Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku"

Transkriptio

1 Urheiluseurojen verotuksesta Urheiluseuran verotusseminaari Turku

2 Esityksen rakenne Yleishyödyllisen yhteisön verotus: 1. Tuloverotus 1.1. Yhteisö 1.2. Yleishyödyllisyys 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus Elinkeinotoiminta Verovapaa varainhankinta Kiinteistötulo 1.4. Tuloverotuksen erityiskysymyksiä 1.5. Veronhuojennukset 2. Talkootyö 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset 4. Arvonlisäverotus 5. Verohallinnon ennakkoratkaisut 6. Verotarkastus 7. Muutoksenhaku verotukseen 8. Muu verotus 9. Mistä lisätietoa VT Tuomo Nelimarkka 2

3 1. Tuloverotus Lähtökohta: 1) Yhteisö: TVL 3 2) Yleishyödyllinen yhteisö: TVL 22 3) Tuloverovelvollisuus: TVL 23 HuojennusL 1 Urheiluseuran verotuksessa yleishyödyllisyydellä ja tulolähteillä keskeinen merkitys VT Tuomo Nelimarkka 3

4 1.1. Yhteisö Lähtökohta tuloverotuksessa: Selvitettävä, onko urheiluseura yhteisö Asia yleensä selvä Tulkinnanvaraisia tilanteita ilmenee, kun toiminta aloitetaan tai kun toimitaan yhdessä TVL 3 4) kohta : Yhteisöllä tarkoitetaan osakeyhtiötä, osuuskuntaa, säästöpankkia, sijoitusrahastoa, yliopistorahastoa, keskinäistä vakuutusyhtiötä, lainajyvästöä, aatteellista tai taloudellista yhdistystä, säätiötä ja laitosta. TVL 4 :ssä tarkoitettu yhtymä ei ole yhteisö VT Tuomo Nelimarkka 4

5 1.1. Yhteisö Rekisteröimätön yhdistys ei ole yhteisö verotuksessa yhtymä tulo verotetaan osakkailla KHO /354: Yhdistyksen sääntöjen mukainen ja tosiasiallinen toiminta vastasivat yleishyödyllisen yhteisön toimintaa, eikä yhdistystä pidetty yhtymänä, vaikka rekisteriin merkitseminen viivästyi ja tapahtui verovuotta seuraavana vuonna. Yhteiseen lukuun harjoitettu toiminta esim. urheilukilpailujen järjestämiseksi KHO:1994-B-564: Yleishyödylliset yhteisöt olivat tehneet sopimuksen urheilutapahtuman järjestämisestä ja sen taloudellisesta vastuusta. Urheilutapahtuman järjestäminen sopimuksen perusteella ei tapahtunut liiketoiminnan muodossa eivätkä yhdistykset tältä osin muodostaneet elinkeinotoiminnan harjoittamista varten perustettua yhtymää. Sen sijaan urheilutapahtuman yhteydessä harjoitettu kulutustavaroiden myynti tapahtui liiketoiminnan muodossa. Tältä osin yhdistykset muodostivat tuloverolaissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan harjoittamista varten perustetun yhtymän. Tulot verotettiin yhtymän osakkailla vrt. TVL ) kohta VT Tuomo Nelimarkka 5

6 1.2. Yleishyödyllisyys TVL 22.1 : Yhteisö on yleishyödyllinen, jos 1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; 3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. kaikkien yllä mainittujen edellytysten täytyttävä, jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä VT Tuomo Nelimarkka 6

7 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta: se toimii yksinomaan ja toiminnan tulee kohdistua yksinomaan yleisen hyvän tuottamiseen eikä se saa olla vain toiminnan sivutarkoitus laaja, itsenäinen elinkeinotoiminta saattaa johtaa yleishyödyllisyyden menetykseen, vaikka tulot käytettäisiinkin yleishyödylliseen tarkoitukseen ts. elinkeinotoiminnan tulee olla alisteisessa suhteessa verrattuna yleishyödylliseen toimintaan ei itse päätarkoitus elinkeinotoiminnan vaikutusta yleishyödyllisyyteen arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaan perustuen VT Tuomo Nelimarkka 7

8 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta: ja välittömästi yleiseksi hyväksi Välittömyys: Yleishyödyllisen urheiluseuran tulee itse toimia yleiseksi hyväksi eikä tehdä sitä muiden kautta KHO /227: Yhdistystä, jonka tarkoituksena sen sääntöjen mukaan oli aatteellisesti ja aineellisesti tukea erään toisen yhdistyksen toimintaa, ei pidetty yleishyödyllisenä yhteisönä. KHO:n ratkaisukäytäntö ei välttämättä johdonmukaista välittömyyttä ei aina ole vaadittu, kun toiminta on koskenut esim. liikuntaa, sosiaalista toimintaa tms. Yleinen hyvä toiminnan laadulla saattanut olla arvioinnissa merkitystä Hyödyllistä toimintaa, joka pääasiallisesti edistää muita kuin yksityisiä tai taloudellisia intressejä VT Tuomo Nelimarkka 8

9 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta : ja välittömästi yleiseksi hyväksi Tulojen rahastointi: Urheiluseura ei saisi laajasti rahastoida tulojaan, vaan niitä on yleensä vuosittain käytettävä yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen ellei yhteisön säännöt edellytä rahastointia tapauskohtainen harkinta laajemmalle tulojen rahastoinnille oltava perusteltu syy esim. laajat hankkeet VT Tuomo Nelimarkka 9

10 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta : rajoitettuihin henkilöpiireihin Urheiluseuran toiminta ei saa kohdistua vain rajoitettuun henkilöpiiriin esim. tietty perhe, suku, ystäväpiiri, yrityksen henkilökunta jne. Pieni jäsenmäärä ei estä urheiluseuraa olemasta yleishyödyllinen, jos seuran yleishyödyllinen toiminta on tosiasiallisesti avointa kaikille ja ulospäin suuntautuvaa eikä jäsenyyttä pyritä aktiivisesti rajoittamaan. Huom. Urheiluseura ei ole yleishyödyllinen yhteisö, jos rajoittamattomaan henkilöpiiriin kohdistuu vain seuran myymä verollinen palvelu VT Tuomo Nelimarkka 10

11 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta: se ei tuota taloudellista etua Urheiluseura: ei voi maksaa kohtuullista suurempaa palkkaa ei voi olla perustettu tiettyjen henkilöiden toimeentulon turvaamiseksi saa tuottaa voittoa, mutta voittoa ei saa jakaa jäsenille seuran intressipiiriin kuuluvalle maksetun suorituksen vastattava käypää hintaa Urheiluseuran lakkauttaminen: Urheiluseuraa ei pidetä yleishyödyllisenä, jos seuraa lakkautettaessa sen varat on sääntöjen tms. mukaan määrätty menevän perustajille tai muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen VT Tuomo Nelimarkka 11

12 1.2. Yleishyödyllisyys TVL ) kohta: se ei tuota taloudellista etua Jäsenten kustannusten minimointi: urheiluseura ei voi olla perustettu jäsenten kustannusten minimoimiseksi jäsenet voivat kuitenkin saada jäsenalennuksia, mutta niiden 1) on oltava tavanomaisia ja kohtuullisia ja 2) liityttävä yhteisön toimintaan VT Tuomo Nelimarkka 12

13 1.2. Yleishyödyllisyys TVL 22.2 : Esimerkkiluettelo yleishyödyllisistä yhteisöistä: Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaaajantoimintaa edistävää yhdistystä, puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, niin myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää myös yleisissä vaaleissa ehdokkaan tukemiseksi varattua varallisuuskokonaisuutta. Esimerkkiluettelolla ei suurta merkitystä TVL 22.1 :ssä säädetyt edellytykset yleishyödyllisyydelle tulee aina täyttyä VT Tuomo Nelimarkka 13

14 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus TVL 23.1 : Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. elinkeinotulosta veroa 24,5 % kiinteistötulosta veroa 6,1740 % (vuonna ,9804 %; vuonna ,5068 %) kaikki muut tulot yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata tuloa merkittävä verovapaan tulon erä on myös TVL 23.3 :ssä mainittu varainhankinta VT Tuomo Nelimarkka 14

15 Elinkeinotoiminta EVL 1 : Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liikeja ammattitoimintaa. ratkaisu tehdään aina tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella punnittava sekä lieventäviä että raskauttavia seikkoja kokonaisuutena mitä useampi elinkeinotoiminnan tunnusmerkeistä täyttyy, sitä herkemmin toiminta katsotaan elinkeinotoiminnaksi lainsäätäjä ei ole taannut yleishyödyllisille yhteisöille kilpailuetua kilpailunäkökohdilla nykyisin entistä suurempi merkitys VT Tuomo Nelimarkka 15

16 Elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä toimiminen kilpailuolosuhteissa vieraan pääoman käyttö, toiminnan riskialttius sitoutuneen pääoman suuri määrä toimintaan palkattu (ammattitaitoinen) henkilökunta ansiotarkoitus, voiton tavoittelu toiminnan laajuus, liikevaihdon suuruus toiminnan jatkuvuus, säännöllinen toistuvuus käyvän markkinahinnan veloittaminen suoritteista toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin tai palveluihin toiminnan kohdistuminen rajoittamattomaan henkilöpiiriin toiminta etäällä yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamisesta VT Tuomo Nelimarkka 16

17 Verovapaa varainhankinta Verovapaata varainhankintaa on (TVL ): 1) yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; 2) jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; 3) adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; 4) sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; 5) bingopelin pitämisestä saatua tuloa. VT Tuomo Nelimarkka 17

18 Verovapaa varainhankinta Arpajaiset, myyjäiset, urheilukilpailut, tanssi- ja muut huvitilaisuudet ja muu niihin verrattava toiminta: TVL 23.3 :n 1) kohdassa mainitut tilaisuudet on järjestettävä yhteisön toiminnan rahoittamiseksi, jotta toiminnan tuotot olisivat verovapaata tuloa Myös tilaisuuden yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo pääsääntöisesti verovapaata esim. tilaisuuden yhteydessä voidaan myydä lippuja kyseiseen tapahtumaan ja sen aikana virvokkeita ilman, että tuloa pidettäisiin yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona Toistuvat, suuret tapahtumat katsotaan yleensä elinkeinotoiminnaksi, ellei tapahtuma välittömästi edistä yhteisön yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamista esim. messut, konsertit, tms. tapahtumat VT Tuomo Nelimarkka 18

19 Verovapaa varainhankinta Jäsenlehti ja muu yhteisön toimintaa välittömästi palveleva julkaisu: jäsenlehti: tulot lähinnä tilausmaksuista ja ilmoitustuloista tehdään pääasiassa asiasisällön takia, ei ilmoitustulojen hankkimiseksi käsitellään yhteisön kannalta jäseniä koskettavia tärkeitä asioita lehti lähetetään pääasiallisesti jäsenyyden eikä tilausten perusteella muutoin jäsenlehdestä saadut tulot elinkeinotuloa VT Tuomo Nelimarkka 19

20 Verovapaa varainhankinta Adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynti: Kannatustuotteita, joita myydään varainhankintana Ei tavanomaisia kulutushyödykkeitä Ei hankita itse tuotteen takia, vaan yhteisön toiminnan tukemiseksi Verovapaus ei aiheuta yleishyödylliselle yhteisölle kilpailuetua, koska tuotteen hinta ei ole markkinaehtoinen Verovapauteen vaikuttaa muun ohella myyntiaika, myyntipaikka, kohderyhmä ja tavaran luonne Tavanomaisesta myyntipaikasta tapahtuva jatkuva myynti rajoittamattomalle henkilöjoukolle katsotaan helpommin elinkeinotoiminnaksi VT Tuomo Nelimarkka 20

21 Verovapaa varainhankinta Bingopelin pitämisestä saatu tulo: Selkeä tilanne Bingoluvan saa vain yleishyödyllinen yhteisö Myös urheiluseurojen tukiyhdistysten bingot katsottu Verohallinnon ohjeen mukaisesti verovapaaksi varainhankinnaksi, jos kertyneet varat jaettu huomattavalta osin yleishyödylliselle perustajaseuralle poikkeus TVL 22.1 :n 1) kohdan pääsäännöstä arpajaisvero toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi.. VT Tuomo Nelimarkka 21

22 Varainhankinnan erityistilanteita Palvelukarttojen julkaisutoiminta: KHO /411 Paikallinen Lions Club ry oli vuonna 2005 julkaissut palvelukartan, johon se oli myynyt mainostilaa. Julkaisutoiminnan tuotot olivat olleet euroa ja kulut euroa, joten nettotulo oli ollut euroa. Tuotot olivat kertyneet paikallisilta yrityksiltä mainostilasta perityistä korvauksista, joiden oli esitetty olevan osaksi myös tukea yhdistyksen toimintaan. Mainosten hankinta oli tapahtunut talkootyönä. Palvelukartat oli jaettu ilmaiseksi kunnan asukkaille ja kesävieraille. Asukkaita kunnassa oli noin Julkaisutoiminnasta saatu tulo oli käytetty erilaiseen avustustoimintaan. Yhdistys oli julkaissut palvelukarttoja vuosina 2001, 2003 ja Kun otettiin huomioon palvelukarttatoiminnan laatu ja laajuus sekä siitä saadun tulon vähäinen määrä, korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei palvelukarttojen julkaisutoiminnasta saatua tuloa ollut pidettävä yhdistyksen veronalaisena elinkeinotulona vaan tuloverolain 23 :n 3 momentissa lueteltuihin tuloihin verrattavana verovapaana varainhankinnan tulona. VT Tuomo Nelimarkka 22

23 Varainhankinnan erityistilanteita KHO: Kun otettiin huomioon palvelukarttatoiminnan laatu ja laajuus sekä siitä saadun tulon vähäinen määrä, korkein hallintooikeus katsoi, ettei palvelukarttojen julkaisutoiminnasta saatua tuloa ollut pidettävä yhdistyksen veronalaisena elinkeinotulona KHO:n ratkaisussa vähäinen varainhankinta rinnastettu TVL 23.3 :ssä tarkoitettuun verovapaaseen varainhankintaan Mitä voidaan pitää vähäisenä tulon määränä? KHO:n ratkaisun mukainen tilanne tuskin edustaa vähäisen, verovapaan varainhankinnan ylärajaa Verotuskäytäntö ollut melko joustava KHO:n ratkaisu ei tarkoita sitä, että TVL 23.3 :n 1-5 kohdassa nimenomaisesti verovapaaksi varainhankinnaksi säädetyn toiminnan tulisi olla vähäistä, jotta se olisi verovapaata VT Tuomo Nelimarkka 23

24 Varainhankinnan erityistilanteita Kalentereiden myynti Urheiluseurojen kalenterimyyntiä on yleensä arvioitu KHO:n ratkaisun /411 näkökulmasta Kalenterimyynnin tuloja ei ole katsottu elinkeinotuloiksi ainakaan silloin, kun: kalenterista maksettu selvää ylihintaa kalenterissa mahdollisesti olevista mainoksista maksettu ylihintaa kalentereiden sisältö ei verrattavissa yleisesti myynnissä oleviin kalentereihin kalenteritoimintaa harjoitettu pääosin vapaaehtoisvoimin kalenteritoiminnan tuotot käytetty yhteisön yleishyödylliseen tarkoitukseen toiminta laajuudeltaan samankaltaista kuin em. KHO:n ratkaisussa Voitaisiinko kalenterimyyntiä pitää TVL 23.3 :n 3) kohdan mukaisena toimintana? Vrt. KHO /405 VT Tuomo Nelimarkka 24

25 Varainhankinnan erityistilanteita Kulutushyödykkeiden myynti: Yleishyödylliset yhteisöt harjoittavat toisinaan varainhankintatarkoituksessa myös tavanomaisten kulutushyödykkeiden myyntiä Esim. elintarvikkeet, pesuaineet, vaatteet, teatteriliput jne. Kulutushyödykkeiden myynti lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa, jos niitä myydään: jatkuvasti, laajalle asiakaskunnalle, ansiotarkoituksessa, käypään hintaan, kilpailuolosuhteissa jne. Esim. KHO 1994 T 40, KHO 1995 T 4016 ja KHO 1996 T 2648 HUOM. Kulutushyödykkeitä voidaan myydä verovapaasti TVL ) kohdan tarkoittamissa tilanteissa VT Tuomo Nelimarkka 25

26 Kiinteistötulot Kiinteistötulot kiinteistön tuottamaa tuloa esim. vuokratulo kiinteistön käyttö joudutaan usein jakamaan yleiseen tai yleishyödylliseen käyttöön ja muuhun käyttöön käyttöä arvioidaan kiinteistön käyttäjän kiinteistössä harjoittaman toiminnan perusteella Kiinteistön käyttö voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) yleinen tai yleishyödyllinen käyttö verovapaata tuloa 2) muu kuin yleinen tai yleishyödyllinen käyttö veronalaista kiinteistötuloa a) maatalouden tulolähteen tuloa (MVL) tai b) henkilökohtaisen tulolähteen tuloa (TVL) 3) kiinteistö yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytössä EVL 53 elinkeinotoiminnan tuloa VT Tuomo Nelimarkka 26

27 1.4. Tuloverotuksen erityiskysymyksiä Luottamuksensuoja VML 26.2 : Jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Edellytykset tiukat Annetaan harvoin, mikä ilmenee myös KHO:n viime aikaisesta ratkaisukäytännöstä Luottamuksensuojan esteenä on useimmiten se, että asiasta ei ole viranomaisen noudattamaa käytäntöä tai ohjetta Viranomaisen noudattamalla käytännöllä tarkoitetaan nimenomaista kannanottoa juuri sellaiseen asiaan, josta on kysymys Käytäntö muodostuu verotuksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä ja annetuista ennakkoratkaisuista Luottamuksensuojaa koskevat tulkintaongelmat usein esillä yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa VT Tuomo Nelimarkka 27

28 1.5. Veronhuojennukset Veronhuojennukset: Yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronalainen tulo voidaan yhteisön hakemuksesta huojentaa osittain tai kokonaan Huojennus merkittävä osa yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotuksen kokonaisuutta Kysymys ns. superyleishyödyllisistä yhteisöistä: mm. poliittisia puolueita, hyväntekeväisyys-, vammais- ja opiskelijajärjestöjä, urheiluliittoja, uskonnollisia yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä Huojennus voidaan myöntää vain silloin, kun 1) sitä pidetään peruteltuna yhteisön yhteiskunnalle tuottamaan etuun nähden ja 2) huojennus ei aiheuta huomattavaa kilpailuhaittaa VT Tuomo Nelimarkka 28

29 Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus Yleishyödyllinen yhteisö EVL MVL TVL Kiinteistötulo Kiinteistötulo = veronalaista tuloa = verovapaata tuloa VT Tuomo Nelimarkka 29

30 2. Talkootyö Ei määritelty verolainsäädännössä Tarkoitetaan yleensä toisen lukuun vastikkeetta tehtyä työtä, joka ei vaadi ammattitaitoa Talkootyösuoritukset voidaan jakaa neljään ryhmään: 1) perinteinen talkootyö 2) yhdistyksen lukuun tehtävä vastikkeeton työ 3) rekisteröidyn yleishyödyllisen yhdistyksen nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehty vastikkeellinen työ, joka voi olla A. yhdistyksen veronalaista elinkeinotoimintaa B. työtä, josta maksettu palkkio on työn suorittajan palkkaa tai työkorvausta C. verotonta talkootyötä 4) kolmannen osapuolen lukuun tehty työ, josta saatu palkkio lahjoitetaan edelleen VT Tuomo Nelimarkka 30

31 2. Talkootyö 1) Perinteinen talkootyö vastikkeetonta työtä, joka perustuu esim. ystävyys- tai sukulaissuhteeseen ns. vaihtotyö ei ole vastikkeetonta työtä! vapaaehtoista eikä siihen liity kolmansia osapuolia ei muodosta työsuhdetta vastikkeettomasta suorituksesta saatua hyötyä ei katsota veronalaiseksi tuloksi yleensä vailla verotuksellista mielenkiintoa VT Tuomo Nelimarkka 31

32 2. Talkootyö 2) Urheiluseuran lukuun tehtävä vastikkeeton talkootyö suoraan urheiluseuran hyväksi tehtävää vastikkeetonta työtä urheiluseuran toimintaan välittömästi liittyvää työtä, jossa ei ole mukana ulkopuolisia toimeksiantajia esim. urheiluseuran oman urheilukentän kunnostustyö ja lipunmyynti seuran järjestämässä tilaisuudessa vastikkeettomasta työstä saatu etu ei ole urheiluseuran veronalaista tuloa vastikkeettoman työn suorittajalle tai hänen läheisille ei saa tuon työsuorituksen perusteella antaa rahanarvoisia etuja esim. alhaisemmat leiri- tai jäsenmaksut tms. jos etuja kuitenkin annetaan, kysymys on työnsuorittajan palkasta, josta seuralla on ennakonpidätysvelvollisuus VT Tuomo Nelimarkka 32

33 2. Talkootyö 3) A. Urheiluseuran nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ, joka on veronalaista elinkeinotoimintaa Kun elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät (ks. dia 15 ja 16) KHO 2008:84: Harrastus- ja kilpaurheilua harjoittava yhdistys, joka oli yleishyödyllinen yhteisö, oli toimintansa tukemiseksi tehnyt vuonna 2006 kaupungin kanssa sopimuksen kaupunginteatterin naulakkopalvelujen hoitamisesta vuosina Yhdistys oli hoitanut noita tehtäviä vuodesta 2003 lähtien. Kun otettiin huomioon tuottojen määrä, toiminnan jatkuvuus, ulospäin suuntautuminen, ansiotarkoitus ja kilpailuneutraalisuuden vaatimukset, yhdistyksen katsottiin harjoittavan naulakkotoimintaa arvonlisäverolain 1 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Toiminta ei välittömästi edistänyt yhdistyksen yleishyödyllisen tarkoituksen toteutumista, joten naulakkopalvelu oli arvonlisäverolaissa tarkoitettu verollinen palvelu. Yhdistys oli verovelvollinen siitä saamastaan elinkeinotulosta. Yleensä pitkään kestävää, itsenäistä toimintaa, jota tehdään kilpailuolosuhteissa VT Tuomo Nelimarkka 33

34 2. Talkootyö 3) B. Urheiluseuran nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ, joka on työn suorittajan palkkaa Työ pitkäkestoista ja työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät: työtä tehdään vastiketta vastaan työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena työnantajan toimitettava ennakonpidätys ja maksettava palkan sivukulut käytännössä kysymys siitä, että talkootyöntekijä luovuttaa nettopalkkansa yhdistykselle VT Tuomo Nelimarkka 34

35 2. Talkootyö 3) C. Urheiluseuran nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ, joka on verotonta talkootyötä talkootyöstä saatu korvaus verovapaata, jos elinkeinotoiminnan tunnusmerkit eivät täyty eikä työstä saatu korvaus ole palkkaa Elinkeinotoiminta: ks. dia 15 ja 16 Palkalla tarkoitetaan (EPL13 ): Kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa Talkootyöstä saatua korvausta pidetään palkkana erityisesti silloin kun: työn tekee nimetty tai muutoin tehtävään ammattitaidon tai pätevyyden perusteella valikoitu henkilö; korvaus perustuu käytettyyn aikaan; työ ei liity toimeksisaaneen urheiluseuran omaan toimintaan; työ on pitkäkestoista. Veroton talkootyö on yleensä tilapäistä työtä, joka ei vaadi erityistä ammattitaitoa ja jota ei tehdä kilpailuolosuhteissa esim. tilapäinen mainosten jakelu tai postitustyö VT Tuomo Nelimarkka 35

36 2. Talkootyö 4) Työn suorittajan omissa nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävä vastikkeellinen työ, josta saatu korvaus lahjoitetaan urheiluseuralle Vastikkeellinen työ ei muutu verottomaksi talkootyöksi sillä, että työn suorittaja lahjoittaa tekemästään työstä saamansa palkkion yleishyödylliselle urheiluseuralle Korvaus yleensä työn suorittajan palkkaa, josta työnantajalla ennakonpidätysvelvollisuus Vain nettopalkan voi lahjoittaa edelleen Lahjasta ei veroseuraamuksia yleishyödylliselle urheiluseuralle VT Tuomo Nelimarkka 36

37 2. Talkootyö Esimerkki 1. Veroton talkootyö tavanomainen urheiluseura, jolla laajaa urheilutoimintaa yleishyödyllinen yhdistys tekee satunnaisia talkootöitä yksityisten ja yritysten pyynnöstä työtä ei mainosteta tai markkinoida työt eivät ammattitaitoa vaativia yhdistyksen toiminnasta saama tulo verovapaata korvausta talkootyöstä VT Tuomo Nelimarkka 37

38 2. Talkootyö Esimerkki 2. Varojen korvamerkintä yhdistys tekee satunnaisia talkootöitä vapaaehtoistyövoimalla työstä maksettava korvaus menee yhdistykselle, mutta vain työtä tehneiden henkilöiden lasten leirimaksujen kattamiseksi saatava korvaus työtä tehneiden henkilöiden palkkaa tai palkkiota seura maksajana toimitettava ennakonpidätys VT Tuomo Nelimarkka 38

39 2. Talkootyö Esimerkki 3. Talkootyö yhdistyksen hyväksi Yleishyödyllinen yhdistys järjestää urheilukilpailuja yhtenä osana yleishyödyllistä toimintaansa Urheilukilpailuissa toimii useita seuran jäseniä toimitsijoina vastikkeetta Toimitsijoina toimivat jäsenet eivätkä heidän läheisensä saa minkäänlaista rahanarvoista etuutta jäsenen vastikkeettoman työsuorituksen johdosta Vastikkeettomasta suorituksesta saatua hyötyä ei katsota urheiluseuran veronalaiseksi tuloksi VT Tuomo Nelimarkka 39

40 2. Talkootyö Esimerkki 4. Vastikkeeton työ urheiluseuran elinkeinotoiminnassa Yleishyödyllinen urheiluseura ylläpitää elinkeinotoiminnaksi katsottavaa kioskitoimintaa Työntekijät ovat 70 % vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä ja jäsenten vanhempia Vapaaehtoistyön käyttö ei muuta kioskin toimintaa muuksi kuin elinkeinotoiminnaksi Kioskitoiminnan tulosta ei voi vähentää minkäänlaista laskennallista vapaaehtoistyön osuutta Kioskitoiminnan tuottoja ei voi kohdistaa vain työn suorittajien tai heidän läheisten hyväksi Jos näin kuitenkin tehdään, edun määrä on työn suorittajan palkkaa, josta urheiluseuran on toimitettava ennakonpidätys VT Tuomo Nelimarkka 40

41 2. Talkootyö KHO:n ratkaisukäytäntöä talkootyöstä: KHO 2008:84: Kaupunginteatterin naulakoiden hoito veronalaista elinkeinotoimintaa KHO 1988/5982: Järjestysmiestehtävien hoitaminen johdon ja valvonnan alaisena palkkaa KHO 1996/3792: Ääntenlasku vaaleissa palkkaa KHO 1983 II 602: Yötyövuorojen tekeminen työntekijöiden puolesta palkkaa KHO 1991 B 557: Urheiluseuran urheilupaikkojen hoitaminen ei palkkaa elinkeinotoimintaluonnetta ei ratkaistu, lipunmyynti ja mainosten jako - palkkaa VT Tuomo Nelimarkka 41

42 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Palkka ja luontoisedut Työsuhteessa Tehtävä ennakonpidätys ja vähennettävä sivukulut, ellei erityisiä säännöksiä Urheiluseuralle vähennyskelpoista menoa, mikäli liittyy veronalaisen tulon hankintaan Työkorvaus Muusa kuin työsuhteessa esim. yrittäjälle maksettava korvaus Ei sivukuluja Ennakonpidätys, jos korvauksen saaja ei ennakkoperintärekisterissä Urheiluseuralle vähennyskelpoista menoa, mikäli liittyy veronalaisen tulon hankintaan VT Tuomo Nelimarkka 42

43 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Urheilijan palkkio tai palkka Urheilijalle veronalaista tuloa Urheiluseuralle vähennyskelpoista menoa, mikäli palkkio tai palkka liittyy seuran veronalaisen tulon hankintaa Palkatut urheilijat liittyvät usein ns. ammattiurheiluun, jota ei yleensä pidetä yleishyödyllisenä toimintana TVL 71 - matkakustannusten korvaukset 71.1 palkansaajille (työnantaja + työmatka) 71.3 vapaaehtoistyöntekijöille (matka yhdistyksen toimeksiannosta, ei työsuhdetta eikä palkanmaksua) Urheiluseuralle vähennyskelpoista menoa, mikäli liittyy seuran veronalaisen tulon hankintaan VT Tuomo Nelimarkka 43

44 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Tuloverolaki 71.1 : Kysymys urheiluseuran palkatuille työntekijöille maksettavista verovapaista matkakustannusten korvauksista Veronalaista tuloa ei ole työnantajalta työmatkasta saatu: matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, edellytyksenä, että työmatka kestää yli 10 h tai osapäivärahan osalta yli 6 h (ateriakorvaus) ja majoittumiskorvaus Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka työntekijä tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle. VT Tuomo Nelimarkka 44

45 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Tuloverolaki 71.3 : Kysymys vapaaehtoistyöntekijöille maksettavista, seuran toimeksiannosta tehdyistä matkoista maksettavista korvauksista Eivät muuten olisi verovapaita Edellytyksenä, että korvauksen maksajana oleva urheiluseura on yleishyödyllinen yhteisö Näistä matkakustannusten korvauksista verovapaata tuloa on: 1. Päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa; esim. 10 puolipäivärahaa ja 10 kokopäivärahaa 2. Majoittumiskorvaus; 3. Matkakustannusten korvaus muulla kuin julkisella enintään 2000 / kalenterivuosi myös asunnon ja työpaikan väliltä Rajat saajakohtaisia! VT Tuomo Nelimarkka 45

46 3. Urheiluseuran maksamat suoritukset Stipendit: Tuloverolaki 82 : Veronalaista tuloa ei ole 1) stipendi tai muu apuraha, joka saatu opintoja tai tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten 2) tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi saatu palkinto yksityisiltä yhteisöiltä saatuina verovapaita siihen määrään saakka, joka ylittää vuotuisen valtion taiteilija-apurahan määrän tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen jälkeen Tulkittu verotus- ja oikeuskäytännössä tiukasti Urheiluseuran antama stipendi esim. ansiokkaan toiminnan johdosta on saajan veronalaista tuloa Kysymys on yleensä seuran hyväksi tehdystä työstä maksetusta vastikkeesta VT Tuomo Nelimarkka 46

47 4. Arvonlisäverotus Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverovelvollisuus: ALV 3 : vähäinen toiminta (liikevaihto alle 8500 ) ei verollista ALV 4 : yleishyödyllinen yhteisö verovelvollinen vain, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään veronalaisena elinkeinotulona Poikkeus: tarjoilupalvelun ja kiinteistöhallintapalvelun ottaminen omaan käyttöön Huom: AVL:n 4 luvussa on säädetty poikkeukset myynnin verollisuudesta esim. terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalihuolto, koulutus jne. säädetyin edellytyksin verovapaata liiketoiminnasta (ALV 12 ) ja kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta (ALV 30.1 ) voi kuitenkin hakeutua verovelvolliseksi VT Tuomo Nelimarkka 47

48 5. Verohallinnon ennakkoratkaisut Lähtökohdat Oikeusvarmuudella ja ennustettavuudella verotuksessa korostettu merkitys Verotuksella huomattava vaikutus verovelvollisen taloudelliseen asemaan, valintoihin, hinnoitteluun jne. Verotuksessa riskit suuremmat kuin monilla muilla oikeudenaloilla lainsäädäntö tulkinnanvaraista ja muuttuvaa verotuskäytäntö epäyhtenäistä veroviranomaisella poikkeuksellisen laaja harkintavalta Arvostuskysymysten vaikeus Ennakkoratkaisumenettely on merkittävä osa verooikeudellisten riskien hallintaa Ennakkoratkaisulla saa etukäteen Verohallintoa sitovan tiedon siitä, miten verotuksessa menetellään hakemuksessa kuvatussa asiassa VT Tuomo Nelimarkka 48

49 5. Verohallinnon ennakkoratkaisut Tuloverotus ( alkaen): VML 85 : Verohallinto voi verovelvollisen tai yhtymän kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun tuloverotuksesta. Arvonlisäverotus: AVL 190 : Jos asia on hakijalle tärkeä, Verohallinto antaa kirjallisesta hakemuksesta ennakkoratkaisun siitä, miten lakia sovelletaan hakijan liiketoimeen. Myös keskusverolautakunta (KVL) voi antaa ennakkoratkaisun tuloverotuksesta ja arvonlisäverotuksesta lähinnä yleiseltä kannalta merkittävät asiat ennakkopäätösperuste tai intressiperuste Ennakkoperintä: EPL 45 : Jos syntyy epäselvyyttä siitä, onko ennakonpidätys toimitettava, tai mitä ennakonpidätystä toimitettaessa muutoin on noudatettava, Verohallinto ratkaisee asian suorituksen maksajan tai saajan kirjallisesta hakemuksesta (ennakkoratkaisu). VT Tuomo Nelimarkka 49

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS HUITTINEN

PIIRIKOKOUS HUITTINEN -------------------------------------------------- PIIRIKOKOUS 5.10.2013 HUITTINEN RI PIIRI 1410 DG Helge Saarinen, KHT, KLT Rekisteröity yhdistys voi: - tehdä sitoumuksia ja sopimuksia - asioida tuomioistuimissa

Lisätiedot

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä

Rekisteröity yhdistys voi: -omistaa kiinteää omaisuutta -tehdä kauppoja. yleisiä rahankeräyksiä -------------------------------------------------- Helge Saarinen, KHT, KLT 6.10.2013 1 Oikeudellinen asema 2 Vastuu toiminnasta 3 Vahingonkorvausvelvollisuus 4 Verotus 5 Rekisteröityminen 6 Kustannukset

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008

Ajankohtaista yhdistysten vero k ses a TAX Torsti Lakari V, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta t TAX Torsti Lakari VT, KTM Tax Manager KPMG, Tax 29.2.2008 2 Ajankohtaiset muutokset Verouudistus 2005 Verohallituksen ohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Verohallinnon ohjeistus

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011

Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Oulu 16.11.2011 Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus Oulu Esityksen sisältö Ajankohtaista Yleishyödyllisyys TVL 22 Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tuloverotus TVL 23 Elinkeinotoiminta TVL 23.3 Kiinteistön tuottama

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus

Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus 17.5.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen verolainsäädäntö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2013 Jarno Huhtala YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN VEROTUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinto 2013 46 sivua Hanna

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 986/2012 Laki. väliaikaisesta pankkiverosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 986/2012 Laki väliaikaisesta pankkiverosta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 23 a ja 23 b sekä 77 :n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Sisältö. O Tiedon lähteet O Hyvä hallinto O Varainhankinnan verotus

Sisältö. O Tiedon lähteet O Hyvä hallinto O Varainhankinnan verotus Sisältö Tiedon lähteet Hyvä hallinto Varainhankinnan verotus Taustaa hyvään hallintoon Seura olemme me yhdessä päättäminen, yhdessä tekeminen (vai palvelulaitos, tavaratalo tai tuotantolaitos) Seuran omat

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 29/2016 vp Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 4.5.2016 Esityksen tavoitteet Verotusmenettelyjen yhtenäistäminen ja sääntelyn sujuvoittaminen Hallinnollisen

Lisätiedot

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10 Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Sisältö 1. Uudistettu kuulemismenettely 2. Luopuminen alustavasta verotarkastuskertomuksesta 3. TOP-10

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 1 (5) LIITE 2 SOVELLETTAVAT LAINKOHDAT Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Maksuvelvollisuuden perusteet Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista toimintaa harjoittava

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Laki. yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1996 N:o Laki keskusverolautakunnasta. N:o 535

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1996 N:o Laki keskusverolautakunnasta. N:o 535 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä heinäkuuta 1996 N:o 535 549 SISÄLLYS N:o Sivu 535 keskusverolautakunnasta... 1399 536 verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta... 1402

Lisätiedot

Verotuksen muutoksia Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Verotuksen muutoksia Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Verotuksen muutoksia 2017 Verohallinnon ja Ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 17.11.2016 Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistaminen Taustalla lakiuudistukset HE (29/2016), vahvistettu 9.9.2016 Uusi: Laki

Lisätiedot

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016

VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Eduskunnan verojaosto 13.4.2016 VEROTUSMENETTELY HE 29/2016 Johtava asiantuntija Markku Ojala, TAL Yleiset kommentit Tarpeet oma-aloitteisten verojen verotusmenettelymuutoksille lähtenet erityisesti Verohallinnon

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 Oulu Viite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 28.12.2016 n:o 5093/16, Dnro 01520/16/2204 Asia Rovaniemen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Matti Myrsky Timo Räbinä

Matti Myrsky Timo Räbinä Matti Myrsky Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 6., uudistettu painos 1996 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-1553-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Jöns Budde sali 1.8.2012

Jöns Budde sali 1.8.2012 Jöns Budde sali 1.8.2012 1-vaihe 1.8.2012 klo 18 VG:läisyys seura, resurssit, visiot ( Lasse Sihvo) Nuori Suomi ( Eeva Sunnari) Valmennuksellinen yhteistyö ja laatutekijät (Aki Mykkänen ja Jouni Nurkkala)

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN JA JULKISYHTEISÖJEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN ENNAKKOPERINTÄKYSYMYKSIIIN

YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN JA JULKISYHTEISÖJEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN ENNAKKOPERINTÄKYSYMYKSIIIN 1 Helsinki 12.10.2016 KANSALAISAREENAN LAUSUNTO VEROHALLINNOLLE LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN JA JULKISYHTEISÖJEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN ENNAKKOPERINTÄKYSYMYKSIIIN Ohjeistus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Esityksen sisältö: 1. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot ja vähennyskelvottomat luovutustappiot 2. KHO:n

Lisätiedot

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta

ja verontilityslain 12 :n muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta EV 243/1998 vp - HE 129/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain, tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, verotusmenettelystä annetun lain 16

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Seuran verotuksesta. HaHe

Seuran verotuksesta. HaHe Seuran verotuksesta HaHe 5.9. 2016 Seuran verotus sisältö Ajankohtaista yhdistysten verotuksesta Yleishyödyllisyydestä Veronalaiset ja verovapaat tulot, mm. varainhankinta palvelutoiminta yhteistyö kuntien

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot