ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA"

Transkriptio

1 POUTIAINEN, RAIJA ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus 2012

2 !"# Viimeaikaisissa kasvatustieteen tutkimuksissa itsesäätely on ymmärretty keskeiseksi lapsen oppimista ja kasvua tukevana tekijänä. Itsesäätelytaitojen kehittymisen ajatellaan olevan alkuopetusikäiselle keino selvitä yhä vaativammista oppimis- ja vuorovaikutustaitoja vaativista tilanteista. Keskeisenä käsitteenä itsesäätelyn tarkastelussa nousee oppimisen itsesäätelyn kuvaus, jossa nivoutuvat yhteen sosiokulturaalisen tarkastelunäkökulman kautta keskeisimmät itsesäätelyn osaalueet kuten vuorovaikutus, kognitio ja emootiot. Tutkijat ovat viimeaikoina osoittaneet, että itsesäätelytaitoja tukevia menetelmiä tarvitaan. Tässä tutkielmassa lähestytään yhteisöllisen ja teknologiapohjaisen oppimisympäristön kuvaamisen kautta digitaalisen tarinankerronnan menetelmää pedagogisesta lähtökohdasta. Digitarinoiden tekemistä on tutkittu vähän etenkin pienempien lasten kohdalla. Tutkielman keskeisenä tehtävänä on kuvailla sitä, miten digitarinan työstäminen yhteisöllisenä prosessina eli digitarinatoiminta voi tukea oppimiseen ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä itsesäätelytaitoja alkuopetusikäisillä lapsilla. Tässä tutkielmassa selvitetään 1) miten itsesäätelyn tekijät esiintyvät digitarinatoiminnassa ja 2) miten digitarinatoiminta voidaan nähdä tukevan oppilaan itsesäätelykykyä. Luonteeltaan tutkielma noudattaa kvalitatiivisen eli laadullisen tutkielman pääpiirteitä, mutta siinä on hyödynnetty monimenetelmällistä tutkimustapaa, jossa käytetään tilastollista menetelmää laadullisen tutkimustavan tukena. Tämän tutkielman taustalla on teorialähtöisyys, jossa tieteellisestä teoriasta johdettu itsesäätelytekijöiden observointimalli ohjaa vahvasti tutkimuksen etenemistä. Laadullinen tutkimusaineisto koostuu videokuvatuista digitarinan tekemiseen liittyvistä luokkatilanteista sekä oppilaiden ryhmähaastatteluista. Tutkimustulokset jäsentävät olemassa olevaa tietoa itsesäätelystä ja tämän lisäksi tutkielmassa syvenntään tietoda itsesäätelytaitojen tukemisesta. Teoreettiseen viitekehykseen sekä empiiriseen tutkimustuloksiin pohjautuen, tutkielmassa todetaan, että digitarinaa voidaan hyödyntää itsesäätelytaitojen kehittämisen tukena. Digitarinassa korostuvat sellaiset itsesäätelyn tekijät kuten opettajan tuki, tehtävien luonne ja oppilastovereiden vertaistuki. Tutkielman tarkoituksena on herättää luokanopettajille sekä luokanopettajaksi opiskeleville uusia ajatuksia digitarinatoiminnan käyttämisen mahdollisuuksista paitsi oppimisen, myös oppilaan kasvun ja kehityksen tukena. $ $ $ $ $ $

3 A AAA A! "!# $"% &!! % "!!' % "#!!(! ) &!* #! %+"", '"!# %! - ' %"%+. %!$/"!# %! - '!#! +"!# #!! 0AA A1A0 0A *!+! #+#! $"% /!**2 %!/*!+! ".!& &33A3AAA4, &%+!#!#! %$2, &% *%!!!%, &% #!%+"$% "5 '33 3A6 '% %/*!!6 '4/ %2 '"$%$!!! '%! +% '%!!!" &

4 '.!!""+ * % & '"#./ "" ' )333 5 )1"" #!!%! 5 )"#./ "% /*!+!%!! 6,4 A 17 &6,*!+!"!# #!! &6 53 A433AA3A && -1 AAA4 && &-

5 # 2! $!!!! /!8 "$! $!!! % %!!%!! %% 2 %% 9 *! $!!! """% #! 2+2! + 4!! % 2!! 2!!2! /*!2! "$! "%+.%!!8 + $%/!! 8 %!#!!!+2 2 "$ $" %% #! * %%! "$! 2!!%!!2!!/ %!!! " 8#!!2!".22"""$2!!2!%%!!!8#!2!!2!".!#!(82+2!(#! / "!!!2! %!8 2% 2"%%!!! $!2! "$" ". " 8!!!# #!% 2:%A+8686);6,<4%!! ". " % $" "!2!!%!!!! "%%+%!!#%% " 2! +!+!! %+! ""2"!+!!!! $% % " #! $ "2 #!2!!8!!!! "+%" "!# $% 8!! "" $#!! %!! %!! $" #! $ %". %!! % %!#!!+2!%!! % 2!!%!!!#!$ "2 % +:+!=" #8668&;&&<!+!!! "!! %!! %!# $%!!8 2/!! $!2!! $ "2 $!!! 8 %!!! $"! %! 3!!2!# +!2!8! 2!+$!! 2!$!! 2!!2!!! :%%!8 #!! = +#! &>.*+.% =!+!! 668 &';&,< 1$/!2! #! % %!!+!$ #8 %!! "!#!!!! 2/!! 2!!!#!% 2/!!!8#!!2 $"."!!!2!#! %2!% $"% 4!! " %!! 2% 2"%%!!!!!!8 $2 8! % % "!# $%!+2!! ( #! 2!!2!! 2! %!$/! /!** %! #! %

6 2 $%!#! $!!!+!! 8 %!! %!$/! "!# %!+#!2! /8 ""!! % % %8 #! (#! 2!! $"./"! %!! $/!+!%!! /!!2!! " #! /! %% % %!$/! "!# #!! %!!! /!**! $.$/!! /*!!!+! ++! % % 8 #! +!+! ++!! "$/"(#!2! %!$/!*!+!! "."!+!8 #$ 2! " %/!%!+!!! 2!8 2/!8 #! *!!!+! ++!% % %! 2 $!! + % %!! %!$/! #! 2! 2! %!!%!! 4!! " /*!!!!+! ++! % % 8 %!! " " % /*!+!%!8 % 2!!!+%% /*!+! % "$.! +! *!+ / %!!#+!! :!8 =". 868'< % %!!+!!2!! 8 %!! " #.!! "" /*!+!%!!!! #! %!2! 2/!!! "!# $"% "2!! %!!2!!" 8#!!! /*!+!%!! %!! ""! "!2!/ /!!!#! (#!! 2!!#+#"$ $ %%!+!!.26! (#!! 2! $ 2!! /*!+!+#!8 #!!!?+ A!2 ($!! %!! " " $! #/!%!!/%!! # %! 8 /*!!!+! ++!% % $%% /*!+!%!!+! +!#%!!/!**.%!!

7 3 +!! %" +8 4"*" :-,5< 2!! $$" 2".$"! $" $#!! 2 %% %!!2! :4"*"8 -,5< %!!!! 2$! %%!! / #! $2 2!!%!8 %!$!8%!!!!!2!!8$ 22!!! %!! %!!!#!!2! / %! 8 + +!#! #$/!!2! % %!!$ 8 ""2"!+! " 2!! #+ $ 8 % ". " 2""% %2! $! """ 2!!!! $ 8 %! "".!!! %/! :B%%+%! 86668;'< "!!#! #! % #! "2 *! +%! $"2 $ 2!! :% $#!2< "."/2"%+%8! $ 2!!! 2!$2! + $.$!#!!!"$"8#!!! :A+8686;&< +!.%!!!! " + ". + #!! "*" :-,5<%!!.%!!!!$+ %"." " $! %! $!! #! %% +! "%+.# $!!%! %+!!!! $" 22 "%+. + :% %!!<#!2!2!+:4"*"8-,5<1 :666<2!!%!!+!.%!! "" 2!!! #!*+!!8 #! $ 2!!! ". * 8 %2!!8"""% #! "%+.:1 4$#! C!%+:66&< 2!!2! "!!#%% 9!+!! $% "" / %2!!!! 8!! 8 $!#!! 8 +!! 8 %#!! 8!+!!2!! #!!#!!! %!! #!8#!A+:6<2/%!!2!!"% " 2 2! 8 #! $/!8 """% #! * 2! +%!2! 2!$2! "$"/" $":A+868)<

8 4 ". %!! "!!! / % " 2 / 8 """% #! *!+! %! + $.$! $#! + 2$" $2 %". * 2! $""*!!! 2!!#!!! " 2!!2! +! %"8 #! # % %!!+! 8 2! % %!!D$!2+!! 8%+ #!"!!"".%!! "#!$ $$" 2".$" 4"*" :-,5< 2!!! $"!!!!!! #!!!!8 #!!!!!!! %!!! +!! $2 #!!!!!! $ " $! $#!!! %!! 2%!! :4"*"8 -,58 5';5)< 2/!!!8!!!!!!! #! / %!! A! $%!2!$!2!!2!! $"+!#! #!%!/!!!$% 28! %!!2 %!!$ #!! + :2+C+$+8"%668));),< $#!2/! :E < 2/!! 2!! "! """% %! ".%!! $#!2/ $"% +!!2! 2!9 #! " %%!! $#!2!8$!!!!!%+!2 #!22!!/ $ 2%!! %!!!! $ #! :--)< 2!!2!! +!/! 2!!2! $#!2/ $"% %+! " ". "" #! % +!#!!!!! 2! +!!/!$"!#! $#!!8!$!+2 "" +2$" ":$ = --)8);,< +"% / "%+. %!!%!! 2!!!! * 2 $"!!!# #! / " $"!#!! #! 2!!2! % %!!!/:%%! *!(+2 8--&8,-<

9 5 +!!2!!!! "2!!! "!# $"% +$"% ""$!%% "" 2!(!/ / 8 2+2! #!!#! " 2! $!!!! "%+.%+!2!!!($2!+2!!"%+.!!!#! 2+2!!8 % " % #/ %!! +2!! +" %!!%!! / " #! %! $/ +!%!%!!!!!!! 2+2!! #! "2!!! #! %!!!!/!!! % "8!/8 %!! %! %!! % %!!+ *8 < %! "" #.8 #! 2!!2!!! %! #! / "+!!"""%!!:1868 5,<!! % "%%++ ". %!!/!!! 8 2!! 2!!! +!!!#!!!! %! ". "+%"!!2!! 2%!! 2+2! %+!!! $! $"./" 8 +2! +!! %!!!!!!!/22!%".%%!8 +!*%!8! % 8!/ #!!%!8!!%! #! "$".!! : )<!%2! :66'<%!! %!!"%!!! 2!!!!!!#!!!!!2!"""% 2/!! %+2!!".!!"! 2!!!!!!!!! 2+2!! 2/!!!+!! %+ 8 % "%+. 2!!! +!#!%!!!!!"""%+"$%:!%2!66'8,-(568,<!!! %! $/ 2!!2! 2!$2! %". : $!% "% <.!! #! %!!!# $"% $/ +2! ". 2+2!"%+. $/ "2 "$ % %!!!/!/ $/ +/"" " #!2+2!!# $"%/!2!". %!$/!%!

10 6 #! %!! % % /!! %!!! $"% / ". $"+!8#! +2!!!%%! %!#!%!!/!! %+ #!A+ :666<+!2!* 2!# +2$/!%!!!$!!!%!!% %!! / "" 22!!!* 2 + / %!!!!! %! 2!!2! * 2 + ""!/ $!2!%!8 %!%!8 %! #! *! # % 8!! %!! "#+#% %2 """% %! 2+2!!! :%+ = A < * 2 #! %!!!# "$" 2 " %+! "2!!!:! <8! / +!!%!!#!!+2!:1 685,>!%2!866'8,8,;,&< 3! #! 2!! % /2!!! % "% % 2/!! 8 ". " $"2!!!!#! $"./"!%!! %". * 2!!#!9!!!!2%+""!!!2+!#!! +!%!! $2 "$%! 8 66'8 5-< A%%!!(!!!!/!!2+/ $"2" 2/!! $/2! ".%".+!!2!%+"$% %".$% *%!!!! #! %!!!!! 4!+$!! 2!$!!2+/ $"2" 2/!! $/ ". /!!2! %".$% $"%!!!!/!% ":C$8!//=+86658&66< + "" #!!! 2+2! 2!!2! # +"$% $"2" 8 #! "" 2!$2! "%" #!! 4!!!%!!2%! /!!!# +!2!8! +"$% $"2" %+" $/ /!!2! 2+2!$/ $"% "$% $"2" %". +!! 8 %!$/!!"$ %!!2 % :1868-< %$!" & "!+!!!!8 2/!! "$"/ 2!! 8 %!!!! "%%+ %!! %+!!!! %!! +!

11 7.%!!!!! %!!!! % %!!!!! 2/!! $/ +!! $$" 2".$"8 #! + + % 2+2! 2 % 2/!! $/ 2+2!! %!!8 #! 2!!2!! ".!#! "#+#% %!* 8 %". %"$.!!!+2 #! %!!$ :A+ / = A! #< 1++" :666< 2!! ""$!%% #.8 % %+!(!! " "" % # #!!*+!$/!!!(! 9 <! "# $ :1++"8 6668%+#< / 2! %!! % "2!!* 2!!!!"!#! / "!# %+" 2/!!!+!! %+!!!!$2 2+2!! /!!8 #!! $"./"!!! "%+. %! %! %+!!2!% "2!!!/ $/!! """% %!8 #! #$!2! %". +! %+ %!!! +!! 2+2!%!:2+! 66'8'>1685,< $ % %% 82+2! %!2!!!!!# $! %! "!#! %!!!# 2+2!! ". #"% %!* 2!!#!!#! ' (" $)!! 4!! " "$ %!! 8 ".!#!%! *!8 %+2 %!8 #/ % +!2! 8 %! " "%!#! "#+#% %!*! $"2 * 2 % $ " +!+!2!! %". ". %!* 2 $" %! 4% 2"%%!!! /" %!! 8 %!!! "!#! "#+#% %!*! $"./" %!!

12 8. *! 2 % "$"/ $!! %!* 2! /! #!!/!!* 2!/!: %<:?!28-5,<!+!! ". #! %! * 2! +!!!* 2!!/! : < :C+F 8-5,<!+!!!! ". * 2 + "#+#%8#!!! % "#+#%!* %+" $/! %!% 8 #!!/ 2% $"%:A 2+!866)8'>A 2+!=4!+!866&8&> "8 =+*+866-8&,;&-<!!%!* 2!# $% 8 $!!! "%%+ % %!!8 #!!!! %! +!!!2!!#! :%%!$--'8&8'5<!!%% %! 8 #! 2! + %! %!* 2! $"% #! 8 %! " "% %!*!! $"./"!" "+ #!?!2 :-,< %!!!! 2 %!!!!#! $" " 8 $ " %! *2 %!! % %!!!#!!! 4!!$!C+F #!G!% :-,,<!2! 8! " "% %!*!! +!! %! :0!D%! =0!D%! 8--,8)< 3/ %!! #/ %!! +"!!#!#!%!* $"2 #! % %". A!! % "!/ 2! 2!! $"%8 # 2/! +!!!!8!!! #!! / #! $#!! %!! %!! 2!!2!! ". "! :665< )(, 2!/! "2 %!* 2!!#! #! #! # 8 $ # $"2"% %! / #! $"%.%!# % 2 :! )6;)<!+ * :66< $!2! %!! 8 ( #!!! " 2 2!!2!%!! %!* 2 %!! %+! 2/!! %! +! 2!!2 "!2!!!!! #! " 2 # "" 2!!2!! *%! +!!!#!+!! " 2 %". / 8 % "!!2! %".$#!2/ $"% :!+ *8668'<

13 9 3/ #/ %!! #! ++ $/!#!!2! 8% $!! "% $"./" %!*! %!! % 2! %+!!!!!% %".:%%A 2+!866)8)>C!+81 >!+ *8668)>2+! '<1!! #!$#!!% %+"+%". ""8! %!!+2 2! $"2 +!!! 2 $!(!"!+2/! %!!#!! #!!!%!! :!+ *8668)< % %!!!!%.%!!!!+% :66<%8#! ""!! #! %!* : " <!! #! %!*!+!!2! %". ". "!!! %+" 8!!( * 2!(! $%.%!!8 #! "$/""!#! #! "./ 2 2+2!:+%8668'8&< *! "$ + + %!!!2! 2!$2! #! $#!!% %+" "!# $"%!! $%!2! 8!! #!!! + 8 % "2! +!!!!+!!!!!!" % 2/!!!#!! "$ 8#! $%/!!! "" 2!!2! #:!!8 68,&< B%%+%! :666< %!! 2!/!!!! +! %# 2!+!!! "!# $"%:B%%+%! 86668<!+!$! "!# % %!!%!!8 2/!!!+!! %+ +!! #+#"# #! (% % "!# $"%.%!! 1/!**!.%!! 2/!!!+!! %+ "$%!/ 8 %"%+. 8!#! 8 *! #!!$ 2+2! %+"!2!!!! "!# $%! *$!$)+$ #,! "$ 1$!! %"%+.8!+!! %!+! "%+.8 #! %!+2!! %!+!!!%!+!!!!! %"%+.(!! "%+.(!2!

14 10 $ 8#!%!!#!! $/ %+%#+#"2! + %+" :3" = A# 8 66'8 ')< %"%+. %!$/! #! 2!+$!%%!! $!!!! "% %! +!##!! #! 2 /! %!! %"(#!2!#!! :! "%66,8< %"%+.!#! 2!$2! 2/!! %". 8 + $%!#! %! +!!%!#! %!! #!%!2! "%+. :! "%66,8>! 866'8,<2/!!! +!22!!!8$"2! %"%+.!!$ "!#! 2!!2! $#!2! #! +E2 % 82!!!#!! %!$/2!!!$ #+#" %+!! %!* 2!# #! # $"!!! %"%+.8 #! %!$/!!% +#!!+!2!%!!:A 2+!866)8< ""!! %"%+.!#! 2!! 2!$2! 8 % %!!! $!!! + %" %!". +!:2+" #8---8 ''< $. % "/ +!!! 2! +"$% #!! +2/ 2!$2!% 8 +"$%".!# #!! / $!+#!% +"$% "$ +E +2!+""$%!!# $% :3"=A# 8 66'8&<$%!!%! $/ 2! C!" :-55<%!! %!$/!!#!( #! 2+2!!# $"% % %!!! 22! $ %!!!#! " #! $#!!%! %!! 2+2!!!/!! :A = D+*8---8,5< 3/!!.%!! "!# % 2!!! +% :66< %8 #! *!%!$/!!#/ 2!#! #!!% #! $"% *!! %"%+. %!$/!!!! +! 2+2! #/ 2!2 A#! "2 % %!$/ 2+2!+!!2! :+% 668,< A 2+! :66)<8 #! "!+!%!! %!*! ". +!%!! +!8 +% :66< %! %!* $ +! 2! #! $"2 "./ 2 #! +"$% "$!#!%!! : -< %! 8!! #! %!* #! ". %! * 2!! ++!!!!! 8 2!! %2! #! 2+2!!

15 11 *%! +!!!! %!* 2 %! % 8 "./ %!* "$/"2!!#!%!* :+%8668'8&<!%!!#!%!* 8%". %!$// 8 ".22!!%".!! %!#! #!!%!!#!$/!#!!! "2!!!! #! 2/!! 2!! +% / +!!% "$. :% & "<8#!/ +!!2!!!!! --8--(66< * " )! "" %"%+. $2 /!! *%!#! #! / +!!% "! +"$%%!!82/!!!#!!2!!2!!! "!# $"% +"!#! #!!! 2+2!!# $"%!! "%+. $#! 2/!!!!2!!!! / %! #! / "" A + %+29!2!! %!!!2% ++#!#!!2 $"."%+ "$ %! #!.# $%!! 2!$2!! %! " +!! :A+8 686< 2/!!!8 $"2! %"%+.! " $#!!%!! %!!!#!% %++"! %"%+.8 #!!#!! 2!!/!!!!!!! #! "!!! 2+2!!!/ $#!!%!4! 2!!!+"$% $#!!%!8!!!!!!+!%!!!%!:C+$+8"% <!!!2!! +" #!!!! 2!!$"2 $+$"2!$8! $#!!2!#!!!2!!!!!! %".% $"2!$ %!2!!+2 +:A+8685(-< /%!!2 %".%!* 2 %!%!!2!!$#!!%! $/ # "2 +% % $#! *!+!!8 $#!!#!!!!#! #! %+!!! 8!!! #!! % *%! +!! % %!! *H +%% /! %". 4"*" :-,5< $$"2".$"8 #! #!

16 12!2!!!2!! %!!8#$ $ 2"" $#! #! 2%!! + $%!! %". * +!# "./ $.$! $#!!% $!! %+ *!! 2/!! $/ 2! %!$/! "$!!". %+!#/ 22+2!!:2+C$8!//= &6<!#!!2!"2%++!!!!!!!2!$!+#!2!$#%!8#/!2!!%/ %!!!+!%!! %!#! < #!! % +!! 8!! ($#%!8!+ % / (+*+!%I + #./ 2!!! """% +"$% %!! A! ($#%!.! 2! %!!!# 8 $ ( #! *%! +!!!# #! / "" "2!/!%! #! / $% A! ($#%!!+! % %!!!!!!!$ "2 #.!! +"$% "%8 $+.#./ $%%!8!!!!!+2! 2!!! 8!2 ""%!!% #! +!!% ":A!!#!!8 66'<

17 13 %-.-- $ % %!! " "!# % %! #!!%!! 2! 8! " $"% 2!!!!#!(!!! %" ". $" +!! 2% 2!!+! "!# %! #! +!! %#! 1+$" "2%% " 2 % 8! #! 2"2 ""!#! %% % %!$/! "!# $% :% B%%+%! 8 666< 4!+!! %.".#."" "8 # %+" $!+!%!! *!(!2! %% %8 /*!+!%!! /!!!8 "$"/ " +!!2! /*!+!%!!+! 8 #!!+!!!#!! %" + /*!!!!+! ++!! $ /!** %! 2 ".$%% 8 % %! %+!!+!%!! /*!+!%!!! "!# % $2 % % %( ) ")" #!$, ((/ *!+! $+!#+""221$#(A%+!! 8!?+! # 2!%!! "$/2 2%!! #! +2! /*!+ $ + %( #! +*!!! % G + E+ *! +" * :G< $ $2 /*!+ / 2!!(!!8 #!!! $% /*!+ / % "%+ %!!%! /!!/! :% *!!/!#!2!!!!/!!2!! 2!!$% #!%!/*!+!!2!$2!%!!!%!!/!**!% %!:%! 8 6< *!+! " 2! %! 2! % *! "( % %*!+!!!+!! %!!8+!+! ++!

18 14 /*!!!! 8#!$"./" %!82!#!+#!%!! +!%/!! 2!%2!%+!+ % "$"2! *!+! 2/!!!! # "$.! ". +!!2 2 /!%# 2!$/!!8 %! /*!+!%! $!!!!#! 2!!!#! #! +!!# % *!+!%! " %2!$ 2! < < 8 < 8 &< #! '< :%! 86< 4%!!#!2!$!2! /*!+ / 2! %! 2!% 8 /!2! *+/! *!! %! :665< %! /*!+ / "%! %!$/!2! 2!$2! #! # 2"" 2! $!% % 8 8 "%+.. $% :%! (<!82!668! %% /*!+ $ "2%!! %( #! $%$! 8?++"8 #!!!!!?+ A!2( $!! /*!+!/!**!%!%!:!"%68'>!!+! =%! 868 ''<!! 28%".%%!!!!!/2! %$! %".!!!& 2!!%!! %!!+%% % $,( )!+ 3%%! %! /8 /*!+!! 2/!! *+/! *! $!! % 2 *! /*!+!%!! 2/!!!+!! %". %!! % "$" %+ C!++ :66'< $"" /*!+!%!!!!!/ 8 +E 8 %2!! #! "$"..%! ". D :665< %!+! /*!!!!+! ++!! % %2!! 8!/ 8 +#$#! #! *! *+% $.$/!

19 15 +!!2!!2!"$/ +#/ %"/*!+!%! 2!#! "2#. 2#/ "/*!!!+ / % "2#.:%%C!++866'> C!81! 8665>!"%6< $#!2!+2 2 $%! - &!* 1+#% 2!! *!(#!2!/! #/ $!2!! $2!# "$"" #!!%#! #. /*!!!+! ++! 2 2!!%! / 2 %! /*!!!!+! ++! % %2/!!."+!!#.8#!2!"$/22%!! ++$ %! C!8 1! :66< $!2!2! /*!!!!+! ++!% % +2! "$%! %!!2! #! $!2!2!8 /*!!!+ / % 2! +"$% "$ %+!2% #!!!2!% 8 % /" $" +"$%".!#! $ " %".!!!!%! #! 2!!!!%! 2+!( #!!+2! +2!!2! /*!!!+! ++!! $!2! 2! *!( #! 2!# $"%!/ %%!!!#

20 16 +"$%".!# $"% / %!!!!2!.!2!8 #! 2!!%!! %!!!! 2! % 8 /*!+!". " 2!!/ %2!! #! +# % %". +" %22! #! 8$!2!"+!! *!2!+! %!:C!!68(5< ". %!!?+ F!2 :?<( $! 2!! $ G +"( $!! " /*!!!+! /!** ".!+! "$%!!.%!! $!! +"! /*!!!!+!! / ( #! +#!/ % :% <.%!! / #!+#!/!!28!+! +% 8+#!% 8% #! %! 2! /*!!!+! % %! ( #!!+"$% 2!%2! /*!!!!+!!#!#/ $#!!%! ('!! +"$%!!!!! /*!+!%!! $!2! 8! / #! %2!! /*!+ / % +"$% %% % +8 /*!!!!+! 2!$2! #/ 2 2+2!#! "$%!:!!68'(&<

21 17 ' ' $) " " $#/ $/!! 2! 8 "!# $% $2 % %!2! " 2!!2 % #! :% A+ =!"+8 68 )&5< ". #! 2!!! 8!+2!!.%!2!!%! /*!!!+! %!$/ $%!!% %!!%!! %!! "+ /!!2!!!+!%!! #! 2!%!! " #! /*!!!!+! ++!% %!+!8 #$ /!**!+!.%! % %! +! 2$"!+! " 2! #!!2! /*!+! #! /!** %+" "!+! $ +!! #! * 2 $"%!2!!! "!+!! % " 2!8 #! 2 "$ %! + $.$/!!!! %% "!(! 2+2!8 * #! % % %! %% %$2!!!+!! 8 % /*!+! ".% "$. +! 2! % #!!!!$ "2 "!#!!!! ' $($ $ %+!#! #! %! $2 %". % %! % *%! 2! % +!!2!9 < " # "2/*!+!%!!J < /*!+!%!2/!! $/2!!! "!# $"%J

22 18 '% $" $)!#$! % "!2!/ #!!#! ". #! %%!+!! +" 2! 6 2 #! "" 2!!! %%!+!! + (#!! 2! #!!!8 #! /*!+!+##! A!2; $!!!: -<!! ". "$, (#!!!8 #! %!!!! 2!% "$ )6/*!+!! $ % "" "$/!! /*!+!%!!+!!! %!! 6#!/*!+!+#! $#!!2!!#!#! & +!!2!!2! $!2!!!!+!!!#!!! %%!+!! "2 /*!+!%! %!#!! $! %!!/ #/ 2!! 2/%!+!!! % 2!!#!! 2!!2!! #!!! 2!! /*!+!%!! % 2!$ 2*!+!%! % 2!% 2!!#!! ' *!+!+# #!%! % ( *!+ / /! /'' /'* /'2 /'3

23 19 1+#! "!!# #!!#!#/ "$ +$8#! /*!+!+#*!+!+#!2 $! "$/ +!!%8#! / 2!#!!!$% %!!!#!#/ %! %! 2! /*!+!+# %!!8 #! % I2 $+% I 1+#!2! #!! /*!+!2+#! % 8 #!!!!2!!!&('!! +"$%!$/ %% 2!!!!! 2! % /*!+ $ 2!(!!!+! /*!!!!%+! *!+! % *+ +! /.#!!8 2!!%!!!8 %!8! #!. 4% 2 /*!+!%!! +"$%". "" &('!! +"$%8 #! %/! 2!!#!!+! "$/% 4% $ " /*!+!%! /% A /F 2 1$+"($#%!! "%8#!!2!!!2!+"$%2!% 82+#! %! /*!+!

24 20 * * $$,( %!! $!2!!2! % % % % +8 2!!2 %!" 2!!2!% %!!!"!!%+ :66)8 &< %!!!%%! %% % ". 2! /% %!2!8 %! %!!%!! %!2!!!!+!!!. %!!8 +!!! % %!!!$"%!2!!!/ 2!!2 % +!! :+#+2=+%86685< 2!!2 % %!!+ 2/!! 8 " 2!+ %+ %!!!!+ %"!! %".!!/! %! 2!!2! ++ :! = +!! )< ". %!! % $/#!+ %!%"#!%!! %+ $!#$ 8!!2!!$!"+!!%!! %!$/%%!!# E+%!!! +! %+"!!/ % % % %! +!!! " %!!!!!+!!!+!! +!!+!!!!! %/!%!! %""%" #! $#!! % % +" 8 %!! $!!! :!=+!!6685(5< 4!! %! + $#!!! *+!E % +8 %! ""!!% : "/* (% )(*+!!%!2 8 %! ""$! /!!2!% "!!!!!!%! " %!%!! $! +"#! #! :+#+2 = +%8 668 &<!!%!!2!8 %! "+."% "#$ *%!! :2++#+2=+%668&<! %!! 2/!! $/ "$"%$! /* (% 8 #!!!#! %! "+ +% ".. * C(% :/* D!/

25 21 %!"$/""!2! $!!""#!$ 2!!% 4!!/* (%! + $""%%+2 % %!! ++2""%%/*!!2/!! $"./" %".%!%% #!!2! %!! % %! +! + /* (% 8 %! "+ +!2 "% % 8 #$ 2! 8!!"" 8!!% #! / 2!$ :A! * =!!E 8 66'8 '< %!!.""" "$"" C(% %!! +!*! %!!2!."%8 #!!+! $ +! "%%++" ". 2!!!:/ 866< % %! %/* + "$/2 *+!E % *+!E!! / $!2! %!8 #!!!$!! //! $!#!!2 %#!8#!2+%!!+!2!:!= +!! &;6< *+!E! %! "+ 2!!%!! +!! %!! ".#.%!!!+!!%"%+.2/!! $%/!+!!2!# % #!%% 2!8!$8%!! %!+#!%! *+!E!%!8%".%!"+ 2!2!!! / $!$%!% 8 2!!!!!+!! +.%! :! = +!! )8 < *1,$/ %!! +% %2 " " 2/! %%!+!! $! %4/2!!% $"."#%2 +82/!! " $!!E+%!!!#! E+%!!!!!!2!%!%!!+"$% %! "2 2/ +" 8 2$!2!!! """%8%!!#! 2+2!!!%"%+.:+ K28668-< 4/ %+" + %". 8 %!$/ %".! I I %!!!2!!8#!%!$/2/!!2!!$!! "2%/!! %!!!!+2 +" $ 2+!! %"%+.. 8

26 22 2!! 2/!! #+#! $!! %"%+.!2!"%+.2/!!!!/!+!%(#!%"%+.8#!2/!!!+%% $!2!! %+2!2!!!!#!+!!#:+ K '()< *+!E % + %%!! E"" % : =1!%866,85-<%! +"2/!%%!+!!!2!!%!! /*!+!+#!%! 2 6#! #!! % $!!!%!!!!""6 *!#$# "$%$!!!! 2/!!!+!! $!!!!8 #!!!!!%!! +!!! $!!!!2!8 #!!!! 2!!%! $!!!#! :! = +!! '< %!$!!!!!!!%!#!!!!$%"$%$!!! 2 " ".$!!! +!! % %!! 8 $!!! %+!!!! $!!!!2!! 8 #! $ 22!!!/!!!! #!!2 2$ ".$!!! %!$/!%! /! 2!! # " #! 2!+%! 2!!! 8 $!!!+"$% $ $%* +"$% :!=+!!--58-'(-)8-5<! #! +!! :--5< %!! +"$%$!!!! "+ $ 2!!!% 8 #! ++! 2!%!!/! $!!!+! % 2!+ "%! +"$%$!!! ++8 % "$!!!+ * 2!%8 %!! / $#!!%!!!2!!!+"$% $!!!! " +"$%$!!!! $%!2! +" $!!! %2 "2!8 #! $%+!!2 $ +"$% #!$!!!%!+ % 2!! $!!!+"$%! / &(5 $ "$/ +!! :! = +!! ,< %! $!!!+"$% 2!$2! #!! 2 #! +"$%2!$+*

27 23 * $ )$ %! " +%!! %/!%!!!! /!%!! ".2/!! +!%+ 8%!!+ "+ % +!! 9 #! *%!!!+ + %!+!!!!!!! % 2!% %!+!! "..!%!! 8!!!%%!+!!! ""%$ %!+!! % % %!!$!! 9<2!%/%! #!<%%!+!! $!! %!! / #/!%! 2/%!+!! $!! "" %!! 2 %!+!!+!! /*!+! /!**! % % #!! "$%!.%! #/ +%! 2/%!+!!!!!/ /*!+!+#! %!! 2!+ +" %%!+!! "$ 2/ "$ % 2!#!!8 # /*!+!%!!!!!:< +#+2 #! +% :66< %!2!8 2!%! 2! $!+2 22!!!! "2 %! :+#+2 = +% )<,!! /*!+!+# # 8 "" 6 2!! +"$%$!!!!8 #! #! +! $!!!%!!!! $!! 2!2/ $ + %!!8 %!!!%!! # %!+!!!!#! +!8!2 #!!! 2/! %!! %!!2! $!2! % % 8!!!$%!!! 2! #! + ". /*!+!+# ( #!!%2!$! 2 2 %!! %!!$! %! $#! %%!+!! +%2!$! #! %! 2!! #! $!2! / #./ +! ""2 %.%!! 2!%!! 2!% %!+!! %%!+!! 8 #!!+! " %!! %.%!!!+2/!!!!%!!.%!!

28 24 *% $! % #!!+!#+2 :66)8 -< %! 2! 2!!2 % +!!2!.!!""!!""!!! # % $#! +# 8 #! $/".#!!".!!"" % "" 2!! $. 8 +!/! #! +!$.!!"" :!8668)<%!!+2!$2!+!$.""8!!!" /!!2!!%.+2!!!%$#!!!!" %%!!2!! 8!+!!! +!!8 2!! +!!+!2!!!!#!!!!!!" :2+%=!+!#+2866)8-< +!$..!!"" +/!! "!! +! 2$" :% =!+!# );,< +!$. % %! % %! %!!!"% %% 2!$! $/ +!! $#!2!!!""+ * %/!%! *%+!!)($! %!! $#!! 2!$2! /!** $"%!! #!! %!!%!8 %! +! /!2! %! 8 #! 2!!!+$!!2! %.!! % " 2! %! " 2%% /!** $"%!! "" #! $"% 8 %!.!!""+ * %/!%! " 1++" :666< %!! % "!*+!! %+ %!!!2! $/!8 #! " "% /*!+!%!!8 2! <! "# $:,<!2!!!!" + * %/!%!2!+ + /*!+!%!! "!/ #!!# %!#! +#! ". %! $!2! #!!!/ $!2! ". # 1++" :666< %!!!*+ 8 #! % 2!!%! < 2!! " "2!!2!#<!/ $!!!! " "" "2

29 25 4!+!!!!"!! %%!! $!2!!!!!!/ /*!+!%!! " %! #! #8 #! #!%!! "+! ""!*+!!/!.!!""!! 2! E 8 #!!+!!!! "" ""$!%%!! % % $"./" % # 8%(2!!+! *+!E %!2! %!!+!!!#!!!!!!#%!!!! %! 2!!!!#!! +!!!!."/"$ "!(! "!2!!8!2!!!+!!! %!$/%".#$. % :2+%+ 866)8&< *%!"+,!! +!!2!!2!2!!!! $21++" :666<% "!*+!! %!%!!*+ #!"" ++ 1"" 2! 1++" :666< %!! ""8 #! $ " " ++# "#./ "" % %+!! 2/!! $/ $/!! "" 6( %+ 8 %!! 2!!! #! %!$/!2!!$2!". "!#!/*!+!%!!!!16+8 /*!+!%!!! 2!! %!$/!8 #!!! $/ 2! " 1""!! +!# 2!! %!$/!8 %! " "%!! $!2!!2!!!""8#!!! %!$/!#!2!!!$/+!!2! #!

30 26! "!#! 2!(!/ "%! 1++" :666< % "#./ "".!/ # 1 " $ 4!!!!+!#!!+!! %!$/! 2!! %!$// %!$/!$/2! #! 2!!!2! $ #/ $2$#! $2$ 2!! $2 $!!!2!!! # :!#!!!! "% +!! % %!!$2< #!" +!*! )/!!!+2! #! +E! %!!/ $!+2 ""# 2++!!+2! #! +E! %!$/! "" %". %! %!!#!+2! " $!#! 8!#!!#!!!!!!!8!!! $#/!!%!8 %!!!! #!!/! # 2++! %". *%! +!!!#!!!%!, $!/!/ 2+2! %%!2! /) +!!!!!/ 2! 2+2!!2!! $%2!!! 8 %!!!! #! 2!!!!! %! 2 +%!! #!!!! 2!! "%!! % %!*! ""!

31 27 / )/!#!!! /!/ ". " %". " $.$!!!!!! $ 5#/ %!!L$2 / $ %!$/!!+!! ".!# %!!!#!!!%!!! "! #! "" +"$% %! " %!L $2 # 2++! 2!! %!$/!!! +!!! 2!!#!!! $.$!!8 $%2!! #! "$. %! % %!L$2 2 +!! %!$/! 2!! $2L%! 2/!! +"!!2! %!! 2!! %!!2!!+!!2!9 %!!2!!+!!2!9 #/ +!!2!9!2!2 2!! 8!2 2! %! #! 2 %!8!! $!! 2!8 $2 $2 2 %2 %2!8 %!! %22!!!8!!8 %! / + %! %!! / + %! + %! 1%+ "9 6M!!! " M ""# 2++! "2!#. M+!!"2!#.

32 !!%!$/ 2!!%!!1++" :666<%%!!#$/!"" " #.% # %% %""%" 2!!!% 8#! 2!! 8% +!!#$/" # "2/*!+!%!! 6.!!" $ 1++" :666< "" %! 8 +!!2!! 2! 2!!!!! # "" #!!% " # %!!! 2!! 8!! 8 2! " # ""!! % "!(!! ""!!2! 8 #! %!!!!+%!!+2! : * %! 8 < #! %/!!! :/< %+$/!! 2! # % 8$ "2 #./ ""!+%!+28

33 29!1"" #!!%!, 1 "$ 8 #/# 8&' )/ 8' " $ 8, $ /) 85 / )/ 8 $ 5 #/ / $ 68, 6!+ #/!!+%!+2 $+!2 $!2! 8! 2!!2!!+2 2!!# $!2!!+2# %/!! $!2!!+2# '6+ $/!! 2! # % %/!!!!+2 8!!# $!2!!+2# %%!+28#! M %!! + 8!! +!# 2!! %!$//8 #! 2 2! # % $/! "2!!# :2+!<

34 30 6!"+,!$,( ) $ 1 "$ 4! # % /*!+!%!!!! "2!!(!8 #!+!!!!+2:8!<%%+""! 8!!2!/*!+!+"$%8% 2 2! # % %!$/$/ ".$ 8 2!! +"$% + ". %! $!!!! 2! # % " -.' ".8 %! " 2 #./!!!!$!!+2 :6<!!!/*!+!%!!" $"%!!!/! " 2! # % %!$/ 8!!2!2!!$!!%!! 2!$!+! 9 I. : 8! <!! :6< %!! "!# $" "$"/!! %! %+" 2!!!! 2!!!!!+#!!! +! %!% #! 2! #!! :!!8 68)'<!!2!2! # % $/!!$"2 +%! 2/ "% 8% # /*!+!%!! 2$ %/ +"$% % %!9./" "0 1. : 8! < / " %! 2! 8 "!# $"%!!!2/!! $/%". 8!+E%!! #! %!! %!!!!!!!!! 8 % 2/!!!#!! /!!2! " #! %! :2+ = A+8 68 '< %%!! %!+!! +E $"%!!! :2+!8 #!! = +#! '> " ,5< 4!!!!!! "!%!! %!! 2!! 8!!! %!!2!#!! %! 4! # % "" %!!! +!!8 #!! "2".%"" $/ %!.!!!8 #!! " %!! 2!!! $/.8 #! +!! *%! :2+ A < %+! $! 2!8 #!!

35 31 $! 2!!!2+! 2!!+!! ".$%% %8 2!!!!!% E 2%!#!""2!!%!! +" / #!%! "!! "$ %! #!.# $%!!! "!!2! %!%!! %!!! #/# $2 $!!/!!! /*!+!%!! " 2! #. * 2 "% % +"$% % #! %% $!!!! " %! 2!!2!!+2 2!8 $2 2! $ 2!!#!!#!!!!! %!! :!<"!!!/ /*!+!%!!!2!! $28 #!!+#2!!! 2! $!!! #! 2!+!!#!(#!%!+!*/ "%%+ %!! 8 /*!+! % "2 /*!!!%+/ "%!!8 %! / "% +!!!! $ $!!!9 I1 " ' I:8!<$2 $!!/ $/!! $%!2! 8!!2! / %!! %! #! %2!% $"% :C+$ )8,8 66< % %!! /*!+!%! $2!+$!!!!!!.82!!!!2/ %!! 8 "+2!%!!!%!#!". "!2! :2+C+$+8668))(),< *%! +!!!/ $"2 D :665< %!!. 2!$! #!!! $/!!! $!!!8 /*!+! +!! "..2!$! %!! $28 $2 $ +!! 2++!!2! +"$% %! #2 %+%!! $!/*!+!%! 2!$!8#!!!22!!2!!+!! 8!! " *%! 2+2!! %/!/!! $!2!! 2!$2 $!!!!! +!! 2!9 I( "I:2+8!< $ " 8 2/!!!!! %! +!(! 2! 8 #! %!!!! "!#!2+2!!2!!!!/#!!! % :,(5<

36 32 #$/!2!8!!2!!! """% %! "!!!!8 #! +"$% """ +!! # $2 "$!%2! :66'< %!8 2+2!!!! %+"%".8% "." "%! %!!!!!!!!!2+2!!$"2 :'()<

37 33 )/ # 2! # % 2!!% $/!! %8 /*!+!%!! $!2!!2!!!!+2! : 8! < *!+!%!!!+2 """ 2!$2! "$ %!8#!!2!!%!!!+%% %!!!!!!!% %+" 8 %!+2 2!!%!! %".$%% %!!!!!! *!+!%!! + %+ 8!!!+2 " 2!$2!!! 2+2! #!!! $/" ". $!2! %!! #! %!! +!! +"$% # 2!!+ #! %!9.2 "#.:8!< %+! :6658 )< $"2 $" /!+2!#!!2!!! $!$%!%!! #! "%+.2 $% +#! *!+!%!!!!!! #2!!+2%!! %!! %!!! $ " 8 /*!+!%!! %!8 #! #/ $%!! 8 2 #/ 2 #!%!! +!!%!8 %+!2+ %!$!% 9.3 /"# 4.: 8! <! #!%!! $%!%!! 8 % $ # $!!%!! #!!+2%!!!%!!%! %!!!" :--< %!!! 2 $"./" %/!/ % %!! ". *!+!%!! +!! %+2!!/!! %!!!!! /*!+! % ""%%!8% $ / # "/*!+!!!2!! /!! $"%!!! %!!!+2! #!!%!! "!2!! %!!%!!:!"8--85< " $ "#./ ""!#!!!%!!!+2 8 #! %!!! "!#! $#/!!%!8 %! # 2++! %".!!2!!!!!! :2+! < ""!!! $!! 8 /*!+!%!!$#!2!!#!#!8# 2/!!!!8!#!!!%!"

38 34 % 2!!! /!!!! %+ +"$% $!!! #! +"$% %! %! % 2 22! " 2!%%!!/ #! % 2 %+ 2!! 8 /*!+!%!!!#!(#! "2!! %!2!!! #! *% +!% 8 % 2 """ "!# $"%!!!2!! 2!/!**!+!!! %+ %!* $% $ *%! +!!!!8!! $#!!% #!!2!!!!+2!$2!!"8 $!2!#!! $#!!#!#!#:2+A 2+!866)8<!#! % *%! +!% #!! 8$ 2 $#!!!!!+%% *%! +!!% 8 % "!# $"%!!!!+% 2!$$ 8!#!!#! #! +! *%!!+"$%!!!! /*!+!%!! *%! /*!+!!%!8 %+ / % 2!/$!! *%! +! $!!!#!!8 # 2!! 2!/ *% +!%!! A!/ %!! " 2!$2!! ++8!! 2!! $!$%!! %!! +!##!!!8 #!!!.#!. 2!!!2!!"%%++28++#!!! #!% 2""+!!2! E#!.%!!! %".!#!!!%!. #! %! +!#!%! 2! %+2 2! $ 8 %! """ % %!!! "$ %!!2/ $#!!9.5" ' ) " 6 I:8!< "!# $"%!!! %+"!#!!!%! $/%!!(%!!!(! :2+,(5< *!+!%!! $2 %!!! "2!!! %! 2!!#! %!8 % "!/ / "!!!# "% % "2! %+2!! 8 #!!#!!!! $%!! %!! /*!+! #! "2 ""%"!! : 8! <!#! $+!! %% 8 % "!!! 8 # # %! +#! $!!!#! + %+"

39 35 +" 8 %!!%!! %! #!! 2+D!!! #! 2+D!!! 2 / 2!! %+!! 2!$2 %".!!$ #$%!! 8%+ 2!+!2!:2+ $!%8668-< *!+!%!!!#!!!!!% $//*!+! % +"$% # "$%!! %+ 9 I6 "#" "7. : 8! < 3! #! 2!! %+" %2!! #! 2+2! +! %!!!:% 8 + = 1!+ --&8 5,< "./*!+!%!! $!2!!2!8!#!!!%!2!!%2/+"$% "$%!!#! "$ %+!!2!%! $!!!!/*!+!! "2!+ 2$! "2 %!$/ $/ 8 % 2/!!!!!#!(#/ "$/+$"% $/!!#! + $"% 2!$!, $ /)!/!!%!! 2+! "2%!#!#!#.$!2!!!%!2! +!! 4+!! +!#!8 % "!!% +!#% %!2+ ". 2 + $%!!2!!! /*!+!%!! +"$% 2! $+*!8 2 % "!(!!!! "$/!+!$ 2 +# %+" 8 " 2!!2!!!+"$%!!$2!! 2+! #!! : < 2!! %!! $28!!% $/!2+#!!! "2%!!! 2!!! 2+%!3!!!!! $! 2 %!2!8!2!! %! 2!!!2+$/!%! /!#!!! #!!%!! 2+! 2!!!!! 2/!! %+!2!"*!!!8 #!! $!!%!!! +%!#! 2!$2!! %!!! / :0%D = <

40 36!/ 22+2!! $!2!8%!!!!%%!! $2! / 2+!!%! 2!!!!!!!# #!2+D!! $"%!8#!2/!! $!2!!! 2!/!:2+C+$+8668));),<!!!2!!%!!2!$2!%" #! " %!! ". $!! #! #! %!!#!"$" $ 2+!.8 ".:!<: 8! < % 2 #$! %+ 8 #! 2 $!! %! ".#!!8! $/ % %+ ". 22!! $/ %! $#!! #! $!! %!!!%!:2+0%D= 86658<!!! /*!+!%!!!!$2!! 2+2!! %!!/ 2!8 % "2!$2%% %!!1#!!2!8! %% #!!%!! +2! 2!$2!! "%!!! ". #!! """2 2%% > $ /2! 2+!8 %! % 2 #2! """% 2! 2!+!!#! + "!#!!!!! 2!!! % +"/ %+!!8#!#!22%!$// ".$//*!+!!%%!!#!2!!8 ". #2! "% 2!$2#! % 2# $!!!! /*!+! % / %% 8!! % 2 "! 2!! 2+2!!! ".#!!!! " 2!$2#!% 2#.5" 7.:8!<4+2! %+" " #! ".# 2+"$%%!! 8% 2"2".!2!!+%%!$!!!8!! ".8 #! %%% 2""2 "+# 8!!2! #/ $"2!2!/*!+! % / )/!2!!+2!(!!"2!!+2 8%+8!#!!!%!!! "! #! $/!!!.$ %! % "2 $!!$%!2!!8!#! +!2!

41 37!#!#!8 #/ %!!!! $!2!!! %".!+2! #!!!!!%! 4/! " 8!#! 2!!! #! $! 2! ".!!!!8 #! 2!! %+ +!!2! %!9.6" ) + ")2+8! ". "" %!! +!!!!!+2! $#!!% #!!!! %+"!!!!/! $#!! #!!!2!!!!! %+!8#$ 2!% "!$ "2%(#!". "!#!+2!/ :1+ %! 66&8 )&< A$ :--)< $!!!!8 #!! %!$/%%! D#2!8!!#!! +%!!8 +!! +! #! %! 1!!!! $%/! 8!!!!!! 8 #!!!! +2 8 #!!!!! %!:A$8--)8'< + 2/(%+!#!!!%!!!!! + /!**!!!+"$% 2+!9.9 "# 9 "".:! < 4+!$/ %+" 2! +!!2!!!! %!# " %/%!% +8!8%!!!!! #!$!!!!! :3"866'8-< *!+ / #!% 2!$ %+" #!2!!+2.%!!8 # %!$/ %".!!!!% %! 2! $%%!!! %!2! 2! $% "2 #! 2!! /*!+! % :! < % 2/!! %!!!!! $/ 2! /!!%!! "!$ "2!! % 2!$2%!8#!!!2!!/!!!! 2!!!!% #!!!!:2+)(,< $ " #// $!+ A$! " 2! %+ 6 " $/!! %! #! $2 2!% ". % " 8!! 2! 8!! 2!

42 38 2!! %!!. #! "$ %! #!! $ 2! $! $/ ".+!!#!%+ +!!!%8% 2!!!%% 2! # % $/!!9 I1 " ".!!!!! 8 #!! # %!! "%" % #! +"$% "$!2/ 28 2/!! $/!2!!2!! +!!! "!# $"% %% %+!!8#!!#%!%!! %/ %!!!%!! %!!$! "!#!!! 2/!! $/ 2! %+" #+ ".!!! %!8 % /! $ "%+.. 8 #! %!!!$!! "2".%%!8 +!*%!8! % 8!/ #!!%!8!!%!#!"$".!!: )< %! :6<!!8 /*!+!!!+! " %%! %!! : &< ". %! $!2! / /*!+!%!! "# 8!%!!! "" 2!%!! /*!+!%!!+"$%!%!! %!2! %!8 % ""!$!!!+2 ". $2!!%.%!!! 2!%! /*!+! " 8 +"$%$!/*!+ /!%!2!+#!#! "$%!!2!+!! + #/ $2 ( $/!! $!2! %!+!!! " " $% $2 #. +!! A # "" ++/ %! /*!+!%!! "8!2 2! %! #! 2!8 $2 %22!!! #! %!! / + %!!! $2 % #! %22! $2 2! / % " /*!+!!!/ 2!!%! %!!9 I1 I8 I/" ""..1.) 8!<

43 39 8 $2 2! % #! %22!8 %!! +2! %! %!2 %!2! + 2!$2!! /.!2/ "$".!# ( #! 2! *+% *!+!+# "!2 8!! 2! "% /*!+!! %/!! +"!/ % 2 % 8!! 2!2! %.8 "% $!+#!8!!8 "$!!8!!/ ""8 #!2!! $/!!%+"#!2/ %! 2/ 2+2!!+! /*!+!%!!! $#! %"%+. #! %!$/!%!!! +!!/ 2!!%% 2! +#!%!!!#!!:2!#<2 #!%% %!! 2+!!%!/*!+! %#/!#! #!!% 2 % % %+!!8 #!!! +#2! 2!# 2 8 #!!%!! $!!2! $! "$ 2! 2! " 2!!!!! 2/!! %". /*!+!! "2 2!$2!! 2+! #!!% 2 +% :66< %!2 8%".%! $#! %"%+.%!$/!#! % "2#!/!/ 22+2!!:5<

44 !! /*!+ / $% $.$/! 2 %$!!+!! :%! 8 6<8 / 2! " #./ 2!!%! 2/!! +!! +!.%!! #$/ % " $!! / 8 * #! 2+2! "! 4"*" :-,5< + +! 2/!! $/ 2!!2! 2!/*!+!%!! "2+ %!!8#!2!!2!". * #! 2+2!!%!! + "%+. + +! "%+. 2!!2! %! :6< %!! "$ (#! 2! / "% 2+2!!"%+.2 "$!!! %%! 8% "!(!/!! 8%!! #! * 2 2/ /*!+!%!! ""! #.8 #/!! 2/!! /!8 /*!+!%! " $"%!!! %!""#./ ""+2!8%!!(!! "!# % 4!!!!!!+ $!!"%!! "2%% ""!8 2/!!!!!+!! 1++" :666< % "!*+!! #$/!(!8 #! " #! %!!! $!2!! 1""!%".!+ $+.%#$!%!! +!! #$.!% %! $#!! +!$.""8!!!+!!2!!2!! /*!+!%!! % %".!!%!! /*!+!%!! "!#! 2!! % % " +!! $/ 3( )! "" % %! #$. 8 /*!+!%! "%!! 2% "!#!8 2!! %+" 8 /*!+!%!!!!!!!! 2!! /*!+ / %!%!!! :%!

45 41 6<8 2!! $! 8 %!! %+/*!+!%!! "2!#!!8#!"!# $"% +!!.%!! #$/# 8 / 8 2+2! #! *!+!.%! %+" $ 8 % "!# %! 2/!!!! /*!+!%!! % %! %+ %! 2!$2! 8 +" $ "2!!!!%! %+" 8 % " /*!+!%!!!!!!! " +!(!/ 2+2! %2/!!! "2 "2 # +!!2!! 2! "$ 2/ %!"!(!/ / 8!#! #!2+2! "$" % " #.$ 2 &!! """" #! "!(! 2!!2! #. /*!+!%!! OPETTAJAN OPPIMISEN TUKI ITSESÄÄTELY TUNTEET TEHTÄVIEN SOSIAALINEN LUONNE KOMPETENSSI VUOROVAIKUTUS OPPILAIDEN VERTAISTUKI METAKOGNITIO KOGNITIO

46 #!2%!!!"2!%! 8 8 " + # $/ %2! 2+2!!!!!!! %+ / #! * " "$"8 #! 2! +2!!!! %+!!%!!8#!! """"% %!2!!!!!%!!!+!!2!!!!#!% #!2!!2!! %!! :C!+=!% /665>?+N 68&,<"./2! $!2!! "!(!/ 2+2!!8 #!!+! +!!2! %+!2!!/ $2!!!+!/*!!!%/!82!!!!!#!+ "" "2 % #! : 2 <!! 8 / 2!! 8/*!+!%!!!/!#! "% " " %!2!!!! %+$2 $/!!$!2!!%!!8#!!!%!2!"2 /*!+! %#! $ "2 2!$! 2!!%! /!: 8!<$ " $"2 /.8/*!+! % %2!!#!!2!$ "!#!!2!!2 % $ "!(!/ 2+2!+!!" "% %!*!! $"2 / ""!(!/ 2+2!! 2!!! %". 2! $ 8 %! " 2+2!!#! %!* 2!!#! "$/ %+ *%! +!!( #! 2+2!!!:2+'()< +% :66<2!!%!!!#!%!* $"2!+!!2!%!* #!!! %!+! "$"/ *!+!%!!!!!2! #!!!!#!!!! %% %!! %".!2! %!#! #!!% 2 #! %!/ 2 2+2!!2#!!! ". "!2!!! 2! %!!!#!!! %+ 2!# +#!%!!8#/ 2!#!%!!$2!"$/#!!#!!!.!! #!%!!!# $"% $/ +2! ". 2+2!"%+. %!!! $"% / ". $"+!8 #! +2!!!%%! %! #! %!! /!! $/!! 3! #! 2!!2!!/ 2+2!$/ %+" /!# $"% :2+ C!! 66,8 <

47 43 8/*!+!%!! 2/!!!!!/ 2+!! 2! +%+" 8% "!# :66< 2!/ "$".!!2! 2 *!2 2+2!% ". %! $!2!!2!8!/ 2+2!! %!!2 #!%". 2+2!!2!!4+2!!! "2!%!! E! ++/! 2""% : '< #$! 8 /*!+!%! 2/!! $/ %+" 8 2!!!!!!!+#!%!! I%!!+I "!#!2!!%!+! #+ / %+!!!!!8 #!! 2 %+ 2+2! %!! $"!(!!!/ 2 2+2!! /!! / $!!!#! %+" 8 % 2!! / +!% #!!!! 2+2! #! / "!#!!! "/*!+!%!!%+.#!!%!8%!!! % %!!: )< % 2!!%! 8 /*!+!%!! $#!2!!#!#!8 % " #!!! %+! + $#/!!%!!!!!!% 2$ %+ : )< *!+!%!! $!2!!2!8!#!!!%!2!!%2 /!2 +"$% "$ %!! #! "$ %+!!2!%! 3! #! 2!! %+" +" %2!! #! 2+2! +! %!!! :% 8 + = 1!+ --&8 5,<! +!22!! 28 /*!+!%!!!#! 2++!!2!$ 8!!# "!# $"% /*!+!%!!2 " %! #$! 8 /*!+!%! 2/!! $/!2!!%% "!#! $2 % %! %! $28 /*!+!! 2 "$/" %". " +!(!/ "$" / 8!#! 2+2! " "$/8 2/!! /*!+!%! "%%+! " 2!! % % %".!2!!%% "!(!/ 2+2!$/!2!!% %

48 %!2!!! 2/!!!+!! %+ %! "" %!!2!8#! % +!8%!2/ #!.%! $ ""!!%!! 8!+"$% % %+ :66)< %!! +!D 2!! %!2 8!! 2!/ %!!8%%!+2!!:%+ 866)8));),<%! "" % "#.#$/!%!!2/!! # 2!/!8 #$/ +!! +!!8 #! ""! " 2! %! :2+ %+ 866'86-<! % %!!2!!+!!!!!8!+! $ "2 % 1++" :666< %! 2!/! %! " % % %! /!! 8!+ " 2!!2 #! 2!!2 % % "$/% $!2!!!!"! #! 2!!%! 8 % "#./!+!! 2/!!!%!! $/ 1++" :666< %! 2! +2!! +!$ % % %! "#!!!"!!! 2! %! % "2.%!.%!!+"$% %! 2!! #! " #! %+ $! 8 "" % % %!!/!! 8 2! +!#!!!! :!! 668 5,;5-< %!! "" %% % %!$!!! $"./" "(+! 2% ". $!2!!!!#!+"$%$!!!#!!%!!!!# 2!#!.!!! %% % $!2!!2! +!#! %+!! % 8 2!! 2/! %!$// $!2!!! %!!#! """%!!( +!"%+. "2 % % #! +$! 8%+ $ 8 2!!! #! #!!2 2 $ $/ :!! 668 5,;5-<!!%% %! 8%!$ %!%!!! +" ""8

49 45 %!! %!!8!2 #! $!!!2! %!8 /*!+!+#!!! %!!%! / +(*+!/( %! % % #$/! %!! %!! "" +!%!! +8 #! 2!+!#! %!!$!%!!2 82!! "" %!+2%!! %!! D#2 $%!! 8 %!!!/ #! % 2 2!!#!(!($/!!!!! "2! 8!!! +!!%!! /*!+!+#!!/!! #! % 2!/ %!# %+"! 2!2%% %! +! $%/! %". "!!$% +"8!!!!!%"#!!#! 2!!! #!/!2!!!2! % +$!8% %!# %"I$/ %" I:!!6685,;5-< %$!!! %!+!2 #!! %$!2!!2!+!!+2"" % + 8 / %+!%!! %/!!2!% #! %"% 8 2!! % %/ #! % %!% 4/%!+!!!/!! %!!!2! $ 8 %! I I!2! %!! 2+D!!! %/!! %"%+. 2!!!! " "$" %".$%% 2! +"$%$!!!$ 8 #! %!#!! %! %"2!%!"$/!/

50 %!!$ 2!!! %! $ "28 #+ / " 2! "2 $!!9!! "!#!8 2 2! $"%J!! %! / 8 "!/ %/!2! +!! 2+2!$/ $"% :% D+*! 66-<8 "%%+ " 2! %+2!$8 #!! %% +"! "!# $%.%!! " 2! %!!! %!!!!2! 2!+ 2$ #! "2 "" "2 %+% 1!+!!$ #! +$ /! /.%! " % % %!!!2!!!8."" "$"" ( * (% %!! +!*! %!!2!."%8 #!!+! $ +! "%%++" ". 2!!! :2+ / 8 66< *!+!%!! #.8#!! " +!! 2" C(% %! %! " +!".. /*!+!%! %/!8#!!2!!!!$!#! "2 "%%++" +" /*!+!%! /!**! ".!2!!!!#!%!! " % +!2$"#$/!1++" :666<%!!+!!$"."! "#./ %+"" %". " "% 2!!% /*!+!%!!! % % $"./" % %!!+!!!/! 2! 2 %.8 2!! "..!% $! /2 % *% 2%% % % %!2! $"./" %!2! 2!!2 %!2! #!!!/! 2!+%!!!2 / :2+ %+ 8 66'8 6> 66)8 &< % 2 +!! % %! "2!!!""$ #! $ % ".+% %!! " 2! %! 4!! %!! $.$!!+ "2 " % " 2! 8!2!!%!!.%!!#!! $%% "!#

51 47 #./ %! 1++" :666< % "!*+ "2 "%!!#/! I2+!!%!!I8%!!$%!!+!2! " $%%!!!%!!#! 8%!!!#!!%! 8! /*!+! %2! "!# #!! +(!!!!!!! %!! /*!+! %!!!2!!$!! $"2%!!8 %".""66 %!!! (#!! $ 2!! /*!+!+#!8 #! F!2 ( $!! /*!+!+#!!!!2!!! /*!+! +!2!2 8 #! "$/ E2!+! ++!! *!+!! %!!! % 2! %/!8#! $!2! "#! " 2! $!$%#!!+! %! %! #/ +!#!!%!! " +# 8! %%!+!!!!!!2!%!+!!2! #!% % # $/! 8 % " #. 8#% %! %!2!/*!+! #! %! /*!+!!%!2!! %!! %! % +!#!!% "$ /*!+!!%!!!! $!%!!! %%!+!! "8 %". /!%! *% "2 "% 2 2 "$" #/ % 8 %!!!!! 2 %! "" 2! /*!+!!+!! +!!! #!! "" 2!!%!!!!!! /*!+! *+%! *!!! : < 2$!!! +!%!! *! %!$/!!#!2 $28 +!!#!!#! 2! $!2! 2 $"2 2!!$! *!! #! "%! 4!!2! *%!8 #! *! ".8 " 2!! " 8 *!!!! 2!% ".. 8 #!!+ %! ".!2! 2! *! %!!:+286< "./*!+!+#!!! $!2!!2!8!#!#! $!2! $.$! *!2 /*!+ / % +2 :6<!! 8!#!!!8 #! 2!!

52 48 *! 2!!!! 2!%".. 8 " " "!# +%!/!8 "%"#!!+ %!!%!%!#! % %!!+!$+!!#!!#!.!#! " /*!+! % /!!!!!! %!!2! %!! /*!+! /!**! ".!!#!!! %"%+. #! % % $% 2 8 "$!! %".!!!2 #! $"%! *!+!%!!+#!!!#! %+2 %!$//!!/ 2+2! 8!#! #! / "%22!!#!!!!2!!$2%"%+.2 8 %! +$! #!!#!"% /*!+!!%!!

53 49 A$8+:--)<! % "#! 9/! A+ /8 8 = A!+8 A :665< 2+ % +#8 #!! $8 G8 F /+F8 18 = 8 :%< 2!! 1D$+ A 2+!8 =!!8 :66<!!! %!*!!". "J + " %% A 2+!8=4!+!8:66&<!8%!* #!%!1$!#!81=4!!8 :%<+"!2!2!+$!!/! 9A A " " #!#!8!+#!C8!-)+9+ " A+ =!! ( :%< :6<!!+!!!2! %#! "!# $" #! % 1+29CF " A!!#!!66' 91"*! " C!++8 :66'< *! +" *!!!2!!9 /E C%D "8 :6< E +*!/!+ * F E!+ *8 "(C!B%%+%! 8 C:666< A! *E(+*! 2 +8:/<:666<! /DEE(+*!! C!8 8 C+/ = :66,< 1+% * %!! A / 91!G$!%! 1D$ * C!+8G=!% 1+2! / +2 9$1+% E E(*!!!! E1+2 6:5--;-< C! = B/ + :/< :666<! /D E E(+*!! *9 C+ 8C:666<E(*!!+"G$/$/9!+! /++F+90E+/

54 50 C+$+8A8". 8=+E+:66<(#!! //!!2!9A C$8 8!// 0 A = + A:665< G$/+ P ++!! / +! *9 A/!!2 / +2! / +2 +*+!%!9%$ 1 @! /2% G$/ 2% 8,& :<8 5(') C!8 8 1! 8 A:66< +" R * E $ -$ +!! G *! / G$/+ :(-<39AG8:(-< D+*8 1 = A8 0 :---< A$! I(!*!+ *J :)&(56<! D+* 1 :/<:---<G!D+!2!+ *G* 2! "8 / @ / 8G:66<* F$ F *!* /* :4 < :6'(<!!!2!9 &)),J/M,,-,)=/M-=/M=/M,6=/M&=/M&,)-55&&55-, D+*8 4!*$! 8 = E+8 G :66-< %+!% 8 E +*! @! D 8 A CF = C!+ :%<8! /D E 1+ 8! $8! /0+F+90E+/1+ :&,(&5-<!8=+!!8:--5<$/!!!/ %!%+94!!!!8=+!!8:66<$/!!!/ % "2"90%%+! "+. %("% 8 = 4#!%!!8 :66< *$! + K28 ( = "2. 1 :%< :66< *$! / /9 G$/$ $+$:5'(6<

55 51 0!D%! 880!D%! 8= *8+"G%+$! / E Q * /+*!+/ $ #+! E "L A* --, :4-6 )< :)()&<!!!2!9 &6D(DD/ '',&5&,5DS&6 %*+&=2/M=$/M5=D/!!M /DM!$=AM-,6-6&6 %$1=!+G:/< *:,( )<!8 8 #!!8 = +#!8 :66-< A+2!!2! 8!+2 #! 2!+$!/!**!! 9+ " +#+28 +! =! +% :66< %$!!! %!$!!! +! #! ". 90!/!%!!+! 8 18 = %! 8 :%< :6< 2! 2! ; %2! #! % V2 * %!* *! /!+ *W! "9!2!/ /! %/!/!**!8 "2" "8! " G$"/ "2"8?! /9 ACF 4+2+!!!2!9 $9LL#"U#"EL /L&'),5-L)-',!+ *8 :66< (#!!!# /!**!#! $!!% 9 "! *++D%2 "!2! #!#!65.*+.%8 C =!+!!8 :66<!2 %!! $! "2"90%%+ 8 =+*+A:%<:66-<A +! #!2!9ACF " +28 :6< A!!! %.8 = 4!2!!+!8 4 :6<!! %/! ". % +!!#!%!2 1($!! :('<

56 52 8 (8 + 8 = 1!+8 :--&< A+2 %! A +!8 = " #8 1 :%< :66< "." #! 2!!2!!+2! "2"9!+2 2 #!#!'6 + K28 ( :66<!+"!+ *! ; #" E+!+ *!9 + K28 ( = "2. 1 :%<:66< *$! / /9 G$/$/ $ +$:(,< + K28(="2. 81:%<:66< *$! //9G$/$ $+$ %! 8 :665< *!+! "$%! % /#! "8 H65 2!%!! ;!!! / % " #!!+#!8!+#! C 1+291! "$"%. ":6;< "+. 8:---< %!! % #!%%!!!!! = $ :%< % $#!!% ( #!!! + "!2!/ /! #!!+#!C9)& :,;5<!//80A8C$=+A:665<G$/+ H ++!! /! *9A/!2 1+2! / +2 1+*+!% %$ 1 =!+ G :/< :665< /2% *! 8:66'< 8%#!%!!!2+! 9!2! %+8A8=A+ 8A?:666<A *+!/%/E% @! E+%! * G$/ 2% 8,8 :6,;5<!!!2! $9LL #!$#!2! %!!! *! %8 :%<8!! $% 666(!+#!2!9A $ 8:--,<"$! $!!#!%!$//%!$ :%<4+/!**! 9/!:(&6< %%!$8:--'<! 9+#!"$"%

57 53! 8 8 C+%! 8 A8 2 8 A8 8 8! 8 8 1! :66,< %!2!"%+.$/!%"%+.!#! 9 8 G = AU! /+8 :66&< E+!% * / %! 9! 82+"8A* %+ 8 :66)< % % + $% 9 #!! +!!$! = ". 8 :%< :6< 3 *! $!!!! #! + " 8 = A+8 :6< * 2!# %+" " $"!9!!+!!!2!%#!"!# $"#!% 1+29CF " :&('-< 18A(:6<"!!!# #!$/ +!!!9!!+!!!2!%#!"!# $"#!% 1+29CF ":56(6'< 1++" = 4! /!% :666< U $! + " X /2% E E(+*!/!+ * +!! #+! E : :666< $ + E *! +! E +*!/!+ *8! C!+8 8 1!1 +:/<! /DEE+*!! N A!?!? %!/! 0 /+ C :665< G+!! / G% %$ 1 =!+ G :/< :665< /2% *:')('-< D 8 C :665< *! +" *9 A *" E+ $ G +" G!+% $+" 8 :665<! % 9 % %!8 / +! E+%! #! %!/! 91!%!!%2!8G:66'<!2+!!4+!$#!!! F/*(D/ +! <:)'(5<

58 8 :66'< E(*!/!+ *9 $ E 1! 1 @ +*L+*+!%LL! /!+/L 1 :--6< "$%$!!!/!!""! :%< 2!!2!!!""#!! 90!/!%:)&(5'< 9 G +D X % E(+*!! /%!+$3 :66-< $ / +*+!%9 *$!+" G$/ 2%! / G!+,-:5<8:6-';6<! 8 1 = 8 A :666< ( #!!! $#!2.! + :%< "Y +! "2"9 8:55Z6)< 8:6<1/!**/*!+!;#!$2!/*!+!#!%! /!2!J1+*+!/(%! %8=!+!#+28A:66)<!!/ %#!.!!""(&! 9!%% " #8 1 :---< % / +!!%! +2 / " +! 9+#!"$"% " 3"8:66'<!$#!!/!2!2!9A 3"8=A# 1:66'</!! +! 9A B%%+%! 8C:666<A! *E(+*! C! :%<8! /DEE(+*!! :( -< 4"*"8 :-,5< $ /2% E $*$+ %! G!%D+/*8 A9!+2!+/3 2+"1+ A! *8? =!!E 8 :66'< * (D!/ *"( * 2+ % =:4' &<:'(< A+ GA =!"+ :6< A E(+*!/!+ * / *!*%! G+ 8 A = A"8 G! /D / *!*% / 9+ *+:)'()&-<

59 ! "#./ "% /*!+!%!!! 1++" :666< % "!*+!!/ " "+/ / $ 1 " $!!!!2! 2!!!%+!! I!! 2!! /*!+!! 9:#:;9; $!!%!!!!:< "$ 2!!I:".<!!!!2! +"$% /*!+! +# :< I1#!2!!2!:".<!!"$ I:".< I %!2!! 2!! 8 % 4!! %!$/! 2!I:!< /*!+!$#%! 2!!!:6< I"8!! $!!!!2! 2!! $!!%!! 2!/*!+!! :< /*!+ $ % $!!!" 1!!! $ % % $! $! +#! I:".<!#!!/ /*!+!.. :< #/!%+! "%! I!! "!%+!!8 #!8%!2!!+!!:< 2!! 2!! 2!! 9:# (;9;< "2 $#%!! #!!#!2!$!!!:< %I:!< I*!+! %! *!+! /% 2!! 2!!!8 %! 2!!! "$".!#!:< $/"$/I:".<

60 % )/ 2 2!!!!!! I!!!! 2!! $ 9=& "2!+2 "" :< ".$ 8 #!!! JI / ;9;< %!!!%!!+2% ". : "% 9! 2!! ".!+%%! "2!!<:< :".< I!! $ :/*!+!!< "$ YI:".< I %!2!! $/ "$/ " $/+"$%.I:".< %! #! %/!/ I!! ".!!+2% :< +"$%.I:!< %! $ % %$ +"$% # :< I "+! %!! 8 %!I:".< ' " $!#! *%! +!!! I # ". " / 9;9)=)$!/!:6< +"$%I:!#!< :#);<!#!!!! %!! 2!.#:< I1. / #!!! $2 I:!#!<!#! +"$%%!! #!!!!". "" +"$"%:< I" ""%!!#! E! / +!% :<!#!!8 % % $/ I :!#!<!#! +!!!!! %!! I! %!2!!8 #!#!#!! :<! +# JI!#!!!!!/ $/ 2! #!#!!!!:< :!#!< * $ /) 9) =)$);9;< 4+2!!2!:<!! #!!2!!#!!! IA! % " %!!! I:!<

61 2 / )/ 9$,,, $;9;< 3 $ 5#/ / $!+ 9::$$, =),/,,==):;94;< 6 #/ 9 ;9;!2!:<!! 2!!! 8 %!!!% $/ %!2+:< 4+2!! ""!! :6<!#!!!%!!! "" * 2 +% :<!#!!!%!!!!!.:<!#!!! $/ +"$% $!!! "2 $ :< 4! $%%!!!!! %2!!:<!/ """ %!! % :< #!%%!!! /! #! $/!!:6< %!! +2! % %!2:< %!! "" +# 9 $2!!!!$/++!!:< I"!! $ %# 2+I:".#< I"28 / +"$% "!!2! $/I I++! A!! : % %<%$ I I "+"$%.I I "$2!! 8%% $!!2!I I $ "!# %%%!+!! /*!+! 8 2 %% I I%!2!!!2!!I I" 8 $#%!! "" 2!%!! 2+# #! E#I I %!2!! $!!+# ##!I I $ "! %%

62 !%+!! 2!!%! %#!%2!!:< $#%! ".%2!!:<!!(/*!+! I I %!2!!! $/ /*!+!!"$/:!<

63 A""%"+"$%$!!!!2!+ 9 /#)!:%%!8%< %!/*!+!%!!J! %!#% /*!+!%!!J ( ) $ " +:%!++"$% # 82+2!< ".$//*!+!!J $//*!+!!+"$%J % 2!!/*!+! % J 2!$!/L "/*!+! %J!/*!+! % J ( ) " $" )/: 82+2!8!+2 <!+! #!!% +"$%J /*!+!2! $%%J /*!+!!!!!! J /*!+ / %J!2!!8%!/*!+! J

64 %*!+!+# %!!!#!. /' %!&&()&R2 $+% R8%(!(2!!/,&2!!/8 5&".8 /* %!&".#!8 &R4+% R8!!!/ &&! '&R1!!$%!R(!!2!8 8 /2 %!5&R!!R8!8! -&*!+! / 8 6&/ #! /6 *!+! #!%

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA Sivu 1(23) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960-1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1976 Sivu 2(23) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Lähetettyjen

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-D, F-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Koululautakunta Hyllyn numero 361-368, 391-397, 403-404, 406-407, 409-410, 412, 414 Lukumäärä

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d.

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 20 a) Vektorin a kanssa samansuuntaisia ovat vektorit b ja d. b) Vektorit ovat erisuuntaiset, jos ne eivät ole yhdensuuntaiset (samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset).

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Oulu 6.3.2017 #uusiperuskoulu Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa (Hallituksen strateginen ohjelma)

Lisätiedot

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Luennon teemat Pro gradu-tutkielman lähtökohdat Osaamistavoitteet lyhyesti Pro gradu-seminaarin opintopisteiden jakautuminen

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA Sivu 1(15) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943 1954 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1943-1944 30.12.1943-1.3.1944 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1944-1944 2.1.-22.11.1944 3 Saapuneiden kirjeiden diaarit

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ TEKNINEN LAUTAKUNTA ARKISTOLUETTELO Sivu 1(94) Arkistotunnus Asiakirjasarja Säilytysmuoto/ Tietoväline Ajanjakso Kuvaus Ca Teknisen lautakunnan pöytäkirjat Paperi 1932 2002 Sidokset sisältävät luettelon kokouksissa käsitellyistä

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Kati Mäkitalo-Siegl, Itä-Suomen yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

Kati Mäkitalo-Siegl, Itä-Suomen yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Sanna Järvelä, Oulun yliopisto Kati Mäkitalo-Siegl, Itä-Suomen yliopisto Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto Sanna Järvelä, Oulun yliopisto PREP21 -konsortiohanke Kati Mäkitalo-Siegl, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Digitaaliset tarinat

Digitaaliset tarinat Future School research Ist Wave-hanke 2009-2011 Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Marja Hytönen KM, Tutkija Literacy in the 21st Century- Uusi luku ja kirjoitustaito Digitarina>

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin

Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Kerhotoiminta mahdollistaa lahjakkuuden ja erityisvahvuuden tukemisen Leo Pahkin Täällä saa tehdä niitä asioita, joista on kiinnostunut Kerhojen tarjoamista eri lahjakkuuden alueiden tukemiseen Kerhoissa

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kansalaiskoulu Hyllyn numero 161-166 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.

Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella. Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04. Opettajankoulutus digitaalisella aikakaudella Kristiina Kumpulainen professori, Helsingin yliopisto Opettajankoulutus verkossa seminaari 04.04.2008 Opettajan ammattitaidon kehittymisen tukeminen tietoyhteiskunnassa

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976.

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976. Sivu 1(21) Ca Säätiön hallituksen pöytäkirjat 1971 1976 4.2.1971-10.2.1976 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976 Sivu 2(21) Cb Säätiön isännistön pöytäkirjat 1970 1976 1 Isännistön pöytäkirjat

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=... Sivu /43 # $ % ( ) *+,*$ ##$% # # ()*+)),+)./ 0 0 (,* % 0, 2*+)),(..2 300%../ *+,*$ 300% () 300% 2(/ +** $%3 $$%3$ 3+)), 4)5 $3%3+)), (* /)5 (4)5 6 %0*,(4()+.+2)/ # 8*+)),(4.+ # 949+4:: 3+++,9((+8: Sivu

Lisätiedot

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA MobIT-tutkijaryhmä Miika Lehtonen, Hanna Mattila Heli Ruokamo, Hannakaisa Isomäki 14.10.2004 Kasvatustieteiden

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu (2) Ca Yhtiökokousten pöytäkirjat 963 99 Yhtiökokousten pöytäkirjat 963-99 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu 2(2) Cb Hallituksen pöytäkirjat 964 992 Hallituksen pöytäkirjat

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18 OIUU LIU OLE IEILLÄ OLE ä - ä, ä d UUDE HNEE, EI OIUÄÄÖÄ UNOIU OLLIUINEN LIIEE:,,, - d: / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf / / Höö, ääö B ä, - H, äö, H, N E,,, OIUU ää ä ä ää d ä ää ä, dää g äö- :

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 10,6300 80614033200 9RB 85X107X5,5 29,8100 80611184000

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa

Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa Simulaatiopedagogiikka ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisen välineenä sote-alan koulutuksessa TAITO2017 Osaamisen ydintä etsimässä. Taitokeskus, Tampere 25.- 26.4.2017 Piia Silvennoinen & Outi Ahonen

Lisätiedot

Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä

Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Future School research Ist Wave-hanke 2009-2011 Digitaaliset tarinat Esi- ja alkuopetusryhmissä Digitarina o Lyhyt 3-5 minuutin kestoinen ns. pienoiselokuva o Käsikirjoitus! o Sisältää kuvia, tekstiä,

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, J, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Kansakoulun johtokunta Hyllyn numero 106-114, 391 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

Esimerkkejä kauden varapelaajasäännön soveltamisesta / Markus Sipilä

Esimerkkejä kauden varapelaajasäännön soveltamisesta / Markus Sipilä Esimerkkejä kauden 2015-2016 varapelaajasäännön soveltamisesta / Markus Sipilä HUOMIO Tässä esitetyt esimerkit perustuvat Curling.fi:n foorumilla luonnostellun sääntömuotoilun tilanteeseen Sääntö lyödään

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Mirja Saari Humanistinen tiedekunta

Mirja Saari Humanistinen tiedekunta Haasteet opettajien täydennyskoulutukselle Mirja Saari 7.3.2005 Humanistinen tiedekunta Opettajankoulutuksen strategia 2003 2006 Yliopiston koulutusvastuu alkaa opiskelijoiden rekrytoinnista ja jatkuu

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Koulutusjohtamisen perusopinnot 25 op

Koulutusjohtamisen perusopinnot 25 op Koulutusjohtamisen perusopinnot 25 op Opetussuunnitelma on hyväksytty Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 30.3.2017 Koulutuksen lähtökohdat Koulutusjohtamisen

Lisätiedot

Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat. KK Jaana Tolonen

Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat. KK Jaana Tolonen Multimedia oppimisen tukena esimerkkinä pedagogiset digitarinat KK Jaana Tolonen 1 Esityksen rakenne Lähestymisnäkökulmat digitaaliseen tarinankerrontaan Oppimisteoriat ja mallit multimediaoppimisessa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KIELTEN OPPIMISKYKY

LASTEN JA NUORTEN KIELTEN OPPIMISKYKY LASTEN JA NUORTEN KIELTEN OPPIMISKYKY HE 114/2017 vp ASIANTUNTIJAPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TOISEN KOTIMAISEN KIELEN KOKEILUSTA PERUSOPETUKSESSA 23.11.2017 Erityispedagogiikan dosentti,

Lisätiedot

Liisat Ihmemaassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus neuleblogeista käytäntöyhteisönä

Liisat Ihmemaassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus neuleblogeista käytäntöyhteisönä LiisatIhmemaassa Diskurssianalyyttinentutkimusneuleblogeistakäytäntöyhteisönä Progradu tutkielma Tampereenyliopisto Kasvatustieteenlaitos Kevät2009 MaaritHolm 79855 Tampereenyliopisto Kasvatustieteenlaitos

Lisätiedot

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan.

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.1.016 168 a) Lasketaan vektorien a ja b pistetulo. a b = (3i + 5 j) (7i 3 j) = 3 7 + 5 ( 3) = 1 15 = 6 Koska pistetulo a b 0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA Sivu 1(30) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974 1979 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974-1979 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit Sivu 2(30) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1974 1 Lähetettyjen kirjeiden

Lisätiedot

Ops 2016 ja arvioin0

Ops 2016 ja arvioin0 Ops 2016 ja arvioin0 Alkuviri(ely Mie- jokin konkree1nen opintokokonaisuus omille oppilaillesi ja se, miten arvioisit sen. Kirjoita lista arvioin-tavoistasi. Ympyröi listaltasi ne arvioin-tavat, jotka

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN FT Katriina Sulonen 30.11.2016 Kehittämishankkeet ja uudistukset onnistuvat, kun - työyhteisössä on muutama aktiivinen, innostava henkilö - löytyy halu

Lisätiedot

AARTEENETSINTÄÄ PORKKANAMAALLA Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta

AARTEENETSINTÄÄ PORKKANAMAALLA Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta AARTEENETSINTÄÄ PORKKANAMAALLA Opettajien kokemuksia suomalaisten koulupuutarhojen toiminnasta ja ruokajärjestelmäopetuksesta Pro gradu tutkielma, Pinja Sipari 2013 Puutarhakasvatus on ympäristökasvatusta

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Kuuleeko koulu? - tutkimushanke. Kuuleko koulu? - kehi2ämishanke. Koulutushanke Valteri ja POVer. Tutkimushanke Oulun ja Jyväskylän yliopisto

Kuuleeko koulu? - tutkimushanke. Kuuleko koulu? - kehi2ämishanke. Koulutushanke Valteri ja POVer. Tutkimushanke Oulun ja Jyväskylän yliopisto Kuuleeko koulu? tutkimushanke Kuuleko koulu? kehi2ämishanke Koulutushanke Valteri ja POVer Tutkimushanke Oulun ja Jyväskylän yliopisto 1 19.9.16 Hankkeen taustaryhmä: * Kuulovammaisten lasten vanhempain

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

Progressiivinen palaute varhaiskasvatuksessa. Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto, OKL

Progressiivinen palaute varhaiskasvatuksessa. Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto, OKL Progressiivinen palaute varhaiskasvatuksessa Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto, OKL blogs.helsinki.fi/reunamo 29.2.2016 1 Varhaiskasvatus on avain kestävään jaettuun hyvinvointiin Sijoitus varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Havaintoja työtavan kehittämisen taustaksi yksin kirjoittamisen perinne

Lisätiedot

LAPINYLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JA KASVATUS TIETEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEINEN TUTKOKE STRATEGIA

LAPINYLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JA KASVATUS TIETEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEINEN TUTKOKE STRATEGIA LAPINYLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JA KASVATUS TIETEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEINEN TUTKOKE STRATEGIA Lapin yliopiston harjoittelukoulun ja kasvatustieteiden tiedekunnan yhteinen tutkimus, kehittämis ja kokeilutoiminnan

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

MOT-hanke. Metodimessut 29.10.2005 Jorma Joutsenlahti & Pia Hytti 2. MOT-hanke

MOT-hanke. Metodimessut 29.10.2005 Jorma Joutsenlahti & Pia Hytti 2. MOT-hanke Dia 1 MOT-hanke Mat ematiikan Oppimat eriaalin Tutkimuksen hanke 2005-2006 Hämeenlinnan OKL:ssa Metodimessut 29.10.2005 Jorma Joutsenlahti & Pia Hytti 1 MOT-hanke Osallistujat:13 gradun tekijää (8 gradua)

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA

OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA OSAAVA KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJA OPPIMISYMPÄRISTÖÄ RAKENTAMASSA SVV-seminaari Tampere 18.-19.1.2013 Päivi Majoinen! TUTKIMUKSELLISET LÄHTÖKOHDAT Kansalaisopistoissa paljon tuntiopettajia, jopa 80

Lisätiedot

Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä toimien

Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä toimien Kouluviihtyvyyttä lisäävien oppilasprojektien toteuttaminen Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistaminen Toimintakulttuuri kehittyy opetussuunnitelman uudistumisen kautta yhteisin tavoittein ja yhdessä

Lisätiedot

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY

OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY OMAISET MIELENTERVEYSTYÖN TUKENA TAMPERE RY Vertaistuki omaisryhmissä tutkimusprojekti www.omaiset-tampere.fi/vertaistuki Miia Männikkö p.040/722 4292 miia.mannikko@omaiset-tampere.fi VERTAISTUKI - tutkittua

Lisätiedot

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista

Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Pakolaistaustaiset nuoret; traumakokemusten tunnistamisesta ja hoidon tarpeen arvioinnista Marketta Karjalainen Msc in Disaster Relief Nursing, Sairaanhoitaja AMK, Ammatillinen opettaja !"#$%&%%$'&()!$(%*$%$+!&+!$+,)-#.

Lisätiedot

Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa

Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa 3.5.2007 Kirsi Juntti Oulun yliopisto Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Rakenne - Johdanto - Mitä on oppiminen? - Motivaatio - Oppimisen itsesäätely - Scamo/Learning

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

"Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu" Arto Kallioniemi

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu Arto Kallioniemi "Kieli- ja kulttuuritietoinen koulu" Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta ja sen kasvatusjärjestelmät ovat perinteisesti olleet hyvin yksikulttuurisia ja perustuneet ajatukselle kulttuurisesta homogeenisuudesta

Lisätiedot

TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa

TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa Marjo Outila 24.1.2017 TIEDON TUOTANTO JA ARVIOINTI Kotona asuvien ikääntyneiden asema ja hyvinvointi teknologioiden ja palveluiden tuottaman tuen kontekstissa TIEDONTUOTANNON TAVOITE JA NÄKÖKULMA Arvioida

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 1 ! "# $ % &'(''')*!"# $ % & &$' &# % & +&, - %./ +-"0%'12)&* 2 #( & '*+%3 (*4 3 5*4 3 & % 6 3 / + 7 / ) - - 6 3 # 8 8 *+ 8 /, #'# 8 & 8 -. / 9 2:& 1 % '); % &'(''))

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta C-E, H-I, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tielautakunta Hyllyn numero 1103 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Sähköposti Email aircraft.notices@finnair.com Luokka Class. Website www.finnair.com. B1 T1 Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56)

Sähköposti Email aircraft.notices@finnair.com Luokka Class. Website www.finnair.com. B1 T1 Airbus A318/A319/A320/A321 (CFM56) Ref No. FI.147.0001 Name Finnair Oyj Osoite Address PL 15, FI-01053 FINNAIR Puhelin 09-8185851 Sijainti FINNAIR, Finland www.finnair.com aircraft.notices@finnair.com Luokka Class Kelpuutus Rating Ilma-alustyypit/ryhmät

Lisätiedot

LEIKKI OPPIMISENA OPPIMINEN LEIKKINÄ

LEIKKI OPPIMISENA OPPIMINEN LEIKKINÄ LEIKKI OPPIMISENA OPPIMINEN LEIKKINÄ Professori Kristiina Kumpulainen Opettajankoulutuslaitos Helsingin yliopisto Leikki ja leikillisyys kiinnostavat! 2000-luvun oppiminen ja hyvinvointi Yhteisöllisyys.

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot