Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat"

Transkriptio

1 Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

2 Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen tekstiin Lähdeviitteiden merkitseminen Kirjallisten ja muiden vastaavien lähteiden viitemerkinnät Sähköisten lähteiden viitemerkinnät Lähteiden merkitseminen lähdeluetteloon Kirjat ja vastaavat painetut julkaisut Artikkelit Sähköiset lähteet Julkaisemattomat lähteet... 9

3 Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen tekstiin Opinnäytetyöhön kuten kaikkiin oppimistehtäviin - merkitään tieto niistä lähdeteoksista, joita kirjoittaja on työssään käyttänyt ja joihin hän vetoaa, olipa tieto peräisin painetusta aineistosta, haastattelusta tai sähköisestä lähteestä. Tiedot merkitään niin tarkasti, että lukija voi niiden perusteella etsiä saman lähteen käsiinsä. Vain kirjoittajan oma tieto ja yleinen tieto jäävät ilman lähdeviitettä. Tietolähteisiin viitataan sijoittamalla tekstin yhteyteen lähdeviitteitä, jotka kootaan työn loppuun aakkostettuun lähdeluetteloon. Opinnäytetyön laatijan tulee aina harkita käyttämänsä lähteen luotettavuutta. Esimerkiksi Internetissä on paljon tietoa, jota voi käyttää mutta joka kuitenkin on vaihtelevan tasoista. Opinnäytetyön kirjoittajan tulee käyttää lähdekritiikkiä; hänen tulee harkita mm., kuinka luotettava kirjoittaja tai tiedon julkaiseva organisaatio on, kuinka luotettavaa tieto on, ovatko tiedot virheettömiä ja päivitetäänkö tietoja. 2 Lähdeviitteiden merkitseminen Laurean opinnäytetöissä lähdeviitteet merkitään ns. Harvardin järjestelmän mukaisesti: lähdeviite sijoitetaan tekstiviitteeksi sulkeisiin referoidun tai suoraan lainatun tiedon jälkeen. Myös toisilta saatuihin taulukoihin, kuviin ja kuvioihin merkitään tekstiviite sivun tarkkuudella. Tekstiviitteen muodostavat tiedonantajan sukunimi, tiedon julkaisuvuosi ja sivunumero(t), jotka ilmaisevat, mistä kohtaa julkaisua selostettu tieto on peräisin. Silloin kun viitataan lähteeseen kokonaisuudessaan, sivunumeroita ei tarvita. Suullisesti saatuun tietoon tai sähköiseen julkaisuun merkitään tekstiviite samalla tavalla kuin kirjalliseenkin. Sähköisten lähteiden tekstiviitteissä sivunumeroita ei useinkaan voida ilmoittaa. Lähdettä käytettäessä tieto referoidaan alkuperäisestä lähteestä kirjoittajan omin sanoin ja kirjoittajan valitseman näkökulman mukaan, mutta jos lähteen sanoja lainataan sanatarkasti, käytetään lainausmerkkejä. Viitemerkintää päättävän pisteen sijoittamisella kerrotaan edellä olevan selostuksen laajuus: jos viite kohdistuu vain yhteen virkkeeseen tai lauseeseen, sijoitetaan viite sulkeisiin ennen kyseisen virkkeen lopettavaa pistettä, mutta jos viite koskee koko edeltävää tekstikappaletta, se kirjataan ikään kuin se olisi oma sulkeisiin sijoitettu virkkeensä kappaleen lopussa.

4 Ohje 4 Sukunimen ja julkaisuvuoden välissä ei ole pilkkua, mutta vuosiluvun ja sivunumeron väliin merkitään pilkku. Seuraavassa on esimerkkejä Laureassa käytettävistä tekstiviitteiden merkintätavoista, jotka perustuvat Tutki ja kirjoita kirjassa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007) esitettyihin tapoihin: Suora lainaus eli sanatarkka lainaus merkitään aina lainausmerkkien sisään ja tekstiviite sulkeisiin (kirjoittaja, julkaisuvuosi, sivu/sivut) seuraavien esimerkkien tapaan: Palkkiot huomataan helpommin oikeudenmukaisiksi, jos ne on sidottu työsuorituksiin. Suoritukseen sidottu palkkiojärjestelmä ei kuitenkaan itsestään takaa oikeudenmukaisuutta. (Ruohotie 1999, 24.) Tyytymättömyys johtaa toiminnallisten häiriöiden lisääntymiseen, mikä puolestaan saa aikaan työn tulosten heikkenemisen (Ruohotie 1999, 25). Ruohotie korostaa, että käyttäytymisongelmat liittyvät usein työtyytymättömyyteen (1999, 25). Suoria lainauksia tekstissä on syytä välttää. Ne ovat tarpeen vain silloin, kun halutaan esimerkiksi ilmaista jokin määritelmä sanatarkasti samoin kuin se on lähteessä. Kun lainaus ei ole sanatarkka, ei lainausmerkkejä tarvita. Tällöin lainaus voidaan aloittaa mainitsemalla kirjoittajan/haastatellun nimi tai merkitsemällä se tekstiviitteeksi sulkeisiin. Jos referoitu osuus on muutaman virkkeen mittainen, virkkeet sidotaan viittauksilla toisiinsa: Tähän seikkaan kiinnittää huomiota myös Ruohotie (1999, 28 36), joka lisäksi on pannut merkille, että. Hän mainitsee myös, että. Lähdeluettelossa pitää olla lähdeteoksesta niin tarkat tiedot, että lukija voi tunnistaa ja tarvittaessa myös hankkia minkä tahansa kirjoittajan käyttämistä tietolähteistä (ISO , 4). 2.1 Kirjallisten ja muiden vastaavien lähteiden viitemerkinnät Jos lähdeteoksella on kaksi tekijää, tekstiviitteeseen merkitään aina molempien sukunimi. Jos kirjoittajia on kolme tai useampia, ensimmäisellä kerralla mainitaan kaikkien nimet,

5 Ohje 5 seuraavilla kerroilla vain ensimmäisen nimi ja ym.-lyhenne sekä julkaisuvuosi ja sivu/sivut. Jos tekijöitä on kuusi tai useampia, myös ensimmäistä kertaa mainittaessa merkitään vain ensimmäisen kirjoittajan sukunimi sekä ym.-lyhenne. Lehti, Mäki ja Rinne (2008, 56) ovat tulkinneet, että. Lehti ym. (2008, 56) ovat tulkinneet, että. -.. (Lehti, Mäki & Rinne 2008, 88.) (Lehti ym. 2008, 88). Jos tieto on peräisin useasta eri lähteestä, tekstiviitteet merkitään samojen sulkeiden sisään ja erotetaan toisistaan puolipisteellä: (Lehti, Mäki & Rinne 2008, 2 4; Oksanen & Virtanen 2007, 6 8). Saman tekijän eri julkaisut erotetaan toisistaan vuosilukujen avulla ja merkitään ilmestymisjärjestyksessä. Jos kirjoittaja on samana vuonna julkaissut useita lähteenä käytettyjä teoksia, ne erotetaan toisistaan vuosilukuun liitettävällä pienaakkosella julkaisujen nimen aakkosjärjestyksen mukaisesti: (Virta 2008a, 2008b). Jos lähteenä käytetyn dokumentin kirjoittaja ei ole tiedossa, viitteeksi merkitään julkaisun nimi / julkaisijayhteisön nimi ja vuosiluku. Voidaan myös mainita julkaisun nimestä pari kolme sanaa, jotka samanalkuisina aloittavat lähdeluettelon vastaavan kohdan. Kirjoittajan nimen paikalle tekstissä ja myös lähdeluettelossa tulee esimerkiksi sellaisen artikkelin nimi, jonka kirjoittaja ei ole tiedossa. Samoin menetellään, kun viitataan lakeihin, asetuksiin, komiteanmietintöihin yms. Kumppanuus merkitsee yrityksen koko organisaatiolta ja jokaiselta asianosaiselta sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Suomen kuntaliitto 2005, 4-5). Kumppanuussuhteelle on Suomen kuntaliiton (2005, 4 5) mukaan ominaista win-win-periaate, eli kaikki osapuolet hyötyvät kaikkien tekemästä työstä. Haastattelulla saatu tieto ilmaistaan viitteessä siten, että sulkeisiin merkitään haastatellun sukunimi ja haastatteluvuosi. Tieto merkitään myös lähdeluetteloon.

6 Ohje Sähköisten lähteiden viitemerkinnät Sähköinen lähde merkitään tekstiin samoin kuin kirjallinenkin lähde. Jos esimerkiksi Internetdokumentilla on tekijä, mainitaan tekstiviitteessä tekijän nimi ja dokumentin laadinta- tai päivitysvuosi. Sähköisen julkaisun tekijä on henkilö, joka on vastuussa teoksen tekstisisällön kirjoittamisesta. Ellei tekijää ole tiedossa, mainitaan dokumentin nimi ja vuosi. Ellei sitäkään ole ilmoitettu, laitetaan tekstiviitteeksi päävastuullisena tekijänä olevan yhteisön nimi ja vuosi tai sivujen ylläpidosta vastaavan organisaation nimi ja vuosi (esimerkiksi vuosikertomukset, komiteanmietinnöt, tutkimusryhmien raportit). Tarkka Internet-osoite ilmoitetaan vain lähdeluettelossa, sitä ei koskaan merkitä tekstiviitteeseen. Seuraavassa on esimerkkejä sähköisistä viitemerkinnöistä, joissa ensimmäisessä on tiedossa kirjoittaja, toisessa dokumentin nimi ja kolmannessa yhteisö: Hurme arvelee, että joustotyö tulee lisääntymään tietotyössä, sen sijaan hänestä on epävarmaa, lisääntyykö varsinainen etätyö (Hurme 2007). Elintarviketurvallisuusviraston eli Eviran sivuilla on runsaasti tietoa hygieniaosaamisesta, testijärjestelmästä, osaamistestaajista ja muusta aiheeseen liittyvästä. Sieltä voi myös tulostaa itselleen aihetta käsittelevän tietopaketin. (Hygieniaosaaminen 2006.) Koulutuksen järjestäjiltä edellytetään kokonaisstrategiaa, jossa katetaan kaikki koulutus- ja kehittämispalvelut (Opetusministeriön päätökset 2007). 3 Lähteiden merkitseminen lähdeluetteloon Tekstiviitteissä olevat lähteet kootaan opinnäytetyön lopussa olevaan tekijän mukaan aakkostettuun lähdeluetteloon, jonka otsikoksi merkitään sana Lähteet. Jos lähteessä ei ole mainintaa tekijästä, lähde sijoitetaan luettelossa dokumentin nimen mukaiseen kohtaan. Jos dokumentista ei ole olemassa nimeä, se aakkostetaan päävastuullisena tekijänä olevan yhteisön nimen mukaan. Tekstiviitteiden ja lähdeluettelon tietojen täytyy vastata toisiaan. Jos työssä on käytetty paljon erilaisia lähteitä, ne voidaan jakaa esimerkiksi julkaistuihin ja julkaisemattomiin lähteisiin tai kirjallisiin, suullisiin ja sähköisiin lähteisiin. Opinnäytetöihin merkitään vain lähteet, joihin tekijä viittaa tekstissä olevin viittein, ei aihetta käsittelevää tai sivuavaa muuta kirjallisuutta.

7 Ohje 7 Lähteissä esitetään ne bibliografiset tiedot, jotka ovat julkaisun löytämiseksi tarpeellisia. Seuraavassa on esimerkkejä lähdeluetteloon merkittävistä tiedoista: 3.1 Kirjat ja vastaavat painetut julkaisut kirjoittaja/t tai toimittaja/t (sukunimi, etunimen alkukirjain) julkaisuvuosi teoksen nimi (osa, julkaisusarjan nimi ja numero) suomentaja painos (jos on useita; 1. painosta ei merkitä) julkaisijan kotipaikka (sen jälkeen kaksoispiste ennen julkaisijaa) julkaisija (ei mainita yhtiömuotoa) Aho, H Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. 3. painos. Porvoo: WSOY. Ammattikorkeakouluasetus 352/2003. Eerola, E. & Mauranen, A. (toim.) Akateeminen kirjoittaminen tänään ja huomenna. Helsinki: Yliopistopaino. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 13., osin uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Keskon vuosikertomus Helsinki: Spokesman. Kielikello 3/2007. Kielenhuollon tiedotuslehti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Laki ammattikorkeakouluopinnoista /255. Naisten tutkijanuran ongelmat ja esteet. Komiteanmietintö 1982:33. Helsinki: Opetusministeriö.

8 Ohje 8 Opas taiteen maailmaan. Länsimainen taide varhaisrenessanssista nykypäivään Suomentaja Berg, M. 3. painos. Porvoo: WSOY. SFS Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot. 8. painos. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. 3.2 Artikkelit kirjoittaja (sukunimi, etunimen alkukirjain, jos on tiedossa) julkaisuvuosi artikkelin nimi (aakkostetaan artikkelin nimellä, ellei kirjoittajaa ole mainittu) julkaisu (lehti tai eri kirjoittajien artikkeleista koostuva teos) julkaisun numero artikkelin sivut julkaisussa Maamies, S Mikä on aggressiivi? Kielikello 1/2008, 18. Saarnisto, M Tieteellisen kirjoituksen asiantuntijatarkastus. Teoksessa Fogelberg, P. (toim.) Tutkimusviestinnän opas. Tutkimusten ja selvitysten laatiminen ja julkaiseminen. Helsinki: Valtion painatuskeskus, Varainsiirtovero Taloustaito , Sähköiset lähteet dokumentin kirjoittaja tai sisällöstä/päivityksestä vastaava tekijä/yhteisötekijä dokumentin julkaisuvuosi dokumentin nimi dokumentin viittaus- tai tulostuspäivä (perään merkitään piste) URL-osoite (loppuun ei merkitä pistettä) Arene Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleiset kompetenssit. Viitattu

9 Ohje 9 Hygieniaosaaminen Evira. Tulostettu Kiravuo, T News-etiketti. Viitattu Menetelmäopetuksen tietovaranto Tulostettu Kuopion yliopisto Viitattu Julkaisemattomat lähteet Julkaisemattomat lähteet eritellään omiksi lähteikseen lähdeluettelossa. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi yrityksen sisäinen materiaali, opinnäytetyöt, esitelmät, sähköpostit, videot, äänitteet ja tietokoneohjelmat. Myös haastattelulla saatu tieto merkitään lähdeluetteloon, johon se aakkostetaan haastatellun henkilön sukunimen perusteella. Tässä muutamia esimerkkejä: Ahonen, M Viestintäpäällikön haastattelu Digital Equipment Corporation Oy. Helsinki. Hämevaara, R Opinnäytetyön julkaisu Tulostettu Mäki, A Sähköpostin käyttö oppilaitoksen sisäisessä viestinnässä. Laureaammattikorkeakoulu. Laurea Leppävaara. Espoo. Opinnäytetyö.

Oppimistehtävän kirjallinen raportointi

Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Ohje 00079 Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Laurea Leppävaara Puhelin (09) 8868 7400 etunimi.sukunimi@laurea.fi Y-tunnus 1046216-1 Vanha maantie 9, 02650 Espoo Faksi (09) 8868 7401 www.laurea.fi

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA

OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA OHJE OPINNÄYTETYÖN LAATIMISESTA Liiketalousala 2009 v. 1.31 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ... 1 1.1. Opinnäytetyön tavoitteet... 1 1.2. Aiheen valinta... 2 1.3. Kirjallisen raportin laajuus... 2 2.

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö

Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi. Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Avoin yliopisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi OHJEITA / Mikko Saastamoinen, Marja-Liisa Niemi Lähteet, lähdeviitteet ja niiden käyttö Miksi lähteitä käytetään? Tieteellisessä kirjoittamisessa

Lisätiedot

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Markku Löytönen Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen Ohjeiden lyhyt historia Erilaisia ohjeita lähdeviittausten tekemiseen on kirjoitettu maantieteen laitoksen opettajien toimesta jo pitkään. Niinpä myös

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Opinnäytteen kirjoitusohjeet

Opinnäytteen kirjoitusohjeet Opinnäytteen kirjoitusohjeet KSAO/liiketalous Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Ohjaavan opettajan nimi Päivämäärä Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 2 Taulukot, kuvat ja liitteet 2 3 Tekstin osat 5 4 Lähdeviitteet

Lisätiedot

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1

Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 Tampereen yliopiston Porin yksikkö rk150909 Lähteiden käytöstä ja lähdeviitteiden merkitseminen 1 1. Lähteiden käyttö Esitelmää tai esseetä ei kuten usein kouluaineissa on tapana rakenneta pelkistä mielipiteistä.

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN

ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN Talousoikeuden oppiaine Vaasan yliopisto Sl. 2011 Professori, dosentti Asko Lehtonen ELEKTRONISTEN JA MUIDEN JULKAISUJEN MERKITSEMINEN LÄHDELUETTELOON JA LÄHDEVIITTAUKSIIN 1. Standardien mukaiset merkitsemistavat

Lisätiedot

Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä

Kirjallisen työn ohjeet. Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä Kirjallisen työn ohjeet Oppimistehtävien kirjoittaminen Hyvinvointi ja toimintakyky -korkeakouluyksikössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Suomen kielen ja viestinnän opettajat

Lisätiedot

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty.

Insinöörityöohjeet. Tämän ohjeen kopioiminen on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Insinöörityöohjeet Työryhmä: tekniikan koulutusalan suomen kielen ja viestinnän opettajat Marjo-Riitta Näyhö ja Kari Laukkanen Mirja Hienonen, Antti Kankkunen ja Pasi Lankinen Ohjausryhmä: Matti Fischer,

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet

Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalipsykologian oppiaine Kirjoitusohjeet Sakki, I., & Pirttilä-Backman, A.-M. Huhtikuu 2011 2 Sisällys Tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä 3 Rakenne

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta. Humanistisen alan kirjoitusohjeet

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta. Humanistisen alan kirjoitusohjeet VAASAN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Humanistisen alan kirjoitusohjeet Vaasa 2010 1 SISÄLLYS TAULUKOT 2 TIIVISTELMÄ 3 1 KIRJOITUSOHJEIDEN KÄYTTÖ 5 1.1 Kandidaatintutkielman kirjoittaminen 5 1.2 Pro

Lisätiedot

(Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta)

(Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta) Lähdeviitteet (Nämä tiedot löytyvät myös SAMKin opinnäytetyöohjeesta intranetista eli Oivasta) Lähteestä voit ottaa vain sellaisia tekstikohtia, joissa ei ole jo viitettä. Jos tekstissä viitataan johonkin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19

SISÄLLYSLUETTELO 3. KYPSYYSNÄYTE 17 4. VIERASKIELISET TUTKIELMAT 19 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TUTKIELMAN KIRJOITTAMINEN 2 1.1. Ulkoasu 2 1.2. Kirjoitusohjeet 4 1.2.1. Lähteiden merkitseminen tekstiin 5 1.2.2. Lähdeluettelo 8 2. TUTKIELMAN VIIMEISTELY JA KÄSITTELY 14 2.1.

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011

Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka. Helmikuu 2011 Raportointiohje Tehtävien ja opinnäytteiden ulkoasu ja lähdeviitetekniikka Helmikuu 2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 ULKOASU... 1 3 KANSILEHTI... 4 4 SISÄLLYSLUETTELO... 4 5 TAULUKOT JA KUVAT/KUVIOT... 5

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU

KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN KIRJOITUSOHJEET ULKOASU Teksti Kirjasintyyppi: Suositellaan kirjasintyyppiä Times New Roman, Times, Palatino tai vastaava. Kirjasinkoko: Normaalitekstissä kirjasinkoko 12

Lisätiedot

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa

LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet. Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 1 LuK-tutkielman kirjoitus- ja muotoiluohjeet Leo Koutaniemi Miia Parviainen Katri Suorsa 2012 2 SISÄLTÖ ALUKSI... 3 IDEASTA ESITELMÄÄN... 3 Jäsentely ja työn nimi... 3 Johdanto... 4 Tekstin luettavuus...

Lisätiedot

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu Artefacta Esinetutkimusverkosto Kirjoitusohjeet Artefactum www.artefacta.fi/artefactum esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu 31.5.2012 Sisällys 1. Rakenne... 1 2. Pituus... 2 3. Muotoilu, otsikot

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Kirjoittajaohjeet Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN

OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN 1 OHJEITA TIETEELLISEN KIRJOITELMAN LAATIMISEEN Nämä ohjeet on laadittu täydentämään yliopistomme omia diplomityö- ja pro gradu ohjeita, joissa samaa aihetta käsitellään yliopiston julkaisusääntöjen mukaisesti.

Lisätiedot