Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja kehittämistarpeet. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008"

Transkriptio

1 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008

2

3 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/2008 Tiehallinto Helsinki 2008

4 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Tiehallinto Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja. Helsinki Tiehallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 15/ s. ISSN , TIEH v. TIIVISTELMÄ Tämän julkaisun tavoitteena on kuvata tienrakentemisen mittausaineiston ohjeistuksen nykytilaa ja määritellä ohjeistuksen. Samalla julkaisu toimii tausta-aineistona sekä lähtökohtien ja tavoitteiden määrittäjänä ajantaisaistettavalle tienrakentamisen mittausaineisto-ohjeelle, jonka on tarkoitus olla tiivis, mittausaineiston muotoon ja sisältöön keskittyvä ohjejulkaisu. Ohjeen kehittämistarpeita määriteltäessä on otettu huomioon alan viimeaikainen ja näköpiirissä oleva kehitys. Ohjeen laadinnassa on yhtenä keskeisenä näkökulmana ollut hankitamenettelyihin liittyen mittaussuunnitelman ja mittausaineistojen laatimisen vastuukysymyksiä koskevien määrittelyjen kehittäminen. Asiakokonaisuuden ulkopuolelle on rajattu siltoja koskeva ohjeistus, joka on uusittu vuonna 2001 (SYL). Nykyinen käytössä oleva tienrakentamisen mittausaineiston oheistus koostuu useista eritasoisista ja pitkällä aikavälillä syntyneistä ohjeista. Nykyisen ohjeistuksen vanhimmat osat ovat vuodelta Ohjeistettu mittausaineisto on pääosin poikkileikkaussidonnaista. Olemassa olevan ohjeistuksen käyttökelpoiset osat hyödynnetään uudistettavassa ohjeessa. Nykyisen ohjeistuksen hajanaisuus ja osittainen vanhentuneisuus aiheuttavat ongelmia mittausaineiston sisällön ja muodon määrittelyssä. Määrittelyongelmat liittyvät sekä aineiston tuottamiseen että myös käytettävään hankintamenettelyyn. Ongelmat ovat johtaneet työstä aiheutuvien kustannusten lisääntymiseen. Ohjeen laadinnassa otetaan huomioon alalla tapahtuva kehitystyö. Esimerkkejä kehitystyöstä ovat mm. Inframodel2 projekti, jossa määritellään yhtenäinen suunnitelmien ja siihen liittyvien mittausaineistojen tiedonsiirtostandardi (LandXML-formaatti), ja INFRA 2006 Rakennusosa ja hankenimikkeistö, jossa määritellään yhtenäinen standardi tien osien nimikkeistöille. Lisäksi on tekeillä tienrakentamisen maastomallin ja pohjakartan laatimisen ohje. Tienrakentamisen mittausaineiston ohjeistamisen ja edellä kuvattujen kehittämisprojektien tarkoituksena on yhdenmukaistaa käsiteltävien aineistojen muotoa ja tietosisältöä. Tavoitteena on tuottaa jatkuvaa kolmiulotteista mittausaineiston käsittävää tuotemallia ja päästä eroon tien poikkileikkaussidonnaisuudesta. Yhtenäiset määrittelyt korostuvat silloin, kun siirrytään eri tehtäväkokonaisuudesta toiseen, jolloin usein myös aineistojen käsittelijät vaihtuvat. Tuotemalleilla tuetaan myös tienrakentamisessa jo käytössä olevaa työkoneohjaukseen perustuvaa työtapaa. Hankintamenettelyissä viimeaikainen kehitys on mennyt kohti yhä suurempia kokonaisuuksia, joissa toimeksiannot saattavat sisältää joko pelkkää suunnittelua (esim. tie- ja rakennussuunnitelmat) tai sekä suunnittelua että rakentamista (esim. ST-urakat). Tietyt standarditasot määritellään kunkin suunniteluvaiheen aineistorajaukselle. Vastuiden selkeyttämisellä saadaan aikaan kustannussäästöjä toiminnan tehostumisen kautta. Kokonaistavoitteina ohjeen laadinnassa ovat mittausaineiston yhtenäistäminen, mittaustoiminnan tehostaminen, yhteisten toimintatapojen aikaan saaminen mittausaineiston tuottamisessa sekä mittausautomaation edistäminen tienrakentamisessa.

6

7 ESIPUHE Tämä julkaisu on laadittu Tiehallinnon keskushallinnon toimeksiannosta ja työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: Matti Lahti, pj Matti Ryynänen Hannu Nurmi Hannes Mäkinen Rauno Heikkilä Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tiehallinto, Keskushallinto Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri Tiehallinto, Turun tiepiiri Oulun yliopisto Julkaisua laativaan projektiryhmään ovat kuuluneet: Matti Ryynänen Hannu Nurmi, pj Hannes Mäkinen Matti Laitinen Timo Jalkanen Tiehallinto, Keskushallinto Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri Tiehallinto, Turun tiepiiri Destia Destia Tämän julkaisun laadintaan on lisäksi osallistunut suuri joukko alalla toimivia ammattilaisia, jotka ovat osallistuneet työn aikana järjestettyihin seminaareihin sekä kommentoineet julkaisuluonnoksia niiden laadintavaiheessa. Tähän julkaisuun liittyen laaditaan varsinainen tienrakentamisen mittaussuunnitelman laatimisohje. Helsingissä marraskuussa 2008 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja 7 Sisältö 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Yleistä Tien kolmiulotteinen toteutusmalli Nykyinen ohjeistus Hankintamenettelyt 12 2 OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Tie- ja rakennussuunnitelma TVL (D-Kansio) Tiemies raportti v Tahys tietokoneohjelma v TYLT v yleinen osa Tiesuunnitelmatiedon ATK-arkistointisuositus 48/ Suositus rakennussuunnitelman mittausaineistoksi v SYL v yleinen osa Yhteenveto nykyohjeistuksen käytettävyydestä 30 3 OHJEISTUKSEN KEHITYSNÄKYMÄT Tavoite Vastuut mittausaineiston tuottamisesta Mittausuunnitelman yleistiedot ja kartta Mittausperusta Tien suunnittelu- ja toteutusmalli Mittausaineiston muoto Mittausaineiston koodaus 39 4 MITTAUSTOIMINTAAN LIITTYVIÄ KEHITTÄMISNÄKYMIÄ Mittaustoiminta Tiedonhallinta Mittauksen integroituminen työkoneisiin Toteutusmallin ylläpito Mittausaineiston laadunhallinta 43

10 8 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja

11 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja TAUSTA JA TAVOITTEET 9 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 1.1 Yleistä Infran toteutus- ja ylläpitoprosessissa on nähtävissä suuria rakenteellisia muutoksia, jotka koskettavat kaikkia alan toimijoita. Kuva 1. Tämä raportti käsittelee rajattua aluetta tien elinkaaren hallintaprosessista. Keskeisimpiä muutosalueita ovat olleet: Uudet hankintamenettelyt ovat siirtäneet yksityiskohtaisen suunnittelun lähelle rakentamisen toteutusajankohtaa. Tämä on lisännyt haastetta niin suunnittelun ja työmaamittauksen yhteistyölle, kuin työn tilaajallekin vastuiden määrittelyssä. Käsitteet infra-alalla ovat muuttumassa. Rakennussuunnitelmat ovat muuttumassa suunnitelma- ja toteutusmalleiksi. Rakennusalan nimikkeistöä ollaan yhtenäistämässä INFRA projekteissa. Suunnitteluaineiston Inframodel2 -tiedonsiirtomenetelmä on otettu käyttöön vuoden 2007 syksyllä. Tiehallinnon maastomallin ja pohjakartan laatimisohje uusitaan vuonna Mittaustekniikka on kehittynyt nopeasti Mittauksen teknisen toteutuksen mahdollisuudet lisääntyvät kaiken aikaa tehokkaamman tietojenkäsittelymahdollisuuden ansiosta. Satelliittitekniikan hyödyntäminen mittaustekniikassa on edistynyt nopeasti. Lähivuosina on odotettavissa myös eurooppalainen paikannussatelliittijärjes-

12 10 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja TAUSTA JA TAVOITTEET telmä täydentämään jo käytössä olevaa amerikkalaista ja venäläistä järjestelmää. Takymetrimittaukseen ovat tulleet robottityöasemat. Takymetrien ominaisuuksiin on tullut mahdollisuus mitata kohteita ilman heijastinprismaa sekä mahdollisuudet automaattiseen rajatun alueen mittaukseen. Mittaustekniikkaan on vahvasti tulossa erilaiset keilaimet / skannerit, jotka mahdollistavat nopean kolmiulotteisen tietomassan keräämisen. Sovellusohjelmien avulla prosessoimalla voidaan keilattua pistetietoa verrata kolmiulotteiseen suunnitelmaan ja nähdä toteutuksen poikkeamat kohteesta. Mittaus- ja paikannustekniikkaa on liitetty yhä enenevässä määrin suoraan työkoneisiin. Käytännön sovelluksia löytyy mm. kaivin- ja puskukoneista sekä tiehöylistä. Työmaan automatisointi ja työkoneiden mittausjärjestelmien käyttöönotolla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia työmaan mittaus- ja laadunvarmistustoimintoihin. Muutos ja kehitys on tuonut mukanaan myös runsaasti uutta tai ei vielä kaikilta osin yleisessä käytössä olevaa terminologiaa. Seuraavassa on määritelty joitakin keskeisiä käsitteitä. 1.2 Tien kolmiulotteinen toteutusmalli Infra-alalla tapahtunut kehitys edellyttää mittausaineiston ohjeistuksen ajanmukaistamista. Aineiston sisällön osalta on keskeistä siirtyä tierakenteen poikkileikkaussidonnaisuudesta kohti tierakenteen jatkuvaa kolmiuloitteisia toteutusmallia. Erilaisten tuotteiden mallintaminen on tämän päivän teknikkaa. Kolmiulotteisen tierakenteen toteutusmallin sijainti hallitaan koordinaateilla ja tienrakentamisen mittaustoiminta voidaan nähdä tämän kolmiulotteisen toteutusmallin tulkintatehtävänä maastossa. Tien mittaamiseen liittyviä vaiheita: 1. Kolmiulotteisen koordinaatiston tuottaminen tienrakennushankkeelle. Koordinaatisto on homogeeninen mittauksen lähtöpisteiden verkko. 2. Tien toteuttamiseksi käytettävän mittausaineiston tuottaminen tien toteutusmallista sekä tiehen liittyvistä laitteista ja varusteista. 3. Tierakenteet sekä tiehen liittyvät laitteet ja varusteet tulkitaan maastoon merkintämittauksella. 4. Työkoneen mittausjärjestelmää käytettäessä tierakenteiden tulkinta maastossa tapahtuu vertaamalla työkoneen terän asemaa tierakenteen kolmiulotteiseen numeeriseen toteutusmalliin. Rakentamisen laadun toteamiseksi mitataan geometrisen tierakenteen sekä laitteiden ja varusteiden sijainti. Poikkeamat todetaan ja dokumentoidaan toteutumamalliin. 5. Toteutumamallin siirtäminen ylläpitomalliksi rakennusvaiheen päätyttyä. Toteuttaessa rakennussuunnittelua vaativia toimenpiteitä ylläpitojaksolla on ylläpitomalli käytettävissä suunnittelun lähtöaineistoksi. Suunnittelun ja toteutuksen jälkeen päivitetty toteutumamalli palautetaan ylläpidettäväksi tien 3Dmalliksi.

13 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja TAUSTA JA TAVOITTEET 11 Kuva 2. Ylläpidettävän 3D-mallin hyödyntäminen rakentamisen ja ylläpidon toimenpiteissä. Tavoitteena on tuottaa näkemys geometrisen ylläpitomallin tuottamiseen tienrakennushankkeen dokumentoinnissa. 1.3 Nykyinen ohjeistus Tien rakentamiseen liittyvän mittausaineiston nykyinen ohjeistus koostuu useasta eri lähteestä ja pitkältä ajanjasolta. Vanhin voimassa oleva mittausaineistoon liittyvä ohjeistuksen osa sisältyy vuodelta 1979 peräisin olevaan TVL:n Teiden suunnittelu -ohjeeseen (D-kansio). Ohjeistus sisältää varsin kattavat määrittelyt niin mittauksen perusteista kuin tuotettavasta aineistosta ja tulosteista. Tien tähtäysmerkkien laskemista varten rakennussuunnitelman poikkileikkausaineistosta laadittiin vuonna Tahys -ohjelma (versiot ) ja niihin liittyvää ohjeistusta. Ohjelma toimi PC-tietokoneella ja tuotti standardimuotoista mittausaineistoa takymetrimittauksen tarpeisiin. Vuonna 1993 valmistui tienrakennuksen yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset (TYLT), jonka osassa Yleiset perusteet esitettiin ohjeet mittausten järjestämiseen rakennustyömaalla laatuvaatimuksineen. Vuonna 1996 laadittiin Suositus rakennussuunnitelman mittausaineistoksi, jossa oli ohjeet tiehen liittyvien laitteiden ja varusteiden sisällöstä ja muodosta. Sillanrakennuksen yleiset laatuvaatimukset (SYL) on laadittu vuonna 2001.

14 12 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja TAUSTA JA TAVOITTEET Kuva 3. Tienrakentamisen nykyinen ohjeistus on kuvattu aikajanalle sijoitettuna. Tämän työn tavoitteena on uudistaa tienrakennuksen mittausaineiston nykyinen ohjeistus vastaamaan nykyajan tarpeita. 1.4 Hankintamenettelyt Hankintamenettelyiden kannalta ongelmallisinta on ollut, että eri suunnitelmavaiheiden mittausaineiston sisältöä ei ole määritelty yksiselitteisesti, ja sen vuoksi eri suunnittelukonsulteilta on tullut keskenään eritasoista mittausaineistoa. Se, että mittaussuunnitelman ohjeistus on ollut hajallaan ja pitkältä aikaväliltä, on vaikeuttanut asioiden yhteensovittamista ja aiheuttanut lisäkustannuksia. Hankintamenettelyssä viimeaikainen kehitys on mennyt kohti yhä suurempia kokonaisuuksia, joissa toimeksiannot saattavat sisältää pelkkää suunnittelua (esim. tie- ja rakennussuunnitelmat) tai sekä suunnittelua että rakentamista (esim. ST-urkakat). Tiesuunnitelman mittausaineistoa ei ole yksiselitteisesti määritelty, mikä on mm. ST-urakan kannalta ongelma. Kuntasektorilla tapahtuvassa yhteistyössä mittausaineiston määrittelyn tarve suunnitelman eri vaiheissa on vielä tiehankkeitakin suurempi. Hankintamenettelyihin liittyen tavoitteena on määritellä selkeästi standarditasot mittausaineistolle kussakin suunnitelu- tai urakkavaiheessa ja selkeyttää mittausaineiston tuotantovastuut eri urakkamuodoissa.

15 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja TAUSTA JA TAVOITTEET 13 Kuva 4. Mittaussuunnitelma-aineiston muodostuminen ja standarditasot suunnitteluja toteutusprosessin eri vaiheissa.

16 14 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 2 OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Seuraavassa on läpikäyty tienrakentamisen mittaustoimintaan kohdistuva nykyinen ohjeistus ja selvitykset. Olemassa oleva ohje on tummennetulla pinnalla ja siihen liittyvät kommentit vaaleallapohjalla. Ohjeen perässä on toimenpide-ehdotus ohjeen käytöstä tulevassa ohjejulkaisussa. 2.1 Tie- ja rakennussuunnitelma TVL (D-Kansio) Suunnitelman osa 14. Mittaussuunnitelma Ohjeen mukaan suunnitelman osa 14 sisältää seuraavat asiakirjat: Yleiskartta

17 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 15 Mittaussuunnitelmakartassa tarvittavia ominaisuuksia on ohjeessa lueteltu kattavasti. Mittaussuunnitelman yleiskarttaan tarvittavat perusasiat löytyvät edelleen tästä vuoden 1979 ohjeesta. Ohjeessa luetellut ominaisuudet vastaavat tämän päivän mittaussuunnitelman yleiskartan ominaisuuksia. Pääpistelaskentojen tulokset Pääpistelaskennat on tuotettu ohjelmilla TS01 ja TE01. Pääpistelaskentojen tiedot vastaavat nykyisiä vaaka- ja pystygeometrialinjoja. Näiden perustietojen merkitys on korostunut linja- ja paalutuslaskennan siirryttyä yhä enemmän takymetrimittauksen myötä maastossa tapahtuvaksi. Paalutusmitat Paalutusmittojen laskentaa varten on ollut käytössä TS02 ja TE02 ohjelmat. Paalutusmittojen laskenta on muuttunut kentällä tapahtuvaksi reaaliaikaiseksi koordinaattien tulkinnaksi tavoitemittojen avulla. Paalutusmittojen laskenta on yhdistynyt maastossa toteutettavaan merkintämittaukseen. Mittausvälineinä käytetään nykyisin RTK-GPS-laitteita ja takymetriä. Poikkileikkausmitat

18 16 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Poikkileikkausmitat maastomerkinnän tueksi on tuotettu TS50 TS54 ohjelmilla koneellisen massanlaskennan lähtöarvoista. Nykyisin poikkileikkausmitat voivat olla takymetrin muistikortilla laskentaparametrien muodossa, tai numeerisena mallina mittausjärjestelmässä. Tähtäysmerkkilaskentojen tulokset Maansiirtotöitä varten maastoon merkittävät tähtäysmerkit on voitu laskea TS50 TS 54 ohjelmilla koneellisen massanlaskennan lähtöarvoista. Mikäli massat on laskettu käsin, tähtäysmerkkien laskentaan on ollut käytettävissä TS07 ohjelma. Nykyisin mitattaessa tierakenteen mittamerkkejä maastoon, tähtäysmerkkien laskenta tapahtuu maastossa mittauksen yhteydessä. Työkoneiden mittausjärjestelmät voivat verrata työterän asemaa tosiaikaisesti työn edetessä numeerisen toteutusmallin pintaan. Kiintopisteluettelo Kiintopisteluettelo on tarpeellinen asiakirja ( tiedosto ) tämän päivän rakennustyömaamittauksen lähtöaineistossa. Tärkeä ominaisuus kiintopistetiedoille on koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä. Järjestelmän tulee olla sama kuin rakennusuunnitelmassa.

19 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 17 Pistekortit Tulostettujen pistekortteja käytetään edelleen. Nykyään pistekortit ovat yhä enemmän kentällä tiedonkäsittelylaitteilla luettavia tiedostoja, mitkä tarvittaessa tulostetaan mittauksen tueksi. Tieoikeudella haltuun otettavan alueen rajapaalujen koordinaattiluettelo ja paalutus mitat Edellä oleva tummennettu teksti on poimittu vuoden 1979 ohjeesta. Ohjeesta käy selville silloin käytössä olleet tietokoneohjelmat ja TVH:n käyttöohjeohjejulkaisujen numerot. Tien Perusgeometrian laskentaan oli ohjelmat TS01 ja TE01 Paalutusmittoja laskettiin ohjelmilla TS02 ja TE02 Massanlaskentaa, poikkileikkaustietoja ja tähtäysmerkkejä laskettiin ohjelmilla TS50 TS54 ja TS07 Paalutuslaskentaohjelma laski suorakulmaiset ja säteettäiset paalutusmitat kiintopisteluettelon mittalinjaa lähinnä olevalta monikulmiosivulta. Laskennassa oli myös mahdollisuus kehittyneempään jännepaalutusmittojen laskentaan. Ohjelma laski paalutusmitat monikulmiojonolta valituille sadanmetrin tasapaaluille ja näiltä paaluilta paalutusmitat 20- metrin välipaaluille. Tähtäysmerkkin laskentaohjelma tulosti poikkileikkauksittain tähtäysmerkit etäisyyksinä mittalinjasta ja korkeuslukuina. Kaikki tien mittaamiseen tarvittavat tiedot tulostettiin pitkälle ketjulomakkeelle TVH:n tietokoneella ja yleensä Helsingissä.

20 18 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Mittausmenetelmän mukainen työjärjestys oli seuraavanlainen kiintopisteiden etsimisen ja näkyvöittämisen jälkeen. 1. Tien keskilinja ( mittalinja ) merkittiin maastoon puupaaluin. 2. Mittalinja sidottiin puupaaluin ja merkintämitoin tielinjan ulkopuolelle ainakin jännepaalujen kohdalta. 3. Tien rakenteet merkittiin tämän jälkeen poikkileikkauksittain ja korkeudet vaaittiin ja paalulukemat, sivuetäisyydet ja suhteellinen korkeusasema tien rakenteisiin kirjattiin tähtäysmerkkeihin. 4. Kaivutyön jälkeen merkittiin kaivupohjan sijainti sidontapaaluista, korkeudet vaaittiin. Päällysrakenteen korkeudet merkittiin tähtäysmerkkilasketataulukon mukaan. Tyypillistä rakennustyömaan mittauskalustoa tuolloin oli mittanauha, kulmaprisma, vaaituskoje, punakeltainen linjakeppi. Vaativissa kohteissa, kuten suurilla silloilla, käytettiin teodoliittia. Johtopäätös TVL (D-Kansio) käsitellään muistioraportin taustamateriaalina. Mittaussuunnitelman yleiskarttaa, pistekortteja ja kiintopisteluetteloa koskevat asiat käsitellään uudessa ohjejulkaisussa. Ohjejulkaisuun sisällytetään tiealueen määrittely, jossa tulee ottaa huomioon tilavaraukset luiskien pyöristyksille, riista-aidoille ja huoltoteille. Poistetaan Tie- ja rakennussuunnitelma TVL (D-Kansio) mittaussuunnitelmaa koskeva osa käytöstä.

21 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 19 Kuva 5. Tyypillisiä mittausvälineitä vuodelta Tiemies raportti v Tiemiesraportti on julkaistu v 1991 tukitoimintoja ohjaavana julkaisuna. Raportissa esitetään työryhmän päätavoitteena olleen mm. kehittää jatkuvan linjalaskennan periaatteelle pohjautuva maastossa toimiva tienrakentamisen mittausohjelma. Tavoitteena oli päästä irti poikkileikkaussidonnaisuudesta ja varmistaa mittamerkkien oikea sijoittaminen myös muualle kuin suunnitellun poikkileikkauksen kohdalle. Työryhmän tavoitteena oli esitetty myös laadunvalvontaan sopivan osion kehittäminen ohjelmaan. Tavoitteena myös tässä on irroittauta poikkileikkausiin sidotusta geometrisen laadun tarkastelusta. Ohjelma on käytössä edelleen kehitettynä tiemittauksia toteuttavilla mittausyrityksillä. Käyttäjät hyödyntävät mahdollisuutta hallita tierakennetta tielinjan suunnassa ilman sidonnaisuutta poikkileikkauksen paalulukemiin. Menetelmä toteuttaa jatkuvan kolmiulotteisen mallin periaatetta. Menetelmän käyttäjät voivat jatkossa hyödyntää tien kolmiulotteista mallia ja tien pituussuuntaisia taiteviivoja, poimimalla niistä tarvittavat tiedot menetelmän käyttöön.

22 20 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Nykyisin ohjelmassa on erillinen osa PC- mikro työskentelyä varten sekä takymetrissa tapahtuvaan laskentaan että erillistä takymetriin kytkettyä kenttätietokonetta varten. Johtopäätös Tiemiesraportti käsitellään muistioraportin taustamateriaalina. 2.3 Tahys tietokoneohjelma v 1992 Tahys 2.0 v.1986 Tahys nimi johtuu atk-tekniikan vaikeuksista ymmärtää skandinaavisia merkkejä. Monissa yhteyksissä Tahys = Tähys. Tahys-ohjelman syntyi tarpeesta on tuottaa koordinaattiaineistoa kehittyvän mittaustekniikan tarpeisiin. Takymetritekniikan ja tallentimien puolella tapahtuneen kehityksen myötä osa laskentaa oli mahdollista siirtää kentällä tapahtuvaksi. Paalutusmittojen laskenta kentällä mahdollisti tähtäymerkkien merkintämittauksen X,Y,Z suoraan takymetrilla, joka puolestaan merkitsi selkeää toiminnan tehostumista. Kentällä tapahtuva paalutumittojen laskenta tarvitsee lähtöaineistoksi järjestelmällistä koodattua koordinaattiaineistoa. Rakennussuunnitelmat olivat poikkileikkaussidonnaisia ja Tahys- laskennan lähtöaineisto tuotettiin näistä suunnitelmapoikkileikkauksista. Tähtäysmerkkien koordinaattitiedot tuotettiin Tahys-laskentaohjelmalla, tarpeen ja tottumusten mukaan. Laskentasääntöjä ohjattiin erilaisten tähtäysmerkkiryhmien avulla ja tähtäysmerkkien sijaintia määrittelemällä arvoja laskentaparametreille. Tahys-ohjelmalla oli mahdollisuus tuottaa poikkileikkaussidonnaista tähtäysmerkkilaskentaa mittanauha, kulmaprisma, vaaituskoje kalustolla tehtävään mittaukseen. Tahys- ohjelman ensimmäinen versio 2.0 tuli käyttöön v Tahys ohjelmaa ylläpiti TIEHALLITUS / Tielaitos ja sitä jaettiin maksutta tarvitseville urakoitsijoilla ja muille tahoille. Tahys 3 versioita pidetään parhaiten toimivina. Siinä todettiin jatkuvan mallin periaatteen toimivan käytännössä parhaiten.

23 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 21 Tahys-ohjelma 4.05 v 1992 Viimeinen versio Tahys-ohjelmasta on 4.05 Työmaalla tapahtuva massanlaskenta kehittyi tietotekniikan myötä. Massamääritykset voitiin tehdä tietokoneella laskemalla kahden pinnan välisinä tilavuuksina. Tahys 4 versioon tuli mukaan mahdollisuus poimia pintoja rakenteen poikkileikkauksista. Tahyslaskennan viimeisin käyttöohje on Tahys Johtopäätös TAHYS-aineiston muoto on edelleen voimassa oleva käytännön standardi rakennussuunnitelman mittausaineiston tuottamisessa. Tuleva tien kolmiulotteinen rakennemalli tulee korvaamaan poikkileikkaussidonnaisen tien rakennetta kuvaavan TAHYS mittausaineistostandardin. TAHYS tähtäysmerkkilaskentaohjelma käyttöohjeineen käsitellään muistioraportin taustamateriaalina

24 22 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 2.4 TYLT v 1993 yleinen osa 50 Mittaustyöt 50.1 Mittaustöiden järjestäminen 50.2 Tähysmerkit

25 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Valmiin tuotteen sallitut poikkeamat 50.4 Tienrakennustöissä käytettävät pisteet

26 24 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 50.5 Mittaustöiden laatuvaatimukset Yleistä Tulosten dokumentointi Laskenta Peruspisteistön mittaaminen

27 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Tihennyspisteistön mittaaminen Tähyspisteiden mittaaminen

28 26 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Taulukot sallituista poikkeamista

29 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 27 TYLT v 1993 yleinen osa kohta 50 Mittaustyöt keskittyy mittauksen tekniseen suorittamiseen ja sallittujen poikkeamien käsittelyyn. Johtopäätös Käsitellään muistioraportin taustamateriaalina. Tietosisältö liitetään tarkistettuna tulevaan Tienrakentamisen mittausuunnitelman ohjejulkaisuun. Uudistettavaan Tiehallinnon TYLT-julkaisuun liitetään viittaus Tienrakentamisen mittausuunnitelman ohjejulkaisusta. Mittauksen sallitut poikkeamat johdetaan InfraRYL osa 1, väylät ja alueet - Infrarakenteiden yleiset laatuvaatimukset julkaisun tekniset vaatimukset osassa kohdasta valmiin rakenteen vaatimukset. 2.5 Tiesuunnitelmatiedon ATK-arkistointisuositus 48/1994 Suosituksessa esitetään malli rakennussuunnitelma-aineiston arkistoin-nista ja hakemistorakenteesta. Mittaussuunnitelman tiedostojen nimeämisen osalta suosituksessa on viittaus tässä raportissa olevaan ohjeeseen Suositus tienrakennussuunnitelman mittausaineistoksi

30 28 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Johtopäätös Käsitellään suositusta muistioraportin taustamateriaalina. Ylläpidettävä tien 3D- malli säilytetään rakennussuunnitelman mittausaineistomuodossa. 2.6 Suositus rakennussuunnitelman mittausaineistoksi v.1996 Suositus tienrakennussuunnitelman mittausaineistosta käsittelee Standardipisteitä formaattia koodausta pisteen sijaintia rakenteessa Tiedonhallintaa hakemiston muodostumista tiedoston nimien muodostumista mittauspisteiden koodausta tunnuskenttien käyttöä

31 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 29 Määriteltyjä kohteita 1. mittalinja 2. kiintopisteet 3. haltuunottopaalutus 4. massanvaihtokaivannot 5. kevytsorakiilat 6. maastonmuotoilu 7. reunakivilinjat 8. tiemerkinnät 9. liittymäkaaret 10. liittymän muotoilujiirit 11. suoja-aidat 12. kaiteet 13. suojaputket 14. vesihuoltoputkitukset 15. vesihuoltokaivot 16. rummut 17. portaalit ja opastintaulut 18. valaisinpylväät, liikennevalopylväät ja liikennemerkit 19. kaapelit 20. paalukentät,( lyöntipaalut ) 21. paalulaatat 22. viherrakenteet 23. syvästabilointialueet 24. pystysalaojitusalueet

32 30 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Mittausaineiston koodauksen esitystapa on seuraavanlainen: Johtopäätös Suositus tienrakennussuunnitelman mittausaineistosta muistioraportin käsitellään ohjejulkaisun taustamateriaalina. Tätä suositusta ei käytetä enää erillisenä ohjeena. Tien rakentamiseen liittyvien laitteiden ja varusteiden mittausaineisto käsitellään yksityiskohtaisesti tulevassa ohjejulkaisussa. 2.7 SYL v yleinen osa Sillanrakennuksen yleiset laatuvaatimukset käsittää seuraavat mittaukseen liittyvät osat: Mittaukset Yleistä Runkomittaus Tarkkailutapit ja niiden sijaintimittaukset Työnaikaiset mittaukset Paikalleenmittaukset Tarkistusmittaukset Kelpoisuusmittaukset Muodonmuutos- ja siirtymämittaukset Johtopäätös Siltojen mittaussuunnitelmaa ei käsitellä laajemmin tämän työn yhteydessä. Kuuluu voimassaolevaan ohjeistukseen. Siltaosan mittausaineisto ohjeistus päivitetään Infra RYL:n valmistuttua. 2.8 Yhteenveto nykyohjeistuksen käytettävyydestä Tie- ja rakennussuunnitelma TVL (D-Kansio) Käsitellään muistioraportin taustamateriaalina. Mittaussuunnitelman yleiskarttaa, pistekortteja, kiintopisteluetteloa ja tiealuetta koskevat asiat käsitellään uudessa ohjejulkaisussa. Tiealueessa otetaan lisäksi huomioon varaukset luiskan pyöristykselle, huoltoteille ja riista-aidoille. Tie- ja rakennussuunnitelma TVL D-Kansion mittaussuunnitelmaa koskeva osa käytöstä poistetaan käytöstä. Tiemies raportti v.1991 Raportti on tienrakentamisen mittaustoiminnan atk- ohjelmiston kehitystyöhön viittaava julkaisu. Tiemies-ohjelma on edelleen käytössä tienrakentamisen mittaustoiminnassa. Tiemiesraportti käsitellään muistioraportin taustamateriaalina.

33 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS 31 TAHYS-ohjeistus ja laskentaohjelma v 1992 TAHYS -ohjeistukseen liittyi laskentaohjelma käyttöohjeineen, jolla voitiin tuottaa koordinaattitietoa tierakenteista ja rakentamisen tarvitsemista tähtäysmerkeistä. TAHYS-aineiston muoto on edelleen voimassa oleva standardi tieraken-teen mittausaineistosta. Tulevan ohjejulkaisun jatkuvan kolmiulotteisen mallin mittausaineistostan-dardi korvaa TAHYS-standardin. TAHYS käsitellään muistioraportin taustamateriaalina. Tienrakennuksen yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset v 1993 Yleiset perusteet Käsitellään muistioraportin taustamateriaalina, josta liitetään tarkistettu tietosisältö ohjejulkaisuun. 1. Mittaustöiden järjestäminen 2. Perus-, tihennys- ja tähyspisteiden käsittely 3. Sallittujen poikkeamien käsittely 4. Mittaustöiden laatuvaatimukset Tiensuunnittelutiedon ATK-arkistointisuositus 48/1994 Arkistointisuositusta käsitellään muistioraportin taustamateriaalina. Suositus rakennussuunnitelman mittausaineistoksi v.1996 Suositus käsittelee pääasiassa tienrakentamiseen liittyviä laitteita ja varusteita. Laitteiden ja varusteiden mittausaineistoa pelkistetään ja koodausta yksinkertaistetaan. Suositus tienrakennussuunnitelman mittausaineistosta käsitellään muistioraportin taustamateriaalina ja siitä liitetään oleelliset mittauskohteet ja asiat tulevaan ohjejulkaisuun. Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset; Yleinen osa SYL 1 SYL v yleinen osa, kuuluu voimassa olevaan ohjeistukseen vuodelta Ohjeistus on uusi ja voimassaoleva, joten siltojen mittaussuunnitelmaa ei käsitellä laajemmin tämän työn yhteydessä.

34 32 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN NYKYTILA JA KÄYTTÖKELPOISUUS Kuva 6. Rakennussuunnitelman mittausaineiston nykyinen ohjeistus ja tulevan ohjejulkaisun sisältö.

35 Tienrakentamisen mittaussuunnitelman ohjeistuksen nykytilanne ja OHJEISTUKSEN KEHITYSNÄKYMÄT 33 3 OHJEISTUKSEN KEHITYSNÄKYMÄT 3.1 Tavoite Hankintamenettelyjen kannalta tavoitteena on se, että tien suunnittelun edetessä suunnitteluprosessin seuraavaan vaiheeseen ja uudelle toimijalle mittausaineiston tuottaminen ja vastuut on mahdollista hallita suunnitelman toteuttamista varten. Tien rakentamisen mittausaineiston lähtökohdan tavoitteena on tierakenteen jatkuva kolmiulotteinen malli, josta tuotetaan määrittelyn mukainen standardi mittausaineisto. Standardi mittausaineisto on suunnitteluprosessin tuottama ohjejulkaisun esittämien määritysten mukainen lähtöaineisto mittausjärjestelmille työn toteuttamista varten. Kaikkien suunnittelutoimijoiden tuottama yhdenmukainen mittausaineisto tuo tienrakentamisen mittaustoimintaan kustannussäästöjä nopeuttamalla mittausaikaa ja parantamalla mittausaineiston tulkintaa. Mittausaineiston määritelty sisältö ja yhdenmukainen muoto parantavat tuottavuutta ja nopeuttavat mittausprosessia sekä selkeyttävät maastomittauksen tulkintaa rakennustyön toteuttamisessa. 3.2 Vastuut mittausaineiston tuottamisesta Rakennussuunnitelman toteuttamiseen tarvittava mittausaineistoa tuotetaan suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Mittausaineiston tuottamisen näkökulmasta on tarve yksilöidä tarkemmin eri vaiheissa tuotettava mittausaineiston sisältö ja määrä. Rakennussuunnitelman tuottamaan mittausaineistoon sisältyy hankkeen mittausperusta, tien geometriat sekä tien jatkuva kolmiulotteinen toteutusmalli varusteineen ja laitteineen. Mittausuunnitelman tuottamisen nykyinen ohjeistus on pitkältä aikaväliltä ja osin vanhentunutta, mikä vaikeuttaa vastuiden määrittelyä suunnittelu- ja toteutusprosessin eri vaiheissa. Mittausuunnitelmaa koskeva ohjeistus kootaan ohjejulkaisuun ja eri hankintamenettelyjen vastuunjakoa varten muodostetaan selkeät määrittelyt mittaussuunnitelman sisällöstä eri suunnitelmavaiheissa ja eri urakkamuodoissa.

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola, Pekka Pulkkinen, Antti Karjalainen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta) VÄLIRAPORTTI Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2012 Tekniikan kandidaatti Juho Simonen

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014

Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 Osa 5.3 Väylärakenteen toteumamallin vaatimukset ja -ohjeet 3.12.2014 Yleiset inframallivaatimukset YIV2014 1 (25) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 3.12.2014

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 5.3 Koekäyttöön ja pilotointiin 5.5.2015 1 (23) LIITE 1 Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.9 21.4.2015 Petteri Palviainen pilotointia varten 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet Timo Itälä, Juha Mykkänen, Hannu Virkanen, Tuija Tiihonen, Kari Hiekkanen, Irmeli Luukkonen, Ilkka Sammelvuo, Ilkka Melleri, Yong Han Kokonaisarkkitehtuurin ja palveluarkkitehtuurin menetelmät ja välineet

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA

Lisätiedot

TUJA-KÄSIKIRJA. Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 72

TUJA-KÄSIKIRJA. Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 72 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 72 TUJA-KÄSIKIRJA Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli Toimittaneet: Reino Niinivaara Heikki Viitamäki Helsinki 2005 Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA 41 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TIMO CRONVALL PASI KRÅKNÄS TOMMI TURKKA Laserkeilauksen käyttö liikennetunneleiden kunnossapidon hallinnassa Timo Cronvall, Pasi Kråknäs, Tommi Turkka

Lisätiedot

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.)

From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti. 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) From Experience to Skill HitSavonia-hankkeen loppuraportti 27.11.2007 Esa Hietikko (toim.) Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023 fax: (017) 255

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 24 - Köyliön kunta - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Tike, maa- ja

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot