Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Oulun seudun kulutuskuntayhtymä Timinta- ja talussuunnitelma ja talusarvi vudelle 2015 Yhtymähallitus Yhtymäkkus

2 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS OSEKKIN ORGANISAATIO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELUN LÄHTÖKOHDAT Sisäinen valvnta ja riskienhallinta TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE TTS-mittarit ja tavitetast TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Timinnan rahitus Oulun seudun kulutuskuntayhtymän sisäinen tulslaskelma Oulun seudun kulutuskuntayhtymä ulkinen tulslaskelma Oulun seudun ammattipistn (OSAO) tulslaskelma Ylläpitäjäpalvelut: yhtymäpalvelujen (Ylli) ja piskelijapalvelujen (Oppi) tulslaskelma Ylläpitäjäpalvelut: kiinteistöpalvelujen (Kipa) tulslaskelma Investintisa Rahituslaskelma Talusarvi 2015 yhteenvet TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA TILIVELVOLLISET TTS-SEURANTA Liite 1. Mittareiden määritelmät Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 1

3 1 Kuntayhtymän jhtajan katsaus Oulun seudun kulutuskuntayhtymä n llut viime vusina suuressa murrksessa. Vuden 2014 alusta Osekkista irtsi Oulun ammattikrkeakulu Oy. Uudistukset jatkuvat, kun uuden TTS-kauden aluksi Oulun seudun ammattipistn lautakunta lakkautetaan, ja sen tehtävät siirtyvät yhtymähallitukselle. Osekkiin mudstetaan myös niin santut ylläpitäjäpalvelut, jhn kuuluvat yhtymä,- piskelija- ja kiinteistöpalvelut. Osekk n yksi timiala, jnka tulsalueet vat OSAOn petusyksiköt ja ylläpitäjäpalvelut. Muutksilla pyritään tehstamaan timintja ja haetaan kustannussäästöjä. Vuden 2015 alusta tetaan käyttöön myös uusi perusspimus ja hallintsääntö.hallinnlliseen uudistamiseen TTS-kaudella liittyy myös Osekk Oy:n perustaminen. Lakien uudistuessa sa maksullisesta palvelutiminnasta ja työvimakulutus pitää yhtiöittää. Oulun seudun kulutuskuntayhtymän yhtymäkkus hyväksyi kesäkuussa 2014 Osekkin strategian Uuden strategian jalkautus n käytännössä j alkanut, ja n määräävänä tekijänä myös uudessa TTS:ssä. TTS-kaudella keskeisenä haasteena n piskeljapalveluiden tehkkuuden khentaminen, vaikka ne vat j nyt Sumen klmen kärjessä. Olemme nnistuneet vakiinnuttamaan negatiiviset ert alhaiselle taslle ja kulutuksen jälkeinen työllistyminen sekä jatk-pintihin pääsy vat hyvällä taslla. Opintjen läpäisyssä lemme parantaneet viimeisen seitsemän vuden alusta tulsta selvästi, mutta edelleen n parannettavaa. Tämä tteutetaan täydennyskuluttamalla edelleen petushenkilöstöämme ja päivittämällä pintjenhjausprsesseja. HOPS- ja HOJKS-prsesstit vat avainasemassa varsinkin uudistuneen yhteishakujärjestelmän susiessa peruskulunsa päättäneitä nuria. Vuden 2015 aikana petusministeriö auditi kaikki ammatillisen kulutuksen timijat Sumessa. Ministeriö käyttänee auditintia hyödyksi ylläpitäjäjärjestelmän muutksessa. Uudet järjestämisluvat astuvat vimaan Osekkilla ei le dtettavissa vaikeuksia uuden luvan saamisessa. Sen sijaan järjestäjäkentän mahdllinen muuts Phjis- Phjanmaalla tietää Osekkille neuvtteluita useamman pienemmän timijan kanssa. Samanaikaisesti ylläpitäjärjestelmän remntin kanssa tteutetaan rahitusmuuts, jssa tulksellisuuden merkitys painttuu jatkssa aiempaa enemmän. Pedaggisten tulsten vaikutus taluteen siis kasvaa. On myös humiitava, että ammatillisen kulutuksen rahitusleikkaukset yksikköhintjen salta jatkuvat. Näihin leikkauksiin Osekk n vastannut j ennakivasti. Yhtenä reflektina n llut kiinteistöjen käytön tehstaminen. Kiinteistöjen salta muutksia n tulssa paljn: yksikään petusyksikkö ei jää ilman laajempaa tarkastelua lukuunttamatta ehkä Haukipudasta, jka n vasta uudelleenrakennettu. Pyrkimyksenä n vähentää kampusten ja kiinteistöjen määrää, jllin rahat khdistuvat entistä vahvemmin tärkeimpään eli piskelijan kulutukseen. Oppilaitsmutisessa kulutuksessa rahitusjärjestelmän muutksen hella perustutkintuudistus, TUTKE vaatii rganisaatiltamme ketteryyttä ja luvuutta. Vanhasta n sittain luvuttava ja uudet ajatukset n rhkeasti tettava käyttöön. Viimeisten vusien aikana n aikuiskulutuksesta leikattu Sumessa vimakkaasti: jpa yli 30% ppispimuksenppispimuskulutuksen ja työvimahallinnllisen sekä täydennys- ja lisäkulutuksen resurssista n pistunut. Kun tähän lisätään yhteishakujärjestelmän muuts, jka löi krville aikuisempia tutkinnn maavia surittaneita, n tilanne llut ammattia vaihtavien salta vaikea. Aikuiskulutuksen määrät vat kuitenkin Osekkissa pysyneet varsin hyvinä; lemmehan muun muassa edelleen Phjis-Sumen suurin ppispimuskuluttaja. Henkilöstön uusiutumiskyky ja jhtajuuden tas ratkaisevat vielä enemmän kuin käytössä levat eurt. Seuraavina vusina työelämäyhteyksien laadun parantaminen n avainasemassa. Meidän täytyy saada kulutustamme kautta linjan enemmän työelämä- Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 2

4 läheisemmäksi. Tämä työ haastaa ennen kaikkea petushenkilöstömme. Olemme edelleen Sumen vetvimaisin suurista ammatillisen kulutuksenjärjestäjistä. Oulun yksikkömme vetävät hyvin, mutta haasteet Pudasjärvellä ja ennen kaikkea Taivalkskella vat ist. Kyseisten kulutusyksiköiden vetviman pitää parantua, jtta kulutuksen jatk lisi uuden TTS-kauden jälkeenkin paikkakunnalla mahdllista yhtä laajamittaisena kuin se n nyt. Vastuullisena kuntayhtymänä vastaamme jatkssakin kk Phjis-Sumen ammatillisen kulutuksen haasteisiin. Jarm Palniemi Oulun seudun kulutuskuntayhtymän jhtaja Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 3

5 2 Osekkin rganisaati Oulun seudun kulutuskuntayhtymä (Osekk) ylläpitää, järjestää ja antaa jäsenkuntiensa pulesta järjestämislupansa mukaista kulutusta. Kuntayhtymän jäseniä vat Hailut, Ii, Kempele, Liminka, Lumijki, Muhs, Oulu ja Tyrnävä. Kuntayhtymätasn strategisia päätöksentekijöitä vat yhtymäkkus ja yhtymähallitus. Nämä mistajia edustavat luttamushenkilöelimet määrittelevät kuntayhtymän timinnan suuntaviivat, kknaismäärärahat ja keskeiset tavitteet. Perusspimuksen mukaan yhtymäkkus päättää kuntayhtymän rakenteesta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän timinnasta, taludesta ja hallinnsta, valv kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen pulesta spimukset. Kuntayhtymää jhtaa yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymäjhtaja - rehtri. Osekkin rganisaatissa kulutuspalvelut ja sisäiset palvelutehtävät n eriytetty miksi tulsalueikseen. Ratkaisu selkeyttää jhtamista ja mahdllistaa eri lakisääteisten tehtävien kustannustehkkaan hidn. Kuva 1: Osekkin rganisaati ja päätöksentektast 2015 Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 4

6 3 Timinta- ja talussuunnitelun lähtökhdat Kuntayhtymän timinta- ja talussuunnittelu sekä arviinti perustuvat yhtymästrategiaan Osekk 2020 (yhtymäkkus ). Lisäksi TTS asiakirjan valmistelussa n tettu humin edellisen vuden timinta- ja talussuunnitelma, vuden 2014 timintakertmus, tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviintikertmus sekä petusministeriön päätökset kulutustehtävästä ja muut valtakunnallisesti keskeiset kulutuspliittiset linjaukset. Kuntayhtymän talusarvin laadinnassa nudatetaan Sumen kuntaliitn vunna 2011 julkaisemaa Kunnan ja kuntayhtymän talusarvi- ja talussuunnitelma -susitusta. Timinta- ja talussuunnitelma sisältää yhtymätasn timinnalliset tavitteet ja mittarit vusille sekä talusarvin vudelle Timinnalliset tavitteet suunnittelukaudelle jhdetaan Strategia 2020:n strategisista tavitteista: 1. Tulksellinen ppiminen ja saamisen mahdllistaminen 2. Työelämäläheisyyden aktiivinen vahvistaminen 3. Mtivitunut ja saamistaan kehittävä henkilöstö 4. Uudistuskykyinen kulutuksenjärjestäjä 5. Tasapaininen talus 3.1 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Kuntalakiin (365/1995) lisättiin /325 säännökset sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntaknsernissa. Kuntalain muutkset vat tulleet vimaan Yhtymäkkus päättää sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan perusteista. Yhtymäkkus edellyttää, että kuntayhtymän timinnt n järjestettävä siten, että kaikilla rganisaatin tasilla ja kaikissa timinnissa n riittävä sisäinen valvnta ja riskienhallinta. Yhtymäkkus asettaa talusarvissa kuntayhtymän timinnalliset ja taludelliset tavitteet, jiden tteutumista se valv. TTS -prsessissa riskienhallinnan tavitteena n varmistaa asetettujen tavitteiden saavuttaminen. Kunkin asetetun tavitteen khdalla tunnistetaan tavitteen saavuttamista mahdllisesti uhkaavat riskit. Tunnistetut riskit analysidaan sekä arviidaan riskin merkitys ja päätetään tarvittavista timenpiteistä. Käytännössä sisäisellä valvnnalla tarkitetaan sisäisiä menettely- ja timintatapja, jilla pyritään varmistamaan timinnan laillisuus ja tulksellisuus. Sen tarkituksena n tukea kuntayhtymää sen perustehtävän laadukkaassa tteutuksessa, strategian ja asetettujen tavitteiden saavuttamisessa sekä riskien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Sisäiseen valvntaan ja riskienhallintaan liittyvä tehtävien ja vastuiden jak sisältyy kuntayhtymän hallintsääntöön. Yhtymähallitus raprti vusittain timintakertmuksessa sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä jhtpäätöksistä. Tilintarkastaja tarkastaa sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden. Talussuunnittelukaudella sisäistä valvntaa ja riskienhallintaa kehitetään sana kuntayhtymän timintajärjestelmän kehitystyötä. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 5

7 4 Timintasuunnitelma vusille STRATEGIA 2020: TULOKSELLISEN OPPIMISEN JA OSAAMISEN MAHDOLLISTAMINEN 1. Osaamisperusteiset petussuunitelmat laaditaan ja pannaan täytäntöön. 2. Opiskelupaikkjen täyttöaste n vähintään 100 prsenttia. 3. Määräajassa tutkinnn surittaneiden piskelijiden suus kasvaa 70 prsenttiin TTSkaudella. 4. Opiskelusta suraan työelämään siirtyvien piskelijiden suus valmistuneista kasvaa. Mittarit: Riskit: täyttöaste järjestämislupaan nähden, kulutuksen vetvima, suritetut tutkinnt, perus-, ammatti- ja erikisammattitutkinnt, valmistuneiden sijittuminen, läpäisyaste, negatiivinen keskeyttäminen. - Epännistutaan ennakinnissa ja alituspaikkjen täyttämisessä. - Tulrahitus ei tteudu suunnitellusti; lähipetusmäärän leikkaus, henkilöstön ja tiljen vähentämistarve. - Siirtyminen piskelusta työelämään ei tteudu. - Nuristyöttömyys kasvaa ja syrjäytyminen lisääntyy. STRATEGIA 2020: TYÖELÄMÄLÄHEISYYDEN AKTIIVINEN VAHVISTAMINEN 5. Ammattisaamisen näytöistä järjestetään 70 prsenttia työpaikilla v Työelämäkumppaneiden tyytyväisyys kasvaa. Mittarit: ammattisaamisen näytöt työpaikalla / ammattisaamisen näyttöjen kknaismäärä, työpaikkahjaajakulutuksen surittaneiden määrä, näyttötutkintmestarikulutuksen surittaneiden määrä, asiakastyytyväisyyskysely suunnitelmavudesta 2016 alkaen. Riskit: - Osaamisen työelämäläheisyys ja näyttöjen arvstus työelämän näkökulmasta heikkenee. - Opintjen jälkeinen työllistyminen vaarantuu. - Työelämä ei le kiinnstunut yhteistyökumppanuudesta. - Henkilökunnan situttaminen epännistuu. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 6

8 STRATEGIA 2020: MOTIVOITUNUT JA OSAAMISTAAN KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ 7. Henkilöstön saamisen kehittämisen timintamalli arviidaan, päivitetään ja viedään käytäntöön. Vunna 2015 laaditaan periaatteet henkilöstön saamisen nykytilan kuvausten laatimiselle ja sen perusteella alitetaan saamistarpeiden arviintiprsessi. Henkilöstökulutuksen painpistealueet n kirjattu Osekkin henkilöstö- ja kulutussuunnitelmaan. 8. Työlbarmetri-timintamalli laaditaan lppuvudesta 2014 ja kysely tteutetaan keväällä TOB-tulkset analysidaan ja timintaa kehitetään niiden perusteella. Mittarit: henkilöstömäärä, henkilöstön kehittämiskustannusten suus henkilöstömenista, kulutuspäivien määrä/henkilö, TOB-kyselyn indeksi petushenkilöstön mudllinen kelpisuus. Riskit: - Osaamisperusteinen henkilöstösuunnittelu ei nnistu. STRATEGIA 2020: UUDISTUMISKYKYINEN KOULUTUKSENJÄRJESTÄJÄ 9. Ylläpitäjäjärjestelmämuutkseen vastaaminen. Kulutuksen järjestämislupahakemus jätetään elkuussa Uuden järjestämisluvan mukainen timinta alitetaan Osekkin hallinnllisen rakenteen uudistaminen OSAOn kulutusyksiköiden hallinnllinen kehittäminen jatkuu. 11. Timintajärjestelmän kehittäminen täyttämään OKM:n laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevalle järjestelmälle asettamat kriteerit vähintään kehittyvä-taslla kaikissa arviintialueissa. Timintajärjestelmän arviinti tteutetaan alkuvudesta Henkilöstön kulutusta yhtymän uuden, timintajärjestelmäperusteisen Intran käyttöön jatketaan vunna Riskit: - Osekkin laajeneminen petus- ja kulttuuriministeriön vaatimilla ylläpitäjien pakkliitksilla. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 7

9 STRATEGIA 2020: TASAPAINOINEN TALOUS 12. Uuteen rahitusjärjestelmään valmistautuminen Opintprsesseja vahvistetaan edelleen tulksellisuusrahituksen merkityksen kasvaessa. 13. Kiinteistösuunnitelman tteuttaminen Osekk kiinteistöt 2020 suunnitelman tavitteiden mukaisesti tiljen käyttöä tehstetaan ja kiinteistöjen kknaismäärää pyritään vähentämään. Ensisijaisesti luvutaan tyhjillään levista rakennuksista sekä vähennetään ulkpulelta vukrattuja tilja. Tiljen käyttöaste määritellään. Käynnistetään tiljen tdellisen käyttöasteen mittaukset. Mittarit: vusikate, nettinvestinnit, petustiljen määrä/piskelija suunnitelmavudesta 2016 alkaen, henkilökunnan työtiljen määrä/työntekijä suunnitelmavudesta 2016 alkaen Riskit: - Kiinteistöihin liittyvät kulut kasvavat hallitsemattmasti. - Rakennuskantaa ei kyetä tivtussa tahdissa uudistamaan. - Kiinteistömyynnit eivät tteudu suunnitellusti. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 8

10 4.1 TTS-MITTARIT JA TAVOITETASOT TP2013 TA2014 Mittari TA2015 TS2016 TS2017 Määrälliset tunnusluvut , TTS-mittarit , Opiskelijamäärä, Henkilöstömäärä ammatillinen peruskulutus /aritm ka ppisp. peruskulutus ja lisäkulutus ammatillinen lisäkulutus (vs), tv Ylläpitäjäpalvelut OSAO kulutusyksiköt ,24 1,99 Kulutuksen vetvima 1,6 100,6% 100 % Täyttöaste järjestämislupaan nähden 100 % 100 % 100 % Suritetut tutkinnt ammatilliset perustutkinnt ammatti- ja erikisammattitutkinnt 84,3 87,9 Valmistuneiden sijittuminen % ,2 67,6 Läpäisyaste % 68,5 69,0 70,0 4,1 3,5 Negatiivinen keskeyttäminen % 4,0 4,0 4,0 48,7 *) Ammattisaamisen näytöt työpaikalla / ammattisaamisen näyttöjen kknaismäärä % *) *) Työpaikkahjaajakulutuksen surittaneiden määrä /223 22/219 Näyttötutkintmestarikulutuksen surittaneiden määrä / kknaismäärä (lkm/lkm) 3,2 3,0 7,1 4,7-3,5 3, *) *) 3,7 3,7 Henkilöstön keh.kustannusten suus hlstömenista OSA kulutusyksiköt Ylläpitäjäpalvelut Kulutuspäivää/henkilö OSAO kulutuspalvelut Ylläpitäjäpalvelut TOB-kyselyn indeksi OSAO kulutuspalvelut Ylläpitäjäpalvelut 25/240 25/250 25/260 90,9 90,0 Opetushenkilöstön mudllinen kelpisuus % *) ei aiemmin tavitteena Vusikate OSAO kulutusyksiköt Ylli, yhtymäpalvelut ja piskelijapalvelut Ylli, kiinteistöpalvelut Nettinvestinnit OSAO kulutusyksiköt Ylläpitäjäpalvelut 3,5 3,0 4,7 3,5 3,7 3, ,5 3,0 4,7 3, ,5 3,0 4,7 3, Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 9

11 5 Talusarvi 2015 ja talussuunnitelma TOIMINNAN RAHOITUS Valtineuvst n vahvistanut ammatillisen kulutuksen vuden 2015 keskimääräiseksi yksikköhinnaksi (tiet puuttuu ) eura/piskelija. Vuden 2015 yksikköhintarahitustuljen kuitenkin dtetaan alenevan (-) 2,2 %. Osekkin perustutkintkulutuksen piskelijamäärän dtetaan pysyvän nykyisellä taslla eli 6570 piskelijassa kk suunnitelmakauden. Ammatillisen lisäkulutuksen ja ppispimuskulutuksen paikkamääriä sen sijaan n leikattu Osekkiltakin valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Valtin rahituksen lisäksi OSAO saa n. 10 % tulistaan tavariden ja palvelujen myynnillä sekä muista rahituslähteistä hankerahituksena. Lisäksi merkittävä Osekkin tulerä kertyy tiljen vukraamisesta Oamk Oy:lle. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 10

12 5.2 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut Muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJ. (ALIJ.) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 11

13 5.4 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ULKOINEN TULOSLASKELMA TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut Muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt Satunnaiset erät Satunnaiset tutt TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 12

14 5.5 OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTON (OSAO) TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut Muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt Satunnaiset erät Satunnaiset tutt Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 13

15 5.6 YLLÄPITÄJÄPALVELUT: YHTYMÄPALVELUJEN (YLLI) JA OPISKELIJAPALVELUJEN (OPPI) TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut Muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt Satunnaiset erät Satunnaiset tutt Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 14

16 5.7 YLLÄPITÄJÄPALVELUT: KIINTEISTÖPALVELUJEN (KIPA) TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt Satunnaiset erät Satunnaiset tutt Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 15

17 5.8 INVESTOINTIOSA Kuntayhtymän rakennushankkeet Perustelut Suuret hankkeet (> ): Asemakyläntie, Haukipudas Oppilaitsrakennuksen investinnin lppuunsaattamisen työt 250 Oppilasasuntla - lisärakentaminen kalustaminen 50 Oppilasrakennuskhde, jssa viimeisen asuntlan ja piha-alueiden lppuunsaattaminen Kiviharjuntie - Paasirakennuksen sisätilakrjaukset Hnkarakennuksen ilmanvaihtremntti Luhi -rakennuksen peruskrjaus Kirkktie Muhs Hankesuunnitelman phjalta tteutettavat työt Ktkantie 2A Ajyhteysjärjestelyt Ktkantien liittymämuutksista jhtuva B-rakennuksen peruskrjaus Lisärakentaminen Metsäkuluntie - Asuntliden katt- ja huneistkrjaukset Vukrataln kattkrjaukset 60 Kempele - Tiilipirilä rakennuksen -peruskrjaus Uuden kasvihuneen rakentaminen 500 Pikisaari - Päärakennuksen peruskrjaus Pienet hankkeet (< ): Suuret hankkeet YHT Metsäkuluntien asuntliden kattkrjaukset, Pienet hankkeet, rakent./peruskrjaus Niittyranta/B-siiven ilmastintikneen uusinta Pienet hankkeet, kalustaminen Pienet hankkeet YHT Kiinteistöjhtaja päättää khteet ( mm 30) Rakennushankkeet, ment Rakennushankkeet, tult Rakennushankkeet nett Irtaimistinvestinnit Ylläpitäjäpalvelut Investintiment Investintitult Nettinvestinnit Oulun seudun ammattipist Investintiment Investintitult Nettinvestinnit Osekk investinnit yhteensä Investintiment Investintitult Investintiment, nett (1 000 ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 16

18 5.9 RAHOITUSLASKELMA Timinnan rahavirta 1000 TP 2013 Krjattu TA 2014 Ennuste TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Vusikate (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Tulrahituksen krjauserät (+/-) -82 Investintien rahavirta Investintiment (-) Rahitussuudet investintimenihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luvutustult (+) Timinnan ja investintien rahavirta Rahituksen rahavirta Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainjen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainjen muuts (+/-) Muut maksuvalmiuden muutkset (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 17

19 5.10 TALOUSARVIO 2015 YHTEENVETO Sitvuus Määrärahat Tularvit Br/Nett Käyttötalussa Nettyksiköt Yhteiset palvelut N 19 Ammattipist, OSAO N Taseyksiköt Kiinteistöpalvelut N Tulslaskelmasa Krktult 50 Muut rahitustult 0 Krkment 400 Muut rahitusment 200 Satunnaiset erät 0 Investintisa Nettyksiköt Irtaimisthankkeet N Taseyksiköt Kiinteistöpalvelut: Suuret rakennushankkeet (> ) B Pienet rakennushankkeet (< ) B Irtaimisthankkeet N 0 0 Pysyvien vastaavien myyntitult N Rahitussa Antlainauksen muutkset Antlainaussaamisten lisäykset B 0 Antlainaussaamisten vähennykset B 0 Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys B Pitkäaikaisten lainjen vähennys B Lyhytaikaisten lainjen muutkset N 0 Oman pääman muutkset B Vaikutus maksuvalmiuteen LASKELMAN LOPPUSUMMA Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 18

20 6 Talusarvin sitvuustast ja tilivelvlliset Sitvuustast: Osekk nudattaa vuden 2015 talusarvin laadinnassa vunna 2011 julkaistua Kuntaliitn susitusta Kunnan ja kuntayhtymän talusarvi ja suunnitelma. Kiinteistöpalvelut-yksikkö n susituksen tarkittama taseyksikkö ja OSAO n laskennallinen taseyksikkö. Yhtymäkkukseen nähden sitvaksi taludelliseksi tavitteeksi asetetaan susituksen mukaisesti kuntayhtymälle tilikauden tuls. Tulsyksiköille ja tehtäväalueille asetetaan taludelliseksi tavitteeksi timintakate. Vuden 2015 talusarvin sitvuustast: Yhtymäkkukseen nähden sitvia vat: timinnalliset tavitteet ja yhtymäkkukseen nähden sitvat TTS-mittarit, lainakannan muutkset, timinnan ja investintien rahavirran kertymä ja lainanhitkate, kuntayhtymän vusikate, ammattipistn vusikate, ylläpitäjäpalvelujen yhtymäpalvelut ja psikelijapalvelut -yksiköiden yhteenlaskettu vusikate sekä kiinteistöpalvelujen vusikate, ist rakennusinvestinnit (> ) hankkeittain vusitaslla ja kknaiskustannustaslla, krjaussuunnitelman mukaiset investinnit (pienet hankkeet < ) yhteensä vusitaslla, nettmääräiset irtaimistinvestinnit timialataslla, kiinteistöpalvelut-taseyksikön tuls. Yhtymähallituksen sitvuustas: Ylläpitäjäpalvelut ja Oulun seudun ammattipist - tulsalueiden timintakate Kuntayhtymäjhtaja-rehtrin sitvuustas: Käyttösuunnitelmien tularvit ja määrärahat sekä timinnalliset tavitteet Tilivelvlliset Kuntayhtymän hallintsäännön mukaan tilivelvllisella n vastuu jhtamansa timinnan salta timinnallisten ja taludellisten tavitteiden tteutumisesta. Tilivelvllinen n vastuussa myös taludenhidn ja hyvän hallinttavan mukaisten menettelyiden nudattamisesta. Tilivelvllisilla n erityinen hjaus- ja valvntavastuu jhtamansa timinnan salta, mikä edellyttää timinnan jatkuvaa seurantaa ja tarvittaessa reagimista havaitsemiinsa epäkhtiin. Hallintsäännön mukaan yhtymäkkuksen n vusittain talusarvin hyväksymisen yhteydessä määrättävä tilivelvlliset. Kuntayhtymän tilivelvllisia viranhaltijita vat: Yhtymähallitus Kuntayhtymäjhtaja-rehtri Oulun seudun ammattipistn vararehtri Ylläpitäjäpalvelujen yksikönjhtajat ja tehtäväaluejhtajat OSAOn yksikönjhtajat Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 19

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 ja talousarvio vuodelle 2016 Hyväksyjä ja päätöksen numero: Yhtymähallitus 23.9.2015 126 Henkilöstötoimikunta 16.10.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 ja talousarvio vuodelle 2017 Yhtymähallitus 26.09.2016 122 Henkilöstötoimikunta 21.10.2016 Yhtymähallitus 31.10.2016 138 Yhtymäkokous

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013

PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013 OHEISASIAKIRJA Pela 28.11. 2013 PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 30 Perusturvan timiala Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärvenkaupunki LIITE A HAAPAJÄRVENKESKUSTANOSAYLEISKAAVA2035 OSALLISTUMISJAARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2011,päivitetty15.11.2011,5.3.2012 Nähtävillä4.7. 31.8.2011

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot