TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID"

Transkriptio

1 RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

2

3 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Suunnittelualue Topografia ja maaperä Valuma-alue 6 2 TAMPEREEN HULEVESIOHJELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET 8 3 HULEVESIEN MÄÄRÄ Kapasiteettitarkastelu 9 4 HULEVESIEN LAATU Nykytilanne Maankäytön muutoksen vaikutus 10 5 ASEMAKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINTA Hulevesien määrän hallinnan yleiset periaatteet Hulevesien laadun hallinnan yleiset periaatteet Menetelmien soveltuvuus Nuijatie 31:n alueelle Hulevesien vähentäminen, läpäisevät pinnat Imeytys ja biosuodatus/biopidätys Hulevesien virtaaman tasaus ja viivytys Hulevesien johtaminen ja tulvareitit Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta Johtopäätökset 16 Liitteet: Liite 1: Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 nykytilanne A3, mittakaava 1:1000 Liite 2: Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesien hallinta A3, mittakaava 1:1000 Päiväys/Laatija Päiväys/Tarkastanut Päiväys/Hyväksynyt Huomautukset / T.Jaatinen / J. Korkiamäki / P. Ahonen / J.Korkiamäki / J. Korkiamäki / P.Ahonen Runkovesijohdon rasitealue huomioitu

4 Sivu 2 (16) 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 1.1 Suunnittelualue Tässä työssä on laadittu hulevesiselvitys Viialan Nuijatie 31:n asemakaava-alueelle nro Selvitykseen kuuluu myös yleissuunnitelmatasoinen hulevesien hallintasuunnitelma asemakaava-alueelle. Suunnittelualue sijaitsee noin 6,5 kilometriä Tampereen keskustasta itään, osoitteessa Nuijatie 31. Kaavamuutoksen alueella sijaitsee korttelin nro 5235 tontti nro 4 sekä suojaviheralue. Alueen pinta-ala on noin 1,9 ha ja sen rajaus on esitetty kuvassa 1. Alueella on nykytilanteessa kaksi kerrostaloa, asfaltoitu piha-alue ja nurmialueita. Alueen lähiympäristössä sijaitsee kerrostaloja, rivitaloja ja pientaloja. Alue sijaitsee osittain Aakkulanharjun pohjavesialueella ja kuuluu Viinikanojan valuma-alueeseen. Liitteessä 1 on kuvattu asemakaavan 8627 hulevesienhallinnan nykytilanne.

5 Sivu 3 (16) 8627 Kuva 1. Kaava-alue (Ortokuva: kartat.tampere.fi 2016)

6 1.2 Topografia ja maaperä PÖYRY FINLAND OY Sivu 4 (16) Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueen ja sitä ympäröivän alueen maastomalli. Suunnittelualue on topografialtaan suhteellisen tasaista, maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +93,5 99,5. Asemakaava-alueen pintavedet virtaavat nykytilassa alueen lounaisosasta koilliseen ja itään. Alueen itäreunalla on suojaviheralue, jossa on nykyisiä ojapainanteita. Nykytilassa hulevedet osittain imeytyvät ja virtaavat ojaan, joka johtaa hulevesirummun kautta Santaharjuntien itäpuolelle ja lopulta Mutaojaan. Mutaoja sijaitsee topografiakuvan sinisellä alueella (maanpinnan korkeus noin +85). Kuva 2. Maastomalli suunnittelualueen topografiasta.

7 Sivu 5 (16) Maaperäkartan (Kuva 3) perusteella kaava-alueen maaperä on karkeaa hietaa. Kuitenkin Nuijatie 31:n kerrostalojen suunnittelun yhteydessä tehtyjen pohjatutkimusten mukaan maaperä on savihiesua ja hiekkaista hietaa. Karkea hieta läpäisee vettä melko hyvin, mutta hienon hiedan vedenläpäisevyys on heikkoa. Tämän vuoksi tarvitaan tarkempia pohjatutkimuksia, jotta voidaan varmistaa imeytyksen soveltuvuus hulevesien hallintamenetelmäksi. Kuva 3. Suunnittelualueen maaperätiedot (GTK 2015).

8 1.3 Valuma-alue PÖYRY FINLAND OY Sivu 6 (16) Kaava-alue sijaitsee Viinikanojan valuma-alueella (Kuva 4). Suurin osa kaava-alueella muodostuvista hulevesistä johdetaan pintavaluntana ojissa ja rummuissa Santaharjuntien itäpuolelle, josta ne purkavat Mutaojaan ja lopulta päätyvät Viinikanojaan. Osa hulevesistä luultavasti imeytyy, koska alueen nykyisten kerrostalojen kattovedet purkavat pääasiassa piha-alueen nurmipinnoille ja vähäisiä määriä myös asfaltille. Kerrostalojen piha-alueella on vain yksi ritiläkaivo, joka sijaitsee kerrostalojen välillä. Nämä vedet purkavat itäosan ojaan. Toimenpidealueen kaavamuutos lisää vain hieman valuma-alueen välitöntä pintavaluntaa. Kuvassa 5 on maastokäynnillä otettuja valokuvia asemakaava-alueen nykytilasta. Valuma-alueen rajausta on käytetty Santaharjuntien alittavan hulevesirummun (DN600) kapasiteettitarkastelussa. Alueen itäreunan suojaviheralueen oja on valuma-alueen hulevesien virtaaman tasaamisen ja hulevesien laadun kannalta merkittävä ja sitä ei tulisi putkittaa. Oja toimii myös tulvareittinä tälle laajemmalle (8,41 ha) valumaalueelle. Kuvassa 6 on valokuvia asemakaava-alueen itäosan ojapainanteesta nykytilassa (maastokäynti ). Kuva 4. Suunnittelualueen valuma-alueen rajaus.

9 Sivu 7 (16) Kuva 5. Valokuvia asemakaava-alueen piha-alueesta ja itäreunan ojasta. (Kuvat Toni Jaatinen) a) Asemakaavan alueen toinen nykyisistä kerrostaloista. Alueen nurmipihaa sekä asfaltoitua pihaväylää. b) Nykytilassa kattovedet puretaan syöksytorvista pääasiassa nurmelle, josta ne imeytyvät tai jatkavat pintavaluntana kohti itäosan ojaa. c) Alueen pihakatu, pysäköintialue ja kuvan vasemmassa reunassa oja ja sen puusto. d) Alueen itäosan ojaan purkaa luultavasti kerrostalojen välissä olevan ritiläkaivon vedet ja perustusten kuivatusvesiä (kuvassa musta muoviputki). Kuva 6. Valokuvia asemakaava-alueen itäreunan ojasta, hulevesien purkupisteen rummusta (DN600) ja Mutaojan alkupäästä. (Kuvat Toni Jaatinen) a) Kuvassa näkyy itäosan oja ja sen puusto. Taustalla asemakaava-alueen nykyiset kerrostalot. b) Itäosan ojapainanne, johon on lammikoitunut vettä. Maaperäkartan perusteella maa on karkeaa hietaa, jonka läpi myös veden suotautuminen pohjavedeksi on mahdollista. c) Asemakaava-alueen ulkopuolella oleva hulevesien purkupiste (rumpu 600 B) Santaharjuntien ali. Kuvassa myös läheisen kiinteistön kuivatusputki d) Santaharjuntien itäpuolen rummun jälkeinen oja (Mutaojan alku).

10 Sivu 8 (16) 2 TAMPEREEN HULEVESIOHJELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Alle on listattu vuonna 2012 laaditun Tampereen hulevesiohjelman mukainen prioriteettijärjestys hulevesien käsittelylle ja johtamiselle: 1. Ehkäistään hulevesien syntyä 2. Hulevedet hyödynnetään syntypaikallaan 3. Hulevesien puhdistus syntypaikallaan 4. Hulevedet viivytetään syntypaikallaan 5. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan viivyttävällä järjestelmällä 6. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemäreissä viivytysalueille ennen vesistöön johtamista 7. Hulevedet johdetaan putkistossa vesistöön Kaava-alue kuuluu Viinikanojan valuma-alueelle. Hulevesiohjelmassa on määritetty suositus hulevesien hallinnasta Viinikanojan valuma-alueelle seuraavasti: a. Pohjaveden muuttuminen on estettävä b. Iidesjärven tilaa tulee parantaa c. Viinikanojan, Vuohenojan ja Pyhäojan valuma-alueilla hulevesivirtaamia ei saa lisätä d. Pyhäjärven Viinikanlahden fosforikuormitusta tulee vähentää pitkällä aikavälillä. 3 HULEVESIEN MÄÄRÄ Taulukossa 1 on esitelty valuma-alueen pintavaluntakertoimet nykytilanteessa. Lisäksi on arvioitu kaavamuutoksen vaikutusta pintavaluntakertoimiin. Taulukko 1. Asemakaava-alueen pinta-alat ja vastaavat pintavaluntakertoimet nykytilanteessa ja kaavamuutoksen jälkeisessä tilanteessa. Nykytilanne Maankäyttö Pinta-ala [ha] Valuntakerroin Katto 0,23 0,9 Asfaltti 0,42 0,7 Nurmi 1,21 0,15 Hiekka 0,03 0,3 Yhteensä 1,89 0,37 Suunnitelma Maankäyttö Pinta-ala [ha] Valuntakerroin Katto 0,26 0,9 Asfaltti 0,48 0,7 Nurmi 1,04 0,15 Hiekka 0,11 0,3 Yhteensä 1,89 0,40

11 Sivu 9 (16) Asemakaava-alueelle on laskettu mitoitusvirtaamat perustuen nykyiseen sekä tulevaan maankäyttöön. Valuma-alueelle on laskettu mitoitusvirtaamat keskimäärin kerran kahdessa, viidessä ja 50 vuodessa toistuville rankkasadetilanteille sekä nykytilanteen että kaavamuutoksen mukaiseen maankäyttöön perustuen (taulukko 2). Mitoitussateen kesto on 5 minuuttia. Mitoitussateet perustuvat Kaupunkiliitto: B63 -julkaisusta saatuihin sadetietoihin. Taulukko 2. Maksimivirtaamat laskettuna nykyisen ja suunnitelman mukaisen maankäytön mukaan. Sateen toistuvuus, Sateen intensiteetti l/(s*ha) Pinta-ala [ha] Valuntakerroin 1/2y 200 1/5y 260 1/50y 360 Virtaaman kasvu Nykytilanne 1,89 0, l/s 182 l/s 252 l/s Suunnitelma 1,89 0, l/s 197 l/s 272 l/s 8 % Kaava-alueen hulevedet on suunniteltu johdettavaksi alueen itäreunan nykyiseen ojaan, joka sijaitsee osittain suojaviheralueella. Oja kulkee Santaharjuntien länsipuolella ja purkaa rummun (600 B) kautta Santaharjuntien ali Mutaojaan. Alueen pintavaluntakertoimen lievä nousu (0,37 0,40) aiheuttaa noin 8 % virtaaman kasvun. Koko yläpuoliseen valuma-alueeseen (8,41 ha) verrattuna virtaaman kasvu on noin 1,7 %. 3.1 Kapasiteettitarkastelu Kaava-alueen viitesuunnitelmassa nykyisen ojan kohdalle on suunniteltu pysäköintialuetta. Ojan tilantarpeeksi (leveydeksi) on arvioitu noin 4,5 metriä. Koko valuma-alueelta tuleva virtaama on noin 840 l/s (mitoitussade 1/50y, sateen kesto 15 min). Oja purkaa rummun (600 B) kautta Santaharjuntien ali Mutaojaan. Rummun kapasiteetti on riittävä keskimäärin kerran 10 vuodessa (1/10y) toistuvassa rankkasadetilanteessa. Rummun kapasiteetti kuitenkin ylittyy kerran 20 vuodessa ja sitä harvemmin toistuvissa rankkasadetilanteissa. Tällöin rumpu padottaa vesiä avo-ojaan, jolloin vedenpinta Santaharjuntien länsipuolen ojassa nousee. Veden nousu putken lähtöpuolella suurentaa virtaamaa rummun läpi. Mitoituksen mukaan rummun läpi virtaa kerran 50 vuodessa toistuvan rankkasateen aiheuttama virtaama (840 l/s) silloin, kun putken laen päällä on vettä noin 0,5 metriä.

12 Sivu 10 (16) 4 HULEVESIEN LAATU 4.1 Nykytilanne Asemakaava-alueella sijaitsee nykytilanteessa kaksi kerrostaloa, asfaltoitu piha-alue ja nurmialueita. Muuten valuma-alueella on pääosin matalia kerrostaloja ja pientaloja. Rakennusten pysäköintialueilta voi hulevesien mukana huuhtoutua polttoaineperäisiä PAH-yhdisteitä, öljyjä, rasvoja, hiilivetyjä, tiesuolaa sekä raskasmetalleja. Koska hulevedet kulkeutuvat nykytilassa pääasiassa pintavaluntana ja ojassa, osa hulevesistä saattaa imeytyä pohjavedeksi. 4.2 Maankäytön muutoksen vaikutus Kaavoituksen myötä alueen käyttötarkoitus ei muutu, mutta vettäläpäisemätöntä (katot ja asfaltti) pintaa tulee hieman enemmän. Lisäksi kaavoituksen myötä alueen itäreunan suojaviheralue, oja sekä siihen liittyvä puusto- ja kasvillisuusalue kaventuvat. Huleveden laadun kannalta muutokset ovat vähäisiä. Virtaamahuiput eivät tule kasvamaan merkittävästi, jonka vuoksi eroosion aiheuttama kiintoainekuormitus ei tule kasvamaan. Ilman toimenpiteitä nykyisen ojapainanteen veden laatua parantava vaikutus heikkenee, koska ojaa kavennetaan, jonka myötä huleveden viipymä vähenee. Lisäksi nykyisen ojapainanteen yhteydessä olevat puut ja kasvillisuus vähenevät, jolloin ne sitovat vähemmän veden mukana kulkeutuvaa kiintoainetta ja ravinteita. Asemaakaavamuutoksen ja siitä seuraavan rakentamisen yhteydessä on mahdollista eritellä kattovedet imeytykseen. Maaperän soveltuvuus imeytykselle on varmistettava lisätutkimuksilla. Rakennusten pysäköintialueilta voi hulevesien mukana huuhtoutua polttoaineperäisiä PAH-yhdisteitä, öljyjä, rasvoja, hiilivetyjä, tiesuolaa sekä raskasmetalleja, jotka ovat riski pohjaveden puhtaudelle. Tämän vuoksi imeytysrakenteiseen ei saa johtaa pihakatujen ja pysäköintialueiden vesiä, vaan ne tulee johtaa sakkapesällisten ritiläkaivojen kautta alueen itäosan ojaan ja viivyttää ennen johtamista eteenpäin. Ainoastaan puhtaita hulevesiä saa imeyttää.

13 Sivu 11 (16) 5 ASEMAKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINTA 5.1 Hulevesien määrän hallinnan yleiset periaatteet Taulukkoon 3 on koottu hulevesien määrälliseen hallintaan liittyviä menetelmiä ja niiden soveltuvuutta hulevesitulvien ehkäisyyn, virtaamien tasaamiseen ja eroosion ehkäisyyn sekä imeytymiseen ja pohjaveden muodostumiseen. Taulukko 3. Hulevesien määrällinen hallinta (Kuntaliitto, 2012). Hulevesitulvien estäminen Virtaamien tasaaminen ja eroosion ehkäisy Imeytyminen ja pohjaveden muodostuminen Hulevesien vähentäminen Läpäisevät päällysteet Viherkatot Imeytyskaivannot Imetyspainanteet Hulevesien johtaminen Kourut Viherpainanteet Rakennetut kanavat ja purot Hulevesien viivyttäminen Kosteikot Lammikot Viivytyspainanteet Viivytyskaivannot ja -säiliöt Merkittävä positiivinen vaikutus 2 Keskitasoinen positiivinen vaikutus 1 Alhainen positiivinen vaikutus

14 Sivu 12 (16) 5.2 Hulevesien laadun hallinnan yleiset periaatteet Taulukossa 6 on esitetty eri hulevesien hallintamenetelmien vaikutus hulevesien laatuun. Taulukko 6. Hulevesien hallintamenetelmien vaikutus hulevesien laatuun (Kuntaliitto, 2012). Hulevesien vähentäminen Kiintoaine Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Läpäisevät päällysteet Viherkatot E E E Imeytyskaivannot Imetyspainanteet Hulevesien johtaminen Kourut Viherpainanteet Rakennetut kanavat ja purot Hulevesien viivyttäminen Kosteikot Lammikot Viivytyspainanteet Viivytyskaivannot ja -säiliöt Hyvä puhdistuskyky, % 2 Keskitasoinen puhdistuskyky, % 1 Alhainen puhdistuskyky, 0-30 % E Ei relevantti 5.3 Menetelmien soveltuvuus Nuijatie 31:n alueelle Hulevesien määrää voidaan vähentää pienentämällä vettäläpäisemätöntä pinta-alaa. Nurmialueille voidaan sijoittaa viherpainanteita, jotka voivat toimia myös imeytyspainanteina. Pihakatujen ja pysäköintialueiden vesiä ei tule johtaa imeytyspainanteisiin tai imeytyskaivoihin. Johtamalla hulevesiä avo-ojassa ja hidastamalla veden virtausta pohjapadoilla saadaan vähennettyä huleveden kiintoainekuormaa Hulevesien vähentäminen, läpäisevät pinnat Hulevesien muodostumista vähentämällä voidaan vaikuttaa kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksiin. Lisäksi hulevesien muodostumisen vähentämisellä voidaan ehkäistä eroosiota ja siitä seuraavaa veden laadun heikkenemistä avouomissa.

15 Sivu 13 (16) Hulevesien muodostumista voidaan vähentää käyttämällä läpäiseviä pintamateriaaleja. Läpäisevien pintojen käyttäminen edellyttää hyvin kuivatettuja piharakenteita salaojin. Kuvassa 7 on esitetty esimerkki läpäisevästä päällysteestä. Kuva 7. Hulevesien muodostumista vähentävä päällyste. (Kuvat Leena Sänkiaho) Imeytys ja biosuodatus/biopidätys Alue sijaitsee Aakkulanharjun pohjavesialueella, mutta ei kuitenkaan pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Alueella tulisi tehdä tarkempia pohjatutkimuksia (kairauksia ja näytteitä), jotta voidaan varmistaa imeytyksen soveltuvuus hulevesien hallintamenetelmänä. Kuvassa 8 on esimerkki hulevesiä viivyttävästä ja hidastavasta painanteesta. Kiinteistöjen kattovedet voidaan imeyttää esimerkiksi imeytyskaivojen tai hulevesikasettien (ei kalvolla ympäröity) avulla. Imeytyskaivon etäisyys lähimmästä rakennuksesta tulee olla vähintään neljä metriä. Kiinteistöjen kuivatuksen salaojavedet johdetaan ohi imeytyskaivorakenteen sadevesiviemäriin. Imeytyskaivosta tulee olla ylivuoto sadevesiviemäriin. Imeyttävän rakenteen etäisyys pohjaveden pinnan korkeimmasta tasosta tulisi olla vähintään yksi metri. Maaperän vedenläpäisykyky tulee olla vähintään 15 mm/h. Hulevesipainanteet voivat olla imeyttäviä, jos hulevedet ovat puhtaita. Mikäli liikennealueelta johdetaan likaisia hulevesiä painanteisiin, tulee imeytyminen estää vettäläpäisemättömällä rakenteella (esim. savikerros).

16 Sivu 14 (16) Kuva 8. Hulevesiä viivyttäviä ja hidastavia viherpainanteita. (Kuvat Leena Sänkiaho) Hulevesien virtaaman tasaus ja viivytys Periaatteena on, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden (1m 3 / 100m 2 ). Kaava-alueen viivytystilavuus hulevesille tulee olla yhteensä noin 75 m 3. Jos kaikki kattovedet voidaan imeyttää, viivytystilavuudeksi tulee noin 50 m 3. Suunnitelmassa hulevesien viivytys on osoitettu tehtäväksi luonnonkivistä kasattujen pohjapatojen avulla alueen itäreunan ojassa. Viivytys on mahdollista toteuttaa myös maanalaisilla säiliöillä pysäköintialueiden alla.

17 PÖYRY FINLAND OY Sivu 15 (16) 5.4 Hulevesien johtaminen ja tulvareitit Hulevedet johdetaan aluksi sadevesiviemäreillä, jota kautta voidaan johtaa myös rakennusten perustusten kuivatusvedet. Asemakaava-alueen itäosassa hulevesiä johdetaan avo-ojassa, jossa voidaan viivyttää virtausta ja laskeuttaa kiintoainetta pohjapatojen avulla. Osa vedestä myös imeytyy ja haihtuu ojasta, johon vesi lammikoituu. Kuvassa 9 on esimerkki luonnonkivistä rakennetusta pohjapadosta. Kuva 9. Hulevesiä viivyttävä ja kiintoainekuormaa vähentävä luonnonkivistä rakennettu pohjapato. (Kuvat Leena Sänkiaho) Suunnitelmassa on esitetty tulvareitit, jota pitkin hulevedet virtaavat silloin kun hulevesiviemärin kapasiteetti ei riitä. Piha-alueen tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa hulevesien pintavalunta ei kulje rakennusten suuntaan vaan niistä poispäin. Lopulliset tulvareitit riippuvat asemakaava-alueen tulevasta tasauksesta. Asemakaava-alueen itäosan ojapainanne toimii tulvareittinä suunnittelualueelle, mutta myös laajemmalle valuma-alueelle. Nuijatien suunnasta tulevat hulevedet johdetaan kaava-alueella runkovesijohdon rasitealueella hulevesiviemärissä. Santaharjuntien vieressä hulevedet puretaan avo-ojaan. 5.5 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta Rakentamisen aikaisten hulevesien aiheuttamaan kiintoaineskuormitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Viivytysrakenteiden ja hulevesireittien rakennustyöt on suositeltavaa tehdä ennen muun kaava-alueen rakentamista, jolloin esim. ojan pohjapadoilla voidaan pienentää rakentamisesta aiheutuvaa kiintoainekuormitusta. Viivytysrakenteiden ja hulevesireittien rakennustyöt on suositeltavaa tehdä talviaikaan, jolloin virtaamat ovat pieniä eikä maanrakennustöistä aiheudu merkittävää kiintoainekuormitusta. Irtoroskien pääsy hulevesireittejä pitkin työalueen ulkopuolelle on estettävä. Alueella ei tule varastoida öljyjä tai muita pohjavettä mahdollisesti pilaavia

18 Sivu 16 (16) aineita. Hulevesirakenteet huolletaan ja viimeistellään, kun alue on rakennettu valmiiksi. 5.6 Johtopäätökset o Kaavamuutoksen myötä hulevesien laatuun tai määrään ei tule merkittäviä muutoksia. o Alueen puhtaat kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää, jos maaperä soveltuu imeytykseen. o Pihakatujen ja pysäköintialueiden hulevesiä ei saa imeyttää, koska alue sijaitsee pohjavesialueella. o Pihakatujen ja pysäköintialueiden pintavedet johdetaan hulevesiviemäreihin, jotka purkavat alueen itäosan avo-ojaan. o Avo-ojaan rakennetaan pohjapatoja viivyttämään hulevesien virtausta ja kiintoaineen laskeuttamiseksi. o Alueen itäosan nykyinen oja tulee säilyttää, koska se toimii tulvareittinä laajemman alueen hulevesille. o Kaavamääräykset Yleismääräykset Korttelialue Oja Hulevesien viivytys toteutetaan tontin itäpuoleisessa ojapainanteessa. Hulevesiä, jotka voidaan imeyttää, ei tarvitse huomioida viivytystilavuudessa. Puhtaat kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää, mikäli maaperä soveltuu imeytykseen. hule-9: Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai - säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. oja-1: Avo-ojaa varten varattu alueen osa. hule-18: Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa, jonka kautta johdetaan korttelien hulevesiä ja viivytetään katualueiden hulevesiä allas- ja ojarakentein.

19

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Kuvitteellisessa Purola kaupungissa on hyvin monenlaista maankäyttöä. Kaupungista löytyy asuinalueita, teollisuusaluetta,

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

Hulevesien johtaminen ja käsittely Kuinka varmistamme laadukkaan loppuratkaisun? Teemu Salminen Tuotehallintapäällikkö

Hulevesien johtaminen ja käsittely Kuinka varmistamme laadukkaan loppuratkaisun? Teemu Salminen Tuotehallintapäällikkö Hulevesien johtaminen ja käsittely Kuinka varmistamme laadukkaan loppuratkaisun? Teemu Salminen Tuotehallintapäällikkö Nordic Poly Mark Nordic Poly Mark on muoviputkituotteiden vapaaehtoinen laatumerkki

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Marraskuu 2013 PIEKSÄMÄKI, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS JOROISTENTIEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI

ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI ILKKA-hanke Alueellinen hulevesisuunnitelma Turku, Kaarina, Lieto, Raisio ja Rusko ILKKA-hanke, Turku RAPORTTI Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 6 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 7 2.1 MENETELMÄT

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI, VANHA VARIKKOALUE HULEVESISELVITYS

PIEKSÄMÄKI, VANHA VARIKKOALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Heinäkuu 2012 PIEKSÄMÄKI, VANHA VARIKKOALUE HULEVESISELVITYS PIEKSÄMÄKI, VANHA VARIKKOALUE HULEVESISELVITYS Tarkastus 4.7.2012

Lisätiedot

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito

Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kunnossapito Sisällys Hulevesien synnyn vähentäminen... 3 Läpäisevät päällysteet... 5 Kasvillisuuden käyttö... 7 Viherkatot... 9 Pieniä ratkaisuja tontille... 11

Lisätiedot

Liite 1 1 (13) Biosuodatus... 2. Biopidätys, sadepuutarhat, viherpainanteet... 4 Luonnonmukaiset avouomat... 6

Liite 1 1 (13) Biosuodatus... 2. Biopidätys, sadepuutarhat, viherpainanteet... 4 Luonnonmukaiset avouomat... 6 Liite 1 1 (13) LIITE 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biosuodatus... 2 Biopidätys, sadepuutarhat, viherpainanteet... 4 Luonnonmukaiset avouomat... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA

HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA HONGISTON ALUEEN HULEVESIEN HALLINNAN YLEISSUUNNITELMA Loppuraportti FCG Finnish Consulting Group Oy Loppuraportti I R. Syvälä SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN HULEVESIEN HALLINNAN TOIMINTAMALLI. Perustietoa suunnittelijoille ja rakentajille

VANTAAN KAUPUNGIN HULEVESIEN HALLINNAN TOIMINTAMALLI. Perustietoa suunnittelijoille ja rakentajille VANTAAN KAUPUNGIN HULEVESIEN HALLINNAN TOIMINTAMALLI Perustietoa suunnittelijoille ja rakentajille 2 Julkaisija Toimittajat Taitto Piirustukset Valokuvat Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön

Lisätiedot

Santalahden asemakaava-alueen hulevesiselvityksen päivittäminen

Santalahden asemakaava-alueen hulevesiselvityksen päivittäminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MAANOMISTAJAT Santalahden asemakaava-alueen hulevesiselvityksen päivittäminen Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.6.2013 P21515P002 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Hulevesien hallinta Vantaalla

Hulevesien hallinta Vantaalla Hulevesien hallinta Vantaalla yhteistyö ja hulevesiratkaisujen valintaperusteita 25.11.2014 Marika rava vesihuollon suunnittelupäällikkö Vantaan hulevesityöryhmä Maankäytön, ympäristön ja rakentamisen

Lisätiedot

BALTCICA TYÖPAJA 18.10.2011 Tampere, RYHMÄTYÖT

BALTCICA TYÖPAJA 18.10.2011 Tampere, RYHMÄTYÖT BALTCICA TYÖPAJA 18.10.2011 Tampere, RYHMÄTYÖT Ryhmän teema: POHJAVESI JA MAAPERÄ ILMIÖ RISKIT SOPEUTUMIS/VARAUTUMISKEINOT VASTUUTAHOT SADEMÄÄRIEN KASVU HULEVESIEN LISÄÄNTYMINEN viemärien tulviminen öljysäiliöiden

Lisätiedot

GREEN FACTOR Jyväskylän pilottiprojekti

GREEN FACTOR Jyväskylän pilottiprojekti GREEN FACTOR Jyväskylän pilottiprojekti viherpolitiikan toimenpide periaatteen osana 12/2012 valmistui maisema-arkkitehtuurin diplomityö (Marja Pelo): Vihertehokkuus rakennetussa ympäristössä diplomityössä

Lisätiedot

CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan

CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan CLASS projekti vettä läpäisevillä pintamateriaaleilla hulevedet paremmin hallintaan Mika Tulimaa Rudus Oy Ilmaston muutos Ilmastonmuutosta ei tiedeyhteisössä ole enää kyseenalaistettu (lukuun ottamatta

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys on paikalla kokouksen alussa.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys on paikalla kokouksen alussa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Kokousaika 30.3.2015, klo 17.00 19.43 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 38-40 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys on paikalla kokouksen alussa.

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Jyväskylän kaupunki HULEVESIOHJELMA P15244

FCG Finnish Consulting Group Oy. Jyväskylän kaupunki HULEVESIOHJELMA P15244 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki HULEVESIOHJELMA P15244 FCG Finnish Consulting Group Oy Jyväskylän kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TARPEET HULEVESIEN HALLINNAN KEHITTÄMISELLE

Lisätiedot

hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan.

hule-esitetään aatteita sekä käytäntöö kentamisessa. osavaluma-- pintojen tössä. noudattamaan. KOKKOLAN HULEVESIOHJELMA Kokkolan kaupungissa on ryhdyttyy hulevesien hallinnan kehittämiseen laatimalla hule-esitetään vesiohjelma. Hulevesiohjelmassa Kokkolan kaupungin tavoitetila siitä, s miten hulevedet

Lisätiedot

Patorakenteiden periaatekuvia

Patorakenteiden periaatekuvia Patorakenteiden periaatekuvia Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ Patorakenteet Munkin ja tulvauoman sijoittaminen

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009. Rahkasuo syyskuu 2009

Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009. Rahkasuo syyskuu 2009 Salaojamenetelmien vertailu MTT Ruukki 2009 Rahkasuo syyskuu 2009 Suosituimmat ojitusmenetelmät Suomessa 2,2 milj. ha maatalousmaata, joista Salaojitus n. 1,3 milj. ha (59%) Säätösalaojitus Säätökastelu

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN HULEVESISELVITYS JA TULVARISKIKARTOITUS 1. JOHDANTO... 3 2. EKOLOGINEN HULEVESIEN KÄSITTELY... 4

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN HULEVESISELVITYS JA TULVARISKIKARTOITUS 1. JOHDANTO... 3 2. EKOLOGINEN HULEVESIEN KÄSITTELY... 4 VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN HULEVESISELVITYS JA TULVARISKIKARTOITUS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. EKOLOGINEN HULEVESIEN KÄSITTELY... 4 2.1 EKOLOGISEN HULEVESIEN KÄSITTELYN PERIAATTEITA...

Lisätiedot

Lappeenranta HULEVESISUUNNITELMA

Lappeenranta HULEVESISUUNNITELMA Lappeenranta HULEVESISUUNNITELMA Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi / Palvelutuotanto Syyskuu 2012 1 ESIPUHE Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa todetaan,

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa. Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä

Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa. Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Mikä valuma-alue? Kuinka kauas pitää katsoa? Lähivaluma-alue Kaukovaluma-alue Latvavedet 2.

Lisätiedot

PISPALAN ASEMAKAAVOJEN UUDISTAMISEN I-III VAIHEIDEN KAAVA-ALUEIDEN HULEVESI-, POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

PISPALAN ASEMAKAAVOJEN UUDISTAMISEN I-III VAIHEIDEN KAAVA-ALUEIDEN HULEVESI-, POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI PISPALAN ASEMAKAAVOJEN UUDISTAMISEN I-III VAIHEIDEN KAAVA-ALUEIDEN HULEVESI-, POHJAVESI- JA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOPPURAPORTTI ID 516 215 FCG

Lisätiedot

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri

Lisätiedot

SÄYNÄNIEMEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, ORIVESI

SÄYNÄNIEMEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, ORIVESI SÄYNÄNIEMEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, 17.9.2010 Työnro 415737 2 SÄYNÄNIEMEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 MITTAUKSET JA POHJATUTKIMUKSET... 4 3 MAAPERÄ JA LUONTO... 4 4 POHJAVESI...

Lisätiedot

ASKISTO. Kaavamerkintä. Rak.oik. as.tilaa k- Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite

ASKISTO. Kaavamerkintä. Rak.oik. as.tilaa k- Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite ASKISTO Kortteli Tontti Lähiosoite Kaavamerkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k- m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta ASKISTO 20035 13 20035 17 20035 18 20035 19 20035 20 Halkotie 20 Halkokuja 3 Halkokuja

Lisätiedot

Peltosalaojituksen suunnittelu 24.05.2012

Peltosalaojituksen suunnittelu 24.05.2012 Peltosalaojituksen suunnittelu 24.05.2012 Maankuivatuksen muodot peltoviljelyssä Peruskuivatus - valtaojat - luonnon uomien perkaus - pengerryskuivatus Paikalliskuivatus - pintakuivatus (maanpinnan muotoilu,

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA

HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA HELSINGIN KAUPUNGIN HULEVESISTRATEGIA 28.12.2007 2 ESIPUHE Hulevesien hallinta liittyy kaupungin organisaatiossa usean hallintokunnan toimialaan keskeisesti, jolloin hulevesien hallintaa koskevia yhteisesti

Lisätiedot

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN.

LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. LOHJA 13. KAUPUNGINOSAN GUNNARLA KORTTELIEN 349, 364 JA 365 SEKÄ PUISTO-, VIRKISTYS- JA KATUALUEIDEN. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOLLA MUODOSTUU 13. KAUPUNGINOSA GUNNARLA KORTTELIT 690-729 SEKÄ

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys-

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Vesiensuojelun tehostaminen; kunnostusojitus ja ojitusmätästys Vesiensuojelun kustannustehokkuus

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Hydrologia Timo Huttula L8 Pohjavedet Pohjaveden esiintyminen ja käyttö Pohjavettä n. 60 % mannerten vesistä. 50% matalaa (syvyys < 800 m) ja loput yli 800 m syvyydessä Suomessa pohjavesivarat noin 50

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KARKAISIJANKUJA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 28.1.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 617 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LENTOLA KYLÄ SUORAMAA KORTTELIT

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti SAVIPONNIN KOSTEIKON (2,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa Aihe: Alue: Tekijä(t): Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunta Erkki Leinonen, vesihuoltopäällikkö Mari Holmstedt, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo 17.6.2014 90/2014 Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - esimerkkejä hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista CliPLivE-projektin ekskursio This project is co-funded

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN PINTAVESISELVITYS

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN PINTAVESISELVITYS TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN PINTAVESISELVITYS Kaisa Långström ja Riikka Rossi Lahdessa 28.10.2011 ESIPUHE Lohjan kaupungin Taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys on laadittu osana taajamaosayleiskaavaprosessia.

Lisätiedot

Sunny Car Center. Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus

Sunny Car Center. Kirstulan alueen asemakaavamuutos. Vesihuolto Yleissuunnitelmaselostus Pöyry Environment Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Puh. +358 10 3311 Fax +358 10 33 26600 E-mail: environment.fi@poyry.com www.environment.poyry.fi

Lisätiedot

Kangasalan kunta ja Tampereen kaupunki. Halimasjärven hydrologinen selvitys Vaihe 1

Kangasalan kunta ja Tampereen kaupunki. Halimasjärven hydrologinen selvitys Vaihe 1 Halimasjärven hydrologinen selvitys Vaihe 1 LUONNOS 4.12.2003 Pyhäjärvenkatu 1 33200 TAMPERE Puhelin (03) 2235 035 Telefax (03) 2238 804 www.etunimi.sukunimi@suunnittelukeskus.fi Halimasjärven hydrologinen

Lisätiedot

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE

IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE Vastaanottaja Iitin kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 27.11.2013 Viite 82144450 IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILU- ALUE IITIN KUNTA RADANSUUN ULKOILUALUE Päivämäärä 27.11.2013 Laatija Hyväksyjä

Lisätiedot

Hulevedet ja biohiilen merkitys

Hulevedet ja biohiilen merkitys ViherTek-seminaari torstaina 14.11.2013 klo 9.30-15, Helsingin Messukeskus VIHERKATTOSEMINAARI III - STRATEGIASTA KÄYTÄNTÖÖN Hulevedet ja biohiilen merkitys Kirsi Kuoppamäki Ympäristötieteiden laitos,

Lisätiedot

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Marjo Tarvainen Asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti 25.1.2010 VOPPE koulutus, Eura 1 Veden laatuun vaikuttavia tekijöitä Vesitase Sateet lisäävät virtaamia, mitkä

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti Salaojat As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti salaojat 2 (8) AJANKOHTA 23.7.2014 KOHDE Tilaaja Matti Virtanen, Isännöitsijä Yhtiö As. Oy

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 1 16X155867 11.10.2013 TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 2 Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 KOHDE... 3

Lisätiedot

VT 3. eimai. mr(25) oja-1. e=0.50. +95.0 3h SARANKULMA

VT 3. eimai. mr(25) oja-1. e=0.50. +95.0 3h SARANKULMA HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA 302L VT 3 24485400 6817000 eimai mr(25) eimai 783 T-11 II e=0.50 lto33% ist-5 ist-6 pima-1 hule-30(100) 1ap/50m2 1pp/lto300m2 oja-1 p eimai mr(25) T-1 II oja-1 63 POISTETTAVA ASEMAKAAVA

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Luonnonmukaisen vesirakentamisen edistäminen maankuivatuksessa Katsaus tulevaisuuteen Markku Puustinen 5.11.2014, Hämeenlinna

Luonnonmukaisen vesirakentamisen edistäminen maankuivatuksessa Katsaus tulevaisuuteen Markku Puustinen 5.11.2014, Hämeenlinna Luonnonmukaisen vesirakentamisen edistäminen maankuivatuksessa Katsaus tulevaisuuteen Markku Puustinen 5.11.2014, Hämeenlinna Kuivatus Ympäristökuormitus Maisema Valuntavesien pidättäminen valuma-alueilla

Lisätiedot

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Kooste valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä ehdotusvaiheessa laaditut vastineet saatuun palautteeseen Valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Maksniemen asemakaava ja asemakaavan muutos. Korttelit 101 ja 111 (Teollisuusalue) Kaavaselostus 31.3.2015 (MRA 27 vaiheessa) Seitap Oy

Maksniemen asemakaava ja asemakaavan muutos. Korttelit 101 ja 111 (Teollisuusalue) Kaavaselostus 31.3.2015 (MRA 27 vaiheessa) Seitap Oy Simo Maksniemen asemakaava ja asemakaavan muutos Korttelit 101 ja 111 (Teollisuusalue) Kaavaselostus 31.3.2015 (MRA 27 vaiheessa) Seitap Oy 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu

Lisätiedot

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet

Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Vaskiluodon Voiman turvetuotantoalueet Kampinneva, Lapua... 3 Haisuneva, Lapua... 4 Hirvineva-Pitkäkangas, Lapua... 5 Peurainneva, Ilmajoki ja Kurikka... 6 Isokerusneva, Ilmajoki ja Jalasjärvi... 7 Pikkukerusneva,

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

AVOIMIEN HULEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO. 25.11.14 viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen

AVOIMIEN HULEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO. 25.11.14 viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen AVOIMIEN HULEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO 25.11.14 viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen Hulevesialtaiden, -ojastojen ja patojen ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä Sijainti Hulevesijärjestelmän rakenne

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN HULEVESIOHJELMA

LAHDEN KAUPUNGIN HULEVESIOHJELMA 1 2 Tiivistelmä 3 Hulevedet eli rakennetuilta alueilta pois johdettavat sade- ja sulamisvedet aiheuttavat monenlaisia ongelmia. Ilmastonmuutos yhdessä kaupungistumisen ja kaupunkirakenteen tiivistymisen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Hyväksytty 29.5.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KYTÖNIITYNTIE, POLTTOAINEEN JAKELUASEMAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS KIHNIÖN KUNTA

KAAVASELOSTUS KIHNIÖN KUNTA I n s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a Oy Keskuskatu 5, 39700 PARKANO 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi KAAVASELOSTUS KIHNIÖN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto

Puruveden kehitys ja erityispiirteet. Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto Puruveden kehitys ja erityispiirteet Puruvesi-seminaari 6.8.2011 Heikki Simola Itä-Suomen yliopisto PURUVESI KARU JA KIRKASVETINEN SUURJÄRVI Sekä Puruvesi että Pyhäjärvi ovat kirkasvetisiä suurjärviä,

Lisätiedot

Sopeutumiseen liittyvät kustannuslaskelmat

Sopeutumiseen liittyvät kustannuslaskelmat Sopeutumiseen liittyvät kustannuslaskelmat Jotain kättä pidempää - Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkaluja BaltCICA-työpaja 21.1. 2011 Sopeutumisen kustannuksia Kustannus - hyötyanalyysi 17.1.2011 Jari

Lisätiedot

Vantaanjoen vesistö. HAUSJÄRVI Erkylänjärvi Lallujärvi. RIIHIMÄKI Hirvijärvi. Ridasjärvi LOPPI HYVINKÄÄ MÄNTSÄLÄ. Kytäjärvi. Sääksjärvi JÄRVENPÄÄ

Vantaanjoen vesistö. HAUSJÄRVI Erkylänjärvi Lallujärvi. RIIHIMÄKI Hirvijärvi. Ridasjärvi LOPPI HYVINKÄÄ MÄNTSÄLÄ. Kytäjärvi. Sääksjärvi JÄRVENPÄÄ Vantaanjoen vesistö RIIHIMÄKI Hirvijärvi HAUSJÄRVI Erkylänjärvi Lallujärvi LOPPI VIHTI Kytäjärvi Sääksjärvi Lepsämänjoki HYVINKÄÄ NURMIJÄRVI ESPOO Luhtajoki Ridasjärvi Vantaanjoki Palojoki Tuusulanjärvi

Lisätiedot