MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS"

Transkriptio

1 TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS , URAKKALASKENTAA VARTEN

2 Rakennussuunnitelma 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ MITTAUSTYÖT Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Korkeuspiste- ja monikulmioverkko Mittalinjat, reunalinjat ja saarekkeet LAADUNVARMISTUS Maaperä Laadunvalvontakokeet MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat tien päällysrakenteet Asfaltin pituussuuntainen leikkaus Perustusrakenteet Arinarakenteet Kiviainesarinat Kuivatusrakenteet Sivu- ja niskaojat Muoviputkirummut MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maaleikkaus massojen kuljetus välivarastoon Maakaivannot Putkikaivannot Rumpukaivannot Syvennykset ja kuopat PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT Penkereet Maapenkereet 10

3 Rakennussuunnitelma 2 (22) Maalle pengerretyt maapenkereet Kaivantojen täytöt Asennusalustat Alkutäytöt Lopputäytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA RADAN ALUSRAKENNEKERROKSET Suodatinrakenteet Suodatinkankaat Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset Jakavat kerrokset Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Kantavan kerroksen asfalttibetoni Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttibetoni Kivimastiksiasfaltti (SMA) Betoniset pintarakenteet Betonikivipäällysteet Luonnonkiviset pintarakenteet Noppakiveykset Nupukiveykset Tasausmassa Ab Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat Erikoisrakenteet Piennartäyte Luiskatäyttö REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit Reunatuki luonnonkivestä Kasvualustat ja katteet Kasvualustat Katteet Nurmi- ja niittyverhoukset Nurmikot Istutukset Puut Pensaat JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Hulevesiviemärit Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista Hulevesiviemärien kaivot betonista Hulevesiviemärien kaivojen kannet 20

4 Rakennussuunnitelma 3 (22) Kaivojen kansien nosto TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Kaiteet Opastus- ja ohjausjärjestelmät Liikennemerkit Tiemerkinnät kestomerkinnöillä Opastustaulut HANKETEHTÄVÄT TYÖMAAPALVELUT Yleisen liikenteen hoito 21

5 Rakennussuunnitelma 4 (22) YLEISTÄ 0650 MITTAUSTYÖT Käytettävät ohjeet Töissä noudatetaan tämän työkohtaisen työselityksen ja suunnitelmapiirustuksien lisäksi seuraavia ohjeita: InfraRYL 2010 ja mennessä julkaistuja täydennysosia sekä InfraRYL 2006 osia 2 ja 3 ja niissä määritettyjä ohjeita ja määräyksiä sekä "Liikenneviraston tienpidon tekniset ohjeet 2/ ". Ohjeet on luettavissa tai tilattavissa: Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Suunnitelmat on sidottu Vammalan koordinaattijärjestelmään. Korkeusjärjestelmä on N Korkeuspiste- ja monikulmioverkko Mittaussuunnitelman pohjana ovat alueelle sijaitsevat Sastamalan kaupungin määrittämät lähtöpisteet. Pisteiden käyttökelpoisuus tarkistetaan ennen töiden aloittamista. Alueella olevien pisteiden sijainti on esitetty mittaussuunnitelmakartoissa. Maastomallimittaukset on suorittanut Sastamalan kaupunki Mittalinjat, reunalinjat ja saarekkeet Kaikista väylistä ja reunakivilinjoista on suunnitelmassa mukana mittalinjojen geometria- ja paalutuslaskennat. Linjojen geometriat on esitetty myös mittaussuunnitelmakartoilla.

6 Rakennussuunnitelma 5 (22) 0660 LAADUNVARMISTUS 0661 Maaperä Maaperätutkimukset on suorittanut Ramboll Finland Oy. M1 ja J1 Plv Levennettävällä alueella päällimmäisenä luonnonmaakerroksena on savista silttiä. Kerroksen paksuus vaihtelee välillä 0,5 2,0 m. Tämän kerroksen alla on joissakin kohdissa ollut 0,5 1,5 m paksu hiekkainen kerros ennen tiiviydeltään vaihtelevaa moreenikerrosta. Plv Alueella on melko paksu kuivakuori, jonka alla on 2 3 m laihaa savea. Savikerroksen vesipitoisuus on ollut % ja siipikairalla mitattu suljettu leikkauslujuus alimmillaan noin 10 kpa. Kevyenliikenteen väylän J1 puolella savikerros on ollut kiinteämpää. Moreenikerros alkaa noin 5 m syvyydestä. Maaleikkaustyön yhteydessä on tarkkailtava, että todelliset maalajit ja olosuhteet vastaavat suunnitelmapiirustuksissa esitettyjä rakenteita. Mikäli ristiriitoja havaitaan, on suunnitelmaa tarkistettava olosuhteita vastaavaksi erityisesti silloin, kun kysymyksessä on kantavuus- tai routamitoitus Laadunvalvontakokeet Laadunvalvontakokeita tehdään laadunvalvontaohjeiden mukaisesti MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET 1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus InfraRYL kohta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus Puusto ja muu kasvillisuus poistetaan rakennusalueelta ennen rakennustöitä. Nykyistä kasvillisuutta ei saa tarpeettomasti vaurioittaa työn aikana. Etenkin on varottava piha-alueen reuna-alueilla olevan kasvillisuuden vaurioittamista.

7 Rakennussuunnitelma 6 (22) Säilytettävä kasvillisuus on merkittävä näkyvästi ennen töiden aloittamista. Työskentelyalueella olevat, säilytettävät puut ja pensaat suojataan siten, että kasvien maanpäälliset ja maanalaiset osat eivät vahingoitu. Suojaus tehdään, mikäli on otaksuttavissa, että rakennustoimenpiteet saattavat vaurioittaa puita tai pensaita. Säilytettävien puiden juuristoalueella ei saa säilyttää maamassoja tai rakennustarvikkeita Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet InfraRYL kohta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet J1 plv olevat kaiteet puretaan ja hävitetään urakoitsijan toimesta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät InfraRYL kohta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet Nykyiset hulevesikaivot ja -putket puretaan niiltä osin, kun ne jäävät tarpeettomiksi. Purettavat putket ja kaivot hävitetään urakoitsijan toimesta. M1 paalulla 97 oik. olevan hulevesikaivon kansi nostetaan uuden tasauksen mukaiseen korkoon. J1 paalulla 200 olevien jätevesikaivon ja vesijohdon venttiilikaivon kannet nostetaan(renkailla) uuden tasauksen mukaiseen korkoon. M1 paalulla 97 olevan nykyisen hulevesikaivon kunto ja toiminta tulee varmistaa urakoitsijan toimesta ja kaivo uusitaan tarvittaessa. Johtojen läheisyydessä työskenneltäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Työnaikaisesti vesi- ja jätevesijohdon ylitykset tulee tehdä apusillalla. Apusillan kantavuuden tulee olla riittävä kaikille sitä käyttäville työkoneille. Apusillan tukien tulee sijaita vähintään 2,0 m etäisyydellä vesijohdon keskilinjalta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet Kohteessa on Fortumin ja Etelä-Satakunnan puhelimen sähköjohtoja ja - kaapeleita, Sastamalan veden hulevesi- ja vesijohtoja sekä Sastamalan kaupungin jätevesijohto ja paineviemäri. Niiden sijainnit ja alustavat johtosiirtosuunnitelmat on esitetty piirustuksessa R7/1A. Laitteiden omistajat vastaavat siirtojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kustannuksista kun ne sijaitsevat nykyisellä tiealueella.

8 Rakennussuunnitelma 7 (22) Suunnittelualueella siirretään yksi Fortumin sähköpylväs. Urakoitsijan on varmistettava ennen töiden aloittamista putkien, johtojen, kaapeleiden, laitteiden yms. tarkka sijainti laitteiden omistajilta sekä huolehdittava suojaamisesta ja mahdollisesta työaikaisesta siirtämisestä. Johtojen ja kaapeleiden siirto tapahtuu laitteiden omistajien toimesta. Nykyiset johdot säilyvät käytössä sen mukaan kuin muu rakentaminen sen mahdollistaa. Nykyisiä valaisimia puretaan erillisen valaistussuunnitelman mukaan. Johtosiirtojen toteutusaikataulusta on sovittava laitteiden omistajien kanssa ennen rakennustöihin ryhtymistä. Rakentamien yhteydessä on varottava kaapeleita kun mm. valaistusta, liikennemerkkejä ja kaivoja asennetaan. Alueella on Fortum Sähkönsiirto Oy:n 110 kv johtolinjoja: M1 noin pl. 60 Työskenneltäessä johtolinjan välittömässä läheisyydessä on noudatettava Fortumin antamia ohjeita. (ks. turvallisuusasiakirja) 1135 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät Liikennemerkit Nykyiset liikennemerkit puretaan/siirretään töiden edistymisen mukaan. Liikennemerkit on lueteltu liikennemerkkiluettelossa R12/2A. Huonokuntoiset liikennemerkit hävitetään urakoitsijan toimesta. Työn aikana on varmistuttava, että kaikki tarvittavat liikennemerkit ja opasteet ovat käytössä. Portaali M1 n. pl 140 sijaitseva portaali puretaan ja hävitetään urakoitsijan toimesta. Portaalia purettaessa on erityisesti varottava Fortumin 110 kv:n johtolinjaa Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet InfraRYL kohta 11400

9 Rakennussuunnitelma 8 (22) 1141 Poistettavat pintamaat Pintamaan poiston ja maaleikkauksen rajana on käytetty arvoa 20 cm maanpinnasta mitattuna. Pintamaan poisto on penkereen kohdalla laskettu tiepenkereen alta. Mikäli rakennettavassa tiekohdassa on tehty erillistyönä puuston ja kantojen raivaus, arvioidaan pintamaan poiston tarpeellisuus. Nykyisen tieluiskan leikkaamisessa on pintamaaksi laskettu nykyisen luiskapinnan ja päällysteen reunasta kaltevuudessa noin 1:1.5 tehtävän maaleikkauksen välinen alue Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 1151 Poistettavat tien päällysrakenteet J1 ja J2 alta päällyste poistetaan koko suunnitteluväliltä. M1 ja R1 päällyste poistetaan ainoastaan tarvittavilta osin. Poistettavat päällysteet toimitetaan urakoitsijan toimesta viranomaisen hyväksymälle vastaanottopaikalle. Nykyisen päällysteen pintaa jyrsitään tarvittavista kohdista, jotta rakennettavat uudet päällystelaatat saadaan liitettyä tasapaksuisina nykyiseen päällysteeseen. Maantien levitysrakenteen reunasta poistettavan/jyrsittävän päällysteen periaatteet on esitetty rakenteellisissa tyyppipoikkileikkauksissa R3/5 ja R3/6A. Päällysteen reunan leikkauksessa on käytettävä siihen soveltuvaa asfalttileikkuria. Suunnittelualueella sijaitsevat nykyiset reunakivet puretaan ja hävitetään urakoitsijan toimesta. Reunakivet ovat betonisia. Nykyisten purettavien saarekkeiden kiveykset sekä J2 välikaistalla sijaitsevat nykyiset kiveykset puretaan ja hävitetään urakoitsijan toimesta. Ennen viimeistä päällystettä päällystetyn kiertoliittymän reunakiven vierusta ja tulosaarekkeiden vierustat sekä M1 plv reunakiven vierustat jyrsitään (ks. littera ) Asfaltin pituussuuntainen leikkaus Asfaltin pituussuuntainen päällysteen leikkaus toteutetaan rakenteellisen tyyppipoikkileikkauksissa esitettyjen detaljien mukaisesti.

10 Rakennussuunnitelma 9 (22) 1300 Perustusrakenteet 1330 Arinarakenteet 1331 Kiviainesarinat InfraRYL kohta Kiviainesarinat tehdään >300mm paksuisina ja rakennetaan murskeesta 0/ Kuivatusrakenteet InfraRYL kohta Sivu- ja niskaojat Sivuojat tehdään suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti. Syntyneet maa-ainekset kuljetetaan läjitykseen (Sastamalan kaupungin maakaatopaikka) Muoviputkirummut J1 pl. 150 rakennetaan rumpu ø400mm. Rumpu on merkitty suunnitelmapiirustuksiin R3/2A ja R8/2A sekä rumpuluetteloon R8/1A MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT 1610 Maaleikkaukset InfraRYL kohta Maaleikkaus massojen kuljetus välivarastoon Maaleikkaus suoritetaan suunnitelmissa esitettyyn tasoon. Leikkauksen pohja ei millään osin saa olla suunnitelman mukaisen korkeuden yläpuolella. Pohjassa ei saa olla vettä kerääviä painanteita tai löyhtyneitä maakerroksia. Maaleikkauksien luiskat ja maanpinnan yhtymäkohdat muotoillaan ympäristöön sopivaksi. Penkereisiin käytettävän leikkausmateriaalin täytyy täyttää sille asetetut vaatimukset. Alle 2m3 kivet sisältyvät maaleikkaukseen. Penkereeseen käytettävät maakivet on rikottava vaadittuun lohkarekokoon. Maksimilohkarekoko on 600 mm.

11 Rakennussuunnitelma 10 (22) Maaleikkausmateriaalit, jotka eivät sovellu penger- tai luiskatäyttöihin kuljetetaan läjitykseen (Sastamalan kaupungin maakaatopaikka) Maakaivannot InfraRYL kohta Putkikaivannot Putkikaivannot kaivetaan suunnitelmissa esitettyyn syvyyteen. Putkikaivannot tehdään Infra-RYL 2010 Osa 1 Yleiset laatuvaatimukset ohjeen mukaisesti Rumpukaivannot Rumpukaivanto kaivetaan suunnitelmassa esitettyyn syvyyteen. Rumpukaivanto tehdään Infra-RYL 2010 Osa 1 Yleiset laatuvaatimukset ohjeen mukaisesti. Suunnitelmassa käytetään edellä mainitun ohjeen tyyppien rumpukaivantoa rumpuluettelossa R8/1A esitetysti Syvennykset ja kuopat Maantielle M1 tulevia hulevesikaivoja varten tehdään kaivannot tarvittavassa laajuudessa. Kaivannot tehdään laatuvaatimusten mukaisesti PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 1810 Penkereet InfraRYL kohta Maapenkereet Maapenkereen tiivistetyn yläpinnan tulee olla suunnitelman mukaisessa muodossa ja korkeudessa. Pinta ei saa olla suunnitelman mukaisen korkeuden yläpuolella, eikä vettä kerääviä painanteita saa jäädä pintaan.

12 Rakennussuunnitelma 11 (22) Maalle pengerretyt maapenkereet Pengertäyttö rakennetaan tiivistämiskelpoisesta moreenista tai kitkamaasta, joka täyttää pengermateriaalille asetetut vaatimukset. Penkereen korkeus ja muoto on esitetty suunnitelmapiirustuksissa Kaivantojen täytöt InfraRYL kohta Asennusalustat Asennusalustat tehdään laatuvaatimusten mukaisesti. Asennusalustan materiaali valitaan siten, että se täyttää kaikkien kaivantoon tulevien putkien vaatimukset. Muoviputkien alle asennusalustana käytettävän luonnonkiviaineksen suurin sallittu raekoko on 20 mm ja murskeen suurin sallittu raekoko on 16 mm Alkutäytöt Alkutäytöt tehdään laatuvaatimusten mukaisesti. Putkijohtokaivannon alkutäyttö tehdään sellaisesta materiaalista, että se sopii kaikille kaivannon putkille. Alkutäyttö tehdään 300 mm ylimmän putken päälle. Alkutäyttö tehdään ja tiivistetään aina kerroksittain. Täyttömateriaali ei saa vahingoittaa putkien pinnoitteita. Alkutäytön raekoko määräytyy putkimateriaalin ja -koon mukaan Lopputäytöt Lopputäytöt tehdään laatuvaatimusten mukaisesti. Täyttömateriaali ei saa vahingoittaa putkia eikä liitosrakenteita. Lopputäyttö tehdään kivennäismaalla, jonka suurin sallittu raekoko on 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400mm. Liikennöitävällä alueella kivennäismaalla tehdyn lopputäytön tiiveyden tulee täyttää Proctor tiiveysvaatimus 90 %.

13 Rakennussuunnitelma 12 (22) 2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA RADAN ALUSRAKENNEKERROKSET 2110 Suodatinrakenteet InfraRYL kohta Suodatinkankaat Suodatinkangasta N3 käytetään rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Rummun arinarakenteen alapintaan asennetaan suodatinkangas Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset InfraRYL kohta Jakavat kerrokset Jakava kerros rakennetaan rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Jakava kerros tehdään KaM 0/90 materiaalista. Valmiin jakavan kerroksen tiiviyssuhde levykuormituskokeella mitattuna tulee olla E 2 /E 1 < 2,5. Levykuormituskokeita tehdään 4 kpl, 1 kpl kiertoliittymän kultakin haaralta Kantavat kerrokset InfraRYL kohta Kantavan kerroksen asfalttibetoni tehdään InfraRYL kohdan mukaisesti Sitomattomat kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset rakennetaan rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Sitomattomat kantavat kerrokset tehdään KaM 0/45 materiaalista. Kadun K3 tasausta nostetaan tarvittavalta osin materiaalilla KaM 0/31 (K3 määrät on sisällytetty väylän M1 määräluetteloon). Valmiina kantavan kerroksen päältä mitatun kantavuuden tulee olla vähintään 160 MPa ja levykuormituskokeella mitatun tiiviyssuhteen E 2 /E 1 <

14 Rakennussuunnitelma 13 (22) 2,2. Levykuormituskokeita tehdään 4 kpl, 1 kpl kiertoliittymän kultakin haaralta Kantavan kerroksen asfalttibetoni M1:lle ja R1:lle sidottu kantava kerros tehdään asfalttibetonista ABK32 rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Kerroksen paksuus on 60mm. K1:lle sidottu kantava kerros tehdään asfalttibetonista ABK32 rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Kerroksen paksuus on 70mm. ABK:n bitumi: B50/70, 4,0 % (sideainepitoisuus, jonka mukaan tarjous annetaan). ABK:n kiviainesluokkavaatimus: A N 14. ABK-massan suunnittelu (suhteitus) on tehtävä Asfalttinormien (2011) mukaisesti Päällysteet ja pintarakenteet InfraRYL kohta Asfalttibetoni Väylät M1 ja R1 päällystetään rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Päällystekerroksen paksuus on levitysosuuksilla SMA16 (40mm) + AB20/100 (40mm). Kevyen liikenteen väylät J1 ja J2 rakennetaan asfalttibetonilla AB11/100 rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Päällysrakennekerroksen paksuus on 40 mm. Katu K3 päällystetään asfalttibetonilla AB20/125. Päällystekerroksen paksuus on 50 mm (K3 määrät on sisällytetty väylän M1 määräluetteloon). Asfalttibetonin laatuvaatimukset ovat julkaisun Asfalttinormit 2008 mukaiset. AB11:n bitumi: B70/100, 5,7 % ja AB20:n bitumi: B50/70 4,0 %. AB:n kiviainesluokkavaatimus: A N 14. AB-massojen suunnittelu (suhteitus) on tehtävä Asfalttinormien (2011) mukaisesti. Ennen viimeistä päällystettä päällystetään M1 plv reunakiven ja kiertoliittymän reunakiven vierusta ja tulosaarekkeiden vierustat (pois lukien K1 saareke) kiilamaisesti 1,5m:n leveydeltä erityisesti kunnossapidon ja erikoiskuljetusten mahdollistamiseksi. Päällysteenä käytetään AB20/100 (40mm). Reunakivinäkymä saa olla maksimissaan 30mm (M1 plv , kiertosaarekkeessa ja tulosaarekkeissa M1-R1 erikoiskuljetusreitillä) ja 120mm M1 tulosaarekkeessa Punkalaitumen suunnasta. Ennen viimeisen päällysteen tekemistä kiilamainen päällyste jyrsitään.

15 Rakennussuunnitelma 14 (22) Kivimastiksiasfaltti (SMA) Väylät M1 ja R1 päällystetään rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Päällystekerroksen paksuus on levitysosuuksilla SMA16 (40mm) + AB20/100 (40mm). Muilta osin, nykyisen rakenteen päällä päällystepaksuus on SMA16 (40mm). Nykyinen pysäkki M1 paalulla 320 oik. päällystetään SMA 16 (40mm). Katu K1 päällystetään rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Päällystekerroksen paksuus on SMA16 (50 mm). Ylimääräiset asfaltin kappaleet, ylijäämämassat jne. kuljetetaan asfaltin vastaanottopaikalle. Alustan liimaus Ajoradan sidotulle alustalle tehtävissä kulutuskerrostöissä on päällystettävä alue liimattava. Ennen liiman levittämistä alusta on puhdistettava kaikesta irtonaisesta aineksesta. Alustan liimauksessa on huomioitava, että reunakivet säilyvät puhtaina. Uuden päällysteen ja vanhojen päällysteiden liittymispintojen pystysaumojen liimaaminen on suoritettava erityisen huolellisesti. Alustan liimaus tehdään bitumiemulsiolla BE-L. Ohjearvot Seuraavassa on esitetty SMA:n ohjearvot, joiden perusteella tarjous annetaan: SMA 16 OHJE Seula , , , ,5 13 0, , ,063 kiviainesluokka A N 7 bitumi: B50/70, 6,2 % selluloosakuitu: 0,4 % kalkkikivitäytejauhe: 10 % gilsoniitti 0,4 % Urakoitsija laatii ehdotuksen rakeisuudesta sekä sideaine-, selluloosakuitu- ja täytejauhepitoisuuksista. Ehdotus on hyväksytettävä tilaajalla. Asfalttimassan suunnittelu (suhteitus) on tehtävä Asfalttinormien (2011) edellyttämällä tavalla ottaen huomioon rakennuskohteen ominaisuudet (KVL ajon./vrk).

16 Rakennussuunnitelma 15 (22) Sideaineen, selluloosakuidun ja täytejauheen määrien muuttuessa edellä mainituista ohjearvoista tarkistetaan annettua yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Yksikköhinnan muutos lasketaan teoreettisen massamenekin mukaisesti. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle ennen työn alkua hankkimiensa kiviainesten tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus SMA-päällysteen raaka-aineeksi. Kaikki pituus- ja poikittaissaumat sivellään bitumiemulsiolla BE-L ja peitetään kuivalla kivituhkalla Betoniset pintarakenteet Betonikivipäällysteet Kiveysten teossa noudatetaan julkaisujen InfraRYL 2010 ja Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu n:o 14 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena ohjeita, ellei tässä työselityksessä toisin mainita. Ladontamallit, värien suhteet ja kiveysalueet on esitetty piirustuksessa n:o R9/2A. Käytettävä kivet ovat isoja sauvakiviä, kooltaan 278x138x80 mm, väreinä harmaa, punainen ja musta. Betonikivien katkaisuja tulee välttää. Kun katkaisuja joudutaan tekemään, on katkaistujen kivien sijaintiin ja asennukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Reunaan tulee 1/1 tai ½ kivi, tarvittavat leikkaukset tehdään sisempänä. Betonikivien ja saumojen suoruutta seurataan erityisesti teiden pituussuunnassa ja virheet korjataan heti asennusvaiheessa. Kiveysalueilla olevat kaivojen, valopylväiden ja liikennemerkkien jalustojen sekä muiden vastaavien kohteiden ympärystät viimeistellään harmailla noppakivillä. Betonikiven ja reunakiven välisen raon tulee olla tasaleveä eikä rako saa olla 10 mm suurempi. Korokkeilla rako voi olla 15 mm. Betonikiven näkymään jäävän katkaisujäljen epätasaisuus on ± 2 mm. Vierekkäisten kivien korkeusero saa olla enintään 2 mm. Reunatuen viereen tulevan betonikiveyksen yläpinnan tulee olla 5 mm reunatukea korkeammalla. Betonikiveykset tuetaan kasvualustaa vasten InfraRYL 2010 mukaisesti joko lankulla tai maakostealla betonilla Luonnonkiviset pintarakenteet Noppakiveykset Kiveysten teossa noudatetaan julkaisujen InfraRYL 2010 ja Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu n:o 14 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena ohjeita, ellei tässä työselityksessä toisin mainita.

17 Rakennussuunnitelma 16 (22) Ladontamallit, värien suhteet ja kiveysalueet on esitetty piirustuksessa n:o R9/2A. Noppakiveystä käytetään saarekkeissa ja kiertoliittymän ympäristössä. Käytettävät kivet ovat vakionoppaa 90x90x90 mm, väreinä harmaa, punainen ja musta. Saumaushiekkana käytetään kuivaa seulottua hiekkaa, jonka raekoko on 0/1 mm. Saumaushiekkaan sekoitetaan sementtiä 5 paino- % rikkakasvien kasvun ehkäisemiseksi. Noppakiveykset tuetaan kasvualustaa vasten InfraRYL 2010 mukaisesti joko lankulla tai maakostealla betonilla Nupukiveykset Kiveysten teossa noudatetaan julkaisujen InfraRYL 2010 ja Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu n:o 14 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena ohjeita, ellei tässä työselityksessä toisin mainita. Ladontamallit, värien suhteet ja kiveysalueet on esitetty piirustuksessa n:o R9/2A. Nupukiviraidat tehdään yhden kiven levyisinä, koko 140x22x140, väri on harmaa. Nupukiviraidat asennetaan maakosteaan betoniin. Betonikerroksen vähimmäispaksuus 100 mm ja lujuusluokka K10. Kiertoliittymän kiertotilan kavennus tehdään maakosteaan betoniin asennettavalla nupukiveyksellä Tasausmassa Ab Viimeisen päällystekerroksen ja nykyisen päällysteen väli tasataan tasausmassalla, niissä kohdin missä se on tasauksen noston/sivukaltevuuden korjaamisen vuoksi tarpeellista Siirtymärakenteet InfraRYL kohta Siirtymäkiilat 2160 Erikoisrakenteet Siirtymäkiilat rakennetaan hiekasta 1,6 m syvyyteen tasausviivasta. Siirtymäkiilan kaltevuus kevyen liikenteen väylällä 1:10/1:4. InfraRYL kohta 21600

18 Rakennussuunnitelma 17 (22) 2161 Piennartäyte Piennartäyte rakennetaan rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti murskeesta 0/ Luiskatäyttö Luiskatäyttö rakennetaan asetetut vaatimukset täyttävästä materiaalista suunnitelmissa esitettyihin kaltevuuksiin REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET 2210 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit InfraRYL kohta Reunatuki luonnonkivestä Reunakivenä käytetään 270 mm:n korkuista harmaata viistettyä graniittikiveä, tyyppi V17. Reunakiven korkeutena käytetään yleisesti 120 mm. M1 plv reunakivi, kiertosaarekkeen uloin reunakivikehä ja kiertoliittymän pohjoisen liittymän saarekkeen reunakivet sekä R1:n keskisaarekkeen reunakivet rakennetaan madallettuna, korkeus on 30mm. Reunakivet madalletaan erikoiskuljetusreitin takia. Kevyen liikenteen ylityskohtien reunakivet tehdään madallettuna, korkeus on 10 mm. Reunatukilinjan päässä oleva viimeinen tukielementti upotetaan vinosti päällysteen tasoon. Reunakivet asennetaan betoniin, lujuusluokka K10. Reunakivien materiaalivaatimukset Väri: Kurun harmaa tai vastaava Pintakäsittely: lohkottu + karkea pintakäsittely käsityökaluin siten, että pinnan epätasaisuus on enintään ± 5 mm. Kivessä ei saa olla lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. Taivutuslujuuden on oltava > 8 MPa (murtokuorma < 25 kn) Jäädytys-sulatuskestävyysvaatimus: luokka F1 (SFS 1343 taulukko 5) Vedenimukyky: oltava < 0,3 paino-% Reunakivien minimipituus suorilla osuuksilla ja kiertosaarekkeen ympyröissä on 1,5 m. Kaarteet tehdään tasamittaisilla noin 1 m (0,8 1,2 m) pituisilla kivillä. Kiertoliittymän ympyrät tehdään kaarrekivillä.

19 Rakennussuunnitelma 18 (22) Reunakivien näkyvissä pinnoissa ei saa näkyä porausjälkiä. Reunakivimateriaalin on oltava CE-merkittyä tai vaihtoehtoisesti materiaalin kelpoisuus osoitetaan InfraRYL:n mukaisesti ilmoittamalla kivituotteen toimitusasiakirjoissa seuraavat tiedot: Kivilaji (kiven petrografinen nimi) Taivutuslujuus Säänkestävyys Vedenimukyky (oltava < 0,3 paino-%) Kiven alkuperä (toimittaja ja louhos) Silloin kun reunakiveen liittyy kivi- (betonikivi/luonnonkivi) tai laattapäällyste, käytetään reunakiveä, jonka tausta on käsitelty tasaiseksi (taustapiikkaus). Taustakäsittely on ulotettava (vähintään) seuraavasti määräytyvälle syvyydelle: tuotteen (esim. betonikivi) paksuus + 10 mm Kasvualustat ja katteet InfraRYL kohta Kasvualustat Kasvualustojen materiaalivaatimukset ovat InfraRYL 2010 mukaiset. Ravinnepitoisuuden ohjearvojen tulee olla kohdan Vaateliaat kasvualustat, puut pensaat ja perennat mukaisia. Pensasistutusten kasvualusta ei saa sisältää monivuotisten rikkakasvien juuria. Nurmetuksilla käytetään nurmikoille annettuja ohjearvoja. Kasvualustojen mittavaatimukset ovat InfraRYL 2010 mukaiset. Käytettävä nurmetusluokka on A2. Mikäli kasvualustojen alapuoliset täytöt tai pohjamaa ovat erityisen vettä läpäisevää, niin kasvualustojen alle tehdään hienojakoisesta aineksesta vettä pidättävä, noin 10 cm vahvuinen kerros. Tämä kerros ei vähennä vaadittuja kasvualustapaksuuksia. Muut laatu-, materiaali- ja mittavaatimukset InfraRYL 2010 mukaan Katteet Pensasalueella ja puulla katteena käytetään havupuun kuorikatetta, kateluokkana puistokate. Muut laatu-, materiaali- ja mittavaatimukset InfraRYL 2010 mukaan. Kiertosaarekkeen sepelialueille tulee ensin suodatinkangas N2 jonka päälle n. 5-7 cm vahvuinen sepelikerros, raekoko mm. Suodatinkankaan limitys min 30 cm. Sepeli levitetään siten, että suodatinkangas peittyy.

20 Rakennussuunnitelma 19 (22) 2320 Nurmi- ja niittyverhoukset InfraRYL kohta Nurmikot 2330 Istutukset Nurmetuksissa käytetään nurmetusluokkaa A2. Muut laatu-, materiaali- ja mittavaatimukset InfraRYL 2010 mukaan. InfraRYL kohta Taimien toimittajan tulee kuulua elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) ylläpitämään rekisteriin. Taimien tulee täyttää taimiaineistolain ja sen perusteella annetuissa säädöksissä määrätyt vaatimukset. Taimien tulee olla suunnitelmissa esitettyä lajia, lajiketta, kokoa ja alkuperää, ellei rakennuttajan kanssa toisin sovita. Istutukset on esitetty ympäristösuunnitelmassa R9/1A ja R9/ Puut Keskisaarekkeeseen istutettavan tammen tulee täyttää katupuille asetetut taimivaatimukset. Puu tuetaan nelipistetuennalla. Katetta ei saa ulottaa puun runkoon kiinni Pensaat Istutettavien taimien lajista, lajikkeesta tai koosta ei saa poiketa, ellei siitä erikseen rakennuttajan kanssa sovita. Pensasalueille levitetään kate kohdan 2312 mukaisesti JÄRJESTELMÄT 3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT 3120 Hulevesiviemärit Maantien M1 kuivatus katualueen K1 kohdalla tulee tarkistaa/suunnitella palvelualueen suunnittelun yhteydessä. Tässä suunnitelmassa hulevedet on johdettu ko. alueen ojiin.

21 Rakennussuunnitelma 20 (22) Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista Kaivojen ja puolirumpujen hulevesiviemäreissä käytetään tehdasvalmisteisia 250 mm muoviputkia kumitiivistein (SN8). Suunnitelmassa on esitetty kaivojen liitoskorkeudet. Korkeudet on tarkistettava ennen työn aloittamista Hulevesiviemärien kaivot betonista Ritiläkantiset hulevesikaivot ovat tehdasvalmisteisia betonisia sakkapesällisiä Ek-kaivoja kooltaan 800 mm, sakkapesä 300 litraa (600 mm). Betoniluokitus Cr Hulevesiviemärien kaivojen kannet Kaivojen kansistot ovat valurautaisia ns. kelluvia kansistoja, kuormituskestävyys 40 tn. Maantien M1 ja kevyen liikenteen väylän J1 välikaistalle sijoitettavan kaivon kantena käytetään kupukantta Kaivojen kansien nosto M1 paalulla 97 oik. olevan hulevesikaivon kansi nostetaan uuden tasauksen mukaiseen korkoon. J1 paalulla 200 olevien jätevesikaivon ja vesijohdon venttiilikaivon kannet nostetaan(renkailla) uuden tasauksen mukaiseen korkoon TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 3210 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat 3211 Kaiteet Kevyen liikenteen reunassa käytetään nykyisen kaltaista teräspalkkikaidetta TY3/51. Kaidepituudet ja viisteet on esitetty pituusleikkauksissa Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikennemerkit Liikennemerkit sijoitetaan suunnitelmassa osoitettuun paikkaan. Liikennemerkkien 423 ja 421 heijastusluokkana ja niiden lisäkilvissä käytetään R1-luokkaa. Muissa merkeissä heijastusluokka on R2. Erikoiskuljetusreitillä olevat liikennemerkit on rakennettava irrotettavina (merkitty liikennemerkkiluettelossa).

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA M1 1131 3U Putkijohdon purku, muoviputket mtr 33 1131 5K Betonikaivojen purku kpl 5 1131 7K Betonikaivojen puhdistus kpl 1 1135 1U Liikenteenohjauslaitteiden purku kpl 10 1135 3U Tieliikenteen portaalin

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 1 (10) POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 Liittyen 26.2.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Poikkitien parantaminen välillä Poikkitie pl. 1680 - Pohjoisväylä ja Pohjoisväylä 0-480, vaihe 3, sekä pohjanvahvistustyöt

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS R1-2 VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 31.10.2013 2/8 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 YHTEISET TYÖT 4 Rakennustyön aikainen

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Hankekohtainen työselitys

Hankekohtainen työselitys R1-1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö Hankekohtainen työselitys Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta,, rakennussuunnitelma Destia.

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

R1-2 Hankekohtainen työselostus

R1-2 Hankekohtainen työselostus R1-2 Hankekohtainen työselostus Vt 13 Mustolan n rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta, Rakennussuunnitelma Liikennevirasto 29.04.2011 Mustolan Hankekohtainen työselostus 2 (27) Sisältö Rakennushankkeen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS KIIMINGIN KUNTA YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS 6277-D3213 TYÖSELOSTUS 31.8.2009 TARKENNETTU AIRIX YMPÄRISTÖN TOIMESTA /ERA 1.2.2011 FCG Planeko Oy Kiimingin kunta SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL.

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 1 316 Reunatuet Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 3161.1 Reunatukien materiaalit 3161.1.1 Reunatukien

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA-METSÄKANSOLA Lappeenranta

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA-METSÄKANSOLA Lappeenranta R1-1 VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA-METSÄKANSOLA Lappeenranta TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 31.12.2009 Tienrakennustöiden työkohtaiset

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS URAKKALASKENTAA VARTEN 14.5.2014 2 (17) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT...

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola Laskelma TIESUUNNITELMA Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Kari Seitsonen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS 1/15 RIKKILÄN MAANTIEN 14811 PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIMOLA - OJALA, LAPPEENRANTA... 3 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS... 3 A YLEINEN OSA... 3 A.1 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 A.1.2 Rakennustyö...

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta SOPIMUS Luonnos 1 (4) Kaivokadun rakentaminen, plv 40-135, Lappeenranta Sopimus hankkeen rakennuttamisesta 1 Sopimusosapuolet Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan Villimiehen

Lisätiedot

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648 SARKIONAUKIO Työkohtainen työselitys Järvenpää työ nro 5648 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Työkohtainen työselitys 2 (13) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJA... 3

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE

NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 31.12.2012 Viite 1510000210 NURMIJÄRVEN KUNTA LEPSÄMÄ, LINTUMETSÄN LAAJENNUSOSAN ASEMA- KAAVA-ALUE Päivämäärä 31.12.2012

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789

Ramboll. Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE. Rakennussuunnitelma 119789 Ramboll Knowledge taking people further --- HIRVENSALMEN KUNTA URMASRINNE Rakennussuunnitelma 119789 16.4.2008 12.1.2010 Urmasrinne Hirvensalmen kunta SISÄLLYSLUETTELO 10000 YHTEISET TYÖT... 3 10100 Yleistä...

Lisätiedot

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Hankekohtainen työselostus 2 (12) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KATU- JA KADUNRAKENNUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖ puitejärjestelyjen tarjouspyyntöön liittyen 15.2.2013 1 1. Katusuunnitelma, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus sekä katusuunnitelmien

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 22.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS i Sisältö 00000 MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ 1 00100 Työkohteen esitiedot 1 00110 Rakennuttajat ja suunnittelija (yhteystiedot) 1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Mattilankatu

JYVÄSKYLÄ Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OY JYVÄSKYLÄ Mattilankatu Katu- ja vesihuoltosuunnitelma TYÖSELOSTUS 16.4.2010 PERUSTUU INFRARYL 2006 YLEISIIN LAATUVAATIMUKSIIN Ramboll Työselostus 2 (21) Mattilankatu 16.4.2010 Sisältö

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Polvijärven kunta Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sivu 2 / 30 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1 Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2 Tilaaja... 5 1.3 Suunnittelijat,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013 31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSTÖIDEN 2013 Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2. MURSKEET

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 12.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PYHÄJOEN KUNTA OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27270P001 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo Rakennushankkeen yleistiedot...

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS TOTEUTUNEET KOHTEET Kohde Rakenne pit. toteutunutkm Hyypiä areenan kenttä

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. 1 312 Betonikivi- ja laattapäällysteet 3121 Betonikivi- ja laattapäällysteen tekeminen Betonikivi: betonikivellä kokonaispituuden (pidemmän sivun) ja paksuuden suhde on enintään 4 ja se on joka kohdasta

Lisätiedot

11410 Poistettavat pintamaat

11410 Poistettavat pintamaat InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 1 11410 Poistettavat pintamaat Määrämittausohje 1141. 11410.1 Poistettavien pintamaiden materiaalit Alueelta raivattavan materiaalin suhteen toimitaan suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 12/95) 2.914 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 1 (11) PYHÄN FIS -RINNE MAARAKENNUSURAKKA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS rinne Työkohtainen työselitys 2 (12) Rakennushankkeen yleistiedot Rakennusalue Rakennusalue sijaitsee Pyhätunturilla,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Työkohtainen työselostus Vitomittaus Oy 27.2.2014 1/14 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITTELIJA... 2 3. NYKYTILANNE... 2 4. KATSELMUKSET...

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus 29.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [29.2.2016] 373- P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 työkohtainen työselostus Kallio Tomi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS Sahkonkadun jatke, Huittinen 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 3 5300 RAKENTAMISEN TYÖMAATEHTÄVÄT 4 5330 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Lisätiedot