3$C))C)+'4.+44#&$.3/#3#8'% /01%= > A B,#%4..%%#&'A.%+6$/,C)3%C)4#+&6/#4'%+6$/,4&,&3#4''%&)*)$&.'44)?'# $)-)#%&3C'//'/.())%/.()%)$)+C3#&&'A.44)*646%'#8'%A)4&'%/,,+,3A' 3A''A#4'4&#-,$'%&6%6& 3#4#%4)%3%'%B+3*.&B/,,+,3%4))&. 16

17 *646/,,%$)A#%%)44)?(.%+6$/#'%-,A#4'&#(,?(3(3C)&)#&3'+3&3%4))&. /)$83A#4#//)%*#'%#(4# B+3*.&B#A/#7(4#(.&4.&))%6A'#4'4&#%.3+'%.+$'#A#C)%C,&&,6&6/#4&,*3#4.+$'#A.A)C#%4)*)+#4&),$,%3%.4'#//#&'%466%,A)*4'%(6A,4&6/#%'% $)+C3#&&'A..%?C3()*.3A'4&))%4))&&))3A)4'.+).4&)$)+C3#&&'A.% 6(4#*.3A#4..8'4&)?()%%.4&.(4'%*..&&''4&)?(#A*)#A.A#4..8'%)#$'.&&)/)4&) 4&+'44#4&,&)#$.3%3//..8'%&.%&''4&)&/4 (#'A&'#4'(4#(3'&.4&)4'#()4&) 3#4#%))%/674-)%$'//)&-)#$&)-)&A)4&'%4)C.834'.+))?/#(,A# ('$#&&6/#%'%'#3A'&3#-3&&)-)),A7#%-)%$'/*#'%383&.4&'%/#&&)+#%) 4))&&))3A)E $C))C#'%(6(64#+&,,C.83&)#&3C)3$C)&&)-#%A)*4#%93$C))C#'% 4#&3.&./#%'%C)&)#&3&)43: ))8.()44'.+)&3#/#%&)9&3#/#%%)%4..%%#&'A/)A#4..4?&#'83&&)/#%'%? $)+C3#&.4+6$/#'%/,,+,D(3(3?'#C.83A#%'%&3#/#%&)?C%': 67)+-3#44)'&'%'/#%'%.%%.C'%(#A*)#A.#44)/'%'4&6/#%'%.%*3$8#&))%6A,'4#&'&&6C,4'#((3C)$#'/)%&)+('//#%?$.3/)&))%'&&, %'%#-3.&.-)&6$&''%N$6-#%&3#/#-)44)4'.+)44)3$C))C#)3%+#&&,-,4&#C) &3#/#%&)4..%%#&'A&.)?C3A3#%3$C))C)&(6('%'-,&3*'&&)/)%(#A*)#A.#44) -3#&&)/#4''%&)+-#&&)-)))(&#-#4&)C)3/#)-#+$'#&,/#%#/3#-))C.83)A)*4#A',/,C3$&))A)4&'%C)%.3+&'%(#A*)#A./'%'4&6/#4''%C)-67)+-3#44) '&'%'/#4''%?/#(,*.3A'4&))%-,$'%&,,B8+3*3.&B/,,+,,4'(,/3&#-3# A)*4#)C)$'#8,%-)%$'/*#))%34)A#4&./))%4'.+)&3#/#%&))%?C3A3#% 3$C))C#A'C,,'%'//,%)#())('4(#&&6,&3#/#%&))%&)&)/#A)(#A*)C.8344) /'%'4&6/#4''% 3(#3%)#%)%#&,?C3&()/..&)/)%-.38'%C,A(''%$)-)#&4'-)&?'&&,BC.83'# 4#&&'%(,,%3A.&/.%C.&&.%#B 3*'&&)%.&(#%C.%%.3%4))%.&(.#&'%(#% (34('&.(4'%C.833%C)4))&&))*)A)&)&)&)/#A'-#'A,/67$'//#%. 3(3%)#4..&'%))C)&'A'%C.83#&4'44,,%4#4,A&,,/#&&)-)%/,,+,%/3&#-3#-#) &'(#C7#&, )C#3%$#'/)%'(433&&#%'%?4)%)4&33%C)*)%#%(#'A#%'%?&)#&3&)43C) '8#4&6/#%'%*)A(#&))%-67)+-3#A)C)%)&43#A) )%83+#44)C)(#A*)#A.#44)4)) (3(')()/**)#A.)C)C.%%.(#43#44)3%.4'#%)A'(6//'%'%3&&'A#C)) 4)+C)44)?C3A3#%/)$83A#4..4(3$3&)*)A(#%&3*)A#A'3%4..+'/*#(.#%.4'#44)/.#44)A)C'#44) (,C)*)#%3A.3(()C)(3/)$83A#4&))()/**)#A.% &)4)-'+&)#4&'%-)4&.4&)C#'%()%44) )C#3%6$&'#47A#%'%6(4#A7A)C#?C344)4)) ()-'+'#&)C)C344)C.%%.4))(3(')6$&'#4'4&#43-#&&.)(.+#%)A)#4..&&) A# '#$,%&,A)#4&)$#'%3)A)C#)$)++)4&)-))&)+-#&4'/#&'%(,,%/3&#-3#8)&)# ()%%.4&)) )#((#$)%$3#&..#&4'(4''%O-)#$3#&..(3> 3$8#&))%*))4#))$#'/)%&)+('//#% (433&&#4'%A)C#%$)++)4&)/#%'% 4))&&)))#$'.&&))(3.A.44)C)()-'+#*#+#44,(.//)4&'A.)C)*#A(())/#4&)? 17

18 C3*)4.3+)%)#4&)(#.4))/#4&) 34)A3#&&'A'-)C.83()//'C,,*#$)A) #43//)%&)#-)$-'//)%%.C'+&)/)(4#?3%(3//'%&&#%)$'A*34&#EB#$,% &34&)C.834&)33/#$#%(,,%MB )*)%#%(#'A#%'%4)%)4&33%().)%$)++)4&)%''A'3$C))C)A'#&4'4&,,%4'A-664 %(34'4#&,C.%%.A'C)(.#%()/3%&)&3#4&3)&)+-#&))%?C3&&)4$#+3('4) <)&)/'%C)4.+#(3/#<34$#%'+3*#+&66)A))4&'#(,#4'%*646-,#4/.#4&#%> %&,*,?C34$)++)4&)C)3%(#%3**#/#4-)#('.(4#%'%?864L))&#((3?A)*4#? A.(#$,#+#7#%'%&)#/..&'%'+#A)#%'%A)*4#?C3()4))&&))#&4'(3(') C)*)%#%(#'A#4'%&'+/#4&7%6A#*,,4'/,&&7/,(4#)%$'//)&())%'#-,&)#%) (6('%'?34))&)#6//,++,&.(')&'+/#%3A3<#)%()%44)*)#%#-))C.%%.) 67)+-3&C)'+#&6#4'4&#C.%%.C'%-,A#)+-3&%)&4)&3%3#-)()%%.4&'?C34%#&, 34)&))%(,6&&,,()%%.4&''%) #A&,$,%/)$&))&.%&.)$#'/)%(7/*'A74&, C.%%.4&)?C3()$6A,&,,%-)A(3#4'%-67%&3#4'%%)&4)%(3(''44)?(.% <+)8.3#C)'#*#8,.('/#)+#&&,-,%$6-,%,&)#&,A,('+&)).%3$&.#(#%? /#A)#%'%4'.2.+'('4)<)&)/'3A#())%> )%83+#44)4))()/**)#A)$)+C3#&.4()-'+'#8'%()%44)C)(3(') 3%%#4&./#4'%+#'/.)?(.%4))&3#4'%&)&)/#%O.&&)'%&,*,?C34 C.83()//'3%(#%4'?C3()#&4'A'%&,,('+&)&3#4'%4)C,A(''%/)&&33%C) 3$C))C)&3&'))MM'#(,#A'(34())%(..A'M M #A*)#A.44)*,,4''4#&&'%(3('#A'/))%3&&'A'/#4&)/.#8'%4'.+3C'%C.%%.C'% ()%44)?*)+$)#//#A))%.+$'#A.&)A3A)?-)A3C'%A3#4&''44)?6A'#47%()&43'44) C)(..A.&&)C)%&38'&'44)4'.+))-)(4#3&&'A''OC)-)A/#4&).&..O#44,3% 3$C))C)?/#(,-67/#%.A)3%?/#&,&.3/)+#&)+(3#&&))?/'%'%(7C3%6&?/#A' &)&)/#A'> )C#%6$&'#47A#4664C)&3#4))A&)6(4#A7A#46643%*)#&4#()4-)&&)-))?/674 -))&#-)).#%()3&)//'/.())%/))$)%/..&&)C)&?(.#%()$.3/#3#//'C) $)-)#&4'//'(#.4))/#4'%?(.#%()4.$&).8.//'A)$C)(())4''%?/.&&) /..&'%$)%()A))%C.%%..%>%&,*,4'$#AC)#%'%?.C3?46+C,,%-'&,6&6-, *3#()&)#+6$/,%)#%3)&6&&7>%&,/#&'%3&)//'$.3/#33%A#(.%%)A#4'4&# '+#&&,#%A)$C)(())%%.3+.()#4'%?C3A)3%C30-.3&#))%).4'#8'%'+# 6A'#4.+$'#A.%('%&&,A)C#'%.3/'%/'4&)+..8'&-)%$'//#4&)#(,4)+C3#4&)> )#('%()#((#))%-3#8))%&38'&)?'&&,/'%'4&6(4'%(3('/#%'%-)$-#4&)) /3&#-))&#3&)$)++)4&.(4''%?/.&&)'*,3%%#4&./#%'%?'+#&6#4'4&#C)&(.-) '*,3%%#4&./#%'%?-)+/)4&#$'#('%&,,/3&#-))&#3&).%%.4&.(4'%)%&)/#%'%C3()#4'A'$)++)4&)-)A'C.83()A'3%3A&)-) 3A'%%)#%'%34)C.%%.$)+C3#&&'A.).%%.4&.(4'%)%&)/#%'%3%4#83&&)-) C.%%.%3/))%&)433%C)34))/#4''%?'#(,(3A'(&#-#4''%6A'#4''% 34))/#4''%,A7#%*#8'&,,%$.3A&)4#&,?'&&,C3()#%'%C.%%.4)) &.%%.4&.4&)C)()%%.4&.4&).%%.4&.(4'%/#&&)+#%)-3#'8#4&6%''//,A,C) A)$C)(())A)C.%%.A)3A)(#A*)#A./'%'4&64C)-,$'//,%A)$C)(())A)&)# 3**#/#4-)#('.(4#4&)(,+4#-,A,C.%%.A)3%%#4&.%.&('/#&)#$)+C3#&.4('+&)? 18

19 C3A3#%-#A()4&)C.%%.)'#3A'&)+-#%%.&$.3/).&&))/.#&)$,#+#&4'-,4&, (,6&&,6&6/#4'4&,.%%.4&.(4'%-3#)%&))4.3+)%-'+G))A#4'%*)A).&&''%A#4,(4#()&4''A)? $..8)$8.(4'A)?$6/6A,&)#()%%.4&)-)4&#(34('&&)/)A).%%.4&.(4'% )%&)/#4&)3%/6744'?'&&,3$C))C)(.&4..A)*4'%%,6&&,/,,%/.#A' 3%%#4&.%''%&'(%#()%.%%.4&.(4'%)%&)/#%'%C)/3#&'3%3A&)-)$)+(#&&.)C)3$C))C#'%('4('% 6$&'#4/#&)A#4&) 6-,(4#('#%3(4#3%343#&&).&.%.&C)A()*)A34&)&.&&. (- )#.) C,+C'4&'A/, /01%C # %( )%%'&))%()#(#44)$)+C3#&.(4#44)-,$#%&,,%6$8'A'?/#'A'A,,%.4')//)A'C.%%.A' #$+',(3+&&#-3#8))%)%&))6$&'#4&,$6-,, &3&'.&&)-)4&)(,6&&,6&6/#4'4&,?$'%(#A7(3$&)#4'4&)3%%#4&./#4'4&)&)#3/)% &)-)%3/)#4'%&)43%6A#&&,-,4&,&3#/#%%)4&) #$+',,(3+&&#)'#()%%)&))%&)) #A/)%)#$'&&)?(34()C.%%.&$.3/))-)&$'A*34&#'*,)#&3.8'%C) )%4)#&4'/)&&3/)%*)A(#&4'/#4'% #$+'#4&,(3+&'#4&)()%%)&&))*#&,,(#+C)) C)#A/3#&&))4))8.&-#$+',&(3+&#&-)%$'//#A' %#&'%-#$+'#&,(3+&&'C) ().8'%)#()%)$)+C3#&.(4#44)('+,%%''&-3#8))%*)A(#&)C3A)(#%43*#-)A) *)A(#%%3A)E23+'#A)?4'.+)%*)#8)A)?4'.+)%A#**#(4'A,&)#/..A) *)A(#%%3A) / )%%'&))%83C3(,6&7(4'%-)4&)#4'4&)&3#/#%%)4&)N /'&'A7#%%#4&,?+#'$./#4'4&)&)#/..&'%$,#+#&4'-,4&,&3#/#%%)4&) % -)+3&&)-))%&)/)4&)('A&)#4&)(3+&&#)4,,%%7A#4'4&#4)/3#A'C.%%.#A' )/3#%3%*#8'&&,-,/#'A'44,4.$&''A#4..4*'+#))&'.%%3A#4'A'(#% $)+C3#&&'A#C)A'?C3()4))4.$&''A#4'%.4'#%&.%%.4&.4&)()%%)&&)))%&)) ('A&)#%'%(3+&&#?C34$)+C3#&.(4'&'#-,&4.C.6$&'#4&'%4,,%&7C'%/.()#4'4&# 'A&)#4#)(3+&&'C)'#()%%)&)6A''%4,#A/3#&&))-)%$'//#A'?'#(,%#4&, ()%%)&)*#&,,(#+C)) 3#(('.(4'%)3%&#A)%%'?C344)('A&)#4#)(3+&&'C)&.A'' C.%%.A'A,$'4C3()$)+(3#44),A7#%)4#)4&)3%466&,('4(.4&'A)C.%%.% -)%$'/*#'%()%44) )%%'&))%?C34('A&)#%'%(3+&&#'#+#&,$#A#&4'/,,% $,#+#7(,6&&,6&6/#4&,&)#$6-#%$)+-3#%6(4#&&,#4'%&)*)$&./)%?'4#/ 19

20 -,(#-)A&)#4..8'%4'.+).(4'%).%)#4'%(3+&#%4))/#%'%&)+(3#&&)) 4'%('+&)#4'%$)+C3#&.(4'%*,,&&6/#4&,&,/,%C.%%.%34)A&).%)#4'%(3+&#% 4))%''A')%%'&))%$'&#(#+C)A#%'%A)**.(3&#%-#'/#4#(4#C)&)*)$&.%''4&) *6+#&,,%('4(.4&'A'/))%C.%%.%-)%$'//)%()%44)/)$83A#4#//)%*#)% 674C.%%.A'3%4'A#&'&&,-,466*.%)#4''%(3+&&#%4#&'%?'&&,$,%6//,+&,, &)*)$&.%''%&3#/#%%)%/3#&#&&)-..8'%.%)#4'%(3+&#%)%&)/#4&)3% *6+#&&,-,-,A&&,/,,%-#/'#4''%4))(()?/.&&)&)+*''%&.A'44)4'3%.4()A'&&)-)/674)%&)).%)#4'%(3+&#%BC,A(#$3#&33%B3%*)%34&'&&)-) +#&&,-,4&#.%)#4'%(3+&#%)%&)/#%'%3%/674)#%)+)*3+&3#&)-) C.%%.-)4&))-)A'.%%.4&.(4'%&)#*)A(#%%3%'#&)+-#&4'3A))#(.#4'%/#'A'4&,4..+#.%%.% /#'A'4&,4'(.#&'%(#%3%4'A)#%'% 6(6/))#A/)44)6A'#4&, *)A(#&4'/#4#%LA))&#3&)3%466&,(.#&'%(#%-)+3) )#((#)3%()%%.4&'&&)-)? /.&&)'*,)#&3)*)A(#&4'/#4&)'#-3#$6-,(46, 34C.%%.#&4'C)()-'+#& ()%44)3%4#&,/#'A&,?'&&,#A'&)#)A'*)A(#&&#%)#-)%)%4#3&&)?*.&3)) (3(3*)A(#&4'/#4'A&)*3$C)*3#4 3#4))A&)*)A(#&)-3#&#'&64&#'+#*'+.4&'#% /01%DE, 61* : 6# ' 6F )A(#&)-3#8))%&.%%3A#%'%$)+C3#&&'A#C)?-)#(('#$,%$)A.)#4#())%(#A*)#A) )A(#&)-3#8))%()#((#'%()-'+#?-)#(()('/#44)3A#4#(#%-#'A,*)+)%&)/#4'% -)+)) )A(#&)-3#8))%C.%%.+6$/,%()#(('#%'%#&'%C.83%*'+#))&&'#&) %3.8)&&)%.&C.%%. )%3/)&&)(#%3%4'A-,,?'&&,*)A(#&)-3#8))%C)*#&,, +3$(')&C)$6-,&(#4))C)&?/.&&)4#&,'#4))/.3834&.))#%3)(+#&''+#&4' )4#)44)(#A*)#A#C3#8'%*)A(#%%3&$)%3-)&C3*)A(#%&3())*#44) '%4#C))%?'&&, *)A(#&4''&)-)+)A)&)#B+#$()/)A)B?()%%)&&)%''$)+(#&)/6744'.+)% 8#*A3/#'%C)(.%%#)(#+C3C'%C)()/#4&) )%343%&)A3.8'A#4'4&#-,$,#%'%? /.&&)%,6&&,-664-3#3A)&38'A)(3/') 20

21 0,,+ **#/#%'%3%C)&(.-))?/.&&)'#4.#%())%&)4)#4&) **#/#4'A'3% 3/#%)#4&)C)(43&&)#4..4.$.&))%3**#/#4(,6+,4&,?C344)&)#&3&)43(3$3)) )C)%L.%(&#3%) **#/#4(,6+,44,3%3**#/#4&)4)%&'#&)?C3A3#%$)-)#&&)-)) '8#4&6/#4&,'#%,6&,C..+#())%&)*)$&.-)% )+C3#&'A&)'44)4.$&''A#4'% 6(4#%('+&)#4&)A#('&&,'4#/'+(#(4#.;$#<)+#)?3**#/#%'%3%%3*'))?/.&&) 4#++6&&,'44,.;$#<)+#%&'('/#4''%A#((''4&,3**#/#%'%*64,$&66C)C3*) &))%&..,A7#%'#(.#&'%())%&.A#4#*)A)&)&3#4&)/))%*)#()A&))%&'$&,-,,.;$#<)+#)?-))%3%*#A(3&&)-)A#('.;$#<)+#34#%C)$)+C3#&.&'&&)-)34#) #&4'44,,%?()$&)34))6$8#4&'&&6%,C)A3*.A&)A#((''4&,&'$&,-,&'(%#(() )(.43(.('#(3%)&)#&'$&,-,+)%83+#%) )4&)?(.%A#('&'(%#(()$)A#&))% &'$&,-,+)%83+#44)?-3#8))%4#&,(3('#A)-)*))44)+)%83+#44)&)#4$#)#44) '+(#&&,-,%$))4&''%3$C))C)A')4'&&)-)&C.%%.C'%4..+'&'+3& 3**#/#4(6-644,?A#(.%%)A#4'44)A)$C)((..8'44)4'(,4..+'&#(,'+3& #(,A# $)+C3#&.4+6$/,44,3%4..+'&34))/#4'+3&?-3#8))%%#&, 6(4#%('+&)#4#//#A))%&)43#&&))4#&'%?'&&,'8#4&6%''//,&C.%%.& $)+C3#&&'A'-)&3*'&'&&)-)%&'(%#()%$#8)+#%) $/#%'%3**#(..A'/)A)?%,('/,A,?#&4'*.$./)A)C)&'('/,A, )#(('#% &'$3(()#%&)3**#/#%'%3%%,#8'%6$8#4&'A/,A, $C))C)%()%%)&&))'%4#(4# A6$6'4&##A/3#&&))?/#&,C)/#(4#&'$8,,% '%C,A(''%3$C))C)%,6&&,, &)-3#&'&#A)%?/#$#%$)+C3#&.(4'%A3*.(4#$)A.&))%*,,4&,'A# (3(3%)#44.3+#&.(4'%/..&)/))%('+&))% #&,%.3+'//#4&)C.%%.#4&)3% (64'?4#&,-,$'//,%3$C))C)%()%%)&&))(,6&&,,*.$'&&) 3*'&.4/'%'&'A/,%, 4'#%+#&&,,&'(%#()%%#/#?$'#&&34..%&)C)&,+(',% *3#%&#%%#/',/#%'%9C)A()*66$(,#4''&)#&67%&,,: )%$'//#A&)C.%%.#A&)-3#.4'#%(646,6(4#%('+&)#4#)B/#(4#>B(646/6(4#,E B#(4#<34$#44)()%%)&&))3&'*#&,,A3**..%4))(()C)4'.+)&).(') /)&&33%>BB34()4#&,*,,4''4.3+))%.2.+'('4)<)&)/''%B &4' &'('/,A,3**#(.#&'%(#%()#(('#%'%#&'% 3(#*'+.4&''&3%A.3&)-)C) *,,*'+#))&'%,6&'&&,-,?/.&&)-)4&)&3#4&)/)A)4.3+#&.4&)6$,..8'A''%?4' $#3.&..+)%83+#44)C)4$#)#44)&3#/#-)(4#&'(%#()(4# #(,'+33%3$C))/#4'A)C)-)A/'%&)/#4'A)?&)#/#A3#%3$C))/#%'%/..&&.. -)A/'%&)/#4'(4#>344'.+)3$C))C)%3.8)&&))+6$/,A''%A))&#/))%4) ().4#4..%%#&'A/))?()%%.4&))(#A*)#A'/))%C)3%)(&#-#%'%*)A).&&''% )%&)/#4'44)?%#%4#A3#%3%3#(')/*))*.$.)-)A/'%&)/#4'4&) 3&#-3#&.%''%+6$/,%&)#&3&)43%C)(#A*)#A.(3('/.(4'%()+&&.'44) 4'.+)3$C))/#4'%4#C))%3%(#%(.-))-)/*))*.$.)4'.+)44)&)*)$&.-)4&) &()),A)#4#)+6$/,-)A/'%%.(4''%(..A.-#) B&'$3&#/'C,B&)#B(#A*)#A#C)$)+C3#&.(4#)B3%.4')44)C.834'.+)44).3/'%C,,(#'((3/))C3.((.''%00$#4&3+#)A#4''%!3+A8.*$3*'))% A.3&4)%%.&)#/3.//)%'%(#+C3#&&))(#+C)44))%B'#8,%,#-,B -)A/'%&)/#4'4&)4'.+))-)4&#E 21

22 G 33, 33,,36.%&)+()4&'A))%A)4&'%C))#(.#4&'%C.83-)A/'%&)/#4'%'+#&6#4*#+&'#&,? $)-)#&))%?'&&,%'*3#((')-)&&3#4#4&))%)#%)(#%4'.+))-)4&#E 1) #2)*'+.4&..'%4#4#C)#4'4&#$'#((3.(4#'%C) -#+$'#8'%()+4#/#4''%?4#A,()+('))&'(%#(()-#+$'&&,3%/67$'//#%'+#&&,#% $)%()A)(3+C)&) )4&'%-)A/'%%.(4'44)L664#4#,9%3*'.4?-3#/)C) ('4&,-664:C)&)#&33/#%)#4..(4#)&.38))%$)+C3#&&'A..%$'+((664().4#'% /.()#4'4&#*)#%3&&)'%.4#)&'(%#(3#&)&.A''*.3A'4&))%-67)+-3C'% /.()#4'4&#.%$.3/#3#8))%'+#A)#4'&(3/G#%))&#3&9'%+)(.1)2):? -)4&)A#((''&9)'4$#1)2):C)-))&#/.(4'&&'(%#(3#8'%&3#/#-..8'4&) 3&&'A#C3#8'%A#((''44,A#((''%$6786%&,/#4'4&,&'(%#(3#8'% 4.3+#&&)/#4'44)3%3*'&'&&)-#'%C)3*#&&)-#'%&'(%#(3#8'%A.(./,,+, '+#&&,#%+.%4)4 #+$'#8'%()+4#/#4'%&,+('64(3+34&.. $1) #2)&)*)$&..'%4#4#C)#4'4&#.+$'#A#C)% $'%(#A7(3$&)#4&'%-)$-..(4#'%().&&) /#)A'/*#&'(%#(3#&)*)+)%%'&))% '+#A)#4#A)A)C#(3$&)#4#A)%3*'.4?-3#/)C)('4&,-664$)+C3#&.(4#A) )+-#&))% 3&&'A.(3-..&&)?*466((#4#,3/#%)#4..(4#) #(.#4'%(#A*)C.83()%&.A'' 4'A(',4&#&#'834&))3/)&$'#((3.&'%4)?4#A,/'%'4&6/#%'%*'+.4&..3/#'% -)$-..(4#'%4)/3%#*.3A#4''%C)&'$3(())4''%$6786%&,/#4''% **#/#4'%#A/#7#4&,4'.+))/..&)/#)3$C))/#4'%6A'#4#,*'+#))&&'#&)E )-3#&&''A#4..4 )(43&&)#4..4 )-)#%%3A#4..4 3#/#%%)A#4..4 $&'#4&67 (4#A7A#4664 )+(3#&.(4'%/.()#4..4 ))&)+(3#&&))*)#&4#6(4#&&,#4'%C.83$)+C3#&.(4'%C) $)+C3#&.4().8'%/674(3(3$)+C3#&.4+6$/,%*,,/,,+,%)4'&&)/#4&) '+.4(.+44#'%34)A&)&)-3#&&''%)4'&&)/#%'%3%6A''%4,4.$&''A#4'%$'A**3) 9-67)+-3?.('/#?$)+C3#&&'A.%C)&()/#%'%4'.+)44):?/.&&)-)A#&'&&)-)%.4'#%C)&(3+6$/#'%$)+C3#&&'A.4&)C)C3*)6(4#&&,#4#4&,$)+C3#&.4('++3#4&) *..&&..&)-3#&' )+C3#&.4+6$/,%+)('%&''4&)C)#(,C)()./)4&)+#**.'% +6$/,44,-3#3A).4'#&)'+#&)-3#&&'#&)+#%%)(()#%C)%#&,-3#8))%/674 22

23 &3&'.&&))4)/)44)$)+C3#&.(4'44) *'&'&&)'44)5-.3&#)#A'('A&)-7#4#A'.;$#<)+#)/#<#%,?-3#-)&0-.3&#))&3+)%44#&$)+C3#&'A)4)/))&'(%#(()) $#8)+#%)C)-.3&#))&-#$+',&-3#-)&$)+C3#&'A)4)/))A#((''4&,.('% (3'&&)'44)-,#4&,,&3+#%$67((,6(4'% 3()&)*).(4'44)$)+C3#&&'A.A'3% )4'&'&&)-)*,,/,,+,C)4'3%3&'&&)-)$.3/#33%()#(#44)$)+C3#&.(4#44)E )+&)A3%$)A#%%)%('$#&&6/#%'%9A#((./#%'%?+6$&#?&)4)*)#%3: ).%#4*'+.4&'(%#(()*)#()A&))% '(%#()%43-'A&)/#%'%C)/..%&'A.A#((''4&, )%83+#44)/'%'4&6/#%'% 67)+-3#44)'&'%'/#%'% #A*)#A.44)/'%'4&6/#%'% ) ))&)+(3#&&))$)+C3#&'&&)-)%&'(%#()%*#A((3/#4&)43*#-#%34#% 34$)+C3#&.4('+&)4#4,A&,,.4'#&)..4#)&'(%#(3#&)?%''$(,#4'-,&&'$3(())4&# &3#4&'%4)3**#/#4&)C)C34&))4$)+C3#&'A))%-)#%6$&,&'(%#(()) ())-)/)#4'4&#?&.A''$)+C3#&.(4'4&)&6A4, $C))C)%3%4))&)-)$)+C3#&.4 '$C,(4#?C3A3#%$)+C3#&.4+)('%%'&))%/..&)/)%&3#4#))%&.('-)%&'(%#()% 6/*,+#A',44,).&&)-)&&'(%#(()*'+$''&?C3#44)3%B4#83&&.B&'(%#(()? -)4&)&'(%#(()C)(3/G#%))&#36$&''% 4'#&)&'(%#(3#&)4#4,A&,-,$)+C3#&.4 3%&3(#466&,*#&,,('+&).(4'%)'%%'%-67&)#%)&4)(3('#&) ))&)+(3#&&))(3(3%)#44.3+#&.(4'%&'(%#4'4&#3#(')) '4#&&,/#4&,)*.3$C))C)%()%44)4'(,34#%*#A(3&.%(3(3%)#44.3+#&.(4'% 3*'&'&&)-)%34)%'4#&&,/#4&,4#&'%?'&&,()#(#A)$)+C3#&&'A#C3#A)3% /)$83A#4..4%,$8,3#(')4.3+#&.4 3()#4'4&)&'(%#()%34)4&)3A#4#(6'&&,-, A76&,/,,%C)$)-)#%%3A#4&)/))%B4'&,+(',*3#%&&#B?C3()3% /,,+,,-#//,44,)4'/)44)&'(%#()%3%%#4&./#4'(4#4#/'+(#(4#'3# %)<'44)4'A,%*#&,/#%'%4.3+)%)C)*3A-#4&)C3.4&)/#%'%3%&,A)#%'% B&,+(',*3#%&&#B )/)A)4'3%3#-))%83(.+'%4$.$)+C3#&''3#%)<' $)+C3#&.(4''% ))&)+(3#&&))4#&,?'&&,$)+C3#&.(4#%'#46%%6B(.3A'#&)$'&(#,B &)#'&&,3$C))C)*#&,,*#&(#,6(4#%*.$'A.#&)$)+C3#&&'A#C3#8'%C.&'A'44) ('4('%,,%*,#-,%(..A./#4#) #&,4..+'/*#C)%.3+'/*#+6$/,?4#&, '%'//,%&3#/#%%)A#4..8'%34..&&)3%3A&)-) 3.A.-#(3%)#()#4#44) #A&)$)+C3#&.(4#44)'#6A''%4,()%%)&)3*'&&))(3(3%))%..&&)&'(%#(())? -))%/#'A..//#%*#&,,6A,+'#*)4&)&'/*3)?3&&))&'$&,-,+)%83+'#&)C) -3#/)?%3*'.4C)A#('$)+C3#&&'#&) #(3%A3**.&+''%#&3-)&.4'#%3&3A#4'/*# $'&(#(3(3%))%..8'%)4#)%3**#/#4'A' ) &'&)+(3#&&))*)#&4#3$C))C)%C)3$C)&&)-#'%-,A#4&,-.3+3-)#(.&.4&)? /6743$C))C#'%-,A#4&,('4(#%,#4&,-.3+3-)#(.&.4&),,*'+#))&&''%)&.A#4# 3A)4'?'&&,$)+C3#&.(4#)3$C))-)#%6(4#3$C))C)?/.#8'%&3#/#'44) )*.3$C))C#%) *.3$C))C)3$C))6(4#&&,#4#,$)+C3#&&'A#C3#&)?$)+C3#&.4*)+'C)? 23

Luonnolliset vs. muodolliset kielet

Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnollisia kieliä ovat esim. 1. englanti, 2. suomi, 3. ranska. Muodollisia kieliä ovat esim. 1. lauselogiikan kieli (ilmaisut p, p q jne.), 2. C++, FORTRAN, 3. bittijonokokoelma

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

OYUS-Judo 1/11. Judon-peruskurssiopas OYUS-Judo

OYUS-Judo 1/11. Judon-peruskurssiopas OYUS-Judo OYUS-Judo 1/11 Judon-peruskurssiopas OYUS-Judo OYUS-Judo 2/11 YLEISTIETOA JA HISTORIAA JUDON PERIAATTEET Judo, ei voimalla vaan taidolla. Olet joskus kuullut tai lukenut sanan judo. Se on tuntunut salaperäiseltä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

PERUSRUNKO JUNIORIT (oranssista vihreään)

PERUSRUNKO JUNIORIT (oranssista vihreään) PERUSRUNKO JUNIORIT (oranssista vihreään) HARJOITUSKERTA TEKNIIKKA OPETUS FYSIINEN HARJOITUS MUUTA OPETETTAVAA 1 Tate-shio-gatame + mattokääntö Randori Ne-waza puolustus 2 Osoto-gari kertaus Ukemiharjoitteita

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus.

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus. 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos Parijono ja 1-2 hippaa. Parijonossa ollaan kokoajan pienessä liikkeessä 1) 1 min Paikallaan juoksu 2) 30 sek Pikkuvuorohyppely 3) 30 sek

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA, HJK C

HARJOITUSOHJELMA, HJK C HARJOITUSOHJELMA, HJK C No: 1/ 5 KESTO: 90 min HARJOITUKSEN TARKOITUS: Maalivahtien kesäharjoitus (taito/koordinaatio/reaktionopeus) Alkulämpö 10 min. Hyppynaru: eteen-/ taaksepäin paikallaan jalat ristiin

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Dan-Kollegio ry:n esityksen pohjalta Suomen Judoliitto ry:n hallituksen kokouksessa 10.6.2016. Säännöt astuvat voimaan 1.7.2016 ja ovat voimassa

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Suomen Dan-Kollegio r.y. Graduointisäännöt 42 / 60 Suomen Judoliitto, www.judoliitto.fi Graduointivaliokunta 1.1..2008

Suomen Dan-Kollegio r.y. Graduointisäännöt 42 / 60 Suomen Judoliitto, www.judoliitto.fi Graduointivaliokunta 1.1..2008 Suomen Dan-Kollegio r.y. Graduointisäännöt 42 / 60 SUORITUSTASO VYÖASTEITTAIN Keltainen vyö Keltaisen vyön kokeissa tekniikkasuoritukset tulee olla tunnistettavia. Tekniikan ajoituksessa, suunnassa ja

Lisätiedot

LANKAKERÄ NEULOMINEN

LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄLEIKKI Oppilaat seisovat luokassa ja heittelevät lankakerää ristiin rastiin. Ensimmäinen heittäjä sitoo langanpään sormeensa, heittää kerän seuraavalle. Tämä ottaa langasta

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Marketta Karjalainen Msc in Disaster Relief Nursing, Sairaanhoitaja AMK, Ammatillinen opettaja !"#$%&%%$'&()!$(%*$%$+!&+!$+,)-#.

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-D, F-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Koululautakunta Hyllyn numero 361-368, 391-397, 403-404, 406-407, 409-410, 412, 414 Lukumäärä

Lisätiedot

!!! "#$%&'()!*+&%&'$(,-)!./""/'$('/"0/)!'11))2$

!!! #$%&'()!*+&%&'$(,-)!.//'$('/0/)!'11))2$ !"#$#%&%%')*+,+,-)-!!! "#$%&')!*+&%&'$,-)!./""/'$'/"0/)!'11))2$ ) !"#$#%&%%')*+,+,-)-! "#$%&')!*+&%&'$,-)!./""/'$3&,4/&,-'11))2$ 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555556! 75! #,&'$1555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin page 1/10 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Sähköisen hakemuksen ja muutoksen lähettäminen ulosottojärjestelmään...3 3 Aineiston

Lisätiedot

NATSAKOKEET Sotkamon Tsuyoi ry.

NATSAKOKEET Sotkamon Tsuyoi ry. NATSAKOKEET Sotkamon Tsuyoi ry. Graduointivaliokunta Natsakokeiden filosofiaa: - Graduointiohjeet eivät määrittele natsakokeiden sisältöjä, joten se jää seuran/ graduoitsijan kontolle. - Natsakokeiden

Lisätiedot

TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79

TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79 TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79 Taitoryhmät ovat harrasteryhmien ja kilparyhmien välissä olevia ryhmiä, joissa harjoitellaan jo tavoitteellisemmin. Taitoryhmissä voi

Lisätiedot

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko.

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Alkulämpö 10 min Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Haaraperushypyt (3 liikettä) 10 x Tavallinen 10 x Kädet ja jalat ristiin 10 x Kädet ja jalat eteen/taakse

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976.

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976. Sivu 1(21) Ca Säätiön hallituksen pöytäkirjat 1971 1976 4.2.1971-10.2.1976 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976 Sivu 2(21) Cb Säätiön isännistön pöytäkirjat 1970 1976 1 Isännistön pöytäkirjat

Lisätiedot

Asymptoottiset kolmiot hyperbolisessa geometriassa

Asymptoottiset kolmiot hyperbolisessa geometriassa Asymptoottiset kolmiot hyperbolisessa geometriassa Elisa Roivainen Matematiikan pro gradu Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos Kevät 2016 Tiivistelmä: Elisa Roivainen, Asymptoottiset

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kansalaiskoulu Hyllyn numero 161-166 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

VOIMISTELUN TELINELAJIEN PASSI

VOIMISTELUN TELINELAJIEN PASSI VOIMISTELUN TELINELAJIEN PASSI MINÄ VOIMISTELIJANA MONIPUOLINEN HARJOITTELU Väritä ruutu aina kun olet liikkunut JUOKSIN Kuvani LUISTELIN PELASIN PALLOPELEJÄ UIN Nimi Ryhmä HIIHDIN LEIKIN PIHAPELEJÄ Harjoitusaika/

Lisätiedot

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin ASEMAOHJELMA 1 Ohjelma on asemaohjelma, jonka tavoitteena on harjoituttaa joukkuevoimistelun avainliikkeitä. Ohjelma vapaasti muokattavissa. Voit noudattaa ohjeita ja video mallia tai sommitella musiikkiin

Lisätiedot

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE!

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! Pysy kunnossa Tapiolan Voimistelijoiden ryhmäliikunnan joulutauon aikana. Helpot ja tehokkaat kotijumppaohjeet, ovat tauon aikana motivoimassa sinua liikkumaan. Kotijumppa

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

111111111111111111 II IIII II II 11111111111111111111

111111111111111111 II IIII II II 11111111111111111111 111111111111111111 II IIII II II 11111111111111111111 F10008 (12) PATENTTIJULKAISU PATENTSICRIFT (10) FI B (45) Patentti myönnetty - Patent beviljats 15.04.1999 (51) Kv.lk.6 - Int.k1.6 SUOMI-FINLAND (FI)

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

Savonlinnan AJO Kesäohjelma NO: 1 1.6-3.8.2014

Savonlinnan AJO Kesäohjelma NO: 1 1.6-3.8.2014 Savonlinnan AJO Kesäohjelma NO: 1 1.6-3.8. Viikko:23 Kova Maanantai 2.6 Tiistai 3.6 Keskiviikko4.6 Torstai 5.6 Perjantai 6.6 Lauantai 7.6 Sunnuntai 8.6 Pihlis 16.30 18.30 POWER POWER POWER POWER POWER

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä????

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä???? MAA5 - HARJOITUKSIA 1. Olkn ABCD mielivaltainen nelikulmi. Merkitse siihen vektrit a) AB b) CA ja DB. 2. Neljäkäs eli vinneliö n suunnikkaan erikistapaus. Mitkä seuraavista väitteistä vat tsia neljäkkäässä

Lisätiedot

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015 Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 015 Avoimen sarjan tehtävät ja niiden ratkaisuja 1. Olkoot a ja b peräkkäisiä kokonaislukuja, c = ab ja d = a + b + c. a) Osoita, että d on kokonaisluku. b) Mitä

Lisätiedot

Loppuverryttely salissa

Loppuverryttely salissa 1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 10 min Jäähdyttely 3 min 3 min juoksua eli kenttä kerran ympäri reipasta vauhtia Tämän jälkeen puoleen väliin kenttään rento spurtti ja loppu matka kevyttä hölkkää toista

Lisätiedot

6. kyu. 5. kyu. aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä

6. kyu. 5. kyu. aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä 6. kyu aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä aihanmi katatedori iriminage molemmat kädet uken olkapäillä gyakuhanmi katatedori shihonage

Lisätiedot

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Tehtävät ja ratkaisuhahmotelmat 1. Teräväkulmaisen kolmion ABC korkeusjanojen leikkauspiste on H. Pisteen H kautta kulkeva ympyrä, jonka keskipiste on sivun

Lisätiedot

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa Yleistä B-luokka Kilpailuihin voi osallistua aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun voimistelija täyttää 7 vuotta (lisenssikausi syksy 2013 - kevät 2014 / 2006 syntynyt) B-luokkaan voi siirtyä kilpailemaan,

Lisätiedot

1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 8 min

1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 8 min 1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 8 min Jäähdyttely 3 min Juostaan pienessä tilassa ristiin rastiin. Pelaajat sanovat vuorotellen jonkun värin jota pitää mahdollisimman nopeasti mennä sormella koskettamaan

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 FYYSINEN HARJOITTELU & TUKITOIMET Seuraavassa on kuvattu (henkilökohtaisella tasolla) missä järjestyksessä fyysisiä harjoitteita voi

Lisätiedot

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 3 min Häntähippa: Kaksi joukkuetta, ryöstetään toiselta joukkueelta häntiä(liivin). Se joukkue voittaa joka on ensin ryöstänyt toisen joukkueen kaikki hännät. Hännät ryöstetään

Lisätiedot

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm)

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm) Kausi 2016-2017 REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Staramerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa, kunhan on Stara-lisenssi. Liikkeet ovat voimistelukoulun alkeis- ja alkeisjatkopassista.

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS

TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS TOIMINNALLINEN LIIKKUVUUS SUOMEN URHEILUOPISTO VALMENNUSKESKUS Pia Pekonen & Annimari Savolainen ASKELKYYKKY KÄDET YLHÄÄLLÄ Polvissa noin 90 asteen kulma Keskivartalossa pito Käsien vienti yhdessä ylös

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

TAPIOLAN KARATE DOJO R.Y. TURVALLISEN HARJOITTELUN PERIAATTEET

TAPIOLAN KARATE DOJO R.Y. TURVALLISEN HARJOITTELUN PERIAATTEET TAPIOLAN KARATE DOJO R.Y. VR/MK/23.4.2008 TURVALLISEN HARJOITTELUN PERIAATTEET Kamppailulajeja harjoitellaan usein oman turvallisuuden lisäämiseksi. Niinpä pääsääntöisesti myös kamppailulajin harjoittelun

Lisätiedot

1 5 päämyllyä 12,0 (4x2,5/2,0) 12,0

1 5 päämyllyä 12,0 (4x2,5/2,0) 12,0 Permanto 1 Juoksuvauhti - puolivoltti eteenpäin - lentokuperkeikka 2,0 (1,0/1,0) 2 Hyppy etunojaan 0,5 3 Jalan vienti spagaatiin 2 sek - käännös sivuspagaatiin 2 sek - käännös spagaatiin 2 sek 1,5 (0,5/0,5/0,5)

Lisätiedot

Liiketaitotestit ja tuloskortti

Liiketaitotestit ja tuloskortti Liiketaitotestit ja tuloskortti 1 taso Perus liiketaidot Syväkyykky 1 - integroitu liikkuvuus käsivarret vaakatasossa edessä - suorita kyykkyliike niin alas kuin sujuvasti liike on mahdollista - lantiotason

Lisätiedot

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20

www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 www.gains.fi/kotijumppa 1. Etukyykky 2-4 x 10-20 Ota isompi vesikanisteri tai vaikka matkalaukku syliin. Jalat hartianlevyiseen haaraasentoon, jalkaterät suoraan eteenpäin. Polven tulee ehdottomasti mennä

Lisätiedot

PISTEMÄÄRÄ ISTUMAANNOUSU, ETUNOJAPUNNERRUS (kpl) 5 45 > 4 40 44 3 35 39 2 30 34 1 25-29 0 < 24

PISTEMÄÄRÄ ISTUMAANNOUSU, ETUNOJAPUNNERRUS (kpl) 5 45 > 4 40 44 3 35 39 2 30 34 1 25-29 0 < 24 Rukan Alppikoulun valintakokeiden fysiikkatestit: Testataan hakijan fyysistä kuntoa lajin vaatimin edellytyksin ja testein. Testit pisteytetään 0-5 pistettä per testi. Testejä ovat seuraavat: - Istumaannousu

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten.

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten. Kesä 2012 Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti ja riittävästi. Liikunnan riittävä määrä ja laatu ovat tärkeimpiä

Lisätiedot

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 EVU 01-02 white Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti

Lisätiedot

AKROBATIAVOIMISTELUN YKSILÖSARJAT

AKROBATIAVOIMISTELUN YKSILÖSARJAT AKROBATIAVOIMISTELUN YKSILÖSARJAT Akrobatiavoimistelun yksilösarjoissa kilpaillaan seuraavissa luokissa: LUOKKA IKÄRAJAT 2014-2015 Sarjan sisältövaatimukset Pisteet ja arvostelu Tulokset kausi A (08-09

Lisätiedot

C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012

C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012 C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012 Ma Ti Ke To Pe La Su 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. Kuntopiiri Lenkki, 1 h Loikat Lenkki, 1h 15 min 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. Naruhyppely Lenkki,

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarrettomien sylintereiden valikoima tarjoaa ratkaisun jokaiseen automaatio- ja asemointisovellutukseen. Hyödyntämällä edistynyttä muotoilua ja tuotantovaatimuksia

Lisätiedot

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit päivitetty 10.12.2011 Valmentajan varmistus kaikissa testeissä on sallittu! Puomin liikkeissä ei avustusta, valmentaja saa seistä vieressä. Liikkeiden arvostelussa

Lisätiedot

"#"#!"$%&$%!#'#()#%*!

##!$%&$%!#'#()#%*! "#"#!"$%&$%!#'#()#%*!!"#$%&$'()*+,&(-$*-.)$"#/%.."($")/")$"#0,,($")('%1"+"&(&((") "11"$$&$,"$$,#,&((")!!!!!!!!!! 2"10,#,,.)*+&%0&($%) 2'$3&4".)$,"$$,#&$*-.)3,(3'() 5+-()6)711"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.)3,9&$$:1&.,.)

Lisätiedot

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit vuonna 2013

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit vuonna 2013 Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit vuonna 2013 päivitetty 24.1.2013 Valmentajan varmistus kaikissa testeissä on sallittu! Puomin liikkeissä ei avustusta, valmentaja saa seistä vieressä. Liikkeiden

Lisätiedot

Kiteiden kausisuunnitelma syksy 2012-kevät 2013, sarja 10-12v

Kiteiden kausisuunnitelma syksy 2012-kevät 2013, sarja 10-12v Kiteiden kausisuunnitelma syksy 2012-kevät 2013, sarja 10-12v Painopisteet: liikkuvuus, nopeus, akrobatia, keskivartalon hallinta (ketteryys, koordinaatio) Tavoitteet: sivuspagaati, sivutasapaino kädellä,

Lisätiedot

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6

1. Aloitusliike...2. 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3. 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 24 liikkeen Taiji Sisältö 1. Aloitusliike...2 2. Villihevosen harjan jakaminen molemmille puolille...3 3. Valkoinen kurki levittää siipensä...6 4. Harjaa polvea ja käännä askelta molemmille puolille...7

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport

Taso 4: Kuntosaliharjoitteet InnoSport 1 / 7 8.10.2009 20:38 Taso 4: Kuntosaliharjoitteet Taso 4: Kuntosaliharjoitteet 4. taso koostuu harjoitteista, jotka tehdään kuntosaliharjoitteluna ja toiminnallisena harjoitteluna. Kuntosaliharjoittelussa

Lisätiedot

TSEMPPIÄ KESÄÄN JA MUISTA, ETTÄ VASTUU ON NYT SINULLA! MITÄ ENEMMÄN JAKSAT TEHDÄ TÖITÄ KESÄLLÄ, SITÄ HELPOMPAA PELAAMINEN ON ITSE PELIKAUDEN AIKANA!

TSEMPPIÄ KESÄÄN JA MUISTA, ETTÄ VASTUU ON NYT SINULLA! MITÄ ENEMMÄN JAKSAT TEHDÄ TÖITÄ KESÄLLÄ, SITÄ HELPOMPAA PELAAMINEN ON ITSE PELIKAUDEN AIKANA! - Alla omatoimisen jakson harjoitteet ja ohjeet harjoitteiden suorittamiselle. - Sinulle tarjotaan avaimet kehittymiseen ja sinulla on avaimet lunastaa peliaikaa! - Sinä valitset haluatko tehdä kesällä

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO GRADUOINTISÄÄNNÖT 27.10.2012. Suomen Dan-Kollegio r.y.

SUOMEN JUDOLIITTO GRADUOINTISÄÄNNÖT 27.10.2012. Suomen Dan-Kollegio r.y. SUOMEN JUDOLIITTO GRADUOINTISÄÄNNÖT 27.10.2012 Suomen Dan-Kollegio r.y. SUOMEN DAN KOLLEGION TEHTÄVÄT JA GRADUOINTISÄÄNTÖJEN SISÄLTÖ Suomen Dan-Kollegio r.y.:n hallitus toimii Suomen Judoliiton graduointivaliokuntana

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu (2) Ca Yhtiökokousten pöytäkirjat 963 99 Yhtiökokousten pöytäkirjat 963-99 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu 2(2) Cb Hallituksen pöytäkirjat 964 992 Hallituksen pöytäkirjat

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Yleiset tiedot /5 Valmiit laiteyhdistelmät /6 Lisätarvikkeet Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm /7 Yleiset tiedot Painikkeet

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 90min 1

LIPPUPALLODEMO 90min 1 LIPPUPALLODEMO 90min 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2.OPETUSKESKUSTELU a) OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

Edellisen vuoden lääkekulutus (Kausi 201401-201412)

Edellisen vuoden lääkekulutus (Kausi 201401-201412) Sivu 1 A RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUKSIEN JA 297,76 6 1 278 052 9 6 AINEENVAIHDUNTASAIRAUKSIEN LÄÄKKEET A01 SUUN JA HAMPAIDEN HOITOON 8,68 11-2 2 874 8 14 TARKOITETUT VALMISTEET A01A SUUN JA HAMPAIDEN HOITOON

Lisätiedot

KONEKIERRETAPIT REIME NORIS KONEKIERRETAPIT

KONEKIERRETAPIT REIME NORIS KONEKIERRETAPIT KONEKIERRETAPIT REIE NORIS KONEKIERRETAPIT HAKEISTO JA TUOTE-ESITTELYÄ TUOTESIVUT FETTE KONEKIERRETAPIT HAKEISTO JA TUOTE-ESITTELYÄ TUOTESIVUT Puh. 029 006 130 www.maantera.fi Fax. 029 006 1130 e-mail:

Lisätiedot

KEPPIJUMPAN PERUSLIIKKEITÄ "Keppijumpan isän" Juhani Salakan ohjeita oikeisiin liikesuorituksiin. Perusohje: Aluksi suurin huomio oikeaan suoritustekniikkaan (opetellaan ensin "uimaan" ja mennään vasta

Lisätiedot

Sandokai Aikido Jo-katat

Sandokai Aikido Jo-katat Sandokai Aikido Jo-katat Kirjoittaja: Virpi Jylhä Tässä ovat nuotit Jo-katoihin 6, 8, 13, 22 ja 31. Muista kuitenkin, että katoja voi tehdä myös eri tavoilla ja on tärkeää opetella ne siten, kuin oma opettaja

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

102 Käyrä. Piste ( 3,0 ) on käyrällä, jos ja vain jos sen koordinaatit. Siis piste ( 1, 2) Siis piste ( 3,0 ) ei ole käyrällä.

102 Käyrä. Piste ( 3,0 ) on käyrällä, jos ja vain jos sen koordinaatit. Siis piste ( 1, 2) Siis piste ( 3,0 ) ei ole käyrällä. Pramidi 4 Analttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 1 Päivitett 19..6 11 Todistus 1 Kärä x + = x + 4 5 3 31 = x x+ 4, jos ja vain jos pisteen 3,7 koordinaatit toteuttavat kärän htälön. Kun x = 3 ja

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

1. Liikkuvuusharjoittelusta 3. 2. Toiminnallisia liikkuvuusliikkeitä alku- ja loppuverryttelyyn 4. 3. Kotiharjoitteluopas liikkuvuuden lisäämiseen 10

1. Liikkuvuusharjoittelusta 3. 2. Toiminnallisia liikkuvuusliikkeitä alku- ja loppuverryttelyyn 4. 3. Kotiharjoitteluopas liikkuvuuden lisäämiseen 10 12/2013 Sisällysluettelo 1. Liikkuvuusharjoittelusta 3 2. Toiminnallisia liikkuvuusliikkeitä alku- ja loppuverryttelyyn 4 3. Kotiharjoitteluopas liikkuvuuden lisäämiseen 10 4. Muistiinpanoja 17 Lähteet

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

Käsipositio futari geiko

Käsipositio futari geiko Käsipositio futari geiko Käsipositiodrilli on Anten luoma virtaava pariharjoitekokoelma, joka koostuu useammasta tasosta. Harjoitteen perusmuodosta on johdettu laajempia yksittäisiä pariharjoitteita (vastatekniikat,

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO GRADUOINTISÄÄNNÖT

SUOMEN JUDOLIITTO GRADUOINTISÄÄNNÖT Hyväksytty Judoliiton hallituksen kokouksessa 19.1.2014 SUOMEN JUDOLIITTO GRADUOINTISÄÄNNÖT 1.1. 2014 Suomen Dan-Kollegio r.y. SUOMEN DAN KOLLEGION TEHTÄVÄT JA GRADUOINTISÄÄNTÖJEN SISÄLTÖ Suomen Dan-Kollegio

Lisätiedot

19.4.2009 PERUSTEKNIIKAT

19.4.2009 PERUSTEKNIIKAT 19.4.2009 PERUSTEKNIIKAT Perustekniikkaharjoittelun pääsyyt ovat vahvan asennon kehittäminen ja tekniikan maadoittaminen omien kehonmekanismien tarkastelu suurten liikkeiden avulla. Perustekniikan harjoittelulla

Lisätiedot

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1. Eilispäivän Tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1.1. Yleistä Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmään sisältyvät seuraavat

Lisätiedot

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi Osanumero Kuvaus Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka Tuote nro Nimi Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka 204 2 501J9B 0245 2 444D 01078 2 101C 01202 LAAKERI 1 73,36 89,50 401A4B 1402

Lisätiedot