TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA"

Transkriptio

1 TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA Arvio ennakkoarvioinnin tarpeesta tehdään aina. Vastuu tarvearvioinnista on esittelijällä. Ennakkoarviointia ei tarvita: yksilöä koskeva asia, oikaisuvaatimukset, viranhaltijoiden nimeämiset ja tiedoksi merkittävät asiat. Ennakkoarviointi tulee tehdä silloin, kun päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, eri ihmisryhmille, kaupungin eri alueille tai väestöryhmien välisiin terveyseroihin päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin suoria vaikutuksia tai merkittäviä epäsuoria vaikutuksia yritystoimintaan (esim. palvelurakenteeseen, alueen vetovoimaisuuteen, yksittäisin yrityksiin ja/tai yritysilmapiiriin) tai päätös on toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävä tai kyseessä merkittävä muutos palveluissa tai uusi palveluiden järjestämistapa (esim. jos lautakunta päättää palvelua koskevasta suunnitelmasta). Ennakkoarvioinnin työlista: 1. Tunnista se, mistä asioista teet ennakkoarviointia. Valmistelun tukena toimivat toimialojen hallintopäälliköt sekä konsernihallinnossa Janne Hyvärinen ja terveyspalveluissa Marita Päivärinne. 2. Vaihtoehtojen kuvaaminen: Hanki tietoja esiteltävästä asiasta ja konsultoi asiantuntijoita eri toimialoilta. Kuvaa vaihtoehtoisia ratkaisuja (nykytilan lisäksi 1-3) esiteltävään asiaan. 3. Vaihtoehtojen tunnistaminen: Huomioi mahdolliset asiakkaiden eli kuntalaisten hyvinvoinnin, kunnan henkilökunnan ja osaamisen, järjestämisen sekä talouden ja yrittäjyyden näkökulmasta. 4. Vertaile ja arvioi eri vaihtoehtoja: Kirjaa vaihtoehdot ja niiden taulukkoon ja liitä se päätösesityksen liitteeksi 5. Ennakkoarviointimallin kerääminen ja kehittäminen - Lähetä ennakkoarviointilomake myös yhdyshenkilölle siinäkin tapauksessa, että ennakkoarviointi on päätetty jättää tekemättä. Arvioinnit tallennetaan Santraan ja tehtyjen arviointien määrää seurataan. Asia: Salon kaupungin ajoneuvojen huoltoleasing-palvelun hankinta Toimielin: Kaupunginhallitus, kokous (Aikaisemmat käsittelyt: /., /. ) Valmistelijat: hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, hankintasuunnittelija Kaisa Kaivonen Esittelijä: kaupunginjohtaja

2 Ennakkoarvioinnin tarpeen arviointi ja otakantaa.fi- sivuston käyttö X Ennakkoarviointi tarvitaan vaihtoehtotarkastelu päätösesityksen liitteeksi / oheismateriaaliin Ennakkoarviointia ei tarvita Otakantaa.fi sivuston käyttäminen asiakkaisiin eri asukasryhmiin - sukupuolivaikutuks et (Suvaus) ikä, asuinpaikka, kulttuuritausta, ml. maahanmuuttajat -terveys ja elinolosuhteet sekä elintavat tasapuolinen saatavuus Nykytila (Kokonaisvaltainen huoltoleasing-palvelu sekä mahdollisuus autojen omaksi ostoon tilanteen mukaan. Huoltoleasing joko KL- Kuntahankintojen kilpailutuksena tai kgin omana kilpailutuksena) Jos autot hankitaan käyttöön huoltoleasing-palvelun avulla, eivät näy asiakkaalle. Ajoneuvon käyttäjän eli kaupungin työyksikön palvelu voisi parantua, koska autopalvelut saa keskitetysti yhdestä paikasta. Hankkivalla yksiköllä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa ajoneuvon ominaisuuksiin ja hintaan. Sukupuolineutraali vaikutus. Vaihtoehto 1 (Ajoneuvot hankitaan omaksi investointina (kaupungin taseesen) ja kaupunki kilpailuttaa itse ajoneuvot) Jos autot hankitaan omana investointina, ajoneuvon käyttäjällä eli kaupungin työyksiköllä ei ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutuksen lopputulokseen. Ajoneuvot hankitaan erillisillä kilpailutuksilla. Kaupunkiin hankittavat autot ovat pääasiassa teknisen sektorin tai sosiaali- ja terveystoimen käytössä. Sillä, millä tavoin autot hankitaan yksiköiden käyttöön, ei ole vaikutusta asiakkaisiin. Esimerkiksi kotipalvelun käytössä oleva henkilöauto voi olla omaksi ostettu tai olemassa olevan leasingrahoitus-sopimuksen puitteissa hankittu. Asiakkaalle se ei näy mitenkään. Sukupuolineutraali vaikutus. Vaihtoehto 2 (Autot hankitaan rahoitusleasing-sopimuksella. Kaupungin leasingrahoitus ja siten myös kaikki ajoneuvohankinnat tulisi kilpailuttaa kaupungin toimesta) Jos leasingrahoitus kilpailutettaisiin uudelleen ja autot hankittaisiin yksiköiden käyttöön kaupungin omalla kilpailutuksella. eivät tällöinkään ulotu asiakkaille. Sukupuolineutraali vaikutus. järjestämiseen - Palveluverkkoa koskevat asiat palveluverkkoon. Ajoneuvot ja niihin liittyvät huoltopalvelut on mahdollista hankkia, kuten nykyisinkin, paikallisilta toimijoilta. palveluverkkoon. Ajoneuvojen huoltopalvelut on mahdollista hankkia, kuten nykyisinkin, paikallisilta toimijoilta. palveluverkkoon. Nykyinen leasing-rahoitus kilpailutettaisiin uudestaan.

3 - Palvelujen tuotantotavat Autot hankitaan autojen kokonaisvaltaisen huoltoleasingpalvelun kautta. Erityisominaisuukset tai pitkän pitoajan omaava auto on mahdollista kilpailutettaa itse ja hankkia omaksi. Toimintaprosessista on jäänyt kilpailutusvaihe kokonaan pois (pl. jos auto ostettaisiin omaksi). Raportointipalvelut ovat parantuneet huomattavasti, sillä nyt pystytään autokohtaisesti seuraamaan kaikkia kustannuksia joita ajoneuvo tuottaa pitoajallaan. Ajoneuvojen hallinnointi on yhdellä toimijalla. Palvelun tuotantotapoihin on pieni vaikutus, sillä ajoneuvojen hallinnointi olisi hajautettu. Keskitetty seuranta puuttuisi ja siten ajoneuvojen käytöstä pitoajalla ei olisi tietoa. Ajoneuvojen hallinnointi olisi hajautettuna eri hallintokuntiin. Taloudelliset kokonaistaloudellin en arviointi suorat ja epäsuorat Huoltoleasing-sopimukseen kuuluu auton rahoituksen lisäksi mm. rengashuolto- ja korjausbudjetti. Autojen kustannukset tulevat läpinäkyviksi eli mitä auto maksaa pitoajalla. Mahdollisuus ajoneuvojen tehokkaampaan käyttöön eli maksetaan todellisesta käytöstä. Osin kustannukset voivat pienentyä. Palvelun keskittämisen johdosta voi syntyä kustannussäästöjä. Kustannusten seurantaan tulee internetpohjainen ohjelma, josta kunkin auton kustannukset ovat näkyvissä. Kaikesta autoon liittyvästä palvelusta tulee vain yksi lasku, jossa kustannukset eriteltynä. Auton myyntikustannukset poistuvat. Autokanta pysyy melko uutena ja vähäpäästöisenä. Ajoneuvot hankitaan investointina omaan taseeseen eli kaupungin omalla lainarahoituksella. Ajoneuvojen käyttökustannukset ovat hajallaan, joten keskitettyä seurantaa ei ole. Ajoneuvojen todellista käyttöä on vaikea seurata. Ajoneuvojen myynti jää kaupungin tehtäväksi ja mikäli ajoneuvoa pidetään pitkään, myös huoltokustannukset voivat nousta. Keskitetyn kilpailutuksen etu poistuu. Autokanta on hajanainen, mikä vaikuttaa myös käyttöön. Ajoneuvoihin kohdistuvat laskut tulevat eri paikoista. Auton kokonaiskustannukset eivät ole pitoaikana selvillä läpinäkyvästi. Huolto-, polttoaine- sekä korjauskustannukset eivät ole kootusti tiedossa, niiden seuranta on hajallaan eikä näitä ole keskitetysti kilpailutettu. Mahdollisesti joitain pieniä säästöjä, jotka aiheutuvat rahoituksen uudelleen kilpailutuksesta. Muut kustannukset, kuten huollot yms. hankitaan edelleen hajanaisesti, eikä yhtenäistä ja keskitettyä kustannusseuranta ole saatavissa. Ks. ko. kohta vaihtoehto 1. Rahoitusleasing on epäedullinen kaupungin kannalta johtuen autojen jäännösarvon realistisuudesta. Autosta maksettava kk-vuokra määräytyy auton jäännösarvon mukaan, ja kaupunki saattaa maksaa pitoaikana autosta enemmän kuin huoltoleasingissä.

4 suhteessa strategiaan ja ohjelmiin strategian ja/tai ohjelmien toteutuminen henkilöstöön ja/tai osaamiseen - henkilöstömääri in ja henkilöstön osaamiseen liittyvä asiat - henkilöstön tasa-arvoon liittyvät asiat tavoitteena vähäpäästöiset autot eli toteutuu. Huoltoleasing kokonaisautopalvelussa autojen kilpailutusprosessi poistuu leasingautojen osalta ja tarvittaessa autot saataisiin hankittua lyhyelläkin varoitusajalla. Osaaminen/tietotaito hankittavien ajoneuvojen osalta pysyy edelleen hankkivien yksiköiden käsissä. Autojen käytännön hallinnointi pitoaikana siirtyy huoltoleasing-palvelua tarjoavalle yritykselle. Osaaminen mm. vaadittujen ominaisuuksien määrittelyn osalta säilyy edelleen yksikön henkilöstöllä. Huolto- ja korjaustöitä varten ei ole omaa henkilöstöä, joten tältä osin ei ole vaikutusta henkilöstöön. tavoitteena vähäpäästöiset autot eli saattaa toteutua. Kaupungin eri yksiköt hankkivat autot itse kilpailuttaen hankinta avustuksella. Yksikön tulee itse tehdä kartoitus tarvitsemastaan ajoneuvosta ja selvittää vaaditut ominaisuudet, joita autolta vaaditaan. Hankkivan yksikön vastuuhenkilön tulee olla perillä hankintaprosessista, olla vastuussa hankinnasta ja valmistella asiaa. Ajoneuvojen hallinnointi jää yksikön henkilöstön tehtäväksi ja keskitetty hallinnointi (yhteinen ajoneuvokanta) ei ole mahdollista. Huolto- ja korjaustöitä varten ei ole omaa henkilöstöä, joten tältä osin ei ole vaikutusta henkilöstöön. tavoitteena vähäpäästöiset autot eli saattaa toteutua. Ajoneuvojen rahoitus tulisi kilpailuttaa talouspalveluissa. Rahoitusyhtiö/rahoitusehdot saattavat muuttua. Sen lisäksi ajoneuvojen kilpailutus jää kaupungin tehtäväksi, jolloin yhtenäinen ajoneuvokanta ja sen hallinta ei olisi mahdollista. Ks. ko. kohta vaihtoehto 1. yritystoimintaan Yrityksiin kohdistuvat - kaavoitus, hankinnat, tuottaminen Paikallisten yritysten osallistuminen ajoneuvohankintoihin paranee, koska keskitetyn huoltoleasing-palvelussa tarjouspyynnöt voidaan kohdistaa paikallisille yrityksille. Huollot tultaisiin edelleen tekemään paikallisissa korjaamoissa, joten tältä osin ei vaikutusta yrityksiin. Omistusautojen osalta kilpailutus tehtäisiin edelleen kaupungin toimesta, joten myös näihin julkisiin tarjouskilpailuihin voisivat paikalliset yritykset osallistua. Autot hankitaan kilpailuttamalla ja jokaisella autoliikkeellä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun. Autoja hankitaan vuosittain vaihtelevasti, noin 5 kpl / vuosi tarpeen mukaan. Autojen kilpailutuksessa valintaperusteena on yleensä kokonaistaloudellinen edullisuus vaadituin ominaisuuksin. Tarjouskilpailuihin osallistuu autoliikkeitä ympäri Suomen, joten kilpailutusten lopputulos voi olla mikä liike ja mikä merkki tahansa. Paikallisuuteen ei voida juurikaan vaikuttaa paitsi huoltojen osalta. Autohankinnat kilpailutettaisiin kaupungin toimesta, ja paikalliset yritykset voisivat osallistua kilpailutukseen. Kilpailutuksen lopputulos riippuu saaduista tarjouksista ja tarjoajia voi tulla myös ei-paikallisilta yrityksiltä ks. vaihtoehto 1 ko. kohta. Huollot ja korjaukset tehtäisiin edelleen paikallisissa yrityksissä.

5

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin seutukunta KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa... 3 JOHDANTO... 4 TAUSTA... 5 Toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot