RAPORTTI. Heinolan kaupunki. Sinitaipaleen hulevesiselvitys 16WWE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI. Heinolan kaupunki. Sinitaipaleen hulevesiselvitys 16WWE1623 29.11.2011"

Transkriptio

1 RAPORTTI 16WWE Heinolan kaupunki Sinitaipaleen hulevesiselvitys

2 Sisältö 1 1 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET 2 2 SINITAIPALEEN ALUEEN NYKYTILANNE Suunnittelualue Valuma-alue 5 3 VALMISTELTAVAN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET VESITALOUTEEN Hulevesien määrä Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet 9 4 ESITYS HULEVESIEN HALLITSEMISEKSI Hulevesien hallinnan keinot Sinitaipaleen alueella Hulevesien imeyttäminen Hulevesien johtaminen maastoon Hulevesien viivyttäminen ja kosteikkokäsittely Hulevesien viivyttäminen katualueella Katualueet Purouomat ja avo-ojat Hulevesikosteikoista purkautuvan virtaaman hallinta Kiinteistöjen vesien johtaminen maastoon Tulvasuojeluratkaisut kaava-alueella Hulevesijärjestelmän toteuttamisen ajoittamisesta 18 5 YHTEENVETO 18 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Hulevesien imeyttämiseen soveltuvat alueet Kiinteistökohtainen sadevesien imeytysratkaisu, periaateratkaisu Pituusleikkaus hulevesien johtamisesta Piirustukset Hulevesien johtaminen, kuva 1/2 Hulevesien johtaminen, kuva 2/2

3 2 1 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET Hulevesien hallinnan tavoitteena on minimoida rakentamisen aiheuttamat vesitalouden ääri-ilmiöt, kuten tulvat ja kuivuus. Yleisenä periaatteena on 1. vähentää hulevesien syntymistä rajoittamalla tiiviiden vettä läpäisemättömien pintojen määrää 2. viivyttää ja imeyttää syntyneitä hulevesiä painanteissa tai erityisissä rakennetuissa imeytysrakenteissa 3. varastoida hulevesiä väliaikaisesti ja rajoittaa poisjohdettavia maksimivirtaamia Hulevesien maaperään imeyttäminen vähentää tiivistyvän kaupunkirakenteen aiheuttamia vaikutuksia alueen vesitaloudelle. Maaperäolosuhteet on otettava aina huomioon, kun arvioidaan imeyttämisen mahdollisuuksia. Hulevesien viivyttäminen ja imeyttäminen viivästyttää hulevesien kulkeutumista eteenpäin, mutta myös pidättää hulevesien mukana kulkeutuvaa kiintoainesta. Hulevesien väliaikaisella varastoinnilla pystytään ehkäisemään hulevesien tulvimisesta aiheutuvia vahinkoja kiinteistöille tai muille rakenteille. Hulevesien viivyttämiseen ja väliaikaiseen varastointiin soveltuvia rakenteita ovat muun muassa painanteet, kosteikot, lammikot, tulvaniityt ja purouomat. Kaikki tässä raportissa esitetyt hulevesien vähentämiseen, viivyttämiseen ja varastoimiseen liittyvät toimenpiteet parantavat poisjohdettavan huleveden laatua. Kuva 1 Rakentamisen vaikutuksia alueen vesitaseeseen, periaatekuva Taulukko 1 Läpäisemättömän pinnan vaikutus hydrologisen kierron osatekijöihin (Lähde: Tornivaara-Ruikka (2006). Hulevesien käsittely maankäytön suunnittelussa.) Hydrologisten osatekijöiden osuudet Luonnontilainen alue (%) Läpäisemättömän pinnan osuus (%) Maa-alueella tapahtuva haihdunta Pintavalunta Suodattuminen maanpinnan lähellä Suodattuminen syvälle maahan Yhteensä

4 16WWE SINITAIPALEEN ALUEEN NYKYTILANNE 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Heinolan Sinilähteen kaupunginosassa nykyisten rakennettujen asuinkorttelialueiden ja Nyynäistenlahden välisellä alueella. Tällä hetkellä suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan rakentamatonta metsäaluetta. Asemapiirros suunnittelualueesta ja kuvaus alueen maaperäolosuhteista on esitetty seuraavassa kuvaparissa (Kuva 2). Kuva 2 Suunnittelualue (punainen katkoviiva) ja alueen maaperäolosuhteet Seuraavan kuvan (Kuva 3) maastomalli havainnollistaa suunnittelualueen nykyisiä korkeussuhteita. Suunnittelualue on topografialtaan varsin tasaista ja alueen sisäiset korkeuserot jäävät vähäisiksi kahta vihreällä erottuvaa ja suunnittelualueelle sijoittuvaa mäkeä lukuun ottamatta.

5 4 Kuva 3 Maastomalli alueen nykytilanteen mukaisesta topografiasta

6 16WWE Valuma-alue Maastomallikartan perusteella voidaan arvioida että suunnittelualueeseen kohdistuvan pintavalunnan muodostumisalue eli valuma-alue rajautuu idässä Myllyojantien ja rautatien tasalle. Näiden maastomallin perusteella tehtyjen havaintojen sekä hulevesiä nykyisin alueelta keräilevän järjestelmän toiminta-alueen perusteella on määritetty suunnittelualueelle kohdistuvan valuma-alueen rajaus, joka on esitetty kuvassa (Kuva 4). Kuva 4 Valuma-alueen rajaus

7 Suunnittelualueen vesitaloudellisia tunnuslukuja määrittääksemme jaoimme sen osavaluma-alueisiin. Rajaus tehtiin tulevan kaavan ja esitettävän hulevesiratkaisun perusteella. Valuma-alueiden rajaukset on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 5) ja kyseisten valuma-alueiden nykyiset ja tulevan maankäytön mukaiset pintavaluntakertoimet on esitetty kuvaa seuraavassa taulukossa (Taulukko 2). 6 Kuva 5 Sinitaival, osavaluma-alueet Taulukko 2 Sinitaipaleen kaava-alueen nykytilanteen ja tulevan maankäytön mukaiset pintavaluntakertoimet Pintavaluntakerroin [ ] Osa-alue Pinta-ala [ha] Lähtötilanne Tuleva maankäyttö Edellisen taulukon pinta-aloissa on huomioitu myös suunnittelualueen ulkopuoliset valuma-alueen yläpuoliset alueet.

8 16WWE VALMISTELTAVAN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET VESITALOUTEEN Tässä kappaleessa arvioidaan asemakaavaluonnoksen mukaisen rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia alueen vesitalouteen tilanteessa, jossa hulevesien hallintaa tukevia toimenpiteitä ei ole toteutettu. Asemakaavaluonnoksessa alueelle on sijoittumassa pientalorakentamista ja niitä ympäröiviä viheralueita. Suunnittelualueen luonne muuttuu rakentamattomasta metsäalueesta osittain rakennetuksi pientaloalueeksi. Kuva 6 Sinilähteen asemakaavaluonnos

9 3.1 Hulevesien määrä 16WWE1623 Rakennetuilla alueilla on suuri vaikutus ympäristönsä vesitaseeseen. Luonnontilaisten alueiden rakentaminen muuttaa veden normaalia kiertokulkua, kun luontaista kasvillisuutta sekä vettä pidättävää maan pintakerrosta poistetaan, painanteita tasataan ja rakennetaan heikosti vettä läpäiseviä pintoja. Sinitaipaleen alueen rakentaminen äärevöittää alueelta muodostuvien hulevesien esiintymistä. Hulevesivirtaamien maksimit kasvavat ja kuivan kauden minimivirtaamat pienenevät. Pintavalunnan määrää ja muodostumista kuvaava parametri on aluekohtainen valumiskerroin. Valumiskerroin on kyseiseltä valuma-alueelta välittömästi pintavaluntana poistuvan veden osuus alueen kokonaissadannasta erilaisten häviöiden, kuten haihtumisen, pintavarastoitumisen, imeytymisen ja pidättymisen jälkeen. Sinitaipaleen alueen tunnusluvut on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 7). 8 Alue ha 2,6 ha 2,5 ha 0,6 ha Keskivirtaama MQ (l/s) 5,2 0,24 0,23 0,06 Keskialivirtaama MNQ (l/s) Keskiylivirtaama MHQ (l/s) 161 Alivirtaama NQ (l/s) Ylivirtaama HQ (l/s) 287 Kuva 7 Sinitaipaleen kaava-alueelta muodostuvien hulevesivirtaamien tunnusluvut Valuma-alueiden virtaama-arvot arvioitiin laskennallisesti Vihdin Hovin vertailuvaluma-alueen (Hovi 11, pinta-ala 12 ha) valunta-arvojen perusteella. Valunta-arvoina käytettiin vuosien arvoja, jotka poimittiin ympäristöhallinnon OIVA- tietojärjestelmästä. Lasketut virtaama-arvot ovat suuntaa-antavia. Menetelmää käytetään yleisesti mittaustietojen puuttuessa. Pienille valuma-alueille laskettiin ainoastaan keskivirtaamat, ja alivirtaama-tilanteessa näillä alueilla virtaamien arvioitiin olevan 0 l/s. Pienille alueille ei arvioitu ylivirtaama-arvoja, sillä pienten alojen vuoksi virhemarginaali laskennassa on suuri.

10 Nykytilaisen alueen vesitaloudellinen maksimivirtaama Kurpanpuiston luontaiseen kosteikkoon purkavalta valuma-alueelta (alue 1) on 290 l/s keskivirtaaman ollessa n. 5 l/s ja alivirtaaman 0 l/s. Asemakaavaluonnoksen mukaisen maankäytön toteutuessa maksimivirtaamat kasvavat arviolta 45 %. Pienemmät osavaluma-alueet (alueet 2 4) ovat nykytilassa niin pieniä, ettei niiltä juuri synny hulevesivirtaamia eikä luontaisia virtavesiä esiinny. Näin ollen muutos näillä alueilla hulevesien esiintymisessä tulee olemaan asemakaavaisen rakentamisen myötä huomattava Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet Sinitapaleen alueelle on Heinolan kaupungin toimesta tehty rakennettavuusselvityksiä, joissa on selvitetty alueen maaperää. Ensimmäinen selvitys on Suunnittelukeskus Oy:n tekemä vuodelta Siinä alueelle tehtiin 17 painokairausta alueelle. Tarkempia pohjatutkimuksia tehtiin kesällä Tutkimusten yhteydessä tehtiin 100 painokairausta. Tarkoituksena oli saada yksi tutkimusreikä joka tontille. Tehtyjen tutkimusten perusteella kaava-alue muodostuu osittain moreenipeitteisistä kalliomäistä. Mäkien väliin jäävään kalliopainanteeseen on kerrostunut moreenin päälle savea ja silttiä. Paikoin kairauksissa todettiin myös hiekkaisia kerroksia. Pohjavedenpinnasta on neljä havaintoa alueella. Havainnot on tehty kesän 2011 kairausten yhteydessä. Pohjaveden havaintoputkia alueella ei ole. Pohjavedenpinta on alueen keskiosassa sijaitsevan teiden risteyksen kohdalla noin 0,1 m syvyydessä maanpinnasta. Myös pohjoisempana pohjavesi on melko lähellä maanpintaa, noin 1,1 1,7 m syvyydessä. Nykyisen Muurjoentien päässä pohjavedenpinta on noin 3 m syvyydessä. Hulevesien kannalta kaava-alueen maaperä ei sovellu laajamittaiseen imeytykseen. Savi- ja silttikerrosten veden johtavuus on heikko joten imeytysratkaisut saattavat aiheuttaa tulvimista. Saven ja siltin alla oleva moreenikerros on myös paikoin niin ohut, ettei imeytystä kerrosten pienen varastokertoimen takia voi tehdä. Paikallista kattovesien imeytystä voidaan suorittaa alueilla, joilla maaperä on pääasiassa moreenia ja kerrospaksuudet riittäviä katoilta tuleville melko pienille vesimäärille. Kattovesiä voidaan myös pitää riittävän puhtaina, jotta se soveltuvat maaperäimeytykseen. Kattovesiä voidaan tonttikohtaisesti imeyttää maahan Sieponpolun ja Sieponrinteen alueilla. Hulevesien imeytyksellä tällä alueella aiheutetaan mahdollisimman vähän muutoksia alueen länsipuolella olevan lähteen virtaamaan. Sieponpolun ja Sieponrinteen alue sijaitsee moreenipeitteisellä kalliomäellä, joten vedet valuvat alueelta luontaisesti ympäröivään metsään ja puistoalueelle. Kalliorannan länsireunalla sekä Ruukinrannan alueella kattojen hulevedet voidaan tonttikohtaisesti imeyttää maahan, vaikka alueen kerrospaksuudet ovat melko pienet. Vedet valuvat alueelta kallionmuotoja seuraten vesistöön. Maaperään imeytys hidastaa virtaamaa ja vähentää vesistöön hulevesien mukana valuvan kiintoaineksen määrää.

11 16WWE ESITYS HULEVESIEN HALLITSEMISEKSI Asemakaavaluonnoksen mukaiselle alueelle on laadittu yleissuunnitelma hulevesien keräilystä ja johtamisesta. Yleissuunnitelma on esitetty koko laajuudessaan seuraavassa havainnekuvassa (Kuva 8). Kuva 8 Sinitaipaleen alueen hulevesien keräilyn ja johtamisen yleissuunnitelma

12 Hulevesijärjestelmän suunnitelmassa hulevesiviemärien linjaukset tonttiliitokset on esitetty alustavasti. Hulevesiviemärit on kuvassa esitetty vihreällä ja niitä täydentävät avoojat ja uomat on esitetty punaisella. Lähes koko hulevesijärjestelmä on uusia rakenteita. Tulevassa hulevesijärjestelmässä on hyödynnetty eräitä olemassa olevia avouomia, jotka on edellisessä kuvassa vahvennettu mustalla reunaviivalla. Kiinteistöt, joiden hulevedet voidaan johtaa kiinteistökohtaisin järjestelyin maastoon, on merkitty kuvassa sinisellä rasterilla. Muut kiinteistöt (vihreä rasteri) liittyvät rakennettavaan hulevesiviemäriin. Koska Sinitaipaleen alue on maanpinnanmuodoiltaan nykyisellään hyvin tasainen on seuraavassa kuvassa esitetty alustava pituusleikkaus hulevesien johtamisreitistä Sääksenkynnen katualueelta Kurpanpuiston kosteikkoon (Kuva 9). 11 Kuva 9 Hulevesiä johtavan reitin alustava pituuspoikkileikkaus välillä Sääksenkynsi- Kurpanpuiston kosteikko 4.1 Hulevesien hallinnan keinot Sinitaipaleen alueella Seuraavissa kappaleissa ( ) on esitettyjä toteuttamisen kannalta keskeisiä periaatteita, vaatimuksia ja rakenteita periaatteellisella tasolla Hulevesien imeyttäminen Sinitaipaleen alueen sadevesiä voidaan imeyttää rajoitetusti kiinteistökohtaisin ratkaisuin maaperäolosuhteiden niin salliessa. Tässä selvityksessä on alustavasti arvioitu hulevesien imeyttämisen mahdollisuukset kaava-alueella. Maaperäolosuhteiden perusteella on kuvassa 10 esitetty (vinoruuturasterilla) maaperäolosuhteiltaan hyvin vettäläpäisevät alueet. Yleissuunnitelmassa (Kuva 8) on alustavasti esitetty rasterilla ne kiinteistöt, joiden tulee toteuttaa kiinteistökohtainen hulevesien imeyttäminen. Tämän selvityksen Liitteessä 2 on esitetty hulevesien kiinteistökohtaisen imeytysrakenteen toteutuksen kriteerit ja mitoitusperiaatteet. Ohjeissa esitettyjä vaatimuksia maaperän laadusta ja vedenläpäisevyydestä on tulkittu Sinitaipaleen alueella väljemmin ja suunnitelmassa on edellytetty hulevesien imeytystä myös alueilla, joilla voidaan odottaa hulevesien imeytymisen olevan hidasta. Laajemmalla imeyttämisen soveltamisella voidaan paremmin vähentää rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia alueelliseen vesitasapainoon. Kiinteistökohtaista imeyttämisvelvoitetta voidaan joutua rajoittamaan esitetystä mikäli kalliopinta tai pohjavedenpinta ovat liian korkealla. Kalliopinnan tai kohteessa vallitsevan pohjavedenpinnantason yläpuolella ja imeytysrakenteen alapuolella tulisi olla vähintään yksi metri imeytykseen soveltuvaa maa-ainesta.

13 Kiinteistön haltija vastaa rakenteen toteutuksesta ja ylläpidosta. Imeytysrakenne muodostaa osan kiinteistön sade- ja kuivatusvesien hallintajärjestelmästä ja hyvin toimiakseen edellyttää kiinteistönhaltijalta normaalia vuosittaista ylläpitoa, mm. säännöllisen puhdistamisen kaivoon mahdollisesti kertyvistä roskista. Imeytysratkaisuiden toteuttamisesta tulee huolehtia erityisesti Sieponpolun ja Sieponrinteen korttelialueilla niillä kiinteistöillä läheisen luonnonlähteen vesitasapainon takaamiseksi. Tällä alueella järjestetään kiinteistökohtainen imeyttäminen verrattain puhtaille kattovesille. Imeytys toteutetaan niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsevat edellisen kuvan osoittamalla vinoruuturasteroidulla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. 12 Kuva 10 Hulevesien imeyttämiseen soveltuvata alueet (vinoruuturasteri) Edellisen kuvan vihreä aluerajaus on luonnosvaiheen kaavarajaus, joka ei kaikilta osin vastaa tämän työn suunnittelualueen rajausta Hulevesien johtaminen maastoon Yksittäisten kiinteistöjen hulevedet voidaan johtaa suoraan maastoon (rakentamattomalle puistoalueelle) pinnanmuotojen ja muiden olosuhteiden ollessa sopivia. Tässä selvityksessä on alustavasti arvioitu ne kiinteistöt joiden hulevedet voidaan osittain johtaa maastoon (siniset alueet, Kuva 8). Hulevedet johdetaan maastoon kiinteistölle rakennettavia pintapainanteita pitkin. Maastossa yksittäisten kiinteistöjen hulevedet imeytyvät maaperään. Hulevesien purkautuessa tontilta voimakkaasti viettävään tai muutoin

14 eroosioherkkään maastoon on huolehdittava riittävästä eroosiosuojauksesta ja virtaaman rauhoittamisesta jo rakennettavalla kiinteistöllä ennen maastoon johtamista. Maanpäällisten hulevesien johtaminen on suunniteltava siten, etteivät hulevedet voi kulkeutua ja vahingoittaa naapurikiinteistöjä ja rakennuksia Hulevesien viivyttäminen ja kosteikkokäsittely Hulevesivirtaamien viivyttämiseksi rakennetaan kosteikot Kurpanpuistoon ja Sieponrinteeseen. Näiden kosteikkojen tarkoituksena on sekä tasata rakentamisen myötä äärevöityviä hulevesivirtaamia, ylläpitää alueen vesitalouden tasapainoa että pidättää hulevesien mukana kulkeutuvaa kiintoainesta. Sieponrinteen kosteikkopainanteen toteutus edellyttää kiertävien penkereiden sekä vesien johtamisjärjestelyiden suunnittelua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kosteikosta purkautuvan virtaaman rajoittamiseen myös pienemmillä virtaamilla. Kurpanpuiston kosteikosta ei tarvitse rakentaa vesistöön johtavaa varsinaista hulevesiuomaa. Kosteikkoon johdettavien hulevesien virtaus rauhoitetaan louhe- tms. rakenteella ennen kosteikkoon johtamista. Virtaaman rauhoittamisella ehkäistään voimakkaiden virtaamien aiheuttamia eroosiovaikutuksia. Kosteikossa hulevedet saavat normaalitilanteessa imeytyä maaperän turvekerroksiin. Kosteikosta on kuitenkin valmisteltava uomapainanne / virtausreitti, jota pitkin tulvivan kosteikon vedet pääsevät virtaamaan hallitusti vesistöön. Näihin järjestelyihin liittyen tulee kosteikon nykyisiä ojauomia kehittää ja hyödyntää. Tarvittaessa kosteikon halkaisevia nykyisiä ojia voidaan joutua jopa sulkemaan ja täyttämään jotta riittävä imeytyminen on alueella mahdollista. Kurpanpuiston kosteikko Sieponrinteen kosteikko Kuva 11 Hulevesien viivyttäminen Kurpanpuiston ja Sieponrinteen kosteikoissa Edellisessä kuvassa on esitetty hulevesikosteikkojen sijoittuminen ja niihin kohdistuvat vesienjohtamisjärjestelyt. Kiinteistöille piirretyt nuolet tarkoittavat että kyseisillä kiinteistöillä on mahdollista johtaa kiinteistön hulevesiä hallitusti suoraan viheralueelle.

15 4.1.4 Hulevesien viivyttäminen katualueella 16WWE1623 Sinitaipaleen, Kalliorannan sekä Sääksenkynnen katujen risteysalueen välittömään läheisyyteen voidaan sijoittaa hulevesiä viivyttävä painanne. Painanteen muoto ja lopullinen sijoittuminen katualueen ja tonttien väliin määritetään tulevassa suunnittelussa, mutta oheisessa suunnitelmakuvassa esitetyt alustavat korkeustasot ovat edellytyksenä hulevesien viivyttämiselle ja poisjohtamiselle. Tämän hulevesirakenteen merkitys painottuu virkistyksellisiin tavoitteisiin ja hulevesien huomioimiseen osana muuta viher- ja katurakentamista. Rakenteen merkitys hulevesien alueellisen imeyttämisen ja alueellisen tulvasuojelun parantamiseen on vähäinen. 14 Sinitaipaleen Sääksenkynnen hulevesipainanne Kuva 12 Hulevesien viivyttäminen 4.2 Katualueet Katualueiden hulevedet johdetaan katuja reunustaviin viherpainanteisiin, ojiin tai sadevesiviemäreihin. 4.3 Purouomat ja avo-ojat Hulevesijärjestelmään on suositeltu sisällytettäväksi myös avo-ojia ja viheralueille rakennettavia avouomia. Viheralueille sijoittuvissa rakennettavissa avouomissa tulee välttää suoraviivaisia linjauksia. Ohessa on esitetty esimerkki rakennetusta hulevesiä johtavasta purouomasta (Kuva 13). Avouomat soveltuvat hyvin väljästi rakennettaville alueille. Avo-ojat pystyvät viemäreitä paremmin mukautumaan määrällisiin ylikuormitustilanteisiin ja osaltaan vähentävät tulvimisen riskiä alueella. Purouomien ja avo-ojien tulvasuojelun kannalta kriittisiä rakenteita ovat rumpurakenteet, joiden oikea mitoitus ja säännöllinen ylläpito varmistavat järjestelmän hyvän toiminnan.

16 16WWE Kuva 13 Hulevesiä johtava purouoma, esimerkkiratkaisu Vantaalta Kuva 14 Purouoman poikkileikkaus, periaatekuva Hulevesikosteikoista purkautuvan virtaaman hallinta Hulevesiä viivytetään ja käsitellään alueelle sijoittuvissa Kurpanpuiston ja Sieponrinteen kosteikoissa. Hulevedet johdetaan kosteikkoihin avouomia pitkin, joiden eroosiosuojauksesta tulee huolehtia. Kosteikkoista poistuvan veden virtausta säädellään virtaamansäätörakenteella, joka mahdollistaa veden padottumisen lammikkoon (Kuva 15).

17 16 Kuva 15 Padon virtaamansäätörakenteen periaatekuva Edellisessä kuvassa on esitetty lammikon vedenpintaa ja siihen padottuvaa vesimäärää ohjaavan rakenteen periaatekuva. Tarkoituksena on että rakenteesta pääsee purkautumaan mitoitusvirtaama ilman että siitä aiheutuu hallitsematonta tulvimista lammikossa tai siihen johtavassa purouomassa. Lammikon tehokas hyödyntäminen mitoitustilannetta vähäisempien tilanteiden padottamisessa edellyttää virtaamansäätörakenteelta edellisessä kuvassa esitetyn kaltaista purkautumiskäyrää. Virtaamansäätörakenne voi olla esimerkiksi kuvassa esitetyn kaltainen muotoiltu patokynnys, jonka muoto ja tuleva korkeusasema tulee määritellä hulevesijärjestelmän yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 4.5 Kiinteistöjen vesien johtaminen maastoon Hulevesien ohjaamiseen tonteilta maastoon tulee käyttää ensisijaisesti viherpainanteita ja toissijaisesti kivettyjä pintavesikouruja. Painanteen kaltevuus on vähintään 1 % ja siihen on upotettu kivisiä kynnyksiä, jotka hidastavat ja tasaavat virtaamaa. Kuva 16 Hulevesiä johtavan viherpainanteen poikkileikkaus. Seuraavassa kuvassa on esitetty mahdollisia rakenneratkaisuja tonttien pintavesikouruiksi.

18 17 Kuva 17 Kivettyjen pintavesikourujen rakenteet. Lähde: Lemminkäisen kiviasentajan käsikirja. Hulevesien purkautuessa tontilta voimakkaasti viettävään tai muutoin eroosioherkkään maastoon on huolehdittava riittävästä eroosiosuojauksesta ja virtaaman rauhoittamisesta jo rakennettavalla kiinteistöllä ennen maastoon johtamista. 4.6 Tulvasuojeluratkaisut kaava-alueella Taajamatulvien suojelun kannalta on tärkeää tasata hulevesivirtaamia suunnittelualueen sisällä hulevesiä viivyttämällä ja imeyttämällä. Paikallisesti tulvasuojelu huomioidaan hulevesirakenteiden riittävällä mitoituksella. Tämä tarkoittaa keskeisten hulevesirakenteiden mitoittamista kerran kymmenessä vuodessa toistuvan rankkasateen virtaamilla. Tätä voimakkaampien rankkasateiden aiheuttamat pintavalunnat johdetaan tulvareittejä pitkin pintavaluntana alueen hulevesijärjes-

19 telmän rungon muodostaviin purouomiin. Rakennetuilla korttelialueilla tulvareitit noudattavat pintavaluntareittejä. Katualueiden suunnittelussa ja kiinteistöjen piha-alueiden korkeustasojen määrittämisessä tulee ottaa huomioon ääritilanteiden aikaisten tulvavesien kulkeutuminen katualueita pitkin viheralueelle ja edelleen vesistöön Hulevesijärjestelmän toteuttamisen ajoittamisesta Suositeltavaa olisi että alueelle suunnitellut kosteikot toteutettaisiin ennen alueen muuta rakentamista, koska rakentamisen aikana hulevesien kiintoainespitoisuudet voivat muodostua erittäin suuriksi. Purouomaa ei välttämättä tarvitse heti rakentaa lopullisessa laatutasossaan. Purouoman luiskien viimeistely ja muu uoman rakentaminen lopulliseen muotoonsa voidaan hyvin tehdä vasta muun puistorakentamisen yhteydessä. Muun hulevesijärjestelmän osalta hulevesien työnaikainen johtaminen voidaan hoitaa väliaikaisin avo-ojin ennen lopullisten hulevesien johtamisreittien valmistumista. 5 YHTEENVETO Sinitaipaleen kaava-alueen rakentamisen vaikutukset pintavesiin ovat paikallisesti merkittäviä rakentamisen välittömässä läheisyydessä. Merkittävin kaava-alueen valuma-alue on Kurpanpuistoon purkautuva purouoma, jonka valuma-alueen laajuus tulee säilymään nykyisellään. Valuma-alueen maankäyttö muuttuu n. 15 hehtaarin alueella kun koko valuma-alueen pinta-ala on n. 55 hehtaaria. Kaava-alueen hulevesijärjestelyillä on pyritty vähentämään alueen rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia läheisiin pienvesistöihin. Kaava-alueen rakentamisen myötä alueen hulevesiolosuhteet äärevöityvät mutta muutos ei ole erityisen merkittävä johtuen osittain kaava-aluetta laajemmasta valuma-alueesta ja toisaalta alueelle suunnitellun rakentamisen väljyydestä. Hulevesiolosuhteiden muuttumista voidaan hillitä viheralueille sijoittuvalla hulevesien viivyttämisellä ja hulevesien kiinteistökohtaisella imeyttämisellä. Esitetyt hulevesien hallintaratkaisut painottuvat hulevesien viivyttämiseen alueelle rakennettavissa kosteikoissa. Alueen maaperäolosuhteet rajoittavat laajamittaista hulevesien imeyttämistä. Kaava-alueen maaperä on laajalti heikosti vettä läpäisevää ja kallio tai pohjavedenpinta on monissa paikoin lähellä maanpintaa. Raportissa on kuitenkin löydetty eräitä alueita joilla hulevesien imeyttäminen on mahdollista ja eräissä tapauksissa jopa välttämätöntä. Kaava-alueella sijaitsevat luonnonlähteen vesitasapainon ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää säilyttää sadevesien imeytymisen edellytykset Sieponrinteen ja Sieponpolun korttelialueella. Kurpanpuistoon ja Sieponrinteeseen sijoittuvien kosteikkopainanteiden rooli on keskeinen alueelle hulevesien määrällisessä ja laadullisessa hallinnassa. Kurpanpuiston kosteikko sijoittuu nykyisen luonnonlähteen läheisyyteen, mutta sitä alemmalle korkeustasolle, eikä siitä siten aiheudu haitallisia vaikutuksia lähteen vesitasapainoon.

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007

Tampereen kaupunki Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Lahdesjärvi Lakalaivan osayleiskaavan hydrologinen selvitys: Lisäselvitys Luonnos 11.4.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Maankäyttövaihtoehto 2... 3 2.1 Valuma

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu

Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 9M409026 6.4.2009 Ylivieskan kaupunki Savarin alueen hulevesitarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Environment

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Hulevedet ja Pohjavesi

Hulevedet ja Pohjavesi Hulevedet ja Pohjavesi Keski-Pasilan suunnittelu ja rakentaminen Malmin lentokenttäalueen suunnittelu ja rakentaminen 1 Keski-Pasilan rakentaminen - Pasilan ratapihakorttelit Keskustakortteli Pasilan Ratapihakorttelit

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI

PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI MAISEMA JA PAIKKA SELVITYS PARKKIARON OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU PARKKIARON METSÄSTÄ ASUNTOALUEEKSI Maisemarakenne ja maiseman yleispiirteet Osayleiskaava-alueen maiseman perusrakenne

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelma. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelma Raportti 24.3.2015 24.3.2015 1 (12) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011 Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki 18.11.2011

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen käsittely

Hulevesien luonnonmukainen käsittely 1 Hulevesien luonnonmukainen käsittely Hulevesien hallinta maankäytön suunnittelussa 27.2.2013 OULU MAISEMA-ARKKITEHTI ANTTI-JAAKKO KOSKENNIEMI 2 HULEVESIEN HALLINTA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Esityksen

Lisätiedot

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Hulevesien määrä tulee kasvamaan Syitä on kaksi: kaupunkirakenteen

Lisätiedot

Hulevesien luonnonmukainen hallinta

Hulevesien luonnonmukainen hallinta Outi Salminen,TKK Vesitalous ja vesirakennus 1.10.2008 Hulevesien luonnonmukainen hallinta Käsitteestä pähkinänkuoressa Luonnonmukaisten suunnitteluperiaatteiden ja tekniikoiden avulla voidaan vähentää

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Hulevedet hallintaan Lahdessa

Hulevedet hallintaan Lahdessa Hulevedet hallintaan Lahdessa Hulevedet hallintaan Lahdessa KILPAILUN TAVOITTEET Löytää uusia hulevesien hallinnan ja käsittelyn ratkaisuja, jotka sopivat Lahden kaupungin ja rakennusyritysten käyttöön.

Lisätiedot

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 1 (10) Liite 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 Läpäisevät pinnoitteet... 4 Viherkatot... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

Konstunrannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Taipalsaari

Konstunrannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Taipalsaari Taipalsaari 22.4.2016 22.4.2016 1 (17) Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUE... 3 2.1 Suunnittelualueen sijainti ja maankäyttö... 3 2.2 Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet... 4 3 LIIKENNE JA KADUT... 5

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

VUORESKESKUS IDÄN KORTTELEIDEN RAKEN- TAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA- SUUNNITELMA

VUORESKESKUS IDÄN KORTTELEIDEN RAKEN- TAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA- SUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI VUORES-PROJEKTI VUORESKESKUS IDÄN KORTTELEIDEN RAKEN- TAMISEN AIKAISTEN HULEVESIEN HALLINTA- SUUNNITELMA SUUNNITTELUOHJE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23396 SUUNNITTELUOHJE I Bossmann

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA

IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy NASTOLAN KUNTA IHANAISTENRINTEEN HULEVESISUUNNITELMA Raportti 0521-P10495 7.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

LIITE 2. Sisältö. Rakennustyömailla muodostuvien hulevesien hallinta, esimerkkikuvia

LIITE 2. Sisältö. Rakennustyömailla muodostuvien hulevesien hallinta, esimerkkikuvia Liite 2 1 (6) LIITE 2 Rakennustyömailla muodostuvien hulevesien hallinta, esimerkkikuvia Sisältö Hulevesien hallintarakenteet yleisillä alueilla... 2 Eroosion hallinta... 3 Hulevesien hallinta työmaa-alueilla...

Lisätiedot

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Kuvitteellisessa Purola kaupungissa on hyvin monenlaista maankäyttöä. Kaupungista löytyy asuinalueita, teollisuusaluetta,

Lisätiedot

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 Vaasan kaupunki Kaavoitus 2011 SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Ekologinen hulevesien käsittely...4 2.1. Ekologinen hulevesien käsittely

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampere/ Kissanmaa/ 8480

Tampere/ Kissanmaa/ 8480 ID- numero 796 678 Hulevesiselvitys 24.01.2013 päivitetty 15.7.2014 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 SUUNNITELMASELOSTUS Projekti 1510004515 Päivämäärä 14.11.2014 8.1.2015; lisätty kappale 2.3 Tilaaja Rauman kaupunki RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 Kuva: Rauman kaupunki,

Lisätiedot

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.10.2015 Luonnos Viite 1510019205 HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy Rovaniemen kaupunki SINETÄN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Hulevesien hallintaa sekä tulvariskialueita koskeva selvitys 150-P14649 30.11.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE ESITYKSEN SISÄLTÖ Taustatietoa Suurpellosta Lähtökohtana valumaaluetason tarkastelu Hallinta yleisillä alueilla Korttelitason hallintamenetelmät

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina

Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina Maisema-arkkitehti Jukka Jormola Suomen ympäristökeskus, HULEGREEN-hanke Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa -seminaari 17.9.2015 Turku

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1 Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 31.10.2013 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI YDINKESKUSTAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS, VAIHE 1 YDINKESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS,

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

Tyyntä myrskyn edellä

Tyyntä myrskyn edellä Tyyntä myrskyn edellä - hulevesien ja hulevesitulvien hallinta - viitekehyksenä ajankohtaiset lakimuutokset - kunnan vastuut - kustannustehokkuus Henry Westlin, Vantaan kaupungininsinööri Ulla-Maija Rimpiläinen,

Lisätiedot

29.03.2006 RATU rankkasateet ja taajamatulvat TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen hankeosien tilanne ja välitulokset T. Karvonen ja T.

29.03.2006 RATU rankkasateet ja taajamatulvat TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen hankeosien tilanne ja välitulokset T. Karvonen ja T. 29.3.26 RATU rankkasateet ja taajamatulvat TKK:n vesitalouden ja vesirakennuksen hankeosien tilanne ja välitulokset T. Karvonen ja T. Tiihonen RATU/TKK:n osuus Laaditaan kahdentyyppisiä malleja: * taajamavesien

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten 20.10.2015 Suunnittelu ja hankkeet Infrastruktuuri on kasvun alusta Liikenneviraston väyläomaisuus Tällä hetkellä on rakenteilla kehittämishankkeita yhteensä

Lisätiedot

LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA

LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PORVOON KAUPUNKI LOVIISANTIEN YRITYSALUEEN HULEVESISUUNNITELMA LOPPURAPORTTI LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27132 Loppuraportti I (I) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1

Lisätiedot

Hulevedet uhka vai mahdollisuus?

Hulevedet uhka vai mahdollisuus? Hulevedet uhka vai mahdollisuus? Maarit Leppänen Vantaan kaupunki Kaupungistumine n + ilmastonmuutos Hulevesiä pääsee jätevesiviemäriin Hulevesien saasteet lisääntyvät synnyn estäminen Läpäisemätöntä pintaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja NURMIJÄRVEN KUNTA. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys, LUONNOS

NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja NURMIJÄRVEN KUNTA. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys, LUONNOS Vastaanottaja NURMIJÄRVEN KUNTA Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys, LUONNOS Päivämäärä 28.5.2012 Viite 82142989 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS Päivämäärä 28.5.2012 Laatija

Lisätiedot

Vesi kaavassa, yleiskaava

Vesi kaavassa, yleiskaava FCG Suunnittelukeskus Oy Vesi kaavassa, yleiskaava Etelä-Suomen lääninhallitus 25.9 klo 9.00-12.00 Versio 1.0 Lauri Solin 24.9.2007 2007 Vesi kaavassa, yleiskaava Mustionjoen osayleiskaavat, Karjaan kaupunki

Lisätiedot

JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS

JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS VALKEAKOSKEN KAUPUNKI JUTIKKALAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys

Tarvaalan tilan rakennettavuusselvitys SAARIJÄRVEN KAUPUNKI P17623 21.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS... 4 4.1 Yleistä... 4 4.2 Rakennukset... 4 4.3 Kunnallistekniikka...

Lisätiedot

lmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut - mitä Ilmasto-opas.fi tarjoaa

lmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut - mitä Ilmasto-opas.fi tarjoaa lmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut - mitä Ilmasto-opas.fi tarjoaa 11.10.2012 Projektijohtaja Pertti Tamminen Vuores Vuores Vuores kaupunkirakenteessa Vuores Vuores Topografia 13.7.2012 5.7.2012

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

82142989 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS

82142989 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 8.12.2014 Viite 82142989 NURMIJÄRVEN KUNTA KLAUKKALAN OSAYLEIS- KAAVAN HULEVESISELVITYS Päivämäärä 8.12.2014 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Hulevesien k ä sittely, Hulevesik a setit ja -tunnelit. Uudet ympäristöystävälliset ja tehokkaat ratkaisut hulevesien käsittelyyn

Hulevesien k ä sittely, Hulevesik a setit ja -tunnelit. Uudet ympäristöystävälliset ja tehokkaat ratkaisut hulevesien käsittelyyn Hulevesien k ä sittely, Hulevesik a setit ja -tunnelit Uudet ympäristöystävälliset ja tehokkaat ratkaisut hulevesien käsittelyyn Hulevesien käsittely syntypaikalla vähentää ympäristön kuormitusta Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Kaukajärven asuinalueen hulevesiselvitys Luonnos 31.10.2007

Tampereen kaupunki Kaukajärven asuinalueen hulevesiselvitys Luonnos 31.10.2007 Suunnittelupalvelut Kuntatekniikan suunnittelu Tampereen kaupunki Luonnos 31.10.2007 Mikko Kajanus Suunnitteluinsinööri 2(22) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Kangasalan kunta. Tursolan osayleiskaavan hulevesiselvitys - Loppuraportti

Kangasalan kunta. Tursolan osayleiskaavan hulevesiselvitys - Loppuraportti Tursolan osayleiskaavan hulevesiselvitys - Loppuraportti 8.4.2005 Tursolan osayleiskaavan hulevesiselvitys - Loppuraportti Sisältö: 1 JOHDANTO 1 1.1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.2 SELVITYKSEN

Lisätiedot

MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU

MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNNAN KAUPUNKI JA HÄMEENLINNNAN SEUDUN VESI OY MOREENIN HULEVESISELVITYS JA YLEISTASAUKSEN SUUNNITTELU ESIKOPIO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21374 ESIKOPIO

Lisätiedot

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI IKAALISTEN KAUPUNKI 16.11.2011 Sisältö 1 TAUSTA... 2 2 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN PERUSTEET... 2 3 HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVAN ARVIOINNIN TOTEUTUS...

Lisätiedot

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI HELSINGIN KAUPUNGISSA. Selostus arviointiaineiston nähtävillä oloa varten

HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI HELSINGIN KAUPUNGISSA. Selostus arviointiaineiston nähtävillä oloa varten FCG Finnish Consulting Group Oy HULEVESITULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI HELSINGIN KAUPUNGISSA Selostus arviointiaineiston nähtävillä oloa varten FCG Finnish Consulting Group Oy Hulevesitulvariskien alustava

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

Maiseman perustekijät Maisemarakenne

Maiseman perustekijät Maisemarakenne Maiseman perustekijät Maisemarakenne Sirpa Törrönen 14.9.2015 Maisemaelementit Maiseman perustekijät Maiseman eri osat - Kartoituksessa tuotettua materiaalia kutsutaan usein perusselvityksiksi - Myös maisemainventointi

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2.

250-AS-KEM. 2h+k+s. 59,3 m2. 2h+k+s 56,2 m2 APK APK JKP AULA PP SK/ LVK APK APK JKP JKP APK L L L APK L APK. 2h+kk+s 49,1 m2 1h+kt 31,6 m2. 250-AS-KEM 413,3 m2 250-KRSAA 453,9 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 349,1 m2 250-AS-KEM 304,9 m2 250-KRSAA 348,5 m2 51,9 m2 VK VK P 3h+k+s 80,0 m2 JK / VK +s 38, m2 AUA 59,3 m2 56,2 m2 59,3 m2 56,2 m2

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Lisätietoa TASO-hankkeen sivuilta: www.ymparisto.fi/ksu/taso - muokattavat omavalvontalomakkeet - tiivistetyt vesiensuojelusuositukset - diaesitykset

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

NOKIA, HARJUNIITTY HULEVESISELVITYS

NOKIA, HARJUNIITTY HULEVESISELVITYS HuVastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Kesäkuu 2011 NOKIA, HARJUNIITTY HULEVESISELVITYS NOKIA, HARJUNIITTY Tarkastus 06/2011 Päivämäärä 13.6.2011 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Heikki Setälä ja URCA-konsortio

Heikki Setälä ja URCA-konsortio Kaupunkien valuntavesien huomioiminen aluesuunnittelussa Kaupunkien valuntavesien Heikki Setälä huomioiminen Ja URCA-konsortio aluesuunnittelussa Heikki Setälä ja URCA-konsortio SA:n johtoryhmän kysymys:

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 11.11.2011 RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 2 Sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja taustatiedot... 4 1.1 Sijainti ja vesistöalue... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset...

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ

LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ 0 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA/ MAANKÄYTTÖ KYTÖLÄN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS 24.5.2011 1 TYÖ NRO: 408058 TILAAJA: LAHDEN KAUPUNKI KOHDE: KYTÖLÄN KAAVA-ALUE LAHTI TEHTÄVÄ: RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät

Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät Hulevesien hallintaratkaisut tänään mitoitus ja menetelmät SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA Perttu Hyöty, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Sadannasta valunnaksi Interseptio

Lisätiedot

Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012

Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012 TALOYHTIÖN HULEVESIEN KÄSITTELY Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012 Dipl.ins. Hannes Björninen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Taloyhtiön hulevesien oikeaoppinen käsittely 1. Hallinnan tavoitteet 2.

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS

VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Tilaaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.7.2014 Viite 1510013222 VANHA PORVOONTIE 256, VANTAA RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS RUSOKALLION POHJAVESISELVITYS Päivämäärä 2.7.2014 Laatija

Lisätiedot

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO Esiselvitys 30309-P11912 16.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Esiselvitys 1 ( 12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 YMPÄRISTÖSUUNNITELMA KATUKARTTA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI 19 LIITE 1 Ympäristön yleissuunnitelma: - Yleissuunnitelma

Lisätiedot