MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS"

Transkriptio

1 TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS , URAKKALASKENTAA VARTEN

2 Rakennussuunnitelma 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ MITTAUSTYÖT Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Korkeuspiste- ja monikulmioverkko Mittalinjat, reunalinjat ja saarekkeet LAADUNVARMISTUS Maaperä Laadunvalvontakokeet MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat tien päällysrakenteet Asfaltin pituussuuntainen leikkaus Perustusrakenteet Arinarakenteet Kiviainesarinat Kuivatusrakenteet Sivu- ja niskaojat Muoviputkirummut MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT Maaleikkaukset Maaleikkaus massojen kuljetus välivarastoon Maakaivannot Putkikaivannot Rumpukaivannot Syvennykset ja kuopat PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT Penkereet Maapenkereet 10

3 Rakennussuunnitelma 2 (22) Maalle pengerretyt maapenkereet Kaivantojen täytöt Asennusalustat Alkutäytöt Lopputäytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA RADAN ALUSRAKENNEKERROKSET Suodatinrakenteet Suodatinkankaat Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset Jakavat kerrokset Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Kantavan kerroksen asfalttibetoni Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttibetoni Kivimastiksiasfaltti (SMA) Betoniset pintarakenteet Betonikivipäällysteet Luonnonkiviset pintarakenteet Noppakiveykset Nupukiveykset Tasausmassa Ab Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat Erikoisrakenteet Piennartäyte Luiskatäyttö REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit Reunatuki luonnonkivestä Kasvualustat ja katteet Kasvualustat Katteet Nurmi- ja niittyverhoukset Nurmikot Istutukset Puut Pensaat JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Hulevesiviemärit Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista Hulevesiviemärien kaivot betonista Hulevesiviemärien kaivojen kannet 20

4 Rakennussuunnitelma 3 (22) Kaivojen kansien nosto TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Kaiteet Opastus- ja ohjausjärjestelmät Liikennemerkit Tiemerkinnät kestomerkinnöillä Opastustaulut HANKETEHTÄVÄT TYÖMAAPALVELUT Yleisen liikenteen hoito 21

5 Rakennussuunnitelma 4 (22) YLEISTÄ 0650 MITTAUSTYÖT Käytettävät ohjeet Töissä noudatetaan tämän työkohtaisen työselityksen ja suunnitelmapiirustuksien lisäksi seuraavia ohjeita: InfraRYL 2010 ja mennessä julkaistuja täydennysosia sekä InfraRYL 2006 osia 2 ja 3 ja niissä määritettyjä ohjeita ja määräyksiä sekä "Liikenneviraston tienpidon tekniset ohjeet 2/ ". Ohjeet on luettavissa tai tilattavissa: Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä Suunnitelmat on sidottu Vammalan koordinaattijärjestelmään. Korkeusjärjestelmä on N Korkeuspiste- ja monikulmioverkko Mittaussuunnitelman pohjana ovat alueelle sijaitsevat Sastamalan kaupungin määrittämät lähtöpisteet. Pisteiden käyttökelpoisuus tarkistetaan ennen töiden aloittamista. Alueella olevien pisteiden sijainti on esitetty mittaussuunnitelmakartoissa. Maastomallimittaukset on suorittanut Sastamalan kaupunki Mittalinjat, reunalinjat ja saarekkeet Kaikista väylistä ja reunakivilinjoista on suunnitelmassa mukana mittalinjojen geometria- ja paalutuslaskennat. Linjojen geometriat on esitetty myös mittaussuunnitelmakartoilla.

6 Rakennussuunnitelma 5 (22) 0660 LAADUNVARMISTUS 0661 Maaperä Maaperätutkimukset on suorittanut Ramboll Finland Oy. M1 ja J1 Plv Levennettävällä alueella päällimmäisenä luonnonmaakerroksena on savista silttiä. Kerroksen paksuus vaihtelee välillä 0,5 2,0 m. Tämän kerroksen alla on joissakin kohdissa ollut 0,5 1,5 m paksu hiekkainen kerros ennen tiiviydeltään vaihtelevaa moreenikerrosta. Plv Alueella on melko paksu kuivakuori, jonka alla on 2 3 m laihaa savea. Savikerroksen vesipitoisuus on ollut % ja siipikairalla mitattu suljettu leikkauslujuus alimmillaan noin 10 kpa. Kevyenliikenteen väylän J1 puolella savikerros on ollut kiinteämpää. Moreenikerros alkaa noin 5 m syvyydestä. Maaleikkaustyön yhteydessä on tarkkailtava, että todelliset maalajit ja olosuhteet vastaavat suunnitelmapiirustuksissa esitettyjä rakenteita. Mikäli ristiriitoja havaitaan, on suunnitelmaa tarkistettava olosuhteita vastaavaksi erityisesti silloin, kun kysymyksessä on kantavuus- tai routamitoitus Laadunvalvontakokeet Laadunvalvontakokeita tehdään laadunvalvontaohjeiden mukaisesti MAA- POHJA- JA KALLIORAKENTEET 1100 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus InfraRYL kohta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus Puusto ja muu kasvillisuus poistetaan rakennusalueelta ennen rakennustöitä. Nykyistä kasvillisuutta ei saa tarpeettomasti vaurioittaa työn aikana. Etenkin on varottava piha-alueen reuna-alueilla olevan kasvillisuuden vaurioittamista.

7 Rakennussuunnitelma 6 (22) Säilytettävä kasvillisuus on merkittävä näkyvästi ennen töiden aloittamista. Työskentelyalueella olevat, säilytettävät puut ja pensaat suojataan siten, että kasvien maanpäälliset ja maanalaiset osat eivät vahingoitu. Suojaus tehdään, mikäli on otaksuttavissa, että rakennustoimenpiteet saattavat vaurioittaa puita tai pensaita. Säilytettävien puiden juuristoalueella ei saa säilyttää maamassoja tai rakennustarvikkeita Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet InfraRYL kohta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat pysyvät tukirakenteet J1 plv olevat kaiteet puretaan ja hävitetään urakoitsijan toimesta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät InfraRYL kohta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet Nykyiset hulevesikaivot ja -putket puretaan niiltä osin, kun ne jäävät tarpeettomiksi. Purettavat putket ja kaivot hävitetään urakoitsijan toimesta. M1 paalulla 97 oik. olevan hulevesikaivon kansi nostetaan uuden tasauksen mukaiseen korkoon. J1 paalulla 200 olevien jätevesikaivon ja vesijohdon venttiilikaivon kannet nostetaan(renkailla) uuden tasauksen mukaiseen korkoon. M1 paalulla 97 olevan nykyisen hulevesikaivon kunto ja toiminta tulee varmistaa urakoitsijan toimesta ja kaivo uusitaan tarvittaessa. Johtojen läheisyydessä työskenneltäessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Työnaikaisesti vesi- ja jätevesijohdon ylitykset tulee tehdä apusillalla. Apusillan kantavuuden tulee olla riittävä kaikille sitä käyttäville työkoneille. Apusillan tukien tulee sijaita vähintään 2,0 m etäisyydellä vesijohdon keskilinjalta Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kaapelirakenteet Kohteessa on Fortumin ja Etelä-Satakunnan puhelimen sähköjohtoja ja - kaapeleita, Sastamalan veden hulevesi- ja vesijohtoja sekä Sastamalan kaupungin jätevesijohto ja paineviemäri. Niiden sijainnit ja alustavat johtosiirtosuunnitelmat on esitetty piirustuksessa R7/1A. Laitteiden omistajat vastaavat siirtojen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kustannuksista kun ne sijaitsevat nykyisellä tiealueella.

8 Rakennussuunnitelma 7 (22) Suunnittelualueella siirretään yksi Fortumin sähköpylväs. Urakoitsijan on varmistettava ennen töiden aloittamista putkien, johtojen, kaapeleiden, laitteiden yms. tarkka sijainti laitteiden omistajilta sekä huolehdittava suojaamisesta ja mahdollisesta työaikaisesta siirtämisestä. Johtojen ja kaapeleiden siirto tapahtuu laitteiden omistajien toimesta. Nykyiset johdot säilyvät käytössä sen mukaan kuin muu rakentaminen sen mahdollistaa. Nykyisiä valaisimia puretaan erillisen valaistussuunnitelman mukaan. Johtosiirtojen toteutusaikataulusta on sovittava laitteiden omistajien kanssa ennen rakennustöihin ryhtymistä. Rakentamien yhteydessä on varottava kaapeleita kun mm. valaistusta, liikennemerkkejä ja kaivoja asennetaan. Alueella on Fortum Sähkönsiirto Oy:n 110 kv johtolinjoja: M1 noin pl. 60 Työskenneltäessä johtolinjan välittömässä läheisyydessä on noudatettava Fortumin antamia ohjeita. (ks. turvallisuusasiakirja) 1135 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat ohjausjärjestelmät Liikennemerkit Nykyiset liikennemerkit puretaan/siirretään töiden edistymisen mukaan. Liikennemerkit on lueteltu liikennemerkkiluettelossa R12/2A. Huonokuntoiset liikennemerkit hävitetään urakoitsijan toimesta. Työn aikana on varmistuttava, että kaikki tarvittavat liikennemerkit ja opasteet ovat käytössä. Portaali M1 n. pl 140 sijaitseva portaali puretaan ja hävitetään urakoitsijan toimesta. Portaalia purettaessa on erityisesti varottava Fortumin 110 kv:n johtolinjaa Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet InfraRYL kohta 11400

9 Rakennussuunnitelma 8 (22) 1141 Poistettavat pintamaat Pintamaan poiston ja maaleikkauksen rajana on käytetty arvoa 20 cm maanpinnasta mitattuna. Pintamaan poisto on penkereen kohdalla laskettu tiepenkereen alta. Mikäli rakennettavassa tiekohdassa on tehty erillistyönä puuston ja kantojen raivaus, arvioidaan pintamaan poiston tarpeellisuus. Nykyisen tieluiskan leikkaamisessa on pintamaaksi laskettu nykyisen luiskapinnan ja päällysteen reunasta kaltevuudessa noin 1:1.5 tehtävän maaleikkauksen välinen alue Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 1151 Poistettavat tien päällysrakenteet J1 ja J2 alta päällyste poistetaan koko suunnitteluväliltä. M1 ja R1 päällyste poistetaan ainoastaan tarvittavilta osin. Poistettavat päällysteet toimitetaan urakoitsijan toimesta viranomaisen hyväksymälle vastaanottopaikalle. Nykyisen päällysteen pintaa jyrsitään tarvittavista kohdista, jotta rakennettavat uudet päällystelaatat saadaan liitettyä tasapaksuisina nykyiseen päällysteeseen. Maantien levitysrakenteen reunasta poistettavan/jyrsittävän päällysteen periaatteet on esitetty rakenteellisissa tyyppipoikkileikkauksissa R3/5 ja R3/6A. Päällysteen reunan leikkauksessa on käytettävä siihen soveltuvaa asfalttileikkuria. Suunnittelualueella sijaitsevat nykyiset reunakivet puretaan ja hävitetään urakoitsijan toimesta. Reunakivet ovat betonisia. Nykyisten purettavien saarekkeiden kiveykset sekä J2 välikaistalla sijaitsevat nykyiset kiveykset puretaan ja hävitetään urakoitsijan toimesta. Ennen viimeistä päällystettä päällystetyn kiertoliittymän reunakiven vierusta ja tulosaarekkeiden vierustat sekä M1 plv reunakiven vierustat jyrsitään (ks. littera ) Asfaltin pituussuuntainen leikkaus Asfaltin pituussuuntainen päällysteen leikkaus toteutetaan rakenteellisen tyyppipoikkileikkauksissa esitettyjen detaljien mukaisesti.

10 Rakennussuunnitelma 9 (22) 1300 Perustusrakenteet 1330 Arinarakenteet 1331 Kiviainesarinat InfraRYL kohta Kiviainesarinat tehdään >300mm paksuisina ja rakennetaan murskeesta 0/ Kuivatusrakenteet InfraRYL kohta Sivu- ja niskaojat Sivuojat tehdään suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn mukaisesti. Syntyneet maa-ainekset kuljetetaan läjitykseen (Sastamalan kaupungin maakaatopaikka) Muoviputkirummut J1 pl. 150 rakennetaan rumpu ø400mm. Rumpu on merkitty suunnitelmapiirustuksiin R3/2A ja R8/2A sekä rumpuluetteloon R8/1A MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT 1610 Maaleikkaukset InfraRYL kohta Maaleikkaus massojen kuljetus välivarastoon Maaleikkaus suoritetaan suunnitelmissa esitettyyn tasoon. Leikkauksen pohja ei millään osin saa olla suunnitelman mukaisen korkeuden yläpuolella. Pohjassa ei saa olla vettä kerääviä painanteita tai löyhtyneitä maakerroksia. Maaleikkauksien luiskat ja maanpinnan yhtymäkohdat muotoillaan ympäristöön sopivaksi. Penkereisiin käytettävän leikkausmateriaalin täytyy täyttää sille asetetut vaatimukset. Alle 2m3 kivet sisältyvät maaleikkaukseen. Penkereeseen käytettävät maakivet on rikottava vaadittuun lohkarekokoon. Maksimilohkarekoko on 600 mm.

11 Rakennussuunnitelma 10 (22) Maaleikkausmateriaalit, jotka eivät sovellu penger- tai luiskatäyttöihin kuljetetaan läjitykseen (Sastamalan kaupungin maakaatopaikka) Maakaivannot InfraRYL kohta Putkikaivannot Putkikaivannot kaivetaan suunnitelmissa esitettyyn syvyyteen. Putkikaivannot tehdään Infra-RYL 2010 Osa 1 Yleiset laatuvaatimukset ohjeen mukaisesti Rumpukaivannot Rumpukaivanto kaivetaan suunnitelmassa esitettyyn syvyyteen. Rumpukaivanto tehdään Infra-RYL 2010 Osa 1 Yleiset laatuvaatimukset ohjeen mukaisesti. Suunnitelmassa käytetään edellä mainitun ohjeen tyyppien rumpukaivantoa rumpuluettelossa R8/1A esitetysti Syvennykset ja kuopat Maantielle M1 tulevia hulevesikaivoja varten tehdään kaivannot tarvittavassa laajuudessa. Kaivannot tehdään laatuvaatimusten mukaisesti PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 1810 Penkereet InfraRYL kohta Maapenkereet Maapenkereen tiivistetyn yläpinnan tulee olla suunnitelman mukaisessa muodossa ja korkeudessa. Pinta ei saa olla suunnitelman mukaisen korkeuden yläpuolella, eikä vettä kerääviä painanteita saa jäädä pintaan.

12 Rakennussuunnitelma 11 (22) Maalle pengerretyt maapenkereet Pengertäyttö rakennetaan tiivistämiskelpoisesta moreenista tai kitkamaasta, joka täyttää pengermateriaalille asetetut vaatimukset. Penkereen korkeus ja muoto on esitetty suunnitelmapiirustuksissa Kaivantojen täytöt InfraRYL kohta Asennusalustat Asennusalustat tehdään laatuvaatimusten mukaisesti. Asennusalustan materiaali valitaan siten, että se täyttää kaikkien kaivantoon tulevien putkien vaatimukset. Muoviputkien alle asennusalustana käytettävän luonnonkiviaineksen suurin sallittu raekoko on 20 mm ja murskeen suurin sallittu raekoko on 16 mm Alkutäytöt Alkutäytöt tehdään laatuvaatimusten mukaisesti. Putkijohtokaivannon alkutäyttö tehdään sellaisesta materiaalista, että se sopii kaikille kaivannon putkille. Alkutäyttö tehdään 300 mm ylimmän putken päälle. Alkutäyttö tehdään ja tiivistetään aina kerroksittain. Täyttömateriaali ei saa vahingoittaa putkien pinnoitteita. Alkutäytön raekoko määräytyy putkimateriaalin ja -koon mukaan Lopputäytöt Lopputäytöt tehdään laatuvaatimusten mukaisesti. Täyttömateriaali ei saa vahingoittaa putkia eikä liitosrakenteita. Lopputäyttö tehdään kivennäismaalla, jonka suurin sallittu raekoko on 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400mm. Liikennöitävällä alueella kivennäismaalla tehdyn lopputäytön tiiveyden tulee täyttää Proctor tiiveysvaatimus 90 %.

13 Rakennussuunnitelma 12 (22) 2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA RADAN ALUSRAKENNEKERROKSET 2110 Suodatinrakenteet InfraRYL kohta Suodatinkankaat Suodatinkangasta N3 käytetään rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Rummun arinarakenteen alapintaan asennetaan suodatinkangas Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset InfraRYL kohta Jakavat kerrokset Jakava kerros rakennetaan rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Jakava kerros tehdään KaM 0/90 materiaalista. Valmiin jakavan kerroksen tiiviyssuhde levykuormituskokeella mitattuna tulee olla E 2 /E 1 < 2,5. Levykuormituskokeita tehdään 4 kpl, 1 kpl kiertoliittymän kultakin haaralta Kantavat kerrokset InfraRYL kohta Kantavan kerroksen asfalttibetoni tehdään InfraRYL kohdan mukaisesti Sitomattomat kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset rakennetaan rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Sitomattomat kantavat kerrokset tehdään KaM 0/45 materiaalista. Kadun K3 tasausta nostetaan tarvittavalta osin materiaalilla KaM 0/31 (K3 määrät on sisällytetty väylän M1 määräluetteloon). Valmiina kantavan kerroksen päältä mitatun kantavuuden tulee olla vähintään 160 MPa ja levykuormituskokeella mitatun tiiviyssuhteen E 2 /E 1 <

14 Rakennussuunnitelma 13 (22) 2,2. Levykuormituskokeita tehdään 4 kpl, 1 kpl kiertoliittymän kultakin haaralta Kantavan kerroksen asfalttibetoni M1:lle ja R1:lle sidottu kantava kerros tehdään asfalttibetonista ABK32 rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Kerroksen paksuus on 60mm. K1:lle sidottu kantava kerros tehdään asfalttibetonista ABK32 rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Kerroksen paksuus on 70mm. ABK:n bitumi: B50/70, 4,0 % (sideainepitoisuus, jonka mukaan tarjous annetaan). ABK:n kiviainesluokkavaatimus: A N 14. ABK-massan suunnittelu (suhteitus) on tehtävä Asfalttinormien (2011) mukaisesti Päällysteet ja pintarakenteet InfraRYL kohta Asfalttibetoni Väylät M1 ja R1 päällystetään rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Päällystekerroksen paksuus on levitysosuuksilla SMA16 (40mm) + AB20/100 (40mm). Kevyen liikenteen väylät J1 ja J2 rakennetaan asfalttibetonilla AB11/100 rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Päällysrakennekerroksen paksuus on 40 mm. Katu K3 päällystetään asfalttibetonilla AB20/125. Päällystekerroksen paksuus on 50 mm (K3 määrät on sisällytetty väylän M1 määräluetteloon). Asfalttibetonin laatuvaatimukset ovat julkaisun Asfalttinormit 2008 mukaiset. AB11:n bitumi: B70/100, 5,7 % ja AB20:n bitumi: B50/70 4,0 %. AB:n kiviainesluokkavaatimus: A N 14. AB-massojen suunnittelu (suhteitus) on tehtävä Asfalttinormien (2011) mukaisesti. Ennen viimeistä päällystettä päällystetään M1 plv reunakiven ja kiertoliittymän reunakiven vierusta ja tulosaarekkeiden vierustat (pois lukien K1 saareke) kiilamaisesti 1,5m:n leveydeltä erityisesti kunnossapidon ja erikoiskuljetusten mahdollistamiseksi. Päällysteenä käytetään AB20/100 (40mm). Reunakivinäkymä saa olla maksimissaan 30mm (M1 plv , kiertosaarekkeessa ja tulosaarekkeissa M1-R1 erikoiskuljetusreitillä) ja 120mm M1 tulosaarekkeessa Punkalaitumen suunnasta. Ennen viimeisen päällysteen tekemistä kiilamainen päällyste jyrsitään.

15 Rakennussuunnitelma 14 (22) Kivimastiksiasfaltti (SMA) Väylät M1 ja R1 päällystetään rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Päällystekerroksen paksuus on levitysosuuksilla SMA16 (40mm) + AB20/100 (40mm). Muilta osin, nykyisen rakenteen päällä päällystepaksuus on SMA16 (40mm). Nykyinen pysäkki M1 paalulla 320 oik. päällystetään SMA 16 (40mm). Katu K1 päällystetään rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Päällystekerroksen paksuus on SMA16 (50 mm). Ylimääräiset asfaltin kappaleet, ylijäämämassat jne. kuljetetaan asfaltin vastaanottopaikalle. Alustan liimaus Ajoradan sidotulle alustalle tehtävissä kulutuskerrostöissä on päällystettävä alue liimattava. Ennen liiman levittämistä alusta on puhdistettava kaikesta irtonaisesta aineksesta. Alustan liimauksessa on huomioitava, että reunakivet säilyvät puhtaina. Uuden päällysteen ja vanhojen päällysteiden liittymispintojen pystysaumojen liimaaminen on suoritettava erityisen huolellisesti. Alustan liimaus tehdään bitumiemulsiolla BE-L. Ohjearvot Seuraavassa on esitetty SMA:n ohjearvot, joiden perusteella tarjous annetaan: SMA 16 OHJE Seula , , , ,5 13 0, , ,063 kiviainesluokka A N 7 bitumi: B50/70, 6,2 % selluloosakuitu: 0,4 % kalkkikivitäytejauhe: 10 % gilsoniitti 0,4 % Urakoitsija laatii ehdotuksen rakeisuudesta sekä sideaine-, selluloosakuitu- ja täytejauhepitoisuuksista. Ehdotus on hyväksytettävä tilaajalla. Asfalttimassan suunnittelu (suhteitus) on tehtävä Asfalttinormien (2011) edellyttämällä tavalla ottaen huomioon rakennuskohteen ominaisuudet (KVL ajon./vrk).

16 Rakennussuunnitelma 15 (22) Sideaineen, selluloosakuidun ja täytejauheen määrien muuttuessa edellä mainituista ohjearvoista tarkistetaan annettua yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Yksikköhinnan muutos lasketaan teoreettisen massamenekin mukaisesti. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle ennen työn alkua hankkimiensa kiviainesten tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus SMA-päällysteen raaka-aineeksi. Kaikki pituus- ja poikittaissaumat sivellään bitumiemulsiolla BE-L ja peitetään kuivalla kivituhkalla Betoniset pintarakenteet Betonikivipäällysteet Kiveysten teossa noudatetaan julkaisujen InfraRYL 2010 ja Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu n:o 14 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena ohjeita, ellei tässä työselityksessä toisin mainita. Ladontamallit, värien suhteet ja kiveysalueet on esitetty piirustuksessa n:o R9/2A. Käytettävä kivet ovat isoja sauvakiviä, kooltaan 278x138x80 mm, väreinä harmaa, punainen ja musta. Betonikivien katkaisuja tulee välttää. Kun katkaisuja joudutaan tekemään, on katkaistujen kivien sijaintiin ja asennukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Reunaan tulee 1/1 tai ½ kivi, tarvittavat leikkaukset tehdään sisempänä. Betonikivien ja saumojen suoruutta seurataan erityisesti teiden pituussuunnassa ja virheet korjataan heti asennusvaiheessa. Kiveysalueilla olevat kaivojen, valopylväiden ja liikennemerkkien jalustojen sekä muiden vastaavien kohteiden ympärystät viimeistellään harmailla noppakivillä. Betonikiven ja reunakiven välisen raon tulee olla tasaleveä eikä rako saa olla 10 mm suurempi. Korokkeilla rako voi olla 15 mm. Betonikiven näkymään jäävän katkaisujäljen epätasaisuus on ± 2 mm. Vierekkäisten kivien korkeusero saa olla enintään 2 mm. Reunatuen viereen tulevan betonikiveyksen yläpinnan tulee olla 5 mm reunatukea korkeammalla. Betonikiveykset tuetaan kasvualustaa vasten InfraRYL 2010 mukaisesti joko lankulla tai maakostealla betonilla Luonnonkiviset pintarakenteet Noppakiveykset Kiveysten teossa noudatetaan julkaisujen InfraRYL 2010 ja Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu n:o 14 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena ohjeita, ellei tässä työselityksessä toisin mainita.

17 Rakennussuunnitelma 16 (22) Ladontamallit, värien suhteet ja kiveysalueet on esitetty piirustuksessa n:o R9/2A. Noppakiveystä käytetään saarekkeissa ja kiertoliittymän ympäristössä. Käytettävät kivet ovat vakionoppaa 90x90x90 mm, väreinä harmaa, punainen ja musta. Saumaushiekkana käytetään kuivaa seulottua hiekkaa, jonka raekoko on 0/1 mm. Saumaushiekkaan sekoitetaan sementtiä 5 paino- % rikkakasvien kasvun ehkäisemiseksi. Noppakiveykset tuetaan kasvualustaa vasten InfraRYL 2010 mukaisesti joko lankulla tai maakostealla betonilla Nupukiveykset Kiveysten teossa noudatetaan julkaisujen InfraRYL 2010 ja Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu n:o 14 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena ohjeita, ellei tässä työselityksessä toisin mainita. Ladontamallit, värien suhteet ja kiveysalueet on esitetty piirustuksessa n:o R9/2A. Nupukiviraidat tehdään yhden kiven levyisinä, koko 140x22x140, väri on harmaa. Nupukiviraidat asennetaan maakosteaan betoniin. Betonikerroksen vähimmäispaksuus 100 mm ja lujuusluokka K10. Kiertoliittymän kiertotilan kavennus tehdään maakosteaan betoniin asennettavalla nupukiveyksellä Tasausmassa Ab Viimeisen päällystekerroksen ja nykyisen päällysteen väli tasataan tasausmassalla, niissä kohdin missä se on tasauksen noston/sivukaltevuuden korjaamisen vuoksi tarpeellista Siirtymärakenteet InfraRYL kohta Siirtymäkiilat 2160 Erikoisrakenteet Siirtymäkiilat rakennetaan hiekasta 1,6 m syvyyteen tasausviivasta. Siirtymäkiilan kaltevuus kevyen liikenteen väylällä 1:10/1:4. InfraRYL kohta 21600

18 Rakennussuunnitelma 17 (22) 2161 Piennartäyte Piennartäyte rakennetaan rakenteellisten tyyppipoikkileikkausten mukaisesti murskeesta 0/ Luiskatäyttö Luiskatäyttö rakennetaan asetetut vaatimukset täyttävästä materiaalista suunnitelmissa esitettyihin kaltevuuksiin REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET 2210 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit InfraRYL kohta Reunatuki luonnonkivestä Reunakivenä käytetään 270 mm:n korkuista harmaata viistettyä graniittikiveä, tyyppi V17. Reunakiven korkeutena käytetään yleisesti 120 mm. M1 plv reunakivi, kiertosaarekkeen uloin reunakivikehä ja kiertoliittymän pohjoisen liittymän saarekkeen reunakivet sekä R1:n keskisaarekkeen reunakivet rakennetaan madallettuna, korkeus on 30mm. Reunakivet madalletaan erikoiskuljetusreitin takia. Kevyen liikenteen ylityskohtien reunakivet tehdään madallettuna, korkeus on 10 mm. Reunatukilinjan päässä oleva viimeinen tukielementti upotetaan vinosti päällysteen tasoon. Reunakivet asennetaan betoniin, lujuusluokka K10. Reunakivien materiaalivaatimukset Väri: Kurun harmaa tai vastaava Pintakäsittely: lohkottu + karkea pintakäsittely käsityökaluin siten, että pinnan epätasaisuus on enintään ± 5 mm. Kivessä ei saa olla lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. Taivutuslujuuden on oltava > 8 MPa (murtokuorma < 25 kn) Jäädytys-sulatuskestävyysvaatimus: luokka F1 (SFS 1343 taulukko 5) Vedenimukyky: oltava < 0,3 paino-% Reunakivien minimipituus suorilla osuuksilla ja kiertosaarekkeen ympyröissä on 1,5 m. Kaarteet tehdään tasamittaisilla noin 1 m (0,8 1,2 m) pituisilla kivillä. Kiertoliittymän ympyrät tehdään kaarrekivillä.

19 Rakennussuunnitelma 18 (22) Reunakivien näkyvissä pinnoissa ei saa näkyä porausjälkiä. Reunakivimateriaalin on oltava CE-merkittyä tai vaihtoehtoisesti materiaalin kelpoisuus osoitetaan InfraRYL:n mukaisesti ilmoittamalla kivituotteen toimitusasiakirjoissa seuraavat tiedot: Kivilaji (kiven petrografinen nimi) Taivutuslujuus Säänkestävyys Vedenimukyky (oltava < 0,3 paino-%) Kiven alkuperä (toimittaja ja louhos) Silloin kun reunakiveen liittyy kivi- (betonikivi/luonnonkivi) tai laattapäällyste, käytetään reunakiveä, jonka tausta on käsitelty tasaiseksi (taustapiikkaus). Taustakäsittely on ulotettava (vähintään) seuraavasti määräytyvälle syvyydelle: tuotteen (esim. betonikivi) paksuus + 10 mm Kasvualustat ja katteet InfraRYL kohta Kasvualustat Kasvualustojen materiaalivaatimukset ovat InfraRYL 2010 mukaiset. Ravinnepitoisuuden ohjearvojen tulee olla kohdan Vaateliaat kasvualustat, puut pensaat ja perennat mukaisia. Pensasistutusten kasvualusta ei saa sisältää monivuotisten rikkakasvien juuria. Nurmetuksilla käytetään nurmikoille annettuja ohjearvoja. Kasvualustojen mittavaatimukset ovat InfraRYL 2010 mukaiset. Käytettävä nurmetusluokka on A2. Mikäli kasvualustojen alapuoliset täytöt tai pohjamaa ovat erityisen vettä läpäisevää, niin kasvualustojen alle tehdään hienojakoisesta aineksesta vettä pidättävä, noin 10 cm vahvuinen kerros. Tämä kerros ei vähennä vaadittuja kasvualustapaksuuksia. Muut laatu-, materiaali- ja mittavaatimukset InfraRYL 2010 mukaan Katteet Pensasalueella ja puulla katteena käytetään havupuun kuorikatetta, kateluokkana puistokate. Muut laatu-, materiaali- ja mittavaatimukset InfraRYL 2010 mukaan. Kiertosaarekkeen sepelialueille tulee ensin suodatinkangas N2 jonka päälle n. 5-7 cm vahvuinen sepelikerros, raekoko mm. Suodatinkankaan limitys min 30 cm. Sepeli levitetään siten, että suodatinkangas peittyy.

20 Rakennussuunnitelma 19 (22) 2320 Nurmi- ja niittyverhoukset InfraRYL kohta Nurmikot 2330 Istutukset Nurmetuksissa käytetään nurmetusluokkaa A2. Muut laatu-, materiaali- ja mittavaatimukset InfraRYL 2010 mukaan. InfraRYL kohta Taimien toimittajan tulee kuulua elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) ylläpitämään rekisteriin. Taimien tulee täyttää taimiaineistolain ja sen perusteella annetuissa säädöksissä määrätyt vaatimukset. Taimien tulee olla suunnitelmissa esitettyä lajia, lajiketta, kokoa ja alkuperää, ellei rakennuttajan kanssa toisin sovita. Istutukset on esitetty ympäristösuunnitelmassa R9/1A ja R9/ Puut Keskisaarekkeeseen istutettavan tammen tulee täyttää katupuille asetetut taimivaatimukset. Puu tuetaan nelipistetuennalla. Katetta ei saa ulottaa puun runkoon kiinni Pensaat Istutettavien taimien lajista, lajikkeesta tai koosta ei saa poiketa, ellei siitä erikseen rakennuttajan kanssa sovita. Pensasalueille levitetään kate kohdan 2312 mukaisesti JÄRJESTELMÄT 3100 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT 3120 Hulevesiviemärit Maantien M1 kuivatus katualueen K1 kohdalla tulee tarkistaa/suunnitella palvelualueen suunnittelun yhteydessä. Tässä suunnitelmassa hulevedet on johdettu ko. alueen ojiin.

21 Rakennussuunnitelma 20 (22) Hulevesiviemärit (viettoviemäri) muovista Kaivojen ja puolirumpujen hulevesiviemäreissä käytetään tehdasvalmisteisia 250 mm muoviputkia kumitiivistein (SN8). Suunnitelmassa on esitetty kaivojen liitoskorkeudet. Korkeudet on tarkistettava ennen työn aloittamista Hulevesiviemärien kaivot betonista Ritiläkantiset hulevesikaivot ovat tehdasvalmisteisia betonisia sakkapesällisiä Ek-kaivoja kooltaan 800 mm, sakkapesä 300 litraa (600 mm). Betoniluokitus Cr Hulevesiviemärien kaivojen kannet Kaivojen kansistot ovat valurautaisia ns. kelluvia kansistoja, kuormituskestävyys 40 tn. Maantien M1 ja kevyen liikenteen väylän J1 välikaistalle sijoitettavan kaivon kantena käytetään kupukantta Kaivojen kansien nosto M1 paalulla 97 oik. olevan hulevesikaivon kansi nostetaan uuden tasauksen mukaiseen korkoon. J1 paalulla 200 olevien jätevesikaivon ja vesijohdon venttiilikaivon kannet nostetaan(renkailla) uuden tasauksen mukaiseen korkoon TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 3210 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat 3211 Kaiteet Kevyen liikenteen reunassa käytetään nykyisen kaltaista teräspalkkikaidetta TY3/51. Kaidepituudet ja viisteet on esitetty pituusleikkauksissa Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikennemerkit Liikennemerkit sijoitetaan suunnitelmassa osoitettuun paikkaan. Liikennemerkkien 423 ja 421 heijastusluokkana ja niiden lisäkilvissä käytetään R1-luokkaa. Muissa merkeissä heijastusluokka on R2. Erikoiskuljetusreitillä olevat liikennemerkit on rakennettava irrotettavina (merkitty liikennemerkkiluettelossa).

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS URAKKALASKENTAA VARTEN 14.5.2014 2 (17) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT...

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

22111 Reunatuet luonnonkivestä

22111 Reunatuet luonnonkivestä InfraRYL, päivitys 1 22111 Reunatuet luonnonkivestä Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22111.1 Luonnonkivisten reunatukien materiaalit Reunatukena käytetään standardien SFS-EN 1343 ja SFS 7017 mukaista

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013 31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSTÖIDEN 2013 Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2. MURSKEET

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. 1 312 Betonikivi- ja laattapäällysteet 3121 Betonikivi- ja laattapäällysteen tekeminen Betonikivi: betonikivellä kokonaispituuden (pidemmän sivun) ja paksuuden suhde on enintään 4 ja se on joka kohdasta

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus 29.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [29.2.2016] 373- P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293

Pornaisten kunta LASKELMASELOSTUS. Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla PROJEKTINRO 5293 Pornaisten kunta Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla LASKELMASELOSTUS Geotekniset laskelmat ja päällysrakenteen mitoitus 22.2.2016 PROJEKTINRO 5293 Sipti Infra Oy Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Tätä lukua sovelletaan myös muihin sahaamalla valmistettuihin luonnonkivituotteisiin.

Tätä lukua sovelletaan myös muihin sahaamalla valmistettuihin luonnonkivituotteisiin. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen Standardien SFS-EN 1341 ja SFS 7017 mukaan laatta on kappale, jonka nimellisleveys on suurempi kuin 150 mm ja yleensä suurempi kuin 2 kertaa sen paksuus. Tätä lukua sovelletaan

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 120-P21957 Suunnitelmaselostus Ronkainen Juha Sisällysluettelo

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE 1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE KATU, VIHER- JA VESIHUOLTOTÖIDEN TYÖSELOSTUS 21.1.2016 2/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS Sahkonkadun jatke, Huittinen 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 3 5300 RAKENTAMISEN TYÖMAATEHTÄVÄT 4 5330 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Lisätiedot

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17 1 RTS 09:17 Johtokaivantojen virtaussulut ovat rakenteita, joiden tarkoitus on rajoittaa tai sulkea kokonaan veden luonnollinen juoksu tai häiriintyneen maa-aineksen liikkuminen huonosti vettä läpäisevissä

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7304 RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 4.6.2013 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS...4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja...4 0.2 Suunnittelija...4 1 TYÖSELOSTUKSEN

Lisätiedot

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET 5 6 1000 8 1000.1 Yleistä 8 1100 Puusto ja muu kasvillisuus 9 1110 Puuston ja muun kasvillisuuden kaataminen ja poisto 9 1111 Hyötypuun hakkuu 9 1111.1 Yleistä 9 1111.2 Työohjeet 9 1112 Jätepuun poisto

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 373-P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus 1 (11) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II Työkohtainen työselostus 11.3.2014 Versio1.0 päiväys: 11.4.2013 Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut YLEIS TÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 Rakennuskohde

Lisätiedot

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS A3 VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Vinolantie Sivu 2/8 Rakennushankkeen kuvaus Rakentaminen sijoittuu Erkkisenniemen kaupunginosaan Haapavedellä. Rakennushanke sisältää

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 415721_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Työnumero: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma 415721 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Työkohtainen työselostus, johtolinjat Päivämäärä 22.01.2016 päivitetty 1.2.2016 Viite 1510022847 HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA HAUSJÄRVI KUULOJAN VESIHOLTOLINJA

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Työselitys 20.12.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin:

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS 6.4.2016 2 (9) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

InfraRYL, mikä muuttuu?

InfraRYL, mikä muuttuu? InfraRYL, mikä muuttuu? Laura Pennanen, Liikennevirasto Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 Esityksen sisältö 1. InfraRYL, Kiviainesluvut Kiviaineslukujen valmistelu Tavoitteita Esimerkkejä valmistelluista

Lisätiedot