Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja -strategia Tilastokeskus Markku Leppänen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja -strategia Tilastokeskus 6.5.2009 Markku Leppänen"

Transkriptio

1 Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja -strategia Tilastokeskus Markku Leppänen

2 Kansallinen asiakirjallinen kulttuuriperintö - Arkistolaki (831/94 4): arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys

3 Kansallinen asiakirjallinen kulttuuriperintö - Historian- tai muun tutkimuksen kannalta, kansakunnan ja kansalaisten itseymmärryksen kannalta tai muuten kansallisesti merkittävät asiakirjat.

4 Seulonnan peruskäsitteet SEULONTAPOLITIIKKA = toiminnan tavoitteellinen linjaus SEULONTASTRATEGIA = menetelmät ja keinot, joiden avulla seulontapolitiikkaa toteutetaan Arkistolaitoksen seulontapolitiikka- ja seulontastrategia-asiakirjat osoitteessa:

5 Seulontapolitiikan tavoitteet Organisaation pysyvästi säilytettävät tiedot valaisevat: organisaation kehitysvaiheita, eri aikoina tehtävien hoidossa ja päätöksenteossa noudatettuja periaatteita ja menettelytapoja, käytettyjä resursseja ja aikaansaatuja tuloksia = Hallintohistoriallinen näkökulma

6 Seulontapolitiikan tavoitteet (1) Kulttuuri- ja sivistyselämää, erityisesti tutkimusta varten säilytetään pysyvästi asiakirjat, jotka olennaisella tavalla valaisevat: organisaatioiden keskeisiä yhteiskunnallisia tehtäviä, organisaatioiden toimivaltaa, toiminnan suunnittelua, johtamista ja päätöksiä sekä niiden täytäntöönpanoa ja vaikutuksia kansalaisiin, eri väestöryhmiin ja ympäristöön samoin kuin kansalaisten ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta

7 Seulontapolitiikan tavoitteet (2) Pysyvästi säilytetään myös asiakirjat, jotka olennaisella tavalla valaisevat: Suomen historiallista, valtiollista, yhteiskunnallista, taloudellista, sosiaalista ja sivistyksellistä kehitystä sekä luonnon- ja kulttuuriympäristöä ja sen muutoksia

8 Seulontapolitiikan tavoitteet - Julkishallinnon arkistot seulonnan jälkeenkin säilyvät menneisyyden luotettavana todistusaineistona ja tarjoavat monipuolista lähdeaineistoa eri tieteen- ja tutkimusalojen edustajille - Ei hävitetä tietosuojan nimissä systemaattisesti arkaluontoisia tietoja kansalaisista - Ei hävitetä peittelytarkoituksessa esim. kansalaisten yksilön- ja toimintavapauksia rajoittavia viranomaispäätöksiä

9 Seulonnan määrällinen tavoite Asiakirjojen vuosikasvusta säilytetään pysyvästi vain keskimäärin %

10 Muita seulonnan yleistavoitteita Asiakirjalliset tiedot säilyvät niin kauan kuin niillä on merkitystä: organisaation oman toiminnan kannalta yksityisten kansalaisten ja yhteisöjen oikeudellisten tarpeiden huomioon ottamiseksi Opas säilytysaikojen määrittelyn periaatteiksi.arkistolaitos,2005.

11 Muita seulonnan yleistavoitteita Tarpeettoman aineiston tehokas ennakkoseulonta ja oikea-aikainen hävittäminen? kustannussäästöt ja käytettävyyden paraneminen Seulonnan näkökohdat huomioitava arkistoinnissa sekä tietojärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa? helppo erottaa ja hävittää tarpeettomat tiedot/asiakirjat pysyvästi tai pitkään säilytettävistä

12 Tutkimuksen tietotarpeiden huomioon ottaminen Arkistonmuodostussuunnitelmaa laadittaessa otettava kantaa siihen, mikä osa organisaation asiakirjoista (tiedoista) olisi säilytettävä pysyvästi kulttuuri- ja sivistyselämää, erityisesti tutkimusta, ja muuta yhteiskunnallista toimintaa varten Arkistolaitoksella on viime kädessä vastuu tutkimuksen tietotarpeiden huomioon ottamisesta Aikaperspektiivi on tällöin useita satoja vuosia eteenpäin

13 Arkistolaitoksen seulontastrategia (1) - Lähtökohtana asiakirjojen säilyttäminen -> säilyttämisstrategia - Yhteistyö arkistonmuodostajien ja arkistolaitoksen välillä - Ennakkoseulonta (AMS/TOS) - Kohteena kaikki asiakirjalliset tiedot (säilytysmuodosta riippumatta) - Ongelman tarkastelu useista näkökulmista - Seulontaperiaatteet ja -kriteerit, otantamenetelmät

14 Arkistolaitoksen seulontastrategia (2) Arkistonmuodostuksen ja aineiston tarkastelua useista näkökulmista, edetään ylhäältä alaspäin (TopDown-malli), makro- ja mikroseulonnan tasot: arkistonmuodostaja: - tehtävät, toiminnan laaja-alaisuus ja vaikutukset - asema hallintohierarkiassa - toimintaprosessit - organisaatio ja sen vaiheet

15 Arkistolaitoksen seulontastrategia (3) Seulontastrategian näkökulmia (jatkuu): 2. arkistonmuodostus, arkisto: - arkistonmuodostuksen ja arkiston rakenne, arkistointijärjestys - tehtävien ja asiakirjojen väliset suhteet - tietojärjestelmät, rekisteröintitavat ja kaavat - asiakirjojen toiminnalliset ja sisällölliset suhteet - asiakirjojen tietosisältö ja määrä, tietojen ainutkertaisuus

16 Arkistolaitoksen seulontastrategia (4) Seulontastrategian näkökulmia (jatkuu): 3. asiakirjojen käyttö: - asiakirjojen tähänastinen käyttö virkatoiminnassa sekä oikeuksien ja etuuksien todistamisessa - asiakirjojen vastaiset käyttömahdollisuudet - toimintaympäristö: - toiminnan kohteet, ilmiöt ja muu toimintaympäristö - kustannustekijät: - seulonnasta, säilytyksestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset

17 Yhteiskunnallisia tehtäviä Merkittävimpiä tehtäviä: - Kansallisten lakien ja asetusten säätäminen - EU-lainsäädäntö ja sopimustoiminta - Ulkopolitiikan johtaminen - Suomen turvallisuuspolitiikan suunnittelu - Valtioneuvoston talouspoliittinen päätöksenteko - Valtion tulo- ja menoarvion laatiminen - Ministeriön yhteiskunnallinen tavoiteasettelu - Lainsäädännön perustuslainmukaisuuden valvonta - Ministeriön hallinnonalan strateginen ohjaus

18 Yhteiskunnallisia toimintaprosesseja Kansallinen lainsäädäntöprosessi Valtion tulo- ja menoarvion laatiminen EU-tukien päätösprosessi Rikoksen tutkinta pidätys vangitseminen syyttäminen - tuomio vankeus -prosessi Vaalien järjestäminen Toiminnan suunnittelu-/kehittämisprosessi Lupaprosessi (ympäristö-, elinkeino-, vientilupa etc) Valitusprosessi Ulosottoprosessi Tutkimusprosessi Tilintarkastusprosessi

19 Viranomaisasiakirjojen käyttö ja käyttömahdollisuuksia (1) Asiakirjojen ja tietojen hakemistona Hallinnollisen päätöksenteon pohja-aineistona Toiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten Toiminnan valvontaa varten Toiminnan kohteena olevien valvontaa varten Todisteena omistusoikeuksista, muista oikeuksista ja etuuksista Todistusaineistona oikeudessa Todisteena viranomaisten toiminnasta Todisteena elinkeinoluvasta Todisteena syntyperästä Kirjanpitoa varten Tilastointia varten

20 Viranomaisasiakirjojen käyttö ja käyttömahdollisuuksia (2) Yhdyskuntasuunnittelua varten Tutkimusta varten Opetusmateriaalina Muistelmien pohja-aineistona Dokumenttiohjelmien pohja-aineistona Kaunokirjallisuuden pohja-aineistona Muuta julkaisutoimintaa varten Näyttelytoimintaa varten Museotoimintaa varten Kuva- ja rakennustaiteen pohja-aineistona Elokuva- ja näytelmäproduktioiden pohja-aineistona Miljöiden, rakennusten ja laitteiden rekonstruoimista varten

21

22 Tietojen seulontaperiaatteita ja -kriteereitä - Yhteiskunnallisen tehtävän merkittävyys - Yhteiskunnallisen ilmiön merkittävyys - Tiedon ainutlaatuisuus / päällekkäissäilytys - Tiedon asiallinen, ajallinen ja alueellinen kattavuus - Tiedon määrä (tietokannan/rekisterin koko) - Tiedon käytettävyys (dokumentaatiot, tekniset ominaisuudet, passiivinen/aktiivinen/kumulatiivinen tietojärjestelmä) - Tiedon merkitys muualla olevan tiedon hakemistona - Tiedon käyttörajoitukset - Tiedon seulonnasta, ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset

23 Seulonnan päätöksentekotasoja Päätökset asiakirjojen (tietojen) säilytysajoista ja pysyvästä säilytyksestä voidaan tehdä seuraavilla tasoilla: - asiakirjasarja - tehtävä - asiaryhmä - osatehtävä - asiakirjavihko (akti, dossier) - toimintaprosessi - asiakirja(tyyppi) - tietojärjestelmä - tiedosto - tietue - tieto

24 Julkishallinnon erilaisia tietokantoja ja rekistereitä - Julkishallinnon organisaatioilla on tuhansia rekistereitä ja tietokantoja - Useiden viranomaisten yhteisiä (mm. julkishallinnon perusrekisterit, Kiinteistötietojärjestelmä etc) - Virastokohtaisia, osastokohtaisia, yksikkökohtaisia, projektikohtaisia, virkamieskohtaisia - Viranomaistoimintaan liittyviä - Tutkimustoimintaan liittyviä - Tukitoimintoihin liittyviä

25 Tutkimustoiminnan tietokantojen ja rekistereiden seulonta Arkistolaitos ei ole antanut yleistä seulontapäätöstä tutkimustoiminnan tietojen pysyvästä säilytyksestä (vrt. Ruotsin Valtionarkisto RA-FS 1991: 1 ja Tanskan Valtionarkisto ) Arkistolaitoksen laitoskohtaisten seulontapäätösten pohjana ovat tutkimuslaitosten ilmoitukset omista tutkimusaineistoistaan ja -rekistereistään ja ehdotukset tietojensa säilytysajoiksi (AMS/TOS) Tutkimusaineistoja koskevat tiedot arkistonmuodostussuunnitelmissa ovat olleet suurpiirteisiä Paljon tietoaineistoja on edelleen ilman arkistolaitoksen päätöstä tietojen pysyvästä/määräaikaisesta säilytyksestä ja säilytysmuodosta

26 Seulontaesitys Kansallisarkistolle (1) - Seulontaesityksenä pääsääntöisesti AMS/TOS/eAMS tai niitä suppeampi esitys organisaation asiakirjallisista tiedoista - Seulontaesityksessä vireille panija kertoo, haluaako se, että arkistolaitoksen päätöstä voidaan soveltaa taannehtivasti; jos em. lupaa pyydetään, tulee vireille panijan määritellä taannehtivuuden takaraja (pvm)

27 Seulontaesitys Kansallisarkistolle (2) - Seulontaesitys koskee vain sähköisiä tietojärjestelmiä: - Seulontaesityksessä on oltava riittävät tiedot tehtävistä, joissa tietojärjestelmiä käytetään, riittävät kuvaukset tietojärjestelmistä ja niiden tiedoista sekä ko. tehtävistä kertyvistä, paperimuodossa säilytettävistä asiakirjoista - -> seulontaesitykseen on liitettävä se AMS:in osa, johon sähköinen tietojärjestelmä kuuluu, tietojärjestelmäseloste ja muut arkistolaitoksen edellyttämät tietojärjestelmäkuvaukset

28 Lupa tietojen pysyvään sähköiseen säilyttämiseen - Sähköisten tietojärjestelmien tietojen pysyvää säilytystä ja pysyvää sähköistä säilytystä koskevat arkistolaitoksen päätökset tehdään erillisinä (perättäisinä) ratkaisuina: - päätös, mitä tietoja säilytetään pysyvästi - päätös tietojen säilytyksestä pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa (erillinen hakemus, erillinen päätös) - Jo 1-ratkaisu edellyttää selkeitä kuvauksia tietojärjestelmän tiedoista ja osuudesta toimintaprosessissa - 2-ratkaisu edellyttää vielä yksityiskohtaisempia tietoja tj:stä, tiedoista ja toiminnasta - Pääsääntö: vanhojen tj:ien tietoja ei voida säilyttää pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa -> tietojen tulostus paperille tai mikrofilmille

29 Johtopäätöksiä tutkimusaineistojen säilytyksestä (1) Tutkimusaineistojen käsittely ja säilytys on suunniteltava ja ohjeistettava hyvin (vrt. KTL:n käsikirja Hyvä tutkimustapa Kansanterveyslaitoksessa ) slaitoksen_julkaisuja_b/ Tutkimustoiminnan asiakirjallisia tietoja on arvioitava laajasti, useista näkökulmista. Toimenpidettä ei voida lykätä loputtomiin. Tutkimustoiminnan johto ja tutkimuksista vastaavat on saatava kantamaan päävastuu yksittäisten tutkimushankkeiden aineistojen säilytysarvon määrittelystä.

30 Johtopäätöksiä tutkimusaineistojen säilytyksestä (2) Yksittäisten tutkimushankkeiden aineistojen merkitystä on voitava arvioida uudelleen muutaman vuoden kuluttua. Yliopistojen arkistopäälliköiden suosituksia tutkimusaineis-tojen seulontakriteereiksi voidaan käyttää myös valtion tutkimuslaitosten yksittäisten tutkimushankkeiden aineistojen arvonmäärityksessä: Tutkimustoiminta Asiakirjat, aineistot, dokumentointi. Moniste, Helsinki : Valtion tutkimuslaitosten jatkuvasti keräämien mittaus- ja havaintotietokantojen tiedot ovat yleensä pysyvästi säilytettäviä (esim. SYKE:n ympäristöhavainnot).

31 Johtopäätöksiä tutkimusaineistojen säilytyksestä (3) On varmistettava, ettei korvaamattomia tai arvokkaita tutkimusaineistoja hävitetä ymmärtämättömyyden tai välinpitämättömyyden seurauksena. Tutkimusaineistojen dokumentoinnin merkitystä on korostettava kaikissa suunnitelmissa ja ohjeissa. Sähköisessä muodossa pysyvästi tai pitkään säilytettävien tutkimusaineistojen osalta on laadittava ja ylläpidettävä säilytysstrategia. Yhteisille säilytysjärjestelmille olisi jatkossa paljon kysyntää

32 Kiitos! Markku Leppänen Kansallisarkisto Puh

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä Arkistolaitos Helsinki 2010 Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä 1 ARKISTOLAITOS Määräys AL/13157/07.01.01.00/2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja seulontastrategia vahvistettu vuonna 2008 - Seulontatoiminnan perusta ja tavoitteellinen linjaus - Keskeiset menetelmät

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Arkistoalalle

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1. Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:1 Oikeusministeriön sähköisen asioinnin arkkitehtuuri OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen:

Seuraavat asiakirjat siirretään pysyvästä määräaikaiseen säilytykseen: PÄÄTÖS 4.3.2008 KA 2016/431/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 9.10.2006 (Dnro 13/051/2006) TE KESKUSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen

Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Tiede Arkistolaitoksen keskusarkiston perustamistarpeen selvittäminen Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:2 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA MÄÄRITYKSET JA KOHDEJOUKON KUVAUS Muistio 8.12.2010 Museovirasto ja Ympäristöministeriö Sisällys OSA I MÄÄRITYKSET Tausta Rakennusten suojelu maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot