Oppimistehtävän kirjallinen raportointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimistehtävän kirjallinen raportointi"

Transkriptio

1 Ohje Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Laurea Leppävaara Puhelin (09) Y-tunnus Vanha maantie 9, Espoo Faksi (09) Kotipaikka Vantaa

2 Ohje Sisällys 1 Kirjallinen oppimistehtävä Raportti Rakenne Tekstiviitteet ja lähdeluettelo Ulkoasu Ohjeita oppimistehtävän laatijalle Tutkimusraportti eli opinnäytetyö Tutkielmaessee Kokous-/neuvottelukutsu Kokouspöytäkirja Neuvottelumuistio Tiedote Referaatti Lähteet Liitteet Liite 1 Nimiösivun malli Liite 2 Kokouskutsun malli Liite 3 Neuvottelukutsun malli Liite 4 Pöytäkirjan malli Liite 5 Neuvottelumuistion malli Liite 6 Tiedotteen malli... 19

3 Ohje 3 (3) ( Kirjallinen oppimistehtävä 1.1 Raportti Ammattikorkeakouluopiskelun tavoitteisiin kuuluu, että opiskelija harjaantuu opiskelunsa aikana esittämään tietoa kirjallisissa esityksissään yhteisön edellyttämällä tavalla. Näitä viestintätaitoja opiskelija harjoittelee laatiessaan esimerkiksi opintoihinsa liittyviä raportteja, muistioita, luentopäiväkirjoja, artikkeleita, selosteita, tiedotteita, esseitä, referaatteja, seminaariesitelmiä tai tutkielmia. Näillä tekstilajeilla on toki selviä eroja mutta myös monia yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi tutkielmasta saadaan supistamalla ja ehkä joitakin aineksia lisäämällä artikkeli, josta taas voidaan laatia referaatti tai seloste. Essee-nimitystäkin voidaan käyttää monenlaisista kirjallisista tuotoksista. Esimerkiksi subjektiivinen essee on melko vapaasti muistikuviin tai tunteeseen perustuva kirjoitelma, jossa lähteiden tarkka merkintä ei aina ole tarpeen. Tutkielmaessee puolestaan käsittelee aihetta objektiivisesti ja muistuttaa tieteellistä tutkielmaa. Tutkielmaesseeseen voidaan toisin kuin tavalliseen tutkielmaan ottaa asiatietojen lomaan hyvinkin henkilökohtaista aineistoa ja mielipiteitä. Myös raportteja on monenlaisia. Yleensä perusraportilla tarkoitetaan selvitystä, tilannekatsausta tai laajahkoa tutkimusaineiston esittelyä toimenpidesuosituksineen. Raportin laajuus voi vaihdella yhdestä sivusta useisiin satoihin sivuihin. (Alajärvi, Herno, Koskinen & Yrttiaho 1995, 211.) Opintojen loppuvaiheessa opiskelijan laatima opinnäytetyökin on raportti, jossa opiskelija osoittaa perusteellisesti hallitsevansa jonkin opiskeltavaan aihealueeseen liittyvän yksityiskohdan. Raportin päätavoite on välittää uutta tietoa lukijalleen (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2002, 278). Sillä osoitetaan, että annettu tehtävä on suoritettu, ja kerrotaan, miten toteutus onnistui. Toisaalta laatijan tehtävänä saattaa olla menettelytapaohjeiden ja ratkaisuehdotusten antaminen vastaisten tilanteiden varalle. (Kylänpää & Piirainen 1999, 127.) Raportin avulla tieto kulkee täsmällisesti sitä tarvitseville: yrityksissä työntekijöiltä esimiehille tai päinvastoin; yrityksen ulkopuolelle raportteja kirjoitetaan esimerkiksi osakkaille, luotonantajille, lehdistölle tai eri järjestöille (Alajärvi ym. 1995, 211). Koulutuksen aikana opiskelija kirjoittaa raportteja opettajille, ohjaajille tai opiskelutovereilleen esimerkiksi messu- tai tutustumiskäynneistä, yritysvierailuista, toimeksiannoista, työelämäprojekteista, haastatteluista, kokeiluista, tutkimuksista tai erilaisista aiheista kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisen raportin on oltava - helppolukuinen ja helposti silmäiltävä - tiivis, johdonmukainen, olennaiseen keskittyvä ja kattava Rakenne Raportin laatija saa yleensä tarkat ohjeet siitä, mitä seikkoja raportissa pitää käsitellä. Ellei tarkkoja ohjeita tai malleja ole, kirjoittaja voi noudattaa esimerkiksi seuraavaa rakennekuvausta: Alkutilanteen esittely - tapahtuman nimi, aika, paikka, tehtävä, toimeksianto

4 Ohje 4 (4) ( osallistujat, kohderyhmä, järjestäjät - taustaa, suunnitelma, mahdollinen kyselylomake Toteutusvaihe - aika-, tärkeys-, vaihe- tai muu sopiva järjestys - suunnitelman noudattaminen, esitietojen riittävyys/oikeus - mahdolliset muutokset ja niiden syyt - tulokset ja havainnot kohta kohdalta Raportointi Tekstiviitteet ja lähdeluettelo - onnistuminen ja hyöty - tulosten odotuksenmukaisuus, yllätyksellisyys - muita arvioita ja huomioita - mahdolliset toimenpide-ehdotukset (Kylänpää 2003, 59.) Raportin kirjoittajan on aina ilmoitettava tietolähteensä, olipa tieto peräisin painetusta aineistosta, sähköisestä lähteestä, haastattelusta tai kyselystä. Vain kirjoittajan oma tieto ja yleinen tieto jäävät ilman lähdemerkintää. Lähdetiedot annetaan niin tarkasti, että lukija voi niiden perusteella etsiä saman lähteen käsiinsä. Käytetyt lähteet ilmaistaan sekä itse tekstissä tekstiviitteenä että lähdeluettelossa tekstin lopussa. (Lähde esiin 2004.) Laurean oppimistehtävissä käytetään lähdeviitteiden merkinnässä ns. Harvardin järjestelmää, jonka mukaan lähdeviite merkitään tekstiviitteenä sulkeisiin lainatun tiedon jälkeen. Kirjallisen lähteen tekstiviitteeksi merkitään tällöin tekijän/tekijöiden sukunimi/sukunimet, julkaisun tms. painovuosi sekä mahdollinen sivu / mahdolliset sivut: Esimerkki 1 Sivunumeroiden merkitseminen tekstiviitteisiin ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista, esimerkiksi kun viitataan kokonaisiin tutkimuksiin eikä millekään erityiselle sivulle (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 320). Esimerkki 2 Sivunumeroiden merkitseminen tekstiviitteisiin ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista, esimerkiksi kun viitataan kokonaisiin tutkimuksiin eikä millekään erityiselle sivulle. Lukijan on kuitenkin aina voitava paikantaa sivut, joilta tieto on peräisin. Myös toisilta saatuihin kuvioihin ja taulukoihin on merkittävä sivun tarkkuudella, mistä ne ovat peräisin. (Hirsjärvi ym. 2003, 320.) Jos tekstiviite koskee vain yhtä virkettä (esimerkki 1), viite merkitään sulkeisiin ennen loppupistettä. Jos lähdeteoksen tietoja on hyödynnetty useammassa kuin yhdessä virkkeessä (esimerkki 2), viite merkitään edellisen virkkeen loppupisteen jälkeen ikään kuin omaksi virkkeekseen, jolloin viitteen piste sijoitetaan sulkeiden sisään.

5 Ohje 5 (5) ( Lähdettä käytettäessä tieto referoidaan alkuperäisestä lähteestä kirjoittajan omin sanoin (esimerkki 3). Jos lähteen sanoja lainataan sanatarkasti, käytetään lainausmerkkejä (esimerkki 4). Esimerkki 3 Esimerkki 4 Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara esittelevät teoksessaan Tutki ja kirjoita (2003, ) useita erilaisia tekstiviitteiden merkintätapoja. Aiempaa tutkimustietoa voidaan tuoda tekstiin joko suorina tai epäsuorina lainauksina. He esittelevät - -. Hirsjärven ym. mukaan "kokemattomat kirjoittajat tyytyvät usein muuttamaan tekstistä vain muutaman sanan ja jättämään jotakin pois arkuuttaan tai pelosta, että tieto vääristyy" (2003, 326). Jos tekijöitä on kaksi, mainitaan tekstiviitteessä molemmat tekijät ja nimien välissä käytetään &-merkkiä (esimerkki 5). Jos tekijöitä on kolme tai useampia, mainitaan ensimmäisellä kerralla kaikki tekijät, vuosi ja sivu/sivut ja kahden viimeisen tekijän välissä käytetään &-merkkiä. Seuraavilla kerroilla mainitaan vain ensimmäinen tekijä sekä ym.-lyhenne, vuosi ja sivu/sivut (esimerkki 6). Esimerkki 5 Esimerkki (Ekholm & Heinisuo 1997, 45.) (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 365.) (Hirsjärvi ym. 2003, 369.) Sähköiset lähteet merkitään periaatteessa samalla tavalla kuin kirjallisetkin lähteet. Jos dokumentin tekijä on mainittu, tekstiviitteeseen tulee hänen sukunimensä ja dokumentin laadintavuosi. Ellei tekijää ole mainittu, mutta dokumentilla on jokin nimi, merkitään tekstiviitteeseen tämä nimi ja laadintavuosi. Ellei dokumentissa ole mainittu laatijan nimeä eikä dokumentin nimeä, merkitään viitteeseen päävastuullisena tekijänä olevan yhteisön nimi ja vuosi tai ylläpidosta vastaavan organisaation nimi ja vuosi (esimerkiksi vuosikertomukset, komiteanmietinnöt, tutkimusryhmien raportit). Tarkka Internet-osoite ilmoitetaan vain lähdeluettelossa, sitä ei koskaan merkitä tekstiviitteeseen. Pääasia on, että lukija tietää, mistä tieto on peräisin, ja että hän pystyy lähteistä löytämään tarkat tiedot dokumentista. Tekstiviitteissä olevat lähteet kootaan raportin lopussa olevaan tekijän mukaiseen aakkoselliseen lähdeluetteloon. Oppimistehtävissä lähteisiin kootaan vain ne lähteet, jotka on mainittu tekstissä, ei esimerkiksi kirjallisuutta. Tämän ohjeen lähteet on merkitty siten kuin lähteet merkitään Laurean oppimistehtävissä. Seuraavassa on esimerkkejä lähdeluetteloon merkittävistä tiedoista: Kirjat ja vastaavat painetut julkaisut kirjoittaja/t tai toimittaja/t (sukunimi, etunimen alkukirjain) julkaisuvuosi teoksen nimi (osa, julkaisusarjan nimi ja numero)

6 Ohje 6 (6) ( suomentaja painos (jos on useita; 1. painosta ei merkitä) julkaisijan kotipaikka (sen jälkeen kaksoispiste ennen julkaisijaa) julkaisija (ei mainita yhtiömuotoa) Artikkelit Aho, H Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. 3. painos. Porvoo: WSOY. Ammattikorkeakouluasetus 352/2003. Eerola, E. & Mauranen, A. (toim.) Akateeminen kirjoittaminen tänään ja huomenna. Helsinki: Yliopistopaino. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 13., osin uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Keskon vuosikertomus Helsinki: Spokesman. Kielikello 3/2007. Kielenhuollon tiedotuslehti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Laki ammattikorkeakouluopinnoista /255. Naisten tutkijanuran ongelmat ja esteet. Komiteanmietintö 1982:33. Helsinki: Opetusministeriö. Opas taiteen maailmaan. Länsimainen taide varhaisrenessanssista nykypäivään Suomentaja Berg, M. 3. painos. Porvoo: WSOY. SFS Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot. 8. painos. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. kirjoittaja (sukunimi, etunimen alkukirjain, jos on tiedossa) julkaisuvuosi artikkelin nimi (aakkostetaan artikkelin nimellä, ellei kirjoittajaa ole mainittu) julkaisu (lehti tai eri kirjoittajien artikkeleista koostuva teos) julkaisun numero artikkelin sivut julkaisussa Maamies, S Mikä on aggressiivi? Kielikello 1/2008, 18. Saarnisto, M Tieteellisen kirjoituksen asiantuntijatarkastus. Teoksessa Fogelberg, P. (toim.) Tutkimusviestinnän opas. Tutkimusten ja selvitysten laatiminen ja julkaiseminen. Helsinki: Valtion painatuskeskus, Varainsiirtovero Taloustaito , 87. Sähköiset lähteet dokumentin kirjoittaja tai sisällöstä/päivityksestä vastaava tekijä/yhteisötekijä dokumentin julkaisuvuosi

7 Ohje 7 (7) ( Ulkoasu dokumentin nimi dokumentin viittaus- tai tulostuspäivä (perään merkitään piste) URL-osoite (loppuun ei merkitä pistettä) Arene Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleiset kompetenssit. Viitattu Hygieniaosaaminen Evira. Tulostettu Kiravuo, T News-etiketti. Viitattu Menetelmäopetuksen tietovaranto Tulostettu Kuopion yliopisto Viitattu Julkaisemattomat lähteet Julkaisemattomat lähteet eritellään omiksi lähteikseen lähdeluettelossa. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi yrityksen sisäinen materiaali, opinnäytetyöt, esitelmät, sähköpostit, videot, äänitteet ja tietokoneohjelmat. Myös haastattelulla saatu tieto merkitään lähdeluetteloon, johon se aakkostetaan haastatellun henkilön sukunimen perusteella. Tässä muutamia esimerkkejä: Ahonen, M Viestintäpäällikön haastattelu Digital Equipment Corporation Oy. Helsinki. Hämevaara, R Opinnäytetyön julkaisu Tulostettu Mäki, A Sähköpostin käyttö oppilaitoksen sisäisessä viestinnässä. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea Leppävaara. Espoo. Opinnäytetyö. Opintojen alusta lähtien on hyvä opetella arvioimaan Internet-aineistojen tasoa ja luotettavuutta lähteinä. Laureassa kaikki kirjalliset oppimistehtävät laaditaan standardoidun vakioasemoinnin mukaisiksi. Tunnistetietoihin kirjoitetaan laatijan nimi, oppilaitoksen nimi ja toimipiste, ryhmätunnus, opiskelijanumero, asiakirjan nimi, päiväys ja tarvittaessa sivunumerot. Kaikkiin kirjallisiin tuotoksiin merkitään aina pääotsikko ja tarvittaessa myös alaotsikot. Laurean opiskelijoiden oppimistehtäviin on laajuudesta riippumatta suositeltavaa liittää aina nimiösivu. Nimiösivulle on tärkeätä merkitä edellä mainittujen tunnistetietojen lisäksi yhteystiedot, opintojakson koodi ja vastaanottavan opettajan nimi. Laajoihin töihin on syytä laatia aina erillisen nimiösivun lisäksi myös sisällysluettelo sekä lähdeluettelo. Tarkemmat ohjeet tekstin ulkoasusta ja asettelusta on Päivi Klimenkon Oppimistehtävän kirjoittaminen opetusmonisteessa (2008).

8 Ohje 8 (8) ( Ohjeita oppimistehtävän laatijalle Seuraavassa on ohjeita, joiden avulla opiskelija voi tarkastaa oppimistehtävänsä ennen sen palauttamista opettajalle. - Noudata toimeksiantoa ja ohjetta. - Selvitä itsellesi oppimistehtävän toimeksianto: kenelle, mitä ja mihin tarkoitukseen teet työn. - Pyri ymmärrettävyyteen. - Käytä hyvää yleiskieltä ja lukijoittesi ymmärtämiä ilmauksia. - Ole täsmällinen. - Kerro henkilöistä myös titteli ja tehtävät sekä mahdollisesti koulutus, työkokemus ja asema yrityksessä. Käytä täsmällisiä ilmauksia. - Keskity olennaiseen. - Kirjoita vain oleelliset asiat ja riittävät perustelut. Viimeistele työsi siten, että siitä voi helposti poimia yksityiskohdat ja että se houkuttelee lukemaan. Korosta oleellisia asioita lihavoimalla, otsikoimalla, luetteloimalla tai käyttämällä erilaisia kuvia ja kuvaajia. - Viimeistele tekstisi. 1.2 Tutkimusraportti eli opinnäytetyö 1.3 Tutkielmaessee - Viimeistele raporttisi sisältö ja rakenne vastaamaan tehtävänantoa ja lukijoiden tarpeita. Tarkista oikeakielisyys. (Kylänpää & Piirainen 1999, 130.) Hyvänä oikeakielisyysoppaana voit käyttää myös Kielikello-lehteä. Opiskelijan vaativin raportoinnin muoto on opinnäytetyön kirjoittaminen. Opinnäytetyön kielen on oltava ehdottoman täsmällistä. Tarkkuus syntyy tietolähteiden merkitsemisestä ja esitettyjen väitteiden perustelemisesta. Kielen tulee olla sidosteista, selkeää ja johdonmukaista: ammattitermit ja käsitteet selitetään tekstissä. Opiskelun alkuvaiheissa laadittavat pienoistutkielmat ovat usein tutkielmaesseetehtäviä. Näiden tarkoituksena on osoittaa, että opiskelija hallitsee sisällöllisesti ja kielellisesti sen asiakokonaisuuden, josta hän kirjoitelmansa laati. Tutkielmaessee on sovitusta aiheesta laadittu pohdiskeleva, persoonallinen kirjoitelma. Siinä käytetään lähdeaineistoa, mutta kirjoittajalla on oltava myös omakohtaista sanottavaa. Lähdeaineiston ajatuksia ja väitteitä voidaan problematisoida, argumentoida, analysoida, vertailla, arvioida ja pohdiskella. Pelkkä lähdeteosten tietojen toistaminen ei siis ole tutkielmaessee. Tutkielmaessee on tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisiä tekstejä vapaampi. Yleensä se kuitenkin alkaa johdannolla, jossa kirjoittaja taustoittaa asian käsittelyn ja rajaa aiheen. Sen jälkeen on varsinainen käsittelyosa, joka voi koostua useista luvuista. Lopuksi tekstissä on lopetusosa, jossa kirjoittaja pohdiskelee keskeisiä päätelmiään.

9 Ohje 9 (9) ( Kokous-/neuvottelukutsu 1.5 Kokouspöytäkirja Tutkielmaesseen on oltava johdonmukainen ja selkeä. Siinä käytetään aina täydellisiä virkkeitä. Tärkeää on, että asiat käsitellään aiheittain, ei esimerkiksi lähdeteksteittäin. Tyypillistä on ongelmakeskeinen lähestymistapa. Tutkielmaesseellä ei ole olemassa määrämittaa: Yleensä opintojakson ohjaaja kertoo, minkä mittainen esseen tulee olla. Esseen pituus vaihtelee yleensä 4-15 sivua. Virallisen kokouksen kutsun lähettämisestä on määräykset yhteisön säännöissä. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, näitä määräyksiä tulee noudattaa. Kokouskutsun sisältö on seuraava: - yhteisön nimi - kutsuja - kutsun päiväys - kokouksen laatu asiakirjan otsikoksi - kokouksen aika - kokouksen paikka - esityslista joko kokonaan tai osittain. Kokouskutsuihin kirjoitetaan nykyisin esityslista kokonaan aina kokouksen alkutoimista lopettamispykälään. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 258.) Kokouskutsun malli on liitteenä 2. Neuvottelukutsun sisältö vaihtelee sen mukaan, millaisesta neuvottelusta on kysymys. Myös kutsun muodollisuus ja virallisuuden aste vaihtelee tilanteen mukaan. Neuvottelukutsussa esitetään seuraavat tiedot: - kutsuva yritys ja kutsun lähettäjä - kutsun päiväys - neuvottelun laatu - neuvottelun aika - neuvottelun paikka - neuvotteluun osallistujat - käsiteltävät asiat (asialista). (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 246.) Neuvottelukutsun malli on liitteenä 3. Kokouksen päätökset tallennetaan pöytäkirjaan. Pöytäkirja on sekä yhdistyslain että osakeyhtiölain vaatima asiakirja, jolla on juridinen merkitys. Pöytäkirjan laatii kokouksen sihteeri ja sen tulee vastata täsmällisesti kokouksen kulkua. Yleinen tapa on, että kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan ja allekirjoittavat sen, jos se on heidän mielestään kokouksen kulun mukainen. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 267.) Pöytäkirjan malli on liitteenä 4.

10 Ohje 10 (10) ( Neuvottelumuistio 1.7 Tiedote 1.8 Referaatti Neuvottelumuistioita käytetään pöytäkirjan asemesta, kun tahdotaan kirjoittaa neuvottelun tai palaverin päätökset muistiin. Opiskelussa muistioita kirjoitetaan esimerkiksi hankkeisiin liittyvistä neuvotteluista. Muistio on tiivis selostus neuvottelun keskeisistä tapahtumista. Tarkoitus on, että sellainenkin, joka ei ole ollut läsnä tilaisuudessa, pystyy muistiosta saamaan selville sen keskeisen sisällön. Muistion malli on liitteenä 5. Tiedottamisella on tärkeä tehtävä yrityksessä tai muussa organisaatiossa. Suomen Tiedottajien Liitto (STiL) käyttää tiedottamisen sijasta termiä yhteisöviestintä korostaakseen tiedotustoiminnan laaja-alaisuutta. Yhteisöviestinnän tärkeimmät keinot ovat STiLin mukaan ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen, yhteystoiminta, suhdetoiminta, mainonta, sponsorointi, yhteisökuvan rakentaminen sekä viestinnän tutkimus ja mittaus. Yhteisöviestinnän tehtävät ovat STiLin mukaan viestintä, luotaus ja arviointi. Tiedotetta laadittaessa tulee ottaa huomioon tekstin tavoite. Tavoite voi olla hyvin moninainen, esimerkiksi tiedon jakaminen, suhteiden ylläpito, muutoksesta ilmoittaminen tai jonkin asian kieltäminen. Tiedotteen sisältöä suunniteltaessa on hyvä muistaa seuraava kysymyslista: - ketä tiedote koskee ja mikä on tiedotteen asia (mitä, missä, milloin) - miten tiedotteen asiaan pitää suhtautua tai miten pitää toimia - milloin tai mihin mennessä on toimittava - miksi on toimittava - keneltä saa lisätietoja ja kuka tiedotteen lähettää. Tiedote alkaa yleensä aina sillä, minkä laatija on hahmottanut tärkeimmäksi asiaksi. Vähemmän tärkeät asiat sijoitetaan tekstin loppuun. Tiedotteen malli on liitteenä 6. Referaatti eli lyhennelmä on toisen tekstistä tai suullisesta esityksestä tehty itsenäinen selostus. Kirjoittaja ei saa muuttaa alkuperäisen tekstin ajatusta eikä lisätä referaattiin omia mielipiteitään. Referaatin kirjoittaja selostaa alkuperäisen tekstin keskeisen sisällön. Pelkkä sieltä täältä otettujen lauseiden luettelo ei muodosta lyhennelmää. Lyhennelmässä on oltava selostava ote: alkuperäisen tekstin yksityiskohtia karsitaan, mutta alkuperäistä ajatusta ei saa muuttaa. Referaatin teksti on sidosteista eli kappaleen uusi virke viittaa edelliseen virkkeeseen (Digitaalisen viestin käsittely ja muokkaaminen on helppoa. Kuka tahansa saattaa muokata jo nyt valokuvan siten, että ) Selostavat lauseet (Kirjoittaja painottaa Artikkelin mukaan ) mahdollistavat sen, että referaatin jäsentely voi olla toinen kuin alkutekstin. Referaatissa käytetään kokonaisia virkkeitä. Kirjoittaja voi lisätä tekstiin väliotsikoita. Referaatti on aina alkuperäistä tekstiä lyhyempi. Lyhennelmän käyttötarkoitus ratkaisee pituuden. Ammattikorkeakoulun opinnoissa tyypillinen referaatin pituus on yhdestä kolmeen sivua. Lisäksi tutkimusraportit ja esseet sisältävät osia, joihin on

11 Ohje 11 (11) ( referoitu kirjallisia ja muita lähteitä. Mitä lyhyempi referaatti on, sitä vaativampaa on sen kirjoittaminen. Referaattitekstiin merkitään tekstiviitteet, joilla ilmaistaan tekstin alkuperä. Viitteet merkitään Oppimistehtävän kirjallinen raportointi -ohjeen (2008) mukaisesti. Referaatissa teksti alkaa sarkaimesta C2 ja rivivälinä on 1. Myös tutkimustyyppinen kirjoittaminen siten, että teksti alkaa sarkaimesta C1 ja rivivälinä on 1,5, on mahdollinen. Referaatin laatija voi allekirjoittaa referaattinsa. Lähteeksi merkitään alkuperäisen kirjallisen tai suullisen esityksen lähdetiedot Oppimistehtävän kirjallinen raportointi -ohjeen (2008) mukaisesti.

12 Ohje 12 (12) ( Lähteet Alajärvi, K., Herno, L., Koskinen, H. & Yrttiaho, L Työelämän viestintä. Porvoo: WSOY. Heinisuo, R. & Ekholm, K Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 3. painos. Helsinki: Kirjayhtymä. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita painos. Helsinki: Tammi. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita painos. Helsinki: Tammi. Iisa, K., Kankaanpää, S. & Piehl, A Tekstintekijän käsikirja. Espoo: Wellprint. Internet-aineiston arviointikriteerejä Tampereen yliopiston kirjasto. Viitattu Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki: Edita. Klimenko, P Oppimistehtävän kirjoittaminen. Word ohjemoniste. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea Leppävaara. Espoo. Kortetjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M-L. & Ollikainen, M Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita. Kylänpää, E Viestintätilanteet. Oppi- ja harjoituskirja. Jyväskylä: Mac Laser. Kylänpää, E. & Piirainen, E Liike-elämän kirjallinen viestintä. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus. Lähde esiin Opetushallitus. Tulostettu

13 Opiskelijan nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Toimipiste Toteutus Opiskelijanumero Liitteet Liite 1 Nimiösivun malli Asiakirjantyyppi (raportti, essee, muistio) Opintojakson koodi / Opettajan sukunimi Päiväys Pääotsikko (oppimistehtävän nimi riville 18, fontti Trebuchet MS 14-20, lihavoitu) 13 (13) Liite 1.

14 Espoon Yrittäjät ry. Kokouskutsu 2/200X Leena Koski Liite 2 Kokouskutsun malli Hallituksen kokous Aika ma klo Paikka Käsiteltävät asiat X ravintola Ruusutorppa, Valtakatu 5 A 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen 5 Ilmoitusasiat 6 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssin järjestäminen 7 Osallistuminen Espoo osaa messutapahtumaan 8 Muut asiat 9 Kokouksen päättäminen Leena Koski puheenjohtaja 14 (14) Liite 2 Espoon Yrittäjät ry. Puhelin tsto: Y-tunnus: xxxxxxx-x Innopoli 1 Johanna Vuorinen Tekniikantie Espoo

15 Minna Mäki Liite 3 Neuvottelukutsun malli Viestinnän teemapäivän suunnittelupalaveri Aika tiistai X klo Neuvottelukutsu X Paikka Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea Leppävaara, Vanha maantie 9, tila 215 Osallistujat Käsiteltävät asiat Ekblom, Maria Hirvi, Riitta Joki, Tapio Kokkonen, Tiina Mäki, Minna Wester, Matti 1 Edellisen neuvottelun muistio 2 Teemapäivän ajankohdan suunnittelu 3 Teemapäivän ohjelma 4 Teemapäivästä tiedottaminen 5 Seuraavan tapaamisen ajankohta Tervetuloa Minna Mäki sihteeri 15 (15) Liite 3 Laurea Leppävaara Puhelin (09) Y-tunnus Vanha maantie 9, Espoo Faksi (09) Kotipaikka Vantaa

16 (16) Liite 4 Espoon Yrittäjät ry. Pöytäkirja 2/200X 1 (2) Leena Koski Liite 4 Pöytäkirjan malli Hallituksen kokous Aika ma klo Paikka X ravintola Ruusutorppa, Valtakatu 5 A Läsnä Leena Koski puheenjohtaja Antti Alho Liisa Linkola Teppo Terävä Maija Vuori Mari Keto sihteeri 1 Avaus Puheenjohtaja Leena Koski avasi kokouksen. 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen 5 Ilmoitusasiat Kokous todettiin päätösvaltaiseksi (liite 1). 6 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssin järjestäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Linkola ja Teppo Terävä. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 1). Puheenjohtaja ilmoitti, että hallitus tekee syysretken Savonlinnaan Päätettiin, että Espoon yrittäjät ry:n jäsenille järjestetään kokous- ja neuvottelutaidon kurssi Perniön kurssikeskuksessa. Kurssille ilmoittaudutaan kirjallisesti mennessä. Kurssin hinta on osallistujalta 50. Hintaan sisältyy majoitus ja täysihoito. Espoon Yrittäjät ry. Puhelin tsto: Y-tunnus: xxxxxxx-x Innopoli 1 Johanna Vuorinen Tekniikantie Espoo

17 17 (17) Liite 4 Espoon Yrittäjät ry. Pöytäkirja 2/200X 2 (2) Leena Koski X 7 Osallistuminen Espoo osaa messutapahtumaan 8 Muut asiat 9 Kokouksen päättäminen Päätettiin äänin 4 2, että Espoon yrittäjät ry. osallistuu Espoossa järjestettävään Espoo osaa messutapahtumaan. Valittiin toimikunta suunnittelemaan ja toteuttamaan messuosasto. Toimikunnan jäseniksi lupautuivat Antti Alho, Teppo Terävä ja Liisa Linkola. Toimikunta laatii alustavan suunnittelumuistion mennessä. Keskusteltiin Espoon yrittäjät ry:n toimitilan kunnostuksesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Leena Koski puheenjohtaja Mari Keto sihteeri Liite Kokouskutsu Tarkastus Liisa Linkola Teppo Terävä Espoon Yrittäjät ry. Puhelin tsto: Y-tunnus: xxxxxxx-x Innopoli 1 Johanna Vuorinen Tekniikantie Espoo

18 Espoon Yrittäjät ry. Neuvottelumuistio Liite 5 18 (18) Maija Vuori X Liite 5 Neuvottelumuistion malli Kuukausineuvottelu Aika ma klo Paikka ravintola Ruusutorppa, Valtakatu 5 A Läsnä Leena Koski puheenjohtaja Antti Alho Liisa Linkola Teppo Terävä Maija Vuori sihteeri 1 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssin järjestäminen 2 Osallistuminen Espoo osaa messutapahtumaan 3 Seuraava neuvottelu Päätettiin, että yhdistyksemme jäsenille järjestetään kokous- ja neuvottelutaidon kurssi Perniön kurssikeskuksessa. Kurssille ilmoittaudutaan kirjallisesti mennessä. Kurssin hinta on osallistujalta 50. Hintaan sisältyy majoitus ja täysihoito. Päätettiin, että Espoon yrittäjät ry. osallistuu Espoossa järjestettävään messutapahtumaan Nimettiin toimikunta suunnittelemaan näyttelyosastoa. Toimikuntaan valittiin Antti Alho, Teppo Terävä ja Liisa Linkola. Sovittiin, että seuraava kuukausipalaveri pidetään ke klo Laureaammattikorkeakoulun Timo-auditoriossa. Maija Vuori sihteeri Espoon Yrittäjät ry. Puhelin tsto: Y-tunnus: xxxxxxx-x Innopoli 1 Johanna Vuorinen Tekniikantie Espoo

19 Tietoässä Oy Tiedote Liite 6 19 (19) Henkilöstö ry/juha Parikka X Henkilöstö ry:n jäsenet Liite 6 Tiedotteen malli Talviretki messilään Henkilöstö ry järjestää Sinulle ja perheellesi perinteisen talviretken yhtiön lomamajalle Messilään. Lähtö Paluu Tapahtumat su klo 8.00, yhteiskuljetus toimitalomme edestä su klo lähtöpaikkaan Kello Ohjelma 9.00 aamiainen laskettelua, hiihtoa, pulkkailua lounas Messilän majalla hiihtokilpailut Sarjat: naiset miehet lapset 7 km 10 km 2 km hiihtokilpailujen palkintojen jako lähtökahvit Messilän majalla on vuokrattavissa edullisesti välineitä, mutta voit ottaa omatkin välineesi mukaan. Hinta 10,00 aikuiset 5.00 lapset Ilmoittautuminen ma mennessä Juha Parikalle, puh , Olet tervetullut viettämään perheesi kanssa virkistävää ja rentouttavaa ulkoilupäivää. Terveisin Juha Parikka Tietoässä Oy Puh. (09) Y-tunnus: xxxxxxx-x Kauppakatu 22 Faksi (09) Helsinki

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kokoustekniikka Puheenjohtajan ja sihteerin roolit

Kokoustekniikka Puheenjohtajan ja sihteerin roolit Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot - Hallintomenettelytaidot (2424202) 1 op Yliopistonlehtori Heikki Salomaa Kokoustekniikka Puheenjohtajan ja sihteerin roolit MITEN KOKOUS ETENEE? Kokouksen avaus Järjestäytyminen

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli

Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, kevät Teemu Kerola. Referaatti. Valitse tutkielman aihepiiriin sopiva artikkeli Teemu Kerola Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Ryhmä 4, kevät 2010 http://www.cs.helsinki.fi/u/arytkone/tiki/sisalto.html Referaatti Aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen 1 Referaatti

Lisätiedot

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki)

Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Kevät 2017 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Tavoitteet Tiedonhaku

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET

1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET Tutkielman teko-ohjeet, Rautavaaran lukio 2016 1 TUTKIELMAN TEON VAIHEET 1.1 Aiheen valinta 1.2 Tutustuminen Kokoa, mitä tiedät ennestään ( piirrä, kirjoita... ) Listaa ylös kysymyksiä aiheesta Lue aiheesta

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti

Kandidaatintutkielma, ryhmän ohjaus Teemu Kerola. Referaatti Teemu Kerola Kandidaatintutkielma Ryhmä 3, kevät 2013 (Tieteellisen kirjoittamisen kurssi, tiki) Referaatti, aine, tutkielma Kypsyysnäyte Esitelmä Arvostelu Kirjoittaminen Aiheiden valinta 1 Referaatti

Lisätiedot

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä

Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Tiivistelmä ja yleisiä huomioita tekstistä Kesäkandidaattiseminaari 2016 Tekstipaja 27.6.2016 Aalto-yliopisto/TKK, Tiina Airaksinen Tiivistelmä Suppea ja itsenäinen teksti, joka kuvaa olennaisen opinnäytteen

Lisätiedot

Esseeohje Tarkoitus Rakenne

Esseeohje Tarkoitus Rakenne Teologinen tiedekunta 24.10.2017 Yleiset esseeohjeet 2017 Opettaja tarkentaa tarvittaessa esim. kirjallisuutta ja mahdollisia lähteitä koskevaa ohjeistusta Esseeohje Tarkoitus Akateeminen essee on tieteellisen

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta.

Tutkielmaohje. (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Tekstin oikea reuna pitää tasata, ja samalla on käytettävä tavutusta. 1. Tutkielman ulkoasu Tutkielman ulkoasu Tutkielmaohje (tiivistelmä tiedekunnan ohjeista, taloustieteeseen sopeutettuna) Hyvä pistekoko tutkielmassa on 12. Rivivälin tulee olla 1,5. Tekstin oikea reuna

Lisätiedot

Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto

Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto Esittelyaineisto Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto sisältää tehtäviä kirjan kaikista luvuista opetusdioja luvuista 1 5. Tutustu aineistoon

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016 Ylikylässä 20.8.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.25 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika: torstai 1.9.2016 klo 17.38-19.06 Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: pj Minna Bergström

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 23 Nuorisovaltuusto 23.1.2014 AIKA 23.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011

Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet. Tuula Marila Kevät 2011 Tieteellinen kirjoittaminen Lähteet Tuula Marila Kevät 2011 Lähteet Sisältö Lähteiden äärellä 3 5 Viittaustekniikka 6 11 Lähdeluettelon laatiminen 12 21 2 Tutustu kirjallisuuteen 1. Tutustu teoksen sisällysluetteloon.

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 4 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 1.2.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 Aika: 15.4.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kappelin keittiö, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 5/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 5/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 5/2014 Aika: 18.9.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 16/2010 Aika: 2.11.2010 kello 12.00 Paikka: Neuvotteluhuone Saimia, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 109 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 111 2 KOKOUKSEN AVAUS... 111 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 102 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 14.3.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 104 2 KOKOUKSEN AVAUS... 104 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Kalannin kappelineuvosto /7

Kalannin kappelineuvosto /7 Kalannin kappelineuvosto 22.1.2015 1/7 KALANNIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 Aika: To 22.1.2015 klo 18.30 20.00 Paikka: Kalannin seurakuntakoti OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: kappalainen

Lisätiedot

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen

Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen Copyright 2017 Tekijät & Gaudeamus Gaudeamus Oy www.gaudeamus.fi Kansi: Emmi Kyytsönen Kolmas, uudistettu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto

Tutkielman rakenne. Tellervo Korhonen. Tutki Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutkielman rakenne Hjelt-instituutti Kansanterveystieteen osasto Tutki 2 12.3.2014 1 Periaatteet tieteellisessä tekstissä Tieteellä omat traditionsa Esitystavassa Rakenteessa Perusajatus tieteellisen raportin

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Paikka: kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Hermanni Eskoli Petri Puukki Maj-Britt Varpe. Poissa Tytti Hyytiä Timo Räsänen

Paikka: kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Hermanni Eskoli Petri Puukki Maj-Britt Varpe. Poissa Tytti Hyytiä Timo Räsänen Sivu 1 / 6 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika: perjantai 13.5.2016 klo 17.00 18.40 Paikka: kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet:

Lisätiedot

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous

A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous A - Kiltojen Liitto ry:n valtakunnalliset Kevätpäivät ja -kokous 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskus, Silokalliontie 160, Kullaa A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 1. 2.4.2017 Silokallion kurssikeskuksessa

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo.

Paikka: (myös katuosoite) avasi kokouksen klo. 1 (5) VAV Asunnot Oy Pöytäkirja 1 / 20 ASUKASKOKOUS Aika: / 20 klo Paikka: (myös katuosoite) Läsnä: Liite 1, osanottajaluettelo 1. Kokouksen avaus avasi kokouksen klo. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Äänioikeutettuja

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kalannin kappelineuvosto /6

Kalannin kappelineuvosto /6 Kalannin kappelineuvosto 13.2.2014 1/6 KALANNIN KAPPELINEUVOSTO ESITYSLISTA 1/2014 Aika: torstaina 13.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kalannin seurakuntakoti OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: Olli Laivo

Lisätiedot

Paikka: yläsali, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Maj-Britt Varpe. Timo Räsänen Minna Bergström Hermanni Eskoli

Paikka: yläsali, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Maj-Britt Varpe. Timo Räsänen Minna Bergström Hermanni Eskoli Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: torstai 9.2.2017 klo 17:00-18.09 Paikka: yläsali, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: pj jäsenet: kappalainen,

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä Aika: Tiistaina 17.5.2011, klo 16 18 Paikka: JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Viivi Setälä avasi kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla

Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Tutkielman perusrakenne ja kirjoittaminen LaTeXilla Jussi Maunuksela Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 17.3.2017 FYSA291&XYHM004 luentokalvosarja 6 1 Oppimistavoitteet

Lisätiedot

Sofi Oksanen: Puhdistus

Sofi Oksanen: Puhdistus Sofi Oksanen: Puhdistus Oma nimi ja luokka Koulun nimi Työn valmistumispäivämäärä Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kirjailijan esittely 4 3. Lukupäiväkirja 5 4. Teoksen esittely 6 4.1. Juoni, aihe ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Rovaniemellä PÖYTÄKIRJA 1/2012 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Rovaniemellä PÖYTÄKIRJA 1/2012 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Rovaniemellä 23.2.2012 PÖYTÄKIRJA 1/2012 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 18.02 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Karttulan pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (10) Karttulan pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 18:10-20:10 Paikka Karttulan Palvelupiste, hallitushuone Lisätietoja Toiminnanjohtaja Jaana Paananen Leader- toimintaryhmä

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 03/2013 Aika: Tiistai 12.3.2013 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.05. 2.

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Tekstipaja, osa I.

Tekstipaja, osa I. Tekstipaja, osa I jepa.piirainen@aalto.fi Käytännön asioita: Tekstipajat: Kaksi tekstipajaa (omassa ryhmässä, johon olet ilmoittautunut) Molemmat PAKOLLISIA! Kypsyysnäyte: oman tekstin palautus viikon

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 15.11.2016 kello 17.00 17.20 Paikka Läsnä Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere Kokouksessa oli läsnä 6 kassan jäsentä sekä osakkaan edustajana lakimies Kim Pråhl /Tampereen kaupunki. Paikalla

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot