Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porras-Ojainen - kyselytulokset. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 Porras-Ojainen - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto Vastaajien tiedot Kylän nykytila Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Palvelutarpeet Osallistuminen Viestintä Yhteenveto Liitteet: Johdanto Tässä raportissa kuvataan keskeiset kyläkyselyn tulokset. Raportin tavoitteena on tuoda kyläläisille ja kylänkehittäjille eväät jatkotoimenpiteiden määrittämistä varten. Varsinainen kyläsuunnitelma laaditaan tämän raportin ja kyläläisten esittämien ideoiden priorisointien pohjalta tiiviimpään muotoon kevään 2010 aikana. Lisäksi kaikkien Tammelan kylien kyläsuunnitelmien pohjalta laaditaan Tammelan kyläohjelma keväällä 2010, jossa kuvataan kaikkien kylien yhteiset kehittämistarpeet. Tämä raportti on laadittu syksyllä 2009 Tammelan kylien kotitalouksiin kohdistetun kyselyn tuloksista. Kyläkysely lähetettiin kaikkiin kotitalouksiin postitse (yhteensä kpl). Lisäksi kysely oli avoimena Tammelan maaseudun kehittäjien sähköisessä keskustelufoorumissa Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista Tammelan kylistä yhteensä 555 kpl ja vastausprosentiksi muodostui näin 17 %. Tarkemmat kyläkohtaiset tiedot on esitetty tässä raportissa myöhemmin. Raportin, kyläsuunnitelman sekä Tammelan kyläohjelman laadinnasta vastaa Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden K&T-keskus yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa. Tämän raportin on laatinut Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelija Oskari Kekkonen. Työn ohjaajina toimivat Tero Uusitalo ja Anne Virtanen HAMK:sta. 1

2 2. Vastaajien tiedot Kyselyitä lähetettiin Portaan Ojaisten kylälle 226 kappaletta. Vastauksia saatiin yhteensä 58 kpl, joten vastausprosentiksi muodostui 26. Vastauksista yhdeksän oli Internet-vastauksia. Vastaajista naisia ja miehiä oli yhtä monta(28kpl). Kaksi vastaajaa ei ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaajista yli puolet oli iältään vuotiaita (37), toiseksi eniten vastaajia oli yli 65-vuotiaiden ryhmästä (13). Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous (28kpl). Vastaajien talouksien koko vaihteli yhdestä kuuteen henkilöön (kuvio 1). Vastaajien talouksissa asui yhteensä 142 henkilöä. Talouksissa asui eniten vuotiata (54 %) ja toiseksi eniten 6-17-vuotiaita (18 %) (kuvio 2). Vastanneiden talouksissa oli yksi omaishoidon piirissä oleva. Kuvio 1. Vastaajien talouksien koko. Kuvio 2. Vastaajien talouksien ikäjakauma. Vastanneissa talouksissa yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela (19 työssäkävijää), Forssa (16), pääkaupunkiseutu (8), Tammelan naapurikunnat (7) ja Hämeenlinna (3). Suurin osa vastaajista oli asunut kylällä pitkään, sillä vain kaksi vastaajaa oli asunut kylällä 0-2 vuotta - sen sijaan yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta (kuvio 3). Kuvio 3. Vastaajien asumisajat kylässä. 2

3 3. Kylän nykytila Kysyttäessä mikä tekee Portaan Ojaisten kylästä erityisen, vastauksissa korostuu luonto, joka mainintaan jollain tavalla vähintään 12 kertaa, kuten esim. Ihana luonto ja puhdas maisema. Myös kylän kauneus, rauhallisuus ja historia mainitaan usein. Kolmelle vastaajalle Porras-Ojainen on kotikylä. Eikä hämäläisyys tai kylän läpi kulkeva Härkätiekään jää mainitsematta: Vanha Hämeen Härkätien varsi. Eräältä vastaajalta kylän rajat yltävät Saareen saakka, kun hän ilmoittaa Saaren olevan erityisen kaunis. Kaikki maininnat löytyvät raportin lopusta liitteenä. Kyläläisten mielipiteitä kylän ympäristöstä kartoitettiin esittämällä kylän ympäristöön liittyviä väittämiä. Lähes kaikki vastaajat olivat väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä (kuvio 4). Ainoastaan väittämässä Kylän rakennuskanta on kaunis löytyi vastaaja, joka oli väittämän kanssa täysin eri mieltä. Yli 90 % vastaajista piti juomaveden laatua kylällä hyvänä. Yli 80 % vastaajista piti kylää luonnonläheisenä. Kylällä näytetään myös viihtyvän, sillä väittämän Kylämme on viihtyisä kanssa täysin tai osittain samaa mieltä oli yli 90 %. Kuvio 4. Näkemykset kylän ympäristön nykytilasta. Kylän toiminnallisuudesta kysyttiin myös väittämien avulla. Näkemykset kylän toiminnallisuuteen liittyvistä väittämistä (kuvio 5) erosivat huomattavasti enemmän toisistaan kuin kylän ympäristöön liittyvissä. Siltikin valtaosa vastaajista oli edelleen kyselyssä esitettyjen väittämien kanssa täysin tai osittain samaa mieltä, mikä kertoo, että vastaajat olivat enimmäkseen tyytyväisiä kylän toiminnallisuuteen. Vastaajien mielestä naapuriapu, tiedonkulku ja kylän yhdistykset toimivat noin 90 % mielestä vähintäänkin hyvin. Yli 80 % vastaajista ajattelee kylän yhdistysten toiminnan olevan jokseenkin ajan hermolla. Vastaajat olivat eniten eri mieltä väittämien Kylällä on liikaa yhdistyksiä ja Kylällä työllistyminen on mahdollista kanssa. 3

4 Kuvio 5. Näkemykset kylän toiminnallisuudesta. Portaan Ojaisten kyläläiset olivat kyselyn mukaan enimmäkseen tyytyväisiä kylän palveluihin (kuvio 6). Yli 80 % vastaajista piti kylän jätehuoltopalveluja toimivina, kutakuinkin sama määrä piti myös kokoontumistiloja ja kirjastopalveluja riittävinä. Noin 90 % vastaajista oli ainakin osittain tyytyväinen kylän kouluasioiden hoitoon, koululaisten iltapäivähoitoon ja koulukuljetuksiin. Julkinen liikenne ja kyläkauppa kaipaisivat vastaajien mielestä kehittämistä. 4

5 Kuvio 6. Näkemykset kylän palveluista. Kyläkyselyssä kysyttiin kyläläisiltä myös arvosanaa kylän nykytilasta asteikolla Kyläläiset antoivat kylälle varsin hyviä arvosanoja, eniten kahdeksikkoja (kuvio 7). Kylän arvosanojen keskiarvoksi muodostui 7,82. Arvosanoja perusteltiin monenlaisin sanankääntein. Useimmat perustelut, minkä annetuista arvosanoista voi jo päätellä, olivat kylää kohtaan positiivisia, Kylä on elävä ja viihtyisä, ihmiset ovat mukavia, ei riitoja. Monet perustelut olivat lyhyitä ja ytimekkäitä, niissä todettiin usein, että kylä on hyvä asua tai, että kylä on viihtyisä. Myös kyläkaupan ja kevyen liikenteenväylien puuttuminen käy perusteluista ilmi. Toisaalta pidempiäkin perusteluita ja kritiikkiä annettiin, kuten Harvainvalta, liikaa passiivisia asukkaita, kohtalainen yhteishenki. Kaunis järvimaisema ja kantatiet.. Kuvio 7. Arvosanat kylän nykytilanteesta. 5

6 Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida Portaan - Ojaisten kylän nykytilaa vapaasti. Kommentit olivat hyvin samansuuntaisia kylän nykytilalle annettujen arvosanojen perusteluiden kanssa, mutta muutama pitkä analysointikin kommenttien joukosta löytyy. Tässä toinen niistä: Parhaimmillaan kylämme on maalaiskylänä. Tunnemme asukkaat, koko aikaa ei tarvi silti olla puuhaamassa jotain yhdessä. Asumme lähellä toisiamme, mutta yksityisyys taattu- Hädän hetkellä kylämme vahvuus näkyy. Silloin joukko toimii ja auttaa. Katuvaloja ei lisää, koska ei tämä mikään taajama ole. Nykyvalojakin voisi sammutella valoisalla iaaa. Vanhojen sukutilojen vastuu on suuri kylän hengen luojana, haluavatpa ne sitä tai ei.... Kaikki arvosanojen perustelut ja kylän nykytilaan liittyvät kommentit löytyvät liitteenä raportin lopusta. 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset Kylän tulevaisuuteen liittyen kyläläiset saivat kertoa millaiseksi he näkevät kylän tulevaisuudessa, jos kylän asiat menisivät niin kuin vastaaja itse haluaa. Monet vastaajat toivoivat tulevaisuudessa kylälle mm. kauppaa, vuokra-asuntoja, työpaikkoja, kokoontumispaikkoja luontoon(esim. laavuja), enemmän yhteishenkeä, lisää asukkaita ja kevyenliikenteen väyliä. Kyläkoulun toivottiin myös säilyvän. Pisimmälle kylän tulevaisuuteen visioinut näki kylänsä seuraavanlaisesti: "Portaan kylällä on turvallinen asua ja liikkua. Ihmiset tuntevat toisensa ja pitävät toisistaan huolta. Asukkaat tuntevat kylän pitkän historian sekä luonnon. Yhteisiä tapahtumia on sopivasti ja kaikki osallistuvat tapahtumiin. Vanhukset voivat asua siellä missä itse haluavat ja palvelut pelaavat. Palvelut ovat nykytasolla kylällä on koulu, kauppa, posti ja liikuntamahdollisuuksia. Ympäristö on siisti ja puhdas, ihmiset välittävät siitä miltä heidän kotinsa ympäristö näyttää. Vesistöt ovat puhtaita ja kaikki voivat niitä käyttää virkistäytymiseen. Kylällä on pienyrittäjyyttä ja muutama isompikin yritys. Kylän sähköä tuotetaan tuulivoimalla.". Kaikki ilmaistut visiot kylän tulevaisuudesta löytyvät liitteenä raportin lopusta. Kylän kehittämiskohteita etsittiin myös esittämällä väittämiä, joihin vastaajat saivat esittää mielipiteensä (kuvio 8). Kevyen liikenteenväyliä tulisi lisätä lähes 90 % mielestä. Yhtä suuren ryhmän mielestä kylän yritysten palveluita tulisi markkinoida kyläläisille ja kesäasukkaille, sekä tonttitarjontaa tulisi kartoittaa ja tontteja markkinoida aktiivisesti. Myös jätevesihuollon tiimoilta kylällä kaivataan yhteistyötä lähes 90 % mielestä. Vastauksista näkyy selvästi, että kylän luonto- ja perinnekohteita tulisi kehittää, kylän vesistöt tarvitsisivat kunnostusta ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi lisätä. Tietoliikenneyhteydet kaipaisivat kehittämistä, sillä lähes 80 % vastaajista oli ainakin osittain sitä mieltä. Vastaajien mielestä kylällä on riittävästi kokoontumistiloja. 6

7 Kuvio 8. Kylän kehittämistarpeet. Väittämien jälkeen vastaajat saivat mahdollisuuden ilmoittaa kylän muita kehittämiskohteita tai esittää tarkennuksia väittämille. Kyläläiset esittivät mm. seuraavia kehittämiskohteita, jotka nyt ilmeisesti puuttuvat kylältä: maaseutumatkailu, lounaspalvelu, matonpesupaikka, korokkeet koulun läheisyyteen, yhteistyö lähikylien kanssa. Eräs vastaaja näki kehittämiskohteena kyläläisten aktivoimisen vaatijoista tekijöiksi, sillä hän epäili nykyisten aktiivien jaksamista tehtävissään. Myös jätteenkeräyspisteet puhuttivat vastaajia. Kaikki vastaajien esittämät kehittämiskohteet löytyvät liitteenä raportin lopusta. Väittämien yhteydessä kyläläisiä pyydettiin asettamaan kehittämiskohteita myös kiireellisyysjärjestykseen, valitsemalla väittämistä viisi kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kuviossa 9 on listattu vastaajien mielestä kymmenen kiireellisintä kehittämiskohdetta. Kehittämiskohteet on asetettu kuviossa tärkeysjärjestykseen niiden mainintakertojen mukaan, välittämättä siitä oliko kehittämiskohde vastaajan mielestä kiireellisin tai vasta viidenneksi kiireellisin. Kiireellisimpänä eli tärkeimpänä kyläläiset pitivät kevyenliikenteen väylien lisäämistä (19 mainintaa). Myös kylän tonttitarjonnan kartoittamista ja tonttien markkinointia pidettiin tärkeänä (15). 7

8 Kuvio 9. Kiireellisimmät kylän kehittämistarpeet. Kyläläisten mielestä kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi kehittää varsinkin palveluiden järjestämisessä (kuvio 10). Kylän ja kunnan yhteistyön kehittämiseksi ehdotettiin mm. kunnan päättäjien jalkautumista kylälle, Kunnan tulisi päätöksissään huolehtia siitä, että tietyt päätökset tehdään, eikä saada naapurikyliä toistensa kurkkuun. Vanhanaikaista hajoita ja hallitse johtamista tällainen. ja Kuntalaisten tulee yksityishenkilöinä valvoa etujaan kunnassa.. Kuvio 10. Kylän ja kunnan yhteistyön kehittämistarpeet. 8

9 5. Palvelutarpeet Kyläläisiltä kysyttiin myös millaisia palveluita he arvelevat tarvitsevan kylältä lähitulevaisuudessa (kuvio 11). Kyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten tarvittu palvelu kylällä oli kauppa, jota tarvitsisi 80 % vastaajista. Noin puolella vastaajista olisi lähitulevaisuudessa tarvetta myös koululle ja nuorten harrastusmahdollisuuksille. Vastaajien keskuudessa vähiten tarvetta koettiin olevan etätyöpisteelle. Uusiksi kylän palveluiksi ehdotettiin mm. miesten omaa kerhoa (2 mainintaa), kauppaa (6), siivouspalvelua (3) ja vanhusten päivätoimintaa. Kuvio 11. Kyläläisten palvelutarpeet lähitulevaisuudessa. Palveluiden ostohalukkuutta kyläläisiltä kysyttäessä kävi ilmi, että yli puolet kysymykseen vastanneista olisi valmis ostamaan yksityisiä palveluja (kuvio 12). Kotitalousvähennystä koskevaan kysymykseen vastasi yhteensä 55 vastaajaa, joista 44 tunsi kotitalousvähennyksen käytön. Kyselyyn vastanneista kymmenen ilmoitti, että voisi tarjota tai tuottaa kylällä jotain palvelua. Kyselyyn vastanneista 18 olisi valmis ostamaan kylältä siivouspalveluja. Myös muita yksityisiä palveluita kylältä ostettaisiin, mikäli niitä olisi saatavissa: kiinteistönhoito (9 mainintaa), remontointi (4), lastenhoito (6), hoivapalvelut (2), kotieläintenhoito (2), ateriapalvelu (1) ja polttopuiden teko (1). Useimmat vastaajat (9) olisivat valmiita maksamaan edellisistä palveluista tunnilta. 9

10 Kuvio 12. Yksityisten palveluiden ostohalukkuus, kotitalousvähennyksen tunnettuus ja palveluntuottamisen halukkuus. 6. Osallistuminen Vastaajien keskuudessa suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitoon oli talkoot (32 mainintaa), moni haluaisi osallistua myös lahjoittamalla tavaraa tai rahaa (24) ja yhtä moni ilmoitti toimivan henkisenä tukena (kuvio 13). Myös ystävä- tai lähimmäispalveluun haluttaisiin osallistua (12). 15 vastaajaa haluaisi osallistua kyläyhdistyksen toimintaan. Kyläkyselyyn vastanneista vain kolme ei halua osallistua kylän asioiden hoitoon tai kehittämiseen. Kolme vastaajaa ilmoitti muita osallistumistapoja kylän asioihin. Eräs vastaaja puhuu kylästään positiivisesti, toinen tarjoaisi kylälle tilapäisapua sekatyömiehenä ja kolmas ilmeisesti haluaisi järjestää kylällä yhteisiä harrastusiltoja tai -päiviä. Kuvio 13. Osallistumishalukkuus kylän asioiden hoitoon ja kehittämiseen. 10

11 7. Viestintä Porras Ojaisten kylällä tiedotus näyttää toimivan, sillä 39 vastaajaa ilmoitti saaneensa riittävästi tietoa kylän alueen tapahtumista (kuvio 14). Vastanneiden keskuudessa suosituin tiedotuskanava on ehdottomasti kotiin jaettava kylätiedote, sitä käyttäisi jokainen kyseiseen kysymykseen vastannut. Myös paikallislehteä ja kylän ilmoitustaulua käyttäisi vähintään satunnaisesti noin 90 % vastaajista. Vastaajien mielestä nykyistä tiedotusta voitaisiin parantaa mm. julkaisemalla kylälehteä useammin ja ilmoittamalla asioista ja tapahtumista riittävän ajoissa. Kuvio 14. Tiedon riittävyys kylän tapahtumista ja yhdistysten toiminnasta. Kuvio 15. Tiedostuskanavien käyttöhalukkuus. 11

12 Internet-sivujen käytöstä kysyttäessä kolmannes vastaajista ilmoitti käyvän oman kylän nettisivuilla vähintäänkin noin kerran kuukaudessa (kuvio 16). Myös Tammelan kunnan sivuilla vierailee kutakuinkin yhtä moni vastaaja ja yhtä usein kuin oman kylän sivuilla. Tammelan kylien kehittämiseen liittyvät sivustoja käytetään vielä varsin vähän. Kolmannes vastaajista käyttäisi sähköisiä viestimiä kylän asioiden hoidossa tiedonhakupaikkoina (kuvio 17). Reilu viidennes vastaajista käyttäisi sähköisiä viestimiä myös kylän kehittämisideoiden ja aloitteiden ehdotuspaikkana. Kuvio 16. Internet-sivustojen käyttö. Kuvio 17. Sähköisten viestimien käyttö kylää koskevissa asioissa. 12

13 8. Yhteenveto Portaan Ojaisten kylällä kyläkysely lähetettiin 226 kotitalouteen. Vastauksia saatiin 58 taloudesta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 26. Vastaajien yleisin talouden koko oli kahden henkilön talous. Vastanneissa talouksissa asui yhteensä 142 henkilöä. Vastanneiden talouksissa yleisimmät työssäkäyntikunnat olivat Tammela ja Forssa. Yli puolet vastaajista oli asunut kylällä yli 20 vuotta. Kyläläisten mielestä Portaan Ojaisten kylästä tekee erityisen varsinkin kaunis luonto, sillä luontoon viitataan 12 vastauksessa. Vastaajien mielestä kylä on luonnonläheinen ja kylän juomavesi on laadultaan hyvää. Vastauksista näkyy, että kyläläiset ovat tyytyväisiä kylän ympäristöön. Suurin osa vastaajista oli ainakin jossain määrin tyytyväinen kylän toiminnallisuuteen. Naapuriapu ja tiedonkulku toimivat kylällä parhaiten. Myös kylän palveluihin oltiin varsin tyytyväisiä. Varsinkin kylän jätehuoltoja kirjastopalvelut, kokoontumistilat ja koulukuljetuksiin oltiin tyytyväisiä. Sen sijaan kyläkauppa ja julkiset liikenneyhteydet kaipaisivat kehittämistä. Kysyttäessä kouluarvosanaa kylän nykytilanteesta, keskiarvoksi muodostui 7,8. Useimmat kouluarvosanojen perustelut olivat kylää kohtaan positiivisia ja kylää pidettiin viihtyisänä, mutta kritiikkiäkin annettiin. Perusteluissa ja kylää koskevissa kommenteissa esiin nousivat varsinkin kevyenliikenteen väylien puuttuminen ja kyläkauppa. Monet vastaajat toivoivat kylälle tulevaisuudessa esim. lisää työpaikkoja ja yhteishenkeä, vuokra-asuntoja ja kokoontumispaikkoja luontoon. Kevyenliikenteen väylien lisääminen on kylän kiireellisin ja tärkein kehittämiskohde. Kylän ja kunnan yhteistyötä pitäisi vastaajien mielestä lisätä varsinkin palveluiden järjestämisen osalta päättäjien jalkautumista kylille toivottiin. Lähitulevaisuudessa ylivoimaisesti tarpeellisimmaksi kylän palveluksi koettiin kauppa, mutta myös koulu ja harrastusmahdollisuudet nuorille olivat tarpeellisimpien joukossa. Vastaajien keskuudessa vähiten tarvittu palvelu kylältä oli etätyöpiste, mutta jollekin vastaajalle se saattaa olla tarpeellinen. Uusiksi kylän palveluiksi vastaajat ehdottivat kauppaa, siivouspalvelua ja miesten omaa kerhoa. Kyselyyn vastanneista 18 olisi valmis ostamaan siivouspalveluja, mikäli niitä olisi saatavilla kylältä. Myös lasten- ja kiinteistönhoitopalveluille olisi kylällä useampi ostaja. Useimmat vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista tunnilta. Suosituin tapa osallistua kylän asioiden hoitamiseen oli vastaajien keskuudessa ehdottomasti talkoisiin osallistuminen, mutta varsin moni vastaaja voisi lahjoittaa kyläyhdistykselle aikansa lisäksi myös rahaa tai tavaraa. Portaan- Ojaisten kylällä tiedotus näyttäisi ainakin vastaajien talouksiin toimivan hyvin. Suosituimmaksi tiedotuskanavaksi kylällä nousi ehdottomasti joka kotiin jaettava kylätiedote, jota käyttäisi ainakin satunnaisesti jokainen vastaaja. Myös paikallislehti ja kylän ilmoitustaulu olivat vastaajien keskuudessa suosittuja. Tammelan kunnan ja oman kylän nettisivut olivat vastaajien keskuudessa kutakuinkin yhtä suosittuja. Kylän asioiden hoitoon sähköisiä viestimiä käytettäisiin varsinkin tiedonhakupaikkoina ja kylää koskevien kehittämisideoiden ja aloitteiden ehdotuspaikkana. 13

14 Liitteet: Alle on listattu kyläkyselyn avointen kysymysten vastaukset. Vastauksia on sensuroitu. Mikä tekee kylästänne erityisen? Pitkä näkyvä historia, Härkätie Rauhallisuuus, kylän yhteishenki Kotikylä(2) Kotikylä, vaikka asumme Helsingissä Hyvin toimiva kyläyhteisö Viihtyisä, maisemallisesti kaunis Ei ole rakennettu liian taajaan Mahtavat luontoalueet, lenkkeilyreitit. Risteyskeskus-Riihimäki/Hml, Somero/Salo/Turku, Liesjärvi/Hki Rauhallinen, perinteitä kunnioittava Ennen kaikkea oma kiinnittyminen kylään ja kyläläisiin. Ulkopuolisten silmissä historiallisesti /kulttuurihistoriallisesti arvokas kylä. Joki ja järvimaisemat, historiallinen Härkätie, ihmiset. Vanha Hämeen Härkätien varsi. Lähellä Helsinkiä ja Forssaa. Pieni, tavallinen hämäläiskylä. Luonnonkaunis, perinteinen, rauhaisa. Rauhallinen hämäläiskylä. Seudullinen pääkylä, virkeä, paljon yrityksiä, toimintaa. Kauniit ja harmoniset maisemat. Luonto, koulu. Katuvalot. Maineikas historia. Sisäänlämpiävä, ihana luonto ja puhdas maisema ja vesiyhtiö. Historia. Viihtyisä, mukavat ihmiset. Lähellä, mutta sopivan kaukana. Tammelan vanhimpia kyliä, Porras on elämys. Varsin toimiva kylä, historiallinen Sukulaisia, tuttavia paljon Siisti, hyvä maisemanhoito Kaunis. hyvät, mutta kateelliset ihmiset Hyvä sijainti, riittävät palvelut, mukavat ihmiset Kaunis, rauhallinen, luonto lähellä Syntyjään portaalainen, synnyinkoti saaren puolella. Saari erityisen kaunis luonnostaan. Porras paikkana tuttu. Ei oikein mikään. Riitaisa, sekava jne. Rauhallinen maaseutu Peltomaisema, tiivis vanha kyläkeskus, Härkätie maalaismaisema, kaunis luonto, naapurit tarvittaessa apuna Perustelkaa lyhyesti antamanne arvosana. Kylä on elävä ja viihtyisä, ihmiset ovat mukavia, ei riitoja katson,että kylä toimii juuri niin kuin sen yksittäiset asukkaat. Jos en itse jaksa olla mukana toiminnassa, en voi odottaa sitä muiltakaan. minun kannalta kylä on toimiva ja viihtyisä. en ole muuttamassa pois Olisin ottanut ykkösenkin pois, jos olisin osannut. Ei kylää voi arvioida yhdellä numerolla. Kauppa puuttuu tulevaisuuteen tähättävään kehitykseen tulisi satsata ja siinä on parannettavaa kotikylä yleensä paras paikka 14

15 hyvä kylä asua, kanssakäymistä ehkä enemmän on hyvä asua rauhallista, hiljaista. Miinusta kaaharit. Murrosikäisille ei toimintaa/talvella jääkaukalo käytössä. Murkuille musa/elokuva/dvd-mahdollisuudet, sählypelimahd., yhteiskaraokea kaikenikäisille saatava. Perusasiat kunnossa. Yhteistoiminnassa parantamisen varaa. Täällä, kun on ikänsä on asunut, niin ei paremmasta tiedä. Ei kauppaa, ei linja-autoyhteyksiä, ei 3G verkkoa. Tyypillinen ns. vähän vanhoillinen pikkukylä, vanha talkoohenkisyys vähenee kun väki ikääntyy. Oma kylänetu ei saisi olla aina pääasiassa, vaan maalla-asumisen etu. Sopii omiin tarpeisiimme. Parempaa voisi olla. Rauhallinen, luonnonläheinen, hyvä ilma. Kaikki kylän asukkaat ovat kateellisia toisilleen eivätkä puhalla yhteen hiileen esim. niinkuin kylätalotoiminassa pitäisi olla. Haluamme asua maalla, joten on tyydyttävä siihen mitä on tarjolla. Valitettavaa ei ole. Sisään lämpiävää. Harvainvalta, liikaa passiivisia asukkaita, kohtalainen yhteishenki. Kaunis järvimaisema ja kantatiet. Palveluauto kulkee, vanhukset pääsevät asioilleen kirkolle ja Forssaan, tosin muina kuin koulupäivänä hankalaa. Palveluauton ansiosta voi asua kotona kauemmin. Katso ainakin täysin eri mieltä rastit. Kaikki suht hyvin. täydellistä ei voi olla kauppaan täytyy lähteä tammelaan kaikki on itsestä kiinni kylä vanhusvoittoinen Kevyenliikenteen väylä vilkkaasti liikennöidylle Portaan tielle. Koulun sisäliikuntatilat surkeat. Muuten erittäin tyytyväinen kaikki hyvin muuten mutta kauppa ja julkinen liikenne puuttuu. Ikäihmisille toimintaa. Tuttu, turvallinen, toimivakäläläiset arvostavat kylässä.2 Kylällä eripuraa, porukka hylkivää ulkopuolisia kohtaan(varsinkin Liesjärveä) Kylästä puuttuu yhteisöllisyys. Asukkaat "kahtiajakautuneita" ja kuppikuntaisia. Yhteistoiminta muiden kylien kanssa olematonta, esim. Liesjärveen lähinnä vihamielinen asenne. Pelätään uusia asukkaita, heidät koettiin uhkana kylän omassa swot-analyysissä... Mitä muuta kylän nykytilaan liittyen teillä on kommentoitavaa? Kylän sisäänpäin lämpiävyys on avautumassa kun uusia asukkaita on saatu mukaan toimintaan. Toivottavasti puhti jatkuu kauppa puuttuu, tie liian kapea, kevyen liikenteen väylä puuttuu, kylän yhteishengessä olisi parantamisen varaa, myös talkooväkeä vaikea saada tapahtumiiin Parhaimmillaan kylämme on maalaiskylänä. Tunnemme asukkaat, koko aikaa ei tarvi silti olla puuhaamassa jotain yhdessä. Asumme lähellä toisiamme, mutta yksityisyys taattu- Hädän hetkellä kylämme vahvuus näkyy. Silloin joukko toimii ja auttaa. Katuvaloja ei lisää, koska ei tämä mikään taajama ole.nykyvalojakin voisi sammutella valoisalla iaaa.vanhojen sukutilojen vastuu on suuri kylän hengen luojana, haluavatpa ne sitä tai ei. Lisärahaa valtio saisi helpolla nopeusrajoitusratsioilla. Kuudenkympin alueella reippaasti ylinopeutta. (Ei liene tosin pelkästään kylämme ainoa Suomessa.) kaipaisin perinnepiiriä, rikas historia, jota voisi tutkia Saaren sillanpielestä pitäisi kuusiaita kaataa. Se estää näkyvyyttä Forssaan päin. Postinjakelu pitää saada aikaistetuksi. Kylältä puuttuu keskus. Härkäpostin ympäristöä tulisi kehittää edelleen. Palvelujen kehittäminen. Tiedotus kyläsuunnitelmasta heikkoa, kylän elämä kankeaa ja vanhakantaista. Uutta asutusta liian vähän ts. tonttipula. Koululaisille turvallisempi koulureitti. 15

16 Talkoohenki ehkä vähän kadoksissa nykyihmiset kiireellisiä. Lisää tonttikilpailua kylien kanssa. rekkaliikenne on kamalaa, laman myötä hieman hiljentynyt, koulukyyditys pitäisi olla kaikille rekkaliikenteestä johtuen kevyt liikenne ammattikoulu+lukion neljän tunneilta ei pääse julkisilla liikennevälineillä Portaaseen, viim. bussi tonttitarjontaa saisi olla enemmän. Maaseutumajoitusta saisi olla Uuden asukkaan on vaikea päästä mukaan kylän sisäänlämpiävään ilmapiiriin. Portaalaiseksi synnytään, muut ovat muita. Tämä heijastuu esim. kylän yhdistystoiminnassa (ei koske kyläyhdistystä), vaikka uusia jäseniä kylälehdessä houkutellaan mukaan toimintaan, se ei tarkoita että sinne oikeasti haluttaisiin mukaan uusia henkilöitä ellei heitä joku alkuasukas kelvollisiksi takaa ja suosittele. Vanhat agraariajan asenteet näkyvät arjessa, täällä sanotaan vielä 2000-luvullakin "hehtaarikaupalla" päivää. Jos asiat menevät niin kuin haluaisitte, niin millainen kylänne voisi tulevaisuudessa olla? "Portaan kylällä on turvallinen asua ja liikkua. Ihmiset tuntevat toisensa ja pitävät toisistaan huolta. Asukkaat tuntevat kylän pitkän historian sekä luonnon. Yhteisiä tapahtumia on sopivasti ja kaikki osallistuvat tapahtumiin. Vanhukset voivat asua siellä missä itse haluavat ja palvelut pelaavat. Palvelut ovat nykytasolla kylällä on koulu, kauppa, posti ja liikuntamahdollisuuksia. Ympäristö on siisti ja puhdas, ihmiset välittävät siitä miltä heidän kotinsa ympäristö näyttää. Vesistöt ovat puhtaita ja kaikki voivat niitä käyttää virkistäytymiseen. Kylällä on pienyrittäjyyttä ja muutama isompikin yritys. Kylän sähköä tuotetaan tuulivoimalla. " "Puhalletaan yhteen hiileen, tehdään yhdessä oman kylän hyvinvoinnin ja viihtyisyyden mukaan hymyssä suin töitä. Koulu ja päivähoito pysyy kutne nytkin. Ja kun vielä saisi kevyen liikentene väylän kapealle ja vaaralliselle tielle, olisi oikein hieno juttu." "muutama vuokra-asunto olisi paikallaan." Siellä olisi nykyistä enemmän työpaikkoja ja siitä johtuen asuisi enemmän perheitä, joissa olisi työssäkäyviä perheenjäseniä. järjen ja kehityksen puitteissa mahdollisimman samanlainen kuin nyt. perinteitä ei pitäisi unohtaa. "Kylässä olisi oma kauppa/ kauppa-auton palvelut. Pyöräteitä olisi niin että voisi turvallisesti liikkua. Kylien kohdalla olisi mahdotonta hurjastella, nykyisellä 60 alueella ajetaan jopa satasta." johtava kunnan itäosien asutuskeskittymä, josta löytyisi niin vuokra kuin palveluasuntoja, jossa luonnonläheiset virkistys- ja harrastusmahdollisuudet kunnossa elinkelpoinen ehkä enemmän yhteen hiileen puhaltamista, se tiivistää koko kylää yhteistoimintaan löydetty uusia muotoja, kyläläisiä pyydetään pikku palveluja Vireä, elinvoimainen ja viihtyisä. Enempi Kunnallista/muita liikenneyhteyksiä Forssaan ja Helsinkiin. Muuttohalukkuus kasvuun rakentamisen myötä. Liikenneturvallisuus paremmaksi, luonnossa kokoontumispaikkoja esim. laavuja, nuotiopaikkoja. Asukkaita 30% enemmän. Vähän enemmän asukkaita ja kauppapalveluja. Liikenneyhteydet paremmat. Vireä. Raja-aidat ns. vanhojen sukujen ja muiden ihmisten väliltä pois: Avoimuuden ja osallistumisen kylä! Kylällä olisi kauppa ja koulu ainakin. Asukkaita enemmän, kylämaisemaa ei saisi rikkoa. Enemmän aktiivisia asukkaita, jotka olisivat tervetulleita rientoihin(käsite junantuomat romukoppaan!). Enemmän vakituisia asukkaita. kuin nyt. Olisi kevyenliikenteenväylä Saareen asti ja hidasteet koulun läheisyydessä. turvallisempaa lapsille kyläkauppa toivottava lisää tontteja->lapsiperheitä. Mahdollinen rivitalo->vuokra-asuntoja. elintarvikekioski, arkisin bussiyhteydet, ip-kerhot lapsille, vanhuksille joskus toimintaa kyläkoulu säilyy ja perhehoitopaikkoja olisi riittävästi ulkopuolisille ystävällisempi(sisäpiirille toki myös). Palveluita paremmin ja juoruilut pois 16

17 Avoimempi, joustavampi ja yhteisöllisempi. Erilaisuuden ja uuden pelko olisi vähäisempää. Tämä mahdollistaisi yhteistyön eri tahojen kanssa kylän sisä- ja ulkopuolella, helpottaisi muuttoliikettä kylään sekä työllistymistä alueella. Mitä muita kehittämiskohteita kylältä löytyy? Ohjattuja harrastuksia nuorille lisää Korokkeet koulun läheisyyteen. Maaseutumatkailu Kylän yhteistyö muiden kylien kanssa "Joitakin rakennuksia pitäisi kunnostaa niin että ne sopisivat paremmin kylän maisemaan." vanhuksille palveluja, kuten esim kotisairaanhoitajan vastaanotto kerran viikossa jossa voi mitata esim. verenpaineen kyläaktivistien määrä vähäinen, palavat loppuun- kyläläiset tulisi saada vaatijoista tekijöiksi "- Julkisten liikenneyhteyksien (linja-auto tms.) kehittäminen - Olemassa olevista linja-autoyhteyksistä tiedottaminen (aikataulut pysäkeille)" lounaspalvelun tarjoaja puuttuu Portaanharjun vallihaudat tulisi kaivaa ja kunnostaa matkailunähtävyydeksi. Lisää julkista liikennettä, ruokailumahdollisuus. Nopeusrajoitus Härkäpostin suoralla tulisi jatkaa Huuvantien ohitse aina Hiekkaharjun mäkeen saakka. Hiihtoputki pitäisi saada ihan ehdottomasti, että kylän nuoret saisivat osallistua liikuntaan. Matonpesupaikka olisi saatava, sillä sellaista ei nyt ole. Lisää vuokra-asuntoja esim. kunnallinen rivitalo ensiasunnoksi ja vanhuksille. Ateriapalvelu olisi aloitettava esim. koulukeittiöstä johdettuna. Enemmän houkutuksia, että ohikulkijat pysähtyisivät. Kevyenliikenteenväylä Saareen asti ja korokkeet koulun läheisyyteen. Porraskyltti kylän rajoille asfalttiteille. Venepaikkarantoja lisää. Kuivajärven pään kunnostaminen Pahvien keräyspiste olisi saatava esim. Liesjärven koulun jätepisteelle. Yleistä jätepistettä ei saisi lopettaa. Älytöntä, että jokaisen pitää hankkia oma roskis. Miten kylän ja kunnan yhteistyötä voisi kehittää? Tonttimarkkinointi pitäisi yhdistää! Kunnan tulisi päätöksissään huolehtia siitä, että tietyt päätökset tehdään, eikä saada naapurikyliä toistensa kurkkuun. Vanhanaikaista hajoita ja hallitse johtamista tällainen. Kunnan vastuuvirkamien kerran, pari vuodessa pitämään palaveria kylään päättäjät voisivat jalkautua Kuntalaisten tulee yksityishenkilöinä valvoa etujaan kunnassa. Kunnan tukemaa harrastustoimintaa, ohjaajia, kurssittajia. Kunnalta pitäisi saada avustusta, että voisi kehittää nuorison hyvinvointia kylässä. Vuokra-asunnot, vesistön kunnostus ja jätevedet. Järjestää tontteja myyntiin ja kunnon kauppa, ei mitään kioskia. Suomaantien tienhoitokunnan perustaminen koulun kehittämisen vuoksi sekä kylän venerannan vuoksi. kunta voisi ensin raivata omat tonttinsa myyntikuntoon. Sisäliikuntapaikka kyläläisten aktiivista osallistumista tukea siten että sellaista olisi Huonosti, ennenkuin kylän sisäinen yhteistyö kohenee. Kylälle ehdotettuja uusia palveluita "vanhuksille päivätoimintaa enaltaehkäsynä syrjäytymiselle ja masennukselle- siivouspalveluja" Kauppa Miehille oma kerho, jossa voisi verkostoitua esim. hyvän ruoan parissa. Kansalaisopiston piirejä lisää. Perhepäivähoitoa, käsityö-, taide-, kieli- ym kursseja. Nuorisolle oma tila kokoontua. 17

18 Miesten pelikerho. Kauppa, pankki, apteekki, viinakauppa. Kaikkia kohdan 18 palveluja. Ainakin kauppa, vaikka pienikin. Kauppa. Julkinen liikenne koululaisille sopivaksi, nyt ammattikoululaiset eivät pääse kotiin. Kauppa, kerhot. Nuorille paikka, jossa olla ja lisää mahdollisuuksia olla luvalla jossain yhdessä. vanhuksille virkistysmatkoja tulevaisuudessa vanhuksille siivousapua yhteisiäkin eri-ikäisille Kierrätyspiste. Itselle tarpeetonta, hyvälaatuista tavaraa laitetaan turhaan roskiin. Asiointiapua, enemmän asiointiliikennettä harrastuksia, tapaamisia, tapahtumia yms. Kotitalouden tilapäistöihin erikoistunut yrittäjä pystyisi luullakseni työllistymään. Aina on tarvetta tilapäisavulle erilaisissa tilanteissa, esim. lastenhoito, remontit, suursiivoukset, vanhusten avustaminen jne. riippuen yrittäjän osaamisesta. Palveluita joita kyläläiset olisivat valmiita ostamaan, mikäli niitä olisi saatavissa kylältä Siivouspalveluita 18 kpl Lastenhoito 6 kpl Kiinteistönhoitopalveluita(esim. kylätalkkari) 9 kpl Rakentaminen ja remontointi 4 kpl Kotieläinten hoito 2 kpl Ateria 1 kpl Hoivapalvelut 2 kpl Polttopuiden teko 1 kpl Vastaajat olisivat valmiita maksamaan kyseisistä palveluista 0-9 /h, 7 kpl /h, 9 kpl /h, 4 kpl 30 /h tai enemmän, 2kpl Muita osallistumistapoja kylän asioiden hoitoon Puhumalla positiivisesti omasta kylästä. Tilapäisapua sekatyömiehenä/apulaisena. yhteisiä harrastusiltoja tai päiviä Mitä muita tiedotuskanavia käyttäisit? Puskaradio Miten muuten tiedostusta voitaisiin mielestänne parantaa? Kylälehti useammin. Nyt jo toimii hyvin, kunhan ehtii lukea tiedottamalla muillekin kuin kylän ylimystölle Jaa, mitenkähän sen tiedon saisi riittävän ajoissa? Tietoa saa suht riittävästi, mutta usein se on liian myöhäistä. 18

Torron kylän kyselytulokset

Torron kylän kyselytulokset Torron kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Letkun kylän kyselytulokset

Letkun kylän kyselytulokset Letkun kylän kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti ja historiikki... 2 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 4 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 8 5. Palvelutarpeet...

Lisätiedot

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto

Saari-Kaukola - kyselytulokset. 1. Johdanto Saari-Kaukola - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 7 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10

Lisätiedot

Kaukjärven kyselytulokset

Kaukjärven kyselytulokset Kaukjärven kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto 1. Kylän sijainti ja historiikki 2. Vastaajien tiedot 3. Kylän nykytila 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset 5. Palvelutarpeet 6. Osallistuminen

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Hyvä Tammelan kylien asukas

Hyvä Tammelan kylien asukas Tammelan kylät ry Hämeen ammattikorkeakoulu Hyvä Tammelan kylien asukas Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa Tammelan kunnan asukkaiden toiveista kyläalueidensa kehittämiseksi. Kysely on jaettu jokaiseen

Lisätiedot

Susikas Patakangas kyselytulokset

Susikas Patakangas kyselytulokset Susikas Patakangas kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Vastaajien tiedot...2 2. Kylän nykytila...3 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...6 4. Palvelutarpeet...8 5. Osallistuminen...9

Lisätiedot

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset

Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Teuro-Kuuslammi kyselytulokset Sisällysluettelo Johdanto... 1 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 3 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 5 4. Palvelutarpeet... 7 5. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kirstilä-Kydön kyselytulokset

Kirstilä-Kydön kyselytulokset Kirstilä-Kydön kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 3 2. Kylän nykytila... 5 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 4. Palvelutarpeet... 12 5. Osallistuminen... 14 6.

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset

Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset Sisältö Riihivalkaman koulualueen kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 2 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset...

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto

Liesjärvi - kyselytulokset. 1. Johdanto Liesjärvi - kyselytulokset Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Vastaajien tiedot... 2 3. Kylän nykytila... 3 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 6 5. Palvelutarpeet... 9 6. Osallistuminen... 10 7.

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Hakkarin koulun oppilaskunnan vastaukset Seuraavat asiat koemme erityisen tärkeiksi erilaisissa

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 20.10.2015 (104 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset

Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset Sisältö Tammelan Kirkonkylän kyselytulokset... 1 Johdanto... 2 1. Vastaajien tiedot... 3 2. Kylän nykytila... 4 3. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 4.

Lisätiedot

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti

Lähivoimalahanke. Asukaskysely raportti Lähivoimalahanke Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-hanke järjesti syksyllä 2013 asukaskyselyn Kaukajärven asuinalueella (Kaukajärvi-Annala). Sähköinen

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi

Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Kyselyt ja haastattelut Kaakkois-Suomi Green Care vihreä hoiva maaseudulla, VIVA Joutseno 1.11.2011 Anne Korhonen, TTS Esityksen sisältö Kyselyt Maaseutuyrittäjät Hoivayrittäjät Kunnat Kolmas sektori Haastattelut

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tampere

Tulevaisuuden Tampere Tulevaisuuden Tampere Tampereen Lasten Parlamentin kommentit Tampereen tulevaisuustyöhön 1 Kysymys 1: Mitkä ovat Tampereen nykyiset vahvuudet? Missä olemme hyviä, mistä olemme ylpeitä? Tampereen nykyiset

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki suomeksi KYLÄN turvallisuussuunnittelun ABC Kylien turvallinen ja toimiva arki Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Ongelmat voivat olla erilaisia arjen epäkohtia vaikkapa

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen

Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen Kellon ja Jäälin alueen asukkaiden halukkuus osallistua vesistöjen kunnostukseen VESISTÖT KUNTOON YHTEISTYÖLLÄ VYYHTI-, METSÄPURO- ja PERKAUS -hankkeiden yhteinen loppuseminaari 26.11.2014 Pohto, Oulu

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA Kylän turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen. Se ei ole pelkästään pelastusviranomaisten työtä, vaan turvallisuus on

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely 9.-31.12.2016 YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA 28.3.2017 KYSELYN LÄHTÖKOHDAT Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta alueesta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY 26.5.2009 Hyvä kylätoiminta-aktiivi! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota tietoa Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella sijaitsevista kylistä ja niillä toimivista yhdistyksistä.

Lisätiedot

Vartsalan kyläkyselyn tulokset

Vartsalan kyläkyselyn tulokset Vartsalan kyläkyselyn tulokset kyläkokous ti 14.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola Kyläkyselyn toteutus Paperinen kysely lähetettiin syyskesällä 2014 postitse 270 talouteen. 195 kpl julkisena tiedotteena

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat?

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää 2017-2021? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Aluelautakunta-alueiden työpajat 8.11.-2.12.2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 19.12.2016 Asukkaiden esitykset;

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kaupunginhallituksen iltakoulu 20.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot