Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto Vastaajien tiedot Kylän nykytila Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Palvelutarpeet Osallistuminen Viestintä Yhteenveto Liitteet: Johdanto Tässä raportissa kuvataan keskeiset kyläkyselyn tulokset. Raportin tavoitteena on tuoda kyläläisille ja kylänkehittäjille eväät jatkotoimenpiteiden määrittämistä varten. Varsinainen kyläsuunnitelma laaditaan tämän raportin ja kyläläisten esittämien ideoiden priorisointien pohjalta tiiviimpään muotoon kevään 2010 aikana. Lisäksi kaikkien Tammelan kylien kyläsuunnitelmien pohjalta laaditaan Tammelan kyläohjelma keväällä 2010, jossa kuvataan kaikkien kylien yhteiset kehittämistarpeet. Tämä raportti on laadittu syksyllä 2009 Tammelan kylien kotitalouksiin kohdistetun kyselyn tuloksista. Kyläkysely lähetettiin kaikkiin kotitalouksiin postitse (yhteensä kpl). Lisäksi kysely oli avoimena Tammelan maaseudun kehittäjien sähköisessä keskustelufoorumissa Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista Tammelan kylistä yhteensä 555 kpl ja vastausprosentiksi muodostui näin 17 %. Tarkemmat kyläkohtaiset tiedot on esitetty tässä raportissa myöhemmin. Raportin, kyläsuunnitelman sekä Tammelan kyläohjelman laadinnasta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden K&T-keskus yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa. Tämän raportin on laatinut Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelija Oskari Kekkonen. Työn ohjaajina toimivat Tero Uusitalo ja Anne Virtanen HAMK:sta. 1

2 2. Vastaajien tiedot Kyselyitä lähetettiin Portaan Ojaisten kylälle 226 kappaletta. Vastauksia saatiin yhteensä 58 kpl, joten vastausprosentiksi muodostui 26. Vastauksista yhdeksän oli Internet-vastauksia. Vastaajista naisia ja miehiä oli yhtä monta(28kpl). Kaksi vastaajaa ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaajista yli puolet oli iältään vuotiaita (37), toiseksi eniten vastaajia oli yli 65-vuotiaiden ryhmästä (13). Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous (28kpl). Vastaajien talouksien koko vaihteli yhdestä kuuteen henkilöön (kuvio 1). Vastaajien talouksissa asui yhteensä 142 henkilöä. Talouksissa asui eniten vuotiata (54 %) ja toiseksi eniten 6-17-vuotiaita (18 %) (kuvio 2). Vastanneiden talouksissa oli yksi omaishoidon piirissä oleva. Kuvio 1. Vastaajien talouksien koko. Kuvio 2. Vastaajien talouksien ikäjakauma. Vastanneissa talouksissa yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela (19 työssäkävijää), Forssa (16), pääkaupunkiseutu (8), Tammelan naapurikunnat (7) ja Hämeenlinna (3). Suurin osa vastaajista oli asunut kylällä pitkään, sillä vain kaksi vastaajaa oli asunut kylällä 0-2 vuotta - sen sijaan yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta (kuvio 3). Kuvio 3. Vastaajien asumisajat kylässä. 2

3 3. Kylän nykytila Kysyttäessä mikä tekee Portaan Ojaisten kylästä erityisen, vastauksissa korostuu luonto, joka mainintaan jollain tavalla vähintään 12 kertaa, kuten esim. Ihana luonto ja puhdas maisema. Myös kylän kauneus, rauhallisuus ja historia mainitaan usein. Kolmelle vastaajalle Porras-Ojainen on kotikylä. Eikä hämäläisyys tai kylän läpi kulkeva Härkätiekään jää mainitsematta: Vanha Hämeen Härkätien varsi. Eräältä vastaajalta kylän rajat yltävät Saareen saakka, kun hän ilmoittaa Saaren olevan erityisen kaunis. Kaikki maininnat löytyvät raportin lopusta liitteenä. Kyläläisten mielipiteitä kylän ympäristöstä kartoitettiin esittämällä kylän ympäristöön liittyviä väittämiä. Lähes kaikki vastaajat olivat väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä (kuvio 4). Ainoastaan väittämässä Kylän rakennuskanta on kaunis löytyi vastaaja, joka oli väittämän kanssa täysin eri mieltä. Yli 90 % vastaajista piti juomaveden laatua kylällä hyvänä. Yli 80 % vastaajista piti kylää luonnonläheisenä. Kylällä näytetään myös viihtyvän, sillä väittämän Kylämme on viihtyisä kanssa täysin tai osittain samaa mieltä oli yli 90 %. Kuvio 4. Näkemykset kylän ympäristön nykytilasta. Kylän toiminnallisuudesta kysyttiin myös väittämien avulla. Näkemykset kylän toiminnallisuuteen liittyvistä väittämistä (kuvio 5) erosivat huomattavasti enemmän toisistaan kuin kylän ympäristöön liittyvissä. Siltikin valtaosa vastaajista oli edelleen kyselyssä esitettyjen väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä, mikä kertoo, että vastaajat olivat enimmäkseen tyytyväisiä kylän toiminnallisuuteen. Vastaajien mielestä naapuriapu, tiedonkulku ja kylän yhdistykset toimivat noin 90 % mielestä vähintäänkin hyvin. Yli 80 % vastaajista ajattelee kylän yhdistysten toiminnan olevan jokseenkin ajan hermolla. Vastaajat olivat eniten eri mieltä väittämien Kylällä on liikaa yhdistyksiä ja Kylällä työllistyminen on mahdollista kanssa. 3

4 Kuvio 5. Näkemykset kylän toiminnallisuudesta. Portaan Ojaisten kyläläiset olivat kyselyn mukaan enimmäkseen tyytyväisiä kylän palveluihin (kuvio 6). Yli 80 % vastaajista piti kylän jätehuoltopalveluja toimivina, kutakuinkin sama määrä piti myös kokoontumistiloja ja kirjastopalveluja riittävinä. Noin 90 % vastaajista oli ainakin osittain tyytyväinen kylän kouluasioiden hoitoon, koululaisten iltapäivähoitoon ja koulukuljetuksiin. Julkinen liikenne ja kyläkauppa kaipaisivat vastaajien mielestä kehittämistä. 4

5 Kuvio 6. Näkemykset kylän palveluista. Kyläkyselyssä kysyttiin kyläläisiltä myös arvosanaa kylän nykytilasta asteikolla Kyläläiset antoivat kylälle varsin hyviä arvosanoja, eniten kahdeksikkoja (kuvio 7). Kylän arvosanojen keskiarvoksi muodostui 7,82. Arvosanoja perusteltiin monenlaisin sanankääntein. Useimmat perustelut, minkä annetuista arvosanoista voi jo päätellä, olivat kylää kohtaan positiivisia, Kylä on elävä ja viihtyisä, ihmiset ovat mukavia, ei riitoja. Monet perustelut olivat lyhyitä ja ytimekkäitä, niissä todettiin usein, että kylä on hyvä asua tai, että kylä on viihtyisä. Myös kyläkaupan ja kevyen liikenteenväylien puuttuminen käy perusteluista ilmi. Toisaalta pidempiäkin perusteluita ja kritiikkiä annettiin, kuten Harvainvalta, liikaa passiivisia asukkaita, kohtalainen yhteishenki. Kaunis järvimaisema ja kantatiet.. Kuvio 7. Arvosanat kylän nykytilanteesta. 5

6 Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida Portaan - Ojaisten kylän nykytilaa vapaasti. Kommentit olivat hyvin samansuuntaisia kylän nykytilalle annettujen arvosanojen perusteluiden kanssa, mutta muutama pitkä analysointikin kommenttien joukosta löytyy. Tässä toinen niistä: Parhaimmillaan kylämme on maalaiskylänä. Tunnemme asukkaat, koko aikaa ei tarvi silti olla puuhaamassa jotain yhdessä. Asumme lähellä toisiamme, mutta yksityisyys taattu- Hädän hetkellä kylämme vahvuus näkyy. Silloin joukko toimii ja auttaa. Katuvaloja ei lisää, koska ei tämä mikään taajama ole. Nykyvalojakin voisi sammutella valoisalla iaaa. Vanhojen sukutilojen vastuu on suuri kylän hengen luojana, haluavatpa ne sitä tai ei.... Kaikki arvosanojen perustelut ja kylän nykytilaan liittyvät kommentit löytyvät liitteenä raportin lopusta. 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Kylän tulevaisuuteen liittyen kyläläiset saivat kertoa millaiseksi he näkevät kylän tulevaisuudessa, jos kylän asiat menisivät niin kuin vastaaja itse haluaa. Monet vastaajat toivoivat tulevaisuudessa kylälle mm. kauppaa, vuokra-asuntoja, työpaikkoja, kokoontumispaikkoja luontoon(esim. laavuja), enemmän yhteishenkeä, lisää asukkaita ja kevyenliikenteen väyliä. Kyläkoulun toivottiin myös säilyvän. Pisimmälle kylän tulevaisuuteen visioinut näki kylänsä seuraavanlaisesti: "Portaan kylällä on turvallinen asua ja liikkua. Ihmiset tuntevat toisensa ja pitävät toisistaan huolta. Asukkaat tuntevat kylän pitkän historian sekä luonnon. Yhteisiä tapahtumia on sopivasti ja kaikki osallistuvat tapahtumiin. Vanhukset voivat asua siellä missä itse haluavat ja palvelut pelaavat. Palvelut ovat nykytasolla kylällä on koulu, kauppa, posti ja liikuntamahdollisuuksia. Ympäristö on siisti ja puhdas, ihmiset välittävät siitä miltä heidän kotinsa ympäristö näyttää. Vesistöt ovat puhtaita ja kaikki voivat niitä käyttää virkistäytymiseen. Kylällä on pienyrittäjyyttä ja muutama isompikin yritys. Kylän sähköä tuotetaan tuulivoimalla.". Kaikki ilmaistut visiot kylän tulevaisuudesta löytyvät liitteenä raportin lopusta. Kylän kehittämiskohteita etsittiin myös esittämällä väittämiä, joihin vastaajat saivat esittää mielipiteensä (kuvio 8). Kevyen liikenteenväyliä tulisi lisätä lähes 90 % mielestä. Yhtä suuren ryhmän mielestä kylän yritysten palveluita tulisi markkinoida kyläläisille ja kesäasukkaille, sekä tonttitarjontaa tulisi kartoittaa ja tontteja markkinoida aktiivisesti. Myös jätevesihuollon tiimoilta kylällä kaivataan yhteistyötä lähes 90 % mielestä. Vastauksista näkyy selvästi, että kylän luonto- ja perinnekohteita tulisi kehittää, kylän vesistöt tarvitsisivat kunnostusta ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi lisätä. Tietoliikenneyhteydet kaipaisivat kehittämistä, sillä lähes 80 % vastaajista oli ainakin osittain sitä mieltä. Vastaajien mielestä kylällä on riittävästi kokoontumistiloja. 6

7 Kuvio 8. Kylän kehittämistarpeet. Väittämien jälkeen vastaajat saivat mahdollisuuden ilmoittaa kylän muita kehittämiskohteita tai esittää tarkennuksia väittämille. Kyläläiset esittivät mm. seuraavia kehittämiskohteita, jotka nyt ilmeisesti puuttuvat kylältä: maaseutumatkailu, lounaspalvelu, matonpesupaikka, korokkeet koulun läheisyyteen, yhteistyö lähikylien kanssa. Eräs vastaaja näki kehittämiskohteena kyläläisten aktivoimisen vaatijoista tekijöiksi, sillä hän epäili nykyisten aktiivien jaksamista tehtävissään. Myös jätteenkeräyspisteet puhuttivat vastaajia. Kaikki vastaajien esittämät kehittämiskohteet löytyvät liitteenä raportin lopusta. Väittämien yhteydessä kyläläisiä pyydettiin asettamaan kehittämiskohteita myös kiireellisyysjärjestykseen, valitsemalla väittämistä viisi kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kuviossa 9 on listattu vastaajien mielestä kymmenen kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteet on asetettu kuviossa tärkeysjärjestykseen niiden mainintakertojen mukaan, välittämättä siitä oliko kehittämiskohde vastaajan mielestä kiireellisin tai vasta viidenneksi kiireellisin. Kiireellisimpänä eli tärkeimpänä kyläläiset pitivät kevyenliikenteen väylien lisäämistä (19 mainintaa). Myös kylän tonttitarjonnan kartoittamista ja tonttien markkinointia pidettiin tärkeänä (15). 7

8 Kuvio 9. Kiireellisimmät kylän kehittämistarpeet. Kyläläisten mielestä kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi kehittää varsinkin palveluiden järjestämisessä (kuvio 10). Kylän ja kunnan yhteistyön kehittämiseksi ehdotettiin mm. kunnan päättäjien jalkautumista kylälle, Kunnan tulisi päätöksissään huolehtia siitä, että tietyt päätökset tehdään, eikä saada naapurikyliä toistensa kurkkuun. Vanhanaikaista hajoita ja hallitse johtamista tällainen. ja Kuntalaisten tulee yksityishenkilöinä valvoa etujaan kunnassa.. Kuvio 10. Kylän ja kunnan yhteistyön kehittämistarpeet. 8

9 5. Palvelutarpeet Kyläläisiltä kysyttiin myös millaisia palveluita he arvelevat tarvitsevan kylältä lähitulevaisuudessa (kuvio 11). Kyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten tarvittu palvelu kylällä oli kauppa, jota tarvitsisi 80 % vastaajista. Noin puolella vastaajista olisi lähitulevaisuudessa tarvetta myös koululle ja nuorten harrastusmahdollisuuksille. Vastaajien keskuudessa vähiten tarvetta koettiin olevan etätyöpisteelle. Uusiksi kylän palveluiksi ehdotettiin mm. miesten omaa kerhoa (2 mainintaa), kauppaa (6), siivouspalvelua (3) ja vanhusten päivätoimintaa. Kuvio 11. Kyläläisten palvelutarpeet lähitulevaisuudessa. Palveluiden ostohalukkuutta kyläläisiltä kysyttäessä kävi ilmi, että yli puolet kysymykseen vastanneista olisi valmis ostamaan yksityisiä palveluja (kuvio 12). Kotitalousvähennystä koskevaan kysymykseen vastasi yhteensä 55 vastaajaa, joista 44 tunsi kotitalousvähennyksen käytön. Kyselyyn vastanneista kymmenen ilmoitti, että voisi tarjota tai tuottaa kylällä jotain palvelua. Kyselyyn vastanneista 18 olisi valmis ostamaan kylältä siivouspalveluja. Myös muita yksityisiä palveluita kylältä ostettaisiin, mikäli niitä olisi saatavissa: kiinteistönhoito (9 mainintaa), remontointi (4), lastenhoito (6), hoivapalvelut (2), kotieläintenhoito (2), ateriapalvelu (1) ja polttopuiden teko (1). Useimmat vastaajat (9) olisivat valmiita maksamaan edellisistä palveluista tunnilta. 9

10 Kuvio 12. Yksityisten palveluiden ostohalukkuus, kotitalousvähennyksen tunnettuus ja palveluntuottamisen halukkuus. 6. Osallistuminen Vastaajien keskuudessa suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitoon oli talkoot (32 mainintaa), moni haluaisi osallistua myös lahjoittamalla tavaraa tai rahaa (24) ja yhtä moni ilmoitti toimivan henkisenä tukena (kuvio 13). Myös ystävä- tai lähimmäispalveluun haluttaisiin osallistua (12). 15 vastaajaa haluaisi osallistua kyläyhdistyksen toimintaan. Kyläkyselyyn vastanneista vain kolme ei halua osallistua kylän asioiden hoitoon tai kehittämiseen. Kolme vastaajaa ilmoitti muita osallistumistapoja kylän asioihin. Eräs vastaaja puhuu kylästään positiivisesti, toinen tarjoaisi kylälle tilapäisapua sekatyömiehenä ja kolmas ilmeisesti haluaisi järjestää kylällä yhteisiä harrastusiltoja tai -päiviä. Kuvio 13. Osallistumishalukkuus kylän asioiden hoitoon ja kehittämiseen. 10

11 7. Viestintä Porras Ojaisten kylällä tiedotus näyttää toimivan, sillä 39 vastaajaa ilmoitti saaneensa riittävästi tietoa kylän alueen tapahtumista (kuvio 14). Vastanneiden keskuudessa suosituin tiedotuskanava on ehdottomasti kotiin jaettava kylätiedote, sitä käyttäisi jokainen kyseiseen kysymykseen vastannut. Myös paikallislehteä ja kylän ilmoitustaulua käyttäisi vähintään satunnaisesti noin 90 % vastaajista. Vastaajien mielestä nykyistä tiedotusta voitaisiin parantaa mm. julkaisemalla kylälehteä useammin ja ilmoittamalla asioista ja tapahtumista riittävän ajoissa. Kuvio 14. Tiedon riittävyys kylän tapahtumista ja yhdistysten toiminnasta. Kuvio 15. Tiedostuskanavien käyttöhalukkuus. 11

12 Internet-sivujen käytöstä kysyttäessä kolmannes vastaajista ilmoitti käyvän oman kylän nettisivuilla vähintäänkin noin kerran kuukaudessa (kuvio 16). Myös Tammelan kunnan sivuilla vierailee kutakuinkin yhtä moni vastaaja ja yhtä usein kuin oman kylän sivuilla. Tammelan kylien kehittämiseen liittyvät sivustoja käytetään vielä varsin vähän. Kolmannes vastaajista käyttäisi sähköisiä viestimiä kylän asioiden hoidossa tiedonhakupaikkoina (kuvio 17). Reilu viidennes vastaajista käyttäisi sähköisiä viestimiä myös kylän kehittämisideoiden ja aloitteiden ehdotuspaikkana. Kuvio 16. Internet-sivustojen käyttö. Kuvio 17. Sähköisten viestimien käyttö kylää koskevissa asioissa. 12

13 8. Yhteenveto Portaan Ojaisten kylällä kyläkysely lähetettiin 226 kotitalouteen. Vastauksia saatiin 58 taloudesta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 26. Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous. Vastanneissa talouksissa asui yhteensä 142 henkilöä. Vastanneiden talouksissa yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela ja Forssa. Yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta. Kyläläisten mielestä Portaan Ojaisten kylästä tekee erityisen varsinkin kaunis luonto, sillä luontoon viitataan 12 vastauksessa. Vastaajien mielestä kylä on luonnonläheinen ja kylän juomavesi on laadultaan hyvää. Vastauksista näkyy, että kyläläiset ovat tyytyväisiä kylän ympäristöön. Suurin osa vastaajista oli ainakin jossain määrin tyytyväinen kylän toiminnallisuuteen. Naapuriapu ja tiedonkulku toimivat kylällä parhaiten. Myös kylän palveluihin oltiin varsin tyytyväisiä. Varsinkin kylän jätehuoltoja kirjastopalvelut, kokoontumistilat ja koulukuljetuksiin oltiin tyytyväisiä. Sen sijaan kyläkauppa ja julkiset liikenneyhteydet kaipaisivat kehittämistä. Kysyttäessä kouluarvosanaa kylän nykytilanteesta, keskiarvoksi muodostui 7,8. Useimmat kouluarvosanojen perustelut olivat kylää kohtaan positiivisia ja kylää pidettiin viihtyisänä, mutta kritiikkiäkin annettiin. Perusteluissa ja kylää koskevissa kommenteissa esiin nousivat varsinkin kevyenliikenteen väylien puuttuminen ja kyläkauppa. Monet vastaajat toivoivat kylälle tulevaisuudessa esim. lisää työpaikkoja ja yhteishenkeä, vuokra-asuntoja ja kokoontumispaikkoja luontoon. Kevyenliikenteen väylien lisääminen on kylän kiireellisin ja tärkein kehittämiskohde. Kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi vastaajien mielestä lisätä varsinkin palveluiden järjestämisen osalta päättäjien jalkautumista kylille toivottiin. Lähitulevaisuudessa ylivoimaisesti tarpeellisimmaksi kylän palveluksi koettiin kauppa, mutta myös koulu ja harrastusmahdollisuudet nuorille olivat tarpeellisimpien joukossa. Vastaajien keskuudessa vähiten tarvittu palvelu kylältä oli etätyöpiste, mutta jollekin vastaajalle se saattaa olla tarpeellinen. Uusiksi kylän palveluiksi vastaajat ehdottivat kauppaa, siivouspalvelua ja miesten omaa kerhoa. Kyselyyn vastanneista 18 olisi valmis ostamaan siivouspalveluja, mikäli niitä olisi saatavilla kylältä. Myös lasten- ja kiinteistönhoitopalveluille olisi kylällä useampi ostaja. Useimmat vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista tunnilta. Suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitamiseen oli vastaajien keskuudessa ehdottomasti talkoisiin osallistuminen, mutta varsin moni vastaaja voisi lahjoittaa kyläyhdistykselle aikansa lisäksi myös rahaa tai tavaraa. Portaan- Ojaisten kylällä tiedotus näyttäisi ainakin vastaajien talouksiin toimivan hyvin. Suosituimmaksi tiedotuskanavaksi kylällä nousi ehdottomasti joka kotiin jaettava kylätiedote, jota käyttäisi ainakin satunnaisesti jokainen vastaaja. Myös paikallislehti ja kylän ilmoitustaulu olivat vastaajien keskuudessa suosittuja. Tammelan kunnan ja oman kylän nettisivut olivat vastaajien keskuudessa kutakuinkin yhtä suosittuja. Kylän asioiden hoitoon sähköisiä viestimiä käytettäisiin varsinkin tiedonhakupaikkoina ja kylää koskevien kehittämisideoiden ja aloitteiden ehdotuspaikkana. 13

14 Liitteet: Alle on listattu kyläkyselyn avointen kysymysten vastaukset. Vastauksia on sensuroitu. Mikä tekee kylästänne erityisen? Pitkä näkyvä historia, Härkätie Rauhallisuuus, kylän yhteishenki Kotikylä(2) Kotikylä, vaikka asumme Helsingissä Hyvin toimiva kyläyhteisö Viihtyisä, maisemallisesti kaunis Ei ole rakennettu liian taajaan Mahtavat luontoalueet, lenkkeilyreitit. Risteyskeskus-Riihimäki/Hml, Somero/Salo/Turku, Liesjärvi/Hki Rauhallinen, perinteitä kunnioittava Ennen kaikkea oma kiinnittyminen kylään ja kyläläisiin. Ulkopuolisten silmissä historiallisesti /kulttuurihistoriallisesti arvokas kylä. Joki ja järvimaisemat, historiallinen Härkätie, ihmiset. Vanha Hämeen Härkätien varsi. Lähellä Helsinkiä ja Forssaa. Pieni, tavallinen hämäläiskylä. Luonnonkaunis, perinteinen, rauhaisa. Rauhallinen hämäläiskylä. Seudullinen pääkylä, virkeä, paljon yrityksiä, toimintaa. Kauniit ja harmoniset maisemat. Luonto, koulu. Katuvalot. Maineikas historia. Sisäänlämpiävä, ihana luonto ja puhdas maisema ja vesiyhtiö. Historia. Viihtyisä, mukavat ihmiset. Lähellä, mutta sopivan kaukana. Tammelan vanhimpia kyliä, Porras on elämys. Varsin toimiva kylä, historiallinen Sukulaisia, tuttavia paljon Siisti, hyvä maisemanhoito Kaunis. hyvät, mutta kateelliset ihmiset Hyvä sijainti, riittävät palvelut, mukavat ihmiset Kaunis, rauhallinen, luonto lähellä Syntyjään portaalainen, synnyinkoti saaren puolella. Saari erityisen kaunis luonnostaan. Porras paikkana tuttu. Ei oikein mikään. Riitaisa, sekava jne. Rauhallinen maaseutu Peltomaisema, tiivis vanha kyläkeskus, Härkätie maalaismaisema, kaunis luonto, naapurit tarvittaessa apuna Perustelkaa lyhyesti antamanne arvosana. Kylä on elävä ja viihtyisä, ihmiset ovat mukavia, ei riitoja katson,että kylä toimii juuri niin kuin sen yksittäiset asukkaat. Jos en itse jaksa olla mukana toiminnassa, en voi odottaa sitä muiltakaan. minun kannalta kylä on toimiva ja viihtyisä. en ole muuttamassa pois Olisin ottanut ykkösenkin pois, jos olisin osannut. Ei kylää voi arvioida yhdellä numerolla. Kauppa puuttuu tulevaisuuteen tähättävään kehitykseen tulisi satsata ja siinä on parannettavaa kotikylä yleensä paras paikka 14

15 hyvä kylä asua, kanssakäymistä ehkä enemmän on hyvä asua rauhallista, hiljaista. Miinusta kaaharit. Murrosikäisille ei toimintaa/talvella jääkaukalo käytössä. Murkuille musa/elokuva/dvd-mahdollisuudet, sählypelimahd., yhteiskaraokea kaikenikäisille saatava. Perusasiat kunnossa. Yhteistoiminnassa parantamisen varaa. Täällä, kun on ikänsä on asunut, niin ei paremmasta tiedä. Ei kauppaa, ei linja-autoyhteyksiä, ei 3G verkkoa. Tyypillinen ns. vähän vanhoillinen pikkukylä, vanha talkoohenkisyys vähenee kun väki ikääntyy. Oma kylänetu ei saisi olla aina pääasiassa, vaan maalla-asumisen etu. Sopii omiin tarpeisiimme. Parempaa voisi olla. Rauhallinen, luonnonläheinen, hyvä ilma. Kaikki kylän asukkaat ovat kateellisia toisilleen eivätkä puhalla yhteen hiileen esim. niinkuin kylätalotoiminassa pitäisi olla. Haluamme asua maalla, joten on tyydyttävä siihen mitä on tarjolla. Valitettavaa ei ole. Sisään lämpiävää. Harvainvalta, liikaa passiivisia asukkaita, kohtalainen yhteishenki. Kaunis järvimaisema ja kantatiet. Palveluauto kulkee, vanhukset pääsevät asioilleen kirkolle ja Forssaan, tosin muina kuin koulupäivänä hankalaa. Palveluauton ansiosta voi asua kotona kauemmin. Katso ainakin täysin eri mieltä rastit. Kaikki suht hyvin. täydellistä ei voi olla kauppaan täytyy lähteä tammelaan kaikki on itsestä kiinni kylä vanhusvoittoinen Kevyenliikenteen väylä vilkkaasti liikennöidylle Portaan tielle. Koulun sisäliikuntatilat surkeat. Muuten erittäin tyytyväinen kaikki hyvin muuten mutta kauppa ja julkinen liikenne puuttuu. Ikäihmisille toimintaa. Tuttu, turvallinen, toimivakäläläiset arvostavat kylässä.2 Kylällä eripuraa, porukka hylkivää ulkopuolisia kohtaan(varsinkin Liesjärveä) Kylästä puuttuu yhteisöllisyys. Asukkaat "kahtiajakautuneita" ja kuppikuntaisia. Yhteistoiminta muiden kylien kanssa olematonta, esim. Liesjärveen lähinnä vihamielinen asenne. Pelätään uusia asukkaita, heidät koettiin uhkana kylän omassa swot-analyysissä... Mitä muuta kylän nykytilaan liittyen teillä on kommentoitavaa? Kylän sisäänpäin lämpiävyys on avautumassa kun uusia asukkaita on saatu mukaan toimintaan. Toivottavasti puhti jatkuu kauppa puuttuu, tie liian kapea, kevyen liikenteen väylä puuttuu, kylän yhteishengessä olisi parantamisen varaa, myös talkooväkeä vaikea saada tapahtumiiin Parhaimmillaan kylämme on maalaiskylänä. Tunnemme asukkaat, koko aikaa ei tarvi silti olla puuhaamassa jotain yhdessä. Asumme lähellä toisiamme, mutta yksityisyys taattu- Hädän hetkellä kylämme vahvuus näkyy. Silloin joukko toimii ja auttaa. Katuvaloja ei lisää, koska ei tämä mikään taajama ole.nykyvalojakin voisi sammutella valoisalla iaaa.vanhojen sukutilojen vastuu on suuri kylän hengen luojana, haluavatpa ne sitä tai ei. Lisärahaa valtio saisi helpolla nopeusrajoitusratsioilla. Kuudenkympin alueella reippaasti ylinopeutta. (Ei liene tosin pelkästään kylämme ainoa Suomessa.) kaipaisin perinnepiiriä, rikas historia, jota voisi tutkia Saaren sillanpielestä pitäisi kuusiaita kaataa. Se estää näkyvyyttä Forssaan päin. Postinjakelu pitää saada aikaistetuksi. Kylältä puuttuu keskus. Härkäpostin ympäristöä tulisi kehittää edelleen. Palvelujen kehittäminen. Tiedotus kyläsuunnitelmasta heikkoa, kylän elämä kankeaa ja vanhakantaista. Uutta asutusta liian vähän ts. tonttipula. Koululaisille turvallisempi koulureitti. 15

16 Talkoohenki ehkä vähän kadoksissa nykyihmiset kiireellisiä. Lisää tonttikilpailua kylien kanssa. rekkaliikenne on kamalaa, laman myötä hieman hiljentynyt, koulukyyditys pitäisi olla kaikille rekkaliikenteestä johtuen kevyt liikenne ammattikoulu+lukion neljän tunneilta ei pääse julkisilla liikennevälineillä Portaaseen, viim. bussi tonttitarjontaa saisi olla enemmän. Maaseutumajoitusta saisi olla Uuden asukkaan on vaikea päästä mukaan kylän sisäänlämpiävään ilmapiiriin. Portaalaiseksi synnytään, muut ovat muita. Tämä heijastuu esim. kylän yhdistystoiminnassa (ei koske kyläyhdistystä), vaikka uusia jäseniä kylälehdessä houkutellaan mukaan toimintaan, se ei tarkoita että sinne oikeasti haluttaisiin mukaan uusia henkilöitä ellei heitä joku alkuasukas kelvollisiksi takaa ja suosittele. Vanhat agraariajan asenteet näkyvät arjessa, täällä sanotaan vielä 2000-luvullakin "hehtaarikaupalla" päivää. Jos asiat menevät niin kuin haluaisitte, niin millainen kylänne voisi tulevaisuudessa olla? "Portaan kylällä on turvallinen asua ja liikkua. Ihmiset tuntevat toisensa ja pitävät toisistaan huolta. Asukkaat tuntevat kylän pitkän historian sekä luonnon. Yhteisiä tapahtumia on sopivasti ja kaikki osallistuvat tapahtumiin. Vanhukset voivat asua siellä missä itse haluavat ja palvelut pelaavat. Palvelut ovat nykytasolla kylällä on koulu, kauppa, posti ja liikuntamahdollisuuksia. Ympäristö on siisti ja puhdas, ihmiset välittävät siitä miltä heidän kotinsa ympäristö näyttää. Vesistöt ovat puhtaita ja kaikki voivat niitä käyttää virkistäytymiseen. Kylällä on pienyrittäjyyttä ja muutama isompikin yritys. Kylän sähköä tuotetaan tuulivoimalla. " "Puhalletaan yhteen hiileen, tehdään yhdessä oman kylän hyvinvoinnin ja viihtyisyyden mukaan hymyssä suin töitä. Koulu ja päivähoito pysyy kutne nytkin. Ja kun vielä saisi kevyen liikentene väylän kapealle ja vaaralliselle tielle, olisi oikein hieno juttu." "muutama vuokra-asunto olisi paikallaan." Siellä olisi nykyistä enemmän työpaikkoja ja siitä johtuen asuisi enemmän perheitä, joissa olisi työssäkäyviä perheenjäseniä. järjen ja kehityksen puitteissa mahdollisimman samanlainen kuin nyt. perinteitä ei pitäisi unohtaa. "Kylässä olisi oma kauppa/ kauppa-auton palvelut. Pyöräteitä olisi niin että voisi turvallisesti liikkua. Kylien kohdalla olisi mahdotonta hurjastella, nykyisellä 60 alueella ajetaan jopa satasta." johtava kunnan itäosien asutuskeskittymä, josta löytyisi niin vuokra kuin palveluasuntoja, jossa luonnonläheiset virkistys- ja harrastusmahdollisuudet kunnossa elinkelpoinen ehkä enemmän yhteen hiileen puhaltamista, se tiivistää koko kylää yhteistoimintaan löydetty uusia muotoja, kyläläisiä pyydetään pikku palveluja Vireä, elinvoimainen ja viihtyisä. Enempi Kunnallista/muita liikenneyhteyksiä Forssaan ja Helsinkiin. Muuttohalukkuus kasvuun rakentamisen myötä. Liikenneturvallisuus paremmaksi, luonnossa kokoontumispaikkoja esim. laavuja, nuotiopaikkoja. Asukkaita 30% enemmän. Vähän enemmän asukkaita ja kauppapalveluja. Liikenneyhteydet paremmat. Vireä. Raja-aidat ns. vanhojen sukujen ja muiden ihmisten väliltä pois: Avoimuuden ja osallistumisen kylä! Kylällä olisi kauppa ja koulu ainakin. Asukkaita enemmän, kylämaisemaa ei saisi rikkoa. Enemmän aktiivisia asukkaita, jotka olisivat tervetulleita rientoihin(käsite junantuomat romukoppaan!). Enemmän vakituisia asukkaita. kuin nyt. Olisi kevyenliikenteenväylä Saareen asti ja hidasteet koulun läheisyydessä. turvallisempaa lapsille kyläkauppa toivottava lisää tontteja->lapsiperheitä. Mahdollinen rivitalo->vuokra-asuntoja. elintarvikekioski, arkisin bussiyhteydet, ip-kerhot lapsille, vanhuksille joskus toimintaa kyläkoulu säilyy ja perhehoitopaikkoja olisi riittävästi ulkopuolisille ystävällisempi(sisäpiirille toki myös). Palveluita paremmin ja juoruilut pois 16

17 Avoimempi, joustavampi ja yhteisöllisempi. Erilaisuuden ja uuden pelko olisi vähäisempää. Tämä mahdollistaisi yhteistyön eri tahojen kanssa kylän sisä- ja ulkopuolella, helpottaisi muuttoliikettä kylään sekä työllistymistä alueella. Mitä muita kehittämiskohteita kylältä löytyy? Ohjattuja harrastuksia nuorille lisää Korokkeet koulun läheisyyteen. Maaseutumatkailu Kylän yhteistyö muiden kylien kanssa "Joitakin rakennuksia pitäisi kunnostaa niin että ne sopisivat paremmin kylän maisemaan." vanhuksille palveluja, kuten esim kotisairaanhoitajan vastaanotto kerran viikossa jossa voi mitata esim. verenpaineen kyläaktivistien määrä vähäinen, palavat loppuun- kyläläiset tulisi saada vaatijoista tekijöiksi "- Julkisten liikenneyhteyksien (linja-auto tms.) kehittäminen - Olemassa olevista linja-autoyhteyksistä tiedottaminen (aikataulut pysäkeille)" lounaspalvelun tarjoaja puuttuu Portaanharjun vallihaudat tulisi kaivaa ja kunnostaa matkailunähtävyydeksi. Lisää julkista liikennettä, ruokailumahdollisuus. Nopeusrajoitus Härkäpostin suoralla tulisi jatkaa Huuvantien ohitse aina Hiekkaharjun mäkeen saakka. Hiihtoputki pitäisi saada ihan ehdottomasti, että kylän nuoret saisivat osallistua liikuntaan. Matonpesupaikka olisi saatava, sillä sellaista ei nyt ole. Lisää vuokra-asuntoja esim. kunnallinen rivitalo ensiasunnoksi ja vanhuksille. Ateriapalvelu olisi aloitettava esim. koulukeittiöstä johdettuna. Enemmän houkutuksia, että ohikulkijat pysähtyisivät. Kevyenliikenteenväylä Saareen asti ja korokkeet koulun läheisyyteen. Porraskyltti kylän rajoille asfalttiteille. Venepaikkarantoja lisää. Kuivajärven pään kunnostaminen Pahvien keräyspiste olisi saatava esim. Liesjärven koulun jätepisteelle. Yleistä jätepistettä ei saisi lopettaa. Älytöntä, että jokaisen pitää hankkia oma roskis. Miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää? Tonttimarkkinointi pitäisi yhdistää! Kunnan tulisi päätöksissään huolehtia siitä, että tietyt päätökset tehdään, eikä saada naapurikyliä toistensa kurkkuun. Vanhanaikaista hajoita ja hallitse johtamista tällainen. Kunnan vastuuvirkamien kerran, pari vuodessa pitämään palaveria kylään päättäjät voisivat jalkautua Kuntalaisten tulee yksityishenkilöinä valvoa etujaan kunnassa. Kunnan tukemaa harrastustoimintaa, ohjaajia, kurssittajia. Kunnalta pitäisi saada avustusta, että voisi kehittää nuorison hyvinvointia kylässä. Vuokra-asunnot, vesistön kunnostus ja jätevedet. Järjestää tontteja myyntiin ja kunnon kauppa, ei mitään kioskia. Suomaantien tienhoitokunnan perustaminen koulun kehittämisen vuoksi sekä kylän venerannan vuoksi. kunta voisi ensin raivata omat tonttinsa myyntikuntoon. Sisäliikuntapaikka kyläläisten aktiivista osallistumista tukea siten että sellaista olisi Huonosti, ennenkuin kylän sisäinen yhteistyö kohenee. Kylälle ehdotettuja uusia palveluita "vanhuksille päivätoimintaa enaltaehkäsynä syrjäytymiselle ja masennukselle- siivouspalveluja" Kauppa Miehille oma kerho, jossa voisi verkostoitua esim. hyvän ruoan parissa. Kansalaisopiston piirejä lisää. Perhepäivähoitoa, käsityö-, taide-, kieli- ym kursseja. Nuorisolle oma tila kokoontua. 17

18 Miesten pelikerho. Kauppa, pankki, apteekki, viinakauppa. Kaikkia kohdan 18 palveluja. Ainakin kauppa, vaikka pienikin. Kauppa. Julkinen liikenne koululaisille sopivaksi, nyt ammattikoululaiset eivät pääse kotiin. Kauppa, kerhot. Nuorille paikka, jossa olla ja lisää mahdollisuuksia olla luvalla jossain yhdessä. vanhuksille virkistysmatkoja tulevaisuudessa vanhuksille siivousapua yhteisiäkin eri-ikäisille Kierrätyspiste. Itselle tarpeetonta, hyvälaatuista tavaraa laitetaan turhaan roskiin. Asiointiapua, enemmän asiointiliikennettä harrastuksia, tapaamisia, tapahtumia yms. Kotitalouden tilapäistöihin erikoistunut yrittäjä pystyisi luullakseni työllistymään. Aina on tarvetta tilapäisavulle erilaisissa tilanteissa, esim. lastenhoito, remontit, suursiivoukset, vanhusten avustaminen jne. riippuen yrittäjän osaamisesta. Palveluita joita kyläläiset olisivat valmiita ostamaan, mikäli niitä olisi saatavissa kylältä Siivouspalveluita 18 kpl Lastenhoito 6 kpl Kiinteistönhoitopalveluita(esim. kylätalkkari) 9 kpl Rakentaminen ja remontointi 4 kpl Kotieläinten hoito 2 kpl Ateria 1 kpl Hoivapalvelut 2 kpl Polttopuiden teko 1 kpl Vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista 0-9 /h, 7 kpl /h, 9 kpl /h, 4 kpl 30 /h tai enemmän, 2kpl Muita osallistumistapoja kylän asioiden hoitoon Puhumalla positiivisesti omasta kylästä. Tilapäisapua sekatyömiehenä/apulaisena. yhteisiä harrastusiltoja tai päiviä Mitä muita tiedotuskanavia käyttäisit? Puskaradio Miten muuten tiedostusta voitaisiin mielestänne parantaa? Kylälehti useammin. Nyt jo toimii hyvin, kunhan ehtii lukea tiedottamalla muillekin kuin kylän ylimystölle Jaa, mitenkähän sen tiedon saisi riittävän ajoissa? Tietoa saa suht riittävästi, mutta usein se on liian myöhäistä. 18

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Kirstilä-Kydön kyselytulokset

Kirstilä-Kydön kyselytulokset Kirstilä-Kydön kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 3 2. Kylän nykytila... 5 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 4. Palvelutarpeet... 12 5. Osallistuminen... 14 6.

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen VESISTÖT KUNTOON YHTEISTYÖLLÄ VYYHTI-, METSÄPURO- ja PERKAUS -hankkeiden yhteinen loppuseminaari 26.11.2014 Pohto, Oulu

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET

JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET JUUAN KIMPPAKYYDIN ASIAKASKYSELY KESÄLLÄ 2013 TULOKSET Kysely toteutettiin kimppakyytiasiakkaille lomakekyselynä aikavälillä 13.6.2013 2.8.2013. Lomakkeet annettiin autoilijoille, jotka jakoivat ne edelleen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä

Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä Anna Broberg Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK) Maankäyttötieteiden laitos, Aalto yliopisto

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Aikaleima Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Käynnissä olevat kylän kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho= mitkä toimijat, kenen kanssa Jätevesiasiat Selvitys ja suunnittelu jätevesiviemäristä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Anjala 6.10.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh.

Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen. Kotialue Oy / Mikko Virkamäki Puh. Demo Pike-esiselvityksen soveltamisesta kirkonkylän kehittämiseen Kotialue Oy / Mikko Virkamäki mikko.virkamaki@kotialue.fi Puh. 050 5937282 Esiselvityksen tavoite Esiselvityksen tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT

ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT ISONKYRÖN KUNNAN PALVELUT Sisällys.... Yleistä.... Vastaajien taustatiedot.... Arviot palveluista... 7. Yritysneuvontapalvelut... 7. Kunnan asioista tiedottaminen... 9. Kunnanviraston asiakaspalvelu....

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot