RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTOINTIOHJEET. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi*"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta *Koulutusohjelman nimi* BHxxxxxxx *Kurssin nimi* RAPORTOINTIOHJEET Lappeenrannassa Maija Meikäläinen Ymte J

2 TIIVISTELMÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Maija Meikäläinen Raportointiohjeet Kirjallisuustyö sivua, 2 taulukkoa ja 2 liitettä Tarkastaja: Professori *nimi* Ohjaaja: Assistentti *nimi* Hakusanat: raportointiohje Keywords: reporting instructions Raportointiohjeessa on annettu lyhyesti ohjeet energia- ja ympäristötekniikan opintojaksojen harjoitustöiden kirjoittamista ja ulkoasua varten. Raportointiohje on ulkoasultaan ohjeiden mukaisessa muodossa. Ulkoasuohjeet on tehty diplomityöohjeita ja SFS-standardeja noudattaen. Lisäohjeita harjoitustöiden muotoilua varten on löydettävissä alan kirjallisuudesta.

3 ABSTRACT Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Degree Programme in Environmental Technology Maija Meikäläinen Reporting instructions Written assignment pages, 2 charts and 2 appendices Examiner: Professor *name* Instructor: Assistant *name* Keywords: reporting instructions This report gives instructions for preparing written assignments on the courses of energy and environmental technology. Layout and structure of the report follow the given instructions. The report has been written according to SFS standards and the instructions on Master s thesis. Additional information on preparing written assignments can be found in literature.

4 SISÄLLYSLUETTELO SYMBOLILUETTELO JOHDANTO KIRJALLISUUSTYÖN RAKENNE LÄHDEVIITTAUKSET Tekstiviitteet Tekstiviitteen paikka Lähdeluettelo Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin KIRJALLISUUSTYÖN ULKOASU Kuvien, taulukoiden ja liitteiden käyttö Yhtälöiden käyttö Muu ulkoasu YHTEENVETO...12 LÄHTEET...13 LIITTEET Liite 1. Kirjallisuustyön jäsentely Liite 2. Lähdeluettelon muodostaminen Harvardin menetelmän mukaan

5 2 SYMBOLILUETTELO n ainemäärä [mol] p paine [bar], [Pa] q m massavirta [kg/s] R yleinen kaasuvakio [J/molK] T lämpötila [ºC], [K] V tilavuus [m 3 ] x höyrypitoisuus Alaindeksit 1 sisääntulo m massa

6 3 1 JOHDANTO Tässä raportissa annetaan ohjeet energia- ja ympäristötekniikan osaston opintojaksojen kirjallisten töiden kirjoittamista ja muotoilua varten. Tämän ohjeen lisäksi opintojaksoilla voidaan antaa muotoiluun lisäohjeita, joita on myös noudatettava. Raportointiohjeen tavoitteena on antaa opiskelijoille yksiselitteiset kirjoitus- ja muotoiluohjeet käytettäväksi energia- ja ympäristötekniikan opintojaksoilla. Ohjeita voi käyttää kaikissa osaston harjoitus- ja seminaaritöissä, ja niiden soveltaminen on mahdollista myös kandidaatintyötä ja diplomityötä tehtäessä. Kandidaatintyön ohjeissa ja diplomityöohjeissa annetaan joiltakin osin tarkempia ohjeita, ja näistä poikkeuksista on maininnat raportointiohjeessa. Raportointiohjeen tavoitteena on myös korostaa selkeän kirjoittamisen ja siistin ulkoasun tärkeyttä. Työn asiallinen ja huoliteltu ulkomuoto edesauttaa annettavan tiedon sisäistämistä. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tehtävissä kirjallisissa töissä on kirjoitettava virheetöntä ja huoliteltua kieltä, ja töissä tulee käyttää yleisesti käytössä olevaa teknistä sanastoa (Opinto-opas , 387). Raportointiohjeen pohjana on käytetty Heidi Monosen vuonna 2002 laatimaa harjoitustyön kirjoitusohjetta opintojaksolle Teknillinen termodynamiikka. 2 KIRJALLISUUSTYÖN RAKENNE Kirjallisuustöiden suositeltava jäsentely Nykäsen (2002) mukaan on esitetty liitteessä 1. Sidottuihin teoksiin (kuten diplomityö) tulee nimiölehti, jossa annetaan työn tärkeimmät tunnistetiedot. Kandidaatintyössä ja harjoitustöissä nimiölehti korvataan kansilehdellä. Kansilehti tehdään siinä muodossa, joka tässä ohjeessa on esitetty. Diplomityön nimiölehden ja kansien tarkemmat vaatimukset löytyvät diplomityöohjeista. Tiivistelmää ei aina suppeammissa harjoitus- ja seminaaritöissä tarvita. Myöskään kandidaatintyöhön ei sisällytetä tiivistelmää, mutta diplomityössä se on pakollinen ja kirjoitetaan

7 4 sekä suomen että englannin kielillä. Harjoitustöissä tiivistelmä kirjoitetaan tavallisesti vain suomeksi. Tiivistelmän paikka on ennen sisällysluetteloa. Tiivistelmä laaditaan sen muotoisena, kuin tässä ohjeessa on esitetty. Lisäohjeita tiivistelmän laatimiseksi löytyy myös diplomityöohjeista. Sisällysluettelossa luetellaan järjestyksessä kaikki otsikot sekä otsikkosivujen numerot. Sisällysluettelossa ja käsittelyosan otsikoissa käytetään desimaalinumerointia (desimaalierottimena piste). Otsikoiden sisennykset tehdään yhdessä tasossa, ts. kaikki alaotsikot sisennetään samalle tasolle (ks. Raportointiohjeen sisällysluettelo). Sisällysluettelon loppuun merkitään liitteet, ja loppuun voi lisätä myös erillisen kuva- ja taulukkoluettelon. (Opinto-opas , 386.) Työssä on tarvittaessa oltava symboli- ja lyhenneluettelo, joka sijoitetaan heti sisällysluettelon jälkeen. Luettelossa selvennetään ne tekstissä käytetyt merkit, lyhenteet, symbolit ja termit, jotka eivät lukijalle ole itsestäänselvyyksiä. Merkit luetellaan aakkosjärjestyksessä ryhmittäin, esimerkiksi ensin roomalaiset aakkoset, sitten kreikkalaiset aakkoset ja lopuksi lyhenteet. (Opinto-opas , 387.) Ala- ja yläindeksit järjestetään siten, että ensin ovat numerot suuruusjärjestyksessä ja sitten kirjaimet aakkosjärjestyksessä. Diplomityöhön voidaan sisällyttää myös alkusanat tai alkulause, jossa mm. kiitetään työn ohjaajia ja tarkastajia. Tarkemmat ohjeet alkusanojen sisällöstä löytyvät diplomityöohjeista. Varsinainen tekstiosa aloitetaan johdannolla. Johdannon tehtävänä on herättää lukijan kiinnostus työhön, ja lisäksi se johdattaa lukijan työn aiheeseen. Johdannossa voidaan kuvata esimerkiksi työn taustat, työn laajuus ja tavoitteet. Johdannossa ei esitetä yksityiskohtaista teoriaa eikä tuloksia. (Opinto-opas , 387.) Työn tärkein osa on varsinainen käsittelyosa. Käsittelyosa on syytä jakaa otsikoituihin lukuihin, jos kyse on yhtään pidemmästä tekstistä. Otsikoiden tulee olla tarkasti samanmuotoiset kuin sisällysluettelossa. Aiheen käsittely ja esitystapa määräytyvät työn mukaan.

8 5 Tyypillinen tapa jäsentää työ on käsitellä ensin aineisto teorioineen, sitten menetelmät ja lopuksi tulokset tarkasteluineen. (Opinto-opas , 387.) Harjoitus- ja seminaaritöiden loppuun kirjataan yhteenveto ja johtopäätökset. Yhteenvedossa esitetään työn tärkeimmät seikat ja saadut tulokset tiivistetyssä muodossa. Lisäksi pohditaan tuloksia ja esitetään niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Diplomityössä työn loppuun lisätään tavallisesti luku Johtopäätökset tai erilliset luvut Pohdinta ja Johtopäätökset. Diplomityön osalta lisäohjeita löytyy diplomityöohjeista. 3 LÄHDEVIITTAUKSET Tekstistä tulee löytyä viittaukset käytettyihin lähteisiin. Energia- ja ympäristötekniikan opintojaksoilla lähteisiin viitataan käyttäen nimi-vuosi -järjestelmää eli Harvardin järjestelmää. Harvardin järjestelmässä lähdeviitteet muodostuvat tekstin sisään laitettavista tekstiviitteistä ja työn loppuun sijoitettavasta yksityiskohtaisemmasta lähdeluettelosta. Lähdeviitteiden tarkoituksena on antaa työssä käytetyistä lähteistä riittävästi tietoa, jotta työn lukija voi halutessaan etsiä käytetyt lähteet lisätietoja varten. Lähteiden olisi hyvä olla alkuperäisiä ja mahdollisimman tuoreita. (Opinto-opas , 388.) Jos työn aiheesta ei ole tehty uutta tutkimusta, on perusteltua käyttää myös vanhoja lähteitä. Lähteisiin viittaamisella tarkoitetaan, että lähdeaineiston asiasisältö selostetaan omassa työssä omin sanoin. Jos lähteestä otetaan suoria lainauksia (= sitaatti), lainattu teksti sijoitetaan lainausmerkkien ( ) väliin. 3.1 Tekstiviitteet Harvardin järjestelmässä tekstiviite sijoitetaan kaarisulkeissa suoraan tekstiin ilmaisemaan sitä tekstin kohtaa, jota viittaus koskee. Tekstiviitteen avulla työn lukijan pitäisi pystyä löytämään lähteen tarkemmat tiedot lähdeluettelosta helposti.

9 6 Tyypillisessä tapauksessa tekstiviitteessä mainitaan tekijän nimi (sukunimi riittää, paitsi jos usealla käytetyllä lähteellä on sama sukunimi), julkaisuvuosi sekä sivu, jolta tieto on otettu. Huomaathan, että tekijän ei tarvitse aina olla yksityishenkilö, vaan se voi olla myös esimerkiksi organisaatio. Mikäli julkaisun tekijä ei käy ilmi lähdeteoksesta, viitataan tekijän nimen sijasta julkaisun nimeen. (Nykänen 2002, 77.) Esimerkki: --Kaikki viittausjärjestelmät vaativat, että lähde on yksilöitävä jo siinä tekstin kohdassa, jossa sitä on lainattu (Nykänen 2002, 76).-- --Diplomityön lähteinä tulee pääsääntöisesti käyttää alkuperäislähteitä (Opintoopas , 388).-- Harvardin menetelmässä hyvin tavallinen tapa tehdä tekstiviite on mainita tekijä (tai teoksen nimi, jos tekijää ei tunneta) osana tekstiä (Nykänen 2002, 82). Esimerkki: --Möttösen (2007, 68) tutkimuksen mukaan hauki on kala.-- Jos teoksella on enintään kaksi tekijää, merkitään tekstiviitteeseen molempien sukunimet, ja nimet erotetaan ja- sanalla tai & -merkillä. Jos tekijöitä on kolme tai enemmän, riittää ensimmäisen nimi sekä ilmaus et al., ja muut tai ym.. (Nykänen 2002, 83.) Jos viitataan saman henkilön useaan samana vuonna julkaistuun teokseen, lisätään vuosiluvun perään pienaakkoset (a, b, c ), jotta lähteet voidaan erottaa toisistaan. Samaa pienaakkosta käytetään myös lähdeluettelossa. (Nykänen 2002, 77.) Esimerkki: --Hauki on kala (Möttönen 2007a, 68).-- --Myös ahven on kala (Möttönen 2007b, 55).-- Tekstiviittaukset ja niissä vaadittavat asiat riippuvat lähteestä, johon viitataan. Taulukossa 1 on esitetty joitain tyypillisiä lähteitä ja niitä vastaavat tekstiviitteet. Lisätietoa aiheeseen liittyen löytyy kirjallisuudesta (Esim. Nykänen Olli (2002)).

10 7 Taulukko 1. Yleisimmät lähteet ja tekstiviitteet Harvardin menetelmän mukaan. (Nykänen 2002, 81-83) Lähde Tekstiviite Julkaisu, jolla yksi tai kaksi tekijää (Nimi/nimet julkaisuvuosi, sivunumerot), Esim. (Möttönen 2007, 55, 62), (Möttönen ja Makkonen 2007, 15) Julkaisu, jolla tekijöitä kolme tai enemmän (Möttönen et al. 2007, 18-19). Julkaisu, jonka tekijä on toimittanut teoksen (Möttönen (toim.) 2007, 15) Julkaisu, jonka tekijä ei ole tiedossa Säädös Standardi (Julkaisun nimi julkaisuvuosi, sivunumerot), Esim. (Opinto-opas , 388). Julkaisuvuoden ilmoittaminen tekstiviitteessä ei ole tässä tapauksessa välttämätöntä. Säädöksen voi yksilöidä joko vakiintuneen nimilyhenteen tai säädöksen lajin ja voimaanastumisajankohdan mukaan. Tapana on myös mainita pykälä ja mahdollisesti myös momentti. Esim. Ympäristönsuojelulaki: (YSL 22 ) tai (L /86); Ympäristönsuojeluasetus: (YSA 36 a ) tai (A /169). (Standardin tunnus: julkaisuvuosi, sivunumero), Esim. (SFS-EN ISO 14001: 2004, 5) Esitelmä (Möttönen, konferenssiesitelmä ) Haastattelu (Möttönen, puhelinhaastattelu ) Sähköpostiviesti (Möttönen, sähköpostiviesti )

11 Tekstiviitteen paikka Tekstiviite sijoitetaan tyypillisesti ennen virkkeen tai lauseen sulkevaa pistettä, jos viite kohdistuu vain tiettyyn yksityiskohtaan, joka voidaan ilmaista yhtenä lauseena tai virkkeenä. Jos viittaus koskee koko edeltävää kappaletta, tulee viite koko kappaleen perään ikään kuin omana erillisenä virkkeenään, ja sulkeiden sisään viitteen loppuun merkitään piste. (Nykänen 2002, 84.) 3.2 Lähdeluettelo Jokainen työssä käytetty lähde kirjataan lähdeluetteloon. Harvardin järjestelmässä lähdeviitteet kirjataan lähdeluetteloon aakkosjärjestyksessä. Aakkostus tapahtuu julkaisun ensimmäisen tekijän mukaan. Jos tekijä on tuntematon, aakkostaminen tapahtuu julkaisun nimen mukaan. Jos on käytetty saman tekijän useita teoksia, teokset luetteloidaan julkaisuvuoden mukaan vanhimmasta uusimpaan. Jos taas viitataan saman tekijän useaan samana vuonna julkaisemaan teokseen, vuosilukujen perään liitetään pienaakkoset a, b,, joita tulee käyttää myös tekstiviitteessä. (Nykänen 2002, 77.) Lähdeluettelossa tekijöistä mainitaan ensin sukunimi ja sitten etunimi tai ainakin etunimen ensimmäinen kirjain. Jos tekijöitä on enintään kolme, mainitaan lähdeluettelossa heidät kaikki. Muussa tapauksessa riittää ensimmäisen nimi ja ilmaus et al. Jos tekijä ei ole teoksen kirjoittaja vaan esimerkiksi sen toimittaja, tulee hänen roolinsa mainita lähdeluettelossa. Suomeksi tämä tapahtuu käyttämällä lyhennettä toim., joka merkitään sulkeisiin tekijän nimen jälkeen. (Nykänen 2002, 78.) Tarkemmat ohjeet lähdeluettelossa tarvittavista tiedoista Harvardin järjestelmässä on esitetty liitteessä 2. Mallia lähdeluettelon rakentamiseen voi katsoa myös tämän raportin lähdeluettelosta.

12 9 3.3 Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin Sähköisiin lähteisiin tulee suhtautua kriittisesti ja niihin viittaamista suositellaan ainoastaan, jos muuta alkuperäislähdettä ei ole saatavilla (Opinto-opas , 389). Periaatteena sähköisiin dokumentteihin viittaamisessa on, että lähde pyritään yksilöimään yhtä tarkasti kuin vastaava kirjallinen lähdekin. Tarkempia ohjeita sähköisiin dokumentteihin viittaamisesta löytyy esimerkiksi standardista SFS 5831 ja LTY:n kirjaston sivuilta (www.lut.fi => kirjasto => ohjeet => viittaaminen sähköisiin dokumentteihin). 4 KIRJALLISUUSTYÖN ULKOASU Työn luettavuuden kannalta on tärkeää, että ulkoasu on siisti. Alla annetaan ohjeita työn ulkoasua varten. 4.1 Kuvien, taulukoiden ja liitteiden käyttö Tekstiä on hyvä havainnollistaa kuvien ja taulukoiden avulla. Kuvat ja taulukot numeroidaan juoksevasti ja otsikoidaan. Taulukon otsikko sijoitetaan taulukon yläpuolelle, kuvan otsikko kuvan alapuolelle. Kuviin ja taulukoihin tulee viitata tekstissä mielellään ennen niiden esiintymistä. (Opinto-opas , 388.) Suuret kuvat, taulukot, pitkät yhtälöjohdot ym. tekstiä tukeva aineisto laitetaan tarvittaessa työn liitteeksi. Liitteetkin otsikoidaan ja numeroidaan juoksevasti ja niihin on viitattava tekstissä. (Opinto-opas , 389.) Liitteiden otsikointiin ja numerointiin on käytössä kaksi vakiintunutta menetelmää. Tarkempaa tietoa näistä menetelmistä ja liitteiden käytöstä löytyy diplomityöohjeista. 4.2 Yhtälöiden käyttö Yhtälöissä ja muissa matemaattisissa esityksissä on käytettävä standardoituja merkkejä, mikäli niitä on olemassa. Omatekoisia merkkejä saa käyttää vain standardoitujen tai va-

13 10 kiintuneiden merkkien puuttuessa. (Opinto-opas , 388.) Tarkempia tietoja symbolien käytöstä esitetään taulukossa 2. Yhtälöissä käytetyt merkit tulee selittää silloin, kun ne esiintyvät työssä ensimmäisen kerran. Yhtälöt on kirjoitettava selvästi kukin omalle rivilleen ja sisennettävä. Yhtälöt numeroidaan juoksevasti tai kappaleittain siten, että yhtälön numero on kaarisulkeissa yhtälön oikealla puolella palstan reunassa. Yhtälöihin ei viitata tekstissä ennen niiden esiintymistä kuin poikkeustapauksessa. (Opinto-opas , 388.) Esimerkki: pv = nrt (1) p = paine [Pa] V = tilavuus [m 3 ] n = ainemäärä [mol] R = yleinen kaasuvakio 8,314 J/molK T = lämpötila [K] 4.3 Muu ulkoasu Harjoitus- ja seminaarityöt kirjoitetaan pääsääntöisesti suomen kielellä ja kirjoitetaan puhtaaksi koneella. Kandidaatintyön ja diplomityön saa kirjoittaa myös muilla kielillä, lisätietoja löytyy kandidaatintyön ohjeista ja diplomityöohjeista. (Opinto-opas , 380, 382.) Tarkempia ohjeita töiden muotoiluun on annettu taulukossa 2.

14 11 Taulukko 2. Kirjallisten töiden ulkoasu. (Opinto-opas , 388; SFS 4175: 2006, 19) Paperikoko A4 Tulostus Yksipuolinen (Huom! Diplomityössä voi olla kaksipuolinen tulostus. Tällöin on otettava huomioon myös parillisten ja parittomien sivujen erilaiset marginaalit.) Fontti 1. tason otsikko TIMES NEW ROMAN 14 BOLD, ISOT 2. tason otsikko Times New Roman 14 bold 3. tason otsikko Times New Roman 12 bold Teksti Times New Roman 12 Kuvateksti Times New Roman 10, teksti sijoitetaan kuvan alle (Kuva x. Kuvan otsikko.) Taulukon otsikkoteksti Times New Roman 10, teksti sijoitetaan taulukon ylle (Taulukko x. Taulukon otsikko.) Riviväli 1,5 Marginaalit Vasen ja oikea Vasen mm, oikea noin 20 mm Ylä mm Sivunumerointi Ylös ja oikealle. Sivunumerointi aloitetaan tyypillisesti sisällysluettelosta, mutta sivunumerot merkitään näkyviin vasta sisällysluettelon jälkeen. Kappale Molemmat laidat tasataan, tavutus. Vasensuora-ajattelu, eli kaikki rivit aloitetaan vasemmasta marginaalista ja kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi. Symbolit Symbolit kursiivilla (ala- ja yläindeksit suoraan, paitsi jos ne viittaavat johonkin muuttujaan), yksiköt suoraan; arvon ja yksikön välissä välilyönti; desimaalierottimena pilkku. Vektorit lihavoituna ja kursiivilla (tai kursivoituna ja merkittynä nuolella). Esim. q m1 = 75 kg/s, T = 20 ºC = 293,15 K, x = 20 % Matemaattiset funktiomerkinnät ja operaattorit Kirjoitetaan suoraan. Esim. sin, log, lim jne.

15 12 5 YHTEENVETO Raportointiohjeessa on annettu ohjeet energia- ja ympäristötekniikan opintojaksojen harjoitus- ja seminaaritöiden tekoa varten. Raportointiohjeiden soveltaminen on mahdollista myös kandidaatintyötä ja diplomityötä tehdessä. Kirjallisten töiden rakenteeseen ja ulkoasuun liittyvää lisätietoa löytyy tarvittaessa esimerkiksi lähdeluetteloon merkitystä kirjallisuudesta ja SFS standardeista. Kandidaatintyön ja diplomityön rakenteeseen ja ulkoasuun liittyvää lisätietoa löytyy kandidaatintyön ohjeista ja diplomityöohjeista. Ohjeet löytyvät opinto-oppaan takaosasta ja sähköisenä yliopiston www-sivuilta.

16 13 LÄHTEET Mononen Heidi Harjoitustyön kirjoitusohjeet. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, energia- ja ympäristötekniikan osasto. Nykänen Olli Toimivaa tekstiä, opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan akateemisten liitto (TEK). 211 s. ISBN X. Opinto-opas , Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 390 s. ISSN SFS Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen. 5. Painos. Helsinki: Suomen standardoimisliitto SFS. 42 s.

17 Liite I, 1 Alkuosa Runko-osa Kirjallisuustyön jäsentely (Mukaillen: Nykänen 2002, 63-75) Kirjallisuustyön osiot Sisältö Nimiölehti Nimiölehti: tekijä, nimeke, kustantaja, kustannuspaikka, julkaisija, painos, avustajat, julkaisusarjan nimi ja osan numero sarjassa. Katso diplomityön nimiölehteen tulevat tiedot diplomityöohjeista. Tiivistelmä Lyhennelmä ja itsenäinen esitys varsinaisen työn sisällöstä. Tiivistelmä tulee kirjoittaa siten, että pelkän tiivistelmän perusteella lukija voi sanoa, kannattaako hänen lukea teos kokonaan vai ei. Tiivistelmä tulisi kirjoittaa ilman kirjoittajan henkilökohtaisia mielipiteitä tai arviointeja. Alkusanat (vapaaehtoinen) lyhyesti tutkimuksen pääajatus ja perustella Alkusanojen tarkoituksena on mm. määritellä työn tärkeys. Katso ohjeet diplomityön alkusanojen sisällöstä diplomityöohjeista. Sisällysluettelo Otsikot, väliotsikot, otsikkosivujen sivunumerot ja kirjoitukseen liittyvä oheisaineisto, kuten videotallenteet. Sisällysluettelon loppuun voi lisätä erillisen kuva- ja taulukkoluettelon. Symboli-, lyhenne- ja/tai Työssä esiintyvät symbolit, lyhenteet ja termit termiluettelo (tarvittaessa) joita ei voida pitää lukijalle ennalta tuttuina. selitettyinä. Selitetään ainakin ne ilmaisut, Johdanto Työn tausta, laajuus ja tavoitteet. Ei yksityiskohtaista teoriaa, menetelmiä eikä tuloksia. Johdannon tavoitteena on herättää lukijan mielenkiinto aihetta kohtaan. Varsinainen asiasisältö Aiheen käsittely. Tutkimusaineiston ja menetelmien sekä teorian kuvaus, tulosten esittely ja tulosten kriittinen arviointi.

18 Liite I, 2 Päätelmät ja suositukset Tulosten pohjalta tehdyt päätelmät. Voidaan esittää myös konkreettisia tulevaisuuteen suuntautuvia ehdotuksia. Yhteenveto Yhteenvedossa kerrataan lyhyesti mm. tutkimuksen lähtökohdat, pääsisältö, tulokset ja päätelmät. Lähdeluettelo Tarkat tiedot kaikista lähteistä, joita työssä on käytetty. Loppuosa Liitteet (tarvittaessa) Liitteisiin voidaan laittaa kuvat ja taulukot, jotka ovat liian suuria tekstin sisään jätettäviksi. Lisäksi liitteisiin voidaan kerätä työn aiheeseen liittyvää materiaalia, joka ei olennaisesti kuulu osaksi työn varsinaista sisältöä.

19 Liite II, 1 Lähdeluettelon muodostaminen Harvardin menetelmän mukaan (Nykänen 2002, ) Lähdetyyppi Erillisteokset Artikkelit tai kirjojen osat Lehtiartikkelit Standardit Säädökset 3 Merkintä lähdeluetteloon Tekijä(t) tai toimittaja(t)*. Julkaisuvuosi. Nimi*. Avustava(t) tekijä(t). Painos*. Julkaisupaikka*: julkaisija/kustantaja. Sivumäärä. Sarjamerkintä. 1 Huomautukset. ISBN*. Artikkelin tai osan tekijä(t)*. Julkaisuvuosi. Artikkelin tai osan nimi*. Teoksessa: Isäntäjulkaisun tekijä(t)/toimittaja(t)*, Isäntäjulkaisun nimeke*. Isäntäjulkaisun avustavat tekijät. Painos*. Julkaisupaikka*: julkaisija/kustantaja. Sivunumero isäntäjulkaisussa*. Sarjamerkintä. Huomautukset. ISBN/ISSN. Tekijä(t)*. Julkaisuvuosi. Otsikko*. Avustavat tekijät. Kausijulkaisun nimi*, ilmestymisvuosi ja/tai volyymi 2 *: kausijulkaisun numero 2 *. Sivunumero julkaisussa*. Huomautukset. ISSN*. Standardin tunnus. Julkaisuvuosi. Standardin nimi. Standardin valmistelemisesta vastaava toimialayhteisö. Painos. Julkaisupaikka: Julkaisija. Sivumäärä. Huomautukset. Kirjainlyhenne 4 voimaanastumisajankohta/järjestysnumero. Säädöksen koko nimi. (Esim. L /86. Ympäristönsuojelulaki.) TAI Säädöksen vakiintunut nimilyhenne, joka selitetään viittaamalla säädöksen varsinaisiin viitetietoihin. (Esim. YSL = L /86. Ympäristönsuojelulaki. Direktiivit: Vuosiluku/direktiivin numero/direktiivin säätäneen yhteisön kirjainlyhenne. Direktiivin nimi. Sen virallisen lehden tiedot, jossa direktiivi on julkaistu. (Esim. 2003/87/EY. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä. EYVL N:o 275, )

20 Liite II, 2 Opinnäytteet Julkaisemattomat lähteet 5 Haastattelut Esitelmät Sähköiset dokumentit Tekijä. Vuosiluku. Otsikko. Opinnäytteen tyyppi. Oppilaitoksen nimi, osasto/laitos/koulutusohjelma. Julkaisupaikka. Laajuus (sivunumerot). Huomautukset. Tekijä(t). Vuosiluku. Otsikko. Avustavat tekijät. Laajuus. Huomautukset. Henkilön nimi. Vuosiluku. Henkilön oppiarvo; tehtävänimike, edustettavan organisaation nimi. Tapahtumapaikka (=paikkakunta). Tilaisuuden luonne (=puhelinhaastattelu, lehdistötilaisuus tms.) ajankohta. Huomautukset. Esitelmän pitäjä(t). Vuosiluku. Esitelmän otsikko. Tilaisuuden nimi, paikka ajankohta. Tilaisuuden järjestäjä. (Huomautukset.) Katso ohjeet sähköisiin dokumentteihin viittaamisesta standardista SFS 5831 tai LTY:n kirjaston www sivuilta. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat standardien mukaan pakollisia, mutta jos tieto ei käy julkaisusta ilmi, voi tiedon jättää merkitsemättä. Vapaaehtoisesti merkittävät tiedot joko ilmoitetaan tai jätetään pois systemaattisesti kaikkien teosten kohdalla. Julkaisun painos merkitään vain, jos painoksia on useita. (Nykänen 2002, 86-87) 1 Teoksen sarjamerkintä tarkoittaa julkaisusarjan nimeä ja teoksen numeroa tässä sarjassa (Nykänen 2002, 80). Esim. VTT Tutkimuksia Lehtiartikkelin volyymi tarkoittaa sen vuosikertaa, numero lehden numeroa kyseisessä vuosikerrassa (Nykänen 2002, 89). 3 Säädöksiä ei välttämättä tarvitse kirjata lainkaan lähdeluetteloon, koska tekstiviite yksilöi lähteen riittävän tarkasti (Nykänen 2002, 95). 4 Kirjainlyhenteet: A = asetus, L = laki, VNp = valtioneuvoston päätös, VNa = valtioneuvoston asetus 5 Julkaisemattomia lähteitä voivat olla esimerkiksi luentomonisteet tai organisaation sisäiset muistiot (Nykänen 2002, 96)

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen)

(Kirjoittajatiedot lisätään hyväksyttyyn artikkeliin, ei arvioitavaksi lähetettävään käsikirjoitukseen) HOITOTIEDE-LEHTI Artikkelin mallipohja ja kirjoitusohjeet (Päivitetty 6.1.2016) Yleiset artikkelin asetukset ja ohjeet: Käsikirjoituksen pituus: korkeintaan 4000 sanaa sisältäen tiivistelmän, tekstisivut,

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1

Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Ensin: kirjaudu kurssikansioon ja siirry siellä Luennot kansion Tutkielman perusrakenne ( ) sivulle. 3.11.2015 FYSA291 luentokalvosarja 7 1 Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön.

Työn osat 5-9 muodostavat varsinaisen sisällön. 5 Projektityö onkin hyvä suunnitella siten, että työ on mielekkäästi jaettavissa osiin kandidaatintöiden kirjoittamista ajatellen. Projektityön yhteydessä tehtävien kandidaatintöiden arvostelua ja muotoseikkoja

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE

WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Maarit Vesapuisto WORD-MALLINEIDEN (TEMPLATE) KÄYTTÖOHJE Sivumäärä: 12 Vaasassa 25.08.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. Kirjallisen raportin

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE

OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE OHJEITA HARJOITUSAINEIDEN KIRJOITTAJILLE Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta 2004 Raija Lehtinen raija.lehtinen@helsinki.fi Anu Lahtinen anu.lahtinen@helsinki.fi 1 SISÄLLYS Ohjeiden käyttäjille

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

OPINNÄYTEOHJEET Vararehtori hyväksynyt 9.6.2010, voimassa 1.8.2010 alkaen, päivitetty 16.6.2014

OPINNÄYTEOHJEET Vararehtori hyväksynyt 9.6.2010, voimassa 1.8.2010 alkaen, päivitetty 16.6.2014 1 OPINNÄYTEOHJEET Vararehtori hyväksynyt 9.6.2010, voimassa 1.8.2010 alkaen, päivitetty 16.6.2014 Johdanto Ohje on tarkoitettu pääosin sovellettavaksi kaikissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylempien

Lisätiedot

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle

Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle No. Kirjoitusohje Oped-Exo - ejulkaisulle projektiassistentti Reima Kallinen Oped-Exo hanke Julkaistu 08.11.2004 (Muokattu 16.11.2004) Kallinen, R. Kirjoitusohje Oped-Exo-julkaisulle Julkaistu 08.11.2004

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Pääotsikko Alaotsikko Mahdollisen taustaprojektin nimi Tekijä(t) Koulutusohjelman opinnäytetyö Suuntautumisvaihtoehto Insinööri(AMK) KEMI 201x Sukunimi Etunimi Opinnäytetyö

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet

Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet 1 Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan kirjallisten töiden ulkoasun ja lähteiden merkitsemisen ohjeet Tämä yleinen ohje on tehty käytettäväksi Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintojen

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * HUOM!

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016

SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 SOSIAALIPEDAGOGINEN AIKAKAUSKIRJA Vuosikirja 2016 Ohjeita kirjoittajalle Tervetuloa mukaan tekemään vuosittain julkaistavaa Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa! Toivomme, että tutustut näihin ohjeisiin

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli

Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville. Artikkeli Ohjeita AFinLAn vuosikirjaan 2016 kirjoittaville Artikkeli Artikkelin pituus on 15 sivua (n. 4000 5000 sanaa) sisältäen tiivistelmän. Kirjallisuusluettelo ja liitteet eivät sisälly tähän enimmäispituuteen.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä

- Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5, välitys ennen ja jälkeen 0 - Kirjoituksen kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä BUSINESS LAW FORUM 2013 KIRJOITUSOHJEET 1. Kirjoitukset tulee jättää teoksen toimituskunnalle sähköpostitse viimeistään perjantaina 12.4.2013. Käytä mieluiten Word -97 ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Kirjallisuusluettelon laatiminen

Kirjallisuusluettelon laatiminen Kirjallisuusluettelon laatiminen Käsikirjoitusten kirjallisuusluettelot laaditaan huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Yleisiä huomioita seuraavat ohjeet julkaisutyypeittäin. Otsikointi ja sijainti

Lisätiedot

Ohjeita lopputyön tekoon

Ohjeita lopputyön tekoon Päivitetty 1.3.2013 Ohjeita lopputyön tekoon Farmaseuttien lopputyö ja seminaari (LOPS) -opintojaksoon (6 op) sisältyy kirjallinen työ, siihen perustuva seminaariesitelmä sekä oman oppiaineen seminaareihin

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE

RINNAKKAISTALLENNUSOHJE RINNAKKAISTALLENNUSOHJE Syöttölomakkeeseen pääsee osoitteesta: submissions.theseus.fi => Tallenna julkaisu Pakollisten täytettävien kenttien otsikot on lihavoitu ja niiden edessä on punainen tähti * Huom!

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi

Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla. Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Tutkielman kirjoittaminen OpenOffice-teksturilla Sisällysluettelo, viittaukset, numerointi Hannu Lehto Lahden Lyseon lukio 2010 2 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo...3 1.1 Sisällysluettelon luonti...3

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero)

OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta P. Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) OTSIKKO (ESIM. TARKASTELUN KOHTEENA OLEVAN PROSESSI) Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta 477013P Työn tekijät: Nimi (Opiskelijanumero) Nimi (Opiskelijanumero) Johdanto Tähän dokumenttiin kootaan Prosessi-

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN

TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN TEHTÄVÄT LUKION KURSSEIHIN Veijo Fiskaali 2013! 1 KURSSI 1 / UI 1 - HISTORIA Kirjoitusohjeet ja arvostelu Teksti tietokoneella tuotettuna: Riviväli 1,5 Fontti: Times New Roman Fonttikoot: " Pääotsikko

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje. Sarja

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje. Sarja LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 25.9.2015 Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje Sarja Tutkimussarja on tarkoitettu yliopiston toimialaan kuuluvan tieteellisen työn julkistamiseen.

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Digitointi aloitetaan vuodesta 1860 alkaen. Kirjamuotoiset kirkonkirjat digitoidaan perhelehtiin asti.

Digitointi aloitetaan vuodesta 1860 alkaen. Kirjamuotoiset kirkonkirjat digitoidaan perhelehtiin asti. hankinnan nimeäminen.pdf 1. Digitoitavat kirjatyypit Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän DIGI-järjestelmään tullaan digitoimaan erityyppisiä kirjoja, joiden metatietoja järjestelmään tullaan tallentamaan.

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä)

Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Tiivistelmä, yhteenveto (yhteenveto = kypsyysnäyte, jos työ on muulla kuin koulusivistyskielellä) Kandidaattiseminaari Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen sisällöstä.

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN OHJE. Yleistä diplomityöstä

DIPLOMITYÖN OHJE. Yleistä diplomityöstä 1 DIPLOMITYÖN OHJE Yleistä diplomityöstä Diplomityö tehdään pääaineeseen liittyvästä aiheesta, josta se opettaja, jonka alaan aihe kuuluu, ja opiskelija keskenään sopivat. Perustellusta syystä koulutusneuvosto

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Työ tehdään pääsääntöisesti kolmen hengen ryhmissä A) toimeksiantona yritykseen tai B) kirjallisuus- / teorialähtöisenä tutkimuksena

Työ tehdään pääsääntöisesti kolmen hengen ryhmissä A) toimeksiantona yritykseen tai B) kirjallisuus- / teorialähtöisenä tutkimuksena LTY / Teknistaloudellinen tiedekunta / Tuotantotalouden osasto 1 (5) Sisältö: 1 TYÖVAIHEET...1 1.1 Työn aloitus...1 1.2 Väliraportointi (Vapaaehtoinen)...2 1.3 Loppuraportti...2 1.4 Seminaaritilaisuudet

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

1. Algoritmi 1.1 Sisällys Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. Muuttujat ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI

AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI AKATEEMISEN OSAAMISEN DOKUMENTOINTI Tiina Kosunen tiina.kosunen@helsinki.fi Sisältö Portfolio??? Portfolion kaksi roolia Yliopistoportfolion rakenne ja sisältö Portfolio CV Hyvä / huono / turha portfolio

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIOHJE

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIOHJE SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Savonia Business OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTIOHJE Petri Jääskeläinen Tarja Paukkeri Lokakuu 2006 SISÄLLYS 1 RAPORTIN RAKENNE... 3 2 RAPORTIN ULKOASU... 5 3 TIIVISTELMÄ... 6 4 TAULUKOT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI

SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI Word 2013 Sisällysluettelo, kuvien ja taulukoiden numerointi SISÄLLYSLUETTELO, KUVIEN JA TAULUKOIDEN AUTOMAATTINEN NUMEROINTI SISÄLLYSLUETTELO... 1 Otsikoiden merkitseminen... 1 Ylä- ja alatunnisteet:

Lisätiedot

Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä saatavuustiedot. Elementit on määritelty sanastossa.

Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä saatavuustiedot. Elementit on määritelty sanastossa. TÄMÄ ON LUONNOS: KYSY JA KOMMENTOI! 8. JULKAISUN TUNNISTEEN JA SAATAVUUSTIETOJEN ALUE Johdantohuomautus Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä

Lisätiedot

Argumentointi, väitteiden perusteleminen ja vakuuttavuus

Argumentointi, väitteiden perusteleminen ja vakuuttavuus KUINKA KIRJOITAN TIETEELLISTÄ TEKSTIÄ? Johdatus tietoliikennetekniikan opiskeluun 7.10.2004 Petra Korhonen / Kielikeskus 1. TIETEELLISEN TEKSTIN SALAT Moni opintojaan aloitteleva ei kompastu oikeakielisyysviidakkoon

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä

etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä Sisällys 1. Algoritmi Algoritmin määritelmä. Aiheen pariin johdatteleva esimerkki. ja operaatiot (sijoitus, aritmetiikka ja vertailu). Algoritmista ohjelmaksi. 1.1 1.2 Algoritmin määritelmä Ohjelmointi

Lisätiedot

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori

Word ohje Word2010. Jari Laru, yliopisto-opettaja. Asko Pekkarinen, lehtori Word ohje Word2010 Jari Laru, yliopisto-opettaja Asko Pekkarinen, lehtori Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto, 2012 Sisällys Sivuasetukset... 1 Marginaalit... 1 Osion luominen sisällysluetteloa

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET

Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET Teknillinen tiedekunta TEKNILLISEN TIEDEKUNNAN YLEISET KIRJOITUSOHJEET päivitetty syyskuu 2010 1 Ohjeiden käyttö ja tarkoitus Opinnäytetöiden kirjoittamista varten on Vaasan yliopiston teknillisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

2 Tarjouskilpailujen haku

2 Tarjouskilpailujen haku 2 Tarjouskilpailujen haku Tarjouskilpailuja voi hakea seuraavilla hakukriteereillä: neuvoston viite (esimerkiksi: UCA 140/07) tarjouskilpailun kohteen kuvaus (esimerkiksi: puhelininfrastruktuuri) EU:n

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN

LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN LÄHDEVIITTEET JA NIIDEN LAATIMINEN 23.10.2015 Sari Dhima Lähdevii>eiden laadinta Lähdevii>eiden merkinnät vaihtelevat eri Ceteenalojen, julkaisusarjojen ja aikakauskirjojen välillä. Tärkeintä on käy>ää

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN OHJEET (Otsikko lihavoituna)

OPINNÄYTETYÖN KIRJOITTAMISEN OHJEET (Otsikko lihavoituna) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö/Kandidaatintyö/Opintojakson Käyttöjärjestelmät seminaarityö (Työn tyyppi tähän) Brian Kottarainen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö 2013 Kasvatustieteellisen esseen kirjoittaminen Esseetä voidaan käyttää opintojakson suorittamiseen joko vaihtoehtoisena tai ainoana suoritustapana. Opintojakson

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Esseeohje Tarkoitus Rakenne

Esseeohje Tarkoitus Rakenne Teologinen tiedekunta 24.10.2017 Yleiset esseeohjeet 2017 Opettaja tarkentaa tarvittaessa esim. kirjallisuutta ja mahdollisia lähteitä koskevaa ohjeistusta Esseeohje Tarkoitus Akateeminen essee on tieteellisen

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot