TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID"

Transkriptio

1 RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

2

3 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Suunnittelualue Topografia ja maaperä Valuma-alue 6 2 TAMPEREEN HULEVESIOHJELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET 8 3 HULEVESIEN MÄÄRÄ Kapasiteettitarkastelu 9 4 HULEVESIEN LAATU Nykytilanne Maankäytön muutoksen vaikutus 10 5 ASEMAKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINTA Hulevesien määrän hallinnan yleiset periaatteet Hulevesien laadun hallinnan yleiset periaatteet Menetelmien soveltuvuus Nuijatie 31:n alueelle Hulevesien vähentäminen, läpäisevät pinnat Imeytys ja biosuodatus/biopidätys Hulevesien virtaaman tasaus ja viivytys Hulevesien johtaminen ja tulvareitit Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta Johtopäätökset 16 Liitteet: Liite 1: Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 nykytilanne A3, mittakaava 1:1000 Liite 2: Viialan Nuijatie 31:n asemakaavan nro 8627 hulevesien hallinta A3, mittakaava 1:1000 Päiväys/Laatija Päiväys/Tarkastanut Päiväys/Hyväksynyt Huomautukset / T.Jaatinen / J. Korkiamäki / P. Ahonen / J.Korkiamäki / J. Korkiamäki / P.Ahonen Runkovesijohdon rasitealue huomioitu

4 Sivu 2 (16) 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 1.1 Suunnittelualue Tässä työssä on laadittu hulevesiselvitys Viialan Nuijatie 31:n asemakaava-alueelle nro Selvitykseen kuuluu myös yleissuunnitelmatasoinen hulevesien hallintasuunnitelma asemakaava-alueelle. Suunnittelualue sijaitsee noin 6,5 kilometriä Tampereen keskustasta itään, osoitteessa Nuijatie 31. Kaavamuutoksen alueella sijaitsee korttelin nro 5235 tontti nro 4 sekä suojaviheralue. Alueen pinta-ala on noin 1,9 ha ja sen rajaus on esitetty kuvassa 1. Alueella on nykytilanteessa kaksi kerrostaloa, asfaltoitu piha-alue ja nurmialueita. Alueen lähiympäristössä sijaitsee kerrostaloja, rivitaloja ja pientaloja. Alue sijaitsee osittain Aakkulanharjun pohjavesialueella ja kuuluu Viinikanojan valuma-alueeseen. Liitteessä 1 on kuvattu asemakaavan 8627 hulevesienhallinnan nykytilanne.

5 Sivu 3 (16) 8627 Kuva 1. Kaava-alue (Ortokuva: kartat.tampere.fi 2016)

6 1.2 Topografia ja maaperä PÖYRY FINLAND OY Sivu 4 (16) Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueen ja sitä ympäröivän alueen maastomalli. Suunnittelualue on topografialtaan suhteellisen tasaista, maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +93,5 99,5. Asemakaava-alueen pintavedet virtaavat nykytilassa alueen lounaisosasta koilliseen ja itään. Alueen itäreunalla on suojaviheralue, jossa on nykyisiä ojapainanteita. Nykytilassa hulevedet osittain imeytyvät ja virtaavat ojaan, joka johtaa hulevesirummun kautta Santaharjuntien itäpuolelle ja lopulta Mutaojaan. Mutaoja sijaitsee topografiakuvan sinisellä alueella (maanpinnan korkeus noin +85). Kuva 2. Maastomalli suunnittelualueen topografiasta.

7 Sivu 5 (16) Maaperäkartan (Kuva 3) perusteella kaava-alueen maaperä on karkeaa hietaa. Kuitenkin Nuijatie 31:n kerrostalojen suunnittelun yhteydessä tehtyjen pohjatutkimusten mukaan maaperä on savihiesua ja hiekkaista hietaa. Karkea hieta läpäisee vettä melko hyvin, mutta hienon hiedan vedenläpäisevyys on heikkoa. Tämän vuoksi tarvitaan tarkempia pohjatutkimuksia, jotta voidaan varmistaa imeytyksen soveltuvuus hulevesien hallintamenetelmäksi. Kuva 3. Suunnittelualueen maaperätiedot (GTK 2015).

8 1.3 Valuma-alue PÖYRY FINLAND OY Sivu 6 (16) Kaava-alue sijaitsee Viinikanojan valuma-alueella (Kuva 4). Suurin osa kaava-alueella muodostuvista hulevesistä johdetaan pintavaluntana ojissa ja rummuissa Santaharjuntien itäpuolelle, josta ne purkavat Mutaojaan ja lopulta päätyvät Viinikanojaan. Osa hulevesistä luultavasti imeytyy, koska alueen nykyisten kerrostalojen kattovedet purkavat pääasiassa piha-alueen nurmipinnoille ja vähäisiä määriä myös asfaltille. Kerrostalojen piha-alueella on vain yksi ritiläkaivo, joka sijaitsee kerrostalojen välillä. Nämä vedet purkavat itäosan ojaan. Toimenpidealueen kaavamuutos lisää vain hieman valuma-alueen välitöntä pintavaluntaa. Kuvassa 5 on maastokäynnillä otettuja valokuvia asemakaava-alueen nykytilasta. Valuma-alueen rajausta on käytetty Santaharjuntien alittavan hulevesirummun (DN600) kapasiteettitarkastelussa. Alueen itäreunan suojaviheralueen oja on valuma-alueen hulevesien virtaaman tasaamisen ja hulevesien laadun kannalta merkittävä ja sitä ei tulisi putkittaa. Oja toimii myös tulvareittinä tälle laajemmalle (8,41 ha) valumaalueelle. Kuvassa 6 on valokuvia asemakaava-alueen itäosan ojapainanteesta nykytilassa (maastokäynti ). Kuva 4. Suunnittelualueen valuma-alueen rajaus.

9 Sivu 7 (16) Kuva 5. Valokuvia asemakaava-alueen piha-alueesta ja itäreunan ojasta. (Kuvat Toni Jaatinen) a) Asemakaavan alueen toinen nykyisistä kerrostaloista. Alueen nurmipihaa sekä asfaltoitua pihaväylää. b) Nykytilassa kattovedet puretaan syöksytorvista pääasiassa nurmelle, josta ne imeytyvät tai jatkavat pintavaluntana kohti itäosan ojaa. c) Alueen pihakatu, pysäköintialue ja kuvan vasemmassa reunassa oja ja sen puusto. d) Alueen itäosan ojaan purkaa luultavasti kerrostalojen välissä olevan ritiläkaivon vedet ja perustusten kuivatusvesiä (kuvassa musta muoviputki). Kuva 6. Valokuvia asemakaava-alueen itäreunan ojasta, hulevesien purkupisteen rummusta (DN600) ja Mutaojan alkupäästä. (Kuvat Toni Jaatinen) a) Kuvassa näkyy itäosan oja ja sen puusto. Taustalla asemakaava-alueen nykyiset kerrostalot. b) Itäosan ojapainanne, johon on lammikoitunut vettä. Maaperäkartan perusteella maa on karkeaa hietaa, jonka läpi myös veden suotautuminen pohjavedeksi on mahdollista. c) Asemakaava-alueen ulkopuolella oleva hulevesien purkupiste (rumpu 600 B) Santaharjuntien ali. Kuvassa myös läheisen kiinteistön kuivatusputki d) Santaharjuntien itäpuolen rummun jälkeinen oja (Mutaojan alku).

10 Sivu 8 (16) 2 TAMPEREEN HULEVESIOHJELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Alle on listattu vuonna 2012 laaditun Tampereen hulevesiohjelman mukainen prioriteettijärjestys hulevesien käsittelylle ja johtamiselle: 1. Ehkäistään hulevesien syntyä 2. Hulevedet hyödynnetään syntypaikallaan 3. Hulevesien puhdistus syntypaikallaan 4. Hulevedet viivytetään syntypaikallaan 5. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan viivyttävällä järjestelmällä 6. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemäreissä viivytysalueille ennen vesistöön johtamista 7. Hulevedet johdetaan putkistossa vesistöön Kaava-alue kuuluu Viinikanojan valuma-alueelle. Hulevesiohjelmassa on määritetty suositus hulevesien hallinnasta Viinikanojan valuma-alueelle seuraavasti: a. Pohjaveden muuttuminen on estettävä b. Iidesjärven tilaa tulee parantaa c. Viinikanojan, Vuohenojan ja Pyhäojan valuma-alueilla hulevesivirtaamia ei saa lisätä d. Pyhäjärven Viinikanlahden fosforikuormitusta tulee vähentää pitkällä aikavälillä. 3 HULEVESIEN MÄÄRÄ Taulukossa 1 on esitelty valuma-alueen pintavaluntakertoimet nykytilanteessa. Lisäksi on arvioitu kaavamuutoksen vaikutusta pintavaluntakertoimiin. Taulukko 1. Asemakaava-alueen pinta-alat ja vastaavat pintavaluntakertoimet nykytilanteessa ja kaavamuutoksen jälkeisessä tilanteessa. Nykytilanne Maankäyttö Pinta-ala [ha] Valuntakerroin Katto 0,23 0,9 Asfaltti 0,42 0,7 Nurmi 1,21 0,15 Hiekka 0,03 0,3 Yhteensä 1,89 0,37 Suunnitelma Maankäyttö Pinta-ala [ha] Valuntakerroin Katto 0,26 0,9 Asfaltti 0,48 0,7 Nurmi 1,04 0,15 Hiekka 0,11 0,3 Yhteensä 1,89 0,40

11 Sivu 9 (16) Asemakaava-alueelle on laskettu mitoitusvirtaamat perustuen nykyiseen sekä tulevaan maankäyttöön. Valuma-alueelle on laskettu mitoitusvirtaamat keskimäärin kerran kahdessa, viidessä ja 50 vuodessa toistuville rankkasadetilanteille sekä nykytilanteen että kaavamuutoksen mukaiseen maankäyttöön perustuen (taulukko 2). Mitoitussateen kesto on 5 minuuttia. Mitoitussateet perustuvat Kaupunkiliitto: B63 -julkaisusta saatuihin sadetietoihin. Taulukko 2. Maksimivirtaamat laskettuna nykyisen ja suunnitelman mukaisen maankäytön mukaan. Sateen toistuvuus, Sateen intensiteetti l/(s*ha) Pinta-ala [ha] Valuntakerroin 1/2y 200 1/5y 260 1/50y 360 Virtaaman kasvu Nykytilanne 1,89 0, l/s 182 l/s 252 l/s Suunnitelma 1,89 0, l/s 197 l/s 272 l/s 8 % Kaava-alueen hulevedet on suunniteltu johdettavaksi alueen itäreunan nykyiseen ojaan, joka sijaitsee osittain suojaviheralueella. Oja kulkee Santaharjuntien länsipuolella ja purkaa rummun (600 B) kautta Santaharjuntien ali Mutaojaan. Alueen pintavaluntakertoimen lievä nousu (0,37 0,40) aiheuttaa noin 8 % virtaaman kasvun. Koko yläpuoliseen valuma-alueeseen (8,41 ha) verrattuna virtaaman kasvu on noin 1,7 %. 3.1 Kapasiteettitarkastelu Kaava-alueen viitesuunnitelmassa nykyisen ojan kohdalle on suunniteltu pysäköintialuetta. Ojan tilantarpeeksi (leveydeksi) on arvioitu noin 4,5 metriä. Koko valuma-alueelta tuleva virtaama on noin 840 l/s (mitoitussade 1/50y, sateen kesto 15 min). Oja purkaa rummun (600 B) kautta Santaharjuntien ali Mutaojaan. Rummun kapasiteetti on riittävä keskimäärin kerran 10 vuodessa (1/10y) toistuvassa rankkasadetilanteessa. Rummun kapasiteetti kuitenkin ylittyy kerran 20 vuodessa ja sitä harvemmin toistuvissa rankkasadetilanteissa. Tällöin rumpu padottaa vesiä avo-ojaan, jolloin vedenpinta Santaharjuntien länsipuolen ojassa nousee. Veden nousu putken lähtöpuolella suurentaa virtaamaa rummun läpi. Mitoituksen mukaan rummun läpi virtaa kerran 50 vuodessa toistuvan rankkasateen aiheuttama virtaama (840 l/s) silloin, kun putken laen päällä on vettä noin 0,5 metriä.

12 Sivu 10 (16) 4 HULEVESIEN LAATU 4.1 Nykytilanne Asemakaava-alueella sijaitsee nykytilanteessa kaksi kerrostaloa, asfaltoitu piha-alue ja nurmialueita. Muuten valuma-alueella on pääosin matalia kerrostaloja ja pientaloja. Rakennusten pysäköintialueilta voi hulevesien mukana huuhtoutua polttoaineperäisiä PAH-yhdisteitä, öljyjä, rasvoja, hiilivetyjä, tiesuolaa sekä raskasmetalleja. Koska hulevedet kulkeutuvat nykytilassa pääasiassa pintavaluntana ja ojassa, osa hulevesistä saattaa imeytyä pohjavedeksi. 4.2 Maankäytön muutoksen vaikutus Kaavoituksen myötä alueen käyttötarkoitus ei muutu, mutta vettäläpäisemätöntä (katot ja asfaltti) pintaa tulee hieman enemmän. Lisäksi kaavoituksen myötä alueen itäreunan suojaviheralue, oja sekä siihen liittyvä puusto- ja kasvillisuusalue kaventuvat. Huleveden laadun kannalta muutokset ovat vähäisiä. Virtaamahuiput eivät tule kasvamaan merkittävästi, jonka vuoksi eroosion aiheuttama kiintoainekuormitus ei tule kasvamaan. Ilman toimenpiteitä nykyisen ojapainanteen veden laatua parantava vaikutus heikkenee, koska ojaa kavennetaan, jonka myötä huleveden viipymä vähenee. Lisäksi nykyisen ojapainanteen yhteydessä olevat puut ja kasvillisuus vähenevät, jolloin ne sitovat vähemmän veden mukana kulkeutuvaa kiintoainetta ja ravinteita. Asemaakaavamuutoksen ja siitä seuraavan rakentamisen yhteydessä on mahdollista eritellä kattovedet imeytykseen. Maaperän soveltuvuus imeytykselle on varmistettava lisätutkimuksilla. Rakennusten pysäköintialueilta voi hulevesien mukana huuhtoutua polttoaineperäisiä PAH-yhdisteitä, öljyjä, rasvoja, hiilivetyjä, tiesuolaa sekä raskasmetalleja, jotka ovat riski pohjaveden puhtaudelle. Tämän vuoksi imeytysrakenteiseen ei saa johtaa pihakatujen ja pysäköintialueiden vesiä, vaan ne tulee johtaa sakkapesällisten ritiläkaivojen kautta alueen itäosan ojaan ja viivyttää ennen johtamista eteenpäin. Ainoastaan puhtaita hulevesiä saa imeyttää.

13 Sivu 11 (16) 5 ASEMAKAAVA-ALUEEN HULEVESIEN HALLINTA 5.1 Hulevesien määrän hallinnan yleiset periaatteet Taulukkoon 3 on koottu hulevesien määrälliseen hallintaan liittyviä menetelmiä ja niiden soveltuvuutta hulevesitulvien ehkäisyyn, virtaamien tasaamiseen ja eroosion ehkäisyyn sekä imeytymiseen ja pohjaveden muodostumiseen. Taulukko 3. Hulevesien määrällinen hallinta (Kuntaliitto, 2012). Hulevesitulvien estäminen Virtaamien tasaaminen ja eroosion ehkäisy Imeytyminen ja pohjaveden muodostuminen Hulevesien vähentäminen Läpäisevät päällysteet Viherkatot Imeytyskaivannot Imetyspainanteet Hulevesien johtaminen Kourut Viherpainanteet Rakennetut kanavat ja purot Hulevesien viivyttäminen Kosteikot Lammikot Viivytyspainanteet Viivytyskaivannot ja -säiliöt Merkittävä positiivinen vaikutus 2 Keskitasoinen positiivinen vaikutus 1 Alhainen positiivinen vaikutus

14 Sivu 12 (16) 5.2 Hulevesien laadun hallinnan yleiset periaatteet Taulukossa 6 on esitetty eri hulevesien hallintamenetelmien vaikutus hulevesien laatuun. Taulukko 6. Hulevesien hallintamenetelmien vaikutus hulevesien laatuun (Kuntaliitto, 2012). Hulevesien vähentäminen Kiintoaine Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Läpäisevät päällysteet Viherkatot E E E Imeytyskaivannot Imetyspainanteet Hulevesien johtaminen Kourut Viherpainanteet Rakennetut kanavat ja purot Hulevesien viivyttäminen Kosteikot Lammikot Viivytyspainanteet Viivytyskaivannot ja -säiliöt Hyvä puhdistuskyky, % 2 Keskitasoinen puhdistuskyky, % 1 Alhainen puhdistuskyky, 0-30 % E Ei relevantti 5.3 Menetelmien soveltuvuus Nuijatie 31:n alueelle Hulevesien määrää voidaan vähentää pienentämällä vettäläpäisemätöntä pinta-alaa. Nurmialueille voidaan sijoittaa viherpainanteita, jotka voivat toimia myös imeytyspainanteina. Pihakatujen ja pysäköintialueiden vesiä ei tule johtaa imeytyspainanteisiin tai imeytyskaivoihin. Johtamalla hulevesiä avo-ojassa ja hidastamalla veden virtausta pohjapadoilla saadaan vähennettyä huleveden kiintoainekuormaa Hulevesien vähentäminen, läpäisevät pinnat Hulevesien muodostumista vähentämällä voidaan vaikuttaa kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksiin. Lisäksi hulevesien muodostumisen vähentämisellä voidaan ehkäistä eroosiota ja siitä seuraavaa veden laadun heikkenemistä avouomissa.

15 Sivu 13 (16) Hulevesien muodostumista voidaan vähentää käyttämällä läpäiseviä pintamateriaaleja. Läpäisevien pintojen käyttäminen edellyttää hyvin kuivatettuja piharakenteita salaojin. Kuvassa 7 on esitetty esimerkki läpäisevästä päällysteestä. Kuva 7. Hulevesien muodostumista vähentävä päällyste. (Kuvat Leena Sänkiaho) Imeytys ja biosuodatus/biopidätys Alue sijaitsee Aakkulanharjun pohjavesialueella, mutta ei kuitenkaan pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Alueella tulisi tehdä tarkempia pohjatutkimuksia (kairauksia ja näytteitä), jotta voidaan varmistaa imeytyksen soveltuvuus hulevesien hallintamenetelmänä. Kuvassa 8 on esimerkki hulevesiä viivyttävästä ja hidastavasta painanteesta. Kiinteistöjen kattovedet voidaan imeyttää esimerkiksi imeytyskaivojen tai hulevesikasettien (ei kalvolla ympäröity) avulla. Imeytyskaivon etäisyys lähimmästä rakennuksesta tulee olla vähintään neljä metriä. Kiinteistöjen kuivatuksen salaojavedet johdetaan ohi imeytyskaivorakenteen sadevesiviemäriin. Imeytyskaivosta tulee olla ylivuoto sadevesiviemäriin. Imeyttävän rakenteen etäisyys pohjaveden pinnan korkeimmasta tasosta tulisi olla vähintään yksi metri. Maaperän vedenläpäisykyky tulee olla vähintään 15 mm/h. Hulevesipainanteet voivat olla imeyttäviä, jos hulevedet ovat puhtaita. Mikäli liikennealueelta johdetaan likaisia hulevesiä painanteisiin, tulee imeytyminen estää vettäläpäisemättömällä rakenteella (esim. savikerros).

16 Sivu 14 (16) Kuva 8. Hulevesiä viivyttäviä ja hidastavia viherpainanteita. (Kuvat Leena Sänkiaho) Hulevesien virtaaman tasaus ja viivytys Periaatteena on, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden (1m 3 / 100m 2 ). Kaava-alueen viivytystilavuus hulevesille tulee olla yhteensä noin 75 m 3. Jos kaikki kattovedet voidaan imeyttää, viivytystilavuudeksi tulee noin 50 m 3. Suunnitelmassa hulevesien viivytys on osoitettu tehtäväksi luonnonkivistä kasattujen pohjapatojen avulla alueen itäreunan ojassa. Viivytys on mahdollista toteuttaa myös maanalaisilla säiliöillä pysäköintialueiden alla.

17 PÖYRY FINLAND OY Sivu 15 (16) 5.4 Hulevesien johtaminen ja tulvareitit Hulevedet johdetaan aluksi sadevesiviemäreillä, jota kautta voidaan johtaa myös rakennusten perustusten kuivatusvedet. Asemakaava-alueen itäosassa hulevesiä johdetaan avo-ojassa, jossa voidaan viivyttää virtausta ja laskeuttaa kiintoainetta pohjapatojen avulla. Osa vedestä myös imeytyy ja haihtuu ojasta, johon vesi lammikoituu. Kuvassa 9 on esimerkki luonnonkivistä rakennetusta pohjapadosta. Kuva 9. Hulevesiä viivyttävä ja kiintoainekuormaa vähentävä luonnonkivistä rakennettu pohjapato. (Kuvat Leena Sänkiaho) Suunnitelmassa on esitetty tulvareitit, jota pitkin hulevedet virtaavat silloin kun hulevesiviemärin kapasiteetti ei riitä. Piha-alueen tasaus tulee suunnitella siten, että tulvatilanteessa hulevesien pintavalunta ei kulje rakennusten suuntaan vaan niistä poispäin. Lopulliset tulvareitit riippuvat asemakaava-alueen tulevasta tasauksesta. Asemakaava-alueen itäosan ojapainanne toimii tulvareittinä suunnittelualueelle, mutta myös laajemmalle valuma-alueelle. Nuijatien suunnasta tulevat hulevedet johdetaan kaava-alueella runkovesijohdon rasitealueella hulevesiviemärissä. Santaharjuntien vieressä hulevedet puretaan avo-ojaan. 5.5 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta Rakentamisen aikaisten hulevesien aiheuttamaan kiintoaineskuormitukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Viivytysrakenteiden ja hulevesireittien rakennustyöt on suositeltavaa tehdä ennen muun kaava-alueen rakentamista, jolloin esim. ojan pohjapadoilla voidaan pienentää rakentamisesta aiheutuvaa kiintoainekuormitusta. Viivytysrakenteiden ja hulevesireittien rakennustyöt on suositeltavaa tehdä talviaikaan, jolloin virtaamat ovat pieniä eikä maanrakennustöistä aiheudu merkittävää kiintoainekuormitusta. Irtoroskien pääsy hulevesireittejä pitkin työalueen ulkopuolelle on estettävä. Alueella ei tule varastoida öljyjä tai muita pohjavettä mahdollisesti pilaavia

18 Sivu 16 (16) aineita. Hulevesirakenteet huolletaan ja viimeistellään, kun alue on rakennettu valmiiksi. 5.6 Johtopäätökset o Kaavamuutoksen myötä hulevesien laatuun tai määrään ei tule merkittäviä muutoksia. o Alueen puhtaat kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää, jos maaperä soveltuu imeytykseen. o Pihakatujen ja pysäköintialueiden hulevesiä ei saa imeyttää, koska alue sijaitsee pohjavesialueella. o Pihakatujen ja pysäköintialueiden pintavedet johdetaan hulevesiviemäreihin, jotka purkavat alueen itäosan avo-ojaan. o Avo-ojaan rakennetaan pohjapatoja viivyttämään hulevesien virtausta ja kiintoaineen laskeuttamiseksi. o Alueen itäosan nykyinen oja tulee säilyttää, koska se toimii tulvareittinä laajemman alueen hulevesille. o Kaavamääräykset Yleismääräykset Korttelialue Oja Hulevesien viivytys toteutetaan tontin itäpuoleisessa ojapainanteessa. Hulevesiä, jotka voidaan imeyttää, ei tarvitse huomioida viivytystilavuudessa. Puhtaat kattovedet tulee ensisijaisesti imeyttää, mikäli maaperä soveltuu imeytykseen. hule-9: Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai - säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. oja-1: Avo-ojaa varten varattu alueen osa. hule-18: Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa, jonka kautta johdetaan korttelien hulevesiä ja viivytetään katualueiden hulevesiä allas- ja ojarakentein.

19

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän Ilmailunkadun asemakaavan nro 8513 hulevesiselvitys ja - suunnitelma Donna ID 1 157 799 Sivu 1 (13) Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue

Lisätiedot

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID

RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID RAPORTTI VVO KODIT OY Näsilinnankatu 40, täydennysrakentaminen Asemakaavan 8597 hulevesiselvitys Donna ID 1559459 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia ja

Lisätiedot

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID

RAPORTTI 16X TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Härmälän päiväkodin asemakaavan 8552 Hulevesiselvitys ja -suunnitelma Donna ID 1 327 102 Sivu 1 (5) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2 Topografia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 RAPORTTI RAPORTTI TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen yleissuunnitelma-alue 8433 ja asemakaava-alueet 8477, 8478 ja 8479 Hulevesiselvitys ja suunnitelma Donna ID 638 408 Revisio B Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy

TAMPEREEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID Copyright Pöyry Finland Oy 1 APOTTI TAMPEEEN KAUPUNKI Kalevanrinteen Prismakeskuksen asemakaava-alue 8500 Hulevesiselvitys Donna ID 789 804 2 PÖYY FINLAND OY Sivu 1 (14) Sisällysluettelo 1 ALUEEN KUVAUS 2 1.1 Suunnittelualue 2 1.2

Lisätiedot

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys

Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys TOIVAKAN KUNTA Viisarinmäen kaava-alueen hulevesiselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28204 Raportti 1 (5) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Valuma-alueet ja -reitit... 1

Lisätiedot

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys

RAPORTTI 25.6.2014. LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys RAPORTTI 25.6.2014 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavojen ja Alangon asemakaava-alueen hulevesiselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Kalevan airut asemakaavan nro 8479 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1616211 Infran hankenumero: 4050406 Tampereen Infra Pekka Heinonen 24.8.2016 Tampereen

Lisätiedot

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu

Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden mitoitustarkastelu Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 26600 www.poyry.fi Orimattila, Pennalan hulevesialtaiden LUONNOS

Lisätiedot

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma

Alueen nykytila. Osayleiskaavan vaikutukset. Sulan osayleiskaava, hulevesien yleispiirteinen hallintasuunnitelma Alueen nykytila Suunnittelualue on Sulan osayleiskaava-alue, joka on pinta-alaltaan n. 510 hehtaaria. Alueesta noin hieman alle 200 ha on asemakaavoitettu asumisen ja työpaikkojen alueiksi. Kaavoittamattomat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu RAPORTTI 4.6.2014 LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Luonnos 14.8.2013 Viite 1510006406 VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, VAAHTERANMÄEN ALUE HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39

Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Hulevesiselvitys Näsilinnankatu 39 Raportti ID 1 599 179 9.5.2016 9.5.2016 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus

OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B. Oy Teboil Ab. Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Vastaanottaja Oy Teboil Ab Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Tammikuu 2017 OY TEBOIL AB KOKINKYLÄNTIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS, VERSIO B Tarkastus

Lisätiedot

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Raholan asemakaavan nro 8436 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raholan asemakaavan nro 8436 Donna id: 1188925 Infran hankenumero: 4043090 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY

HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O TYÖ: TARATEST OY TYÖ: 12235 1.2.2017 HULEVESISELVITYS PERKKOONKATU 1, TAMPERE RN:O 837 325 6525 0001 TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03 368 3322 www.taratest.fi Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Suunnittelualueen

Lisätiedot

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Hulevesien hallinta, miksi ja millä keinoin? 2.4.2014 Pöyry Finland Oy 2.4.2014, Pöyry Finland Oy 1 Perinteinen Kokonaisvaltainen Tavoitteet Menetelmät Tulvasuojelu Kuivatus Esteettisyys Maankäytön tehostaminen

Lisätiedot

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8

Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 Asemakaavan 8648 muutos Elina Teuho 1.0 19.6.2017 Tarkistanut ja hyväksynyt: Perttu Hyöty 19.6.2017 YKK62642 Hulevesiselvitys, Automiehenkatu 8 19.6.2017 1 (4) SISÄLTÖ

Lisätiedot

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS

ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 28.6.2012 Viite 82143065 ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS HOLLOLAN PORTTI, ALTIAN ALUE HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.6.2012, päivitetty

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta ja hulevesistrategia

Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta ja hulevesistrategia Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta ja hulevesistrategia Hulevesien hallinta tulevaisuudessa Kuntatalo 4.9.2007 Versio 1.1 Satu Lehtikangas 28.8.2007 2007 Hulevesien kokonaisvaltainen hallinta Suunnittelu

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue

HULEVESISELVITYS. NCC, Hannulan alue 24.09.2010 13.05.2011 Työnro 435817 HULEVESISELVITYS NCC, Hannulan alue Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER 16WWE1027.B711 11.5.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER Kirstulan alueen asemakaavan muutokseen liittyvä Rautamonojan hulevesimitoitus 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä

Lisätiedot

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut

Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma. Suunnittelupalvelut Palomäenkatu 23:n asemakaavan nro. 8528 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Asemakaavaluonnosvaiheen suunnitelma Donna id: 1435805 Infran hankenumero: 4044918 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra

Lisätiedot

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

LIITE ESPOON KAUPUNKI. Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys LIITE 2 26.5.2014 ESPOON KAUPUNKI Keran osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys Sisältö 2 1 JOHDANTO 3 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 3 2 SUUNNITTELUALUE 3 2.1 Pinnanmuodot ja maaperä 4 3 VALUMA-ALUEET

Lisätiedot

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA

ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASKO II ALUEEN KUNNALLISTEKNINEN YLEISSUUNNITELMA & HULEVESIEN HALLINNAN SUUNNITELMA ASUKASTILAISUUS 20.4.2017 RAVINTOLA WERSTAS, LAHTI OSMO NIIRANEN MARJO VALTANEN RADANVARREN TULEVA MAANKÄYTTÖ KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy

Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy Alueellinen hulevesisuunnitelma 1.4.2014 Leena Sänkiaho Pöyry Finland Oy 2.4.2014 Leena Sänkiaho, Pöyry Finland Oy 1 Suunnittelun lähtökohdat Valuma-aluelähtöinen selvitys Yleiskaavataso Asemakaavatasoisissa

Lisätiedot

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö

Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Ruskon Laakerintien kaupan suuryksikkö Hulevesitarkastelu 20.12.2016 20.12.2016 Page 1 Valuma-alue Päivi Määttä Suunnittelualue sijoittuu Perämeren rannikkoalueen valuma-alueelle (84), missä edelleen Kuivasojan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA

HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA HÄMEENLINNAN HULEVESISTRATEGIA Jouko Kettunen 15.4.2010 http://www.hameenlinna.fi/pages/21158/hulevesistrategia.pdf LÄHTÖKOHDAT HULEVESISTRATEGIALLE Moreenin elinkeinoalueelle oli syntynyt suuri logistiikan

Lisätiedot

Tampere/ Kissanmaa/ 8480

Tampere/ Kissanmaa/ 8480 ID- numero 796 678 Hulevesiselvitys 24.01.2013 päivitetty 15.7.2014 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...3 1.2 Hulevesiin liittyvää sanastoa...3 2 Nykyinen

Lisätiedot

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Pappilan asemakaavan nro 8492 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Pappilan asemakaavan nro 8492 Donna id: 1194949 Infran hankenumero: 4043222 Tampereen Infra Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101 Tampere Käyntiosoite Frenckellinaukio 2E Puhelin

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE

HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2013 HANNUSJÄRVEN VALU- MA-ALUE SELVITYS, NY- KYTILANNE HANNUSJÄRVEN VALUMA-ALUE SELVITYS, NYKYTILANNE Tarkastus Hanna-Leena Ventin

Lisätiedot

Marja-Vantaan hulevesien hallinta

Marja-Vantaan hulevesien hallinta Marja-Vantaan hulevesien hallinta Huleveden käsittelystä ja viivytyksestä tulvareitteihin Marika Orava, suunnitteluinsinööri, DI Marja-Vantaan sijainti Marika Orava 2 Marja-Vantaa * Kotikaupunki n. 30

Lisätiedot

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2

Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 1 (10) Liite 1 Hulevesien hallintamenetelmien tyyppi- ja esimerkkikuvia. Sisältö Biopidätys (viherpainanteet, sadepuutarhat, biosuodatus)... 2 Läpäisevät pinnoitteet... 4 Viherkatot... 6 Huleveden viivyttäminen

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma

Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma ISONKYRÖN KUNTA Isonkyrön keskustan asemakaavamuutoksen ja Lapinmäen asemakaavan hulevesisuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26653 Raportti 1 (12) Krankkala Emmaleena Sisällysluettelo

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Anna Räisänen / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 30.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Kuvaa ei voi näyttää nyt. Taustaa

Lisätiedot

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079

Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011. Työnro 416079 Kortekumpu, Kangasala MAAPERÄ- JA HULEVESI- SELVITYS 6.9.2011 Työnro 416079 MAAPERÄ- JA HULEVESISELVITYS KORTEKUMPU, KANGASALA SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät...

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma

Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Kunnat yhteistyössä Turun seudun alueellinen hulevesisuunnitelma Tuuli Vesanto / Turun kaupunki / kaupunkisuunnittelu / 17.9.2015 Kuvat: Anna Räisänen ja Tuuli Vesanto Taustaa Turun kaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598

Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 Tampere/ Ristinarkku, Jankan liikekeskus/ 8598 ID- numero 1 650 085 Hulevesiselvitys 22.2.2017 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn lähtökohdat... 3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Hulevesiin liittyvää

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma

Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma TERVAJOEN KUNTA Tervajoen keskustan asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25776 Raportti, LUONNOS 1 (14) Havulinna Ella Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI PIETILÄN SVENGIPUISTON HULEVESIALLAS JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 20601255 22.9.2017 1 JOHDANTO Kaava-alueelta hulevesiä puretaan Komppikujaa pitkin koilliseen, Hakiantieltä länteen ja Svengipuiston viivytysrakenteen kautta etelään. Tässä tarkastelussa

Lisätiedot

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA

KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA KORTTELI 25155: STARKKI/LAHTI HULEVESISUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILA 2.1 Maankäyttö 2.2 Valuma-alueet ja virtausreitit 2.3 Maaperä ja pohjavedet 3 SUUNNITELLUN MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma

Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma Niemenrannan ja Sellupuiston hulevesien hallintasuunnitelma 20.11.2012 Hulevesien hallinta SUUNNITTELUN AIKAINEN ORGANISAATIO: Tilaaja: Konsultti: WSP Finland Oy Petri Saarikoski (projektipäällikkö Niemenranta2)

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta

Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys. Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärven yleiskaavan hulevesiselvitys Timo Nenonen, kaavoituspäällikkö Siilinjärven kunta Etelä-Siilinjärvi -Vuorela, Toivala ja Jännevirta Etelä-Siilinjärven yleiskaava - hulevedet Tavoitteena

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy

YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS. Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Vastaanottaja YIT Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Hulevesien hallintasuunnitelmaselostus Päivämäärä Toukokuu 2017 YIT RAKENNUS OY ITÄINEN JOKITIE, ESPOO HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMASELOSTUS Tarkastus Laatija

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

HULEVESISELVITYS ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN HULVSISLVITYS ASMAKAAVOITUSTA VARTN YMMRSTAN LIIKUNTAHALLIN TONTTI (55048/1) 08.07.2016 SPOO PÄIVITTTY 07.09.2016 Tontin pintamateriaalikaaviot täsmennetty, lisätty tontin laajennettu vaihtoehto. SISÄLLYS:

Lisätiedot

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen

Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen Työpaketti 5: Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen VERTI - Vesihuoltoverkostojen tila ja riskienhallinta Outi Raudaskoski, Nora Sillanpää, Harri Koivusalo Rakennetun ympäristön laitos Vesi-

Lisätiedot

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa

Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Esittelypaja: Ratko ristiriitoja eri intressit kohtaavat hulevesisuunnittelussa Kuvitteellisessa Purola kaupungissa on hyvin monenlaista maankäyttöä. Kaupungista löytyy asuinalueita, teollisuusaluetta,

Lisätiedot

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS

MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS SALON KAUPUNKI MERINIITYN JA TEHDASKADUN HULEVESISELVITYS Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29948 Raportti 1 (12) Syvälä Riitta/ Pekka Raukola Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys

HULEVESISELVITYS KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS. Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 24.7.2014 / Täydennetty 29.10.2014 Viite 1510002480-003 KORTTELEIDEN 75, 83 JA 85 ASEMAAKAAVAN MUUTOS HULEVESISELVITYS VIITASAAREN

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET

YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET YLEISKAAVOJEN HULEVESIMÄÄRÄYKSET hule-1 Alueelle rakennettava hulevesien viivytykseen ja puhdistamiseen varattava alue. Alueelle tulee johtaa Särkijärven valuma-alueelle sijoittuvilta rakennettaviksi tarkoitetuilta

Lisätiedot

Päijänrannan asemakaava

Päijänrannan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JÄMSÄN KAUPUNKI Päijänrannan asemakaava Hulevesiselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.6.2014 P17610 Hulevesiselvitys 1 (8) Antti Smolander 2.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Hervantajärven asuinalueen asemakaavan nro 8192 hulevesiselvitys- ja suunnitelma ASEMAKAAVAN EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1373961 Infran hankenumero: 4045811 Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X

KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X 28.4.2016 KAARINAN KAUPUNKI Verkakylän hulevesisuunnitelma 16X268236-003 1 Yhteystiedot Pöyry Finland Oy Terhi Renko Arto Muhonen PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id:

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen hulevesiselvitys- ja suunnitelma. Donna id: Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 ehdotusvaiheen Donna id: 1951431 Kaupunkiympäristön suunnittelu Pekka Heinonen 27.10.2017 27.10.2017 1(8) Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelma

Lisätiedot

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola

IGS-FIN allasseminaari Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola IGS-FIN allasseminaari 11.10.2016 Hulevesialtainen hydrologinen mitoitus Heli Jaakola 1 Hulevedet Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyviä sade-

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS

ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Espoon asunnot Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Elokuu 2016 ESPOON ASUNNOT ESPOON LOKIRINNE 1, HULEVESISELVITYS Päivämäärä 31.8.2016 Laatija Kuvaus Ramboll Finland Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA

HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.12.2015 HULEVESIEN VIIVYTTÄMINEN RUDUKSEN TUOTTEILLA Tarkastus Päivämäärä 30.12.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Niina Siitonen Jari Laihonen, Kimmo Hell,

Lisätiedot

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys

Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Hulevesisuunnitelma Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys Nurmes Olli Nissinen 30.11.2013 2 (12) 30.11.2013 Pitkämäen teollisuusalueen hulevesiselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE

SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE SUURPELLON HULEVESIEN HALLINTA VALUMA-ALUETASOLTA KORTTELITASOLLE ESITYKSEN SISÄLTÖ Taustatietoa Suurpellosta Lähtökohtana valumaaluetason tarkastelu Hallinta yleisillä alueilla Korttelitason hallintamenetelmät

Lisätiedot

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kaavoitus ja hulevesien hallinta Järvenpäässä Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula 9.11.2016 9.11.2016 2 Lähtökohdat Järvenpään kaupungin hulevesisuunnitelma Hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa v. 2013

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo

Hulevesien hallintasuunnitelma. Tietäjäntie 4, Espoo Tietäjäntie 4, Espoo 3.0.206 3.0.206 (3) SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS... 3 3. Nykyinen maankäyttö ja topografia... 3 3.2 Maaperäolosuhteet...

Lisätiedot

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net

S-Market Epilä HULEVESISELVITYS. Tampere. Projektinumero 2014-44. Email: kylanpaa.hannu@gmail.com hannu.kylanpaa@raksu.net Projektinumero 2014-44 HULEVESISELVITYS S-Market Epilä Tampere HRK Suunnittelu / HRK Konsultointi Oy Y-tunnus 2281508-3 Kotipaikka Tampere Osoite: Tasanteenkatu 67 B 33610 Tampere Puh. 0400 237 518 Email:

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti

Ylöjärven kaupunki. Kolmenkulman hulevesisuunnitelman täydentäminen. Raportti Ylöjärven kaupunki Kolmenkulman hulevesisuunnitelman Raportti 7.12.2015 7.12.2015 1 (5) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012

Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012 TALOYHTIÖN HULEVESIEN KÄSITTELY Viheralan hulevesipäivä Lahti 6.11.2012 Dipl.ins. Hannes Björninen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Taloyhtiön hulevesien oikeaoppinen käsittely 1. Hallinnan tavoitteet 2.

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella

Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Hulevesien hallinta tiivistyvällä pientaloalueella Rakennetun, vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen muuttaa sadevesien luontaista kiertoa ja äärevöittää hydrologisia olosuhteita. Se kasvattaa pintavalunnan

Lisätiedot

Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina

Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina Hulevesien hallintamenetelmien toimivuus vihreänä infrastruktuurina Maisema-arkkitehti Jukka Jormola Suomen ympäristökeskus, HULEGREEN-hanke Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa -seminaari 17.9.2015 Turku

Lisätiedot

KAPULI III HULEVESISELVITYS

KAPULI III HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 7.2.2014 Viite 1510009612 KAPULI III HULEVESISELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, KAPULI III HULEVESISELVITYS Päivämäärä 7.2.2012 Laatija

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, METSÄKYLÄN OYK HULEVESISELVITYS

YLÖJÄRVI, METSÄKYLÄN OYK HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä Syyskuu 2012 YLÖJÄRVI, METSÄKYLÄN OYK HULEVESISELVITYS alivirtaamat saattavat pienentyä jonkin verran. Pohjaveden muodostumisalueen

Lisätiedot

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT

HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT FCG Finnish Consulting Group Oy VANTAAN KAUPUNKI HULEVESIEN HALLINNAN ESIMERKKISUUNNITELMAT PÄHKINÄRINNE 4 Suunnitelmaselostus 0225-P11790 7.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma

Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma TAMPEREEN KAUPUNKI Aunankorvenkadun teollisuustonttien laajentamisen asemakaavan nro 8537 hulevesiselvitys- ja suunnitelma Raportti, ID 1 453 423 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P27997 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut

Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI. Suunnittelupalvelut Taimiston alueen asemakaavan nro 8539 hulevesiselvitys- ja suunnitelma EHDOTUSVAIHEEN RAPORTTI Donna id: 1390592 Infran hankenumero: 4031326F Tampereen Infra Pekka Heinonen Tampereen Infra PL 487 33101

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA

YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA YIT RAKENNUS OY AVIA KORTTELI 52125 HULEVESIEN YLEISSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA 2.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUKOHDE... 3 1.1. ALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1.1. Valuma-alue

Lisätiedot

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hämeenlinnan korkeakoulukeskus Hulevesimallin tulokset 19.2.2015 Page 1 Malli Mallinnus FCGswmm -ohjelmalla, pohjana olemassa oleva Hämeenlinnan hulevesimalli Suunnittelualue jaettiin osavaluma-alueisiin

Lisätiedot

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011

VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 VAASAN KAPPELINMÄEN-PILVI- LAMMEN VALUMA-ALUE- JA HULEVESISELVITYS 2011 Vaasan kaupunki Kaavoitus 2011 SISÄLLYS 1. Johdanto...3 2. Ekologinen hulevesien käsittely...4 2.1. Ekologinen hulevesien käsittely

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011. Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki HULEVESI- SELVITYS 2.12.2011 Työnro 416710 Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue, Riihimäki 18.11.2011

Lisätiedot

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1

Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely Olli-Pekka Mäki 1 Turun kaupungin hulevesiohjelman ja hulevesityöryhmän esittely 3.4.2014 Olli-Pekka Mäki 1 Hulevesiohjelman taustaa Hulevesiohjelman laatiminen perustuu Turun ja Helsingin Itämerihaasteen toimenpideohjelmaan

Lisätiedot

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI

LIITTEET YMPÄRISTÖSUUNNITELMA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 YMPÄRISTÖSUUNNITELMA KATUKARTTA HULEVESIEN HALLINTASUUNNITELMA JA TEKNISTEN VERKOS- TOJEN YLEISSUUNNITELMA -RAPORTTI 19 LIITE 1 Ympäristön yleissuunnitelma: - Yleissuunnitelma

Lisätiedot

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 31.1.2017 MUUTOS A 8.2.2017 TULLIPORTINKADUN KAMPUS- ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA TULLIPORTINKADUN KAMPUSALUE

Lisätiedot

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan

HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö II Mistä tarvitsemme tietoa? 25.11.2009 HULEVESIOPAS Menetelmät hulevesien ja taajamatulvien hallintaan Hannu Vikman, Hannu Vikman Consulting Termejä Hulevesi: Rakennetuilla

Lisätiedot

Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys

Marjamäen korttelin k905 hulevesiselvitys Raportti 29.3.2015 Päivitys 29.3.2015 29.3.2015 1 (15) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA SEN NYKYTILA... 2 2.1

Lisätiedot

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN

TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN HULEVEDEN VIEMÄRÖINNISTÄ PERITTÄVÄN KORVAUKSEN MÄÄRITTÄMISEEN JA KOHDENTAMISEEN VESIHUOLTO 2015 Turku Leena Sänkiaho SISÄLTÖ Työn tausta ja tavoitteet Määritelmät Pilot-kunnat ja

Lisätiedot

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG

Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia. MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Rankkasateiden vaikutus hulevesiverkostoon -haasteita ja ratkaisuehdotuksia MAAILMAN VESIPÄIVÄN SEMINAARI 22.3.2010 Perttu Hyöty, FCG Hulevesien määrä tulee kasvamaan Syitä on kaksi: kaupunkirakenteen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien hallintasuunnitelma NG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava, Sipoon kunta Lauri Harilainen, Tiina Okkonen 2.1.2017 2.1.2017 1 (17) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 HULEVESIEN HALLINNAN YLEISET PERIAATTEET... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA

ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA Vastaanottaja Mänttä-Vilppulan kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä Joulukuu 2015 ISONNIEMEN TEOLLISUUS- ALUE, MÄNTTÄ-VILPPULA HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMA ISONNIEMEN TEOLLISUUSALUE,

Lisätiedot

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS

HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys Päivämäärä 30.10.2015 Luonnos Viite 1510019205 HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS NURMIJÄRVEN KUNTA, HEINOJAN ALUEEN HULEVESISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Lahden kaupungin hulevesiohjelma

Lahden kaupungin hulevesiohjelma Lahden kaupungin hulevesiohjelma Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Viheralan Hulevesipäivä Sibelius-talo 06.11.2012 Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki

Lisätiedot

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen hulevesisuunnittelu POSELY 26.11.2015 Pia Kinnunen, Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät Maankäyttö aiheuttaa huleveden muodostumisen Hulevesien hallinnan suunnittelu

Lisätiedot

lmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut - mitä Ilmasto-opas.fi tarjoaa

lmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut - mitä Ilmasto-opas.fi tarjoaa lmastonmuutos ja paikalliset ratkaisut - mitä Ilmasto-opas.fi tarjoaa 11.10.2012 Projektijohtaja Pertti Tamminen Vuores Vuores Vuores kaupunkirakenteessa Vuores Vuores Topografia 13.7.2012 5.7.2012

Lisätiedot

Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan

Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan Menetelmiä hulevesitulvariskien hallintaan Kuninkaantammi Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu, Kuntaliitto ja SYKE Kimmo Kuisma, Talous- ja suunnittelukeskus 6.2.2009 Kimmo Kuisma Esityksen sisältö

Lisätiedot

KALA , Asia 54,, Liite 2.7

KALA , Asia 54,, Liite 2.7 KALA 26.9.2011, Asia 54,, Liite 2.7 VANTAAN KAUPUNKI HULEVESISELVITYS TECHNOPOLIS HELSINKI-VANTAA 07.02.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen lähtökohdat... 1 1.2 Selvityksen organisaatio...

Lisätiedot

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro

Lielahtitalo, tontti , Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS Työnro Lielahtitalo, tontti 837-263-2479-1, Teivaalantie 1, Tampere HULEVESI- SELVITYS 31.3.2011 Työnro 416058 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Selvityksen sisältö ja tekijät... 3 1.2 Aikaisemmat

Lisätiedot