? 2 ! " # " # $ # % #" name="description"> ? 2 ! " # " # $ # % #">

('/#& 0 '$&,-,+)%83+#'%&)+(3#&.4 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "('/#& 0 '$&,-,+)%83+#'%&)+(3#&.4 0"

Transkriptio

1

2 !" #$#%&'(%#(()*'+$'#&,&)+-#&))%./#()&) ('/#& 0 '1)2) 34$#1)2) 4$#1)2) 5!" 5 67((,6(4'& 5 #83%%)& 0 '$&,-,+)%83+#'%&)+(3#&.4 0 '!)2)9)&)/'!)2): 0 );$#!)2)9)<'!)2): 0 = 0 >? 2

3 ! " # " # $ # % # &# " " ' # # ( # # # % 3

4 # %# # $ # )*+ ) ( #, # ), + ) )- ))- ) ), + " %. ) $ 4

5 /01%2 &&'A.%345$6 B#&3(4'&*'+$'#A'//'(,+4#-,A#4668'4&,?4'(,()#(#A'3$C))C)(3A'<3#A'? C3#A&)3A'//'4))%''&$6-#,%'.-3C)C)*)A).&'&&)B..4.A)44)C)4*3344)5 00 )+((.C)3+/) 5

6 '&,/,%&'3(4'%(#+C3#&&)C)&3A'//'C)A)*4#4&'%*'+$'#8'%#4#, A'//'/3A'//)&$)++)4&)%''&C.83)0A.-.%*.3A#-,A#4&,A,$&#'%? -,A#A,)(&#-#4'//#%?-,A#A,-,$'//,%)(&#-#4'4&#)A)4#//')(&#-#4''% C.83&3#/#%&))%A)4&'//'/.()%)000A.-.%)A.44),$,%-)#(.&&#/..% 3$'A)4'.+)%)4'&&)/)'$&3?C3%()/.())%3/#'%A)4&'%/.())%4))/#%'% /.(4.C.83(.+44#A'-)+/#4&.#4#-)+/)4&#-)#%?C34)#()#4'//#%C.83) $)++)4&)%.&A)*4'%-)%$'/*#*)A)#4#&)&)/#A' #%,&#A)%&''44)'#4#4-3#%.& &'$8,/..&)(.#%34&))..8'%C.83<#%C)-67%/..&3#44)()83%%'#8'% &#A)A'.%C3$3%(#%+6$&66?%#%4'%*6+(#&'('/,,%(.%%3A) /#'%C)/.#8'%(#% &'%)-#'%()%44)&3.$.&'44)3%3**#%.&C,+C'4&'A'/,,%()#('%A)#4&).% +6$86#//'3$C))/))%/.(4.C.83)?)%&3#.3/'%.83A#&3%C,+C'4&,/, /.(4.C.833$C))C)(3.A.&.4&,$,%43*#-)%C.83*'8)<3<#4'%A#4,%.(4.C.833$C))C)%)&3#/#/#4'%C,A(''%3A'//'4#+&6%''&6$,'%'//,% -)+4#%)#4&'%C.%%.C'%3$C))C#(4#3('#A&.)//''+#A)#4#)3$C))/#4C) 3*'&.4&)*3C)46%&6#)C)&.4&,/,%(#+C)%&'('/#4'4&,?C3&&)()#((#'%'# &)+-#&4#4#&3#4&))4)/3C)-#+$'#&,?C3#&)/'3A'//'&'$%''& 3()#%'%C.83%)A3#&&)%.&A)*4#3%-)+/)4&#C34(.4$))-'#A.&A)C#44) /'%'4&6/#4'4&,?(3+(')4&)-67)+-34&)C)/'4&)+..(4#4&) #)%.4'#%?&)# 3#(')4&))%A,$'4)#%)?%,/,.%'A/)&(.#&'%(#%*,,&6-,&$))-'#8'% +3/.(3**))% )A.)//'&,A,(#+C)A)&.38)'4#A'%,('/6(4#,C))C)&.(4#)? C3#A)%,/,A)4&'%$))-''&-3#4#-)&'$(,&3&'.&.) #'3%(.#&'%(#%*#&(,? /.&()#%'%C)('A#-3#3A)-,A#A,$.3%3 )C#C)4'%(3-..4?$)+C3#&&'A.+.&#%#& C)(#A*)#A.&4))-)&&.A)&.&.#(4#C3A)*4'%)'#(,/'#8,%/#'A'4&,//'A)4&) &)+-#&4''#(,4))())%B4.3C'A)B%,#A&,C.833%C)'A,/,,%6A''%4,(#% A#&&6-#A&,&34#)4#3#A&) )A..&)&66A#4''%A)*4#.+$'#A#C3#8'%4'.A3%&))%C)-)A/'%&)/#4''%'#3A' 466&,3A)?/.&&)A)4&)'#&)+-#&4'/674(,,%4.3C'A))$8#4&./#4''%4))(() #(.#%'%.%3$&)).4'#%?/#A)#4&)3A#3A)A)*4#?/#&'%$))-'#A)C)/#&'%.4()A&))6+#&&,,4'A)#4&)?/#4&,)#(.#%'%'#(6('%''8'4.%'A/3#/))% ))-'#8'%&3&'.&./#%'%3%+#**.-)#%'%*)#&4#A)*4'%A#(.%%)A#4'4&) A)$C)((..8'4&)?+#&&,-,%-)+$)#%)A3#&&)-)4&)/3%#*.3A#4'4&)? &)-3#&&''A#4'4&)C)/674/#'A#$6-,,&.3&&)-)4&)$)+C3#&&'A.4&)?/674 )#(.#4&'%(6-64&,C)$)A.4&)()%%.4&))C)&.(').+$'#A'-))A)4&) ))8.()4C)&.%%3A#%'%$)+C3#&&'A.-3#C3$&))(#A*)#A./'%'4&6(4''%?/.&&) 4..+'/*)%)&)-3#&&''%)3%4))-.&&))/'%'4&64&,C.83()%'A,/,% &)#*)A''A) )+-)/'%'4&64&,(,,%4))-.&&)%.&C.83()-3#$6786%&,,C.83) 6

7 )//)&#A#4'4&#9**3%D50?))((3))+#EF))%(3&67&,/#&)A#A)>F?.3/'%.83A#&3%1114#-.&D**3%)+(#4&3:,+(',&,3-)&)4'%&''&C)&)-)&?C3#&)A)*4#3/)(4..C.834)A#A)-)+&&.'44))% %.3+.()#4'(4#C)A3*.A&))#(.#4'(4#3.A.%(,6%&#?3*#4('A.C)&67'A,/,3-)& C)&(.-))()/**)#A.)?C344)3%/674-3#&&)C#)C)$,-#,C#, 3%#/'%'4&6%6& C.83()3%/674*,+C,%%6&A3#4&)-)4&#3*#4('A.44)C).+)A))%&67'A,/,44,.8344)3/)(4.&&./,,+,&#'&3#%'%$)+C3#&&'A.?*34#&#-#%'%(.+#%)A)#4..4? ('4(#&&6/#4(6(6C)4.3+#&.(4#44)/)(4#/))A#4'%&'$3%*'+#))&'3% /67$'//#%43-'A'&&)-#44)3*#4('A.%?&67/))#A/)%C)'%%'%/..&)'A,/,% #&4'44,,%&.3/#%$))4&'#4#% 00A.-.%A3**.*.3A'%C)%6&000A.-.%)A.%#A/#7%,-3#8))%*#&,,A)4&'% ()4-)&.(4'%C)4)/)A)4'%&)-3#&&'#8'%'+#6&6/#4&,(38#%?*,#-,(38#%? (3.A.%C)$)++)4&.4&'%4.$&''% )/)A)6$&'#47A#46643%()&3)/)44)? )#%)(#%4..+'//#44)()4-.('4(.(4#44) )%$'//)&4))&&)-)&A)#&&)) A)*4'%4)G.83A)C#%83C3A'?C3&&)A)*4#3/)(4.#4#(.+#)C)3**#4#)+-34&)/))% ).(&3+#&''&&'C)..4&)()4-)&.(4'4&)#++)A))%&,/,C3$&))A)*4'%()%%)A&) +#4&#+#&)#4''%&#A)%&''4''%?C344)4,,%%7&?&)-3#&&''&C)-))&#/.(4'&'+3)-)& '+#&#A)%&'#44).833$C))C#%)&7+/,,//'&,$,%&#A)%&''4''%&3#4&.-)4&#.8344)?(.&'%/#44,&)$)%4)A)*4'%$)++)4&.(4'44)?-)%$'/*#'%&.(#3% '$83&&3/)%&,+(',?/.&&)-,$#%&,,%(#%3+)4&)-)(#%%34&.4*#&,#4#A76&6, /674A)*4'4&)#&4'4&,,% 3**.$)%3%(#%%#4#&&'%/'#4&,.%%.C.83% 3$C))C#4&).83%*,,/,,+#,C)&)-3#&&'#&)3%(#+C)A#4..8'44))%)A643#&.+.%4))4&#.3/)A)#4&)C.83(#+C)A#4..&&)3%&3#4&)#4'(4#-)+4#%-,$,%?/.&&))A)% (3&#/)#%'%*#3%''+#)H'%44'%3%(#+C)44))%B* 769)//#?:(#+C3#&&)%.&%,/,C.83%*,,/,,+,&4'.+))-))% &,+('64C,+C'4&6(4''%E '%(#%'%('$#&64 I664#%'%('$#&64 '(%#()%('$#&&,/#%'%C)3&&'A.&)#&3 8'A#4'%A#4,(4#?4.3+)A)#%).4)H'%4'%#%(#+C)4&)3%E 6*/ 33/ )4&'%C.83(#A*)#A.&3-)&*34#&#-#%'%)4#) #A*)#A.A)3%$6-#,C)()%%.4&)-#) *.3A#)?-)#(()C.83)-3#&#'&64&#/674$)+C3#&'A)#A/)%(#A*)#A.)(#% )#&4# -3#&&)/#%'%%#%/674$,-#,/#%'%3%&,+(',,A)*4'%&'+-''%#&4'&.%%3%C) /#%,(.-)%('$#&&6/#4'44,,44,(#+C)44)(,4#&'A,,%A)4&'%A#(.%&))C.83%%,(7(.A/)4&) #+C) *'+.4&..3/#%$)-)#%&3#$#//'&#A)%&''44)?C3#44)C.83)A3#&'&))% 7

8 -.3&#))%)?(#A*)#A'/#%'%-.3&#))%)C)/#&)A#4#C)3%/)$83A#4&)4))-.&&)) C.83()%'%4#//,#4#44,J%.3+&'%(#A*)#A.#44).$.//'&'(4&#44, A)*4#4&)C)%.3+#4&)C)&)+(3#&)//'4#A,)A'-.3&#)#&)A)*4#) *)43%&)+(3#&'&&.()#(#A'C.%%.C'%C.833$C))C#A' )#%3*#4&'3%(.#&'%(#% )A3#&&'A'-#'%-.3&#)#&&'%?C) C.%#3+#'%3$C))/#4'44),A7#% A)*4'A)4))&&))3A)&)()%))%C3-.38'%&)#()$8'%/.(4.C.83(3('/.4 %4'A-,,?'&&,-)+$)#%)A3#&'&&.A)C#$)+C3#&&'A.C)(#A*)#A'/#%'%(3++'A3# /67$'//,A,#,A,4))-.&'&&)-)%(#A*)#A./'%'4&6/#4'%()%44) )%4)#%-,A#4'%$.#*.%4))-.&&)/#%'%-))&#'+#&&,#%*#&(,C,%%#&&'#4&,C) 4..%%#&'A/)A#4&)-)A/'%%.4&67&,?C3%()&3&'.&&)/#4'44)A)4&'%C)%.3+&'% 34)A&)4'.+)3$C))C)&3-)&)-)#%)4'/)44) #%3)4&))%%,#%-3#8))%4))8) )#())%+#&&,-,%A))C)C)(3-)&)43#%'%/)&'+#))A#A#&&3&)43%+6$/#% # +#&,'&&,4'.+3C'%A)4&'%C)%.3+&'%+6$/#44,C.83)$)++)4&'&))%-,$,% 4#%%'*,#% %*#8'&&,-,/#'A'44,'&&,C.833%/674(#A*).+$'#A.)?C3$3% A)4&'%C)%.3+&'%(#A*)#A'/#%'%(..A..3A''A#4''4&# /01%8 #3, 899:+ 3 $C))C)%3/)C.83(3('/.4)%&))-)+/..&&)C)-67)+-3('+&333$C))C)% C.83A#4'%&)#&3&)43% $C).4&)#&3)'#(.#&'%())%3A'/#'A'(,4&,$)%((#)-)#% 3/)%C)3$C)&&)-#'%()%&)*,#8'%().&&) 3%'&*'+.4)4#)&3%('(4#&&6C3 -.34#)4#&&'%C)%#&,-3#8))%43-'A&))$#'/)%/..%%'A&.#%)/674C.%%.C'% 8

9 C.833% +#&6#4'4&#)A3#&&'A'-)%3$C))C)%3%466&,*'+'$&6,$)+C3#&.4&'% 4..%%#&&'A..%C)-)A/#4&'A..% **))44)'#A.3%%3A#4'4&#())%(6'&, '4#&&,/,,%()#((#)%#&,&#A)%&'#&)?C3#$#%3$C))C)4))&&))&7+/,&, $C))C)% 3%(6'&&,-,43-'A&)/))%3**))%'4#/'+(('C,C)/)A'C)3/))% 3$C))/#4&66A#%4,43*#-#(4#4'(,3$C)&&)-#'%#(,C)&)#&3&)433%43-'A&.-#(4#.%%.C'%3$C))C)%3%/.#4&'&&)-)?'&&'#$,%3A')#%3)4&))%C.833$C))C)? -))%/674()4-)&&)C) )+C3#&&'A.%C)3$C))/#4'%&)-3#&&''&3%)4'&'&&)-) 4#&'%?'&&,$)+C3#&&'A.3%&)-3#&&''A#4&)?4..%%#&'A/)A#4&)C)%3.4.C3$&'#4&)C) '&&,3$C))C)(6('%''('$#&&6/,,%3$C))C)%)#&4'C)4)/)A)('$#&&,/,,% )*.3$C))C#'%4)-)A/#.(4#)&3#/#)C34(.4#&4'%,#4#%,C.833$C))C#%) A'//'&.&.4&.%''&3$C))/#4&)?3*'&&)/#4&)C)C.83)(,4#&&'A'-#%&'3(4#% C)(#+C3#&.(4#% A'//'(3('#A''&C.%%.C'%$)+C3#&.(4#44)'+#A)#4#) 3$C))/#4/'%'&'A/#,4'(,..4#)&)*3C)3*'&&))C3#&)(#%&'(%#(3#&) A'//' $6A,%%''&&3#/#/)&&3/#)3*'&.4/'%'&'A/#,C)*,,&6%''&&,44,(#+C)44) '4#&&,/#//'(,6&,%&7#$#% '#8,%&)*)//''#-)+/)4&#3A')#%3)3#(')&)# *)+)4?/.&&))#%)())%4''#3A'$.3%3#%/)$83A#%'%,/,(#+C)'#3A'-#'A, -)A/#4?&3((3*)4#&,(34())%-)A/#4&.A''())% 3()#%'%C.833$C))C) A76&,,4#&,-)+/)4&#$.3/).&'&&)-))?/.&&)&3#-3&&)-)4&#C3()#%'%A.(#C) 4)#4#4#&,/674#%%34&.4&)C)..4#)#8'3#&)&)#-)$-#4&.4&)3/)A'&)-)A''% 3$C)&)C.%%.C),/,%&'3(4'%4))-)*))4&#&.A34&))?/3%#4&))?(3*#3#8)C) '%%'%()#((')4#&,4))(,6&&,, '343%&)+(3#&'&&.(.A./))%C.%%.C.83 3$C))C#'%(,4#44, &)//'/#'A#$6-#%-)4&))%(3//'%&&'C)? (3+C).4'$83&.(4#)C)..4#)#8'3#&)4'.+))-#)*,#-#&6(4#,-)+&'%!"C)#!"! $ %.3%&)#4'&3*'&&)C)%3/#%)#4..8'&3-)&C.833$C))C)A''8.(4#?/.&&)%' '#-,&3A'(3+-))/)&&3/#) 3#4))A&)(.())%'#(6('%'3A'/))%$6-,3$C))C) -)#%A.3%%34&))% *#4('A.?$)+C))%&./#%'%C)(3('/.43-)&()#(#A' &)+*''%C)3$C))C)-3#(3+-)&)/)$83A#4#)*..&&'#&))%&#'834&)/)A)%'? 4..%%#&&'A'/)A)C)('$#&&,/,A,3/))3$C))/#4&))%C)'%%'%/..&) 464&'/)&#43#/)A)3/)%+6$/,%4,$)+C3#&.4(,6&,%&7C, $C))C)%)+-3-)A)A)&)+(3#&'&))%$,%'%(6(6,,%-)#(.&&))3$C)&&)-#% +-3-)A&)/.3834&..E 67)+-33%*'+.4&.-)4&)/.383A#4'4&))+-3-)A)4&) (,,%*'+.4&.-)4&))+-3-)A)4&) '%(#A7(3$&)#4#%3/#%)#4..(4#%*'+.4&.-)4&)*'+433%)A#4'4&) )+-3-)A)4&) #'&3#$#%C)34))/#4''%*'+.4&.-)4&)&)#83A#4'4&))+-3-)A)4&) 9

10 67)+-3))%'#3$C))C)(6('%'$'&('44,/..&&)/))%?#(,3%4'?/#(,4' (.A)(#%3%?/.&&)3/))*'+433%))%4)?&#'&3C))%C)34))/#4&))%3$C))C) (6('%''#&4'('$#&&,/,,% 67)+-3C)#(,$3#&.-)&)C)%/#&&))%%'(#% %&'4#%,%4,)%&))3$C))C)A'C3&#'&6%)+-3-)A)%.4&)-7#%'%3$C))C) 3%4'%4'#?3*'&&)C)?C3&)C.%%.&4))&&)-)&()&43)#$)#A'%C)*#&,, '4#(.-)%))%?/)A#%))%C)&)-3#&&''%))% )%)+-3#%'%3$C))C)3%/674C3 #&4'(.A('%.&*#&(,%&#'%C)3**#%.&'+#A)#4#)3$C))/#4&66A'C,?&'(%#(()3% $)A.44)C)C.83(3('/.4/#&&)-) 'A((,8)%)+-3C)(#A*)#A./'%'4&64'# (.#&'%())%&''('%'4&,(,,%$6-,,C.%%.C'%3$C))C))C)&3#4))A&)3+)%44#&)# -#$+',-7#%'%(#%3$C))C)-3#(3+-)&)34)%*..&&.-)4&))+-3-)A)4&))%/.#A) )-.#A) ((*'+.4&.-))+-3-)A&)3%C.%%.C'%3$C).(4'44)&,+(',&'(#C, 3-#% %.3+#?&'(%#4'4&#&)#&)-)+.4(')-7#%'%3$C))C)'#-,A&&,/,&&,3A' #$)%&''A#%'%C.%%.3$C))C) /#'%A)4&'%*..&&./#%'%?-,$,#%'% 'A,/,%(3('/.4C)/.++34#,%C,A('#4'%4''4&6/#4().8'%#$)%&''A#4..4? C3.4&)/)&&3/..4C)'$83&&3/..4)4'%&'#44)-3#-)&%,(6,A#3#&'A&.%) (3-..8'%#$)%%3#%&#%)C)C.%%.C'%&)#&3&)433%C)#(,,%%,$8'% (3$&..&&3/#%)&)-3#&&'#%).%%.3$C))C)A'3%'8.(4#?C34$,%'A,3%3/#) 3$C)&&)-#'%4)#(,#4#,A)*4#)&)#/..&'%(3('/.4&)A)4&'%()%44) &3#/#/#4'4&) ' ) 3/#%)#4..8'&C)3$C))C)%3/)*'+433%)A#4..43-)& ()#(('#%&,+('#//,&3$C))C)%3/#%)#4..8'& /)%#&4'%4,('$#&&,/#%'% 3$C))C)%)3%-)#('))?/.&&)'#4.#%())%/)$83&3%&) /)% *'+433%)A#4..8'%('$#&&,/#4'44,3%'%4#//,#4'(4#(6'&&,-,&#'834&)/))% 3$C))/#4&)$)#&&))-)&3/#%)#4..8'&9)*.%)// *)A).&'?3$C))/#4'% -#8'3#%&#: 3#4'(4#3%/#'&#&&,-,$)A.&&.&)-3#&'&#A)C)(3A/)%%'(4#(6'&&,-, ('$#&&,/,,%3/#)$'%(#A7(3$&)#4#)3$C))C)%3/#%)#4..(4#))%(3$&# &)-3#&'&#A)),/,-))&#C.%%.3$C))C)A&)%76+66&&,?&)#&3)3&&))-)4&))% 3$C)&&)-#A&)?-)%$'//#A&)C)/.#A&)3$C))C#A&)4))/))%4)(+#&#((#,4'(, )-3#%&)#A/)*#+#,?C344)()#((#)34)*.3A#)(..%%'A))%C)C344)?()#((# 34)*.3A'&.4()A&)-)&#A/)#4&)()%&)%4) 6-,%,*'#A#%,&3#/#-)&+6$/,44, /)$83A#4'4&#$)+C3#&&'A'-)&3/)&A)*4'&?4,,%%7A#4'4&#*#8'&&,-,& 3$C))C)*)A)-'+#&C)A)4&'%-)%$'//#A&)?'4#/'+(#(4#(64'A6A,('+,&&6 *)A).&' #))*'+.4&.-)))+-3-)A&))-3#C)&.A''('$#&&,, 'A((,C.83A#%'%34))/#%'%'#+#&,?-))%4..%%#&&'A.%?3$C))/#4'%C) 3*'&&)/#4'%&'(%#()&3%/6743*#&&)-) 3#4&)-)A);$#/)&)/)(#(3/#A) &)#&#'&''A#4'A,)%)A664#A,43&3<)+#%-3#/)-'(&3+'#4&)$'#&3%'+#-)#$'#44) '#C.%%.C)-#'A,3$C)&) *'&'&&)-)&&'(%#()&C)'+#&6#4'4&#%#8'% 3*'&&)/#4&)*)3%(6'&&,-,43-#&&)/))%C.%%.#A'43*#-#(4#9// 6(4#%('+&)#4&)/#%'%?$#8)4&.(4'&?&3#4&3&:?$)+C3#&.43%(6'&&,-, 4..%%#&&'A'/))%/#'A'%(#%&3)6A,*#&,-,(4#C)+#&&,-,83C3(.+#3%(6'&&,-, 4,#A6&&,/,,%A,*#$)+C3#&.(4'%&.+/'A'/)&&)-#A(()#8'%())%A)4&'%)#&3) #%%34&.4&) 10

11 6-,A&,A)4&'%C.833$C))C)A&)-))8#&))%*)AC3% $83&3%'8'A6&64A)4&'% C.83A#4'A'/'%'4&6(4'A'3%3$C))C)%+#&&,-,C.83(3('/.4C)+#&&,-,#(,,6&,%%744,+#&&,-,%,C.83(3('/.(4'%)-3#8))%*#&,,-#$+',,-67&, 9)*.3$C))C):?C)3$C))C)%#(,%,&,64##(,#466&&, )+)4&)&#'&64&#3A#4#?C34 3$C))C)3A#4#C3$#'/)%#(,,%&6%6&?/.4&)-7#%'%?(3('%.&(#A*)C.83()C)#4, &)#,#&#$)$/3,A)#%'%/3%#34))C)C)*'+433%)A#4..43A#4#A)*4'A' A.3%&)#%'%).(&3+#&''&&#*.3$C))C#%)-3#C)*#&,,(#%3A)%.3+'/*#)C) -,$,#4'//,A,(3('/.(4'A)-)+.4&'&&.C)C.83(3#&) /01%; ,%A)4&'%C.833$C))C)%*#&,,3A)/3%#&)#&.+#,%'A,*#&,,3A) +#&&,-,4&#(3('/.4&)A)4&'%()%44)&3#/#/#4'4&)?(3('/.4&)3*'&&)/#4'4&) 4'(,(3('/.4&)C.834&),%'%&,6&663A)/#'A'A,,%4.3+#&&)%.&&)#3/)&) -)4&))-)&&)#83&(.#%/#&,.3/'%.83A#&3%(3.A.&.4/38.A'#44)EB.83% *'+.4&''&B?B**#/#4'%C)3*'&&)/#4'%*'+.4&''&B4'(,B.(4.C.833$C))C) (3.A.&.4B&.38))%'4#A',/,&'(#C,&6$8'44,3-)&/'+(#&&,-#,?(.%$)A.&))%A)*4'%3**#-)%C.83% /3%#*.3A#4&)()/**)#A.&'(%#(()) )*4'%*#&,,$)+C))%&.)/)$83A#4#//)% -)+$)#4'44)-)#$''44)A.3%&)#4'4&#43-'A&)/))%C.83&'(%#(3#&)A#((''4''% 3%#*.3A#4'%C)4..%%#&'A/)A#4'%$)+C3#&&'A.%().&&)3*#&))%$6786%&,/,,% %3&('.&&)?+,C,$&,-,,-3#/))C)+')(&#3%3*'.&&).833$C))C)A.3 34))/#4'A))%C3()#4'44)$)+C3#&.(4'44)'8'A6&6(4'&A)*4'%$6-,A'C) #%%34&)-)A'$)++)4&.(4'A'C)('%&#'4&.A'-)A'(#A*)#A./'%'4&6(4'A' 11

12 /01%<,* 33 $C))C)%3/)A)'4#%&6/#4'A,C)4.$&).&./#4'A)3$C)&&)-#%3%'+#&&,#% 4..+#-)#(.&.4C.83%()4-)&.(4'A#4'%'A'/'%&#%&3&'.&./#4''%C)3$C)&&)-)% +6$/,%83C3(,6&&,6&6/#4''% $C))C)%3%E 4'%%3#8.&&)-)/67%&'#4'4&#4'(,3$C)&&)-#%'&&,#&4'C.833%? 4#%%6&&,-,6A'#4'4&#$6-,(46&6%83C3'&#('&#%/.()#4'4&#?/.&&) A.3%&'-)4&#C)-)+/)4&#? #8'&&,-,C.83<#%4)*.$&))%)?(6%&'%4,A6$6#%,C)/.#4&'&&)-)*'4&, C)A()%4)C)(,&'%4,'%%'%$)+C3#&.(4#)?,6&'&&,-,4)%3C))%4,,4&'A#,,4&#C)$)+(#&.4&#4'(,.#4&'&&)-)3A'-)%4)C.%%.#A''4#(.-)%#%$6-,44,(.#%*)$)44) $C))/#4'44)3%()(4#34)*.3A&)E3$C)&&)-)C.%%.C)3$C))C)/3A'//)& (6(6#%''%?-)A/#.(4#%''%C)$)A.#%''%.833$C))C)%3%&.%%'&&)-) 3*'&&)/#4'%C)3$C))/#4'%A)#%)A)#4..8'&?C3&&)A))8.()4A3**.&.A34 4))-.&'&))% 12

13 .3/'%.83A#&3%&'A,.3/'%)A.''%%&'+%'&4#-.4&3%/.())%$6-,% C.833$C))C)%3/#%)#4..(4#%3%/,,+#&'A&6(..A.-)%/..%/.)44) 4'.+))-#))4#3#&)9111 (3.A.C.83 %'&:E.3+6$/,,%/67%&'#4'%C)()%%.4&)-)%#A/)*#+#% )%%.4&))3**#A)#&))%)#%)6+#&&,/,,%*)+$))%4) %&))/67%&'#4&,*)A).&'&&)$6-,4&,6+#&&,/#4'4&,/.#4&))(#&&,,C) ('$.) %/67%&'#%'%C)64&,-,A#%'%C))%&))4'%4'(,%,(6,'&&,(..A.) %'4#/'+((#%,3**#A)#A''%C)&3#/#4'%/.()#4'4&# %#%%34&.%.&C)$../3+#%&)C.#%'% )%&))C))%&))-)4&..&) #&,,(#%%#6$8'44,43-#&.#4&)*'A#4,,%%7#4&, &&))()#((#3**#A))%4)$.3/#33%&)4)*.3A#4'4&# #)A#)+-#3#3**#A)#&))%.#4&))?'&&,C3()#4'44)3**#A))44)3%C3&)(#%$6-,, /01%: # #

14 '8)<3<#(())C)3*'&&)/#4'%*'+.4)4#3#&)3%(,4#&'A&6A))C)4&# (#+C)A#4..8'44)?/.&&)6(4#&&,#4'%$)+C3#&&''%34)A&)%,/,-3#8))%/.3()&) 4'.+))-#(4#(,6&,%%7%*'+#))&&'#(4#E &)+6$/,$)A&..4#%#%?'&&,()#((#%,('-,&C)4'.+))-)& 9()&4'(3%&)(&#: '++3?/#$#%A#('-)#(.&&))C)/#44,4#&,&)+-#&))%,6&,A#('4.3+#&.(4'%*'+.4&'(%#((),6&,A#('4.3+#&.4'%4#%&,64#-).$&#4'%)?4#&&'%$#8)4&'&&.%)C)&))4 &,64#-).$&#4'%) 'A#&,4#&&'%A#('4.3+#&.4A6$6'4&# )#%3&)*)+#)&,+('#%&,68#%(3$&)),6&,A#('4.3+#&.4-#'A,&,64#-).$&#4'%) %%)3**#A)#8'%(3('#A)A#('&&, 3+C))()+('#//)&-#+$''&64&,-,A#4'4&#..&.-)#%68#%(3$&#%?C3#4&) *.$.#&)#()#4'//#% %%)3**#A)#8'%(3('#A)..8'A''% A3#&&)())-)+4#%)#%'%$)+C3#&&'A.?C34)4#)3%6//,++'&&6,A&,4)/)%)4#)%A#)%*#&(,,%$)+C3#&.&&)/#4&)?-)#$8) *)#%3*#4&')A.'&&)9(,4#KC)A()?&)#-)+&)A3%A#(''+#4..%&))%:?C3A3#% 4)/)(#%)4#)&.%&...8'A&).834'.+)%&.A''-.34#4..%%#&'A/))A))&#'44))%(,68,)+-3('4(.4&'A.? /#$#%4..%&))%4'.+))$)A.&))%('$#&&,, B)#(#A'C3&)(#%B/)A#3% *)#()A))%/#(,A#$)++)4&)C)/,,+,3%4'.+)44)$6-#%*#'%#?C)$)A.&))% ('4(#&&6,A,$#%%,6$8#4&64&3#/#%&))% #(,A#$)A.&))%('$#&&6,.+$'#A.A#4'4&#? ()%%)&&))4'.+)%*+3L#A3#&.)'4#/'+(#(4#C3$3%(#%4'.+))-))%+6$/,,%E.%%.C'%C)%.3+&'%C.83(3#8'%()4-)&&)C)4'.+)(4#.%&3C.834'.+)(4#?C344)(#A*)#A'/#%'%3%4#-.4'#(() #A*)C.834'.+)(4#,44,(#+C)44)3%&)+()4&'A.%A,$&7(3$8)(4#3&'&&.-)#$&3'$&3?C3A' *6+#//''4#&&,/,,%/)$83A#4#//)%A))C)%('#%3-)A#(3#/)%C.834'.+)% 3%%#4&./#4'A'.834'.+)%*+3L#A3#&./#%'%%,(664'.+))-#44))4#3#44)E )+C3#&.4)#(3C'%C)(39C.%#3+#$)+C3#&.4&'%A(/:.%%.3$C))C#'%A.(./,,+,.%%.3$C))C#'%A#(.%%)A#%'%(3.A.&.49(&4.83A#&3% (3.A.&.43$C'A/):.%%.#A'C)$'#8,%-)%$'//#A''%4..%%)&&.&#'83&&)/#%'% 14

15 .3+#.3/#&3#/#%&).%%.C'%$.3/#3#/#%'%)A.''%&3#/#%%)44) )#('44)A)*4#A'C)%.3+#A'4..%%)&.44)&3#/#%%)44)'%4#)+-3#4'%&,+(',, 3%&.+-)A#4..4 #'A,&3#4&)#4'(4#.3/'%.83A#&3%A#4'%44#&'#-,&3A' *)(3A#4#)C)#%&'<+3#&.4'.+3C'%C,4'%/)(4.#$#%?(.&'%3%)4#)%A)#&) /3%#44)/.#44)A)C'#44),/,%-.3(4#3$C))C#'%&.A''(3+34&)) -)%$'//#A'C.83%()&&)-)%-)(..&.4&.+-)%$)%((#/#4&).834'.+)%3%/.#4&'&&)-)&'$8,-.34##A/3#&.4?C3A3#%4'.+)$3#8'&&.))% /)(4.-'A-3#&&''%4)()&&3C,+C'4&7A'?&.A''.3/'%.83A#&3%().&&) -)(..&.4&.+-)%*#+#% )(..&.4(3+-)))A.'#8'%C)4'.+3C'% &3#/'(4#)%%34&)-)*))'$&3#4&67&,&'('-#A'4)&&.-#)&)*)&.+/#)4'(, C,+C'4&,C,%-)4&..%4#A3#%?(.%-)(..&'&&.3%(#A*)#A.%?$)+C3#&.(4'%&)#A'#+#% C,+C'4&,C,%, )*4#A'C)%.3+#A'4..%%)&.44)4'.+)&3#/#%%)44)&#'83&&)/#4'%3%3A&)-) /3%#*.3A#4&) #%3)4&))%$)+C3#&.(4#44)('++3&.&$)+C3#&.4)#()/..&3(4'&&)# -)#%4'.+)%1114#-.C'%().&&)&)*)$&.-)&#'83&&)/#%'%'#&)-3#&)C.%%.C) C)$'#8,%-)%$'/*#))% #'83&&)/#%'%*#&,,$3#&))4)/)%)#()#4'4&#4'.+))-#)()%)-#) (,6&&,'%E..A#%'%&#'83&&)/#'%$)+C3#&.4&'%6$&'68'44,9.3/M.$.$#&))4&#? A6$6'4&#C)&3#4&)4)%3/)4#: '.+)%#A/3#&.4&).A.%6$&'6&''%A)#&'&&..%4..+''%-.34#()A'%&'+#% 90(3(3&)#4..+'/*#:&)*)$&./)&/'+()&'% '.+)%1114#-.C'%().&&)&)*)$&.-)&#'83&&)/#%'%9&44,$(7#%'% #A/3#&.4&).A.: '.+)%4,$(7*34&#C)('A.A#4&)&C)-#'4&#&.%%.C'%3$C))C#'%*#&,,)#%)'%%'%$)+C3#&.(4#)C)$)+C3#&.4&'%C,A(''% ('4(.4&'A)C.%%.C'%-)%$'/*#'%()%44).%%.3$C))C))-))('4(.4&'A.%? /#(,A#-)%$'//#A)'#4#A,$'&('A,3A#4#())%(646&&,-,,D(3//'%&3#&)-)).&&.&.3(#3('4&,,'%%'%$)+C3#&.(4#)0/#%?C)$)+C3#&.4&'%C,A(''%%#% ().)%?(.%%'4C.%%.&3-)&*3#4&.%''&4)A#A&).%%.3$C))C)*3#4&..#&4' -#/'#4'%,$)+C3#&.4*)#()A&) * + +,,%.%A)*4'&()4-)-)&C)*)#%3)C)#(,,&.A''A#4,,4'(,C.83A#4'&&)#83& ('$#&&6-,&?&.A'')C)%(3$&)#4'(4#$)+C3#&&'A.+6$/,%-)#$&)/#%'% '.+3C'% &.A#4#(#%-)+/#4&))?'&&,A)4&'%C.83$)+C3#&&'A..%3%&)+(3#&.(4'%/.()#4'& $)+C3#&.4+6$/,& 15

16 /)44)C.834'.+)44)//'C.%#3+'#A)3%4'.+))-)+6$/,C)(3E.(4.C.83.(4.C.83%C)&(3 - -.%%.C'%*'+.4(.+44# - 9&)#4#+&6/#%'%&)#&3&)43%/.())%.(4.C.83%C)&(3(.+44#A&):.%%.C'%C)&(3(.+44# - 9('A&)#4'&-67&:.%%.C'%C)&(3(.+44# 5-93+)%44#4&)-674&,6A74*,#%:.%%.C'%(#4)+6$/,???? C) 9A#4'%44#(#A*)#A#C)&:.83&.A#4#)A3#&&))/)$83A#4#//)%-)+$)#%?C3&&)*#&(,C,%&'#4'A' ('$#&&6/#4'A'6A#*,,&,,%4))8))%A.3&.)'8'A6&6(4'&,6&,%%744,&,/, &)+(3#&&))/.(4.C.83C)D&)#C.%%.+6$/#%&.A'/#4&)C)4#+&6/#4&,&)#&3&)43% ('$#&&6/#4'%/67&,)#%)4'.+))-#%+6$/#% #&&''44,9.(4.C.83% ().4#4..%%#&'A/)&C)4#+&6/#%'%C.%%.C.833%:3%(.-)&&.('4('#4'&&'(#C,& /.(4.C.83+6$/#'%().4#4..%%#&'A/#A'4'(,4#+&6/#%'%/.(4.C.834&) C.%%.C.833%+6$/,(3(3C)3$C))C)+'4.+44#&$.3/#3#8'% /01%= > A B,#%4..%%#&'A.%+6$/,C)3%C)4#+&6/#4'%+6$/,4&,&3#4''%&)*)$&.'44)?'# $)-)#%&3C'//'/.())%/.()%)$)+C3#&&'A.44)*646%'#8'%A)4&'%/,,+,3A' 3A''A#4'4&#-,$'%&6%6& 3#4#%4)%3%'%B+3*.&B/,,+,3%4))&. 16

17 *646/,,%$)A#%%)44)?(.%+6$/#'%-,A#4'&#(,?(3(3C)&)#&3'+3&3%4))&. /)$83A#4#//)%*#'%#(4# B+3*.&B#A/#7(4#(.&4.&))%6A'#4'4&#%.3+'%.+$'#A#C)%C,&&,6&6/#4&,*3#4.+$'#A.A)C#%4)*)+#4&),$,%3%.4'#//#&'%466%,A)*4'%(6A,4&6/#%'% $)+C3#&&'A..%?C3()*.3A'4&))%4))&&))3A)4'.+).4&)$)+C3#&&'A.% 6(4#*.3A#4..8'4&)?()%%.4&.(4'%*..&&''4&)?(#A*)#A.A#4..8'%)#$'.&&)/)4&) 4&+'44#4&,&)#$.3%3//..8'%&.%&''4&)&/4 (#'A&'#4'(4#(3'&.4&)4'#()4&) 3#4#%))%/674-)%$'//)&-)#$&)-)&A)4&'%4)C.834'.+))?/#(,A# ('$#&&6/#%'%'#3A'&3#-3&&)-)),A7#%-)%$'/*#'%383&.4&'%/#&&)+#%) 4))&&))3A)E $C))C#'%(6(64#+&,,C.83&)#&3C)3$C)&&)-#%A)*4#%93$C))C#'% 4#&3.&./#%'%C)&)#&3&)43: ))8.()44'.+)&3#/#%&)9&3#/#%%)%4..%%#&'A/)A#4..4?&#'83&&)/#%'%? $)+C3#&.4+6$/#'%/,,+,D(3(3?'#C.83A#%'%&3#/#%&)?C%': 67)+-3#44)'&'%'/#%'%.%%.C'%(#A*)#A.#44)/'%'4&6/#%'%.%*3$8#&))%6A,'4#&'&&6C,4'#((3C)$#'/)%&)+('//#%?$.3/)&))%'&&, %'%#-3.&.-)&6$&''%N$6-#%&3#/#-)44)4'.+)44)3$C))C#)3%+#&&,-,4&#C) &3#/#%&)4..%%#&'A&.)?C3A3#%3$C))C)&(6('%'-,&3*'&&)/)%(#A*)#A.#44) -3#&&)/#4''%&)+-#&&)-)))(&#-#4&)C)3/#)-#+$'#&,/#%#/3#-))C.83)A)*4#A',/,C3$&))A)4&'%C)%.3+&'%(#A*)#A./'%'4&6/#4''%C)-67)+-3#44) '&'%'/#4''%?/#(,*.3A'4&))%-,$'%&,,B8+3*3.&B/,,+,,4'(,/3&#-3# A)*4#)C)$'#8,%-)%$'/*#))%34)A#4&./))%4'.+)&3#/#%&))%?C3A3#% 3$C))C#A'C,,'%'//,%)#())('4(#&&6,&3#/#%&))%&)&)/#A)(#A*)C.8344) /'%'4&6/#4''% 3(#3%)#%)%#&,?C3&()/..&)/)%-.38'%C,A(''%$)-)#&4'-)&?'&&,BC.83'# 4#&&'%(,,%3A.&/.%C.&&.%#B 3*'&&)%.&(#%C.%%.3%4))%.&(.#&'%(#% (34('&.(4'%C.833%C)4))&&))*)A)&)&)&)/#A'-#'A,/67$'//#%. 3(3%)#4..&'%))C)&'A'%C.83#&4'44,,%4#4,A&,,/#&&)-)%/,,+,%/3&#-3#-#) &'(#C7#&, )C#3%$#'/)%'(433&&#%'%?4)%)4&33%C)*)%#%(#'A#%'%?&)#&3&)43C) '8#4&6/#%'%*)A(#&))%-67)+-3#A)C)%)&43#A) )%83+#44)C)(#A*)#A.#44)4)) (3(')()/**)#A.)C)C.%%.(#43#44)3%.4'#%)A'(6//'%'%3&&'A#C)) 4)+C)44)?C3A3#%/)$83A#4..4(3$3&)*)A(#%&3*)A#A'3%4..+'/*#(.#%.4'#44)/.#44)A)C'#44) (,C)*)#%3A.3(()C)(3/)$83A#4&))()/**)#A.% &)4)-'+&)#4&'%-)4&.4&)C#'%()%44) )C#3%6$&'#47A#%'%6(4#A7A)C#?C344)4)) ()-'+'#&)C)C344)C.%%.4))(3(')6$&'#4'4&#43-#&&.)(.+#%)A)#4..&&) A# '#$,%&,A)#4&)$#'%3)A)C#)$)++)4&)-))&)+-#&4'/#&'%(,,%/3&#-3#8)&)# ()%%.4&)) )#((#$)%$3#&..#&4'(4''%O-)#$3#&..(3> 3$8#&))%*))4#))$#'/)%&)+('//#% (433&&#4'%A)C#%$)++)4&)/#%'% 4))&&)))#$'.&&))(3.A.44)C)()-'+#*#+#44,(.//)4&'A.)C)*#A(())/#4&)? 17

18 C3*)4.3+)%)#4&)(#.4))/#4&) 34)A3#&&'A'-)C.83()//'C,,*#$)A) #43//)%&)#-)$-'//)%%.C'+&)/)(4#?3%(3//'%&&#%)$'A*34&#EB#$,% &34&)C.834&)33/#$#%(,,%MB )*)%#%(#'A#%'%4)%)4&33%().)%$)++)4&)%''A'3$C))C)A'#&4'4&,,%4'A-664 %(34'4#&,C.%%.A'C)(.#%()/3%&)&3#4&3)&)+-#&))%?C3&&)4$#+3('4) <)&)/'%C)4.+#(3/#<34$#%'+3*#+&66)A))4&'#(,#4'%*646-,#4/.#4&#%> %&,*,?C34$)++)4&)C)3%(#%3**#/#4-)#('.(4#%'%?864L))&#((3?A)*4#? A.(#$,#+#7#%'%&)#/..&'%'+#A)#%'%A)*4#?C3()4))&&))#&4'(3(') C)*)%#%(#'A#4'%&'+/#4&7%6A#*,,4'/,&&7/,(4#)%$'//)&())%'#-,&)#%) (6('%'?34))&)#6//,++,&.(')&'+/#%3A3<#)%()%44)*)#%#-))C.%%.) 67)+-3&C)'+#&6#4'4&#C.%%.C'%-,A#)+-3&%)&4)&3%3#-)()%%.4&'?C34%#&, 34)&))%(,6&&,,()%%.4&''%) #A&,$,%/)$&))&.%&.)$#'/)%(7/*'A74&, C.%%.4&)?C3()$6A,&,,%-)A(3#4'%-67%&3#4'%%)&4)%(3(''44)?(.% <+)8.3#C)'#*#8,.('/#)+#&&,-,%$6-,%,&)#&,A,('+&)).%3$&.#(#%? /#A)#%'%4'.2.+'('4)<)&)/'3A#())%> )%83+#44)4))()/**)#A)$)+C3#&.4()-'+'#8'%()%44)C)(3(') 3%%#4&./#4'%+#'/.)?(.%4))&3#4'%&)&)/#%O.&&)'%&,*,?C34 C.83()//'3%(#%4'?C3()#&4'A'%&,,('+&)&3#4'%4)C,A(''%/)&&33%C) 3$C))C)&3&'))MM'#(,#A'(34())%(..A'M M #A*)#A.44)*,,4''4#&&'%(3('#A'/))%3&&'A'/#4&)/.#8'%4'.+3C'%C.%%.C'% ()%44)?*)+$)#//#A))%.+$'#A.&)A3A)?-)A3C'%A3#4&''44)?6A'#47%()&43'44) C)(..A.&&)C)%&38'&'44)4'.+))-)(4#3&&'A''OC)-)A/#4&).&..O#44,3% 3$C))C)?/#(,-67/#%.A)3%?/#&,&.3/)+#&)+(3#&&))?/'%'%(7C3%6&?/#A' &)&)/#A'> )C#%6$&'#47A#4664C)&3#4))A&)6(4#A7A#46643%*)#&4#()4-)&&)-))?/674 -))&#-)).#%()3&)//'/.())%/))$)%/..&&)C)&?(.#%()$.3/#3#//'C) $)-)#&4'//'(#.4))/#4'%?(.#%()4.$&).8.//'A)$C)(())4''%?/.&&) /..&'%$)%()A))%C.%%..%>%&,*,4'$#AC)#%'%?.C3?46+C,,%-'&,6&6-, *3#()&)#+6$/,%)#%3)&6&&7>%&,/#&'%3&)//'$.3/#33%A#(.%%)A#4'4&# '+#&&,#%A)$C)(())%%.3+.()#4'%?C3A)3%C30-.3&#))%).4'#8'%'+# 6A'#4.+$'#A.%('%&&,A)C#'%.3/'%/'4&)+..8'&-)%$'//#4&)#(,4)+C3#4&)> )#('%()#((#))%-3#8))%&38'&)?'&&,/'%'4&6(4'%(3('/#%'%-)$-#4&)) /3&#-))&#3&)$)++)4&.(4''%?/.&&)'*,3%%#4&./#%'%?'+#&6#4'4&#C)&(.-) '*,3%%#4&./#%'%?-)+/)4&#$'#('%&,,/3&#-))&#3&).%%.4&.(4'%)%&)/#%'%C3()#4'A'$)++)4&)-)A'C.83()A'3%3A&)-) 3A'%%)#%'%34)C.%%.$)+C3#&&'A.).%%.4&.(4'%)%&)/#%'%3%4#83&&)-) C.%%.%3/))%&)433%C)34))/#4''%?'#(,(3A'(&#-#4''%6A'#4''% 34))/#4''%,A7#%*#8'&,,%$.3A&)4#&,?'&&,C3()#%'%C.%%.4)) &.%%.4&.4&)C)()%%.4&.4&).%%.4&.(4'%/#&&)+#%)-3#'8#4&6%''//,A,C) A)$C)(())A)C.%%.A)3A)(#A*)#A./'%'4&64C)-,$'//,%A)$C)(())A)&)# 3**#/#4-)#('.(4#4&)(,+4#-,A,C.%%.A)3%%#4&.%.&('/#&)#$)+C3#&.4('+&)? 18

19 C3A3#%-#A()4&)C.%%.)'#3A'&)+-#%%.&$.3/).&&))/.#&)$,#+#&4'-,4&, (,6&&,6&6/#4'4&,.%%.4&.(4'%-3#)%&))4.3+)%-'+G))A#4'%*)A).&&''%A#4,(4#()&4''A)? $..8)$8.(4'A)?$6/6A,&)#()%%.4&)-)4&#(34('&&)/)A).%%.4&.(4'% )%&)/#4&)3%/6744'?'&&,3$C))C)(.&4..A)*4'%%,6&&,/,,%/.#A' 3%%#4&.%''%&'(%#()%.%%.4&.(4'%)%&)/#%'%C)/3#&'3%3A&)-)$)+(#&&.)C)3$C))C#'%('4('% 6$&'#4/#&)A#4&) 6-,(4#('#%3(4#3%343#&&).&.%.&C)A()*)A34&)&.&&. (- )#.) C,+C'4&'A/, /01%C # %( )%%'&))%()#(#44)$)+C3#&.(4#44)-,$#%&,,%6$8'A'?/#'A'A,,%.4')//)A'C.%%.A' #$+',(3+&&#-3#8))%)%&))6$&'#4&,$6-,, &3&'.&&)-)4&)(,6&&,6&6/#4'4&,?$'%(#A7(3$&)#4'4&)3%%#4&./#4'4&)&)#3/)% &)-)%3/)#4'%&)43%6A#&&,-,4&,&3#/#%%)4&) #$+',,(3+&&#)'#()%%)&))%&)) #A/)%)#$'&&)?(34()C.%%.&$.3/))-)&$'A*34&#'*,)#&3.8'%C) )%4)#&4'/)&&3/)%*)A(#&4'/#4'% #$+'#4&,(3+&'#4&)()%%)&&))*#&,,(#+C)) C)#A/3#&&))4))8.&-#$+',&(3+&#&-)%$'//#A' %#&'%-#$+'#&,(3+&&'C) ().8'%)#()%)$)+C3#&.(4#44)('+,%%''&-3#8))%*)A(#&)C3A)(#%43*#-)A) *)A(#%%3A)E23+'#A)?4'.+)%*)#8)A)?4'.+)%A#**#(4'A,&)#/..A) *)A(#%%3A) / )%%'&))%83C3(,6&7(4'%-)4&)#4'4&)&3#/#%%)4&)N /'&'A7#%%#4&,?+#'$./#4'4&)&)#/..&'%$,#+#&4'-,4&,&3#/#%%)4&) % -)+3&&)-))%&)/)4&)('A&)#4&)(3+&&#)4,,%%7A#4'4&#4)/3#A'C.%%.#A' )/3#%3%*#8'&&,-,/#'A'44,4.$&''A#4..4*'+#))&'.%%3A#4'A'(#% $)+C3#&&'A#C)A'?C3()4))4.$&''A#4'%.4'#%&.%%.4&.4&)()%%)&&)))%&)) ('A&)#%'%(3+&&#?C34$)+C3#&.(4'&'#-,&4.C.6$&'#4&'%4,,%&7C'%/.()#4'4&# 'A&)#4#)(3+&&'C)'#()%%)&)6A''%4,#A/3#&&))-)%$'//#A'?'#(,%#4&, ()%%)&)*#&,,(#+C)) 3#(('.(4'%)3%&#A)%%'?C344)('A&)#4#)(3+&&'C)&.A'' C.%%.A'A,$'4C3()$)+(3#44),A7#%)4#)4&)3%466&,('4(.4&'A)C.%%.% -)%$'/*#'%()%44) )%%'&))%?C34('A&)#%'%(3+&&#'#+#&,$#A#&4'/,,% $,#+#7(,6&&,6&6/#4&,&)#$6-#%$)+-3#%6(4#&&,#4'%&)*)$&./)%?'4#/ 19

20 -,(#-)A&)#4..8'%4'.+).(4'%).%)#4'%(3+&#%4))/#%'%&)+(3#&&)) 4'%('+&)#4'%$)+C3#&.(4'%*,,&&6/#4&,&,/,%C.%%.%34)A&).%)#4'%(3+&#% 4))%''A')%%'&))%$'&#(#+C)A#%'%A)**.(3&#%-#'/#4#(4#C)&)*)$&.%''4&) *6+#&,,%('4(.4&'A'/))%C.%%.%-)%$'//)%()%44)/)$83A#4#//)%*#)% 674C.%%.A'3%4'A#&'&&,-,466*.%)#4''%(3+&&#%4#&'%?'&&,$,%6//,+&,, &)*)$&.%''%&3#/#%%)%/3#&#&&)-..8'%.%)#4'%(3+&#%)%&)/#4&)3% *6+#&&,-,-,A&&,/,,%-#/'#4''%4))(()?/.&&)&)+*''%&.A'44)4'3%.4()A'&&)-)/674)%&)).%)#4'%(3+&#%BC,A(#$3#&33%B3%*)%34&'&&)-) +#&&,-,4&#.%)#4'%(3+&#%)%&)/#%'%3%/674)#%)+)*3+&3#&)-) C.%%.-)4&))-)A'.%%.4&.(4'%&)#*)A(#%%3%'#&)+-#&4'3A))#(.#4'%/#'A'4&,4..+#.%%.% /#'A'4&,4'(.#&'%(#%3%4'A)#%'% 6(6/))#A/)44)6A'#4&, *)A(#&4'/#4#%LA))&#3&)3%466&,(.#&'%(#%-)+3) )#((#)3%()%%.4&'&&)-)? /.&&)'*,)#&3)*)A(#&4'/#4&)'#-3#$6-,(46, 34C.%%.#&4'C)()-'+#& ()%44)3%4#&,/#'A&,?'&&,#A'&)#)A'*)A(#&&#%)#-)%)%4#3&&)?*.&3)) (3(3*)A(#&4'/#4'A&)*3$C)*3#4 3#4))A&)*)A(#&)-3#&#'&64&#'+#*'+.4&'#% /01%DE, 61* : 6# ' 6F )A(#&)-3#8))%&.%%3A#%'%$)+C3#&&'A#C)?-)#(('#$,%$)A.)#4#())%(#A*)#A) )A(#&)-3#8))%()#((#'%()-'+#?-)#(()('/#44)3A#4#(#%-#'A,*)+)%&)/#4'% -)+)) )A(#&)-3#8))%C.%%.+6$/,%()#(('#%'%#&'%C.83%*'+#))&&'#&) %3.8)&&)%.&C.%%. )%3/)&&)(#%3%4'A-,,?'&&,*)A(#&)-3#8))%C)*#&,, +3$(')&C)$6-,&(#4))C)&?/.&&)4#&,'#4))/.3834&.))#%3)(+#&''+#&4' )4#)44)(#A*)#A#C3#8'%*)A(#%%3&$)%3-)&C3*)A(#%&3())*#44) '%4#C))%?'&&, *)A(#&4''&)-)+)A)&)#B+#$()/)A)B?()%%)&&)%''$)+(#&)/6744'.+)% 8#*A3/#'%C)(.%%#)(#+C3C'%C)()/#4&) )%343%&)A3.8'A#4'4&#-,$,#%'%? /.&&)%,6&&,-664-3#3A)&38'A)(3/') 20

21 0,,+ **#/#%'%3%C)&(.-))?/.&&)'#4.#%())%&)4)#4&) **#/#4'A'3% 3/#%)#4&)C)(43&&)#4..4.$.&))%3**#/#4(,6+,4&,?C344)&)#&3&)43(3$3)) )C)%L.%(&#3%) **#/#4(,6+,44,3%3**#/#4&)4)%&'#&)?C3A3#%$)-)#&&)-)) '8#4&6/#4&,'#%,6&,C..+#())%&)*)$&.-)% )+C3#&'A&)'44)4.$&''A#4'% 6(4#%('+&)#4&)A#('&&,'4#/'+(#(4#.;$#<)+#)?3**#/#%'%3%%3*'))?/.&&) 4#++6&&,'44,.;$#<)+#%&'('/#4''%A#((''4&,3**#/#%'%*64,$&66C)C3*) &))%&..,A7#%'#(.#&'%())%&.A#4#*)A)&)&3#4&)/))%*)#()A&))%&'$&,-,,.;$#<)+#)?-))%3%*#A(3&&)-)A#('.;$#<)+#34#%C)$)+C3#&.&'&&)-)34#) #&4'44,,%?()$&)34))6$8#4&'&&6%,C)A3*.A&)A#((''4&,&'$&,-,&'(%#(() )(.43(.('#(3%)&)#&'$&,-,+)%83+#%) )4&)?(.%A#('&'(%#(()$)A#&))% &'$&,-,+)%83+#44)?-3#8))%4#&,(3('#A)-)*))44)+)%83+#44)&)#4$#)#44) '+(#&&,-,%$))4&''%3$C))C)A')4'&&)-)&C.%%.C'%4..+'&'+3& 3**#/#4(6-644,?A#(.%%)A#4'44)A)$C)((..8'44)4'(,4..+'&#(,'+3& #(,A# $)+C3#&.4+6$/,44,3%4..+'&34))/#4'+3&?-3#8))%%#&, 6(4#%('+&)#4#//#A))%&)43#&&))4#&'%?'&&,'8#4&6%''//,&C.%%.& $)+C3#&&'A'-)&3*'&'&&)-)%&'(%#()%$#8)+#%) $/#%'%3**#(..A'/)A)?%,('/,A,?#&4'*.$./)A)C)&'('/,A, )#(('#% &'$3(()#%&)3**#/#%'%3%%,#8'%6$8#4&'A/,A, $C))C)%()%%)&&))'%4#(4# A6$6'4&##A/3#&&))?/#&,C)/#(4#&'$8,,% '%C,A(''%3$C))C)%,6&&,, &)-3#&'&#A)%?/#$#%$)+C3#&.(4'%A3*.(4#$)A.&))%*,,4&,'A# (3(3%)#44.3+#&.(4'%/..&)/))%('+&))% #&,%.3+'//#4&)C.%%.#4&)3% (64'?4#&,-,$'//,%3$C))C)%()%%)&&))(,6&&,,*.$'&&) 3*'&.4/'%'&'A/,%, 4'#%+#&&,,&'(%#()%%#/#?$'#&&34..%&)C)&,+(',% *3#%&#%%#/',/#%'%9C)A()*66$(,#4''&)#&67%&,,: )%$'//#A&)C.%%.#A&)-3#.4'#%(646,6(4#%('+&)#4#)B/#(4#>B(646/6(4#,E B#(4#<34$#44)()%%)&&))3&'*#&,,A3**..%4))(()C)4'.+)&).(') /)&&33%>BB34()4#&,*,,4''4.3+))%.2.+'('4)<)&)/''%B &4' &'('/,A,3**#(.#&'%(#%()#(('#%'%#&'% 3(#*'+.4&''&3%A.3&)-)C) *,,*'+#))&'%,6&'&&,-,?/.&&)-)4&)&3#4&)/)A)4.3+#&.4&)6$,..8'A''%?4' $#3.&..+)%83+#44)C)4$#)#44)&3#/#-)(4#&'(%#()(4# #(,'+33%3$C))/#4'A)C)-)A/'%&)/#4'A)?&)#/#A3#%3$C))/#%'%/..&&.. -)A/'%&)/#4'(4#>344'.+)3$C))C)%3.8)&&))+6$/,A''%A))&#/))%4) ().4#4..%%#&'A/))?()%%.4&))(#A*)#A'/))%C)3%)(&#-#%'%*)A).&&''% )%&)/#4'44)?%#%4#A3#%3%3#(')/*))*.$.)-)A/'%&)/#4'4&) 3&#-3#&.%''%+6$/,%&)#&3&)43%C)(#A*)#A.(3('/.(4'%()+&&.'44) 4'.+)3$C))/#4'%4#C))%3%(#%(.-))-)/*))*.$.)4'.+)44)&)*)$&.-)4&) &()),A)#4#)+6$/,-)A/'%%.(4''%(..A.-#) B&'$3&#/'C,B&)#B(#A*)#A#C)$)+C3#&.(4#)B3%.4')44)C.834'.+)44).3/'%C,,(#'((3/))C3.((.''%00$#4&3+#)A#4''%!3+A8.*$3*'))% A.3&4)%%.&)#/3.//)%'%(#+C3#&&))(#+C)44))%B'#8,%,#-,B -)A/'%&)/#4'4&)4'.+))-)4&#E 21

22 G 33, 33,,36.%&)+()4&'A))%A)4&'%C))#(.#4&'%C.83-)A/'%&)/#4'%'+#&6#4*#+&'#&,? $)-)#&))%?'&&,%'*3#((')-)&&3#4#4&))%)#%)(#%4'.+))-)4&#E 1) #2)*'+.4&..'%4#4#C)#4'4&#$'#((3.(4#'%C) -#+$'#8'%()+4#/#4''%?4#A,()+('))&'(%#(()-#+$'&&,3%/67$'//#%'+#&&,#% $)%()A)(3+C)&) )4&'%-)A/'%%.(4'44)L664#4#,9%3*'.4?-3#/)C) ('4&,-664:C)&)#&33/#%)#4..(4#)&.38))%$)+C3#&&'A..%$'+((664().4#'% /.()#4'4&#*)#%3&&)'%.4#)&'(%#(3#&)&.A''*.3A'4&))%-67)+-3C'% /.()#4'4&#.%$.3/#3#8))%'+#A)#4'&(3/G#%))&#3&9'%+)(.1)2):? -)4&)A#((''&9)'4$#1)2):C)-))&#/.(4'&&'(%#(3#8'%&3#/#-..8'4&) 3&&'A#C3#8'%A#((''44,A#((''%$6786%&,/#4'4&,&'(%#(3#8'% 4.3+#&&)/#4'44)3%3*'&'&&)-#'%C)3*#&&)-#'%&'(%#(3#8'%A.(./,,+, '+#&&,#%+.%4)4 #+$'#8'%()+4#/#4'%&,+('64(3+34&.. $1) #2)&)*)$&..'%4#4#C)#4'4&#.+$'#A#C)% $'%(#A7(3$&)#4&'%-)$-..(4#'%().&&) /#)A'/*#&'(%#(3#&)*)+)%%'&))% '+#A)#4#A)A)C#(3$&)#4#A)%3*'.4?-3#/)C)('4&,-664$)+C3#&.(4#A) )+-#&))% 3&&'A.(3-..&&)?*466((#4#,3/#%)#4..(4#) #(.#4'%(#A*)C.83()%&.A'' 4'A(',4&#&#'834&))3/)&$'#((3.&'%4)?4#A,/'%'4&6/#%'%*'+.4&..3/#'% -)$-..(4#'%4)/3%#*.3A#4''%C)&'$3(())4''%$6786%&,/#4''% **#/#4'%#A/#7#4&,4'.+))/..&)/#)3$C))/#4'%6A'#4#,*'+#))&&'#&)E )-3#&&''A#4..4 )(43&&)#4..4 )-)#%%3A#4..4 3#/#%%)A#4..4 $&'#4&67 (4#A7A#4664 )+(3#&.(4'%/.()#4..4 ))&)+(3#&&))*)#&4#6(4#&&,#4'%C.83$)+C3#&.(4'%C) $)+C3#&.4().8'%/674(3(3$)+C3#&.4+6$/,%*,,/,,+,%)4'&&)/#4&) '+.4(.+44#'%34)A&)&)-3#&&''%)4'&&)/#%'%3%6A''%4,4.$&''A#4'%$'A**3) 9-67)+-3?.('/#?$)+C3#&&'A.%C)&()/#%'%4'.+)44):?/.&&)-)A#&'&&)-)%.4'#%C)&(3+6$/#'%$)+C3#&&'A.4&)C)C3*)6(4#&&,#4#4&,$)+C3#&.4('++3#4&) *..&&..&)-3#&' )+C3#&.4+6$/,%+)('%&''4&)C)#(,C)()./)4&)+#**.'% +6$/,44,-3#3A).4'#&)'+#&)-3#&&'#&)+#%%)(()#%C)%#&,-3#8))%/674 22

23 &3&'.&&))4)/)44)$)+C3#&.(4'44) *'&'&&)'44)5-.3&#)#A'('A&)-7#4#A'.;$#<)+#)/#<#%,?-3#-)&0-.3&#))&3+)%44#&$)+C3#&'A)4)/))&'(%#(()) $#8)+#%)C)-.3&#))&-#$+',&-3#-)&$)+C3#&'A)4)/))A#((''4&,.('% (3'&&)'44)-,#4&,,&3+#%$67((,6(4'% 3()&)*).(4'44)$)+C3#&&'A.A'3% )4'&'&&)-)*,,/,,+,C)4'3%3&'&&)-)$.3/#33%()#(#44)$)+C3#&.(4#44)E )+&)A3%$)A#%%)%('$#&&6/#%'%9A#((./#%'%?+6$&#?&)4)*)#%3: ).%#4*'+.4&'(%#(()*)#()A&))% '(%#()%43-'A&)/#%'%C)/..%&'A.A#((''4&, )%83+#44)/'%'4&6/#%'% 67)+-3#44)'&'%'/#%'% #A*)#A.44)/'%'4&6/#%'% ) ))&)+(3#&&))$)+C3#&'&&)-)%&'(%#()%*#A((3/#4&)43*#-#%34#% 34$)+C3#&.4('+&)4#4,A&,,.4'#&)..4#)&'(%#(3#&)?%''$(,#4'-,&&'$3(())4&# &3#4&'%4)3**#/#4&)C)C34&))4$)+C3#&'A))%-)#%6$&,&'(%#(()) ())-)/)#4'4&#?&.A''$)+C3#&.(4'4&)&6A4, $C))C)%3%4))&)-)$)+C3#&.4 '$C,(4#?C3A3#%$)+C3#&.4+)('%%'&))%/..&)/)%&3#4#))%&.('-)%&'(%#()% 6/*,+#A',44,).&&)-)&&'(%#(()*'+$''&?C3#44)3%B4#83&&.B&'(%#(()? -)4&)&'(%#(()C)(3/G#%))&#36$&''% 4'#&)&'(%#(3#&)4#4,A&,-,$)+C3#&.4 3%&3(#466&,*#&,,('+&).(4'%)'%%'%-67&)#%)&4)(3('#&) ))&)+(3#&&))(3(3%)#44.3+#&.(4'%&'(%#4'4&#3#(')) '4#&&,/#4&,)*.3$C))C)%()%44)4'(,34#%*#A(3&.%(3(3%)#44.3+#&.(4'% 3*'&'&&)-)%34)%'4#&&,/#4&,4#&'%?'&&,()#(#A)$)+C3#&&'A#C3#A)3% /)$83A#4..4%,$8,3#(')4.3+#&.4 3()#4'4&)&'(%#()%34)4&)3A#4#(6'&&,-, A76&,/,,%C)$)-)#%%3A#4&)/))%B4'&,+(',*3#%&&#B?C3()3% /,,+,,-#//,44,)4'/)44)&'(%#()%3%%#4&./#4'(4#4#/'+(#(4#'3# %)<'44)4'A,%*#&,/#%'%4.3+)%)C)*3A-#4&)C3.4&)/#%'%3%&,A)#%'% B&,+(',*3#%&&#B )/)A)4'3%3#-))%83(.+'%4$.$)+C3#&''3#%)<' $)+C3#&.(4''% ))&)+(3#&&))4#&,?'&&,$)+C3#&.(4#%'#46%%6B(.3A'#&)$'&(#,B &)#'&&,3$C))C)*#&,,*#&(#,6(4#%*.$'A.#&)$)+C3#&&'A#C3#8'%C.&'A'44) ('4('%,,%*,#-,%(..A./#4#) #&,4..+'/*#C)%.3+'/*#+6$/,?4#&, '%'//,%&3#/#%%)A#4..8'%34..&&)3%3A&)-) 3.A.-#(3%)#()#4#44) #A&)$)+C3#&.(4#44)'#6A''%4,()%%)&)3*'&&))(3(3%))%..&&)&'(%#(())? -))%/#'A..//#%*#&,,6A,+'#*)4&)&'/*3)?3&&))&'$&,-,+)%83+'#&)C) -3#/)?%3*'.4C)A#('$)+C3#&&'#&) #(3%A3**.&+''%#&3-)&.4'#%3&3A#4'/*# $'&(#(3(3%))%..8'%)4#)%3**#/#4'A' ) &'&)+(3#&&))*)#&4#3$C))C)%C)3$C)&&)-#'%-,A#4&,-.3+3-)#(.&.4&)? /6743$C))C#'%-,A#4&,('4(#%,#4&,-.3+3-)#(.&.4&),,*'+#))&&''%)&.A#4# 3A)4'?'&&,$)+C3#&.(4#)3$C))-)#%6(4#3$C))C)?/.#8'%&3#/#'44) )*.3$C))C#%) *.3$C))C)3$C))6(4#&&,#4#,$)+C3#&&'A#C3#&)?$)+C3#&.4*)+'C)? 23

AIKUISTEN PERUSKURSSI JA KUNTOJUDO

AIKUISTEN PERUSKURSSI JA KUNTOJUDO Tiistai klo 18:30 20:00, tatami 1 Lauantai klo 15:00 16:30, tatami 1 Yhteyshenkilö: Tomi Korhonen ( tomi.korhonen@judoseurasakura.org ) Viimeksi päivitetty: 13.7.2017,Pvm. Harjoituksen sisältö Ohjaaja

Lisätiedot

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

AIKUISTEN PERUSKURSSI JA KUNTOJUDO

AIKUISTEN PERUSKURSSI JA KUNTOJUDO Pvm. Harjoituksen sisältö Muuta huomioitavaa La 21.1. Ti 24.1. La 28.1. Ti 31.1. La 4.2. Kertausta pystyssä. Värivöisillä jalkapyyhkäisyt: de-ashi-barai, tsubame-gaeshi, okuri-ashi-barai, harai-tsuri-komi-ashi.

Lisätiedot

Syyskuu Jo vuodesta Julkaisijat: Lions Club Lavia ry. ja Lavian Yrittäjät ry.

Syyskuu Jo vuodesta Julkaisijat: Lions Club Lavia ry. ja Lavian Yrittäjät ry. LAVIAN TIEDOTUSLEHTI Syyskuu 2017 Jo vuodesta 2014 Julkaisijat: Lions Club Lavia ry. ja Lavian Yrittäjät ry. +/?8/ "//6AB;/< 9=;37A/ /BA=C/

Lisätiedot

Luonnolliset vs. muodolliset kielet

Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnolliset vs. muodolliset kielet Luonnollisia kieliä ovat esim. 1. englanti, 2. suomi, 3. ranska. Muodollisia kieliä ovat esim. 1. lauselogiikan kieli (ilmaisut p, p q jne.), 2. C++, FORTRAN, 3. bittijonokokoelma

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA POUTIAINEN, RAIJA ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Lisätiedot

OYUS-Judo 1/11. Judon-peruskurssiopas OYUS-Judo

OYUS-Judo 1/11. Judon-peruskurssiopas OYUS-Judo OYUS-Judo 1/11 Judon-peruskurssiopas OYUS-Judo OYUS-Judo 2/11 YLEISTIETOA JA HISTORIAA JUDON PERIAATTEET Judo, ei voimalla vaan taidolla. Olet joskus kuullut tai lukenut sanan judo. Se on tuntunut salaperäiseltä

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA Sivu 1(23) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960-1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1976 Sivu 2(23) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Lähetettyjen

Lisätiedot

PERUSRUNKO JUNIORIT (oranssista vihreään)

PERUSRUNKO JUNIORIT (oranssista vihreään) PERUSRUNKO JUNIORIT (oranssista vihreään) HARJOITUSKERTA TEKNIIKKA OPETUS FYSIINEN HARJOITUS MUUTA OPETETTAVAA 1 Tate-shio-gatame + mattokääntö Randori Ne-waza puolustus 2 Osoto-gari kertaus Ukemiharjoitteita

Lisätiedot

Judoseura Sakura. Kausi Syksy Harjoituspäivät: Maanantai klo 17:30 18:30, tatami 4 Lauantai klo 14:00 15:00, tatami 3

Judoseura Sakura. Kausi Syksy Harjoituspäivät: Maanantai klo 17:30 18:30, tatami 4 Lauantai klo 14:00 15:00, tatami 3 Pvm. Harjoituksen sisältö Huom! * Tämä on judokoulun kausisuunnitelma, joka toimii runkona.. Tarkemman harjoituskohtaisen suunnitelman tekee k.o. harjoituksen vetäjä. Viimeksi päivitetty: 8.7.2017 Ma 28.8.

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan.

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.1.016 168 a) Lasketaan vektorien a ja b pistetulo. a b = (3i + 5 j) (7i 3 j) = 3 7 + 5 ( 3) = 1 15 = 6 Koska pistetulo a b 0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Suomen Dan-Kollegio r.y. tervetuloa. Vyökoejärjestelmä Valtakunnallinen graduoijan peruskoulutus

Suomen Dan-Kollegio r.y. tervetuloa. Vyökoejärjestelmä Valtakunnallinen graduoijan peruskoulutus Suomen Dan-Kollegio r.y. tervetuloa Vyökoejärjestelmä Valtakunnallinen graduoijan peruskoulutus 25.01.2015 luento 10:00-12:00 Graduoijan peruskurssi su 25.1. ohjelma: graduoijakoulutus, vyöarvojärjestelmä,

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus.

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus. 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos Parijono ja 1-2 hippaa. Parijonossa ollaan kokoajan pienessä liikkeessä 1) 1 min Paikallaan juoksu 2) 30 sek Pikkuvuorohyppely 3) 30 sek

Lisätiedot

B LUETTELOT JA KORTISTOT. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot 4.12.

B LUETTELOT JA KORTISTOT. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot. Kunnallisvaalien vaaliluettelot 4.12. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki B-E, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Keskusvaalilautakunta Hyllyn numero 222-223, 226-229, 231-234, 271 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA, HJK C

HARJOITUSOHJELMA, HJK C HARJOITUSOHJELMA, HJK C No: 1/ 5 KESTO: 90 min HARJOITUKSEN TARKOITUS: Maalivahtien kesäharjoitus (taito/koordinaatio/reaktionopeus) Alkulämpö 10 min. Hyppynaru: eteen-/ taaksepäin paikallaan jalat ristiin

Lisätiedot

~ 1 ~ REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4: cm)

~ 1 ~ REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4: cm) ~ 1 ~ Kevät 2017 REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4: 180-210 cm) 1. HYPPY OIKONOJAAN - vartalo tiukkana, lantiossa ei saa olla taittoa - käsivarret suorina, nilkat ojennettuina 2. OIKONOJASTA SELINHEILAHDUS

Lisätiedot

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d.

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 20 a) Vektorin a kanssa samansuuntaisia ovat vektorit b ja d. b) Vektorit ovat erisuuntaiset, jos ne eivät ole yhdensuuntaiset (samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset).

Lisätiedot

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4: cm)

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4: cm) Kevät 2017 1 REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin) -

Lisätiedot

Matriisipotenssi. Koska matriisikertolasku on liitännäinen (sulkuja ei tarvita; ks. lause 2), voidaan asettaa seuraava määritelmä: ja A 0 = I n.

Matriisipotenssi. Koska matriisikertolasku on liitännäinen (sulkuja ei tarvita; ks. lause 2), voidaan asettaa seuraava määritelmä: ja A 0 = I n. Matriisipotenssi Koska matriisikertolasku on liitännäinen (sulkuja ei tarvita; ks. lause 2), voidaan asettaa seuraava määritelmä: Määritelmä Oletetaan, että A on n n -matriisi (siis neliömatriisi) ja k

Lisätiedot

ORANSSI VYÖ, 4.kyu (Yonkyu)

ORANSSI VYÖ, 4.kyu (Yonkyu) ORANSSI VYÖ, 4.kyu (Yonkyu) 26.3. 2.4. 9.4. 16.4. 23.4. 7.5. 14.5. 21.5. 28.5. Pystylukot Suora käsilukko (jodan-soto-uke+teisho+lukko) Olkavarsilukko(jodan-soto-uke + teisho + lukko) Olkalukko(gedan-soto-uke

Lisätiedot

Äärellisten mallien teoria

Äärellisten mallien teoria Äärellisten mallien teoria Harjoituksen 5 ratkaisut (Hannu Niemistö) Tehtävä 1 OlkootGjaG neljän solmun verkkoja Määritä, milloing = 2 G eli verkot ovat osittaisesti isomorfisia kahden muuttujan suhteen

Lisätiedot

IP: puolustautuminen rinnusotteeseen La Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa

IP: puolustautuminen rinnusotteeseen La Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Vapaa Syksy 2017 Elokuu PVM Vetäjä Kihon Kihon oyo jutsu Kata Tegumi Futari geiko Ukemi 20.8. Su 20.8. Su 1-3 kihon Kumite / randori / IP Pistarit / tyynyt Ne waza IP: puolustautuminen rinnusotteeseen 20.8.

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Suomen Dan-Kollegio r.y. Graduointisäännöt 42 / 60 Suomen Judoliitto, www.judoliitto.fi Graduointivaliokunta 1.1..2008

Suomen Dan-Kollegio r.y. Graduointisäännöt 42 / 60 Suomen Judoliitto, www.judoliitto.fi Graduointivaliokunta 1.1..2008 Suomen Dan-Kollegio r.y. Graduointisäännöt 42 / 60 SUORITUSTASO VYÖASTEITTAIN Keltainen vyö Keltaisen vyön kokeissa tekniikkasuoritukset tulee olla tunnistettavia. Tekniikan ajoituksessa, suunnassa ja

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Dan-Kollegio ry:n esityksen pohjalta Suomen Judoliitto ry:n hallituksen kokouksessa 10.6.2016. Säännöt astuvat voimaan 1.7.2016 ja ovat voimassa

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Judoliitto ry:n hallituksen kokouksessa 23.10.2016. Säännöt astuvat voimaan 1.1.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Sivu 1 / 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LANKAKERÄ NEULOMINEN

LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄ NEULOMINEN LANKAKERÄLEIKKI Oppilaat seisovat luokassa ja heittelevät lankakerää ristiin rastiin. Ensimmäinen heittäjä sitoo langanpään sormeensa, heittää kerän seuraavalle. Tämä ottaa langasta

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 17.10.016 Kokoavia tehtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ 1. A III, B II, C ei mikään, D I. a) Kolmion kulmien summa on 180. Kolmannen kulman

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT

SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT SUOMEN JUDOLIITTO RY GRADUOINTISÄÄNNÖT 1.8.2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vyökoejärjestelmä... 1 3. Vyökoevaatimukset... 1 3.1. Minimi-ikä... 1 3.2. Vyökoevaatimukset 5. kyu 2. dan... 2 3.3. Dan-kokelaiden

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

Laskennan mallit (syksy 2010) Harjoitus 8, ratkaisuja

Laskennan mallit (syksy 2010) Harjoitus 8, ratkaisuja 582206 Laskennan mallit (syksy 2010) Harjoitus 8, ratkaisuja 1. Tarkastellaan yhteydetöntä kielioppia S SAB ε A aa a B bb ε Esitä merkkijonolle aa kaksi erilaista jäsennyspuuta ja kummallekin siitä vastaava

Lisätiedot

Nage-no-kata. Kodokan text book käännös. Nage-no-kata txt book 2017_02_22

Nage-no-kata. Kodokan text book käännös. Nage-no-kata txt book 2017_02_22 Nage-no-kata txt book 2017_02_22 Nage-no-kata Kodokan text book käännös Tämä ohje sisältää englanninkielisestä tekstistä suomennettun Nage-no-katan Kodokan kata text bookin. Englanninkielinen versio löytyy

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Marketta Karjalainen Msc in Disaster Relief Nursing, Sairaanhoitaja AMK, Ammatillinen opettaja !"#$%&%%$'&()!$(%*$%$+!&+!$+,)-#.

Lisätiedot

!!! "#$%&'()!*+&%&'$(,-)!./""/'$('/"0/)!'11))2$

!!! #$%&'()!*+&%&'$(,-)!.//'$('/0/)!'11))2$ !"#$#%&%%')*+,+,-)-!!! "#$%&')!*+&%&'$,-)!./""/'$'/"0/)!'11))2$ ) !"#$#%&%%')*+,+,-)-! "#$%&')!*+&%&'$,-)!./""/'$3&,4/&,-'11))2$ 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555556! 75! #,&'$1555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-D, F-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Koululautakunta Hyllyn numero 361-368, 391-397, 403-404, 406-407, 409-410, 412, 414 Lukumäärä

Lisätiedot

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kokoavia tehtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ. A III, B II, C ei mikään, D I. a) Kolmion kulmien summa on 80. Kolmannen kulman suuruus on 80 85 0 85. Kolmiossa on kaksi 85 :n kulmaa, joten se on tasakylkinen.

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

Syksy Elokuu PVM Vetäjä Kihon Kihon oyo jutsu Kata Tegumi Futari geiko Ukemi Ma junnut. Kumite / randori / IP Pistarit / tyynyt Ne waza

Syksy Elokuu PVM Vetäjä Kihon Kihon oyo jutsu Kata Tegumi Futari geiko Ukemi Ma junnut. Kumite / randori / IP Pistarit / tyynyt Ne waza Syksy 2016 Elokuu PVM Vetäjä oyo jutsu Kata Tegumi Futari geiko Ukemi 22.8. Ma Tiina - taso1 Kumite / randori / IP Pistarit / tyynyt Ne waza 22.8. Ma Vellu tasot 1-3 24.8. Ke Jarmo shuto uke shuto uke

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm)

REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: cm) 1 Kevät 2017 REKKI: (1-3: rintakorkeus, 4-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, syyskuu Helpommat

Harjoitustehtävät, syyskuu Helpommat Harjoitustehtävät, syyskuu 2011. Helpommat Ratkaisuja 1. Ratkaise yhtälö a a + x = x. Ratkaisu. Ratkaistaan yhtälö reaalilukujen joukossa. Jos yhtälöllä onratkaisux, niin x 0. Jos a =0,yhtälöllä onratkaisux

Lisätiedot

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin page 1/10 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Sähköisen hakemuksen ja muutoksen lähettäminen ulosottojärjestelmään...3 3 Aineiston

Lisätiedot

TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79

TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79 TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79 Taitoryhmät ovat harrasteryhmien ja kilparyhmien välissä olevia ryhmiä, joissa harjoitellaan jo tavoitteellisemmin. Taitoryhmissä voi

Lisätiedot

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko.

Alkulämmittelyt hallin muissa tiloissa. Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Alkulämpö 10 min Lämmittely 3 min, Voidaan tehdä paikalla. Pidä sarjojen välissä pieni tauko. 1) Haaraperushypyt (3 liikettä) 10 x Tavallinen 10 x Kädet ja jalat ristiin 10 x Kädet ja jalat eteen/taakse

Lisätiedot

Koryu Uchinadi Finland

Koryu Uchinadi Finland Koryu Uchinadi Finland Vyökoevaatimukset Keltainen (5.kyu) (noin 25 h harjoitusta aloituksesta) Tsuki waza - sonoba tsuki chudan/jodan/gedan - gyaku tsuki Keri waza (paikalta shizentai-asennosta ja takajalalla

Lisätiedot

Asymptoottiset kolmiot hyperbolisessa geometriassa

Asymptoottiset kolmiot hyperbolisessa geometriassa Asymptoottiset kolmiot hyperbolisessa geometriassa Elisa Roivainen Matematiikan pro gradu Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos Kevät 2016 Tiivistelmä: Elisa Roivainen, Asymptoottiset

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976.

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976. Sivu 1(21) Ca Säätiön hallituksen pöytäkirjat 1971 1976 4.2.1971-10.2.1976 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976 Sivu 2(21) Cb Säätiön isännistön pöytäkirjat 1970 1976 1 Isännistön pöytäkirjat

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

Koryu Uchinadi Finland Kauniaisten karate ry. Junioreiden Vyökoevaatimukset

Koryu Uchinadi Finland Kauniaisten karate ry. Junioreiden Vyökoevaatimukset Koryu Uchinadi Finland Kauniaisten karate ry Junioreiden Vyökoevaatimukset Keltainen (5.kyu) (vähintään 20 harjoitusta aloituksesta) Tsuki waza ja takajalalla kamppailuasennosta) Uke waza, tasot 1 ) Ukemi

Lisätiedot

Ortogonaalinen ja ortonormaali kanta

Ortogonaalinen ja ortonormaali kanta Ortogonaalinen ja ortonormaali kanta Määritelmä Kantaa ( w 1,..., w k ) kutsutaan ortogonaaliseksi, jos sen vektorit ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan eli w i w j = 0 kaikilla i, j {1, 2,..., k}, missä

Lisätiedot

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat

KOTIKUNTOILUOPAS. Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat KOTIKUNTOILUOPAS Selkä, vatsa, jalat, kädet, niska ja hartiat Tämä opas on tehty opinnäytetyönä aiheena Seniorit kuntoon kotikonstein. Oppaan ovat tehneet Kouvolan seudun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

VOIMISTELUN TELINELAJIEN PASSI

VOIMISTELUN TELINELAJIEN PASSI VOIMISTELUN TELINELAJIEN PASSI MINÄ VOIMISTELIJANA MONIPUOLINEN HARJOITTELU Väritä ruutu aina kun olet liikkunut JUOKSIN Kuvani LUISTELIN PELASIN PALLOPELEJÄ UIN Nimi Ryhmä HIIHDIN LEIKIN PIHAPELEJÄ Harjoitusaika/

Lisätiedot

NATSAKOKEET Sotkamon Tsuyoi ry.

NATSAKOKEET Sotkamon Tsuyoi ry. NATSAKOKEET Sotkamon Tsuyoi ry. Graduointivaliokunta Natsakokeiden filosofiaa: - Graduointiohjeet eivät määrittele natsakokeiden sisältöjä, joten se jää seuran/ graduoitsijan kontolle. - Natsakokeiden

Lisätiedot

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin

ASEMAOHJELMA 1. Ohjelman liikkeet Huomio, esimerkki, kuva Kuvio. 1-2 paikallaan, katse kaveriin. 3-4 jalan ojennus aukikierrossa lattiaa pitkin ASEMAOHJELMA 1 Ohjelma on asemaohjelma, jonka tavoitteena on harjoituttaa joukkuevoimistelun avainliikkeitä. Ohjelma vapaasti muokattavissa. Voit noudattaa ohjeita ja video mallia tai sommitella musiikkiin

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kansalaiskoulu Hyllyn numero 161-166 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE!

TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! TEHOKAS KOTIJUMPPA JOULUTAUOLLE! Pysy kunnossa Tapiolan Voimistelijoiden ryhmäliikunnan joulutauon aikana. Helpot ja tehokkaat kotijumppaohjeet, ovat tauon aikana motivoimassa sinua liikkumaan. Kotijumppa

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18 OIUU LIU OLE IEILLÄ OLE ä - ä, ä d UUDE HNEE, EI OIUÄÄÖÄ UNOIU OLLIUINEN LIIEE:,,, - d: / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf / / Höö, ääö B ä, - H, äö, H, N E,,, OIUU ää ä ä ää d ä ää ä, dää g äö- :

Lisätiedot

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä????

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä???? MAA5 - HARJOITUKSIA 1. Olkn ABCD mielivaltainen nelikulmi. Merkitse siihen vektrit a) AB b) CA ja DB. 2. Neljäkäs eli vinneliö n suunnikkaan erikistapaus. Mitkä seuraavista väitteistä vat tsia neljäkkäässä

Lisätiedot

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin

Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin 2017-09-21 Ohje ulosoton sähköiselle hakijalle ulosottojärjestelmän aineistosiirtoihin page 1/10 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Sähköisen hakemuksen ja muutoksen lähettäminen ulosottojärjestelmään...

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

111111111111111111 II IIII II II 11111111111111111111

111111111111111111 II IIII II II 11111111111111111111 111111111111111111 II IIII II II 11111111111111111111 F10008 (12) PATENTTIJULKAISU PATENTSICRIFT (10) FI B (45) Patentti myönnetty - Patent beviljats 15.04.1999 (51) Kv.lk.6 - Int.k1.6 SUOMI-FINLAND (FI)

Lisätiedot

j n j a b a c a d b c c d m j b a c a d a c b d c c j

j n j a b a c a d b c c d m j b a c a d a c b d c c j TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos S-38.115 Liikenneteorian perusteet, Kevät 2008 Demonstraatiot Luento 12 29.2.2008 D12/1 Tarkastellaan verkkoa, jossa on solmua ja linkkiä.

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri

JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri JES! Virtuaali juoksukoulu - Kuntopiiri Lämmittele kuntopiirin ensimmäinen kierros eli tee liikkeet huomattavasti kevyemmin kuin kolme muuta kierrosta. -työ osuus per liike 30sek -Palautus liikkeiden välissä

Lisätiedot

Aa lähtevien kirjeiden diaari. Saapuvien ja lähtevien kirjeiden diaari. Ab Saapuneiden kirjeiden diaari. Saapuneiden kirjeiden diaari

Aa lähtevien kirjeiden diaari. Saapuvien ja lähtevien kirjeiden diaari. Ab Saapuneiden kirjeiden diaari. Saapuneiden kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-D Arkistonmuodostaja/viranomainen v.1973 lähtien Valkeakosken Terveysltk. - Terveydenhoitolautakunta asiakirjat Hyllyn numero 921-925

Lisätiedot

Savonlinnan AJO Kesäohjelma NO: 1 1.6-3.8.2014

Savonlinnan AJO Kesäohjelma NO: 1 1.6-3.8.2014 Savonlinnan AJO Kesäohjelma NO: 1 1.6-3.8. Viikko:23 Kova Maanantai 2.6 Tiistai 3.6 Keskiviikko4.6 Torstai 5.6 Perjantai 6.6 Lauantai 7.6 Sunnuntai 8.6 Pihlis 16.30 18.30 POWER POWER POWER POWER POWER

Lisätiedot

Koryu Uchinadi Finland

Koryu Uchinadi Finland Koryu Uchinadi Finland Vyökoevaatimukset Keltainen (5.kyu) (noin 25 h harjoitusta aloituksesta) Tsuki waza - sonoba tsuki chudan/jodan/gedan - gyaku tsuki Keri waza - mae geri (takajalalla liukumisaskeleen

Lisätiedot

Esa Kakko 3. dan Johanna Ylinen 2. dan Jussi Uotila 1. dan Marita Kokkonen 4. dan

Esa Kakko 3. dan Johanna Ylinen 2. dan Jussi Uotila 1. dan Marita Kokkonen 4. dan w. Ohjaajat Aikuiset: Esa Kakko 3. dan, Johanna Ylinen 2. dan Junnut: Jussi Uotila 1. dan, Johanna Ylinen 2. dan Apuohjaajat: Villepetteri + Joonas + Jerry Lammasniemi 1 dan. Sovellettu judo: Marita Kokkonen

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015 Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 015 Avoimen sarjan tehtävät ja niiden ratkaisuja 1. Olkoot a ja b peräkkäisiä kokonaislukuja, c = ab ja d = a + b + c. a) Osoita, että d on kokonaisluku. b) Mitä

Lisätiedot

Loppuverryttely salissa

Loppuverryttely salissa 1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 10 min Jäähdyttely 3 min 3 min juoksua eli kenttä kerran ympäri reipasta vauhtia Tämän jälkeen puoleen väliin kenttään rento spurtti ja loppu matka kevyttä hölkkää toista

Lisätiedot

SIRIUS ACT ohjauskalusteet valintaopas. Lyhennelmä luettelosta IC Luettelo sisältää tyypillisimmät. siemens.fi/sirius

SIRIUS ACT ohjauskalusteet valintaopas. Lyhennelmä luettelosta IC Luettelo sisältää tyypillisimmät. siemens.fi/sirius SIRIUS ACT ohjauskalusteet valintaopas Lyhennelmä luettelosta IC10 2017. Luettelo sisältää tyypillisimmät ohjauskalusteet siemens.fi/sirius SIRIUS ACT Ohjauskalusteet SIRIUS ACT nykyaikainen sarja korkealuokkaisia

Lisätiedot

6. kyu. 5. kyu. aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä

6. kyu. 5. kyu. aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä 6. kyu aihanmi katatedori ikkyo omote etujalalla liikkeelle ura takajalalla liikkeelle ei saa työntää kädellä aihanmi katatedori iriminage molemmat kädet uken olkapäillä gyakuhanmi katatedori shihonage

Lisätiedot

Algebran perusteet. 44 ϕ(105) = (105). Näin ollen

Algebran perusteet. 44 ϕ(105) = (105). Näin ollen Algebran perusteet Harjoitus 4, ratkaisut kevät 2016 1 a) Koska 105 = 5 21 = 3 5 7 ja 44 = 2 2 11, niin syt(44, 105) = 1 Lisäksi ϕ(105) = ϕ(3 5 7) = (3 1)(5 1)(7 1) = 2 4 6 = 48, joten Eulerin teoreeman

Lisätiedot

Tämän ohjeen rungon muodostaa englanninkielisestä tekstistä suomennettu Kodokan kata text book. Englanninkielinen versio löytyy osoitteesta

Tämän ohjeen rungon muodostaa englanninkielisestä tekstistä suomennettu Kodokan kata text book. Englanninkielinen versio löytyy osoitteesta katame-no-kata 22.2.2017 Katame-no-kata Tämän ohjeen rungon muodostaa englanninkielisestä tekstistä suomennettu Kodokan kata text book. Englanninkielinen versio löytyy osoitteesta http://kodokanjudoinstitute.org/en/waza/forms/textbook/

Lisätiedot

Finnmap Cons Fullisig RAK SUUNN. TYÖN N: SUUNN, LOHKO KRS LAJI NRO LAJI NOYKKIO PERUSKORJAUS RAKENNEPIIRUSTUS

Finnmap Cons Fullisig RAK SUUNN. TYÖN N: SUUNN, LOHKO KRS LAJI NRO LAJI NOYKKIO PERUSKORJAUS RAKENNEPIIRUSTUS TUNN, LUKUM. MUUTOS SUUNN, PVM. TARK. K.OSALVLÄ,, KORTTELI/TILA NOYKKIO 000 PERUSKORJAUS SUUNN. PIIRT, AK Fm... TARK. TONTfl/RNo EESTINMETSÄN LÄHIPALVELUKESKUS/ EESTINMETSÄN PÄIVÄKOTI MÄNTYTIE 7, 070 ESPOO

Lisätiedot

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa

B-luokka 20.12.2013. Yleistä. Hyppy. Hyppy. Hypyn arvostelu juoksu. Hypyn arvostelu. mattokasa Yleistä B-luokka Kilpailuihin voi osallistua aikaisintaan sen vuoden syksynä, kun voimistelija täyttää 7 vuotta (lisenssikausi syksy 2013 - kevät 2014 / 2006 syntynyt) B-luokkaan voi siirtyä kilpailemaan,

Lisätiedot

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Tehtävät ja ratkaisuhahmotelmat 1. Teräväkulmaisen kolmion ABC korkeusjanojen leikkauspiste on H. Pisteen H kautta kulkeva ympyrä, jonka keskipiste on sivun

Lisätiedot

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin

Keskitason ohjelma. Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle. 1. Alkulämmittely hiihtoliike. 2. Viivakävely eteenpäin LIITE 3 Kotivoimisteluohjelma luustokuntoutujalle Keskitason ohjelma Tee liikkeitä päivittäin. Tee jokaista liikettä aluksi 10 liikkeen sarja. Pidä pieni tauko ja toista samat liikkeet toiset. Muista hyvä

Lisätiedot

1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 8 min

1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 8 min 1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 8 min Jäähdyttely 3 min Juostaan pienessä tilassa ristiin rastiin. Pelaajat sanovat vuorotellen jonkun värin jota pitää mahdollisimman nopeasti mennä sormella koskettamaan

Lisätiedot

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 EVU 01-02 white Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti

Lisätiedot

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Staramerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa, kunhan on Stara-lisenssi. Liikkeet ovat voimistelukoulun alkeis- ja alkeisjatkopassista.

Lisätiedot

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm)

REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: cm) Kausi 2016-2017 REKKI: (1-4: rintakorkeus, 5-6: 180-210 cm) 1. KIEPPI (ponnistus korokkeella tai ilman) - liike päättyy siistiin ja tiukkaan oikonojaan (nilkat myös ojennettuina vierekkäin, ei ristikkäin)

Lisätiedot

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 3 min Häntähippa: Kaksi joukkuetta, ryöstetään toiselta joukkueelta häntiä(liivin). Se joukkue voittaa joka on ensin ryöstänyt toisen joukkueen kaikki hännät. Hännät ryöstetään

Lisätiedot