Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 Saari-Kaukola - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto Vastaajien tiedot Kylän nykytila Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Palvelutarpeet Osallistuminen Viestintä Yhteenveto Liitteet: Johdanto Tässä raportissa kuvataan keskeiset kyläkyselyn tulokset. Raportin tavoitteena on tuoda kyläläisille ja kylänkehittäjille eväät jatkotoimenpiteiden määrittämistä varten. Varsinainen kyläsuunnitelma laaditaan tämän raportin ja kyläläisten esittämien ideoiden priorisointien pohjalta tiiviimpään muotoon kevään 2010 aikana. Lisäksi kaikkien Tammelan kylien kyläsuunnitelmien pohjalta laaditaan Tammelan kyläohjelma keväällä 2010, jossa kuvataan kaikkien kylien yhteiset kehittämistarpeet. Tämä raportti on laadittu syksyllä 2009 Tammelan kylien kotitalouksiin kohdistetun kyselyn tuloksista. Kyläkysely lähetettiin kaikkiin kotitalouksiin postitse (yhteensä kpl). Lisäksi kysely oli avoimena Tammelan maaseudun kehittäjien sähköisessä keskustelufoorumissa Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista Tammelan kylistä yhteensä 555 kpl ja vastausprosentiksi muodostui näin 17 %. Tarkemmat kyläkohtaiset tiedot on esitetty tässä raportissa myöhemmin. Raportin, kyläsuunnitelman sekä Tammelan kyläohjelman laadinnasta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden K&T-keskus yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa. Tämän raportin on laatinut Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelija Oskari Kekkonen. Työn ohjaajina toimivat Tero Uusitalo ja Anne Virtanen HAMK:sta. 1

2 2. Vastaajien tiedot Kyselyitä lähetettiin Saari-Kaukolan kylälle 130 kappaletta. Vastauksia saatiin yhteensä 33kpl, joten vastausprosentiksi muodotui 25. Vastauksista kuusi oli Internet-vastauksia. Vastaajista naisia oli 19 ja miehiä 13. Yksi vastaaja ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaajista yli puolet oli iältään vuotiaita (20kpl), toiseksi eniten vastaajia oli yli 65-vuotiaiden ryhmästä (9). Vastaajien talouksien koko vaihteli yhdestä hengestä kuuteen henkeen (kuvio 1). Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden hengen talous (14kpl). Vastaajien talouksissa asui yhteensä 77 henkilöä. Talouksissa asui eniten vuotiata (60 %) ja toiseksi eniten 6-17-vuotiaita (15 %) (kuvio 2). Vastanneiden talouksissa ei ollut yhtään omaishoidon piirissä olevaa. Kuvio 1. Vastaajien talouksien koko. Kuvio 2. Vastaajien talouksien ikäjakauma. Vastanneiden talouksien yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela (17 työssäkävijää), Forssa (13), ja Tammelan naapurikunnat (3). Suurin osa vastaajista oli asunut kylällä pitkään, sillä vain yksi vastaaja oli asunut kylällä alle kaksi vuotta - sen sijaan yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta (kuvio 3). Kuvio 3. Vastaajien asumisajat kylässä. 2

3 3. Kylän nykytila Kyläläisten näkemyksiä kylän nykytilasta kartoitettiin avoimella kysymyksellä: Mikä tekee kylästänne erityisen?. Kyläläisten mielestä Saari Kaukolan kylästä erityisen tekee varsinkin luonto ja ympäristö, sillä niihin viitattiin yhtä vaille jokaisessa vastauksessa. Monen vastaajan mielestä luonto on kylän alueella kaunista harjuineen ja järvineen. Erään vastaajan mielestä Saari Kaukolassa on Tammelan kaunein luonto, myös kyläkoulua pidettiin toimivana. Kaikki maininnat löytyvät liitteenä raportin lopusta. Kyläläisten mielipiteitä kylän ympäristöstä kartoitettiin esittämällä kylän ympäristöön liittyviä väittämiä. Suurin osa vastaajista oli esitettyjen kanssa täysin tai osittain samaa mieltä (kuvio 4). Varsinkin kylän retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia pidettiin hyvinä, mikä ei liene yllättävää. Kylää pidettiin myös luonnonläheisenä ja lähivesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia pidettiin hyvinä. Suurin osa vastaajista piti kylää myös viihtyisänä. Eniten eri mieltä vastaajat olivat väittämän Kylän tiestö on kunnossa kanssa. Kuvio 4. Näkemykset kylän ympäristön nykytilasta. Kylän toiminnallisuudesta kysyttiin myös väittämien avulla. Vastaajien näkemykset kylän toiminnallisuudesta erosivat jo huomattavasti enemmän toisistaan kuin kylän ympäristöstä (kuvio 5). Silti valtaosa vastaajista oli edelleen väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä. Lähes kaikkien vastaajien mielestä kylän ja koulun yhteistyö sujuu hyvin. Vastaajien mielestä kylällä toimivien yhdistysten toimintaan on helppo lähteä mukaan ja yhdistyksiä pidettiin myös toimivina. Eniten eri mieltä vastaajat olivat väittämien Kylällä on liikaa yhdistyksiä ja Kylällä työllistyminen on mahdollista kanssa. 3

4 Kuvio 5. Näkemykset kylän toiminnallisuudesta. Saari Kaukolan kyläläiset olivat kyselyn mukaan enimmäkseen tyytyväisiä kylän palveluihin, mutta parannettavaakin löytyisi (kuvio 6). Varsinkin kylän kouluasioita pidettiin hyvin hoidettuina, kuten myös jätehuoltopalveluita pidettiin toimivina. Myös kokoontumistilat ja kirjastopalvelut ovat useimpien mielestä kylällä riittäviä. Vähiten kiitosta vastaajat antoivat kyläkaupalle, jota ei ole ja julkisten liikenneyhteyksien järjestämiselle. Myös koululaisten iltapäivähoito ja vanhusten palvelut kaipasivat monen vastaajan mielestä kehittämistä kylällä. 4

5 Kuvio 6. Näkemykset kylän palveluista Kyläkyselyssä kysyttiin Saari - Kaukolan kyläläisiltä myös arvosanaa kylän nykytilasta asteikolla Kyläläiset antoivat kylälle varsin hyviä arvosanoja, eniten kahdeksikkoja (kuvio 7). Kylän arvosanojen keskiarvoksi muodostui näin 7,71. Arvosanoja perusteltiin monenlaisin sanankääntein, kuten esim. Kauppaa kaivataan, muuten kylämme on tarpeisiin nähden täydellinen, koska kylä on venytettyä mallia eli pitkä ja kapea, väistämättä toinen puoli kylästä jää vieraaksi. ja Koulu on koko kunnan alueella paras. Väestö rauhallista; Lintukoto.. 5

6 Kuvio 7. Arvosanat kylän nykytilanteesta. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida vapaasti kylän nykytilaa ja varsin monet vastaajat olivatkin käyttäneet mahdollisuuden hyväkseen. Puhutuimmaksi aiheeksi vastaajien kommenteissa nousi kyläkoulun kohtalo:...kevyenliikenteen saanti olisi hieno juttu, niin koululaisten kuin muidenkin kuntoilijoiden kannalta!! Koulun säilymistä toivomme, eihän parempaa kouluilmapiiriä voi olla kuin meillä on!.... Tieasioita ja jätepalveluita kritisoitiin: Tie on ala-arvoinen, ei hoideta tuskin ollenkaan ja Kaikki talot on saatava nopeasti keskitetyn jätevesiviemäröinnin piiriin. Uusi jätehuoltojärjestelmä erillisine pyttyineen ja keräyksineen ei ole tätä päivää eikä varsinkaan tulevaisuutta.. Kaikki arvosanojen perustelut ja kylän nykytilaan liittyvät kommentit löytyvät liitteenä raportin lopusta. 6

7 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Kylän tulevaisuuteen liittyen kyläläiset saivat kertoa millaiseksi he näkevät kylän tulevaisuudessa, jos kylän asiat menisivät niin kuin vastaaja itse haluaa. Monet vastaajat toivoivat tulevaisuudessa kylälle lisää asukkaita, yhteistoimintaa ja -henkeä ja kevyenliikenteen väyliä. Kyläkauppaakin toivottiin takaisin. Ihana kyläkoulu olisi toimiva ja pysyisi kylän kokoontumispaikkana. Saisimme kylälle kevyenliikenteenväylän ja katuvalot hilimarin ja portaan välille ainakin. Kylälle muuttaisi uusia asukkaita ja yhteen hiileen puhaltaminen jatkuisi! oli erään vastaajan näkemys. Kylän kehittämiskohteita etsittiin myös esittämällä väittämiä, joihin vastaajat saivat esittää mielipiteensä (kuvio 8). Useimpien mielestä kevyenliikenteen väyliä pitäisi lisätä ja tiet kaipaisivat kunnostamista ja lisävalaistusta. Monien mielestä myös tietoliikenneyhteydet kaipaisivat kehittämistä. Kyläläisten mielestä kokoontumistiloja ja opasteita on kylällä riittävästi. Väittämien jälkeen vastaajat saivat mahdollisuuden ilmoittaa kylän muita kehittämiskohteita tai esittää tarkennuksia väittämille. Vastaajat esittivät muiksi kylän kehittämiskohteiksi mm. vapaa-ajantilojen käytön lisäämistä ja raskaan liikenteen ohjaamista pois huonokuntoiselta kylätieltä. Kaikki vastaajien esittämät kehittämiskohteet ja visiot kylän tulevaisuudesta löytyvät liitteenä. Kuvio 8. Kylän kehittämistarpeet. 7

8 Väittämien yhteydessä kyläläisiä pyydettiin asettamaan kehittämiskohteita myös kiireellisyysjärjestykseen, valitsemalla väittämistä viisi kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kuviossa 9 on listattu vastaajien mielestä kymmenen kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteet on asetettu kuviossa tärkeysjärjestykseen niiden mainintakertojen mukaan, välittämättä siitä oliko kehittämiskohde vastaajan mielestä kiireellisin tai vasta viidenneksi kiireellisin. Kiireellisimpänä eli tärkeimpänä kyläläiset pitivät teiden kunnostamista (13 mainitsijaa), vaikka väittämien perusteella olisi luullut, että tärkein kehittämiskohde olisi kevyenliikenteenväylien lisääminen. Kuvio 9. Kiireellisimmät kylän kehittämistarpeet. Kyläläisten mielestä kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi kehittää varsinkin tieasioissa (kuvio 10). Tavoiksi miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää, kyläläiset esittivät mm. seuraavaa: kyläiltoja ja ideariihiä, keskustelujen ja vuorovaikutuspolitiikan lisäämistä ja virkamiesten olisi pidettävä paremmin yhteyttä kyläläisiin. Kuvio 10. Kylän ja kunnan yhteistyön kehittämistarpeet. 8

9 5. Palvelutarpeet Kyläläisiltä kysyttiin myös millaisia palveluita he arvelevat tarvitsevan kylältä lähitulevaisuudessa (kuvio 11). Kyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten tarvittu palvelu kylällä oli koulu, jota tarvitsisi ainakin jotenkin yli 90 % vastaajista. Lähes yhtä monella vastaajalla olisi lähitulevaisuudessa tarvetta myös kirjastopalveluille ja nuorten harrastusmahdollisuuksille. Vastaajien keskuudessa vähiten tarvetta koettiin olevan etätyöpisteelle, mutta jollekin vastaajalle sekin oli tarpeellinen. Uusiksi kylän palveluiksi kyselyyn vastanneet ehdottivat mm. kylätalkkaria, kerho- ja muita vapaaajantoimintoja ja vanhuksille kuljetuspalveluja ja harrastetoimintaa. Erään vastaajan mielestä kyläläisiltä pitäisi kysellä aktiivisemmin millaista toimintaa haluttaisiin. Kuvio 11. Kyläläisten palvelutarve lähitulevaisuudessa. Palveluiden ostohalukkuutta kyläläisiltä kysyttäessä - kävi ilmi, että yli puolet(17 vastaajaa) kysymykseen vastanneista olisi valmis ostamaan yksityisiä palveluja (kuvio 12). Kotitalousvähennystä koskevaan kysymykseen vastasivat kaikki kyselyn palauttaneet, heistä 27 tunsi kotitalousvähennyksen käytön. Kyselyyn vastanneista neljä ilmoitti, että voisi tarjota tai tuottaa kylällä jotain palvelua. 9

10 Kuvio 12. Yksityisten palveluiden ostohalukkuus, kotitalousvähennyksen tunnettuus ja palveluntuottamisen halukkuus. Kyselyyn vastanneista 12 olisi valmis ostamaan kylältä siivouspalveluja. Myös muita yksityisiä palveluita kylältä ostettaisiin, mikäli niitä olisi saatavissa: kiinteistönhoito (4 ostajaa), rakentaminen ja remontointi (3), lastenhoito (1) ja hoivapalvelut (1). Kiinteistönhoito sisältää myös kylätalkkaripalvelut. Useimmat vastaajat (5) olisivat valmiita maksamaan edellisistä palveluista tunnilta. Muutama olisi valmis maksamaan palveluista enemmänkin, mutta monet myös jättivät vastaamatta kysymykseen. 6. Osallistuminen Vastaajien keskuudessa suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitoon oli talkoot (kuvio 13). Myös kyläyhdistyksessä toimimiseen olisi halukkaita(15 vastaajaa). Vain yksi vastaaja ilmoitti, ettei olisi halukas osallistumaan kylän toimintaan. Osallistumistavoiksi kylän toimintaan vastaajat ilmoittivat mm. seuraavaa: lukupiirin vetäminen vanhuksille, ikäihmisten lähimmäispalvelun organisoiminen, kielten- matematiikan kerhotoiminnan vetäminen ja kesäjuhlissa lippujen ja arpojen myyminen. Kuvio 13. Osallistumishalukkuus kylän asioiden hoitoon ja kehittämiseen. 10

11 7. Viestintä Saari - Kaukolan kylällä tiedotus näyttää toimivan, sillä lähes kaikki kysymykseen vastaajat ilmoittivat saaneensa riittävästi tietoa kylän alueen tapahtumista (kuvio 14.). Toisaalta kymmenen kysymyslomakkeen palauttanutta jätti vastaamatta kysymykseen. Kuvio 14. Tiedon riittävyys kylän tapahtumista ja yhdistysten toiminnasta. Vastanneiden keskuudessa suosituin tiedotuskanava on ehdottomasti kotiin jaettava kylätiedote, sitä käyttäisi jokainen kyseiseen kysymykseen vastannut. Myös sähköpostitiedote, paikallislehti ja kylän ilmoitustaulu olisivat suosittuja tiedotuskanavia. Erään vastaajan mielestä kyläkaupan perustaminen olisi paras tapa parantaa tiedotusta, sillä se toimisi parhaana tietolähteenä. Myös sähköposti mainittiin tavoittavaksi tiedotuskanavaksi. Kuvio 15. Tiedostuskanavien käyttöhalukkuus. 11

12 Internet-sivujen käytöstä kysyttäessä, noin kolmannes vastaajista ilmoitti käyvän Tammelan kylien nettisivuilla vähintäänkin noin kerran kuukaudessa (kuvio 16.). Lähes 90 % vastaajista oli vieraillut Tammelan kunnan nettisivuilla. Tammelan kylien kehittämiseen liittyviä sivustoja käytetään varsin vähän, eikä se ole ihme, sillä sivuja ei juurikaan ole markkinoitu. Yli puolet vastaajista käyttäisi sähköisiä viestimiä kylän asioiden hoidossa tiedonhakupaikkoina (kuvio 17). Moni vastaaja käyttäisi viestimiä myös kylää koskevien kehittämisideoiden ja aloitteiden ehdotuspaikkana. Kuvio 16. Internet-sivustojen käyttö. Kuvio 17. Sähköisten viestimien käyttö kylää koskevissa asioissa. 12

13 8. Yhteenveto Saari-Kaukolan kylällä kyläkysely lähetettiin 130 kotitalouteen. Vastauksia saatiin 33 kpl, joten vastausprosentiksi muodostui 25. Vastanneissa talouksissa asui yhteensä 77 henkilöä. Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous. Vastanneiden talouksien yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammelan ja Forssa. Yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta. Kyläläisten mielestä Saari-Kaukolan kylästä tekee erityisen varsinkin luonto ja ympäristö, joka koettiin kauniiksi ja miellyttäväksi. Kylän ympäristöstä kysyttiin väittämien avulla, ja vastaajat olivat varsin tyytyväisiä kylän ympäristöön. Kylä koettiin luonnonläheisenä ja sen retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia pidettiin hyvinä. Ainoastaan kylän tiestössä olisi useamman vastaajan mielestä parannettavaa. Suurin osa vastaajista oli ainakin jossain määrin tyytyväinen kylän toiminnallisuuteen. Vastaajien mielestä varsinkin kylän ja koulun yhteistyö sujuu hyvin. Kylän palveluista kysyttäessä voidaan myös havaita, että vastaajat ovat tyytyväisiä kylän kouluasioiden hoitoon, mutta koululaisten iltapäivähoito kaipaisi kuitenkin kehittämistä. Palveluista kyläkauppa ja julkisten liikenneyhteyksien järjestäminen saivat vastaajilta vähiten kiitosta. Kysyttäessä kouluarvosanaa kylän nykytilanteesta, keskiarvoksi muodostui 7,7. Arvosanojen perusteluissa ja muissa kylään liittyvissä kommenteissa puhuttivat eniten kyläkoulun kohtalo ja tieasiat kevyenliikenteen väylineen. Monet vastaajat toivoivat kylälle tulevaisuudessa mm. lisää asukkaita, yhteistoimintaa ja -henkeä. Tärkeimmiksi kylän kehittämiskohteiksi nousi jo aiemmin mainitut kevyenliikenteenväylät, joita pitäisi lisätä ainakin jossain määrin jokaisen vastaajan mielestä muita tärkeiksi koettuja asioita olivat teiden ja vesistöjen kunnostaminen. Vastaajien mielestä kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi lisätä varsinkin tieasioiden hoitamisessa. Tavoiksi miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää, vastaajat esittivät mm. kyläiltoja ja ideariihiä. Saari-Kaukolan kylällä tarpeellisimmiksi palveluksi lähitulevaisuudessa koettiin koulu, kirjastopalvelut ja harrastusmahdollisuudet nuorille. Vastaajien keskuudessa vähiten tarvittu palvelu kylältä oli etätyöpiste, mutta jollekin vastaajalle se saattaa olla tarpeellinen. Uusiksi kylän palveluiksi ehdotettiin mm. kylätalkkaria, kerhotoimintoja ja vanhuksille kuljetuspalveluja. Kyselyyn vastanneista 12 olisi valmis ostamaan siivouspalveluja, mikäli niitä olisi saatavilla kylältä. Myös kiinteistönhoito- ja erilaisille rakennus- palveluille olisi kylällä useampi ostaja. Useimmat vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista tunnilta. Suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitamiseen oli vastaajien keskuudessa ehdottomasti talkoisiin osallistuminen, mutta moni olisi myös halukas osallistumaan kyläyhdistyksen toimintaan. Saari-Kaukolan kylällä tiedotus näyttäisi ainakin vastaajien talouksiin toimivan hyvin. Suosituimmaksi tiedotuskanavaksi kylällä nousi ehdottomasti joka kotiin jaettava kylätiedote, jota käyttäisi jokainen vastaaja. Myös sähköpostitiedote, kylän ilmoitustaulu ja paikallislehti olivat vastaajien keskuudessa suosittuja. Yli kolmannes vastaajista vierailee vähintäänkin kerran kuukaudessa Tammelan kunnan ja kylien nettisivuilla. Kylän asioiden hoitoon sähköisiä viestimiä käytettäisiin varsinkin tiedonhakupaikkoina ja kylää koskevien kehittämisideoiden ja aloitteiden ehdotuspaikkana. 13

14 Liitteet: Alle on listattu kyläkyselyn avointen kysymysten vastaukset. Vastauksia on sensuroitu. Mikä tekee kylästänne erityisen? Kaunis, maaseutumainen, puhdas Luonto, historia harjut ja järvet Upea sijainti Etelä-Suome kauneimmassa järvimaisemassa. Tammelan kaunein luonto, Kaukolanharju. Kaunis luonto, hyvin toimivat kyläkoulu, riittävästi kylän yhteistä toimintaa. Maisemat. Kaunis pieni kylä. Rauhallinen Yhteisöllinen, ainutlaatuisen kaunis luonto, rauhallinen. Miellyttävä asuinympäristö. vanhaa asutusta, hyväy ulkoilumaastot luonto, rauha, hiljaisuus, sukulaiset luonto rauhallinen, lyhyet yhteydet Maisema (harju) harjut ja järvet maisemat,-miljöö Perustelkaa lyhyesti antamanne arvosana. yhteistyön puute, yhteinen yrittäminen puuttuu, omaan napaan tuijottamista Syvällinen tieto kylän toiminnasta on vähäinen. mukava pieni kylä jossa ihana koulu lapsille Aina on parantamisen varaa osa toiminnoista puuttuu täysin koska kylä on venytettyä mallia eli pitkä ja kapea, väistämättä toinen puoli kylästä jää vieraaksi. Kaikki toimii tyydyttävästi. Monet asiat Tammelassa toimivia, kaikkea ei voi pieni kylä tarjota, sen minkä voi toimii hyvin. Palveluita ei ole, mutta matka Tammelaan aika lyhyt. Mukava paikka asustaa. Koulu on koko kunnan alueella paras. Väestö rauhallista; Lintukoto. Kaunis ympäristö ja koulu, jonne aikanaan lapsellamme olisi 200m). Näkyy vastauksista/rasteista. Aina on parannettavaa. Kauppaa kaivataan, muuten kylämme on tarpeisiin nähden täydellinen. Koulu lopetuksen uhan alla, ei saada lapsiperheitä kylälle. Kevyenliikenteenväylä puuttuu. pyöritään liian paljon omissa ympyröissä naapureita ei syys eikä talviaikaan näy, lenkkeily tai muu liikunta katuvalojen puuttuessa ei iltaisin onnistu yleinen liikenne huono, kevyeen liikenteen väylät puuttuu, vanhan torro-someron tielle käännyttäessä 2- tiellä ryhmittäytymisväylä puuttuu. Kylä viihtyisä, hyvät uintimahdollisuudet, mahdollinen koulunlakkautus uhka, kylätien kunto heikko valtaosaltaan. huono henki ja kun koulu lopetetaan tänne ei jää kuin joka toinen vk kulkeva kirjastoauto alueen roskaisuus häiritsee, kalastajat ja nuoriso roskaa. Muuhun Suomeen verrattuna roskaista, muuten itse kylä olisi huikea idylli Mitä muuta kylän nykytilaan liittyen teillä on kommentoitavaa? 14

15 Jotkut aktiivit ajavat vain suppean piirin asiaa, ei koko kylän, kaiken ikäisten. Tontteja ei löydy rakennettavaksi, maanomistajat pysyvät tiukasti asemissaan. Jos ei ole enää koululaisia, ei välitetä koulun säilymisestä. Tie on ala-arvoinen, ei hoideta tuskin ollenkaan Kaikki talot on saatava nopeasti keskitetyn jätevesiviemäröinnin piiriin. Uusi jätehuoltojärjestelmä erillisine pyttyineen ja keräyksineen ei ole tätä päivää eikä varsinkaan tulevaisuutta. Teiden kapeus, kova raskaanliikenteen määrä ja katuvalojen puute ovat este liikunnallisen harrastuksen ylläpitoon nuorilla ja vanhoilla. Kevyenliikenteen saanti olisi hieno juttu, niin koululaisten kuin muidenkin kuntoilijoiden kannalta!! Koulun säilymistä toivomme, eihän parempaa kouluilmapiiriä voi olla kuin meillä on! Kyläkauppa puuttuu. Kyläkoulun tuleva kohtalo puhuttaa, koska koulu tarjonnut hyvät oppimismahdollisuudet. Kaikki hyvin jos koulu säilyy. Toivottavasti koulu säilyy, sillä Portaaseen on ala-asteikäiselle pitkä matka. Suurin uhka on koulun menettäminen. Koulu on tärkeä kokoontumispaikka, hyväkuntoinen ja toimiva. Hyvä liikuntasali. tonttitarjontaa lisättävä, sopivaa maata on koulun lähellä(kaukolannummi) Tieasiat puutteellisia Uusia asukkaita, jos vain olisi mahdollista, kun koulu loppuu, jää vain vanhuksia Jos asiat menevät niin kuin haluaisitte, niin millainen kylänne voisi tulevaisuudessa olla? "Vireä, uusia asukkaita hyväksyvä. Monenlaista, eri ikäisten toimintaa. Naapuriapu toimisi. Talkoohenkeä. Arvostettaisiin kaunista luontoamme ja maisemaamme ja osaisimme käyttää sitä kylämme ""valttina""" Meillä olisi vielä koulu,pyörätie, katuvalot, asvaltoitu tie ja järvissä/ lammeissa voisi uida heinäkuussakin Ihana kyläkoulu olisi toimiva ja pysyisi kylän kokoontumispaikkana. Saisimme kylälle kevyenliikenteenväylän ja katuvalot hilimarin ja portaan välille ainakin. Kylälle muuttaisi uusia asukkaita ja yhteen hiileen puhaltaminen jatkuisi! Kylällä olisi ainakin yhtä paljon asukkaita kuin nyt, mieluummin enemmän, Pyhäjärvi olisi uimakelpoinen koko kesän. yhteistyökykyisempi/avoimempi Koulu jatkaa toimintaansa ja toimii myös kylän kokoontumispaikkana. Viihtyisä ympäristö hyvien kulkuyhteyksien päässä uusille kyläläisille. Lisää asukkaita. Samanlainen kuin nyt. Elinvoimainen, omia palveluita: kauppa ja koulu. Kylällä koulu toiminnassa, kevyenliikenteen väylä. koulu ja kauppa elinvoimaiseksi, tonttitarjonta nuorille perheille oikein hyvä Ehkä kyläkauppa takaisin, tie kuntoon ohjaisi väkeä 2-tieltä kaukolaan ja kansallispuistoon (kyltti jo valmiina) mutta soratie tosi heikko Saaren kouluun eskari+päivähoito+koulu jatkuu, yhdistys ja kerhotoimintaa, virikkeitä Mitä muita kehittämiskohteita kylältä löytyy? vapaa-ajan tilat Katuvalot 4 tien risteykseen. vapaa-ajan käyttöä tehostettava, peli-illat(urheilu), lisää kylän yhteishenkeä raskas liikenne pitää ohjata kulkemaan muuta kuin huonokuntoista kylätietä pitkin Miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää? Kyläiltoja ja ideariihiä. Tutustumisretkiä. Miettiä hyvän koulun jatkoaikaa. Että myös saarenkytö olisi samanarvoinen muiden kylien kanssa. Julkista liikennettä lisätä 15

16 Koulun kehittäminen, järvien kunnostus, tonttipolitiikka. Kunnanjohtajan kunnioitus asukkaita kohtaan! Kunnan virkamiesten pidettävä paremmin yhteyttä kyläläisiin Lisätä keskustelua ja vuorovaikutuspolitiikkaa Ainakin koulun lopettamisuhka pitäisi käsitellä Kylälle ehdotettuja uusia palveluja "Koulun tulisi säilyä koulukäytössä ja lisäksi sinne muuta vapaa-ajan toimintaa kaiken ikäisille kyläläisille. Kaikkiahan ei voi koskaan miellyttää tarjonnalla, mutta ehkä aktiivisemmin udella kyläläisiltä mitä halutaan." vanhuksille toimintaa heidän ideoidensa pohjalta Kylätalkkari. Lasten kerhotoimintaa. Toimintaa koululaisille. Harrastusmahd. Lapsille ja nuorille. lapsille muitakin tiloja kuin koulu, harrastustoimintaa aikuisille, kunnon vetäjät kohta 13. +vanhuksille kuljetus+harrastetoimintaa. Koululle: liikuntaa, iltapäivätoimintaa Kyseinen 13 kohta Saaren kouluun eskari+päivähoito+koulu jatkuu, yhdistys ja kerhotoimintaa, virikkeitä. Palveluja joita kyläläiset olisivat valmiita ostamaan, mikäli niitä olisi saatavissa kylältä Siivouspalveluita, 12 kpl Lastenhoito, 1 kpl Kiinteistönhoitopalveluita(esim. Kylätalkkari), 4 kpl Rakentaminen ja remontointi, 3 kpl Ateria, 1 kpl Hoivapalvelut, 1 kpl Vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista 0-9 /h, 4 kpl /h, 5 kpl /h, 3 kpl 30 /h tai enemmän, 0 kpl Muita osallistumistapoja kylän asioiden hoitoon Vetämällä lukupiiriä vanhuksille. Vetämällä kielten- matematiikan kerhotoimintaa Mahdollisesti organisoida ikäihmisten ystävä/lähimmäispalveluita. Taksipalvelut Myymällä vaikka lippuja/arpoja kesäjuhlissa. Miten muuten tiedostusta voitaisiin mielestänne parantaa? Kyläkauppa=paras tietolähde kylillä. Sähköposti olisi hyvä, sillä tavoittaisi. 16

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Sisältö Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 4. Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19

1. Johdanto 3. 4. Tulevaisuuden näkymät 15 Sukupolvenvaihdos 17 Erikoistuminen muuhun kuin perusmaatalouteen 18 Investointisuunnitelmat 19 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Taustatiedot 4 Työssäkäynti 5 Perheenjäsenet 6 Maatilan koko 7 Työllistävyys 8 Päätoimiala 9 Kotieläimet 9 Liitännäiselinkeinot 9 Kannattavuus 10 Maatilojen suurimmat

Lisätiedot

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA NÄLKÄLÄNMÄKI ALUEEN RAJAUS Kansikuva: Veljekset Karhumäki Oy:n ilmakuva nro 7432 Nälkälänmäestä noin vuodelta 1950. Julkaistu ottajan luvalla. NÄLKÄLÄNMÄEN KYLÄSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kiukainen Kiukainen 2

Kiukainen Kiukainen 2 KIUKAISTEN KYLÄT Kiukainen Kiukais Sijainti: 61 12 25 N, 22 05 00E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km,

Lisätiedot

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA

TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 33 TULEVAISUUS: KONGINKANKAAN KEHITTÄMISOHJELMA 13. Konginkankaan kylät Konginkankaalla on kuusi kylää. Väen vähenemisen ja maailman globaalistumisen myötä monet vanhat kylärajat ovat häviämässä. Kalaniemi

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 15.12.2014 Jenna Härmä, Jaana Lehmusvaara-Hjelm, Susanna Komulainen, Risto Murto, Mika Laine, Keijo Pihlström, Soili Sinervä-Laine, Eija Terävä ja Veli-Matti

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelmaluonnos 5.11.2014 Sisällys Johdanto... 2 Kyläsuunnitelman toteutus... 2 Alueen historia... 2 Alue ja sen asukkaat... 3 Sijainti... 3 Alue Uudenmaanliiton maakuntakaavassa

Lisätiedot

Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo

Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo Sulasolin jäsenkysely 2009, kuorot Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus... 2 2. Perustiedot... 2 2.1 Sukupuoli ja ikä... 2 2.2 Kuoromuoto ja asema kuorossa... 3 2.3 Kuoron koko... 4 2.4 Piiri... 5 3. Tapahtumat...

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

TAVOLAN KYLÄ. La Tavola! Tavolan kylän kyläsuunnitelma

TAVOLAN KYLÄ. La Tavola! Tavolan kylän kyläsuunnitelma TAVOLAN KYLÄ La Tavola! Tavolan kylän kyläsuunnitelma 2014 Tavolan kyläsuunnitelma Sisältö Johdanto 4 Miten kyläsuunnitelma tehtiin? 4 Kyläkyselyn vastauksista 5 Alueen historiaa 7 Nykytila 10 Tavolan

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA TOIMINTOJEN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA TOIMINTOJEN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN Hakojärven Kyläyhdistys Hakojärven Kylän kehittämishanke 2004 ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA TOIMINTOJEN STRATEGINEN KEHITTÄMINEN Leena Manninen Kari Kallioniemi - 2 - Sisällysluettelo 1. Tutkimuksen lähtökohtia...

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot