Oppimistehtävän kirjallinen raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimistehtävän kirjallinen raportointi"

Transkriptio

1 Ohje Oppimistehtävän kirjallinen raportointi Laurea Leppävaara Puhelin (09) Y-tunnus Vanha maantie 9, Espoo Faksi (09) Kotipaikka Vantaa

2 Ohje Sisällys 1 Kirjallinen oppimistehtävä Raportti Rakenne Tekstiviitteet ja lähdeluettelo Ulkoasu Ohjeita oppimistehtävän laatijalle Tutkimusraportti eli opinnäytetyö Tutkielmaessee Kokous-/neuvottelukutsu Kokouspöytäkirja Neuvottelumuistio Tiedote Referaatti Lähteet Liitteet Liite 1 Nimiösivun malli Liite 2 Kokouskutsun malli Liite 3 Neuvottelukutsun malli Liite 4 Pöytäkirjan malli Liite 5 Neuvottelumuistion malli Liite 6 Tiedotteen malli... 19

3 Ohje 3 (3) ( Kirjallinen oppimistehtävä 1.1 Raportti Ammattikorkeakouluopiskelun tavoitteisiin kuuluu, että opiskelija harjaantuu opiskelunsa aikana esittämään tietoa kirjallisissa esityksissään yhteisön edellyttämällä tavalla. Näitä viestintätaitoja opiskelija harjoittelee laatiessaan esimerkiksi opintoihinsa liittyviä raportteja, muistioita, luentopäiväkirjoja, artikkeleita, selosteita, tiedotteita, esseitä, referaatteja, seminaariesitelmiä tai tutkielmia. Näillä tekstilajeilla on toki selviä eroja mutta myös monia yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi tutkielmasta saadaan supistamalla ja ehkä joitakin aineksia lisäämällä artikkeli, josta taas voidaan laatia referaatti tai seloste. Essee-nimitystäkin voidaan käyttää monenlaisista kirjallisista tuotoksista. Esimerkiksi subjektiivinen essee on melko vapaasti muistikuviin tai tunteeseen perustuva kirjoitelma, jossa lähteiden tarkka merkintä ei aina ole tarpeen. Tutkielmaessee puolestaan käsittelee aihetta objektiivisesti ja muistuttaa tieteellistä tutkielmaa. Tutkielmaesseeseen voidaan toisin kuin tavalliseen tutkielmaan ottaa asiatietojen lomaan hyvinkin henkilökohtaista aineistoa ja mielipiteitä. Myös raportteja on monenlaisia. Yleensä perusraportilla tarkoitetaan selvitystä, tilannekatsausta tai laajahkoa tutkimusaineiston esittelyä toimenpidesuosituksineen. Raportin laajuus voi vaihdella yhdestä sivusta useisiin satoihin sivuihin. (Alajärvi, Herno, Koskinen & Yrttiaho 1995, 211.) Opintojen loppuvaiheessa opiskelijan laatima opinnäytetyökin on raportti, jossa opiskelija osoittaa perusteellisesti hallitsevansa jonkin opiskeltavaan aihealueeseen liittyvän yksityiskohdan. Raportin päätavoite on välittää uutta tietoa lukijalleen (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2002, 278). Sillä osoitetaan, että annettu tehtävä on suoritettu, ja kerrotaan, miten toteutus onnistui. Toisaalta laatijan tehtävänä saattaa olla menettelytapaohjeiden ja ratkaisuehdotusten antaminen vastaisten tilanteiden varalle. (Kylänpää & Piirainen 1999, 127.) Raportin avulla tieto kulkee täsmällisesti sitä tarvitseville: yrityksissä työntekijöiltä esimiehille tai päinvastoin; yrityksen ulkopuolelle raportteja kirjoitetaan esimerkiksi osakkaille, luotonantajille, lehdistölle tai eri järjestöille (Alajärvi ym. 1995, 211). Koulutuksen aikana opiskelija kirjoittaa raportteja opettajille, ohjaajille tai opiskelutovereilleen esimerkiksi messu- tai tutustumiskäynneistä, yritysvierailuista, toimeksiannoista, työelämäprojekteista, haastatteluista, kokeiluista, tutkimuksista tai erilaisista aiheista kirjallisuuden pohjalta. Kirjallisen raportin on oltava - helppolukuinen ja helposti silmäiltävä - tiivis, johdonmukainen, olennaiseen keskittyvä ja kattava Rakenne Raportin laatija saa yleensä tarkat ohjeet siitä, mitä seikkoja raportissa pitää käsitellä. Ellei tarkkoja ohjeita tai malleja ole, kirjoittaja voi noudattaa esimerkiksi seuraavaa rakennekuvausta: Alkutilanteen esittely - tapahtuman nimi, aika, paikka, tehtävä, toimeksianto

4 Ohje 4 (4) ( osallistujat, kohderyhmä, järjestäjät - taustaa, suunnitelma, mahdollinen kyselylomake Toteutusvaihe - aika-, tärkeys-, vaihe- tai muu sopiva järjestys - suunnitelman noudattaminen, esitietojen riittävyys/oikeus - mahdolliset muutokset ja niiden syyt - tulokset ja havainnot kohta kohdalta Raportointi Tekstiviitteet ja lähdeluettelo - onnistuminen ja hyöty - tulosten odotuksenmukaisuus, yllätyksellisyys - muita arvioita ja huomioita - mahdolliset toimenpide-ehdotukset (Kylänpää 2003, 59.) Raportin kirjoittajan on aina ilmoitettava tietolähteensä, olipa tieto peräisin painetusta aineistosta, sähköisestä lähteestä, haastattelusta tai kyselystä. Vain kirjoittajan oma tieto ja yleinen tieto jäävät ilman lähdemerkintää. Lähdetiedot annetaan niin tarkasti, että lukija voi niiden perusteella etsiä saman lähteen käsiinsä. Käytetyt lähteet ilmaistaan sekä itse tekstissä tekstiviitteenä että lähdeluettelossa tekstin lopussa. (Lähde esiin 2004.) Laurean oppimistehtävissä käytetään lähdeviitteiden merkinnässä ns. Harvardin järjestelmää, jonka mukaan lähdeviite merkitään tekstiviitteenä sulkeisiin lainatun tiedon jälkeen. Kirjallisen lähteen tekstiviitteeksi merkitään tällöin tekijän/tekijöiden sukunimi/sukunimet, julkaisun tms. painovuosi sekä mahdollinen sivu / mahdolliset sivut: Esimerkki 1 Sivunumeroiden merkitseminen tekstiviitteisiin ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista, esimerkiksi kun viitataan kokonaisiin tutkimuksiin eikä millekään erityiselle sivulle (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 320). Esimerkki 2 Sivunumeroiden merkitseminen tekstiviitteisiin ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista, esimerkiksi kun viitataan kokonaisiin tutkimuksiin eikä millekään erityiselle sivulle. Lukijan on kuitenkin aina voitava paikantaa sivut, joilta tieto on peräisin. Myös toisilta saatuihin kuvioihin ja taulukoihin on merkittävä sivun tarkkuudella, mistä ne ovat peräisin. (Hirsjärvi ym. 2003, 320.) Jos tekstiviite koskee vain yhtä virkettä (esimerkki 1), viite merkitään sulkeisiin ennen loppupistettä. Jos lähdeteoksen tietoja on hyödynnetty useammassa kuin yhdessä virkkeessä (esimerkki 2), viite merkitään edellisen virkkeen loppupisteen jälkeen ikään kuin omaksi virkkeekseen, jolloin viitteen piste sijoitetaan sulkeiden sisään.

5 Ohje 5 (5) ( Lähdettä käytettäessä tieto referoidaan alkuperäisestä lähteestä kirjoittajan omin sanoin (esimerkki 3). Jos lähteen sanoja lainataan sanatarkasti, käytetään lainausmerkkejä (esimerkki 4). Esimerkki 3 Esimerkki 4 Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara esittelevät teoksessaan Tutki ja kirjoita (2003, ) useita erilaisia tekstiviitteiden merkintätapoja. Aiempaa tutkimustietoa voidaan tuoda tekstiin joko suorina tai epäsuorina lainauksina. He esittelevät - -. Hirsjärven ym. mukaan "kokemattomat kirjoittajat tyytyvät usein muuttamaan tekstistä vain muutaman sanan ja jättämään jotakin pois arkuuttaan tai pelosta, että tieto vääristyy" (2003, 326). Jos tekijöitä on kaksi, mainitaan tekstiviitteessä molemmat tekijät ja nimien välissä käytetään &-merkkiä (esimerkki 5). Jos tekijöitä on kolme tai useampia, mainitaan ensimmäisellä kerralla kaikki tekijät, vuosi ja sivu/sivut ja kahden viimeisen tekijän välissä käytetään &-merkkiä. Seuraavilla kerroilla mainitaan vain ensimmäinen tekijä sekä ym.-lyhenne, vuosi ja sivu/sivut (esimerkki 6). Esimerkki 5 Esimerkki (Ekholm & Heinisuo 1997, 45.) (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 365.) (Hirsjärvi ym. 2003, 369.) Sähköiset lähteet merkitään periaatteessa samalla tavalla kuin kirjallisetkin lähteet. Jos dokumentin tekijä on mainittu, tekstiviitteeseen tulee hänen sukunimensä ja dokumentin laadintavuosi. Ellei tekijää ole mainittu, mutta dokumentilla on jokin nimi, merkitään tekstiviitteeseen tämä nimi ja laadintavuosi. Ellei dokumentissa ole mainittu laatijan nimeä eikä dokumentin nimeä, merkitään viitteeseen päävastuullisena tekijänä olevan yhteisön nimi ja vuosi tai ylläpidosta vastaavan organisaation nimi ja vuosi (esimerkiksi vuosikertomukset, komiteanmietinnöt, tutkimusryhmien raportit). Tarkka Internet-osoite ilmoitetaan vain lähdeluettelossa, sitä ei koskaan merkitä tekstiviitteeseen. Pääasia on, että lukija tietää, mistä tieto on peräisin, ja että hän pystyy lähteistä löytämään tarkat tiedot dokumentista. Tekstiviitteissä olevat lähteet kootaan raportin lopussa olevaan tekijän mukaiseen aakkoselliseen lähdeluetteloon. Oppimistehtävissä lähteisiin kootaan vain ne lähteet, jotka on mainittu tekstissä, ei esimerkiksi kirjallisuutta. Tämän ohjeen lähteet on merkitty siten kuin lähteet merkitään Laurean oppimistehtävissä. Seuraavassa on esimerkkejä lähdeluetteloon merkittävistä tiedoista: Kirjat ja vastaavat painetut julkaisut kirjoittaja/t tai toimittaja/t (sukunimi, etunimen alkukirjain) julkaisuvuosi teoksen nimi (osa, julkaisusarjan nimi ja numero)

6 Ohje 6 (6) ( suomentaja painos (jos on useita; 1. painosta ei merkitä) julkaisijan kotipaikka (sen jälkeen kaksoispiste ennen julkaisijaa) julkaisija (ei mainita yhtiömuotoa) Artikkelit Aho, H Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. 3. painos. Porvoo: WSOY. Ammattikorkeakouluasetus 352/2003. Eerola, E. & Mauranen, A. (toim.) Akateeminen kirjoittaminen tänään ja huomenna. Helsinki: Yliopistopaino. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 13., osin uudistettu painos. Helsinki: Tammi. Keskon vuosikertomus Helsinki: Spokesman. Kielikello 3/2007. Kielenhuollon tiedotuslehti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Laki ammattikorkeakouluopinnoista /255. Naisten tutkijanuran ongelmat ja esteet. Komiteanmietintö 1982:33. Helsinki: Opetusministeriö. Opas taiteen maailmaan. Länsimainen taide varhaisrenessanssista nykypäivään Suomentaja Berg, M. 3. painos. Porvoo: WSOY. SFS Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot. 8. painos. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto SFS. kirjoittaja (sukunimi, etunimen alkukirjain, jos on tiedossa) julkaisuvuosi artikkelin nimi (aakkostetaan artikkelin nimellä, ellei kirjoittajaa ole mainittu) julkaisu (lehti tai eri kirjoittajien artikkeleista koostuva teos) julkaisun numero artikkelin sivut julkaisussa Maamies, S Mikä on aggressiivi? Kielikello 1/2008, 18. Saarnisto, M Tieteellisen kirjoituksen asiantuntijatarkastus. Teoksessa Fogelberg, P. (toim.) Tutkimusviestinnän opas. Tutkimusten ja selvitysten laatiminen ja julkaiseminen. Helsinki: Valtion painatuskeskus, Varainsiirtovero Taloustaito , 87. Sähköiset lähteet dokumentin kirjoittaja tai sisällöstä/päivityksestä vastaava tekijä/yhteisötekijä dokumentin julkaisuvuosi

7 Ohje 7 (7) ( Ulkoasu dokumentin nimi dokumentin viittaus- tai tulostuspäivä (perään merkitään piste) URL-osoite (loppuun ei merkitä pistettä) Arene Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yleiset kompetenssit. Viitattu Hygieniaosaaminen Evira. Tulostettu Kiravuo, T News-etiketti. Viitattu Menetelmäopetuksen tietovaranto Tulostettu Kuopion yliopisto Viitattu Julkaisemattomat lähteet Julkaisemattomat lähteet eritellään omiksi lähteikseen lähdeluettelossa. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi yrityksen sisäinen materiaali, opinnäytetyöt, esitelmät, sähköpostit, videot, äänitteet ja tietokoneohjelmat. Myös haastattelulla saatu tieto merkitään lähdeluetteloon, johon se aakkostetaan haastatellun henkilön sukunimen perusteella. Tässä muutamia esimerkkejä: Ahonen, M Viestintäpäällikön haastattelu Digital Equipment Corporation Oy. Helsinki. Hämevaara, R Opinnäytetyön julkaisu Tulostettu Mäki, A Sähköpostin käyttö oppilaitoksen sisäisessä viestinnässä. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea Leppävaara. Espoo. Opinnäytetyö. Opintojen alusta lähtien on hyvä opetella arvioimaan Internet-aineistojen tasoa ja luotettavuutta lähteinä. Laureassa kaikki kirjalliset oppimistehtävät laaditaan standardoidun vakioasemoinnin mukaisiksi. Tunnistetietoihin kirjoitetaan laatijan nimi, oppilaitoksen nimi ja toimipiste, ryhmätunnus, opiskelijanumero, asiakirjan nimi, päiväys ja tarvittaessa sivunumerot. Kaikkiin kirjallisiin tuotoksiin merkitään aina pääotsikko ja tarvittaessa myös alaotsikot. Laurean opiskelijoiden oppimistehtäviin on laajuudesta riippumatta suositeltavaa liittää aina nimiösivu. Nimiösivulle on tärkeätä merkitä edellä mainittujen tunnistetietojen lisäksi yhteystiedot, opintojakson koodi ja vastaanottavan opettajan nimi. Laajoihin töihin on syytä laatia aina erillisen nimiösivun lisäksi myös sisällysluettelo sekä lähdeluettelo. Tarkemmat ohjeet tekstin ulkoasusta ja asettelusta on Päivi Klimenkon Oppimistehtävän kirjoittaminen opetusmonisteessa (2008).

8 Ohje 8 (8) ( Ohjeita oppimistehtävän laatijalle Seuraavassa on ohjeita, joiden avulla opiskelija voi tarkastaa oppimistehtävänsä ennen sen palauttamista opettajalle. - Noudata toimeksiantoa ja ohjetta. - Selvitä itsellesi oppimistehtävän toimeksianto: kenelle, mitä ja mihin tarkoitukseen teet työn. - Pyri ymmärrettävyyteen. - Käytä hyvää yleiskieltä ja lukijoittesi ymmärtämiä ilmauksia. - Ole täsmällinen. - Kerro henkilöistä myös titteli ja tehtävät sekä mahdollisesti koulutus, työkokemus ja asema yrityksessä. Käytä täsmällisiä ilmauksia. - Keskity olennaiseen. - Kirjoita vain oleelliset asiat ja riittävät perustelut. Viimeistele työsi siten, että siitä voi helposti poimia yksityiskohdat ja että se houkuttelee lukemaan. Korosta oleellisia asioita lihavoimalla, otsikoimalla, luetteloimalla tai käyttämällä erilaisia kuvia ja kuvaajia. - Viimeistele tekstisi. 1.2 Tutkimusraportti eli opinnäytetyö 1.3 Tutkielmaessee - Viimeistele raporttisi sisältö ja rakenne vastaamaan tehtävänantoa ja lukijoiden tarpeita. Tarkista oikeakielisyys. (Kylänpää & Piirainen 1999, 130.) Hyvänä oikeakielisyysoppaana voit käyttää myös Kielikello-lehteä. Opiskelijan vaativin raportoinnin muoto on opinnäytetyön kirjoittaminen. Opinnäytetyön kielen on oltava ehdottoman täsmällistä. Tarkkuus syntyy tietolähteiden merkitsemisestä ja esitettyjen väitteiden perustelemisesta. Kielen tulee olla sidosteista, selkeää ja johdonmukaista: ammattitermit ja käsitteet selitetään tekstissä. Opiskelun alkuvaiheissa laadittavat pienoistutkielmat ovat usein tutkielmaesseetehtäviä. Näiden tarkoituksena on osoittaa, että opiskelija hallitsee sisällöllisesti ja kielellisesti sen asiakokonaisuuden, josta hän kirjoitelmansa laati. Tutkielmaessee on sovitusta aiheesta laadittu pohdiskeleva, persoonallinen kirjoitelma. Siinä käytetään lähdeaineistoa, mutta kirjoittajalla on oltava myös omakohtaista sanottavaa. Lähdeaineiston ajatuksia ja väitteitä voidaan problematisoida, argumentoida, analysoida, vertailla, arvioida ja pohdiskella. Pelkkä lähdeteosten tietojen toistaminen ei siis ole tutkielmaessee. Tutkielmaessee on tyyliltään ja rakenteeltaan tieteellisiä tekstejä vapaampi. Yleensä se kuitenkin alkaa johdannolla, jossa kirjoittaja taustoittaa asian käsittelyn ja rajaa aiheen. Sen jälkeen on varsinainen käsittelyosa, joka voi koostua useista luvuista. Lopuksi tekstissä on lopetusosa, jossa kirjoittaja pohdiskelee keskeisiä päätelmiään.

9 Ohje 9 (9) ( Kokous-/neuvottelukutsu 1.5 Kokouspöytäkirja Tutkielmaesseen on oltava johdonmukainen ja selkeä. Siinä käytetään aina täydellisiä virkkeitä. Tärkeää on, että asiat käsitellään aiheittain, ei esimerkiksi lähdeteksteittäin. Tyypillistä on ongelmakeskeinen lähestymistapa. Tutkielmaesseellä ei ole olemassa määrämittaa: Yleensä opintojakson ohjaaja kertoo, minkä mittainen esseen tulee olla. Esseen pituus vaihtelee yleensä 4-15 sivua. Virallisen kokouksen kutsun lähettämisestä on määräykset yhteisön säännöissä. Jotta kokous olisi päätösvaltainen, näitä määräyksiä tulee noudattaa. Kokouskutsun sisältö on seuraava: - yhteisön nimi - kutsuja - kutsun päiväys - kokouksen laatu asiakirjan otsikoksi - kokouksen aika - kokouksen paikka - esityslista joko kokonaan tai osittain. Kokouskutsuihin kirjoitetaan nykyisin esityslista kokonaan aina kokouksen alkutoimista lopettamispykälään. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 258.) Kokouskutsun malli on liitteenä 2. Neuvottelukutsun sisältö vaihtelee sen mukaan, millaisesta neuvottelusta on kysymys. Myös kutsun muodollisuus ja virallisuuden aste vaihtelee tilanteen mukaan. Neuvottelukutsussa esitetään seuraavat tiedot: - kutsuva yritys ja kutsun lähettäjä - kutsun päiväys - neuvottelun laatu - neuvottelun aika - neuvottelun paikka - neuvotteluun osallistujat - käsiteltävät asiat (asialista). (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 246.) Neuvottelukutsun malli on liitteenä 3. Kokouksen päätökset tallennetaan pöytäkirjaan. Pöytäkirja on sekä yhdistyslain että osakeyhtiölain vaatima asiakirja, jolla on juridinen merkitys. Pöytäkirjan laatii kokouksen sihteeri ja sen tulee vastata täsmällisesti kokouksen kulkua. Yleinen tapa on, että kokouksessa valitut pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan ja allekirjoittavat sen, jos se on heidän mielestään kokouksen kulun mukainen. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 267.) Pöytäkirjan malli on liitteenä 4.

10 Ohje 10 (10) ( Neuvottelumuistio 1.7 Tiedote 1.8 Referaatti Neuvottelumuistioita käytetään pöytäkirjan asemesta, kun tahdotaan kirjoittaa neuvottelun tai palaverin päätökset muistiin. Opiskelussa muistioita kirjoitetaan esimerkiksi hankkeisiin liittyvistä neuvotteluista. Muistio on tiivis selostus neuvottelun keskeisistä tapahtumista. Tarkoitus on, että sellainenkin, joka ei ole ollut läsnä tilaisuudessa, pystyy muistiosta saamaan selville sen keskeisen sisällön. Muistion malli on liitteenä 5. Tiedottamisella on tärkeä tehtävä yrityksessä tai muussa organisaatiossa. Suomen Tiedottajien Liitto (STiL) käyttää tiedottamisen sijasta termiä yhteisöviestintä korostaakseen tiedotustoiminnan laaja-alaisuutta. Yhteisöviestinnän tärkeimmät keinot ovat STiLin mukaan ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen, yhteystoiminta, suhdetoiminta, mainonta, sponsorointi, yhteisökuvan rakentaminen sekä viestinnän tutkimus ja mittaus. Yhteisöviestinnän tehtävät ovat STiLin mukaan viestintä, luotaus ja arviointi. Tiedotetta laadittaessa tulee ottaa huomioon tekstin tavoite. Tavoite voi olla hyvin moninainen, esimerkiksi tiedon jakaminen, suhteiden ylläpito, muutoksesta ilmoittaminen tai jonkin asian kieltäminen. Tiedotteen sisältöä suunniteltaessa on hyvä muistaa seuraava kysymyslista: - ketä tiedote koskee ja mikä on tiedotteen asia (mitä, missä, milloin) - miten tiedotteen asiaan pitää suhtautua tai miten pitää toimia - milloin tai mihin mennessä on toimittava - miksi on toimittava - keneltä saa lisätietoja ja kuka tiedotteen lähettää. Tiedote alkaa yleensä aina sillä, minkä laatija on hahmottanut tärkeimmäksi asiaksi. Vähemmän tärkeät asiat sijoitetaan tekstin loppuun. Tiedotteen malli on liitteenä 6. Referaatti eli lyhennelmä on toisen tekstistä tai suullisesta esityksestä tehty itsenäinen selostus. Kirjoittaja ei saa muuttaa alkuperäisen tekstin ajatusta eikä lisätä referaattiin omia mielipiteitään. Referaatin kirjoittaja selostaa alkuperäisen tekstin keskeisen sisällön. Pelkkä sieltä täältä otettujen lauseiden luettelo ei muodosta lyhennelmää. Lyhennelmässä on oltava selostava ote: alkuperäisen tekstin yksityiskohtia karsitaan, mutta alkuperäistä ajatusta ei saa muuttaa. Referaatin teksti on sidosteista eli kappaleen uusi virke viittaa edelliseen virkkeeseen (Digitaalisen viestin käsittely ja muokkaaminen on helppoa. Kuka tahansa saattaa muokata jo nyt valokuvan siten, että ) Selostavat lauseet (Kirjoittaja painottaa Artikkelin mukaan ) mahdollistavat sen, että referaatin jäsentely voi olla toinen kuin alkutekstin. Referaatissa käytetään kokonaisia virkkeitä. Kirjoittaja voi lisätä tekstiin väliotsikoita. Referaatti on aina alkuperäistä tekstiä lyhyempi. Lyhennelmän käyttötarkoitus ratkaisee pituuden. Ammattikorkeakoulun opinnoissa tyypillinen referaatin pituus on yhdestä kolmeen sivua. Lisäksi tutkimusraportit ja esseet sisältävät osia, joihin on

11 Ohje 11 (11) ( referoitu kirjallisia ja muita lähteitä. Mitä lyhyempi referaatti on, sitä vaativampaa on sen kirjoittaminen. Referaattitekstiin merkitään tekstiviitteet, joilla ilmaistaan tekstin alkuperä. Viitteet merkitään Oppimistehtävän kirjallinen raportointi -ohjeen (2008) mukaisesti. Referaatissa teksti alkaa sarkaimesta C2 ja rivivälinä on 1. Myös tutkimustyyppinen kirjoittaminen siten, että teksti alkaa sarkaimesta C1 ja rivivälinä on 1,5, on mahdollinen. Referaatin laatija voi allekirjoittaa referaattinsa. Lähteeksi merkitään alkuperäisen kirjallisen tai suullisen esityksen lähdetiedot Oppimistehtävän kirjallinen raportointi -ohjeen (2008) mukaisesti.

12 Ohje 12 (12) ( Lähteet Alajärvi, K., Herno, L., Koskinen, H. & Yrttiaho, L Työelämän viestintä. Porvoo: WSOY. Heinisuo, R. & Ekholm, K Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita. 3. painos. Helsinki: Kirjayhtymä. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita painos. Helsinki: Tammi. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita painos. Helsinki: Tammi. Iisa, K., Kankaanpää, S. & Piehl, A Tekstintekijän käsikirja. Espoo: Wellprint. Internet-aineiston arviointikriteerejä Tampereen yliopiston kirjasto. Viitattu Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki: Edita. Klimenko, P Oppimistehtävän kirjoittaminen. Word ohjemoniste. Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurea Leppävaara. Espoo. Kortetjärvi-Nurmi, S., Kuronen, M-L. & Ollikainen, M Yrityksen viestintä. Helsinki: Edita. Kylänpää, E Viestintätilanteet. Oppi- ja harjoituskirja. Jyväskylä: Mac Laser. Kylänpää, E. & Piirainen, E Liike-elämän kirjallinen viestintä. 2. painos. Jyväskylä: Gummerus. Lähde esiin Opetushallitus. Tulostettu

13 Opiskelijan nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Toimipiste Toteutus Opiskelijanumero Liitteet Liite 1 Nimiösivun malli Asiakirjantyyppi (raportti, essee, muistio) Opintojakson koodi / Opettajan sukunimi Päiväys Pääotsikko (oppimistehtävän nimi riville 18, fontti Trebuchet MS 14-20, lihavoitu) 13 (13) Liite 1.

14 Espoon Yrittäjät ry. Kokouskutsu 2/200X Leena Koski Liite 2 Kokouskutsun malli Hallituksen kokous Aika ma klo Paikka Käsiteltävät asiat X ravintola Ruusutorppa, Valtakatu 5 A 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen 5 Ilmoitusasiat 6 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssin järjestäminen 7 Osallistuminen Espoo osaa messutapahtumaan 8 Muut asiat 9 Kokouksen päättäminen Leena Koski puheenjohtaja 14 (14) Liite 2 Espoon Yrittäjät ry. Puhelin tsto: Y-tunnus: xxxxxxx-x Innopoli 1 Johanna Vuorinen Tekniikantie Espoo

15 Minna Mäki Liite 3 Neuvottelukutsun malli Viestinnän teemapäivän suunnittelupalaveri Aika tiistai X klo Neuvottelukutsu X Paikka Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea Leppävaara, Vanha maantie 9, tila 215 Osallistujat Käsiteltävät asiat Ekblom, Maria Hirvi, Riitta Joki, Tapio Kokkonen, Tiina Mäki, Minna Wester, Matti 1 Edellisen neuvottelun muistio 2 Teemapäivän ajankohdan suunnittelu 3 Teemapäivän ohjelma 4 Teemapäivästä tiedottaminen 5 Seuraavan tapaamisen ajankohta Tervetuloa Minna Mäki sihteeri 15 (15) Liite 3 Laurea Leppävaara Puhelin (09) Y-tunnus Vanha maantie 9, Espoo Faksi (09) Kotipaikka Vantaa

16 (16) Liite 4 Espoon Yrittäjät ry. Pöytäkirja 2/200X 1 (2) Leena Koski Liite 4 Pöytäkirjan malli Hallituksen kokous Aika ma klo Paikka X ravintola Ruusutorppa, Valtakatu 5 A Läsnä Leena Koski puheenjohtaja Antti Alho Liisa Linkola Teppo Terävä Maija Vuori Mari Keto sihteeri 1 Avaus Puheenjohtaja Leena Koski avasi kokouksen. 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen 5 Ilmoitusasiat Kokous todettiin päätösvaltaiseksi (liite 1). 6 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssin järjestäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Linkola ja Teppo Terävä. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 1). Puheenjohtaja ilmoitti, että hallitus tekee syysretken Savonlinnaan Päätettiin, että Espoon yrittäjät ry:n jäsenille järjestetään kokous- ja neuvottelutaidon kurssi Perniön kurssikeskuksessa. Kurssille ilmoittaudutaan kirjallisesti mennessä. Kurssin hinta on osallistujalta 50. Hintaan sisältyy majoitus ja täysihoito. Espoon Yrittäjät ry. Puhelin tsto: Y-tunnus: xxxxxxx-x Innopoli 1 Johanna Vuorinen Tekniikantie Espoo

17 17 (17) Liite 4 Espoon Yrittäjät ry. Pöytäkirja 2/200X 2 (2) Leena Koski X 7 Osallistuminen Espoo osaa messutapahtumaan 8 Muut asiat 9 Kokouksen päättäminen Päätettiin äänin 4 2, että Espoon yrittäjät ry. osallistuu Espoossa järjestettävään Espoo osaa messutapahtumaan. Valittiin toimikunta suunnittelemaan ja toteuttamaan messuosasto. Toimikunnan jäseniksi lupautuivat Antti Alho, Teppo Terävä ja Liisa Linkola. Toimikunta laatii alustavan suunnittelumuistion mennessä. Keskusteltiin Espoon yrittäjät ry:n toimitilan kunnostuksesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Leena Koski puheenjohtaja Mari Keto sihteeri Liite Kokouskutsu Tarkastus Liisa Linkola Teppo Terävä Espoon Yrittäjät ry. Puhelin tsto: Y-tunnus: xxxxxxx-x Innopoli 1 Johanna Vuorinen Tekniikantie Espoo

18 Espoon Yrittäjät ry. Neuvottelumuistio Liite 5 18 (18) Maija Vuori X Liite 5 Neuvottelumuistion malli Kuukausineuvottelu Aika ma klo Paikka ravintola Ruusutorppa, Valtakatu 5 A Läsnä Leena Koski puheenjohtaja Antti Alho Liisa Linkola Teppo Terävä Maija Vuori sihteeri 1 Kokous- ja neuvottelutaidon kurssin järjestäminen 2 Osallistuminen Espoo osaa messutapahtumaan 3 Seuraava neuvottelu Päätettiin, että yhdistyksemme jäsenille järjestetään kokous- ja neuvottelutaidon kurssi Perniön kurssikeskuksessa. Kurssille ilmoittaudutaan kirjallisesti mennessä. Kurssin hinta on osallistujalta 50. Hintaan sisältyy majoitus ja täysihoito. Päätettiin, että Espoon yrittäjät ry. osallistuu Espoossa järjestettävään messutapahtumaan Nimettiin toimikunta suunnittelemaan näyttelyosastoa. Toimikuntaan valittiin Antti Alho, Teppo Terävä ja Liisa Linkola. Sovittiin, että seuraava kuukausipalaveri pidetään ke klo Laureaammattikorkeakoulun Timo-auditoriossa. Maija Vuori sihteeri Espoon Yrittäjät ry. Puhelin tsto: Y-tunnus: xxxxxxx-x Innopoli 1 Johanna Vuorinen Tekniikantie Espoo

19 Tietoässä Oy Tiedote Liite 6 19 (19) Henkilöstö ry/juha Parikka X Henkilöstö ry:n jäsenet Liite 6 Tiedotteen malli Talviretki messilään Henkilöstö ry järjestää Sinulle ja perheellesi perinteisen talviretken yhtiön lomamajalle Messilään. Lähtö Paluu Tapahtumat su klo 8.00, yhteiskuljetus toimitalomme edestä su klo lähtöpaikkaan Kello Ohjelma 9.00 aamiainen laskettelua, hiihtoa, pulkkailua lounas Messilän majalla hiihtokilpailut Sarjat: naiset miehet lapset 7 km 10 km 2 km hiihtokilpailujen palkintojen jako lähtökahvit Messilän majalla on vuokrattavissa edullisesti välineitä, mutta voit ottaa omatkin välineesi mukaan. Hinta 10,00 aikuiset 5.00 lapset Ilmoittautuminen ma mennessä Juha Parikalle, puh , Olet tervetullut viettämään perheesi kanssa virkistävää ja rentouttavaa ulkoilupäivää. Terveisin Juha Parikka Tietoässä Oy Puh. (09) Y-tunnus: xxxxxxx-x Kauppakatu 22 Faksi (09) Helsinki

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat

Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja lähteiden merkintätavat Ohje Sirpa Marko Kirsti Vuorela 1.9.2008 Sisällys 1 Lähdeviitteiden ja lähteiden merkitseminen

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.)

(Vilkka 2006, 224; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 21.) 1 LÄHDEVIITTEET Työssä käytettyjen tietolähteiden esittäminen lisää tekstin luotettavuutta. Lähteet mainitaan sekä lähdeviitteinä tekstissä että lähdeluettelona tekstin lopussa. Lähteinä on käytettävä

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi

Tutkielman kirjoittaminen. Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Tutkielman kirjoittaminen Tutkimuskysymyksen matka tutkimukseksi Jaana Ristimäki YH7 Global Citizenship Espoon yhteislyseon lukio 2014 Sisällysluettelo 1 Tutkielman aloittaminen ja disposition laatiminen

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20

TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Etunimi Sukunimi fonttikoko 16 Ryhmätunnus TEHTÄVÄN NIMI YHDELLE TAI USEAMMALLE RIVILLE FONTTIKOKO 24 Tarvittaessa alaotsikko fonttikoko 20 Tehtävätyyppi Koulutusohjelma fonttikoko 16 Elokuu 2010 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kokoustekniikka Puheenjohtajan ja sihteerin roolit

Kokoustekniikka Puheenjohtajan ja sihteerin roolit Yhteiskunnalliset soveltavat opinnot - Hallintomenettelytaidot (2424202) 1 op Yliopistonlehtori Heikki Salomaa Kokoustekniikka Puheenjohtajan ja sihteerin roolit MITEN KOKOUS ETENEE? Kokouksen avaus Järjestäytyminen

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Matematiikan kirjoittamisesta

Matematiikan kirjoittamisesta Matematiikan kirjoittamisesta Asiasisältö Tärkeintä kaikessa on, että kaiken minkä kirjoitat, niin myös itse ymmärrät. Toisin sanoen asiasisällön on vastattava lukijan pohjatietoja. Tekstin täytyy olla

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET

KIRJALLISEN TYÖN OHJEET KIRJALLISEN TYÖN OHJEET Tiina Tomera, STAP xx Oppimispäiväkirja Hoito- ja huolenpito opettaja : Maija Mietteliäs SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJALLISTEN TÖIDEN RAKENNE JA ULKOASU... 3 2.1 Kansilehti...

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

VI Tutkielman tekeminen

VI Tutkielman tekeminen VI Tutkielman tekeminen Mikä on tutkielma? Tutkielma on yhden aiheen ympärille rakentuva järkevä kokonaisuus. Siitä on löydyttävä punainen lanka, perusajatus. Tutkielma on asiateksti. Se tarkoittaa, että

Lisätiedot

Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto

Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto Esittelyaineisto Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto sisältää tehtäviä kirjan kaikista luvuista opetusdioja luvuista 1 5. Tutustu aineistoon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA. Julkaisuohjeet. Koonnut Pirkko Pussinen POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN JULKAISUJA Julkaisuohjeet Koonnut Pirkko Pussinen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuu 2010 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.50. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 4 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 1.2.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Piirainen Maria varapuheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 23 Nuorisovaltuusto 23.1.2014 AIKA 23.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sofi Oksanen: Puhdistus

Sofi Oksanen: Puhdistus Sofi Oksanen: Puhdistus Oma nimi ja luokka Koulun nimi Työn valmistumispäivämäärä Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kirjailijan esittely 4 3. Lukupäiväkirja 5 4. Teoksen esittely 6 4.1. Juoni, aihe ja

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA

TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA TOIMIJAT JA KOKOUSTEKNIIKKA Toimijat, kokoukset ja kokoustekniikka Toimijoiden roolit Jäsenet Hallitus ja toimihenkilöt Sihteeri Puheenjohtaja taloudenhoitaja Kts. YHTALO Ryhmätyö Millainen on hyvä kokous?

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 Aika: 15.4.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kappelin keittiö, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä

Nikkanen Rilla edustajiston pj poissa Paakki Mika edustajiston vpj poissa Kauppinen Susanna pääsihteeri läsnä PÖYTÄKIRJA 16 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA 16/2010 Aika: 2.11.2010 kello 12.00 Paikka: Neuvotteluhuone Saimia, Kimpisen kampus, Lappeenranta Kutsutut: Räsänen Joona puheenjohtaja läsnä Oksanen Riku varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot

1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet. 2 Sivun asetukset. 3 Sivunumerointi. 4 Otsikot 1 1 Opinnäytetyön graafiset ohjeet Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä noudatetaan seuraavia graafisia ohjeita. Graafiset ohjeet on tehty Metropolian opinnäytetyöryhmässä. Näiden graafisten

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 pöytäkirja 2/08 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2008 Aika: 18.5.2008 klo 9.10 12.00 Paikka: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Läsnä: Ruoho, Olli

Lisätiedot

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja

Jyrki Kullaa ohjaava opettaja. Mika Miettinen puheenjohtaja TKI-Projekti: /3 Aloituskokous Aika 6..204 klo.00 Paikka Metropolia AMK, Eerikinkatu 36, Helsinki Läsnä Sebastian Gumenius sihteeri Jyrki Kullaa ohjaava opettaja Mika Miettinen puheenjohtaja. Kokouksen

Lisätiedot

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat.

15.12.2010. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 1 (1/5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2011 Aika: 13.12.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen Lempiäinen

Lisätiedot

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä Aika: Tiistaina 17.5.2011, klo 16 18 Paikka: JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Viivi Setälä avasi kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Liiketalouden koulutusala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS.. 4

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 03/2013 Aika: Tiistai 12.3.2013 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.05. 2.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16)

Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) kaikki reunukset 3 cm ja otsikoiden keskitys Opinnäytetyön raportointiohje ja mallipohja (r 21, f 16) Alaotsikko (r 23, f 14) Mahdollisen taustaprojektin nimi (r 35, f 12) Tekijä(t) (r 37, f 12) Toimialan/koulutusalan

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 20. helmikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous 10.3.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 59

Nuorisovaltuuston kokous 10.3.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 59 57 Nuorisovaltuuston kokous 10.3.2015 AIKA 10.3.2015 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 59 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE

HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE Tekniikan toimiala HARJOITTELURAPORTIN KIRJOITUSOHJE 7/2010 jn SISÄLTÖ 1 HARJOITTELURAPORTIN RAKENNE JA ULKOASU.. 3 1.1 Rakenne. 3 1.2 Ulkoasu 3 2 HARJOITTELUKERTOMUS..

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 06/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 26.02.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 06/2015 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto Aika: 26.02.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum Aika: 26.02.2015 kello 16.00 Paikka: Sh 211, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 06/2015 Läsnä: Poissa: Inari, Katri (lähti 17.00), Veera, Eetu V., Tinja, Saara, Eetu A., Charlotte, Elina, Enni E. (lähti 16.46),

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Hellgrén kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Hellgréniä ruuasta. Todettiin sääntömääräisen syyskokouksen jatkokokousta vietetyn.

Hellgrén kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Hellgréniä ruuasta. Todettiin sääntömääräisen syyskokouksen jatkokokousta vietetyn. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 17.45 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik Ahsanullah

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PIRAATTIPUOLUE 22.9.2008 1(5) PÖYTÄKIRJA Piraattipuolue ry Hallituksen kokous 11/2008 Aika: 15.9.2008 kello 18.30 Paikka: Läsnä: #hallituskokous PirateNet-IRC-verkossa Pasi Palmulehto (pj) Ahto Apajalahti

Lisätiedot

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari

Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari Kokouskäytänteitä OAJ Uusimaa Uusien toimijoiden koulutus 2015 Eija Pajari 1 KOKOUSTAITO 2 Miksi kokoonnutaan? Keskustelemaan yhteisistä asioista Tekemään päätöksiä Kokoustekniikka kannattaa tuntea, jotta

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 2 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012 Aika: Paikka: 9.1.2012 kello 16.00 alkavan perehdytyksen jälkeen Opiskelijakunnan neuvotteluhuone, Skinnarila, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALISALAN 25.10.2013 OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ. Pinni A, Casino-Kabinet, Tampereen yliopisto, Tampere

TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALISALAN 25.10.2013 OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ. Pinni A, Casino-Kabinet, Tampereen yliopisto, Tampere HALLAT RY PÖYTÄKIRJA TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALISALAN 25.10.2013 OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ HALLITUKSEN KOKOUS 14/2013 Aika Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 Paikka Pinni A, Casino-Kabinet, Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA Bulevardi 29 B 00180 Helsinki Hallituksen kokous 10/15 Pöytäkirja Aika: 10.3.2015 klo 10:00 Paikka: Bulevardi 29 B, K-409 Läsnä: Heinilä, Jemi hallituksen

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 11 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2012 Aika: 19.6.2012 kello 17.00 Paikka: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarilan kampus Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Borgström Toni jäsen Kurronen Laura jäsen,

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer)

CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008. Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) Casen palautus PVM CS10A0000 MARKKINOINNIN PERUSKURSSI Syksy 2008 Case A: Ohjeet (Case 1: Hörhammer) VAIN ESITTÄVÄN RYHMÄN TYÖSSÄ! (Opponoiva ryhmä XY, esim B6) (Esittävä) Ryhmä XY (esim. B2): 0222222

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 64 Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015 AIKA 7.4.2015 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 3

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2.7.2011 20/2011

PÖYTÄKIRJA 2.7.2011 20/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Lauantai 2.7.2011 Paikka: Läsnä: Villamonlahdentie 67, Hämeenlinna Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen Jenna Tirkkonen

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja: HELSINGIN

Lisätiedot

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille Kokouskutsu Kuopion kampuksen toimintajaoston kokous 1/2013 Aika: 31.1.2013 klo 14:00 Paikka: Lukema, Yliopistonranta 3, Kuopio ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Läsnäolijoiden toteaminen 3. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot