Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto Vastaajien tiedot Kylän nykytila Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Palvelutarpeet Osallistuminen Viestintä Yhteenveto Liitteet: Johdanto Tässä raportissa kuvataan keskeiset kyläkyselyn tulokset. Raportin tavoitteena on tuoda kyläläisille ja kylänkehittäjille eväät jatkotoimenpiteiden määrittämistä varten. Varsinainen kyläsuunnitelma laaditaan tämän raportin ja kyläläisten esittämien ideoiden priorisointien pohjalta tiiviimpään muotoon kevään 2010 aikana. Lisäksi kaikkien Tammelan kylien kyläsuunnitelmien pohjalta laaditaan Tammelan kyläohjelma keväällä 2010, jossa kuvataan kaikkien kylien yhteiset kehittämistarpeet. Tämä raportti on laadittu syksyllä 2009 Tammelan kylien kotitalouksiin kohdistetun kyselyn tuloksista. Kyläkysely lähetettiin kaikkiin kotitalouksiin postitse (yhteensä kpl). Lisäksi kysely oli avoimena Tammelan maaseudun kehittäjien sähköisessä keskustelufoorumissa Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista Tammelan kylistä yhteensä 555 kpl ja vastausprosentiksi muodostui näin 17 %. Tarkemmat kyläkohtaiset tiedot on esitetty tässä raportissa myöhemmin. Raportin, kyläsuunnitelman sekä Tammelan kyläohjelman laadinnasta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden K&T-keskus yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa. Tämän raportin on laatinut Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelija Oskari Kekkonen. Työn ohjaajina toimivat Tero Uusitalo ja Anne Virtanen HAMK:sta. 1

2 2. Vastaajien tiedot Kyselyitä lähetettiin Portaan Ojaisten kylälle 226 kappaletta. Vastauksia saatiin yhteensä 58 kpl, joten vastausprosentiksi muodostui 26. Vastauksista yhdeksän oli Internet-vastauksia. Vastaajista naisia ja miehiä oli yhtä monta(28kpl). Kaksi vastaajaa ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaajista yli puolet oli iältään vuotiaita (37), toiseksi eniten vastaajia oli yli 65-vuotiaiden ryhmästä (13). Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous (28kpl). Vastaajien talouksien koko vaihteli yhdestä kuuteen henkilöön (kuvio 1). Vastaajien talouksissa asui yhteensä 142 henkilöä. Talouksissa asui eniten vuotiata (54 %) ja toiseksi eniten 6-17-vuotiaita (18 %) (kuvio 2). Vastanneiden talouksissa oli yksi omaishoidon piirissä oleva. Kuvio 1. Vastaajien talouksien koko. Kuvio 2. Vastaajien talouksien ikäjakauma. Vastanneissa talouksissa yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela (19 työssäkävijää), Forssa (16), pääkaupunkiseutu (8), Tammelan naapurikunnat (7) ja Hämeenlinna (3). Suurin osa vastaajista oli asunut kylällä pitkään, sillä vain kaksi vastaajaa oli asunut kylällä 0-2 vuotta - sen sijaan yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta (kuvio 3). Kuvio 3. Vastaajien asumisajat kylässä. 2

3 3. Kylän nykytila Kysyttäessä mikä tekee Portaan Ojaisten kylästä erityisen, vastauksissa korostuu luonto, joka mainintaan jollain tavalla vähintään 12 kertaa, kuten esim. Ihana luonto ja puhdas maisema. Myös kylän kauneus, rauhallisuus ja historia mainitaan usein. Kolmelle vastaajalle Porras-Ojainen on kotikylä. Eikä hämäläisyys tai kylän läpi kulkeva Härkätiekään jää mainitsematta: Vanha Hämeen Härkätien varsi. Eräältä vastaajalta kylän rajat yltävät Saareen saakka, kun hän ilmoittaa Saaren olevan erityisen kaunis. Kaikki maininnat löytyvät raportin lopusta liitteenä. Kyläläisten mielipiteitä kylän ympäristöstä kartoitettiin esittämällä kylän ympäristöön liittyviä väittämiä. Lähes kaikki vastaajat olivat väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä (kuvio 4). Ainoastaan väittämässä Kylän rakennuskanta on kaunis löytyi vastaaja, joka oli väittämän kanssa täysin eri mieltä. Yli 90 % vastaajista piti juomaveden laatua kylällä hyvänä. Yli 80 % vastaajista piti kylää luonnonläheisenä. Kylällä näytetään myös viihtyvän, sillä väittämän Kylämme on viihtyisä kanssa täysin tai osittain samaa mieltä oli yli 90 %. Kuvio 4. Näkemykset kylän ympäristön nykytilasta. Kylän toiminnallisuudesta kysyttiin myös väittämien avulla. Näkemykset kylän toiminnallisuuteen liittyvistä väittämistä (kuvio 5) erosivat huomattavasti enemmän toisistaan kuin kylän ympäristöön liittyvissä. Siltikin valtaosa vastaajista oli edelleen kyselyssä esitettyjen väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä, mikä kertoo, että vastaajat olivat enimmäkseen tyytyväisiä kylän toiminnallisuuteen. Vastaajien mielestä naapuriapu, tiedonkulku ja kylän yhdistykset toimivat noin 90 % mielestä vähintäänkin hyvin. Yli 80 % vastaajista ajattelee kylän yhdistysten toiminnan olevan jokseenkin ajan hermolla. Vastaajat olivat eniten eri mieltä väittämien Kylällä on liikaa yhdistyksiä ja Kylällä työllistyminen on mahdollista kanssa. 3

4 Kuvio 5. Näkemykset kylän toiminnallisuudesta. Portaan Ojaisten kyläläiset olivat kyselyn mukaan enimmäkseen tyytyväisiä kylän palveluihin (kuvio 6). Yli 80 % vastaajista piti kylän jätehuoltopalveluja toimivina, kutakuinkin sama määrä piti myös kokoontumistiloja ja kirjastopalveluja riittävinä. Noin 90 % vastaajista oli ainakin osittain tyytyväinen kylän kouluasioiden hoitoon, koululaisten iltapäivähoitoon ja koulukuljetuksiin. Julkinen liikenne ja kyläkauppa kaipaisivat vastaajien mielestä kehittämistä. 4

5 Kuvio 6. Näkemykset kylän palveluista. Kyläkyselyssä kysyttiin kyläläisiltä myös arvosanaa kylän nykytilasta asteikolla Kyläläiset antoivat kylälle varsin hyviä arvosanoja, eniten kahdeksikkoja (kuvio 7). Kylän arvosanojen keskiarvoksi muodostui 7,82. Arvosanoja perusteltiin monenlaisin sanankääntein. Useimmat perustelut, minkä annetuista arvosanoista voi jo päätellä, olivat kylää kohtaan positiivisia, Kylä on elävä ja viihtyisä, ihmiset ovat mukavia, ei riitoja. Monet perustelut olivat lyhyitä ja ytimekkäitä, niissä todettiin usein, että kylä on hyvä asua tai, että kylä on viihtyisä. Myös kyläkaupan ja kevyen liikenteenväylien puuttuminen käy perusteluista ilmi. Toisaalta pidempiäkin perusteluita ja kritiikkiä annettiin, kuten Harvainvalta, liikaa passiivisia asukkaita, kohtalainen yhteishenki. Kaunis järvimaisema ja kantatiet.. Kuvio 7. Arvosanat kylän nykytilanteesta. 5

6 Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida Portaan - Ojaisten kylän nykytilaa vapaasti. Kommentit olivat hyvin samansuuntaisia kylän nykytilalle annettujen arvosanojen perusteluiden kanssa, mutta muutama pitkä analysointikin kommenttien joukosta löytyy. Tässä toinen niistä: Parhaimmillaan kylämme on maalaiskylänä. Tunnemme asukkaat, koko aikaa ei tarvi silti olla puuhaamassa jotain yhdessä. Asumme lähellä toisiamme, mutta yksityisyys taattu- Hädän hetkellä kylämme vahvuus näkyy. Silloin joukko toimii ja auttaa. Katuvaloja ei lisää, koska ei tämä mikään taajama ole. Nykyvalojakin voisi sammutella valoisalla iaaa. Vanhojen sukutilojen vastuu on suuri kylän hengen luojana, haluavatpa ne sitä tai ei.... Kaikki arvosanojen perustelut ja kylän nykytilaan liittyvät kommentit löytyvät liitteenä raportin lopusta. 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Kylän tulevaisuuteen liittyen kyläläiset saivat kertoa millaiseksi he näkevät kylän tulevaisuudessa, jos kylän asiat menisivät niin kuin vastaaja itse haluaa. Monet vastaajat toivoivat tulevaisuudessa kylälle mm. kauppaa, vuokra-asuntoja, työpaikkoja, kokoontumispaikkoja luontoon(esim. laavuja), enemmän yhteishenkeä, lisää asukkaita ja kevyenliikenteen väyliä. Kyläkoulun toivottiin myös säilyvän. Pisimmälle kylän tulevaisuuteen visioinut näki kylänsä seuraavanlaisesti: "Portaan kylällä on turvallinen asua ja liikkua. Ihmiset tuntevat toisensa ja pitävät toisistaan huolta. Asukkaat tuntevat kylän pitkän historian sekä luonnon. Yhteisiä tapahtumia on sopivasti ja kaikki osallistuvat tapahtumiin. Vanhukset voivat asua siellä missä itse haluavat ja palvelut pelaavat. Palvelut ovat nykytasolla kylällä on koulu, kauppa, posti ja liikuntamahdollisuuksia. Ympäristö on siisti ja puhdas, ihmiset välittävät siitä miltä heidän kotinsa ympäristö näyttää. Vesistöt ovat puhtaita ja kaikki voivat niitä käyttää virkistäytymiseen. Kylällä on pienyrittäjyyttä ja muutama isompikin yritys. Kylän sähköä tuotetaan tuulivoimalla.". Kaikki ilmaistut visiot kylän tulevaisuudesta löytyvät liitteenä raportin lopusta. Kylän kehittämiskohteita etsittiin myös esittämällä väittämiä, joihin vastaajat saivat esittää mielipiteensä (kuvio 8). Kevyen liikenteenväyliä tulisi lisätä lähes 90 % mielestä. Yhtä suuren ryhmän mielestä kylän yritysten palveluita tulisi markkinoida kyläläisille ja kesäasukkaille, sekä tonttitarjontaa tulisi kartoittaa ja tontteja markkinoida aktiivisesti. Myös jätevesihuollon tiimoilta kylällä kaivataan yhteistyötä lähes 90 % mielestä. Vastauksista näkyy selvästi, että kylän luonto- ja perinnekohteita tulisi kehittää, kylän vesistöt tarvitsisivat kunnostusta ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi lisätä. Tietoliikenneyhteydet kaipaisivat kehittämistä, sillä lähes 80 % vastaajista oli ainakin osittain sitä mieltä. Vastaajien mielestä kylällä on riittävästi kokoontumistiloja. 6

7 Kuvio 8. Kylän kehittämistarpeet. Väittämien jälkeen vastaajat saivat mahdollisuuden ilmoittaa kylän muita kehittämiskohteita tai esittää tarkennuksia väittämille. Kyläläiset esittivät mm. seuraavia kehittämiskohteita, jotka nyt ilmeisesti puuttuvat kylältä: maaseutumatkailu, lounaspalvelu, matonpesupaikka, korokkeet koulun läheisyyteen, yhteistyö lähikylien kanssa. Eräs vastaaja näki kehittämiskohteena kyläläisten aktivoimisen vaatijoista tekijöiksi, sillä hän epäili nykyisten aktiivien jaksamista tehtävissään. Myös jätteenkeräyspisteet puhuttivat vastaajia. Kaikki vastaajien esittämät kehittämiskohteet löytyvät liitteenä raportin lopusta. Väittämien yhteydessä kyläläisiä pyydettiin asettamaan kehittämiskohteita myös kiireellisyysjärjestykseen, valitsemalla väittämistä viisi kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kuviossa 9 on listattu vastaajien mielestä kymmenen kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteet on asetettu kuviossa tärkeysjärjestykseen niiden mainintakertojen mukaan, välittämättä siitä oliko kehittämiskohde vastaajan mielestä kiireellisin tai vasta viidenneksi kiireellisin. Kiireellisimpänä eli tärkeimpänä kyläläiset pitivät kevyenliikenteen väylien lisäämistä (19 mainintaa). Myös kylän tonttitarjonnan kartoittamista ja tonttien markkinointia pidettiin tärkeänä (15). 7

8 Kuvio 9. Kiireellisimmät kylän kehittämistarpeet. Kyläläisten mielestä kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi kehittää varsinkin palveluiden järjestämisessä (kuvio 10). Kylän ja kunnan yhteistyön kehittämiseksi ehdotettiin mm. kunnan päättäjien jalkautumista kylälle, Kunnan tulisi päätöksissään huolehtia siitä, että tietyt päätökset tehdään, eikä saada naapurikyliä toistensa kurkkuun. Vanhanaikaista hajoita ja hallitse johtamista tällainen. ja Kuntalaisten tulee yksityishenkilöinä valvoa etujaan kunnassa.. Kuvio 10. Kylän ja kunnan yhteistyön kehittämistarpeet. 8

9 5. Palvelutarpeet Kyläläisiltä kysyttiin myös millaisia palveluita he arvelevat tarvitsevan kylältä lähitulevaisuudessa (kuvio 11). Kyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten tarvittu palvelu kylällä oli kauppa, jota tarvitsisi 80 % vastaajista. Noin puolella vastaajista olisi lähitulevaisuudessa tarvetta myös koululle ja nuorten harrastusmahdollisuuksille. Vastaajien keskuudessa vähiten tarvetta koettiin olevan etätyöpisteelle. Uusiksi kylän palveluiksi ehdotettiin mm. miesten omaa kerhoa (2 mainintaa), kauppaa (6), siivouspalvelua (3) ja vanhusten päivätoimintaa. Kuvio 11. Kyläläisten palvelutarpeet lähitulevaisuudessa. Palveluiden ostohalukkuutta kyläläisiltä kysyttäessä kävi ilmi, että yli puolet kysymykseen vastanneista olisi valmis ostamaan yksityisiä palveluja (kuvio 12). Kotitalousvähennystä koskevaan kysymykseen vastasi yhteensä 55 vastaajaa, joista 44 tunsi kotitalousvähennyksen käytön. Kyselyyn vastanneista kymmenen ilmoitti, että voisi tarjota tai tuottaa kylällä jotain palvelua. Kyselyyn vastanneista 18 olisi valmis ostamaan kylältä siivouspalveluja. Myös muita yksityisiä palveluita kylältä ostettaisiin, mikäli niitä olisi saatavissa: kiinteistönhoito (9 mainintaa), remontointi (4), lastenhoito (6), hoivapalvelut (2), kotieläintenhoito (2), ateriapalvelu (1) ja polttopuiden teko (1). Useimmat vastaajat (9) olisivat valmiita maksamaan edellisistä palveluista tunnilta. 9

10 Kuvio 12. Yksityisten palveluiden ostohalukkuus, kotitalousvähennyksen tunnettuus ja palveluntuottamisen halukkuus. 6. Osallistuminen Vastaajien keskuudessa suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitoon oli talkoot (32 mainintaa), moni haluaisi osallistua myös lahjoittamalla tavaraa tai rahaa (24) ja yhtä moni ilmoitti toimivan henkisenä tukena (kuvio 13). Myös ystävä- tai lähimmäispalveluun haluttaisiin osallistua (12). 15 vastaajaa haluaisi osallistua kyläyhdistyksen toimintaan. Kyläkyselyyn vastanneista vain kolme ei halua osallistua kylän asioiden hoitoon tai kehittämiseen. Kolme vastaajaa ilmoitti muita osallistumistapoja kylän asioihin. Eräs vastaaja puhuu kylästään positiivisesti, toinen tarjoaisi kylälle tilapäisapua sekatyömiehenä ja kolmas ilmeisesti haluaisi järjestää kylällä yhteisiä harrastusiltoja tai -päiviä. Kuvio 13. Osallistumishalukkuus kylän asioiden hoitoon ja kehittämiseen. 10

11 7. Viestintä Porras Ojaisten kylällä tiedotus näyttää toimivan, sillä 39 vastaajaa ilmoitti saaneensa riittävästi tietoa kylän alueen tapahtumista (kuvio 14). Vastanneiden keskuudessa suosituin tiedotuskanava on ehdottomasti kotiin jaettava kylätiedote, sitä käyttäisi jokainen kyseiseen kysymykseen vastannut. Myös paikallislehteä ja kylän ilmoitustaulua käyttäisi vähintään satunnaisesti noin 90 % vastaajista. Vastaajien mielestä nykyistä tiedotusta voitaisiin parantaa mm. julkaisemalla kylälehteä useammin ja ilmoittamalla asioista ja tapahtumista riittävän ajoissa. Kuvio 14. Tiedon riittävyys kylän tapahtumista ja yhdistysten toiminnasta. Kuvio 15. Tiedostuskanavien käyttöhalukkuus. 11

12 Internet-sivujen käytöstä kysyttäessä kolmannes vastaajista ilmoitti käyvän oman kylän nettisivuilla vähintäänkin noin kerran kuukaudessa (kuvio 16). Myös Tammelan kunnan sivuilla vierailee kutakuinkin yhtä moni vastaaja ja yhtä usein kuin oman kylän sivuilla. Tammelan kylien kehittämiseen liittyvät sivustoja käytetään vielä varsin vähän. Kolmannes vastaajista käyttäisi sähköisiä viestimiä kylän asioiden hoidossa tiedonhakupaikkoina (kuvio 17). Reilu viidennes vastaajista käyttäisi sähköisiä viestimiä myös kylän kehittämisideoiden ja aloitteiden ehdotuspaikkana. Kuvio 16. Internet-sivustojen käyttö. Kuvio 17. Sähköisten viestimien käyttö kylää koskevissa asioissa. 12

13 8. Yhteenveto Portaan Ojaisten kylällä kyläkysely lähetettiin 226 kotitalouteen. Vastauksia saatiin 58 taloudesta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 26. Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous. Vastanneissa talouksissa asui yhteensä 142 henkilöä. Vastanneiden talouksissa yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela ja Forssa. Yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta. Kyläläisten mielestä Portaan Ojaisten kylästä tekee erityisen varsinkin kaunis luonto, sillä luontoon viitataan 12 vastauksessa. Vastaajien mielestä kylä on luonnonläheinen ja kylän juomavesi on laadultaan hyvää. Vastauksista näkyy, että kyläläiset ovat tyytyväisiä kylän ympäristöön. Suurin osa vastaajista oli ainakin jossain määrin tyytyväinen kylän toiminnallisuuteen. Naapuriapu ja tiedonkulku toimivat kylällä parhaiten. Myös kylän palveluihin oltiin varsin tyytyväisiä. Varsinkin kylän jätehuoltoja kirjastopalvelut, kokoontumistilat ja koulukuljetuksiin oltiin tyytyväisiä. Sen sijaan kyläkauppa ja julkiset liikenneyhteydet kaipaisivat kehittämistä. Kysyttäessä kouluarvosanaa kylän nykytilanteesta, keskiarvoksi muodostui 7,8. Useimmat kouluarvosanojen perustelut olivat kylää kohtaan positiivisia ja kylää pidettiin viihtyisänä, mutta kritiikkiäkin annettiin. Perusteluissa ja kylää koskevissa kommenteissa esiin nousivat varsinkin kevyenliikenteen väylien puuttuminen ja kyläkauppa. Monet vastaajat toivoivat kylälle tulevaisuudessa esim. lisää työpaikkoja ja yhteishenkeä, vuokra-asuntoja ja kokoontumispaikkoja luontoon. Kevyenliikenteen väylien lisääminen on kylän kiireellisin ja tärkein kehittämiskohde. Kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi vastaajien mielestä lisätä varsinkin palveluiden järjestämisen osalta päättäjien jalkautumista kylille toivottiin. Lähitulevaisuudessa ylivoimaisesti tarpeellisimmaksi kylän palveluksi koettiin kauppa, mutta myös koulu ja harrastusmahdollisuudet nuorille olivat tarpeellisimpien joukossa. Vastaajien keskuudessa vähiten tarvittu palvelu kylältä oli etätyöpiste, mutta jollekin vastaajalle se saattaa olla tarpeellinen. Uusiksi kylän palveluiksi vastaajat ehdottivat kauppaa, siivouspalvelua ja miesten omaa kerhoa. Kyselyyn vastanneista 18 olisi valmis ostamaan siivouspalveluja, mikäli niitä olisi saatavilla kylältä. Myös lasten- ja kiinteistönhoitopalveluille olisi kylällä useampi ostaja. Useimmat vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista tunnilta. Suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitamiseen oli vastaajien keskuudessa ehdottomasti talkoisiin osallistuminen, mutta varsin moni vastaaja voisi lahjoittaa kyläyhdistykselle aikansa lisäksi myös rahaa tai tavaraa. Portaan- Ojaisten kylällä tiedotus näyttäisi ainakin vastaajien talouksiin toimivan hyvin. Suosituimmaksi tiedotuskanavaksi kylällä nousi ehdottomasti joka kotiin jaettava kylätiedote, jota käyttäisi ainakin satunnaisesti jokainen vastaaja. Myös paikallislehti ja kylän ilmoitustaulu olivat vastaajien keskuudessa suosittuja. Tammelan kunnan ja oman kylän nettisivut olivat vastaajien keskuudessa kutakuinkin yhtä suosittuja. Kylän asioiden hoitoon sähköisiä viestimiä käytettäisiin varsinkin tiedonhakupaikkoina ja kylää koskevien kehittämisideoiden ja aloitteiden ehdotuspaikkana. 13

14 Liitteet: Alle on listattu kyläkyselyn avointen kysymysten vastaukset. Vastauksia on sensuroitu. Mikä tekee kylästänne erityisen? Pitkä näkyvä historia, Härkätie Rauhallisuuus, kylän yhteishenki Kotikylä(2) Kotikylä, vaikka asumme Helsingissä Hyvin toimiva kyläyhteisö Viihtyisä, maisemallisesti kaunis Ei ole rakennettu liian taajaan Mahtavat luontoalueet, lenkkeilyreitit. Risteyskeskus-Riihimäki/Hml, Somero/Salo/Turku, Liesjärvi/Hki Rauhallinen, perinteitä kunnioittava Ennen kaikkea oma kiinnittyminen kylään ja kyläläisiin. Ulkopuolisten silmissä historiallisesti /kulttuurihistoriallisesti arvokas kylä. Joki ja järvimaisemat, historiallinen Härkätie, ihmiset. Vanha Hämeen Härkätien varsi. Lähellä Helsinkiä ja Forssaa. Pieni, tavallinen hämäläiskylä. Luonnonkaunis, perinteinen, rauhaisa. Rauhallinen hämäläiskylä. Seudullinen pääkylä, virkeä, paljon yrityksiä, toimintaa. Kauniit ja harmoniset maisemat. Luonto, koulu. Katuvalot. Maineikas historia. Sisäänlämpiävä, ihana luonto ja puhdas maisema ja vesiyhtiö. Historia. Viihtyisä, mukavat ihmiset. Lähellä, mutta sopivan kaukana. Tammelan vanhimpia kyliä, Porras on elämys. Varsin toimiva kylä, historiallinen Sukulaisia, tuttavia paljon Siisti, hyvä maisemanhoito Kaunis. hyvät, mutta kateelliset ihmiset Hyvä sijainti, riittävät palvelut, mukavat ihmiset Kaunis, rauhallinen, luonto lähellä Syntyjään portaalainen, synnyinkoti saaren puolella. Saari erityisen kaunis luonnostaan. Porras paikkana tuttu. Ei oikein mikään. Riitaisa, sekava jne. Rauhallinen maaseutu Peltomaisema, tiivis vanha kyläkeskus, Härkätie maalaismaisema, kaunis luonto, naapurit tarvittaessa apuna Perustelkaa lyhyesti antamanne arvosana. Kylä on elävä ja viihtyisä, ihmiset ovat mukavia, ei riitoja katson,että kylä toimii juuri niin kuin sen yksittäiset asukkaat. Jos en itse jaksa olla mukana toiminnassa, en voi odottaa sitä muiltakaan. minun kannalta kylä on toimiva ja viihtyisä. en ole muuttamassa pois Olisin ottanut ykkösenkin pois, jos olisin osannut. Ei kylää voi arvioida yhdellä numerolla. Kauppa puuttuu tulevaisuuteen tähättävään kehitykseen tulisi satsata ja siinä on parannettavaa kotikylä yleensä paras paikka 14

15 hyvä kylä asua, kanssakäymistä ehkä enemmän on hyvä asua rauhallista, hiljaista. Miinusta kaaharit. Murrosikäisille ei toimintaa/talvella jääkaukalo käytössä. Murkuille musa/elokuva/dvd-mahdollisuudet, sählypelimahd., yhteiskaraokea kaikenikäisille saatava. Perusasiat kunnossa. Yhteistoiminnassa parantamisen varaa. Täällä, kun on ikänsä on asunut, niin ei paremmasta tiedä. Ei kauppaa, ei linja-autoyhteyksiä, ei 3G verkkoa. Tyypillinen ns. vähän vanhoillinen pikkukylä, vanha talkoohenkisyys vähenee kun väki ikääntyy. Oma kylänetu ei saisi olla aina pääasiassa, vaan maalla-asumisen etu. Sopii omiin tarpeisiimme. Parempaa voisi olla. Rauhallinen, luonnonläheinen, hyvä ilma. Kaikki kylän asukkaat ovat kateellisia toisilleen eivätkä puhalla yhteen hiileen esim. niinkuin kylätalotoiminassa pitäisi olla. Haluamme asua maalla, joten on tyydyttävä siihen mitä on tarjolla. Valitettavaa ei ole. Sisään lämpiävää. Harvainvalta, liikaa passiivisia asukkaita, kohtalainen yhteishenki. Kaunis järvimaisema ja kantatiet. Palveluauto kulkee, vanhukset pääsevät asioilleen kirkolle ja Forssaan, tosin muina kuin koulupäivänä hankalaa. Palveluauton ansiosta voi asua kotona kauemmin. Katso ainakin täysin eri mieltä rastit. Kaikki suht hyvin. täydellistä ei voi olla kauppaan täytyy lähteä tammelaan kaikki on itsestä kiinni kylä vanhusvoittoinen Kevyenliikenteen väylä vilkkaasti liikennöidylle Portaan tielle. Koulun sisäliikuntatilat surkeat. Muuten erittäin tyytyväinen kaikki hyvin muuten mutta kauppa ja julkinen liikenne puuttuu. Ikäihmisille toimintaa. Tuttu, turvallinen, toimivakäläläiset arvostavat kylässä.2 Kylällä eripuraa, porukka hylkivää ulkopuolisia kohtaan(varsinkin Liesjärveä) Kylästä puuttuu yhteisöllisyys. Asukkaat "kahtiajakautuneita" ja kuppikuntaisia. Yhteistoiminta muiden kylien kanssa olematonta, esim. Liesjärveen lähinnä vihamielinen asenne. Pelätään uusia asukkaita, heidät koettiin uhkana kylän omassa swot-analyysissä... Mitä muuta kylän nykytilaan liittyen teillä on kommentoitavaa? Kylän sisäänpäin lämpiävyys on avautumassa kun uusia asukkaita on saatu mukaan toimintaan. Toivottavasti puhti jatkuu kauppa puuttuu, tie liian kapea, kevyen liikenteen väylä puuttuu, kylän yhteishengessä olisi parantamisen varaa, myös talkooväkeä vaikea saada tapahtumiiin Parhaimmillaan kylämme on maalaiskylänä. Tunnemme asukkaat, koko aikaa ei tarvi silti olla puuhaamassa jotain yhdessä. Asumme lähellä toisiamme, mutta yksityisyys taattu- Hädän hetkellä kylämme vahvuus näkyy. Silloin joukko toimii ja auttaa. Katuvaloja ei lisää, koska ei tämä mikään taajama ole.nykyvalojakin voisi sammutella valoisalla iaaa.vanhojen sukutilojen vastuu on suuri kylän hengen luojana, haluavatpa ne sitä tai ei. Lisärahaa valtio saisi helpolla nopeusrajoitusratsioilla. Kuudenkympin alueella reippaasti ylinopeutta. (Ei liene tosin pelkästään kylämme ainoa Suomessa.) kaipaisin perinnepiiriä, rikas historia, jota voisi tutkia Saaren sillanpielestä pitäisi kuusiaita kaataa. Se estää näkyvyyttä Forssaan päin. Postinjakelu pitää saada aikaistetuksi. Kylältä puuttuu keskus. Härkäpostin ympäristöä tulisi kehittää edelleen. Palvelujen kehittäminen. Tiedotus kyläsuunnitelmasta heikkoa, kylän elämä kankeaa ja vanhakantaista. Uutta asutusta liian vähän ts. tonttipula. Koululaisille turvallisempi koulureitti. 15

16 Talkoohenki ehkä vähän kadoksissa nykyihmiset kiireellisiä. Lisää tonttikilpailua kylien kanssa. rekkaliikenne on kamalaa, laman myötä hieman hiljentynyt, koulukyyditys pitäisi olla kaikille rekkaliikenteestä johtuen kevyt liikenne ammattikoulu+lukion neljän tunneilta ei pääse julkisilla liikennevälineillä Portaaseen, viim. bussi tonttitarjontaa saisi olla enemmän. Maaseutumajoitusta saisi olla Uuden asukkaan on vaikea päästä mukaan kylän sisäänlämpiävään ilmapiiriin. Portaalaiseksi synnytään, muut ovat muita. Tämä heijastuu esim. kylän yhdistystoiminnassa (ei koske kyläyhdistystä), vaikka uusia jäseniä kylälehdessä houkutellaan mukaan toimintaan, se ei tarkoita että sinne oikeasti haluttaisiin mukaan uusia henkilöitä ellei heitä joku alkuasukas kelvollisiksi takaa ja suosittele. Vanhat agraariajan asenteet näkyvät arjessa, täällä sanotaan vielä 2000-luvullakin "hehtaarikaupalla" päivää. Jos asiat menevät niin kuin haluaisitte, niin millainen kylänne voisi tulevaisuudessa olla? "Portaan kylällä on turvallinen asua ja liikkua. Ihmiset tuntevat toisensa ja pitävät toisistaan huolta. Asukkaat tuntevat kylän pitkän historian sekä luonnon. Yhteisiä tapahtumia on sopivasti ja kaikki osallistuvat tapahtumiin. Vanhukset voivat asua siellä missä itse haluavat ja palvelut pelaavat. Palvelut ovat nykytasolla kylällä on koulu, kauppa, posti ja liikuntamahdollisuuksia. Ympäristö on siisti ja puhdas, ihmiset välittävät siitä miltä heidän kotinsa ympäristö näyttää. Vesistöt ovat puhtaita ja kaikki voivat niitä käyttää virkistäytymiseen. Kylällä on pienyrittäjyyttä ja muutama isompikin yritys. Kylän sähköä tuotetaan tuulivoimalla. " "Puhalletaan yhteen hiileen, tehdään yhdessä oman kylän hyvinvoinnin ja viihtyisyyden mukaan hymyssä suin töitä. Koulu ja päivähoito pysyy kutne nytkin. Ja kun vielä saisi kevyen liikentene väylän kapealle ja vaaralliselle tielle, olisi oikein hieno juttu." "muutama vuokra-asunto olisi paikallaan." Siellä olisi nykyistä enemmän työpaikkoja ja siitä johtuen asuisi enemmän perheitä, joissa olisi työssäkäyviä perheenjäseniä. järjen ja kehityksen puitteissa mahdollisimman samanlainen kuin nyt. perinteitä ei pitäisi unohtaa. "Kylässä olisi oma kauppa/ kauppa-auton palvelut. Pyöräteitä olisi niin että voisi turvallisesti liikkua. Kylien kohdalla olisi mahdotonta hurjastella, nykyisellä 60 alueella ajetaan jopa satasta." johtava kunnan itäosien asutuskeskittymä, josta löytyisi niin vuokra kuin palveluasuntoja, jossa luonnonläheiset virkistys- ja harrastusmahdollisuudet kunnossa elinkelpoinen ehkä enemmän yhteen hiileen puhaltamista, se tiivistää koko kylää yhteistoimintaan löydetty uusia muotoja, kyläläisiä pyydetään pikku palveluja Vireä, elinvoimainen ja viihtyisä. Enempi Kunnallista/muita liikenneyhteyksiä Forssaan ja Helsinkiin. Muuttohalukkuus kasvuun rakentamisen myötä. Liikenneturvallisuus paremmaksi, luonnossa kokoontumispaikkoja esim. laavuja, nuotiopaikkoja. Asukkaita 30% enemmän. Vähän enemmän asukkaita ja kauppapalveluja. Liikenneyhteydet paremmat. Vireä. Raja-aidat ns. vanhojen sukujen ja muiden ihmisten väliltä pois: Avoimuuden ja osallistumisen kylä! Kylällä olisi kauppa ja koulu ainakin. Asukkaita enemmän, kylämaisemaa ei saisi rikkoa. Enemmän aktiivisia asukkaita, jotka olisivat tervetulleita rientoihin(käsite junantuomat romukoppaan!). Enemmän vakituisia asukkaita. kuin nyt. Olisi kevyenliikenteenväylä Saareen asti ja hidasteet koulun läheisyydessä. turvallisempaa lapsille kyläkauppa toivottava lisää tontteja->lapsiperheitä. Mahdollinen rivitalo->vuokra-asuntoja. elintarvikekioski, arkisin bussiyhteydet, ip-kerhot lapsille, vanhuksille joskus toimintaa kyläkoulu säilyy ja perhehoitopaikkoja olisi riittävästi ulkopuolisille ystävällisempi(sisäpiirille toki myös). Palveluita paremmin ja juoruilut pois 16

17 Avoimempi, joustavampi ja yhteisöllisempi. Erilaisuuden ja uuden pelko olisi vähäisempää. Tämä mahdollistaisi yhteistyön eri tahojen kanssa kylän sisä- ja ulkopuolella, helpottaisi muuttoliikettä kylään sekä työllistymistä alueella. Mitä muita kehittämiskohteita kylältä löytyy? Ohjattuja harrastuksia nuorille lisää Korokkeet koulun läheisyyteen. Maaseutumatkailu Kylän yhteistyö muiden kylien kanssa "Joitakin rakennuksia pitäisi kunnostaa niin että ne sopisivat paremmin kylän maisemaan." vanhuksille palveluja, kuten esim kotisairaanhoitajan vastaanotto kerran viikossa jossa voi mitata esim. verenpaineen kyläaktivistien määrä vähäinen, palavat loppuun- kyläläiset tulisi saada vaatijoista tekijöiksi "- Julkisten liikenneyhteyksien (linja-auto tms.) kehittäminen - Olemassa olevista linja-autoyhteyksistä tiedottaminen (aikataulut pysäkeille)" lounaspalvelun tarjoaja puuttuu Portaanharjun vallihaudat tulisi kaivaa ja kunnostaa matkailunähtävyydeksi. Lisää julkista liikennettä, ruokailumahdollisuus. Nopeusrajoitus Härkäpostin suoralla tulisi jatkaa Huuvantien ohitse aina Hiekkaharjun mäkeen saakka. Hiihtoputki pitäisi saada ihan ehdottomasti, että kylän nuoret saisivat osallistua liikuntaan. Matonpesupaikka olisi saatava, sillä sellaista ei nyt ole. Lisää vuokra-asuntoja esim. kunnallinen rivitalo ensiasunnoksi ja vanhuksille. Ateriapalvelu olisi aloitettava esim. koulukeittiöstä johdettuna. Enemmän houkutuksia, että ohikulkijat pysähtyisivät. Kevyenliikenteenväylä Saareen asti ja korokkeet koulun läheisyyteen. Porraskyltti kylän rajoille asfalttiteille. Venepaikkarantoja lisää. Kuivajärven pään kunnostaminen Pahvien keräyspiste olisi saatava esim. Liesjärven koulun jätepisteelle. Yleistä jätepistettä ei saisi lopettaa. Älytöntä, että jokaisen pitää hankkia oma roskis. Miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää? Tonttimarkkinointi pitäisi yhdistää! Kunnan tulisi päätöksissään huolehtia siitä, että tietyt päätökset tehdään, eikä saada naapurikyliä toistensa kurkkuun. Vanhanaikaista hajoita ja hallitse johtamista tällainen. Kunnan vastuuvirkamien kerran, pari vuodessa pitämään palaveria kylään päättäjät voisivat jalkautua Kuntalaisten tulee yksityishenkilöinä valvoa etujaan kunnassa. Kunnan tukemaa harrastustoimintaa, ohjaajia, kurssittajia. Kunnalta pitäisi saada avustusta, että voisi kehittää nuorison hyvinvointia kylässä. Vuokra-asunnot, vesistön kunnostus ja jätevedet. Järjestää tontteja myyntiin ja kunnon kauppa, ei mitään kioskia. Suomaantien tienhoitokunnan perustaminen koulun kehittämisen vuoksi sekä kylän venerannan vuoksi. kunta voisi ensin raivata omat tonttinsa myyntikuntoon. Sisäliikuntapaikka kyläläisten aktiivista osallistumista tukea siten että sellaista olisi Huonosti, ennenkuin kylän sisäinen yhteistyö kohenee. Kylälle ehdotettuja uusia palveluita "vanhuksille päivätoimintaa enaltaehkäsynä syrjäytymiselle ja masennukselle- siivouspalveluja" Kauppa Miehille oma kerho, jossa voisi verkostoitua esim. hyvän ruoan parissa. Kansalaisopiston piirejä lisää. Perhepäivähoitoa, käsityö-, taide-, kieli- ym kursseja. Nuorisolle oma tila kokoontua. 17

18 Miesten pelikerho. Kauppa, pankki, apteekki, viinakauppa. Kaikkia kohdan 18 palveluja. Ainakin kauppa, vaikka pienikin. Kauppa. Julkinen liikenne koululaisille sopivaksi, nyt ammattikoululaiset eivät pääse kotiin. Kauppa, kerhot. Nuorille paikka, jossa olla ja lisää mahdollisuuksia olla luvalla jossain yhdessä. vanhuksille virkistysmatkoja tulevaisuudessa vanhuksille siivousapua yhteisiäkin eri-ikäisille Kierrätyspiste. Itselle tarpeetonta, hyvälaatuista tavaraa laitetaan turhaan roskiin. Asiointiapua, enemmän asiointiliikennettä harrastuksia, tapaamisia, tapahtumia yms. Kotitalouden tilapäistöihin erikoistunut yrittäjä pystyisi luullakseni työllistymään. Aina on tarvetta tilapäisavulle erilaisissa tilanteissa, esim. lastenhoito, remontit, suursiivoukset, vanhusten avustaminen jne. riippuen yrittäjän osaamisesta. Palveluita joita kyläläiset olisivat valmiita ostamaan, mikäli niitä olisi saatavissa kylältä Siivouspalveluita 18 kpl Lastenhoito 6 kpl Kiinteistönhoitopalveluita(esim. kylätalkkari) 9 kpl Rakentaminen ja remontointi 4 kpl Kotieläinten hoito 2 kpl Ateria 1 kpl Hoivapalvelut 2 kpl Polttopuiden teko 1 kpl Vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista 0-9 /h, 7 kpl /h, 9 kpl /h, 4 kpl 30 /h tai enemmän, 2kpl Muita osallistumistapoja kylän asioiden hoitoon Puhumalla positiivisesti omasta kylästä. Tilapäisapua sekatyömiehenä/apulaisena. yhteisiä harrastusiltoja tai päiviä Mitä muita tiedotuskanavia käyttäisit? Puskaradio Miten muuten tiedostusta voitaisiin mielestänne parantaa? Kylälehti useammin. Nyt jo toimii hyvin, kunhan ehtii lukea tiedottamalla muillekin kuin kylän ylimystölle Jaa, mitenkähän sen tiedon saisi riittävän ajoissa? Tietoa saa suht riittävästi, mutta usein se on liian myöhäistä. 18

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Sisältö Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 15.12.2014 Jenna Härmä, Jaana Lehmusvaara-Hjelm, Susanna Komulainen, Risto Murto, Mika Laine, Keijo Pihlström, Soili Sinervä-Laine, Eija Terävä ja Veli-Matti

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Kiukainen Kiukainen 2

Kiukainen Kiukainen 2 KIUKAISTEN KYLÄT Kiukainen Kiukais Sijainti: 61 12 25 N, 22 05 00E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km,

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx %

YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx % SIPPOLAN ALUEEN KYLÄKYSELY MARRASKUUSSA 2012 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx % ALUEEN PALVELUTARJONTA, PUUTTUVAT PALVELUT 1.Mikä on Sinulle tärkein palvelu, joka

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET

ASUKASKYSELYN TULOKSET ASUKASKYSELYN TULOKSET Sysmän taajaman kehittämisohjelma Petra Reimi 11.10.2013 Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAAJAMAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Jukka Vehviläinen SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Raportit ja selvitykset 2012:5 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2012:5 ISBN 978-952-13-5076-4

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot