Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 Liesjärvi - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto Vastaajien tiedot Kylän nykytila Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Palvelutarpeet Osallistuminen Viestintä Yhteenveto Liitteet: Johdanto Tässä raportissa kuvataan keskeiset kyläkyselyn tulokset. Raportin tavoitteena on tuoda kyläläisille ja kylänkehittäjille eväät jatkotoimenpiteiden määrittämistä varten. Varsinainen kyläsuunnitelma laaditaan tämän raportin ja kyläläisten esittämien ideoiden priorisointien pohjalta tiiviimpään muotoon kevään 2010 aikana. Lisäksi kaikkien Tammelan kylien kyläsuunnitelmien pohjalta laaditaan Tammelan kyläohjelma keväällä 2010, jossa kuvataan kaikkien kylien yhteiset kehittämistarpeet. Tämä raportti on laadittu syksyllä 2009 Tammelan kylien kotitalouksiin kohdistetun kyselyn tuloksista. Kyläkysely lähetettiin kaikkiin kotitalouksiin postitse (yhteensä kpl). Lisäksi kysely oli avoimena Tammelan maaseudun kehittäjien sähköisessä keskustelufoorumissa Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista Tammelan kylistä yhteensä 555 kpl ja vastausprosentiksi muodostui näin 17 %. Tarkemmat kyläkohtaiset tiedot on esitetty tässä raportissa myöhemmin. Raportin, kyläsuunnitelman sekä Tammelan kyläohjelman laadinnasta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden K&T-keskus yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa. Tämän raportin on laatinut Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelija Oskari Kekkonen. Työn ohjaajina toimivat Tero Uusitalo ja Anne Virtanen HAMK:sta. 1

2 2. Vastaajien tiedot Kyselyitä lähetettiin Tammelan Liesjärven kylälle 182 kappaletta. Vastauksia saatiin yhteensä 36kpl, joten vastausprosentiksi muodostui 20. Vastauksista kuusi oli Internet-vastauksia. Vastaajista naisia oli 22 ja miehiä 14. Yli puolet vastaajista oli iältään vuotiaita (17 vastaajaa), toiseksi eniten vastaajia oli yli 65- vuotiaiden ryhmästä (10). Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous (kuvio 1). Vastaajien talouksissa asui yhteensä 89 henkilöä. Talouksissa asui eniten vuotiata (55 %) ja toiseksi eniten 6-17-vuotiaita (15 %) (kuvio 2). Kuvio 1. Vastaajien talouksien koko. Kuvio 2. Vastaajien talouksien ikäjakauma. Vastanneiden talouksien yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela (12 työssäkävijää) ja Forssa (7). Suurin osa vastaajista oli asunut kylällä pitkään, sillä vain kolme vastaajaa oli asunut kylällä 0-2 vuotta - sen sijaan yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta (kuvio 3). Kuvio 3. Vastaajien asumisajat kylässä. 2

3 3. Kylän nykytila Kyläläisten näkemyksiä kylän nykytilasta kartoitettiin avoimella kysymyksellä: Mikä tekee kylästänne erityisen?. Kyselyyn vastanneiden mielestä Liesjärven kylästä tekee erityisen varsinkin luonto, sillä 11 vastauksessa mainitaan tai viitataan jotenkin luontoon, joka koetaan useimmiten miellyttäväksi ja kauniiksi. Usein mainittu asia oli myös rauhallisuus kuudella maininnallaan. Muita mainittuja asioita olivat mm. turvallinen asuinympäristö, kotikylä ja metsähallituksen suorittamat hakkuut ja koulun loppuminen. Kaikki maininnat löytyvät liitteenä raportin lopusta. Kyläläisten mielipiteitä kylän ympäristöstä kartoitettiin esittämällä kylän ympäristöön liittyviä väittämiä. Suurin osa vastaajista oli esitettyjen väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä (kuvio 4). Varsinkin retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksia, sekä juomaveden laatua pidettiin kylän alueella hyvinä. Kylällä myös viihdytään, sillä yli 80 % vastaajista pitää Liesjärveä ainakin jossain määrin viihtyisänä. Eniten eri mieltä vastaajat olivat väittämän Kylän tiestö on kunnossa kanssa. Kuvio 4. Näkemykset kylän ympäristön nykytilasta. Kylän toiminnallisuudesta kysyttiin myös väittämien avulla. Vastaajien näkemykset väittämien esittämistä näkemyksistä erosivat tässä osiossa jo enemmän (kuvio 5). Useimpien vastaajien mielestä naapuriapu, kylän ja koulun yhteistyö sekä tiedonkulku toimivat kuitenkin kylässä hyvin. Vastausten perusteella kylällä työllistyminen on vaikeaa, yhteistyö lähikylien ja ulkopuolisten tahojen kanssa koetaan jokseenkin vähäiseksi. 3

4 Kuvio 5. Näkemykset kylän toiminnallisuudesta. Liesjärven kylän nykytilan palveluista kysyttäessä, vastaajat olivat tyytyväisimpiä kylän jätehuolto- ja kirjastopalveluihin (kuvio 6). Vähiten tyytyväisiä oltiin kyläkauppaan, kylän kouluasioiden hoitamiseen, koululaisten iltapäivähoitoon, lasten päivähoitoon ja julkiseen liikenteeseen. 4

5 Kuvio 6. Näkemykset kylän palveluista Liesjärven kyläläisiä pyydettiin myös antamaan arvosana kylän nykytilasta asteikolla Vastaajat antoivat kylälle vaihtelevia arvosanoja, eniten seitsikkoja (kuvio 7). Kylän arvosanojen keskiarvoksi muodostui näin 6,97. Arvosanaa alensivat varsinkin kouluasia ja palvelut. Arvosanaa taas nostivat kylän ympäristö, mutta arvosanoja perusteltiin monenlaisin sanankääntein, esim. Kylillä on mahdollisuuksia, joita ei hyödynnetä. Koulun ja metsäoppilaitoksen huono tilanne, kyläkaupan tilanne. ja rauhalline maalaiskylä, mutta toimintaa voisi olla enemmän. Kuvio 7. Arvosanat kylän nykytilanteesta. 5

6 Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida vapaasti kylän nykytilaa ja varsin monet vastaajat olivatkin avanneet sanaisen arkkunsa. Varsinkin kylän kouluasiat nousivat kommenteissa esille: Koulun lakkauttaminen olisi kuolonpiikki koko kylälle jollei kylän yhteistä toimintaa aleta pikimmiten parantaa/laajentaa. ja Kuoleeko kylä kokonaan, kun viimeinenkin koulu (metsäoppilaitos) myynnissä? Myös kyläkauppa ja jäteasiat puhuttivat: Kyläkauppa olisi saatava. Jäteastioiden poisto oli ISO TAKAPAKKI!. Kaikki arvosanojen perustelut ja kylän nykytilaan liittyvät kommentit löytyvät liitteenä raportin lopusta. 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Kylän tulevaisuuteen liittyen kyläläiset saivat kertoa millaiseksi he näkisivät kylän tulevaisuudessa, jos kylän asiat menevät niin kuin vastaaja itse haluaa. Monet vastaajat toivoisivat kylällä olevan nykyistä enemmän toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Myös kauppaa, postia ja lisää matkailua kaivattiin. Tässä pisimmälle visioineen näkemys tulevaisuuden Liesjärvestä: Kylässä olisi hyvä kyläkauppa, peruskoulu ja työpaikkoja kuten metsäkoulu aikaisemmin ja matkailuyritykset olisivat onnistuneet hyvin markkinoimaan luontoympäristömme. Kunta olisi hoitanut hienosti kaavoituksen kuntoon, niin että tontteja olisi myyty helsinkiläisille + muille kuntaan muuttajille ja rakennustoiminta olisi sen vuoksi vilkasta. Varmaan jotkut muuttajista olisivat perustaneet tänne oman yrityksenkin. Tiestö olisi hyvässä kunnossa ja aurattu ja hiekoitettu aamuvarhain. Ainakin yksi perhepäivähoitaja hoitasi pienimpiä, ehkä ryhmis toimisi, koululla olisi iltapäivähoitomahdollisuus. Nuorilla olisi kerhoja ja urheilutoimintaa vapaa-ajalla, ikäihmisten toiminta olisi aktiivista, liesjärveläisille olisi oma kodinhoitaja, joka kiertäisi tarvitsijoiden luona. Seurakunta olisi myös palkannut yhden työntekijän kylälle, hän pitäisi pyhäkoulut, kerhot ja kävisi vanhusten luona.... Kaikki ilmaistut visiot kylän tulevaisuudesta löytyvät liitteenä raportin lopusta. Kylän kehittämiskohteita etsittiin myös esittämällä väittämiä, joihin vastaajat saivat esittää mielipiteensä (kuvio 8). Kyläläisten mielestä varsinkin kylän yritysten palveluja tulisi markkinoida ja kylätalon käyttömahdollisuuksia lisätä. Myös tietoliikenneyhteydet kaipaisivat ainakin jossain määrin kehittämistä lähes kaikkien vastaajien mielestä. Retkeilymahdollisuuksia vastaajien mielestä näyttäisi olevan kylällä riittävästi. 6

7 Kuvio 8. Kylän kehittämistarpeet. Väittämien jälkeen vastaajat saivat mahdollisuuden ilmoittaa kylän muita kehittämiskohteita tai esittää tarkennuksia väittämille. Vastaajat esittivät muiksi kylän kehittämiskohteiksi mm. majoituspalveluita, yhteistyö Metsähallituksen kanssa, metsäkoulun tilojen saaminen kyläläisten käyttöön ja uimaranta. Kaikki vastaajien esittämät kehittämiskohteet löytyvät liitteenä. Väittämien yhteydessä kyläläisiä pyydettiin asettamaan kehittämiskohteita myös kiireellisyysjärjestykseen valitsemalla väittämistä viisi kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kuviossa 9 on listattu vastaajien mielestä kymmenen kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteet on asetettu kuviossa tärkeysjärjestykseen niiden mainintakertojen mukaan, välittämättä siitä oliko kehittämiskohde vastaajan mielestä kiireellisin tai vasta viidenneksi kiireellisin. Kiireellisimpänä eli tärkeimpänä kehittämiskohteena kyläläiset pitivät kylätalon tms. tilan käyttömahdollisuuksien lisäämistä 11 maininnalla. Myös teiden kunnostaminen ja tonttitarjonnan kartoittaminen ja tonttien markkinointi olivat vastaajien mielestä tärkeimpiä kehittämiskohteita. 7

8 Kuvio 9. Kiireellisimmät kylän kehittämistarpeet. Kyläläisten mielestä kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi kehittää varsinkin palveluiden järjestämisessä (kuvio 10). Tavoiksi miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää, kyläläiset esittivät mm. Kirkonkylältä voisi joskus poiketa kylillekin! ja Kunta voisi tukea kyliä enemmän ja jättää sen kirkonkylän paapomisen vähemmälle. kyllä yks forssa riittää. loppujen lopuksi kylät on se tammelan sielu.. Kaikki ehdotukset löytyvät liitteestä. Kuvio 10. Kylän ja kunnan yhteistyön kehittämistarpeet. 8

9 5. Palvelutarpeet Kyläläisiltä kysyttiin myös millaisia palveluita he arvelevat tarvitsevan kylältä lähitulevaisuudessa (kuvio 11). Kyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten tarvittu palvelu kylällä oli kauppa, jota tarvitsisi lähes kaikki vastaajat. Myös kirjasto- ja kotihoitopalvelut koettiin tarpeellisina. Vähiten tarvetta tuntui olevan etätyöpisteelle, mutta jollekin vastaajalle sekin saattaa tulevaisuudessa olla tarpeellinen Uusiksi kylän palveluiksi kyläläiset ehdottivat mm. päivähoitoa, koulua, erilaisia kerhoja, kauppa lisäisi tuotevalikoimaansa, kunnollista kauppaa, liikuntamahdollisuuksien kehittämistä yhdessä Eerikkilän urheiluopiston kanssa. Kaikki ehdotukset löytyvät liitteenä. Kuvio 11. Kyläläisten palvelutarve lähitulevaisuudessa. Palveluiden ostohalukkuutta kyläläisiltä kysyttäessä kävi ilmi, että yli puolet kysymykseen vastanneista olisi valmis ostamaan yksityisiä palveluja (kuvio 12). Kotitalousvähennystä koskevaan kysymykseen vastasi yhteensä 33 vastaajaa, joista 26 tunsi kotitalousvähennyksen käytön. Kyselyyn vastanneista kuusi ilmoitti, että voisi tarjota tai tuottaa kylällä jotain palvelua. Kyselyyn vastanneista kuusi olisi valmis ostamaan kylältä siivouspalveluja. Myös muita yksityisiä palveluita kylältä ostettaisiin, mikäli niitä olisi saatavissa: kiinteistönhoito (8 mainintaa), lastenhoito (4), hoivapalvelut (1), ateriapalvelu (1) ja kyläbussi (1). Useimmat vastaajat (8) olisivat valmiita maksamaan edellisistä palveluista tunnilta. 9

10 Kuvio 12. Yksityisten palveluiden ostohalukkuus, kotitalousvähennyksen tunnettuus ja palveluntuottamisen halukkuus. 6. Osallistuminen Vastaajien keskuudessa suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitoon oli talkoot, sillä peräti 18 vastaajaa osallistuisi talkoisiin (kuvio 13). Kyläyhdistyksen toimintaan näyttäisi kyselyn mukaan olevan halukkaita (9 vastaajaa), mutta toisaalta, peräti kuusi vastaajaa ilmoitti, ettei haluaisi osallistua kylän toimintaan. Muuksi osallistumistavaksi kylän toimintaan eräs vastaaja kertoi kylän markkinoimisen. Yksi vastaaja ilmoitti halukkuutensa vetää kerhotoimintaa tarpeen ja osaamisen mukaan ja toinen kyläläinen haluaisi vetää kirjallisuuskerhoa. Kuvio 13. Osallistumishalukkuus kylän asioiden hoitoon ja kehittämiseen. 10

11 7. Viestintä Liesjärven kylällä tiedotus kaipaa kehittämistä sillä varsin moni vastaaja koki, ettei ollut saanut riittävästi tietoa kylän alueen tapahtumista (kuvio 14). Vastanneiden keskuudessa suosituin tiedotuskanava on ehdottomasti kotiin jaettava kylätiedote, sitä käyttäisi jokainen kyseiseen kysymykseen vastannut. Myös paikallislehteä ja kylän ilmoitustaulua käyttäisi vähintään satunnaisesti noin 90 % vastaajista. Vastaajista jopa 20 % käyttäisi www-sivuja kimppakyytien järjestämiseen. Kuvio 14. Tiedon riittävyys kylän tapahtumista ja yhdistysten toiminnasta. Kuvio 15. Tiedostuskanavien käyttöhalukkuus. Internet-sivujen käytöstä kysyttäessä lähes puolet vastaajista ilmoitti käyvän oman kylän nettisivuilla vähintäänkin noin kerran kuukaudessa (kuvio 16). Myös Tammelan kunnan sivuilla vierailee kutakuinkin yhtä moni vastaaja ja yhtä usein kuin oman kylän sivuilla. Tammelan kylien kehittämiseen liittyvillä sivustoillakin oli muutama vastaaja vieraillut, vaikkakaan niitä ei ole kyläläisille juuri markkinoitu. Yli puolet vastaajista käyttäisi sähköisiä viestimiä kylän asioiden hoidossa tiedonhakupaikkoina (kuvio 17). Myös keskustelufoorumeina ja aloitteiden ehdotuspaikkoina viestimiä käytettäisiin. 11

12 Internet-sivuja ehdotettiin käytettävän myös kylän ja kylän yritysten markkinoinnissa, kilpailuihin ja erilaisten tietojen jakamiseen. Kylälle toivottiin myös yhteispalvelupistettä, esim. kyläkoululle, jossa voisi käyttää tietokonetta. Sähköisiä viestimiä myös kritisoitiin, sillä erään vastaajan mielestä ne palvelevat todella pientä osaa kyläläisistä, kun pitäisi huomioida jokainen kyläläinen. Kaikki kommentit ja ehdotukset Internet-sivujen käyttöön löytyvät liitteenä. Kuvio 16. Internet-sivustojen käyttö. Kuvio 17. Sähköisten viestimien käyttö kylää koskevissa asioissa. 12

13 8. Yhteenveto Tammelan Liesjärven kylällä kyläkysely lähetettiin 182 kotitalouteen. Vastauksia saatiin 36 taloudesta, jolloin vastausprosentiksi muodostui näin 20. Vastanneissa talouksissa asui yhteensä 89 henkilöä. Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous. Vastanneiden kotitalouksien yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela ja Forssa. Suurin osa vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta. Kysyttäessä mikä Liesjärven kylästä tekee erityisen, vastaajat mainitsevat useimmiten luonnon, mikä koetaan lähinnä miellyttävänä ja kauniina. Kylän ympäristöön ollaan enimmäkseen tyytyväisiä. Vastaajien mielestä Liesjärven kylä on luonnonläheinen, retkeily- ja ulkoilumahdollisuudet ovat kylällä hyvät, kuten myös juomaveden laatu. Vastaajien näkemykset kylän toiminnallisuudesta vaihtelivat enemmän kuin kylän ympäristöstä. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat naapuriapuun kylällä, sekä kylän ja koulun yhteistyön sujumiseen. Kylällä työllistymien koettiin vaikeana. Kylällä toimivista palveluista tyytyväisimpiä oltiin jätehuolto- ja kirjastopalveluihin. Useat kylän palvelut kaipaisivat myös kehittämistä, varsinkin julkinen liikenne, lastenhoitopalvelut ja kyläkauppa. Kysyttäessä kouluarvosanaa kylän nykytilasta, arvosanojen keskiarvoksi muodostui 6,97 asteikolla Arvosanojen perusteluissa kylän arvosanaan vaikuttivat koulujen lakkauttamiset ja kylän ympäristö, jotka nousivat esiin myös kylää koskevissa kommenteissa. Vastaajat toivoivat tulevaisuudessa kylälle mm. lisää yhteisöllisyyttä, toimintaa ja matkailua. Myös kouluja ja työpaikkoja kylälle kaivattiin. Tärkeimmiksi kylän kehittämiskohteiksi vastaajat nostavat kylän yritysten markkinoimisen ja kylätalon tms. tilan käyttömahdollisuuksien lisäämisen. Myös kylän tonttitarjonta tulisi kartoittaa ja tontteja markkinoida aktiivisesti. Kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi vastaajien mielestä kehittää varsinkin palveluiden järjestämisen osalta. Vastaajien mielestä kylät tarvitsisivat kunnalta enemmän tukea. Lähitulevaisuudessa ylivoimaisesti tarpeellisemmaksi kylän palveluksi nousi kauppa, jota tarvitsisi lähes jokainen vastaaja. Tarpeellisimpien palveluiden joukossa olivat myös kirjasto- ja kotihoitopalvelut. Vastaajien joukossa vähiten tarvetta oli etätyöpisteelle. Uusiksi kylän palveluiksi vastaajat ehdottivat mm. päivähoitoa, erilaisia kerhoja ja liikuntamahdollisuuksien kehittämistä yhdessä Eerikkilän urheiluopiston kanssa. Kahdeksan vastaajaa olisi valmis ostamaan kiinteistönhoitopalveluja, mikäli niitä olisi saatavissa kylältä. Myös siivous- ja lastenhoitopalveluille olisi kylällä ostajia. Useimmat vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista tunnilta. Vastaajien keskuudessa suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitoon oli talkoisiin osallistuminen. Liesjärven kylällä tiedottaminen kaipaa kehittämistä, sillä varsin moni vastaaja koki, ettei ollut saanut riittävästi tietoa kylän alueen tapahtumista. Suosituin tiedotuskanava kylällä on ehdottomasti kylätiedote, sillä sitä käyttäisi ainakin satunnaisesti jokainen vastaaja. Paikallislehti ja kylän ilmoitustaulu olivat myös suosituimpien tiedotuskanavien joukossa. Tammelan kunnan ja oman kylän nettisivut olivat vastaajien keskuudessa kutakuinkin yhtä suosittuja niillä vierailee kerran kuukaudessa melkein puolet vastaajista. Kylän asioiden hoitoon sähköisiä viestimiä käytettäisiin varsinkin tiedonhakupaikkoina. 13

14 Liitteet: Alle on listattu kyläkyselyn avointen kysymysten vastaukset. Vastauksia on sensuroitu. Mikä tekee kylästänne erityisen? rauhallinen maalaiskylä Kaunis metsäluonto >< Metsähallituksen raiskaushakkuut. Koneurat murskaavat sieni- ja marjamaat. Hakkuujätteet sikin sokin metsään korjaamattomiksi. Erittäin kauniit maisemat ja vesistö. Rauhallinen, järvirikas maalaiskylä. Tarpeeksi kaukana kirkonkylästä. Pieni, metsäinen ja rauhallinen. Olemme kesäasukkaita pääasiassa. Luonto, luonto ja luonto. Luonnonkaunis erämaaympäristö. Luonnonkauneus, rauhallisuus. luonnonläheinen rauhallinen, kaunis kaunis luonto, liesjärven kansallispuisto kaunis luonto ja lähellä, mukavat ihmiset kokonaisuus kaunista Helsinkiin 80km tekee kylästä hyvän loma- ja virkistyspaikan. Oli ennen hyvä kylä. Tuli erikoinen kun koulu loppui. Huono yhteishenki ja uskomaton asenne kylän alasajoon ASENNEVAMMA Kotikylä, asuinympäristö tuttu, ei mitään erityistä! Miksi pitäisi olla? järvi ja kauniit maisemat luonnonläheisyys luonto, rauhallinen&turvallinen asuinympäristö Perustelkaa lyhyesti antamanne arvosana. olen tyytyväinen kylään tällaisenaan Kylän asukkaiden yhteishenki ei ole paras mahdollinen? kaikki ei toimi niinkuin pitäisi mutta moni asia toimii Koulua ollaan lopettamassa ja valaistusta kylälle ei saada, vaan se on laitettu metsään. Ja asukkaat ovat koko ajan vähenemässä, koska nuorempia ei saada kylälle muuttamaan. Oma tupa, oma lupa! Sosiaalitapausperheet rauhallisia ei ylimääräistä häiriötä havaittavissa. Hiljainen kylä elää hiljaista elämää. Ei kyläkauppaa, ei bussiliikennettä. Koulu lähdössä, kauppa olematon, lapsiperheille vähän tekemistä. Ei julkista liikennettä vain yksi vuoro. Ei kunnollista kyläkauppaa. Kylillä on mahdollisuuksia, joita ei hyödynnetä. Koulun ja metsäoppilaitoksen huono tilanne, kyläkaupan tilanne. Liesjärvelle täytyisi saada myymälä- & pankkiauto. Kirjastoauto on tarpeeton,turha menoerä kunnalle. Aina on parrannettavaa. kylän asukkaiden aktiivisuus liian huono parempaa ei voi antaa ei valittamista rauhalline maalaiskylä, mutta toimintaa voisi olla enemmän palvelut ovat vähentyneet 22 vuodessa paljon, koulu on uhan alla lopettaa Kutsutaksia ei ole. Oma auto välttämätön. Koulun lopetus ja nuorison väheneminen Parantamisen varaa on 14

15 Yleisasenne. Huono yhteishenki, koulun alasajo, kylään muuttoa ei tueta, ei lapsiystävällinen kylä, ei kauppaa. Liesjärvellä ei tarjolla muuta kuin luonto. Tämä on hyvä kylö asua, mutta jos koulu viedään, menee toimintamahdollisuus kaikenikäisiltä, koska meillä on koulun lisäksi toimintaa kainkenikäisille. Koulu on kylän sydän, jonka köyhät esi-isät ovat rakentaneet. Armahtakaa kyläkoulut! Menettelee Ympäristö täydellinen, mutta palvelut puuttuvat asukasrakenne alkaa olla aika iäkästä; nuoria perheitä kaivattaisiin lisää; näillä palveluilla pärjää kylällä, kun on auto millä kulkea linja-autoyhteydet retuperällä, kokoontumistilat (esim kyläjuhlat) ala-arvoiset, hyvä yhteishenki Palvelut eivät ole riittävät. Koulut loppumassa Mitä muuta kylän nykytilaan liittyen teillä on kommentoitavaa? Valtakunnalliset maankäyttö rajoitukset eivät ole maalaiskylien kehitykselle suotuisat! Kehittyäkseen kylät tarvitsevat uusia asukkaita ja sen edellytyksenä on usein asuinpaikkojen rakentaminen, poikkeuslupien saanti uusille asunnoille on kuitenkin turhan vaikea ja epävarma haaste kun kuntien omilta päättäjiltä valta rakennuslupien myöntämiseen on siirretty käytännössä läänin ympäristökeskuksille. Liesjärvelläkin on uusia hankkeita olemassa, mutta... koulun poistuminen harmittaa pienten koululaisten koulumatkat venyvät pitkiksi. Tulevan jätehuollon hankaluus osavuotisille pientalouksille. Kyläläiset ovat passiivisia. Kylä valmistautuu talviuneen ja hiljaiseloon koulujen hiipuessa loppuun... Mitähän metsäkoulun myynti tuo tullessaan. On ollut hyvä paikka asua, toivottavasti asutaan täällä edelleenkin. Kyläkauppa olisi saatava. Jäteastioiden poisto oli ISO TAKAPAKKI! Kuoleeko kylä kokonaan, kun viimeinenkin koulu (metsäoppilaitos) myynnissä? Yöllä metsässä palavat pururatavalot voisi siirtää katuvaloiksi maantien varteen, koska käyttö yleisellä tiellä on huomattavasti runsaampaa. myytävät tontit liian kalliita huonot kulkuyhteydet mukava asua ja elää kaikki eivät saa kunnallistekniikkaa vaikka tarvetta olisi(jätevesipumppaamopuuttuu) Ala-asteen ja metsäkoulun lopettaminen uhka. Huonontaa kylän kehittämismahdollisuuksia. Nykytilanne näyttää siltä, että 10 vuoden kuluttua kylä on pelkkää karhunlaidunta. Iso plussa kirjasto- ja jätskiauton reitille ja palveluasenteelle. Koulukyydin asenne kohdallaan =) Liesjärventiellä ei ole turvallista liikkua jalan/pyörällä. Väestö vanhenee, kylä hiljenee, mutta on silti mukava maalaiskylä asustella ja elellä kun kyläkoulu loppuu, toivottavasti koulu jää kylän käyttöön. Uimapaikka puuttuu edelleen ei tekemistä Koulun lakkauttaminen olisi kuolonpiikki koko kylälle jollei kylän yhteistä toimintaa aleta pikimmiten parantaa/laajentaa. Palvelut keskittyvät kirkonkylään, esim. lapsi pitäisi viedä sinne päivähoitoon, jopa perhepäivähoitopaikat ovat siellä, kaupat ovat keskustassa, edes kouluverkkoa ei pidetä koko kunnan alueella, vaan reuna-alueiden lapset saavat pitkät koulupäivät ja itselleen vieraan opiskeluympäristön, missä ovat lähikoulut? Kun palvelut on poistettu, tieverkkokin hoidetaan toisarvoisena. Kouluje, alakoulun ja metsäkoulun lopettaminen heikentää kuntaa entisestään. Kyläkauppa kituu. Jos asiat menevät niin kuin haluaisitte, niin millainen kylänne voisi tulevaisuudessa olla? Toivoisin kylän säilyvän rauhallisena luonnon läheisenä paikkana, jonka asukasmäärä ei juurikaan lisääntyisi. Kylässä asuisi nuoria lapsiperheitä, kylällä olisi toimiva lähikauppa ja postipalvelut mahdollisesti kansakoulun ala-aste ja viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä talvella hiihto mahdollisuus ja kesällä yleine uimaranta!! 15

16 Hieman aktiivisempi ja lapsille enemmän toimintaa. Kaikki puhaltaisivat yhteen hiileen ja jokainen tulisi ilolla yhteiseen toimintaan. Muutama uusi talo ja asianmukainen kauppa. Lasten päivähoito ja kerhotoiminta vireää, myös vanhusten. Ehkä hieman vastaanottavampi, eikä toimintaa ole koskaan liikaa. Kaunis ja viihtyisä. Toimintaa ja mahdollisuuksia tavata, vaikka lapsiperheiden kesken, muutakin kuin ryyppäjäiset kyläjuhlilla. Elävä ja houkutteleva asuinpaikka kouluine ja kauppapalveluinenn sekä paremmat kulkuyhteydet julkisella liikenteellä. virkeä ja eloisa kylä elävä asiamiesposti olisi hyvä ja kaupasta saisi maitoa tilaamattakin toimiva kyläkauppa Ikäjakauma tasaisemmaksi, peruspalveluita vauvasta vaariin (esim. Kauppa, perhepäivähoito ja kotihoito) Katuvalot, yhdistystoimintaa enemmän. Pieni viihtyisä yhteen hiileen puhaltava yhteisö. enemmän nuoria perheitä, kylätoiminnassa mukana enemmän vastaavia ihmisiä ja parempi yhteishenki asukkaiden kesken. Perheille yhteinen uimaranta Enemmän matkailua, "kesäkylä". Peruspalvelut turvatut ja kunnan taholta tuetut. Luonnosta pitää pitää huolta, se on kylämme valttikortti, jota voisi hyödyntää lisää. Pieni mutta pippurinen kylä. Yhdistystoimintaa voisi kehittää, uutta verta kehiin, nuorekkuutta ja tuoreita ideoita! järjestetään vaikka kyläyhdistysvaalit. Kylässä olisi hyvä kyläkauppa, peruskoulu ja työpaikkoja kuten metsäkoulu aikaisemmin ja matkailuyritykset olisivat onnistuneet hyvin markkinoimaan luontoympäristömme. Kunta olisi hoitanut hienosti kaavoituksen kuntoon, niin että tontteja olisi myyty helsinkiläisille + muille kuntaan muuttajille ja rakennustoiminta olisi sen vuoksi vilkasta. Varmaan jotkut muuttajista olisivat perustaneet tänne oman yrityksenkin. Tiestö olisi hyvässä kunnossa ja aurattu ja hiekoitettu aamuvarhain. Ainakin yksi perhepäivähoitaja hoitasi pienimpiä, ehkä ryhmis toimisi, koululla olisi iltapäivähoitomahdollisuus. Nuorilla olisi kerhoja ja urheilutoimintaa vapaa-ajalla, ikäihmisten toiminta olisi aktiivista, liesjärveläisille olisi oma kodinhoitaja, joka kiertäisi tarvitsijoiden luona. Seurakunta olisi myös palkannut yhden työntekijän kylälle, hän pitäisi pyhäkoulut, kerhot ja kävisi vanhusten luona (miksi kaiken täytyy nykyään ollakin niin erikoistunutta?). Mitä muita kehittämiskohteita kylältä löytyy? toimiva kyläkauppa majoituspalveluja Jätehuolto, kyläkeskusten "katuvalot", asukkasmäärän kohottaminen toimintaa lapsille ja nuorille. hoitopaikka olisi mukava olla kylällä. Yhteistyötä Metsähallituksen kanssa tulisi lisätä luonnon pilaamisen ehkäisemiseksi. Eikö luonnonsuojelu kuulukaan M:n tehtäviin? Metsäkoulun rakennuksia ja tiloja kyläläistenkin käyttöön. Esim. punttisalin kehittäminen, hallit ja pajat kerhotoimintaan. Kauppapalvelut, julkinen liikenne, yhteiset uimarannat, vanhustenkuljetus. talkoohengen takaisinsaaminen kylälle kyläkauppa kesätori pitempään auki Koululle monipuolista vapaa-ajan toimintaa, yrittäjiä kylään, lapsiperheitä lisää kaupasta kompostiin - Kaikki! Kunnan ja koulun yhteistyötä kehittää ja ainainen lopetusuhkailu lopettaa uimaranta Julkinen liikenne olematonta. Liikuntamahdollisuuksia voisi lisätä tai ainakin markkinoida ja esim kunnostaa pururataa ym. Miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää? 16

17 Vaikea kysymys, yksityinen ihminen ei useinkaan pääse sisälle kunnassa päätettyihin asioihin. Jonkinverran avoimmat kunnan päättävien elimien kokouspöytäkirjat internetissä olisi pieniapu, nykyinen käytäntö jossa päätösten perusteena olevat liitteet jätetään pois heikentää pytäkirjoista saatavaa asia tietoa? Kirkonkylältä voisi joskus poiketa kylillekin! Jäteastiat pitäisi jättää nykyiselleen. Koulu ehdottomasti säilytettävä. Tuotaisiin palveluja kylälle, ettei kaikki kirkonkylässä, esim. parturi, jalkahoito... Kunnon osa valtuustoilla Kunnan täytyy ruveta valvomaan jätevesiviemäreitten alituksia järvissä(luvat on saatu, toteutus tehdään omavaltaisesti esim. Lintumaanjärven alitus) Vaihtamalla kunnan johtajaa Saatava Forssa Tammela asukaslukua töitä! Mahdetaanko kunnassa muistaa koko kylän olemassaoloa?!? Koulu pitää ehdottomasti säästää kylällä, se on tärkeää kaiken ikäisille. Ainoa kunnon palvelu kylällä. Eikö syrjäkylillekin pitäisi jotain jättää, ei täällä paljon pyydetä. Miten oletetaan saada tontteja myydyksi, jos kaikki palvelut viedään? nuorille ja lapsille enemmän toimintaa->tammelan nuorisotoimen apua voisi käyttää Kunta voisi tukea kyliä enemmän ja jättää sen kirkonkylän paapomisen vähemmälle. kyllä yks forssa riittää. loppujen lopuksi kylät on se tammelan sielu. Kylälle ehdotettuja uusia palveluja Päivähoito, kerhotoimintaa kaikenikäisille. Nuorille aikuisille harrastusmahdollisuuksia. Kauppa Kunnon kauppa, koulu, liikuntamahdollisuutta voisi parantaa Eerikkilän kanssa. Vanhuksille myymälä-auto ja pankkipalvelut. kunnollinen kauppa nettiyhteydet paremmaksi ja kauppa voisi lisätä tuotevalikoimaa kylällä oma taxi ja joukkoliikenne lapsille ja nuorille: kerhoja tai yhteiskyytejä kirkonkylälle kerhoihin. Naisille ja miehille retkiä kerhoja sun muuta Kohderyhmille suunnattua toimintaa, esim yhteisiä retkiä, liikuntatapahtumia ym virkistystoimintaa. koulutuksia ym. kerhoja myös aikuisille. Palveluita joita kyläläiset olisivat valmiita ostamaan, mikäli niitä olisi saatavissa kylältä Siivouspalveluita 6 kpl Lastenhoito 4 kpl Kiinteistönhoitopalveluita(esim. kylätalkkari) 8 kpl Ateria 1 kpl Hoivapalvelut 1 kpl Kyläbussi 1 kpl Vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista 0-9 /h, 2 kpl /h, 8 kpl /h, 2 kpl 30 /h tai enemmän, 0 kpl Muita osallistumistapoja kylän asioiden hoitoon Kerhotoiminnan vetäminen tarpeen ja osaamisen mukaan. Kirjallisuuskerhon vetäminen. Kylän markkinoinnissa. 17

18 Ehdotuksia Internet-sivujen käyttöön Yhteistyötä kasvoista kasvoihin Keskustelufoorumi olis hauska idea! siellä voisi olla myös ajantasaiset tiedot järjestytyistä menoista, retkistä, tapahtumista, harrastustoiminnoista ja paikallisten firmojen yhteystietoja, mainoksia ym. Markkinoinnissa kylän ulkopuolella. Pitäisi olla yhteispalvelupiste (tietokone) esim. kyläkoululla. niissä on potentiaalia vaikka mihin kun markkinoidaan niitä ja saadaan ne lyötyä läpi! Minusta sähköisten viestimien kehittäminen palvelee todella pientä osaa kyläläisistä. Se voi olla tärkeä niille, jotka muutenkin ovat liikkuvia ja aktiivisia. Miten palvelemme kaikkia kyläläisiä ikärakenne huomioiden? kilpailuja? 18

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Torron kylän kyselytulokset

Torron kylän kyselytulokset Torron kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

Letkun kylän kyselytulokset

Letkun kylän kyselytulokset Letkun kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 8 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

Kaukjärven kyselytulokset

Kaukjärven kyselytulokset Kaukjärven kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto 1. Kylän sijainti ja historiikki 2. Vastaajien tiedot 3. Kylän nykytila 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset 5. Palvelutarpeet 6. Osallistuminen

Lisätiedot

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto Saari-Kaukola - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Hyvä Tammelan kylien asukas

Hyvä Tammelan kylien asukas Tammelan kylät ry Hämeen ammattikorkeakoulu Hyvä Tammelan kylien asukas Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa Tammelan kunnan asukkaiden toiveista kyläalueidensa kehittämiseksi. Kysely on jaettu jokaiseen

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto... 1 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 3 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 5 4. Palvelutarpeet... 7 5. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kirstilä-Kydön kyselytulokset

Kirstilä-Kydön kyselytulokset Kirstilä-Kydön kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 3 2. Kylän nykytila... 5 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 4. Palvelutarpeet... 12 5. Osallistuminen... 14 6.

Lisätiedot

Susikas Patakangas kyselytulokset

Susikas Patakangas kyselytulokset Susikas Patakangas kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Vastaajien tiedot...2 2. Kylän nykytila...3 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...6 4. Palvelutarpeet...8 5. Osallistuminen...9

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Sisältö Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 20.10.2015 (104 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Hakkarin koulun oppilaskunnan vastaukset Seuraavat asiat koemme erityisen tärkeiksi erilaisissa

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset Liisi Ylönen Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.3.2017 Millainen Maltsu? kysely Linkki kyselyyn Kysely toteutettiin syksyllä 2016 399 vastaajaa, 2146

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto

Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Puskaputtaajat seurakyselyn yhteenveto Summary1/2 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51) Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. 25.2.2015) 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39 49% vastanneista

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely 9.-31.12.2016 YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA 28.3.2017 KYSELYN LÄHTÖKOHDAT Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta alueesta

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset

Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset Sisältö Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 3 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 4.

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen VESISTÖT KUNTOON YHTEISTYÖLLÄ VYYHTI-, METSÄPURO- ja PERKAUS -hankkeiden yhteinen loppuseminaari 26.11.2014 Pohto, Oulu

Lisätiedot

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY 26.5.2009 Hyvä kylätoiminta-aktiivi! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota tietoa Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella sijaitsevista kylistä ja niillä toimivista yhdistyksistä.

Lisätiedot

Kysely Luhtikylä-Viljaniemen kyläsuunnitelmaa varten, kesäkuu 2014

Kysely Luhtikylä-Viljaniemen kyläsuunnitelmaa varten, kesäkuu 2014 Kysely Luhtikylä-Viljaniemen kyläsuunnitelmaa varten, kesäkuu 2014 Jaettiin postilaatikoihin koko kyläalueella toukokuun puolivälissä Palautus kyläiltaan 12.6. tai Jussi Syvärannan postilaatikkoon Kyselyjä

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö

KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö Maankäytön suunnittelu Tonttimarkkinointi Maisemankunnostus Uusia asukkaita Hyödynnettävä kyläkaavan antamat rakentamisen mahdollisuudet kylillä Tonttityöryhmän

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset

TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset TOENPERÄN KIRJASTON ASIAKASKYSELYN TULOKSET Paperikyselyn tulokset Asiakaskysely toteutettiin ajalla 2..27 29..27 kaikissa Toenperän toimipisteissä. Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperisena versiona

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kaupunginhallituksen iltakoulu 20.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki suomeksi KYLÄN turvallisuussuunnittelun ABC Kylien turvallinen ja toimiva arki Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Ongelmat voivat olla erilaisia arjen epäkohtia vaikkapa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tampere

Tulevaisuuden Tampere Tulevaisuuden Tampere Tampereen Lasten Parlamentin kommentit Tampereen tulevaisuustyöhön 1 Kysymys 1: Mitkä ovat Tampereen nykyiset vahvuudet? Missä olemme hyviä, mistä olemme ylpeitä? Tampereen nykyiset

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot