Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 Liesjärvi - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto Vastaajien tiedot Kylän nykytila Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Palvelutarpeet Osallistuminen Viestintä Yhteenveto Liitteet: Johdanto Tässä raportissa kuvataan keskeiset kyläkyselyn tulokset. Raportin tavoitteena on tuoda kyläläisille ja kylänkehittäjille eväät jatkotoimenpiteiden määrittämistä varten. Varsinainen kyläsuunnitelma laaditaan tämän raportin ja kyläläisten esittämien ideoiden priorisointien pohjalta tiiviimpään muotoon kevään 2010 aikana. Lisäksi kaikkien Tammelan kylien kyläsuunnitelmien pohjalta laaditaan Tammelan kyläohjelma keväällä 2010, jossa kuvataan kaikkien kylien yhteiset kehittämistarpeet. Tämä raportti on laadittu syksyllä 2009 Tammelan kylien kotitalouksiin kohdistetun kyselyn tuloksista. Kyläkysely lähetettiin kaikkiin kotitalouksiin postitse (yhteensä kpl). Lisäksi kysely oli avoimena Tammelan maaseudun kehittäjien sähköisessä keskustelufoorumissa Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista Tammelan kylistä yhteensä 555 kpl ja vastausprosentiksi muodostui näin 17 %. Tarkemmat kyläkohtaiset tiedot on esitetty tässä raportissa myöhemmin. Raportin, kyläsuunnitelman sekä Tammelan kyläohjelman laadinnasta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden K&T-keskus yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa. Tämän raportin on laatinut Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelija Oskari Kekkonen. Työn ohjaajina toimivat Tero Uusitalo ja Anne Virtanen HAMK:sta. 1

2 2. Vastaajien tiedot Kyselyitä lähetettiin Tammelan Liesjärven kylälle 182 kappaletta. Vastauksia saatiin yhteensä 36kpl, joten vastausprosentiksi muodostui 20. Vastauksista kuusi oli Internet-vastauksia. Vastaajista naisia oli 22 ja miehiä 14. Yli puolet vastaajista oli iältään vuotiaita (17 vastaajaa), toiseksi eniten vastaajia oli yli 65- vuotiaiden ryhmästä (10). Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous (kuvio 1). Vastaajien talouksissa asui yhteensä 89 henkilöä. Talouksissa asui eniten vuotiata (55 %) ja toiseksi eniten 6-17-vuotiaita (15 %) (kuvio 2). Kuvio 1. Vastaajien talouksien koko. Kuvio 2. Vastaajien talouksien ikäjakauma. Vastanneiden talouksien yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela (12 työssäkävijää) ja Forssa (7). Suurin osa vastaajista oli asunut kylällä pitkään, sillä vain kolme vastaajaa oli asunut kylällä 0-2 vuotta - sen sijaan yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta (kuvio 3). Kuvio 3. Vastaajien asumisajat kylässä. 2

3 3. Kylän nykytila Kyläläisten näkemyksiä kylän nykytilasta kartoitettiin avoimella kysymyksellä: Mikä tekee kylästänne erityisen?. Kyselyyn vastanneiden mielestä Liesjärven kylästä tekee erityisen varsinkin luonto, sillä 11 vastauksessa mainitaan tai viitataan jotenkin luontoon, joka koetaan useimmiten miellyttäväksi ja kauniiksi. Usein mainittu asia oli myös rauhallisuus kuudella maininnallaan. Muita mainittuja asioita olivat mm. turvallinen asuinympäristö, kotikylä ja metsähallituksen suorittamat hakkuut ja koulun loppuminen. Kaikki maininnat löytyvät liitteenä raportin lopusta. Kyläläisten mielipiteitä kylän ympäristöstä kartoitettiin esittämällä kylän ympäristöön liittyviä väittämiä. Suurin osa vastaajista oli esitettyjen väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä (kuvio 4). Varsinkin retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia, sekä juomaveden laatua pidettiin kylän alueella hyvinä. Kylällä myös viihdytään, sillä yli 80 % vastaajista pitää Liesjärveä ainakin jossain määrin viihtyisänä. Eniten eri mieltä vastaajat olivat väittämän Kylän tiestö on kunnossa kanssa. Kuvio 4. Näkemykset kylän ympäristön nykytilasta. Kylän toiminnallisuudesta kysyttiin myös väittämien avulla. Vastaajien näkemykset väittämien esittämistä näkemyksistä erosivat tässä osiossa jo enemmän (kuvio 5). Useimpien vastaajien mielestä naapuriapu, kylän ja koulun yhteistyö sekä tiedonkulku toimivat kuitenkin kylässä hyvin. Vastausten perusteella kylällä työllistyminen on vaikeaa, yhteistyö lähikylien ja ulkopuolisten tahojen kanssa koetaan jokseenkin vähäiseksi. 3

4 Kuvio 5. Näkemykset kylän toiminnallisuudesta. Liesjärven kylän nykytilan palveluista kysyttäessä, vastaajat olivat tyytyväisimpiä kylän jätehuolto- ja kirjastopalveluihin (kuvio 6). Vähiten tyytyväisiä oltiin kyläkauppaan, kylän kouluasioiden hoitamiseen, koululaisten iltapäivähoitoon, lasten päivähoitoon ja julkiseen liikenteeseen. 4

5 Kuvio 6. Näkemykset kylän palveluista Liesjärven kyläläisiä pyydettiin myös antamaan arvosana kylän nykytilasta asteikolla Vastaajat antoivat kylälle vaihtelevia arvosanoja, eniten seitsikkoja (kuvio 7). Kylän arvosanojen keskiarvoksi muodostui näin 6,97. Arvosanaa alensivat varsinkin kouluasia ja palvelut. Arvosanaa taas nostivat kylän ympäristö, mutta arvosanoja perusteltiin monenlaisin sanankääntein, esim. Kylillä on mahdollisuuksia, joita ei hyödynnetä. Koulun ja metsäoppilaitoksen huono tilanne, kyläkaupan tilanne. ja rauhalline maalaiskylä, mutta toimintaa voisi olla enemmän. Kuvio 7. Arvosanat kylän nykytilanteesta. 5

6 Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida vapaasti kylän nykytilaa ja varsin monet vastaajat olivatkin avanneet sanaisen arkkunsa. Varsinkin kylän kouluasiat nousivat kommenteissa esille: Koulun lakkauttaminen olisi kuolonpiikki koko kylälle jollei kylän yhteistä toimintaa aleta pikimmiten parantaa/laajentaa. ja Kuoleeko kylä kokonaan, kun viimeinenkin koulu (metsäoppilaitos) myynnissä? Myös kyläkauppa ja jäteasiat puhuttivat: Kyläkauppa olisi saatava. Jäteastioiden poisto oli ISO TAKAPAKKI!. Kaikki arvosanojen perustelut ja kylän nykytilaan liittyvät kommentit löytyvät liitteenä raportin lopusta. 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Kylän tulevaisuuteen liittyen kyläläiset saivat kertoa millaiseksi he näkisivät kylän tulevaisuudessa, jos kylän asiat menevät niin kuin vastaaja itse haluaa. Monet vastaajat toivoisivat kylällä olevan nykyistä enemmän toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Myös kauppaa, postia ja lisää matkailua kaivattiin. Tässä pisimmälle visioineen näkemys tulevaisuuden Liesjärvestä: Kylässä olisi hyvä kyläkauppa, peruskoulu ja työpaikkoja kuten metsäkoulu aikaisemmin ja matkailuyritykset olisivat onnistuneet hyvin markkinoimaan luontoympäristömme. Kunta olisi hoitanut hienosti kaavoituksen kuntoon, niin että tontteja olisi myyty helsinkiläisille + muille kuntaan muuttajille ja rakennustoiminta olisi sen vuoksi vilkasta. Varmaan jotkut muuttajista olisivat perustaneet tänne oman yrityksenkin. Tiestö olisi hyvässä kunnossa ja aurattu ja hiekoitettu aamuvarhain. Ainakin yksi perhepäivähoitaja hoitasi pienimpiä, ehkä ryhmis toimisi, koululla olisi iltapäivähoitomahdollisuus. Nuorilla olisi kerhoja ja urheilutoimintaa vapaa-ajalla, ikäihmisten toiminta olisi aktiivista, liesjärveläisille olisi oma kodinhoitaja, joka kiertäisi tarvitsijoiden luona. Seurakunta olisi myös palkannut yhden työntekijän kylälle, hän pitäisi pyhäkoulut, kerhot ja kävisi vanhusten luona.... Kaikki ilmaistut visiot kylän tulevaisuudesta löytyvät liitteenä raportin lopusta. Kylän kehittämiskohteita etsittiin myös esittämällä väittämiä, joihin vastaajat saivat esittää mielipiteensä (kuvio 8). Kyläläisten mielestä varsinkin kylän yritysten palveluja tulisi markkinoida ja kylätalon käyttömahdollisuuksia lisätä. Myös tietoliikenneyhteydet kaipaisivat ainakin jossain määrin kehittämistä lähes kaikkien vastaajien mielestä. Retkeilymahdollisuuksia vastaajien mielestä näyttäisi olevan kylällä riittävästi. 6

7 Kuvio 8. Kylän kehittämistarpeet. Väittämien jälkeen vastaajat saivat mahdollisuuden ilmoittaa kylän muita kehittämiskohteita tai esittää tarkennuksia väittämille. Vastaajat esittivät muiksi kylän kehittämiskohteiksi mm. majoituspalveluita, yhteistyö Metsähallituksen kanssa, metsäkoulun tilojen saaminen kyläläisten käyttöön ja uimaranta. Kaikki vastaajien esittämät kehittämiskohteet löytyvät liitteenä. Väittämien yhteydessä kyläläisiä pyydettiin asettamaan kehittämiskohteita myös kiireellisyysjärjestykseen valitsemalla väittämistä viisi kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kuviossa 9 on listattu vastaajien mielestä kymmenen kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteet on asetettu kuviossa tärkeysjärjestykseen niiden mainintakertojen mukaan, välittämättä siitä oliko kehittämiskohde vastaajan mielestä kiireellisin tai vasta viidenneksi kiireellisin. Kiireellisimpänä eli tärkeimpänä kehittämiskohteena kyläläiset pitivät kylätalon tms. tilan käyttömahdollisuuksien lisäämistä 11 maininnalla. Myös teiden kunnostaminen ja tonttitarjonnan kartoittaminen ja tonttien markkinointi olivat vastaajien mielestä tärkeimpiä kehittämiskohteita. 7

8 Kuvio 9. Kiireellisimmät kylän kehittämistarpeet. Kyläläisten mielestä kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi kehittää varsinkin palveluiden järjestämisessä (kuvio 10). Tavoiksi miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää, kyläläiset esittivät mm. Kirkonkylältä voisi joskus poiketa kylillekin! ja Kunta voisi tukea kyliä enemmän ja jättää sen kirkonkylän paapomisen vähemmälle. kyllä yks forssa riittää. loppujen lopuksi kylät on se tammelan sielu.. Kaikki ehdotukset löytyvät liitteestä. Kuvio 10. Kylän ja kunnan yhteistyön kehittämistarpeet. 8

9 5. Palvelutarpeet Kyläläisiltä kysyttiin myös millaisia palveluita he arvelevat tarvitsevan kylältä lähitulevaisuudessa (kuvio 11). Kyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten tarvittu palvelu kylällä oli kauppa, jota tarvitsisi lähes kaikki vastaajat. Myös kirjasto- ja kotihoitopalvelut koettiin tarpeellisina. Vähiten tarvetta tuntui olevan etätyöpisteelle, mutta jollekin vastaajalle sekin saattaa tulevaisuudessa olla tarpeellinen Uusiksi kylän palveluiksi kyläläiset ehdottivat mm. päivähoitoa, koulua, erilaisia kerhoja, kauppa lisäisi tuotevalikoimaansa, kunnollista kauppaa, liikuntamahdollisuuksien kehittämistä yhdessä Eerikkilän urheiluopiston kanssa. Kaikki ehdotukset löytyvät liitteenä. Kuvio 11. Kyläläisten palvelutarve lähitulevaisuudessa. Palveluiden ostohalukkuutta kyläläisiltä kysyttäessä kävi ilmi, että yli puolet kysymykseen vastanneista olisi valmis ostamaan yksityisiä palveluja (kuvio 12). Kotitalousvähennystä koskevaan kysymykseen vastasi yhteensä 33 vastaajaa, joista 26 tunsi kotitalousvähennyksen käytön. Kyselyyn vastanneista kuusi ilmoitti, että voisi tarjota tai tuottaa kylällä jotain palvelua. Kyselyyn vastanneista kuusi olisi valmis ostamaan kylältä siivouspalveluja. Myös muita yksityisiä palveluita kylältä ostettaisiin, mikäli niitä olisi saatavissa: kiinteistönhoito (8 mainintaa), lastenhoito (4), hoivapalvelut (1), ateriapalvelu (1) ja kyläbussi (1). Useimmat vastaajat (8) olisivat valmiita maksamaan edellisistä palveluista tunnilta. 9

10 Kuvio 12. Yksityisten palveluiden ostohalukkuus, kotitalousvähennyksen tunnettuus ja palveluntuottamisen halukkuus. 6. Osallistuminen Vastaajien keskuudessa suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitoon oli talkoot, sillä peräti 18 vastaajaa osallistuisi talkoisiin (kuvio 13). Kyläyhdistyksen toimintaan näyttäisi kyselyn mukaan olevan halukkaita (9 vastaajaa), mutta toisaalta, peräti kuusi vastaajaa ilmoitti, ettei haluaisi osallistua kylän toimintaan. Muuksi osallistumistavaksi kylän toimintaan eräs vastaaja kertoi kylän markkinoimisen. Yksi vastaaja ilmoitti halukkuutensa vetää kerhotoimintaa tarpeen ja osaamisen mukaan ja toinen kyläläinen haluaisi vetää kirjallisuuskerhoa. Kuvio 13. Osallistumishalukkuus kylän asioiden hoitoon ja kehittämiseen. 10

11 7. Viestintä Liesjärven kylällä tiedotus kaipaa kehittämistä sillä varsin moni vastaaja koki, ettei ollut saanut riittävästi tietoa kylän alueen tapahtumista (kuvio 14). Vastanneiden keskuudessa suosituin tiedotuskanava on ehdottomasti kotiin jaettava kylätiedote, sitä käyttäisi jokainen kyseiseen kysymykseen vastannut. Myös paikallislehteä ja kylän ilmoitustaulua käyttäisi vähintään satunnaisesti noin 90 % vastaajista. Vastaajista jopa 20 % käyttäisi www-sivuja kimppakyytien järjestämiseen. Kuvio 14. Tiedon riittävyys kylän tapahtumista ja yhdistysten toiminnasta. Kuvio 15. Tiedostuskanavien käyttöhalukkuus. Internet-sivujen käytöstä kysyttäessä lähes puolet vastaajista ilmoitti käyvän oman kylän nettisivuilla vähintäänkin noin kerran kuukaudessa (kuvio 16). Myös Tammelan kunnan sivuilla vierailee kutakuinkin yhtä moni vastaaja ja yhtä usein kuin oman kylän sivuilla. Tammelan kylien kehittämiseen liittyvillä sivustoillakin oli muutama vastaaja vieraillut, vaikkakaan niitä ei ole kyläläisille juuri markkinoitu. Yli puolet vastaajista käyttäisi sähköisiä viestimiä kylän asioiden hoidossa tiedonhakupaikkoina (kuvio 17). Myös keskustelufoorumeina ja aloitteiden ehdotuspaikkoina viestimiä käytettäisiin. 11

12 Internet-sivuja ehdotettiin käytettävän myös kylän ja kylän yritysten markkinoinnissa, kilpailuihin ja erilaisten tietojen jakamiseen. Kylälle toivottiin myös yhteispalvelupistettä, esim. kyläkoululle, jossa voisi käyttää tietokonetta. Sähköisiä viestimiä myös kritisoitiin, sillä erään vastaajan mielestä ne palvelevat todella pientä osaa kyläläisistä, kun pitäisi huomioida jokainen kyläläinen. Kaikki kommentit ja ehdotukset Internet-sivujen käyttöön löytyvät liitteenä. Kuvio 16. Internet-sivustojen käyttö. Kuvio 17. Sähköisten viestimien käyttö kylää koskevissa asioissa. 12

13 8. Yhteenveto Tammelan Liesjärven kylällä kyläkysely lähetettiin 182 kotitalouteen. Vastauksia saatiin 36 taloudesta, jolloin vastausprosentiksi muodostui näin 20. Vastanneissa talouksissa asui yhteensä 89 henkilöä. Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous. Vastanneiden kotitalouksien yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela ja Forssa. Suurin osa vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta. Kysyttäessä mikä Liesjärven kylästä tekee erityisen, vastaajat mainitsevat useimmiten luonnon, mikä koetaan lähinnä miellyttävänä ja kauniina. Kylän ympäristöön ollaan enimmäkseen tyytyväisiä. Vastaajien mielestä Liesjärven kylä on luonnonläheinen, retkeily- ja ulkoilumahdollisuudet ovat kylällä hyvät, kuten myös juomaveden laatu. Vastaajien näkemykset kylän toiminnallisuudesta vaihtelivat enemmän kuin kylän ympäristöstä. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat naapuriapuun kylällä, sekä kylän ja koulun yhteistyön sujumiseen. Kylällä työllistymien koettiin vaikeana. Kylällä toimivista palveluista tyytyväisimpiä oltiin jätehuolto- ja kirjastopalveluihin. Useat kylän palvelut kaipaisivat myös kehittämistä, varsinkin julkinen liikenne, lastenhoitopalvelut ja kyläkauppa. Kysyttäessä kouluarvosanaa kylän nykytilasta, arvosanojen keskiarvoksi muodostui 6,97 asteikolla Arvosanojen perusteluissa kylän arvosanaan vaikuttivat koulujen lakkauttamiset ja kylän ympäristö, jotka nousivat esiin myös kylää koskevissa kommenteissa. Vastaajat toivoivat tulevaisuudessa kylälle mm. lisää yhteisöllisyyttä, toimintaa ja matkailua. Myös kouluja ja työpaikkoja kylälle kaivattiin. Tärkeimmiksi kylän kehittämiskohteiksi vastaajat nostavat kylän yritysten markkinoimisen ja kylätalon tms. tilan käyttömahdollisuuksien lisäämisen. Myös kylän tonttitarjonta tulisi kartoittaa ja tontteja markkinoida aktiivisesti. Kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi vastaajien mielestä kehittää varsinkin palveluiden järjestämisen osalta. Vastaajien mielestä kylät tarvitsisivat kunnalta enemmän tukea. Lähitulevaisuudessa ylivoimaisesti tarpeellisemmaksi kylän palveluksi nousi kauppa, jota tarvitsisi lähes jokainen vastaaja. Tarpeellisimpien palveluiden joukossa olivat myös kirjasto- ja kotihoitopalvelut. Vastaajien joukossa vähiten tarvetta oli etätyöpisteelle. Uusiksi kylän palveluiksi vastaajat ehdottivat mm. päivähoitoa, erilaisia kerhoja ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistä yhdessä Eerikkilän urheiluopiston kanssa. Kahdeksan vastaajaa olisi valmis ostamaan kiinteistönhoitopalveluja, mikäli niitä olisi saatavissa kylältä. Myös siivous- ja lastenhoitopalveluille olisi kylällä ostajia. Useimmat vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista tunnilta. Vastaajien keskuudessa suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitoon oli talkoisiin osallistuminen. Liesjärven kylällä tiedottaminen kaipaa kehittämistä, sillä varsin moni vastaaja koki, ettei ollut saanut riittävästi tietoa kylän alueen tapahtumista. Suosituin tiedotuskanava kylällä on ehdottomasti kylätiedote, sillä sitä käyttäisi ainakin satunnaisesti jokainen vastaaja. Paikallislehti ja kylän ilmoitustaulu olivat myös suosituimpien tiedotuskanavien joukossa. Tammelan kunnan ja oman kylän nettisivut olivat vastaajien keskuudessa kutakuinkin yhtä suosittuja niillä vierailee kerran kuukaudessa melkein puolet vastaajista. Kylän asioiden hoitoon sähköisiä viestimiä käytettäisiin varsinkin tiedonhakupaikkoina. 13

14 Liitteet: Alle on listattu kyläkyselyn avointen kysymysten vastaukset. Vastauksia on sensuroitu. Mikä tekee kylästänne erityisen? rauhallinen maalaiskylä Kaunis metsäluonto >< Metsähallituksen raiskaushakkuut. Koneurat murskaavat sieni- ja marjamaat. Hakkuujätteet sikin sokin metsään korjaamattomiksi. Erittäin kauniit maisemat ja vesistö. Rauhallinen, järvirikas maalaiskylä. Tarpeeksi kaukana kirkonkylästä. Pieni, metsäinen ja rauhallinen. Olemme kesäasukkaita pääasiassa. Luonto, luonto ja luonto. Luonnonkaunis erämaaympäristö. Luonnonkauneus, rauhallisuus. luonnonläheinen rauhallinen, kaunis kaunis luonto, liesjärven kansallispuisto kaunis luonto ja lähellä, mukavat ihmiset kokonaisuus kaunista Helsinkiin 80km tekee kylästä hyvän loma- ja virkistyspaikan. Oli ennen hyvä kylä. Tuli erikoinen kun koulu loppui. Huono yhteishenki ja uskomaton asenne kylän alasajoon ASENNEVAMMA Kotikylä, asuinympäristö tuttu, ei mitään erityistä! Miksi pitäisi olla? järvi ja kauniit maisemat luonnonläheisyys luonto, rauhallinen&turvallinen asuinympäristö Perustelkaa lyhyesti antamanne arvosana. olen tyytyväinen kylään tällaisenaan Kylän asukkaiden yhteishenki ei ole paras mahdollinen? kaikki ei toimi niinkuin pitäisi mutta moni asia toimii Koulua ollaan lopettamassa ja valaistusta kylälle ei saada, vaan se on laitettu metsään. Ja asukkaat ovat koko ajan vähenemässä, koska nuorempia ei saada kylälle muuttamaan. Oma tupa, oma lupa! Sosiaalitapausperheet rauhallisia ei ylimääräistä häiriötä havaittavissa. Hiljainen kylä elää hiljaista elämää. Ei kyläkauppaa, ei bussiliikennettä. Koulu lähdössä, kauppa olematon, lapsiperheille vähän tekemistä. Ei julkista liikennettä vain yksi vuoro. Ei kunnollista kyläkauppaa. Kylillä on mahdollisuuksia, joita ei hyödynnetä. Koulun ja metsäoppilaitoksen huono tilanne, kyläkaupan tilanne. Liesjärvelle täytyisi saada myymälä- & pankkiauto. Kirjastoauto on tarpeeton,turha menoerä kunnalle. Aina on parrannettavaa. kylän asukkaiden aktiivisuus liian huono parempaa ei voi antaa ei valittamista rauhalline maalaiskylä, mutta toimintaa voisi olla enemmän palvelut ovat vähentyneet 22 vuodessa paljon, koulu on uhan alla lopettaa Kutsutaksia ei ole. Oma auto välttämätön. Koulun lopetus ja nuorison väheneminen Parantamisen varaa on 14

15 Yleisasenne. Huono yhteishenki, koulun alasajo, kylään muuttoa ei tueta, ei lapsiystävällinen kylä, ei kauppaa. Liesjärvellä ei tarjolla muuta kuin luonto. Tämä on hyvä kylö asua, mutta jos koulu viedään, menee toimintamahdollisuus kaikenikäisiltä, koska meillä on koulun lisäksi toimintaa kainkenikäisille. Koulu on kylän sydän, jonka köyhät esi-isät ovat rakentaneet. Armahtakaa kyläkoulut! Menettelee Ympäristö täydellinen, mutta palvelut puuttuvat asukasrakenne alkaa olla aika iäkästä; nuoria perheitä kaivattaisiin lisää; näillä palveluilla pärjää kylällä, kun on auto millä kulkea linja-autoyhteydet retuperällä, kokoontumistilat (esim kyläjuhlat) ala-arvoiset, hyvä yhteishenki Palvelut eivät ole riittävät. Koulut loppumassa Mitä muuta kylän nykytilaan liittyen teillä on kommentoitavaa? Valtakunnalliset maankäyttö rajoitukset eivät ole maalaiskylien kehitykselle suotuisat! Kehittyäkseen kylät tarvitsevat uusia asukkaita ja sen edellytyksenä on usein asuinpaikkojen rakentaminen, poikkeuslupien saanti uusille asunnoille on kuitenkin turhan vaikea ja epävarma haaste kun kuntien omilta päättäjiltä valta rakennuslupien myöntämiseen on siirretty käytännössä läänin ympäristökeskuksille. Liesjärvelläkin on uusia hankkeita olemassa, mutta... koulun poistuminen harmittaa pienten koululaisten koulumatkat venyvät pitkiksi. Tulevan jätehuollon hankaluus osavuotisille pientalouksille. Kyläläiset ovat passiivisia. Kylä valmistautuu talviuneen ja hiljaiseloon koulujen hiipuessa loppuun... Mitähän metsäkoulun myynti tuo tullessaan. On ollut hyvä paikka asua, toivottavasti asutaan täällä edelleenkin. Kyläkauppa olisi saatava. Jäteastioiden poisto oli ISO TAKAPAKKI! Kuoleeko kylä kokonaan, kun viimeinenkin koulu (metsäoppilaitos) myynnissä? Yöllä metsässä palavat pururatavalot voisi siirtää katuvaloiksi maantien varteen, koska käyttö yleisellä tiellä on huomattavasti runsaampaa. myytävät tontit liian kalliita huonot kulkuyhteydet mukava asua ja elää kaikki eivät saa kunnallistekniikkaa vaikka tarvetta olisi(jätevesipumppaamopuuttuu) Ala-asteen ja metsäkoulun lopettaminen uhka. Huonontaa kylän kehittämismahdollisuuksia. Nykytilanne näyttää siltä, että 10 vuoden kuluttua kylä on pelkkää karhunlaidunta. Iso plussa kirjasto- ja jätskiauton reitille ja palveluasenteelle. Koulukyydin asenne kohdallaan =) Liesjärventiellä ei ole turvallista liikkua jalan/pyörällä. Väestö vanhenee, kylä hiljenee, mutta on silti mukava maalaiskylä asustella ja elellä kun kyläkoulu loppuu, toivottavasti koulu jää kylän käyttöön. Uimapaikka puuttuu edelleen ei tekemistä Koulun lakkauttaminen olisi kuolonpiikki koko kylälle jollei kylän yhteistä toimintaa aleta pikimmiten parantaa/laajentaa. Palvelut keskittyvät kirkonkylään, esim. lapsi pitäisi viedä sinne päivähoitoon, jopa perhepäivähoitopaikat ovat siellä, kaupat ovat keskustassa, edes kouluverkkoa ei pidetä koko kunnan alueella, vaan reuna-alueiden lapset saavat pitkät koulupäivät ja itselleen vieraan opiskeluympäristön, missä ovat lähikoulut? Kun palvelut on poistettu, tieverkkokin hoidetaan toisarvoisena. Kouluje, alakoulun ja metsäkoulun lopettaminen heikentää kuntaa entisestään. Kyläkauppa kituu. Jos asiat menevät niin kuin haluaisitte, niin millainen kylänne voisi tulevaisuudessa olla? Toivoisin kylän säilyvän rauhallisena luonnon läheisenä paikkana, jonka asukasmäärä ei juurikaan lisääntyisi. Kylässä asuisi nuoria lapsiperheitä, kylällä olisi toimiva lähikauppa ja postipalvelut mahdollisesti kansakoulun ala-aste ja viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä talvella hiihto mahdollisuus ja kesällä yleine uimaranta!! 15

16 Hieman aktiivisempi ja lapsille enemmän toimintaa. Kaikki puhaltaisivat yhteen hiileen ja jokainen tulisi ilolla yhteiseen toimintaan. Muutama uusi talo ja asianmukainen kauppa. Lasten päivähoito ja kerhotoiminta vireää, myös vanhusten. Ehkä hieman vastaanottavampi, eikä toimintaa ole koskaan liikaa. Kaunis ja viihtyisä. Toimintaa ja mahdollisuuksia tavata, vaikka lapsiperheiden kesken, muutakin kuin ryyppäjäiset kyläjuhlilla. Elävä ja houkutteleva asuinpaikka kouluine ja kauppapalveluinenn sekä paremmat kulkuyhteydet julkisella liikenteellä. virkeä ja eloisa kylä elävä asiamiesposti olisi hyvä ja kaupasta saisi maitoa tilaamattakin toimiva kyläkauppa Ikäjakauma tasaisemmaksi, peruspalveluita vauvasta vaariin (esim. Kauppa, perhepäivähoito ja kotihoito) Katuvalot, yhdistystoimintaa enemmän. Pieni viihtyisä yhteen hiileen puhaltava yhteisö. enemmän nuoria perheitä, kylätoiminnassa mukana enemmän vastaavia ihmisiä ja parempi yhteishenki asukkaiden kesken. Perheille yhteinen uimaranta Enemmän matkailua, "kesäkylä". Peruspalvelut turvatut ja kunnan taholta tuetut. Luonnosta pitää pitää huolta, se on kylämme valttikortti, jota voisi hyödyntää lisää. Pieni mutta pippurinen kylä. Yhdistystoimintaa voisi kehittää, uutta verta kehiin, nuorekkuutta ja tuoreita ideoita! järjestetään vaikka kyläyhdistysvaalit. Kylässä olisi hyvä kyläkauppa, peruskoulu ja työpaikkoja kuten metsäkoulu aikaisemmin ja matkailuyritykset olisivat onnistuneet hyvin markkinoimaan luontoympäristömme. Kunta olisi hoitanut hienosti kaavoituksen kuntoon, niin että tontteja olisi myyty helsinkiläisille + muille kuntaan muuttajille ja rakennustoiminta olisi sen vuoksi vilkasta. Varmaan jotkut muuttajista olisivat perustaneet tänne oman yrityksenkin. Tiestö olisi hyvässä kunnossa ja aurattu ja hiekoitettu aamuvarhain. Ainakin yksi perhepäivähoitaja hoitasi pienimpiä, ehkä ryhmis toimisi, koululla olisi iltapäivähoitomahdollisuus. Nuorilla olisi kerhoja ja urheilutoimintaa vapaa-ajalla, ikäihmisten toiminta olisi aktiivista, liesjärveläisille olisi oma kodinhoitaja, joka kiertäisi tarvitsijoiden luona. Seurakunta olisi myös palkannut yhden työntekijän kylälle, hän pitäisi pyhäkoulut, kerhot ja kävisi vanhusten luona (miksi kaiken täytyy nykyään ollakin niin erikoistunutta?). Mitä muita kehittämiskohteita kylältä löytyy? toimiva kyläkauppa majoituspalveluja Jätehuolto, kyläkeskusten "katuvalot", asukkasmäärän kohottaminen toimintaa lapsille ja nuorille. hoitopaikka olisi mukava olla kylällä. Yhteistyötä Metsähallituksen kanssa tulisi lisätä luonnon pilaamisen ehkäisemiseksi. Eikö luonnonsuojelu kuulukaan M:n tehtäviin? Metsäkoulun rakennuksia ja tiloja kyläläistenkin käyttöön. Esim. punttisalin kehittäminen, hallit ja pajat kerhotoimintaan. Kauppapalvelut, julkinen liikenne, yhteiset uimarannat, vanhustenkuljetus. talkoohengen takaisinsaaminen kylälle kyläkauppa kesätori pitempään auki Koululle monipuolista vapaa-ajan toimintaa, yrittäjiä kylään, lapsiperheitä lisää kaupasta kompostiin - Kaikki! Kunnan ja koulun yhteistyötä kehittää ja ainainen lopetusuhkailu lopettaa uimaranta Julkinen liikenne olematonta. Liikuntamahdollisuuksia voisi lisätä tai ainakin markkinoida ja esim kunnostaa pururataa ym. Miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää? 16

17 Vaikea kysymys, yksityinen ihminen ei useinkaan pääse sisälle kunnassa päätettyihin asioihin. Jonkinverran avoimmat kunnan päättävien elimien kokouspöytäkirjat internetissä olisi pieniapu, nykyinen käytäntö jossa päätösten perusteena olevat liitteet jätetään pois heikentää pytäkirjoista saatavaa asia tietoa? Kirkonkylältä voisi joskus poiketa kylillekin! Jäteastiat pitäisi jättää nykyiselleen. Koulu ehdottomasti säilytettävä. Tuotaisiin palveluja kylälle, ettei kaikki kirkonkylässä, esim. parturi, jalkahoito... Kunnon osa valtuustoilla Kunnan täytyy ruveta valvomaan jätevesiviemäreitten alituksia järvissä(luvat on saatu, toteutus tehdään omavaltaisesti esim. Lintumaanjärven alitus) Vaihtamalla kunnan johtajaa Saatava Forssa Tammela asukaslukua töitä! Mahdetaanko kunnassa muistaa koko kylän olemassaoloa?!? Koulu pitää ehdottomasti säästää kylällä, se on tärkeää kaiken ikäisille. Ainoa kunnon palvelu kylällä. Eikö syrjäkylillekin pitäisi jotain jättää, ei täällä paljon pyydetä. Miten oletetaan saada tontteja myydyksi, jos kaikki palvelut viedään? nuorille ja lapsille enemmän toimintaa->tammelan nuorisotoimen apua voisi käyttää Kunta voisi tukea kyliä enemmän ja jättää sen kirkonkylän paapomisen vähemmälle. kyllä yks forssa riittää. loppujen lopuksi kylät on se tammelan sielu. Kylälle ehdotettuja uusia palveluja Päivähoito, kerhotoimintaa kaikenikäisille. Nuorille aikuisille harrastusmahdollisuuksia. Kauppa Kunnon kauppa, koulu, liikuntamahdollisuutta voisi parantaa Eerikkilän kanssa. Vanhuksille myymälä-auto ja pankkipalvelut. kunnollinen kauppa nettiyhteydet paremmaksi ja kauppa voisi lisätä tuotevalikoimaa kylällä oma taxi ja joukkoliikenne lapsille ja nuorille: kerhoja tai yhteiskyytejä kirkonkylälle kerhoihin. Naisille ja miehille retkiä kerhoja sun muuta Kohderyhmille suunnattua toimintaa, esim yhteisiä retkiä, liikuntatapahtumia ym virkistystoimintaa. koulutuksia ym. kerhoja myös aikuisille. Palveluita joita kyläläiset olisivat valmiita ostamaan, mikäli niitä olisi saatavissa kylältä Siivouspalveluita 6 kpl Lastenhoito 4 kpl Kiinteistönhoitopalveluita(esim. kylätalkkari) 8 kpl Ateria 1 kpl Hoivapalvelut 1 kpl Kyläbussi 1 kpl Vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista 0-9 /h, 2 kpl /h, 8 kpl /h, 2 kpl 30 /h tai enemmän, 0 kpl Muita osallistumistapoja kylän asioiden hoitoon Kerhotoiminnan vetäminen tarpeen ja osaamisen mukaan. Kirjallisuuskerhon vetäminen. Kylän markkinoinnissa. 17

18 Ehdotuksia Internet-sivujen käyttöön Yhteistyötä kasvoista kasvoihin Keskustelufoorumi olis hauska idea! siellä voisi olla myös ajantasaiset tiedot järjestytyistä menoista, retkistä, tapahtumista, harrastustoiminnoista ja paikallisten firmojen yhteystietoja, mainoksia ym. Markkinoinnissa kylän ulkopuolella. Pitäisi olla yhteispalvelupiste (tietokone) esim. kyläkoululla. niissä on potentiaalia vaikka mihin kun markkinoidaan niitä ja saadaan ne lyötyä läpi! Minusta sähköisten viestimien kehittäminen palvelee todella pientä osaa kyläläisistä. Se voi olla tärkeä niille, jotka muutenkin ovat liikkuvia ja aktiivisia. Miten palvelemme kaikkia kyläläisiä ikärakenne huomioiden? kilpailuja? 18

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Torron kylän kyselytulokset

Torron kylän kyselytulokset Torron kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

Letkun kylän kyselytulokset

Letkun kylän kyselytulokset Letkun kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 8 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

Kaukjärven kyselytulokset

Kaukjärven kyselytulokset Kaukjärven kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto 1. Kylän sijainti ja historiikki 2. Vastaajien tiedot 3. Kylän nykytila 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset 5. Palvelutarpeet 6. Osallistuminen

Lisätiedot

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto Saari-Kaukola - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Hyvä Tammelan kylien asukas

Hyvä Tammelan kylien asukas Tammelan kylät ry Hämeen ammattikorkeakoulu Hyvä Tammelan kylien asukas Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa Tammelan kunnan asukkaiden toiveista kyläalueidensa kehittämiseksi. Kysely on jaettu jokaiseen

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto... 1 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 3 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 5 4. Palvelutarpeet... 7 5. Osallistuminen...

Lisätiedot

Susikas Patakangas kyselytulokset

Susikas Patakangas kyselytulokset Susikas Patakangas kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Vastaajien tiedot...2 2. Kylän nykytila...3 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...6 4. Palvelutarpeet...8 5. Osallistuminen...9

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kirstilä-Kydön kyselytulokset

Kirstilä-Kydön kyselytulokset Kirstilä-Kydön kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 3 2. Kylän nykytila... 5 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 4. Palvelutarpeet... 12 5. Osallistuminen... 14 6.

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Sisältö Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset

Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset Sisältö Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 3 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 4.

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY 26.5.2009 Hyvä kylätoiminta-aktiivi! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota tietoa Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella sijaitsevista kylistä ja niillä toimivista yhdistyksistä.

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Kysely Luhtikylä-Viljaniemen kyläsuunnitelmaa varten, kesäkuu 2014

Kysely Luhtikylä-Viljaniemen kyläsuunnitelmaa varten, kesäkuu 2014 Kysely Luhtikylä-Viljaniemen kyläsuunnitelmaa varten, kesäkuu 2014 Jaettiin postilaatikoihin koko kyläalueella toukokuun puolivälissä Palautus kyläiltaan 12.6. tai Jussi Syvärannan postilaatikkoon Kyselyjä

Lisätiedot

KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö

KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö Maankäytön suunnittelu Tonttimarkkinointi Maisemankunnostus Uusia asukkaita Hyödynnettävä kyläkaavan antamat rakentamisen mahdollisuudet kylillä Tonttityöryhmän

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Hankesuunnittelua 7.5.2015. Eija Hanhimäki, kunnanvaltuutettu, Petäjävesi

Hankesuunnittelua 7.5.2015. Eija Hanhimäki, kunnanvaltuutettu, Petäjävesi Hankesuunnittelua 7.5.2015 Eija Hanhimäki, kunnanvaltuutettu, Petäjävesi Ylä-Kintaus on vireä, maaseudun kylä Petäjäveden kunnan Jyväskylän puoleisella alueella Kohtuullinen matka moniin taajamiin: Petäjävesi

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI Niinikankaan lava 50v toukokuu 2003 (suojelukohde) 15.10.2003 Kalakankaan kyläyhdistys Kylävalakiat hanke Kyläenergialla Nokka Nousun hanke Sisällysluettelo 1. KUVAUS

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille Markkuun koulu Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU V. 2025 VISIO SIITÄ MITÄ VOISI OLLA TYRNÄVÄN KALTAISESSA KUNNASSA, MARKKUUN KALTAISELLA KYLÄLLÄ, JOS LÖYTYY

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutupolitiikka Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikka Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö Lähes puolet suomalaisista asuu maaseudulla Lähes puolet väestöstä asuu maaseudulla. Suomi on myös hyvin harvaan asuttu maa. Asukastiheys on keskimäärin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

TAMMELAN KYLÄOHJELMA 2020

TAMMELAN KYLÄOHJELMA 2020 TAMMELAN KYLÄOHJELMA 2020 Sisällys 1 Tausta 1.1 Kyläohjelman laadinta ja tavoite 1.2 Menetelmät ja osallistuminen 2 Tammelan kylät kyselytulosten pohjalta 2.1 Tammelan kylät yleisesti 2.2 Kylien nykytila

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN Venepaikat Leirikeskuksen saunan rakennus Tonttipörssin luominen Oksasilppuri joka kylälle Uimahalli Juukaan Skeittirampit kylille (kunta) Katuvalot Vihtasuon risteys-koulu, Kannas PIENET INVESTOINNIT

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot