TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A Oulu

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu"

Transkriptio

1 TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, Helsinki Mäkelininkatu 17 A, Oulu PL 453, Tampere PL 669, Turku w ww. s we c o. fi puh Y-tunnus

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ Kohteen esittely Käytettävät asiakirjat Työmaahallinto Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelija Katselmukset Alku- ja loppukatselmus 2 2 Toiminnan järjestely Liikennejärjestelyt ja suojaustoimenpiteet 2 3 Työmaan huolto Työturvallisuus 3 4 Maastokatselmukset ja laadunvalvonta Mittaustyöt Työnaikaiset mittaukset Työmäärien mittaukset Maaperätutkimukset Maarakennustöiden laadunvalvonta Näytteenotto ja tutkimukset 4 TEKNINEN OSIO MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat puut ja muu kasvillisuus Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Siirrettävät rakenteet Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden siirtäminen Suojattavat rakenteet Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden suojaaminen Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet Poistettavat pintamaat 7

3 14000 POHJARAKENTEET Suojaukset ja eristykset Putkijohtojen, rumpujen ja kaivojen lämmöneristysten materiaalit Kuivatusrakenteet Salaojat Sivu- ja niskaojat Maaleikkaukset ja kaivannot Maaleikkaukset Maakaivannot Putki- ja johtokaivannot Salaojakaivannot PENKEREET- MAAPADOT JA TÄYTÖT Penkereet Luiskatäyttö Kaivantojen täytöt Asennusalustat Alkutäytöt Salaojien ympärystäytöt Lopputäytöt PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Suodatinrakenteet Suodatinkerrokset 10 Masuunihiekka Suodatinkankaat Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Päällysteet ja pintarakenteet Asfalttipäällysteet 11 Piennartäyte Siirtymärakenteet Siirtymäkiilat REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet Kasvillisuusrakenteet Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Nurmi- ja niittyverhoukset Kylvönurmikot JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Hulevesiviemärit TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 12

4 32600 Opastus- ja ohjausjärjestelmät Liikennemerkit Tiemerkinnät sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät valaistusrakenteet 13

5 1 YLEISTÄ 1.1 KOHTEEN ESITTELY Tämä työselostus koskee Huhtotien/Mustanlammentien ja Rukantien katujen perusparantamista. Rakennettava kohde sijaitsee Pudasjärven kaupungissa Kurenalan alueella. Urakoitsijan tulee tutustua kohteeseen tarjouslaskenta-aikana. 1.2 KÄYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT Maarakennustyöt tehdään tämän suunnitelman piirustusten, työkohtaisen työselityksen ja seuraavien ohjeiden mukaisesi: INFRARAKENTAMISEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET (InfraRYL) o Osa 1 Väylät ja alueet, 2010 o Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat, 2006 INFRA 2015: Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje ASFALTTINORMI 2011 liitteineen Suomen rakennusinsinööriliitto RIL ry: Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL Suomen rakennusinsinööriliitto RIL ry: Kaivanto-ohje, RIL Ruukki Metals: Masuunihiekka suunnittelu ja rakentaminen, Tässä työselostuksessa täydennetään edellä mainituissa julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Lisäksi työn suorittamisessa noudatetaan rakentamista koskevia yleisiä työselityksiä ja normaalimääräyksiä, lakeja, asetuksia, sekä rakentamista ja työturvallisuutta valvovien viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Rakennustarvikkeiden valmistajien asennusohjeita, sekä työn valvojan ja suunnittelijan työn aikana antamia ohjeita. Urakoitsija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan rakennuttajalle ja rakennuttajan valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista asiakirjojen välillä tai asiakirjojen ja olemassa olevien rakenteiden välillä. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään hyvissä ajoin, etteivät ne aiheuta tarpeettomia kustannuksia eivätkä katkoja työn suorituksessa. Rakennuttaja ratkaisee yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa suunnitelmien muutostarpeen. 1 (13)

6 1.3 TYÖMAAHALLINTO Rakennuttaminen ja valvonta Nimi: Pudasjärven kaupunki / Tekniset palvelut Osoite: PL 10, Varsitie Pudasjärvi Yhteyshenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Pekka Pitkänen Puhelin: Sähköposti: Kohteen valvoja nimetään myöhemmin, yhteystiedot sopimusneuvottelujen yhteydessä Suunnittelija Nimi: Osoite: Sweco Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17A Oulu 2 (13) Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Keijo Verronen Puhelin Sähköposti: 1.4 KATSELMUKSET Alku- ja loppukatselmus Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus ja rakentamisen valmistuttua loppukatselmus. Urakoitsija suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien rakennusten, rakenteiden, laitteiden ja rajamerkkien kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa niille aiheuttamistaan vahingoista. Kiinteistöille tehdään kiinteistökatselmus, jonka ajankohdan urakoitsijan on ilmoitettava rakennustyömaan valvojalle hyvissä ajoin. Kiinteistöjen kuntoa on seurattava koko rakennusurakan ajan ja mikäli niiden tilassa havaitaan muutoksia, työt on keskeytettävä välittömästi. Kiinteistöille tehdään uusi katselmus rakentamisen päätyttyä. Aloituskatselmuksessa sovitaan työalueet ja varastointialueet. Katselmuksista laaditaan pöytäkirjat. 2 TOIMINNAN JÄRJESTELY 2.1 LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SUOJAUSTOIMENPITEET Työnaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Mahdollisten kiertoteiden ja ajoratojen työnaikainen kunnossapito kuuluu urakkaan. Urakoitsijan tulee määrätä henkilö, joka vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Henkilöllä tulee olla suoritettuna Tieturva II- koulutus.

7 3 TYÖMAAN HUOLTO 3.1 TYÖTURVALLISUUS Urakoitsija laatii työturvallisuussuunnitelman ja hyväksyttää sen tilaajalla. Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työskentelyalueen rajaavat suoja-aitaukset ja muut suojarakenteet, jotka ovat ulkopuolisen henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Kohteesta on laadittu erillinen turvallisuusasiakirja. 4 MAASTOKATSELMUKSET JA LAADUNVALVONTA 4.1 MITTAUSTYÖT Suunnitelmissa on käytetty N2000 korkeusjärjestelmää. Tasokoordinaattijärjestelmä on ETRS-GK27. Suunnitelma on laadittu maastomittauksiin ja maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon perustuvan maastomallin avulla. Maastomittaukset on tehnyt Pudasjärven kaupunki. Suunnittelussa on käytetty YTCAD ohjelmistoa. Korkeustiedot on tarkistettava ennen rakentamista. Tilaaja tuo korkeuskiintopisteen työmaalle Työnaikaiset mittaukset Urakoitsijalle kuuluu kaikkien rakennustyön vaatimien mittauksien tekeminen ja vastuu niiden oikeellisuudesta. Suunnitelma merkitään maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä tavalla. Maastoon sijoitetaan sellainen määrä paaluja, että niiden perusteella työ on tehtävissä suunnitelman mukaisesti ja että on mahdollista luotettavasti todeta työn suunnitelmanmukaisuus näiden merkkien perusteella. Toteutuneiden rakenteiden määrät on tarkistettava ja niistä on ilmoitettava tilaajalle. Nykyisiin rakenteisiin ja järjestelmiin liittyvien rakenteiden sekä järjestelmien mitat on aina tarkastettava työmaalla ja tarvittaessa sovitettava todellisiin korkeuksiin Työmäärien mittaukset Työmäärien mittauksissa noudatetaan INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä Määrämittausohje. 4.2 MAAPERÄTUTKIMUKSET Alueella ei ole tehty pohjatutkimuksia. Suunniteltaville kaduille on tehty maatutkaukset. Maatutkaukset on suorittanut Carement Oy. Pohjamaaluokat on arvioitu Carement Oy maatutkaustulkintojen perusteella. 3 (13)

8 Kaikista maaperäolosuhteiden muutoksista ja poikkeuksista urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa rakennuttajalle. 4.3 MAARAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA Noudatetaan tätä työkohtaista työselostusta ja luvussa 1.2 mainittuja yleisiä työselostuksia. Rakentamisesta on laadittava tarkka työkohtainen laatusuunnitelma, jossa esitetään muun muassa hankkeen tarkka aikataulu, työmaasuunnitelma, työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat ja tilaajan laatiman turvallisuusasiakirjan mukaiset työturvallisuussuunnitelmat. Urakoitsijan tulee hyväksyttää ym. suunnitelmat tilaajalla ennen töiden aloittamista. Työnkelpoisuutta valvotaan laatusuunnitelman mukaisesti. 4.4 NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUKSET Urakoitsija suorittaa kaikki urakan läpiviemiseen tarvittavat laadunvalvonnalliset näytteenotot ja tutkimukset kustannuksellaan. Kaikki laadun varmistamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat kootaan työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan. 4 (13)

9 TEKNINEN OSIO MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT Suunnittelualueella on seuraavien laiteomistajien kaapeleita ja johtoja, putkia ja laitteita: Caruna (sähkökaapeli), Teliasonera (puhelinkaapeli), Pudasjärven vesiosuuskunta ja Pudasjärven kaupunki (kaukolämpö ja hulevesiviemäri). Suunnitelma-alueella olevien kaapelien likimääräinen sijainti on esitetty suunnitelmakartalla sekä laite ja johtokartalla. Työn aikana tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta vähäisiä, siirtotöistä aiheutuvia katkoksia. Urakoitsija ilmoittaa työnaikaisista katkoksista kuluttajille tilaajan edustajien kanssa sovittavalla tavalla. Ennen kaivutöiden aloittamista urakoitsija selvittää kaikkien alueella olevien kaapeleiden tarkat sijainnit yhdessä kaapelinomistajien kanssa. Johtojen ja kaapelien osalta tapahtuvat siirrot, purkamiset ja suojaamiset suorittaa niiden omistaja, ellei asiasta erikseen toisin sovita POISTETTAVA, SIIRRETTÄVÄ JA SUOJATTAVA KASVILLISUUS Poistettavat puut ja muu kasvillisuus Suunnitelman toteuttamiseksi poistettavat puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti. Urakoitsija pinoaa raivatun puuston maanomistajan osoittamaan paikkaan. Raivausjätteet urakoitsija poistaa asianmukaisesti kustannuksellaan. Pienempi kasvillisuus raivataan työalueelta tarvittavin osin. Raivausjätteet urakoitsija poistaa asianmukaisesti kustannuksellaan Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet 5 (13)

10 Nykyistä kasvillisuutta ei saa tarpeettomasti vahingoittaa. Säilytettävä kasvillisuus suojataan tarvittaessa InfraRYL Osa 1, 2010 taulukon 11113:T1 periaatteiden mukaisesti. Yksittäiset puut suojataan laudoittamalla runko ja yhtenäinen puusto aitaamalla. Juuristoalueella liikkumista tulee välttää. Suunnitelmakartalla esitetyt puiden ja pensaiden suojaukset ovat suuntaa antavia. Puita ja pensaita ei ole mitattu. Kaikki tontin rajalle olevat puut ja pensaat suojataan tarpeen mukaan POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET Poistettavat rakenteet Purettavat materiaalit kuten rummut, hulevesiputket, päällyste ja reunakivet ovat urakoitsijan omaisuutta ja urakoitsija huolehtii kustannuksellaan purettavat jätteet pois työmaalta. Poistettavat kaivot ja putket on osoitettu suunnitelmakartoilla. Nykyiset putket poistetaan siten ettei tonteilla olevaa kasvillisuutta turhaan vahingoiteta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, putki jätetään sijoilleen. Nykyisten puisten valaisinpylväiden poisto valaisimineen kuuluu urakkaan. Urakoitsija toimittaa kustannuksellaan purkujätteet pois urakka-alueelta hankkimaansa luvalliseen paikkaan Siirrettävät rakenteet Nykyisä liikennemerkkejä ei saa siirtä tai poistaa liian aikaisin. Nykyiset postilaatikot asennetaan nykyisille sijainneilleen rakenteiden vaihdon jälkeen. Mahdollisista muista siirrettävistä rakenteista sovitaan rakennuttajan kanssa aloituskatselmuksessa Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden siirtäminen Ennen työn aloittamista rakentajan on yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettävä työalueella olevien johtojen tarkka sijainti näyttötoimenpiteillä ja sovittava hyvissä ajoin siirto- ja purkutöiden suorittamisajankohdasta. Johtojen omistaja suorittaa suojaukset, ellei asiasta erikseen toisin sovita. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti Suojattavat rakenteet 6 (13)

11 Lähistöllä olevia rakennuksia ei saa vahingoittaa työn aikana ja ne on tarvittaessa suojattava. Mahdollisista suojattavista rakenteista sovitaan rakennuttajan kanssa aloituskatselmuksessa. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti Johto-, putki-, ja kaapelirakenteiden suojaaminen Ennen työn aloittamista rakentajan on yhdessä johtojen omistajien kanssa selvitettävä työalueella olevien johtojen tarkka sijainti näyttötoimenpiteillä ja sovittava hyvissä ajoin mahdollisista pysyvistä ja työnaikaisista suojauksista ja suojaustöiden aikataulusta. Johtojen omistaja suorittaa suojaukset, ellei asiasta erikseen toisin sovita POISTETTAVAT JA SIIRRETTÄVÄT MAA- JA PENGERRAKENTEET Poistettavat pintamaat Nykyisistä luiskista poistetaan pintamaat. Pintamaan paksuudeksi on arvioitu 20 cm. Pintamaana leikkattavia multia voidaan hyödyntää luiskien nurmetuksen kasvualustaan mikäli ne täyttävät kasvualustojen ravinnepitoisuudet InfraRYL taulukon 23111:T1 mukaisesti (Nurmikot A1 A3). Leikkausmassat kuljetetaan urakoitsijan hankkimalle luvalliselle maanläjitysalueelle. Massojen käsittely, poiskuljetus läjitysalueelle ja tasaus läjitysalueelle kuuluu urakoitsijalle. Läjitettäväksi kelpaamattomat jätteet, kuten kannot ja kivet kuljetetaan luvalliseen paikkaan POHJARAKENTEET SUOJAUKSET JA ERISTYKSET Putkijohtojen, rumpujen ja kaivojen lämmöneristysten materiaalit Kaukolämpöputken eristelevynä ajoradan alla käytetään 50 mm paksuista EPSroudaneristelevyä, jonka puristuslujuus on >200 kpa KUIVATUSRAKENTEET Alueet kuivatetaan sadevesijärjestelmää ja ojapainanteita käyttäen Salaojat Salaojat rakennetaan muovisesta SN8 luokan 110mm salaojaputkesta suunnitelmapiirustusten mukaisesti. 7 (13)

12 8 (13) Sivu- ja niskaojat Tien kuivatusjärjestelyt on esitetty suunnitelmakartalla. Uusien sivuojien sijainnit on esitetty paalukohtaisissa poikkileikkauksissa ja suunnitelmakartalla. Kaikki sivuojat verhoillaan nurmiverhouksella MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT MAALEIKKAUKSET Ennen kaivutöiden aloittamista selvitetään ja merkitään maastoon ko. rakennusalueen maakaapeleiden- ja johtojen, yms. sijainti. Poistettavia maaleikkauksia voidaan käyttää soveltuvilta osin luiska- ja lopputäyttöihin. Tässä urakassa vanhoja rakennekerrosmateriaaleja ei saa käyttää uusittaviin rakennekerroksiin ellei vanhoja rakennekerroksia tutkita maanäyttein (rakeisuustutkimus) ja hyväksytetä materiaalia rakennuttajalla. Ylijäämämaat kuljetetaan urakoitsijan hankkimalle maanläjitysalueelle. Massojen käsittely, poiskuljetus läjitysalueelle ja tasaus läjitysalueelle kuuluu urakoitsijalle. Läjityksen päätyttyä alue muotoillaan siistiksi MAAKAIVANNOT Poistettavia maaleikkauksia voidaan käyttää soveltuvilta osin luiska- ja lopputäyttöihin. Tässä urakassa vanhoja rakennekerrosmateriaaleja ei saa käyttää uusittaviin rakennekerroksiin ellei vanhoja rakennekerroksia tutkita maanäyttein (rakeisuustutkimus) ja hyväksytetä materiaalia rakennuttajalla. Ylijäämämaat kuljetetaan urakoitsijan hankkimalle maanläjitysalueelle. Massojen käsittely, poiskuljetus läjitysalueelle ja tasaus läjitysalueelle kuuluu urakoitsijalle. Läjityksen päätyttyä alue muotoillaan siistiksi. Urakoitsija laatii kaivantosuunnitelman ennen kaivutöiden aloittamista Putki- ja johtokaivannot Kaivannon teossa noudatetaan julkaisua "Kaivanto-ohje, RIL " sekä InfraRYL. Tekniset vaatimukste InfraRYL mukaisesti Salaojakaivannot Salaojakaivannot tehdään suunnitelmapiirustusten mukaisesti suunniteltuun kaltevuuteen.

13 18000 PENKEREET- MAAPADOT JA TÄYTÖT PENKEREET Luiskatäyttö Luiskatäyttömateriaalina käytetään soveltuvin osin leikkausmassoja KAIVANTOJEN TÄYTÖT Asennusalustat Putket ja kaivot asennetaan 150mm vahvuiselle asennusalustalle (murske, raekoko 0/16). Asennusalustan alle asennetaan N3 luokan suodatinkangas Alkutäytöt Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. Alkutäyttö tehdään routimattomasta hiekasta enintään 300 mm paksuina kerroksina ja tiivistetään siten, että saavutetaan vaadittu tiiveysaste. Alkutäyttömateriaali pudotetaan kaivantoon varovasti, tasaisesti putkien molemmille puolille. Täytön ensimmäinen vaihe tehdään putken vierustalla lapiotyönä tai muilla sellaisilla menetelmillä, etteivät putket siirry paikaltaan tai vaurioidu. Alkutäyttömateriaalia sullotaan (sauvalla tms.) putken tuntumassa huolellisesti putken alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeusasema muutu ja että täyte tulee tiiviisti putkea vasten. Alkutäyttö ulotetaan vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Jäätynyttä materiaalia ei saa käyttää alkutäyttöön Salaojien ympärystäytöt Salaojien ympärystäyttömateriaalina käytetään InfraRYL kuvan 18320:K1c rakeisuuksia noudattavia täyttömateriaaleja (esim. sepeli 8/32) Lopputäytöt Lopputäyttömateriaalina käytetään soveltuvilta osin leikkausmassoja. 9 (13)

14 20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Tyyppipoikkileikkauksissa on esitetty perinteisen rakenteen lisäksi vaihtoehtoinen masuunihiekkarakenne. Urakoitisijan on valitessaan masuunihiekkarakenteen tarkistettava salaojien korot vastaamaan muuttunutta rakennepaksuutta SUODATINRAKENTEET Suodatinkerrokset Suodatinkerros rakennetaan suodatinkerroksen vaatimukset täyttävästä routimattomasta hiekasta, E-moduuli 50MN/m2. Masuunihiekka Masuunihiekkaa voidaan käytetään vaihtoehtoisen tyyppipoikkileikkauksen mukaan. Masuunihiekan osalta noudatetaan Ruukki Metals Oy:n julkaisua Masuunihiekka suunnittelu ja rakentaminen, Suodatinkankaat Suodatinkangas käyttöluokka N KANTAVAT KERROKSET Sitomattomat kantavat kerrokset Sitomaton kantava kerros rakennetaan murskeesta , jonka E-moduuli arvo on 280 MN/m2. Kantavan kerroksen murskeen rakeisuuskokeessa on osoitettava materiaalin E- moduuli arvo. Kadun kantavan kerroksen pintaan levitetään profilointikerros 50 mm (M , E-moduuli 280 MN/m2). Kevyen liikenteen väylän kantavan kerroksen pintaan levitetään profilointikerros 50 mm (M , E-moduuli 280 MN/m2). Kantavuusvaatimus kantavan kerroksen päältä mitattuna ajoradalla on 160 MPa ja kevyen liikenteen väylillä 130 MPa. Tiiveyssuhdevaatimus määräytyy InfraRYL taulukkojen 21310:T4 ja T5 mukaan. Laadunvalvontakantavuus ja tiiviyssuhde mitataan levykuormituskokeella. 10 (13)

15 21400 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET Asfalttipäällysteet Ajoratojen kulutuskerros tehdään asfalttibetonista AB 16, 50 mm. Kevyen liikenteen väylän kulutuskerros tehdään asfalttibetonista AB 11, 40 mm. Nastarengaskulutuskestävyys: A N19 Päällystekiviaineksen muotoluokka: FI 35 Sideainepitoisuus: AB 16 = 5,5 massa-% Asfalttimassan lämpötila tarkistetaan ja kirjataan ylös joka kuormasta. Liittymissaumat vanhaan päällysteeseen on sahattava suoriksi. Uuden kulutuskerroksen liittyminen vanhaan päällysteeseen tehdään limittäin, jyrsimällä vanhaa kulutuskerrosta 1 metrin matkalta. Piennartäyte Piennartäytöt tehdään murskeesta (M ) SIIRTYMÄRAKENTEET Siirtymäkiilat Siirtymärakenteet liityttäessä nykyisiin tierakenteisiin ja putkikaivantojen tien alituksissa InfraRYL mukaisesti. Siirtymäkiilan kaltevuus on 1: REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET Reunatuet Pappilantien kevyen liikenteen väylien reunatuki asennetaan nykyistä vastaavaksi. Tarvittaessa reunakivi uusitaan. Reunatukena käytetään upotettavaa betonista reunatukea 300mm x 170mm. Upotettavat betoniset reunatuet asennetaan maakosteaan betoniin K10. Asennus Infra- RYL 2010 mukaan. 11 (13)

16 23000 KASVILLISUUSRAKENTEET KASVUALUSTAT JA KATTEET Tuotteistetut kasvualustat Tuotteistetuilla kasvualustoilla tarkoitetaan paikalle tuotuja tuotteistettuja kasvualustoja. Kasvualustojen ravinnepitoisuudet InfraRYL taulukon 23111:T1 mukaisesti (Nurmikot A1 A3). Nurmikoiden kasvualusta tehdään 150 mm paksuisena NURMI- JA NIITTYVERHOUKSET Kylvönurmikot Urakoitsija suorittaa luiskien muotoilut suunnitelmien mukaisesti mukaillen olemassa olevia rakenteita sekä levittää mullat ja kylvää nurmikon. Kylvönurmikoiden ja korjausten nurmikkoluokka on Nurmikko A JÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT Vesihuollon maarakennustyöt tehdään lukujen ja mukaisesti HULEVESIVIEMÄRIT Muoviset hulevesiviemärit rakennetaan muovisesta SN8-luokan sadevesiputkesta suunnitelmien mukaisesti. Hulevesiviemäreiden koot ja sijainnit on esitetty suunnitelmakartalla. Muovisten sadevesikaivojen tiedot on osoitettu kaivokorteissa. Uudet sadeveden tarkastuskaivot ovat 500mm sakkapesällä varustettuja teleskooppikaivoja. Uudet salaojan tarkastusputket ovat halkaisijaltaan 200/160mm. Sadevesikaivot varustetaan ritiläkaivokannella (40tn) tai umpikannella (40tn) ja salaojan tarkastusputket umpikannella (40tn). Tarkemmat tiedot on esitetty kaivokorteissa TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT OPASTUS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT Liikennemerkit 12 (13)

17 Nykyiset ja siirrettävät liikennemerkit on esitetty suunnitelmakartalla. Ennen jalustojen kaivutöihin ryhtymistä on työn suorittajan varmistauduttava nykyisten kaapelien ja johtojen tarkasta sijainnista. Merkit on sijoitettava ohjeen Liikennemerkkien rakenne ja pystytys Liikenneviraston ohjeita 20/2013, sekä ohjeen Liikenteen ohjaus - viitoitus TIEL mukaisesti Tiemerkinnät Tiemerkinnät on esitetty suunnitelmakartalla. Tiemerkinnät tehdään kestomerkintöinä (massa): - pienmerkinnät (suojatie) = upotusmerkintä valkoinen, jyrsintä 5,0 mm + massa 7,0 mm Tekniset vaatimukset InraRYL mukaisesti SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT VALAISTUSRAKENTEET Uudet valaisimet on esitetty suunnitelmakartalla. Uudet pylväät ovat olakkeellisia jäykkiä metallipylväitä, korkeus 8m. Urakoitsijan vastuulle kuuluu valaistuksen sähkösuunnitelmien tekeminen ja valaistuksen rakentaminen suunnitelmiensa pohjalta. Valaistuksen sähkösuunnitelmat ja valaisintyyppi tulee hyväksyttää rakennuttajalla. Oulussa Ville Pietarila 13 (13)

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä Mänttä-Vilppulan kaupunki Miinanpellonkadun ja Niittykadun saneeraus ym ym -suunnittelu oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 20.12.2016 Miinanpellonkatu Tunniste Yksikkö Määrä 1000

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä)

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä) KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Pöytyä > Laurilantie kt Laskelma: Laurilantie kt/vaihe 1 Työnumero: 20601549 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas:

Lisätiedot

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan 1 Urjalan kunta HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan Infrasuunnittelu Tampere 2018 A 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6 MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA

TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA TAIMINKUJAN, IRJANKUJAN JA PAAVONKUJAN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010

TORNION KAUPUNKI. PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Maarakennustöiden työselostus. Oulu 23.3.2010 TORNION KAUPUNKI PUISTOLAMMINTIEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA Oulu AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Kaarina, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS

Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän tekonurmi, pohjarakenteet TYÖSELOSTUS Kittilän koulukeskuksen (Lukkarin koulu) monitoimikenttä (ässäkenttä) ja Sirkan koulun pallokentän TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy KOUKKUNIEMEN ALUEEN KADUT JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 22.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KATU JA KUNNALLISTEKNIIKKA, ÄÄNEKOSKI Työselostus 12.2.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 10000 MAA- POHJA, JA KALLIORAKENTEET

Lisätiedot

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN PÖYTYÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: KYRÖN TORIN PARANTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana 29.4.2019 Työ nro: 18013 KYRÖN TORIN PARANTAMINEN 2(6) Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus 1(6) Liite urakkatarjoukseen Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus YKSIKKÖHINTALUETTTELO 101005338-005 2(6) MAKSU JA MITTAUSPERUSTEET Kaikki massa- ja ainemäärät, jotka liittyvät mittayksiköinä

Lisätiedot

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS

16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS 16WWE1440-2 TYRNÄVÄN KUNTA KAAVATEIDEN KORJAUKSET 2011 RAKENNUSTYÖSELOSTUS i Sisältö 00000 MAARAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ 1 00100 Työkohteen esitiedot 1 00110 Rakennuttajat ja suunnittelija (yhteystiedot) 1

Lisätiedot

LIITE 2 SEINÄJOEN KAUPUNKI. Rajatien jalkakäytävä TYÖSELOSTUS

LIITE 2 SEINÄJOEN KAUPUNKI. Rajatien jalkakäytävä TYÖSELOSTUS LIITE 2 SEINÄJOEN KAUPUNKI Rajatien jalkakäytävä TYÖSELOSTUS 9.10.2018 2(10) Sisällysluettelo TEKNISET VAATIMUKSET 3 LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA 3 Mittaukset 3 Maaperätiedot 3 Tilaajan / urakoitsijan

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus

649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013. Heinäveden kunta Työselitys 20.08.2013 Kenttätien perusparannus 1 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖSELITYS 20.08.2013 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4483 2 Sisältö 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO. Koko laskelma. Urheilutien silta, Kauhajoki. Vahanen Suunittelupalvelut Oy. Hankkeen sijainti: Muu Etelä-Pohjanmaa

YKSIKKÖHINTALUETTELO. Koko laskelma. Urheilutien silta, Kauhajoki. Vahanen Suunittelupalvelut Oy. Hankkeen sijainti: Muu Etelä-Pohjanmaa YKSIKKÖHINTALUETTELO Projekti: Urheilutien silta, Kauhajoki Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Silta SUPA224

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS URAKKALASKENTAA VARTEN 14.5.2014 2 (17) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT...

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 työkohtainen työselostus Kallio Tomi Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7973 RUOKOLAHDEN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄ PLV 0 215 MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 28.3.2017 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS 4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja 4 0.2 Suunnittelija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS

YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS KIIMINGIN KUNTA YRITYSPUISTONTIEN ALKUPÄÄN YMPÄRISTÖN KUN- NOSTUS 6277-D3213 TYÖSELOSTUS 31.8.2009 TARKENNETTU AIRIX YMPÄRISTÖN TOIMESTA /ERA 1.2.2011 FCG Planeko Oy Kiimingin kunta SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 16X226444 25.1.2017 KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sisältö Kohde 3 Lähtöaineisto 3 Maaperäolosuhteet 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 TEKNISET VAATIMUKSET

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013

KAUNIAISTEN KAUPUNKI. Kauniaistentien levennys. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E25632.28. Turku 19.2.2013 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kauniaistentien levennys InfraRYL 2006 Työ: E25632.28 Turku 19.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS RANTATIEN SANEERAUS

RAKENNUSTYÖSELITYS RANTATIEN SANEERAUS Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennustyöselitys Päivämäärä 4.5.2018 Viite GEOS8256 RAKENNUSTYÖSELITYS RANTATIEN SANEERAUS 1 Päivämäärä 4.5.2018 Laatija Tarkastaja MH/AK MH Kuvaus Rakennustyöselitys

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE 1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE KATU, VIHER- JA VESIHUOLTOTÖIDEN TYÖSELOSTUS 21.1.2016 2/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-

Lisätiedot

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS

1/15 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä 7.11.2012 Simola-Ojala, Lappeenranta TYÖSELOSTUS 1/15 RIKKILÄN MAANTIEN 14811 PARANTAMINEN VÄLILLÄ SIMOLA - OJALA, LAPPEENRANTA... 3 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS... 3 A YLEINEN OSA... 3 A.1 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 A.1.2 Rakennustyö...

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS PÄIVÄKOTI MUKSULAN ja SIRKAN KOULUN AIDAT TYÖSELOSTUS 31.3.2017 2 (5) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 02 Konsulttilaskenta > Ramboll > Bredanportti Laskelma: Bredanportti, rakennussuunnitelma Työnumero: 2256 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Dokumentin omistaja: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 20601196 Talma Söderkulla VJ KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN 23.03.2018 / FIMKIT LIITE 2 Linjausvaihtoehdot on esitetty liitteenä 1 olevalla kartalla 101, MUUTOS A.

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite Yt 4 / 25.11.2010 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.11.2010 97 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet Tämä

Lisätiedot

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648

SARKIONAUKIO. Työkohtainen työselitys. Järvenpää työ nro 5648 SARKIONAUKIO Työkohtainen työselitys Järvenpää työ nro 5648 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Työkohtainen työselitys 2 (13) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJA... 3

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO: LOIMAAN KAUPUNKI URHEILUKESKUKSEN TEKONURMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO: LOIMAAN KAUPUNKI URHEILUKESKUKSEN TEKONURMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO:20601232 LOIMAAN KAUPUNKI URHEILUKESKUKSEN TEKONURMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS KOMMENTEILLE FIMINA LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS S w e co

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS

MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS. Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TEKNINEN PALVELUKESKUS Saviahon päiväkodin pihatyöt TYÖSELOSTUS 10.02.2009 MÄNTSÄLÄN KUNTA Työselostus Sivu 2 Sisältö 10000 MAARAKENTEET... 3 11113 SUOJATTAVA KASVILLISUUS... 3 20000 PÄÄLLYS-

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 1 (10) POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 Liittyen 26.2.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Poikkitien parantaminen välillä Poikkitie pl. 1680 - Pohjoisväylä ja Pohjoisväylä 0-480, vaihe 3, sekä pohjanvahvistustyöt

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

YRITYSTIE YRITTÄJÄNKATU, väli MATTILANTIE - YRITYSTIE MATTILANTIE - UUSI HERAJOENTIE KIERTO- LIITTYMÄ

YRITYSTIE YRITTÄJÄNKATU, väli MATTILANTIE - YRITYSTIE MATTILANTIE - UUSI HERAJOENTIE KIERTO- LIITTYMÄ Riihimäen kaupunki Kaupunkitekniikka / L. Borgenström / A. Tuppurainen YRITYSTIE YRITTÄJÄNKATU, väli MATTILANTIE - YRITYSTIE MATTILANTIE - UUSI HERAJOENTIE KIERTO- LIITTYMÄ TYÖSELOSTUS 15.3.2018 (LB&AT),

Lisätiedot

KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN KOULUKESKUKSEN KOHDALLA

KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN KOULUKESKUKSEN KOHDALLA Tilaaja Kangasniemen kunta Asiakirjatyyppi Rakennussuunnitelma Päivämäärä 5.4.2017 KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN KOULUKESKUKSEN KOHDALLA 30214 Kankaistentie rakennustyöselostus KANKAISTENTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm:

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm: HINNOITEL Hanke: Urakoitsija: Pvm: Rakennusurakk Yksikköhintoja k hankinta, laadun pitää sisältyä ka suoritusvelvollis suoritus, jota ei tulee antaa lisä- KATUTYÖT Littera 1000 0 1100 1131 10 1131 11 1132

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

Valtatien 7 meluntorjunnan parantaminen välillä Karhula- Rantahaka Meluesteen 423 koerakentamiskohde

Valtatien 7 meluntorjunnan parantaminen välillä Karhula- Rantahaka Meluesteen 423 koerakentamiskohde Rakennussuunnitelma Tienrakennustöiden työkohtainen työselitys R 1/ 1 Kaakkois-Suomen ELY- keskus 26.9.2011 26.9.2011 1 (9) SISÄLTÖ RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 Rakennushankkeen kuvaus... 2 Suunnittelijat,

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PYHÄJOEN KUNTA OLLINMÄKI II-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27270P001 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo Rakennushankkeen yleistiedot...

Lisätiedot

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus

Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus Työselitys 8.9.2014 Työnro: 1424218 Ym-Suunnittelu Oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula puhelin: 050 327 6927 Sivu

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS LAITILAN KAUPUNKI PAPPILANTIEN PERUSKORJAUS TYÖNUMERO: SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖSELOSTUS LAITILAN KAUPUNKI PAPPILANTIEN PERUSKORJAUS TYÖNUMERO: SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20601314-001 LAITILAN KAUPUNKI PAPPILANTIEN PERUSKORJAUS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista fianry fimina fimari VALMIS KOMMENTEILLE 5.6.2017 fimari LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto UTSUNKULMA, KADUT TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto UTSUNKULMA, KADUT TYÖSELOSTUS TYÖSELOSTUS 28.4.2017 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET... 3 LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Lutakon-satama 0... 15.5 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Tukimuurilaituri Hs ~NW -nav -0,5 L(m) määrä / jm yks. määrä yks Mv-penkereen kaivu elementtien kohdalla. Arvio 15.5 28 m3 434 m3 Elementtien muotti noin 15.5

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA H-4933 TEOLLISUUSASEMAN RUMMUN JA H-4903 TEOLLISUUSASEMAN RAITTISILLAN UUSIMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Nokian kaupunki on laatinut muistion silla suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja huomioitavista asioista.

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 6.11.2014 Viite 1510014712 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS R1-2 VALTATIEN 6 LIITTYMÄJÄRJETELYT LAATOKAN PORTIN KOHDALLA, PARIKKALA TIENRAKENNUSTÖIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 31.10.2013 2/8 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 YHTEISET TYÖT 4 Rakennustyön aikainen

Lisätiedot