Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Oulun seudun kulutuskuntayhtymä Timinta- ja talussuunnitelma ja talusarvi vudelle 2015 Yhtymähallitus Yhtymäkkus

2 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS OSEKKIN ORGANISAATIO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELUN LÄHTÖKOHDAT Sisäinen valvnta ja riskienhallinta TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE TTS-mittarit ja tavitetast TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA Timinnan rahitus Oulun seudun kulutuskuntayhtymän sisäinen tulslaskelma Oulun seudun kulutuskuntayhtymä ulkinen tulslaskelma Oulun seudun ammattipistn (OSAO) tulslaskelma Ylläpitäjäpalvelut: yhtymäpalvelujen (Ylli) ja piskelijapalvelujen (Oppi) tulslaskelma Ylläpitäjäpalvelut: kiinteistöpalvelujen (Kipa) tulslaskelma Investintisa Rahituslaskelma Talusarvi 2015 yhteenvet TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA TILIVELVOLLISET TTS-SEURANTA Liite 1. Mittareiden määritelmät Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 1

3 1 Kuntayhtymän jhtajan katsaus Oulun seudun kulutuskuntayhtymä n llut viime vusina suuressa murrksessa. Vuden 2014 alusta Osekkista irtsi Oulun ammattikrkeakulu Oy. Uudistukset jatkuvat, kun uuden TTS-kauden aluksi Oulun seudun ammattipistn lautakunta lakkautetaan, ja sen tehtävät siirtyvät yhtymähallitukselle. Osekkiin mudstetaan myös niin santut ylläpitäjäpalvelut, jhn kuuluvat yhtymä,- piskelija- ja kiinteistöpalvelut. Osekk n yksi timiala, jnka tulsalueet vat OSAOn petusyksiköt ja ylläpitäjäpalvelut. Muutksilla pyritään tehstamaan timintja ja haetaan kustannussäästöjä. Vuden 2015 alusta tetaan käyttöön myös uusi perusspimus ja hallintsääntö.hallinnlliseen uudistamiseen TTS-kaudella liittyy myös Osekk Oy:n perustaminen. Lakien uudistuessa sa maksullisesta palvelutiminnasta ja työvimakulutus pitää yhtiöittää. Oulun seudun kulutuskuntayhtymän yhtymäkkus hyväksyi kesäkuussa 2014 Osekkin strategian Uuden strategian jalkautus n käytännössä j alkanut, ja n määräävänä tekijänä myös uudessa TTS:ssä. TTS-kaudella keskeisenä haasteena n piskeljapalveluiden tehkkuuden khentaminen, vaikka ne vat j nyt Sumen klmen kärjessä. Olemme nnistuneet vakiinnuttamaan negatiiviset ert alhaiselle taslle ja kulutuksen jälkeinen työllistyminen sekä jatk-pintihin pääsy vat hyvällä taslla. Opintjen läpäisyssä lemme parantaneet viimeisen seitsemän vuden alusta tulsta selvästi, mutta edelleen n parannettavaa. Tämä tteutetaan täydennyskuluttamalla edelleen petushenkilöstöämme ja päivittämällä pintjenhjausprsesseja. HOPS- ja HOJKS-prsesstit vat avainasemassa varsinkin uudistuneen yhteishakujärjestelmän susiessa peruskulunsa päättäneitä nuria. Vuden 2015 aikana petusministeriö auditi kaikki ammatillisen kulutuksen timijat Sumessa. Ministeriö käyttänee auditintia hyödyksi ylläpitäjäjärjestelmän muutksessa. Uudet järjestämisluvat astuvat vimaan Osekkilla ei le dtettavissa vaikeuksia uuden luvan saamisessa. Sen sijaan järjestäjäkentän mahdllinen muuts Phjis- Phjanmaalla tietää Osekkille neuvtteluita useamman pienemmän timijan kanssa. Samanaikaisesti ylläpitäjärjestelmän remntin kanssa tteutetaan rahitusmuuts, jssa tulksellisuuden merkitys painttuu jatkssa aiempaa enemmän. Pedaggisten tulsten vaikutus taluteen siis kasvaa. On myös humiitava, että ammatillisen kulutuksen rahitusleikkaukset yksikköhintjen salta jatkuvat. Näihin leikkauksiin Osekk n vastannut j ennakivasti. Yhtenä reflektina n llut kiinteistöjen käytön tehstaminen. Kiinteistöjen salta muutksia n tulssa paljn: yksikään petusyksikkö ei jää ilman laajempaa tarkastelua lukuunttamatta ehkä Haukipudasta, jka n vasta uudelleenrakennettu. Pyrkimyksenä n vähentää kampusten ja kiinteistöjen määrää, jllin rahat khdistuvat entistä vahvemmin tärkeimpään eli piskelijan kulutukseen. Oppilaitsmutisessa kulutuksessa rahitusjärjestelmän muutksen hella perustutkintuudistus, TUTKE vaatii rganisaatiltamme ketteryyttä ja luvuutta. Vanhasta n sittain luvuttava ja uudet ajatukset n rhkeasti tettava käyttöön. Viimeisten vusien aikana n aikuiskulutuksesta leikattu Sumessa vimakkaasti: jpa yli 30% ppispimuksenppispimuskulutuksen ja työvimahallinnllisen sekä täydennys- ja lisäkulutuksen resurssista n pistunut. Kun tähän lisätään yhteishakujärjestelmän muuts, jka löi krville aikuisempia tutkinnn maavia surittaneita, n tilanne llut ammattia vaihtavien salta vaikea. Aikuiskulutuksen määrät vat kuitenkin Osekkissa pysyneet varsin hyvinä; lemmehan muun muassa edelleen Phjis-Sumen suurin ppispimuskuluttaja. Henkilöstön uusiutumiskyky ja jhtajuuden tas ratkaisevat vielä enemmän kuin käytössä levat eurt. Seuraavina vusina työelämäyhteyksien laadun parantaminen n avainasemassa. Meidän täytyy saada kulutustamme kautta linjan enemmän työelämä- Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 2

4 läheisemmäksi. Tämä työ haastaa ennen kaikkea petushenkilöstömme. Olemme edelleen Sumen vetvimaisin suurista ammatillisen kulutuksenjärjestäjistä. Oulun yksikkömme vetävät hyvin, mutta haasteet Pudasjärvellä ja ennen kaikkea Taivalkskella vat ist. Kyseisten kulutusyksiköiden vetviman pitää parantua, jtta kulutuksen jatk lisi uuden TTS-kauden jälkeenkin paikkakunnalla mahdllista yhtä laajamittaisena kuin se n nyt. Vastuullisena kuntayhtymänä vastaamme jatkssakin kk Phjis-Sumen ammatillisen kulutuksen haasteisiin. Jarm Palniemi Oulun seudun kulutuskuntayhtymän jhtaja Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 3

5 2 Osekkin rganisaati Oulun seudun kulutuskuntayhtymä (Osekk) ylläpitää, järjestää ja antaa jäsenkuntiensa pulesta järjestämislupansa mukaista kulutusta. Kuntayhtymän jäseniä vat Hailut, Ii, Kempele, Liminka, Lumijki, Muhs, Oulu ja Tyrnävä. Kuntayhtymätasn strategisia päätöksentekijöitä vat yhtymäkkus ja yhtymähallitus. Nämä mistajia edustavat luttamushenkilöelimet määrittelevät kuntayhtymän timinnan suuntaviivat, kknaismäärärahat ja keskeiset tavitteet. Perusspimuksen mukaan yhtymäkkus päättää kuntayhtymän rakenteesta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän timinnasta, taludesta ja hallinnsta, valv kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen pulesta spimukset. Kuntayhtymää jhtaa yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymäjhtaja - rehtri. Osekkin rganisaatissa kulutuspalvelut ja sisäiset palvelutehtävät n eriytetty miksi tulsalueikseen. Ratkaisu selkeyttää jhtamista ja mahdllistaa eri lakisääteisten tehtävien kustannustehkkaan hidn. Kuva 1: Osekkin rganisaati ja päätöksentektast 2015 Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 4

6 3 Timinta- ja talussuunnitelun lähtökhdat Kuntayhtymän timinta- ja talussuunnittelu sekä arviinti perustuvat yhtymästrategiaan Osekk 2020 (yhtymäkkus ). Lisäksi TTS asiakirjan valmistelussa n tettu humin edellisen vuden timinta- ja talussuunnitelma, vuden 2014 timintakertmus, tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviintikertmus sekä petusministeriön päätökset kulutustehtävästä ja muut valtakunnallisesti keskeiset kulutuspliittiset linjaukset. Kuntayhtymän talusarvin laadinnassa nudatetaan Sumen kuntaliitn vunna 2011 julkaisemaa Kunnan ja kuntayhtymän talusarvi- ja talussuunnitelma -susitusta. Timinta- ja talussuunnitelma sisältää yhtymätasn timinnalliset tavitteet ja mittarit vusille sekä talusarvin vudelle Timinnalliset tavitteet suunnittelukaudelle jhdetaan Strategia 2020:n strategisista tavitteista: 1. Tulksellinen ppiminen ja saamisen mahdllistaminen 2. Työelämäläheisyyden aktiivinen vahvistaminen 3. Mtivitunut ja saamistaan kehittävä henkilöstö 4. Uudistuskykyinen kulutuksenjärjestäjä 5. Tasapaininen talus 3.1 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Kuntalakiin (365/1995) lisättiin /325 säännökset sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntaknsernissa. Kuntalain muutkset vat tulleet vimaan Yhtymäkkus päättää sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan perusteista. Yhtymäkkus edellyttää, että kuntayhtymän timinnt n järjestettävä siten, että kaikilla rganisaatin tasilla ja kaikissa timinnissa n riittävä sisäinen valvnta ja riskienhallinta. Yhtymäkkus asettaa talusarvissa kuntayhtymän timinnalliset ja taludelliset tavitteet, jiden tteutumista se valv. TTS -prsessissa riskienhallinnan tavitteena n varmistaa asetettujen tavitteiden saavuttaminen. Kunkin asetetun tavitteen khdalla tunnistetaan tavitteen saavuttamista mahdllisesti uhkaavat riskit. Tunnistetut riskit analysidaan sekä arviidaan riskin merkitys ja päätetään tarvittavista timenpiteistä. Käytännössä sisäisellä valvnnalla tarkitetaan sisäisiä menettely- ja timintatapja, jilla pyritään varmistamaan timinnan laillisuus ja tulksellisuus. Sen tarkituksena n tukea kuntayhtymää sen perustehtävän laadukkaassa tteutuksessa, strategian ja asetettujen tavitteiden saavuttamisessa sekä riskien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Sisäiseen valvntaan ja riskienhallintaan liittyvä tehtävien ja vastuiden jak sisältyy kuntayhtymän hallintsääntöön. Yhtymähallitus raprti vusittain timintakertmuksessa sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä jhtpäätöksistä. Tilintarkastaja tarkastaa sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden. Talussuunnittelukaudella sisäistä valvntaa ja riskienhallintaa kehitetään sana kuntayhtymän timintajärjestelmän kehitystyötä. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 5

7 4 Timintasuunnitelma vusille STRATEGIA 2020: TULOKSELLISEN OPPIMISEN JA OSAAMISEN MAHDOLLISTAMINEN 1. Osaamisperusteiset petussuunitelmat laaditaan ja pannaan täytäntöön. 2. Opiskelupaikkjen täyttöaste n vähintään 100 prsenttia. 3. Määräajassa tutkinnn surittaneiden piskelijiden suus kasvaa 70 prsenttiin TTSkaudella. 4. Opiskelusta suraan työelämään siirtyvien piskelijiden suus valmistuneista kasvaa. Mittarit: Riskit: täyttöaste järjestämislupaan nähden, kulutuksen vetvima, suritetut tutkinnt, perus-, ammatti- ja erikisammattitutkinnt, valmistuneiden sijittuminen, läpäisyaste, negatiivinen keskeyttäminen. - Epännistutaan ennakinnissa ja alituspaikkjen täyttämisessä. - Tulrahitus ei tteudu suunnitellusti; lähipetusmäärän leikkaus, henkilöstön ja tiljen vähentämistarve. - Siirtyminen piskelusta työelämään ei tteudu. - Nuristyöttömyys kasvaa ja syrjäytyminen lisääntyy. STRATEGIA 2020: TYÖELÄMÄLÄHEISYYDEN AKTIIVINEN VAHVISTAMINEN 5. Ammattisaamisen näytöistä järjestetään 70 prsenttia työpaikilla v Työelämäkumppaneiden tyytyväisyys kasvaa. Mittarit: ammattisaamisen näytöt työpaikalla / ammattisaamisen näyttöjen kknaismäärä, työpaikkahjaajakulutuksen surittaneiden määrä, näyttötutkintmestarikulutuksen surittaneiden määrä, asiakastyytyväisyyskysely suunnitelmavudesta 2016 alkaen. Riskit: - Osaamisen työelämäläheisyys ja näyttöjen arvstus työelämän näkökulmasta heikkenee. - Opintjen jälkeinen työllistyminen vaarantuu. - Työelämä ei le kiinnstunut yhteistyökumppanuudesta. - Henkilökunnan situttaminen epännistuu. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 6

8 STRATEGIA 2020: MOTIVOITUNUT JA OSAAMISTAAN KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ 7. Henkilöstön saamisen kehittämisen timintamalli arviidaan, päivitetään ja viedään käytäntöön. Vunna 2015 laaditaan periaatteet henkilöstön saamisen nykytilan kuvausten laatimiselle ja sen perusteella alitetaan saamistarpeiden arviintiprsessi. Henkilöstökulutuksen painpistealueet n kirjattu Osekkin henkilöstö- ja kulutussuunnitelmaan. 8. Työlbarmetri-timintamalli laaditaan lppuvudesta 2014 ja kysely tteutetaan keväällä TOB-tulkset analysidaan ja timintaa kehitetään niiden perusteella. Mittarit: henkilöstömäärä, henkilöstön kehittämiskustannusten suus henkilöstömenista, kulutuspäivien määrä/henkilö, TOB-kyselyn indeksi petushenkilöstön mudllinen kelpisuus. Riskit: - Osaamisperusteinen henkilöstösuunnittelu ei nnistu. STRATEGIA 2020: UUDISTUMISKYKYINEN KOULUTUKSENJÄRJESTÄJÄ 9. Ylläpitäjäjärjestelmämuutkseen vastaaminen. Kulutuksen järjestämislupahakemus jätetään elkuussa Uuden järjestämisluvan mukainen timinta alitetaan Osekkin hallinnllisen rakenteen uudistaminen OSAOn kulutusyksiköiden hallinnllinen kehittäminen jatkuu. 11. Timintajärjestelmän kehittäminen täyttämään OKM:n laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevalle järjestelmälle asettamat kriteerit vähintään kehittyvä-taslla kaikissa arviintialueissa. Timintajärjestelmän arviinti tteutetaan alkuvudesta Henkilöstön kulutusta yhtymän uuden, timintajärjestelmäperusteisen Intran käyttöön jatketaan vunna Riskit: - Osekkin laajeneminen petus- ja kulttuuriministeriön vaatimilla ylläpitäjien pakkliitksilla. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 7

9 STRATEGIA 2020: TASAPAINOINEN TALOUS 12. Uuteen rahitusjärjestelmään valmistautuminen Opintprsesseja vahvistetaan edelleen tulksellisuusrahituksen merkityksen kasvaessa. 13. Kiinteistösuunnitelman tteuttaminen Osekk kiinteistöt 2020 suunnitelman tavitteiden mukaisesti tiljen käyttöä tehstetaan ja kiinteistöjen kknaismäärää pyritään vähentämään. Ensisijaisesti luvutaan tyhjillään levista rakennuksista sekä vähennetään ulkpulelta vukrattuja tilja. Tiljen käyttöaste määritellään. Käynnistetään tiljen tdellisen käyttöasteen mittaukset. Mittarit: vusikate, nettinvestinnit, petustiljen määrä/piskelija suunnitelmavudesta 2016 alkaen, henkilökunnan työtiljen määrä/työntekijä suunnitelmavudesta 2016 alkaen Riskit: - Kiinteistöihin liittyvät kulut kasvavat hallitsemattmasti. - Rakennuskantaa ei kyetä tivtussa tahdissa uudistamaan. - Kiinteistömyynnit eivät tteudu suunnitellusti. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 8

10 4.1 TTS-MITTARIT JA TAVOITETASOT TP2013 TA2014 Mittari TA2015 TS2016 TS2017 Määrälliset tunnusluvut , TTS-mittarit , Opiskelijamäärä, Henkilöstömäärä ammatillinen peruskulutus /aritm ka ppisp. peruskulutus ja lisäkulutus ammatillinen lisäkulutus (vs), tv Ylläpitäjäpalvelut OSAO kulutusyksiköt ,24 1,99 Kulutuksen vetvima 1,6 100,6% 100 % Täyttöaste järjestämislupaan nähden 100 % 100 % 100 % Suritetut tutkinnt ammatilliset perustutkinnt ammatti- ja erikisammattitutkinnt 84,3 87,9 Valmistuneiden sijittuminen % ,2 67,6 Läpäisyaste % 68,5 69,0 70,0 4,1 3,5 Negatiivinen keskeyttäminen % 4,0 4,0 4,0 48,7 *) Ammattisaamisen näytöt työpaikalla / ammattisaamisen näyttöjen kknaismäärä % *) *) Työpaikkahjaajakulutuksen surittaneiden määrä /223 22/219 Näyttötutkintmestarikulutuksen surittaneiden määrä / kknaismäärä (lkm/lkm) 3,2 3,0 7,1 4,7-3,5 3, *) *) 3,7 3,7 Henkilöstön keh.kustannusten suus hlstömenista OSA kulutusyksiköt Ylläpitäjäpalvelut Kulutuspäivää/henkilö OSAO kulutuspalvelut Ylläpitäjäpalvelut TOB-kyselyn indeksi OSAO kulutuspalvelut Ylläpitäjäpalvelut 25/240 25/250 25/260 90,9 90,0 Opetushenkilöstön mudllinen kelpisuus % *) ei aiemmin tavitteena Vusikate OSAO kulutusyksiköt Ylli, yhtymäpalvelut ja piskelijapalvelut Ylli, kiinteistöpalvelut Nettinvestinnit OSAO kulutusyksiköt Ylläpitäjäpalvelut 3,5 3,0 4,7 3,5 3,7 3, ,5 3,0 4,7 3, ,5 3,0 4,7 3, Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 9

11 5 Talusarvi 2015 ja talussuunnitelma TOIMINNAN RAHOITUS Valtineuvst n vahvistanut ammatillisen kulutuksen vuden 2015 keskimääräiseksi yksikköhinnaksi (tiet puuttuu ) eura/piskelija. Vuden 2015 yksikköhintarahitustuljen kuitenkin dtetaan alenevan (-) 2,2 %. Osekkin perustutkintkulutuksen piskelijamäärän dtetaan pysyvän nykyisellä taslla eli 6570 piskelijassa kk suunnitelmakauden. Ammatillisen lisäkulutuksen ja ppispimuskulutuksen paikkamääriä sen sijaan n leikattu Osekkiltakin valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Valtin rahituksen lisäksi OSAO saa n. 10 % tulistaan tavariden ja palvelujen myynnillä sekä muista rahituslähteistä hankerahituksena. Lisäksi merkittävä Osekkin tulerä kertyy tiljen vukraamisesta Oamk Oy:lle. Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 10

12 5.2 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut Muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJ. (ALIJ.) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 11

13 5.4 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ULKOINEN TULOSLASKELMA TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut Muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt Satunnaiset erät Satunnaiset tutt TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 12

14 5.5 OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTON (OSAO) TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut Muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt Satunnaiset erät Satunnaiset tutt Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 13

15 5.6 YLLÄPITÄJÄPALVELUT: YHTYMÄPALVELUJEN (YLLI) JA OPISKELIJAPALVELUJEN (OPPI) TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut Muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt Satunnaiset erät Satunnaiset tutt Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 14

16 5.7 YLLÄPITÄJÄPALVELUT: KIINTEISTÖPALVELUJEN (KIPA) TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Vukratutt Muut timintatutt TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistevarastjen muuts Valmistus maan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vukrat Muut timintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Rahitustutt ja -kulut Krktutt Muut rahitustutt Krkkulut muut rahituskulut VUOSIKATE Pistt ja arvnalentumiset Suunn.mukaiset pistt Satunnaiset erät Satunnaiset tutt Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Pistern lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastjen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 15

17 5.8 INVESTOINTIOSA Kuntayhtymän rakennushankkeet Perustelut Suuret hankkeet (> ): Asemakyläntie, Haukipudas Oppilaitsrakennuksen investinnin lppuunsaattamisen työt 250 Oppilasasuntla - lisärakentaminen kalustaminen 50 Oppilasrakennuskhde, jssa viimeisen asuntlan ja piha-alueiden lppuunsaattaminen Kiviharjuntie - Paasirakennuksen sisätilakrjaukset Hnkarakennuksen ilmanvaihtremntti Luhi -rakennuksen peruskrjaus Kirkktie Muhs Hankesuunnitelman phjalta tteutettavat työt Ktkantie 2A Ajyhteysjärjestelyt Ktkantien liittymämuutksista jhtuva B-rakennuksen peruskrjaus Lisärakentaminen Metsäkuluntie - Asuntliden katt- ja huneistkrjaukset Vukrataln kattkrjaukset 60 Kempele - Tiilipirilä rakennuksen -peruskrjaus Uuden kasvihuneen rakentaminen 500 Pikisaari - Päärakennuksen peruskrjaus Pienet hankkeet (< ): Suuret hankkeet YHT Metsäkuluntien asuntliden kattkrjaukset, Pienet hankkeet, rakent./peruskrjaus Niittyranta/B-siiven ilmastintikneen uusinta Pienet hankkeet, kalustaminen Pienet hankkeet YHT Kiinteistöjhtaja päättää khteet ( mm 30) Rakennushankkeet, ment Rakennushankkeet, tult Rakennushankkeet nett Irtaimistinvestinnit Ylläpitäjäpalvelut Investintiment Investintitult Nettinvestinnit Oulun seudun ammattipist Investintiment Investintitult Nettinvestinnit Osekk investinnit yhteensä Investintiment Investintitult Investintiment, nett (1 000 ) Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 16

18 5.9 RAHOITUSLASKELMA Timinnan rahavirta 1000 TP 2013 Krjattu TA 2014 Ennuste TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Vusikate (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Tulrahituksen krjauserät (+/-) -82 Investintien rahavirta Investintiment (-) Rahitussuudet investintimenihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luvutustult (+) Timinnan ja investintien rahavirta Rahituksen rahavirta Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainjen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainjen muuts (+/-) Muut maksuvalmiuden muutkset (+/-) Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 17

19 5.10 TALOUSARVIO 2015 YHTEENVETO Sitvuus Määrärahat Tularvit Br/Nett Käyttötalussa Nettyksiköt Yhteiset palvelut N 19 Ammattipist, OSAO N Taseyksiköt Kiinteistöpalvelut N Tulslaskelmasa Krktult 50 Muut rahitustult 0 Krkment 400 Muut rahitusment 200 Satunnaiset erät 0 Investintisa Nettyksiköt Irtaimisthankkeet N Taseyksiköt Kiinteistöpalvelut: Suuret rakennushankkeet (> ) B Pienet rakennushankkeet (< ) B Irtaimisthankkeet N 0 0 Pysyvien vastaavien myyntitult N Rahitussa Antlainauksen muutkset Antlainaussaamisten lisäykset B 0 Antlainaussaamisten vähennykset B 0 Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys B Pitkäaikaisten lainjen vähennys B Lyhytaikaisten lainjen muutkset N 0 Oman pääman muutkset B Vaikutus maksuvalmiuteen LASKELMAN LOPPUSUMMA Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 18

20 6 Talusarvin sitvuustast ja tilivelvlliset Sitvuustast: Osekk nudattaa vuden 2015 talusarvin laadinnassa vunna 2011 julkaistua Kuntaliitn susitusta Kunnan ja kuntayhtymän talusarvi ja suunnitelma. Kiinteistöpalvelut-yksikkö n susituksen tarkittama taseyksikkö ja OSAO n laskennallinen taseyksikkö. Yhtymäkkukseen nähden sitvaksi taludelliseksi tavitteeksi asetetaan susituksen mukaisesti kuntayhtymälle tilikauden tuls. Tulsyksiköille ja tehtäväalueille asetetaan taludelliseksi tavitteeksi timintakate. Vuden 2015 talusarvin sitvuustast: Yhtymäkkukseen nähden sitvia vat: timinnalliset tavitteet ja yhtymäkkukseen nähden sitvat TTS-mittarit, lainakannan muutkset, timinnan ja investintien rahavirran kertymä ja lainanhitkate, kuntayhtymän vusikate, ammattipistn vusikate, ylläpitäjäpalvelujen yhtymäpalvelut ja psikelijapalvelut -yksiköiden yhteenlaskettu vusikate sekä kiinteistöpalvelujen vusikate, ist rakennusinvestinnit (> ) hankkeittain vusitaslla ja kknaiskustannustaslla, krjaussuunnitelman mukaiset investinnit (pienet hankkeet < ) yhteensä vusitaslla, nettmääräiset irtaimistinvestinnit timialataslla, kiinteistöpalvelut-taseyksikön tuls. Yhtymähallituksen sitvuustas: Ylläpitäjäpalvelut ja Oulun seudun ammattipist - tulsalueiden timintakate Kuntayhtymäjhtaja-rehtrin sitvuustas: Käyttösuunnitelmien tularvit ja määrärahat sekä timinnalliset tavitteet Tilivelvlliset Kuntayhtymän hallintsäännön mukaan tilivelvllisella n vastuu jhtamansa timinnan salta timinnallisten ja taludellisten tavitteiden tteutumisesta. Tilivelvllinen n vastuussa myös taludenhidn ja hyvän hallinttavan mukaisten menettelyiden nudattamisesta. Tilivelvllisilla n erityinen hjaus- ja valvntavastuu jhtamansa timinnan salta, mikä edellyttää timinnan jatkuvaa seurantaa ja tarvittaessa reagimista havaitsemiinsa epäkhtiin. Hallintsäännön mukaan yhtymäkkuksen n vusittain talusarvin hyväksymisen yhteydessä määrättävä tilivelvlliset. Kuntayhtymän tilivelvllisia viranhaltijita vat: Yhtymähallitus Kuntayhtymäjhtaja-rehtri Oulun seudun ammattipistn vararehtri Ylläpitäjäpalvelujen yksikönjhtajat ja tehtäväaluejhtajat OSAOn yksikönjhtajat Timinta- ja talussuunnitelma Sivu 19

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 ja talousarvio vuodelle 2016 Hyväksyjä ja päätöksen numero: Yhtymähallitus 23.9.2015 126 Henkilöstötoimikunta 16.10.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 ja talousarvio vuodelle 2017 Yhtymähallitus 26.09.2016 122 Henkilöstötoimikunta 21.10.2016 Yhtymähallitus 31.10.2016 138 Yhtymäkokous

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

^ Ai^ 27, 1-1. 2013 OKM/45/221/2013. Päätös. Viite. 14.11.2013 HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTFiATUP.SKONT

^ Ai^ 27, 1-1. 2013 OKM/45/221/2013. Päätös. Viite. 14.11.2013 HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTFiATUP.SKONT ^ Ai^ Päätös OKM/45/221/2013 HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTFiATUP.SKONT SaapunuVinkmmit 27, 1-1. 2013 Oppispimuksen lisäkulutuksen järjestäjät Dnr/Dnr -/.-., ' " ~.', 'r j ^'/ ^'-v

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Oheismateriaali yt / ^

Oheismateriaali yt / ^ Oheismateriaali yt / 20.8.2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuust 178 59^ 25.05.2015 15.06.2015 Vuden 2015 talusarvin tarkistaminen 897/02.02.02/2014 Kunnanhallitus 25.05.2015 178 Hallintsäännön 24 :n mukaisesti

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma

Odotukset ja tavoitteet tutkimuksen tuki- ja innovaatiopalveluille: yliopiston johdon näkökulma Odtukset ja tavitteet tutkimuksen tuki- ja innvaatipalveluille: ylipistn jhdn näkökulma Tutkimuspalvelupäivät 21.8.2014 Ilkka Niemelä Prvsti Aalt-ylipist Tutkimuksen tuki- ja innvaatipalvelut ylipistssa

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 PÄLKÄNEEN KUNTA Tarkastuslautakunta 8. 5. 2017 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, ARVIOINTIMENETTELY JA KOKOONPANO Pälkäneen kunnanvaltuust n kuntalain mukaisesti asettanut tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013

PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013 OHEISASIAKIRJA Pela 28.11. 2013 PERUSTURV AN TALOUSRAPORTTI TAMMI-LOKAKUU 2013 Perusraprtti Page 1 f 1 Tulslaskelma 19.11.2013 Tammikuu-Lkakuu 2013 30 Perusturvan timiala Ta + Tteutunut Ta+muuts Tteutunut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä

FISU (Finnish Sustainable Communities) edelläkävijäkuntien verkoston jäsenyydestä HAKEMUS FISU (Finnish Sustainable Cmmunities) edelläkävijäkuntien verkstn jäsenyydestä Kunta Kunnan tiedt / site Puh. www-sivut hakee FISU-verkstn jäsenyyttä situtuen seuraaviin liitteessä 1 esitettyihin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot