RAPORTTI. Heinolan kaupunki. Sinitaipaleen hulevesiselvitys 16WWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI. Heinolan kaupunki. Sinitaipaleen hulevesiselvitys 16WWE1623 29.11.2011"

Transkriptio

1 RAPORTTI 16WWE Heinolan kaupunki Sinitaipaleen hulevesiselvitys

2 Sisältö 1 1 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET 2 2 SINITAIPALEEN ALUEEN NYKYTILANNE Suunnittelualue Valuma-alue 5 3 VALMISTELTAVAN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET VESITALOUTEEN Hulevesien määrä Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet 9 4 ESITYS HULEVESIEN HALLITSEMISEKSI Hulevesien hallinnan keinot Sinitaipaleen alueella Hulevesien imeyttäminen Hulevesien johtaminen maastoon Hulevesien viivyttäminen ja kosteikkokäsittely Hulevesien viivyttäminen katualueella Katualueet Purouomat ja avo-ojat Hulevesikosteikoista purkautuvan virtaaman hallinta Kiinteistöjen vesien johtaminen maastoon Tulvasuojeluratkaisut kaava-alueella Hulevesijärjestelmän toteuttamisen ajoittamisesta 18 5 YHTEENVETO 18 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Hulevesien imeyttämiseen soveltuvat alueet Kiinteistökohtainen sadevesien imeytysratkaisu, periaateratkaisu Pituusleikkaus hulevesien johtamisesta Piirustukset Hulevesien johtaminen, kuva 1/2 Hulevesien johtaminen, kuva 2/2

3 2 1 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET Hulevesien hallinnan tavoitteena on minimoida rakentamisen aiheuttamat vesitalouden ääri-ilmiöt, kuten tulvat ja kuivuus. Yleisenä periaatteena on 1. vähentää hulevesien syntymistä rajoittamalla tiiviiden vettä läpäisemättömien pintojen määrää 2. viivyttää ja imeyttää syntyneitä hulevesiä painanteissa tai erityisissä rakennetuissa imeytysrakenteissa 3. varastoida hulevesiä väliaikaisesti ja rajoittaa poisjohdettavia maksimivirtaamia Hulevesien maaperään imeyttäminen vähentää tiivistyvän kaupunkirakenteen aiheuttamia vaikutuksia alueen vesitaloudelle. Maaperäolosuhteet on otettava aina huomioon, kun arvioidaan imeyttämisen mahdollisuuksia. Hulevesien viivyttäminen ja imeyttäminen viivästyttää hulevesien kulkeutumista eteenpäin, mutta myös pidättää hulevesien mukana kulkeutuvaa kiintoainesta. Hulevesien väliaikaisella varastoinnilla pystytään ehkäisemään hulevesien tulvimisesta aiheutuvia vahinkoja kiinteistöille tai muille rakenteille. Hulevesien viivyttämiseen ja väliaikaiseen varastointiin soveltuvia rakenteita ovat muun muassa painanteet, kosteikot, lammikot, tulvaniityt ja purouomat. Kaikki tässä raportissa esitetyt hulevesien vähentämiseen, viivyttämiseen ja varastoimiseen liittyvät toimenpiteet parantavat poisjohdettavan huleveden laatua. Kuva 1 Rakentamisen vaikutuksia alueen vesitaseeseen, periaatekuva Taulukko 1 Läpäisemättömän pinnan vaikutus hydrologisen kierron osatekijöihin (Lähde: Tornivaara-Ruikka (2006). Hulevesien käsittely maankäytön suunnittelussa.) Hydrologisten osatekijöiden osuudet Luonnontilainen alue (%) Läpäisemättömän pinnan osuus (%) Maa-alueella tapahtuva haihdunta Pintavalunta Suodattuminen maanpinnan lähellä Suodattuminen syvälle maahan Yhteensä

4 16WWE SINITAIPALEEN ALUEEN NYKYTILANNE 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinolan Sinilähteen kaupunginosassa nykyisten rakennettujen asuinkorttelialueiden ja Nyynäistenlahden välisellä alueella. Tällä hetkellä suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan rakentamatonta metsäaluetta. Asemapiirros suunnittelualueesta ja kuvaus alueen maaperäolosuhteista on esitetty seuraavassa kuvaparissa (Kuva 2). Kuva 2 Suunnittelualue (punainen katkoviiva) ja alueen maaperäolosuhteet Seuraavan kuvan (Kuva 3) maastomalli havainnollistaa suunnittelualueen nykyisiä korkeussuhteita. Suunnittelualue on topografialtaan varsin tasaista ja alueen sisäiset korkeuserot jäävät vähäisiksi kahta vihreällä erottuvaa ja suunnittelualueelle sijoittuvaa mäkeä lukuun ottamatta.

5 4 Kuva 3 Maastomalli alueen nykytilanteen mukaisesta topografiasta

6 16WWE Valuma-alue Maastomallikartan perusteella voidaan arvioida että suunnittelualueeseen kohdistuvan pintavalunnan muodostumisalue eli valuma-alue rajautuu idässä Myllyojantien ja rautatien tasalle. Näiden maastomallin perusteella tehtyjen havaintojen sekä hulevesiä nykyisin alueelta keräilevän järjestelmän toiminta-alueen perusteella on määritetty suunnittelualueelle kohdistuvan valuma-alueen rajaus, joka on esitetty kuvassa (Kuva 4). Kuva 4 Valuma-alueen rajaus

7 Suunnittelualueen vesitaloudellisia tunnuslukuja määrittääksemme jaoimme sen osavaluma-alueisiin. Rajaus tehtiin tulevan kaavan ja esitettävän hulevesiratkaisun perusteella. Valuma-alueiden rajaukset on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 5) ja kyseisten valuma-alueiden nykyiset ja tulevan maankäytön mukaiset pintavaluntakertoimet on esitetty kuvaa seuraavassa taulukossa (Taulukko 2). 6 Kuva 5 Sinitaival, osavaluma-alueet Taulukko 2 Sinitaipaleen kaava-alueen nykytilanteen ja tulevan maankäytön mukaiset pintavaluntakertoimet Pintavaluntakerroin [ ] Osa-alue Pinta-ala [ha] Lähtötilanne Tuleva maankäyttö Edellisen taulukon pinta-aloissa on huomioitu myös suunnittelualueen ulkopuoliset valuma-alueen yläpuoliset alueet.

8 16WWE VALMISTELTAVAN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET VESITALOUTEEN Tässä kappaleessa arvioidaan asemakaavaluonnoksen mukaisen rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia alueen vesitalouteen tilanteessa, jossa hulevesien hallintaa tukevia toimenpiteitä ei ole toteutettu. Asemakaavaluonnoksessa alueelle on sijoittumassa pientalorakentamista ja niitä ympäröiviä viheralueita. Suunnittelualueen luonne muuttuu rakentamattomasta metsäalueesta osittain rakennetuksi pientaloalueeksi. Kuva 6 Sinilähteen asemakaavaluonnos

9 3.1 Hulevesien määrä 16WWE1623 Rakennetuilla alueilla on suuri vaikutus ympäristönsä vesitaseeseen. Luonnontilaisten alueiden rakentaminen muuttaa veden normaalia kiertokulkua, kun luontaista kasvillisuutta sekä vettä pidättävää maan pintakerrosta poistetaan, painanteita tasataan ja rakennetaan heikosti vettä läpäiseviä pintoja. Sinitaipaleen alueen rakentaminen äärevöittää alueelta muodostuvien hulevesien esiintymistä. Hulevesivirtaamien maksimit kasvavat ja kuivan kauden minimivirtaamat pienenevät. Pintavalunnan määrää ja muodostumista kuvaava parametri on aluekohtainen valumiskerroin. Valumiskerroin on kyseiseltä valuma-alueelta välittömästi pintavaluntana poistuvan veden osuus alueen kokonaissadannasta erilaisten häviöiden, kuten haihtumisen, pintavarastoitumisen, imeytymisen ja pidättymisen jälkeen. Sinitaipaleen alueen tunnusluvut on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 7). 8 Alue ha 2,6 ha 2,5 ha 0,6 ha Keskivirtaama MQ (l/s) 5,2 0,24 0,23 0,06 Keskialivirtaama MNQ (l/s) Keskiylivirtaama MHQ (l/s) 161 Alivirtaama NQ (l/s) Ylivirtaama HQ (l/s) 287 Kuva 7 Sinitaipaleen kaava-alueelta muodostuvien hulevesivirtaamien tunnusluvut Valuma-alueiden virtaama-arvot arvioitiin laskennallisesti Vihdin Hovin vertailuvaluma-alueen (Hovi 11, pinta-ala 12 ha) valunta-arvojen perusteella. Valunta-arvoina käytettiin vuosien arvoja, jotka poimittiin ympäristöhallinnon OIVA- tietojärjestelmästä. Lasketut virtaama-arvot ovat suuntaa-antavia. Menetelmää käytetään yleisesti mittaustietojen puuttuessa. Pienille valuma-alueille laskettiin ainoastaan keskivirtaamat, ja alivirtaama-tilanteessa näillä alueilla virtaamien arvioitiin olevan 0 l/s. Pienille alueille ei arvioitu ylivirtaama-arvoja, sillä pienten alojen vuoksi virhemarginaali laskennassa on suuri.

10 Nykytilaisen alueen vesitaloudellinen maksimivirtaama Kurpanpuiston luontaiseen kosteikkoon purkavalta valuma-alueelta (alue 1) on 290 l/s keskivirtaaman ollessa n. 5 l/s ja alivirtaaman 0 l/s. Asemakaavaluonnoksen mukaisen maankäytön toteutuessa maksimivirtaamat kasvavat arviolta 45 %. Pienemmät osavaluma-alueet (alueet 2 4) ovat nykytilassa niin pieniä, ettei niiltä juuri synny hulevesivirtaamia eikä luontaisia virtavesiä esiinny. Näin ollen muutos näillä alueilla hulevesien esiintymisessä tulee olemaan asemakaavaisen rakentamisen myötä huomattava Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet Sinitapaleen alueelle on Heinolan kaupungin toimesta tehty rakennettavuusselvityksiä, joissa on selvitetty alueen maaperää. Ensimmäinen selvitys on Suunnittelukeskus Oy:n tekemä vuodelta Siinä alueelle tehtiin 17 painokairausta alueelle. Tarkempia pohjatutkimuksia tehtiin kesällä Tutkimusten yhteydessä tehtiin 100 painokairausta. Tarkoituksena oli saada yksi tutkimusreikä joka tontille. Tehtyjen tutkimusten perusteella kaava-alue muodostuu osittain moreenipeitteisistä kalliomäistä. Mäkien väliin jäävään kalliopainanteeseen on kerrostunut moreenin päälle savea ja silttiä. Paikoin kairauksissa todettiin myös hiekkaisia kerroksia. Pohjavedenpinnasta on neljä havaintoa alueella. Havainnot on tehty kesän 2011 kairausten yhteydessä. Pohjaveden havaintoputkia alueella ei ole. Pohjavedenpinta on alueen keskiosassa sijaitsevan teiden risteyksen kohdalla noin 0,1 m syvyydessä maanpinnasta. Myös pohjoisempana pohjavesi on melko lähellä maanpintaa, noin 1,1 1,7 m syvyydessä. Nykyisen Muurjoentien päässä pohjavedenpinta on noin 3 m syvyydessä. Hulevesien kannalta kaava-alueen maaperä ei sovellu laajamittaiseen imeytykseen. Savi- ja silttikerrosten veden johtavuus on heikko joten imeytysratkaisut saattavat aiheuttaa tulvimista. Saven ja siltin alla oleva moreenikerros on myös paikoin niin ohut, ettei imeytystä kerrosten pienen varastokertoimen takia voi tehdä. Paikallista kattovesien imeytystä voidaan suorittaa alueilla, joilla maaperä on pääasiassa moreenia ja kerrospaksuudet riittäviä katoilta tuleville melko pienille vesimäärille. Kattovesiä voidaan myös pitää riittävän puhtaina, jotta se soveltuvat maaperäimeytykseen. Kattovesiä voidaan tonttikohtaisesti imeyttää maahan Sieponpolun ja Sieponrinteen alueilla. Hulevesien imeytyksellä tällä alueella aiheutetaan mahdollisimman vähän muutoksia alueen länsipuolella olevan lähteen virtaamaan. Sieponpolun ja Sieponrinteen alue sijaitsee moreenipeitteisellä kalliomäellä, joten vedet valuvat alueelta luontaisesti ympäröivään metsään ja puistoalueelle. Kalliorannan länsireunalla sekä Ruukinrannan alueella kattojen hulevedet voidaan tonttikohtaisesti imeyttää maahan, vaikka alueen kerrospaksuudet ovat melko pienet. Vedet valuvat alueelta kallionmuotoja seuraten vesistöön. Maaperään imeytys hidastaa virtaamaa ja vähentää vesistöön hulevesien mukana valuvan kiintoaineksen määrää.

11 16WWE ESITYS HULEVESIEN HALLITSEMISEKSI Asemakaavaluonnoksen mukaiselle alueelle on laadittu yleissuunnitelma hulevesien keräilystä ja johtamisesta. Yleissuunnitelma on esitetty koko laajuudessaan seuraavassa havainnekuvassa (Kuva 8). Kuva 8 Sinitaipaleen alueen hulevesien keräilyn ja johtamisen yleissuunnitelma

12 Hulevesijärjestelmän suunnitelmassa hulevesiviemärien linjaukset tonttiliitokset on esitetty alustavasti. Hulevesiviemärit on kuvassa esitetty vihreällä ja niitä täydentävät avoojat ja uomat on esitetty punaisella. Lähes koko hulevesijärjestelmä on uusia rakenteita. Tulevassa hulevesijärjestelmässä on hyödynnetty eräitä olemassa olevia avouomia, jotka on edellisessä kuvassa vahvennettu mustalla reunaviivalla. Kiinteistöt, joiden hulevedet voidaan johtaa kiinteistökohtaisin järjestelyin maastoon, on merkitty kuvassa sinisellä rasterilla. Muut kiinteistöt (vihreä rasteri) liittyvät rakennettavaan hulevesiviemäriin. Koska Sinitaipaleen alue on maanpinnanmuodoiltaan nykyisellään hyvin tasainen on seuraavassa kuvassa esitetty alustava pituusleikkaus hulevesien johtamisreitistä Sääksenkynnen katualueelta Kurpanpuiston kosteikkoon (Kuva 9). 11 Kuva 9 Hulevesiä johtavan reitin alustava pituuspoikkileikkaus välillä Sääksenkynsi- Kurpanpuiston kosteikko 4.1 Hulevesien hallinnan keinot Sinitaipaleen alueella Seuraavissa kappaleissa ( ) on esitettyjä toteuttamisen kannalta keskeisiä periaatteita, vaatimuksia ja rakenteita periaatteellisella tasolla Hulevesien imeyttäminen Sinitaipaleen alueen sadevesiä voidaan imeyttää rajoitetusti kiinteistökohtaisin ratkaisuin maaperäolosuhteiden niin salliessa. Tässä selvityksessä on alustavasti arvioitu hulevesien imeyttämisen mahdollisuukset kaava-alueella. Maaperäolosuhteiden perusteella on kuvassa 10 esitetty (vinoruuturasterilla) maaperäolosuhteiltaan hyvin vettäläpäisevät alueet. Yleissuunnitelmassa (Kuva 8) on alustavasti esitetty rasterilla ne kiinteistöt, joiden tulee toteuttaa kiinteistökohtainen hulevesien imeyttäminen. Tämän selvityksen Liitteessä 2 on esitetty hulevesien kiinteistökohtaisen imeytysrakenteen toteutuksen kriteerit ja mitoitusperiaatteet. Ohjeissa esitettyjä vaatimuksia maaperän laadusta ja vedenläpäisevyydestä on tulkittu Sinitaipaleen alueella väljemmin ja suunnitelmassa on edellytetty hulevesien imeytystä myös alueilla, joilla voidaan odottaa hulevesien imeytymisen olevan hidasta. Laajemmalla imeyttämisen soveltamisella voidaan paremmin vähentää rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia alueelliseen vesitasapainoon. Kiinteistökohtaista imeyttämisvelvoitetta voidaan joutua rajoittamaan esitetystä mikäli kalliopinta tai pohjavedenpinta ovat liian korkealla. Kalliopinnan tai kohteessa vallitsevan pohjavedenpinnantason yläpuolella ja imeytysrakenteen alapuolella tulisi olla vähintään yksi metri imeytykseen soveltuvaa maa-ainesta.

13 Kiinteistön haltija vastaa rakenteen toteutuksesta ja ylläpidosta. Imeytysrakenne muodostaa osan kiinteistön sade- ja kuivatusvesien hallintajärjestelmästä ja hyvin toimiakseen edellyttää kiinteistönhaltijalta normaalia vuosittaista ylläpitoa, mm. säännöllisen puhdistamisen kaivoon mahdollisesti kertyvistä roskista. Imeytysratkaisuiden toteuttamisesta tulee huolehtia erityisesti Sieponpolun ja Sieponrinteen korttelialueilla niillä kiinteistöillä läheisen luonnonlähteen vesitasapainon takaamiseksi. Tällä alueella järjestetään kiinteistökohtainen imeyttäminen verrattain puhtaille kattovesille. Imeytys toteutetaan niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat edellisen kuvan osoittamalla vinoruuturasteroidulla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. 12 Kuva 10 Hulevesien imeyttämiseen soveltuvata alueet (vinoruuturasteri) Edellisen kuvan vihreä aluerajaus on luonnosvaiheen kaavarajaus, joka ei kaikilta osin vastaa tämän työn suunnittelualueen rajausta Hulevesien johtaminen maastoon Yksittäisten kiinteistöjen hulevedet voidaan johtaa suoraan maastoon (rakentamattomalle puistoalueelle) pinnanmuotojen ja muiden olosuhteiden ollessa sopivia. Tässä selvityksessä on alustavasti arvioitu ne kiinteistöt joiden hulevedet voidaan osittain johtaa maastoon (siniset alueet, Kuva 8). Hulevedet johdetaan maastoon kiinteistölle rakennettavia pintapainanteita pitkin. Maastossa yksittäisten kiinteistöjen hulevedet imeytyvät maaperään. Hulevesien purkautuessa tontilta voimakkaasti viettävään tai muutoin

14 eroosioherkkään maastoon on huolehdittava riittävästä eroosiosuojauksesta ja virtaaman rauhoittamisesta jo rakennettavalla kiinteistöllä ennen maastoon johtamista. Maanpäällisten hulevesien johtaminen on suunniteltava siten, etteivät hulevedet voi kulkeutua ja vahingoittaa naapurikiinteistöjä ja rakennuksia Hulevesien viivyttäminen ja kosteikkokäsittely Hulevesivirtaamien viivyttämiseksi rakennetaan kosteikot Kurpanpuistoon ja Sieponrinteeseen. Näiden kosteikkojen tarkoituksena on sekä tasata rakentamisen myötä äärevöityviä hulevesivirtaamia, ylläpitää alueen vesitalouden tasapainoa että pidättää hulevesien mukana kulkeutuvaa kiintoainesta. Sieponrinteen kosteikkopainanteen toteutus edellyttää kiertävien penkereiden sekä vesien johtamisjärjestelyiden suunnittelua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kosteikosta purkautuvan virtaaman rajoittamiseen myös pienemmillä virtaamilla. Kurpanpuiston kosteikosta ei tarvitse rakentaa vesistöön johtavaa varsinaista hulevesiuomaa. Kosteikkoon johdettavien hulevesien virtaus rauhoitetaan louhe- tms. rakenteella ennen kosteikkoon johtamista. Virtaaman rauhoittamisella ehkäistään voimakkaiden virtaamien aiheuttamia eroosiovaikutuksia. Kosteikossa hulevedet saavat normaalitilanteessa imeytyä maaperän turvekerroksiin. Kosteikosta on kuitenkin valmisteltava uomapainanne / virtausreitti, jota pitkin tulvivan kosteikon vedet pääsevät virtaamaan hallitusti vesistöön. Näihin järjestelyihin liittyen tulee kosteikon nykyisiä ojauomia kehittää ja hyödyntää. Tarvittaessa kosteikon halkaisevia nykyisiä ojia voidaan joutua jopa sulkemaan ja täyttämään jotta riittävä imeytyminen on alueella mahdollista. Kurpanpuiston kosteikko Sieponrinteen kosteikko Kuva 11 Hulevesien viivyttäminen Kurpanpuiston ja Sieponrinteen kosteikoissa Edellisessä kuvassa on esitetty hulevesikosteikkojen sijoittuminen ja niihin kohdistuvat vesienjohtamisjärjestelyt. Kiinteistöille piirretyt nuolet tarkoittavat että kyseisillä kiinteistöillä on mahdollista johtaa kiinteistön hulevesiä hallitusti suoraan viheralueelle.

15 4.1.4 Hulevesien viivyttäminen katualueella 16WWE1623 Sinitaipaleen, Kalliorannan sekä Sääksenkynnen katujen risteysalueen välittömään läheisyyteen voidaan sijoittaa hulevesiä viivyttävä painanne. Painanteen muoto ja lopullinen sijoittuminen katualueen ja tonttien väliin määritetään tulevassa suunnittelussa, mutta oheisessa suunnitelmakuvassa esitetyt alustavat korkeustasot ovat edellytyksenä hulevesien viivyttämiselle ja poisjohtamiselle. Tämän hulevesirakenteen merkitys painottuu virkistyksellisiin tavoitteisiin ja hulevesien huomioimiseen osana muuta viher- ja katurakentamista. Rakenteen merkitys hulevesien alueellisen imeyttämisen ja alueellisen tulvasuojelun parantamiseen on vähäinen. 14 Sinitaipaleen Sääksenkynnen hulevesipainanne Kuva 12 Hulevesien viivyttäminen 4.2 Katualueet Katualueiden hulevedet johdetaan katuja reunustaviin viherpainanteisiin, ojiin tai sadevesiviemäreihin. 4.3 Purouomat ja avo-ojat Hulevesijärjestelmään on suositeltu sisällytettäväksi myös avo-ojia ja viheralueille rakennettavia avouomia. Viheralueille sijoittuvissa rakennettavissa avouomissa tulee välttää suoraviivaisia linjauksia. Ohessa on esitetty esimerkki rakennetusta hulevesiä johtavasta purouomasta (Kuva 13). Avouomat soveltuvat hyvin väljästi rakennettaville alueille. Avo-ojat pystyvät viemäreitä paremmin mukautumaan määrällisiin ylikuormitustilanteisiin ja osaltaan vähentävät tulvimisen riskiä alueella. Purouomien ja avo-ojien tulvasuojelun kannalta kriittisiä rakenteita ovat rumpurakenteet, joiden oikea mitoitus ja säännöllinen ylläpito varmistavat järjestelmän hyvän toiminnan.

16 16WWE Kuva 13 Hulevesiä johtava purouoma, esimerkkiratkaisu Vantaalta Kuva 14 Purouoman poikkileikkaus, periaatekuva Hulevesikosteikoista purkautuvan virtaaman hallinta Hulevesiä viivytetään ja käsitellään alueelle sijoittuvissa Kurpanpuiston ja Sieponrinteen kosteikoissa. Hulevedet johdetaan kosteikkoihin avouomia pitkin, joiden eroosiosuojauksesta tulee huolehtia. Kosteikkoista poistuvan veden virtausta säädellään virtaamansäätörakenteella, joka mahdollistaa veden padottumisen lammikkoon (Kuva 15).

17 16 Kuva 15 Padon virtaamansäätörakenteen periaatekuva Edellisessä kuvassa on esitetty lammikon vedenpintaa ja siihen padottuvaa vesimäärää ohjaavan rakenteen periaatekuva. Tarkoituksena on että rakenteesta pääsee purkautumaan mitoitusvirtaama ilman että siitä aiheutuu hallitsematonta tulvimista lammikossa tai siihen johtavassa purouomassa. Lammikon tehokas hyödyntäminen mitoitustilannetta vähäisempien tilanteiden padottamisessa edellyttää virtaamansäätörakenteelta edellisessä kuvassa esitetyn kaltaista purkautumiskäyrää. Virtaamansäätörakenne voi olla esimerkiksi kuvassa esitetyn kaltainen muotoiltu patokynnys, jonka muoto ja tuleva korkeusasema tulee määritellä hulevesijärjestelmän yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 4.5 Kiinteistöjen vesien johtaminen maastoon Hulevesien ohjaamiseen tonteilta maastoon tulee käyttää ensisijaisesti viherpainanteita ja toissijaisesti kivettyjä pintavesikouruja. Painanteen kaltevuus on vähintään 1 % ja siihen on upotettu kivisiä kynnyksiä, jotka hidastavat ja tasaavat virtaamaa. Kuva 16 Hulevesiä johtavan viherpainanteen poikkileikkaus. Seuraavassa kuvassa on esitetty mahdollisia rakenneratkaisuja tonttien pintavesikouruiksi.

18 17 Kuva 17 Kivettyjen pintavesikourujen rakenteet. Lähde: Lemminkäisen kiviasentajan käsikirja. Hulevesien purkautuessa tontilta voimakkaasti viettävään tai muutoin eroosioherkkään maastoon on huolehdittava riittävästä eroosiosuojauksesta ja virtaaman rauhoittamisesta jo rakennettavalla kiinteistöllä ennen maastoon johtamista. 4.6 Tulvasuojeluratkaisut kaava-alueella Taajamatulvien suojelun kannalta on tärkeää tasata hulevesivirtaamia suunnittelualueen sisällä hulevesiä viivyttämällä ja imeyttämällä. Paikallisesti tulvasuojelu huomioidaan hulevesirakenteiden riittävällä mitoituksella. Tämä tarkoittaa keskeisten hulevesirakenteiden mitoittamista kerran kymmenessä vuodessa toistuvan rankkasateen virtaamilla. Tätä voimakkaampien rankkasateiden aiheuttamat pintavalunnat johdetaan tulvareittejä pitkin pintavaluntana alueen hulevesijärjes-

19 telmän rungon muodostaviin purouomiin. Rakennetuilla korttelialueilla tulvareitit noudattavat pintavaluntareittejä. Katualueiden suunnittelussa ja kiinteistöjen piha-alueiden korkeustasojen määrittämisessä tulee ottaa huomioon ääritilanteiden aikaisten tulvavesien kulkeutuminen katualueita pitkin viheralueelle ja edelleen vesistöön Hulevesijärjestelmän toteuttamisen ajoittamisesta Suositeltavaa olisi että alueelle suunnitellut kosteikot toteutettaisiin ennen alueen muuta rakentamista, koska rakentamisen aikana hulevesien kiintoainespitoisuudet voivat muodostua erittäin suuriksi. Purouomaa ei välttämättä tarvitse heti rakentaa lopullisessa laatutasossaan. Purouoman luiskien viimeistely ja muu uoman rakentaminen lopulliseen muotoonsa voidaan hyvin tehdä vasta muun puistorakentamisen yhteydessä. Muun hulevesijärjestelmän osalta hulevesien työnaikainen johtaminen voidaan hoitaa väliaikaisin avo-ojin ennen lopullisten hulevesien johtamisreittien valmistumista. 5 YHTEENVETO Sinitaipaleen kaava-alueen rakentamisen vaikutukset pintavesiin ovat paikallisesti merkittäviä rakentamisen välittömässä läheisyydessä. Merkittävin kaava-alueen valuma-alue on Kurpanpuistoon purkautuva purouoma, jonka valuma-alueen laajuus tulee säilymään nykyisellään. Valuma-alueen maankäyttö muuttuu n. 15 hehtaarin alueella kun koko valuma-alueen pinta-ala on n. 55 hehtaaria. Kaava-alueen hulevesijärjestelyillä on pyritty vähentämään alueen rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia läheisiin pienvesistöihin. Kaava-alueen rakentamisen myötä alueen hulevesiolosuhteet äärevöityvät mutta muutos ei ole erityisen merkittävä johtuen osittain kaava-aluetta laajemmasta valuma-alueesta ja toisaalta alueelle suunnitellun rakentamisen väljyydestä. Hulevesiolosuhteiden muuttumista voidaan hillitä viheralueille sijoittuvalla hulevesien viivyttämisellä ja hulevesien kiinteistökohtaisella imeyttämisellä. Esitetyt hulevesien hallintaratkaisut painottuvat hulevesien viivyttämiseen alueelle rakennettavissa kosteikoissa. Alueen maaperäolosuhteet rajoittavat laajamittaista hulevesien imeyttämistä. Kaava-alueen maaperä on laajalti heikosti vettä läpäisevää ja kallio tai pohjavedenpinta on monissa paikoin lähellä maanpintaa. Raportissa on kuitenkin löydetty eräitä alueita joilla hulevesien imeyttäminen on mahdollista ja eräissä tapauksissa jopa välttämätöntä. Kaava-alueella sijaitsevat luonnonlähteen vesitasapainon ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää säilyttää sadevesien imeytymisen edellytykset Sieponrinteen ja Sieponpolun korttelialueella. Kurpanpuistoon ja Sieponrinteeseen sijoittuvien kosteikkopainanteiden rooli on keskeinen alueelle hulevesien määrällisessä ja laadullisessa hallinnassa. Kurpanpuiston kosteikko sijoittuu nykyisen luonnonlähteen läheisyyteen, mutta sitä alemmalle korkeustasolle, eikä siitä siten aiheudu haitallisia vaikutuksia lähteen vesitasapainoon.

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 9M409026 6.4.2009 Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

RYKMENTINPUISTON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RYKMENTINPUISTON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUUSULA RYKMENTINPUISTON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS HULEVESIEN HALLINTA TUUSULAN KUNTA, HYRYLÄ 3.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA ALUEEN NYKYTILA... 4 2.1. SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI

PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI MAISEMA JA PAIKKA SELVITYS PARKKIARON OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI Maisemarakenne ja maiseman yleispiirteet Osayleiskaava-alueen maiseman perusrakenne

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelma Raportti 24.3.2015 24.3.2015 1 (12) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011 Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki 18.11.2011

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen käsittely

Hulevesien luonnonmukainen käsittely 1 Hulevesien luonnonmukainen käsittely Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa 27.2.2013 OULU MAISEMA-ARKKITEHTI ANTTI-JAAKKO KOSKENNIEMI 2 HULEVESIEN HALLINTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Esityksen

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan Lahdessa

Hulevedet hallintaan Lahdessa Hulevedet hallintaan Lahdessa Hulevedet hallintaan Lahdessa KILPAILUN TAVOITTEET Löytää uusia hulevesien hallinnan ja käsittelyn ratkaisuja, jotka sopivat Lahden kaupungin ja rakennusyritysten käyttöön.

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen hallinta

Hulevesien luonnonmukainen hallinta Outi Salminen,TKK Vesitalous ja vesirakennus 1.10.2008 Hulevesien luonnonmukainen hallinta Käsitteestä pähkinänkuoressa Luonnonmukaisten suunnitteluperiaatteiden ja tekniikoiden avulla voidaan vähentää

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Hulevesien määrä tulee kasvamaan Syitä on kaksi: kaupunkirakenteen

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 1 (10) Liite 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 Läpäisevät pinnoitteet... 4 Viherkatot... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen

Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Kuvalähde: Ramboll Rakennuttajan näkökulma hulevesien suunnitteluun ja toteutukseen Miia Ajo SRV Yhtiöt Oyj Hulevedet 2.0 seminaari, Espoo 19.1.2017 Esityksen esimerkkialueet Vermontie (Siemensin alue,

Lisätiedot

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA Raportti 0521-P10495 7.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Konstunrannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Taipalsaari

Konstunrannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Taipalsaari Taipalsaari 22.4.2016 22.4.2016 1 (17) Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUE... 3 2.1 Suunnittelualueen sijainti ja maankäyttö... 3 2.2 Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet... 4 3 LIIKENNE JA KADUT... 5

Lisätiedot

VUORESKESKUS IDÄN KORTTELEIDEN RAKEN- TAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA- SUUNNITELMA

VUORESKESKUS IDÄN KORTTELEIDEN RAKEN- TAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA- SUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI VUORES-PROJEKTI VUORESKESKUS IDÄN KORTTELEIDEN RAKEN- TAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA- SUUNNITELMA SUUNNITTELUOHJE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23396 SUUNNITTELUOHJE I Bossmann

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

LIITE 2. Sisältö. Rakennustyömailla muodostuvien hulevesien hallinta, esimerkkikuvia

LIITE 2. Sisältö. Rakennustyömailla muodostuvien hulevesien hallinta, esimerkkikuvia Liite 2 1 (6) LIITE 2 Rakennustyömailla muodostuvien hulevesien hallinta, esimerkkikuvia Sisältö Hulevesien hallintarakenteet yleisillä alueilla... 2 Eroosion hallinta... 3 Hulevesien hallinta työmaa-alueilla...

Lisätiedot

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Kuvitteellisessa Purola kaupungissa on hyvin monenlaista maankäyttöä. Kaupungista löytyy asuinalueita, teollisuusaluetta,

Lisätiedot

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma 20.11.2012 Hulevesien hallinta SUUNNITTELUN AIKAINEN ORGANISAATIO: Tilaaja: Konsultti: WSP Finland Oy Petri Saarikoski (projektipäällikkö Niemenranta2)

Lisätiedot

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA

NIEMENRANNAN OSAYLEISKAVAAN MUKAISEN HULEVESISELVITYKSEN TARKISTAMINEN HULEVESIMALLINNUKSELLA (5) NIEMENRANNAN OSAYLEISKAAAN MUKAISEN HULEESISELITYKSEN TARKISTAMINEN HULEESIMALLINNUKSELLA L:\000\0850_NIEMENRANTA\_CAD\_Tyo\Lha\Hulevesi_suunnitelma\RAPORTTI_h ulevesimalli_edit.doc Mall: Rapport -

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Puhutaan Tammelan pihoista ja vesistä tilaisuus 13.6.2016 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvitysalue ja lähtökohtia työlle 2 Selvitysalueen muodostaa Tammelan

Lisätiedot

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 Vaasan kaupunki Kaavoitus 2011 SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Ekologinen hulevesien käsittely...4 2.1. Ekologinen hulevesien käsittely

Lisätiedot

Tampere/ Kissanmaa/ 8480

Tampere/ Kissanmaa/ 8480 ID- numero 796 678 Hulevesiselvitys 24.01.2013 päivitetty 15.7.2014 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen

Lisätiedot

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen

SRV. KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen. Timo Nikulainen KerCa logistiikka-alueen hulevesien hallintajärjestelmän kehittäminen Timo Nikulainen 26.6.2012 26.6.2012 1 (13) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 HULEVESIENHALLINTARATKAISUN KEHITTÄMINEN... 2 2.1 Karhuntassun

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali

Stena Recycling Oy Vantaan terminaali Alustava hulevesien käsittely- ja johtamissuunnitelma Pailamo & Nikulainen Liite 1 13.11.2013 13.11.2013 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTAA... 2 2 ÖLJYNEROTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTEELLINEN KUVAUS... 2 3 SADEVESIVIEMÄRIN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 SUUNNITELMASELOSTUS Projekti 1510004515 Päivämäärä 14.11.2014 8.1.2015; lisätty kappale 2.3 Tilaaja Rauman kaupunki RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 Kuva: Rauman kaupunki,

Lisätiedot

Tammelan hulevesiselvitys

Tammelan hulevesiselvitys Tammelan hulevesiselvitys Tammelan kaupunkisuunnittelukahvila 2.2.2017 Perttu Hyöty, Sito Oy When infrastructure counts. Selvityksen tarkoitus ja selvitysalue 2 Tarkoituksena selvittää nykyisen hulevesijärjestelmän

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

HEINOLA, HEIKKIMÄKI KUNNALLISTEKNIIKAN JA ALUEEN TASAUKSEN YLEISSUUNNITELMA

HEINOLA, HEIKKIMÄKI KUNNALLISTEKNIIKAN JA ALUEEN TASAUKSEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Heinolan kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 24.7.2014 Viite 1510011290 HEINOLA, HEIKKIMÄKI KUNNALLISTEKNIIKAN JA ALUEEN TASAUKSEN YLEISSUUNNITELMA HEINOLAN KAUPUNKI, HEINOLA,

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6.

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS. Vastaanottaja Hausjärven kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 30.6. Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.6.2016 Viite 1510025613 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKEN- NETTAVUUSSELVITYS HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu POSELY 26.11.2015 Pia Kinnunen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Maankäyttö aiheuttaa huleveden muodostumisen Hulevesien hallinnan suunnittelu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 576 083 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE ESITYKSEN SISÄLTÖ Taustatietoa Suurpellosta Lähtökohtana valumaaluetason tarkastelu Hallinta yleisillä alueilla Korttelitason hallintamenetelmät

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

Hydrologia. Munakan W-asema Kyrönjoella

Hydrologia. Munakan W-asema Kyrönjoella Hydrologia L11 Altaiden vedenkorkeudet Tilastollista hydrologiaa Munakan W-asema Kyrönjoella 15/01/2013 WETA150 Hydrologia T.Huttula 2 1 Matalan rannan W-mittaus 15/01/2013 WETA150 Hydrologia T.Huttula

Lisätiedot

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.10.2015 Luonnos Viite 1510019205 HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Tampere/ Pyynikki/ 8561

Tampere/ Pyynikki/ 8561 ID- numero 1 5 4 2 270 Hulevesiselvitys, luonnos 29.02.2016 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen ja tuleva

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Rovaniemen kaupunki SINETÄN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Hulevesien hallintaa sekä tulvariskialueita koskeva selvitys 150-P14649 30.11.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1 Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 31.10.2013 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1 YDINKESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS,

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu

Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Hulevedet ja maankäytön suunnittelu Riitta Tornivaara Ruikka Hulevesifoorumi/ SYKE, Helsinki 1 Verkkojulkaisuna http://www.ymparisto.fi/uus/julkaisut Painettuna Edita Publishing Oy, www.edita.fi/netmarket

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

Vesi kaavassa, yleiskaava

Vesi kaavassa, yleiskaava FCG Suunnittelukeskus Oy Vesi kaavassa, yleiskaava Etelä-Suomen lääninhallitus 25.9 klo 9.00-12.00 Versio 1.0 Lauri Solin 24.9.2007 2007 Vesi kaavassa, yleiskaava Mustionjoen osayleiskaavat, Karjaan kaupunki

Lisätiedot