LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 31.12.2008"

Transkriptio

1 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä

2 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS MARKKINATILANNE Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain käyttäen arviointimenetelmänä 10 vuoden kassavirtamenetelmää. Catella Property Oy on auditoinut Sponda Oyj:n sisäisen kiinteistöarviointiprosessin ja laskentamenetelmät syksyllä 2007 ja todennut niiden täyttävän IFRS:n vaatimukset, yleisesti hyväksytyt arviointikriteerit ja olevan kansainvälisen arviointistandardin (IVS) mukaiset. Arviointiajankohtana Catella on tarkistanut sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetyn aineiston tilakohtaisten markkinavuokraoletusten, hoitokulujen ja kohteiden käyttöasteiden osalta sekä ottanut kantaa kohteiden nettotuottovaatimuksiin ja niiden vaikutukseen kohteiden käypään arvoon. Käyvän arvon analysoinnissa Catella on käyttänyt myös kauppa-arvotarkastelua tarkistusmenetelmänä. Catellan tarkasteluun eivät ole kuuluneet kehityskohteet, vaihtoomaisuuskiinteistöt, Venäjän ja Baltian kohteet eivätkä kiinteistörahastot. Joihinkin tarkastettuihin kohteisiin sisältyy käyttämätöntä rakennusoikeutta, jonka arvoon Catella ei ole ottanut kantaa. Taloustilanne Taloustilanteen näkymät heikentyivät syksyn 2008 aikana merkittävästi ja nopeasti. Reaalitaloudessa rahoituskriisin vaikutukset näkyivät viipeellä ja vasta loppuvuoden aikana ongelmien laajuus ja vaikutus yleiseen taloustilanteeseen alkoi selvitä. Eri ennustelaitokset korjasivat syksyn edetessä talousnäkymiä koskevia ennusteitaan synkempään suuntaan, mutta näkemyksissä on silti ollut eroja. Suomen Pankki arvioi joulukuussa julkaistussa suhdanne-ennusteessaan BKT:n supistuvan -0,5 prosenttia vuonna 2009 ja vuonna 2010 talous kasvaisi 0,7 prosenttia. Vielä syyskuussa Suomen Pankki ennusti BKT:n kasvavan 1,3 % vuonna Talouden tulevan kehityksen ennustamiseen liittyviä vaikeuksia kuvastaa se, että joulukuussa valtiovarainministeriö ei antanut numeerisia arvioita vuoden 2009 talouskehityksestä, vaan ainoastaan totesi, että kansantuote tulee supistumaan, työllisyys heikkenemään ja työttömien määrä lisääntymään. = = = =

3 2 Eri toimialojen suhdannetilannetta kuvaavien luottamusindikaattoreiden lukemat ovat laskeneet merkittävästi syksyn 2008 aikana, esim. teollisuuden suhdannetilannetta kuvaava lukema on alimmillaan sitten tilastoinnin aloittamisen Myös kuluttajien luottamusindikaattori heikkeni edelleen joulukuussa ollen tasolla -6,5, kun se oli syyskuussa vielä +8,1. Kuluttajien luottamus talouteen oli ennen viime kuukausia edellisen kerran negatiivinen 1990-luvun alun lamavuosina. Tilastojen valossa työttömyys ei vielä ole kasvanut edellisvuoteen verrattuna, mutta työttömyyden ennustetaan kuitenkin kääntyvän kasvuun vuonna Joulukuun puolessa välissä työ- ja elinkeinoministeriö arvioi lomautettujen määrän kasvaneen jo yli :een ja vaarana on, että lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi. Väestörakenteen muutos ja suurten ikäluokkien eläköityminen loiventavat heikkenevien talousnäkymien vaikutuksia työttömyyteen. Eri tutkimuslaitokset arvioivat loppuvuodesta 2008, että taantuman pohja osuu vuoden 2009 alkupuolelle ja talous kääntyy uudelleen hitaaseen kasvuun toisella vuosipuoliskolla. Talouden on ennustettu piristyvän jo vuoden 2010 aikana, kun Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden korjausliike oikenee, maailmanlaajuiset elvytystoimet alkavat vaikuttaa ja talouden luontaiset kasvupyrkimykset valtaavat alaa nyt vallitsevalta epäuskolta. Kiinteistömarkkinoiden näkökulmasta yritysten luottamus tulevaisuuteen ja työllisten lukumäärä ovat tilakysynnän kannalta ratkaisevassa asemassa. Rahoitusmarkkinat Eri maiden keskuspankit ja hallitukset ovat reagoineet nopeasti syvenevään taantumaan voimakkailla elvytystoimilla. EKP laski ohjauskorkoaan joulukuun alussa historialliset 0,75 prosenttiyksikköä tasolle 2,5 prosenttia. Muualla ohjauskorot ovat vielä alhaisempia: Englannin keskuspankki laski ohjauskorkonsa joulukuun alussa kahteen prosenttiin ja Yhdysvalloissa FED:n ohjauskorko pudotettiin joulukuun puolessa välissä nollan ja 0,25 prosentin välille. Korkotasossa onkin tapahtunut merkittävä lasku vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja laskun odotetaan jatkuvan edelleen. Alla oleva kuvaaja hahmottaa vuoden 2008 aikana tapahtunutta kehitystä 12 kk:n Euribor-korossa, Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorossa ja yleisesti kiinteistöluottojen peruskorkona käytetyssä 5 vuoden SWAP-korossa (tilanne ).

4 3 % 5,75 Korkojen kehitys vuonna ,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 01 / / / / / / / / / / / / 08 EUR SWAP 5 vuotta Euribor 12 kk Suomen valtion obligaatio, 10 vuotta Lähde: Nordea ja Suomen Pankki Yleinen korkotason lasku ei ole tuonut helpotusta kiinteistöalalle. Pankkien kiinnostus kiinteistörahoitukseen on ollut edelleen vähäistä ja loan-to-value rajat alhaiset. Rahoituksen marginaalien nousu on myös vienyt osan korkojen laskun tuomasta hyödystä. Rahoituksen heikko saatavuus voi aiheuttaa ongelmia mm. kiinteistöjen uudelleenrahoitustilanteissa. Mikäli tilanne rahoitusmarkkinoilla normalisoituisi ja lainarahoitusta kiinteistöinvestointeihin saisi jälleen lähes edellisten vuosien ehdoilla, niin sijoittajien kassavirtalaskelmat näyttäisivät nykyisten tuottotasojen ja korkojen yhdistelmällä paremmilta kuin vuosiin. Investointimarkkinat Kansainvälisen luottokriisin vuoksi lainarahalla toimivien sijoittajien määrä Suomen kiinteistömarkkinoilla supistui edelleen syksyllä 2008 ja sijoituskriteerit tiukentuivat. Pitkien vuokrasopimusten ja luotettavien vuokralaisten merkitys sijoituskiinteistöjen nettotuottovaatimusten ja kiinnostavuuden kannalta on entisestään korostunut. Luotettavan kassavirran omaava sijoituskiinteistö tarjoaa kilpailukykyisen tuoton verrattuna muihin sijoitusinstrumentteihin, esim. korkomarkkinoiden tuotot ovat loppuvuonna painuneet alas ja korkotason odotetaan edelleen laskevan, myös osakemarkkinoihin liittyvä epävarmuus on edelleen suuri

5 4 Vuoden 2008 investointivolyymi oli ennakkotietojen mukaan noin 3,6 miljardia euroa. milj. Transaktiovolyymi Suomessa vuosineljänneksittäin Q Q * Q Q Q1 08** 08 Q *) Sponda - Kapiteeli kauppa 1,3 mrd. **) Capman osti hotelliportfolion 0,8 mrd. Ulkomainen Kotimainen Lähde: Vilkkaan alkuvuoden jälkeen kaupankäynnin volyymi jäi alhaiseksi muilla kvartaaleilla. Kaupankäynnin supistuminen kuvastaa markkinoilla vallitsevaa epävarmuutta ja odottavaa tunnelmaa sekä sitä, että ostajien ja myyjien hintanäkemykset eivät ole kohdanneet. Suomessa loppuvuonna toteutuneiden vähäisten kauppojen valossa sijoitusilmapiirin muutosten vaikutukset nettotuottovaatimuksiin eivät ole olleet yhtä voimakkaita kuin monissa muissa Euroopan maissa. Yleisen taloustilanteen muuttuminen edellä kuvatulla tavalla ei kuitenkaan ole voinut olla vaikuttamatta kiinteistösijoitusilmapiiriin myös Suomessa; nettotuottovaatimukset ovat nousseet selkeimmin heikomman sijainnin omaavissa riskipitoisissa kohteissa, mutta prime-kohteiden nettotuottovaatimusten nousu on toistaiseksi ollut maltillista. Todellista markkinaevidenssiä tuottovaatimuksista on kauppojen vähäisen lukumäärän vuoksi ollut niukalti saatavissa. Huolimatta viimeaikaisesta korkotason laskusta painetta tuottovaatimusten nousulle luovat lainarahoituksen saatavuuden vaikeus ja pankkien marginaalien nousu. Lisäksi yleisen taloustilanteen epävarmuuteen liittyvät tekijät ovat nostaneet sijoittajien riskipreemioita.

6 5 Vuokrausmarkkinat Yleisen taloustilanteen heikentyminen ei ole vielä vaikuttanut pääkaupunkiseudun toimitilojen vuokrausmarkkinaan. Vajaakäyttöasteet ovat kuitenkin nousussa kaikissa tilatyypeissä. Voimakas rakentaminen vuosien 2007 ja 2008 aikana on nostanut erityisesti toimistotilojen vajaakäyttöasteen jo noin 9 prosentin tasolle. Catellan ennusteen mukaan toimistojen vajaakäyttöaste tulee vuoden 2009 aikana nousemaan tasolle 12 % ja alivuokrausmarkkina kasvaa. Toimistotilojen markkinavuokrien nousu on pysähtynyt vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja heikentyneen taloustilanteen vaikutusten heijastuessa kiinteistömarkkinoille uskomme markkinavuokrien kääntyvän lievään laskuun lähitulevaisuudessa. Alla oleva kuvaaja ilmentää toimistotilojen vuokrien kehitystä pääkaupunkiseudulla. 35,0 Toimistotilat 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Helsinki, ydinkeskusta, Prime Helsinki, ydinkeskusta Tapiola Tikkurila Keilaniemi, Prime Ruoholahti, Prime Aviapolis, Prime ARVONMÄÄRITYKSEN TULOKSET Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksen arvopäivä on Sijoituskiinteistöjen painotettu keskimääräinen nettotuottovaatimus kassavirtalaskelmissa oli 6,73 % ( : 6,62 %). Catellan tarkasteluun kuuluneiden sijoituskiinteistöjen alkutuotto oli noin 6,8 %. Spondan koko kiinteistösalkun Suomessa sijaitsevien kohteiden taloudellinen käyttöaste oli noin 88,8 %. Tässä luvussa ovat mukana myös vaihto-omaisuuskiinteistöt.

7 6 Toimisto- ja liiketilasalkku Sponda Oyj:n toimisto- ja liiketilasalkun arvosta noin 90 % muodostuu pääkaupunkiseudun kohteista ja loput 10 % Tampereen, Turun ja Oulun kohteista. Pääkaupunkiseudun kohteiden arvosta Helsingin ydinkeskustan sekä Ruoholahden kohteet muodostavat noin 70 % ja koko salkun sijoituskiinteistöjen arvosta niiden osuus on noin 63 %. Tarkasteltuun kokonaisuuteen on tullut pääkaupunkiseudulle neljä uutta kohdetta: toimistoja liikekiinteistö ydinkeskustaan (5.270 m 2 ), toimistokiinteistö Ruoholahteen ( m 2 ), toimistokiinteistö Kalasatamaan ( m 2 ) ja liikekiinteistö Itäkeskukseen ( m 2 ). Toisaalta salkusta on myyty kaksi toimisto- ja liikekiinteistöä pääkaupunkiseudulta (Museokatu 8, m 2 ja Tapiolan Toimitalo, m 2 ) ja yksi liikekiinteistö Tampereelta (Tampereen Länsikeskus Oy, m 2 ). Toimisto- ja liiketilasalkuissa kassavirtalaskelmien nettotuottovaatimuksia on nostettu kohdekohtaisista ominaisuuksista riippuen enintään 0,35 %-yksikköä verrattuna edellisen kvartaalin lukuihin. Salkun kiinteistöjen painotettu keskimääräinen nettotuottovaatimus kassavirtalaskelmissa on 6,41 % ( : 6,3 %). Catellan tarkasteluun kuuluvien salkun sijoituskiinteistöjen alkutuotto on kuitenkin korkeampi, noin 6,9 %. Koko salkun taloudellinen käyttöaste on noin 92,3 %. Tässä luvussa ovat mukana myös vaihto-omaisuuskiinteistöt. Logistiikkasalkku Logistiikkasalkun kohteet sijaitsevat muutamaa kiinteistöä lukuun ottamatta pääkaupunkiseudulla. Kiinteistöjen kokoluokka vaihtelee laajassa haarukassa pienimpien kohteiden ollessa kooltaan m 2 kun taas suurimman kohteen pinta-ala on yli m 2. Logistiikkasalkkuun on tullut kolme uutta kohdetta, jotka sijaitsevat Vuosaaren satamassa: varsinainen logistiikkakeskus (noin m 2 ), Porttikeskus (noin m 2 ) ja Service Center (noin m 2 ). Logistiikkasalkussa kassavirtalaskelmien nettotuottovaatimuksia on nostettu kohdekohtaisista ominaisuuksista riippuen enintään 0,3 %-yksikköä verrattuna edellisen kvartaalin lukuihin. Salkun kiinteistöjen painotettu keskimääräinen nettotuottovaatimus kassavirtalaskelmissa on 7,86 % ( : 7,8 %). Catellan tarkasteluun kuuluvien salkun kiinteistöjen alkutuotto on noin 6,4 %, salkun taloudellisen käyttöasteen ollessa noin 77,4 %. Koko salkun käyttöasteeseen ja alkutuottoon vaikuttavat alentavasti Vuosaaren uusien kohteiden vielä alhainen käyttöaste. Ilman Vuosaaren kohteita salkun kiinteistöjen käyttöaste on noin 88,2 % ja alkutuotto noin 8,1 %.

8 7 Edellä olevia toimisto- ja liiketila- sekä logistiikkasalkun alkutuottoja laskettaessa ei ole huomioitu joihinkin kohteisiin sisältyvän käyttämättömän rakennusoikeuden arvoa. Helsingissä 20. tammikuuta 2009 Pertti Raitio Arviointiasiantuntija Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), yleisauktorisoitu Arja Lehtonen Arviointipalvelun johtaja Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), yleisauktorisoitu

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2010 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2013

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2013 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2013 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2014 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2015

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2015 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2015 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Arviolausunto 31.12.2008 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7

Arviolausunto 31.12.2008 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 Arviolausunto 31.12.2008 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 1. ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ Realia Management on määrittänyt Citycon Oyj:n kiinteistösalkun markkina-arvon (käyvän arvon) 31.12.2008 mukaan. Arviointimenetelmänä

Lisätiedot

ARVIOINTILAUSUNTO 30.9.2012

ARVIOINTILAUSUNTO 30.9.2012 ARVIOINTILAUSUNTO 30.9.2012 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 30.9.2012 I TOIMEKSIANNON KUVAUS Citycon Oyj:n ( Yritys ) toimeksiannosta olemme määrittäneet Yrityksen hallussa olevien sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

Arviointilausunto 31.12.2009 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 9

Arviointilausunto 31.12.2009 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 9 Arviointilausunto 31.12.2009 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 9 1. ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ Realia Management Oy on määrittänyt Citycon Oyj:n kiinteistökannan markkina-arvon arvopäivän ollessa 31.12.2009. Arviointimenetelmänä

Lisätiedot

aulkoisen arvioijan lausunto

aulkoisen arvioijan lausunto aulkoisen arvioijan lausunto Citycon Oyj Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määritys 31.3.2014 Tiivistelmä Vuoden 2014 maaliskuun lopussa Citycon omisti 69 kiinteistöä (sisältäen Kista Gallerian). Kaikki

Lisätiedot

Arviolausunto 30.6.2009 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7

Arviolausunto 30.6.2009 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 Arviolausunto 30.6.2009 CITYCON OYJ ARVIOLAUSUNTO 7 1. ARVIOINTIKÄYTÄNTÖ Realia Management Oy on määrittänyt Citycon Oyj:n kiinteistökannan markkina-arvon arvopäivän ollessa 30.6.2009. Arviointimenetelmänä

Lisätiedot

ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2013 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2013 I

ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2013 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2013 I Arviointilausunto 30.6.2013 CITYCON OYJ ARVIOINTILAUSUNTO 30.6.2013 I TOIMEKSIANNON KUVAUS Olemme Citycon Oyj:n ( Yritys ) toimeksiannosta määrittäneet Yrityksen hallussa olevien sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy Kiinteistökauppamarkkinat pysytelleet syksyllä hiljaisina Kysyntä sijoitus- ja vuokramarkkinoilla kohdistuu prime-kohteisiin Toimistojen vajaakäyttö lähdössä nousuun uusien kohteiden

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy KIINTEISTÖTIETOA VUODESTA 1993 Transaktiovolyymi pohjalukemissa Runsaasti uusia kiinteistörahastoja eri sijoittajaryhmille Toimitilavuokramarkkinat haasteelliset Rakentaminen

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Pitkänkarinranta, Raahe Rakennusoikeuden arvo 13.2.2013

ARVIOKIRJA. Pitkänkarinranta, Raahe Rakennusoikeuden arvo 13.2.2013 1 (10) ARVIOKIRJA Pitkänkarinranta, Raahe Rakennusoikeuden arvo 13.2.2013 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (10) Oulu 13.2.2013 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE Arvion kohteena on rakennusoikeuskerrosneliömetrin

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus

Kevät 2011 Suomi. Markkinakatsaus Kevät 2011 Suomi Markkinakatsaus Catella on joh ohta tava neu euvonantaja Suomen kiinteistömarkkinoilla. Viimeisen viiden vuod oden aik ikan ana Catella on toiminut Suomessa neuvonantajana lähes 00 kiinteistö-

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Cityconin kauppakeskukset Suomessa

Cityconin kauppakeskukset Suomessa Vuosikertomus 2008 Sisältö Citycon ja vuosi 2008 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 8 Strategia 12 Kiinteistöomaisuus 14 Liiketoimintayksiköt 22 Suomi 24 Ruotsi 28 Baltia 32 Henkilöstö

Lisätiedot

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda. Vuosikertomus Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus 14 Strategia 16 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot