HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Viite HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA- ALUEEN KUNNALLISTEKNII- KAN YLEISSUUNNITELMA

2 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä Laatija Hyväksyjä Kuvaus Kaisa Kärkkäinen Kari Mönkäre Yleissuunnitelma Viite Ramboll Niemenkatu LAHTI T F

3 RAIKKOSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. LÄHTÖKOHDAT Sijainti Kaavoitus Suunnittelualueen kuvaus Korkeusasema ja maaperä Nykyiset kadut Nykyinen kunnallistekniikka 4 3. KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Liikenne Kadut Poukamanrantatie Lehtoranta Valaistus Hulevedet ja kuivatus Jätevesiviemärit Jätevesipumppaamot Vesijohdot 6 4. KUSTANNUSARVIO Kadun ja vesihuollon rakentamisen kustannusarvio Toisenmäentien katuyhteys 7 5. JATKOTOIMENPITEET 7 LIITTEET Liite 1 Yleissuunnitelma, asemapiirustus Liite 2 Katujen pituusleikkaukset Liite 3 Ilmakuva Liite 4 Kustannusarviot

4 RAIKKOSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 1 1. JOHDANTO Raikkosen alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma on laadittu asemakaavoituksen tueksi. Yleissuunnitelman pohjana on käytetty kaavaluonnosta, jota on tarkistettu luonnosvaiheen palautteen perusteella. Kaava-alueella on kaksi katua: kokoojakatuna Lahden puolella Karjusaarenkatuun liittyvä Poukamanrantatie sekä Lehtoranta. Suunniteltujen katujen välissä oleva ranta-alue on virkistysaluetta. Kaava-alueen keskiosa jää luonnontilaiseksi. Raikkosen asukasmäärä on noin asukasta. Kunnallistekniikan yleissuunnitelman lisäksi alueelle on tehty mm. liikenneselvitys, luontoselvitys ja vesihuollon yleissuunnitelma alueen liittämisestä rakennettuun vesihuoltoon. 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1 Sijainti Raikkosen alue sijaitsee Hollolan kunnassa Kukkilan kunnanosassa, Hollolan ja Lahden kaupungin rajalla. Suunnittelualue on toistaiseksi rakentamatonta metsäaluetta, lukuun ottamatta suunnittelualueella sijaitsevaa yhtä vapaa-ajan asuntoa. Kulku Raikkosen alueelle on Lahden kaupungin puolelta Karjusaarenkadulta risteävän Poukamanpolun kautta. Alue on 5 km Lahden keskustasta ja lähimmät Hollolan palvelut ovat Kukkilassa noin 3 km päässä. Raikkosen alue rajoittuu pohjois- ja länsipuolelta Vesijärveen ja eteläpuolelta Lahteen Karjusaarenkatuun. Karjusaaren nykyinen asukasmäärä on 295 asukasta, joista 280 Lahden puolella ja 15 Hollolan puolella.

5 RAIKKOSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 2 Kuva 1. Sijaintikartta [ Maanmittaustoimisto lupa nro 3/MML/12] 2.2 Kaavoitus Alueella on voimassa oleva oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Raikkosen alueen asemakaavoitus on käynnissä. Kaavoitus etenee samanaikaisesti Lahden kaupungin puolella tapahtuvan Poukamanpolun asemakaavamuutoksen kanssa. Poukamanpolun asemakaavan muutoksella tutkitaan uuden katuyhteyden toteuttaminen Karjusaarenkadulta Raikkosen pientaloalueelle.

6 RAIKKOSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 3 Kuva 2. Kaavakartta (päivätty ), jossa on huomioitu asemakaavan luonnosvaiheen palaute ja täydentyneet selvitykset. Liitteenä 3 on esitetty alueen ilmakuva sekä luonnosvaiheen palautteen perusteella täydennetty kaavaluonnos 2.3 Suunnittelualueen kuvaus Korkeusasema ja maaperä Alueen maanpinnan korkeusasema vaihtelee välillä. Vesijärven vedenpinnan keskivesi (MW) on N2000 ( ). Ylin vesipinta on HW N2000, Alue on pinnanmuodoiltaan mäkistä, koillis- ja itäreunassa maanpinnan taso on lähellä järven pinnan tasoa ja maaperä on soista. Alueen valumavedet laskevat nykyisin pääosin suoraan Vesijärveen. Maaperä on routivaa kivistä moreenia ja silttiä. Avokallioita on rantatonteilla ja keskellä aluetta. Maaperä on suurimmalta osin kunnallistekniikan rakentamiseen hyvin soveltuvaa, matalimmilla alueilla tarvitaan todennäköisesti massanvaihtoa tai muita pohjanvahvistusratkaisuja. Tarkemmat maaperätutkimukset tehdään marraskuun aikana.

7 RAIKKOSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Nykyiset kadut Alueelle on ajoyhteys Karjusaarenkadun ja siitä nykyisen Poukamanpolun kohdalle rakennettavaa katua pitkin. Karjusaarenkatu on kokoojakatu, jonka päällysteen leveys on 6,0 m. Nykyinen Poukamanpolku johtaa kahdelle kiinteistölle. Katu on n. 50m pitkä ja leveys on 3,0 m. Karjusaarenkadulla on korotettu kevyen liikenteen väylä ja Kukkilan suuntaan johtavalla Toisenmäentiellä välikaistalla erotettu kevyen liikenteen väylä Kukkilaan asti. Kuva 4. Alueen nykyiset väylät ja rakennukset Nykyinen kunnallistekniikka Vesihuollon runkolinjat sijaitsevat Karjusaarenkadun alla ja liitoskaivot Poukamanpolun liittymässä. Jätevesiviemäri on Ø 250M, hulevesiviemäri Ø 300B ja vesijohto Ø 160M. Poukamanpolun liittymässä on huleveden keräilykaivot ja Poukamanpolun alla on kadun viimeisen kiinteistön tonttivesijohto ja -viemäri. Kuva 6. Vesihuollon liittyminen nykyisen vesihuoltolinjaan

8 RAIKKOSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 5 3. KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 3.1 Liikenne 3.2 Kadut Poukamanrantatie Nykyinen Poukamanpolku jatkuu Hollolan kunnan puolelle Raikkosen kaava-alueen kokoojakatuna. Poukamanpolun uudelleen nimeämistä on ehdotettu niin, että kadun nimi muuttuisi Poukamanrantatieksi. Lahden kaupunki on tehnyt Poukamanpolun ja Karjusaarenkadun liittymästä yleissuunnitelman v Kuva 6. Ote Poukamanpolun yleissuunnitelmasta Poukamanrantatien pituus on n. 570 m. Kadun varrelle kaavoitetaan 14 uutta AO-tonttia nykyisten lisäksi. Ajoradan päällysteen leveys on 5,5 m. Kadun alkupäässä Lehtorannan liittymään asti on länsipuolella korotettu kevyen liikenteen väylä, jonka leveys on 3,0m. Paaluvälillä sivukaltevuus on 2-puoleinen ja kadulla on upotettu betoninen reunatuki molemmin puolin. Paaluvälillä reunatuki on kadun rannanpuoleisella reunalla ja sivukaltevuus on 1-puoleinen. Paaluvälillä on VL- alueen reunaan rakennettava tukimuuri esimerkiksi kivikoreista. Kadun reuna-alueet on nurmetettu ja kallistettu kadulle päin. Poukamanrantatien pituuskaltevuus on suurimmillaan 9,7 % Lehtoranta Lehtoranta on tonttikatu, jonka pituus on 255 m. Valmistelussa olevalla asemakaavalla osoitetaan kadun varteen kaksi AP-tonttia sekä ajoyhteys yhteensä kahdeksalle AO-tontille sekä yhdelle venevalkamaksi varatulle alueelle. Ajoradan päällysteen leveys on 5,0 metriä. Sivukaltevuus on 1-puoleinen ja toisella reunalla on upotettu betoninen reunatuki. Kadun pituuskaltevuus on suurimmillaan 9,3%.

9 RAIKKOSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Valaistus Suunnitelmassa on esitetty valaisinpylväiden ohjeellinen sijainti. Pylväsmateriaalina käytetään maalattua teräspylvästä ja valaisimina monimetallilamppuja sekä Led- lamppuja. Valaisinpylväät sijoitetaan kokoojakaduilla 0,75 m ja tontti- ja pihakaduilla vähintään 0,5 m päähän ajoradan reunasta. 3.3 Hulevedet ja kuivatus Hulevesien hallinnan perusperiaate on hulevesien viivytys tonteilla. Lisäksi alueen koillisosaan on varattu hulevesien viivytystä varten alue, johon johdetaan mahdollisimman suuri osa Poukamanrantatien varren hulevesistä. Toinen hulevesien viivytysalue on Lehtorannan varrella. Hulevedet johdetaan näille paikoille hulevesiviemäreitä ja avo-ojia pitkin. Katujen pintakuivatus hoidetaan katujen alle rakennettavilla hulevesiviettoviemäreillä sekä katujen reuna-alueille rakennettavilla viheralueilla. Poukamanrantatien loppuosan hulevedet johdetaan kadun päästä avo-ojaa pitkin. Poukamanrantatien alkupäässä hulevesiviemäri voidaan liittää nykyiseen Karjusaarenkadun hulevesiviemäriin. Uusi viemäri on eristettävä. Hulevesiä pitää viivyttää pääsääntöisesti tonttikohtaisesti siten, että jokaista päällystettyä ja vettä läpäisemätöntä sataa pinta-alaneliötä (100m 2 ) kohti on yksi kuutiometri (1m 3 ) viivytys- ja imeytystilavuutta. Viivytysrakenteen pitää olla tehokkaassa käytössä mitoitussateella 160 l/s/ha. Viivytysrakenteiden pitää tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään. Lisäksi viivytysrakenteet pitää varustaa ylivuotojärjestelmällä. Hulevesien imeytyminen viivytysjärjestelmistä sallitaan mutta imeyttäessä on huomioitava ympäröiviin rakenteisiin kohdistuva kosteusrasitus. Hulevesiä pitää viivyttää tonteilla riippumatta siitä johdetaanko hulevedet maastoon vai kadun hulevesiviemäriin. Viivyttämällä hulevesiä tehokkaasti voidaan alueen rakentamisen takia lisääntyvien hulevesien virtaamien kasvu minimoida. Hulevesiviemärit voidaan myös mitoittaa paremmin, koska viivytys pienentää huippuvirtaamia. Hulevesien viivytys ja imeytys vähentävät myös eroosiota sekä ravinne ja kiintoaineskuormitusta. 3.4 Jätevesiviemärit Kaava-alueelta jätevedet johdetaan viettoviemäreillä Poukamanrantatien varrella olevaan jätevesipumppaamoon. Jäteveden runkolinjan kokona käytetään Ø 200. Kiinteistöjen jätevedet johdetaan katujen alle rakennettavaan viettoviemäriin tai paineviemäriin. Osa kiinteistöistä on varustettava kiinteistökohtaisella jätevesipumppaamolla. 3.5 Jätevesipumppaamot Jätevedet johdetaan Lehtorantaa ja Poukamanrantaa pitkin kaava-alueen koillisosassa olevalle pumppaamolle, josta ne pumpataan Karjusaarenkadun liittymään. Paineviemärin koko pumppaamolta liitoskaivoon on Ø 110, muualla Ø 63. Ranta-alueilla sijaitsevat kiinteistöt on varustettava kiinteistökohtaisilla jätevesipumppaamoilla. 3.6 Vesijohdot Kiinteistöt liitetään katujen alle rakennettavaan vesijohtoon. Vesijohdon runkolinja liittyy nykyiseen vesijohtoon Karjusaarenkadun liittymässä. Alueen runkolinjan kokona käytetään Ø 110 vesijohtoa.

10 RAIKKOSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA 7 4. KUSTANNUSARVIO Yleissuunnitelmavaiheen rakentamisen kustannusarviot ovat yleissuunnitelman liitteenä. Kustannuksiin vaikuttaa mm. alueen maaperä, maaperän ollessa kantavaa ja mahdollisesti routimatonta, jäävät kustannukset esitettyä alhaisemmalle tasolle. Vastaavasti louhinta ja mahdolliset massanvaihdot tai kevennykset nostavat hintaa. 4.1 Kadun ja vesihuollon rakentamisen kustannusarvio - Poukamanrantatie Lehtoranta Yhteensä Kustannusarvio on tehty käyttäen Foren rakennusosalaskentaa. Kustannusarviot ovat liitteenä Toisenmäentien katuyhteys Kustannukset on lisäksi laskettu vaihtoehdolle, jossa alue on liitetty kokoojakadulla Toisenmäentiehen. Uutta katua Toisenmäentieltä kaava-alueelle rakennettaisiin noin 510 metriä. Vesihuolto ja kevyen liikenteen yhteys järjestettäisiin tässäkin vaihtoehdossa Poukamanpolun kautta. Poukamanrantatie rakennettaisiin alkupäätä lukuun ottamatta suunnitelman mukaisena. Tämän vaihtoehdon kustannukset ovat seuraavat: - Poukamanrantatie plv Poukamanrantatie plv 0-60, kevyen liikenteen yhteys ja vesihuolto Lehtoranta Toisenmäentien katuyhteys Yhteensä JATKOTOIMENPITEET Laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma tulee toimimaan katusuunnitelmien sekä katujen ja vesihuollon rakennussuunnitelmien lähtöaineistona. Alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen on tehtävä ennen tonttien rakentamista. Jatkosuunnittelussa on syytä kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin: - alueen vaiheittain rakentamiseen - tonttien korkeustasojen suunnitteluun - hulevesiviemärin riittävän peitesyvyyden saavuttamiseen

11 POUKAMANRANTATIE PL 30 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS Kääntöpaikka Hulevesiä viivytetään ja johdetaan ojastolla Vesijärveen POUKAMANRANTATIE PL 530 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS Jätevesipumppaamo Tonttien suositeltu korkeus Tukimuuri LEHTORANTA PL 110 TYYPPIPOIKKILEIKKAUS POUKAMANRANTATIE Tonttien suositeltu korkeus HOLLOLA LAHTI Kiinteistökohtainen jätevesipumppaamo W:\1366\Hollola\ _Raikkonen\Piirustukset\ _asemapiirustus_yleissuunnitelma.dwg MW Hulevesiä viivytetään ja johdetaan ojastolla Vesijärveen HOLLOLA LAHTI LEHTORANTA KARJUSAARENKATU Tunn. Koordinaatisto Korkeuskiintopiste Käytetyt monikulmiopisteet Lukum. Raken nusko hteen nimi ja osoite h yv. Muutos HOLLOLAN KUNTA Raikkosen alue K. Mönkäre Ramboll Niemenkatu LAHTI puh ETRS-GK26 / N2000 Piirust uksen sisältö Yleissuunnitelma Suunn.a la Piirustusnro piir. suunn. Työn ro Nimim. Tiedosto Muutos pvm Päiväys Mittaka ava Asemapiirustus 1:500 KSAK K. Kärkkäinen

12 POUKAMANRANTATIE 9.7% 0.7% W:\1366\Hollola\ _Raikkonen\Piirustukset\ _pituusleikkaus_poukamanranta.dwg Lehtoranta 0.75% Suunniteltu kadun pinta Nykyinen maanpinta HW MW % Tunn. Lukum. Raken nuskoh teen nimi ja osoite h yv. Muutos HOLLOLAN KUNTA Raikkosen alue K. Mönkäre Ramboll Niemenkatu LAHTI puh Piirust uksen sisältö Yleissuunnitelma Pituusleikkaus Poukamanranta Suunn.a la Piirustusnro piir. suunn. Työn ro TKA KSAK K. Kärkkäinen Nimim. Tiedosto Muutos pvm Päiväys Mittaka ava 1:1000/ 1:

13 LEHTORANTA Poukamanrantatie 8.0% 9.3% W:\1366\Hollola\ _Raikkonen\Piirustukset\ _pituusleikkaus_lehtoranta.dwg Tunn. Lukum. Raken nusko hteen nimi ja osoite h yv. Muutos HOLLOLAN KUNTA Raikkosen alue K. Mönkäre Ramboll Niemenkatu LAHTI puh Piirust uksen sisältö Yleissuunnitelma Pituusleikkaus Lehtoranta Suunn.a la Piirustusnro piir. suunn. Työn ro TKA KSAK K. Kärkkäinen Nimim. Tiedosto Muutos pvm Päiväys Mittaka ava 1:1000/ 1:

14

15 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Raikkonen Poukamanrantatie Työnumero: Hankkeen tyyppi: Raportoija: Asiakas: Investointi Kaisa Kärkkäinen Ramboll Finland Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä: ,80 (2010=100) Laskelman kustannukset yhteensä: Koko laskelma Rakennusosat Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja Jätepuun muu kasvillisuus ja kasvillisuuden poisto, normaali m2tr Poistettavat hyötypuut Hyötypuun hakkuu (m2) m2tr Perustusrakenteet Arinarakenteet Kiviainesarinat Murskearina * m3rtr Pohjarakenteet Kuivatusrakenteet Salaojaputket Rakenteen yhteydessä oleva salaoja (100/90 mtr Maaleikkaukset mm) ja -kaivannot Maaleikkaukset Maaleikkaus erittelemätön 1611 Maaleikkaus, erittelemätön, normaalit m3ktr olosuhteet Maaleikkaus ja penger tai täyttö Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja m3ktr Maaleikkaus, täyttöihin ( massojen m3ktr), kuljetus normaalit penk. ja m3ktr Maaleikkaus, täyttöihin ( massojen m3ktr), kuljetus normaalit penk. ja m3ktr täyttöihin Maaleikkaus (yli ja läjitys m3ktr) tai kaatopaikka normaalit 1613 Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen m3ktr ( Maaleikkaus, m3ktr), massojen normaalit kuljetus olosuhteet läjitykseen m3ktr Maaleikkaus, ( m3ktr), massojen normaalit kuljetus olosuhteet läjitykseen (yli m3ktr Maakaivannot m3ktr), normaalit olosuhteet Putki- ja johtokaivannot Putkikaivannon kaivu m3ktr Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Kallioavoleikkaukset Kallioavoleikkaus ja penger tai täyttö 1712 Kallion irrotus ja kuljetus penkereeseen, h < m Kallioavoleikkaus 1m, pieni määrä (< ja 5000 välivarasto m2) Kallion irrotus ja kuljetus välivarastoon, h > 1m, m3ktr Kalliokanaalit, m3ktr, -kuopat kaupunkialue ja -syvennykset Kalliokanaalit Putki-ja johtokanaalit m3ktr Penkereet, maapadot ja täytöt Penkereet Maapenkereet Maapenger, tie ( materiaali läjityksestä / m3rtr varamaapaikasta Maapenger, tie ( materiaali ) läjityksestä / m3rtr Maapenger varamaapaikasta hankkeen ) sisältä, kustannukset muodostuvat 1600-nimikkeissä (kustannus 0 ) m3rtr 0.0 Sivu 1 / 3

16 1814 Kevennetyt penkereet Kevytsorapenkereet m3rtr Kaivantojen täytöt Asennusalustat Asennusalusta sorasta (tasauskerros) m3rtr Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr Lopputäytöt Lopputäyttö kaivuumassoilla m3rtr Massanvaihtoon kuuluvat täytöt Massanvaihdon täyttö kovaan pohjaan m3rtr Päällys- ja pintarakenteet Päällysrakenteen osat ja radan Suodatinrakenteet alusrakennekerrokset Suodatinkankaat Suodatinkangas N3 m2tr Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja Jakavat välikerrokset kerrokset Jakava kerros KaM 0-90, alle 1500 m3rtr m3rtr Jakava kerros KaM 0-90, m3rtr m3rtr Jakava kerros KaM 0-90, yli 5000 m3rtr m3rtr Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 1500 m3rtr m3rtr Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, m3rtr Sitomaton kantava m3rtr kerros KaM 0-56, alle 1500 m3rtr Sitomaton m3rtr kantava kerros KaM 0-56, m3rtr Päällysteet ja m3rtr pintarakenteet Asfalttipäällysteet AB 11 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 200- m2tr AB 20 m2) / 120 * (50 mm) (levitettävä ala on 200- m2tr AB m2) / 150 (50mm) (levitettävä ala on m2tr Sidottu m2) kantava * kerros ABK (50 mm) m2tr ABK (levitettävä 22 / 100 ala (40 on mm) (levitettävä m2) ala * on m2tr Betoniset m2) pintarakenteet Betonikiviverhous, iso sauvakivi (278 x 138 x m2tr Reunatuet, mm) harmaa kourut, askelmat ja Reunatuet, eroosiosuojaukset kourut, askelmat ja muurit Reunatuet Reunatuki luonnonkivestä, suora 22 cm, mtr harmaa Upotettava reunatuki betonista, h=120 mm mtr Upotettava reunatuki betonista, h=80 mm mtr Kasvillisuusrakenteet Kasvualustat ja katteet Kasvualustat Paikalla tehtävä kasvualusta humusmaasta m3rtr (m3rtr) Nurmi- ja niittyverhoukset Nurmikot Nurmikko A2 m2tr Järjestelmät Vesihuollon järjestelmät Jätevesiviemärit Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 110 mm, SN mtr Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN mtr Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN mtr Jätevesiviemäriputket (paineviemäri) Muovinen jätevesiviemäri (paine) 110 mm, PN mtr Muovinen jätevesiviemäri (paine) 160 mm, PN mtr Jätevesiviemärin 10 tarkastuskaivot ja -putket Muovitarkastuskaivo 400/315 mm (jätevesi) kpl Sivu 2 / 3

17 3115 Jätevesipumppaamot Linjapumppaamo D=1800 mm H=4000 mm kpl Hulevesiviemärit Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 110 mm, SN mtr Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN mtr Muovinen 8 hulevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN mtr Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 250 mm, SN mtr Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 315 mm, SN mtr Hulevesiviemärin tarkastuskaivot ja -putket Muovitarkastuskaivo 560/500 mm (hulevesi) kpl Hulevesikaivo muovista 560/500 mm kpl Vesijohdot Vesijohdot Vesijohdon tulppaus kpl VJ M 63 mm, PE, PN 10 mtr VJ M 75 mm, PE, PN 10 mtr VJ M 110 mm, PE, PN 10 mtr Vesijohdon laitteet Sulkuventtiili DN=100 mm * kpl Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Valaistusrakenteet Muut valaistusrakenteet Valaisinpylväs, metalli, 1 vartinen, h=6m, kpl Rakennustekniset jäykkä, varsi=1,0m + rakennusosat jalusta + valaisin Perustus- ja tukirakenteet Tukimuurit, -seinät ja portaat Kivikorit Kivikorimuuri ( 1,0 m:n levyinen ) m2tr Rakennusosat yhteensä Rakentamisen johtotehtävät 5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset 5400 työmaakulut Työmaapalvelut 5500 Työmaan kalusto 5200 Urakoitsijan yritystehtävät Hintatason muutokset Työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät 5600 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Suunnittelutehtävät Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Yks. hinta Yhteensä Sivu 3 / 3

18 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä: Raikkonen Lehtoranta Investointi Kaisa Kärkkäinen Ramboll Finland ,80 (2010=100) Koko laskelma Rakennusosat Laskelman kustannukset yhteensä: Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja Jätepuun muu kasvillisuus ja kasvillisuuden poisto, normaali m2tr Poistettavat hyötypuut Hyötypuun hakkuu (m2) m2tr Pohjarakenteet Kuivatusrakenteet Salaojaputket Rakenteen yhteydessä oleva salaoja (100/90 mtr mm) Maaleikkaukset ja -kaivannot Maaleikkaukset Maaleikkaus erittelemätön 1611 Maaleikkaus, erittelemätön, normaalit m3ktr olosuhteet Maaleikkaus ja penger tai täyttö Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja m3ktr Maaleikkaus, täyttöihin ( massojen m3ktr), kuljetus normaalit penk. ja m3ktr Maaleikkaus, täyttöihin ( massojen m3ktr), kuljetus normaalit penk. ja m3ktr täyttöihin + Lisäkustannus (yli tuetulle m3ktr) leikkauskaivannolle normaalit m3ktr Maaleikkaus (vedenalainen ja työ) läjitys tai kaatopaikka 1613 Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen m3ktr Maakaivannot ( m3ktr), normaalit olosuhteet Putki- ja johtokaivannot Putkikaivannon kaivu m3ktr Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Kallioavoleikkaukset Kallioavoleikkaus ja välivarasto Kallion irrotus ja kuljetus välivarastoon, h > m3ktr m, Kalliokanaalit, m3ktr, -kuopat kaupunkialue ja -syvennykset Kalliokanaalit Putki-ja johtokanaalit m3ktr Penkereet, maapadot ja täytöt Penkereet 1811 Maapenkereet Maapenger, tie ( materiaali läjityksestä / m3rtr Kaivantojen varamaapaikasta täytöt) Asennusalustat Asennusalusta sorasta (tasauskerros) m3rtr Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr Lopputäytöt Lopputäyttö kaivuumassoilla m3rtr Sivu 1 / 3

19 2000 Päällys- ja pintarakenteet Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset Suodatinrakenteet Suodatinkankaat Suodatinkangas N3 m2tr Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset Jakavat kerrokset Jakava kerros KaM 0-90, alle 1500 m3rtr m3rtr Jakava kerros KaM 0-90, m3rtr m3rtr Jakava kerros KaM 0-90, yli 5000 m3rtr m3rtr Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 1500 m3rtr Sitomaton m3rtr kantava kerros KaM 0-32, m3rtr Sitomaton kantava m3rtr kerros KaM 0-56, alle 1500 m3rtr Sitomaton m3rtr kantava kerros KaM 0-56, m3rtr Päällysteet ja m3rtr pintarakenteet Asfalttipäällysteet AB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 200- m2tr AB 20 m2) / 120 (50 mm) (levitettävä ala on 200- m2tr AB 22 m2) / 150 (50 mm) (levitettävä ala on m2tr ABK m2) / 100 * (40 mm) (levitettävä ala on alle m2tr Sidottu m2) kantava kerros ABK (50 mm) m2tr Betoniset (levitettävä pintarakenteet ala on m2) * Betonikiviverhous, iso sauvakivi (278 x 138 x m2tr Reunatuet, 80 mm) harmaa kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit Reunatuet Reunatuki luonnonkivestä, suora 22 cm, mtr Upotettava harmaa reunatuki betonista, h=120 mm mtr Upotettava reunatuki betonista, h=80 mm mtr Kasvillisuusrakenteet Kasvualustat ja katteet Kasvualustat Paikalla tehtävä kasvualusta humusmaasta m3rtr Nurmi- (m3rtr) ja niittyverhoukset Nurmikot Nurmikko A2 m2tr Järjestelmät Vesihuollon järjestelmät Jätevesiviemärit Jätevesiviemäriputket (viettoviemäri) Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 110 mm, SN mtr Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN mtr Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN mtr Jätevesiviemäriputket 8 (paineviemäri) Muovinen jätevesiviemäri (paine) 110 mm, PN mtr Muovinen 10 jätevesiviemäri (paine) 160 mm, PN mtr Jätevesiviemärin tarkastuskaivot ja -putket Muovitarkastuskaivo 400/315 mm (jätevesi) kpl Hulevesiviemärit Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 110 mm, SN mtr Muovinen 8 hulevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN mtr Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN mtr Muovinen 8 hulevesiviemäri (vietto) 250 mm, SN mtr Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 315 mm, SN mtr Hulevesiviemärin 8 tarkastuskaivot ja -putket Muovitarkastuskaivo 560/500 mm (hulevesi) kpl Sivu 2 / 3

20 Hulevesikaivo muovista 560/500 mm kpl Vesijohdot Vesijohdot Vesijohdon tulppaus kpl VJ M 63 mm, PE, PN 10 mtr VJ M 75 mm, PE, PN 10 mtr VJ M 110 mm, PE, PN 10 mtr Vesijohdon laitteet Sulkuventtiili DN=100 mm * kpl Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Valaistusrakenteet Muut valaistusrakenteet Valaisinpylväs, metalli, 1 vartinen, h=6m, kpl jäykkä, Rakennusosat varsi=1,0m yhteensä + jalusta + valaisin Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Tilaajatehtävät 5600 Suunnittelutehtävät 5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Yks. hinta Yhteensä Sivu 3 / 3

21 KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä: Koko laskelma Rakennusosat Raikkonen Toisenmäentien katuyhteys Investointi Kaisa Kärkkäinen Ramboll Finland ,80 (2010=100) Laskelman kustannukset yhteensä: Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet Olevat rakenteet ja rakennusosat Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja Jätepuun muu kasvillisuus ja kasvillisuuden poisto, normaali m2tr Poistettavat hyötypuut Hyötypuun hakkuu (m2) m2tr Pohjarakenteet Kuivatusrakenteet Salaojaputket Rakenteen yhteydessä oleva salaoja (100/90 mtr Maaleikkaukset mm) ja -kaivannot Maaleikkaukset Maaleikkaus erittelemätön 1611 Maaleikkaus, erittelemätön, normaalit m3ktr olosuhteet Maaleikkaus ja penger tai täyttö Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja m3ktr Maaleikkaus, täyttöihin ( massojen m3ktr), kuljetus normaalit penk. ja m3ktr Maaleikkaus, täyttöihin ( massojen m3ktr), kuljetus normaalit penk. ja m3ktr täyttöihin Maaleikkaus (yli ja läjitys m3ktr) tai kaatopaikka normaalit 1613 Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen m3ktr ( Maaleikkaus, m3ktr), massojen normaalit kuljetus olosuhteet läjitykseen m3ktr Maaleikkaus, ( m3ktr), massojen normaalit kuljetus olosuhteet läjitykseen (yli m3ktr Maakaivannot m3ktr), normaalit olosuhteet Putki- ja johtokaivannot Putkikaivannon kaivu m3ktr Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Kallioavoleikkaukset Kallioavoleikkaus ja välivarasto Kallion irrotus ja kuljetus välivarastoon, h > 1m, m3ktr Kalliokanaalit, m3ktr, kaupunkialue -kuopat ja -syvennykset 1721 Kalliokanaalit 1721 Putki-ja johtokanaalit m3ktr Penkereet, maapadot ja täytöt Penkereet 1811 Maapenkereet Maapenger, tie ( materiaali läjityksestä / m3rtr varamaapaikasta Kaivantojen täytöt ) Asennusalustat Asennusalusta sorasta (tasauskerros) m3rtr Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr Lopputäytöt Lopputäyttö kaivuumassoilla m3rtr Massanvaihtoon kuuluvat täytöt Sivu 1 / 3

22 1836 Massanvaihdon täyttö kovaan pohjaan m3rtr Päällys- ja pintarakenteet Päällysrakenteen osat ja radan Suodatinrakenteet alusrakennekerrokset Suodatinkankaat Suodatinkangas N3 m2tr Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja Jakavat välikerrokset kerrokset Jakava kerros KaM 0-90, alle 1500 m3rtr m3rtr Jakava kerros KaM 0-90, m3rtr m3rtr Jakava kerros KaM 0-90, yli 5000 m3rtr m3rtr Kantavat kerrokset Sitomattomat kantavat kerrokset Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 1500 m3rtr m3rtr Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, m3rtr Sitomaton kantava m3rtr kerros KaM 0-56, alle 1500 m3rtr Sitomaton m3rtr kantava kerros KaM 0-56, m3rtr Päällysteet ja m3rtr pintarakenteet Asfalttipäällysteet AB 16 / 100 (40 mm) (levitettävä ala on 200- m2tr AB m2) / 120 (50 mm) (levitettävä ala on 200- m2tr AB m2) / 150 (50 mm) (levitettävä ala on m2tr Sidottu m2) kantava * kerros ABK (50 mm) m2tr Betoniset (levitettävä pintarakenteet ala on m2) * Betonikiviverhous, iso sauvakivi (278 x 138 x m2tr Reunatuet, 80 mm) harmaa kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit Reunatuet Reunatuki luonnonkivestä, suora 22 cm, mtr Upotettava harmaa reunatuki betonista, h=120 mm mtr Upotettava reunatuki betonista, h=80 mm mtr Kasvillisuusrakenteet Kasvualustat ja katteet Kasvualustat Paikalla tehtävä kasvualusta humusmaasta m3rtr Nurmi- (m3rtr) ja niittyverhoukset Nurmikot Nurmikko A2 m2tr Järjestelmät Vesihuollon järjestelmät Hulevesiviemärit Hulevesiviemäriputket (viettoviemäri) Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN mtr Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 315 mm, SN mtr Hulevesiviemärin tarkastuskaivot ja -putket Muovitarkastuskaivo 560/500 mm (hulevesi) kpl Hulevesikaivo muovista 560/500 mm kpl Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Valaistusrakenteet Muut valaistusrakenteet Valaisinpylväs, metalli, 1 vartinen, h=6m, kpl Rakennusosat jäykkä, varsi=1,0m yhteensä + jalusta + valaisin Rakentamisen johtotehtävät 5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset 5400 Työmaapalvelut työmaakulut 5500 Työmaan kalusto 5200 Urakoitsijan yritystehtävät Hintatason muutokset Työmaatehtävät yhteensä Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä Sivu 2 / 3

23 Tilaajatehtävät 5600 Suunnittelutehtävät 5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät Tilaajatehtävät yhteensä Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä Muut kustannukset Nimi Yks. Määrä Muut kustannukset yhteensä Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) (Alv. 24%) Koko hanke yhteensä (Alv. 24%) Yks. hinta Yhteensä Sivu 3 / 3

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä)

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä) KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Pöytyä > Laurilantie kt Laskelma: Laurilantie kt/vaihe 1 Työnumero: 20601549 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas:

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä

ym -suunnittelu oy Teerikorventie Mänttä Mänttä-Vilppulan kaupunki Miinanpellonkadun ja Niittykadun saneeraus ym ym -suunnittelu oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 20.12.2016 Miinanpellonkatu Tunniste Yksikkö Määrä 1000

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN PÖYTYÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: KYRÖN TORIN PARANTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana 29.4.2019 Työ nro: 18013 KYRÖN TORIN PARANTAMINEN 2(6) Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 20601196 Talma Söderkulla VJ KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN 23.03.2018 / FIMKIT LIITE 2 Linjausvaihtoehdot on esitetty liitteenä 1 olevalla kartalla 101, MUUTOS A.

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6 MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä V6 0, Kaiteiden purku mtr , Purettava vt6 osuus

Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä V6 0, Kaiteiden purku mtr , Purettava vt6 osuus KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois- Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja:

Lisätiedot

ESIKOPIO KLOSTRETINKUJA 2261/001. Suunnitelman raja 3P KATU ASEMAPIIRUSTUS JA TYYPPIPOIKKILEIKKAUS

ESIKOPIO KLOSTRETINKUJA 2261/001. Suunnitelman raja 3P KATU ASEMAPIIRUSTUS JA TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 0 10 20 30 40 50 77-79.15- -55.15-45 45 +47.5-8.02-7787 -32.02-7784 +49.0 112 2 11 47.60 10 +47.4-17.31- -20.75- I -22.47- -40.94- +48.4-27.02-7 kt +48.1-9.00-6 +47.7 k ESIKOPIO 11.1.2018 Y = 25485100

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 02 Konsulttilaskenta > Ramboll > Bredanportti Laskelma: Bredanportti, rakennussuunnitelma Työnumero: 2256 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Dokumentin omistaja: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km )

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km ) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Vt 6 Taavetin eteläinen etl Taavetin eteläinen etl Työnumero: Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Simo Saros Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola Laskelma TIESUUNNITELMA Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Kari Seitsonen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO. Koko laskelma. Urheilutien silta, Kauhajoki. Vahanen Suunittelupalvelut Oy. Hankkeen sijainti: Muu Etelä-Pohjanmaa

YKSIKKÖHINTALUETTELO. Koko laskelma. Urheilutien silta, Kauhajoki. Vahanen Suunittelupalvelut Oy. Hankkeen sijainti: Muu Etelä-Pohjanmaa YKSIKKÖHINTALUETTELO Projekti: Urheilutien silta, Kauhajoki Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Silta SUPA224

Lisätiedot

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Karttunen Matti 3.10.2016 Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Liikennettä tuottavan maankäytön nykytilanne ja sen ohjaaminen ympäröivään liikenneverkkoon Tällä hetkellä Jylhännimen alueella

Lisätiedot

1432 Salaojakaivo 560 T 560/500 umpikansi 40 tn kpl , Betoniputkirumpu 500 mm mtr , Yhteyden Vaunutieltä alitse

1432 Salaojakaivo 560 T 560/500 umpikansi 40 tn kpl , Betoniputkirumpu 500 mm mtr , Yhteyden Vaunutieltä alitse KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Akaan raakapuuterminaalin ratasuunnitelma

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta SOPIMUS Luonnos 1 (4) Kaivokadun rakentaminen, plv 40-135, Lappeenranta Sopimus hankkeen rakennuttamisesta 1 Sopimusosapuolet Tekninen toimi PL 11, Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Lappeenrannan Villimiehen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE Projekti Klaukkalan rakennettavuusselvitykset Projektinumero 421991 Tilaaja Destia Oy Yhteyshenkilö Jenni Myllymäki Tielinja/Ohjelma Klaukkala Nysäkuja-Velhonkaari Näytteenotin Laboratoriopalvelut

Lisätiedot

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus 1(6) Liite urakkatarjoukseen Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus YKSIKKÖHINTALUETTTELO 101005338-005 2(6) MAKSU JA MITTAUSPERUSTEET Kaikki massa- ja ainemäärät, jotka liittyvät mittayksiköinä

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA M1 1131 3U Putkijohdon purku, muoviputket mtr 33 1131 5K Betonikaivojen purku kpl 5 1131 7K Betonikaivojen puhdistus kpl 1 1135 1U Liikenteenohjauslaitteiden purku kpl 10 1135 3U Tieliikenteen portaalin

Lisätiedot

1/16. 'Maanrakennu s Esa Aaltonen Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

1/16. 'Maanrakennu s Esa Aaltonen Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet v Paivays24. 05. 2017 1/16 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_9216 2017 / Uudenkaupungin sataman kaavaalueen kunnallistekniikan rakentaminen (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

1/11. Maisemarake. Viitanen Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet , 00 /u rakka , 00 /urakka

1/11. Maisemarake. Viitanen Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet , 00 /u rakka , 00 /urakka 1^. ^ ^ )( Päiväys 14, 06. 2018 1/11 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_9221 2018 / Mältintien KLV (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 3

Lisätiedot

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan

HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan 1 Urjalan kunta HOIVAKODIN KATUYHTEYDEN RAKENNUSURAKKA RAKENNUSSSUUNNITTELU URJALA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL mukaan Infrasuunnittelu Tampere 2018 A 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma Rakennusosat. Työmaatehtävät Metsäturve /uiskissa * m2tr Projekti :

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma Rakennusosat. Työmaatehtävät Metsäturve /uiskissa * m2tr Projekti : KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti : Vt2 Ulkoilureitti Tammela Laskelma : Esisuunnitelma - - Työnumero................, Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö : Viimeinen muokkaaja: Raportoija:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA-KLAUKAN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA-KLAUKAN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 11.10.2017 Viite 82143781 NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA-KLAUKAN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA NURMIJÄRVEN KUNTA VANHA KLAUKAN

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

7.8.2015. 2) KATUSUUNNITELMA Piirnro Sisältö Mk Pvm Muutos. P27466-001 Pellonkulma 1:500 7.8.2015. PELLONKULMA Piirnro Sisältö Mk Pvm Muutos

7.8.2015. 2) KATUSUUNNITELMA Piirnro Sisältö Mk Pvm Muutos. P27466-001 Pellonkulma 1:500 7.8.2015. PELLONKULMA Piirnro Sisältö Mk Pvm Muutos PIIRUSTUSLUETTELO 1 (2) 7.8.215 Siuntion kunta yhdyskunta ja ympäristö Tekninen toimisto Karlsåkerin asemakaava-alueen kunnallistekniikka URAKKALASKENTAA VARTEN 7.8.215 1) ASIAKIRJAT Työselostus Työturvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahden kaava-alueen laajennuksen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0-P957 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm:

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm: HINNOITEL Hanke: Urakoitsija: Pvm: Rakennusurakk Yksikköhintoja k hankinta, laadun pitää sisältyä ka suoritusvelvollis suoritus, jota ei tulee antaa lisä- KATUTYÖT Littera 1000 0 1100 1131 10 1131 11 1132

Lisätiedot

reuna-alue 5.5m ajorata 7.5m erotuskaista 4.0m jk+pp 3.5m reuna-alue 3.5m vj= vj= vj= RASTIKANKAANTIE

reuna-alue 5.5m ajorata 7.5m erotuskaista 4.0m jk+pp 3.5m reuna-alue 3.5m vj= vj= vj= RASTIKANKAANTIE 04.67 0.4 RASTIKANKAANT 0 0.5.6 0.44 04.07 0.75 04. 65 905 6 3 04.3 0.93 Nykyisen jätevesiviemärin vesijuoksun korkeus Z=+0.44 Suunniteltu painejätevesiviemäri puretaan nykyisen jätevesiviemärin tarkastuskaivoon.

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

M1, mt (Vanhatie) M2, mt (Vanhatie) M2J_vas_0-122 M2J_oik M3, mt (Virastotie) Liikennemerkkipylvään purku kpl

M1, mt (Vanhatie) M2, mt (Vanhatie) M2J_vas_0-122 M2J_oik M3, mt (Virastotie) Liikennemerkkipylvään purku kpl MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Pyhäjoen taajamasuunnittelu

Lisätiedot

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA

ASIAKIRJALUETTELO. KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen ASIAKIRJALUETTELO KOLMENKULMA ak 8189 YLEISSUUNNITELMA PIIR.N:O PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA PVM MUUTOS PVM 1/XXXXX/1 ASEMAPIIRUSTUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia

Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia RANNIKKO KILPAILUEHDOTUS KORSHOLMANPUISTIKON SILLAN SUUNNITTELUKILPAILUUN 2 Kustannusarvio Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia 25 %.

Lisätiedot

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 120-P21957 Suunnitelmaselostus Ronkainen Juha Sisällysluettelo

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS

SIUNTION KUNTA. PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA PALONUMMENKAARI (plv. 0-120) ja PALONUMMENMÄKI TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Työselostus 2 (8) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMASELOSTUS

YLEISSUUNNITELMASELOSTUS TYÖNUMERO: 20601991 NAANTALIN KAUPUNKI ISOSUONTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMARI VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

517/pv AP/s-1 II. 526/pv. 518/pv 9:42 LPA-526 1:285 9:251 1: :67 1:76 1:295 9:38 9:64 51:2 300 I 22. e=0,2. II e=0,25. v AL-4.

517/pv AP/s-1 II. 526/pv. 518/pv 9:42 LPA-526 1:285 9:251 1: :67 1:76 1:295 9:38 9:64 51:2 300 I 22. e=0,2. II e=0,25. v AL-4. 00 0 0 0 8K497 84 8 58/pv 9:4 8dBA I u / 0 6 7 9:64 luo- 4 9:8 67 5 6 4 5 5 7 6 5 8 5 II 8 :96 6 v AL-4 8dBA 68 87 00 :95 56/pv 46 5 4 8 9 6K458 46 VL 00 I 58 9 84.7 :84 84.7 5 9 VP 84.6 86 6 8.9 K69 sr-mk

Lisätiedot

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita.

LIITE. Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. 1. JOHDANTO Vanha Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AKR ja AO alueita. AKR- alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 60 000 m2 ja AO

Lisätiedot

LIITE 4. Vanha-Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AK-, AKR- ja AO -alueita.

LIITE 4. Vanha-Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AK-, AKR- ja AO -alueita. 1. JOHDANTO Vanha-Klaukan alueelle muodostuu alueen asemakaavoituksen myötä uusi asuinalue, johon sijoittuu pääosin AK-, AKR- ja AO -alueita. AK- ja AKR -alueiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 64

Lisätiedot

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 8.6.2004

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 8.6.2004 Nro: 452 Sivu1(8) VEIKKOLAN KATUVERKKOSELVITYS Yksikköhintoina käytetään Espoon kaupungin kunnallisteknisten töiden yksikköhintaluetteloa 2002. Hintaryhmittely B. Keskinkertaiset olosuhteet, suoritemäärät

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN

ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN ORIMATTILAN KAUPUNKI KANAVAPUISTONKUJA RAKENTAMINEN Rakennustapaselostus 24.11.2015 y-tunnus: 2239171-9 POP 561211-2287666 Sisällys YLEISTÄ 3 Rakennuttajat 3 Suunnittelija 3 Rakennuskohde 3 Rakennustyö

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll.

LIITE 8. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611 www.ramboll. LIITE 6 W:\1366\A1-Arkkitehdit\1510020875_Hollola_Keskuskatu6\Piirustukset\Asemapiirustus.dwg LIITE 8 Tunn. Lukum. Raken nusko hteen nimi ja osoi te h yv. Ai Arkkitehdit Keskuskatu 6 Hollola Yleissuunnitelma

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU

VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P20455 26.2.2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy VIREÄ

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

16X Rakennuspaikka. Yleiskartta 1: X = X = Y = Y = X = X = Y = Y = 68000

16X Rakennuspaikka. Yleiskartta 1: X = X = Y = Y = X = X = Y = Y = 68000 X = 66000 X = 66000 Y = 69000 Y = 68000 Rakennuspaikka X = 65000 X = 65000 Y = 69000 Y = 68000 EHDOTUS TEKA 25.02.206 25 Yleiskartta Piirt. 25.9.205.9.205 20.8.205 3.8.205 :0 000 6X2702 6X2702_YEISKARTTA

Lisätiedot

Viikinrannan koira-aitaus

Viikinrannan koira-aitaus HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto MA403-3 Viikinrannan koira-aitaus TYÖSELOSTUS 20.10.2014 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS...

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 415721_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Työnumero: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma 415721 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Infrarakentamisen kustannushallinnan ohje Vantaan kaupungille BH Lokakuu 2012

Infrarakentamisen kustannushallinnan ohje Vantaan kaupungille BH Lokakuu 2012 Infrarakentamisen kustannushallinnan ohje Vantaan kaupungille BH Lokakuu 2012 Rapal Oy 2 Lokakuu 2012...1 1 Yleistä kustannushallinnasta...4 1.1 Historia...4 1.2 Osapuolet...5 1.3 Työkalut...6 1.3.1 Fore...

Lisätiedot

LIITE 2 SEINÄJOEN KAUPUNKI. Rajatien jalkakäytävä TYÖSELOSTUS

LIITE 2 SEINÄJOEN KAUPUNKI. Rajatien jalkakäytävä TYÖSELOSTUS LIITE 2 SEINÄJOEN KAUPUNKI Rajatien jalkakäytävä TYÖSELOSTUS 9.10.2018 2(10) Sisällysluettelo TEKNISET VAATIMUKSET 3 LAADUNVALVONTA JA KELPOISUUSASIAKIRJA 3 Mittaukset 3 Maaperätiedot 3 Tilaajan / urakoitsijan

Lisätiedot

12,6 MERKINTÖJEN SELITYS S S le/yl S Sv PEH 250. SV rak. J J J J J J.

12,6 MERKINTÖJEN SELITYS S S le/yl S Sv PEH 250. SV rak. J J J J J J. S S S S S S Jv 3 V 12,6 MERKINTÖJEN SELITYS 2 12,5 S S S S S S 1 Flemingsvägen Sv 400 M rak 13,1 Flemingintie pp 13.10 S1 12.16 12.16 13.19 S2 12.17 12.17 le/yl V V J J J Sv PEH 250 13.19 S3 12.19 12.19

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA

NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA FCG Finnish Consulting Group Oy Euran kunta NEITSYTMÄEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työselostus 324-P18276 FCG Finnish Consulting Group Oy Työselostus I 324-P18276 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELIJAT...

Lisätiedot

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro

TAIVAANKAARI. Uusi liittymä LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut Piirustus nro LAAJALAHDENTI UUNSIRPPI KATUVALAISTUS: 7 8 9 uusi purkuoja - Valaisin Led-valaisin, tyyppi erillisen valaistussuunnitelman mukaan - Teräspylväs, 8 m (olake), tyyppi P210B208 - Valaisimen varsi 1,5 m(=laajalahdentie)

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

KORPI-JAAKONKATU Sv B 500. Sv M 315. Sv M Luiska 1:2. Sv B 500. Sv M 315. Vallin laki +82,20. Sv M

KORPI-JAAKONKATU Sv B 500. Sv M 315. Sv M Luiska 1:2. Sv B 500. Sv M 315. Vallin laki +82,20. Sv M 8.16 78.32 5 VEHKAKUJA KORPI-JAAKONKATU Mintunkuja Kissanmintunkuja Mintunkatu 79.43 79.22 5 3 78.5 78.57 J2 77.85 78.42 Oja 25 78.42 78.59 78.22 78.37 78.3 78.19 78. 78.32 78.25 77.55 Oja 5 1 77.7 Sv

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 16X226444 25.1.2017 KOKEMÄEN KAUPUNKI VUOLLETIEN PERUSKORJAUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Sisältö Kohde 3 Lähtöaineisto 3 Maaperäolosuhteet 3 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 TEKNISET VAATIMUKSET

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI AROLANTIEN LOPPUOSAN, ILVEKSENTIEN, MÄYRÄNKUJAN, KANKAANMÄENTIEN, PIKKUKETUNKUJAN JA PEURANPOLUN KATUJEN JA VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SEKÄ TUOMISEN ALUEEN VESIHUOLTOLINJOJEN RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE

SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNAVIKIN KAAVA-ALUE HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS SIUNTION KUNTA Hankekohtainen työselostus 2 (12) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 4 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus

Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Spurilan alueen kunnallistekniikan saneeraus Työkohtainen työselostus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P23877 Työselostus 1 (13) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS, EEROLAN RYHMÄPUUTARHAN PROJEKTINJOHTOPALVELUT

HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS, EEROLAN RYHMÄPUUTARHAN PROJEKTINJOHTOPALVELUT HEL 2014-008040 1 / 6 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS, EEROLAN RYHMÄPUUTARHAN PROJEKTINJOHTOPALVELUT OSAKOKONAISUUS I PALVELUHANKINTA, 17.7.2014 1 Yleiskuvaus palvelusta 2 Lähtötiedot Helsingin kaupungin omistamalle

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

HARSUN TEOLLISUUS- JA YRITYSALUEEN YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO

HARSUN TEOLLISUUS- JA YRITYSALUEEN YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSARVIO HARSUN TEOLLISUUS- JA YRITYSALUEEN YLEISSUUNNITELMA JA SUUNNITELMASELOSTUS 12.2.2015 3 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN YLEISPIIRTEET SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN YLEISPIIRTEET

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

Ukonniityn asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Ukonniityn asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMMINKÄINEN TALO OY Ukonniityn asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 110206-P25615 Mönkkönen Eino

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

Liitos nykyiseen tasaukseen. Mäntsälän kunta

Liitos nykyiseen tasaukseen. Mäntsälän kunta YLEISKARTTA PIETILÄNTIE MIKROPOLKU KAIJANPOLKU OLLINPOLKU Pietilänraitti Liitos nykyiseen tasaukseen RIIHENMÄENTIE PIETILÄNRAITTI Liitos nykyiseen tasaukseen Mäntsälän kunta Mäntsälän kunta PIETILÄNRAITTI

Lisätiedot