? 2 ! " # " # $ # % #" name="description"> ? 2 ! " # " # $ # % #">

('/#& 0 '$&,-,+)%83+#'%&)+(3#&.4 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "('/#& 0 '$&,-,+)%83+#'%&)+(3#&.4 0"

Transkriptio

1

2 !" #$#%&'(%#(()*'+$'#&,&)+-#&))%./#()&) ('/#& 0 '1)2) 34$#1)2) 4$#1)2) 5!" 5 67((,6(4'& 5 #83%%)& 0 '$&,-,+)%83+#'%&)+(3#&.4 0 '!)2)9)&)/'!)2): 0 );$#!)2)9)<'!)2): 0 = 0 >? 2

3 ! " # " # $ # % # &# " " ' # # ( # # # % 3

4 # %# # $ # )*+ ) ( #, # ), + ) )- ))- ) ), + " %. ) $ 4

5 /01%2 &&'A.%345$6 B#&3(4'&*'+$'#A'//'(,+4#-,A#4668'4&,?4'(,()#(#A'3$C))C)(3A'<3#A'? C3#A&)3A'//'4))%''&$6-#,%'.-3C)C)*)A).&'&&)B..4.A)44)C)4*3344)5 00 )+((.C)3+/) 5

6 '&,/,%&'3(4'%(#+C3#&&)C)&3A'//'C)A)*4#4&'%*'+$'#8'%#4#, A'//'/3A'//)&$)++)4&)%''&C.83)0A.-.%*.3A#-,A#4&,A,$&#'%? -,A#A,)(&#-#4'//#%?-,A#A,-,$'//,%)(&#-#4'4&#)A)4#//')(&#-#4''% C.83&3#/#%&))%A)4&'//'/.()%)000A.-.%)A.44),$,%-)#(.&&#/..% 3$'A)4'.+)%)4'&&)/)'$&3?C3%()/.())%3/#'%A)4&'%/.())%4))/#%'% /.(4.C.83(.+44#A'-)+/#4&.#4#-)+/)4&#-)#%?C34)#()#4'//#%C.83) $)++)4&)%.&A)*4'%-)%$'/*#*)A)#4#&)&)/#A' #%,&#A)%&''44)'#4#4-3#%.& &'$8,/..&)(.#%34&))..8'%C.83<#%C)-67%/..&3#44)()83%%'#8'% &#A)A'.%C3$3%(#%+6$&66?%#%4'%*6+(#&'('/,,%(.%%3A) /#'%C)/.#8'%(#% &'%)-#'%()%44)&3.$.&'44)3%3**#%.&C,+C'4&'A'/,,%()#('%A)#4&).% +6$86#//'3$C))/))%/.(4.C.83)?)%&3#.3/'%.83A#&3%C,+C'4&,/, /.(4.C.833$C))C)(3.A.&.4&,$,%43*#-)%C.83*'8)<3<#4'%A#4,%.(4.C.833$C))C)%)&3#/#/#4'%C,A(''%3A'//'4#+&6%''&6$,'%'//,% -)+4#%)#4&'%C.%%.C'%3$C))C#(4#3('#A&.)//''+#A)#4#)3$C))/#4C) 3*'&.4&)*3C)46%&6#)C)&.4&,/,%(#+C)%&'('/#4'4&,?C3&&)()#((#'%'# &)+-#&4#4#&3#4&))4)/3C)-#+$'#&,?C3#&)/'3A'//'&'$%''& 3()#%'%C.83%)A3#&&)%.&A)*4#3%-)+/)4&#C34(.4$))-'#A.&A)C#44) /'%'4&6/#4'4&,?(3+(')4&)-67)+-34&)C)/'4&)+..(4#4&) #)%.4'#%?&)# 3#(')4&))%A,$'4)#%)?%,/,.%'A/)&(.#&'%(#%*,,&6-,&$))-'#8'% +3/.(3**))% )A.)//'&,A,(#+C)A)&.38)'4#A'%,('/6(4#,C))C)&.(4#)? C3#A)%,/,A)4&'%$))-''&-3#4#-)&'$(,&3&'.&.) #'3%(.#&'%(#%*#&(,? /.&()#%'%C)('A#-3#3A)-,A#A,$.3%3 )C#C)4'%(3-..4?$)+C3#&&'A.+.&#%#& C)(#A*)#A.&4))-)&&.A)&.&.#(4#C3A)*4'%)'#(,/'#8,%/#'A'4&,//'A)4&) &)+-#&4''#(,4))())%B4.3C'A)B%,#A&,C.833%C)'A,/,,%6A''%4,(#% A#&&6-#A&,&34#)4#3#A&) )A..&)&66A#4''%A)*4#.+$'#A#C3#8'%4'.A3%&))%C)-)A/'%&)/#4''%'#3A' 466&,3A)?/.&&)A)4&)'#&)+-#&4'/674(,,%4.3C'A))$8#4&./#4''%4))(() #(.#%'%.%3$&)).4'#%?/#A)#4&)3A#3A)A)*4#?/#&'%$))-'#A)C)/#&'%.4()A&))6+#&&,,4'A)#4&)?/#4&,)#(.#%'%'#(6('%''8'4.%'A/3#/))% ))-'#8'%&3&'.&./#%'%3%+#**.-)#%'%*)#&4#A)*4'%A#(.%%)A#4'4&) A)$C)((..8'4&)?+#&&,-,%-)+$)#%)A3#&&)-)4&)/3%#*.3A#4'4&)? &)-3#&&''A#4'4&)C)/674/#'A#$6-,,&.3&&)-)4&)$)+C3#&&'A.4&)?/674 )#(.#4&'%(6-64&,C)$)A.4&)()%%.4&))C)&.(').+$'#A'-))A)4&) ))8.()4C)&.%%3A#%'%$)+C3#&&'A.-3#C3$&))(#A*)#A./'%'4&6(4''%?/.&&) 4..+'/*)%)&)-3#&&''%)3%4))-.&&))/'%'4&64&,C.83()%'A,/,% &)#*)A''A) )+-)/'%'4&64&,(,,%4))-.&&)%.&C.83()-3#$6786%&,,C.83) 6

7 )//)&#A#4'4&#9**3%D50?))((3))+#EF))%(3&67&,/#&)A#A)>F?.3/'%.83A#&3%1114#-.&D**3%)+(#4&3:,+(',&,3-)&)4'%&''&C)&)-)&?C3#&)A)*4#3/)(4..C.834)A#A)-)+&&.'44))% %.3+.()#4'(4#C)A3*.A&))#(.#4'(4#3.A.%(,6%&#?3*#4('A.C)&67'A,/,3-)& C)&(.-))()/**)#A.)?C344)3%/674-3#&&)C#)C)$,-#,C#, 3%#/'%'4&6%6& C.83()3%/674*,+C,%%6&A3#4&)-)4&#3*#4('A.44)C).+)A))%&67'A,/,44,.8344)3/)(4.&&./,,+,&#'&3#%'%$)+C3#&&'A.?*34#&#-#%'%(.+#%)A)#4..4? ('4(#&&6/#4(6(6C)4.3+#&.(4#44)/)(4#/))A#4'%&'$3%*'+#))&'3% /67$'//#%43-'A'&&)-#44)3*#4('A.%?&67/))#A/)%C)'%%'%/..&)'A,/,% #&4'44,,%&.3/#%$))4&'#4#% 00A.-.%A3**.*.3A'%C)%6&000A.-.%)A.%#A/#7%,-3#8))%*#&,,A)4&'% ()4-)&.(4'%C)4)/)A)4'%&)-3#&&'#8'%'+#6&6/#4&,(38#%?*,#-,(38#%? (3.A.%C)$)++)4&.4&'%4.$&''% )/)A)6$&'#47A#46643%()&3)/)44)? )#%)(#%4..+'//#44)()4-.('4(.(4#44) )%$'//)&4))&&)-)&A)#&&)) A)*4'%4)G.83A)C#%83C3A'?C3&&)A)*4#3/)(4.#4#(.+#)C)3**#4#)+-34&)/))% ).(&3+#&''&&'C)..4&)()4-)&.(4'4&)#++)A))%&,/,C3$&))A)*4'%()%%)A&) +#4&#+#&)#4''%&#A)%&''4''%?C344)4,,%%7&?&)-3#&&''&C)-))&#/.(4'&'+3)-)& '+#&#A)%&'#44).833$C))C#%)&7+/,,//'&,$,%&#A)%&''4''%&3#4&.-)4&#.8344)?(.&'%/#44,&)$)%4)A)*4'%$)++)4&.(4'44)?-)%$'/*#'%&.(#3% '$83&&3/)%&,+(',?/.&&)-,$#%&,,%(#%3+)4&)-)(#%%34&.4*#&,#4#A76&6, /674A)*4'4&)#&4'4&,,% 3**.$)%3%(#%%#4#&&'%/'#4&,.%%.C.83% 3$C))C#4&).83%*,,/,,+#,C)&)-3#&&'#&)3%(#+C)A#4..8'44))%)A643#&.+.%4))4&#.3/)A)#4&)C.83(#+C)A#4..&&)3%&3#4&)#4'(4#-)+4#%-,$,%?/.&&))A)% (3&#/)#%'%*#3%''+#)H'%44'%3%(#+C)44))%B* 769)//#?:(#+C3#&&)%.&%,/,C.83%*,,/,,+,&4'.+))-))% &,+('64C,+C'4&6(4''%E '%(#%'%('$#&64 I664#%'%('$#&64 '(%#()%('$#&&,/#%'%C)3&&'A.&)#&3 8'A#4'%A#4,(4#?4.3+)A)#%).4)H'%4'%#%(#+C)4&)3%E 6*/ 33/ )4&'%C.83(#A*)#A.&3-)&*34#&#-#%'%)4#) #A*)#A.A)3%$6-#,C)()%%.4&)-#) *.3A#)?-)#(()C.83)-3#&#'&64&#/674$)+C3#&'A)#A/)%(#A*)#A.)(#% )#&4# -3#&&)/#%'%%#%/674$,-#,/#%'%3%&,+(',,A)*4'%&'+-''%#&4'&.%%3%C) /#%,(.-)%('$#&&6/#4'44,,44,(#+C)44)(,4#&'A,,%A)4&'%A#(.%&))C.83%%,(7(.A/)4&) #+C) *'+.4&..3/#%$)-)#%&3#$#//'&#A)%&''44)?C3#44)C.83)A3#&'&))% 7

8 -.3&#))%)?(#A*)#A'/#%'%-.3&#))%)C)/#&)A#4#C)3%/)$83A#4&)4))-.&&)) C.83()%'%4#//,#4#44,J%.3+&'%(#A*)#A.#44).$.//'&'(4&#44, A)*4#4&)C)%.3+#4&)C)&)+(3#&)//'4#A,)A'-.3&#)#&)A)*4#) *)43%&)+(3#&'&&.()#(#A'C.%%.C'%C.833$C))C#A' )#%3*#4&'3%(.#&'%(#% )A3#&&'A'-#'%-.3&#)#&&'%?C) C.%#3+#'%3$C))/#4'44),A7#% A)*4'A)4))&&))3A)&)()%))%C3-.38'%&)#()$8'%/.(4.C.83(3('/.4 %4'A-,,?'&&,-)+$)#%)A3#&'&&.A)C#$)+C3#&&'A.C)(#A*)#A'/#%'%(3++'A3# /67$'//,A,#,A,4))-.&'&&)-)%(#A*)#A./'%'4&6/#4'%()%44) )%4)#%-,A#4'%$.#*.%4))-.&&)/#%'%-))&#'+#&&,#%*#&(,C,%%#&&'#4&,C) 4..%%#&'A/)A#4&)-)A/'%%.4&67&,?C3%()&3&'.&&)/#4'44)A)4&'%C)%.3+&'% 34)A&)4'.+)3$C))C)&3-)&)-)#%)4'/)44) #%3)4&))%%,#%-3#8))%4))8) )#())%+#&&,-,%A))C)C)(3-)&)43#%'%/)&'+#))A#A#&&3&)43%+6$/#% # +#&,'&&,4'.+3C'%A)4&'%C)%.3+&'%+6$/#44,C.83)$)++)4&'&))%-,$,% 4#%%'*,#% %*#8'&&,-,/#'A'44,'&&,C.833%/674(#A*).+$'#A.)?C3$3% A)4&'%C)%.3+&'%(#A*)#A'/#%'%(..A..3A''A#4''4&# /01%8 #3, 899:+ 3 $C))C)%3/)C.83(3('/.4)%&))-)+/..&&)C)-67)+-3('+&333$C))C)% C.83A#4'%&)#&3&)43% $C).4&)#&3)'#(.#&'%())%3A'/#'A'(,4&,$)%((#)-)#% 3/)%C)3$C)&&)-#'%()%&)*,#8'%().&&) 3%'&*'+.4)4#)&3%('(4#&&6C3 -.34#)4#&&'%C)%#&,-3#8))%43-'A&))$#'/)%/..%%'A&.#%)/674C.%%.C'% 8

9 C.833% +#&6#4'4&#)A3#&&'A'-)%3$C))C)%3%466&,*'+'$&6,$)+C3#&.4&'% 4..%%#&&'A..%C)-)A/#4&'A..% **))44)'#A.3%%3A#4'4&#())%(6'&, '4#&&,/,,%()#((#)%#&,&#A)%&'#&)?C3#$#%3$C))C)4))&&))&7+/,&, $C))C)% 3%(6'&&,-,43-'A&)/))%3**))%'4#/'+(('C,C)/)A'C)3/))% 3$C))/#4&66A#%4,43*#-#(4#4'(,3$C)&&)-#'%#(,C)&)#&3&)433%43-'A&.-#(4#.%%.C'%3$C))C)%3%/.#4&'&&)-)?'&&'#$,%3A')#%3)4&))%C.833$C))C)? -))%/674()4-)&&)C) )+C3#&&'A.%C)3$C))/#4'%&)-3#&&''&3%)4'&'&&)-) 4#&'%?'&&,$)+C3#&&'A.3%&)-3#&&''A#4&)?4..%%#&'A/)A#4&)C)%3.4.C3$&'#4&)C) '&&,3$C))C)(6('%''('$#&&6/,,%3$C))C)%)#&4'C)4)/)A)('$#&&,/,,% )*.3$C))C#'%4)-)A/#.(4#)&3#/#)C34(.4#&4'%,#4#%,C.833$C))C#%) A'//'&.&.4&.%''&3$C))/#4&)?3*'&&)/#4&)C)C.83)(,4#&&'A'-#%&'3(4#% C)(#+C3#&.(4#% A'//'(3('#A''&C.%%.C'%$)+C3#&.(4#44)'+#A)#4#) 3$C))/#4/'%'&'A/#,4'(,..4#)&)*3C)3*'&&))C3#&)(#%&'(%#(3#&) A'//' $6A,%%''&&3#/#/)&&3/#)3*'&.4/'%'&'A/#,C)*,,&6%''&&,44,(#+C)44) '4#&&,/#//'(,6&,%&7#$#% '#8,%&)*)//''#-)+/)4&#3A')#%3)3#(')&)# *)+)4?/.&&))#%)())%4''#3A'$.3%3#%/)$83A#%'%,/,(#+C)'#3A'-#'A, -)A/#4?&3((3*)4#&,(34())%-)A/#4&.A''())% 3()#%'%C.833$C))C) A76&,,4#&,-)+/)4&#$.3/).&'&&)-))?/.&&)&3#-3&&)-)4&#C3()#%'%A.(#C) 4)#4#4#&,/674#%%34&.4&)C)..4#)#8'3#&)&)#-)$-#4&.4&)3/)A'&)-)A''% 3$C)&)C.%%.C),/,%&'3(4'%4))-)*))4&#&.A34&))?/3%#4&))?(3*#3#8)C) '%%'%()#((')4#&,4))(,6&&,, '343%&)+(3#&'&&.(.A./))%C.%%.C.83 3$C))C#'%(,4#44, &)//'/#'A#$6-#%-)4&))%(3//'%&&'C)? (3+C).4'$83&.(4#)C)..4#)#8'3#&)4'.+))-#)*,#-#&6(4#,-)+&'%!"C)#!"! $ %.3%&)#4'&3*'&&)C)%3/#%)#4..8'&3-)&C.833$C))C)A''8.(4#?/.&&)%' '#-,&3A'(3+-))/)&&3/#) 3#4))A&)(.())%'#(6('%'3A'/))%$6-,3$C))C) -)#%A.3%%34&))% *#4('A.?$)+C))%&./#%'%C)(3('/.43-)&()#(#A' &)+*''%C)3$C))C)-3#(3+-)&)/)$83A#4#)*..&&'#&))%&#'834&)/)A)%'? 4..%%#&&'A'/)A)C)('$#&&,/,A,3/))3$C))/#4&))%C)'%%'%/..&) 464&'/)&#43#/)A)3/)%+6$/,%4,$)+C3#&.4(,6&,%&7C, $C))C)%)+-3-)A)A)&)+(3#&'&))%$,%'%(6(6,,%-)#(.&&))3$C)&&)-#% +-3-)A&)/.3834&..E 67)+-33%*'+.4&.-)4&)/.383A#4'4&))+-3-)A)4&) (,,%*'+.4&.-)4&))+-3-)A)4&) '%(#A7(3$&)#4#%3/#%)#4..(4#%*'+.4&.-)4&)*'+433%)A#4'4&) )+-3-)A)4&) #'&3#$#%C)34))/#4''%*'+.4&.-)4&)&)#83A#4'4&))+-3-)A)4&) 9

10 67)+-3))%'#3$C))C)(6('%'$'&('44,/..&&)/))%?#(,3%4'?/#(,4' (.A)(#%3%?/.&&)3/))*'+433%))%4)?&#'&3C))%C)34))/#4&))%3$C))C) (6('%''#&4'('$#&&,/,,% 67)+-3C)#(,$3#&.-)&)C)%/#&&))%%'(#% %&'4#%,%4,)%&))3$C))C)A'C3&#'&6%)+-3-)A)%.4&)-7#%'%3$C))C) 3%4'%4'#?3*'&&)C)?C3&)C.%%.&4))&&)-)&()&43)#$)#A'%C)*#&,, '4#(.-)%))%?/)A#%))%C)&)-3#&&''%))% )%)+-3#%'%3$C))C)3%/674C3 #&4'(.A('%.&*#&(,%&#'%C)3**#%.&'+#A)#4#)3$C))/#4&66A'C,?&'(%#(()3% $)A.44)C)C.83(3('/.4/#&&)-) 'A((,8)%)+-3C)(#A*)#A./'%'4&64'# (.#&'%())%&''('%'4&,(,,%$6-,,C.%%.C'%3$C))C))C)&3#4))A&)3+)%44#&)# -#$+',-7#%'%(#%3$C))C)-3#(3+-)&)34)%*..&&.-)4&))+-3-)A)4&))%/.#A) )-.#A) ((*'+.4&.-))+-3-)A&)3%C.%%.C'%3$C).(4'44)&,+(',&'(#C, 3-#% %.3+#?&'(%#4'4&#&)#&)-)+.4(')-7#%'%3$C))C)'#-,A&&,/,&&,3A' #$)%&''A#%'%C.%%.3$C))C) /#'%A)4&'%*..&&./#%'%?-,$,#%'% 'A,/,%(3('/.4C)/.++34#,%C,A('#4'%4''4&6/#4().8'%#$)%&''A#4..4? C3.4&)/)&&3/..4C)'$83&&3/..4)4'%&'#44)-3#-)&%,(6,A#3#&'A&.%) (3-..8'%#$)%%3#%&#%)C)C.%%.C'%&)#&3&)433%C)#(,,%%,$8'% (3$&..&&3/#%)&)-3#&&'#%).%%.3$C))C)A'3%'8.(4#?C34$,%'A,3%3/#) 3$C)&&)-#'%4)#(,#4#,A)*4#)&)#/..&'%(3('/.4&)A)4&'%()%44) &3#/#/#4'4&) ' ) 3/#%)#4..8'&C)3$C))C)%3/)*'+433%)A#4..43-)& ()#(('#%&,+('#//,&3$C))C)%3/#%)#4..8'& /)%#&4'%4,('$#&&,/#%'% 3$C))C)%)3%-)#('))?/.&&)'#4.#%())%/)$83&3%&) /)% *'+433%)A#4..8'%('$#&&,/#4'44,3%'%4#//,#4'(4#(6'&&,-,&#'834&)/))% 3$C))/#4&)$)#&&))-)&3/#%)#4..8'&9)*.%)// *)A).&'?3$C))/#4'% -#8'3#%&#: 3#4'(4#3%/#'&#&&,-,$)A.&&.&)-3#&'&#A)C)(3A/)%%'(4#(6'&&,-, ('$#&&,/,,%3/#)$'%(#A7(3$&)#4#)3$C))C)%3/#%)#4..(4#))%(3$&# &)-3#&'&#A)),/,-))&#C.%%.3$C))C)A&)%76+66&&,?&)#&3)3&&))-)4&))% 3$C)&&)-#A&)?-)%$'//#A&)C)/.#A&)3$C))C#A&)4))/))%4)(+#&#((#,4'(, )-3#%&)#A/)*#+#,?C344)()#((#)34)*.3A#)(..%%'A))%C)C344)?()#((# 34)*.3A'&.4()A&)-)&#A/)#4&)()%&)%4) 6-,%,*'#A#%,&3#/#-)&+6$/,44, /)$83A#4'4&#$)+C3#&&'A'-)&3/)&A)*4'&?4,,%%7A#4'4&#*#8'&&,-,& 3$C))C)*)A)-'+#&C)A)4&'%-)%$'//#A&)?'4#/'+(#(4#(64'A6A,('+,&&6 *)A).&' #))*'+.4&.-)))+-3-)A&))-3#C)&.A''('$#&&,, 'A((,C.83A#%'%34))/#%'%'#+#&,?-))%4..%%#&&'A.%?3$C))/#4'%C) 3*'&&)/#4'%&'(%#()&3%/6743*#&&)-) 3#4&)-)A);$#/)&)/)(#(3/#A) &)#&#'&''A#4'A,)%)A664#A,43&3<)+#%-3#/)-'(&3+'#4&)$'#&3%'+#-)#$'#44) '#C.%%.C)-#'A,3$C)&) *'&'&&)-)&&'(%#()&C)'+#&6#4'4&#%#8'% 3*'&&)/#4&)*)3%(6'&&,-,43-#&&)/))%C.%%.#A'43*#-#(4#9// 6(4#%('+&)#4&)/#%'%?$#8)4&.(4'&?&3#4&3&:?$)+C3#&.43%(6'&&,-, 4..%%#&&'A'/))%/#'A'%(#%&3)6A,*#&,-,(4#C)+#&&,-,83C3(.+#3%(6'&&,-, 4,#A6&&,/,,%A,*#$)+C3#&.(4'%&.+/'A'/)&&)-#A(()#8'%())%A)4&'%)#&3) #%%34&.4&) 10

11 6-,A&,A)4&'%C.833$C))C)A&)-))8#&))%*)AC3% $83&3%'8'A6&64A)4&'% C.83A#4'A'/'%'4&6(4'A'3%3$C))C)%+#&&,-,C.83(3('/.4C)+#&&,-,#(,,6&,%%744,+#&&,-,%,C.83(3('/.(4'%)-3#8))%*#&,,-#$+',,-67&, 9)*.3$C))C):?C)3$C))C)%#(,%,&,64##(,#466&&, )+)4&)&#'&64&#3A#4#?C34 3$C))C)3A#4#C3$#'/)%#(,,%&6%6&?/.4&)-7#%'%?(3('%.&(#A*)C.83()C)#4, &)#,#&#$)$/3,A)#%'%/3%#34))C)C)*'+433%)A#4..43A#4#A)*4'A' A.3%&)#%'%).(&3+#&''&&#*.3$C))C#%)-3#C)*#&,,(#%3A)%.3+'/*#)C) -,$,#4'//,A,(3('/.(4'A)-)+.4&'&&.C)C.83(3#&) /01%; ,%A)4&'%C.833$C))C)%*#&,,3A)/3%#&)#&.+#,%'A,*#&,,3A) +#&&,-,4&#(3('/.4&)A)4&'%()%44)&3#/#/#4'4&)?(3('/.4&)3*'&&)/#4'4&) 4'(,(3('/.4&)C.834&),%'%&,6&663A)/#'A'A,,%4.3+#&&)%.&&)#3/)&) -)4&))-)&&)#83&(.#%/#&,.3/'%.83A#&3%(3.A.&.4/38.A'#44)EB.83% *'+.4&''&B?B**#/#4'%C)3*'&&)/#4'%*'+.4&''&B4'(,B.(4.C.833$C))C) (3.A.&.4B&.38))%'4#A',/,&'(#C,&6$8'44,3-)&/'+(#&&,-#,?(.%$)A.&))%A)*4'%3**#-)%C.83% /3%#*.3A#4&)()/**)#A.&'(%#(()) )*4'%*#&,,$)+C))%&.)/)$83A#4#//)% -)+$)#4'44)-)#$''44)A.3%&)#4'4&#43-'A&)/))%C.83&'(%#(3#&)A#((''4''% 3%#*.3A#4'%C)4..%%#&'A/)A#4'%$)+C3#&&'A.%().&&)3*#&))%$6786%&,/,,% %3&('.&&)?+,C,$&,-,,-3#/))C)+')(&#3%3*'.&&).833$C))C)A.3 34))/#4'A))%C3()#4'44)$)+C3#&.(4'44)'8'A6&6(4'&A)*4'%$6-,A'C) #%%34&)-)A'$)++)4&.(4'A'C)('%&#'4&.A'-)A'(#A*)#A./'%'4&6(4'A' 11

12 /01%<,* 33 $C))C)%3/)A)'4#%&6/#4'A,C)4.$&).&./#4'A)3$C)&&)-#%3%'+#&&,#% 4..+#-)#(.&.4C.83%()4-)&.(4'A#4'%'A'/'%&#%&3&'.&./#4''%C)3$C)&&)-)% +6$/,%83C3(,6&&,6&6/#4''% $C))C)%3%E 4'%%3#8.&&)-)/67%&'#4'4&#4'(,3$C)&&)-#%'&&,#&4'C.833%? 4#%%6&&,-,6A'#4'4&#$6-,(46&6%83C3'&#('&#%/.()#4'4&#?/.&&) A.3%&'-)4&#C)-)+/)4&#? #8'&&,-,C.83<#%4)*.$&))%)?(6%&'%4,A6$6#%,C)/.#4&'&&)-)*'4&, C)A()%4)C)(,&'%4,'%%'%$)+C3#&.(4#)?,6&'&&,-,4)%3C))%4,,4&'A#,,4&#C)$)+(#&.4&#4'(,.#4&'&&)-)3A'-)%4)C.%%.#A''4#(.-)%#%$6-,44,(.#%*)$)44) $C))/#4'44)3%()(4#34)*.3A&)E3$C)&&)-)C.%%.C)3$C))C)/3A'//)& (6(6#%''%?-)A/#.(4#%''%C)$)A.#%''%.833$C))C)%3%&.%%'&&)-) 3*'&&)/#4'%C)3$C))/#4'%A)#%)A)#4..8'&?C3&&)A))8.()4A3**.&.A34 4))-.&'&))% 12

13 .3/'%.83A#&3%&'A,.3/'%)A.''%%&'+%'&4#-.4&3%/.())%$6-,% C.833$C))C)%3/#%)#4..(4#%3%/,,+#&'A&6(..A.-)%/..%/.)44) 4'.+))-#))4#3#&)9111 (3.A.C.83 %'&:E.3+6$/,,%/67%&'#4'%C)()%%.4&)-)%#A/)*#+#% )%%.4&))3**#A)#&))%)#%)6+#&&,/,,%*)+$))%4) %&))/67%&'#4&,*)A).&'&&)$6-,4&,6+#&&,/#4'4&,/.#4&))(#&&,,C) ('$.) %/67%&'#%'%C)64&,-,A#%'%C))%&))4'%4'(,%,(6,'&&,(..A.) %'4#/'+((#%,3**#A)#A''%C)&3#/#4'%/.()#4'4&# %#%%34&.%.&C)$../3+#%&)C.#%'% )%&))C))%&))-)4&..&) #&,,(#%%#6$8'44,43-#&.#4&)*'A#4,,%%7#4&, &&))()#((#3**#A))%4)$.3/#33%&)4)*.3A#4'4&# #)A#)+-#3#3**#A)#&))%.#4&))?'&&,C3()#4'44)3**#A))44)3%C3&)(#%$6-,, /01%: # #

14 '8)<3<#(())C)3*'&&)/#4'%*'+.4)4#3#&)3%(,4#&'A&6A))C)4&# (#+C)A#4..8'44)?/.&&)6(4#&&,#4'%$)+C3#&&''%34)A&)%,/,-3#8))%/.3()&) 4'.+))-#(4#(,6&,%%7%*'+#))&&'#(4#E &)+6$/,$)A&..4#%#%?'&&,()#((#%,('-,&C)4'.+))-)& 9()&4'(3%&)(&#: '++3?/#$#%A#('-)#(.&&))C)/#44,4#&,&)+-#&))%,6&,A#('4.3+#&.(4'%*'+.4&'(%#((),6&,A#('4.3+#&.4'%4#%&,64#-).$&#4'%)?4#&&'%$#8)4&'&&.%)C)&))4 &,64#-).$&#4'%) 'A#&,4#&&'%A#('4.3+#&.4A6$6'4&# )#%3&)*)+#)&,+('#%&,68#%(3$&)),6&,A#('4.3+#&.4-#'A,&,64#-).$&#4'%) %%)3**#A)#8'%(3('#A)A#('&&, 3+C))()+('#//)&-#+$''&64&,-,A#4'4&#..&.-)#%68#%(3$&#%?C3#4&) *.$.#&)#()#4'//#% %%)3**#A)#8'%(3('#A)..8'A''% A3#&&)())-)+4#%)#%'%$)+C3#&&'A.?C34)4#)3%6//,++'&&6,A&,4)/)%)4#)%A#)%*#&(,,%$)+C3#&.&&)/#4&)?-)#$8) *)#%3*#4&')A.'&&)9(,4#KC)A()?&)#-)+&)A3%A#(''+#4..%&))%:?C3A3#% 4)/)(#%)4#)&.%&...8'A&).834'.+)%&.A''-.34#4..%%#&'A/))A))&#'44))%(,68,)+-3('4(.4&'A.? /#$#%4..%&))%4'.+))$)A.&))%('$#&&,, B)#(#A'C3&)(#%B/)A#3% *)#()A))%/#(,A#$)++)4&)C)/,,+,3%4'.+)44)$6-#%*#'%#?C)$)A.&))% ('4(#&&6,A,$#%%,6$8#4&64&3#/#%&))% #(,A#$)A.&))%('$#&&6,.+$'#A.A#4'4&#? ()%%)&&))4'.+)%*+3L#A3#&.)'4#/'+(#(4#C3$3%(#%4'.+))-))%+6$/,,%E.%%.C'%C)%.3+&'%C.83(3#8'%()4-)&&)C)4'.+)(4#.%&3C.834'.+)(4#?C344)(#A*)#A'/#%'%3%4#-.4'#(() #A*)C.834'.+)(4#,44,(#+C)44)3%&)+()4&'A.%A,$&7(3$8)(4#3&'&&.-)#$&3'$&3?C3A' *6+#//''4#&&,/,,%/)$83A#4#//)%A))C)%('#%3-)A#(3#/)%C.834'.+)% 3%%#4&./#4'A'.834'.+)%*+3L#A3#&./#%'%%,(664'.+))-#44))4#3#44)E )+C3#&.4)#(3C'%C)(39C.%#3+#$)+C3#&.4&'%A(/:.%%.3$C))C#'%A.(./,,+,.%%.3$C))C#'%A#(.%%)A#%'%(3.A.&.49(&4.83A#&3% (3.A.&.43$C'A/):.%%.#A'C)$'#8,%-)%$'//#A''%4..%%)&&.&#'83&&)/#%'% 14

15 .3+#.3/#&3#/#%&).%%.C'%$.3/#3#/#%'%)A.''%&3#/#%%)44) )#('44)A)*4#A'C)%.3+#A'4..%%)&.44)&3#/#%%)44)'%4#)+-3#4'%&,+(',, 3%&.+-)A#4..4 #'A,&3#4&)#4'(4#.3/'%.83A#&3%A#4'%44#&'#-,&3A' *)(3A#4#)C)#%&'<+3#&.4'.+3C'%C,4'%/)(4.#$#%?(.&'%3%)4#)%A)#&) /3%#44)/.#44)A)C'#44),/,%-.3(4#3$C))C#'%&.A''(3+34&)) -)%$'//#A'C.83%()&&)-)%-)(..&.4&.+-)%$)%((#/#4&).834'.+)%3%/.#4&'&&)-)&'$8,-.34##A/3#&.4?C3A3#%4'.+)$3#8'&&.))% /)(4.-'A-3#&&''%4)()&&3C,+C'4&7A'?&.A''.3/'%.83A#&3%().&&) -)(..&.4&.+-)%*#+#% )(..&.4(3+-)))A.'#8'%C)4'.+3C'% &3#/'(4#)%%34&)-)*))'$&3#4&67&,&'('-#A'4)&&.-#)&)*)&.+/#)4'(, C,+C'4&,C,%-)4&..%4#A3#%?(.%-)(..&'&&.3%(#A*)#A.%?$)+C3#&.(4'%&)#A'#+#% C,+C'4&,C,%, )*4#A'C)%.3+#A'4..%%)&.44)4'.+)&3#/#%%)44)&#'83&&)/#4'%3%3A&)-) /3%#*.3A#4&) #%3)4&))%$)+C3#&.(4#44)('++3&.&$)+C3#&.4)#()/..&3(4'&&)# -)#%4'.+)%1114#-.C'%().&&)&)*)$&.-)&#'83&&)/#%'%'#&)-3#&)C.%%.C) C)$'#8,%-)%$'/*#))% #'83&&)/#%'%*#&,,$3#&))4)/)%)#()#4'4&#4'.+))-#)()%)-#) (,6&&,'%E..A#%'%&#'83&&)/#'%$)+C3#&.4&'%6$&'68'44,9.3/M.$.$#&))4&#? A6$6'4&#C)&3#4&)4)%3/)4#: '.+)%#A/3#&.4&).A.%6$&'6&''%A)#&'&&..%4..+''%-.34#()A'%&'+#% 90(3(3&)#4..+'/*#:&)*)$&./)&/'+()&'% '.+)%1114#-.C'%().&&)&)*)$&.-)&#'83&&)/#%'%9&44,$(7#%'% #A/3#&.4&).A.: '.+)%4,$(7*34&#C)('A.A#4&)&C)-#'4&#&.%%.C'%3$C))C#'%*#&,,)#%)'%%'%$)+C3#&.(4#)C)$)+C3#&.4&'%C,A(''% ('4(.4&'A)C.%%.C'%-)%$'/*#'%()%44).%%.3$C))C))-))('4(.4&'A.%? /#(,A#-)%$'//#A)'#4#A,$'&('A,3A#4#())%(646&&,-,,D(3//'%&3#&)-)).&&.&.3(#3('4&,,'%%'%$)+C3#&.(4#)0/#%?C)$)+C3#&.4&'%C,A(''%%#% ().)%?(.%%'4C.%%.&3-)&*3#4&.%''&4)A#A&).%%.3$C))C)*3#4&..#&4' -#/'#4'%,$)+C3#&.4*)#()A&) * + +,,%.%A)*4'&()4-)-)&C)*)#%3)C)#(,,&.A''A#4,,4'(,C.83A#4'&&)#83& ('$#&&6-,&?&.A'')C)%(3$&)#4'(4#$)+C3#&&'A.+6$/,%-)#$&)/#%'% '.+3C'% &.A#4#(#%-)+/#4&))?'&&,A)4&'%C.83$)+C3#&&'A..%3%&)+(3#&.(4'%/.()#4'& $)+C3#&.4+6$/,& 15

16 /)44)C.834'.+)44)//'C.%#3+'#A)3%4'.+))-)+6$/,C)(3E.(4.C.83.(4.C.83%C)&(3 - -.%%.C'%*'+.4(.+44# - 9&)#4#+&6/#%'%&)#&3&)43%/.())%.(4.C.83%C)&(3(.+44#A&):.%%.C'%C)&(3(.+44# - 9('A&)#4'&-67&:.%%.C'%C)&(3(.+44# 5-93+)%44#4&)-674&,6A74*,#%:.%%.C'%(#4)+6$/,???? C) 9A#4'%44#(#A*)#A#C)&:.83&.A#4#)A3#&&))/)$83A#4#//)%-)+$)#%?C3&&)*#&(,C,%&'#4'A' ('$#&&6/#4'A'6A#*,,&,,%4))8))%A.3&.)'8'A6&6(4'&,6&,%%744,&,/, &)+(3#&&))/.(4.C.83C)D&)#C.%%.+6$/#%&.A'/#4&)C)4#+&6/#4&,&)#&3&)43% ('$#&&6/#4'%/67&,)#%)4'.+))-#%+6$/#% #&&''44,9.(4.C.83% ().4#4..%%#&'A/)&C)4#+&6/#%'%C.%%.C.833%:3%(.-)&&.('4('#4'&&'(#C,& /.(4.C.83+6$/#'%().4#4..%%#&'A/#A'4'(,4#+&6/#%'%/.(4.C.834&) C.%%.C.833%+6$/,(3(3C)3$C))C)+'4.+44#&$.3/#3#8'% /01%= > A B,#%4..%%#&'A.%+6$/,C)3%C)4#+&6/#4'%+6$/,4&,&3#4''%&)*)$&.'44)?'# $)-)#%&3C'//'/.())%/.()%)$)+C3#&&'A.44)*646%'#8'%A)4&'%/,,+,3A' 3A''A#4'4&#-,$'%&6%6& 3#4#%4)%3%'%B+3*.&B/,,+,3%4))&. 16

17 *646/,,%$)A#%%)44)?(.%+6$/#'%-,A#4'&#(,?(3(3C)&)#&3'+3&3%4))&. /)$83A#4#//)%*#'%#(4# B+3*.&B#A/#7(4#(.&4.&))%6A'#4'4&#%.3+'%.+$'#A#C)%C,&&,6&6/#4&,*3#4.+$'#A.A)C#%4)*)+#4&),$,%3%.4'#//#&'%466%,A)*4'%(6A,4&6/#%'% $)+C3#&&'A..%?C3()*.3A'4&))%4))&&))3A)4'.+).4&)$)+C3#&&'A.% 6(4#*.3A#4..8'4&)?()%%.4&.(4'%*..&&''4&)?(#A*)#A.A#4..8'%)#$'.&&)/)4&) 4&+'44#4&,&)#$.3%3//..8'%&.%&''4&)&/4 (#'A&'#4'(4#(3'&.4&)4'#()4&) 3#4#%))%/674-)%$'//)&-)#$&)-)&A)4&'%4)C.834'.+))?/#(,A# ('$#&&6/#%'%'#3A'&3#-3&&)-)),A7#%-)%$'/*#'%383&.4&'%/#&&)+#%) 4))&&))3A)E $C))C#'%(6(64#+&,,C.83&)#&3C)3$C)&&)-#%A)*4#%93$C))C#'% 4#&3.&./#%'%C)&)#&3&)43: ))8.()44'.+)&3#/#%&)9&3#/#%%)%4..%%#&'A/)A#4..4?&#'83&&)/#%'%? $)+C3#&.4+6$/#'%/,,+,D(3(3?'#C.83A#%'%&3#/#%&)?C%': 67)+-3#44)'&'%'/#%'%.%%.C'%(#A*)#A.#44)/'%'4&6/#%'%.%*3$8#&))%6A,'4#&'&&6C,4'#((3C)$#'/)%&)+('//#%?$.3/)&))%'&&, %'%#-3.&.-)&6$&''%N$6-#%&3#/#-)44)4'.+)44)3$C))C#)3%+#&&,-,4&#C) &3#/#%&)4..%%#&'A&.)?C3A3#%3$C))C)&(6('%'-,&3*'&&)/)%(#A*)#A.#44) -3#&&)/#4''%&)+-#&&)-)))(&#-#4&)C)3/#)-#+$'#&,/#%#/3#-))C.83)A)*4#A',/,C3$&))A)4&'%C)%.3+&'%(#A*)#A./'%'4&6/#4''%C)-67)+-3#44) '&'%'/#4''%?/#(,*.3A'4&))%-,$'%&,,B8+3*3.&B/,,+,,4'(,/3&#-3# A)*4#)C)$'#8,%-)%$'/*#))%34)A#4&./))%4'.+)&3#/#%&))%?C3A3#% 3$C))C#A'C,,'%'//,%)#())('4(#&&6,&3#/#%&))%&)&)/#A)(#A*)C.8344) /'%'4&6/#4''% 3(#3%)#%)%#&,?C3&()/..&)/)%-.38'%C,A(''%$)-)#&4'-)&?'&&,BC.83'# 4#&&'%(,,%3A.&/.%C.&&.%#B 3*'&&)%.&(#%C.%%.3%4))%.&(.#&'%(#% (34('&.(4'%C.833%C)4))&&))*)A)&)&)&)/#A'-#'A,/67$'//#%. 3(3%)#4..&'%))C)&'A'%C.83#&4'44,,%4#4,A&,,/#&&)-)%/,,+,%/3&#-3#-#) &'(#C7#&, )C#3%$#'/)%'(433&&#%'%?4)%)4&33%C)*)%#%(#'A#%'%?&)#&3&)43C) '8#4&6/#%'%*)A(#&))%-67)+-3#A)C)%)&43#A) )%83+#44)C)(#A*)#A.#44)4)) (3(')()/**)#A.)C)C.%%.(#43#44)3%.4'#%)A'(6//'%'%3&&'A#C)) 4)+C)44)?C3A3#%/)$83A#4..4(3$3&)*)A(#%&3*)A#A'3%4..+'/*#(.#%.4'#44)/.#44)A)C'#44) (,C)*)#%3A.3(()C)(3/)$83A#4&))()/**)#A.% &)4)-'+&)#4&'%-)4&.4&)C#'%()%44) )C#3%6$&'#47A#%'%6(4#A7A)C#?C344)4)) ()-'+'#&)C)C344)C.%%.4))(3(')6$&'#4'4&#43-#&&.)(.+#%)A)#4..&&) A# '#$,%&,A)#4&)$#'%3)A)C#)$)++)4&)-))&)+-#&4'/#&'%(,,%/3&#-3#8)&)# ()%%.4&)) )#((#$)%$3#&..#&4'(4''%O-)#$3#&..(3> 3$8#&))%*))4#))$#'/)%&)+('//#% (433&&#4'%A)C#%$)++)4&)/#%'% 4))&&)))#$'.&&))(3.A.44)C)()-'+#*#+#44,(.//)4&'A.)C)*#A(())/#4&)? 17

18 C3*)4.3+)%)#4&)(#.4))/#4&) 34)A3#&&'A'-)C.83()//'C,,*#$)A) #43//)%&)#-)$-'//)%%.C'+&)/)(4#?3%(3//'%&&#%)$'A*34&#EB#$,% &34&)C.834&)33/#$#%(,,%MB )*)%#%(#'A#%'%4)%)4&33%().)%$)++)4&)%''A'3$C))C)A'#&4'4&,,%4'A-664 %(34'4#&,C.%%.A'C)(.#%()/3%&)&3#4&3)&)+-#&))%?C3&&)4$#+3('4) <)&)/'%C)4.+#(3/#<34$#%'+3*#+&66)A))4&'#(,#4'%*646-,#4/.#4&#%> %&,*,?C34$)++)4&)C)3%(#%3**#/#4-)#('.(4#%'%?864L))&#((3?A)*4#? A.(#$,#+#7#%'%&)#/..&'%'+#A)#%'%A)*4#?C3()4))&&))#&4'(3(') C)*)%#%(#'A#4'%&'+/#4&7%6A#*,,4'/,&&7/,(4#)%$'//)&())%'#-,&)#%) (6('%'?34))&)#6//,++,&.(')&'+/#%3A3<#)%()%44)*)#%#-))C.%%.) 67)+-3&C)'+#&6#4'4&#C.%%.C'%-,A#)+-3&%)&4)&3%3#-)()%%.4&'?C34%#&, 34)&))%(,6&&,,()%%.4&''%) #A&,$,%/)$&))&.%&.)$#'/)%(7/*'A74&, C.%%.4&)?C3()$6A,&,,%-)A(3#4'%-67%&3#4'%%)&4)%(3(''44)?(.% <+)8.3#C)'#*#8,.('/#)+#&&,-,%$6-,%,&)#&,A,('+&)).%3$&.#(#%? /#A)#%'%4'.2.+'('4)<)&)/'3A#())%> )%83+#44)4))()/**)#A)$)+C3#&.4()-'+'#8'%()%44)C)(3(') 3%%#4&./#4'%+#'/.)?(.%4))&3#4'%&)&)/#%O.&&)'%&,*,?C34 C.83()//'3%(#%4'?C3()#&4'A'%&,,('+&)&3#4'%4)C,A(''%/)&&33%C) 3$C))C)&3&'))MM'#(,#A'(34())%(..A'M M #A*)#A.44)*,,4''4#&&'%(3('#A'/))%3&&'A'/#4&)/.#8'%4'.+3C'%C.%%.C'% ()%44)?*)+$)#//#A))%.+$'#A.&)A3A)?-)A3C'%A3#4&''44)?6A'#47%()&43'44) C)(..A.&&)C)%&38'&'44)4'.+))-)(4#3&&'A''OC)-)A/#4&).&..O#44,3% 3$C))C)?/#(,-67/#%.A)3%?/#&,&.3/)+#&)+(3#&&))?/'%'%(7C3%6&?/#A' &)&)/#A'> )C#%6$&'#47A#4664C)&3#4))A&)6(4#A7A#46643%*)#&4#()4-)&&)-))?/674 -))&#-)).#%()3&)//'/.())%/))$)%/..&&)C)&?(.#%()$.3/#3#//'C) $)-)#&4'//'(#.4))/#4'%?(.#%()4.$&).8.//'A)$C)(())4''%?/.&&) /..&'%$)%()A))%C.%%..%>%&,*,4'$#AC)#%'%?.C3?46+C,,%-'&,6&6-, *3#()&)#+6$/,%)#%3)&6&&7>%&,/#&'%3&)//'$.3/#33%A#(.%%)A#4'4&# '+#&&,#%A)$C)(())%%.3+.()#4'%?C3A)3%C30-.3&#))%).4'#8'%'+# 6A'#4.+$'#A.%('%&&,A)C#'%.3/'%/'4&)+..8'&-)%$'//#4&)#(,4)+C3#4&)> )#('%()#((#))%-3#8))%&38'&)?'&&,/'%'4&6(4'%(3('/#%'%-)$-#4&)) /3&#-))&#3&)$)++)4&.(4''%?/.&&)'*,3%%#4&./#%'%?'+#&6#4'4&#C)&(.-) '*,3%%#4&./#%'%?-)+/)4&#$'#('%&,,/3&#-))&#3&).%%.4&.(4'%)%&)/#%'%C3()#4'A'$)++)4&)-)A'C.83()A'3%3A&)-) 3A'%%)#%'%34)C.%%.$)+C3#&&'A.).%%.4&.(4'%)%&)/#%'%3%4#83&&)-) C.%%.%3/))%&)433%C)34))/#4''%?'#(,(3A'(&#-#4''%6A'#4''% 34))/#4''%,A7#%*#8'&,,%$.3A&)4#&,?'&&,C3()#%'%C.%%.4)) &.%%.4&.4&)C)()%%.4&.4&).%%.4&.(4'%/#&&)+#%)-3#'8#4&6%''//,A,C) A)$C)(())A)C.%%.A)3A)(#A*)#A./'%'4&64C)-,$'//,%A)$C)(())A)&)# 3**#/#4-)#('.(4#4&)(,+4#-,A,C.%%.A)3%%#4&.%.&('/#&)#$)+C3#&.4('+&)? 18

19 C3A3#%-#A()4&)C.%%.)'#3A'&)+-#%%.&$.3/).&&))/.#&)$,#+#&4'-,4&, (,6&&,6&6/#4'4&,.%%.4&.(4'%-3#)%&))4.3+)%-'+G))A#4'%*)A).&&''%A#4,(4#()&4''A)? $..8)$8.(4'A)?$6/6A,&)#()%%.4&)-)4&#(34('&&)/)A).%%.4&.(4'% )%&)/#4&)3%/6744'?'&&,3$C))C)(.&4..A)*4'%%,6&&,/,,%/.#A' 3%%#4&.%''%&'(%#()%.%%.4&.(4'%)%&)/#%'%C)/3#&'3%3A&)-)$)+(#&&.)C)3$C))C#'%('4('% 6$&'#4/#&)A#4&) 6-,(4#('#%3(4#3%343#&&).&.%.&C)A()*)A34&)&.&&. (- )#.) C,+C'4&'A/, /01%C # %( )%%'&))%()#(#44)$)+C3#&.(4#44)-,$#%&,,%6$8'A'?/#'A'A,,%.4')//)A'C.%%.A' #$+',(3+&&#-3#8))%)%&))6$&'#4&,$6-,, &3&'.&&)-)4&)(,6&&,6&6/#4'4&,?$'%(#A7(3$&)#4'4&)3%%#4&./#4'4&)&)#3/)% &)-)%3/)#4'%&)43%6A#&&,-,4&,&3#/#%%)4&) #$+',,(3+&&#)'#()%%)&))%&)) #A/)%)#$'&&)?(34()C.%%.&$.3/))-)&$'A*34&#'*,)#&3.8'%C) )%4)#&4'/)&&3/)%*)A(#&4'/#4'% #$+'#4&,(3+&'#4&)()%%)&&))*#&,,(#+C)) C)#A/3#&&))4))8.&-#$+',&(3+&#&-)%$'//#A' %#&'%-#$+'#&,(3+&&'C) ().8'%)#()%)$)+C3#&.(4#44)('+,%%''&-3#8))%*)A(#&)C3A)(#%43*#-)A) *)A(#%%3A)E23+'#A)?4'.+)%*)#8)A)?4'.+)%A#**#(4'A,&)#/..A) *)A(#%%3A) / )%%'&))%83C3(,6&7(4'%-)4&)#4'4&)&3#/#%%)4&)N /'&'A7#%%#4&,?+#'$./#4'4&)&)#/..&'%$,#+#&4'-,4&,&3#/#%%)4&) % -)+3&&)-))%&)/)4&)('A&)#4&)(3+&&#)4,,%%7A#4'4&#4)/3#A'C.%%.#A' )/3#%3%*#8'&&,-,/#'A'44,4.$&''A#4..4*'+#))&'.%%3A#4'A'(#% $)+C3#&&'A#C)A'?C3()4))4.$&''A#4'%.4'#%&.%%.4&.4&)()%%)&&)))%&)) ('A&)#%'%(3+&&#?C34$)+C3#&.(4'&'#-,&4.C.6$&'#4&'%4,,%&7C'%/.()#4'4&# 'A&)#4#)(3+&&'C)'#()%%)&)6A''%4,#A/3#&&))-)%$'//#A'?'#(,%#4&, ()%%)&)*#&,,(#+C)) 3#(('.(4'%)3%&#A)%%'?C344)('A&)#4#)(3+&&'C)&.A'' C.%%.A'A,$'4C3()$)+(3#44),A7#%)4#)4&)3%466&,('4(.4&'A)C.%%.% -)%$'/*#'%()%44) )%%'&))%?C34('A&)#%'%(3+&&#'#+#&,$#A#&4'/,,% $,#+#7(,6&&,6&6/#4&,&)#$6-#%$)+-3#%6(4#&&,#4'%&)*)$&./)%?'4#/ 19

20 -,(#-)A&)#4..8'%4'.+).(4'%).%)#4'%(3+&#%4))/#%'%&)+(3#&&)) 4'%('+&)#4'%$)+C3#&.(4'%*,,&&6/#4&,&,/,%C.%%.%34)A&).%)#4'%(3+&#% 4))%''A')%%'&))%$'&#(#+C)A#%'%A)**.(3&#%-#'/#4#(4#C)&)*)$&.%''4&) *6+#&,,%('4(.4&'A'/))%C.%%.%-)%$'//)%()%44)/)$83A#4#//)%*#)% 674C.%%.A'3%4'A#&'&&,-,466*.%)#4''%(3+&&#%4#&'%?'&&,$,%6//,+&,, &)*)$&.%''%&3#/#%%)%/3#&#&&)-..8'%.%)#4'%(3+&#%)%&)/#4&)3% *6+#&&,-,-,A&&,/,,%-#/'#4''%4))(()?/.&&)&)+*''%&.A'44)4'3%.4()A'&&)-)/674)%&)).%)#4'%(3+&#%BC,A(#$3#&33%B3%*)%34&'&&)-) +#&&,-,4&#.%)#4'%(3+&#%)%&)/#%'%3%/674)#%)+)*3+&3#&)-) C.%%.-)4&))-)A'.%%.4&.(4'%&)#*)A(#%%3%'#&)+-#&4'3A))#(.#4'%/#'A'4&,4..+#.%%.% /#'A'4&,4'(.#&'%(#%3%4'A)#%'% 6(6/))#A/)44)6A'#4&, *)A(#&4'/#4#%LA))&#3&)3%466&,(.#&'%(#%-)+3) )#((#)3%()%%.4&'&&)-)? /.&&)'*,)#&3)*)A(#&4'/#4&)'#-3#$6-,(46, 34C.%%.#&4'C)()-'+#& ()%44)3%4#&,/#'A&,?'&&,#A'&)#)A'*)A(#&&#%)#-)%)%4#3&&)?*.&3)) (3(3*)A(#&4'/#4'A&)*3$C)*3#4 3#4))A&)*)A(#&)-3#&#'&64&#'+#*'+.4&'#% /01%DE, 61* : 6# ' 6F )A(#&)-3#8))%&.%%3A#%'%$)+C3#&&'A#C)?-)#(('#$,%$)A.)#4#())%(#A*)#A) )A(#&)-3#8))%()#((#'%()-'+#?-)#(()('/#44)3A#4#(#%-#'A,*)+)%&)/#4'% -)+)) )A(#&)-3#8))%C.%%.+6$/,%()#(('#%'%#&'%C.83%*'+#))&&'#&) %3.8)&&)%.&C.%%. )%3/)&&)(#%3%4'A-,,?'&&,*)A(#&)-3#8))%C)*#&,, +3$(')&C)$6-,&(#4))C)&?/.&&)4#&,'#4))/.3834&.))#%3)(+#&''+#&4' )4#)44)(#A*)#A#C3#8'%*)A(#%%3&$)%3-)&C3*)A(#%&3())*#44) '%4#C))%?'&&, *)A(#&4''&)-)+)A)&)#B+#$()/)A)B?()%%)&&)%''$)+(#&)/6744'.+)% 8#*A3/#'%C)(.%%#)(#+C3C'%C)()/#4&) )%343%&)A3.8'A#4'4&#-,$,#%'%? /.&&)%,6&&,-664-3#3A)&38'A)(3/') 20

21 0,,+ **#/#%'%3%C)&(.-))?/.&&)'#4.#%())%&)4)#4&) **#/#4'A'3% 3/#%)#4&)C)(43&&)#4..4.$.&))%3**#/#4(,6+,4&,?C344)&)#&3&)43(3$3)) )C)%L.%(&#3%) **#/#4(,6+,44,3%3**#/#4&)4)%&'#&)?C3A3#%$)-)#&&)-)) '8#4&6/#4&,'#%,6&,C..+#())%&)*)$&.-)% )+C3#&'A&)'44)4.$&''A#4'% 6(4#%('+&)#4&)A#('&&,'4#/'+(#(4#.;$#<)+#)?3**#/#%'%3%%3*'))?/.&&) 4#++6&&,'44,.;$#<)+#%&'('/#4''%A#((''4&,3**#/#%'%*64,$&66C)C3*) &))%&..,A7#%'#(.#&'%())%&.A#4#*)A)&)&3#4&)/))%*)#()A&))%&'$&,-,,.;$#<)+#)?-))%3%*#A(3&&)-)A#('.;$#<)+#34#%C)$)+C3#&.&'&&)-)34#) #&4'44,,%?()$&)34))6$8#4&'&&6%,C)A3*.A&)A#((''4&,&'$&,-,&'(%#(() )(.43(.('#(3%)&)#&'$&,-,+)%83+#%) )4&)?(.%A#('&'(%#(()$)A#&))% &'$&,-,+)%83+#44)?-3#8))%4#&,(3('#A)-)*))44)+)%83+#44)&)#4$#)#44) '+(#&&,-,%$))4&''%3$C))C)A')4'&&)-)&C.%%.C'%4..+'&'+3& 3**#/#4(6-644,?A#(.%%)A#4'44)A)$C)((..8'44)4'(,4..+'&#(,'+3& #(,A# $)+C3#&.4+6$/,44,3%4..+'&34))/#4'+3&?-3#8))%%#&, 6(4#%('+&)#4#//#A))%&)43#&&))4#&'%?'&&,'8#4&6%''//,&C.%%.& $)+C3#&&'A'-)&3*'&'&&)-)%&'(%#()%$#8)+#%) $/#%'%3**#(..A'/)A)?%,('/,A,?#&4'*.$./)A)C)&'('/,A, )#(('#% &'$3(()#%&)3**#/#%'%3%%,#8'%6$8#4&'A/,A, $C))C)%()%%)&&))'%4#(4# A6$6'4&##A/3#&&))?/#&,C)/#(4#&'$8,,% '%C,A(''%3$C))C)%,6&&,, &)-3#&'&#A)%?/#$#%$)+C3#&.(4'%A3*.(4#$)A.&))%*,,4&,'A# (3(3%)#44.3+#&.(4'%/..&)/))%('+&))% #&,%.3+'//#4&)C.%%.#4&)3% (64'?4#&,-,$'//,%3$C))C)%()%%)&&))(,6&&,,*.$'&&) 3*'&.4/'%'&'A/,%, 4'#%+#&&,,&'(%#()%%#/#?$'#&&34..%&)C)&,+(',% *3#%&#%%#/',/#%'%9C)A()*66$(,#4''&)#&67%&,,: )%$'//#A&)C.%%.#A&)-3#.4'#%(646,6(4#%('+&)#4#)B/#(4#>B(646/6(4#,E B#(4#<34$#44)()%%)&&))3&'*#&,,A3**..%4))(()C)4'.+)&).(') /)&&33%>BB34()4#&,*,,4''4.3+))%.2.+'('4)<)&)/''%B &4' &'('/,A,3**#(.#&'%(#%()#(('#%'%#&'% 3(#*'+.4&''&3%A.3&)-)C) *,,*'+#))&'%,6&'&&,-,?/.&&)-)4&)&3#4&)/)A)4.3+#&.4&)6$,..8'A''%?4' $#3.&..+)%83+#44)C)4$#)#44)&3#/#-)(4#&'(%#()(4# #(,'+33%3$C))/#4'A)C)-)A/'%&)/#4'A)?&)#/#A3#%3$C))/#%'%/..&&.. -)A/'%&)/#4'(4#>344'.+)3$C))C)%3.8)&&))+6$/,A''%A))&#/))%4) ().4#4..%%#&'A/))?()%%.4&))(#A*)#A'/))%C)3%)(&#-#%'%*)A).&&''% )%&)/#4'44)?%#%4#A3#%3%3#(')/*))*.$.)-)A/'%&)/#4'4&) 3&#-3#&.%''%+6$/,%&)#&3&)43%C)(#A*)#A.(3('/.(4'%()+&&.'44) 4'.+)3$C))/#4'%4#C))%3%(#%(.-))-)/*))*.$.)4'.+)44)&)*)$&.-)4&) &()),A)#4#)+6$/,-)A/'%%.(4''%(..A.-#) B&'$3&#/'C,B&)#B(#A*)#A#C)$)+C3#&.(4#)B3%.4')44)C.834'.+)44).3/'%C,,(#'((3/))C3.((.''%00$#4&3+#)A#4''%!3+A8.*$3*'))% A.3&4)%%.&)#/3.//)%'%(#+C3#&&))(#+C)44))%B'#8,%,#-,B -)A/'%&)/#4'4&)4'.+))-)4&#E 21

22 G 33, 33,,36.%&)+()4&'A))%A)4&'%C))#(.#4&'%C.83-)A/'%&)/#4'%'+#&6#4*#+&'#&,? $)-)#&))%?'&&,%'*3#((')-)&&3#4#4&))%)#%)(#%4'.+))-)4&#E 1) #2)*'+.4&..'%4#4#C)#4'4&#$'#((3.(4#'%C) -#+$'#8'%()+4#/#4''%?4#A,()+('))&'(%#(()-#+$'&&,3%/67$'//#%'+#&&,#% $)%()A)(3+C)&) )4&'%-)A/'%%.(4'44)L664#4#,9%3*'.4?-3#/)C) ('4&,-664:C)&)#&33/#%)#4..(4#)&.38))%$)+C3#&&'A..%$'+((664().4#'% /.()#4'4&#*)#%3&&)'%.4#)&'(%#(3#&)&.A''*.3A'4&))%-67)+-3C'% /.()#4'4&#.%$.3/#3#8))%'+#A)#4'&(3/G#%))&#3&9'%+)(.1)2):? -)4&)A#((''&9)'4$#1)2):C)-))&#/.(4'&&'(%#(3#8'%&3#/#-..8'4&) 3&&'A#C3#8'%A#((''44,A#((''%$6786%&,/#4'4&,&'(%#(3#8'% 4.3+#&&)/#4'44)3%3*'&'&&)-#'%C)3*#&&)-#'%&'(%#(3#8'%A.(./,,+, '+#&&,#%+.%4)4 #+$'#8'%()+4#/#4'%&,+('64(3+34&.. $1) #2)&)*)$&..'%4#4#C)#4'4&#.+$'#A#C)% $'%(#A7(3$&)#4&'%-)$-..(4#'%().&&) /#)A'/*#&'(%#(3#&)*)+)%%'&))% '+#A)#4#A)A)C#(3$&)#4#A)%3*'.4?-3#/)C)('4&,-664$)+C3#&.(4#A) )+-#&))% 3&&'A.(3-..&&)?*466((#4#,3/#%)#4..(4#) #(.#4'%(#A*)C.83()%&.A'' 4'A(',4&#&#'834&))3/)&$'#((3.&'%4)?4#A,/'%'4&6/#%'%*'+.4&..3/#'% -)$-..(4#'%4)/3%#*.3A#4''%C)&'$3(())4''%$6786%&,/#4''% **#/#4'%#A/#7#4&,4'.+))/..&)/#)3$C))/#4'%6A'#4#,*'+#))&&'#&)E )-3#&&''A#4..4 )(43&&)#4..4 )-)#%%3A#4..4 3#/#%%)A#4..4 $&'#4&67 (4#A7A#4664 )+(3#&.(4'%/.()#4..4 ))&)+(3#&&))*)#&4#6(4#&&,#4'%C.83$)+C3#&.(4'%C) $)+C3#&.4().8'%/674(3(3$)+C3#&.4+6$/,%*,,/,,+,%)4'&&)/#4&) '+.4(.+44#'%34)A&)&)-3#&&''%)4'&&)/#%'%3%6A''%4,4.$&''A#4'%$'A**3) 9-67)+-3?.('/#?$)+C3#&&'A.%C)&()/#%'%4'.+)44):?/.&&)-)A#&'&&)-)%.4'#%C)&(3+6$/#'%$)+C3#&&'A.4&)C)C3*)6(4#&&,#4#4&,$)+C3#&.4('++3#4&) *..&&..&)-3#&' )+C3#&.4+6$/,%+)('%&''4&)C)#(,C)()./)4&)+#**.'% +6$/,44,-3#3A).4'#&)'+#&)-3#&&'#&)+#%%)(()#%C)%#&,-3#8))%/674 22

23 &3&'.&&))4)/)44)$)+C3#&.(4'44) *'&'&&)'44)5-.3&#)#A'('A&)-7#4#A'.;$#<)+#)/#<#%,?-3#-)&0-.3&#))&3+)%44#&$)+C3#&'A)4)/))&'(%#(()) $#8)+#%)C)-.3&#))&-#$+',&-3#-)&$)+C3#&'A)4)/))A#((''4&,.('% (3'&&)'44)-,#4&,,&3+#%$67((,6(4'% 3()&)*).(4'44)$)+C3#&&'A.A'3% )4'&'&&)-)*,,/,,+,C)4'3%3&'&&)-)$.3/#33%()#(#44)$)+C3#&.(4#44)E )+&)A3%$)A#%%)%('$#&&6/#%'%9A#((./#%'%?+6$&#?&)4)*)#%3: ).%#4*'+.4&'(%#(()*)#()A&))% '(%#()%43-'A&)/#%'%C)/..%&'A.A#((''4&, )%83+#44)/'%'4&6/#%'% 67)+-3#44)'&'%'/#%'% #A*)#A.44)/'%'4&6/#%'% ) ))&)+(3#&&))$)+C3#&'&&)-)%&'(%#()%*#A((3/#4&)43*#-#%34#% 34$)+C3#&.4('+&)4#4,A&,,.4'#&)..4#)&'(%#(3#&)?%''$(,#4'-,&&'$3(())4&# &3#4&'%4)3**#/#4&)C)C34&))4$)+C3#&'A))%-)#%6$&,&'(%#(()) ())-)/)#4'4&#?&.A''$)+C3#&.(4'4&)&6A4, $C))C)%3%4))&)-)$)+C3#&.4 '$C,(4#?C3A3#%$)+C3#&.4+)('%%'&))%/..&)/)%&3#4#))%&.('-)%&'(%#()% 6/*,+#A',44,).&&)-)&&'(%#(()*'+$''&?C3#44)3%B4#83&&.B&'(%#(()? -)4&)&'(%#(()C)(3/G#%))&#36$&''% 4'#&)&'(%#(3#&)4#4,A&,-,$)+C3#&.4 3%&3(#466&,*#&,,('+&).(4'%)'%%'%-67&)#%)&4)(3('#&) ))&)+(3#&&))(3(3%)#44.3+#&.(4'%&'(%#4'4&#3#(')) '4#&&,/#4&,)*.3$C))C)%()%44)4'(,34#%*#A(3&.%(3(3%)#44.3+#&.(4'% 3*'&'&&)-)%34)%'4#&&,/#4&,4#&'%?'&&,()#(#A)$)+C3#&&'A#C3#A)3% /)$83A#4..4%,$8,3#(')4.3+#&.4 3()#4'4&)&'(%#()%34)4&)3A#4#(6'&&,-, A76&,/,,%C)$)-)#%%3A#4&)/))%B4'&,+(',*3#%&&#B?C3()3% /,,+,,-#//,44,)4'/)44)&'(%#()%3%%#4&./#4'(4#4#/'+(#(4#'3# %)<'44)4'A,%*#&,/#%'%4.3+)%)C)*3A-#4&)C3.4&)/#%'%3%&,A)#%'% B&,+(',*3#%&&#B )/)A)4'3%3#-))%83(.+'%4$.$)+C3#&''3#%)<' $)+C3#&.(4''% ))&)+(3#&&))4#&,?'&&,$)+C3#&.(4#%'#46%%6B(.3A'#&)$'&(#,B &)#'&&,3$C))C)*#&,,*#&(#,6(4#%*.$'A.#&)$)+C3#&&'A#C3#8'%C.&'A'44) ('4('%,,%*,#-,%(..A./#4#) #&,4..+'/*#C)%.3+'/*#+6$/,?4#&, '%'//,%&3#/#%%)A#4..8'%34..&&)3%3A&)-) 3.A.-#(3%)#()#4#44) #A&)$)+C3#&.(4#44)'#6A''%4,()%%)&)3*'&&))(3(3%))%..&&)&'(%#(())? -))%/#'A..//#%*#&,,6A,+'#*)4&)&'/*3)?3&&))&'$&,-,+)%83+'#&)C) -3#/)?%3*'.4C)A#('$)+C3#&&'#&) #(3%A3**.&+''%#&3-)&.4'#%3&3A#4'/*# $'&(#(3(3%))%..8'%)4#)%3**#/#4'A' ) &'&)+(3#&&))*)#&4#3$C))C)%C)3$C)&&)-#'%-,A#4&,-.3+3-)#(.&.4&)? /6743$C))C#'%-,A#4&,('4(#%,#4&,-.3+3-)#(.&.4&),,*'+#))&&''%)&.A#4# 3A)4'?'&&,$)+C3#&.(4#)3$C))-)#%6(4#3$C))C)?/.#8'%&3#/#'44) )*.3$C))C#%) *.3$C))C)3$C))6(4#&&,#4#,$)+C3#&&'A#C3#&)?$)+C3#&.4*)+'C)? 23

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

Luonnolliset vs. muodolliset kielet

Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnollisia kieliä ovat esim. 1. englanti, 2. suomi, 3. ranska. Muodollisia kieliä ovat esim. 1. lauselogiikan kieli (ilmaisut p, p q jne.), 2. C++, FORTRAN, 3. bittijonokokoelma

Lisätiedot

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA POUTIAINEN, RAIJA ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA, HJK C

HARJOITUSOHJELMA, HJK C HARJOITUSOHJELMA, HJK C No: 1/ 5 KESTO: 90 min HARJOITUKSEN TARKOITUS: Maalivahtien kesäharjoitus (taito/koordinaatio/reaktionopeus) Alkulämpö 10 min. Hyppynaru: eteen-/ taaksepäin paikallaan jalat ristiin

Lisätiedot

OYUS-Judo 1/11. Judon-peruskurssiopas OYUS-Judo

OYUS-Judo 1/11. Judon-peruskurssiopas OYUS-Judo OYUS-Judo 1/11 Judon-peruskurssiopas OYUS-Judo OYUS-Judo 2/11 YLEISTIETOA JA HISTORIAA JUDON PERIAATTEET Judo, ei voimalla vaan taidolla. Olet joskus kuullut tai lukenut sanan judo. Se on tuntunut salaperäiseltä

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko.

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Alkulämpö 10 min Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Haaraperushypyt (3 liikettä) 10 x Tavallinen 10 x Kädet ja jalat ristiin 10 x Kädet ja jalat eteen/taakse

Lisätiedot

ORANSSI VYÖ, 4.kyu (Yonkyu)

ORANSSI VYÖ, 4.kyu (Yonkyu) ORANSSI VYÖ, 4.kyu (Yonkyu) 26.3. 2.4. 9.4. 16.4. 23.4. 7.5. 14.5. 21.5. 28.5. Pystylukot Suora käsilukko (jodan-soto-uke+teisho+lukko) Olkavarsilukko(jodan-soto-uke + teisho + lukko) Olkalukko(gedan-soto-uke

Lisätiedot

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kokoavia tehtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ. A III, B II, C ei mikään, D I. a) Kolmion kulmien summa on 80. Kolmannen kulman suuruus on 80 85 0 85. Kolmiossa on kaksi 85 :n kulmaa, joten se on tasakylkinen.

Lisätiedot

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin ASEMAOHJELMA 1 Ohjelma on asemaohjelma, jonka tavoitteena on harjoituttaa joukkuevoimistelun avainliikkeitä. Ohjelma vapaasti muokattavissa. Voit noudattaa ohjeita ja video mallia tai sommitella musiikkiin

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, syyskuu Helpommat

Harjoitustehtävät, syyskuu Helpommat Harjoitustehtävät, syyskuu 2011. Helpommat Ratkaisuja 1. Ratkaise yhtälö a a + x = x. Ratkaisu. Ratkaistaan yhtälö reaalilukujen joukossa. Jos yhtälöllä onratkaisux, niin x 0. Jos a =0,yhtälöllä onratkaisux

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Dan-Kollegio ry:n esityksen pohjalta Suomen Judoliitto ry:n hallituksen kokouksessa 10.6.2016. Säännöt astuvat voimaan 1.7.2016 ja ovat voimassa

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Judoliitto ry:n hallituksen kokouksessa 23.10.2016. Säännöt astuvat voimaan 1.1.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Sivu 1 / 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Marketta Karjalainen Msc in Disaster Relief Nursing, Sairaanhoitaja AMK, Ammatillinen opettaja !"#$%&%%$'&()!$(%*$%$+!&+!$+,)-#.

Lisätiedot

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 EVU 01-02 white Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti

Lisätiedot

Liiketaitotestit ja tuloskortti

Liiketaitotestit ja tuloskortti Liiketaitotestit ja tuloskortti 1 taso Perus liiketaidot Syväkyykky 1 - integroitu liikkuvuus käsivarret vaakatasossa edessä - suorita kyykkyliike niin alas kuin sujuvasti liike on mahdollista - lantiotason

Lisätiedot

Asymptoottiset kolmiot hyperbolisessa geometriassa

Asymptoottiset kolmiot hyperbolisessa geometriassa Asymptoottiset kolmiot hyperbolisessa geometriassa Elisa Roivainen Matematiikan pro gradu Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos Kevät 2016 Tiivistelmä: Elisa Roivainen, Asymptoottiset

Lisätiedot

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015 Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 015 Avoimen sarjan tehtävät ja niiden ratkaisuja 1. Olkoot a ja b peräkkäisiä kokonaislukuja, c = ab ja d = a + b + c. a) Osoita, että d on kokonaisluku. b) Mitä

Lisätiedot

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm)

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm) Kausi 2016-2017 REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Staramerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa, kunhan on Stara-lisenssi. Liikkeet ovat voimistelukoulun alkeis- ja alkeisjatkopassista.

Lisätiedot

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten.

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten. Kesä 2012 Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti ja riittävästi. Liikunnan riittävä määrä ja laatu ovat tärkeimpiä

Lisätiedot

Algebran perusteet. 44 ϕ(105) = (105). Näin ollen

Algebran perusteet. 44 ϕ(105) = (105). Näin ollen Algebran perusteet Harjoitus 4, ratkaisut kevät 2016 1 a) Koska 105 = 5 21 = 3 5 7 ja 44 = 2 2 11, niin syt(44, 105) = 1 Lisäksi ϕ(105) = ϕ(3 5 7) = (3 1)(5 1)(7 1) = 2 4 6 = 48, joten Eulerin teoreeman

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit

Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit Naisten telinevoimistelu Minoriryhmän testit päivitetty 10.12.2011 Valmentajan varmistus kaikissa testeissä on sallittu! Puomin liikkeissä ei avustusta, valmentaja saa seistä vieressä. Liikkeiden arvostelussa

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

Algebra 1, harjoitus 9, h = xkx 1 xhx 1. a) Käytetään molemmissa tapauksissa isomorfialausetta. Tarkastellaan kuvauksia

Algebra 1, harjoitus 9, h = xkx 1 xhx 1. a) Käytetään molemmissa tapauksissa isomorfialausetta. Tarkastellaan kuvauksia Algebra 1, harjoitus 9, 11.-12.11.2014. 1. Olkoon G ryhmä ja H G normaali aliryhmä. Tiedetään, että tällöin xhx 1 H kaikilla x G. Osoita, että itse asiassa xhx 1 = H kaikilla x G. Ratkaisu: Yritetään osoittaa,

Lisätiedot

( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Do-San ( 24 LIIKETTÄ / 7.GUP / YLEMPI KELTAINEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Oli salanimi isänmaalliselle Ahn Chang-Ho:lle (1876-1938). 24 liikettä edustavat

Lisätiedot

3 Vektorin kertominen reaaliluvulla

3 Vektorin kertominen reaaliluvulla 3 Vektorin kertominen reaaliluvulla Summalla a + a + a tarkoitetaan lausekkeessa esiintyvän vektorin a kanssa samansuuntaista, mutta pituudeltaan tähän nähden kolminkertaista vektoria. Tätä summaa on tarkoituksenmukaista

Lisätiedot

Kaikki mukaan taukojumppaan! Nyt on vuorossa hyppimistä, venyttelyä, juoksua, tasapainoilua - kaikkea kivaa.

Kaikki mukaan taukojumppaan! Nyt on vuorossa hyppimistä, venyttelyä, juoksua, tasapainoilua - kaikkea kivaa. Kaikki mukaan taukojumppaan! Nyt on vuorossa hyppimistä, venyttelyä, juoksua, tasapainoilua - kaikkea kivaa. Kaikki mukaan - taukojumppaan! materiaali koostuu kymmenestä Laakavuoren ala-asteen ja Vartiokylän

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA

HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA HARJOITUSOHJELMA PUOLAPUILLA Istumaan nousu Suora vatsalihas, suora reisilihas, leveä peitinkalvon jännittäjälihas. Suoritus: Laita jalat puolapuun alle ja kädet joko niskaan kevyesti (muista kyynärpäät

Lisätiedot

102 Käyrä. Piste ( 3,0 ) on käyrällä, jos ja vain jos sen koordinaatit. Siis piste ( 1, 2) Siis piste ( 3,0 ) ei ole käyrällä.

102 Käyrä. Piste ( 3,0 ) on käyrällä, jos ja vain jos sen koordinaatit. Siis piste ( 1, 2) Siis piste ( 3,0 ) ei ole käyrällä. Pramidi 4 Analttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 1 Päivitett 19..6 11 Todistus 1 Kärä x + = x + 4 5 3 31 = x x+ 4, jos ja vain jos pisteen 3,7 koordinaatit toteuttavat kärän htälön. Kun x = 3 ja

Lisätiedot

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 FYYSINEN HARJOITTELU & TUKITOIMET Seuraavassa on kuvattu (henkilökohtaisella tasolla) missä järjestyksessä fyysisiä harjoitteita voi

Lisätiedot

Johdanto 2. 2 Osamääräkunnan muodostaminen 7. 3 Osamääräkunnan isomorfismit 16. Lähdeluettelo 20

Johdanto 2. 2 Osamääräkunnan muodostaminen 7. 3 Osamääräkunnan isomorfismit 16. Lähdeluettelo 20 Osamääräkunta LuK-tutkielma Lauri Aalto Opiskelijanumero: 2379263 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Kevät 2016 Sisältö Johdanto 2 1 Käsitteitä ja merkintöjä 3 2 Osamääräkunnan muodostaminen

Lisätiedot

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta

Tekijät: Kerstin Wallner ja Klaus Miltenberger ( 2010) Lisenssi Projekt Spiel:n kautta Art. Nr. 22421 Move & Twist Iloinen toimintapeli, jossa pienet leppäkertut yrittävät kiivetä kukan vartta pitkin ylös päästäkseen kauniin kukan luo. Tehtävästä suoriutumiseen leppäkertut tarvitsevat kuitenkin

Lisätiedot

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 LUETTELOT B Ba Ba: 1 1992 1995 Todistusjäljennöksiä (satunnaisia) Pääosa opintosuoritus- ja työtodistuksia, sis. nimilistoja soiton erillistodistuksen

Lisätiedot

HINNASTO ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit

HINNASTO ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit Kotelointiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä B-luokan mukainen (80 C), hyötysuhdeluokka IE2 (IEC60034-30) ME alumiinimoottorit ME alumiinimoottorit 3000 rpm

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa

Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa Eilispäivän tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1. Eilispäivän Tähtien kilpailusarjat miesten telinevoimistelussa 1.1. Yleistä Suomen Voimisteluliiton kilpailujärjestelmään sisältyvät seuraavat

Lisätiedot

Käsipositio futari geiko

Käsipositio futari geiko Käsipositio futari geiko Käsipositiodrilli on Anten luoma virtaava pariharjoitekokoelma, joka koostuu useammasta tasosta. Harjoitteen perusmuodosta on johdettu laajempia yksittäisiä pariharjoitteita (vastatekniikat,

Lisätiedot

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport

Taso 3: Liikkeet pienvälineillä InnoSport 1 / 16 8.10.2009 19:41 Taso 3: Liikkeet pienvälineillä Taso 3: Liikkeet pienvälineillä 3. taso sisältää kehonhallinta harjoitteita erilaisia pienvälineitä hyödyntäen. Mukana harjoitteissa käytetään mm.

Lisätiedot

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN HAVAINTOMOTORISET TAIDOT 1. Itsensä tunnistaminen: - Mikä on sinun nimesi? Tulos on KYLLÄ jos lapsi tietää nimensä ja EI jos hän ei tiedä sitä. - Tässä on peili. Kuka sieltä

Lisätiedot

Esko Turunen Luku 3. Ryhmät

Esko Turunen Luku 3. Ryhmät 3. Ryhmät Monoidia rikkaampi algebrallinen struktuuri on ryhmä: Määritelmä (3.1) Olkoon joukon G laskutoimitus. Joukko G varustettuna tällä laskutoimituksella on ryhmä, jos laskutoimitus on assosiatiivinen,

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

Oppilas - Elev övrekropp2

Oppilas - Elev övrekropp2 Oppilas - Elev övrekropp2 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

Kuntopalloharjoituksia

Kuntopalloharjoituksia Kuntopalloharjoituksia Alhaalta ylös Laskeudu kyykkyyn selkä ja yläraajat suorina. Ponnista jaloilla tehokkaasti ylöspäin. Ajoita yläraajojen liike ja pallon heitto ponnistuksen loppuvaiheeseen. Ota pallo

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 10.3.2016 Susanna Hurme Statiikan välikoe 14.3.2016 Ajankohta ma 14.3.2016 klo 14:15 17:15 Salijako Aalto-Sali: A-Q (sukunimen alkukirjaimen mukaan) Ilmoittautuminen

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

AKROBATIAVOIMISTELUN YKSILÖSARJAT. Akrobatiavoimistelun yksilösarjoissa kilpaillaan seuraavissa luokissa:

AKROBATIAVOIMISTELUN YKSILÖSARJAT. Akrobatiavoimistelun yksilösarjoissa kilpaillaan seuraavissa luokissa: AKROBATIAVOIMISTELUN YKSILÖSARJAT Akrobatiavoimistelun yksilösarjoissa kilpaillaan seuraavissa luokissa: LUOKKA IKÄRAJAT 2013-2014 Sarjan sisältövaatimukset Pisteet ja arvostelu Tulokset kausi A (07-08

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI!

HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! Miesten jumppaopas HANKI KESTÄVÄ KESKIVARTALO SELKÄSI TUEKSI! TÄSMÄLIIKUNTAA KESKIVARTALOON 2-3 kertaa viikossa 15 min. päivässä HARJOITTELE KEHOLLESI HYVÄ PERUSTA rankasi pysyy hyvässä ryhdissä ja löydät

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

PhysioTools Online - ed set Sivu 1/7

PhysioTools Online -  ed set Sivu 1/7 PhysioTools Online - emailed set Sivu 1/7 Harjoitusohjelma FYS PKL SELKÄRYHMÄ 2/15 Keski-Suomen SHP Keski-Suomen keskussairaala Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä, Suomi ALKULÄMMITTELY Pyöräilyä. Aika:

Lisätiedot

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 10,6300 80614033200 9RB 85X107X5,5 29,8100 80611184000

Lisätiedot

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN 1 LUKULAUSEKKEITA Ratkaise seuraava tehtävä: Retkeilijät ajoivat kahden tunnin ajan polkupyörällä maantietä pitkin 16 km/h nopeudella, ja sitten vielä kävelivät metsäpolkua

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

LIPPUPALLODEMO 90min 1

LIPPUPALLODEMO 90min 1 LIPPUPALLODEMO 90min 1 1.TUTUSTUMINEN PALLOON pareittain heittoharjoittelua kahdessa rivissä huomioi turvallisuusseikat - rauhallisia, tarkkoja heittoja 2 2.OPETUSKESKUSTELU a) OTE PALLOSTA HEITOSSA etusormi

Lisätiedot

111111111111111111 II IIII II II 11111111111111111111

111111111111111111 II IIII II II 11111111111111111111 111111111111111111 II IIII II II 11111111111111111111 F10008 (12) PATENTTIJULKAISU PATENTSICRIFT (10) FI B (45) Patentti myönnetty - Patent beviljats 15.04.1999 (51) Kv.lk.6 - Int.k1.6 SUOMI-FINLAND (FI)

Lisätiedot

Muodostetaan vastinpituuksien välinen verrantoyhtälö ja ratkaistaan x. = = : 600

Muodostetaan vastinpituuksien välinen verrantoyhtälö ja ratkaistaan x. = = : 600 Tekijä 3 Geometria 7.10.016 47 Kartta on yhdenmuotoinen kuva maastosta, jolloin kartan pituudet ja maaston pituudet ovat suoraan verrannollisia keskenään. Merkitään reitin pituutta kartalla kirjaimella

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, J, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Kansakoulun johtokunta Hyllyn numero 106-114, 391 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 4. Joukot, relaatiot ja funktiot Osa 2: Relaatiot 4.2 Relaatiot Relaatioilla mallinnetaan joukkojen alkioiden välisiä suhteita Joukkojen S ja T välinen binaarirelaatio

Lisätiedot

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa

Vastaukset 1. A = (-4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (-7,-1) E = (-1,0) F = (3,-3) G = (7,-9) 3. tämä on ihan helppoa Vastaukset 1. A = (4,3) B = (6,1) C = (4,8) D = (7,1) E = (1,0) F = (3,3) G = (7,9) 2. 3. tämä on ihan helppoa 4. 5. a) (0, 0) b) Kolmannessa c) Ensimmäisessä d) toisessa ja neljännessä 117 6. 7. 8. esimerkiksi

Lisätiedot

Won-Hyo. ( 28 LIIKETTÄ / 6.GUP / VIHREÄ VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

Won-Hyo. ( 28 LIIKETTÄ / 6.GUP / VIHREÄ VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Won-Hyo ( 28 LIIKETTÄ / 6.GUP / VIHREÄ VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Oli tunnustettu munkki, joka toi Buddhalaisuuden Silla-dynastiaan vuonna 686 jkr. Won-Hyo28

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

8-10 mm paksu veneköysi tai hyppynaru, päässä solmut

8-10 mm paksu veneköysi tai hyppynaru, päässä solmut Starttimerkki 1. Naru 8-10 mm paksu veneköysi tai hyppynaru, päässä solmut Perusasento, kädet suorana alaviistossa, naru selän takana U- asennossa. narun solmupäät ovat käsien sisällä piilossa. Narun pyörimissuunta:

Lisätiedot

Jatko-opintoseminaari Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa. Petteri Laakkonen

Jatko-opintoseminaari Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa. Petteri Laakkonen Jatko-opintoseminaari 2009-2010 Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa Petteri Laakkonen 3.2.2010 Luku 6 Potenssit ja Möbius kuvaukset Tämä teksti noudattaa kirjan [1] luvun 6 tekstiä. Lauseiden,

Lisätiedot

Piia Kurki 2016. HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita

Piia Kurki 2016. HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita Piia Kurki 2016 HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita Tekniikkajonot Muodostetaan joukkueita. Joukkueen jäsenet asettuvat peräkkäin jonoon. Tehtävästä tekniikasta riippuen välimatka

Lisätiedot

Mittatilauslomakkeet. Kompressiohansikkaat

Mittatilauslomakkeet. Kompressiohansikkaat Mittatilauslomakkeet Kompressiohansikkaat Juzo Kompressiohansikkaan Mittausohje Huomioitavaa: Potilaan käden turvotus tulee olla mahdollisimman vähäinen. Käytä apuna venymätöntä mittanauhaa, sormimittanauhaa

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

4VENUS WARM UP. Bruno Mars: Just the way you are

4VENUS WARM UP. Bruno Mars: Just the way you are 4VENUS WARM UP Bruno Mars: Just the way you are 4x8 päänrullaus puolelta toiselle 8x8 olkapään pyöritys vuorotellen (4) kädenvenytys vuorotellen sivulle (4) x4 4x8 syvät hengitykset, kädet ylös ja alas

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus 2015 helmikuun helpommat

Matematiikan olympiavalmennus 2015 helmikuun helpommat Matematiikan olympiavalmennus 05 helmikuun helpommat tehtävät Ratkaisuja. Määritä kolmiot, joiden kulmille α, β, γ pätee cos α cos β +sinαsin β sin γ =. Ratkaisu. Koska 0 < sin γ, täytyy olla cos(α β)

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Toukokuun 2012 helpommat valmennustehtävät ratkaisuja 1 Määritä sellaisen kolmion ala, jonka kaksi kulmaa ovat 60 ja 45 ja jonka pisimmän sivun pituus on 1 Ratkaisu Olkoon

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

Liikehallintakykytestaus

Liikehallintakykytestaus Liikehallintakykytestaus ketteryys, tasapaino ja liikkuvuus Marjo Rinne TtT, tutkija, ft Liikehallintakyky Liikkeen hallintaan vaikuttavia tekijöitä osa selittyy perintötekijöillä, mutta harjoittelulla

Lisätiedot

Loppuverryttely ulkona

Loppuverryttely ulkona 1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 12 min Jäähdyttely 4 min Kolmikot: Kolmikon jonot (1 + 2) vastakkain 20 m etäisyydelle toisistaan. Se jono missä on kaksi pelaajaa, lähtee jonon ensimmäinen pelaaja liikkeelle.

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009 Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka..9 x x a) Ratkaise yhtälö =. 4 b) Ratkaise epäyhtälö x > x. c) Sievennä lauseke ( a b) (a b)(a+ b).. a) Osakkeen kurssi laski aamupäivällä,4 % ja keskipäivällä 5,6 %.

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, syys lokakuu 2010. Helpommat

Harjoitustehtävät, syys lokakuu 2010. Helpommat Harjoitustehtävät, syys lokakuu 010. Helpommat Ratkaisuja 1. Kellon minuutti- ja tuntiosoittimet ovat tasan suorassa kulmassa kello 9.00. Milloin ne ovat seuraavan kerran tasan suorassa kulmassa? Ratkaisu.

Lisätiedot

(37 LIIKETTÄ / 3.GUP / YLEMPI SININEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D

(37 LIIKETTÄ / 3.GUP / YLEMPI SININEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D Toi-Gye (37 LIIKETTÄ / 3.GUP / YLEMPI SININEN VYÖ ) Liikesarjan alussa oppilas seisoo viivalla AB ja katse on suuntaan D On merkittävän oppineen Yi Hwang:in (1500-luvulla) nimimerkki. Hän oli uuskungfutselaisuuden

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus 2015 toukokuun tehtävät

Matematiikan olympiavalmennus 2015 toukokuun tehtävät Matematiikan olympiavalmennus 05 toukokuun tehtävät Ratkaisuja Kuperan viisikulmion jokainen lävistäjä on jonkin viisikulmion sivun suuntainen Osoita, että jokaisessa tällaisessa parissa lävistäjän ja

Lisätiedot

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2,

MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy Millä reaaliluvun x arvoilla. 3 4 x 2, MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 6. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) + + + 4, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + 4 + 6 + +, b) 8 + 4 6 + + n n, c) + + +

Lisätiedot

Elev - Övre kroppen 1

Elev - Övre kroppen 1 Elev - Övre kroppen 1 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa 3 naista nipisti ajoistaan minuutteja näin se onnistui! Omaa ennätysaikaa voi parantaa vain 30 päivässä KUNTO -juoksuohjelmaa noudattamalla. Ohjelma sopii kaikille, sillä sen lähtökohtana on juoksijan

Lisätiedot

Projektiivisen geometrian alkeita

Projektiivisen geometrian alkeita Projektiivisen geometrian alkeita Jotkin kilpailutehtävät saattavat ratketa helpoimmin menetelmillä, jotka kuuluvat ns. projektiivisen geometrian alaan. Projektiivinen geometria on eräänlaista pelkän viivoittimen

Lisätiedot