Keski-Suomen korkeakoulujen yrittäjyyden oppimispolku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen korkeakoulujen yrittäjyyden oppimispolku"

Transkriptio

1 IDEAPAPERI Keski-Suomen korkeakoulujen yrittäjyyden oppimispolku Lämsä Tero, Pirinen Kari mukana suunnittelutyöryhmässä: Karjalainen Kari, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Ojanperä Riku, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ylönen Sami, Jyväskylän yliopisto Lämsä Tero, Humanistinen ammattikorkeakoulu Pirinen Kari, Humanistinen ammattikorkeakoulu

2 Sisällys: 1. Johdanto 2. Yrittäjyysopintojen ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen nykytila korkeakouluissa 3. Kehittämistarpeita 4. Suositeltavia kehittämistoimia 5. Toimenpiteet ja vaiheet: Korkeakoulujen ehjän polun rakentaminen 6. Aikataulu ja resurssit

3 1. Johdanto Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku hankkeen aikana tehdyn kehitystyön tuloksena on syntynyt joka syksy toteutettava HUMAKin, Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteinen osaamisesta tuoteideaksi opintojakso, jonka ideana on kehittää omaan osaamiseen ja ammattitaitoon pohjautuen tuoteinnovaatioita sekä oppia yrittäjyyttä. Yhteiskurssin kehitystyön aikana sekä YEP-hankkeen aikana yrittäjyysopinnoista vastaavien opettajien välisissä keskusteluissa nousi toistuvasti esiin se, että yrittäjyyden peruskursseilla syntyneistä yritys- ja tuoteideoista moni jää idean asteelle, koska jatkopolkuja ei ole riittävästi tarjolla ja yrityshautomo tai esihautomotoiminta on vaihtelevaa ja osin siirtymisen kynnys voi olla korkea. Lisäksi todettiin, että yrittäjyyden peruskursseja korkeakouluissa on tarjolla jo melko laajasti, mutta toteutus on hajanaista ja yhteistyötä eri alojen yrittäjyyskursseista vastaavien opettajien välillä ei juurikaan ole, vaikka kurssisisällöt ovat pitkälti yhtenevät. Opetushenkilöstön resursseja hukataan päällekkäiseen työhön ja kehitystä ei tapahdu. Koulutusalarajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia yritysideoiden kehittämisessä ei osata hyödyntää riittävästi ja opiskelijoiden yritysideoiden kehittelyyn ei ole tarjolla opiskelijan näkökulmasta selkeitä neuvonta- ja innovaatiopalveluita. Opetusministeriö (2009) suosittaa, että korkeakouluissa tulisi tarjota yrittäjyysopintoja valinnaisina opintoina yhä laajemmin kaikille opiskelijoille sekä suunnata harjoittelua ja opinnäytetöitä yrittäjyysuravaihtoehdon edistämiseksi. Esittämämme malli korkeakoulujen yrittäjyysopintojen kehittämisestä vastaa tähän tarpeeseen luomalla laajemmalle opiskelijajoukolle tarjolla olevan käytännönläheisen yrittäjyyspolun sekä mahdollistamalla opintojen paremman linkittämisen oman yritystoiminnan tai yritysidean kehittämiseen. Korkeakoulujen yrittäjyysopintoihin liittyvän tehtävän tukemiseksi opetusministeriö (2009) toteaa, että myös korkeakoulujen opettajilla tulee olla valmiudet yrittäjyyskasvatukseen, yrittäjyyden opettamiseen ja sen edistämiseen. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi korkeakoulujen yhteisen yrittäjyyspolun malliin rakennetaan mukaan opettajien yrittäjyysopetuksen oppimisprosessi, joka tukee yrittäjyysopintojen kehitystyötä, opettajien välistä vertaisoppimista sekä uusien opettajien perehdyttämistä yrittäjyyden opettamisen menetelmiin. Esittämämme Keski-Suomen korkeakoulujen yhteisen yrittäjyyspolun tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta, tukea uusien innovaatioiden syntymistä sekä erityisesti tukea opiskelijoiden oman osaamisen pohjalta nousevan yritystoiminnan syntymistä. Käytännössä siis rakennetaan kolmen Keski-Suomessa toimivan korkeakoulun yhteistä yrittäjyyden oppimisen polkua.

4 Toimintamalliin esitämme kolmea eri toimintalinjaa: 1. Yrittäjyyskurssien yhteinen kehittäminen: Kehitetään korkeakoulujen erillisiä yrittäjyyskursseja ja niiden toimintamalleja. Rakennetaan ja edelleen kehitettään käytännön tarpeista syntynyttä yhteistä (Jamk, JYO, Humak) Osaamisesta tuoteideaksi- opintojaksoa, joka toimii yhteistyön foorumina ja kokeilualustana. 2. Opettajien ja TKI-henkilöstön yrittäjyyden kehittämisvalmiuksien edistäminen: yhteistyö, ideointi, kehittyminen. 3. Yrittäjyyden jatkopolku: a) Kokeilu- ja harjoitusyritystoiminnan kehittäminen (NY-yritykset, osuuskunnat ja muut mallit) b) Lukuvuoden mittaisten liiketoimintaa kehittävien opintokokonaisuuksien luominen ja substanssiaineiden integraatio palvelemaan yritystoiminnan kehittämistä Toiminnot rakennetaan osaksi korkeakoulujen olemassa olevia toimintoja (erityisesti Jamk) ja kehitettään uusia toimintamuotoja (Jyu). Tavoitteena ei siis ole luoda järjestelmiä vaan saattaa jo lukukauden aikana toiminnot käytäntöön. Tavoitteena yrittäjyyden oppimisen polut joissa yhdistyvät eri alojen opiskelijoiden osaaminen ja yhteiset ideat ja korkeakoulurajat ylittävä yhteistyö sekä riittävät neuvonta- ja tukipalvelut. 2. Yrittäjyysopintojen ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen nykytila korkeakouluissa Opetusministeriön (2009) mukaan korkeakoulujen tehtävä yrittäjyyden edistämisessä liittyy yrittäjämäisen asenteen vahvistamiseen, innovaatioaihioiden synnyttämiseen, korkeakoulutuksessa hankitun osaamisen ja innovaatioiden pohjalta nousevan yritystoiminnan tukemiseen sekä kasvuyrittäjyyden edistämiseen. Keski-Suomessa on otettu vahvaksi lähtökohdaksi alueen yrittäjyyden, yrittämisen mahdollisuuksien ja aktiivisuuden kehittäminen. Tavoitteena on luoda Keski-Suomesta yksi Suomen yrittäjäaktiivisimmista alueista. Kehittämistyötä onkin tehty usealla saralla. Vuosien aikana Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku hankkeessa on luotu eri ikäisille ihmiselle yrittäjyyteen kasvamisen polkuja eri organisaatioiden toimintamalleja kehittämällä. Polkua on rakennettu päiväkoti-ikäisestä korkea-asteelle ja aikuisoppimiseen saakka. Tätä suunnitelmaa laadittaessa selvitettiin Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden opetustarjonta ja sii-

5 hen liittyvät kehityshankkeet (erillinen kuvaus). Selvityksissä ja yrittäjyyden opettajien tapaamisissa on todettu, että erilaisia malleja ja opintokokonaisuuksia on tarjolla runsaasti, mutta ne näyttäytyvät opiskelijalle irrallisina saarekkeina tai substanssiosaamisesta erillään olevina kursseina. Koulutusalojen välinen yhteistyö on heikkoa, vaikka uusien innovaatioiden kehittäminen vaatii koulutusalarajat ylittävää yhteistyötä. Jyväskylän ja Keski-Suomen alueelta puuttuu korkeakouluopiskelijoille ja korkeasti koulutetuille yhtenäinen polku yrittäjyyden kehittämiseen ja omien tuote- ja liikeideoiden tuottamiseen ja luomiseen. Yhteistyö eri korkeakoulujen välillä on myös käytännössä puutteellista. Kiinnostus yrittäjyyteen, alkavien yritysideoiden kehittämiseen ja uusiin yritysinnovaatioihin kuitenkin kaikissa organisaatioissa vahvana olemassa. Erilaisia malleja on luotu ja hautomotoimintaa kehitetty. Varsinaista ehjää polkua tai yhtenäistä yrittäjyyteen kasvamisen mallia ei kuitenkaan ole luotu. Eri korkeakoulut ovat kehittämisessä eri vaiheissa. Pisimmällä kehittämisessä lienee Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jossa polkua yrittäjyyteen on alettu luoda systemaattisesti Generator-mallin alle. Jyväskylän yliopistolla on tarjolla joukko yrittäjyyskursseja sekä hautomotoimintaa. Humakilla taas yrittäjyyskurssit ja opiskelijatiimimalli. Myös erilaisia innovaatioiden kaupallistamiseen tähtääviä projekteja on kehitetty. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa on eri maantieteellisillä alueilla erilaisia korkeakoulun sisäisiä ja muiden alueen korkeakoulujen (Turku, pääkaupunkiseutu) kanssa yhdessä toteutettavia yrittäjyyden opiskelukokonaisuuksia. Yrittäjyysopintoja tarjotaan kuitenkin pääsääntöisesti substanssiosaamisen kehittämisestä irrallisina kokonaisuuksina ja eri mallit huomioivat vaihtelevasti sen, miten oman yritystoiminnan kehittäminen kerryttää opintopisteitä ja tukee opintojen edistymistä. Kuten todettua yrittäjyyden perusopintoja tarjotaan suhteellisen hyvin, mutta osin päällekkäisesti. Jyväskylän yliopistosta käytännönläheinen yrittäjyyden oppiminen puuttuu miltei kokonaan. Kaikilla tarjonnassa on erilaisia yrityskursseja. Yhteistyötä kurssien välillä ei kuitenkaan systemaattisesti tehdä. Polkuja oman ammattitaidon pohjalta luotujen tuote- ja liikeideoiden kehittämiseen on tarjolla rajallisesti tai niitä ei tarjota johdonmukaisesti. Eri alojen välinen yhteystyö yrittäjyyden kehittämisessä ja tuoteinnovaatioiden luomisessa on vähäistä. Yrittäjyyden opettajien osaamisen kehittämiseen on tarvetta ja saman aihepiirin parissa työskentelevien yhteistyötä olisi mahdollista tukea paremmin. Myös eri ammattialojen substanssiopettajien osallistuminen yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittämiseen on hajanaista. Koordinoimattomuudella ja selkeyden puutteella hukataan valtava määrä opiskelijoiden ja korkeakoulutettujen yritysinnovaatioita. Myös päällekkäistä toimintaa yrittäjyyden kehittämisessä syntyy ja taas toisaalta pyörää keksitään yhä uudelleen ja yrittäjyyden peruskursseilla syntyneiden yritysideoiden ja innovaatioiden kehittämiseen ei ole tarjolla

6 jatkopolkua. Kynnys hautomoon siirtymiseen on suuri ja esihautomotoimintaa on käytännössä vain Jamkilla. Saarekkeinen maaperä vaatii täydennysrakentamista ja siltojen luomista. Toimivia malleja on Suomessakin olemassa, näistä esimerkkeinä Turun seudun korkeakoulujen yhteinen NY-kurssi ja pääkaupunkiseudun Innoplaza-malli. Useat paikkakunnat ja korkeakoulut (Helsinki. Lahti, Hämeenlinna) ovat ottamassa korkeaasteellakin käyttöön mm. toisella asteella vakiintuneen NY-ohjelman, jossa vuoden aikana kehitetään ideoista toimivia yrityksiä harjoitusyritysmallin mukaisesti. Esimerkiksi vuoden 2012 korkea-asteen finaaleissa (Hämeenlinna ) taso nousi korkeaksi ja paikkakunnilta joissa toimintaa on kehitetty (Turku, Helsinki) nousi esille pitkälle vietyjä omaan osaamiseen perustuvia yritysideoita. Merkittävää näissä oli koulutusalat ylittävä yhteistyö. Kysymys kuuluukin, onko Jyväskylän seudulla varaa jäädä jälkeen? Johtopäätöksiä ja seurauksia o potentiaalia jää hyödyntämättä o yrittäjyyden ja tuotteistamisen opetus jää hajanaiseksi eikä johda selkeään yritysideoiden kehittymiseen ja kehittämiseen o yrittäjyys ei suurelle osalle opiskelijoista ole varteenotettava vaihtoehto varsinkaan opiskelujen aikaisena polkuna o Eri alojen osaamista ja potentiaalia ei pystytä yhdistämään ideat yksipuolisia tai kaupallistaminen ongelmallista o Opinnot ovat oppiaine- tai alakokokonaisuuksien sisällä tai omina erillisinä kursseinaan. Moniammatillinen osaaminen ja ideoiden kehittäminen ei toteudu eikä rajapintoja tai uusia yhdistelmiä kyetä hyödyntämään o Opiskelijoiden yrityksille ei kyetä tarjoamaan kattavasti ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluja o Substanssiosaaminen ja opetus ei tue tarpeeksi yrittäjämäisiä toimintamalleja ja innovaatioiden luomista ja kaupallistamista 3. Kehittämistarpeita - Yrittäjyyden opettajien osaamista ja yhteistyötä kehitettävä yrittäjyyspolkujen rakentamiseksi - Luovien ideoiden syntymistä ja tuotteistamista on tuettava ja kehitettävä johdonmukaisesti - > polku ideoiden testaamiseen ja kehittämiseen - Eri alojen opiskelijoiden ja opettajien yhteiseen innovaatioiden ja ideoiden kehittämiseen on löydettävä malleja ja työkaluja (esim kaupalliset aineet, tekniikka, sosiaaliala)

7 - Peruskursseilta on luotava selkeät jatkopolut ja erityisesti opinnollistamista on kehitettävä - > oppimisympäristöjä kehitettävä - Yrittäjyyden opettaminen ja oppiminen hajanaista > tarvitaan koordinoitua yhteistyötä ja opettajien ammattitaidon kehittymistä tukevia toimia ja malleja - Päällekkäisistä opetuksista yhteiseen kehittämiseen ja laatuun - Yrittäjyysopintoja laajentaminen kaikille koulutusaloille - Yrittäjyysopintoihin ja liikeideoiden kehittämiseen mukaan mahdollisimman laaja joukko opiskelijoita massasta enemmän helmiä. - Substanssiopettajien ja TKI-henkilöiden valmiuksia toteuttaa käytännön oppimisprojekteja yrittäjyysmallien avulla on kehitettävä - Kutomo : kumppaneiden ja asiakaskunnan hankkiminen jo opintojen aikana, liikeideoiden testaus, opiskelijan kasvuprosessi, yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen - Harjoitteluyritysten ja liikeideoiden kehittäminen - > toimintamallien luominen - Yhteiset opiskelijayritysten kehittämis- ja neuvontapalvelut 4. Suositeltavia kehittämistoimia Yleistä: - Tavoitteena on tuottaa enemmän, parempia ja pidemmälle jalostuneempia ideoita yrityshautomoihin, yrityksiin ja työmarkkinoille. - Opiskelijan näkökulmasta selkeän yrittäjyyden opintopolun rakentaminen, joka nivoutuisi aiempiin ja meneillään oleviin opintoihin ja olisi järjestelmällisempi - Kehitetään opiskelijoiden osaamisesta lähtevien yritysideoiden ja innovaatioiden synnyttämiseen keskittyvä yrittäjyyskurssi, jota tarjotaan laajasti eri alojen opiskelijoille. Monialainen opiskelijaryhmä mahdollistaa myös koulutusalarajat ylittävien ideoiden syntymisen. - Käytännönläheisen harjoittelu/kokeiluyrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen: Paremmat yrittäjyysvalmiudet ja pohja oman yritystoiminnan käynnistämiseen tulevaisuudessa yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille, joille hautomoon siirtyminen ei vielä ole ajankohtaista Toimenpidekokonaisuudet: I Yrittäjyyden peruskurssien yhteinen kehitystyö ja toteutus Kehitetään edelleen joka syksy tarjottavaa Yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polkuhankkeen aikana kehitettyä JAMK:in, HUMAKin ja Jyväskylän yliopiston yhteistä Osaamisesta tuoteideaksi yrittäjyyskurssia, joka painottuu yritysideointiin, tuotekehitykseen ja koulutusalarajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksien hyödyntämiseen

8 Hyödynnetään eri korkeakoulujen yrittäjyyden peruskursseista vastaavien opettajien osaamista ja resursseja: Yhteinen peruskurssien kehitystyö, vierailuluennot, mentorointi, työparityöskentely. Tukevana toimena peruskurssien opettajien osaamisen kehittäminen yhteisen koulutusprosessin kautta. II Opettajien yrittäjyysosaamisen kehittäminen - korkeakoulujen yrittäjyyden perusopinnoista vastaavien opettajien yhteisen osaamisen ja tietojen jakamisen sekä koulutusprosessin luominen - opetusmenetelmien kehittäminen, omien kurssien jatkokehittäminen, oman osaamisen päivittäminen ja kehittäminen - yrittäjyyden oppimisohjelmassa Oppimisympäristöjen kehittämisosaaminen Substanssiopettajien yrittäjyysosaaminen Monialainen yhteistyö Liiketoiminnan ohjausja neuvontaosaaminen III Harjoitusyrityspolku Monialaisen korkeakoulujen yhteisen jatkopolun rakentaminen linkiksi peruskurssien ja hautomotoiminnan väliin A) Kokeilu- ja harjoitusyritystoiminnan kehittäminen (NY-yritykset, osuuskunnat ja muut mallit) Osaksi polkua luodaan yrittäjyyskoulumalli, jossa opiskelijoiden kehittämiä ideoita jalostetaan ja tuetaan sekä opinnollistetaan sekä mahdollistetaan opiskeli-

9 jayritysten neuvontapalvelut. Tavoitteena erityisesti moniammatilliset ideat. Tälle organisoidaan yrittäjyyden ja substanssin kehittämistä tukevat toiminnot. Tavoitteena ei ole luoda uutta tilaa tai laitosta vaan organisoida toiminta niin että olemassa olevat resurssit tukevat toimintaa (neuvonta, ohjaus, ideointi, tuki, arviointi) Koulu toimii samalla oppimisympäristöjen kehittämisen välineenä ja työkaluna opettajien ja kehittämishenkilöstön suuntaan B) Lukuvuoden mittaisten liiketoimintaa kehittävien opintokokonaisuuksien luominen sekä substanssiaineiden integraatio palvelemaan yritystoiminnan kehittämistä Tuottaa järjestelmällisempiä yrittäjyysopintoja ja linkittää se tiiviimmin ammatillisiin substanssiopintoihin (esimerkiksi lukuvuoden mittaisia liiketoimintasuunnitelman ja liikeidean kehittämiseen tähtääviä opinto- tai valmennuskokonaisuuksia) Tavoitteena mahdollistaa eri ammattialojen luovien ideoiden syntyminen, kokeileminen ja kehittäminen vähintään vuoden aikana. Liitetään toiminta kokeiluyrittäjyyskouluun ja opettajien kehittämiseen mahdollisimman tiiviisti.

10 Yrittäjyyden polut ja yrittäjyyskoulu malli YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN YRITYSHAUTOMOT IDEAN SIIRTO OLEMASSA OLEVAAN YRITYKSEEN / TYÖLLISTYMINEN SYÖTTÄMINEN Liiketoiminnan ohjaus: neuvonta ja kehittäminen Substanssiohjaus, Neuvonantajat III: YRITTÄJYYDEN OPPIMISPOLUT KOKEILUYRITTÄJYYS Oppiminen käytännön yritystoiminnan kautta Tekemällä oppiminen LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT OPINTOKOKONAISUUDET Lukuvuoden mittaiset liiketoimintasuunnitelmaopinnot Asiakkuudet Teemapäivät Ulkopuoliset verkostot ja yhteistyö Ideointiprosessin ohjaus: työkalut ja välineet NY-yritykset, osuuskunnat, työelämäprojektit Liike- ja yritysideoiden kehittämistä tukevat opinnot Monialainen yhteistyö, toisilta oppiminen (yli koulutusalarajojen) II: Opintosuoritusten koordinointi, opettajien osaamisen kehittäminen IDEA HAKU Yrittäjyyden peruskurssit Useita erilaisia toteutuksia eri koulutusaloilla / korkeakouluissa I: YRITTÄJYYDEN PERUSOPINTOJEN YHTEINEN KEHITYSTYÖ JA TOTEUTUS Osaamisesta tuoteideaksi korkeakoulujen ja eri koulutusalojen yhteinen ideointija tuotekehityskurssi Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen & tunnustaminen (2.aste yrityspolut, yrittäjyyslukiot, muu yrittäjyysosaaminen) II: Opettajien osaamisen ja resurssien jakaminen & yhteinen tekeminen ja kehittäminen

11 5. Toimenpiteet ja vaiheet: Korkeakoulujen ehjän polun rakentaminen 1. Selvitetään Keski-Suomen eri korkeakouluissa tapahtuva yrittäjyyden opetus ja pyritään luomaan yhteistyötä ja yhteistyömalleja 2. Luodaan polku ja toimintamalli yrittäjyyden perusopinnoista harjoitusyrityksiin ja parhaiden ideoiden eteenpäinviemiseen (hautomot, innovaatiopalvelut, omat yritykset, idean siirto toiseen yritykseen) 3. Luodaan Keski-Suomen korkeakoulujen yhteinen yrittäjyyskurssi, jonka kautta mallinnetaan ja kehitetään yrittäjyyden opetusta. Tuetaan korkeakouluissa olevien yrittäjyyden opettajien valmiuksia kehittää omia yrittäjyyden opintojaan 4. Rakennetaan ja pilotoidaan harjoitteluyritysten toiminta- ja kehittämismalli, joka toimii jatkona yrittäjyyskurssien ideoiden kehittämiseen ja kokeiluun. Erityisesti tuetaan eri alojen yhteistyötä ja moniammatillisten ideoiden kehittämistä. 5. Ratkaistaan malliin liittyviä, rakenteellisia, opinnollistamiseen liittyviä ja yritysten neuvontapalveluihin liittyviä ongelmia - toimintaympäristön ja rakenteiden kehittäminen 6. Kehitetään opettajien ja TKI-henkilöstön yrittäjyysosaamista ja valmiuksia tukea opiskelijoiden yrittäjyyteen oppimista ja käytännön kokeiluja 7. Aloitetaan yhteisen toimintaa tukevan verkkoympäristön suunnittelu 6. Alustava aikataulu ja resurssit Aikataulu SYKSY Osaamisesta tuoteideaksi opintojakson toteutus - Kokeiluyrittäjyyden jatkopolun tarjoaminen peruskurssien opiskelijoille: pilottiryhmän kokoaminen - Opettajien kokoaminen kaikista korkeakouluista yhteiseen koulutusprosessiin: 1. peruskursseista vastaavat opettajat 2. jatkopolun ohjauksesta vastaavat opettajat KEVÄT 2013

12 - osaamisesta tuoteideaksi opintojakson arviointi ja jatkokehitystyö - kokeiluyrittäjyyden mallin pilottiryhmän loppuun saattaminen ja toiminnnan arviointi - jatkopolun edelleen kehittäminen ja laajentaminen seuraavalle lukuvuodelle, yritysyhteistyön kehittämiseen panostaminen SYKSY osaamisesta tuoteideaksi jakson toteutus - yrittäjyyden jatkopolun sitominen osaksi korkeakoulujen pysyvää toimintaa - Yrittäjyyskoulu ja harjoitusyritykset starttaavat Resurssit - jokaiseen korkeakouluun toiminnasta vastaava koordinaattori, % työajalla? - Riittävä budjetti vierailijaluentoihin sekä yritysyhteistyön kehittämiseen - Tilat neuvontapalveluille, Huom! Muussa toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia tiloja. Tavoitteena on luoda uusi toimintamalli, ei fyysistä toimintakeskusta! - Tarvittaessa kehittämiseen ja alkuun saattamiseen haetaan hankerahoitusta n Omarahoitukset mahdollisesti henkilöiden työpanoksesta. Esim. Jamkilla toimintaa integroidaan Generaattori-mallin alle Jamkin tarpeiden mukaisesti.

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen Osuuskunta on oppimispaikka jossa pääset kehittämään yrittäjyysvalmiuksiasi samanhenkisten opiskelijoiden

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Yrittäjyyttä tukeva korkeakoulu 2015 -kysely. ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö

Yrittäjyyttä tukeva korkeakoulu 2015 -kysely. ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Yrittäjyyttä tukeva korkeakoulu 2015 -kysely ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Paljon tapahtunut yrittäjyyden edistämisessä mutta kuinka paljon? Kuvat: Paula Ojansuu Kyselyn

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT

SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat. Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT SeAMK FramiPro yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat Tuija Vasikkaniemi Opetuksen kehittämispäällikkö, PsT AMKPEDA verstas Turku 4.11.2015 Lähtökohdat: Työelämän osaamisvaatimukset SeAMKin omat

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

EduFutura Jyväskylä

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston muodostama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Sopimus osaamiskeskittymästä

Lisätiedot

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu

Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa. Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Työelämälähtöistä oppimista ympäristötehokkuuspajassa Susanna Vanhamäki Lahden ammattikorkeakoulu Esityksen rakenne EcoMill-ympäristötehokkuuspaja Koulutuksen arvot muutoksessa Työelämälähtöinen oppiminen

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa

Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten. suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama, Salla Kettunen ja Anmari Viljamaa YKTT-päivät Jyväskylä 2016 Matka yrittäjyyteen AMKopiskelijanaisten polut ja suunnitelmat oman yrittäjäuran aloittamisessa Taustaa Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston yrittäjyysopinnot oppilaitosyhteistyönä. Yrittäjyys yhdistää -hankkeen esittely Elopäivillä

Jyväskylän yliopiston yrittäjyysopinnot oppilaitosyhteistyönä. Yrittäjyys yhdistää -hankkeen esittely Elopäivillä Jyväskylän yliopiston yrittäjyysopinnot oppilaitosyhteistyönä Yrittäjyys yhdistää -hankkeen esittely Elopäivillä 19.8.2016 Yrittäjyys yhdistää -hanke Mitä ja miksi? Fokus: opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Yrittäjyyspolun yhteistyömalli

Yrittäjyyspolun yhteistyömalli Yrittäjyyden edistäminen Kainuussa Yrittäjyyspolun yhteistyömalli Kajaanin ammattikorkeakoulu & Esihautomo Intotalo Päivi Malinen Kajaanin ammattikorkeakoulu paivi.malinen@kajak.fi 044 7101 612 Päivi Partanen

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tila ja kehittäminen korkeakouluissa Petri Haltia

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tila ja kehittäminen korkeakouluissa Petri Haltia Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tila ja kehittäminen korkeakouluissa 2.11.2017 Petri Haltia Hallitusohjelman toimeenpano: Kärkihanke 3, toimenpide 2: Sujuvoitetaan korkeakouluopintoja mahdollistamalla

Lisätiedot

Open House -hanke 2014 2015 27.10.2014 / AOll OHJEISTUS TYÖELÄMÄJAKSOON

Open House -hanke 2014 2015 27.10.2014 / AOll OHJEISTUS TYÖELÄMÄJAKSOON Open House -hanke 2014 2015 27.10.2014 / AOll OHJEISTUS TYÖELÄMÄJAKSOON Sisältö 1 Open House-hankkeen tavoite 2 Työelämäjakso Open House-hankkeessa 3 Työelämäjakson tavoite 4 Ajankohta 5 Pariopettajuus

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia WISIO on Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii kohtauspaikkana eri toimijoiden välillä. WISIO:ssa on muuntuvien yrittäjyyden

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä

Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset. Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Osataan! Tampereen, Turun ja Vaasan osahankkeiden kuulumiset Aloitusseminaari 27.9.2012, Jyväskylä Tampere, Turku & Vaasa, kaikille yhteiset teemat Miten työpaikalla tapahtuva osaaminen tehdään näkyväksi?

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke www.tuas.fi Motto: Tavoitteena oppiminen Oppimisen voi saavuttaa keinolla millä hyvänsä.

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017

Ryhmien yhteenvedot. Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Ryhmien yhteenvedot Urheiluoppilaitosseminaari Lahti 2017 Mitä osaamista suomalaisessa urheilussa tulisi kehittää? Vanhempien osaaminen koulujen-seurojen-lajien yhteistyö Valmennusosaaminen Valmennusosaaminen

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf

Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014. http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec- OECD%20Entrepreneurial%20Universities%20Framework.pdf EU, OECD 2012: A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities alustava käännös ja sovellus Metropolia ammattikorkeakoulun tarpeisiin Sirkka-Liisa Kolehmainen 8.11.2014 http://www.oecd.org/site/cfecpr/ec-

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk

HUIPUT KEHIIN. Innovatiivisuusmittarin kehitystyö. www.hamk.fi/aokk HUIPUT KEHIIN Innovatiivisuusmittarin kehitystyö HUIPUT KEHIIN projektin tavoitteena on luoda pysyviä, alueellisia, ammatillista huippuosaamista kehittäviä yhteistyöverkostoja ja tuottaa malleja huippuosaamisen

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari

OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari OPTIMAALINEN OSAAMISEN NÄYTTÖ Työelämäyhteydet uudistuvassa korkeakoulutuksessa seminaari 10.10.2016 Alisa Pettersson Opintokoordinaattori Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Opintokoordinaattorin

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta Vastuullinen korkeakoulu Laurean opetussuunnitelma vapaaehtoistyön mahdollistajana Seminaari 8.9.2015 Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta www.laurea.fi 2 Strateginen ulottuvuus Eettisyys ja vastuullisuus

Lisätiedot

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Pia Mikkola Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2.11.2017 Mitä halutaan selvittää? AHOT-prosessi

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

Uraa ja osaamista rakentamassa!

Uraa ja osaamista rakentamassa! Uraa ja osaamista rakentamassa! 18.4.2016 Projektipäällikkö, KT, Liisa Marttila http://uraseurannat.fi Mikä? AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014

OSATAAN. Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 OSATAAN Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana 01.01.2012-30.05.2014 Miten tähän tultiin? Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HH AOKK 27.9.2012 AHOT korkeakouluissa

Lisätiedot

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli

Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli Jatkoväylä-seminaari Haaga-Helia 9.5.2017 Kaisa Tsupari Hyrian ja Laurean jatkoväylä projektiopintomalli 1 HYRIA KOULUTUS 9.5.2017 Liiketalouden pt/ nuoret Mahdollisuus suorittaa tutkinnonosa (15 osp)

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen hyödyntäminen opinnoissa TAO-oppimisverkoston tapaaminen 29.4.2011 Jyväskylä Johanna Penttilä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Esityksen tavoite

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja Oma yritys Wanha Satama 19.-20.3.2013 HAAGA-HELIA kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

TIEDOTUSTILAISUUDEN ESITTELYMATERIAALI, JULKAISUVAPAA KLO Uusi yhtiö perusteilla Jyväskylään edistämään yrittäjyyttä

TIEDOTUSTILAISUUDEN ESITTELYMATERIAALI, JULKAISUVAPAA KLO Uusi yhtiö perusteilla Jyväskylään edistämään yrittäjyyttä TIEDOTUSTILAISUUDEN 21.8.2017 ESITTELYMATERIAALI, JULKAISUVAPAA KLO 16.00 Uusi yhtiö perusteilla Jyväskylään edistämään yrittäjyyttä Jyväskylän seudun yritysten, Jyväskylän kaupungin ja oppilaitosten yhteistyöllä

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Huippuosaaminen ja yrittäjyys. Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Huippuosaaminen ja yrittäjyys Auli Pekkala, KTT HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimus liittyy Talouselämää, koulutusta ja työpaikkoja koskevaan murrokseen (yksilön vastuu ja valinnat)

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot